Kutsu Nordic Mines AB:n (publ) vuosikokoukseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kutsu Nordic Mines AB:n (publ) vuosikokoukseen"

Transkriptio

1 Kutsu Nordic Mines AB:n (publ) vuosikokoukseen Nordic Mines AB:n (publ), yritystunnus , (jäljempänä yhtiö) vuosikokous pidetään keskiviikkona 23. toukokuuta 2012 klo ravintolassa Flustret, osoitteessa Svandammen 1, Uppsala. A. Ilmoittautuminen Vuosikokoukseen osallistuvien osakkeenomistajien on 1. oltava merkitty Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään osakekirjaan keskiviikkona 16. toukokuuta 2012, ja 2. ilmoitettava osallistumisestaan yhtiölle viimeistään perjantaina 18. toukokuuta 2012 klo postitse osoitteeseen Nordic Mines AB (publ), Trädgårdsgatan 11, Uppsala, tai puhelimitse +46 (0) tai sähköpostitse osoitteeseen Ilmoittauduttaessa on ilmoitettava koko nimi, henkilö- tai yritystunnus, osakeomistus, osoite, puhelinnumero päivisin sekä tarvittaessa edustajan, asiamiehen tai avustajan tiedot. Ilmoittautumiseen on liitettävä mahdolliset valtakirjat, rekisteritodistukset ja muut valtuuksia koskevat asiakirjat. B. Hallintarekisteröidyt osakkeet Osakkeenomistajan, joka on merkityttänyt osakkeensa hallintarekisteriin, on sallittava osakkeiden rekisteröinti väliaikaisesti omalla nimellään Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään osakekirjaan voidakseen osallistua vuosikokoukseen. Jotta tämä rekisteröinti olisi osakekirjassa viimeistään 16. toukokuuta 2012, on osakkeenomistajan hyvissä ajoin pyydettävä nimelleen rekisteröimistä omaisuuden hoitajalta. C. Edustajat Osakkeenomistajan, joka haluaa lähettää edustajansa vuosikokoukseen, on annettava edustajalleen päivätty valtakirja. Jos valtakirjan antaa juridinen henkilö, juridisen henkilön on toimitettava samalla rekisteritodistuksen tai vastaavan asiakirjan oikeaksi todistettu jäljennös. Valtakirja saa olla voimassa enintään viisi vuotta päiväyksestä. Valtakirjan alkuperäiskappale sekä mahdollinen rekisteritodistus on lähetettävä yhtiölle hyvissä ajoin ennen vuosikokousta edellä mainittuun osoitteeseen. Yhtiöltä saa pyynnöstä valmiin valtakirjalomakkeen, joka on saatavana myös yhtiön Internet-sivuilta osoitteesta D. Esityslistaehdotus 1. Kokouksen puheenjohtajan valinta 2. Äänestysluettelon laatiminen ja hyväksyminen 3. Yhden tai kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 5. Työjärjestyksen hyväksyminen 6. Vuosikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely 7. Päätökset a. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen b. Yhtiön voitonjako vahvistetun taseen mukaan c. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen 8. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrä 9. Hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot 10. Hallituksen ja mahdollisten varajäsenten valinta 11. Tilintarkastajan valinta 12. Vaalivaliokunnan asettaminen 13. Ohjeet ylemmälle johdolle maksettavista korvauksista 14. Palkkio-ohjelman järjestäminen 15. Hallituksen valtuuttaminen osakkeiden, vaihdettavien arvopapereiden ja merkintäoptioiden uusantiin 16. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen 17. Muut osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat 18. Kokouksen päättäminen

2 E. Vuosikokousta 2012 valmistellut vaalivaliokunta Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti asetettiin vaalivaliokunta valmistelemaan vuosikokousta Vaalivaliokuntaan ovat kuuluneet Tord Cederlund ja Kjell Moreborg, jotka edustavat kahta suurinta edustajansa vaalivaliokuntaan valinnutta osakkeenomistajaa, sekä Jan Erik Johnson ja Solveig Staffas. Solveig Staffas edustaa pieniä osakkeenomistajia. Vaalivaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jan Erik Johnson. F. Hallituksen päätösehdotuksesta lyhyesti Ehdotus voitonjaosta (kohta 7.b) Hallitus esittää, että voittovaroista siirretään seuraavalle tilikaudelle Ruotsin kruunua. Ehdotus ohjeiksi ylemmälle johdolle maksettavista korvauksista (kohta 13) Hallitus on laatinut esityksen ohjeiksi korvaus- ja työehtojen määrittämisestä ylemmälle johdolle. Tällä tarkoitetaan toimitusjohtajaa ja yhtiön ja sen tytäryhtiön muuta ylempää johtoa. Hallitus esittää, että vuosikokous hyväksyy seuraavat ohjeet korvaus- ja muiden työehtojen määrittämisestä yhtiön ylemmälle johdolle. Nämä periaatteet koskevat työsopimuksia, jotka tehdään vuosikokouksen päätöksen jälkeen, sekä nykyisiä ehtoja, jos niihin tehdään muutoksia tämän ajankohdan jälkeen. Hallituksen esitys perustuu käsitykseen, että yhtiön ylemmälle johdolleen tarjoaman korvaustason ja -rakenteen on oltava nykymarkkinatilannetta vastaava. Kiinteä palkka: Kiinteä palkka on yksilöllinen ja pohjautuu kunkin yksilön vastuisiin ja toimenkuvaan sekä yksilön osaamiseen ja kokemukseen asianomaisessa tehtävässä. Muuttuva palkka: Yhtiön ylemmän johdon muuttuva palkka toteutetaan niin, että se on muuttuva osa koko korvauspakettia, ja muuttuvan palkan kriteerit ovat sidoksissa niin asetettujen tuotantotavoitteiden täyttämiseen kuin taloudelliseen tulokseenkin. Muuttuvien korvausten tarkoitus on edistää yhtiön pitkän tähtäimen arvonmuodostusta. Hallitus tarkistaa vuosittain tämän muuttuvan korvauksen kriteerejä varmistaakseen, että tavoitteet ovat linjassa voimassa olevien liiketoimintastrategioiden kanssa. Se kokonaiskorvauksen osuus, jonka muuttuva palkka muodostaa, vaihtelee tehtäväkohtaisesti ja voi olla enintään 20 prosenttia kiinteästä palkasta tavoitteiden kokonaan täyttyessä. Tavoitteiden ylittyessä muuttuva palkka voi olla enintään 30 prosenttia kiinteästä palkasta. Suunnitelmaan sisältyy myös tavoitteita koskeva minimitaso, jonka alittuessa bonuksia ei makseta. Sitä taustaa vasten, että maksettava muuttuva korvaus on suhteellisen rajallinen, että muuttuvan korvauksen kriteerit ovat selkeitä, läpinäkyviä ja suurimmaksi osaksi tuotantotavoitteisiin ja taloudelliseen tulokseen sidottuja ja että kriteereitä tarkistetaan vuosittain, hallituksen näkemyksen mukaan ei ole syytä ottaa käyttöön erityisiä ehtoja tällaisen korvauksen tietyn osan maksamiselle, koska ansioiden perusteena olevat suoritukset vaikuttavat olevan pidemmällä aikavälillä kestäviä tai antavat yhtiölle mahdollisuuden periä takaisin korvauksia, jotka on maksettu myöhemmin virheellisesti arvioiduiksi todettujen tehtävien perusteella. Muut edut: Muut edut, kuten autoetu, sairauskuluvakuutus, rajataan tiettyyn arvoon muihin korvauksiin suhteutettuna ja vastaa markkinoilla yleisesti käytössä olevaa tasoa. Tämän lisäksi voidaan tarjota pitkän tähtäimen palkkio-ohjelmia, esimerkiksi merkintäoptioita tai osuutta henkilöstörahastosta tai voittoosuussäätiöstä, mahdollisissa sovellettavissa tapauksissa yhtiökokouksen tekemien päätösten ja ohjeiden perusteella. Eläke: Toimitusjohtajalla ja muulla ylemmällä johdolla on oikeus markkinoilla yleisten ehtojen mukaisiin eläke-ehtoihin, niin että eläkkeen perusteena oleva palkka muodostuu kiinteästä palkasta. Irtisanomisaika ja eroraha: Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta toimitusjohtajan irtisanoutuessa ja kolme kuukautta yhtiön irtisanoessa tämän. Irtisanottaessa toimitusjohtajalla on oikeus kolmen kuukauden irtisanomisajan palkkaan ja 1,2 miljoonan kruunun erorahaan. Muulla yhtiön ylemmällä johdolla on markkinoilla vallitsevat tavanomaiset työehdot. Korvaustoimikunta: Hallituksen jäsenistä valittu korvaustoimikunta valmistelee toimitusjohtajan ja ylemmän johdon palkat ja muut työehdot ja esittää ne hallitukselle päätöksen tekoa varten. Yksittäiset poikkeukset: Hallituksella on oikeus poiketa näistä ohjeista, jos tähän on yksittäisessä tapauksessa erityisiä syitä. Jos ohjeista poiketaan, tästä ja poikkeamisen syystä on tiedotettava seuraavassa vuosikokouksessa.

3 Aiemmin päätetyt, mutta vielä maksamattomat korvaukset: Kaikki aiemmin päätetyt, mutta vielä maksamattomat korvaukset ylemmälle johdolle ovat edellä esitettyjen sääntöjen mukaisia. Palkkio-ohjelman järjestäminen (kohta 14) Hallitus esittää, että yhtiökokous päättää palkkio-ohjelman perustamisesta henkilöstön optio-ohjelmana tietyille avainhenkilöille ja Nordic Mines AB:n (publ) filial Finlandin ja Nordic Mines Oy:n neuvonantajille, niin että ohjelma käsittää merkintäoptioiden annin ja osto-optioiden luovutuksen tällaisille merkintäoptioille seuraavassa esitetyn mukaisesti. Hallitus esittää vuosikokoukselle, että yhtiö osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laskee liikkeelle merkintäoptiota, jotka oikeuttavat merkitsemään yhtiön kokonaan omistaman osakeyhtiön osaketta, jotka yhtiökokouksen päätöksen ohjeiden mukaisesti (sen mukaisesti, mitä ilmenee hallituksen täydellisestä päätösesityksestä) siirtää nämä Nordic Mines AB:n (publ) filial Finlandin ja Nordic Mines Oy:n tietyille avainhenkilöille ja neuvonantajille. Merkintäoptiot on merkittävä viimeistään 29. toukokuuta Tytäryhtiön on merkintäoptioiden merkitsemisen jälkeen tarjottava tietyille avainhenkilöille ja neuvonantajille mahdollisuus hankkia vastikkeettomasti osto-optioita tiettyyn määrään merkintäoptioita ehdoilla, jotka käsittävät muun muassa kolmivuotiskauden ansiot ja kolmivuotiskauden jälkeen ansaitun oikeuden hyödyntämisen. Merkintäoptioiden omistajilla on oikeus aikavälillä 15. kesäkuuta 2015 (kuitenkin aina kolme vuotta sen jälkeen, kun kyseinen osuuden omistaja on hankkinut merkintäoption osto-option) 12. kesäkuuta 2025 merkitä yhtä (1) merkintäoptiota kohti yksi (1) uusi yhtiön osake merkintäkurssilla, joka on yhtiön osakkeen määräpainotettu keskivaihtokurssi NASDAQ OMX Stockholmissa sen kymmenen (10) kaupankäyntipäivän aikana, joka seuraa vuoden 2012 vuosikokousta, mutta kuitenkin aina vähintään osakkeen kiintiöarvo. Näin laskettu merkintäkurssi pyöristetään lähimpään kokonaiseen äyriin siten, että 0,5 äyriä pyöristetään ylöspäin. Merkintäoptioita käyttäen merkittäviä osakkeita ei voi maksaa kuittaamalla. Jos kaikki osakkeet merkitään merkintäoptioita käyttäen, osakepääoma kasvaa kruunulla, mikä laimentaa noin 0,8 prosenttia yhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärää laskettuna tällä hetkellä rekisteröidyllä osakepääomalla, joka on kruunua. Syy poikkeamiseen osakkeenomistajien etuoikeudesta on, että hallituksen arvion mukaan yhtiölle on tärkeää ja että yhtiön sekä kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista on voida tarjota tietyille avainhenkilöille ja neuvonantajille sekä tietyille asiantuntijoille, joita yhtiön on palkattava, mahdollisuus osuuteen konsernin tulevasta arvonkehityksestä. Erityisesti palkkio-ohjelman tarkoituksena on, että yhtiö pystyy tehokkaalla tavalla toteuttamaan pitkälle edenneitä malminetsintä- ja kaivantasuunnitelmiaan sekä rekrytoimaan, pitämään palveluksessaan ja motivoimaan tiettyjä avainhenkilöitä. Edellä mainitun mahdollistamiseksi tytäryhtiöllä on etuoikeus merkintäoptioihin osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Markkina-arvo asetettaessa (vuosikokouksen yhteydessä) osto-optioita, joita tarjotaan palkkio-ohjelmaan kuuluville vakiintunutta optiolaskinta (Black & Scholes) käyttäen, on merkintäoption perustaa kohti noin 13,27 kruunua. Ilmoitettu arvostus perustuu muun muassa osakekurssiin, joka on 45 kruunua ja 86 äyriä. Asetettavien osto-optioiden ja merkintäoptioiden, jotka tämän mukaisesti siirretään työntekijöille ja neuvonantajille, arvioidaan käsittävän tilinpäätöksen mukaisia palkkakuluja (vähennyskelpoisia) noin 12,8 miljoonaa kruunua ja palkkiokuluja noin kruunua. Ilmoitetut summat on laskettu olettaen, että kaikki liikkeelle laskettua merkintäoptiota käytetään kokonaan kesäkuussa 2015 merkintäkurssiin 45 kruunua ja 86 äyriä ja käyttäen vuosikokouksen 2012 ajankohtana voimassa olevia verokantoja, sekä olettaen, että kurssikehitys on 100 %. Yhtiö ei ryhdy erityisiin toimenpiteisiin verokustannusten varmistamiseksi. Hallitus arvioi, että yhtiö tuottaa täyden arvon merkintäoptioille ja osto-optioille, jotka lasketaan liikkeeseen tai asetetaan, palkkioohjelman johdosta odotettavien positiivisten vaikutusten johdosta. Vuosikokoukselle esitetään lisäksi, että se valtuuttaa tai määrää hallituksen tekemään päätökseen pienempiä tarkistuksia, joita saatetaan tarvita rekisteröitäessä päätöstä Ruotsin yhtiövirastoon ja Euroclear Sweden AB:hen.

4 Hallituksen esitys edellyttää tullakseen toteutetuksi, että sitä tukee vähintään 9/10 osakkeenomistajista sekä annettujen äänien että vuosikokouksessa edustettuina olevien osakkeiden perusteella laskettuna. Hallituksen valtuuttaminen osakkeiden, vaihdettavien arvopapereiden ja merkintäoptioiden uusantiin (kohta 15) Hallitus esittää, että vuosikokous valtuuttaa hallituksen yhtenä tai useampana ajankohtana ennen seuraavaa vuosikokousta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen tai poikkeamatta päättämään osakkeiden, vaihdettavien arvopapereiden, merkintäoptioiden tai näiden yhdistelmien uusannista. Anti voi tapahtua apportti- tai kuittausantina tai muulla tavoin. Liikkeelle laskettavien (vaihtoehtoisesti muuntamalla tai merkitsemällä syntyvien) osakkeiden määrä saa olla enintään kappaletta (vastaa noin 7 prosenttia rekisteröityjen osakkeiden määrästä) edellyttäen, että tällainen osakemäärä voidaan laskea liikkeelle yhtiöjärjestystä muuttamatta. Hallituksella on oikeus määrittää muita ehtoja liikkeellelaskulle mukaan lukien liikkeeseenlaskukurssin, joka kuitenkin perustuu markkinoilla vallitseviin tavanomaisiin ehtoihin. Syy, miksi hallitus voi tehdä päätöksiä osakkeiden, vaihdettavien arvopapereiden, merkintäoptioiden tai näiden yhdistelmien uusannista osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja/tai apportti- ja kuittausannista päättämällä tai muulla tavoin edellä mainituin ehdoin, on se, että yhtiö voi laskea liikkeeseen osakkeita hankkiessaan yrityksiä tai liiketoimintoja ja voi toteuttaa kohdistettuja liikkeellelaskuja hankkiessaan yhtiölle pääomaa. Olemassa olevaan osakkeiden määrään perustuen voi laimennus käytettäessä valtuutusta täydessä mittakaavassa olla noin 7 prosenttia yhtiön osakkeiden ja äänten määrästä. Vuosikokoukselle esitetään lisäksi, että se valtuuttaa hallituksen ja toimitusjohtajan tai määrää hallituksen tekemään päätökseen pienempiä tarkistuksia, joita saatetaan tarvita rekisteröitäessä päätöstä Ruotsin yhtiövirastoon. Valtuutuksen ehtona on, että vuosikokous päättää vaadittavalla enemmistöllä yhtiöjärjestyksen rajojen muuttamisesta osakkeiden määrän ja osakepääoman osalta jäljempänä olevan kohdan 16 mukaisesti. Hallituksen esityksen hyväksymiseen vaaditaan, että kokouksen päätöstä tukee edustettuina olevista osakkeenomistajista vähintään 2/3 sekä annettujen äänien että kokouksessa edustettuna olevien osakkeiden perusteella laskettuna. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen (kohta 16) Hallitus esittää, että yhtiöjärjestystä muutetaan osakepääoman ja osakemäärän rajojen osalta niin, että osakepääoma on vähintään kruunua ja enintään kruunua ja osakkeiden määrä vähintään kappaletta ja enintään kappaletta. Hallituksen esityksen hyväksymiseen vaaditaan, että kokouksen päätöstä tukee edustettuina olevista osakkeenomistajista vähintään 2/3 sekä annettujen äänien että kokouksessa edustettuna olevien osakkeiden perusteella laskettuna. G. Vaalivaliokunnan päätösesitys lyhyesti Kokouksen puheenjohtajan valinta (kohta 1) Vaalivaliokunta esittää Torbjörn Koivistoa kokouksen puheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrä (kohta 8) Vaalivaliokunta esittää, että seuraavaan vuosikokoukseen asti hallituksessa on kuusi varsinaista jäsentä eikä yhtään varajäsentä. Hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot (kohta 9) Vaalivaliokunta esittää, että seuraavaan vuosikokoukseen asti hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kruunun palkkio ja muille hallituksen jäsenille kullekin kruunun palkkio. Toimikuntatyöstä ei esitetä maksettavaksi erillistä palkkiota. Tilintarkastuspalkkion osalta vaalilautakunta esittää, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen summa laskun mukaan. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten valinta (kohta 10) Vaalilautakunta esittää, että seuraavaan vuosikokoukseen asti jäseniksi valitaan uudelleen Thomas Cederborg, Tord Cederlund, Catharina Lagerstam, Kjell Moreborg ja Lennart Schönning sekä uudeksi jäseneksi Stefan Romedahl. Bengt Löfkvist jättäytyy tehtävästä. Lennart Schönningiä esitetään uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

5 Tilintarkastajan valinta (kohta 11) Tilintarkastajaksi esitetään valittavaksi uudelleen PWC AB seuraavaan vuosikokoukseen 2013 asti. Jos PWC valitaan uudelleen, esitetään nykyistä päätilintarkastajaa Heléne Ragnarssonia jatkamaan päätilintarkastajana. Esitys vaalilautakunnan asettamisesta (kohta 12) Vaalilautakunta esittää vaalilautakunnan asettamista vuosikokousta 2012 varten seuraavasti: Vaalilautakunta laatii ennen vuosikokousta 2013 päätösehdotuksia vuosikokouksen puheenjohtajaksi, vuosikokouksessa valittavien hallituksen jäsenten määrästä, hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä tilintarkastajan valinnasta, hallituksen ja tilintarkastajan palkkioista, mahdollisesta valiokuntatyöstä maksettavasta korvauksesta sekä vaalilautakunnan valitsemisperusteista. Vaalilautakunta koostuu neljästä jäsenestä, jotka valitaan seuraavasti: Yhtiön kummallakin kahdella suurimmalla osakkeenomistajalla (30. syyskuuta 2012) on oikeus valita yksi edustaja, joista enintään yksi saa olla hallituksen jäsen, joka on riippuvainen yhtiön suurimmista osakkeenomistajista. Jos molemmat nimetyt osakkeenomistajat haluavat valita edustajan, joka on hallituksen jäsen ja riippuvainen yhtiön suurimmista osakkeenomistajista, etusijalla on suurimman omistuksen omaava osakkeenomistaja. Jos jompikumpi kahdesta suurimmasta osakkeenomistajasta luopuu oikeudestaan valita edustaja vaalilautakuntaan edellä kuvatulla tavalla, oikeus siirtyy sille osakkeenomistajalle, jolla on näiden osakkeenomistajien jälkeen suurin määrä yhtiön osakkeita. Kun edellä mainitut edustajat on valittu, nämä valitsevat yhdessä vaalilautakuntaan lisäksi kaksi henkilöä, joista vähintään toisen tulee edustaa pienimpiä osakkeenomistajia. Nimetyt henkilöt valitaan huomioon ottaen, että vaalilautakunnan jäsenten enemmistönä eivät saa olla henkilöt, jotka ovat myös yhtiön hallituksen jäseniä. Jos vaalilautakunta ei muuta sovi, suurimpia osakkeenomistajia edustava jäsen toimii vaalilautakunnan puheenjohtajana edellyttäen, että tämä ei ole myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja tai muu hallituksen jäsen, jolloin suuruusjärjestyksessä seuraavan osakkeenomistajan edustaja, joka ei ole yhtiön hallituksen puheenjohtaja tai muu hallituksen jäsen, toimii puheenjohtajana. Vaalilautakunnan kokoonpano julkaistaan mahdollisimman pian valintansa jälkeen ja viimeistään kuusi kuukautta ennen vuosikokousta Jos jäsen edustaa tiettyä osakkeenomistajaa, on omistajan nimi ilmoitettava. Jos oleelliset omistajasuhteet ovat muuttuneet kuluneen vuoden 2012 neljännen vuosineljänneksen aikana, on vaalilautakunnan kokoonpano mahdollisuuksien mukaan ja istuvan vaalilautakunnan tätä tarpeellisena pitäessä muutettava uusien omistajasuhteiden mukaisesti. Jos vaalilautakunnan jäsen jättää tehtävänsä ennen vaalilautakunnan työn päättymistä, on istuvan vaalilautakunnan tätä tarpeellisena pitäessään valittava tilalle saman osakkeenomistajan edustaja kuin tehtävänsä jättävä jäsen tai jos tämä osakkeenomistaja ei kuulu enää kahteen suurimmista osakkeenomistajista, uuden tähän ryhmään kuuluvan osakkeenomistajan edustaja. Vaalilautakunnan jäsenelle, joka ei saa muuta palkkiota yhtiöltä, maksetaan korvausta kruunua, jos tämä on vaalilautakunnan puheenjohtaja, ja kruunua, jos tämä on jokin muu vaalilautakunnan jäsen. Mahdolliset muut kulut, jotka johtuvat nimeämisprosessista, hoitaa yhtiö. H. Kysymykset hallitukselle ja toimitusjohtajalle Osakkeenomistajilla on mahdollisuus pyytää lisätietoja olosuhteista, jotka voivat vaikuttaa jonkin esityslistalla olevan asian ja yhtiön taloudellisen tilanteen arviointiin. Tällaiset tiedot antaa hallitus tai toimitusjohtaja yhtiökokouksessa edellyttäen, että annettavat tiedot eivät olennaisesti vahingoita yhtiötä. I. Osakkeiden ja äänten määrä Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä vuosikokoukseen kutsumispäivänä on Yhtiön äänten kokonaismäärä samana päivänä on Yhtiö ei omista omia osakkeitaan. J. Asiakirjat Valtakirjalomake, vuosikertomus ja tilintarkastuskertomus sekä kaikki muut asiakirjat ovat saatavana Nordic Mines AB:ltä (publ), Trädgårdsgatan 11, Uppsala, puh. +46 (0) , viimeistään keskiviikkona 2. toukokuuta 2012 alkaen ja kopioita asiakirjoista lähetetään niitä pyytäneille ja postiosoitteensa ilmoittaneille osakkeenomistajille. Asiakirjat ovat esillä myös vuosikokouksessa ja viimeistään keskiviikosta 2. toukokuuta 2012 alkaen ne ovat myös yhtiön kotisivuilla osoitteessa Upsalassa huhtikuussa 2012 Nordic Mines AB (publ) hallitus

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen KUTSU SRV YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 23.3.2017 kello 16.00 alkaen SRV Yhtiöt Oyj:n toimitalossa

Lisätiedot

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Soprano Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8.5.2013 kello 14 alkaen yhtiön toimitiloissa Helsingissä

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.2.2010 klo 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU Martela Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 16.3.2010 klo 15.00 Martelatalossa, Takkatie

Lisätiedot

VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Kutsu Keskisuomalainen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään huhtikuun 29. päivänä 2011 alkaen klo 12.00 Jyväskylän

Lisätiedot

KUTSU SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG:in (PUBL.) YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG:in (PUBL.) YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN UTKAST 2016-04-29 KUTSU SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG:in (PUBL.) YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Sotkamo Silver Aktiebolagin (publ) osakkeenomistajat kutsutaan täten ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

Lisätiedot

ASPON YHTIÖKOKOUSKUTSU

ASPON YHTIÖKOKOUSKUTSU Etusivu Ajankohtaista Aspo-konsernin tiedotteet Pörssitiedotteet ASPON YHTIÖKOKOUSKUTSU ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.3.2009 klo 8.30 Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka

Lisätiedot

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU OUTOTEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 31.3.2014 kello 11.00 alkaen Finlandia-talolla, osoitteessa

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU. 6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

YHTIÖKOKOUSKUTSU. 6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Comptel Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 6.4.2016 kello 16.30 Messukeskuksen kokoustilassa 208, osoitteessa Messuaukio 1, 00520

Lisätiedot

(6) Vuoden 2015 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

(6) Vuoden 2015 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Ferratum Oyj:n osakkeenomistajille KUTSU FERRATUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ferratum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 26.4.2016, klo 10.30 alkaen

Lisätiedot

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen United Bankers Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 2.3.2016 kello 15:15 Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Aika Keskiviikko 23. maaliskuuta 2016 klo 15.00 Paikka Vanha Ylioppilastalo, musiikkisali,

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2009 klo 16.15

TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2009 klo 16.15 TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2009 klo 16.15 YHTIÖKOKOUSKUTSU Technopolis Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 26.3.2009 klo 13.00 osoitteessa Elektroniikkatie

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen OUTOTEC OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.2.2016 KLO 9.30 KUTSU OUTOTEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 11.4.2016

Lisätiedot

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN 5 LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN 5 LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN CRAMO OYJ:n osakkeenomistajille KUTSU CRAMO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Cramo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 30. maaliskuuta 2017,

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako sekä kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla klo 9.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako sekä kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla klo 9. 1 (5) KUTSU YIT OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN YIT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 17. päivänä kesäkuuta 2013 klo 10 Finlandia-talon kongressisiiven

Lisätiedot

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus 1 (5) ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Etteplan Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 26. maaliskuuta 2014 kello 13:00 alkaen Yhtiön toimitiloissa Vantaalla,

Lisätiedot

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun 4. päivänä 2013 kello 14.00 alkaen

Lisätiedot

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 2007-03-22 1 (6) TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 Aika Paikka Läsnä 22.3.2007, klo 17.00 alkaen TietoEnator Oyj, Kutojantie 6-8, Espoo Läsnä oli henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamina

Lisätiedot

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen. YHTIÖKOKOUSKUTSU Norvestia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina klo 11.00 Diana-auditoriossa, Erottajankatu 5, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Nixu Oyj Yhtiötiedote 11.3.2016 kello 9.00 KUTSU NIXU OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Nixu Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina huhtikuun 5. päivänä

Lisätiedot

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 25.2.2016 kello 10.05 Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30

ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30 ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU Atria Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 29.4.2009 kello 13.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 1/2014 SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 AIKA: 8.4.2014 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon

Lisätiedot

ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016

ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016 ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016 KUTSU ZEELAND FAMILY OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEEN 7.4.2016 Zeeland Family Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo 13.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun

Lisätiedot

Kutsu SSAB:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu SSAB:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen Epa virallinen ka a nno s Kutsu SSAB:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen SSAB AB (publ):n (yhtiörekisteritunnus 556016-3429) osakkeenomistajat kutsutaan täten ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun 6. päivänä 2017 kello 15.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie

Lisätiedot

Yhtiökokouskutsukäytännön yhtenäistäminen

Yhtiökokouskutsukäytännön yhtenäistäminen 17.12.2010 Yhtiökokouskutsukäytännön yhtenäistäminen 1. Johdanto Elinkeinoelämän keskusliiton ja Keskuskauppakamarin listayhtiöiden neuvottelukunta (LYNK) on laatinut yhtiökokouskutsuja koskevan käytännön

Lisätiedot

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Etusivu Ajankohtaista Aspo-konsernin tiedotteet Pörssitiedotteet Yhtiökokouskutsu ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 7.3.2013 klo 08.00 Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

Lisätiedot

KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 1 (5) KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN YIT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15. päivänä maaliskuuta 2016 alkaen klo 10.00 Finlandia-talon

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU. 6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

YHTIÖKOKOUSKUTSU. 6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Comptel Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 4.4.2017 kello 17:00 Scandic Marina Congress Centerissä, kokoustila Fennia I, osoitteessa

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

Liite 3 Yhtiökokouskutsu Vacon Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 22.3.2011 klo 15:00 Åbo Akademin Akademi-salissa osoitteessa Academill, Rantakatu

Lisätiedot

Kutsu Ramirentin varsinaiseen yhtiökokoukseen vuonna 2016

Kutsu Ramirentin varsinaiseen yhtiökokoukseen vuonna 2016 Kutsu Ramirentin varsinaiseen yhtiökokoukseen vuonna 2016 Ramirent Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 17. maaliskuuta 2016 kello 10:00 Scandic Marina

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen GLASTON OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE 9.3.2016 KLO 14.00 KUTSU GLASTON OYJ ABP:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 5 huhtikuuta

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7. huhtikuuta 2016 klo 10.00 Scandic Marina Congress Centerissä, Katajanokanlaituri 6, 00160

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen KUTSU AHLSTROM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 4.4.2012 klo 13.00 alkaen Finlandia-talolla osoitteessa

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2013 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2013 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 1 / 5 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Aika Torstaina 7.4.2016 klo 15.30 Paikka Kattilahalli, Suvilahti, Sörnäisten rantatie 22, 00540 Helsinki Taaleri Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen

Lisätiedot

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen AFFECTO OYJ -- PÖRSSITIEDOTE -- 13.2.2014 klo 12.30 Kutsu Affecto Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Affecto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 10.4.2014

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 13.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 13.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: Raisio Oyj Pörssitiedote 15.2.2016 RAISIO OYJ, YHTIÖKOKOUSKUTSU Raisio Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 23. maaliskuuta 2016 alkaen kello 14.00

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen WULFF-YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.3.2015 KLO 15:00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9. huhtikuuta 2015 alkaen kello

Lisätiedot

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen KUTSU MUNKSJÖ OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Munksjö Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 15.4.2015 kello 13.00 Finlandia-talolla, A-salissa,

Lisätiedot

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Pöyry Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 8.3.2012 klo 16.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki

Lisätiedot

KUTSU FARON PHARMACEUTICALS OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU FARON PHARMACEUTICALS OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU FARON PHARMACEUTICALS OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Faron Pharmaceuticals Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 26. toukokuuta 2016 kello 10 alkaen BioCity-rakennuksen

Lisätiedot

12. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

12. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen Keskisuomalainen Oyj Yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj, pörssitiedote, 22.3.2016 klo 17.00 Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen YHTIÖKOKOUSKUTSU Valmet Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 22. päivänä maaliskuuta 2016 klo 13.00 alkaen Messukeskuksen salissa 101, osoitteessa Messuaukio

Lisätiedot

7. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Liite 3 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2016 Kesko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 4.4.2016

Lisätiedot

1. a) Yhtiön nimi: TeliaSonera AB b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 11,7 %

1. a) Yhtiön nimi: TeliaSonera AB b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 11,7 % Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: TeliaSonera AB b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 11,7 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on laajassa mielessä televiestintäpalveluiden

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen Pörssitiedote 13.4.2016 klo 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 9.5.2016 klo 15.00 osoitteessa Scandic Marski, kokoustila Carl,

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2013 SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 AIKA: alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite 1) mukaisesti

Lisätiedot

KUTSU EVLI PANKKI OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU EVLI PANKKI OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.2.2017 KLO 14.30 KUTSU EVLI PANKKI OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 13.3.2017 Aika: 13. maaliskuuta 2017 klo 9.00 Paikka: Finlandia-talo (B-sali, kongressisiipi), Mannerheimintie

Lisätiedot

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 12.4.2016 klo 11.00 yhtiön asiakaspalvelukeskuksen auditoriossa osoitteessa Ponssentie

Lisätiedot

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1/2011 Aika: 7.4.2011 klo 16.30 Paikka: Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä: Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1 Kokouksen

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen EFORE OYJ Pörssitiedote 11.1.2013 klo 9.00 KUTSU EFORE OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Efore Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7.2.2013 klo 18.00 alkaen Radisson

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen ASPOCOMP GROUP OYJ, Yhtiökokouskutsu, 26.2.2015 klo 9.45 KUTSU ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Aspocomp Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

Lisätiedot

Kutsu vuoden 2016 yhtiökokoukseen

Kutsu vuoden 2016 yhtiökokoukseen Kutsu vuoden 2016 yhtiökokoukseen SSAB AB (publ):n (Y-tunnus 556016-3429) osakkeenomistajat kutsutaan täten yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7. huhtikuuta 2016 kello 13.00. Paikka Hotel Rival Mariatorget

Lisätiedot

Aktia Pankki Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU

Aktia Pankki Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU Aktia Pankki Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 13. huhtikuuta 2015 kello 16.00 Pörssitalolla, Fabianinkatu 14, Helsinki. Kokoukseen

Lisätiedot

Yhtiökokouskutsu. 6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiökokouskutsu. 6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 (5) Yhtiökokouskutsu Orion Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina maaliskuun 23. päivänä 2009 klo 16.00 alkaen Helsingin Messukeskuksen Amfi-salissa,

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina klo 11.00 alkaen yhtiön auditoriossa, Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen Cencorp Oyj Yhtiökokouskutsu 7.4.2015 klo 19.05 Cencorp Oyj:n yhtiökokouskutsu Cencorp Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 29.4.2015 klo 13.00 yhtiön pääkonttorissa

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2010. Sievissä 8. päivänä huhtikuuta 2010 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010

SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2010. Sievissä 8. päivänä huhtikuuta 2010 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010 SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A No. 1/2010 Sievissä 8. päivänä huhtikuuta 2010 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010 Aika: 8.4.2010 alkaen klo. 14:00 Paikka: Yhtiön pääkonttori, Sievi

Lisätiedot

Tieto Oyj:n yhtiökokouskutsu

Tieto Oyj:n yhtiökokouskutsu Tieto Oyj:n yhtiökokouskutsu Tieto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 25.3.2013 klo 15.00 Finlandia-talossa (Helsinki-sali), Mannerheimintie 13 e,

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen KUTSU AHLSTROM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 26.3.2015 klo 13.00 alkaen Finlandia-talolla osoitteessa

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Incap Oyj Pörssitiedote 11.3.2016 klo 8.00 YHTIÖKOKOUSKUTSU Incap Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 6.4.2016 klo 15 BANKin Wall Street -kokoustiloissa

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen ASPOCOMP GROUP OYJ, Yhtiökokouskutsu, 15.3.2016 klo 9.00 KUTSU ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Aspocomp Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

Lisätiedot

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen WULFF-YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.3.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Wulff-Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 23. huhtikuuta

Lisätiedot

INNOFACTOR OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

INNOFACTOR OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU INNOFACTOR OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Innofactor Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 27.3.2012 klo 10 alkaen Radisson Blu Royal Hotellin kokoustiloissa osoitteessa

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU AHLSTROM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 30. maaliskuuta 2011 klo 13.00 alkaen Finlandia-talolla

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00-13.30 Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta

Lisätiedot

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2015 SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 AIKA: 8.4.2015 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite 1) mukaisesti

Lisätiedot

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 12.4.2017 Copyright Bittium Corporation Bittium Corporation, Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, FINLAND, +358 40 344 2000, +358 8 343 032 Sisällysluettelo

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25.3.2010 alkaen klo

Lisätiedot

4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun 29. päivänä 2010 alkaen klo 12.00 Jyväskylän Paviljongin Wivi-auditoriossa,

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Basware Oyj, pörssitiedote 2.2.2016 klo 08:40 Kutsu Basware Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Basware Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15. päivänä

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

14.3.2013 klo 15.15. 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

14.3.2013 klo 15.15. 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen TULIKIVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.3.2013 klo 15.15 YHTIÖKOKOUSKUTSU Tulikivi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 16. huhtikuuta 2013 klo 13 alkaen Juuan Nunnanlahdessa,

Lisätiedot

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA JA SIHTEERIN KUTSUMINEN

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA JA SIHTEERIN KUTSUMINEN Tectia Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU Tectia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28. maaliskuuta 2012 klo 10.00 alkaen osoitteessa: Töysänkatu 1, Helsinki,

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen Yhtiökokouskutsu Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 21.3.2013 klo 10.00 Hyvinkääsalissa (os. Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää). Kokoukseen ilmoittautuneiden

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

Kutsu Fiskarsin yhtiökokoukseen

Kutsu Fiskarsin yhtiökokoukseen Fiskars Oyj Abp Pörssitiedote 8.2.2017 klo 9.00 EET Kutsu Fiskarsin yhtiökokoukseen Fiskars Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9.3.2017 klo 15.00

Lisätiedot

Fiskarsin yhtiökokouskutsu

Fiskarsin yhtiökokouskutsu Fiskars Oyj Abp Pörssitiedote 9.2.2016 klo 9.00 EET Fiskarsin yhtiökokouskutsu Fiskars Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 9.3.2016 klo 15.00

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen Atria Oyj Yhtiökokouskutsu Atria Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 28.4.2016 kello 13:00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13, Helsinki,

Lisätiedot

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN 1 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN Hallitus ehdottaa 11.4.2017 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 vahvistettavan taseen

Lisätiedot

Tieto Oyj:n yhtiökokouskutsu

Tieto Oyj:n yhtiökokouskutsu Tieto Oyj:n yhtiökokouskutsu Tieto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 22.3.2016 klo 15.00 hotelli Scandic Parkissa, Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki.

Lisätiedot

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ruukki Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 21. huhtikuuta 2010 kello 10.00 alkaen Espoossa osoitteessa Keilasatama

Lisätiedot

Outokummun hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta keskiviikoksi klo

Outokummun hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta keskiviikoksi klo OUTOKUMPU OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.2.2012 klo 10.00 1 (5) OUTOKUMPU VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS KOOLLE 14.3.2012 Outokummun hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta keskiviikoksi 14.3.2012

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 20.8.2013 klo 8.30 Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 17.9.2013 klo 10

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous

Kokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous Kokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous Pöyry Oyj PL 4 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 1009321-2 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 21816 E-mail: group@poyry.com

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

Kutsu Detection Technology Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Detection Technology Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Detection Technology Oyj Yhtiötiedote 17.2.2016 klo 14.00 Kutsu Detection Technology Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Detection Technology Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus Kutsu Citycon Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Citycon Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 22.3.2017 kello 12.00 alkaen Finlandia-talon Veranda

Lisätiedot

Aktia Pankki Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU

Aktia Pankki Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU Aktia Pankki Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 12. huhtikuuta 2016 kello 16.00 Pörssitalolla, Fabianinkatu 14, Helsinki.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2013 VACON OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, Vaasa

PÖYTÄKIRJA 1/2013 VACON OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, Vaasa VACON OYJ:N Aika Tiistai klo 15.00 16.25 Paikka Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, 65200 Vaasa Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot