Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö Päiväys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013"

Transkriptio

1 1/13 TARJOUSPYYNTÖ Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Tuula Suominen puh fax Osoite, josta saa lisätietoja: Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja): Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.fi:n kautta Hankintaviranomaisen luonne: Alue- tai paikallistason viranomainen: Mukana olevat muut yhteisöt: Humppilan kunta Jokioisten kunta Tammelan kunta Ypäjän kunta Hankintasopimukseen voi liittyä uusia yhteisöjä myöhemmin Pääasialliset toimialat: Yleinen julkishallinto Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden viranomaisten puolesta: Hankintayksikön esittely: Hankintayksikkönä toimii seudun kuntien toimeksiannosta. Seudun muut kunnat ovat Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä. Tämä tarjouskilpailu toteutetaan ja sopimukset tehdään ensisijaisesti nykyisten yhteisöjen tarvitsemia palveluja koskien. Yhteisöjen lukumäärä voi sopimuskauden aikana muuttua. Muiden yhteisöjen mahdollisesta liittämisestä sopimuksen piiriin päätetään erikseen ja tehdään tarvittaessa omat sopimukset. Hankintayksikkö liittyy vuoden 2014 alusta lukien Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymään.

2 2/13 2. Hankintalaji Hankintalaji: Palvelut 3. Hankinnan kohde Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi: Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen Hankinnan tunniste- tai viitenumero: Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus: pyytää seudun kuntien toimeksiannosta tarjousta tarjouspyyntöasiakirjoissa tarkemmin määritellystä ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palvelukokonaisuudesta. Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan palvelua, joka järjestetään palvelutaloissa tai palveluasuntoryhmissä ja joissa henkilökunta on paikalla ympärivuorokautisesti. Tarjottavan palvelun tulee sisältää asiakkaiden kuntoisuuden edellyttämät, yksilölliset ja ajantasaisen hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelman mukaiset palvelut sekä asiakkaan kokonaistilanteen säännöllisen arvioinnin. Tehostetun palveluasumisen asiakkailla on toimintakyky selvästi alentunut, jonka vuoksi asiakkaat tarvitsevat päivittäisissä toiminnoissa ympärivuorokautista, runsasta hoitoa ja huolenpitoa 1-2 hoitohenkilön avustamana. Hankinnan kohteena on sekä lyhytaikaisen että pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen tuottaminen ikääntyneille ja/tai muistisairaille asiakkaille. Lyhytaikaista palveluasumista voidaan hankkia joko yksittäisinä jaksoina tai ostamalla palveluntarjoajalta tehostetun palveluasumisen paikka lyhytaikaiskäyttöön määräajaksi. Tarjotun palvelun tulee olla tarjouspyynnön ja liitteinä olevien tuotekuvauksen (liite 1), prosessi-/kustannusvastuukuvauksen (liite 2) ja sopimusluonnoksen (liite 3) mukainen. Tarjous tulee laatia suomen kielellä. NUTS-koodi: S053 (Forssan seutu) Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: Forssan seutu Ilmoituksessa on kyse: Puitejärjestelyn vahvistamisesta Alkamis- ja päättymispäivä: Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia: Kyseisten lisähankintamahdollisuuksien kuvaus: Sopimusta voidaan osapuolten kesken yhteisesti sopien jatkaa (1) vuosi kerrallaan, kuitenkin enintään kahtena vuotena peräkkäin (optiovuodet). Päätös kummankin optiovuoden käytöstä tehdään erikseen viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

3 3/13 Lisähankintojen alustava kesto: 24 kuukautta Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV) Päänimikkeistö: (Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut) Sopimus kuuluu Maailman kauppajärjestön (WTO) julkisia hankintoja koskevan sopimuksen soveltamisalaan: Hankinnan ennakoitu arvo tai hintahaarukka (ilman ALV): EUR 4. Hankinnan taustaa Ikääntyneiden tehostettua palveluasumista järjestetään nykytilanteessa Forssan kaupungin ja seudun muiden kuntien (Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä) omissa asumispalveluyksiköissä. Lisäksi erityisesti ja Tammelan kunta ovat ostaneet ikääntyneiden tehostettua palveluasumista sekä lyhyt- että pitkäaikaisena yksityisiltä palveluntuottajilta asiakastarpeen ja oman palvelutuotannon paikkatilanteen mukaan. Vuoden 2014 alusta lukien osana Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymää toteutetaan palvelujen uudelleen organisointia omassa palvelutuotannossa, mikä aiheuttaa haasteita tulevaisuuden paikkatarpeiden arvioinnille. Suuntaa-antavana arviona mainitaan, että vuonna 2012 ja Tammelan kunta ostivat keskimäärin 7 lyhytaikaista ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen paikkaa. Lisäksi yhteensä seudulla ostettiin noin 23 pitkäaikaispaikkaa päättyvien puitesopimusten puitteissa. Tämän kilpailutuksen perusteella palvelujen tuottamisesta tehdään valittujen palveluntuottajien kanssa puitesopimukset. Sopimuskauden aikana tehostetun palveluasumisen hankinnat tehdään sopimuksen piiriin kuuluvilta palveluntuottajilta ensisijaisesti tarjouskilpailun lopputuloksen osoittamassa järjestyksessä, palveluntuottajan vapaan kapasiteetin mukaan tilaajan tarpeen ja määrärahojen puitteissa. Aiemmin sijoitettuja asiakkaita ei siirretä nykyisistä hoitopaikoista ellei asiakas erityisesti niin halua ja tilaaja pidä sitä asiakkaan erityistarpeiden näkökulmasta tarpeellisena. Sopimuskaudella tarjouskilpailun tuottamasta etusijajärjestyksestä voidaan poiketa asiakkaan henkilökohtaisiin olosuhteisiin liittyvistä painavista syistä, jotka koskevat: - asumisyksikön sijaintia - asiakkaan erityistarpeita - asiakkaan tahtoa - palveluntuottajan erityisosaamista Tilaajilla on oikeus sijoittaa asiakkaita myös puitesopimuksen ulkopuoliseen paikkaan, mikäli se on asiakkaan ja tilaajan tarpeen sekä edun mukaisesti perusteltua. Tilaaja ei sitoudu tietyn paikkamäärän ostoon. Puitesopimusehdot ovat ehdottomia vaatimuksia, eikä niihin saa tehdä muutoksia. Muiden kuin tarjoushintaan vaikuttavien sopimusehtokohtien osalta sopimusehtoja voidaan kuitenkin täsmentää puutteellisilta osin sopimusneuvotteluissa. Tilaajalla on mahdollisuus teettää omalla kustannuksellaan asiakastyytyväisyyskysely asiakkaille, heidän omaisilleen sekä henkilökunnalle ja ylläpitää muita vastaavia palvelujen laadullisia mittareita. Palveluntuottajalla on velvollisuus avustaa kyselyjen tekemisessä. Tästä ei makseta erillistä korvausta. Tilaajalla on oikeus tehdä palveluntuottajan luona tähän tarjouspyyntöön liittyviä tarkastuskäyntejä, jolloin palveluntuottajalla on velvollisuus näyttää valvonnan näkökulmasta tarpeelliset asiakirjat.

4 4/13 Tuottajan on tilaajavastuulain mukaisesti vuosittain huhtikuun loppuun mennessä toimitettava tilaajalle todistus verojen maksamisesta sekä todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta. 5. Hankintalajimenettely Hankintamenettely: Avoin menettely Menettelyllä perustetaan puitejärjestely Puitejärjestely, jossa on: Useita toimijoita Puitejärjestelyn kesto: Hankintojen ennakoitu kokonaisarvo puitejärjestelyjen kokonaiskeston ajalta: ( ) EUR Sopimus on jaettu osiin: Tarjoukset voivat koskea: Yhtä tai useampaa osaa Osatarjoukset hyväksytään: Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä: Käytetään kahden kuoren menettelyä: Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset: Katso kohta Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset. Sähköistä huutokauppaa käytetään: Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä: Pisteytys kohderyhmittäin

5 5/13 Ratkaisuperusteet: Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon eritelmissä tai tarjouspyynnössä taikka neuvottelukutsussa esitetyt perusteet 6. Hankinnan kohteen kriteerit Ikääntyneiden pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu) Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokausihinta (alv 0 %) siakas siakas Kohderyhmän yhteishinnan maksimipisteet pienin annettu arvo * maksimipisteet tarjottu arvo Ateriapalvelu (alv 0%) siakas siakas Kohderyhmän pisteet yhteensä Ikääntyneiden lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu) Lyhytaikaisen tehostetun palveluasumisen hoitovuorokausihinta (alv 0%) siakas siakas Kohderyhmän yhteishinnan maksimipisteet pienin annettu arvo * maksimipisteet tarjottu arvo Ateriapalvelu (alv 0%) sukas sukas Vuokra sukas sukas Kohderyhmän pisteet yhteensä Ikääntyneiden lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen (tilaaja ostaa paikan määräajaksi, mikä on vähintään yksi kuukausi ja asiakkaat vaihtuvat tilaajan tarpeen mukaan) (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu) Lyhytaikaisen tehostun palveluasumisen hoitovuorokausi (alv 0%) Kohderyhmän yhteishinnan maksimipisteet pienin annettu arvo * maksimipisteet tarjottu arvo

6 6/13 /vrk/paikka /vrk/p aikka Ateriapalvelu (alv 0 %) siakas siakas Vuokra /vrk/paikka /vrk/p aikka Kohderyhmän pisteet yhteensä Pitkäaikainen vaativien muistisairaiden tehostettu palveluasuminen (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu) Vaativien muistisairaiden tehostetun asumispalvelun hoitovuorokausihinta (alv 0 %) siakas siakas Kohderyhmän yhteishinnan maksimipisteet pienin annettu arvo * maksimipisteet tarjottu arvo Ateriapalvelu (alv 0%) siakas siakas Kohderyhmän pisteet yhteensä Yhteiset kriteerit/tiedot (pisteet lisätään erikseen jokaiseen yllä olevaan kohderyhmään) Asumispalvelu sisältää vähintään alla olevat kokonaisuudet Hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelma Päivittäisissä toiminnoissa selviytymiseen tarvittavat hoito- ja huolenpitopalvelut sekä toimintakykyä ylläpitävät palvelut Terveyden - ja sairaanhoidon palvelut Toimitilat (toimitilojen tulee olla valmiina sopimuskauden alkaessa ja niiden tulee sijaita enintään 50 kilometrin päässä Forssan keskustasta) Asiakirjahallinta

7 7/13 Palvelun laatu (hoitohenkilöstö, erityisosaaminen ja asiakkaalle suunnattu toiminta) Lähihoitajien vanhustyön ja sairaanhoidon osaaminenn:yksikössä työskentelevillä lähihoitajilla on vanhustyön tai sairaanhoidon ja huolenpidon suuntaavat opinnot suoritettuna tai hankittuna muuta vanhustyön ja sairaanhoidon osaamista täydentävää koulutusta. Ladataan kooste tutkintotodistusten pohjalta tai tutkintotodistukset. Sairaanhoitajien käytettävyys:sairaanhoitaja on tarvittaessa käytettävissä viikonloppuisin ja arkipyhinä työvuorossa. Ladataan kuvaus miten tämä toteutetaan. Suonensisäinen lääkitys ja nestehoito:yksikössä on tarvittava välineistö ja hoitohenkilökunnalla on koulutus ja ammattitaito suonensisäiseen lääkitykseen ja nesteytykseen tarvittaessa palveluntuottajan yksikössä. Ladataan kuvaus yksikössä käytettävissä olevasta välineistöstä ja kooste henkilöstön täydennyskoulutuksesta. Kuntoutus:Kuntoutushenkilöst ön ohjaamaa ryhmätoimintaa on vähintään kerran viikossa. Kuntoutushenkilöstö toteuttaa asiakastarpeiden mukaan yksilöohjausta sekä antaa muulle henkilöstölle tukea arjen toimintakyvyn ylläpitämiseen. Ladataan kuvaus kuntoutus - ja viriketoiminnan sisällöstä ja käytettävissä olevasta osaamisesta. Dementoituneiden hoitotyö:yksikössä on osaamista ja edellytyksiä dementoituneiden hoitotyön toteuttamiselle. Henkilöstöllä on erityisosaamista dementoituneiden hoitotyöhön liittyen ja hankittuna siihen liittyvää täydennyskoulutusta.ladataan kuvaus yksikön toimintaperiaatteista dementoitoituneiden hoitotyöhön liittyen ja kooste henkilöstön erityisosaamisesta, täydennyskoulutuksista.

8 8/13 Mielenterveys- ja päihdetyö:henkilöstöllä on erityisosaamista ikääntyneiden mielenterveysja päihdetyöhön liittyen ja hankittuna siihen liittyvää laaja-alaista täydennyskoulutusta. Ladataan kooste henkilöstön erityisosaamisesta, täydennyskoulutuksista. Ikääntyneiden hoitotyö:henkilöstöllä on erityisosaamista ikääntyneiden hoitotyöhön liittyen ja hankittuna siihen liittyvää täydennyskoulutusta.ladataan kooste henkilöstön erityisosaamisesta, täydennyskoulutuksista. Saattohoito:Yksikössä on erityisosaamista ja toimintaohjeet saattohoitotyöhön. Henkilöstöllä on erityisosaamista saattohoitotyöhön liittyen ja hankittuna siihen liittyvää täydennyskoulutusta. Ladataan kuvaus yksikön saattohoitotyön toimintaperiaatteista ja - ohjeista sekä kooste henkilöstön erityisosaamisesta, täydennyskoulutuksista. Sairaanhoidollinen osaaminen:henkilöstöllä on erityisosaamista sairaanhoidollisiin tehtäviin (kuten haavanhoitoon, diabeteksen hoitoon) liittyen ja hankittuna siihen liittyvää täydennyskoulutusta. Ladataan kooste henkilöstön erityisosaamisesta, täydennyskoulutuksista. Ikääntyneiden ravitsemus:yksikössä toteutaan aktiivisesti ikääntyneen ravitsemushoidon kehittämistä. Henkilöstöllä on erityisosaamista ikääntyneen ravitsemukseen tehtäviin liittyen ja hankittuna siihen liittyvää täydennyskoulutusta. Ladataan kuvaus ikääntyneiden ravitsemuksen hoidon kehittämisestä ja toimintaohjeista sekä kooste henkilöstön erityisosaamisesta, täydennyskoulutuksista.

9 9/13 Asunnon vuokra Asunnon vuokran suuruus /kk Asunnon vuokra on tasoltaan sellainen, että koko vuokra hyväksytään kelan eläkkeensaajan asumistukea laskettaessa asumismenona. Asiakkaat ovat vuokrasuhteessa palveluntuottajaan ja asiakas maksaa vuokran ja muut siihen liittyvät kustannukset suoraan palveluntuottajalle tai kiinteistön omistajalle, mikäli palveluntuottaja ja kiinteistön omistaja ovat näin sopineen. Lyhytaikaisen tehostetun palveluasumisen hintaan sisältyy vuokra Asunnon vuokra sisältää sähkön ja veden Asunnon vuokra sisältää yhteisten tilojen käytön eikä tiloista aiheudu asiakkaalle tai tilaajalle lisäkustannuksia. Ateriapalvelu Hinta sisältää vuorokauden kaikki ateriat Ateriapäivät sisältää Ikäihmisten ravitsemussuosituksen mukaisen aamiaisen, lounaan, päiväkahvin, päivällisen ja iltapalan. Asiakkaalla on mahdollisuus tarvittaviin välipaloihin mihin vuorokauden aikaan tahansa 7. Hinta ja kaupalliset ehdot Hinnat tulee ilmoittaa arvonlisäverottomina (alv 0%) yksikköhintoina euroa/vrk. Ostettava palvelu on arvonlisäverotonta sosiaalipalvelua. Tarjottujen hintojen tulee olla kiinteänä voimassa vuoden 2015 loppuun saakka. Vuoden 2015 jälkeisiä hinnanmuutoksia koskien tulee palveluntuottajan esittää kirjallinen neuvottelupyyntö viimeistään hinnan korostusvuotta edeltävän vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Hintoja voidaan korottaa vain kerran vuodessa. 8. Laskutus ja maksuehto Tilaaja suorittaa hankkimastaan asumispalvelusta sopimuksen mukaisen maksun laskun mukaan kuukausittain jälkikäteen. Palveluntuottaja erittelee laskun. Maksun perusteena ovat toteutuneet hoitovuorokaudet. Arvonlisäverottomasta sosiaalihuoltoon liittyvässä palvelusta tulee olla merkintä jokaisessa laskussa. Maksuaika on 21 päivää laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Maksuaika alkaa kulua vasta, kun palvelu on toimitettu hyväksytysti ja sopimuksenmukaisesti. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä on käytössä verkkolaskutus.

10 10/13 9. Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset Hankintayksikkö varaa oikeuden tarkistaa asiakirjat tarvittaessa myös tarjouskilpailun aikana. Pyydettäessä toimitettavat todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjousten viimeisestä jättöpäivästä laskettuna. Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet Tarjoaja on rekisteröitynyt kaupparekisteriin ja ennakonperintälain mukaiseen ennakonperintärekisteriin. Tarjoaja on suorittanut veronsa ja muut lakisääteiset maksut taikka tarjoajalla on veronsaajan hyväksymä maksusuunnittelma tai muun maksunsaajan maksusuunnitelma. Tarjoaja on suorittanut lakisääteiset eläke-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut. Tarjoaja antaa selvityksen työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Muut velvoitteet Ladattava Ladattava Ladattava Ladattava Lisätietoa Ladattava kaupparekisteri ja ennakonpidätysrekisteri ote. Mikäli tarjoaja ei ole rekisteröitynyt kaupparekisteriin ja ennakonperintärekisteriin, on tämän annettava selvitys rekisteröimättömyyden perusteista. Ladattava todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys hyväksytystä maksusuunnitelmasta. Ladattava todistus eläke-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutuksen ottamisesta, vakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys maksuja koskevasta maksusuunnitelmasta. Tarjoajalla on toimilupa. Ladattava Tarjoajalla on AVI:n (tai aiemman lääninhallituksen) myöntämä toimilupa. Tarjoajalla on toiminnan laajuuteen nähden riittävä vastuuvakuutus. Ladattava Toiminnan vastuuvakuutuksen tulee olla voimassa koko sopimuskauden ajan. Tarjoajalla on laatukäsikirja. Hankintayksikkö pyytää laatukäsikirjan tarvittaessa. Tarjoajalla on pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys. Tarjoajalla on tietosuojasuunnitelma. Tarjoajalla on poikkeusolosuunnitelma. Tarjoajalla on toimintasuunnitelma. Tarjoajalla on omavalvontasuunnitelma. Tarjoajan on oltava taloudellisesti riittävän kantokykyinen sekä varainen hankinnan kohteena olevien palvelujen tuottamiseen. Palvelulle asetetut vaatimukset Tarjottu palvelukokonaisuus on sisällöltään tarjouspyynnön mukainen ja täyttää siinä asetetut vähimmäisvaatimukset. Hankintayksikkö pyytää pelastussuunnitelman ja poistumisturvallisuusselvityksen tarvittaessa. Hankintayksikkö pyytää tietosuojasuunnitelman tarvittaessa. Hankintayksikkö pyytää poikkeusolosuunnitelman tarvittaessa. Hankintayksikkö pyytää toimintasuunnitelman tarvittaessa. Hankintayksikkö pyytää omavalvontasuunnitelman tarvittaessa. Hankintayksikkö pyytää tulos- ja taselaskelman kahdelta (2) viimeksi vahvistetulta tai lyhyemmältä yrityksen toiminta-ajalta.

11 11/13 Palveluntuottaja sitoutuu noudattaamaan tarjouspyynnöstä ja liitteissä määriteltyjä vaatimuksia ja ehtoja koko sopimuskauden ajan. Palvelun tilaajalla on oikeus tutustua palveluntuottajan toimitiloihin. Maksuehto ja viivästyskorko Maksuehto 21 pv netto. Viivästyskorko enintään korkolain mukainen. Alihankkijoiden käyttäminen Tarjoajan on mahdollista käyttää palvelun tuottamisessa alihankkijoita. Raportointi Valitun toimittajan/toimittajien tulee toimittaa tilaajalle asiakas- ja henkilöstöpalauteyhteenvedot kerran vuodessa huhtikuun loppuun mennessä. Reklamaatiot Selvitys reklamaatioiden käsitelystä 10. Hallinnolliset tiedot Ladattava Hankintayksikkö tutustuu tarvittaessa palveluntuottajan toimitiloihin. Kerrottava, mitkä osat palvelusta tuotetaan alihankintana. Tarjoaja vastaa alihankkijoiden palveluista Tilaajavastuulain mukaan. Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus on julkaistu aiemmin: Kieli (kielet), jo(i)lla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan laatia: suomi Tarjousten avaustilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä: 11. Täydentävät tiedot Muutoksenhakumenettelystä vastaava elin: Markkinaoikeus Radanrakentajantie Helsinki Suomi 12. Salassapito, vaitiolovelvollisuus ja sopimussakko Palveluntuottajaa sitoo laissa säädetty salassapito- ja vaitiolovelvollisuus sosiaalihuollon asiakaslain mukaisten palvelujen tuottamisesta. Mikäli sopimuksen mukainen palvelun laatukriteeri tai muu vähimmäisvaatimus alittuu tai muutoin poikkeaa sovitusta, tilaajalla on oikeus sopimussakkoon osoittamatta, että palveluntuottajan laiminlyönnistä on aiheutunut vahinkoa. Oikeutta ei ole jos poikkeama

12 12/13 johtuu tilaajan syyksi luettavasta syystä (tämä koskee vain tilaajana olevaa hankintayksikköä). Sopimussakko on tuhat (1000) euroa jokaiselta alkavalta kalenteriviikolta, kunnes asetetut vähimmäisvaatimukset täyttyvät. Tilaajalla on oikeus vähentää sopimussakot palveluntuottajalle maksettavista laskuista. Mikäli laatupoikkeama on vakava, kuten henkilöstömitoituksen toistuva alittuminen (kolme kertaa kolmen kuukauden sisällä) suhteessa vähimmäisvaatimuksiin, tilaajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi. Sopimuksen purku on tehtävä kirjallisesti. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, mikäli palveluntuottaja ei korjaa sopimusrikkomustaan 30 päivän kuluessa siitä, kun tilaaja on tätä kirjallisesti vaatinut. 13. Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen on oltava voimassa saakka. 14. Päätöksenteon perusteet Tarjousten avaamisen jälkeen suoritetaan määräajassa saapuneiden tarjousten tarkistus ja arviointi. Arvioinnista vastaa kuntien asiantuntijoista asetettu arviointiryhmä. Arviointiryhmän ehdotuksesta Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus tekee hankintapäätöksen. Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: tarjoajien kelpoisuuden arviointi tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu Tarjousten vertailusta suljetaan pois tarjous, joka ei täytä tarjouksen muodolle asetettuja vaatimuksia jossa ei ole vastattu kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin seikkoihin jonka tarjoama palvelu ei täytä sille asetettuja vaatimuksia joka muuten ei ole tarjouspyynnön mukainen joka saapuu myöhästyneenä Tilaajat eivät maksa korvausta tarjousten tekemisestä. Katso tarkat hankinnan kohteen kriteerit kohdasta Hankinnan kohteen kriteerit. 15. Hylkäämisperusteet Tarjous hylätään, mikäli tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä. Tarjouskilpailusta suljetaan pois ehdokas tai tarjoaja, jota koskee hankintalain 53 :n tai 54 :n mukainen poissulkemisperuste. 16. Sopimusmenettely Hankinnasta tehdään kirjallinen hankintasopimus (puitesopimus), kun hankintapäätös on saanut lain voiman. Hankintasopimus (puitesopimus) syntyy ja tulee sitovaksi vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoituksellaan hyväksyneet sopimuksen. Puitesopimuksella tarkoitetaan kirjallista sopimusta, jonka hankintayksikkö tekee yhden tai useamman toimittajan kanssa ja jossa sovitaan tietyn ajan kuluessa tehtäviin hankintoihin sovellettavista hinnoista, määristä tai muista ehdoista. Hankinnassa noudatettavat asiakirjat tärkeysjärjestyksessä: 1. Puitesopimus 2. Tarjouspyyntö liitteineen 3. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2009, palvelut

13 13/13 4. Tarjous liitteineen. Tämän sopimuksen tarkoittamaa palvelua voidaan tuottaa palvelusetelijärjestelmällä, mikäli sellainen otetaan käyttöön sopimuskaudella. 17. Tarjousasiakirjojen julkisuus Asiakirjojen julkisuus määräytyy viranomaistoiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla (621/1999). Tarjouksen sisältämät tiedot tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen ja muille sopimusasiakirjojen allekirjoituksen jälkeen, lukuuunottamatta erikseen ei - julkisiksi merkittyjä liike- tai ammattisalaisuuksia. Hinta ei ole liikesalaisuus. Julkisuuslain nojalla tarjouksia pyytävälle viranomaiselle kuuluu päätöksen tekeminen tarjouksen julkisuudesta ja liikesalaisuuksista. 18. Lisätiedot Lisätietokysymykset on lähetettävä klo 15:00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. 19. Tarjouksen lähettäminen Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava viimeistään: klo 15:00 Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/forssa. 20. Allekirjoittajat Katja Tommiska, Perusturvajohtaja, 21. Liitteet ja linkit Liite 1. Tehostetun palveluasumisen tuotekuvaus doc LIITE 3. Sopimus ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen hankinnasta docx Liite+2. Prosessi- ja kustannusvastuutaulukko docx

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 08709 Päiväys 13.06.2013

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 08709 Päiväys 13.06.2013 1/22 TARJOUSPYYNTÖ 08709 TUORETUOTTEET 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Pekka Tiilikainen puh. +358 447182920 pekka.tiilikainen@is-hankinta.fi Osoite, josta saa lisätietoja:

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-006078 Rakennusviraston arkiston ja arkistokalusteiden muutto 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Hallinto-osasto Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2002-2013:text:fi:html FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002 Hankintailmoitus Tavarahankinnat Direktiivi

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut 1.3.2012 1 Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut Kirkkonummen perusturva pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön mukaisesti vammaisten henkilökohtaisen avustajien palkanlaskentapalveluista,

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 25151 Varpaisjärven nuohouspiiri 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pohjois-Savon pelastuslaitos Volttikatu 1 A 70150 Kuopio Suomi puh. +358 447188100 paavo.tiitta@kuopio.fi

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry.

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry. TARJOUSPYYNTÖ ICT-ALAN KONSULTOINTI- JA/ASIANTUNTIJAPALVELUISTA Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Pirkanmaan ebuusti - hankkeen kautta tarjottaviin yrityskohtaisiin

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Suomi-Jyväskylä: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 033-056363. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Jyväskylä: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 033-056363. Hankintailmoitus. Palvelut 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56363-2015:text:fi:html Suomi-Jyväskylä: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 033-056363 Hankintailmoitus

Lisätiedot

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Vanhuspalvelut TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.2.2015 (17.3.15) PSOP Seudullinen palveluseteli Turku, Kaarina SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) LAUKAAN KUNNAN LÄHIVERKKOJEN YHDISTÄMINEN JA INTERNET YHTEYS 1 Hankinnan NUTS koodi 2 Hankintanimike (CPV koodi) Laukaan kunta on noin 18 300 asukkaan kasvava kunta Jyvässeudulla.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON 26.03.2012 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON YTHS pyytää kirjallista tarjousta suun terveydenhuollon vuokratyövoiman hankinnasta

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) KIRKKONUMMEN UUDEN KUNNANTALON RAVINTOLAPALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) 02401 Kirkkonummi 1 Yleistä Kirkkonummen kunta (myöhemmin

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit Luonnos sivunro 1 Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit 15.9.2014 Luonnoksesta voitte halutessanne antaa kommentteja pe 19.9.2014 klo 12.00 mennessä. Mahdolliset

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5 24.4.2013 Sivu 1/5 Hankintayksikkö: Perusturva Juttilantie 1 14200 TURENKI TEHOSTETUN PALVELUASUMISYKSIKÖN RAKENNUTTAMINEN JA EDELLEEN VUOKRAAMINEN JANAKKALAN KUNNALLE 1. HANKINNAN KOHDE hakee ARA:n hyväksymää

Lisätiedot