Joustava ja asiakaskeskeinen sähköjärjestelmä Älyverkkotyöryhmän loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joustava ja asiakaskeskeinen sähköjärjestelmä Älyverkkotyöryhmän loppuraportti"

Transkriptio

1 LAUSUNTO 1(6) Riina Heinimäki Työ ja elinkeinoministeriö Viite: TEM/1079/ /2016 Joustava ja asiakaskeskeinen sähköjärjestelmä Älyverkkotyöryhmän loppuraportti Energiateollisuus ry (ET) kiittää mahdollisuudesta kommentoida työ ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmän loppuraporttia. ET jakaa älyverkkotyöryhmän kuvaaman vision tulevaisuuden älykkäästä sähköjärjestelmästä. Tuemme työryhmän esittämiä ehdotuksia osana käynnissä olevaa siirtymistä kohti kestävämpää energiajärjestelmää, joka voi palvella asiakkaiden entistä parempia ja monipuolisempia mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti sähkömarkkinoille ja edistää samalla toimitusvarmuuden ylläpitoa. ET korostaa, että useat esitetyt asiat edellyttävät toteutukseen lainsäädäntötyötä ja sen yhteydessä tehtäviä laaja alaisia vaikutusten arviointeja sekä lisäksi teknistä kehitystyötä alan yrityksissä. Jotta kehitystyölle jää riittävä toteutusaika, tulee lainsäädäntötyön käynnistyä mahdollisimman pian ja edetä tarvittavan ripeästi huomioiden samalla eurooppalaisen sääntelyn muutokset. Alla yksityiskohtaisemmat kommenttimme työryhmän ehdotuksiin. Sähkömarkkinaroolit ja pelisäännöt ET kannattaa työryhmän näkemystä siitä, että kulutusjoustopalvelujen tarjoaminen asiakkaille on markkinaehtoista toimintaa ja verkonhaltijan roolina on tämän markkinaehtoisen toiminnan mahdollistaminen tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Tältä osin on luontevaa, että verkkoyhtiöiden nykyisin toteuttamasta tyypillisesti yö päivä kuormanohjauksesta siirrytään sovitulla siirtymäaikataululla sähkönmyyjien ja muiden markkinatoimijoiden aloitteesta tapahtuviin ohjauksiin. ET haluaa korostaa asiakasystävällistä siirtymää. Muutos tulee toteuttaa niin, ettei siitä asiakkaalle aiheudu ongelmia tai haittaa. Verkonhaltijan mittausjärjestelmän kautta toteutettavilla ohjauspalvelulla on pitkä historia. Ohjauspalvelu on ollut käytössä jo ennen sähkömarkkinoiden avautumista. Se syntyi tarpeeseen tasata sähkölaitoksen kuormia vuorokauden sisällä. Sähkömarkkinalain myötä palvelu jäi verkkoyhtiön vastuulle, koska sen tekninen toteutus on kytköksissä mittausjärjestelmiin. Asiakkaat ovat tottuneet tähän verkkopalvelun yhteydessä saamaansa palveluun, joten vakioaikaohjauksesta luopuminen on vaikeaa ilman lainsäädännössä asetettua vaatimusta. Käytännössä työryhmän ehdotuksessa ei ole asiakkaan näkökulmasta kyse ohjauspalvelusta luopumisesta vaan ohjauspalvelun siirtymisestä verkonhaltijan kanssa sovitusta palvelusta myyjän kanssa sovituksi palveluksi. ET kannattaa työryhmän ehdotusta asiakasystävällisestä muutoksesta, jossa asiakkaan myyjä valitsee tavan, jolla hän sopii asiakkaansa kanssa ohjausten muutoksista ja sen jälkeen ilmoittaa näistä ao. Energiateollisuus ry Eteläranta 10, Helsinki

2 verkonhaltijoille. Sähkönmyyjien vastuulle jää muutostilanteista huolehtiminen asiakkaan tarpeet huomioivalla tavalla. 2(6) Ohjauksien jatkuminen edellyttää asiasta sopimista asiakkaan, myyjän ja verkonhaltijan välillä. Myyjän ja verkonhaltijan välisen tiedonvaihdon toteutus vaatii yhteisesti sovitut pelisäännöt. Vähintään ilmoitustapa ja aikarajat ohjauspyynnöille on määriteltävä. ET on sitoutunut osallistumaan tähän työhön ja laatimaan jäsenistölleen toimintaohjeet. Sähkövarastojen omistaminen ET kannattaa työryhmän ehdotusta siitä, että sähkövarastojen omistaminen ja käyttö ovat lähtökohtaisesti kilpailtua liiketoimintaa. Työryhmä linjasi lisäksi, että mikäli markkinoilta ei ole saatavissa verkkoyhtiön verkkotoimintaan tarvitsemia sähkövarastointipalvelua, voivat jakeluverkkoyhtiöt poikkeuksellisesti omistaa ja käyttää sähkövarastoja erikseen määriteltäviin verkkotoiminnan tarpeisiin. ET:n näkemyksen mukaan sääntelyn tulee kannustaa verkonhaltijoita lisäämään erilaisten joustavien resurssien käyttöä perinteisten verkkoinvestointien sijaan vaaditun toimitusvarmuuden ja sähkön laadun varmistamiseksi. Työryhmän tekemä tiukka linjaus rajoittaa verkonhaltijan omistamat varastot vain niihin tilanteisiin, joissa varastoa ei ole markkinoilta saatavissa, voi johtaa pienten varastojen tapauksessa tarpeettoman raskaaseen markkinaselvitykseen. ET:n näkemyksen mukaan poikkeustilanne voisi olla kyseessä esimerkiksi silloin, kun jakeluverkonhaltija haluaa varaston avulla parantaa sähkönlaatua tai korvata verkkoinvestointeja, eikä markkinoilta ole saatavilla varastokapasiteettia oikeaan paikkaan kohtuulliseen hintaan. Olennaista tässä on, että verkonhaltijan omistamien varastojen käyttö rajataan valvontamenetelmissä vain lakisääteisten verkonhaltijan tehtävien hoitamiseen kuten toimitusvarmuuden ja sähkönlaadun kehittämiseen ja ylläpitoon. Regulaattorin tulisi varmistaa, ettei verkonhaltija myy varastojensa vapaata kapasiteettia sellaisiin käyttökohteisiin, jotka ovat markkinatoimijoiden vastuulla. Jakeluverkonhaltijan varastot eivät saa aiheuttaa markkinahäiriötä muille toimijoille, jotka toimivat kilpailuilla markkinoilla. ET katsoo, että vain toimitusvarmuuden ja sähkönlaadun parantamiseen tarkoitetut kapasiteetiltaan pienehköt varastot jakeluverkonhaltijan tulisi saada hankkia itsenäisesti ilman raskaita markkinaselvityksiä. Tämä kannustaisi verkkoyhtiöitä harkitsemaan mahdollisimman useassa tapauksessa varastoa perinteisten investoinnin rinnalla. Poikkeusluvan myöntämistä koskeva prosessi tulisi olla mahdollisimman kevyt. Yksi vaihtoehto olisi määritellä poikkeustilanteen perusteet Energiaviraston valvontamallissa. Valvontajakson päättyessä Energiavirastolla olisi mahdollisuus tarkistaa, täyttyvätkö poikkeustilanteen edellytykset verkkoyhtiön hankkimien varastojen kohdalla. Kuten raportissa todetaan, tätä aihetta käsitellään valmistelussa olevassa EU lainsäädännössä. Valmistuessaan EU lainsäädäntö voi vaikuttaa asian yksityiskohtien toteutukseen. Vapaaehtoinen yhteislaskutus ET kannattaa työryhmän ehdotusta vapaaehtoisesta yhteislaskutuksesta, jossa verkkoyhtiöt velvoitetaan mahdollistamaan kaikille sähkönmyyjille tasapuoliset ja syrjimättömät mahdollisuudet tarjota asiakkailleen yhteislaskua sähkönsiirrosta ja sähköenergiasta. Yhteislaskun mahdollistavaa järjestelyä koskevaa sääntelyä laadittaessa on välttämätöntä huolehtia, ettei uusi menettely lisää jakeluverkonhaltijoiden luottoriskiä nykyisestään. Samalla tulee varmistaa, ettei asiakkaalle muodostu uutta riskiä, että hänen pitäisi maksaa siirrosta kahdesti, esim. myyjän konkurssitilanteessa ensin tälle ja sitten jakeluverkonhaltijalle.

3 3(6) ET:n näkemyksen mukaan yhteislaskutuksen pelisääntöjen tulee olla mahdollisimman yhdenmukaiset, selkeät ja tasapuoliset. Suurimmat haasteet yhteislaskutuksessa liittyvät myyjän ja jakeluverkonhaltijan väliseen suhteeseen. Yhteislaskun menettelyjen onkin pohjauduttava lainsäädäntöön ja viranomaisen määräyksiin riittävän yksityiskohtaisesti siten, ettei tarvetta yksittäisten verkonhaltijoiden ja myyjien välisille sopimuksille jää. Lain tasolla tulisi säätää jakeluverkonhaltijan, myyjän, asiakkaan ja datahubin keskeiset oikeudet ja velvollisuudet, jotka liittyvät mm. toimijoiden välisiin vakuuksiin, asiakkaiden ennakkolaskutuksiin, toimijoiden välisiin tilityksiin (maksuaikatauluun) sekä palvelun aloittamiseen ja keskeyttämiseen. ET:n näkemyksen mukaan yhteislaskutuksen aloittaminen ei vaatisi asiakkaan ja verkonhaltijan välisen sopimuksen muuttamista. Yhteislaskutettavalla asiakkaalla tulee edelleen olla verkkopalvelusta erillinen sopimus verkkoyhtiön kanssa. Alan yleisissä sopimusehdoissa tulee varautua sekä erillis että yhteislaskutukseen, joiden välillä pitää voida tarvittaessa vaihtaa joustavasti. ET on käynnistänyt toimialan yhteisen hankkeen tarkempien yhteislaskutusmäärittelyjen laatimiseksi. Työn valmistuttua ehdotukset esitellään työ ja elinkeinoministeriölle. Aggregaattorit ET näkee erilaisten joustoelementtien, tyypillisesti pienehköjen tuotanto ja kulutuspaikkojen sekä tulevaisuudessa myös varastojen, yhteen kokoamisen eli aggregoinnin olevan tulevaisuudessa entistä tärkeämpi kaupallinen palvelu. Sellaisen palvelun luontaisia tarjoajia ovat sähkön vähittäismyyjät, joiden kokonaispalveluun sisältyy muun ohessa vastuu asiakkaidensa taseesta. ET kannattaa työryhmän ehdotuksia aggregaattoreihin liittyen korostaen eri markkinatoimijoiden tasapuolista kohtelua ja markkinaehtoisia menettelyjä. Työryhmän työssä on ansiokkaasti huomioitu eri markkinapaikkojen erilaisuudet ja pohdittu erilaisten mallien vaikutuksia laajasti sekä niiden soveltuvuutta eri markkinoille. Sähkömarkkinoiden toiminnan kannalta on olennaista, että jokainen sähkönmyyjä ja tasevastaava vastaavat taloudellisesti kaikesta kunkin omaan sähkötaseeseen kirjatusta energiasta. Vastuiden tulee olla selkeitä ja tasevastuun tulee kohdistua sellaiseen sähkönkäyttöön, johon vastuun kantava voi omin tai sopimuskumppaniensa vaikutusmahdollisuuksin vaikuttaa. Nämä taloudelliset vastuut selvitetään taseselvityksessä. Taseselvityksen oikeellisuus on tärkeää. Tasevastuullisilla on oltava oikeus oikeaan ja tasapuoliseen taseselvitykseen. ET näkee välttämättömänä, että sellaisilla energiakauppaan pohjautuvilla markkinoilla, joilla itsenäisen aggregaattorin myymillä joustotarjouksilla on vaikutusta toisten toimijoiden taseisiin, noudatetaan työssä mainittua kompensaatiomallia C. Mallissa C itsenäisen aggregaattorin toiminnasta aiheutunut tasepoikkeama korjataan tasevastaavalle ja aggregaattori maksaa kompensaatiota myyjälle energiasta, joka siirretään myyjän taseesta aggregaattorin taseeseen. ET jakaa työryhmän näkemyksen, että tämä malli on tasapuolisin eri asiakasryhmien ja markkinatoimijoiden välillä ja siinä on suurimmat kannusteet kokonaisoptimoinnille. Energiayhteisöt Työryhmän työssä on pohdittu erilaisten energiayhteisöjen toteutusmahdollisuuksia ja loppuraportissa on esitetty ehdotukset pääperiaatteista erilaisten yhteisöjen mahdollistamiseksi. ET tukee näitä periaatteita. Älyverkkotyöryhmän ehdotusten mukaiset ylätason periaatteet energiayhteisöille vaativat kuitenkin toteutuakseen vielä paljon käytännön määrittelytyötä lainsäädäntöä valmisteltaessa sekä mm. datahubia kehitettäessä.

4 4(6) Erityisesti hajautetun energiayhteisön määritelmän mukainen toteutusmalli vaatii vielä tarkennusta. Jatkotyössä on määriteltävä käytännön toimintamallit mm. yhteisön jäsenten kanssa tehtävien sopimuksien sekä yhteisöihin liittyvän tiedonvaihdon, taseselvityksen ja laskutuksen osalta. ET kannattaa työryhmän esittämää mallia, jossa hajautetun yhteisön jäsenet maksavat verkon käytöstä yleisten periaatteiden mukaisesti ja sähköverotus toteutetaan voimassa olevan verotuskäytännön mukaisesti. Hajautetun yhteisön käsittely arvonlisäverotuksessa on myös selvitettävä ja toimintamallit tältä osin tarkennettava. Kiinteistön sisäisen energiayhteisön osalta työryhmä ehdottaa, että kiinteistön sisällä tuotetusta ja kulutetusta energiasta, joka ei ylitä jakeluverkon liittymispistettä eikä siis kierrä jakeluverkon kautta, ei tarvitse maksaa verkkopalvelumaksua jakeluverkkoyhtiölle. Jakeluverkkoyhtiön kautta energiayhteisölle siirretty sähkö tulee voida erottaa laskennallisesti energiayhteisön itse tuottamasta sähköstä. ET korostaa, että tämä edellä mainittu mittaustulosten netotus tulee tehdä kulloinkin voimassa olevan tasejakson sisäisesti ja laskea keskitetysti datahubissa. Kiinteistön sisäisen yhteisön tulee itse vastata osuuksien määräytymisestä yhteisöön kuuluvien käyttöpaikkojen kesken sekä osuuksien ajantasaisten tietojen ilmoittamisesta. Datahubin hyödyntäminen on edellytys kustannustehokkaalle toteutukselle. Kiireisimpänä asiana on kuitenkin ensin selvitettävä mittauslaitelainsäädännön mahdolliset rajoitteet netottamiselle ja tarvittaessa löytää ratkaisut mahdollisille rajoitteille. Työryhmän ehdotukset kiinteistörajat ylittävästä energiayhteisöstä vastaavat ET:n näkemyksiä. Pientuotantokohteen kulutuskohteeseen liittävän kiinteistörajat ylittävän sähköjohdon rakentamisen salliminen ilman jakeluverkkoyhtiön suostumusta ja ilman sähköverkkolupaa edellyttää sähkömarkkinalain muuttamista. Tätä muutosta tehtäessä on tärkeää varmistua sähköturvallisuudesta ja erityisesti siitä, ettei kahden tai useamman sähköverkkoon liitetyn käyttöpaikan välille muodostu jakeluverkon rinnalle rengasyhteyttä. Rengasyhteyden estämiseksi erillinen linja tulee määrittää riittävän yksiselitteisesti. Nykyisen sähkön sisämarkkinadirektiivin 2 artiklan 15 kohdan määritelmän mukaan erillisellä linjalla tarkoitetaan sähkölinjaa, joka liittää erillisen tuotantoyksikön erilliseen asiakkaaseen. On välttämätöntä, että tuotantoyksikkö rajataan tässä koskemaan puhdasta tuotantolaitosta, jossa ei omakäytön lisäksi ole muuta kulutusta. Siirtohinnoittelu Pidämme perusteltuna, että nykyinen perusmaksu korvataan ainakin osittain tehokomponentilla, jonka avulla asiakkaalla on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa siirtolaskuunsa. Yhdymme työryhmän näkemykseen, jonka mukaan jakeluverkkojen siirtohinnoittelun yleiset rakenteet ja muutosten siirtymäajat tulee harmonisoida lainsäädännössä tai viranomaisen määräyksin. Kokemuksen perusteella vapaaehtoisuuteen perustuva rakennemuutos ei johda tavoiteltuun lopputulokseen. Markkinoiden toimivuuden kannalta ja sähkön myyjien toiminnan helpottamiseksi on oleellista, että rakenne on harmonisoitu riittävän tarkasti. Energiaverotuksen kehittäminen ET kannattaa työryhmän verotukseen liittyviä ehdotuksia samalla tuoden esiin, että energiaverojärjestelmämme on osin jo nyt vanhentunut ja tulee tiensä päähän tulevalla vuosikymmenellä. Jotta toimintaympäristö säilyy ennustettavana ja verojärjestelmää voidaan kehittää pitkäjänteisesti, tulee pikaisesti käynnistää selvitys, jossa arvioidaan ja kehitetään energiaverojärjestelmää kokonaisuutena yhdessä sidosryhmien ja veronmaksajien kanssa.

5 5(6) Energiaverotus on osa yritysten toimintaympäristöä ja vaikuttaa ihmisten elämisen kustannuksiin. Monet ilmastonmuutoksen torjumiseksi tehtävät toimet sekä uudet tulevaisuuden palvelut perustuvat sähköön. Sähköntuotanto on muuttunut jo lähes päästöttömäksi, jolloin sähköstä on tullut keino vähentää hiilidioksidipäästöjä yhteiskunnan eri sektoreilla kuten liikenteessä ja teollisuudessa. Nykyinen korkea ja ajastaan jälkeen jäänyt sähkövero hidastaa päästöjen vähentämistä ja tulevaisuuden palveluiden kehitystä. Kaukolämpö on suomalaisten kaupunkien lämmitysmuoto ja voi olla tulevaisuudessa erinomainen jouston lähde sähköjärjestelmälle. Kaukolämmön tuotannon verot lisäävät kaupunkilaisten ja kaupungeissa olevien yritysten kustannuksia. Verot tekevät kaupunkien siirtymisen hiilineutraaliin tulevaisuuteen tarpeettoman kalliiksi ja vaarantavat infrastruktuurin olemassa oloa. Kaukolämpö on päästökaupassa, jonka kanssa päällekkäisellä verotuksella ei vähennetä päästöjä. ET:n mielestä verotusta tulee käyttää päästöjen vähentämiseen päästökaupan ulkopuolisilla sektoreilla. Tällöin energia ja ilmastopoliittiset tavoitteet voidaan saavuttaa kustannustehokkaasti. Verkkoyhtiöiden joustoa tukeva sääntely Kannatamme työryhmän esitystä, että sähköverkkoyhtiöiden tulee hyödyntää joustoa verkkotoiminnassaan. Sääntelyn tulee mahdollistaa ja ohjata tähän. Olemme samaa mieltä, että luonnollisina monopoleina toimivien verkkoyhtiöiden on oltava tasapuolisia ja neutraaleita hankkiessaan joustopalveluita markkinoilta. Energiaviraston valvontamalli ei tällä hetkellä tue joustojen hankkimista markkinoilta, vaan ohjaa yhtiöt perinteisiin toimitusvarmuusinvestointeihin. Valvontamallia tulisi muuttaa tältä osin. Jakeluverkkoyhtiön kannalta haasteena tulee olemaan jousto ja varastokapasiteetin saaminen juuri tiettyyn paikkaan. Eli jos verkkoyhtiö haluaisi esimerkiksi hyödyntää sähkövarastoa haja asutusalueen tietyn muuntopiirin kuormitushuipun tasaamisessa, tarvitaan varasto juuri kyseiseen muuntopiiriin. Tässä yhteydessä korostamme, että valvontamalliin tehtävät muutokset tulee tehdä varovaisesti. Tällä hetkellä jakeluverkkoihin investoidaan valtavasti. Viimeisimpien Energiavirastolle toimitettujen kehittämissuunnitelmien mukaan verkkoyhtiöiden kokonaisinvestointitarpeet vuosina ovat noin 9,5 Mrd. Tässä tilanteessa tulee välttää muutoksia, jotka lisäävät toimintaympäristön epävarmuuksia. Seuraavan sukupolven mittarit Työryhmän ehdotus seuraavan sukupolven älymittareiden vähimmäistoiminnallisuuksista on selkeä ja perusteltu. Kuten työryhmän raportissa todetaan, jakeluverkkoyhtiöt ovat uusimassa nykyisiä älymittareitaan eriaikaisesti 2020 luvun aikana niin, että ensimmäisiä uusia mittareita asennetaan jo heti 2020 luvun alkupuoliskolla. Näiden mittareiden hankintaa suunnitellaan ja valmistellaan jo nyt. Haluammekin korostaa, että ehdotetut minimivaatimukset tulee kirjata lainsäädäntöön riittävän ajoissa, jotta mittareiden hankintaprosessit voidaan käynnistää suunnitellusti. Älyverkkotyöryhmä ehdottaa, että kuormanohjaustoiminnallisuus tulee sisällyttää seuraavan sukupolven älymittareihin niille asiakkaille, joilla on merkittäviä ohjattavia kuormia. Sähkönmyyjien ja muiden palveluntarjoajien on mahdollista ohjata asiakkaan mittariin kytkettyjä kuormia standardoidun rajapinnan kautta. Tämä kuormanohjausrajapinta tuleekin jatkotyössä määrittää tarkemmin. Määrittelytyössä on huomioitava, että rajapinnan kustannuksien tulee pysyä kohtuullisina suhteessa hyötyihin. Lisäksi haluamme muistuttaa, että markkinoiden kehittymisen kannalta olisi hyödyllistä, mikäli mittareihin vaadittava standardoitu reaaliaikaulostulo olisi kaikissa mittareissa yhtenevä (saman standardin mukainen). Kulutusjoustoa tukeva rakennussääntely

6 6(6) Työryhmän huomio siitä, että rakennusten sähkö, LVI ja automaatiosuunnittelussa tulee ottaa huomioon sähköjärjestelmän ja rakennusten välinen keskinäinen synergia, on tärkeä. Kulutusjouston mahdollistaminen tulee huomioida jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Asiakkaalla tulee olla mahdollisuus optimoida myös omaa sähkötehon käyttöään. Rakennuksen tarvitseman huipputehon pienentämisen, eli ns. tehotehokkuuden merkitys energiatehokkuuden rinnalla kasvaa erityisesti, kun verkkopalvelumaksuissa siirrytään tehon tarpeeseen perustuvaan hinnoitteluun. Työryhmän linjauksen mukaisesti tulevissa sähköenergiamittareissa on kuormanohjausrele ja avoin ohjausrajapinta, jotka tarjoavat asiakkaalle yhden mahdollisuuden osallistua kulutusjoustoon. Tämä ohjausinfrastruktuuri ei kuitenkaan ole hyödynnettävissä, mikäli asiakkaan ohjattavia kuormia ei ole kytketty mittarin releeseen. Tulisikin kiinnittää huomiota siiten, miten varmistetaan, että nämä helposti ohjattavat kuormat liitetään jatkossakin mittarin ohjauksen perään. ET katsoo myös, että erityisesti sähköisen liikenteen yleistymiseen tulee varautua jo nyt. Ajoneuvoja ladataan valtaosin kotona ja työpaikalla. Tämän uuden kuorman kytkeminen osaksi kulutusjoustoa edellyttää asian sujuvoittamista kuluttajan näkökulmasta. Erityisesti uusissa rakennuksissa kulutusjoustoon osallistumisen on oltava mahdollisimman edullista ja suoraviivaista. Edellä mainittuihin kiinteistöjen kulutusjoustoa edistäviin seikkoihin pitäisi kiinnittää huomiota jatkotyössä ja pohtia, miten asioita voi edistää ennen kaikkea informaatio ohjauksella ja mahdollisesti rakentamissääntelyn kautta. Energiajärjestelmien integraatio Energiateollisuus kannattaa energiajärjestelmien tarkastelua kokonaisuutena politiikkatoimia kehitettäessä, jolloin voidaan välttää haitallinen osaoptimointi. Energiajärjestelmät tukevat toisiaan siirryttäessä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Sähkön, kaukolämmön ja kaasun vuorovaikutuksen edelleen vahvistaminen mahdollistaa siirtymisen kohti vähäpäästöistä energiaa mahdollisimman kustannustehokkaasti. Kyberturvallisuus Energia ala näkee kyberturvallisuudesta huolehtimisen äärimmäisen tärkeänä. Se on keskeinen osa jokaisen alan toimijan päivittäistä tekemistä. ET tukee jäseniään tältä osin ohjeistuksen ja koulutuksen avulla. Ystävällisin terveisin ENERGIATEOLLISUUS RY Pekka Salomaa johtaja, energiamarkkinat

Älykäs energiajärjestelmä. Pekka Salomaa, Energiateollisuus ry , Clarion Hotel Helsinki Jätkäsaari

Älykäs energiajärjestelmä. Pekka Salomaa, Energiateollisuus ry , Clarion Hotel Helsinki Jätkäsaari Älykäs energiajärjestelmä Pekka Salomaa, Energiateollisuus ry 30.1.2019, Clarion Hotel Helsinki Jätkäsaari Energia-alalla koittaa asiakkaiden aika Suuret muutosilmiöt Vähähiilisyys ja uusiutuvat Haastavaa,

Lisätiedot

Etunimi Sukunimi

Etunimi Sukunimi 1 2 3 Datahub-prosessiryhmä 27.11.2017 Heidi Uimonen TEMin älyverkkotyöryhmän väliraportti Sidosryhmiä laajasti kokoavan älyverkkotyöryhmän tehtävät 1. luoda yhteinen näkemys tulevaisuuden älyverkoista

Lisätiedot

Katsaus älyverkkotyöryhmän ehdotuksiin. Verkosto 2019: Älykäs energiajärjestelmä -seminaari Ylitarkastaja Tatu Pahkala

Katsaus älyverkkotyöryhmän ehdotuksiin. Verkosto 2019: Älykäs energiajärjestelmä -seminaari Ylitarkastaja Tatu Pahkala Katsaus älyverkkotyöryhmän ehdotuksiin Verkosto 2019: Älykäs energiajärjestelmä -seminaari Ylitarkastaja Tatu Pahkala 23.1.2019 Yleistä älyverkkotyöryhmästä Älyverkkotyöryhmä Kaksi vuotta Vaihteleva uusiutuva

Lisätiedot

Suomen älyverkkovisio. SESKOn kevätseminaari Ylitarkastaja Tatu Pahkala

Suomen älyverkkovisio. SESKOn kevätseminaari Ylitarkastaja Tatu Pahkala Suomen älyverkkovisio SESKOn kevätseminaari Ylitarkastaja Tatu Pahkala 20.3.2019 Taustaa älyverkkotyöryhmälle Ilmastonmuutoksen torjunta Kasvihuonekaasupäästöjen rajoittaminen keskeistä Pariisin ilmastosopimus

Lisätiedot

Joustava ja asiakaskeskeinen sähköjärjestelmä. Älyverkkotyöryhmän loppuraportin julkistamistilaisuus

Joustava ja asiakaskeskeinen sähköjärjestelmä. Älyverkkotyöryhmän loppuraportin julkistamistilaisuus Joustava ja asiakaskeskeinen sähköjärjestelmä Älyverkkotyöryhmän loppuraportin julkistamistilaisuus 24.10.2018 Ohjelma 9:30 Tilaisuuden avaus, ylijohtaja Riku Huttunen, TEM 9:35 Raportin luovuttaminen

Lisätiedot

Älyverkko sähköasiakkaiden palvelijana. Ympäristövaliokunta Tatu Pahkala

Älyverkko sähköasiakkaiden palvelijana. Ympäristövaliokunta Tatu Pahkala Älyverkko sähköasiakkaiden palvelijana Ympäristövaliokunta 17.11.2017 Tatu Pahkala Työryhmän tausta Ilmastonmuutoksen torjunta Kasvihuonekaasupäästöjen rajoittaminen keskeistä Pariisin ilmastosopimus voimaan

Lisätiedot

Älyverkkotyöryhmän välitilinpäätös. Energiateollisuuden tutkimusseminaari Ylitarkastaja Tatu Pahkala

Älyverkkotyöryhmän välitilinpäätös. Energiateollisuuden tutkimusseminaari Ylitarkastaja Tatu Pahkala Älyverkkotyöryhmän välitilinpäätös Energiateollisuuden tutkimusseminaari 30.1.2018 Ylitarkastaja Tatu Pahkala Yleistä työryhmästä Ilmastonmuutoksen torjunta Kasvihuonekaasupäästöjen rajoittaminen keskeistä

Lisätiedot

TEM:n älyverkkotyöryhmän näkemyksiä siirtotariffirakenteiden kehitykseen. Ville Väre

TEM:n älyverkkotyöryhmän näkemyksiä siirtotariffirakenteiden kehitykseen. Ville Väre TEM:n älyverkkotyöryhmän näkemyksiä siirtotariffirakenteiden kehitykseen Ville Väre 30.8.2017 Sähkömarkkinat ovat suuressa muutoksessa Huipunaikainen tehon riittävyys Suomessa, 2014-2030 Sähkön myynti/osto

Lisätiedot

Datahub-seurantaryhmä Heidi Uimonen. TEMin älyverkkotyöryhmän väliraportti & palautteet

Datahub-seurantaryhmä Heidi Uimonen. TEMin älyverkkotyöryhmän väliraportti & palautteet Datahub-seurantaryhmä 22.11.2017 Heidi Uimonen TEMin älyverkkotyöryhmän väliraportti & palautteet Suomi on älykkään sähköjärjestelmän suunnannäyttäjä Älymittarit kaikilla vuoden 2013 loppuun mennessä Kansainvälisesti

Lisätiedot

Fingridin neuvottelukunnan kokous Asta Sihvonen-Punkka Ajankohtaisia sähkömarkkinaasioita

Fingridin neuvottelukunnan kokous Asta Sihvonen-Punkka Ajankohtaisia sähkömarkkinaasioita Fingridin neuvottelukunnan kokous Asta Sihvonen-Punkka Ajankohtaisia sähkömarkkinaasioita Agenda Älyverkkotyöryhmän ehdotukset ja jatko Varttimaailmaan siirtyminen Datahub Pohjoismainen sähkömarkkinafoorumi

Lisätiedot

Toimijoiden bisnesmallit ja roolit kysyntäjoustossa. myyjien roolin vahvistaminen kysyntäjoustossa. jakeluverkot kysyntäjouston käyttäjinä

Toimijoiden bisnesmallit ja roolit kysyntäjoustossa. myyjien roolin vahvistaminen kysyntäjoustossa. jakeluverkot kysyntäjouston käyttäjinä Muistio Liite 1/6 21.12.2017 ÄLYVERKKOTYÖRYHMÄ, TYÖOHJELMA Kokous Teemat Toimenpiteet nro 1. 30.9.2016 Järjestäytyminen Toimeksianto Työsuunnitelma Visio tulevaisuuden älyverkoista nro 2. lokakuu vko 43

Lisätiedot

Verkkotoimikunta Ajankohtaista. Petri Parviainen ja Jarno Sederlund Sähkönsiirto, Fingrid Oyj

Verkkotoimikunta Ajankohtaista. Petri Parviainen ja Jarno Sederlund Sähkönsiirto, Fingrid Oyj Verkkotoimikunta 28.11.2018 Ajankohtaista Petri Parviainen ja Jarno Sederlund Sähkönsiirto, Fingrid Oyj Ajankohtaista sähkönsiirrosta 1/2 1. Uusiutuvan energian tuotantotuen huutokaupan liityntätarjoukset

Lisätiedot

Älyverkkotyöryhmän terveiset. Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari Ylitarkastaja Tatu Pahkala

Älyverkkotyöryhmän terveiset. Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari Ylitarkastaja Tatu Pahkala Älyverkkotyöryhmän terveiset Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 1.2.2017 Ylitarkastaja Tatu Pahkala Sisältö Taustaa älyverkkotyöryhmälle Älyverkkovisio Alustavia tuloksia työryhmästä Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Eri toimijoiden roolit kysyntäjoustossa. Ville Väre Paikallisvoima ry:n vuosiseminaari

Eri toimijoiden roolit kysyntäjoustossa. Ville Väre Paikallisvoima ry:n vuosiseminaari Eri toimijoiden roolit kysyntäjoustossa Ville Väre Paikallisvoima ry:n vuosiseminaari 15.2.2017 Sisältö Johdanto Myyjän ja verkonhaltijan roolit Aggregaattori Energiayhteisöt 2 Miksi asia on ajankohtainen?

Lisätiedot

OMAKOTILIITON LAUSUNTO

OMAKOTILIITON LAUSUNTO OMAKOTILIITON LAUSUNTO Lausuntopyyntö/asiantuntijakutsu Talousvaliokunta ke 22.3.2017 klo 11 U 6/2017 vp ja U 7/2017 vp (sähkön sisämarkkinat) YLEISTÄ SÄHKÖN SISÄMARKKINOIDEN SÄÄNTELYSTÄ Omakotiliiton

Lisätiedot

Neuvottelukunta Risto Lindroos. Älyverkot eri toimijoiden roolit ja yhteistoimintatarpeet

Neuvottelukunta Risto Lindroos. Älyverkot eri toimijoiden roolit ja yhteistoimintatarpeet Neuvottelukunta 12.12.2016 Risto Lindroos Älyverkot eri toimijoiden roolit ja yhteistoimintatarpeet Älyverkkotyöryhmä selvittää älykkään sähköjärjestelmän mahdollisuuksia sähkömarkkinoille Älyverkkotyöryhmä

Lisätiedot

Säätövoimaa tulevaisuuden sähkömarkkinalle. Klaus Känsälä, VTT & Kalle Hammar, Rejlers Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Säätövoimaa tulevaisuuden sähkömarkkinalle. Klaus Känsälä, VTT & Kalle Hammar, Rejlers Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Säätövoimaa tulevaisuuden sähkömarkkinalle Klaus Känsälä, VTT & Kalle Hammar, Rejlers Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Sähkönjakelu muutoksessa Sähköä käytetään uusilla tavoilla mm. lämpöpumpuissa ja

Lisätiedot

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI SÄHKÖMARKKINALAIN MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI (NS

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI SÄHKÖMARKKINALAIN MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI (NS Suomen Sähkönkäyttäjät ry Lausunto 14.05.2018 Asia: TEM/1561/03.01.01/2017, TEM046:00/2017 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI SÄHKÖMARKKINALAIN MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI (NS.

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa

Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa EL-TRAN 14.02.2017 Prof. Pertti Järventausta Tampereen teknillinen yliopisto 1 Kaksisuuntaisessa, älykkäässä sähköverkossa hyödynnetään

Lisätiedot

Askelmerkit sähkömarkkinamurrokseen

Askelmerkit sähkömarkkinamurrokseen Askelmerkit sähkömarkkinamurrokseen Puhtaan, säätämättömän ja hajautetun tuotannon lisääntyminen yhä enemmän markkinaehtoisesti Säätökelpoisen fossiilisen lauhdetuotannon vähentyminen Joustavuuden ja säätömahdollisuuksien

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmän väliraportti

Työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmän väliraportti Lausunto 1(12) Riina Heinimäki 9.11.2017 Työ- ja elinkeinoministeriö alyverkot.palaute@tem.fi Viite Julkinen kuuleminen työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuun 38/2017 Työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmän

Lisätiedot

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmän väliraporttiin

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmän väliraporttiin Lausunto 1 (7) Lausunto työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmän väliraporttiin 1 Älykäs sähköjärjestelmä rakentuu sähkömarkkinoiden ohjaamana Fingrid kiittää mahdollisuudesta kommentoida työ- ja

Lisätiedot

Tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhteispeli onnistuu älyverkolla Suomen energiaekonomistien kevätseminaari Risto Lindroos, johtava

Tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhteispeli onnistuu älyverkolla Suomen energiaekonomistien kevätseminaari Risto Lindroos, johtava Tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhteispeli onnistuu älyverkolla Suomen energiaekonomistien kevätseminaari 7.4.2016 Risto Lindroos, johtava asiantuntija, Fingrid Oyj Voimajärjestelmän murros vaatii kaiken

Lisätiedot

Lausunto. Kannatamme ehdotusta henkilötietojen luovuttamisesta jakeluverkonhaltijoille ja sähkön vähittäismyyjille

Lausunto. Kannatamme ehdotusta henkilötietojen luovuttamisesta jakeluverkonhaltijoille ja sähkön vähittäismyyjille Riina Heinimäki Lausunto TEM046:00/2017 14.05.2018 TEM/1561/03.01.01/2017, Asia: TEM/1561/03.01.01/2017, TEM046:00/2017 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI SÄHKÖMARKKINALAIN MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI

Lisätiedot

Verkosto2011, 2.2.2011, Tampere

Verkosto2011, 2.2.2011, Tampere Verkosto2011, 2.2.2011, Tampere Sähköverkkoliiketoiminnan tavoitetila 2030 Jarmo Partanen, 040-5066564 Jarmo.partanen@lut.fi Perususkomuksia, vuosi 2030 sähkön käyttö kokonaisuutena on lisääntynyt energiatehokkuus

Lisätiedot

Energiayhteisö aurinkovoimalan toteutusvaihtoehtona lentokentällä. Aurinkofoorumi Kehruuhuoneella Mikko Kolehmainen

Energiayhteisö aurinkovoimalan toteutusvaihtoehtona lentokentällä. Aurinkofoorumi Kehruuhuoneella Mikko Kolehmainen Energiayhteisö aurinkovoimalan toteutusvaihtoehtona lentokentällä Aurinkofoorumi 27.3.2019 Kehruuhuoneella Mikko Kolehmainen Lyhyesti diplomityöstä Energiayhteisöjen toimintamallit ja lainsäädäntö Suomessa

Lisätiedot

Lausunto: Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030

Lausunto: Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 Lausunto: Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 Kimmo Ollikka VATT Valtiovarainvaliokunta 17.2.2017 Kivihiilen energiakäytöstä luopuminen Lämmöntuotannon

Lisätiedot

Älykäs kaupunkienergia

Älykäs kaupunkienergia Älykäs kaupunkienergia Lyhennelmä Pöyryn loppuraportista (kesäkuu 2018) Hankkeen rahoittaja: Energiateollisuus ry Kaukolämpötutkimus Sähkötutkimuspooli Ympäristöpooli Älykäs kaupunkienergia: kohti ilmastoneutraalia

Lisätiedot

Yhteenveto varttitase kyselyn vastauksista. Ville Väre

Yhteenveto varttitase kyselyn vastauksista. Ville Väre Yhteenveto varttitase kyselyn vastauksista Ville Väre 20.3.2018 Tasehallinnan suuntaviivat (EU 2017/2195) 62 art 8.Asianomaisen sääntelyviranomaisen on poikkeuspyyntöä arvioidessaan tai ennen kuin se myöntää

Lisätiedot

ET:n kanta varttimittaukseen siirtymisestä. Varttitasereferenssiryhmän kokous Ina Lehto

ET:n kanta varttimittaukseen siirtymisestä. Varttitasereferenssiryhmän kokous Ina Lehto ET:n kanta varttimittaukseen siirtymisestä Varttitasereferenssiryhmän kokous 13.12.2018 Ina Lehto Varttitaseeseen siirtyminen Sääntelyn ja toimintaympäristön asettamat reunaehdot Varttitase otetaan käyttöön

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia 33/2018 Joustava ja asiakaskeskeinen sähköjärjestelmä. Älyverkkotyöryhmän loppuraportti

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia 33/2018 Joustava ja asiakaskeskeinen sähköjärjestelmä. Älyverkkotyöryhmän loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia 33/2018 Joustava ja asiakaskeskeinen sähköjärjestelmä Älyverkkotyöryhmän loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 33/2018 Joustava ja asiakaskeskeinen

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

Kehittämissuunnitelmista toteutukseen

Kehittämissuunnitelmista toteutukseen Kehittämissuunnitelmista toteutukseen Verkostomessut, Tampere Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Johtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 28.1.2015 Yleistä sähkönjakeluverkon kehittämisestä Sähkön

Lisätiedot

Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030

Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 Toimitusjohtaja Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 1 Edessä sähköjärjestelmän suurin murros: strategia antaa hyvät

Lisätiedot

Säätävän kulutuksen tarjousvolyymit 2017

Säätävän kulutuksen tarjousvolyymit 2017 Säätävän kulutuksen tarjousvolyymit 2017 Tarjousmäärä (MW) Säätävän kulutuksen tarve säätösähkömarkkinoilla kasvaa Tarjousvolyymi (MW) Tarjousvolyymi (%) 1000 100 % 800 90 % 600 400 200 80 % 70 % 60 %

Lisätiedot

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta Älykäs energianmittaus 10.2.2015, Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Tarve lisätä älyä sähkönjakeluverkkoihin EU:n ilmastotavoitteet 20-20-20 Hiilidioksidipäästöjen

Lisätiedot

Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan tunnuslukuja koskevaksi määräykseksi

Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan tunnuslukuja koskevaksi määräykseksi SÄHKÖVERKKO LAUSUNTO 1(5) Tuomas Maasalo 14.12.2011 Energiamarkkinavirasto virasto@emvi.fi Viite: Lausuntopyyntö 25.11.2011 dnro 963/002/2011 Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan

Lisätiedot

Energiavarastot ja älykkäät järjestelmät

Energiavarastot ja älykkäät järjestelmät Energiavarastot ja älykkäät järjestelmät Energian varastointi TEKES -seminaari 24.5.2016 Tatu Pahkala Kärkihanke 1: Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti TAVOITE: Uusiutuvan

Lisätiedot

Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin. Fortumin näkökulmia vaalikaudelle

Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin. Fortumin näkökulmia vaalikaudelle Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin Fortumin näkökulmia vaalikaudelle Investoiminen Suomeen luo uusia työpaikkoja ja kehittää yhteiskuntaa Fortumin tehtävänä on tuottaa energiaa, joka parantaa nykyisen

Lisätiedot

Risto Lindroos. Kohti vähähiilistä sähköjärjestelmää

Risto Lindroos. Kohti vähähiilistä sähköjärjestelmää 23.1.2019 Risto Lindroos Kohti vähähiilistä sähköjärjestelmää Gigawattia Tuulivoiman määrä vähintään kaksinkertaistuu Pohjoismaissa vuoteen 2030 mennessä Valmistumassa 2018-2020: +2500 MW / vuosi Korkean

Lisätiedot

MITÄ SÄHKÖN LISÄKSI? LÄMPÖ- JA JÄÄHDYTYSVERKKOJEN ROOLI ÄLYKKÄÄSSÄ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ. Energiateollisuuden tutkimusseminaari 30.1.

MITÄ SÄHKÖN LISÄKSI? LÄMPÖ- JA JÄÄHDYTYSVERKKOJEN ROOLI ÄLYKKÄÄSSÄ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ. Energiateollisuuden tutkimusseminaari 30.1. MITÄ SÄHKÖN LISÄKSI? LÄMPÖ- JA JÄÄHDYTYSVERKKOJEN ROOLI ÄLYKKÄÄSSÄ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ Energiateollisuuden tutkimusseminaari 30.1.2018 SISÄLTÖ Älykäs kaupunkienergia -hanke Lämpö- ja jäähdytysverkot

Lisätiedot

Kommentti TEM:n luonnoksesta HE:ksi siirto- ja jakelumaksujen korotuskattoa koskevaksi säännökseksi sähkö- ja maakaasumarkkinalakeihin

Kommentti TEM:n luonnoksesta HE:ksi siirto- ja jakelumaksujen korotuskattoa koskevaksi säännökseksi sähkö- ja maakaasumarkkinalakeihin Kommentti TEM:n luonnoksesta HE:ksi siirto- ja jakelumaksujen korotuskattoa koskevaksi säännökseksi sähkö- ja maakaasumarkkinalakeihin Energiavirasto 17.6.2016 Johtaja Veli-Pekka Saajo 68 Valvonnan rytmi

Lisätiedot

Älyverkkotyöryhmän ehdotukset ja niiden tarkemmat perustelut Älyverkkotyöryhmän loppuraportin liite

Älyverkkotyöryhmän ehdotukset ja niiden tarkemmat perustelut Älyverkkotyöryhmän loppuraportin liite Älyverkkotyöryhmän ehdotukset ja niiden tarkemmat perustelut Älyverkkotyöryhmän loppuraportin liite Työ- ja elinkeinoministeriö, Helsinki 2018 Taitto: Valtioneuvoston hallintoyksikkö, Julkaisutuotanto

Lisätiedot

Energiaviraston esittely RES-kouluttajien infotilaisuus Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto

Energiaviraston esittely RES-kouluttajien infotilaisuus Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto Energiaviraston esittely RES-kouluttajien infotilaisuus 5.10.2015 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Energiavirasto lähtökohtia ja lukuja Energiavirasto valvoo ja edistää: energiamarkkinoiden toimintaa

Lisätiedot

Matkalla kohti joustavaa ja asiakaskeskeistä sähköjärjestelmää. Älyverkkotyöryhmän väliraportin julkistamistilaisuus

Matkalla kohti joustavaa ja asiakaskeskeistä sähköjärjestelmää. Älyverkkotyöryhmän väliraportin julkistamistilaisuus Matkalla kohti joustavaa ja asiakaskeskeistä sähköjärjestelmää Älyverkkotyöryhmän väliraportin julkistamistilaisuus 9.10.2017 Tilaisuuden ohjelma 9:00 Tilaisuuden avaus teollisuusneuvos Petteri Kuuva,

Lisätiedot

Jakeluverkoista älyverkoiksi Timo Patana, toimitusjohtaja Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy

Jakeluverkoista älyverkoiksi Timo Patana, toimitusjohtaja Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy Jakeluverkoista älyverkoiksi 30.8.2017 Timo Patana, toimitusjohtaja Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy Sisältö Oulun Seudun Sähkö Älyverkkotaustaryhmä osana tulevaisuuden määrittelyä Tulevaisuuden haasteita

Lisätiedot

Talousvaliokunta Caruna. Tomi Yli-Kyyny

Talousvaliokunta Caruna. Tomi Yli-Kyyny Talousvaliokunta 6.6.2017 Caruna Tomi Yli-Kyyny 6.6.2017 Sähkö pitää arjen vauhdissa aina vain varmemmin 664 000 asiakasta ja luku kasvaa 270 carunalaista työntekijää Noin 82 000 km on koko verkkomme pituus

Lisätiedot

Jakeluverkkojen ja teknologiatoimittajien työpaja varttitaseen vaikutuksista ja toteutuksesta Tulokset ja toimenpiteet

Jakeluverkkojen ja teknologiatoimittajien työpaja varttitaseen vaikutuksista ja toteutuksesta Tulokset ja toimenpiteet Varttitaseen referenssiryhmä 12.2.2019 Maria Joki-Pesola Jakeluverkkojen ja teknologiatoimittajien työpaja varttitaseen vaikutuksista ja toteutuksesta 28.1.2019 Tulokset ja toimenpiteet Työpajan tavoitteena

Lisätiedot

EU:n energia- ja ilmastopolitiikka EK:n kannat

EU:n energia- ja ilmastopolitiikka EK:n kannat EU:n energia- ja ilmastopolitiikka 2030 EK:n kannat Lähtökohdat Globaali toimintaympäristö on muuttunut 5 vuodessa rajusti; EU:n nykyisiä 2020-tavoitteita ei voi kopioida uudelle kaudelle. Vuoteen 2030

Lisätiedot

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Luo / Muokkaa Lähetä Lausunnonantajat Yhteenveto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Sähköinen arkistoinnin palvelukokonaisuus Lausunnonantajia: 1 Puollatko

Lisätiedot

Fingrid Markkinatoimikunta 4.3.2009. Kulutuksen jouston aktivoiminen sähkömarkkinalle. Suomen ElFi Oy 3.3.2009 1

Fingrid Markkinatoimikunta 4.3.2009. Kulutuksen jouston aktivoiminen sähkömarkkinalle. Suomen ElFi Oy 3.3.2009 1 Fingrid Markkinatoimikunta 4.3.2009 Kulutuksen jouston aktivoiminen sähkömarkkinalle Suomen ElFi Oy 3.3.2009 1 Sähkön käytön kysyntäjousto Lähtökohta kysyntäjoustolle: Jousto tulee saattaa markkinapaikalle

Lisätiedot

UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ. 4.11.2014 Atte Kallio Projektinjohtaja Helsingin Energia

UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ. 4.11.2014 Atte Kallio Projektinjohtaja Helsingin Energia UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ 4.11.2014 Projektinjohtaja Helsingin Energia ESITYKSEN SISÄLTÖ Johdanto Smart City Kalasatamassa Aurinkovoimalan teknisiä näkökulmia Aurinkovoimalan tuotanto

Lisätiedot

Fortum Markets Oy:n sähkölaskussa annettavat tiedot. Energiavirastoon saapui Kilpailu- ja kuluttajavirastolta hallintolain 21 :n

Fortum Markets Oy:n sähkölaskussa annettavat tiedot. Energiavirastoon saapui Kilpailu- ja kuluttajavirastolta hallintolain 21 :n Päätös 1(5) PL 100 00048 FORTUM Asia Asianosainen :n sähkölaskussa annettavat tiedot PL 100 00048 FORTUM Toimenpidepyynnön tekijä Vireilletulo 8.1.2018 Selostus asiasta Energiavirastoon saapui 8.1.2018

Lisätiedot

Aidon Energy Vision Miten regulaatio tukee energiamarkkinoiden kehitystä? Veli-Pekka Saajo

Aidon Energy Vision Miten regulaatio tukee energiamarkkinoiden kehitystä? Veli-Pekka Saajo Aidon Energy Vision 2017 Miten regulaatio tukee energiamarkkinoiden kehitystä? 30.8.2017 Veli-Pekka Saajo Aiheet EU-tasoisen sääntelyn painopistealueet muuttuvien sähkömarkkinoiden ja jakeluverkkoyhtiöiden

Lisätiedot

Energiana sinunkin päivässäsi. Talousvaliokunta / HE 50/2017 vp / Arto Pajunen

Energiana sinunkin päivässäsi. Talousvaliokunta / HE 50/2017 vp / Arto Pajunen Energiana sinunkin päivässäsi. Talousvaliokunta 6.6.2017 / HE 50/2017 vp / Arto Pajunen Verkonhaltija Järvi-Suomessa Järvi-Suomen Energia Oy on Suur-Savon Sähkö konsernin jakeluverkonhaltija, joka huolehtii

Lisätiedot

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta 27.05.2015 1 (6) HELEN SÄHKÖVERKKO OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA 1. Toimenpideohjelman tarkoitus 2. Toiminnallinen eriyttäminen Sähköverkonhaltijan toiminnalta edellytetään syrjimättömyyttä

Lisätiedot

Suomen ElFi Oy:n ja Suomen Sähkönkäyttäjät ry:n esitys talousvaliokunnalle

Suomen ElFi Oy:n ja Suomen Sähkönkäyttäjät ry:n esitys talousvaliokunnalle Suomen ElFi Oy:n ja Suomen Sähkönkäyttäjät ry:n esitys talousvaliokunnalle 22.3.2017 Pasi Kuokkanen Suomen ElFi Oy ja Suomen Sähkönkäyttäjät ry Esityksen sisältö 1. Direktiivi: 1. Sähkön fyysiset markkinapaikat

Lisätiedot

Jukka Ruusunen Neuvottelukunnan kokous Ajankohtauskatsaus Fingridin toimintaan

Jukka Ruusunen Neuvottelukunnan kokous Ajankohtauskatsaus Fingridin toimintaan Jukka Ruusunen Neuvottelukunnan kokous 6.6.2019 Ajankohtauskatsaus Fingridin toimintaan Puhtaan energian paketti vahvistaa eurooppalaisten sähkömarkkinoiden toimintaa Markkinoiden integroitumista helpotetaan

Lisätiedot

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen BL20A0400 Sähkömarkkinat Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen Valtakunnalliset sähkötaseet Kaikille sähkökaupan osapuolille on tärkeää sähköjärjestelmän varma ja taloudellisesti

Lisätiedot

NBS-hankkeen edellyttämät säännösmuutokset

NBS-hankkeen edellyttämät säännösmuutokset NBS-hankkeen edellyttämät säännösmuutokset Fingrid: NBS-keskustelutilaisuus 21.11.2014 Arto Rajala TEM/Energiaosasto Energiamarkkinat Sisällys Säännöshankkeen tavoitteet ja työsuunnitelma Muutokset sähkömarkkinalakiin

Lisätiedot

HE 20/2013 Sähkömarkkinalain muutos: Jakeluverkonhaltijan ja vähittäismyyjän laskutus sekä laskutusta koskeva siirtymäsäännös (57, 69, 122 )

HE 20/2013 Sähkömarkkinalain muutos: Jakeluverkonhaltijan ja vähittäismyyjän laskutus sekä laskutusta koskeva siirtymäsäännös (57, 69, 122 ) HE 20/2013 Sähkömarkkinalain muutos: Jakeluverkonhaltijan ja vähittäismyyjän laskutus sekä laskutusta koskeva siirtymäsäännös (57, 69, 122 ) Energiateollisuus ry, lakimies eeva.kurkirinne@energia.fi GSM

Lisätiedot

Auringosta sähkövoimaa KERAVAN ENERGIA & AURINKOSÄHKÖ. Keravan omakotiyhdistys Osmo Auvinen

Auringosta sähkövoimaa KERAVAN ENERGIA & AURINKOSÄHKÖ. Keravan omakotiyhdistys Osmo Auvinen Auringosta sähkövoimaa KERAVAN ENERGIA & AURINKOSÄHKÖ Keravan omakotiyhdistys 26.4.2017 Osmo Auvinen osmo.auvinen@keoy.fi Keravan Energia Oy, emoyhtiö Keravan kaupunki 96,5 % Sipoon kunta 3,5 % Etelä-Suomen

Lisätiedot

Kantaverkkoon liittymisen hinnoittelu Kantaverkon rajaus Suurjännitteinen jakeluverkko Verkkotoimikunta 3_2011,

Kantaverkkoon liittymisen hinnoittelu Kantaverkon rajaus Suurjännitteinen jakeluverkko Verkkotoimikunta 3_2011, Kantaverkkoon liittymisen hinnoittelu Kantaverkon rajaus Suurjännitteinen jakeluverkko Verkkotoimikunta 3_2011, 6.9.2011 2 Kantaverkkoon liittymisen hinnoittelu Liittymismaksu 3 Miksi liittymismaksu? Tavoite

Lisätiedot

Energiamurros muuttaa tuotantorakenteita ja energian käyttöä

Energiamurros muuttaa tuotantorakenteita ja energian käyttöä Energiamurros muuttaa tuotantorakenteita ja energian käyttöä 23.1.2018 Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä Professori Sanna Syri, Energiatekniikka ja energiatalous Aalto-yliopisto Ilmastonmuutoksen tehokas

Lisätiedot

Varttitase-hanke eurooppalaisessa, pohjoismaisessa ja kansallisessa konseptissa sekä tekijöitä jotka vaikuttavat hankkeen onnistumiseen

Varttitase-hanke eurooppalaisessa, pohjoismaisessa ja kansallisessa konseptissa sekä tekijöitä jotka vaikuttavat hankkeen onnistumiseen Referenssiryhmä 25.1.2018 Varttitase-hanke eurooppalaisessa, pohjoismaisessa ja kansallisessa konseptissa sekä tekijöitä jotka vaikuttavat hankkeen onnistumiseen Sisältö Suomi osana Eurooppaa kohti eurooppalaisia

Lisätiedot

Varttitase milloin ja mitä? Ville Väre

Varttitase milloin ja mitä? Ville Väre Varttitase milloin ja mitä? Ville Väre 29.5.2018 Mitä varttitase tarkoittaa käytännössä? =15 minuutin taseselvitysjakso Taseselvitys Markkinapaikat (ensin ainakin päivänsisäinen kauppa ja säätömarkkinat,

Lisätiedot

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj 2 Fingridin datahub selvitys Vaihe 1. valmis 04/2014

Lisätiedot

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Datahub projektin yleiskatsaus Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto on yksi palveluistamme Kulutuksen ja tuotannon liittäminen kantaverkkoon Käyttövarma sähkönsiirto

Lisätiedot

Kiertotalouden nykytila energia-alalla. Energia-alan kiertotalouden nykytilakartoitus 2019, IROResearch

Kiertotalouden nykytila energia-alalla. Energia-alan kiertotalouden nykytilakartoitus 2019, IROResearch Kiertotalouden nykytila energia-alalla Energia-alan kiertotalouden nykytilakartoitus 019, IROResearch Energia-alan kiertotalouden nykytilakartoitus 019 Nykytilakartoituksen mukaan kiertotalous näkyy nykyisin

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama selvitys pientuotannon nettolaskutusmenettelyistä Energiateollisuus ry:n kommentit

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama selvitys pientuotannon nettolaskutusmenettelyistä Energiateollisuus ry:n kommentit SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA Heinimäki, Lehto 11.9.2014 LAUSUNTO 1(6) Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama selvitys pientuotannon nettolaskutusmenettelyistä Energiateollisuus ry:n kommentit Energiateollisuus

Lisätiedot

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Jukka Leskelä Energiateollisuus Energia- ja ilmastostrategian valmisteluun liittyvä asiantuntijatilaisuus 27.1.2016 Hiilen käyttö sähköntuotantoon on

Lisätiedot

Elenian puheenvuoro. Fingrid, markkinatoimikunnan kokous, Helsinki Teknologiapäällikkö Jouni Pylvänäinen Sivu 1

Elenian puheenvuoro. Fingrid, markkinatoimikunnan kokous, Helsinki Teknologiapäällikkö Jouni Pylvänäinen Sivu 1 Elenian puheenvuoro Fingrid, markkinatoimikunnan kokous, Helsinki Teknologiapäällikkö Jouni Pylvänäinen 7.6.2018 Sivu 1 Sisältö Elenia lyhyesti Toimintaympäristö tällä hetkellä Mitä jatkossa 2 Sivu 2 Elenia

Lisätiedot

Fortumin energiakatsaus. Sähkön vähittäismarkkinat

Fortumin energiakatsaus. Sähkön vähittäismarkkinat Fortumin energiakatsaus Sähkön vähittäismarkkinat Ohjelma 14.6.2017 Radisson Blu Royal Hotel, Helsinki, klo 9.00 Tervetuliaissanat, Merja Paavola, Fortumin yhteiskuntasuhteet Tilaisuuden avaus, Mikael

Lisätiedot

EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan kehys vuoteen 2030

EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan kehys vuoteen 2030 EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan kehys vuoteen 2030 Forestenergy 2020, Jyväskylä 8.10.2014 Pekka Tervo, TEM Komission tiedonanto ilmasto- ja energiapolitiikan puitteista vuosille 2020-2030 (annettu 21.1.2014)

Lisätiedot

Sääntöjen valmistelu avoimelle kaasumarkkinalle

Sääntöjen valmistelu avoimelle kaasumarkkinalle Sääntöjen valmistelu avoimelle kaasumarkkinalle Leena Sivill, sääntöprojektin konsultti Gasumille TkT, Head of Business Consulting, Enoro Oy leena.sivill@enoro.com 30/10/2017 2 SISÄLTÖ 1. Markkinasääntöjen

Lisätiedot

Kiinteistön sähkönkulutus osana kysyntäjoustoa. Fidelix Automaatioväylä 2/2015: Automaatiolla tehokkuutta sähkön kysyntäjoustoon

Kiinteistön sähkönkulutus osana kysyntäjoustoa. Fidelix Automaatioväylä 2/2015: Automaatiolla tehokkuutta sähkön kysyntäjoustoon Kiinteistön sähkönkulutus osana kysyntäjoustoa Fidelix 2015 Automaatioväylä 2/2015: Automaatiolla tehokkuutta sähkön kysyntäjoustoon Fidelix Yrityksenä, perustettu 2002. Suomalainen rakennusautomaation

Lisätiedot

Datahub - lainsäädäntö ja tavoitteet

Datahub - lainsäädäntö ja tavoitteet Datahub - lainsäädäntö ja tavoitteet Petteri Kuuva Työ- ja elinkeinoministeriö, Energiamarkkinat Energiaviraston energiamarkkinoiden ajankohtaispäivä 29.5.2018 Keskeiset lainsäädännön muutokset HE sisältää

Lisätiedot

Jakeluverkon tariffirakenteen kehittäminen Loppuseminaari Vantaa

Jakeluverkon tariffirakenteen kehittäminen Loppuseminaari Vantaa Jakeluverkon tariffirakenteen kehittäminen Loppuseminaari Vantaa 30.8.2017 Pertti Järventausta TTY, Sähköenergiatekniikan laboratorio pertti.jarventausta@tut.fi Tehopohjaisen tariffin kehittämistarve Tarve

Lisätiedot

Jussi Jyrinsalo. Selvitys tehoon perustuvaksi kulutusmaksuksi yhteenveto

Jussi Jyrinsalo. Selvitys tehoon perustuvaksi kulutusmaksuksi yhteenveto Jussi Jyrinsalo Selvitys tehoon perustuvaksi kulutusmaksuksi 2018 - yhteenveto Selvitys tehoon perustuvaksi kulutusmaksuksi Fingrid pyysi asiakkailta palautteita Gaia Consultingin raportissa esitettyihin

Lisätiedot

Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa

Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa Samuli Honkapuro Lappeenrannan teknillinen yliopisto Samuli.Honkapuro@lut.fi Tel. +358 400-307 728 1 Vähäpäästöinen yhteiskunta

Lisätiedot

Teknisen valvonnan ajankohtaiset asiat. Energiaviraston ajankohtaispäivä

Teknisen valvonnan ajankohtaiset asiat. Energiaviraston ajankohtaispäivä Teknisen valvonnan ajankohtaiset asiat Energiaviraston ajankohtaispäivä 17.6.2016 Agenda Verkkoluvat NBS & Datahub 3. valvontajaksojen rakennetiedot sekä toimitusvarmuuskannustimen alaskirjaukset VATI

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä Paasitorni, Helsinki. Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto

Avauspuheenvuoro. Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä Paasitorni, Helsinki. Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto Avauspuheenvuoro Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä 26.1.2016 Paasitorni, Helsinki Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto Energiavirasto energiapolitiikan toteuttajana Energiapolitiikan linjausten käytännön

Lisätiedot

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 1(6) Matti Ryhänen 3.3.2008 (päivitetty 14.02.2013) Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 2(6) 1 Johdanto 3 2 Toiminnallinen eriyttäminen 3 2.1 Verkonhaltijan johdon riippumattomuus

Lisätiedot

Verkkosääntöfoorumi Maria Joki-Pesola. Varttitase-hankkeen kuulumisia

Verkkosääntöfoorumi Maria Joki-Pesola. Varttitase-hankkeen kuulumisia Verkkosääntöfoorumi 24.5.2018 Maria Joki-Pesola Varttitase-hankkeen kuulumisia Sähköjärjestelmä on muutoksessa...... ja siksi tarvitaan muutoksia sähkömarkkinoilla Yhteisellä lainsäädännöllä Eurooppaa

Lisätiedot

Fingrid Oyj. NC ER:n tarkoittamien merkittävien osapuolien nimeäminen ja osapuolilta vaadittavat toimenpiteet

Fingrid Oyj. NC ER:n tarkoittamien merkittävien osapuolien nimeäminen ja osapuolilta vaadittavat toimenpiteet Fingrid Oyj NC ER:n tarkoittamien merkittävien osapuolien nimeäminen ja osapuolilta vaadittavat toimenpiteet Siltala Jari 1 (8) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Järjestelmän varautumissuunnitelman kannalta

Lisätiedot

Puhtaan energian paketti Niina Honkasalo VNK EU-asioiden osasto

Puhtaan energian paketti Niina Honkasalo VNK EU-asioiden osasto Puhtaan energian paketti 25.1.2017 Niina Honkasalo VNK EU-asioiden osasto Puhtaan energian paketti UUSIUTUVA ENERGIA Direktiivi uusiutuvan energian edistämisestä ENERGIA- TEHOKKUUS Energiatehokkuusdirektiivi

Lisätiedot

Teollisuussummit Risto Lindroos. Vähähiilisen sähköntuotannon haasteet voimajärjestelmälle

Teollisuussummit Risto Lindroos. Vähähiilisen sähköntuotannon haasteet voimajärjestelmälle Teollisuussummit 5.10.2016 Risto Lindroos Vähähiilisen sähköntuotannon haasteet voimajärjestelmälle Voimajärjestelmä lähenee rajojaan - Talven 2015/2016 huippukulutus 7.1.2016 klo 17-18 Kulutus 15 105

Lisätiedot

Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009

Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009 Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009 Sähkönkulutuksen mittaus uudistuu Valtioneuvoston asetukset sähkömarkkinoista sekä sähköntoimitusten

Lisätiedot

OMAKOTILIITON LAUSUNTO

OMAKOTILIITON LAUSUNTO OMAKOTILIITON LAUSUNTO Lausuntopyyntö/asiantuntijakutsu (VeJ) torstai 25.10.8 klo 10.00 HE 191/8 vp Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi 25.10.8 toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Liite 1 VPE2014 tarkennukset

Liite 1 VPE2014 tarkennukset Sopimus 1 Liite 1 VPE2014 tarkennukset Sisällys 1 Liitteen tarkoitus... 2 2 Verkkopalveluehtojen mukaiset vastuut ja tehtävät... 2 2.1 VPE 2014 kohta 2: Verkkosopimuksen tekeminen ja käyttäjän sähkön hankintaa

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI LIIKENTEESSÄ KÄYTET- TÄVIEN VAIHTOEHTOISTEN POLTTOAINEIDEN JAKELUSTA

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI LIIKENTEESSÄ KÄYTET- TÄVIEN VAIHTOEHTOISTEN POLTTOAINEIDEN JAKELUSTA Muistio 1(3) Esa Niemelä 20.4.2017 Eduskunnan talousvaliokunnalle Viite HE 25/2017 vp, kuuleminen 21.4.2017 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI LIIKENTEESSÄ KÄYTET- TÄVIEN VAIHTOEHTOISTEN POLTTOAINEIDEN

Lisätiedot

PÄIVITETTY 30.6.2010

PÄIVITETTY 30.6.2010 PÄIVITETTY 30.6.2010 KANTAVERKON LAAJUUS Tiivistelmä ja esitys julkisiksi periaatteiksi Kantaverkon määritelmä, Rakennetta ja laajuutta ohjaavat kriteerit, Laajuuden muutokset, Jatkotoimenpiteet Liityntäverkko

Lisätiedot

Pienenergiantuotantoa edistetään Suomessa. Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Oulu, 9.5.2014

Pienenergiantuotantoa edistetään Suomessa. Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Oulu, 9.5.2014 Pienenergiantuotantoa edistetään Suomessa Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Oulu, 9.5.2014 Pienenergiantuotannon edistäminen Suomessa Poistetaan esteitä ja luodaan mahdollisuuksia Rahoitusta

Lisätiedot

JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA

JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA Toimenpideohjelma 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Toiminnallinen eriyttäminen... 2 Verkonhaltijan johdon riippumattomuus

Lisätiedot

Verkkotoimikunta Ajankohtaista. Petri Parviainen Sähkönsiirto, Fingrid Oyj

Verkkotoimikunta Ajankohtaista. Petri Parviainen Sähkönsiirto, Fingrid Oyj Verkkotoimikunta 26.9.2018 Ajankohtaista Petri Parviainen Sähkönsiirto, Fingrid Oyj Ajankohtaista sähkönsiirrosta Uusiutuvan energian tarjouskilpailutus (tarjousten jättöaika 15.11. - 31.12.2018) *) Uusi

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Euroopan unionin verkko- ja tietoturvadirektiivin täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta annetuista laeista

Lausuntopyyntö Euroopan unionin verkko- ja tietoturvadirektiivin täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta annetuista laeista Energiateollisuus ry Lausunto 20.10.2017 Asia: LVM/1616/03/2016 Lausuntopyyntö Euroopan unionin verkko ja tietoturvadirektiivin täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta annetuista laeista Yleiset

Lisätiedot

1(5) EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNNALLE

1(5) EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNNALLE 1(5) EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNNALLE ASIA Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain muuttamisesta ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä sekä eräiksi niihin liittyviksi

Lisätiedot

Sähkön siirron hinnoittelu

Sähkön siirron hinnoittelu Sähkön siirron hinnoittelu Kenneth Hänninen Energiateollisuus ry kenneth.hanninen@energia.fi www.energia.fi Puh. 09 5305 2501 GSM 050 3202439 Suomessa toimii 80 verkkoyhtiötä hyvin erilaisissa olosuhteissa

Lisätiedot

Lähienergialiitto ry:n lausunto E 36/2015 VP E 37/2015 VP

Lähienergialiitto ry:n lausunto E 36/2015 VP E 37/2015 VP Lähienergialiitto ry:n lausunto E 36/2015 VP E 37/2015 VP Jouni Juntunen 24.9.2015 Suomen Lähienergialiitto ry. / Lähienergialiitto ry:n keskeiset ehdotukset lausunnossa Yhteisöenergian (osto- ja tuotantoyhteenliittymien)

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden kehittäminen sähköä oikeaan hintaan Kuopio

Sähkömarkkinoiden kehittäminen sähköä oikeaan hintaan Kuopio Sähkömarkkinoiden kehittäminen sähköä oikeaan hintaan 20.11.2008 Kuopio Johtaja Martti Kätkä, Teknologiateollisuus ry Sähkömarkkinoiden uusi toimintamalli Sähkön hinta alenee. Elinkustannukset alenevat.

Lisätiedot