SELVITYS GOLFSEUROJEN NUORISOTOIMINNASTA 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELVITYS GOLFSEUROJEN NUORISOTOIMINNASTA 2011"

Transkriptio

1 SELVITYS GOLFSEUROJEN NUORISOTOIMINNASTA 211 Raportti Toukokuu 212 Suomen Golfliitto Antti Rimpiläinen

2 Kaikkien kyselyyn vastanneiden seurojen kesken arvottiin huikea pääpalkinto; Kyselyyn vastanneiden seurojen kesken arvotaan palkintona junioripäivä, jolloin paikalle tulevat Suomen Golfliiton liittovalmentaja Juha Skyttä sekä SGL kouluttaja (Talin head pro) Henrikki Tolonen. Päivän ohjelma sisältää ohjattuja harjoituksia sekä testejä junioreille ja sisältöä voidaan muokata seuran toiveiden mukaisesti. Arpa osui tällä kertaan Järviseudun Golfseuran kohdalle. Onneksi olkoon!

3 SISÄLLYS JOHDANTO... 2 Yleistä selvityksestä Kyselyyn vastanneet seurat ja henkilöt... 3 NUORTEN HARJOITUSRYHMÄT... 4 Jäsenrekisteri ja harjoitusryhmissä aktiivisesti mukana olevat nuoret... 4 Muita tietoja nuorten harjoitusryhmistä... 6 Harjoitusryhmien ohjaajat/valmentajat... 7 SEUROJEN MUU NUORISOTOIMINTA... 9 Nuorille järjestetyt kilpailut kentällä... 9 Nuorille järjestetyt kisailut/lähipelikisat harjoitusalueella... 1 Golfleirit, lajiin tutustuminen ja koululaisryhmät GOLFLIITON TUKITUOTTEET POHDINTA Loppusanat LIITTEET LIITE 1. Kyselyyn 211 vastanneet seurat alueittain LIITE 2. Menettelytapoja koululaisryhmien tutustumisessa lajiin LIITE 3. Suurimmat haasteet omassa toimintaympäristössä nuorisotoiminnan osalta? LIITE 4. Vapaa sana Golfliiton seura- ja nuorisotoiminnasta... 2 Selvitys golfseurojen nuorisotoiminnasta 211 Raportti Toukokuu 212 Suomen Golfliitto Antti Rimpiläinen

4 2 JOHDANTO YLEISTÄ SELVITYKSESTÄ 211 Selvityksen tarkoitus Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa seuratoiminnassa mukana olevien nuorten (alle 21 -vuotiaat) määrää, harjoitusryhmien rakennetta, sekä harjoitusryhmien toiminnan tunnuspiirteitä suomalaisissa golfseuroissa. Jäsenrekisteristä vuosittain poimittavat luvut kertovat tarkan jäsenten lukumäärän tiettynä ajankohtana. Niistä ei kuitenkaan selviä lajin parissa aktiivisesti mukana olevien lukumäärä tai saada tietoa seuroissa tapahtuvasta nuorisotoiminnasta. Selvitys liittyy osaltaan Suomen Golfin Strategian 22 painopistealueeseen Lapset ja nuoret. Tavoitteiksi tälle painopistealueelle on strategiassa nimetty seuraavat asiat: Hyväksytty Nuorisotoimintalinja, joka perustuu yhdessä sovittuihin arvoihin ja päämääriin Lasten ja nuorten määrän kasvattaminen ja seuratoiminnan kehittäminen Lasten ja nuorten lähtökohdista tehty suunnitelmallinen ohjaus- ja valmennustoiminta Tulosten hyödyntäminen Tässä raportissa esitetyt tulokset edustavat melko hyvin yhteenvetoa koko Suomesta. Kyselyyn vastasi 66 % kaikista Suomen golfseuroista. Vastanneet seurat jakautuivat maantieteellisesti kaikille Golfliiton alueille. Aineistosta on tarvittaessa mahdollista selvittää myös alueellisia tai seurakohtaisia tuloksia. Kyselyä tullaan hyödyntämään vuosittain yhtenä Golfliiton ja jäsenseurojen nuorisotoiminnan mittarina. Saadut tulokset tullaan huomioimaan Golfliiton palveluissa ja tuotteissa, jotka vaikuttavat suoraan tai välillisesti seurojen nuorisotoimintaan. Lukuja tullaan hyödyntämään nuorten toiminnan edistämisessä eri markkinointikanavia pitkin. Tuloksista nostettuja poimintoja esitellään mm. Golflehdessä ja -sivustolla. Tämä raportti toimitetaan sähköisesti kaikkien seurojen sekä nuorisovastaavien sähköpostiosoitteisiin toukokuun aikana. Jokainen yksilö tai taho voi hyödyntää tuloksia suunnitellessaan nuorille suunnatun toiminnan organisointia ja sisältöjä omassa seurassaan. Selvityksen toteutus ja rakenne Selvitys toteutettiin vuodenvaihteessa sähköisenä kyselynä. Kyselypohja laadittiin yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (KIHU) kanssa. Kysely toimitettiin golfyhteisöjen yleisiin sähköpostiosoitteisiin, nuorisovastaaville ja toimitus-/toiminnanjohtajille. Vastaukset kyselyyn saatiin yhteensä 86 golfseurasta. Kysely jakautui rakenteeltaan neljään pääosioon: 1. Yleistietoja seurasta 2. Nuorten harjoitusryhmät (ryhmien rakenne ja ohjaajat/valmentajat, tavoitteet ja toimintajakso) 3. Seuran muu nuorisotoiminta (nuorille järjestetyt tapahtumat ja lajiin tutustuminen) 4. Muuta (Suomen Golfliiton tukituotteet seuroille ja oman toimintaympäristön haasteet) Kyselyssä oli lisäksi kaksi avointa kysymystä otsikoilla Mitkä haasteet omassa toimintaympäristössänne koette suurimmiksi nuorisotoiminnan osalta? ja Vapaa sana Golfliiton Seura- ja nuorisotoiminnasta. Näihin kohtiin kirjatut vastaukset on koottu liitteisiin 3 ja 4. Miellyttäviä ja kehittäviä lukuhetkiä!

5 3 KYSELYYN VASTANNEET SEURAT JA HENKILÖT Kyselyyn vastasi yhteensä 86 golfseuraa. Seuroja oli vastaushetkellä Suomessa kaikkiaan 131 kappaletta, eli vastausprosentiksi muodostuu kokonaisuudessaan 66 %. Vastanneet seurat jakautuivat Golfliiton aluejaon mukaisesti siten, että lukumäärällisesti eniten vastauksia saatiin Uudeltamaalta (27 kpl). Jäsenseurojen lukumäärään suhteutettuna aktiivisin alue oli kuitenkin Lounais- Suomen alue (89 % alueen seuroista). Kaikki kyselyyn vastanneet seurat löytyvät alueittain jaoteltuina liitteestä 1. Vastauksien lukumäärä alueittain (kpl) Pohjanmaa 6 Pohjois- Suomi 7 Uusimaa 27 Keski- Suomi 14 Lounais- Suomi 16 Itä-Suomi 16 KUVIO 1. Kyselyyn vastanneiden seurojen lukumäärä alueittain. Vastausprosentit alueittain Lounais-Suomi Uusimaa Itä-Suomi Keski-Suomi Pohjanmaa Pohjois-Suomi 62 % 56 % 55 % 47 % 75 % 89 % % 25 % 5 % 75 % 1 % KUVIO 2. Vastausprosentit alueittain (prosenttia alueen kaikista golfseuroista). Seurojen puolesta kyselyyn vastanneet henkilöt olivat jakautuneet useisiin eri rooleihin. Suurimpia selkeästi roolin perusteella jakautuvia luokkia olivat toiminnanjohtaja (23 kpl) sekä nuorisotoimikunnan puheenjohtaja/vetäjä (22 kpl). Seuraavaksi suurimpia, selkeästi nimikkeen perusteella eroteltavia luokkia olivat pro (7 kpl), sihteeri (6 kpl) sekä puheenjohtaja (6 kpl). Nimikkeiden laajasta kirjosta johtuen yhdeksi luokaksi yhdistettiin nuorisovastaavaa / nuorisopäällikköä kuvaavat roolit (16 kpl). Kaikkien vastauksien (86 seuraa) laatimiseen kirjattiin osallistuneen yhteensä 95 henkilöä. Kyselyyn vastanneiden rooli / nimike seurassa Toiminnanjohtaja Nuoriso TMK puheenjohtaja / -vetäjä Nuorisovastaava /-päällikkö Pro Sihteeri Puheenjohtaja 7 (7%) 6 (6%) 6 (6%) 23 (24%) 22 (23%) 16 (17%) Vastauksia kpl (% kaikista) kpl 1 2 KUVIO 3. Kyselyyn vastanneiden itse ilmoittamat roolit / nimikkeet seurassa. Suomen Golfliitto ry

6 Alle 21 -vuotiaiden määrä 4 NUORTEN HARJOITUSRYHMÄT JÄSENREKISTERI JA HARJOITUSRYHMISSÄ AKTIIVISESTI MUKANA OLEVAT NUORET Jäsenrekisteriin kirjataan kaikki seuran jäsenyyden lunastaneet ikään ja sukupuoleen katsomatta. Kuviossa 4 verrataan sitä, kuinka moni näistä (alle 21 -vuotiaista) oli aktiivisesti mukana seuran harjoitusryhmissä. Aktiivinen harjoitusryhmään osallistuminen edellytti tässä selvityksessä, että nuori oli vähintään 8 % harjoituksista paikalla. Rekisterissä ja harjoitusryhmissä aktiivisesti mukana olevat nuoret n=86 seuraa % 23 % 37 % Yhteensä Poikia Tyttöjä Rekisterissä Harjoitusryhmissä Prosenttia 27 % 23 % 37 % KUVIO 4. Jäsenrekisterissä olevien nuorten osallistuminen harjoitusryhmiin. Jotkut saaduista vastauksista jättivät avoimeksi sen, oliko ilmoitetun luvun osalta kyseessä poikia vai tyttöjä. Vastauksessa ilmoitettiin esimerkiksi vain junioreiden kokonaislukumäärä ilman tarkempaa erittelyä. Tästä johtuen kuvion 4 luvut eivät tarkalleen täsmää loogisen laskutoimituksen, Poikia + Tyttöjä = Yhteensä, suhteen. Näistä tarkimmat luvut ovat luokassa Yhteensä, mutta epätarkkojen vastausten määrä oli melko pieni ja luvut ovat sinänsä käyttökelpoisia. Sama ilmiö on havaittavissa myös kuvioiden 5 ja 6 tiedoissa. Kyselyn perusteella jäsenrekisteriin kuuluvista junioreista (alle 21-vuotias) noin neljännes (27 %) osallistui aktiivisesti seurojen ryhmäharjoituksiin. Tyttöjen osalta kokonaismäärä sekä rekisterissä (263) että harjoitusryhmissä (975) oli selvästi poikia matalampi (8279 ja 1912), mutta lukumäärään suhteutettuna suurempi osa tytöistä oli aktiivisesti mukana harjoitusryhmissä (tytöt 37 %, pojat 23 %). Nuoret jäsenrekisterissä ja harjoitusryhmissä ikäluokittain jaoteltuna Kuvioon 5 (sivu 5) on kuvattu jäsenrekisterissä olevien nuorten jakautuminen seuraavissa ikäluokissa; alle 7, 7-12, ja vuotiaat. Ikäluokkien jako perustuu Suomen Golfliiton sinettiseurahakemukseen. Jäsenrekisterissä suurin ikäluokka oli vuotiaat. Ikäluokan suuruus kyselyyn vastanneissa seuroissa oli yhteensä 518 nuorta (1194 tyttöä ja 3588 poikaa). Kuviosta 5 huomataan, että seuroissa jäseninä olevien nuorten lukumäärä kasvaa ikäluokkaan vuotiaat saakka, mutta määrä pienenee melko huomattavasti ikäluokassa vuotiaat. Prosentuaalisesti jäsenrekisterissä olevien nuorten lukumäärä pienenee ikäluokkien ja välillä 29 % (1435 nuorta).

7 5 Jäsenrekisterissä olevien nuorten jakautuminen ikäryhmiin n=86 seuraa Alle 7 v 7-12 v v v Yhteensä Poikia Tyttöjä KUVIO 5. Jäsenrekisterissä olevien jakautuminen ikäluokittain. 86 vastanneesta seurasta ainoastaan kolmella ei ollut tarjolla erillisiä harjoitusryhmiä nuorille. Kuvioon 6 on kuvattu aktiivisesti harjoitusryhmissä mukana olevien jakautuminen ikäluokittain. Kun verrataan kuviota 5 ja 6 keskenään, havaitaan selkeä eroavaisuus jäsenrekisterin sekä harjoitusryhmissä toimivien lukumäärän kehityksessä ikäluokkien välillä. Erityisesti siirryttäessä ikäluokasta 7-12 ikäluokkaan 13 17, rekisterissä olevien lukumäärä kasvaa 53 %, kun samalla harjoitusryhmissä aktiivisesti mukana olevien lukumäärä pienenee 2 %. Harjoitusryhmissä aktiivisesti mukana olevien vuotiaiden kokonaismäärä (185) on erittäin alhainen. Ikäryhmästä vain 41 tyttöä ja 127 poikaa ilmoitettiin osallistuvan aktiivisesti jonkun ryhmän harjoituksiin vuotiaissa ryhmiin osallistuvien kokonaismäärä on ainoastaan 5 % jäsenrekisterissä olevista harrastajista, kun ikäryhmässä v sama suhdeluku on 26 % ja ikäryhmässä 7-12 v 56 %. Mielenkiintoisena piirteenä voidaan pitää havaintoa, että ikäryhmässä alle 7 v harjoitusryhmiin osallistuu enemmän lapsia kuin jäsenrekisterissä on saman ikäryhmän jäseniä. Harjoitusryhmiin osallistuvien nuorten jakautuminen ikäryhmissä n=83 seuraa Alle 7 v 7-12 v v v Yhteensä Poikia Tyttöjä KUVIO 6. Harjoitusryhmissä olevien jakautuminen ikäluokittain. Suomen Golfliitto ry

8 Harjoitusryhmiä kpl Seurojen lukumäärä 6 MUITA TIETOJA NUORTEN HARJOITUSRYHMISTÄ Seuroissa harjoitusryhmät muodostetaan pääasiassa joko tasoituksen (55 %) tai iän (43 %) perusteella. Ryhmät ovat melkein aina avoinna sekä pojille että tytöille (89 %). Tähän kysymykseen vastanneissa seuroissa (n=83) oli yhteensä 313 nuorten harjoitusryhmää. Keskiarvoksi tuli 3,8 ryhmää per seura. Suurimmassa osassa seuroja oli kolme nuorten harjoitusryhmää (21 %) ja seuraavaksi eniten oli kahden tai viiden harjoitusryhmän seuroja (molemmat 17 %). Kahdessa seurassa oli kymmenen eri harjoitusryhmää nuorille. Seurojen jakautuminen harjoitusryhmien määrän mukaan % 21 % 17 % n=83 seuraa, 313 ryhmää 25 % 2 % 1 12 % 13 % 15 % 8 % 1 % 5 2 % 3 % 2 % Harjoitusryhmien lukumäärä seurassa 5 % % KUVIO 7. Vastanneiden seurojen jakautuminen nuorten harjoitusryhmien lukumäärän mukaan. Kesällä suurin osa harjoitusryhmistä harjoittelee kerran viikossa (51 %, n=271) ja sama koskee myös talvikautta (35 %, n=262). Kaksi kertaa viikossa harjoittelevia ryhmiä oli kesäkaudella 29 % ja talvikaudella 23 %. Joka neljännellä harjoitusryhmällä ei ollut toimintaa talvikauden aikana. Harjoituksien tiheys talvikaudella % 23 % 35 % 5 % 3 % % 63 Neljä kertaa viikossa tai useammin Kolme kertaa viikossa Kaksi kertaa viikossa Kerran viikossa 2-3 kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa tai harvemmin n=262 ryhmää 24 % Ryhmällä ei ole toimintaa talvikaudella 4 % 3 % 2 % 1 % % KUVIO 8. Harjoituksien tiheys talvikaudella.

9 Ohjaajien/valmentajien lukumäärä ikäryhmässä Seurojen lukumäärä 7 HARJOITUSRYHMIEN OHJAAJAT/VALMENTAJAT Niissä seuroissa, joissa nuorten harjoitusryhmiä oli (n=83), ryhmien toimintaan osallistui säännöllisesti 356 ohjaajaa/valmentajaa. Keskiarvo yhtä seuraa kohti oli 4,3 ja 5 % seuroista toimi säännöllisesti 1-3 ohjaajaa/valmentajaa. Seurojen jakautuminen ohjaajien/valmentajien lukumäärän mukaan 25 3 % 2 24 % n=83 seuraa 25 % % 12 % 12 % 8 % 13 % 2 % 15 % 1 % 5 5 % 4 % 2 % 2 % 1 % 1 % Ohjaajien/valmentajien lukumäärä seurassa 5 % % KUVIO 9. Seurojen jakautuminen ohjaajien/valmentajien lukumäärän mukaan. Lasten ja nuorten harjoitusryhmien ohjaajista/valmentajista (n=345, 11 vastausta hylättiin) suurin osa (67 %) oli statukseltaan amatöörejä. Golfin ammattilaisia (pro) oli 33 %. Ohjaajista/valmentajista 8 % oli miehiä ja 2 % naisia. Suurin ikäryhmä (34 %) oli vuotiaat, seuraavaksi suurimman ikäryhmän ollessa vuotiaat (32 %). Ohjaajien/valmentajien lukumäärä iän mukaan ryhmiteltynä % 32 % n=345 4 % 3 % % 7 % 8 % % 7 Alle 21 v 21-3 v 31-4 v 41-5 v 51-6 v Yli 6 v Ohjaajien / valmentajien ikä 2 % 1 % % KUVIO 1. Nuorten harjoitusryhmien ohjaajien/valmentajien lukumäärä iän mukaan jaettuna. Suomen Golfliitto ry

10 Golfohjaajan peruskurssi (I-taso) Golfohjaajakoulutus (II-taso) Golfin lajitutkinto/pro (III-taso) PGA-opettaja (IV-taso) Muu liikunta-alan koulutus Ei liikunta-alan koulutusta 8 Ryhmien ohjaajista/valmentajista (n=345) 87 % oli suorittanut jonkin Golfliiton I-IV -tason koulutuksista. 15 ohjaajalla/valmentajalla oli muu liikunta-alan koulutus ja 3:lla ei ollut liikunta-alan koulutusta. Koulutuksen suorittaneista 125 (36 %) oli käynyt I-tason koulutuksen eli golfohjaajan peruskurssin. Korkeimman tason eli IV-tason PGA -opettajan koulutuksen oli suorittanut 78 (23 %) ohjaajaa/valmentajaa. Ohjaajien/valmentajien valmentajakoulutus % 23 % 19 % 9 % % 15 n=345 9 % 3 4 % 3 % 2 % 1 % % KUVIO 11. Ryhmien ohjaajien/valmentajien valmentajakoulutus.

11 Seurojen lukumäärä Seurojen lukumäärä 9 SEUROJEN MUU NUORISOTOIMINTA NUORILLE JÄRJESTETYT KILPAILUT KENTÄLLÄ Vajaa puolet (47 %) kyselyyn vastanneista seuroista (n=86) järjesti vain nuorille suunnattuja kilpailuja kentällä kerran kuukaudessa tai harvemmin. Melkein neljännes (23 %) seuroista ilmoitti, etteivät he järjestäneet erikseen junioreille suunnattuja kilpailuja kentällä Kuinka usein seurat järjestävät vain nuorille suunnattuja kilpailuja kentällä? 13 % 16 % 47 % 11 % Kaksi kertaa viikossa tai useammin Kerran viikossa 2-3 kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa tai harvemmin n=86 seuraa 23 % Emme järjestä vain junioreille suunnattuja kilpailuja 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % KUVIO 12. Vain nuorille suunnattujen kilpailujen järjestäminen kentällä Seurojen kentällä järjestämiin, vain nuorille suunnattuihin kilpailuihin osallistui noin 115 junioria, joista 847 (74 %) oli poikia ja 293 (26 %) tyttöjä. Näissä kilpailuissa yleisin toteutustapa oli henkilökohtainen kilpailu joko tasoituksilla tai ilman tasoituksia. Joukkuepelimuodoissa hajonta oli laajaa ja toteutustavat monimuotoisia, mutta Scramble erottui joukkuepelimuodoista yleisimpänä. Mitä pelimuotoja nuorille järjestetyissä kilpailuissa on? 6 n=63 seuraa Henk.koht. SCR Henk.koht. HCP Scramble Greensome Muu pelimuoto KUVIO 13. Eri pelimuotojen käyttö nuorten kentällä tapahtuvissa kilpailuissa Suomen Golfliitto ry

12 Osallistujien lukumäärä Seurojen lukumäärä 1 NUORILLE JÄRJESTETYT KISAILUT/LÄHIPELIKISAT HARJOITUSALUEELLA Harjoitusalueella järjestettävien kisailujen/lähipelikisojen osalta useammat seurat järjestivät näitä kerran viikossa (2 %), kun kentällä tapahtuvien kilpailujen osalta vastaava luku oli 13 %. Neljännes vastanneista seuroista ilmoitti, etteivät he järjestäneet erikseen junioreille suunnattuja kisailuja/lähipelikisoja harjoitusalueella. Kuinka usein seuranne järjestää vain nuorille suunnattuja kisailuja/lähipelikisoja harjoitusalueilla? 4 38 % n=86 seuraa 5 % 4 % % 17 % 24 % 3 % 2 % 1 1 % % Kaksi kertaa viikossa tai useammin Kerran viikossa 2-3 kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa tai harvemmin Emme järjestä vain junioreille suunnattuja kisailuja/lähipelikisoja % KUVIO 14. Vain nuorille suunnattujen kisailujen/lähipelikisojen järjestäminen harjoitusalueilla Seuran nuorille suunnattuihin kisailuihin/lähipelikisoihin harjoitusalueilla osallistui noin 11 junioria, joista 763 (69 %) oli poikia ja 34 (31 %) tyttöjä. Tyttöjä osallistui harjoitusalueella järjestettyihin kisailuihin enemmän sekä absoluuttisesti että suhteellisesti verrattuna kentällä tapahtuviin kilpailuihin. Poikien osalta puolestaan kentällä tapahtuviin kilpailuihin osallistuminen oli aktiivisempaa sekä absoluuttisesti että suhteellisesti. Poikien ja tyttöjen osallistuminen kilpailuihin kentällä sekä kisailuihin/lähipelikisoihin harjoitusalueilla 1 69 % 74 % Pojat = sininen Tytöt = punainen 8 % 75 6 % 5 31 % 26 % 4 % 25 2 % Kisailut/lähipelikisat harjoitusalueella Kilpailut kentällä Kisailut/lähipelikisat harjoitusalueella Kilpailut kentällä % KUVIO 15. Poikien ja tyttöjen osallistuminen kentällä pelattaviin kilpailuihin sekä kisailuihin harjoitusalueella

13 Seurojen lukumäärä 11 GOLFLEIRIT, LAJIIN TUTUSTUMINEN JA KOULULAISRYHMÄT Kyselyssä tiedusteltiin, järjestääkö seura golfleirejä nuorille. Vastanneista 86 seurasta 66 % (57 seuraa) vastasi kysymykseen myönteisesti ja 29 seuraa ilmoitti, etteivät he järjestä golfleirejä nuorille. Leirien kohderyhmä ja kesto vaihtelivat seurasta toiseen, yleisimmin järjestettiin 1-3 leiritapahtumaa vuodessa. Koululaisryhmiä kävi tutustumassa lajiin 81 % (7 seuraa) vastanneista seuroista (n=86). Myös tutustumiskäytännöt vaihtelivat melko paljon seurojen välillä, eivätkä ne jakautuneet selkeästi määriteltäviin luokkiin. Monissa vastauksissa avainhenkilöiksi mainittiin koulujen rehtorit sekä liikunnanopettajat. Vastaajien kirjaamia menettelytapoja koululaisryhmien tutustumisesta lajiin on koottu liitteeseen 2. Kävikö kentällänne koululaisryhmiä tutustumassa lajiin tänä vuonna? 8 81 % n=86 seuraa 9 % 6 6 % % 3 % 7 16 Kyllä Ei % KUVIO 16. Koululaisryhmien lajitutustumiset kentillä Suomen Golfliitto ry

14 Seurojen lukumäärä 12 GOLFLIITON TUKITUOTTEET Golfliiton tukituotteista 43 seuraa (5 %) ilmoitti käyttävänsä Lähipelikisaa ja 38 seuraa (44 %) PuuhaBägiä. Vastauksien lukumäärä ja prosentit ylittävät reilusti 1 %. Tämä tarkoittaa sitä, että moni seura vastasi käyttävänsä useampaa kuin yhtä tukituotteista. Mitä seuraavista Golfliiton tukituotteista seuranne käyttää? 6 5 % n=86 seuraa 6 % 44 % 4 3 % 2 % 3 % 2 12 % PuuhaBägi Sali- ja Puistogolf Swingiä jengissä Lähipelitesti Muu % KUVIO 17. Golfliiton eri tukituotteiden hyödyntäminen seuroissa Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan käyttämiään tuotteita asteikolla 1-5 (1= huono, 5= erinomainen). Arvioiden keskiarvo oli 3,8 ja parhaimman arvosanan (4,1) sai Golfliiton Lähipelitesti. 5 Arvioi käyttämiänne tuotteita asteikolla 1-5 (1= huono... 5= erinomainen) n=63 seuraa ,8 3,6 3,6 4,1 PuuhaBägi Sali- ja Puistogolf Swingiä jengissä Lähipelitesti KUVIO 18. Golfliiton eri tukituotteiden arviot asteikolla 1-5 (1= huono, 5= erinomainen)

15 13 POHDINTA Seurojen jäseninä on suurehko joukko nuoria, jotka eivät ole mukana säännöllisissä harjoitusryhmissä tai muussa toiminnassa. Nuorten kokonaismäärää jäsenrekisterissä pitää luonnollisesti pyrkiä lisäämään, mutta samalla seuroissa on potentiaalia aktivoida ja saavuttaa runsaasti jo jäsenyyden omaavia alle 21 -vuotiaita harrastajia. Suora kontakti esimerkiksi puhelimitse on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi saada seuran nuoria jäseniä mukaan aktiiviseen toimintaan. Jos kyselyyn vastanneiden seurojen jäsenrekisteriluvut olisivat samassa suhteessa kaikissa Suomen seuroissa, tulisi nuorten lukumääräksi Tämä poikkeaa todellisesta lukumäärästä (18 171) vain 4,7 %, joten samalla periaatteella on mielekästä arvioida myös harjoitusryhmissä mukana olevien nuorten määrää koko Suomessa. Tällä perusteella meillä voidaan arvioida olevan noin 4 9 alle 21 -vuotiasta mukana seurojen harjoitusryhmissä. Samalla tämä tarkoittaa sitä, että Suomen golfseuroissa on reilu 13 juniorijäsentä, jotka eivät osallistu aktiivisesti seuran harjoitusryhmiin. Tässä on seuroille hyvä mahdollisuus saada jo jollain tavalla lajin parissa olevia nuoria jäseniään mukaan seuran harjoitusryhmiin, tutustumaan toisiin nuoriin golfin harrastajiin ja mahdollisesti jatkamaan lajin harrastajana myös tulevaisuudessa. Arvio kaikista harjoitusryhmiin osallistuvista nuorista Rekisterissä 8 Harjoitusryhmissä Kysely (n=86) % 27% Arvio, kaikki (n=131) KUVIO 19. Arvio koko Suomen nuorien harrastajien lukumäärästä, jotka osallistuvat harjoitusryhmiin. Nuorten määrä laskee sekä harjoitusryhmissä että jäsenrekisterissä, kun siirrytään ikäryhmään vuotiaat. Huomiota herättää erityisesti se, että harjoitusryhmiin osallistuvien nuorten määrä lähtee laskemaan jo ikäluokassa vuotiaat ja tippuu lähes olemattomiin ikäryhmässä vuotiaat. Löytyykö näille ikäryhmille Suomalaisista golfseuroista sellaisia harjoitteluryhmiä, joiden toiminta vastaa kysyntää? Teemmekö me aikuisina mahdollisesti virheellisiä olettamuksia siitä, miten usein, millä tavalla ja millä tavoitteilla nämä nuoret haluaisivat harjoitella? Lajin tulevaisuuden ja golfyhteisöjen elinvoimaisuuden varmistamiseksi tuntuisi järkevältä, että kukin seura selvittäisi ja kysyisi omilta nuoriltaan, minkälaista toimintaa juuri he golfin parissa kaipaisivat. Meillä ei ole varaa ohittaa ja mahdollisesti menettää koko lajista näitä tulevaisuuden maksavia jäseniä, osakkaita, seura-aktiiveja tai vaikka työnsä golfin parissa tekeviä joukkoja. Suomen Golfliitto ry

16 14 Rekisterissä olevien ja harjoituksiin osallistuvien jakautuminen ikäryhmiin n=86 seuraa Nuoria rekisterissä Nuoria harjoituksissa Tyttöjä harjoituksissa Alle 7 v 7-12 v v v Kuvio 2. Jäsenrekisterissä olevien ja harjoituksiin aktiivisesti osallistuvien nuorten jakautuminen ikäryhmiin. Tyttöjuniorien kokonaismäärä sekä rekisterissä että harjoitusryhmissä on hälyttävän pieni. Tytöt ovat kuitenkin poikia aktiivisempia osallistumaan harjoitusryhmien toimintaan, mitä voidaan pitää tyttöjen lukumäärän mahdollisen nousemisen kannalta positiivisena merkkinä. Jokaisen seuran tulisikin kiinnittää erityishuomiota tyttöjunioreiden saamiseksi mukaan omaan toimintaansa ja sitä kautta golfin pelaajiksi nyt sekä tulevaisuudessa. LOPPUSANAT Golfliitto tukee jäsenseurojaan esimerkiksi tarjoamalla tämän selvityksen kaltaista tietoa, kouluttamalla ohjaajia ja valmentajia sekä tuottamalla mahdollisimman hyvin seuroja palvelevia nuorisotoiminnan tukituotteita ja materiaaleja. Tosiasia on kuitenkin se, että seurat ja erityisesti seuroissa toimivat yksilöt muodostavat sen joukon, joka omilla valinnoillaan ja toimenpiteillään vaikuttaa ratkaisevasti golfin tilaan Suomessa. Suuri kiitos kaikille seuroissa nuorisotyötä tekeville henkilöille koko Golfliiton puolesta! Jatketaan yhdessä eteenpäin ja katsotaan tilannetta uudestaan taas vuoden päästä. Antti Rimpiläinen Nuorisopäällikkö Suomen Golfliitto

17 15 LIITTEET LIITE 1. KYSELYYN 211 VASTANNEET SEURAT ALUEITTAIN Kirjoitusasu on kopioitu suoraan vastauslomakkeista, joten se saattaa poiketa virallisesta kirjoitusasusta. Uusimaa Ekenäs Golfklubb Espoo Ringside Golf Espoon Golfseura Golf Talma Gumböle Golf Hangon Golf Helsingin Golfklubi Hirvihaaran golfseura Hyvinkään Golf Keimola Golf Vantaa Kotojärvi Golf Kullo Golf Club Kurk Golf Kytäjä Golf Master Golf Nevas Golf Nord Center Golf & Country Club Nurmijärven Golfklubi Peuramaa Golf Hjortlandet Pickala Golf Porvoo Golf Sarfvik Golfklubi Sea Golf Rönnäs Suur-Helsingin Golf Tuusulan Golfklubi W-Golf Mäntsälä Virvik Golf Lounais-Suomi Alastaro Golf Aura Golf Aurinko Golf Harjattula Golf & Country Club Kankaisten Golf Kultaranta Golf Club Naantali Loimijoki Golf Meri-Teijo Golf Nakkila golf Porin Golfkerho Rauma Golf Salo Golf Uudenkaupungin golfklubi Wiurila Golf & Country Club Yyteri Golf Ålands Golfklubb Keski-Suomi Asikkalan Golfseura Aulangon Golfklubi Golf Pirkkala Hattula Golf Hiisi-Golf Ikaalisten Golf Lakeside Golf Vammala Messilän Golf Muuramen golfseura Nokia River Golf Pirkanmaan Golf Revontuli Golf Tawast golf Vierumäen Golfseura Itä-Suomi Anola Golf Club Eerikkala Golf Golf-Porrassalmi Imatran Golf Karelia Golf Kartanogolf Kerigolf Konnus Golf Koski-Golf Kymen Golf Lampila Golf Mikkelin Golf Pielis-Golf Tahkon Golfseura Tarinagolf Viipurin Golf Pohjanmaa Botnia Golf Etelä-Pohjanmaan Golf Järviseudun Golfseura Kuortane Golf Pietarsaaren Golf Vaasan Golf Pohjois-Suomi Kajaanin Golf Kalajokilaakson Golf Kemin Golf Klubi Meri-Lapin Golfklubi Nivalan Seudun Golf Oulun Golfkerho Ruka Golf SUURI KIITOS KAIKILLE VASTANNEILLE! Suomen Golfliitto ry

18 16 LIITE 2. MENETTELYTAPOJA KOULULAISRYHMIEN TUTUSTUMISESSA LAJIIN Isoille ryhmille varataan jäsenohjaajia tarpeeksi opastukseen ja mahdolliselle pelikierrokselle. Pienet ryhmät vetää yleensä oma opettaja. Harjoittelemassa on käynyt oman kunnan ja naapurikuntien lukiolaisia ja yläasteikäisiä. Myös harjaantumiskoululaisia on käynyt. Lähialueen kouluista tulee oppilaita liikuntatunnilla ja seuran PGA pro pitää tunnin Alueen koulujen liikuntatunneilla lajiesittelyä ja tutustumista lajin ja välineiden esittely 2 min - pitkiä lyöntejä rangella, lähipeli ja puttaus rasteittain 3 min/rasti. Sitten pieni kilpailu joka rastilla ja mahdollisesti kentällä yhden väylän pelaaminen, jos kenttä ei ollut ruuhkainen. Lopuksi vielä kerrotaan miten Green Card -kurssin voi suorittaa ja mitä lajin harrastaminen vaatii Systemaattista toimintaa koulujen kanssa ei ole. Vuosittainen meillä käy tutustumassa koululiikunnan yhteydessä noin 8-1 koululaista. Vedämme läpi 1,5 tuntia kestävän golfesittelyn, jossa kaikki pääsevät lyömään ja puttaamaan. Yleensä ohjaajia on kaksi. Seuramme tuo joka kevät alakoulujen 6lk. tutustumaan golfiin, tapahtuma on koululaisille ilmainen, kestää noin 1,5h. Lisäksi paikalliset koulut tuovat jonkin verran oppilaita omatoimisesti tutustumaan golfiin liikuntatunneilla. Paikallinen matkailukeskus on suosittu leirikoulujen järjestämispaikka, jonka kautta meille tulee myös oppilaita tutustumaan golfiin. Nämä ryhmät ovat oman paikkakuntamme/talousalueemme ulkopuolelta. Näitä oppilasryhmiä käy vuodesta riippuen noin 1-2 hlö. Näissä tapahtumissa tarkoituksena tutustuttaa lajiin; esitellään golfvälineet, kerrotaan yleistietoa golfista pelinä, opetetaan lyönnin perusasiat grippi, lyöntiasento jne., jonka jälkeen oppilaat pääsevät harjoittelemaan rangella. Meidän puolesta paikalle on järjestetty ohjaaja. Ala-asteen oppilaat käyvät tutustumassa lajiin liikuntatunnilla ja tutustuminen on järjestetty myös paikallisen jääkiekkoseuran E -junioreille. Koululaiset vierailevat kentällä ja me vierailemme kouluilla. Lähialueen kuntien koululaiset (toisen asteen koulutukseen asti) saavat käyttää rangea (1pol/hlö) ja lähipelialuetta veloituksetta. Opettajat toimivat ohjaajina ja seura antaa mahdollisuuksien mukaan lisäohjausta. Lähestymme kouluja kirjeitse joka tuottikin niin oppilaiden kuin opettajienkin osalta rynnistyksen kentällemme. Saimme Green Card -kurssille tulemaan porukkaa kyseisen tempauksen ansiosta. Vierailijoita oli n. 1 henkeä yhteensä. Seura tarjoaa bussimatkan ja opetuksen, kenttä Oy puitteet Alueen liikuntaopettajille on tarjottu Green Card -kurssi ja ohjaajakoulutus. Pystyvät itse ohjaamaan tutustumiskerran. Lainavälineet löytyvät kentältä. Lähialueen kouluille liikunnanopettajille kutsut tutustumaan lajiin Alueen koulut tuovat liikuntatunneilla oppilaita tutustumaan lajiin. Seuran pro toimii esittelijänä. Yläkoululaisia ilmaisella kuljetuksella kouluaikana. Koulujen kanssa ympärivuotinen yhteistyö: - Mahdollisuus talvihallilla tai koulun liikuntasalissa lyöntiharjoitteluun - Rangella sovitut harjoituskerrat. - Par 3:lla pelaamista ja kisoja. Kaupungin oppilaitosten oppilaita kannustetaan tutustumaan lajiin kunkin koulun liikuntatuntiraamin puitteissa, koululaisille järjestetään opettajiensa johdolla käyttöön välineet sekä tarvittavat lähipeliharjoittelualueet korvauksetta.

19 Tutustuminen on osa koulujen liikuntakursseja. Keväällä 211 kävi 13 oppilasryhmää ja syksyllä 14 ryhmää, yhteensä 45 oppilasta kävi tutustumassa golfiin. 17 Kouluille järjestetään tutustumispäivä. Lukiossa olevat voivat suorittaa Green Cardin yhtenä kouluaineena (kurssi). Kentän lähellä yksi ala-aste jonka eri luokat käyvät aina keväällä tutustumassa lajiin. Koulut saavat käydä edulliseen hintaan kokeilemassa golfin pelaamista harjoituslyöntialueella. Koulun liikunnanopettajan lisäksi pyritty saamaan yksi seuran jäsenistä / ohjaaja paikalle. Koulugolfia (Saligolf) kaikille kunnan alakouluille, luokat 3-6. Osallistujia yhteensä n. 3. Toukokuussa kutsuttiin vielä n. 75 tutustumaan lajiin kentällemme. Tähän kului aikaa 2 työpäivää ja ohjaajia oli paikalla kumpanakin päivänä 12. Onnistunut juttu. Kentälle tullessa liikunnanopettaja vetää liikuntatunnin rangella + halukkaat pelaavat PAR-3 kentän. Yhtenä talvena olemme käyneet kouluilla esittelemässä koulugolfia ala-aste- ja yläasteikäisille. Koulugolf ollaan ottamassa takaisin ohjelmistoon. Kansallisen golfpäivän yhteydessä Tarkoitus on aloittaa yhteistyö alueen koulujen kanssa. Lisäksi järjestämme erillisen nuorisoillan keväällä jossa informoidaan nuorisotoiminnasta. Kaudella 212 on myös Junnugolf-päivä sekä kunnan eri seurojen välinen Ryder Cup- henkinen joukkuekisa. Lisäksi osallistuminen paikallisille syysmarkkinoille. Koulu-golf projektia pyöritetty kolmatta vuotta. Projekti tehdään yhteistyössä lähialueiden koulujen, kunnan sekä kaupungin kanssa. Osa ryhmistä osaa käydä jo opettajien kanssa keskenään golfaamassa, kaikille muille tarjotaan ohjausapua. Lisäksi hankittu välineistö myös kouluilla toimimiseen, jolloin voimme "jalkautua" kouluille pitämään tunteja tai osallistumaan erilaisiin tapahtumiin tai teema-päiviin. Useamman vuoden jatkunut perinne yhteistyössä koulujen kanssa. Monille "luokkaretki". Noin 15 kävijää vuodessa Kaksi ala-aste-luokkaa kävi tutustumassa golfiin rangella (ohjelmassa lähipeli- ja swing-kokeilua + puttikisa). Seura järjesti yhden saligolfpäivän ala-asteella, jolloin golfia kokeili n 8 lasta. Alueen liikunnan opettajille on järjestetty alkeiskurssi ja osa heistä kävi 1-tason ohjaajakoulutuksen muutama vuosi sitten. Ala- ja yläkoulun kanssa on ollut sopimus urheilutuntien pitämisestä rangella keväällä tai syksyllä. Muutama vuosi sitten oli lähilukion kanssa erillinen sopimus golftunneista, kun heillä oli valinnaisaineena golf! Kaikissa näissä tapauksissa liikunnanopettaja on itse opettanut oppilaitaan. Olemme tarjonneet Pron palveluja, mutta koulujen budjetit ovat liian pienet siihen). Kutsuttiin ala-asteen 4. luokka tutustumaan lajiin. Vetäjänä valmennuspäällikkö ja kilparyhmän nuoret. Tulevana keväänä järjestetään useita tutustumistilaisuuksia lähikoulujen luokille. Vanhemmat vastaavat kuljetuksista. Alueen koulut käyvät tutustumassa lajiin osana liikuntakursseja. Toteutusmuotona range ja lähipeliharjoittelu sekä kentällä pelattava leikkimielinen kolmen reiän joukkuekisa. Yläkoululaiset tulevat liikunnanopettajansa ohjaamine, seura lainaa välineet ja tarjoaa poletit. Yhtenäiskoulun luokat 3-9 käyvät kaksi kertaa vuodessa tutustumassa lajiin. Koululaisten kanssa käydään läpi yleistä golf asiaa, turvallinen toiminta harjoitusalueella, lähipeli lyöntejä, puttausta ja rautalyöntejä rangelle. Seurasta yleensä 1-2 ohjaajaa ja koululta opettaja ja avustaja paikalla. Ryhmäkoko keskimäärin 15 oppilasta ja jaetaan pienempiin ryhmiin harjoitusten ajaksi. Kaikille osallistujille kerrotaan seuran junioriharjoituksista jotka ovat kaikille junioreille maksuttomia. Kouluille tarjotaan liikuntailtapäivä / lajiin tutustumisia kentällä. Lisäksi koulujen liikuntatapahtumissa olemme mukana erilaisilla tehtävärasteilla. Suomen Golfliitto ry

20 18 LIITE 3. SUURIMMAT HAASTEET OMASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ NUORISOTOIMINNAN OSALTA? Huonot harjoitusalueet ja mahdollisuudet kentällä. Etäisyys ja julkisten kulkuvälineiden puute. Tarvittaisiin lisää osaavia, koulutettuja ohjaajia ja tietenkin seuralta resursseja, joilla korvattaisiin ohjaajien työpanos. Alueen vähäinen nuorison määrä, joista kilpailee monta eri urheilulajia. Syntyvyys kunnassa on noin 6 hlö/vuosi. Naapurikunnasta (noin 5km päästä) seurassamme on paljon pelaajia, mutta sieltä pitkästä välimatkasta johtuen junioreiden saaminen golfin pariin on mahdollista ainoastaan jos vanhemmat pelaavat. Ohjaajien määrä on vähäinen. Ensi kaudella panostamme junioritoimintaan lisäämällä toiminnassa valmentajien ohjaustunteja. Tavoitteena on junioripelaajien määrän kasvattaminen. Perustamme mm. uuden ryhmän ja tuplaamme nuorempien tsemppareiden harjoittelu-/toiminnallisia ohjauskertoja. Myös nuorten kilpailutoimintaa lisätään. Saada vanhemmat mukaan aktiiviseen toimintaan. Meillä ei ole juniori- / nuorisotoimikuntaa koska toimikuntiin ei ole halukkaita! Vapaaehtoisten saaminen mukaan toimintaan sekä kontakti lähikouluun Nuorten pääsyn kentälle omatoimisesti Juniorit ovat liian riippuvaisia vanhempien autokuskailuista koska kenttä sijaitsee kaupunkialueen ulkopuolella eikä golfkentälle kulje busseja. Nuorten pelaajien vähäinen määrä. Pitkät etäisyydet, sillä nuoret jakautuneet useille eri paikkakunnille lähialueella. Innokkaiden vanhempien puute. Saada aloittelevia junioreita lajin pariin, sekä pysymään mukana toiminnassa, Rangen soveltuvuus treeniryhmille. Saada ikäryhmä vuotiaat pysymään lajin parissa. Junnujen vähäinen määrä. Paljon muita harrastuksia, golf on monelle aktiiviselle juniori liikkujalle liian "hidasta" Kentän saavutettavuus; kyliltä matkaa kentälle, junnu tarvitsee aina kyydin. Jo jäsenenä olevien nuorten aktivoiminen mukaan toimintaan. Nuorille sopivien oikeanlaisten ohjaajien löytäminen Suurin haaste on eri lajien kilpailutilanne junioreiden keskuudessa. Golf jää usein kesälajin asemaan. Kesäisin junioreita on huomattavasti enemmän haastajaryhmissä, kuin talvisin Liian vähän junnuja, liian vähän ohjaajia. Seuran jäsenillä ei halukkuutta osallistua junioritoimintaan. Pro:n omat opetuskiireet kesäaikana. Puutteelliset harjoitusolosuhteet sekä kesällä että talvella(ei hallia). Kentän etäisyys keskustasta sekä jääkiekon vahva asema kaupungissa Par 3 -harjoittelukentän puuttuminen, vähäinen aktiivisten nuorten golfarien määrä. Oman seuran asenteet / jäsenrakenne Ohjaajilla raskas talkootyö. Uusien nuorten aktiivijäseniksi kannustaminen. Ensi vuodeksi olemme saaneet 4 uutta ohjaajaa, laskin heidät jo mukaan tähän kyselyyn. Ja se auttaa ohjaustilannetta paljon. samoin toimihenkilöitä vaihtuu, joten toimintaan tulee taas uutta virtaa. Teemme junioritoimintaa yhdessä toisen seuran kanssa, siinä on omat haasteet välillä (seurojen eri yritysmuodon takia). Vanhemmat pitäisi vielä saada paremmin mukaan myöskin. Järjestämme 1-tason kurssin tammikuussa ja sinne on tulossa 14 uutta innokasta osallistujaa. Eli hyvä draivi sen suhteen päällä. Tulevalle kesälle kehitämme myös uusia ryhmiä, jotka laskin tähän kyselyyn, mutta en voinut vastata vielä kävijämääristä.

LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminta

LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminta LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminta Liikennevalot on työkalu seuran nuorisotoiminnan kartoittamiseksi ja keskustelun tueksi. Tavoitteena on nostaa nuorisotoiminnan eri ulottuvuuksia esiin ja auttaa

Lisätiedot

LOKAKUUN 2014 SEURATIEDOTTEESSA: GOLFLIITON JÄSENSEUROISSA GOLFARIA OHJAAJA- JA VALMENTAJAKOULUTUKSET

LOKAKUUN 2014 SEURATIEDOTTEESSA: GOLFLIITON JÄSENSEUROISSA GOLFARIA OHJAAJA- JA VALMENTAJAKOULUTUKSET LOKAKUUN 2014 SEURATIEDOTTEESSA: GOLFLIITON JÄSENSEUROISSA 142 757 GOLFARIA OHJAAJA- JA VALMENTAJAKOULUTUKSET 2014-2015 GREEN CARD SUORITUSTEN REKISTERÖINTI PELAAJA ENSIN PELAAJATYYTYVÄISYYSTYÖKALU ALUEKIERROKSEN

Lisätiedot

KILPAILUKALENTERI 2016

KILPAILUKALENTERI 2016 KILPAILUKALENTERI 2016 TSEMPPITOUR JA ALUETOUR Etelä-Länsi TT 1 22.5. Hangon Golf TT 2 7.6. Espoon Golfseura TT 3 21.6. St. Laurence Golf TT 4 12.7. Ruukkigolf TT 5 26.7. GumböleGolf TT 6 TBA TBA AT 1

Lisätiedot

Kurk Golf 31 vuotta elämyksellistä golfia. SGL aluekierros Elisabeth Spåre Puheenjohtaja, Kurk Golf ry

Kurk Golf 31 vuotta elämyksellistä golfia. SGL aluekierros Elisabeth Spåre Puheenjohtaja, Kurk Golf ry Kurk Golf 31 vuotta elämyksellistä golfia SGL aluekierros 10.11.2016 Elisabeth Spåre Puheenjohtaja, Kurk Golf ry Kurk Golf pähkinänkuoressa 629 C-osakasta (yksityishenkilöt) ja 100 B-osakasta (yritykset)

Lisätiedot

JUNIORI! ALOITA GOLF HELPOMMIN KUIN USKOTKAAN.

JUNIORI! ALOITA GOLF HELPOMMIN KUIN USKOTKAAN. JUNIORI! ALOITA GOLF HELPOMMIN KUIN USKOTKAAN. MEILLÄ JUNIORIT SAAVAT HYVÄT EVÄÄT GOLFIIN! Tule kokeilemaan golfia lajia, jossa saat nauttia ulkoilmasta kavereiden seurassa. Espoon Golfseura on Golfliiton

Lisätiedot

SELVITYS GOLFSEUROJEN NUORISOTOIMINNASTA 2012

SELVITYS GOLFSEUROJEN NUORISOTOIMINNASTA 2012 SELVITYS GOLFSEUROJEN NUORISOTOIMINNASTA 212 Raportti Helmikuu 213 KIHU & Suomen Golfliitto Ville Kujanpää & Antti Rimpiläinen 2 3 KAIKKIEN KYSELYYN VASTANNEIDEN SEUROJEN KESKEN ARVOTTIIN HUIKEA PÄÄPALKINTO;

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Tarinan strategia 2020

Tarinan strategia 2020 Tarinan strategia 2020 Suomen golfin strategia Visio Parasta vapaa aikaa Missio Golf yhdistää terveysvaikutukset ja yhdessä luonnossa liikkumisen Strateginen tahtotila Golfyhteisöjen toimintatapoja uudistamalla

Lisätiedot

GOLFTEKO. Käyttäjäprofiilit Hiihtokeskus

GOLFTEKO. Käyttäjäprofiilit Hiihtokeskus GOLFTEKO Mediatiedot 2016 Käyttäjäprofiilit Hiihtokeskus Golffaajat Lähde: TNS atlas 2013 M50 69 31 % M30 49 26 % Ikä (%) N15 29 6 % N30 49 9 % N50 69 17 % M15 29 11 % Maalaiskunta Alle 30 000 as. 14 %

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta Tässä esityksessä on kaudella 2011-2012 Kiva HT D1 nimellä pelanneen seurayhteistyöjoukkueen palauteyhteenveto Joukkue pelasi kaudella 2011-2012 aluekarsinnan

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-18 28.1.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014-2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry.

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry. SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA ry. 6. SYYSKUUTA 2016 Suomalaisen keilailun strategia Tämän dokumentin sisältämässä strategiassa linjataan Suomen Keilailuliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka.

Lisätiedot

Wiurila Golf & Country Club ry. Nuorisotoimikunta

Wiurila Golf & Country Club ry. Nuorisotoimikunta Wiurila Golf & Country Club ry Nuorisotoimikunta 2013 Nuorisotoimikunta ja ohjaajat: (yhteystiedot) Puheenjohtaja: Pasi Kuhalainen pasi.kuhalainen(at)wgcc.fi 040 823 8781 PRO: Miikka Heinonen miikka.heinonen(at)wgcc.fi

Lisätiedot

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä:

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: SEURATIEDOTE 2/2012 Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012 Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: Kauden avaustilaisuus TestiPäivä syyskuussa Ilmaiset seurakoulutukset

Lisätiedot

Juniorityö petankkiseuroissa

Juniorityö petankkiseuroissa Petankkiseuratoiminta - Juniorityö 1 Juniorityö petankkiseuroissa Nämä rivit on kirjoitettu avuksi niille seuroille joiden piirissä mietitään juniorityön aloittamista tai kehittämistä. Ei ole olemassa

Lisätiedot

Wiurila Golf & Country Club ry. Nuorisotoimikunta

Wiurila Golf & Country Club ry. Nuorisotoimikunta Wiurila Golf & Country Club ry Nuorisotoimikunta 2012 Nuorisotoimikunta ja ohjaajat: (yhteystiedot) Puheenjohtaja: Pasi Kuhalainen pasi.kuhalainen@wgcc.fi 040 823 8781 PRO: Antti Mäkelä antti.makela@wgcc.fi

Lisätiedot

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 1 Johdanto Tämä Pieksämäki Curling Ry:n strategia 2015-2020 ohjaa seuran toimintaa ja antaa suuntaviivat kehitykselle. Käytännössä strategia ohjaa vuosien

Lisätiedot

Nuorisotoiminnan Toimintasuunnitelma 2013 Wiurila Golf & Country Club ry

Nuorisotoiminnan Toimintasuunnitelma 2013 Wiurila Golf & Country Club ry Nuorisotoiminnan Toimintasuunnitelma 2013 Wiurila Golf & Country Club ry Nuorisotoimikunta 12.12.2012 WG&CC: Nuorisotoiminnan Toimintasuunnitelma 2013 (Versio 1.0) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Organisointi...

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ OSA KAUSIRAPORTTIA, LUMILAJIT LIIKUTTAVAT - KEVÄT 2016

YHTEISTYÖSSÄ OSA KAUSIRAPORTTIA, LUMILAJIT LIIKUTTAVAT - KEVÄT 2016 YHTEISTYÖSSÄ OSA KAUSIRAPORTTIA, LUMILAJIT LIIKUTTAVAT - KEVÄT 2016 SUKSICROSS, MÄKIHYPPY, YHDISTETTY, MAASTOHIIHTO, AMPUMAHIIHTO STRATEGIA Esikuvat Sitoutuminen kaikilla tasoilla Lapset & perheet Koulut

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

GT Teamit RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER

GT Teamit RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER GT Teamit 2016-2017 RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER Grani Tenniksen valmennuskokonaisuus - Pelaajan polku GT Tennis- ja mailapelikoulu Esikouluikäisille ja 1-3 -luokkalaisille Ohjaajakoulutukset

Lisätiedot

HVS Kysely 0-20v Tulokset

HVS Kysely 0-20v Tulokset WORKING DRAFT Last Modified 2015-04-23 19:16 FLE Standard Time Printed HVS Kysely 0-20v Tulokset 04-2015 Harri Heliövaara Kimmo Karviala Harri Leiviskä Sisällysluettelo Kysymykset Vastaajaprofiili Tulokset

Lisätiedot

Ohjaajien startti-ilta 2013

Ohjaajien startti-ilta 2013 Ohjaajien startti-ilta 2013 Torstai 22.8.2012 Aleksandra, EHN PL 45, 04601 Mäntsälä www.mantsalanvoimistelijat.fi puh 040 513 7892 mantsalan.voimistelijat@msoynet.com Seuran toiminta-ajatus ja arvot Visio

Lisätiedot

Haukiputaan Pallo. Harrastus- ja kilpailutoiminnan periaatteet ikäluokittain

Haukiputaan Pallo. Harrastus- ja kilpailutoiminnan periaatteet ikäluokittain Haukiputaan Pallo Harrastus- ja kilpailutoiminnan periaatteet ikäluokittain 1.1.2013 Seuran tavoitteet Mahdollistaa kilpa- ja harrastepelaaminen * Kilpatoiminnassa pelaaja sitoutuu osallistumaan joukkueen

Lisätiedot

KOULULAISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

KOULULAISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä KOULULAISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Koululaiset saivat vastata sähköiseen kyselyyn vapaa-ajallaan tai tiettyjen luokkaasteiden kohdalla kouluajalla.

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Mika Riutto Valmennuspäällikkö SPL Helsingin piiri

Mika Riutto Valmennuspäällikkö SPL Helsingin piiri VALMENTAJATUTKIMUS KARTOITTAMAAN Suomalaisen SEUROJEN jalkapallon VALMENTAJIEN KOULUTUSTASOJA, toimintastrategia TARVETTA JA HALUKKUUTTA 2010-2013 KOULUTUKSEEN HELSINGIN PIIRISSÄ Mika Riutto Valmennuspäällikkö

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

86. Oman seuran analyysi 4/15/14

86. Oman seuran analyysi 4/15/14 86. Oman seuran analyysi // Oman seuran analyysi Vastaajat Ikä 0 8 6 % % 6 % alle -7 8-9 0-9 0-6 6 + Kaikki (KA:.9, Hajonta:.0) (Vastauksia:) Oman seuran analyysi Vastaajat Sukupuoli 0 8 6 7 % % Nainen

Lisätiedot

MAILAN PÄIVÄ

MAILAN PÄIVÄ MAILAN PÄIVÄ 17.5.2012 Suomen Tennisliiton ja sen jäsenseurojen yhteistapahtuma ulkopelikauden alkaessa. Vinkkejä Mailan päivän viettoon. 1 Sisällysluettelo Tapahtumia Sivu - Tenniksen alkeet 3 - Tie-break

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 Imatran Tennis Ry http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Vuosi 2010 tuo tullessaan tennisharrastajille merkittävän

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Tapanilan Erä ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 1(6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Vuosi 2012 tulee olemaan taloudellisesti haasteellinen toimintavuosi. Oletettavaa on, että Helsingin Kaupungin

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarjatoiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat 4 5.

Lisätiedot

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 VASTUUVALMENTAJALLE! Kiitokset päätöksestä osallistua yhtenä tärkeänä osana joukkuetoimintaan. Kädessäsi on vastuuvalmentajan toimenkuva tässä seurassa.

Lisätiedot

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa NJS Milan: Joukkueen Säännöt 2011 Hyväksytty Vanhempainkokouksessa 25.03.2011 Lasten ja nuorten kokonaisliikunnan määrä Kuinka paljon lapset oikeasti liikkuvat? Kuinka moni meistä tietää kuinka paljon

Lisätiedot

TAITOVALMENTAJAT LASTEN TOIMINNAN TUKENA U20 MM-KISASEMINAARI 3.-4.1.2015, SOKOS HOTELLI VANTAA

TAITOVALMENTAJAT LASTEN TOIMINNAN TUKENA U20 MM-KISASEMINAARI 3.-4.1.2015, SOKOS HOTELLI VANTAA TAITOVALMENTAJAT LASTEN TOIMINNAN TUKENA U20 MM-KISASEMINAARI 3.-4.1.2015, SOKOS HOTELLI VANTAA PERUSAJATUS JA TAVOITE LASTEN KIEKKOILU ALUEVALMENTAJAT SJL TUTOR- VALMENTAJAT valmennuspäälliköt. seuravalmentajat.

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Visio, missio, arvot ja strategia

Visio, missio, arvot ja strategia Visio, missio, arvot ja strategia Joensuun Kataja ry taitoluistelujaosto Arvot toiminnan perusta Visio tahtotila Jatkuva kehitys Missio tehtävä Strategia toimintamalli Arvot AVOIMUUS Asioista puhutaan

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 4.10.2017 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2016 30.4.2017 1. YLEISTÄ - yhteistyötä kehitetään Jämi Keskuksen kanssa alue-

Lisätiedot

SEURATIEDOTE SUOMEN GOLFLIITON

SEURATIEDOTE SUOMEN GOLFLIITON SUOMEN GOLFLIITON SEURATIEDOTE TAMMI-/HELMIKUU 2013 TAMMI-/HELMIKUU 2013 TÄSSÄ SEURATIEDOTTEESSA: Uusi henkilö Golfliiton toimistolla Golflehden Kansallinen Golfviikko 3-9.6.2013 Jäsenkortin käyttöohje

Lisätiedot

PROJEKTI Polku pelikenttien parhaiksi

PROJEKTI Polku pelikenttien parhaiksi LEHMO BALLS -96 RY Hirviseläntie 12 80780 KONTIONIEMI Puh: 0440-559 696 E-mail: markus.holopainen@leba96.fi www.leba96.fi PROJEKTI 2011-2014 Polku pelikenttien parhaiksi Projektin taustat Johtokunta on

Lisätiedot

PEURAMAA GOLF HJORTLANDET RY. KILPA- JA VALMENNUSKATEGORIAT KAUDELLA 2016

PEURAMAA GOLF HJORTLANDET RY. KILPA- JA VALMENNUSKATEGORIAT KAUDELLA 2016 PEURAMAA GOLF HJORTLANDET RY. KILPA- JA VALMENNUSKATEGORIAT KAUDELLA 2016 Peuramaa Golfin valmennuskategorioita on päivitetty kaudelle 2016 aiempien vuosien kokemusten sekä tehdyn kyselyn perusteella.

Lisätiedot

Lounais Suomen alueen Lajinlevityssuunnitelma Kaudelle 2015-2016

Lounais Suomen alueen Lajinlevityssuunnitelma Kaudelle 2015-2016 Lounais Suomen alueen Lajinlevityssuunnitelma Kaudelle 2015-2016 1. TAUSTAA 3 2. LAJINLEVITYSVASTAAVAN TOIMENKUVA 4 3. ALUEEN TAVOITTEET KAUDELLA 2015-2016 5 3.1 Ringettekoulu 5 3.2 Aluesarja ja kilpasarjatoiminta

Lisätiedot

1. Tasoryhmät ja valintakriteerit:

1. Tasoryhmät ja valintakriteerit: Juniori- ja valmennustoimikunta Juniori- ja Valmennustoiminnan jakautuminen eri tasoryhmiin ja toiminnan yleisperiaatteet vuodelle 2013: 1. Tasoryhmät ja valintakriteerit: 1.1. Ryhmä 1, Valiopelaajat 1.1.1.

Lisätiedot

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Etelä-Savon RAMPE osahankkeessa toteutettiin moniammatillisen tiimityön valmennusta simulaatio oppimisympäristössä

Lisätiedot

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA 2016-2017 UVL:n organisaatio Ohjaajat ja Valmentajat Valmentajatiimi Jumppakummit Nuorisoklubi Kilta Johtokunta UVL:n toiminta Nuorten liikunta Lasten harrastajaryhmät

Lisätiedot

HARJOITUSPÄIVÄKIRJA NIMI: PUHELINNUMERO: VALMENTAJAT:

HARJOITUSPÄIVÄKIRJA NIMI: PUHELINNUMERO: VALMENTAJAT: NIMI: PUHELINNUMERO: VALMENTAJAT: HARJOITUSPÄIVÄKIRJA 28.09.2015 27.3.2016 Oulun Pyrintö ry Nummikatu 18-20, 90100 Oulu p. 044 781 2809 www.oulunpyrinto.fi HARJOITTELUN TAVOITTEET HUOM! Lahjakkuutta on

Lisätiedot

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Me yhdessä 2017 Ehdotus syyskokoukselle 29.10.2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Liittomme * 86 jäsenyhdistystä * Jäsenyhdistyksissä on n. 10 työntekijää * Liitolla on 5 työntekijää * 9 aluetta

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ilves

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ilves Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Ilves 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Ringettekoulu F E D C B 2. Vastaaja isä 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Lisätiedot

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015 1 Vaajakosken Kuohu ry Painijaosto Toimintasuunnitelma 2015 2 sivu Sisällysluettelo 2 1.0 Johdanto 3 1.1 Painijaoston jäsenet 2015, esitys johtokunnalle 3 2.0 Toiminta 4 2.1 Harrastustoiminta ryhmittäin

Lisätiedot

Vuorojenjakoperusteet, kausi Jaakko Sundquist

Vuorojenjakoperusteet, kausi Jaakko Sundquist Vuorojenjakoperusteet, kausi 2017 Jaakko Sundquist Taustaa Seuran harjoitusvuorojen jako on TPV:n kaltaisessa isossa seurassa aina vaikeaa Joukkueita on tällä hetkellä 25 Tavoitetilanne on jakaa näille

Lisätiedot

Oman seuran analyysi Espoon Akilles suunnistus /18/15

Oman seuran analyysi Espoon Akilles suunnistus /18/15 Oman seuran analyysi Espoon Akilles suunnistus 0 /8/ Oman seuran analyysi Vastaajat Ikä 0 8 6, % 6 7,9 % 6, % 8, %, %, % alle -7 8-9 0-9 0-6 6 + Kaikki (KA:., Hajonta:0.8) (Vastauksia:9) Oman seuran analyysi

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry KemPa Taustaa Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät Pelaajamäärä Pelipassien määrä 2010-2012 180 160 140 120 100 80 Sarja1 60 40 20 0 2010 2011 toukukuu

Lisätiedot

KUOPION UIMASEURA RY

KUOPION UIMASEURA RY Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 KUOPION UIMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2007-31.8.2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.11.2007 Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 2 TOIMINNAN TAVOITTEET Seuran

Lisätiedot

1) Vastaajan taustatiedot

1) Vastaajan taustatiedot Seuran toiminnan arviointi: Hyvä xxxxx:n jäsen, Olet aloittamassa seuran toiminnan arviointikyselyyn vastaamista. Hienoa! Seuran toimintaa halutaan kehittää entisestään, ja sitä varten Sinun kokemuksesi

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Sisällys. 1. Maastohiihdon nykytilan arviointia, missä ollaan ja mihin olemme menossa. 2. Hiihdon valmennusjärjestelmän tavoitetila

Sisällys. 1. Maastohiihdon nykytilan arviointia, missä ollaan ja mihin olemme menossa. 2. Hiihdon valmennusjärjestelmän tavoitetila Maastohiihdon ajankohtaiset Eero Hietanen Maastohiihdon valmennuspäällikkö Sisällys 1. Maastohiihdon nykytilan arviointia, missä ollaan ja mihin olemme menossa 2. Hiihdon valmennusjärjestelmän tavoitetila

Lisätiedot

Suomen golfin strategia 13.2.2015

Suomen golfin strategia 13.2.2015 Suomen golfin strategia 13.2.2015 Strategiaprosessin tausta Golf on poikkeuksellisen laajasti eri ikäisiä ja tasoisia harrastajia puhutteleva laji, joka mahdollistaa yhdessä liikkumisen hoidetussa luontoympäristössä

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS LIEDON KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta HAKEMUS LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki ja tilin n:ro Kotipaikka Rekisteröimisvuosi Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 7.4.2014

Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 7.4.2014 Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 7.4.2014 Rastivarsat ry Suunnistuksen erikoisseura Orimattilasta Suunnistuskoulua 80-luvun alkupuolelta asti Vuoden suunnistusseura Suomessa 2008 Sinettiseura

Lisätiedot

Valiokunnan kokoonpano kaudella

Valiokunnan kokoonpano kaudella Valiokunnan kokoonpano kaudella 2016-2017 Kai Hildén Turku pj. Tuomas Eivola Tampere Marja Hongisto Turku Piritta Maja Kuortane Eino Styrman Helsinki Juha Viberg Kotka Avaintehtävät: valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

KASVUKYSELYN TULOKSET

KASVUKYSELYN TULOKSET KASVUKYSELYN TULOKSET Taustaa Osana Strategiaa 2020 tukevan kasvusuunnitelman valmistelua järjestettiin lippukunnille kysely kasvua estävistä tekijöistä sekä lippukuntien hyvistä toimintatavoista. Tätä

Lisätiedot

PELAAJAKEHITYS MILLAISEN URAN PELAAJA SEURASSAMME SAA?

PELAAJAKEHITYS MILLAISEN URAN PELAAJA SEURASSAMME SAA? PELAAJAKEHITYS MILLAISEN URAN PELAAJA SEURASSAMME SAA? tiistai 30. kesäkuuta 2015 Sisällysluettelo Saatteeksi... 1 Pelaajanpolku... 2 Tyrvisliiga... 2 Ikäkausijoukkueet... 4 F-9... 4 E-10 (pojat/tytöt)...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia U18 MM-SEMINAARI

Suomalaisen jääkiekon strategia U18 MM-SEMINAARI Suomalaisen jääkiekon strategia U18 MM-SEMINAARI 25.4.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus

Lisätiedot

KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa

KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa Kaikki ihan kaikki toiminnan tavoite Tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti yhteisön ilmapiiriin ja erityisesti aikuisten, opettajien, vanhempien ja muun henkilökunnan

Lisätiedot

Karelia Golf Ry. Juniorivalmennuksen info Joensuu

Karelia Golf Ry. Juniorivalmennuksen info Joensuu Karelia Golf Ry Juniorivalmennuksen info 2014-2015 12.11.2014 Joensuu Yleistä tietoa: Ympärivuotista valmennusta (talvikausi/kesäkausi) Talvikausi: 17.11.-18.12.2014 (Mehtimäen Golfhalli) Kevätkausi 6.1.-27.4.2014

Lisätiedot

A. Naumanen. Tytöt U15-sarjassa. Esitys SAJL Nuorisokokoukselle

A. Naumanen. Tytöt U15-sarjassa. Esitys SAJL Nuorisokokoukselle A. Naumanen Tytöt U15-sarjassa Esitys SAJL Nuorisokokoukselle 25.10.2014 Tytöt U15 Nuorten kilpailujärjestelmä 2014-2016 hyväksyttiin syysliittokokouksessa 2013. Kilpailujärjestelmässä:! Pelattavaksi ehdotettavat

Lisätiedot

JoenVoLi telinevoimistelujaosto Palautekysely vanhemmille keväällä 2011 (vastauksia 40)

JoenVoLi telinevoimistelujaosto Palautekysely vanhemmille keväällä 2011 (vastauksia 40) JoenVoLi telinevoimistelujaosto Palautekysely vanhemmille keväällä 2011 (vastauksia 40) Mikä toiminnassa on onnistunut? (yhteenveto) - innostuneisuus, monipuolisuus - pienet tai pienehköt ryhmät -

Lisätiedot

KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari

KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari ONKO KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari 5. 6.10.2011 KT Riitta Asanti, Turun yliopisto/ Rauma LitT Anneli Pönkkö, Oulun yliopisto/kajaani KOULUYHTEISÖ/TYÖYHTEISÖ Rehtori Oppilaat

Lisätiedot

TENNISLIITON STRATEGIA

TENNISLIITON STRATEGIA TENNISLIITON STRATEGIA 2017-2020 Haluamme kehittää ja edistää elinikäistä tenniksen pelaamista seuroissa kaikilla taitotasoilla." Tennisliiton missio Haluamme luoda monipuolisia kilpailemisen ja harrastamisen

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Hallinto Jukka Pohja/17.11.2015 Toimintasuunnitelma 2016 Kokoontuminen Aluejaoston kokouksia pyritään pitämään 4 kertaa. Jaosto harkitsee pidettäväksi joka toinen kuukausi puhelinkokouksen. Sektorit Sektorien

Lisätiedot

Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi. Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL

Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi. Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL Suunta Jyväskylä ry. suunnistuksen erikoisseura Jyväskylässä Periaatteita ovat: - suunnistusseura, joka

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Tikkurilan Taitoluisteluklubi

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Tikkurilan Taitoluisteluklubi Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Tikkurilan Taitoluisteluklubi 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana Ice Melody Ice Sympathy Ice melody Luistelukoulu/ Timantit Ice Sympathy Luistelukoulu

Lisätiedot

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa 1 Tutkimuksen tavoite Tämän kyselytutkimusprojektin tavoitteena oli selvittää suomalaisten peruskoulujen

Lisätiedot

Aineiston rakenne % Sukupuoli Mies Nainen

Aineiston rakenne % Sukupuoli Mies Nainen Aineiston rakenne % 2009 2011 2012 2014 2015 Sukupuoli Mies 79 70 70 80 81 Nainen 21 30 30 20 19 Ikä alle 18 4 1 3 1 1 18-29 8 7 8 4 4 30-54 39 40 32 45 44 yli 55 48 51 57 49 51 Onko osakas osakas 49 48

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Urheilun ja opiskelun yhdistäminen Oulun seudun ammattiopisto. Antti Puotiniemi Antti Hara

Urheilun ja opiskelun yhdistäminen Oulun seudun ammattiopisto. Antti Puotiniemi Antti Hara Urheilun ja opiskelun yhdistäminen Oulun seudun ammattiopisto Antti Puotiniemi Antti Hara Urheilu OSAOn arjessa OSAO, 12 yksikköä, 11 600 opiskelijaa, henkilökuntaa n. 1000 OSAO on ollut aktiivisesti mukana

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille- Ilves, ringette

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille- Ilves, ringette Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Ilves, ringette 1. Joukkue, jossa lapsi on mukana 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ringettekoulu Fjuniorit Ejuniorit Djuniorit Cnuoret Bnuoret 2. Vastaaja

Lisätiedot

KAUPUNKIOTTELU LAPPEENRANTA 2010

KAUPUNKIOTTELU LAPPEENRANTA 2010 KAUPUNKIOTTELU LAPPEENRANTA 2010 Tervetuloa 26. kaupunkiotteluun 3.-4.9.2010 Lappeenrantaan Itä-Suomen kaikki golfseurat ja lisäksi kaksi aikaisemmin mukana ollutta golfseuraa on kutsuttu 26:een golfseurojen

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN GOLFKLUBI

UUDENKAUPUNGIN GOLFKLUBI UUDENKAUPUNGIN GOLFKLUBI Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Golfyhteisön strategiaa vuosille 2016-2020 on valmisteltu vuoden 2015 aikana seuran ja kenttäyhtiön hallitusten sekä toimihenkilöiden muodostamalla

Lisätiedot

Visio Vision toteuttamiseksi seura on luonut toimintafilosofian, joka toimii pohjana kaikelle tekemiselle

Visio Vision toteuttamiseksi seura on luonut toimintafilosofian, joka toimii pohjana kaikelle tekemiselle Visio 2025 Rovaniemen Palloseuran juniorityön visiona kasvattaa systemaattisesti pelaajia omaan edustusjoukkueeseen ja kansainvälisille kentille alkaen vuodesta 2025 Vision toteuttamiseksi seura on luonut

Lisätiedot

Ohjeistus Silja Line Seurakisojen järjestämiseen vuonna 2016

Ohjeistus Silja Line Seurakisojen järjestämiseen vuonna 2016 Ohjeistus Silja Line Seurakisojen järjestämiseen vuonna 2016 Sisältö 1 Seurakisa lyhyesti... 3 2 Seurakisan periaatteet... 3 3 Vinkkejä toteutukseen... 3 4 Valtakunnallinen Seurakisat - ketju... 5 5 Tukimateriaali...

Lisätiedot