Kutsu Nordic Mines AB:n (publ) vuosikokoukseen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kutsu Nordic Mines AB:n (publ) vuosikokoukseen"

Transkriptio

1 Kutsu Nordic Mines AB:n (publ) vuosikokoukseen Nordic Mines AB:n (publ), yritystunnus , (jäljempänä yhtiö) vuosikokous pidetään keskiviikkona 23. toukokuuta 2012 klo ravintolassa Flustret, osoitteessa Svandammen 1, Uppsala. A. Ilmoittautuminen Vuosikokoukseen osallistuvien osakkeenomistajien on 1. oltava merkitty Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään osakekirjaan keskiviikkona 16. toukokuuta 2012, ja 2. ilmoitettava osallistumisestaan yhtiölle viimeistään perjantaina 18. toukokuuta 2012 klo postitse osoitteeseen Nordic Mines AB (publ), Trädgårdsgatan 11, Uppsala, tai puhelimitse +46 (0) tai sähköpostitse osoitteeseen Ilmoittauduttaessa on ilmoitettava koko nimi, henkilö- tai yritystunnus, osakeomistus, osoite, puhelinnumero päivisin sekä tarvittaessa edustajan, asiamiehen tai avustajan tiedot. Ilmoittautumiseen on liitettävä mahdolliset valtakirjat, rekisteritodistukset ja muut valtuuksia koskevat asiakirjat. B. Hallintarekisteröidyt osakkeet Osakkeenomistajan, joka on merkityttänyt osakkeensa hallintarekisteriin, on sallittava osakkeiden rekisteröinti väliaikaisesti omalla nimellään Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään osakekirjaan voidakseen osallistua vuosikokoukseen. Jotta tämä rekisteröinti olisi osakekirjassa viimeistään 16. toukokuuta 2012, on osakkeenomistajan hyvissä ajoin pyydettävä nimelleen rekisteröimistä omaisuuden hoitajalta. C. Edustajat Osakkeenomistajan, joka haluaa lähettää edustajansa vuosikokoukseen, on annettava edustajalleen päivätty valtakirja. Jos valtakirjan antaa juridinen henkilö, juridisen henkilön on toimitettava samalla rekisteritodistuksen tai vastaavan asiakirjan oikeaksi todistettu jäljennös. Valtakirja saa olla voimassa enintään viisi vuotta päiväyksestä. Valtakirjan alkuperäiskappale sekä mahdollinen rekisteritodistus on lähetettävä yhtiölle hyvissä ajoin ennen vuosikokousta edellä mainittuun osoitteeseen. Yhtiöltä saa pyynnöstä valmiin valtakirjalomakkeen, joka on saatavana myös yhtiön Internet-sivuilta osoitteesta D. Esityslistaehdotus 1. Kokouksen puheenjohtajan valinta 2. Äänestysluettelon laatiminen ja hyväksyminen 3. Yhden tai kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 5. Työjärjestyksen hyväksyminen 6. Vuosikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely 7. Päätökset a. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen b. Yhtiön voitonjako vahvistetun taseen mukaan c. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen 8. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrä 9. Hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot 10. Hallituksen ja mahdollisten varajäsenten valinta 11. Tilintarkastajan valinta 12. Vaalivaliokunnan asettaminen 13. Ohjeet ylemmälle johdolle maksettavista korvauksista 14. Palkkio-ohjelman järjestäminen 15. Hallituksen valtuuttaminen osakkeiden, vaihdettavien arvopapereiden ja merkintäoptioiden uusantiin 16. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen 17. Muut osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat 18. Kokouksen päättäminen

2 E. Vuosikokousta 2012 valmistellut vaalivaliokunta Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti asetettiin vaalivaliokunta valmistelemaan vuosikokousta Vaalivaliokuntaan ovat kuuluneet Tord Cederlund ja Kjell Moreborg, jotka edustavat kahta suurinta edustajansa vaalivaliokuntaan valinnutta osakkeenomistajaa, sekä Jan Erik Johnson ja Solveig Staffas. Solveig Staffas edustaa pieniä osakkeenomistajia. Vaalivaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jan Erik Johnson. F. Hallituksen päätösehdotuksesta lyhyesti Ehdotus voitonjaosta (kohta 7.b) Hallitus esittää, että voittovaroista siirretään seuraavalle tilikaudelle Ruotsin kruunua. Ehdotus ohjeiksi ylemmälle johdolle maksettavista korvauksista (kohta 13) Hallitus on laatinut esityksen ohjeiksi korvaus- ja työehtojen määrittämisestä ylemmälle johdolle. Tällä tarkoitetaan toimitusjohtajaa ja yhtiön ja sen tytäryhtiön muuta ylempää johtoa. Hallitus esittää, että vuosikokous hyväksyy seuraavat ohjeet korvaus- ja muiden työehtojen määrittämisestä yhtiön ylemmälle johdolle. Nämä periaatteet koskevat työsopimuksia, jotka tehdään vuosikokouksen päätöksen jälkeen, sekä nykyisiä ehtoja, jos niihin tehdään muutoksia tämän ajankohdan jälkeen. Hallituksen esitys perustuu käsitykseen, että yhtiön ylemmälle johdolleen tarjoaman korvaustason ja -rakenteen on oltava nykymarkkinatilannetta vastaava. Kiinteä palkka: Kiinteä palkka on yksilöllinen ja pohjautuu kunkin yksilön vastuisiin ja toimenkuvaan sekä yksilön osaamiseen ja kokemukseen asianomaisessa tehtävässä. Muuttuva palkka: Yhtiön ylemmän johdon muuttuva palkka toteutetaan niin, että se on muuttuva osa koko korvauspakettia, ja muuttuvan palkan kriteerit ovat sidoksissa niin asetettujen tuotantotavoitteiden täyttämiseen kuin taloudelliseen tulokseenkin. Muuttuvien korvausten tarkoitus on edistää yhtiön pitkän tähtäimen arvonmuodostusta. Hallitus tarkistaa vuosittain tämän muuttuvan korvauksen kriteerejä varmistaakseen, että tavoitteet ovat linjassa voimassa olevien liiketoimintastrategioiden kanssa. Se kokonaiskorvauksen osuus, jonka muuttuva palkka muodostaa, vaihtelee tehtäväkohtaisesti ja voi olla enintään 20 prosenttia kiinteästä palkasta tavoitteiden kokonaan täyttyessä. Tavoitteiden ylittyessä muuttuva palkka voi olla enintään 30 prosenttia kiinteästä palkasta. Suunnitelmaan sisältyy myös tavoitteita koskeva minimitaso, jonka alittuessa bonuksia ei makseta. Sitä taustaa vasten, että maksettava muuttuva korvaus on suhteellisen rajallinen, että muuttuvan korvauksen kriteerit ovat selkeitä, läpinäkyviä ja suurimmaksi osaksi tuotantotavoitteisiin ja taloudelliseen tulokseen sidottuja ja että kriteereitä tarkistetaan vuosittain, hallituksen näkemyksen mukaan ei ole syytä ottaa käyttöön erityisiä ehtoja tällaisen korvauksen tietyn osan maksamiselle, koska ansioiden perusteena olevat suoritukset vaikuttavat olevan pidemmällä aikavälillä kestäviä tai antavat yhtiölle mahdollisuuden periä takaisin korvauksia, jotka on maksettu myöhemmin virheellisesti arvioiduiksi todettujen tehtävien perusteella. Muut edut: Muut edut, kuten autoetu, sairauskuluvakuutus, rajataan tiettyyn arvoon muihin korvauksiin suhteutettuna ja vastaa markkinoilla yleisesti käytössä olevaa tasoa. Tämän lisäksi voidaan tarjota pitkän tähtäimen palkkio-ohjelmia, esimerkiksi merkintäoptioita tai osuutta henkilöstörahastosta tai voittoosuussäätiöstä, mahdollisissa sovellettavissa tapauksissa yhtiökokouksen tekemien päätösten ja ohjeiden perusteella. Eläke: Toimitusjohtajalla ja muulla ylemmällä johdolla on oikeus markkinoilla yleisten ehtojen mukaisiin eläke-ehtoihin, niin että eläkkeen perusteena oleva palkka muodostuu kiinteästä palkasta. Irtisanomisaika ja eroraha: Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta toimitusjohtajan irtisanoutuessa ja kolme kuukautta yhtiön irtisanoessa tämän. Irtisanottaessa toimitusjohtajalla on oikeus kolmen kuukauden irtisanomisajan palkkaan ja 1,2 miljoonan kruunun erorahaan. Muulla yhtiön ylemmällä johdolla on markkinoilla vallitsevat tavanomaiset työehdot. Korvaustoimikunta: Hallituksen jäsenistä valittu korvaustoimikunta valmistelee toimitusjohtajan ja ylemmän johdon palkat ja muut työehdot ja esittää ne hallitukselle päätöksen tekoa varten. Yksittäiset poikkeukset: Hallituksella on oikeus poiketa näistä ohjeista, jos tähän on yksittäisessä tapauksessa erityisiä syitä. Jos ohjeista poiketaan, tästä ja poikkeamisen syystä on tiedotettava seuraavassa vuosikokouksessa.

3 Aiemmin päätetyt, mutta vielä maksamattomat korvaukset: Kaikki aiemmin päätetyt, mutta vielä maksamattomat korvaukset ylemmälle johdolle ovat edellä esitettyjen sääntöjen mukaisia. Palkkio-ohjelman järjestäminen (kohta 14) Hallitus esittää, että yhtiökokous päättää palkkio-ohjelman perustamisesta henkilöstön optio-ohjelmana tietyille avainhenkilöille ja Nordic Mines AB:n (publ) filial Finlandin ja Nordic Mines Oy:n neuvonantajille, niin että ohjelma käsittää merkintäoptioiden annin ja osto-optioiden luovutuksen tällaisille merkintäoptioille seuraavassa esitetyn mukaisesti. Hallitus esittää vuosikokoukselle, että yhtiö osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laskee liikkeelle merkintäoptiota, jotka oikeuttavat merkitsemään yhtiön kokonaan omistaman osakeyhtiön osaketta, jotka yhtiökokouksen päätöksen ohjeiden mukaisesti (sen mukaisesti, mitä ilmenee hallituksen täydellisestä päätösesityksestä) siirtää nämä Nordic Mines AB:n (publ) filial Finlandin ja Nordic Mines Oy:n tietyille avainhenkilöille ja neuvonantajille. Merkintäoptiot on merkittävä viimeistään 29. toukokuuta Tytäryhtiön on merkintäoptioiden merkitsemisen jälkeen tarjottava tietyille avainhenkilöille ja neuvonantajille mahdollisuus hankkia vastikkeettomasti osto-optioita tiettyyn määrään merkintäoptioita ehdoilla, jotka käsittävät muun muassa kolmivuotiskauden ansiot ja kolmivuotiskauden jälkeen ansaitun oikeuden hyödyntämisen. Merkintäoptioiden omistajilla on oikeus aikavälillä 15. kesäkuuta 2015 (kuitenkin aina kolme vuotta sen jälkeen, kun kyseinen osuuden omistaja on hankkinut merkintäoption osto-option) 12. kesäkuuta 2025 merkitä yhtä (1) merkintäoptiota kohti yksi (1) uusi yhtiön osake merkintäkurssilla, joka on yhtiön osakkeen määräpainotettu keskivaihtokurssi NASDAQ OMX Stockholmissa sen kymmenen (10) kaupankäyntipäivän aikana, joka seuraa vuoden 2012 vuosikokousta, mutta kuitenkin aina vähintään osakkeen kiintiöarvo. Näin laskettu merkintäkurssi pyöristetään lähimpään kokonaiseen äyriin siten, että 0,5 äyriä pyöristetään ylöspäin. Merkintäoptioita käyttäen merkittäviä osakkeita ei voi maksaa kuittaamalla. Jos kaikki osakkeet merkitään merkintäoptioita käyttäen, osakepääoma kasvaa kruunulla, mikä laimentaa noin 0,8 prosenttia yhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärää laskettuna tällä hetkellä rekisteröidyllä osakepääomalla, joka on kruunua. Syy poikkeamiseen osakkeenomistajien etuoikeudesta on, että hallituksen arvion mukaan yhtiölle on tärkeää ja että yhtiön sekä kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista on voida tarjota tietyille avainhenkilöille ja neuvonantajille sekä tietyille asiantuntijoille, joita yhtiön on palkattava, mahdollisuus osuuteen konsernin tulevasta arvonkehityksestä. Erityisesti palkkio-ohjelman tarkoituksena on, että yhtiö pystyy tehokkaalla tavalla toteuttamaan pitkälle edenneitä malminetsintä- ja kaivantasuunnitelmiaan sekä rekrytoimaan, pitämään palveluksessaan ja motivoimaan tiettyjä avainhenkilöitä. Edellä mainitun mahdollistamiseksi tytäryhtiöllä on etuoikeus merkintäoptioihin osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Markkina-arvo asetettaessa (vuosikokouksen yhteydessä) osto-optioita, joita tarjotaan palkkio-ohjelmaan kuuluville vakiintunutta optiolaskinta (Black & Scholes) käyttäen, on merkintäoption perustaa kohti noin 13,27 kruunua. Ilmoitettu arvostus perustuu muun muassa osakekurssiin, joka on 45 kruunua ja 86 äyriä. Asetettavien osto-optioiden ja merkintäoptioiden, jotka tämän mukaisesti siirretään työntekijöille ja neuvonantajille, arvioidaan käsittävän tilinpäätöksen mukaisia palkkakuluja (vähennyskelpoisia) noin 12,8 miljoonaa kruunua ja palkkiokuluja noin kruunua. Ilmoitetut summat on laskettu olettaen, että kaikki liikkeelle laskettua merkintäoptiota käytetään kokonaan kesäkuussa 2015 merkintäkurssiin 45 kruunua ja 86 äyriä ja käyttäen vuosikokouksen 2012 ajankohtana voimassa olevia verokantoja, sekä olettaen, että kurssikehitys on 100 %. Yhtiö ei ryhdy erityisiin toimenpiteisiin verokustannusten varmistamiseksi. Hallitus arvioi, että yhtiö tuottaa täyden arvon merkintäoptioille ja osto-optioille, jotka lasketaan liikkeeseen tai asetetaan, palkkioohjelman johdosta odotettavien positiivisten vaikutusten johdosta. Vuosikokoukselle esitetään lisäksi, että se valtuuttaa tai määrää hallituksen tekemään päätökseen pienempiä tarkistuksia, joita saatetaan tarvita rekisteröitäessä päätöstä Ruotsin yhtiövirastoon ja Euroclear Sweden AB:hen.

4 Hallituksen esitys edellyttää tullakseen toteutetuksi, että sitä tukee vähintään 9/10 osakkeenomistajista sekä annettujen äänien että vuosikokouksessa edustettuina olevien osakkeiden perusteella laskettuna. Hallituksen valtuuttaminen osakkeiden, vaihdettavien arvopapereiden ja merkintäoptioiden uusantiin (kohta 15) Hallitus esittää, että vuosikokous valtuuttaa hallituksen yhtenä tai useampana ajankohtana ennen seuraavaa vuosikokousta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen tai poikkeamatta päättämään osakkeiden, vaihdettavien arvopapereiden, merkintäoptioiden tai näiden yhdistelmien uusannista. Anti voi tapahtua apportti- tai kuittausantina tai muulla tavoin. Liikkeelle laskettavien (vaihtoehtoisesti muuntamalla tai merkitsemällä syntyvien) osakkeiden määrä saa olla enintään kappaletta (vastaa noin 7 prosenttia rekisteröityjen osakkeiden määrästä) edellyttäen, että tällainen osakemäärä voidaan laskea liikkeelle yhtiöjärjestystä muuttamatta. Hallituksella on oikeus määrittää muita ehtoja liikkeellelaskulle mukaan lukien liikkeeseenlaskukurssin, joka kuitenkin perustuu markkinoilla vallitseviin tavanomaisiin ehtoihin. Syy, miksi hallitus voi tehdä päätöksiä osakkeiden, vaihdettavien arvopapereiden, merkintäoptioiden tai näiden yhdistelmien uusannista osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja/tai apportti- ja kuittausannista päättämällä tai muulla tavoin edellä mainituin ehdoin, on se, että yhtiö voi laskea liikkeeseen osakkeita hankkiessaan yrityksiä tai liiketoimintoja ja voi toteuttaa kohdistettuja liikkeellelaskuja hankkiessaan yhtiölle pääomaa. Olemassa olevaan osakkeiden määrään perustuen voi laimennus käytettäessä valtuutusta täydessä mittakaavassa olla noin 7 prosenttia yhtiön osakkeiden ja äänten määrästä. Vuosikokoukselle esitetään lisäksi, että se valtuuttaa hallituksen ja toimitusjohtajan tai määrää hallituksen tekemään päätökseen pienempiä tarkistuksia, joita saatetaan tarvita rekisteröitäessä päätöstä Ruotsin yhtiövirastoon. Valtuutuksen ehtona on, että vuosikokous päättää vaadittavalla enemmistöllä yhtiöjärjestyksen rajojen muuttamisesta osakkeiden määrän ja osakepääoman osalta jäljempänä olevan kohdan 16 mukaisesti. Hallituksen esityksen hyväksymiseen vaaditaan, että kokouksen päätöstä tukee edustettuina olevista osakkeenomistajista vähintään 2/3 sekä annettujen äänien että kokouksessa edustettuna olevien osakkeiden perusteella laskettuna. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen (kohta 16) Hallitus esittää, että yhtiöjärjestystä muutetaan osakepääoman ja osakemäärän rajojen osalta niin, että osakepääoma on vähintään kruunua ja enintään kruunua ja osakkeiden määrä vähintään kappaletta ja enintään kappaletta. Hallituksen esityksen hyväksymiseen vaaditaan, että kokouksen päätöstä tukee edustettuina olevista osakkeenomistajista vähintään 2/3 sekä annettujen äänien että kokouksessa edustettuna olevien osakkeiden perusteella laskettuna. G. Vaalivaliokunnan päätösesitys lyhyesti Kokouksen puheenjohtajan valinta (kohta 1) Vaalivaliokunta esittää Torbjörn Koivistoa kokouksen puheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrä (kohta 8) Vaalivaliokunta esittää, että seuraavaan vuosikokoukseen asti hallituksessa on kuusi varsinaista jäsentä eikä yhtään varajäsentä. Hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot (kohta 9) Vaalivaliokunta esittää, että seuraavaan vuosikokoukseen asti hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kruunun palkkio ja muille hallituksen jäsenille kullekin kruunun palkkio. Toimikuntatyöstä ei esitetä maksettavaksi erillistä palkkiota. Tilintarkastuspalkkion osalta vaalilautakunta esittää, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen summa laskun mukaan. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten valinta (kohta 10) Vaalilautakunta esittää, että seuraavaan vuosikokoukseen asti jäseniksi valitaan uudelleen Thomas Cederborg, Tord Cederlund, Catharina Lagerstam, Kjell Moreborg ja Lennart Schönning sekä uudeksi jäseneksi Stefan Romedahl. Bengt Löfkvist jättäytyy tehtävästä. Lennart Schönningiä esitetään uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

5 Tilintarkastajan valinta (kohta 11) Tilintarkastajaksi esitetään valittavaksi uudelleen PWC AB seuraavaan vuosikokoukseen 2013 asti. Jos PWC valitaan uudelleen, esitetään nykyistä päätilintarkastajaa Heléne Ragnarssonia jatkamaan päätilintarkastajana. Esitys vaalilautakunnan asettamisesta (kohta 12) Vaalilautakunta esittää vaalilautakunnan asettamista vuosikokousta 2012 varten seuraavasti: Vaalilautakunta laatii ennen vuosikokousta 2013 päätösehdotuksia vuosikokouksen puheenjohtajaksi, vuosikokouksessa valittavien hallituksen jäsenten määrästä, hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä tilintarkastajan valinnasta, hallituksen ja tilintarkastajan palkkioista, mahdollisesta valiokuntatyöstä maksettavasta korvauksesta sekä vaalilautakunnan valitsemisperusteista. Vaalilautakunta koostuu neljästä jäsenestä, jotka valitaan seuraavasti: Yhtiön kummallakin kahdella suurimmalla osakkeenomistajalla (30. syyskuuta 2012) on oikeus valita yksi edustaja, joista enintään yksi saa olla hallituksen jäsen, joka on riippuvainen yhtiön suurimmista osakkeenomistajista. Jos molemmat nimetyt osakkeenomistajat haluavat valita edustajan, joka on hallituksen jäsen ja riippuvainen yhtiön suurimmista osakkeenomistajista, etusijalla on suurimman omistuksen omaava osakkeenomistaja. Jos jompikumpi kahdesta suurimmasta osakkeenomistajasta luopuu oikeudestaan valita edustaja vaalilautakuntaan edellä kuvatulla tavalla, oikeus siirtyy sille osakkeenomistajalle, jolla on näiden osakkeenomistajien jälkeen suurin määrä yhtiön osakkeita. Kun edellä mainitut edustajat on valittu, nämä valitsevat yhdessä vaalilautakuntaan lisäksi kaksi henkilöä, joista vähintään toisen tulee edustaa pienimpiä osakkeenomistajia. Nimetyt henkilöt valitaan huomioon ottaen, että vaalilautakunnan jäsenten enemmistönä eivät saa olla henkilöt, jotka ovat myös yhtiön hallituksen jäseniä. Jos vaalilautakunta ei muuta sovi, suurimpia osakkeenomistajia edustava jäsen toimii vaalilautakunnan puheenjohtajana edellyttäen, että tämä ei ole myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja tai muu hallituksen jäsen, jolloin suuruusjärjestyksessä seuraavan osakkeenomistajan edustaja, joka ei ole yhtiön hallituksen puheenjohtaja tai muu hallituksen jäsen, toimii puheenjohtajana. Vaalilautakunnan kokoonpano julkaistaan mahdollisimman pian valintansa jälkeen ja viimeistään kuusi kuukautta ennen vuosikokousta Jos jäsen edustaa tiettyä osakkeenomistajaa, on omistajan nimi ilmoitettava. Jos oleelliset omistajasuhteet ovat muuttuneet kuluneen vuoden 2012 neljännen vuosineljänneksen aikana, on vaalilautakunnan kokoonpano mahdollisuuksien mukaan ja istuvan vaalilautakunnan tätä tarpeellisena pitäessä muutettava uusien omistajasuhteiden mukaisesti. Jos vaalilautakunnan jäsen jättää tehtävänsä ennen vaalilautakunnan työn päättymistä, on istuvan vaalilautakunnan tätä tarpeellisena pitäessään valittava tilalle saman osakkeenomistajan edustaja kuin tehtävänsä jättävä jäsen tai jos tämä osakkeenomistaja ei kuulu enää kahteen suurimmista osakkeenomistajista, uuden tähän ryhmään kuuluvan osakkeenomistajan edustaja. Vaalilautakunnan jäsenelle, joka ei saa muuta palkkiota yhtiöltä, maksetaan korvausta kruunua, jos tämä on vaalilautakunnan puheenjohtaja, ja kruunua, jos tämä on jokin muu vaalilautakunnan jäsen. Mahdolliset muut kulut, jotka johtuvat nimeämisprosessista, hoitaa yhtiö. H. Kysymykset hallitukselle ja toimitusjohtajalle Osakkeenomistajilla on mahdollisuus pyytää lisätietoja olosuhteista, jotka voivat vaikuttaa jonkin esityslistalla olevan asian ja yhtiön taloudellisen tilanteen arviointiin. Tällaiset tiedot antaa hallitus tai toimitusjohtaja yhtiökokouksessa edellyttäen, että annettavat tiedot eivät olennaisesti vahingoita yhtiötä. I. Osakkeiden ja äänten määrä Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä vuosikokoukseen kutsumispäivänä on Yhtiön äänten kokonaismäärä samana päivänä on Yhtiö ei omista omia osakkeitaan. J. Asiakirjat Valtakirjalomake, vuosikertomus ja tilintarkastuskertomus sekä kaikki muut asiakirjat ovat saatavana Nordic Mines AB:ltä (publ), Trädgårdsgatan 11, Uppsala, puh. +46 (0) , viimeistään keskiviikkona 2. toukokuuta 2012 alkaen ja kopioita asiakirjoista lähetetään niitä pyytäneille ja postiosoitteensa ilmoittaneille osakkeenomistajille. Asiakirjat ovat esillä myös vuosikokouksessa ja viimeistään keskiviikosta 2. toukokuuta 2012 alkaen ne ovat myös yhtiön kotisivuilla osoitteessa Upsalassa huhtikuussa 2012 Nordic Mines AB (publ) hallitus

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU NIXU OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Nixu Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 24.3.2015 kello 9.00 Nixu Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun

Lisätiedot

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Panostaja Oyj Pörssitiedote YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj Pörssitiedote 13.12.2013 klo 10:30 Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona tammikuun 29. päivänä 2014 kello 13:00 Technopolis

Lisätiedot

(6) Vuoden 2016 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

(6) Vuoden 2016 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Ferratum Oyj:n osakkeenomistajille KUTSU FERRATUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ferratum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 4.5.2017, klo 10.00 alkaen

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen WULFF-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7. huhtikuuta 2016 alkaen kello 12.00 Radisson Blu Seaside -hotellissa, osoitteessa

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 21. päivänä huhtikuuta 2017 kello 13.00 alkaen osoitteessa

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen KUTSU SRV YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 23.3.2017 kello 16.00 alkaen SRV Yhtiöt Oyj:n toimitalossa

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9. huhtikuuta 2015 klo 14.00 Pörssitalon pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Lisätiedot

KUTSU ZEELAND OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU ZEELAND OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU ZEELAND OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Zeeland Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 19.4.2013 kello 13:00 alkaen yhtiön toimitiloissa, osoitteessa

Lisätiedot

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 KUTSU MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Marimekko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona

Lisätiedot

Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015

Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Oulu ICT Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 22.4.2015 klo 13.00

Lisätiedot

KUTSU SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG:in (PUBL.) YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG:in (PUBL.) YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN UTKAST 2016-04-29 KUTSU SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG:in (PUBL.) YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Sotkamo Silver Aktiebolagin (publ) osakkeenomistajat kutsutaan täten ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu. Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu. Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30 Keskisuomalainen Oyj Yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30 Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen

Lisätiedot

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Soprano Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8.5.2013 kello 14 alkaen yhtiön toimitiloissa Helsingissä

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 27.2.2015 kello 10.30 Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen EFORE OYJ Pörssitiedote 13.2.2015 klo 9.50 KUTSU EFORE OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Efore Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 31.3.2015 klo 9.30 alkaen Stella

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN 1/5 YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Enfo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 22. päivänä maaliskuuta 2012 kello 15.00 alkaen osoitteessa

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ELECSTER OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 13:00

ELECSTER OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 13:00 ELECSTER OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.03.2017 KLO 13:00 YHTIÖKOKOUSKUTSU Elecster Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 20.4.2017 klo 13:00 alkaen yhtiön toimitiloissa

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.2.2010 klo 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU Martela Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 16.3.2010 klo 15.00 Martelatalossa, Takkatie

Lisätiedot

Finnlines Oyj:n yhtiökokouskutsu 2012

Finnlines Oyj:n yhtiökokouskutsu 2012 Home > Finnlines Oyj:n yhtiökokouskutsu 2012 Finnlines Oyj:n yhtiökokouskutsu 2012 Pörssitiedote 20.3.2012 klo 15:30 FINNLINES OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU 2012 Finnlines Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen

Lisätiedot

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.3.2013 klo 14:00 TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina huhtikuun 12. päivänä 2013

Lisätiedot

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Elite Varainhoito Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 4.4.2017 klo 10.30 alkaen Rake-salissa, osoitteessa Erottajankatu

Lisätiedot

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus 1 (5) ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Etteplan Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 4. huhtikuuta 2017 kello 13:00 alkaen Yhtiön toimitiloissa

Lisätiedot

Olvi Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Olvi Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen Olvi Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU Olvi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 14.4.2016 kello 11.00 Olvi-oluthallilla osoitteessa Luuniemenkatu 4, 74100 Iisalmi.

Lisätiedot

(6) Vuoden 2015 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

(6) Vuoden 2015 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Ferratum Oyj:n osakkeenomistajille KUTSU FERRATUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ferratum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 26.4.2016, klo 10.30 alkaen

Lisätiedot

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Home > Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Finnlines Oyj Pörssitiedote 18.3.2010 klo 14.00 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 2010 Finnlines

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina huhtikuun 1. päivänä 2014 kello 15.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie

Lisätiedot

VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Kutsu Keskisuomalainen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään huhtikuun 29. päivänä 2011 alkaen klo 12.00 Jyväskylän

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Communications Security Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU SSH Communications Security Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 20. maaliskuuta 2014 klo 10.00 alkaen

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU. 6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

YHTIÖKOKOUSKUTSU. 6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Comptel Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 6.4.2016 kello 16.30 Messukeskuksen kokoustilassa 208, osoitteessa Messuaukio 1, 00520

Lisätiedot

SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Julkaistu: 2017-03-29 11:43:38 CEST Soprano Oyj Yhtiökokouskutsu SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Soprano Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona

Lisätiedot

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen United Bankers Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 2.3.2016 kello 15:15 Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Aika Keskiviikko 23. maaliskuuta 2016 klo 15.00 Paikka Vanha Ylioppilastalo, musiikkisali,

Lisätiedot

ASPON YHTIÖKOKOUSKUTSU

ASPON YHTIÖKOKOUSKUTSU Etusivu Ajankohtaista Aspo-konsernin tiedotteet Pörssitiedotteet ASPON YHTIÖKOKOUSKUTSU ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.3.2009 klo 8.30 Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka

Lisätiedot

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU OUTOTEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 31.3.2014 kello 11.00 alkaen Finlandia-talolla, osoitteessa

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen OUTOTEC OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.2.2016 KLO 9.30 KUTSU OUTOTEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 11.4.2016

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2009 klo 16.15

TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2009 klo 16.15 TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2009 klo 16.15 YHTIÖKOKOUSKUTSU Technopolis Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 26.3.2009 klo 13.00 osoitteessa Elektroniikkatie

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan 14.30.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan 14.30. YHTIÖKOKOUSKUTSU Martela Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.3.2014 klo 15.00 Martelatalossa, Takkatie 1, 00370 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden

Lisätiedot

8. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen

8. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE YHTIÖKOKOUSKUTSU Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 14.4.2015 klo 11.00 yhtiön asiakaspalvelukeskuksen auditoriossa

Lisätiedot

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN 5 LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN 5 LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN CRAMO OYJ:n osakkeenomistajille KUTSU CRAMO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Cramo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 30. maaliskuuta 2017,

Lisätiedot

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun 4. päivänä 2013 kello 14.00 alkaen

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Nixu Oyj Yhtiötiedote 11.3.2016 kello 9.00 KUTSU NIXU OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Nixu Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina huhtikuun 5. päivänä

Lisätiedot

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 25.2.2016 kello 10.05 Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen 31.10.2014 päättyneeltä tilikaudelta

6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen 31.10.2014 päättyneeltä tilikaudelta YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina helmikuun 5. päivänä 2015 alkaen klo 13.00 Tampere-talon Studio-salissa osoitteessa

Lisätiedot

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1. LEMMINKÄINEN OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Paikka Läsnä 25.3.2015 klo 15.00 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman tilat, Salmisaarenranta 11, Helsinki Kokouksessa olivat

Lisätiedot

11.3.2014 klo 14.30. 6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

11.3.2014 klo 14.30. 6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen TULIKIVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.3.2014 klo 14.30 KUTSU TULIKIVI OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Tulikivi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 2. huhtikuuta 2014

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 PÖRSSITIEDOTE Julkaisuvapaa 19. helmikuuta 2015 kello 8.00 ELEKTROBIT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Elektrobit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 15.4.2015

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako sekä kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla klo 9.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako sekä kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla klo 9. 1 (5) KUTSU YIT OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN YIT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 17. päivänä kesäkuuta 2013 klo 10 Finlandia-talon kongressisiiven

Lisätiedot

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen. YHTIÖKOKOUSKUTSU Norvestia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina klo 11.00 Diana-auditoriossa, Erottajankatu 5, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden

Lisätiedot

ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30

ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30 ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU Atria Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 29.4.2009 kello 13.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus 1 (5) ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Etteplan Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 26. maaliskuuta 2014 kello 13:00 alkaen Yhtiön toimitiloissa Vantaalla,

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011. Scanfil Oyj

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011. Scanfil Oyj HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011 1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2014 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinld Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

INNOFACTOR OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

INNOFACTOR OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU INNOFACTOR OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Innofactor Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 24.3.2015 klo 9.00 alkaen Innofactor Oyj:n toimitiloissa osoitteessa

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina huhtikuun 8. päivänä 2011 kello 15.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa,

Lisätiedot

ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016

ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016 ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016 KUTSU ZEELAND FAMILY OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEEN 7.4.2016 Zeeland Family Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

Lisätiedot

Kutsu Siili Solutions Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Siili Solutions Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Yhtiökokouskutsu 1 (5) 28.2.2017 Kutsu Siili Solutions Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 28.2.2017 kello 9.00 Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan

Lisätiedot

19.2.2009 YHTIÖKOKOUSKUTSU

19.2.2009 YHTIÖKOKOUSKUTSU 19.2.2009 YHTIÖKOKOUSKUTSU Ramirent Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun 2 päivänä 2009 kello 16:30 Marina Congress Centerissä, osoitteessa

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen Kutsu Fortum Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.2.2012 klo 9.05 EET Fortum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona huhtikuun

Lisätiedot

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 2007-03-22 1 (6) TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 Aika Paikka Läsnä 22.3.2007, klo 17.00 alkaen TietoEnator Oyj, Kutojantie 6-8, Espoo Läsnä oli henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamina

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN 5 LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN 5 LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN CRAMO OYJ:n osakkeenomistajille KUTSU CRAMO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Cramo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28. maaliskuuta 2018,

Lisätiedot

Kutsu Ramirentin varsinaiseen yhtiökokoukseen vuonna 2016

Kutsu Ramirentin varsinaiseen yhtiökokoukseen vuonna 2016 Kutsu Ramirentin varsinaiseen yhtiökokoukseen vuonna 2016 Ramirent Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 17. maaliskuuta 2016 kello 10:00 Scandic Marina

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 1/2014 SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 AIKA: 8.4.2014 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon

Lisätiedot

Kutsu SSAB:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu SSAB:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen Epa virallinen ka a nno s Kutsu SSAB:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen SSAB AB (publ):n (yhtiörekisteritunnus 556016-3429) osakkeenomistajat kutsutaan täten ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina

Lisätiedot

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Etusivu Ajankohtaista Aspo-konsernin tiedotteet Pörssitiedotteet Yhtiökokouskutsu ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 7.3.2013 klo 08.00 Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

Lisätiedot

1. Yhtiöjärjestyksen 10 :n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

1. Yhtiöjärjestyksen 10 :n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat Yhtiökokouskutsu Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.3.2008 klo 11.00 yhtiön auditoriossa, osoitteessa Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää. KOKOUKSESSA

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun 6. päivänä 2017 kello 15.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie

Lisätiedot

Liite 3 Yhtiökokouskutsu Vacon Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 22.3.2011 klo 15:00 Åbo Akademin Akademi-salissa osoitteessa Academill, Rantakatu

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 6.2.2013 klo 15:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 6.2.2013 klo 15:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 6.2.2013 klo 15:00 Kutsu Vaisala Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Vaisala Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 26.3.2013 klo

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen EFORE OYJ Pörssitiedote 10.1.2012 klo 16.45 KUTSU EFORE OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Efore Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9.2.2012 klo 18.00 alkaen Radisson

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU. 6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

YHTIÖKOKOUSKUTSU. 6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Comptel Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 4.4.2017 kello 17:00 Scandic Marina Congress Centerissä, kokoustila Fennia I, osoitteessa

Lisätiedot

Yhtiökokouskutsukäytännön yhtenäistäminen

Yhtiökokouskutsukäytännön yhtenäistäminen 17.12.2010 Yhtiökokouskutsukäytännön yhtenäistäminen 1. Johdanto Elinkeinoelämän keskusliiton ja Keskuskauppakamarin listayhtiöiden neuvottelukunta (LYNK) on laatinut yhtiökokouskutsuja koskevan käytännön

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN 1/5 YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Enfo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 24. päivänä maaliskuuta 2011 kello 15.30 alkaen osoitteessa

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo 13.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen GLASTON OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE 9.3.2016 KLO 14.00 KUTSU GLASTON OYJ ABP:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 5 huhtikuuta

Lisätiedot

KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 1 (5) KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN YIT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15. päivänä maaliskuuta 2016 alkaen klo 10.00 Finlandia-talon

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI # 20032017_SCA_V1 HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 26.4.2017 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2013 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2013 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7. huhtikuuta 2016 klo 10.00 Scandic Marina Congress Centerissä, Katajanokanlaituri 6, 00160

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki

Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen KUTSU AHLSTROM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 4.4.2012 klo 13.00 alkaen Finlandia-talolla osoitteessa

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen YHTIÖKOKOUSKUTSU Valmet Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 22. päivänä maaliskuuta 2016 klo 13.00 alkaen Messukeskuksen salissa 101, osoitteessa Messuaukio

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU. A. Johdanto

YHTIÖKOKOUSKUTSU. A. Johdanto YHTIÖKOKOUSKUTSU Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 31.8.2009 klo 11.00 yhtiön auditoriossa, joka sijaitsee Konecranes Visitors Centerissä

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU ORIOLA-KD OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 2015 Oriola-KD Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 30.3.2015 kello 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 13.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 13.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: Raisio Oyj Pörssitiedote 15.2.2016 RAISIO OYJ, YHTIÖKOKOUSKUTSU Raisio Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 23. maaliskuuta 2016 alkaen kello 14.00

Lisätiedot

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen KUTSU MUNKSJÖ OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Munksjö Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 15.4.2015 kello 13.00 Finlandia-talolla, A-salissa,

Lisätiedot

6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 PÖRSSITIEDOTE Julkaisuvapaa 16. helmikuuta 2012 kello 8.00 YHTIÖKOKOUSKUTSU Elektrobit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 26.3.2012 klo 13:00 osoitteessa

Lisätiedot

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 1 / 5 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Aika Torstaina 7.4.2016 klo 15.30 Paikka Kattilahalli, Suvilahti, Sörnäisten rantatie 22, 00540 Helsinki Taaleri Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen

Lisätiedot

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen AFFECTO OYJ -- PÖRSSITIEDOTE -- 13.2.2014 klo 12.30 Kutsu Affecto Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Affecto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 10.4.2014

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN 1/6 YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Enfo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 30. päivänä maaliskuuta 2017 kello 9:30 alkaen yhtiön toimitiloissa

Lisätiedot

7. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Liite 3 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2016 Kesko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 4.4.2016

Lisätiedot

KUTSU FARON PHARMACEUTICALS OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU FARON PHARMACEUTICALS OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU FARON PHARMACEUTICALS OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Faron Pharmaceuticals Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 26. toukokuuta 2016 kello 10 alkaen BioCity-rakennuksen

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Pörssitiedote 1 (5) KUTSU FORTUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 2015 :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina maaliskuun 31. päivänä 2015 kello 14.00 alkaen

Lisätiedot

INVESTORS HOUSE OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU. PÖRSSITIEDOTE klo 9.30 KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

INVESTORS HOUSE OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU. PÖRSSITIEDOTE klo 9.30 KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN INVESTORS HOUSE OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU PÖRSSITIEDOTE 21.8.2017 klo 9.30 KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Investors House Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Lisätiedot

ZEELAND OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2014

ZEELAND OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2014 ZEELAND OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2014 KUTSU ZEELAND OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Zeeland Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 1.4.2014 kello 13:00

Lisätiedot

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.3.2010 KLO 09:00 TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina huhtikuun 9. päivänä 2010 kello

Lisätiedot

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen WULFF-YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.3.2017 KLO 14.05 WULFF-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 6. huhtikuuta 2017 alkaen kello

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen WULFF-YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.3.2015 KLO 15:00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9. huhtikuuta 2015 alkaen kello

Lisätiedot