SELVITYS GOLFSEUROJEN NUORISOTOIMINNASTA 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELVITYS GOLFSEUROJEN NUORISOTOIMINNASTA 2011"

Transkriptio

1 SELVITYS GOLFSEUROJEN NUORISOTOIMINNASTA 211 Raportti Toukokuu 212 Suomen Golfliitto Antti Rimpiläinen

2 Kaikkien kyselyyn vastanneiden seurojen kesken arvottiin huikea pääpalkinto; Kyselyyn vastanneiden seurojen kesken arvotaan palkintona junioripäivä, jolloin paikalle tulevat Suomen Golfliiton liittovalmentaja Juha Skyttä sekä SGL kouluttaja (Talin head pro) Henrikki Tolonen. Päivän ohjelma sisältää ohjattuja harjoituksia sekä testejä junioreille ja sisältöä voidaan muokata seuran toiveiden mukaisesti. Arpa osui tällä kertaan Järviseudun Golfseuran kohdalle. Onneksi olkoon!

3 SISÄLLYS JOHDANTO... 2 Yleistä selvityksestä Kyselyyn vastanneet seurat ja henkilöt... 3 NUORTEN HARJOITUSRYHMÄT... 4 Jäsenrekisteri ja harjoitusryhmissä aktiivisesti mukana olevat nuoret... 4 Muita tietoja nuorten harjoitusryhmistä... 6 Harjoitusryhmien ohjaajat/valmentajat... 7 SEUROJEN MUU NUORISOTOIMINTA... 9 Nuorille järjestetyt kilpailut kentällä... 9 Nuorille järjestetyt kisailut/lähipelikisat harjoitusalueella... 1 Golfleirit, lajiin tutustuminen ja koululaisryhmät GOLFLIITON TUKITUOTTEET POHDINTA Loppusanat LIITTEET LIITE 1. Kyselyyn 211 vastanneet seurat alueittain LIITE 2. Menettelytapoja koululaisryhmien tutustumisessa lajiin LIITE 3. Suurimmat haasteet omassa toimintaympäristössä nuorisotoiminnan osalta? LIITE 4. Vapaa sana Golfliiton seura- ja nuorisotoiminnasta... 2 Selvitys golfseurojen nuorisotoiminnasta 211 Raportti Toukokuu 212 Suomen Golfliitto Antti Rimpiläinen

4 2 JOHDANTO YLEISTÄ SELVITYKSESTÄ 211 Selvityksen tarkoitus Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa seuratoiminnassa mukana olevien nuorten (alle 21 -vuotiaat) määrää, harjoitusryhmien rakennetta, sekä harjoitusryhmien toiminnan tunnuspiirteitä suomalaisissa golfseuroissa. Jäsenrekisteristä vuosittain poimittavat luvut kertovat tarkan jäsenten lukumäärän tiettynä ajankohtana. Niistä ei kuitenkaan selviä lajin parissa aktiivisesti mukana olevien lukumäärä tai saada tietoa seuroissa tapahtuvasta nuorisotoiminnasta. Selvitys liittyy osaltaan Suomen Golfin Strategian 22 painopistealueeseen Lapset ja nuoret. Tavoitteiksi tälle painopistealueelle on strategiassa nimetty seuraavat asiat: Hyväksytty Nuorisotoimintalinja, joka perustuu yhdessä sovittuihin arvoihin ja päämääriin Lasten ja nuorten määrän kasvattaminen ja seuratoiminnan kehittäminen Lasten ja nuorten lähtökohdista tehty suunnitelmallinen ohjaus- ja valmennustoiminta Tulosten hyödyntäminen Tässä raportissa esitetyt tulokset edustavat melko hyvin yhteenvetoa koko Suomesta. Kyselyyn vastasi 66 % kaikista Suomen golfseuroista. Vastanneet seurat jakautuivat maantieteellisesti kaikille Golfliiton alueille. Aineistosta on tarvittaessa mahdollista selvittää myös alueellisia tai seurakohtaisia tuloksia. Kyselyä tullaan hyödyntämään vuosittain yhtenä Golfliiton ja jäsenseurojen nuorisotoiminnan mittarina. Saadut tulokset tullaan huomioimaan Golfliiton palveluissa ja tuotteissa, jotka vaikuttavat suoraan tai välillisesti seurojen nuorisotoimintaan. Lukuja tullaan hyödyntämään nuorten toiminnan edistämisessä eri markkinointikanavia pitkin. Tuloksista nostettuja poimintoja esitellään mm. Golflehdessä ja -sivustolla. Tämä raportti toimitetaan sähköisesti kaikkien seurojen sekä nuorisovastaavien sähköpostiosoitteisiin toukokuun aikana. Jokainen yksilö tai taho voi hyödyntää tuloksia suunnitellessaan nuorille suunnatun toiminnan organisointia ja sisältöjä omassa seurassaan. Selvityksen toteutus ja rakenne Selvitys toteutettiin vuodenvaihteessa sähköisenä kyselynä. Kyselypohja laadittiin yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (KIHU) kanssa. Kysely toimitettiin golfyhteisöjen yleisiin sähköpostiosoitteisiin, nuorisovastaaville ja toimitus-/toiminnanjohtajille. Vastaukset kyselyyn saatiin yhteensä 86 golfseurasta. Kysely jakautui rakenteeltaan neljään pääosioon: 1. Yleistietoja seurasta 2. Nuorten harjoitusryhmät (ryhmien rakenne ja ohjaajat/valmentajat, tavoitteet ja toimintajakso) 3. Seuran muu nuorisotoiminta (nuorille järjestetyt tapahtumat ja lajiin tutustuminen) 4. Muuta (Suomen Golfliiton tukituotteet seuroille ja oman toimintaympäristön haasteet) Kyselyssä oli lisäksi kaksi avointa kysymystä otsikoilla Mitkä haasteet omassa toimintaympäristössänne koette suurimmiksi nuorisotoiminnan osalta? ja Vapaa sana Golfliiton Seura- ja nuorisotoiminnasta. Näihin kohtiin kirjatut vastaukset on koottu liitteisiin 3 ja 4. Miellyttäviä ja kehittäviä lukuhetkiä!

5 3 KYSELYYN VASTANNEET SEURAT JA HENKILÖT Kyselyyn vastasi yhteensä 86 golfseuraa. Seuroja oli vastaushetkellä Suomessa kaikkiaan 131 kappaletta, eli vastausprosentiksi muodostuu kokonaisuudessaan 66 %. Vastanneet seurat jakautuivat Golfliiton aluejaon mukaisesti siten, että lukumäärällisesti eniten vastauksia saatiin Uudeltamaalta (27 kpl). Jäsenseurojen lukumäärään suhteutettuna aktiivisin alue oli kuitenkin Lounais- Suomen alue (89 % alueen seuroista). Kaikki kyselyyn vastanneet seurat löytyvät alueittain jaoteltuina liitteestä 1. Vastauksien lukumäärä alueittain (kpl) Pohjanmaa 6 Pohjois- Suomi 7 Uusimaa 27 Keski- Suomi 14 Lounais- Suomi 16 Itä-Suomi 16 KUVIO 1. Kyselyyn vastanneiden seurojen lukumäärä alueittain. Vastausprosentit alueittain Lounais-Suomi Uusimaa Itä-Suomi Keski-Suomi Pohjanmaa Pohjois-Suomi 62 % 56 % 55 % 47 % 75 % 89 % % 25 % 5 % 75 % 1 % KUVIO 2. Vastausprosentit alueittain (prosenttia alueen kaikista golfseuroista). Seurojen puolesta kyselyyn vastanneet henkilöt olivat jakautuneet useisiin eri rooleihin. Suurimpia selkeästi roolin perusteella jakautuvia luokkia olivat toiminnanjohtaja (23 kpl) sekä nuorisotoimikunnan puheenjohtaja/vetäjä (22 kpl). Seuraavaksi suurimpia, selkeästi nimikkeen perusteella eroteltavia luokkia olivat pro (7 kpl), sihteeri (6 kpl) sekä puheenjohtaja (6 kpl). Nimikkeiden laajasta kirjosta johtuen yhdeksi luokaksi yhdistettiin nuorisovastaavaa / nuorisopäällikköä kuvaavat roolit (16 kpl). Kaikkien vastauksien (86 seuraa) laatimiseen kirjattiin osallistuneen yhteensä 95 henkilöä. Kyselyyn vastanneiden rooli / nimike seurassa Toiminnanjohtaja Nuoriso TMK puheenjohtaja / -vetäjä Nuorisovastaava /-päällikkö Pro Sihteeri Puheenjohtaja 7 (7%) 6 (6%) 6 (6%) 23 (24%) 22 (23%) 16 (17%) Vastauksia kpl (% kaikista) kpl 1 2 KUVIO 3. Kyselyyn vastanneiden itse ilmoittamat roolit / nimikkeet seurassa. Suomen Golfliitto ry

6 Alle 21 -vuotiaiden määrä 4 NUORTEN HARJOITUSRYHMÄT JÄSENREKISTERI JA HARJOITUSRYHMISSÄ AKTIIVISESTI MUKANA OLEVAT NUORET Jäsenrekisteriin kirjataan kaikki seuran jäsenyyden lunastaneet ikään ja sukupuoleen katsomatta. Kuviossa 4 verrataan sitä, kuinka moni näistä (alle 21 -vuotiaista) oli aktiivisesti mukana seuran harjoitusryhmissä. Aktiivinen harjoitusryhmään osallistuminen edellytti tässä selvityksessä, että nuori oli vähintään 8 % harjoituksista paikalla. Rekisterissä ja harjoitusryhmissä aktiivisesti mukana olevat nuoret n=86 seuraa % 23 % 37 % Yhteensä Poikia Tyttöjä Rekisterissä Harjoitusryhmissä Prosenttia 27 % 23 % 37 % KUVIO 4. Jäsenrekisterissä olevien nuorten osallistuminen harjoitusryhmiin. Jotkut saaduista vastauksista jättivät avoimeksi sen, oliko ilmoitetun luvun osalta kyseessä poikia vai tyttöjä. Vastauksessa ilmoitettiin esimerkiksi vain junioreiden kokonaislukumäärä ilman tarkempaa erittelyä. Tästä johtuen kuvion 4 luvut eivät tarkalleen täsmää loogisen laskutoimituksen, Poikia + Tyttöjä = Yhteensä, suhteen. Näistä tarkimmat luvut ovat luokassa Yhteensä, mutta epätarkkojen vastausten määrä oli melko pieni ja luvut ovat sinänsä käyttökelpoisia. Sama ilmiö on havaittavissa myös kuvioiden 5 ja 6 tiedoissa. Kyselyn perusteella jäsenrekisteriin kuuluvista junioreista (alle 21-vuotias) noin neljännes (27 %) osallistui aktiivisesti seurojen ryhmäharjoituksiin. Tyttöjen osalta kokonaismäärä sekä rekisterissä (263) että harjoitusryhmissä (975) oli selvästi poikia matalampi (8279 ja 1912), mutta lukumäärään suhteutettuna suurempi osa tytöistä oli aktiivisesti mukana harjoitusryhmissä (tytöt 37 %, pojat 23 %). Nuoret jäsenrekisterissä ja harjoitusryhmissä ikäluokittain jaoteltuna Kuvioon 5 (sivu 5) on kuvattu jäsenrekisterissä olevien nuorten jakautuminen seuraavissa ikäluokissa; alle 7, 7-12, ja vuotiaat. Ikäluokkien jako perustuu Suomen Golfliiton sinettiseurahakemukseen. Jäsenrekisterissä suurin ikäluokka oli vuotiaat. Ikäluokan suuruus kyselyyn vastanneissa seuroissa oli yhteensä 518 nuorta (1194 tyttöä ja 3588 poikaa). Kuviosta 5 huomataan, että seuroissa jäseninä olevien nuorten lukumäärä kasvaa ikäluokkaan vuotiaat saakka, mutta määrä pienenee melko huomattavasti ikäluokassa vuotiaat. Prosentuaalisesti jäsenrekisterissä olevien nuorten lukumäärä pienenee ikäluokkien ja välillä 29 % (1435 nuorta).

7 5 Jäsenrekisterissä olevien nuorten jakautuminen ikäryhmiin n=86 seuraa Alle 7 v 7-12 v v v Yhteensä Poikia Tyttöjä KUVIO 5. Jäsenrekisterissä olevien jakautuminen ikäluokittain. 86 vastanneesta seurasta ainoastaan kolmella ei ollut tarjolla erillisiä harjoitusryhmiä nuorille. Kuvioon 6 on kuvattu aktiivisesti harjoitusryhmissä mukana olevien jakautuminen ikäluokittain. Kun verrataan kuviota 5 ja 6 keskenään, havaitaan selkeä eroavaisuus jäsenrekisterin sekä harjoitusryhmissä toimivien lukumäärän kehityksessä ikäluokkien välillä. Erityisesti siirryttäessä ikäluokasta 7-12 ikäluokkaan 13 17, rekisterissä olevien lukumäärä kasvaa 53 %, kun samalla harjoitusryhmissä aktiivisesti mukana olevien lukumäärä pienenee 2 %. Harjoitusryhmissä aktiivisesti mukana olevien vuotiaiden kokonaismäärä (185) on erittäin alhainen. Ikäryhmästä vain 41 tyttöä ja 127 poikaa ilmoitettiin osallistuvan aktiivisesti jonkun ryhmän harjoituksiin vuotiaissa ryhmiin osallistuvien kokonaismäärä on ainoastaan 5 % jäsenrekisterissä olevista harrastajista, kun ikäryhmässä v sama suhdeluku on 26 % ja ikäryhmässä 7-12 v 56 %. Mielenkiintoisena piirteenä voidaan pitää havaintoa, että ikäryhmässä alle 7 v harjoitusryhmiin osallistuu enemmän lapsia kuin jäsenrekisterissä on saman ikäryhmän jäseniä. Harjoitusryhmiin osallistuvien nuorten jakautuminen ikäryhmissä n=83 seuraa Alle 7 v 7-12 v v v Yhteensä Poikia Tyttöjä KUVIO 6. Harjoitusryhmissä olevien jakautuminen ikäluokittain. Suomen Golfliitto ry

8 Harjoitusryhmiä kpl Seurojen lukumäärä 6 MUITA TIETOJA NUORTEN HARJOITUSRYHMISTÄ Seuroissa harjoitusryhmät muodostetaan pääasiassa joko tasoituksen (55 %) tai iän (43 %) perusteella. Ryhmät ovat melkein aina avoinna sekä pojille että tytöille (89 %). Tähän kysymykseen vastanneissa seuroissa (n=83) oli yhteensä 313 nuorten harjoitusryhmää. Keskiarvoksi tuli 3,8 ryhmää per seura. Suurimmassa osassa seuroja oli kolme nuorten harjoitusryhmää (21 %) ja seuraavaksi eniten oli kahden tai viiden harjoitusryhmän seuroja (molemmat 17 %). Kahdessa seurassa oli kymmenen eri harjoitusryhmää nuorille. Seurojen jakautuminen harjoitusryhmien määrän mukaan % 21 % 17 % n=83 seuraa, 313 ryhmää 25 % 2 % 1 12 % 13 % 15 % 8 % 1 % 5 2 % 3 % 2 % Harjoitusryhmien lukumäärä seurassa 5 % % KUVIO 7. Vastanneiden seurojen jakautuminen nuorten harjoitusryhmien lukumäärän mukaan. Kesällä suurin osa harjoitusryhmistä harjoittelee kerran viikossa (51 %, n=271) ja sama koskee myös talvikautta (35 %, n=262). Kaksi kertaa viikossa harjoittelevia ryhmiä oli kesäkaudella 29 % ja talvikaudella 23 %. Joka neljännellä harjoitusryhmällä ei ollut toimintaa talvikauden aikana. Harjoituksien tiheys talvikaudella % 23 % 35 % 5 % 3 % % 63 Neljä kertaa viikossa tai useammin Kolme kertaa viikossa Kaksi kertaa viikossa Kerran viikossa 2-3 kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa tai harvemmin n=262 ryhmää 24 % Ryhmällä ei ole toimintaa talvikaudella 4 % 3 % 2 % 1 % % KUVIO 8. Harjoituksien tiheys talvikaudella.

9 Ohjaajien/valmentajien lukumäärä ikäryhmässä Seurojen lukumäärä 7 HARJOITUSRYHMIEN OHJAAJAT/VALMENTAJAT Niissä seuroissa, joissa nuorten harjoitusryhmiä oli (n=83), ryhmien toimintaan osallistui säännöllisesti 356 ohjaajaa/valmentajaa. Keskiarvo yhtä seuraa kohti oli 4,3 ja 5 % seuroista toimi säännöllisesti 1-3 ohjaajaa/valmentajaa. Seurojen jakautuminen ohjaajien/valmentajien lukumäärän mukaan 25 3 % 2 24 % n=83 seuraa 25 % % 12 % 12 % 8 % 13 % 2 % 15 % 1 % 5 5 % 4 % 2 % 2 % 1 % 1 % Ohjaajien/valmentajien lukumäärä seurassa 5 % % KUVIO 9. Seurojen jakautuminen ohjaajien/valmentajien lukumäärän mukaan. Lasten ja nuorten harjoitusryhmien ohjaajista/valmentajista (n=345, 11 vastausta hylättiin) suurin osa (67 %) oli statukseltaan amatöörejä. Golfin ammattilaisia (pro) oli 33 %. Ohjaajista/valmentajista 8 % oli miehiä ja 2 % naisia. Suurin ikäryhmä (34 %) oli vuotiaat, seuraavaksi suurimman ikäryhmän ollessa vuotiaat (32 %). Ohjaajien/valmentajien lukumäärä iän mukaan ryhmiteltynä % 32 % n=345 4 % 3 % % 7 % 8 % % 7 Alle 21 v 21-3 v 31-4 v 41-5 v 51-6 v Yli 6 v Ohjaajien / valmentajien ikä 2 % 1 % % KUVIO 1. Nuorten harjoitusryhmien ohjaajien/valmentajien lukumäärä iän mukaan jaettuna. Suomen Golfliitto ry

10 Golfohjaajan peruskurssi (I-taso) Golfohjaajakoulutus (II-taso) Golfin lajitutkinto/pro (III-taso) PGA-opettaja (IV-taso) Muu liikunta-alan koulutus Ei liikunta-alan koulutusta 8 Ryhmien ohjaajista/valmentajista (n=345) 87 % oli suorittanut jonkin Golfliiton I-IV -tason koulutuksista. 15 ohjaajalla/valmentajalla oli muu liikunta-alan koulutus ja 3:lla ei ollut liikunta-alan koulutusta. Koulutuksen suorittaneista 125 (36 %) oli käynyt I-tason koulutuksen eli golfohjaajan peruskurssin. Korkeimman tason eli IV-tason PGA -opettajan koulutuksen oli suorittanut 78 (23 %) ohjaajaa/valmentajaa. Ohjaajien/valmentajien valmentajakoulutus % 23 % 19 % 9 % % 15 n=345 9 % 3 4 % 3 % 2 % 1 % % KUVIO 11. Ryhmien ohjaajien/valmentajien valmentajakoulutus.

11 Seurojen lukumäärä Seurojen lukumäärä 9 SEUROJEN MUU NUORISOTOIMINTA NUORILLE JÄRJESTETYT KILPAILUT KENTÄLLÄ Vajaa puolet (47 %) kyselyyn vastanneista seuroista (n=86) järjesti vain nuorille suunnattuja kilpailuja kentällä kerran kuukaudessa tai harvemmin. Melkein neljännes (23 %) seuroista ilmoitti, etteivät he järjestäneet erikseen junioreille suunnattuja kilpailuja kentällä Kuinka usein seurat järjestävät vain nuorille suunnattuja kilpailuja kentällä? 13 % 16 % 47 % 11 % Kaksi kertaa viikossa tai useammin Kerran viikossa 2-3 kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa tai harvemmin n=86 seuraa 23 % Emme järjestä vain junioreille suunnattuja kilpailuja 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % KUVIO 12. Vain nuorille suunnattujen kilpailujen järjestäminen kentällä Seurojen kentällä järjestämiin, vain nuorille suunnattuihin kilpailuihin osallistui noin 115 junioria, joista 847 (74 %) oli poikia ja 293 (26 %) tyttöjä. Näissä kilpailuissa yleisin toteutustapa oli henkilökohtainen kilpailu joko tasoituksilla tai ilman tasoituksia. Joukkuepelimuodoissa hajonta oli laajaa ja toteutustavat monimuotoisia, mutta Scramble erottui joukkuepelimuodoista yleisimpänä. Mitä pelimuotoja nuorille järjestetyissä kilpailuissa on? 6 n=63 seuraa Henk.koht. SCR Henk.koht. HCP Scramble Greensome Muu pelimuoto KUVIO 13. Eri pelimuotojen käyttö nuorten kentällä tapahtuvissa kilpailuissa Suomen Golfliitto ry

12 Osallistujien lukumäärä Seurojen lukumäärä 1 NUORILLE JÄRJESTETYT KISAILUT/LÄHIPELIKISAT HARJOITUSALUEELLA Harjoitusalueella järjestettävien kisailujen/lähipelikisojen osalta useammat seurat järjestivät näitä kerran viikossa (2 %), kun kentällä tapahtuvien kilpailujen osalta vastaava luku oli 13 %. Neljännes vastanneista seuroista ilmoitti, etteivät he järjestäneet erikseen junioreille suunnattuja kisailuja/lähipelikisoja harjoitusalueella. Kuinka usein seuranne järjestää vain nuorille suunnattuja kisailuja/lähipelikisoja harjoitusalueilla? 4 38 % n=86 seuraa 5 % 4 % % 17 % 24 % 3 % 2 % 1 1 % % Kaksi kertaa viikossa tai useammin Kerran viikossa 2-3 kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa tai harvemmin Emme järjestä vain junioreille suunnattuja kisailuja/lähipelikisoja % KUVIO 14. Vain nuorille suunnattujen kisailujen/lähipelikisojen järjestäminen harjoitusalueilla Seuran nuorille suunnattuihin kisailuihin/lähipelikisoihin harjoitusalueilla osallistui noin 11 junioria, joista 763 (69 %) oli poikia ja 34 (31 %) tyttöjä. Tyttöjä osallistui harjoitusalueella järjestettyihin kisailuihin enemmän sekä absoluuttisesti että suhteellisesti verrattuna kentällä tapahtuviin kilpailuihin. Poikien osalta puolestaan kentällä tapahtuviin kilpailuihin osallistuminen oli aktiivisempaa sekä absoluuttisesti että suhteellisesti. Poikien ja tyttöjen osallistuminen kilpailuihin kentällä sekä kisailuihin/lähipelikisoihin harjoitusalueilla 1 69 % 74 % Pojat = sininen Tytöt = punainen 8 % 75 6 % 5 31 % 26 % 4 % 25 2 % Kisailut/lähipelikisat harjoitusalueella Kilpailut kentällä Kisailut/lähipelikisat harjoitusalueella Kilpailut kentällä % KUVIO 15. Poikien ja tyttöjen osallistuminen kentällä pelattaviin kilpailuihin sekä kisailuihin harjoitusalueella

13 Seurojen lukumäärä 11 GOLFLEIRIT, LAJIIN TUTUSTUMINEN JA KOULULAISRYHMÄT Kyselyssä tiedusteltiin, järjestääkö seura golfleirejä nuorille. Vastanneista 86 seurasta 66 % (57 seuraa) vastasi kysymykseen myönteisesti ja 29 seuraa ilmoitti, etteivät he järjestä golfleirejä nuorille. Leirien kohderyhmä ja kesto vaihtelivat seurasta toiseen, yleisimmin järjestettiin 1-3 leiritapahtumaa vuodessa. Koululaisryhmiä kävi tutustumassa lajiin 81 % (7 seuraa) vastanneista seuroista (n=86). Myös tutustumiskäytännöt vaihtelivat melko paljon seurojen välillä, eivätkä ne jakautuneet selkeästi määriteltäviin luokkiin. Monissa vastauksissa avainhenkilöiksi mainittiin koulujen rehtorit sekä liikunnanopettajat. Vastaajien kirjaamia menettelytapoja koululaisryhmien tutustumisesta lajiin on koottu liitteeseen 2. Kävikö kentällänne koululaisryhmiä tutustumassa lajiin tänä vuonna? 8 81 % n=86 seuraa 9 % 6 6 % % 3 % 7 16 Kyllä Ei % KUVIO 16. Koululaisryhmien lajitutustumiset kentillä Suomen Golfliitto ry

14 Seurojen lukumäärä 12 GOLFLIITON TUKITUOTTEET Golfliiton tukituotteista 43 seuraa (5 %) ilmoitti käyttävänsä Lähipelikisaa ja 38 seuraa (44 %) PuuhaBägiä. Vastauksien lukumäärä ja prosentit ylittävät reilusti 1 %. Tämä tarkoittaa sitä, että moni seura vastasi käyttävänsä useampaa kuin yhtä tukituotteista. Mitä seuraavista Golfliiton tukituotteista seuranne käyttää? 6 5 % n=86 seuraa 6 % 44 % 4 3 % 2 % 3 % 2 12 % PuuhaBägi Sali- ja Puistogolf Swingiä jengissä Lähipelitesti Muu % KUVIO 17. Golfliiton eri tukituotteiden hyödyntäminen seuroissa Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan käyttämiään tuotteita asteikolla 1-5 (1= huono, 5= erinomainen). Arvioiden keskiarvo oli 3,8 ja parhaimman arvosanan (4,1) sai Golfliiton Lähipelitesti. 5 Arvioi käyttämiänne tuotteita asteikolla 1-5 (1= huono... 5= erinomainen) n=63 seuraa ,8 3,6 3,6 4,1 PuuhaBägi Sali- ja Puistogolf Swingiä jengissä Lähipelitesti KUVIO 18. Golfliiton eri tukituotteiden arviot asteikolla 1-5 (1= huono, 5= erinomainen)

15 13 POHDINTA Seurojen jäseninä on suurehko joukko nuoria, jotka eivät ole mukana säännöllisissä harjoitusryhmissä tai muussa toiminnassa. Nuorten kokonaismäärää jäsenrekisterissä pitää luonnollisesti pyrkiä lisäämään, mutta samalla seuroissa on potentiaalia aktivoida ja saavuttaa runsaasti jo jäsenyyden omaavia alle 21 -vuotiaita harrastajia. Suora kontakti esimerkiksi puhelimitse on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi saada seuran nuoria jäseniä mukaan aktiiviseen toimintaan. Jos kyselyyn vastanneiden seurojen jäsenrekisteriluvut olisivat samassa suhteessa kaikissa Suomen seuroissa, tulisi nuorten lukumääräksi Tämä poikkeaa todellisesta lukumäärästä (18 171) vain 4,7 %, joten samalla periaatteella on mielekästä arvioida myös harjoitusryhmissä mukana olevien nuorten määrää koko Suomessa. Tällä perusteella meillä voidaan arvioida olevan noin 4 9 alle 21 -vuotiasta mukana seurojen harjoitusryhmissä. Samalla tämä tarkoittaa sitä, että Suomen golfseuroissa on reilu 13 juniorijäsentä, jotka eivät osallistu aktiivisesti seuran harjoitusryhmiin. Tässä on seuroille hyvä mahdollisuus saada jo jollain tavalla lajin parissa olevia nuoria jäseniään mukaan seuran harjoitusryhmiin, tutustumaan toisiin nuoriin golfin harrastajiin ja mahdollisesti jatkamaan lajin harrastajana myös tulevaisuudessa. Arvio kaikista harjoitusryhmiin osallistuvista nuorista Rekisterissä 8 Harjoitusryhmissä Kysely (n=86) % 27% Arvio, kaikki (n=131) KUVIO 19. Arvio koko Suomen nuorien harrastajien lukumäärästä, jotka osallistuvat harjoitusryhmiin. Nuorten määrä laskee sekä harjoitusryhmissä että jäsenrekisterissä, kun siirrytään ikäryhmään vuotiaat. Huomiota herättää erityisesti se, että harjoitusryhmiin osallistuvien nuorten määrä lähtee laskemaan jo ikäluokassa vuotiaat ja tippuu lähes olemattomiin ikäryhmässä vuotiaat. Löytyykö näille ikäryhmille Suomalaisista golfseuroista sellaisia harjoitteluryhmiä, joiden toiminta vastaa kysyntää? Teemmekö me aikuisina mahdollisesti virheellisiä olettamuksia siitä, miten usein, millä tavalla ja millä tavoitteilla nämä nuoret haluaisivat harjoitella? Lajin tulevaisuuden ja golfyhteisöjen elinvoimaisuuden varmistamiseksi tuntuisi järkevältä, että kukin seura selvittäisi ja kysyisi omilta nuoriltaan, minkälaista toimintaa juuri he golfin parissa kaipaisivat. Meillä ei ole varaa ohittaa ja mahdollisesti menettää koko lajista näitä tulevaisuuden maksavia jäseniä, osakkaita, seura-aktiiveja tai vaikka työnsä golfin parissa tekeviä joukkoja. Suomen Golfliitto ry

16 14 Rekisterissä olevien ja harjoituksiin osallistuvien jakautuminen ikäryhmiin n=86 seuraa Nuoria rekisterissä Nuoria harjoituksissa Tyttöjä harjoituksissa Alle 7 v 7-12 v v v Kuvio 2. Jäsenrekisterissä olevien ja harjoituksiin aktiivisesti osallistuvien nuorten jakautuminen ikäryhmiin. Tyttöjuniorien kokonaismäärä sekä rekisterissä että harjoitusryhmissä on hälyttävän pieni. Tytöt ovat kuitenkin poikia aktiivisempia osallistumaan harjoitusryhmien toimintaan, mitä voidaan pitää tyttöjen lukumäärän mahdollisen nousemisen kannalta positiivisena merkkinä. Jokaisen seuran tulisikin kiinnittää erityishuomiota tyttöjunioreiden saamiseksi mukaan omaan toimintaansa ja sitä kautta golfin pelaajiksi nyt sekä tulevaisuudessa. LOPPUSANAT Golfliitto tukee jäsenseurojaan esimerkiksi tarjoamalla tämän selvityksen kaltaista tietoa, kouluttamalla ohjaajia ja valmentajia sekä tuottamalla mahdollisimman hyvin seuroja palvelevia nuorisotoiminnan tukituotteita ja materiaaleja. Tosiasia on kuitenkin se, että seurat ja erityisesti seuroissa toimivat yksilöt muodostavat sen joukon, joka omilla valinnoillaan ja toimenpiteillään vaikuttaa ratkaisevasti golfin tilaan Suomessa. Suuri kiitos kaikille seuroissa nuorisotyötä tekeville henkilöille koko Golfliiton puolesta! Jatketaan yhdessä eteenpäin ja katsotaan tilannetta uudestaan taas vuoden päästä. Antti Rimpiläinen Nuorisopäällikkö Suomen Golfliitto

17 15 LIITTEET LIITE 1. KYSELYYN 211 VASTANNEET SEURAT ALUEITTAIN Kirjoitusasu on kopioitu suoraan vastauslomakkeista, joten se saattaa poiketa virallisesta kirjoitusasusta. Uusimaa Ekenäs Golfklubb Espoo Ringside Golf Espoon Golfseura Golf Talma Gumböle Golf Hangon Golf Helsingin Golfklubi Hirvihaaran golfseura Hyvinkään Golf Keimola Golf Vantaa Kotojärvi Golf Kullo Golf Club Kurk Golf Kytäjä Golf Master Golf Nevas Golf Nord Center Golf & Country Club Nurmijärven Golfklubi Peuramaa Golf Hjortlandet Pickala Golf Porvoo Golf Sarfvik Golfklubi Sea Golf Rönnäs Suur-Helsingin Golf Tuusulan Golfklubi W-Golf Mäntsälä Virvik Golf Lounais-Suomi Alastaro Golf Aura Golf Aurinko Golf Harjattula Golf & Country Club Kankaisten Golf Kultaranta Golf Club Naantali Loimijoki Golf Meri-Teijo Golf Nakkila golf Porin Golfkerho Rauma Golf Salo Golf Uudenkaupungin golfklubi Wiurila Golf & Country Club Yyteri Golf Ålands Golfklubb Keski-Suomi Asikkalan Golfseura Aulangon Golfklubi Golf Pirkkala Hattula Golf Hiisi-Golf Ikaalisten Golf Lakeside Golf Vammala Messilän Golf Muuramen golfseura Nokia River Golf Pirkanmaan Golf Revontuli Golf Tawast golf Vierumäen Golfseura Itä-Suomi Anola Golf Club Eerikkala Golf Golf-Porrassalmi Imatran Golf Karelia Golf Kartanogolf Kerigolf Konnus Golf Koski-Golf Kymen Golf Lampila Golf Mikkelin Golf Pielis-Golf Tahkon Golfseura Tarinagolf Viipurin Golf Pohjanmaa Botnia Golf Etelä-Pohjanmaan Golf Järviseudun Golfseura Kuortane Golf Pietarsaaren Golf Vaasan Golf Pohjois-Suomi Kajaanin Golf Kalajokilaakson Golf Kemin Golf Klubi Meri-Lapin Golfklubi Nivalan Seudun Golf Oulun Golfkerho Ruka Golf SUURI KIITOS KAIKILLE VASTANNEILLE! Suomen Golfliitto ry

18 16 LIITE 2. MENETTELYTAPOJA KOULULAISRYHMIEN TUTUSTUMISESSA LAJIIN Isoille ryhmille varataan jäsenohjaajia tarpeeksi opastukseen ja mahdolliselle pelikierrokselle. Pienet ryhmät vetää yleensä oma opettaja. Harjoittelemassa on käynyt oman kunnan ja naapurikuntien lukiolaisia ja yläasteikäisiä. Myös harjaantumiskoululaisia on käynyt. Lähialueen kouluista tulee oppilaita liikuntatunnilla ja seuran PGA pro pitää tunnin Alueen koulujen liikuntatunneilla lajiesittelyä ja tutustumista lajin ja välineiden esittely 2 min - pitkiä lyöntejä rangella, lähipeli ja puttaus rasteittain 3 min/rasti. Sitten pieni kilpailu joka rastilla ja mahdollisesti kentällä yhden väylän pelaaminen, jos kenttä ei ollut ruuhkainen. Lopuksi vielä kerrotaan miten Green Card -kurssin voi suorittaa ja mitä lajin harrastaminen vaatii Systemaattista toimintaa koulujen kanssa ei ole. Vuosittainen meillä käy tutustumassa koululiikunnan yhteydessä noin 8-1 koululaista. Vedämme läpi 1,5 tuntia kestävän golfesittelyn, jossa kaikki pääsevät lyömään ja puttaamaan. Yleensä ohjaajia on kaksi. Seuramme tuo joka kevät alakoulujen 6lk. tutustumaan golfiin, tapahtuma on koululaisille ilmainen, kestää noin 1,5h. Lisäksi paikalliset koulut tuovat jonkin verran oppilaita omatoimisesti tutustumaan golfiin liikuntatunneilla. Paikallinen matkailukeskus on suosittu leirikoulujen järjestämispaikka, jonka kautta meille tulee myös oppilaita tutustumaan golfiin. Nämä ryhmät ovat oman paikkakuntamme/talousalueemme ulkopuolelta. Näitä oppilasryhmiä käy vuodesta riippuen noin 1-2 hlö. Näissä tapahtumissa tarkoituksena tutustuttaa lajiin; esitellään golfvälineet, kerrotaan yleistietoa golfista pelinä, opetetaan lyönnin perusasiat grippi, lyöntiasento jne., jonka jälkeen oppilaat pääsevät harjoittelemaan rangella. Meidän puolesta paikalle on järjestetty ohjaaja. Ala-asteen oppilaat käyvät tutustumassa lajiin liikuntatunnilla ja tutustuminen on järjestetty myös paikallisen jääkiekkoseuran E -junioreille. Koululaiset vierailevat kentällä ja me vierailemme kouluilla. Lähialueen kuntien koululaiset (toisen asteen koulutukseen asti) saavat käyttää rangea (1pol/hlö) ja lähipelialuetta veloituksetta. Opettajat toimivat ohjaajina ja seura antaa mahdollisuuksien mukaan lisäohjausta. Lähestymme kouluja kirjeitse joka tuottikin niin oppilaiden kuin opettajienkin osalta rynnistyksen kentällemme. Saimme Green Card -kurssille tulemaan porukkaa kyseisen tempauksen ansiosta. Vierailijoita oli n. 1 henkeä yhteensä. Seura tarjoaa bussimatkan ja opetuksen, kenttä Oy puitteet Alueen liikuntaopettajille on tarjottu Green Card -kurssi ja ohjaajakoulutus. Pystyvät itse ohjaamaan tutustumiskerran. Lainavälineet löytyvät kentältä. Lähialueen kouluille liikunnanopettajille kutsut tutustumaan lajiin Alueen koulut tuovat liikuntatunneilla oppilaita tutustumaan lajiin. Seuran pro toimii esittelijänä. Yläkoululaisia ilmaisella kuljetuksella kouluaikana. Koulujen kanssa ympärivuotinen yhteistyö: - Mahdollisuus talvihallilla tai koulun liikuntasalissa lyöntiharjoitteluun - Rangella sovitut harjoituskerrat. - Par 3:lla pelaamista ja kisoja. Kaupungin oppilaitosten oppilaita kannustetaan tutustumaan lajiin kunkin koulun liikuntatuntiraamin puitteissa, koululaisille järjestetään opettajiensa johdolla käyttöön välineet sekä tarvittavat lähipeliharjoittelualueet korvauksetta.

19 Tutustuminen on osa koulujen liikuntakursseja. Keväällä 211 kävi 13 oppilasryhmää ja syksyllä 14 ryhmää, yhteensä 45 oppilasta kävi tutustumassa golfiin. 17 Kouluille järjestetään tutustumispäivä. Lukiossa olevat voivat suorittaa Green Cardin yhtenä kouluaineena (kurssi). Kentän lähellä yksi ala-aste jonka eri luokat käyvät aina keväällä tutustumassa lajiin. Koulut saavat käydä edulliseen hintaan kokeilemassa golfin pelaamista harjoituslyöntialueella. Koulun liikunnanopettajan lisäksi pyritty saamaan yksi seuran jäsenistä / ohjaaja paikalle. Koulugolfia (Saligolf) kaikille kunnan alakouluille, luokat 3-6. Osallistujia yhteensä n. 3. Toukokuussa kutsuttiin vielä n. 75 tutustumaan lajiin kentällemme. Tähän kului aikaa 2 työpäivää ja ohjaajia oli paikalla kumpanakin päivänä 12. Onnistunut juttu. Kentälle tullessa liikunnanopettaja vetää liikuntatunnin rangella + halukkaat pelaavat PAR-3 kentän. Yhtenä talvena olemme käyneet kouluilla esittelemässä koulugolfia ala-aste- ja yläasteikäisille. Koulugolf ollaan ottamassa takaisin ohjelmistoon. Kansallisen golfpäivän yhteydessä Tarkoitus on aloittaa yhteistyö alueen koulujen kanssa. Lisäksi järjestämme erillisen nuorisoillan keväällä jossa informoidaan nuorisotoiminnasta. Kaudella 212 on myös Junnugolf-päivä sekä kunnan eri seurojen välinen Ryder Cup- henkinen joukkuekisa. Lisäksi osallistuminen paikallisille syysmarkkinoille. Koulu-golf projektia pyöritetty kolmatta vuotta. Projekti tehdään yhteistyössä lähialueiden koulujen, kunnan sekä kaupungin kanssa. Osa ryhmistä osaa käydä jo opettajien kanssa keskenään golfaamassa, kaikille muille tarjotaan ohjausapua. Lisäksi hankittu välineistö myös kouluilla toimimiseen, jolloin voimme "jalkautua" kouluille pitämään tunteja tai osallistumaan erilaisiin tapahtumiin tai teema-päiviin. Useamman vuoden jatkunut perinne yhteistyössä koulujen kanssa. Monille "luokkaretki". Noin 15 kävijää vuodessa Kaksi ala-aste-luokkaa kävi tutustumassa golfiin rangella (ohjelmassa lähipeli- ja swing-kokeilua + puttikisa). Seura järjesti yhden saligolfpäivän ala-asteella, jolloin golfia kokeili n 8 lasta. Alueen liikunnan opettajille on järjestetty alkeiskurssi ja osa heistä kävi 1-tason ohjaajakoulutuksen muutama vuosi sitten. Ala- ja yläkoulun kanssa on ollut sopimus urheilutuntien pitämisestä rangella keväällä tai syksyllä. Muutama vuosi sitten oli lähilukion kanssa erillinen sopimus golftunneista, kun heillä oli valinnaisaineena golf! Kaikissa näissä tapauksissa liikunnanopettaja on itse opettanut oppilaitaan. Olemme tarjonneet Pron palveluja, mutta koulujen budjetit ovat liian pienet siihen). Kutsuttiin ala-asteen 4. luokka tutustumaan lajiin. Vetäjänä valmennuspäällikkö ja kilparyhmän nuoret. Tulevana keväänä järjestetään useita tutustumistilaisuuksia lähikoulujen luokille. Vanhemmat vastaavat kuljetuksista. Alueen koulut käyvät tutustumassa lajiin osana liikuntakursseja. Toteutusmuotona range ja lähipeliharjoittelu sekä kentällä pelattava leikkimielinen kolmen reiän joukkuekisa. Yläkoululaiset tulevat liikunnanopettajansa ohjaamine, seura lainaa välineet ja tarjoaa poletit. Yhtenäiskoulun luokat 3-9 käyvät kaksi kertaa vuodessa tutustumassa lajiin. Koululaisten kanssa käydään läpi yleistä golf asiaa, turvallinen toiminta harjoitusalueella, lähipeli lyöntejä, puttausta ja rautalyöntejä rangelle. Seurasta yleensä 1-2 ohjaajaa ja koululta opettaja ja avustaja paikalla. Ryhmäkoko keskimäärin 15 oppilasta ja jaetaan pienempiin ryhmiin harjoitusten ajaksi. Kaikille osallistujille kerrotaan seuran junioriharjoituksista jotka ovat kaikille junioreille maksuttomia. Kouluille tarjotaan liikuntailtapäivä / lajiin tutustumisia kentällä. Lisäksi koulujen liikuntatapahtumissa olemme mukana erilaisilla tehtävärasteilla. Suomen Golfliitto ry

20 18 LIITE 3. SUURIMMAT HAASTEET OMASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ NUORISOTOIMINNAN OSALTA? Huonot harjoitusalueet ja mahdollisuudet kentällä. Etäisyys ja julkisten kulkuvälineiden puute. Tarvittaisiin lisää osaavia, koulutettuja ohjaajia ja tietenkin seuralta resursseja, joilla korvattaisiin ohjaajien työpanos. Alueen vähäinen nuorison määrä, joista kilpailee monta eri urheilulajia. Syntyvyys kunnassa on noin 6 hlö/vuosi. Naapurikunnasta (noin 5km päästä) seurassamme on paljon pelaajia, mutta sieltä pitkästä välimatkasta johtuen junioreiden saaminen golfin pariin on mahdollista ainoastaan jos vanhemmat pelaavat. Ohjaajien määrä on vähäinen. Ensi kaudella panostamme junioritoimintaan lisäämällä toiminnassa valmentajien ohjaustunteja. Tavoitteena on junioripelaajien määrän kasvattaminen. Perustamme mm. uuden ryhmän ja tuplaamme nuorempien tsemppareiden harjoittelu-/toiminnallisia ohjauskertoja. Myös nuorten kilpailutoimintaa lisätään. Saada vanhemmat mukaan aktiiviseen toimintaan. Meillä ei ole juniori- / nuorisotoimikuntaa koska toimikuntiin ei ole halukkaita! Vapaaehtoisten saaminen mukaan toimintaan sekä kontakti lähikouluun Nuorten pääsyn kentälle omatoimisesti Juniorit ovat liian riippuvaisia vanhempien autokuskailuista koska kenttä sijaitsee kaupunkialueen ulkopuolella eikä golfkentälle kulje busseja. Nuorten pelaajien vähäinen määrä. Pitkät etäisyydet, sillä nuoret jakautuneet useille eri paikkakunnille lähialueella. Innokkaiden vanhempien puute. Saada aloittelevia junioreita lajin pariin, sekä pysymään mukana toiminnassa, Rangen soveltuvuus treeniryhmille. Saada ikäryhmä vuotiaat pysymään lajin parissa. Junnujen vähäinen määrä. Paljon muita harrastuksia, golf on monelle aktiiviselle juniori liikkujalle liian "hidasta" Kentän saavutettavuus; kyliltä matkaa kentälle, junnu tarvitsee aina kyydin. Jo jäsenenä olevien nuorten aktivoiminen mukaan toimintaan. Nuorille sopivien oikeanlaisten ohjaajien löytäminen Suurin haaste on eri lajien kilpailutilanne junioreiden keskuudessa. Golf jää usein kesälajin asemaan. Kesäisin junioreita on huomattavasti enemmän haastajaryhmissä, kuin talvisin Liian vähän junnuja, liian vähän ohjaajia. Seuran jäsenillä ei halukkuutta osallistua junioritoimintaan. Pro:n omat opetuskiireet kesäaikana. Puutteelliset harjoitusolosuhteet sekä kesällä että talvella(ei hallia). Kentän etäisyys keskustasta sekä jääkiekon vahva asema kaupungissa Par 3 -harjoittelukentän puuttuminen, vähäinen aktiivisten nuorten golfarien määrä. Oman seuran asenteet / jäsenrakenne Ohjaajilla raskas talkootyö. Uusien nuorten aktiivijäseniksi kannustaminen. Ensi vuodeksi olemme saaneet 4 uutta ohjaajaa, laskin heidät jo mukaan tähän kyselyyn. Ja se auttaa ohjaustilannetta paljon. samoin toimihenkilöitä vaihtuu, joten toimintaan tulee taas uutta virtaa. Teemme junioritoimintaa yhdessä toisen seuran kanssa, siinä on omat haasteet välillä (seurojen eri yritysmuodon takia). Vanhemmat pitäisi vielä saada paremmin mukaan myöskin. Järjestämme 1-tason kurssin tammikuussa ja sinne on tulossa 14 uutta innokasta osallistujaa. Eli hyvä draivi sen suhteen päällä. Tulevalle kesälle kehitämme myös uusia ryhmiä, jotka laskin tähän kyselyyn, mutta en voinut vastata vielä kävijämääristä.

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Seura toimintaympäristönä

Seura toimintaympäristönä SUOMEN KORIPALLOLIITTO Seura toimintaympäristönä Versio 3.0-21.9.2006 Copyright 2006. Suomen Koripalloliitto Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 1 2. SEURAN LINJAUSTEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 2 2.1 HALLITUS

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen

Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 171 ISBN 951-790-198-4 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

2013# 1. Kesän 2013. Kilparyhmä. vahvistuu. s.18. s. 6. Valvojan päivä. Millaiset greenit tänä kesänä? s. 22. Kati Nieminen palasi joukkoomme. s.

2013# 1. Kesän 2013. Kilparyhmä. vahvistuu. s.18. s. 6. Valvojan päivä. Millaiset greenit tänä kesänä? s. 22. Kati Nieminen palasi joukkoomme. s. ingside 2013# 1 Kilparyhmä vahvistuu s.18 Kesän 2013 Tapahtumat Valvojan päivä s. 22 Kati Nieminen palasi joukkoomme s. 4 s. 6 Millaiset greenit tänä kesänä? 1 Tapahtumakalenteri 2013 Pelitaso kohenee

Lisätiedot

Viipurin Golf Seuralehti ja lajiliite 2014

Viipurin Golf Seuralehti ja lajiliite 2014 1 Viipurin Golf Seuralehti ja lajiliite 2014 Viheriöt kutsuvat! 2 Vuoden Auto Suomessa 2014 3 Viipurin Golf AVAUS Golfista on moneksi Luet nyt ensimmäistä Viipurin Golfin Etelä-Saimaan liitteenä ilmestyvää

Lisätiedot

Klubihengestä vetovoimaa myös uusille jäsenille!

Klubihengestä vetovoimaa myös uusille jäsenille! Hyvinkään Golfseuran kevätlehti 2012 jäsenille ja yhteistyökumppaneille Klubihengestä vetovoimaa myös uusille jäsenille! Ympäristöystävällistä ja varmaa kaukolämpöä. Riihimäen Kaukolämpö Oy, Lopentie 15-17,

Lisätiedot

2014#1. Tapahtuma- Kalenteri s. 3. Jyrkikapteenin mietteet s. 28. SM-mitaleille s. 10. kentällä. s. 4

2014#1. Tapahtuma- Kalenteri s. 3. Jyrkikapteenin mietteet s. 28. SM-mitaleille s. 10. kentällä. s. 4 ingside 2014#1 Tapahtuma- Kalenteri s. 3 Jyrkikapteenin mietteet s. 28 Edustusryhmä tähtää SM-mitaleille s. 10 Uutta kentällä s. 4 ERG Tauko vai ei? Yksi eniten tunteita herättävistä ja mielipiteitä jakavista

Lisätiedot

HELSINGIN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 1 2011

HELSINGIN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 1 2011 HELSINGIN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 1 2011 Puheenjohtajalta Parannetaan mainettamme yhdessä Ihan aluksi haluan kiittää entistä puheenjohtajaamme Leif Ekströmiä asia joka jäi perinteisesti tekemättä joulukuun

Lisätiedot

Sisältää kutsut syyskokouksiin

Sisältää kutsut syyskokouksiin Aurinko Palsta Aurinko golfin jäsen- ja osakaslehti 2 10 Sisältää kutsut syyskokouksiin Kilpailutulokset Tyytyväisyyskyselyn tulokset www.masku.com varaa nyt! Aurinko Golfiin Naantaliin kauden 2011 pelioikeus

Lisätiedot

TARINAGOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2011

TARINAGOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2011 TARINAGOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2011 puheenjohtajan palsta kohti pelikautta Parin viime vuoden ajan tarinalaisten kilpailumenestys on ollut lähes huikea. Tämä on osoitus systemaattisesta nuorten ohjauk sesta

Lisätiedot

MÄKIKOTKA AKATEMIA TOIMINTAMANUAALI SEUROILLE

MÄKIKOTKA AKATEMIA TOIMINTAMANUAALI SEUROILLE MÄKIKOTKA AKATEMIA TOIMINTAMANUAALI SEUROILLE Mäkikotka akatemia Toimintamanuaali 1 SAATESANAT Tämä käsillä oleva Mäkikotka akatemioiden toimintamanuaali on syntynyt osana Finnjumping ry:n strategiatyötä

Lisätiedot

2015! GOLFIA. TOIMIkunnat. Jäsenlehti 1 2015. Klubiravintola. uudistuu! s.5. Naisten oma Ryder cup! s.8. tiedottavat.

2015! GOLFIA. TOIMIkunnat. Jäsenlehti 1 2015. Klubiravintola. uudistuu! s.5. Naisten oma Ryder cup! s.8. tiedottavat. LAKESIDE GOLF VAMMALA RY Jäsenlehti 1 2015 Naisten oma Ryder cup! s.8 GOLFIA 2015! JÄSENLUETTELO YHTEISTYÖSOPIMUKSET TOIMIkunnat tiedottavat Kilpailukalenteri s.18 Klubiravintola uudistuu! s.5 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

On Juhlan aika TARINAGOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2008. Tarinagolf ry 25v. ja VanhaTarina 20v. 18.6.2008

On Juhlan aika TARINAGOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2008. Tarinagolf ry 25v. ja VanhaTarina 20v. 18.6.2008 TARINAGOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2008 Kuva: Jussi Peltola / Savon Sanomat On Juhlan aika Tarinagolf ry 25v. ja VanhaTarina 20v. 18.6.2008 Tällainen oli tilanne Kuopion seutukunnan golfissa 17.5.1983. Kuvassa

Lisätiedot

Tarinagolf ry:n jäsenlehti 1/2005. Kalifornian terveiset Majurista kapteeniksi Ole oma pikku caddiemaster Tarina tutkii

Tarinagolf ry:n jäsenlehti 1/2005. Kalifornian terveiset Majurista kapteeniksi Ole oma pikku caddiemaster Tarina tutkii Tarinagolf ry:n jäsenlehti Kalifornian terveiset Majurista kapteeniksi Ole oma pikku caddiemaster Tarina tutkii Ry:n Tarinagolf puheenjohtajan palsta HYVÄT JÄSENET! S euramme 23. toimintavuosi on käynnistynyt.

Lisätiedot

2014#2. Synttärit St Andrewsissa s. 22 Tommy ja Jaana lyöntipelimestarit s. 10. 25-vuotisjuhlat. s. 24. tulossa s. 26. Pelattu ympäri vuoden

2014#2. Synttärit St Andrewsissa s. 22 Tommy ja Jaana lyöntipelimestarit s. 10. 25-vuotisjuhlat. s. 24. tulossa s. 26. Pelattu ympäri vuoden ingside 2014#2 Synttärit St Andrewsissa s. 22 Tommy ja Jaana lyöntipelimestarit s. 10 25-vuotisjuhlat s. 24 tulossa s. 26 Pelattu ympäri vuoden Kausi 2014 Sisältö 4 Rinkun mestarit 2014 6 Tommy Gulin vei

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla

Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla Milla Paumo Nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisuja 29 SUKUPUOLTEN TASA ARVO VALTION RESURSSIOHJAAMALLA NUORISOTOIMIALALLA Milla Paumo

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

1. Ampumaurheilu on siisti harrastus 1 Ampumaseuran nuorisotoiminnan tavoitteet Toiminnan arvot ja linjaukset

1. Ampumaurheilu on siisti harrastus 1 Ampumaseuran nuorisotoiminnan tavoitteet Toiminnan arvot ja linjaukset Ampumaurheilukoulu Sisällysluettelo 1. Ampumaurheilu on siisti harrastus 1 Ampumaseuran nuorisotoiminnan tavoitteet Toiminnan arvot ja linjaukset 2. Suunnittelu käynnistää toiminnan 2 Uuden toiminnan käynnistäminen

Lisätiedot

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen asiakastutkimus 2003 Miten keskus on onnistunut tehtävässään? Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen

Lisätiedot

UUSI KAUSI TÄYNNÄ ODOTUSTA, MENESTYSTÄ JA MAKEITA VOITTOJA

UUSI KAUSI TÄYNNÄ ODOTUSTA, MENESTYSTÄ JA MAKEITA VOITTOJA 1 2014 OY PICKALA GOLF AB:N JA PICKALA GOLF CLUB RY:N JÄSENLEHTI. ILMESTYY KAKSI KERTAA VUODESSA WWW.PICKALAGOLF.FI UUSI KAUSI TÄYNNÄ ODOTUSTA, MENESTYSTÄ JA MAKEITA VOITTOJA KESÄLLÄ LUVASSA JÄNNITYSTÄ

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

TGK Kenttäposti TUUSULAN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI. sivu 5. Kisat ja tapahtumat. sivu 16. Juniorit TUUSULAN GOLFKLUBI

TGK Kenttäposti TUUSULAN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI. sivu 5. Kisat ja tapahtumat. sivu 16. Juniorit TUUSULAN GOLFKLUBI TUUSULAN GOLFKLUBI TGK Kenttäposti TUUSULAN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 2/2014 sivu 5 sivu 6 sivu 16 sivu 22 Sanna Kervinen Kisat ja tapahtumat Juniorit Linksien lumoa PÄÄKIRJOITUS Tuusulassa 9.11.2014 Mennyt

Lisätiedot

RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI

RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI Ehdotuksia yhdenvertaisten harrastamisen mahdollisuuksien edistämiseksi Nuori Suomi 2012 Toimittanut: Riikka Lahti

Lisätiedot

mestarit Swingin pohjat luodaan talvella Kesän 2012 Meitä on JO 1700 Vihertääkö ruoho aidan takana? Positiivisten uutisten kausi s. 24 2012#2 s.

mestarit Swingin pohjat luodaan talvella Kesän 2012 Meitä on JO 1700 Vihertääkö ruoho aidan takana? Positiivisten uutisten kausi s. 24 2012#2 s. ingside 2012#2 Kesän 2012 mestarit Vihertääkö ruoho aidan takana? s. 18 Meitä on JO 1700 s. 28 Positiivisten uutisten kausi s. 21 Swingin pohjat s. 24 luodaan talvella 2 Kausi 2012 Voittajan puhe Kauden

Lisätiedot

Salama-Sanomat. Yleisurheilukoulut starttaavat 5.5. uudistuu. Yleisurheilu on. Try Out -päivät Myyrmäessä

Salama-Sanomat. Yleisurheilukoulut starttaavat 5.5. uudistuu. Yleisurheilu on. Try Out -päivät Myyrmäessä Salama-Sanomat HUHTIKUU 2014 julkaisija Vantaan Salamat ry - SUL:n jäsen Kuva: SUL Yleisurheilukoulut starttaavat 5.5. Vantaan Salamat tarjoaa ympärivuotista toimintaa yleisurheilun parissa kaiken ikäisille:

Lisätiedot

HELSINGIN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 1 2009. Ravintola s. 8 Osta nimikkosalava s. 11 +55:n liikunta s. 12 Risusavotta s. 17

HELSINGIN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 1 2009. Ravintola s. 8 Osta nimikkosalava s. 11 +55:n liikunta s. 12 Risusavotta s. 17 HELSINGIN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 1 2009 Ravintola s. 8 Osta nimikkosalava s. 11 +55:n liikunta s. 12 Risusavotta s. 17 Pääkirjoitus TALI GOLF Tiedotustoimikunta Kari Kallio Jaana Jalonen Jeppe Arokanto

Lisätiedot

KIEKKOKOULUN JÄRJESTÄJÄN OPAS

KIEKKOKOULUN JÄRJESTÄJÄN OPAS 1 KIEKKOKOULUN JÄRJESTÄJÄN OPAS SJL:n Eteläisen alueen Lapsikiekkovaliokunta 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Kiekkokoulu Tarkoitus... 3 Erilaiset mallit. 3 2 Kiekkokoulun merkitys ja rooli jääkiekkoseuran toiminnassa..

Lisätiedot