Lannan levitykseen hakijalla on käytettävissä 452 ha sopimuspeltoa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lannan levitykseen hakijalla on käytettävissä 452 ha sopimuspeltoa."

Transkriptio

1 PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Dnro PPO-2009-Y ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee sikalan toiminnan laajentamista. Niitynmaan Porsas Oy Pirkola Pauli Petäjäsojantie YPPÄRI Y-tunnus: TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Toiminta sijaitsee Siikajoen kunnassa Siikajoen kylässä, tilalla Lisähaho 5:145 ( ), käyntiosoitteessa Niitynmaantie 1133, Siikajoki. Eläintilat ja tuotanto Nykyisissä eläinsuojissa on tilat 860 emakolle porsaineen. Tilalle rakennetaan uusi rakennus, johon sijoitetaan 262 vieroitettua porsasta. Lannan varastointi ja käsittely Hakemuksen mukaan kaikkien eläinten lanta käsitellään lietelantamenetelmällä. Lietelannan varastointia varten on tällä hetkellä kolme lietesäiliötä, joiden yhteenlaskettu hyötytilavuus on 6000 m³. Varastointitilavuutta laajennetaan rakentamalla uusi hyötytilavuudeltaan 2000 m³:n lietesäiliö. Kuivikepohjalla on 80 emakkoa. Kuivitusjärjestelmänä on kestokuivikepohja. Kuivitetun alueen pinta-ala on 450 m². Kuivikepohjan reunojen korkeus on 40 cm. Kuivikkeet tyhjennetään kuusi kertaa vuodessa. Kuivikelannan varastointia varten on lantala, jonka tilavuus on 500 m³. Lannan levitykseen hakijalla on käytettävissä 452 ha sopimuspeltoa. Muu toiminta Tarkempi kuvaus nykyisistä eläintiloista sekä muu toiminnan kuvaus on esitetty Pohjois- Pohjanmaan ympäristökeskuksen Niitynmaan Porsas Oy:lle antamassa ympäristöluvassa Dnro PPO-2003-Y Veteraanikatu 1 PL 124, Oulu Asiakaspalvelu Torikatu 40 B, Kokkola Asiakaspalvelu

2 SELVITYS VÄLIKASVATTAMON LAAJENTAMISTARPEESTA 2 Niitynmaan Porsas Oy on suunniteltu tuottamaan porsasta vuodessa. Emakkokohtainen vuosituotos oli aiemmin noin 21 porsasta. Tällä tuloksella päästään noin porsaan vuosimyyntiin. Tällä hetkellä on sikalan tehokkuutta saatu nostettua tehokkaammalla toiminnalla ja paremmalla genetiikalla. Viimeisimmän kuluneen puolen vuoden emakkokohtainen tulos on noin 25 porsasta vuodessa. Emakkokohtaisen tuotannon tehostuminen on sen verran merkittävää, että välikasvatus on jäänyt pieneksi. Välityspainon noustua 22 kilosta 27 kiloon tarvitaan lisää tilaa. Sikalan toiminta-aikana kannattavuustaso on heikentynyt niin paljon, että sikalan emakkokohtainen tulos täytyy olla paljon parempi tuottaakseen saman katteen nykypäivinä. Emakkokohtaisen tuotoksen tulee edelleen kasvaa, että sikala pystyy toimimaan heikentyneessä kannattavuustilanteessa. Se vuoksi uudeksi myyntitavoitteeksi tulee asettaa porsasta vuodessa. Kasvaneiden vuosimyyntimäärien vuoksi Niitynmaan Porsas Oy:n täytyy rakentaa lisää välikasvatusta. Lisävälikasvatuspaikoilla väljennetään porsaiden kasvuoloja. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 11 a) kohdan perusteella. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA ASIAN VIREILLETULO Ympäristönsuojeluasetuksen 6 :n 1 momentin kohdan 10 a) perusteella lupahakemus käsitellään ympäristökeskuksessa. Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Toiminnalla on Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen antama ympäristölupa (Dnro PPO-2003-Y ). Toiminta sijoittuu haja-asutusalueelle, jolla ei ole asema- eikä yleiskaavaa. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Toiminta sijaitsee Karinkannan alueella noin 8 kilometriä Siikajoen taajamasta länteen välialueen vesistöalueella nro 84V099, josta vedet laskevat Perämereen. Vesistöalue kuuluu Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalueeseen, joka koostuu Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun vesistöalueista ulottuen aina Kalajoelta itään laskevaan Koutajoen latvaosiin asti. Alustava selvitys vesienhoitoalueen merkittävimmistä vesistä on tehty joulukuussa Välialue ei kuulu raportoitaviin vesistöalueisiin. Eläinsuojat ja lannanvarastointisäiliöt eivät sijaitse pohjavesialueella tai suojelualueella. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksesta tiedottaminen Ympäristökeskus on tiedottanut hakemuksen vireilläolosta kuuluttamalla hakemuksesta Siikajoen kunnan ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen virallisilla ilmoitustauluilla 24.6.

3 Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana olleet saatavilla Siikajoen kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa. Tarkastukset ja neuvottelut Lupahakemuksen käsittelyyn liittyvä tarkastus on pidetty ja siitä laadittu muistio on liitetty asiakirjoihin. Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Siikajoen kunnanhallitukselta ja Siikajoen kunnan ympäristölautakunnalta. Lisäksi on pyydetty lausunto myös Paavolan Vesi Oy:ltä. Siikajoen kunnanhallitus Siikajoen kunta esittää lausuntonaan, että Niitynmaan Porsas Oy:n ympäristöluvan kohteena oleva tuotantorakennuksen laajennus tulee samalle paikalle kuin yrityksen nykyiset sikalarakennukset. Alue on voimakkaan maatalouden ja karjanhoidon aluetta Karinkannassa. Sikalan alue on haja-asutusaluetta, eivätkä nyt esitetyt muutokset tuo oleellisia muutoksia toimintaan ja sikalalle on toimintaedellytykset myös esitetyssä nykyistä laajemmassa muodossa. Ympäristövaikutuksista merkittävin on haju, jonka leviämisen ehkäisemiseksi on tehtävä riittävät toimet. Hajua leviää erityisesti lietelannan levityksen yhteydessä ja itse tuotantorakennuksista ilmanvaihdon ja kattamattomien lietevarastojen kautta. Erityisen tärkeää on pystyä pitämään suuresta määrästä huolimatta lannan levitysaika mahdollisimman lyhyenä. Nyt tehtävillä muutoksilla ei ole oleellisia vaikutuksia nykyiseen sikalan toiminnasta aiheutuvaan hajutilanteeseen. Nykyisen toiminnan aiheuttamien valitusten vuoksi lupaviranomaisen tulee huolehtia, että lupaehdoissa tulee määrättäväksi riittävät toimenpiteet, joilla toiminnasta ympäristöön ja naapurustolle aiheutuvia haju- ym. haittoja voitaisiin vähentää. Riittävällä seurannalla ja valvonnalla tulee todentaa, että toiminta on ympäristöluvan mukaista. Kunnanhallitus edellyttää kunnanjohtajan esityksestä, että Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus ennen päätöksentekoa hankkii asiassa lausunnon myös Paavolan Vesi Oy:ltä. Paavolan Vesi Oy Paavolan Vesi Oy:n lausunnossa tuodaan esiin, että yhtiö vastaa vesihuollosta Siikajoen kunnan alueella. Karinkannan alueelle on keskittynyt runsaasti maatalouden tuotannollista toimintaa. Koska Paavolan Vesi Oy:n vedenjakelujärjestelmä on aikanaan mitoitettu ainoastaan asutuksen ja pienimuotoisen maatalouden tarpeisiin, se ei riitä enää huippukulutuksen aikana palvelemaan kasvanutta veden tarvetta. Maatalous on Paavolan Vesi Oy:n tärkeä asiakasryhmä ja yhtiö tulee investoimaan Karinkannan vedenjakelun turvaamiseen, mutta tämä ei poista sitä, että suurten tuotantoeläinyksiköiden on myös itse varauduttava häiriöihin vedenjakelussa, kuten myös sähkönjakelun häiriöihin varaudutaan. Niitynmaan Porsas Oy:n toiminta on laajentunut sen jälkeen, kun se vuonna 2001 on liittynyt Paavolan Vesi Oy:n asiakkaaksi ja samalla vedenkulutus on kasvanut yli kaksinkertaiseksi. Liittymissopimuksessa ilmoitettu vedentarve on ollut 15 m³ ja käyttöveden määrä vuonna 2009 on ollut keskimäärin 35 m³ vuorokaudessa. Liittymissopimuksessa on edellytetty, että mikäli käytettävät vesimäärät kasvavat, on niistä neuvoteltava vesilaitoksen kanssa. Koska Paavolan Vesi Oy ei voi taata häiriötöntä vedenjakelua kaikissa olosuhteissa se suosittelee, että Niitynmaan Porsas Oy rakentaa talousveden varastosäiliön, jonka tilavuus on vähintään yrityksen vuorokaudessa käyttämää maksimivesimäärä ottaen huomioon myös nyt suunniteltu laajennus. Tällöin säiliön tehollinen tilavuus oli kokoluokkaa 50 m³. 3

4 Varastosäiliö turvaa yrityksen vesihuoltoa myös siten, että poikkeustilanteissa säiliöön voidaan kuljettaa vettä säiliöautoilla muualta ja johtaa se säiliöstä edelleen eläinten käyttöön. Varavesisäiliöllä on suuri merkitys myös sammutusvetenä mahdollisen tulipalon yhteydessä. Ennen säiliön rakentamista tulisi yrityksen neuvotella Paavolan Vesi Oy:n kanssa liittymäehtojen mukaisesti. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Hakijan kuuleminen ja vastine Ympäristökeskus on päivätyllä kirjeellään varannut hakijalle tilaisuuden vastineen antamiseen. Hakija ei ole jättänyt vastinetta lausuntoihin määräaikaan mennessä. YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU Vastaus lausuntoihin Kunnanhallituksen lausunto on otettu huomioon lupamääräyksissä esitetyllä tavalla. Kunnanhallituksen esityksestä myös Paavolan Vesi Oy:ltä on pyydetty lausunto ympäristölupahakemuksesta. Paavolan Vesi Oy on lausunnossaan esittänyt hakijalle varastosäiliön rakentamista poikkeus- ja häiriötilanteiden varalle. Niitynmaan Porsas Oy:n ja Paavolan Vesi Oy:n on keskenään neuvoteltava siitä, kuinka vedensaanti häiriö- ja poikkeustilanteissa saadaan turvattua. Voimassa olevassa ympäristölupapäätöksessä on annettu menettelytapaohjeet häiriöja poikkeustilanteiden varalle määräyksessä numero 11. Ratkaisu LUPAMÄÄRÄYKSET Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus myöntää Niitynmaan Porsas Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan eläinsuojien toiminnalle tilalle Lisähaho 5:145 ( ), Siikajoen kylään, Siikajoen kuntaan, käyntiosoitteeseen Niitynmaantie 1133, Siikajoki. Niitynmaan Porsas Oy:n nykyistä ympäristölupaa (Dnro PPO-2003-Y ) muutetaan hakemuksen mukaisesti: Eläintilat ja tuotanto 1. Eläinsuojat sekä lannan varastointitilat on sijoitettava ja rakennettava hakemuksessa esitettyjen piirustusten; asemapiirustus ( ), pohjapiirustus, vieroitettujen porsaiden osasto ( ), pohjapiirustus, uusi lietesäiliö ( ) 2. Tuotantorakennuksiin saa sijoittaa yhteensä enintään 860 emakkoa porsaineen sekä 262 vieroitettua porsasta. Eläinmääriä voidaan muuttaa edellyttäen, että lannantuotto ei ylitä edellä mainittujen eläinmäärien yhteistä lannantuottoa. Eläinsuojien rakenteiden ja käytön tulee estää lannan tai niistä johtuvien valumavesien joutuminen pinta- tai pohjavesiin. Eläinsuojan katoilta kertyvät sade- ja sulamisvedet tulee johtaa lannan varasto- ja käsittelytilojen ulkopuolelle. Lannan varastointi ja käsittely 3. Lietelannan varastointitilavuutta tulee olla käytettävissä vähintään 6042 m³ ja kuivalannan varastointitilavuutta vähintään 240 m³. Mikäli lannan varastointitiloja ei kateta, tulee säiliötilavuuksissa huomioida sadevesivara. Lannan varastointitilojen tulee olla vesitiiviitä, jottei tule vuotoja pinta- tai pohjavesiin. 4

5 4. Hakijalla on oltava lannan levitykseen peltoa luvan mukaisella eläinmäärällä jatkuvasti vähintään 296 ha. Lietelantaa ei saa levittää pohjavesialueelle. RATKAISUN PERUSTELUT Vesistön sekä valtaojien varsille tulee jättää riittävän leveä suojavyöhyke käsittelemättä lannalla ravinteiden vesistöön pääsyn estämiseksi. Suojavyöhykkeen leveys tulee olla asuintaloista vähintään 30 metriä ja vesistöistä vähintään 10 metriä. Valtaojien varsilla suojavyöhykkeen leveyden tulee olla vähintään 1 metri. Lannan kuljetus- ja levitysajankohtaa valitessa tulee ottaa huomioon ympäristöviihtyvyystekijät ja naapureille aiheutuva hajuhaitta ja välttää kuljetusta ja levitystä yleisinä juhlapyhinä ja koulujen ym. juhlatilaisuuksien aikaan. Lantaa ei saa levittää routaiseen tai lumipeitteiseen maahan. Lannan levitysmäärissä on otettava huomioon maaperän viljavuustutkimukset, lannan typpi- ja fosforipitoisuudet sekä kasvien ravinnetarve. Lanta on mullattava tai pelto kynnettävä välittömästi levittämisen jälkeen, mikäli lantaa ei levitetä kasvustoon. Hakijan on tarvittaessa vähennettävä lannan varastoinnista tai kuljetuksesta aiheutuvia ja hajuhaittoja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus katsoo, että toimittaessa tämän päätöksen ja sen määräysten mukaisesti eläinsuoja täyttää sille asetetut vaatimukset ympäristön ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemiseksi. Ennalta arvioiden toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän eikä pinta- tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömuodon vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, naapureille kohtuutonta haittaa. Toiminta ei sijoitu kaavamääräysten vastaisesti. Varastoitaessa ja levitettäessä lantaa tässä päätöksessä edellytettyjen lupamääräysten mukaisesti, ei toiminnasta aiheudu ympäristön pilaantumista tai kohtuutonta haittaa naapureille. LUPAMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Eläintilat ja tuotanto Luvan määräysten tavoitteena on ehkäistä haitalliset ympäristövaikutukset ennakolta tai rajoittaa ne mahdollisimman vähäisiksi. Lupamääräyksellä 1 varmistetaan eläinsuojien ja lannanvarastointisäiliöiden sijoittaminen hakemuksessa esitettyyn paikkaan. Eläinsuojien toiminnasta ei voida katsoa aiheutuvan naapurustolle lain tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta tai haittaa. (Lupamääräykset 1 ja 2) Lannan varastointi ja käsittely Lannan varastotilojen mitoitus perustuu valtioneuvoston asetukseen 931/2000 maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittumisesta. Päätöksen 4 :n mukaan lannan ja virtsan varastotilojen tulee olla niin suuria, jotta niihin voidaan varastoida 12 kuukauden aikana kertynyt lanta ja virtsa. Varastointitilavuuksissa huomioidaan sadevesivara, jos säiliöitä ei kateta. (Lupamääräys 3) Lannan levitystä varten on oltava riittävästi peltoalaa ylilannoituksen ja siitä aiheutuvan huuhtoumariskin välttämiseksi. Peltopinta-alavaatimus perustuu karjanlannan keskimääräiseen fosforisisältöön ja siitä saatavan fosforilannoituksen tasoon. Lannan levittämistä koskevat määräykset perustuvat valtioneuvoston asetukseen 931/2000 ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen myöntämässä ympäristöluvassa (Dnro PPO-2003-Y ) asetettuihin vaatimuksiin nykyiselle toiminnalle. Lannan oikea-aikaisella levittämisellä ja mahdollisimman pian levityksen jälkeen, noin neljän tunnin sisällä, tehdyllä pellon muokkauksel- 5

6 la ehkäistään lannan levityksen aiheuttamia hajuhaittoja ja ammoniakin haihtumista sekä vesistöjen rehevöitymistä lisääviä ravinnehuuhtoumia. Ympäristönsuojelulain 42 :n mukaan toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta pysyvästä rasitusta melun muodossa. (Lupamääräys 4) LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Korvattavat päätökset Tämä päätös korvaa annetun päätöksen (Dnro PPO-2003-Y ) lupaehdot 1, 2, 3 ja 4. Niiltä osin kuin lupamääräyksiä ei ole muutettu annettu päätös (Dnro PPO Y ), jää voimaan. Päätöksen voimassaolo Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain (86/2000) tai jätelain (1072/1993) nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. Kunnalliset ympäristönsuojelumääräykset koskevat ympäristönsuojelulain 19 1 momentin mukaan muita kuin ympäristönsuojelulain mukaan luvanvaraisia toimintoja. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Laajennusta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin tämä päätös saa lainvoiman. 6

7 SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 7 Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 6, 8, 19, 28, 31, 35, 38, 41, 43, 45, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 62, 96 ja 105 :t Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 6, 16, 19, 21, 23 ja 30 :t Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 Hallintolaki (434/2003) 34 Jätelaki (1072/93) 4, 7, 6, 15 ja 51 :t Jäteasetus (1390/93) 3 ja 3a :t Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2000) Valtioneuvoston asetus talousvesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (542/2003) Muut ohjeet Ympäristöministeriön ohje kotieläintalouden ympäristönsuojelusta Maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräykset ja -ohjeet: Kotieläinrakennusten ympäristönhuolto, MMM-RMO C4 Paras käytettävissä oleva tekniikka kotieläintaloudessa, SY564, Suomen ympäristökeskus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1744/2002 muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä Maa- ja metsätalousministeriön asetus 850/2005: Eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevien laitosten valvonnasta ja eräiden sivutuotteiden käytöstä KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Maksu 1565 euroa. Ei arvonlisäverollista myyntiä. Ympäristöministeriön asetuksessa alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista määrätään julkisoikeudellisten suoritteiden maksuista. Toiminnan olennaista muuttamista (ympäristönsuojelulain 28 :n 3 momentti) koskevan lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. Eläinsuojan, joka on tarkoitettu vähintään 500 täysikasvuiselle emakolle, ympäristöluvan käsittelymaksu on 3130 euroa. Sovelletut oikeusohjeet Valtion maksuperustelaki (150/1992) Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista (1387/2006) LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Ympäristökeskus tiedottaa tästä päätöksestä siten kuin ympäristönsuojelulain 54 :ssä on säädetty. Päätös Hakija Jäljennös päätöksestä Siikajoen kunnanhallitus Siikajoen kunnan ympäristölautakunta Siikajoen kunnan rakennuslautakunta Suomen ympäristökeskus, kirjaamo Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus/valvoja

8 Ilmoitus päätöksestä 8 MUUTOKSENHAKU Hakemuksesta tiedonannon saaneet Ilmoittaminen ilmoitustauluilla Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Siikajoen kunnan ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen ilmoitustauluilla. Lisätietoja päätöksestä Lisätietoja päätöksestä antaa Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen ylitarkastaja Mari Sallmén p Tähän päätökseen ja siitä perittyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle. Valitusaika päättyy Valitusoikeus on: - sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea; - rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toimintaalueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; - toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; - alueellisella ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella; - muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. Valitusosoitus on liitteenä. Ympäristölupapäällikkö Martti Seppälä Ylitarkastaja Mari Sallmén LIITE Valitusosoitus

9 9 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Valituksen toimittaminen Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ja toimitettava valitusajan kuluessa Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle. Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä. Valitusaikaa laskettaessa ei antopäivää oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen kirjaamoon. Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, postitse, lähetin välityksellä telekopiona tai sähköpostitse. Toimitustavasta riippumatta valituskirjelmä on toimitettava niin ajoissa, että se on perillä viimeistään valitusajan päättyessä klo Valituskirjelmän sisältö ja liitteet Oikeudenkäyntimaksu Valituskirjelmässä on ilmoitettava: 1) päätös, johon haetaan muutosta 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä 3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta, sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä: 1) päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä; 2) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti Vaasan hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos hallinto oikeus niin määrää. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla säädetyn VNA 924/2008 mukaisesti muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto oikeudessa oikeudenkäyntimaksuna 89 euroa. Mainitussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen yhteystiedot: postiosoite: PL 124, OULU käyntiosoite: Veteraanikatu 1, OULU aukioloaika: puhelin: telekopio: sähköposti: