Valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE 17.9.2012"

Transkriptio

1 Valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE Vinkkejä vammaisneuvostotyöhön On tärkeää, että jokaisessa kunnassa on toimiva vammaisneuvosto edistämässä yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutumista. Kunnallinen tai alueellinen vammaisneuvosto on vammaisten ihmisten asiantuntijaelin kunnassa ja yhteistyöfoorumi vammaisille ihmisille, viran- tai toimenhaltijoille ja päättäjille. Säädöksen mukaan kunnallisen vammaisneuvoston rooliin kuuluu avata asioita vammaisten ihmisten näkökulmasta ja seurata valppaasti alueen toiminnoissa ja palveluissa tapahtuvia muutoksia sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Kunnallisen / alueellisen vammaisneuvoston perustaminen Laissa vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista todetaan, että kunnanhallitus voi asettaa vammaisneuvoston, jonka tehtävänä on edistää ja seurata kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta Yksityinen henkilö, järjestö tai kunnan toimielin voi tehdä kunnanhallitukselle aloitteen paikallisen vammaisneuvoston perustamisesta. Kunnanhallitus käsittelee aloitteen ja tekee päätöksen vammaisneuvoston perustamisesta, sen toimikaudesta ja jäsenmäärästä. Jäsenmäärän määrittelyn yhteydessä todetaan, kuinka moni jäsenistä on vammaisten henkilöiden edustajia ja kuinka moni kunnan virka- tai toimihenkilöitä ja päättäjiä. Samalla päätetään vammaisneuvoston budjetista ja tavasta, jolla korvataan jäsenten matkakustannukset ja kokouspalkkiot. Vammaisneuvostojen määrärahoihin, menoeriin ja kustannuksiin voi tutustua VANE:n selvityksessä kunnallisten vammaisneuvostojen tilasta osoitteessa: emid=2 Muuttuvat kuntarakenteet tuovat uusia haasteita. Joissakin yhdistyvissä kunnissa tai usean kunnan alueellisessa neuvostossa on päätetty, että pienempien kuntien neuvostojen puheenjohtajat siirtyvät isoimman kunnan vammaisneuvostoon. Uudessa kuntarakenteessa voisi toimia myös keskusvammaisneuvosto ja kuntaosien neuvostot yhteistyössä. Paikalliset olosuhteet kuitenkin ratkaisevat, mikä on toimivin vaihtoehto. Vammaisnäkökulman varmistamiseksi tulisi välttää vammaisneuvoston yhdistämistä esimerkiksi vanhusneuvostoon.

2 Vammaisia ihmisiä koskevat asiat vaativat vammaisneuvoston huomion elämän koko kirjon osalta alkaen lasten neuvolatoiminnasta, päivähoidosta ja peruskoulusta. On asioita, joita vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto voivat tehdä yhteistyössä (esim. ympäristön esteettömyys), mutta näkökulma asiaan saattaa silti olla hyvin erilainen. Vammaisneuvoston kokoonpano Paikalliset vammaisjärjestöt kutsuvat koolle kokouksen kartoittamaan henkilöitä vammaisneuvoston jäsenehdokkaiksi. Yhteistyökokouksessa vammaisjärjestöt päättävät yhdessä ehdokkaista, joita ne ehdottavat kunnanhallitukselle vammaisneuvoston jäseniksi. Ehdokkaiden kotipaikan tulee olla se kunta, jonka vammaisneuvostosta on kyse. Kuntalaisten yhdenvertaisuutta ja itsemääräämisoikeutta noudattaen vammaisten henkilöiden tulisi itse olla aina neuvostossa. Tärkeää myös on, että eri vammaryhmät ovat edustettuina neuvostossa. Alaikäisiä vammaisia lapsia voivat edustaa heidän omaisensa. Vammaisneuvoston tulisi olla vähintään kuusijäseninen neuvoston toimintakyvyn turvaamiseksi. Kunnanhallitus nimeää tai neuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jonka tulisi mieluiten olla vammainen henkilö. Neuvostolle tulee osoittaa sihteeri, joka on vakinaisesti kunnan palveluksessa. Vammaisjärjestöjen edustajat vaihtuvat rotaatioperiaatteella vuorotellen. Puolet jäsenistä tulisi olla kunnan viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä, jotta hyvä tietojenvaihto toteutuisi kunnan hallinnon suuntaan. Joissakin kunnissa on ollut vaikeuksia saada vammaisneuvostotoimintaan kunnallisia viranhaltijoita ja päättäjiä. Tällaisessa tilanteessa on hyvä muistuttaa lainsäätäjän tahdosta, jonka mukaan vammaisneuvostossa tulee olla edustettuina vammaisten henkilöiden lisäksi myös kunnan luottamushenkilöitä sekä viranhaltijoita (kts. HE 219/1986 vp). Tämän lisäksi on syytä muistaa vammaispalvelulain kunnille asettama nimenomainen yhteistyövelvoite: 12 Yhteistyö Kunnan tulee vammaisten henkilöiden olosuhteiden edistämiseksi toimia yhteistyössä eri viranomaisten, laitosten, vammaisjärjestöjen sekä muiden sellaisten yhteisöjen kanssa, joiden toiminta läheisesti liittyy vammaisten henkilöiden elinoloihin.

3 Vammaisneuvoston tehtävät Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista määrää kunnallisen vammaisneuvoston tehtävistä. Sen mukaan vammaisneuvoston tehtävänä on edistää ja seurata kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta. Vammaisneuvoston tavoitteena on vaikuttaa vammaisen ihmisen arkea koskeviin erilaisiin asioihin: suunnitteluun, lainsäädännön toimeenpanoon ja päätöksentekoon. Olemassa olevat epäkohdat tulee saattaa kunnanhallinnon tai yksityisten palveluntarjoajien tietoon. Vaikuttamistyötään vammaisneuvosto voi toteuttaa tekemällä aloitteita, kannanottoja ja lausuntoja. Vammaisasioista tiedottaminen ja koulutuksen järjestäminen ovat myös hyviksi koettuja keinoja asenteiden muokkaamiseen ja hyvän vammaispolitiikan toteuttamiseen. Vammaisneuvoston vaikuttamistyö tehostuu, jos neuvosto pääsee mukaan kunnallisten hyvinvointi- ja palveluohjelmien tekoon jo valmisteluvaiheessa. Vammaisneuvoston toiminta Kokouksia vammaisneuvostoilla on yleensä noin neljä kertaa vuodessa. Sihteeri kokoaa esityslistan aiheista, joita voidaan käsitellä kokouksissa. Ehdotuksia käsiteltävistä asioista voivat antaa neuvoston jäsenet, kunnan hallinto tai yksityiset kuntalaiset. Tarvittaessa vammaisneuvosto voi perustaa työvaliokunnan hoitamaan nopeasti eteenpäin saatavia asioita, valmistelemaan / toteuttamaan vammaisneuvoston päätöksiä tai esimerkiksi käsittelemään esteettömyysasioita. Tällöin se voi laatia vammaisneuvoston antaman valtuutuksen perusteella lausuntoja rakentamista tai korjausrakentamista koskevissa kysymyksissä. Työvaliokuntaan voidaan kutsua myös asiantuntijajäseniä tai yksittäisiä asiantuntijoita kuultaviksi. Kunnallisella tai alueellisella vammaisneuvostolla on tärkeä tehtävä vammaisia henkilöitä koskevan paikallisen tiedon tuottamisessa. Neuvosto voi hankkia tietoa vammaisten ihmisten arjen sujumisesta kysymällä kunnan eri hallinnonaloilta tai arvioimalla itse tilannetta vammaisten ihmisten kannalta. Pääseekö vammainen lapsi lähikoulun tai onko kirjastoon ja uimahalliin esteetön pääsy? Tilanteen kehityksen arvioinnin kannalta on tärkeätä seurata ja raportoida vammaisten ihmisten elämään vaikuttavista muutoksista vuosittain.

4 Olennaista on myös saada vammaisasioiden tilastointi osaksi kunnan vakiintunutta toimintaa. Kunnan hyvinvointikertomuksissa tulisi tuoda myös vammaisia ihmisiä koskevat indikaattorit esiin. Viestintä Tietoa vammaisasioista on tärkeää levittää sekä hallinnon että kuntalaisten suuntaan. Usein tiedon puute tai vääränlainen asennoituminen hankaloittaa vammaisen ihmisen arkea. Vammaisneuvostolla on hyvä olla omat nettisivut asenteiden avartamiseen ja tiedon levittämiseen. Olisi tavoiteltavaa, että kunnan it-ammattilaiset antaisivat apua sivujen perustamiseen ja ylläpitoon. Kunnan tiedotuskanavia kannattaa hyödyntää yleisemminkin. Tärkeää on myös, että linkki vammaisneuvoston kotisivuille on helposti löydettävissä kunnan yleisten Internet-sivujen aloitussivulta. Vammaisneuvosto voi ottaa käsiteltäväkseen netin palaute-palstalle tulleita asioita. Kunnan omilla sivuilla tulee olla tietoa esteettömästä liikkumisesta ja saavutettavasta viestinnästä niin turisteille kuin kunnan omille asukkaille. Tiedonvälityksen ja viestinnän tulee olla kaikilta osin saavutettavaa ja kaikille tavoitettavissa. On pyrittävä monimuotoiseen tiedonvälitykseen, joka sisältää mahdollisuudet sekä viittomakielen ja selkokielen, että tulkkauksen ja eri apuvälineiden käyttöön. Vammaispoliittinen ohjelma Vahvaa tukea vammaisneuvoston vaikuttamistyöhön antaa paikallinen vammaispoliittinen ohjelma. Ohjelmaan tulee listata paikallisesti tärkeät yksilöidyt toimenpiteet aikatauluineen ja vastuutahoineen. Ohjelman pohjana on hyvä käyttää Suomen vammaispoliittista ohjelmaa VAMPO Valtakunnallisen vammaisneuvoston sivuilta löytyy laaja vammaispoliittisten ohjelmien tietopankki. Kunnallisen vammaispoliittisen ohjelman käyttövoimaa parantaa ohjelman vuosittainen seuranta ja päivittäminen. Hallinnonaloilta kysytään vuosittain toimenpiteiden toteutumisesta ja kootaan vastauksista raportti kunnanhallitukselle. Vammaisneuvosto voi kiinnittää huomiota asioihin, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa. Lisää tietoa kunnallisille neuvostoille löytyy VANE:n nettisivuilta: Tuula Tuominen Suunnittelija, VANE

5 2012 YHDISTYSTOIMINNAN HYVÄ KÄYTÄNTÖ Hyvän käytännön nimi: Lyhyt kuvaus: Tavoite ja kohde: Prosessikuvaus: Tulokset: Toimivuuden arviointi: Yhteys- ja lisätiedot:

6 2012 TÄYTTÖOHJE: Hyvä käytäntö: Hyvä käytäntö tarkoittaa esimerkillisen hyvää tapaa toimia. Se on toimimista tai kehittämistä arkisissa systeemeissä, jotka koostuvat toimijoista, vuorovaikutuksesta ja resursseista. Tavoitteena on aikaansaada positiivisia tuloksia. Hyvä käytäntö voi liittyä toiminnan tai palvelujen toteuttamiseen, suunnitteluun, arviointiin tai kehittämiseen. Se voi olla esimerkiksi työ- tai toimintamenetelmä tai -malli. Hyvän käytännön nimi: Menetelmän, toimintamallin tai tapahtuman nimi Lyhyt kuvaus: Mitä tehtiin, miksi Tavoite ja kohde: Mitä tavoiteltiin, kenelle suunnattiin, mitä yritettiin ratkaista Ketä käytäntö koskee Prosessikuvaus: Miten toimittiin, kumppanit, karkea aikataulu, resurssit, toimijat: kuka teki ja mitä Tulokset: Mitä tuloksia käytännön avulla on saatu? Mitä tuloksia saatiin aikaan? Toimivuuden arviointi: Mikä tekee ja osoittaa, että tämä on hyvä käytäntö Mistä tietää, että se toimii? Miten sen käyttöön ottoa on edistetty? Yhteys- ja lisätiedot: Toteuttaja Kuka kertoo lisää: nimi, puhelin ja yhteystiedot Palauta täytetty lomake: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö Aivoliitto ry Helsingin aluetoimisto Malmin kauppatie HELSINKI Sähköposti Hyviä käytäntöjä julkaistaan Yhdistyspostissa ja puheenjohtajapäivillä

7 Kerhotiedote Kerhon nimi Yhdistys, johon kerho kuuluu (yhdistys on Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys) Kokoontumispaikka (paikkakunta ja kokoontumispaikan osoite) Kokoontumisaika Kenelle kerho on tarkoitettu? Kerhon teema/toiminnan lyhyt kuvaus Tervetulotoivotus kerhoon tuleville Kerhon yhteyshenkilö, jolta saa lisätietoja Aivoliitto ry Suvilinnantie 2, Turku p

8 Happeninki PIENI OPAS TAPAHTUMIEN TUOTTAMISEEN Julkaisija: Luksia OpinOvi L-U ESR 2011 Kaikki oikeudet annetaan hyödyntää, kopioida ja muokata vaan ei myydä!

9 Happeninki PIENI OPAS TAPAHTUMIEN TUOTTAMISEEN Tapahtuma mahdollistaa aidon kohtaamisen, verkostoitumisen ja tiedon jakamisen. Tai sitten ei. Tapahtuma voi myös olla aikaa vievä turhauttava rahasieppo, joka loppupelissä ei palvele juuri ketään. Tai sitten tapahtuma voi olla jotain tältä väliltä. Mihin sinun organisaatiosi on valmis laittamaan aikaa ja rahaa? OpinOvi projektien aikana ( ) on tuotettu satoja, ellei tuhansia tapahtumia ympäri maata. Tapahtumien tehtävänä on ollut verkostoituminen, yhteinen TNO eli tieto-, neuvonta ja ohjauspalveluiden tuottaminen, myynti ja markkinointi, virkistyminen ja sitä kautta työkyvyn lisääminen jne. Tapahtumatuotanto on näkyvä ja tuntuva osa, josta jää osallistujalle vahva mielikuva yrityksen, verkoston tai projektin tuotteista, palvelusta sekä laadusta. Tapahtumatuotantoa on perinteisesti hoidettu oman toimen ohella, ilman selkeää suunnitelmaa ja ohjeistusta. Laatu on ollut vaihtelevaa, lopputulos tekijänsä, ei välttämättä organisaatioiden edustaman linjan näköinen. Tämä opas on koottu helpottamaan tapahtumatuottajan työtä. Tuottajan työlle on oma koulutettu ammattikuntansa. Oppilaitoksissa ja muissa OpinOvi verkostoissa kuitenkin on harvemmin ammattituottajaa käytettävissä. Koska tapahtumatuotannosta on kirjoitettu monia oppaita ja kirjoja, tämä opas antaa perustietoa ja vinkkejä tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen sekä vastuukysymyksiin nimenomaan OpinOvi verkostoissa toimiville organisaatioille. Linkkejä ja vinkkejä hyvistä kirjoista ja muusta materiaalista löytyy tämän oppaan loppuosasta. Jos järjestät tapahtumia, tutustu myös niihin. Kaikkea ei tarvitse oppia kantapään kautta! Tiesitkö muuten että tilaisuuden maksullisuus tai maksuttomuus ei poista tapahtumajärjestäjän velvoitteita ja vastuuta, niitähän meillä lainasäädännössä riittää.

10 1. Mistä näitä tapahtumia oikeen tulee? Laadukkaan tapahtumatuotannon taustalla tulee olla selkeä tarve tehdä hyödyllinen tapahtuma. Irrallinen, ilman jatkotoimenpiteitä tai selkeää integrointisuunnitelmaa tuotetun tapahtuman hyöty antaa harvoin riittävän tuloksen suhteessa siihen, millaisin taloudellisin, aika- ja henkilöstöresurssein siihen on panostettu. Kun idea tapahtumasta alkaa muhia, vastaa seuraaviin kysymyksiin: Miksi ja kenelle tapahtuma järjestetään? Mikä on se asia tai tulos, jota tapahtuman halutaan edistävän? Miten määritellään tapahtuman onnistuminen? Mitä jäämme vaille jos tätä ei järjestetä? Jos ette jää mitään vaille, niin unohda koko juttu, töitä riittää muutenkin! TOP Tapahtumalle on selkä tarve, siitä innostutaan ja asialle löytyy muutama sitoutunut asian omistaja, jotka ovat valmiita ottamaan tuottajan vastuun. FLOP Järjestetään tapahtuma kun nyt pitää järjestää jotain, kukaan ei loppukädessä tiedä kenen vastuulla tapahtuma on tai miksi se lopulta järjestetään. Mutta no hätä, kaikki on sitä mieltä että tää on hyvä juttu.

11 2. Ja ei muuta kuin ideoimaan ja suunnittelemaan Tapahtuman luova ideointi ja hyvä suunnittelu on kaiken perusta. Kokoa asiasta innostunut, riittävän laaja, muttei liian suuri ydinjoukko ajoissa suunnittelemaan tapahtumaa. Verkostoyhteistyössä on voimaa, kannattaa miettiä keitä muita tapahtuma saattaisi kiinnostaa, keitä uusia yhteistyökumppaneita kannattaa ottaa mukaan. Ota ideointiin ne, jotka ovat oikeasti innostuneita ja kiinnostuneita tästä asiasta. Eri alan osaajia ja erilaisia ihmistyyppejä tarvitaan. Käytä ideointiin ja suunnitteluun eri menetelmiä kuten miellekarttaa, JOO menetelmää, aivoriiheä jne. Etkö tiedä mitä nämä ovat? Kvg, tarkoitan siis googlaa. TOP FLOP Ota kaikki näkökulmat ja menetelmät rohkeasti mukaan tapahtuman ideointiin, käytä avoimia kysymyksiä kuten: Mitä ajattelette tästä ideasta? Mitä ajatuksia tämä ehdotus herättää teissä? Vähintään jokaisen 45 min istumissession jälkeen pidä jumppa/kahvitauko! Vedä suunnittelupalaveri perinteisenä kokouksena, älä jaksa kuunnella tai olla kiinnostunut muiden mielipiteistä. Jäykkyys ja muodollisuus ovat valttia. Kysy aina niin, että muut voivat vastata kyllä tai ei sanalla: Tehdäänkö nyt sitten näin? Onko tämä idea ok teille? Sopiiko tämä kaikille? Paras aika palaverille on tuhdin lounaan jälkeen ja se mielellään kestää yli kolme tuntia ilman taukoja.

12 3. Minne money menee? Kun tapahtuma on vielä suunnitteilla, tulee olla selvillä kuka tai ketkä sen rahoittaa. Mikään ei estä projekteja ja organisaatioita tekemästä tässä yhteistyötä. Kulut tai tuotot voidaan jakaa järjestäjien kesken, mutta budjetti tulee olla kaikille selvillä ennen tapahtumaa. Se antaa raamit suunnitteluun ja toteutukseen. Lisäksi budjetti tulee luonnollisesti hyväksyttää joka organisaatioissa sillä henkilöllä, jolla on siihen valtuutus. Ennen tapahtumaa tulee olla selkeästi kirjattu budjetti sekä varasuunnitelma mitä tehdään, jos budjetti näyttää ylittyvän. Huomioi myös taloudelliselta kannalta se työpanos jota tähän tullaan käyttämään niin suunnittelun, toteuttamisen kuin jälkiarvioinnin kannalta. Muista myös, että jokaisen osallistujan paikalle tuleminen on useiden eurojen arvoinen. Jos paikalla on esimerkiksi 100 henkilöä neljän työtunnin ajan, puhutaan jo kymmenien tuhansien eurojen panoksesta. Kuinkakohan paljon on kulutettu vero ym. rahoja tehottomiin palavereihin tai tarkoituksettomiin tapahtumiin. Vai voidaanko rahalla mitata kaikkea, kuten verkostoitumisen arvoa, uusien ideoiden siemeniä, tiedon jakamista, kohtaamisia? TOP FLOP Yliarvioi menot ja aliarvioi tulot Aliarvioi menot ja yliarvio tulot

13 4. Tapahtumia ihan milloin vaan Tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen tarvitaan aikaa. Pääsääntöisesti ulkopuolisille suunnatut tapahtumat tulisi sitoa jokaisen organisaation markkinoinnin ja viestinnän vuosisuunnitelmaan, ideaalitilanteessa ne tulisi siis olla tiedossa jo edellisenä vuonna. Tapahtumalle kuitenkin saattaa löytyä myös ennakoimaton tarve. Ajoituksessa on hyvä muistaa, että tiiseri eli pieni ennakkomainos kannattaa lähettää jo hyvissä ajoin, vaikka kolme kuukautta ennen tyyliin: Tulossa xxx, merkkaa päivä jo kalenteriisi, lisätietoa tulossa. Varsinainen kutsu lähetetään noin kaksi-koime viikkoa ennen tapahtumaa. Muista laittaa vastauslinkki ja pvm johon mennessä vastauksia odotetaan esim. viikko ennen tapahtumaa, jos se on tarpeen. Näin ehdit vielä muuttaa tarjoilun määrää tms. Isonkin tapahtuman voi onnistuneesti järjestää muutamassa viikossa, mutta saattaa olla, että kohderyhmäsi kalenteri on varattu puoleksi vuodeksi eteenpäin. TOP FLOP Ennakoi tapahtuma ajoissa. Tiedota ja innosta siitä oman organisaatiosi sisällä riittävästi. Varaa tilat, puhujat ym. ajoissa. Tee selkeä ajoitussuunnitelma tapahtuman eri osa-alueille suunnittelusta jälkipuintiin saakka. Aikajana on konkreettinen apuväline! Ketteryys ja innovatiivisuus ovat valttia. Kun kaikki tiimissä innostui tästä ideasta, niin äkkiä tapahtuma kasaan: Ei tää oo hei niin kankeeta. Nyt ihmetellään vaan kun kukaan ei päässyt tulemaan näin tärkeeseen ja upeeseen tapahtumaan

14 5. Viestintä, tapahtuman turma? Viestintä on tapahtuman suurempia haasteita. Mikäli esiintyjä ei ole megaluokan julkkis, joka vetää salin täyteen paikassa kun paikassa, varaudu kunnon viestintäsuunnitelmalla ja toiminnalla. Sisällytä siihen niin sisäiset kuin ulkoiset asiakkaat, kaikki mediat ja tarkka budjetti. Käytä viestinnän apuna ammattilaisia, se maksaa monesti vähemmän ja on tuottoisampaa kuin omat viritelmät. Älä luota siihen että tilaisuus vetää noin vain ihmiset paikalle. Kun haluat heitä myös paikalle, aiheen ja kutsun/ mainoksen tulee olla kiinnostava ja ennen kaikkea oikeaa kohderyhmää koskettava. Joku on sanonut, että ainoa takuuvarma keino saada salit täyteen on mainos, jossa luvataan jakaa ilmaista rahaa paikalle tuleville. Muistahan myös viestiä ennen tapahtumaa sen tekemiseen osallistuvalle henkilökunnalle, siitä miksi tapahtuma on järjestetty. Turvapalaveri kannattaa pitää noin tunti ennen h hetkeä ja tässä yhteydessä on hyvä käydä läpi tapahtuman MITÄ, MIKSI, KENELLE ja MITEN asiat. Näin kaikki ovat selkeästi perillä tapahtuman tarkoituksesta ja sen luonteesta. Tässä yhteydessä on hyvä luoda myös positiivista ilmapiiriä ja tsemppiä erilaisin viestinnällisin keinoin. Jos olet buukannut hyvän esiintyjän, ehkä hänellä on muutaman minuutin ajan sanottavaa myös tapahtuman henkilökunnalle? TOP Näe vaivaa, ota henkilökohtaisesti yhteyttä, käytä verkostoa, käytä eri medioita. Käytä media- ammattilaista mainoksen toteuttamiseen. Näe vaivaa! FLOP Luota sähköpostiin ja ihanaan kutsuun, kyllä se tavoittaa kaikki! Ja hei, yksi tonnin lehtimainos tuo paikalle taatusti ainakin yhden asiakkaan, ainakin jos muistat mainostaa ilmaista kahvitarjoilua

15 6. Pykälä- ja lupaviidakko, varustaudu liaanilla Kun päätät järjestää organisaatiosi normaalista toiminnasta poikkeavan tapahtuman superlaillisesti, yllätyt kaikesta siitä ilmoitusten, lupien, lakien ja maksujen määrästä, mitä pitää hoitaa. Niitähän riittää: poliisille ilmoitukset tapahtumasta, maankäyttöluvat, meluilmoitus, anniskelulupa, tupakkalaki, elintarvikehygieniaan liittyvät lait, turvallisuusasiat, järjestyslaki, rakennusturvallisuus, palo- ja pelastustoimet, ensiapu, järjestyksenvalvonta ja vartiointi, tekijänoikeusluvat ja maksut ym.ym. Kaikki nämä ovat tärkeitä, ethän syö taitelijan (ja varsinkaan tuotantoyhtiön) leipää on tuttu klisee. Kuinka monta kertaa olet muistanut maksaa Teostolle tai Gramxille näitä tekijänoikeuskorvauksia? Oletko muistanut tarkistaa hätäpoistumistiet, tai varmentaa missä on kokoontumispaikka, jos vaikka tulee palohälytys (se ei todellakaan ole ulko-oven vieressä, paloauton tukkeena). TOP FLOP Käytä alan asiantuntijoita, varmista luvat ja maksut listasta. Ennakoi kaikki mahdolliset riskit. Turvallisuus on kaiken a ja o, siitä ei tingitä! Ei tää oo niin tärkeetä, lähes normitoimintaa ja ennenkin on selvitty ilman mitään episodeja. Mä soitan mun levyjä missä haluan!

16 7. Ihanat erityistarpeet Tiesitkö että ihmiset ovat elinajastaan keskimäärin 40 % eri tavoin liikkumis- tai toimintarajoitteisia. Tämä arvio sisältää koko elämänkaaren, alkaen vauvaiästä päättyen vanhuuden mukanaan tuomiin haasteisiin. Kaikissa tapahtumissa tulee noudattaa Suomen perustuslakia. Laki määrittelee, ettei ketään saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Yhdenvertaisuuslaki ( /21) kieltää syrjinnän olosuhteiden tai käytäntöjen perusteella. Tapahtumissa tämä tarkoittaa erityisryhmien huomioimista ja toimenpiteitä, niin että heillä on mahdollisuus osallistua tapahtumaan tasa-arvoisesti. Konkreettisesti se tarkoittaa esteetöntä liikkumista, suvaitsevaa ilmapiiriä sekä monia, monia pieniä käytännön tekoja ja huomioimista. Usein nämä palvelut hyödyntävät myös muita osallistujia. TOP Huomioi liikuntaesteiset sekä esteetön kulkeminen myös parkkipaikan osalta, erityisruokavaliot, AINA äänentoisto, taustamelu, häikäisevät pinnat, valaistus sekä käytettävissä oleva apuvälinetekniikka. Jotta voit valmistautua, ota selvää odotettavissa olevien asiakkaiden erityistarpeista riittävän ajoissa. FLOP Todennäköisesti paikalle ei kuitenkaan tule ketään erityistarpeita vaativaa, ja jos tulee niin sovelletaan jotain pikaisesti. On täs muutenkin työtä

17 8. Laatua sen olla pitää, vaan mitä se laatu on? Tapahtuma on hyvä käydä läpi asiakkaan silmin jo ennen tapahtumaa. Kuvittele tulevasi itse tapahtumaan ja mieti kaikki ajatuksissasi läpi; alkaen mainonnasta, ilmoittautumisesta, sisääntuloon ja sen tunnelmaan, auton paikoitukseen, tapahtuman sisältöön, kahvitteluun, turvallisuuteen, tilaisuuden jälkimaininkeihin ja palautteen keräämiseen. Tässä yhteydessä viimeistään kannattaa miettiä kuinka paljon tekee itse ja missä käyttää ammattilaisia. Esimerkiksi ison tilan kalustus kannattaa monesti antaa kalustefirmalle, jolla on kokemusta isojen tapahtumien kalustamisesta, sen logistiikasta, aikataulusta ja turvallisuudesta huolehtimisesta. Mainonta on toinen erityisala, jossa mainostoimiston osaaminen voi korvata siihen menevän palkkion moninkertaisesti. Fasilitointi, musiikki, tarjoilut, jne kaikki kannattaa punnita ja miettiä kuinka kauan sinulta tai organisaatioltasi menisi aikaa ja energiaa näiden hoitamiseen. Laske myös omalle työllesi arvo. TOP FLOP Laatu koostuu suuresta määrästä pieniä asioita. Vaadi laatua myös muilta tapahtuman tekijöiltä, määrittele selkeästi mikä on tapahtuman laatukäsite. Kaikki asiat ovat tärkeitä ja siitä vastaa loppukädessä tapahtuman tuottaja. Varmista tiimiisi hyvät ja riittävän ammattitaitoiset tekijät! Kestävän kehityksen huomioiminen kaikessa on laatua. Laatu on jokaisen oma näkemys, kuka nyt pitää mitäkin tärkeänä.

18 9. After happening Saitko kehut? Saitko haukut? Mistä syystä? Jos tapahtuma onnistui teknisesti hyvin, onnittele itseäsi, olet selvinnyt monesta! Vai kävikö niin että paikat loppuivat kesken, vessassa oli kilometrin jono, ruoka-allergiset saivat voilevän sijaan riisikakun, ääni ei kuulunut kun ei ollut äänentoistoa, esiintyjä sairastui eikä mitään varasuunnitelmaa ollut tai parkkisakot odottivat vieraita autoissa. Jos näin kävi, kirjaa ongelmat, ota opiksesi ja paranna toimintaa tai kenties ulkoista näitä seuraavassa tapahtumassa. Saitko haukut sisällöntuottajista eli luennoitsijan sanoista, musiikista, ryhmätöiden aiheista. Onnittele itseäsi! Olet onnistunut tuottamaan sisältöä joka on koskettanut tai liikuttanut jotain. Tuliko samasta tilaisuudesta myös kiitosta? Hienoa, olet onnistunut vielä paremmin! Menikö budjetti ok, olet ammattilainen! Tapahtuman jälkeen n. viikon kuluttua pidä palautetapaaminen järjestäjien kesken. Käykää tapahtuman tavoitteet ja tulokset läpi. Jakakaa kokemuksia, näkökulmia, uusia suunnitelmia. Kiitä kaikkia tekijöitä ja osallistujia sekä sovi miten tästä eteenpäin. Muista hampurilaisteoria: ensin pehmeää ja hyvää palautetta, sitten tiivistä asiaa ja kehittämiskohteet, lopuksi vielä hyviä pehmeitä asioita. TOP FLOP Kiitä, kerää palaute, kehitä, innosta, suunnittele jatkoa. Onnittele itseäsi ja muita hyvästä työstä! Tapahtuman jälkeen tekijät ovat kaikkensa antaneet ja väsyneitä, muista se välittömässä palautteessa. Tapahtuma on ohi, onneks, mitäs tässä enää kokoontumaan, evvk. Kissa se kiitoksella elää Mutta muistithan huomauttaa siitä mikä ei toiminut.

19 TSEKKAUSLISTAT Sinun apunasi! Tapahtuman sisällöntuotanto Miksi tapahtuma järjestetään Mikä on asia jota tapahtuman halutaan edistävän Miten määritellään tapahtumaa onnistuminen Tapahtuman ilme Kenelle tapahtuma on suunnattu Miten se toteutetaan Missä Milloin Tapahtuman nimiehdotus Vastuutuottaja Työryhmä Suunnittelupalaverit, pvm Tapahtuman yhteisyökumppanit sisäiset Tapahtuman yhteistyökumppanit ulkoiset Mihin projekteihin tai toimintoihin tapahtuma liittyy tai se voidaan sitoa Onko tapahtumalle jatkoa Tapahtuman aihe Esiintyjät Juontaja Musiikki Ryhmätyöt ja osallistava toiminta Yhteistoiminnalliset menetelmät Käy nämä läpi kohta kohdalta kun suunnittelet ja toteutat tapahtuman! Viestintäsuunnitelma Mainossuunnittelu Sisäinen markkinointi Ulkoinen markkinointi Lehti-ilmoitukset Julisteet Radio / tv mainonta Sosiaalinen media Lehdistötiedotteet

20 Taulukkomalli auttaa monesti suunnittelussa. Voit tehdä siihen vaikkapa seuraavat ruudut: Tapahtuma vastuu hlö kuka tekee miten kustannukset hoidettu pvm Julisteet KJ Ad-Office yhteissuunnittelu 123, Tekninen tuotanto Tila Äänentoisto Tietotekniikka Valaistus Stailaus (kukat roll up jne) Pukukoodit Nimilaput Logistiikka, tavaroiden ja ihmisten Parkkiasiat Liikenteenohjaus Kestävä kehitys ja kierrätys integroitu tapahtumaan WC tilat Jätehuolto Siivous Esteetön tapahtuma Lastenpöytä ja tuolit Katuseisojat Muu messutavara Tarjoilut Henkilökunnan ruokailu Myytävät tuotteet Taloudellinen tuotanto Tulot Sponsorit Lipputulot Muut myyntituotot Muut rahoittajat Menot Tilat Kalusteet Äänentoisto Valaistus Esiintyjät Mainossuunnittelu ja painatukset Lehti-ilmoitukset Muu mainonta Henkilöstökulut Järjestyksenvalvonta Tarjoilut Logistiikka Muut kulut

21 Turvallisuus- ja palosuunnitelma, kiinteistölle sekä tapahtumalle Turvallisuusinfo tapahtuman henkilökunnalle Ilmoitus tapahtumasta poliisille http //www.poliisi.fi Järjestyksenvalvojat ja anniskeluluvat http //www.intermin.fi Elintarvikelupa http //www.palvelu.fi Hygieniapassit http //www.evira.fi Teostolle ilmoitus soitetusta musiikista http //www.teosto.fi Gramexille ilmoitus soitetusta musiikista äänitteeltä https //epalvelu.gramex.fi Kuvasto ja muut tarvittavat luvat

22 Lähteet, hyviä linkkejä, vinkkejä ja kirjallisuutta tapahtumiin liittyen: Alkoholilaki /1143 Elintarvikelaki /23 Heinilä, Ville & Salminen, Päivi Kestävän kehityksen toteutuminen ammatillisissa oppilaitoksissa ja opettajien täydennyskoulutustarpeet. Opetushallitus. Invalidiliitto Ry, verkkojulkaisu. Tietoa esteettömyydestä. Kohti esteetöntä liikkumista. Liikenne- ja viestintäministeriön esteettömyysstrategia. LVM ohjelmia ja strategioita 2/2003. Mäkinen, Päivi 2002.Dialogi oppimisessa. Verkkotutor. Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluihin kehittämisohjelma, Jyväskylä. OpinOvi. Onnismaa, Jussi Ohjaus- ja neuvontatyö: aikaa, huomiota ja kunnioitusta. Helsinki : Gaudeamus. Pesola, Kirsti Esteettömyysopas. Tyylipaino Oy. Pitkänen, Raimo Mahdollisuuksien johtaminen. Helsinki: Laatukeskus Rehn, Alf Vaaralliset ideat. Helsinki: Talentum. Ristikangas, Marjo-Riitta & Ristikangas, Vesa Valmentava johtajuus. Helsinki: WSOYpro. Suominen, Kimmo & Aaltonen, Petri & Ikävalko, Heini & Hämäläinen, Virpi & Mantere, Saku Voimaa verkostosta. Verkostomaisen kehittämisen käsikirja. Helsinki: Tykes. Suomen perustuslaki /731 Sydänmaanlakka, Pentti Älykäs johtajuus. Helsinki: Talentum. Taatila, Vesa (toim.) Innovaatioiden lähteillä. Laurea-ammattikorkekoulun julkaisusarja. A.68.Helsinki. Tapahtumajärjestäjän opas. Etelä-pohjanmaan liitto. Tapscott, Dom Syntynyt nykyaikaan. Sosiaalisen median kasvatit Suom. Timo Hautala. Jyväskylä: WSOY Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus. Viitattu Vallo, Helena & Häyrinen, Eija Tapahtuma on tilaisuus. Helsinki: Tietosanomat. Yleisötapahtumien ympäristöehdot Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Helsinki: Speedprint Yleisötilaisuuden järjestämisopas, Pori: Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy.

23 Hyvin rakennetut tapahtumat mahdollistavat aidon kohtaamisen, informaation jakamisen, vuorovaikutuksen sekä kasvojen saamisen asiakkaiden, sidosryhmien ja tekijöiden välillä. Tapahtuman suunnittelu ja niiden yhdessä tuottaminen toimii verkostoitumisen välineenä ja tuottaa siten lisäarvoa siihen osallistuville tuotantoprosessin myötä.

24 Selkokirjat LÄTTLÄST 1 Mukana myös alekirjoja!

25 KLASSIKKOJA Aleksis Kivi SEITSEMÄN VELJESTÄ Mukautus Pertti Rajala ja Helvi Ollikainen Mukautus Aleksis Kiven Seitsemästä veljeksestä on kaikkien aikojen suosituin selkokirja. Nyt siitä on otettu taas lisäpainos. Piirrokset Anita Takala. Työväen Sivistysliitto ISBN Hinta 12 euroa. Jokaisella on oikeus lukea -tapahtumat Helsingin Narinkkatorilla esitellään erilaisia keinoja, miten lukeminen voi olla sinulle helpompaa. Tervetuloa mukaan ! Tapahtuma järjestetään hiukan eri muodossa myös seuraavana vuonna. Päivämäärä on silloin lauantai Tapahtumat ovat osa YK:n lukutaitopäivää. Selkokirjat on merkitty tällä tunnuksella. Selkokeskus jakaa opetusministeriön valtiontukea selkokirjojen kirjoittajille, kuvittajille ja kustantajille. Lisätietoja valtiontuesta tai numerosta (09) William Shakespeare ROMEO JA JULIA Mukautus Mari Elomäki Shakespearen maailmankuulussa näytelmässä Romeo ja Julia rakastuvat tulisesti. Heidän perheensä eivät kuitenkaan hyväksy nuorten rakkautta, sillä suvut ovat riidoissa keskenään. Niinpä nuoret avioituvat salassa. Onni muuttuu pian suureksi murheeksi. Romeo ja Julia on historian tunnetuimpia rakkauskertomuksia. Nyt maailmankirjallisuuden klassikko on mukautettu myös selkokielelle. Oppimateriaalikeskus Opike / KVL ISBN Hinta 13 euroa.

26 TIETOKIRJOJA JA HENGELLISIÄ KIRJOJA Pertti Rajala MANNERHEIM Suomen marsalkka Carl Gustaf Mannerheim oli suuri sotapäällikkö ja tärkeä valtiomies. Elämäkerta käy läpi Mannerheimin rikkaan elämän vaiheita. Samalla lukija tutustuu Suomen kansan kohtaloihin sodan ja rauhan vuosina. Avain ISBN Hinta 28 euroa. UUTUUS Pertti Rajala Hyvät sanat Kirjassa pohditaan uskonasioita. Mitä on usko ja millainen Jumala on? Hyvät sanat ei anna valmiita vastauksia näihin kysymyksiin. Se kehottaa lukijaa pohtimaan itse ja etsimään vastauksia omasta elämästään. Kirjassa on myös rukouksia ja viittauksia Raamattuun. Kirjan on suurikokoinen, ja se on kuvitettu isoilla värivalokuvilla. ISBN: Kirkkohallitus Hinta 10 euroa. 3 UUTUUS Selkoraamattu Pertti Rajala on lyhentäen mukauttanut Raamattua selkokielelle. Kerrontaa tukee Salli Parika Wahlbergin raamatun historiaan perehtynyt kuvitus. Kirja pohjautuu aiempaan Raamattu kertoo -kirjaan, jonka sisältöä on täydennetty monilla uusilla kertomuksilla sekä Apostolien teoilla, Uuden testamentin kirjeillä ja Johanneksen ilmestyksellä. Kirja sopii lapsista aikuisiin kaikille, jotka haluavat tutustua Raamatun sisältöön helppolukuisesti. Lastenkeskus ISBN Hinta 35 euroa.

27 TIETOKIRJOJA UUTUUS Pertti Rajala HELMI HAAPASEN SISÄLLIS- SOTA Helmi Haapanen syntyi työläisperheeseen 1900-luvun alussa Tampereella. Kun Suomessa vuonna 1918 puhkesi sisällissota, Helmi oli 17-vuotias. Helmi Haapasen perhe kuului punaisiin, kuten useimmat työläisperheet. Tässä muistelukirjassa Helmi Haapanen kertoo kokemuksistaan sisällissodassa ja sodan julmuudesta. Hän muistelee isäänsä, joka joutui valkoisten vankileirille, ja Tampereen hävitystä taisteluissa. Onko mitään pahempaa kuin sisällissota, jossa veli sotii omaa veljeään vastaan, Helmi kysyy Työväen sivistysliito. Hinta 10 euroa. Marja Simola SELLA TA OLI VIIPURISSA Kirja kertoo Oton ja Martan perheen elämästä Viipurissa. Kirjan tapahtumat ajoittuvat ja 1930 luvulle. Mukana on myös runsaasti valokuvia. Kustannusyhtiö Ilias Oy ISBN Hinta 20 euroa. Selkokeskus palvelee ota yhteyttä! Selkosanomat-lehti: uutisia ja muuta ajankohtaista tietoa kirjavälityksessä kaikkien kustantajien selkokirjat, ilmainen selkokirjaesite apua selkotekstien kirjoittamiseen ja muokkaamiseen, selkologo julkaisuille ja nettisivuille selkokieleen liittyvää koulutusta ja esittelyjä, myös selkoryhmistä ja vuorovaikutuksesta valtiontukea selkokirjojen tekijöille ja kustantajille laaja kotimainen ja kansainvälinen yhteistyöverkosto kampanjoita yhteistyössä eri tahojen kanssa Lisätietoa Selkoaineistot Maan kaikki selkosivut Selkokeskus, Viljatie 4 A, Helsinki, puhelin (09) , sähköposti 4

28 TIETOKIRJOJA UUTUUS UUTUUS Seija Salmela ja Juha Salmela MENNÄÄN METSÄÄN TUNNELMAKUVIA SUOMALAISESTA METSÄSTÄ Uudessa selkokirjassa tutustutaan metsään ja sen tunnelmaan, erilaisiin kasveihin ja eläimiin. Hienot luontokuvat näyttävät yksityiskohtia metsän elämästä. Lukija saa myös paljon uutta tietoa metsästä. ISBN: Kustannus Oy Pieni Karhu Hinta 24 euroa. Satu Itkonen HILLITTY VIMMA HELENE SCHJERFBECKIN MAALAUKSIA Kirja kertoo rakastetun suomalaisen naistaiteilijan elämästä ja taiteesta. Esimerkiksi Schjerfbeckin omakuvat ovat kuuluisia. Omakuvat kertovat paljon taiteilijasta ja hänen tunteistaan. Kirjassa on mukana Schjerfbeckin maalauksia eri vuosikymmeniltä. Graafinen suunnittelu Markus Itkonen Oy. ISBN: Hinta 25 euroa. Seija Samela ja Juha Samela VALON JA VÄRIEN MAAILMA Miksi taivas on sininen? Miten peilikuva syntyy? Tästä kirjasta löydät vastauksen näihin ja moniin muihin kysymyksiin. Pieni Karhu ISBN Hinta 20 euroa. 5 Petri Kiuttu SELKEÄÄ SUOMI-ROCKIA Ensimmäinen selkokielinen kirja suomalaisen rock-musiikin historiasta. Kirjassa käydään läpi Suomi-rockin vaiheita 1970-luvulta tähän päivään asti. Samalla esitellään kuuluisimmat muusikot ja heidän yhtyeensä: Hector, Hurriganes, Dingo, Tiktak, HIM ja monta muuta. Oppimateriaalikeskus Opike / KVL ISBN Hinta 27 euroa.

29 TARINOITA UUTUUS Leena Lehtolainen ENSIMMÄINEN MURHANI Mukautus Leena Kaivosoja-Jukkola Helsinkiläiset opiskelijat viettävät viikonloppua huvilalla. He kaikki kuuluvat samaan kuoroon. Sunnuntaiaamuna yksi kuorolaisista löytyy huvilan rannasta kuolleena. Häntä on ammuttu päähän. Kuorolaiset näyttävät olevan ystäviä keskenään, mutta ovatko he? Rikoksen tutkimista johtaa nuori naispoliisi, Maria Kallio. Leena Lehtolainen on suosittu suomalainen rikoskirjailija. Tämä ensimmäinen selkokirja, joka kertoo Leena Lehtolaisen kuuluisasta hahmosta, Maria Kalliosta. Kirja ilmestyy syksyllä Avain / BTJ Hinta: 42 euroa. Henning Mankell MIES RANNALLA Mukautus Johan Werkmäster Käännös Ari Sainio Tuntematon mies kuolee taksin takapenkille. Käy ilmi, että hänet on murhattu. Mutta kuka hänet on murhannut, ja kuka tämä mies oikeastaan on? Tapausta alkaa selvittää rikoskomisario Kurt Wallander. Mankellin rikosromaanit ovat saavuttaneet maailmanlaajuisen suosion. Tämä on toinen komisario Wallanderista kertova selkokirja. Oppimateriaalikeskus Opike / KVL ISBN Hinta 8 euroa. Vesa Ämmälä ANKKURINAPPI Patu on harvasanainen mies. Mitäpä sitä puhelemaan, jos ei ole asiaa. Kun Patu sattumalta pelastaa vanhan merimiehen tappelulta, alkaa tapahtua merkillisiä asioita. Reilu ja rehellinen Patu selviää vaikeuksista omalla tyylillään. Vesa Ämmälän toisessa selkokirjassa kuvataan jälleen suomalaisen miehen elämää. Kustannusyhtiö Ilias Oy ISBN Hinta 22 euroa. 6

30 LUKEMISTA NUORILLE UUTUUS Harri István Mäki RIKKAAT RITARIT JA ZOMBIPRINSESSA Brasiliasta kantautuu huolestuttavia uutisia: salametsästäjät ovat vanginneet viimeisetkin vapaat zombit. Hevisankarit Johannes ja Kiisseli kokoavat pelastuspartion, jonka johdossa häärää poikien pomo Curry-Harry. Seikkailu vie porukan syvälle Brasilian viidakkoon. Hevisankareiden vauhdikasta reissutarinaa rytmittävät Kiisselin kuumat zombivinkit. Johannes ja Kiisseli ystävineen seikkailevat myös kirjassa Rikkaat ritarit. ISBN Oppimateriaalikeskus Opike / KVL Hinta 16 euroa. Harri István Mäki RIKKAAT RITARIT Kiisseli ja Johannes, kaksi hevijätkää, aloittavat kesälomansa vauhdikkaasti. Kaverukset tekevät itselleen aidot heviasusteet. Nuorten miesten tavoitteena on päästä Joensuun festareille, mutta mistä rahat reissuun? Nortenkirjassa riittää toimintaa ja kohellusta hyväntuulisen seikkailun ohessa. Oppimateriaalikeskus Opike / KVL ISBN Hinta 16 euroa. Kari Levola TAHDON Selkomukautus Jaana Levola Mari ja Jusa tapaavat metsässä vapunpäivänä. Nuoret rakastuvat toisiinsa. Nuori rakkaus on ihmeellistä, mutta onnella on varjopuolensa. Marin ja Jusan perheet ovat hyvin erilaiset. Suhde kestääkin aluksi vain kesän. Tunnetun nuortenkirjailijan kirja kertoo rakkaudesta, kasvamisesta ja vaikeuksien voittamisesta. Alkuperäinen teos valittiin vuoden 1999 Finlandia Junior -palkinnon saajaksi. Kustannus Oy Pieni Karhu ISBN Hinta 15 euroa. 7

31 LUKEMISTA NUORILLE UUTUUS ROBIN HOOD: ELÄMÄNI JA SEIKKAILUNI Mukautus Pertti Rajala Robin Hoodin tarinasta on tehty lukemattomia kirjoja, elokuvia ja teatteriesityksiä. Selkokielinen versio tuo rakastetun kertomuksen jälleen uuden yleisön luettavaksi. Oppimateriaalikeskus Opike / KVL ISBN Hinta 16 euroa. Kari Vaijärvi TAISTELU MERELLÄ Matin vaari kertoo pojanpojalleen mielellään hurjia juttuja merirosvoista. Äkkiä tapahtuu kummia. Cultura Oy ISBN Hinta 19,50 euroa. Maiju Mäki PULMISTA PAHIN Kaupunginjohtaja Kaarle Pyy kokoaa pelastuspartion selvittämään pulmista pahinta, kun salainen sopimus varastetaan ja Kyllikki Kyyhky katoaa jäljettömiin. Huumorilla höystetty jännäri sisältää myös pedagogisia vinkkejä opettajalle. Kirjan kuvat ja oheistehtävät voi tulostaa osoitteessa Kuvitus Tiia Lehto. Oppimateriaalikeskus Opike / KVL ISBN Hinta 12 euroa. 8 Marja Simola MITEN JOUTSEN SAI MUSTAT JALAT Selkosatuja meiltä ja maailmalta Kirjassa on kokoelma kansainvälisiä satuja ja tarinoita maailman synnystä, eläinten erikoisuuksista ja luonnon ihmeistä. Tekijä on mukauttanut 15 tarinaa selkokielelle. Kirjassa on tarinoita Suomen Kalevalasta sekä Euroopan, Aasian, Afrikan ja Amerikan alkuperäiskansoilta. Teos on selkokielinen satukirja, mutta myös hyvä yleisesitys kaikille, jotka ovat vanhoista tarinoista kiinnostuneita. Kuvitus Leea Simola. ISBN Kustannus Oy Pieni Karhu 2012 Hinta 22 euroa.

32 VERKKOKIRJOJA Satuja lapsille Papunetin verkkosivuilla on myös paljon selkokielisiä satuja lapsille. Mukautukset selkokielelle on tehnyt Pertti Rajala. Kuvitus on Jani Ikosen ja lukijana on Antti Laaksonen. PAPUNETIN TARINAT Tarinoita nuorille Papunetin verkkosivuilla on julkaistu tarinoita nuorille. Aleksin lauantai, Saralle riitti sekä Julia ja kalat käsittelevät kiusaamista, yksinäisyyttä, pelkoja, unelmia ja seurustelua. Tarinat on kirjoittanut Johanna Kartio. Kuvitus on Jani Ikosen ja lukijana on Antti Laakkonen. Syksyn 2012 aikana julkaistaan vielä Kartion nuortentarinat Leirikoulurakas ja Kuinka Roni toipuu kolarista. Satuja ja tarinoita voi lukea ja kuunnella Papunetin pelisivuilla osoitteessa KOSKETTELUKIRJAN TEKO-OHJEET NETISSÄ Juhlitaan-koskettelukirjan tekoohjeet löytyvät internetistä osoitteesta ideat/virikemateriaalit/tunto/. Ohjeet ja kirjan tekstin on laatinut Katja Meriluoto. Papunet-verkkopalveluyksikkö / KVL Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Suomen Pakolaisapu on järjestänyt vertaisryhmätoimintaa maahanmuuttajille jo vuodesta 2001 lähtien. Netissä oleva opas on käytännönläheinen apu ryhmiä suunnitteleville ja järjestäville henkilöille. Opas julkaistaan syksyn 2012 aikana Suomen Pakolaisavun Kasvokkain-hankkeen sivuilla: Duodecimin selkoartikkelit Duodecim on julkaissut 30 terveyskirjaston lääketieteellistä artikkelia selkokielellä. Tekstit on mukauttanut selkokielelle Marita Komi Terveyskirjaston Duodecim Lääkärikirjan artikkeleista. Selkoartikkelit ovat osoitteessa 9

33 ALENNUSKIRJAT Alekirjat vain 6 euroa kappale! Pertti Rajala URHO KEKKONEN Urho Kekkonen toimi Suomen presidenttinä vuosina eli yli 25 vuotta. Kekkonen onkin Suomen pitkäaikaisin presidentti. Ristiriitainen suurmies vaikutti suomalaisten elämään ja Suomen lähihistoriaan ehkä voimakkaammin kuin kukaan toinen presidentti. Avain ISBN Pertti Rajala AMURIN LIKKA Helmi Haapanen, työläisnainen Tampereelta, muistelee rikasta elämäänsä. Mukana kysymyksiä keskustelua varten. Tmi Ikävirike ISBN Kari Levola LEEVI JA LEONORA Mukautus Jaana Levola Kari Levolan nuortenkirja kertoo Leevistä, joka muuttaa maalta kaupunkiin. Uudessa koulussa alku on vaikea, mutta sitten Leevi tutustuu Leonoraan. Kuvitus Väinö Heinonen. Kustannus Oy Pieni Karhu ISBN Maijaliisa Dieckmann SVARTTIS, HIRVEÄ MERIROSVO Mukautus Kari Vaijärvi ja Maijaliisa Dieckmann Dieckmannin suosittu seikkailutarina merirosvo Svarttiksesta. Kuvitus Heli Leino. Kustannus-Mäkelä Oy ISBN X. Tittamari Marttinen VÄLITUNTIRAKKAUTTA Tittamari Marttisen kolmetoista herkkää tarinaa nuorten ensi-ihastumista, sydänsuruista. Kuvitus Aiju Salminen. Kustannus Oy Pieni Karhu ISBN Kaija Määttä JORI JA JÄNNITTÄVÄT TÄHTIKUVIOT Jännityskertomus Jorista, joka päättää selvittää koulussa tapahtuneen varkauden. Kuvitus Martti Sirola. Kustannus-Mäkelä Oy ISBN Kari Vaijärvi JUKKA VIHI JA SIRKUSRYÖSTÖ Ovela roisto Max onnistuu varastamaan käärmeen. Nyt tarvitaan salapoliisi Jukka Vihin apua! Kuvitus Martti Sirola. Kustannus-Mäkelä Oy ISBN

34 TIETOA SELKOKIELESTÄ Tittamari Marttinen KASSU VAUHDISSA Hilpeä tarina Kassun ensimmäisestä koulupäivästä. Runsaasti kuvitettu kirja lukemaan opetteleville. Kuvitus Aiju Salminen. Kustannus Oy Pieni Karhu ISBN Ritva Bergman LINTU RUUPERTTI JA MEMO MENNINKÄINEN Lämmin tarina Lintu Ruupertin ja Memo Menninkäisen ystävyydestä. Kuvat Jukka Lemmetty. Kustannus Oy Pieni Karhu ISBN Kysy selkokirjoja kirjastosta! Kirjastoista voit lainata sekä uusia että vanhempia selkokirjoja. Usein selkokirjat löytyvät omalta hyllyltään, joka on merkitty selkotunnuksella tai jossa lukee Selkokirjat. Jos omasta kirjastostasi ei löydy jotakin selkokirjaa, kysy virkailijalta, voiko kirjan tilata toisesta kirjastosta. Ääni- ja koskettelukirjat Celiasta Celia on valtion erikoiskirjasto, joka tarjoaa kirjallisuutta kaikille niille, jotka eivät pysty lukemaan tavallista painettua kirjaa esimerkiksi sairauden tai muun lukemisesteen vuoksi. Hannu Virtanen SELKOKIELEN KÄSIKIRJA Yhteenveto siitä tiedosta, mitä selkokielestä on kertynyt 30 vuoden aikana. Kirja on kirjoitettu yleiskielellä. Opike ISBN Hinta 39 euroa. Johanna Kartio (toim.) SELKOKIELI JA VUOROVAIKUTUS Uusin tieto siitä, miten keskustella selkokielellä. Kirja on kirjoitettu yleiskielellä. Opike ISBN Hinta 30 euroa. Myös nämä teoriakirjat voi tilata sivun 15 tilauslomakkeella. Valikoimasta löytyy niin ääni-, pistekuin koskettelukirjoja. Esimerkiksi äänikirjoja on , joten luettavaa löytyy jokaiseen makuun. Selkokielisiä kirjoja on äänikirjoina 150. Koskettelukirjat ovat värikkäitä, erilaisista tunnusteltavista materiaaleista valmistettuja kuvakirjoja. Ne sopivat esimerkiksi näkö- ja monivammaisille nuorille ja lapsille 2-vuotiaista alkaen. Celia on julkaissut myös oppaan koskettelukirjojen tekemisestä. Se on luettavissa kirjaston verkkosivuilla osoitteessa 11

35 NÄITÄ KIRJOJA VAIN SUORAAN KUSTANTAJALTA TIETOTEKNIIKKAA SELKOKIELELLÄ Opikkeen Tikas-oppikirjat: * Ilmonen, Petri: Nettietiketti Nettietiketti kertoo, miten internetiä ja sähköpostia voi käyttää turvallisesti. Nettietikettiä voi lukea nyt painettuna kirjasena. ISBN: * Ilmonen, Petri: Verkkoposti selkokielellä. ISBN: * Ilmonen, Petri: Internet selkokielellä. ISBN * Ilmonen Lindberg: Digikuvaus selkokielellä. ISBN * Ilmonen, Petri: Tikas-sanasto. Tieto- ja viestintätekniikan sanoja selkokielellä. ISBN Mats Österback (Sakari Kilkki, Mari Elomäki) YHTEISKUNTA- SARJA Kirjat kertovat suomalaisesta yhteiskunnasta perusasioita, joita jokaisen on hyvä tietää. Yhteiskunta-kirjat muodostavat kokonaisuuden yhteiskuntaopin opettamista varten. Jokainen kirja sisältää myös harjoitustehtäviä. Yhteiskunta-sarjan kirjat ovat: Perhe ja hyvinvointi ISBN Oikeusvaltio Suomi ISBN Raha ja talous ISBN Valta ja vaikuttaminen ISBN Työelämän aakkoset ISBN Koko kirjasarjan ISBN on Oppimateriaalikeskus Opikkeen kirjojen tilaukset: Opike, puh. (09) Internet: KAIPUUTA JA TÄYTTYMYSTÄ Kirja sisältää erityislasten ja -nuorten sekä kehitysvammaisten taideteoksia ja kirjoituksia. Kirjassa käsitellään taiteen avulla tunteita kuten rakkautta, onnea, tuskaa ja pelkoa. Kirjan ovat toimittaneet erityisopettajat Päivi Luoma, Pertti Rajala ja Raija Siekkinen. Peräpohjolan Tuetun työllistymisen Tuki ry. ISBN RAIKUVIA Raikuvia on selkokielinen ohjekirja, jonka avulla kuka tahansa osaa piirtää, maalata tai askarrella. Ohjekirjaa voi käyttää yksin tai 12 ryhmässä. Se sopii koulujen, päiväkotien, kerhojen erilaisten erityisryhmien, sekä vanhusten toimintaryhmien käyttöön. Kirjan on toimittanut Raija Siekkinen. Peräpohjolan Tuetun työllistymisen Tuki ry. ISBN Lisätietoa ja tilaukset:

36 LL-BÖCKER FRÅN LÄRUM NYHET Sabrina Stålberg FILIP I DJURPARKEN Den fjärde boken om Filip, pojken som alltid råkar ut för något äventyr. Den här gången är han i djurparken med sin moster och kusin. Moster har smugglat in sin hund, och hunden sliter sig och springer iväg. Det blir en jakt där Filip hamnar in i en bur. En bok som passar för barn som tycker om lite spänning. Boken svart-vita illustrationer av Maria Viitasalo. Lärum-förlaget ISBN Birgitta Boucht KATTEN I EDITHS TRÄGÅRD I Birgitta Bouchts lättlästa bok är det katten Totti som berättar om sitt liv och sin matmor, poeten Edith Södergran. Lärum-förlaget ISBN Böcker från Sverige Lärum-förlaget förmedlar också andra förlags ll-böcker, t.ex. LL-förlagets och Nyponförlagets. Några av LL-Förlagets böcker 2012: Mats Österback (Sakari Kilkki, Mari Elomäki) JAG I SAMHÄLLET Böckerna i serien Jag i samhället innehåller basfakta om vårt samhälle. Serien består av fem olika delar som bildar en helhet för ämnet samhällslära men passar även för alla som vill få information om vårt samhälle. I serien ingår: Familj och välfärd, ISBN: Rättsstaten Finland, ISBN: Arbetslivets ABC ISBN: Pengar och ekonomi ISBN: Makt och påverkan ISBN: Lärum-förlaget JAG ÄR ZLATAN - LÄTTLÄST Zlatans uppväxt var tuff. Han stal cyklar och i skolan hade han svårt att sitta stilla. Och så spelade han fotboll, varje dag. Boken om Zlatan är en av Sveriges mest sålda böcker och nu blir den tillgänglig för ännu fler läsare. Boken är skriven av Zlatan Ibrahimovic tillsammans med David Lagercrantz. Den lättlästa versionen är skriven av Mats Wänblad. Forts. på nästa sida. 13

37 LL-BÖCKER FRÅN LÄRUM Några av LL-Förlagets böcker 2012 Den nya flickan av Kristian Fredén. Hitta din väg av Helena E Källgren. Sjung med oss av Anki Almqvist och Ylva Killander. och efter det förändras hon. Hon tränar hårt och vill hämnas på dem som överföll henne. Boken rekommenderas för 13-åringar och äldre. Boken är skriven av Jörn Jensen. Tävla med hunden Zolo av Alice Kassius Eggers och Anki Almqvist. Röda Rummet av August Strindberg, bearbetad av Cecilia Davidsson. Tillbaka till minnena av Måd Olsson- Wannerfors. Överlevaren Isaq av Boel Werner. Kär och galen av Johan Werkmäster. Bland Nyponförlagets barn- och ungdomsböcker 2012: ALLAN ZONGO KILLEN FRÅN RYMDEN En rolig lättläst bok som handlar om rymdkillen Allan som flyttar in hos Max, en helt vanlig kille. Allan kan förvandla sig till vad som helst, och kan radera folks minne. Vad som helst kan hända när man är med Allan. Rekommenderas från 9 år uppåt. Boken är skriven av Henrik Einspor, med illustrationer av Thomas Balle. TJEJEN SOM VILLE HÄMNAS Boken handlar om Tove och Nick som känt varandra sedan de var små. Tove blir överfallen en kväll, 14 Muita xxxx kirjoja Jag är en häxa av Mårten Melin. Häxskolan av Mårten Melin. Vill du bli min kompis? av Gertrud Malmberg. Tror du på ufon? av Daniel Zimakoff. Beställ på nätet! Du kan beställa LL-böcker på svenska hos Lärum-förlaget. Du hittar oss på nätet på Du kan besöka vår bokhandel i Vasa på Handelsesplanaden 20 A, fyra trappor upp. e-post: tfn: (06) fax: (06) HUOMIO! Voit tilata suomenkielisiä kirjoja myös internetin kautta osoitteesta tai sähköpostilla Internetissä on esitelty enemmän selkokirjoja kuin tässä esitteessä.

38 Tilauslomake Voit tilata selkokirjoja Selkokeskuksesta tällä lomakkeella (merkitse x:llä tilaamasi kirjat). Lomakkeessa kirjat ovat siinä järjestyksessä, jossa ne esitellään tässä esitteessä. Postita tilauslomake täytettynä osoitteeseen Selkokeskus, Viljatie 4 A, Helsinki. Tilaaja saa kirjat ja laskun postitse. Laskuun lisätään postimaksu painon mukaan. Toimitusaika on noin kaksi viikkoa. Shakespeare William: Romeo ja Julia 13 e Kivi, Aleksis: Seitsemän veljestä, 12 e Rajala, Pertti: Urho Kekkonen, 28 e Canth, Minna: Papin perhe, 25 e Rajala, Pertti: Mannerheim, 28 e Simola, Marja: Sellaista oli Viipurissa, 20 e Rajala, Pertti: Amurin likka, 19 e Samela, Seija Samela, Juha: Valon ja värien maailma, 20 e Kiuttu, Petri: Selkeää Suomi-rockia, 27 e Hyttinen, Satu: Haaveita ja haluja, 19 e Mankell, Henning: Mies rannalla, 8 e Aarnitaival, Saraleena: Kirjailijan murha, 8 e Paasilinna, Arto: Kylmät hermot, kuuma veri, 8 e Ämmälä, Vesa: Ankkurinappi, 22 e Mäki, Harri István: Rikkaat ritarit, 16 e Levola, Kari: Tahdon, 15 e Korolainen, Tuula: Taivas punastuu, 25 e Rajala, Pertti: Robin Hood, 16 e Vaijärvi, Kari: Taistelu merellä, 19,50 e Mäki, Maiju: Pulmista pahin, 12 e Virtanen, Hannu: Selkokielen käsikirja 39 e Kartio, Johanna: Selkokieli ja vuorovaikutus, 30 e ALENNUSKIRJAT (6 euroa kappale) Levola, Kari: Leevi ja Leonora Dieckmann, Maijaliisa: Svarttis, hirveä merirosvo Marttinen, Tittamari: Välituntirakkautta Mättä, Kaija: Jori ja jännittävät tähtikuviot Vaijärvi, Kari: Jukka Vihi ja sirkusryöstö Marttinen, Tittamari: Kassu vauhdissa Bergman, Ritva: Lintu Ruupertti ja Memo Mennikäinen Bergman, Ritva: Mies menneisyydestä Leinonen, Matti: Kesärannan elämää Tilaajan nimi: Puhelin: Osoite: Laskutusosoite (jos eri kuin yllä) 15

39 Ota selkoa, mitä maailmalla tapahtuu tilaa Selkosanomat * Selkosanomissa kerrotaan ajankohtaisista kotimaan ja ulkomaiden tapahtumista, urheilusta, kulttuurista ja viihteestä. * Selkosanomat ilmestyy 23 kertaa vuodessa, tilaushinta 23 euroa, ilman kesän lehtiä 20 e. * Tilaukset sähköposti puhelin (09) tai internetin kautta * Lehti ilmestyy myös ruotsinkielisenä nimellä LL-Bladet (tilaushinnat ovat samat kuin Selkosanomilla). Selkosanomat nyt myös verkossa Kirjojen tilauslomake sivulla 15 16

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23 Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS 2. Valehtelisin, jos väittäisin SYRJINTÄ JA SYRJIMÄTTÖMYYS SUOMESSA

YHDENVERTAISUUS 2. Valehtelisin, jos väittäisin SYRJINTÄ JA SYRJIMÄTTÖMYYS SUOMESSA YHDENVERTAISUUS 2 Valehtelisin, jos väittäisin SYRJINTÄ JA SYRJIMÄTTÖMYYS SUOMESSA Valehtelisin, jos väittäisin SYRJINTÄ JA SYRJIMÄTTÖMYYS SUOMESSA SISÄMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 7.4.2014

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana Paja 1 Miksi kukaan ei ole koskaan puhunut mulle asioita, joita te puhutte?, kysyin. Parikymmentä vuotta elämää elettynä vail la aikuisen

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS 3. Pidä huolta ESIMERKKEJÄ YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISESTÄ

YHDENVERTAISUUS 3. Pidä huolta ESIMERKKEJÄ YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISESTÄ YHDENVERTAISUUS 3 Pidä huolta ESIMERKKEJÄ YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISESTÄ Pidä huolta ESIMERKKEJÄ YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISESTÄ SISÄMINISTERIÖ KUVAILULEHTI JULKAISUN PÄIVÄMÄÄRÄ 7.4.2014 TEKIJÄT (TOIMIELIMESTÄ,

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille. Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen

Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille. Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukea vanhemmille -aineistoa. Työkirjan on

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen Oma tupa, oma lupa Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY. FDUV Sisältö Lukijalle... 3 Perustuslaki

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sisältö Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! - eli mihin

Lisätiedot

HYvä paha media Käyttöopas kriittiseen medialukutaitoon

HYvä paha media Käyttöopas kriittiseen medialukutaitoon HYvä paha media Käyttöopas kriittiseen medialukutaitoon Sisällys Median mahti Mitä on kriittinen medialukutaito? 4 Leena Rantala Moderni hetki 4 Oona Uski Median rooli, valta ja vastuu 6 Matti Kalliokoski

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen

-liike on ihmisen muotoinen -liike on ihmisen muotoinen 4 2012 Yö-yhtyeen Olli Lindolm on sama mutta eri mies Kansalaisraati kokosi kemijärveläiset Muslimiäidin joulunodotus Nuoret viihtyvät Saunalahden tukiasuntoyhteisössä 4 12

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

KAUPUNGIN PANOSTUS RIITTÄMÄTÖN MITTARIT KERTOVAT KARUN TOTUUDEN. Turun Seudun TST ry:n rahoitus RAY ELY. Oma TVY/ESR. Muut

KAUPUNGIN PANOSTUS RIITTÄMÄTÖN MITTARIT KERTOVAT KARUN TOTUUDEN. Turun Seudun TST ry:n rahoitus RAY ELY. Oma TVY/ESR. Muut Tehdään se yhdessä! KAUPUNGIN PANOSTUS RIITTÄMÄTÖN 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Turun talousalueen ulkopuolelta tuleva

Lisätiedot