HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 1/ Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 1/9.3.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto"

Transkriptio

1 Kokousaika ma klo Kokouspaikka: Hartolan seurakuntatalo, kabinetti 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 4. Tilinpäätöksen käsittely vuodelta Henkilöstöasioiden neuvottelujen aloittaminen 6. Pappilan LVI tarjousten käsittely 7. Hautausmaan kukkatarjousten käsittely 8. Hautausmaan puiden kaatotarjousten käsittely 9. Kiinteistövälittäjän vaihtaminen vanhan pappilan myyjäksi 10. Eläkeliitto Hartolan yhdistyksen aloite kirkkoneuvostolle 11. Taloudellisen jaoston varapuheenjohtajan valinta 12 Ilmoitusasiat 13 Muut asiat Puheenjohtaja Rauni Salmelan esitys 14. Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus Hartolassa Hannu Tukiainen, sihteeri talouspäällikkö

2 Läsnä Muut läsnäolijat: Rauni Salmela, puheenjohtaja Mirja Boren Markku Siihola Anneli Tervo 1-5, poistui klo Hannu Tukiainen, talouspäällikkö, Jeremias Sankari, kirkkoherra 1-5, poistui klo RAUNI SALMELA puheenjohtaja HANNU TUKIAINEN sihteeri MIRJA BOREN pöytäkirjantarkistajat MARKKU SIIHOLA tarkastettu pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa

3 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tj 1 Kutsu kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä mikäli mahdollista luettelo käsiteltävistä asioista. Tp: Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Tj: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Tj 2 Tp: Valittaneen pöytäkirjantarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaan Mirja Boren ja Markku Siihola. Tj: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mirja Boren ja Markku Siihola. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Tj 3 Tp: Taloudellinen jaosto hyväksynee esittelylistan kokouksen työjärjestykseksi. Tj: Lisättiin asia 13 ja muutettiin asioiden käsittelyjärjestystä alkuperäisestä.

4 TILINPÄÄTÖKSEN KÄSITTELY VUODELTA 2011 Tj 4 Liitteenä tasekirja ja muut tilinpäätösasiakirjat. Tp: Esitän, että tilinpäätös vuodelta 2010 esitetään kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Tj: Talouspäällikön esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

5 HENKILÖSTÖASIOIDEN NEUVOTTELUJEN ALOITTAMINEN Tj 5 Seurakunnan yhteistyötoimikunnassa on neuvoteltu henkilöstökulujen säästöistä kaksi kertaa. Neuvottelutulosta ei ole saatu. Tp: Esitän, että jatketaan neuvotteluja, johon osallistuvat, talouspäällikkö, kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja / kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja koko muu henkilökunta. Tj: Puheenjohtaja Rauni Salmela teki vastaehdotuksen, että neuvotteluja ei jatketa, Mirja Boren ja Markku Siihola kannattivat esitystä. Koska asiasta oli tehty vastaehdotus, suoritettiin äänestys. Rauni Salmelan esitys Jaa, talouspäällikön esitys EI. Äänestyksen tulos JAA 3 EI 0. Taloudellinen jaosto hyväksyi Rauni Salmelan esityksen.

6 PAPPILAN LVI TARJOUSTEN KÄSITTELY Tj 6 Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta, liitteet. Tp: Esitän, että urakoitsijaksi valitaan Mauri Pajunen. Tj: Talouspäällikön esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7 HAUTAUSMAAN KUKKATARJOUSTEN KÄSITTELY Tj 7 Määräaikaan mennessä saapui 5 tarjousta, joista kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous oli EJ-tarhat, E Järvelän puutarhat tarjous. Tp: Esitän, että kukkien toimittajaksi valitaan EJ-tarhat. Tj: Talouspäällikön esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

8 HAUTAUSMAAN PUIDEN KAATOTARJOUSTEN KÄSITTELY Tj 8 Tarjouksia on tullut, ja uusia odotellaan. Yksikään tarjous ei ollut kiinteähintainen, joten lopullisia kustannuksia on vaikeaa ennakoida. Tp: Esitän, että mitään tarjousta ei hyväksytä tässä vaiheessa, odotellaan lisää tarjouksia. Tj: Talouspäällikön esitys hyväksyttiin ja asia jätettiin pöydälle sekä päätetään seuraavassa kokouksessa.

9 KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN VAIHTAMINEN VANHAN PAPPILAN MYYJÄKSI Tj 9 Vanha pappila on ollut kiinteistövälittäjällä, mutta saadun tiedon mukaan kyselyjä ei ole tullut. Tp on ollut yhteydessä välittäjään, ja saanut sen käsityksen, ettei välittäjällä ole mitään sitä vastaan, että välittäjä vaihtuu. Tp: Esitän, että kiinteistönvälittäjäksi hankitaan valtakunnallinen suuri kiinteistövälitysyritys. Esimerkiksi Huoneistokeskus, jonka maine on ollut huomattava välittäjänä ja ilmoittajana. Tj: Taloudellinen jaosto antoi asian talouspäällikön hoidettavaksi.

10 ELÄKELIITTO HARTOLAN ALOITE KIRKKONEUVOSTOLLE Tj 10 Tp: Saatetaan aloite tiedoksi ja toimenpiteitä varten kirkkoneuvostolle Tj: Asia saatettiin tiedoksi ja taloudellinen jaosto esittää kirkkoneuvostolle, että seurakunta valmistelee asiaa.

11 TALOUDELLISEN JAOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA Tj 11 Tp: Valitsee varapuheenjohtajan. Tj: Varapuheenjohtajaksi valittiin Markku Siihola.

12 ILMOITUSASIAT Tj 12 Päätösluettelot: Talouspäällikön päätösluettelo numero 3, Hanna Oksasen työsopimus Tarjousten avauspöytäkirjat OP:n kanssa neuvottelu seurakunnan sijoituksesta Lakiasiaintoimisto Asiakasturvan tarjous seurakunnalle Tp: Merkitään tiedoksi Tj: Asiat merkittiin tiedoksi.

13 MUUT ASIAT Tj 13 Rauni Salmela teki esityksen, joka esitetään kirkkoneuvostolle. Päätettiin, ettei asia ole tässä vaiheessa julkinen. Tj: Asiaan palataan myöhemmässä kirkkoneuvoston kokouksessa. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS Tj 14 Puheenjohtaja päättää kokouksen klo Valitusosoitus on liitteenä. Hartolan seurakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kirkkoneuvosto / taloudellinen jaosto Kokouspäivämäärä Pykälät 1-14 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 1-5, 8-10, Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 ja 3 mom:n, Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

14 Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 :n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Pykälät 6-7 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomai - nen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Hartolan seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Kirkkotie 2 Postiosoite: Hartola Telekopio: (03) Sähköposti: Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

15 ALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kirkollisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös asianosainen, seurakunnan / seurakuntayhtymän jäsen sekä kirkkoneuvosto / seurakuntaneuvosto / yhteinen kirkkoneuvosto. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Kuopion hallinto-oikeus Käyntiosoite: Sepänkatu 2 A, Kuopio Postiosoite: PL 1744, Kuopio Telekopio: (010) Sähköposti: Valitusaika 30 päivää Kirkollisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät 8,11 Kirkollisvalitus / alistusasia Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Mikkelein hiippakunnan tuomiokapituli Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Käyntiosoite: Kirkkokatu 10, Mikkeli Postiosoite: PL 122, Mikkeli Telekopio: (015) Sähköposti: Kirkkohallitus 30 päivää Käyntiosoite: PL 185, (Satamakatu 11, Helsinki) Telekopio: Sähköposti: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä

16 koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmän liitteet päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankinta-asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi H a k e m u s o s o i t u s Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Hakemuksen tekeminen Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan

17 tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen tiedot ja hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua niiden lähettämisestä. Lisätietoja Markkinaoikeuden yhteystiedot Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Postiosoite: PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1 3, Helsinki Telekopio: (09) Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 89 euroa ja markkinaoikeudessa 223 euroa jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.