SELVITYS GOLFSEUROJEN NUORISOTOIMINNASTA 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELVITYS GOLFSEUROJEN NUORISOTOIMINNASTA 2011"

Transkriptio

1 SELVITYS GOLFSEUROJEN NUORISOTOIMINNASTA 211 Raportti Toukokuu 212 Suomen Golfliitto Antti Rimpiläinen

2 Kaikkien kyselyyn vastanneiden seurojen kesken arvottiin huikea pääpalkinto; Kyselyyn vastanneiden seurojen kesken arvotaan palkintona junioripäivä, jolloin paikalle tulevat Suomen Golfliiton liittovalmentaja Juha Skyttä sekä SGL kouluttaja (Talin head pro) Henrikki Tolonen. Päivän ohjelma sisältää ohjattuja harjoituksia sekä testejä junioreille ja sisältöä voidaan muokata seuran toiveiden mukaisesti. Arpa osui tällä kertaan Järviseudun Golfseuran kohdalle. Onneksi olkoon!

3 SISÄLLYS JOHDANTO... 2 Yleistä selvityksestä Kyselyyn vastanneet seurat ja henkilöt... 3 NUORTEN HARJOITUSRYHMÄT... 4 Jäsenrekisteri ja harjoitusryhmissä aktiivisesti mukana olevat nuoret... 4 Muita tietoja nuorten harjoitusryhmistä... 6 Harjoitusryhmien ohjaajat/valmentajat... 7 SEUROJEN MUU NUORISOTOIMINTA... 9 Nuorille järjestetyt kilpailut kentällä... 9 Nuorille järjestetyt kisailut/lähipelikisat harjoitusalueella... 1 Golfleirit, lajiin tutustuminen ja koululaisryhmät GOLFLIITON TUKITUOTTEET POHDINTA Loppusanat LIITTEET LIITE 1. Kyselyyn 211 vastanneet seurat alueittain LIITE 2. Menettelytapoja koululaisryhmien tutustumisessa lajiin LIITE 3. Suurimmat haasteet omassa toimintaympäristössä nuorisotoiminnan osalta? LIITE 4. Vapaa sana Golfliiton seura- ja nuorisotoiminnasta... 2 Selvitys golfseurojen nuorisotoiminnasta 211 Raportti Toukokuu 212 Suomen Golfliitto Antti Rimpiläinen

4 2 JOHDANTO YLEISTÄ SELVITYKSESTÄ 211 Selvityksen tarkoitus Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa seuratoiminnassa mukana olevien nuorten (alle 21 -vuotiaat) määrää, harjoitusryhmien rakennetta, sekä harjoitusryhmien toiminnan tunnuspiirteitä suomalaisissa golfseuroissa. Jäsenrekisteristä vuosittain poimittavat luvut kertovat tarkan jäsenten lukumäärän tiettynä ajankohtana. Niistä ei kuitenkaan selviä lajin parissa aktiivisesti mukana olevien lukumäärä tai saada tietoa seuroissa tapahtuvasta nuorisotoiminnasta. Selvitys liittyy osaltaan Suomen Golfin Strategian 22 painopistealueeseen Lapset ja nuoret. Tavoitteiksi tälle painopistealueelle on strategiassa nimetty seuraavat asiat: Hyväksytty Nuorisotoimintalinja, joka perustuu yhdessä sovittuihin arvoihin ja päämääriin Lasten ja nuorten määrän kasvattaminen ja seuratoiminnan kehittäminen Lasten ja nuorten lähtökohdista tehty suunnitelmallinen ohjaus- ja valmennustoiminta Tulosten hyödyntäminen Tässä raportissa esitetyt tulokset edustavat melko hyvin yhteenvetoa koko Suomesta. Kyselyyn vastasi 66 % kaikista Suomen golfseuroista. Vastanneet seurat jakautuivat maantieteellisesti kaikille Golfliiton alueille. Aineistosta on tarvittaessa mahdollista selvittää myös alueellisia tai seurakohtaisia tuloksia. Kyselyä tullaan hyödyntämään vuosittain yhtenä Golfliiton ja jäsenseurojen nuorisotoiminnan mittarina. Saadut tulokset tullaan huomioimaan Golfliiton palveluissa ja tuotteissa, jotka vaikuttavat suoraan tai välillisesti seurojen nuorisotoimintaan. Lukuja tullaan hyödyntämään nuorten toiminnan edistämisessä eri markkinointikanavia pitkin. Tuloksista nostettuja poimintoja esitellään mm. Golflehdessä ja -sivustolla. Tämä raportti toimitetaan sähköisesti kaikkien seurojen sekä nuorisovastaavien sähköpostiosoitteisiin toukokuun aikana. Jokainen yksilö tai taho voi hyödyntää tuloksia suunnitellessaan nuorille suunnatun toiminnan organisointia ja sisältöjä omassa seurassaan. Selvityksen toteutus ja rakenne Selvitys toteutettiin vuodenvaihteessa sähköisenä kyselynä. Kyselypohja laadittiin yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (KIHU) kanssa. Kysely toimitettiin golfyhteisöjen yleisiin sähköpostiosoitteisiin, nuorisovastaaville ja toimitus-/toiminnanjohtajille. Vastaukset kyselyyn saatiin yhteensä 86 golfseurasta. Kysely jakautui rakenteeltaan neljään pääosioon: 1. Yleistietoja seurasta 2. Nuorten harjoitusryhmät (ryhmien rakenne ja ohjaajat/valmentajat, tavoitteet ja toimintajakso) 3. Seuran muu nuorisotoiminta (nuorille järjestetyt tapahtumat ja lajiin tutustuminen) 4. Muuta (Suomen Golfliiton tukituotteet seuroille ja oman toimintaympäristön haasteet) Kyselyssä oli lisäksi kaksi avointa kysymystä otsikoilla Mitkä haasteet omassa toimintaympäristössänne koette suurimmiksi nuorisotoiminnan osalta? ja Vapaa sana Golfliiton Seura- ja nuorisotoiminnasta. Näihin kohtiin kirjatut vastaukset on koottu liitteisiin 3 ja 4. Miellyttäviä ja kehittäviä lukuhetkiä!

5 3 KYSELYYN VASTANNEET SEURAT JA HENKILÖT Kyselyyn vastasi yhteensä 86 golfseuraa. Seuroja oli vastaushetkellä Suomessa kaikkiaan 131 kappaletta, eli vastausprosentiksi muodostuu kokonaisuudessaan 66 %. Vastanneet seurat jakautuivat Golfliiton aluejaon mukaisesti siten, että lukumäärällisesti eniten vastauksia saatiin Uudeltamaalta (27 kpl). Jäsenseurojen lukumäärään suhteutettuna aktiivisin alue oli kuitenkin Lounais- Suomen alue (89 % alueen seuroista). Kaikki kyselyyn vastanneet seurat löytyvät alueittain jaoteltuina liitteestä 1. Vastauksien lukumäärä alueittain (kpl) Pohjanmaa 6 Pohjois- Suomi 7 Uusimaa 27 Keski- Suomi 14 Lounais- Suomi 16 Itä-Suomi 16 KUVIO 1. Kyselyyn vastanneiden seurojen lukumäärä alueittain. Vastausprosentit alueittain Lounais-Suomi Uusimaa Itä-Suomi Keski-Suomi Pohjanmaa Pohjois-Suomi 62 % 56 % 55 % 47 % 75 % 89 % % 25 % 5 % 75 % 1 % KUVIO 2. Vastausprosentit alueittain (prosenttia alueen kaikista golfseuroista). Seurojen puolesta kyselyyn vastanneet henkilöt olivat jakautuneet useisiin eri rooleihin. Suurimpia selkeästi roolin perusteella jakautuvia luokkia olivat toiminnanjohtaja (23 kpl) sekä nuorisotoimikunnan puheenjohtaja/vetäjä (22 kpl). Seuraavaksi suurimpia, selkeästi nimikkeen perusteella eroteltavia luokkia olivat pro (7 kpl), sihteeri (6 kpl) sekä puheenjohtaja (6 kpl). Nimikkeiden laajasta kirjosta johtuen yhdeksi luokaksi yhdistettiin nuorisovastaavaa / nuorisopäällikköä kuvaavat roolit (16 kpl). Kaikkien vastauksien (86 seuraa) laatimiseen kirjattiin osallistuneen yhteensä 95 henkilöä. Kyselyyn vastanneiden rooli / nimike seurassa Toiminnanjohtaja Nuoriso TMK puheenjohtaja / -vetäjä Nuorisovastaava /-päällikkö Pro Sihteeri Puheenjohtaja 7 (7%) 6 (6%) 6 (6%) 23 (24%) 22 (23%) 16 (17%) Vastauksia kpl (% kaikista) kpl 1 2 KUVIO 3. Kyselyyn vastanneiden itse ilmoittamat roolit / nimikkeet seurassa. Suomen Golfliitto ry

6 Alle 21 -vuotiaiden määrä 4 NUORTEN HARJOITUSRYHMÄT JÄSENREKISTERI JA HARJOITUSRYHMISSÄ AKTIIVISESTI MUKANA OLEVAT NUORET Jäsenrekisteriin kirjataan kaikki seuran jäsenyyden lunastaneet ikään ja sukupuoleen katsomatta. Kuviossa 4 verrataan sitä, kuinka moni näistä (alle 21 -vuotiaista) oli aktiivisesti mukana seuran harjoitusryhmissä. Aktiivinen harjoitusryhmään osallistuminen edellytti tässä selvityksessä, että nuori oli vähintään 8 % harjoituksista paikalla. Rekisterissä ja harjoitusryhmissä aktiivisesti mukana olevat nuoret n=86 seuraa % 23 % 37 % Yhteensä Poikia Tyttöjä Rekisterissä Harjoitusryhmissä Prosenttia 27 % 23 % 37 % KUVIO 4. Jäsenrekisterissä olevien nuorten osallistuminen harjoitusryhmiin. Jotkut saaduista vastauksista jättivät avoimeksi sen, oliko ilmoitetun luvun osalta kyseessä poikia vai tyttöjä. Vastauksessa ilmoitettiin esimerkiksi vain junioreiden kokonaislukumäärä ilman tarkempaa erittelyä. Tästä johtuen kuvion 4 luvut eivät tarkalleen täsmää loogisen laskutoimituksen, Poikia + Tyttöjä = Yhteensä, suhteen. Näistä tarkimmat luvut ovat luokassa Yhteensä, mutta epätarkkojen vastausten määrä oli melko pieni ja luvut ovat sinänsä käyttökelpoisia. Sama ilmiö on havaittavissa myös kuvioiden 5 ja 6 tiedoissa. Kyselyn perusteella jäsenrekisteriin kuuluvista junioreista (alle 21-vuotias) noin neljännes (27 %) osallistui aktiivisesti seurojen ryhmäharjoituksiin. Tyttöjen osalta kokonaismäärä sekä rekisterissä (263) että harjoitusryhmissä (975) oli selvästi poikia matalampi (8279 ja 1912), mutta lukumäärään suhteutettuna suurempi osa tytöistä oli aktiivisesti mukana harjoitusryhmissä (tytöt 37 %, pojat 23 %). Nuoret jäsenrekisterissä ja harjoitusryhmissä ikäluokittain jaoteltuna Kuvioon 5 (sivu 5) on kuvattu jäsenrekisterissä olevien nuorten jakautuminen seuraavissa ikäluokissa; alle 7, 7-12, ja vuotiaat. Ikäluokkien jako perustuu Suomen Golfliiton sinettiseurahakemukseen. Jäsenrekisterissä suurin ikäluokka oli vuotiaat. Ikäluokan suuruus kyselyyn vastanneissa seuroissa oli yhteensä 518 nuorta (1194 tyttöä ja 3588 poikaa). Kuviosta 5 huomataan, että seuroissa jäseninä olevien nuorten lukumäärä kasvaa ikäluokkaan vuotiaat saakka, mutta määrä pienenee melko huomattavasti ikäluokassa vuotiaat. Prosentuaalisesti jäsenrekisterissä olevien nuorten lukumäärä pienenee ikäluokkien ja välillä 29 % (1435 nuorta).

7 5 Jäsenrekisterissä olevien nuorten jakautuminen ikäryhmiin n=86 seuraa Alle 7 v 7-12 v v v Yhteensä Poikia Tyttöjä KUVIO 5. Jäsenrekisterissä olevien jakautuminen ikäluokittain. 86 vastanneesta seurasta ainoastaan kolmella ei ollut tarjolla erillisiä harjoitusryhmiä nuorille. Kuvioon 6 on kuvattu aktiivisesti harjoitusryhmissä mukana olevien jakautuminen ikäluokittain. Kun verrataan kuviota 5 ja 6 keskenään, havaitaan selkeä eroavaisuus jäsenrekisterin sekä harjoitusryhmissä toimivien lukumäärän kehityksessä ikäluokkien välillä. Erityisesti siirryttäessä ikäluokasta 7-12 ikäluokkaan 13 17, rekisterissä olevien lukumäärä kasvaa 53 %, kun samalla harjoitusryhmissä aktiivisesti mukana olevien lukumäärä pienenee 2 %. Harjoitusryhmissä aktiivisesti mukana olevien vuotiaiden kokonaismäärä (185) on erittäin alhainen. Ikäryhmästä vain 41 tyttöä ja 127 poikaa ilmoitettiin osallistuvan aktiivisesti jonkun ryhmän harjoituksiin vuotiaissa ryhmiin osallistuvien kokonaismäärä on ainoastaan 5 % jäsenrekisterissä olevista harrastajista, kun ikäryhmässä v sama suhdeluku on 26 % ja ikäryhmässä 7-12 v 56 %. Mielenkiintoisena piirteenä voidaan pitää havaintoa, että ikäryhmässä alle 7 v harjoitusryhmiin osallistuu enemmän lapsia kuin jäsenrekisterissä on saman ikäryhmän jäseniä. Harjoitusryhmiin osallistuvien nuorten jakautuminen ikäryhmissä n=83 seuraa Alle 7 v 7-12 v v v Yhteensä Poikia Tyttöjä KUVIO 6. Harjoitusryhmissä olevien jakautuminen ikäluokittain. Suomen Golfliitto ry

8 Harjoitusryhmiä kpl Seurojen lukumäärä 6 MUITA TIETOJA NUORTEN HARJOITUSRYHMISTÄ Seuroissa harjoitusryhmät muodostetaan pääasiassa joko tasoituksen (55 %) tai iän (43 %) perusteella. Ryhmät ovat melkein aina avoinna sekä pojille että tytöille (89 %). Tähän kysymykseen vastanneissa seuroissa (n=83) oli yhteensä 313 nuorten harjoitusryhmää. Keskiarvoksi tuli 3,8 ryhmää per seura. Suurimmassa osassa seuroja oli kolme nuorten harjoitusryhmää (21 %) ja seuraavaksi eniten oli kahden tai viiden harjoitusryhmän seuroja (molemmat 17 %). Kahdessa seurassa oli kymmenen eri harjoitusryhmää nuorille. Seurojen jakautuminen harjoitusryhmien määrän mukaan % 21 % 17 % n=83 seuraa, 313 ryhmää 25 % 2 % 1 12 % 13 % 15 % 8 % 1 % 5 2 % 3 % 2 % Harjoitusryhmien lukumäärä seurassa 5 % % KUVIO 7. Vastanneiden seurojen jakautuminen nuorten harjoitusryhmien lukumäärän mukaan. Kesällä suurin osa harjoitusryhmistä harjoittelee kerran viikossa (51 %, n=271) ja sama koskee myös talvikautta (35 %, n=262). Kaksi kertaa viikossa harjoittelevia ryhmiä oli kesäkaudella 29 % ja talvikaudella 23 %. Joka neljännellä harjoitusryhmällä ei ollut toimintaa talvikauden aikana. Harjoituksien tiheys talvikaudella % 23 % 35 % 5 % 3 % % 63 Neljä kertaa viikossa tai useammin Kolme kertaa viikossa Kaksi kertaa viikossa Kerran viikossa 2-3 kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa tai harvemmin n=262 ryhmää 24 % Ryhmällä ei ole toimintaa talvikaudella 4 % 3 % 2 % 1 % % KUVIO 8. Harjoituksien tiheys talvikaudella.

9 Ohjaajien/valmentajien lukumäärä ikäryhmässä Seurojen lukumäärä 7 HARJOITUSRYHMIEN OHJAAJAT/VALMENTAJAT Niissä seuroissa, joissa nuorten harjoitusryhmiä oli (n=83), ryhmien toimintaan osallistui säännöllisesti 356 ohjaajaa/valmentajaa. Keskiarvo yhtä seuraa kohti oli 4,3 ja 5 % seuroista toimi säännöllisesti 1-3 ohjaajaa/valmentajaa. Seurojen jakautuminen ohjaajien/valmentajien lukumäärän mukaan 25 3 % 2 24 % n=83 seuraa 25 % % 12 % 12 % 8 % 13 % 2 % 15 % 1 % 5 5 % 4 % 2 % 2 % 1 % 1 % Ohjaajien/valmentajien lukumäärä seurassa 5 % % KUVIO 9. Seurojen jakautuminen ohjaajien/valmentajien lukumäärän mukaan. Lasten ja nuorten harjoitusryhmien ohjaajista/valmentajista (n=345, 11 vastausta hylättiin) suurin osa (67 %) oli statukseltaan amatöörejä. Golfin ammattilaisia (pro) oli 33 %. Ohjaajista/valmentajista 8 % oli miehiä ja 2 % naisia. Suurin ikäryhmä (34 %) oli vuotiaat, seuraavaksi suurimman ikäryhmän ollessa vuotiaat (32 %). Ohjaajien/valmentajien lukumäärä iän mukaan ryhmiteltynä % 32 % n=345 4 % 3 % % 7 % 8 % % 7 Alle 21 v 21-3 v 31-4 v 41-5 v 51-6 v Yli 6 v Ohjaajien / valmentajien ikä 2 % 1 % % KUVIO 1. Nuorten harjoitusryhmien ohjaajien/valmentajien lukumäärä iän mukaan jaettuna. Suomen Golfliitto ry

10 Golfohjaajan peruskurssi (I-taso) Golfohjaajakoulutus (II-taso) Golfin lajitutkinto/pro (III-taso) PGA-opettaja (IV-taso) Muu liikunta-alan koulutus Ei liikunta-alan koulutusta 8 Ryhmien ohjaajista/valmentajista (n=345) 87 % oli suorittanut jonkin Golfliiton I-IV -tason koulutuksista. 15 ohjaajalla/valmentajalla oli muu liikunta-alan koulutus ja 3:lla ei ollut liikunta-alan koulutusta. Koulutuksen suorittaneista 125 (36 %) oli käynyt I-tason koulutuksen eli golfohjaajan peruskurssin. Korkeimman tason eli IV-tason PGA -opettajan koulutuksen oli suorittanut 78 (23 %) ohjaajaa/valmentajaa. Ohjaajien/valmentajien valmentajakoulutus % 23 % 19 % 9 % % 15 n=345 9 % 3 4 % 3 % 2 % 1 % % KUVIO 11. Ryhmien ohjaajien/valmentajien valmentajakoulutus.

11 Seurojen lukumäärä Seurojen lukumäärä 9 SEUROJEN MUU NUORISOTOIMINTA NUORILLE JÄRJESTETYT KILPAILUT KENTÄLLÄ Vajaa puolet (47 %) kyselyyn vastanneista seuroista (n=86) järjesti vain nuorille suunnattuja kilpailuja kentällä kerran kuukaudessa tai harvemmin. Melkein neljännes (23 %) seuroista ilmoitti, etteivät he järjestäneet erikseen junioreille suunnattuja kilpailuja kentällä Kuinka usein seurat järjestävät vain nuorille suunnattuja kilpailuja kentällä? 13 % 16 % 47 % 11 % Kaksi kertaa viikossa tai useammin Kerran viikossa 2-3 kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa tai harvemmin n=86 seuraa 23 % Emme järjestä vain junioreille suunnattuja kilpailuja 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % KUVIO 12. Vain nuorille suunnattujen kilpailujen järjestäminen kentällä Seurojen kentällä järjestämiin, vain nuorille suunnattuihin kilpailuihin osallistui noin 115 junioria, joista 847 (74 %) oli poikia ja 293 (26 %) tyttöjä. Näissä kilpailuissa yleisin toteutustapa oli henkilökohtainen kilpailu joko tasoituksilla tai ilman tasoituksia. Joukkuepelimuodoissa hajonta oli laajaa ja toteutustavat monimuotoisia, mutta Scramble erottui joukkuepelimuodoista yleisimpänä. Mitä pelimuotoja nuorille järjestetyissä kilpailuissa on? 6 n=63 seuraa Henk.koht. SCR Henk.koht. HCP Scramble Greensome Muu pelimuoto KUVIO 13. Eri pelimuotojen käyttö nuorten kentällä tapahtuvissa kilpailuissa Suomen Golfliitto ry

12 Osallistujien lukumäärä Seurojen lukumäärä 1 NUORILLE JÄRJESTETYT KISAILUT/LÄHIPELIKISAT HARJOITUSALUEELLA Harjoitusalueella järjestettävien kisailujen/lähipelikisojen osalta useammat seurat järjestivät näitä kerran viikossa (2 %), kun kentällä tapahtuvien kilpailujen osalta vastaava luku oli 13 %. Neljännes vastanneista seuroista ilmoitti, etteivät he järjestäneet erikseen junioreille suunnattuja kisailuja/lähipelikisoja harjoitusalueella. Kuinka usein seuranne järjestää vain nuorille suunnattuja kisailuja/lähipelikisoja harjoitusalueilla? 4 38 % n=86 seuraa 5 % 4 % % 17 % 24 % 3 % 2 % 1 1 % % Kaksi kertaa viikossa tai useammin Kerran viikossa 2-3 kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa tai harvemmin Emme järjestä vain junioreille suunnattuja kisailuja/lähipelikisoja % KUVIO 14. Vain nuorille suunnattujen kisailujen/lähipelikisojen järjestäminen harjoitusalueilla Seuran nuorille suunnattuihin kisailuihin/lähipelikisoihin harjoitusalueilla osallistui noin 11 junioria, joista 763 (69 %) oli poikia ja 34 (31 %) tyttöjä. Tyttöjä osallistui harjoitusalueella järjestettyihin kisailuihin enemmän sekä absoluuttisesti että suhteellisesti verrattuna kentällä tapahtuviin kilpailuihin. Poikien osalta puolestaan kentällä tapahtuviin kilpailuihin osallistuminen oli aktiivisempaa sekä absoluuttisesti että suhteellisesti. Poikien ja tyttöjen osallistuminen kilpailuihin kentällä sekä kisailuihin/lähipelikisoihin harjoitusalueilla 1 69 % 74 % Pojat = sininen Tytöt = punainen 8 % 75 6 % 5 31 % 26 % 4 % 25 2 % Kisailut/lähipelikisat harjoitusalueella Kilpailut kentällä Kisailut/lähipelikisat harjoitusalueella Kilpailut kentällä % KUVIO 15. Poikien ja tyttöjen osallistuminen kentällä pelattaviin kilpailuihin sekä kisailuihin harjoitusalueella

13 Seurojen lukumäärä 11 GOLFLEIRIT, LAJIIN TUTUSTUMINEN JA KOULULAISRYHMÄT Kyselyssä tiedusteltiin, järjestääkö seura golfleirejä nuorille. Vastanneista 86 seurasta 66 % (57 seuraa) vastasi kysymykseen myönteisesti ja 29 seuraa ilmoitti, etteivät he järjestä golfleirejä nuorille. Leirien kohderyhmä ja kesto vaihtelivat seurasta toiseen, yleisimmin järjestettiin 1-3 leiritapahtumaa vuodessa. Koululaisryhmiä kävi tutustumassa lajiin 81 % (7 seuraa) vastanneista seuroista (n=86). Myös tutustumiskäytännöt vaihtelivat melko paljon seurojen välillä, eivätkä ne jakautuneet selkeästi määriteltäviin luokkiin. Monissa vastauksissa avainhenkilöiksi mainittiin koulujen rehtorit sekä liikunnanopettajat. Vastaajien kirjaamia menettelytapoja koululaisryhmien tutustumisesta lajiin on koottu liitteeseen 2. Kävikö kentällänne koululaisryhmiä tutustumassa lajiin tänä vuonna? 8 81 % n=86 seuraa 9 % 6 6 % % 3 % 7 16 Kyllä Ei % KUVIO 16. Koululaisryhmien lajitutustumiset kentillä Suomen Golfliitto ry

14 Seurojen lukumäärä 12 GOLFLIITON TUKITUOTTEET Golfliiton tukituotteista 43 seuraa (5 %) ilmoitti käyttävänsä Lähipelikisaa ja 38 seuraa (44 %) PuuhaBägiä. Vastauksien lukumäärä ja prosentit ylittävät reilusti 1 %. Tämä tarkoittaa sitä, että moni seura vastasi käyttävänsä useampaa kuin yhtä tukituotteista. Mitä seuraavista Golfliiton tukituotteista seuranne käyttää? 6 5 % n=86 seuraa 6 % 44 % 4 3 % 2 % 3 % 2 12 % PuuhaBägi Sali- ja Puistogolf Swingiä jengissä Lähipelitesti Muu % KUVIO 17. Golfliiton eri tukituotteiden hyödyntäminen seuroissa Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan käyttämiään tuotteita asteikolla 1-5 (1= huono, 5= erinomainen). Arvioiden keskiarvo oli 3,8 ja parhaimman arvosanan (4,1) sai Golfliiton Lähipelitesti. 5 Arvioi käyttämiänne tuotteita asteikolla 1-5 (1= huono... 5= erinomainen) n=63 seuraa ,8 3,6 3,6 4,1 PuuhaBägi Sali- ja Puistogolf Swingiä jengissä Lähipelitesti KUVIO 18. Golfliiton eri tukituotteiden arviot asteikolla 1-5 (1= huono, 5= erinomainen)

15 13 POHDINTA Seurojen jäseninä on suurehko joukko nuoria, jotka eivät ole mukana säännöllisissä harjoitusryhmissä tai muussa toiminnassa. Nuorten kokonaismäärää jäsenrekisterissä pitää luonnollisesti pyrkiä lisäämään, mutta samalla seuroissa on potentiaalia aktivoida ja saavuttaa runsaasti jo jäsenyyden omaavia alle 21 -vuotiaita harrastajia. Suora kontakti esimerkiksi puhelimitse on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi saada seuran nuoria jäseniä mukaan aktiiviseen toimintaan. Jos kyselyyn vastanneiden seurojen jäsenrekisteriluvut olisivat samassa suhteessa kaikissa Suomen seuroissa, tulisi nuorten lukumääräksi Tämä poikkeaa todellisesta lukumäärästä (18 171) vain 4,7 %, joten samalla periaatteella on mielekästä arvioida myös harjoitusryhmissä mukana olevien nuorten määrää koko Suomessa. Tällä perusteella meillä voidaan arvioida olevan noin 4 9 alle 21 -vuotiasta mukana seurojen harjoitusryhmissä. Samalla tämä tarkoittaa sitä, että Suomen golfseuroissa on reilu 13 juniorijäsentä, jotka eivät osallistu aktiivisesti seuran harjoitusryhmiin. Tässä on seuroille hyvä mahdollisuus saada jo jollain tavalla lajin parissa olevia nuoria jäseniään mukaan seuran harjoitusryhmiin, tutustumaan toisiin nuoriin golfin harrastajiin ja mahdollisesti jatkamaan lajin harrastajana myös tulevaisuudessa. Arvio kaikista harjoitusryhmiin osallistuvista nuorista Rekisterissä 8 Harjoitusryhmissä Kysely (n=86) % 27% Arvio, kaikki (n=131) KUVIO 19. Arvio koko Suomen nuorien harrastajien lukumäärästä, jotka osallistuvat harjoitusryhmiin. Nuorten määrä laskee sekä harjoitusryhmissä että jäsenrekisterissä, kun siirrytään ikäryhmään vuotiaat. Huomiota herättää erityisesti se, että harjoitusryhmiin osallistuvien nuorten määrä lähtee laskemaan jo ikäluokassa vuotiaat ja tippuu lähes olemattomiin ikäryhmässä vuotiaat. Löytyykö näille ikäryhmille Suomalaisista golfseuroista sellaisia harjoitteluryhmiä, joiden toiminta vastaa kysyntää? Teemmekö me aikuisina mahdollisesti virheellisiä olettamuksia siitä, miten usein, millä tavalla ja millä tavoitteilla nämä nuoret haluaisivat harjoitella? Lajin tulevaisuuden ja golfyhteisöjen elinvoimaisuuden varmistamiseksi tuntuisi järkevältä, että kukin seura selvittäisi ja kysyisi omilta nuoriltaan, minkälaista toimintaa juuri he golfin parissa kaipaisivat. Meillä ei ole varaa ohittaa ja mahdollisesti menettää koko lajista näitä tulevaisuuden maksavia jäseniä, osakkaita, seura-aktiiveja tai vaikka työnsä golfin parissa tekeviä joukkoja. Suomen Golfliitto ry

16 14 Rekisterissä olevien ja harjoituksiin osallistuvien jakautuminen ikäryhmiin n=86 seuraa Nuoria rekisterissä Nuoria harjoituksissa Tyttöjä harjoituksissa Alle 7 v 7-12 v v v Kuvio 2. Jäsenrekisterissä olevien ja harjoituksiin aktiivisesti osallistuvien nuorten jakautuminen ikäryhmiin. Tyttöjuniorien kokonaismäärä sekä rekisterissä että harjoitusryhmissä on hälyttävän pieni. Tytöt ovat kuitenkin poikia aktiivisempia osallistumaan harjoitusryhmien toimintaan, mitä voidaan pitää tyttöjen lukumäärän mahdollisen nousemisen kannalta positiivisena merkkinä. Jokaisen seuran tulisikin kiinnittää erityishuomiota tyttöjunioreiden saamiseksi mukaan omaan toimintaansa ja sitä kautta golfin pelaajiksi nyt sekä tulevaisuudessa. LOPPUSANAT Golfliitto tukee jäsenseurojaan esimerkiksi tarjoamalla tämän selvityksen kaltaista tietoa, kouluttamalla ohjaajia ja valmentajia sekä tuottamalla mahdollisimman hyvin seuroja palvelevia nuorisotoiminnan tukituotteita ja materiaaleja. Tosiasia on kuitenkin se, että seurat ja erityisesti seuroissa toimivat yksilöt muodostavat sen joukon, joka omilla valinnoillaan ja toimenpiteillään vaikuttaa ratkaisevasti golfin tilaan Suomessa. Suuri kiitos kaikille seuroissa nuorisotyötä tekeville henkilöille koko Golfliiton puolesta! Jatketaan yhdessä eteenpäin ja katsotaan tilannetta uudestaan taas vuoden päästä. Antti Rimpiläinen Nuorisopäällikkö Suomen Golfliitto

17 15 LIITTEET LIITE 1. KYSELYYN 211 VASTANNEET SEURAT ALUEITTAIN Kirjoitusasu on kopioitu suoraan vastauslomakkeista, joten se saattaa poiketa virallisesta kirjoitusasusta. Uusimaa Ekenäs Golfklubb Espoo Ringside Golf Espoon Golfseura Golf Talma Gumböle Golf Hangon Golf Helsingin Golfklubi Hirvihaaran golfseura Hyvinkään Golf Keimola Golf Vantaa Kotojärvi Golf Kullo Golf Club Kurk Golf Kytäjä Golf Master Golf Nevas Golf Nord Center Golf & Country Club Nurmijärven Golfklubi Peuramaa Golf Hjortlandet Pickala Golf Porvoo Golf Sarfvik Golfklubi Sea Golf Rönnäs Suur-Helsingin Golf Tuusulan Golfklubi W-Golf Mäntsälä Virvik Golf Lounais-Suomi Alastaro Golf Aura Golf Aurinko Golf Harjattula Golf & Country Club Kankaisten Golf Kultaranta Golf Club Naantali Loimijoki Golf Meri-Teijo Golf Nakkila golf Porin Golfkerho Rauma Golf Salo Golf Uudenkaupungin golfklubi Wiurila Golf & Country Club Yyteri Golf Ålands Golfklubb Keski-Suomi Asikkalan Golfseura Aulangon Golfklubi Golf Pirkkala Hattula Golf Hiisi-Golf Ikaalisten Golf Lakeside Golf Vammala Messilän Golf Muuramen golfseura Nokia River Golf Pirkanmaan Golf Revontuli Golf Tawast golf Vierumäen Golfseura Itä-Suomi Anola Golf Club Eerikkala Golf Golf-Porrassalmi Imatran Golf Karelia Golf Kartanogolf Kerigolf Konnus Golf Koski-Golf Kymen Golf Lampila Golf Mikkelin Golf Pielis-Golf Tahkon Golfseura Tarinagolf Viipurin Golf Pohjanmaa Botnia Golf Etelä-Pohjanmaan Golf Järviseudun Golfseura Kuortane Golf Pietarsaaren Golf Vaasan Golf Pohjois-Suomi Kajaanin Golf Kalajokilaakson Golf Kemin Golf Klubi Meri-Lapin Golfklubi Nivalan Seudun Golf Oulun Golfkerho Ruka Golf SUURI KIITOS KAIKILLE VASTANNEILLE! Suomen Golfliitto ry

18 16 LIITE 2. MENETTELYTAPOJA KOULULAISRYHMIEN TUTUSTUMISESSA LAJIIN Isoille ryhmille varataan jäsenohjaajia tarpeeksi opastukseen ja mahdolliselle pelikierrokselle. Pienet ryhmät vetää yleensä oma opettaja. Harjoittelemassa on käynyt oman kunnan ja naapurikuntien lukiolaisia ja yläasteikäisiä. Myös harjaantumiskoululaisia on käynyt. Lähialueen kouluista tulee oppilaita liikuntatunnilla ja seuran PGA pro pitää tunnin Alueen koulujen liikuntatunneilla lajiesittelyä ja tutustumista lajin ja välineiden esittely 2 min - pitkiä lyöntejä rangella, lähipeli ja puttaus rasteittain 3 min/rasti. Sitten pieni kilpailu joka rastilla ja mahdollisesti kentällä yhden väylän pelaaminen, jos kenttä ei ollut ruuhkainen. Lopuksi vielä kerrotaan miten Green Card -kurssin voi suorittaa ja mitä lajin harrastaminen vaatii Systemaattista toimintaa koulujen kanssa ei ole. Vuosittainen meillä käy tutustumassa koululiikunnan yhteydessä noin 8-1 koululaista. Vedämme läpi 1,5 tuntia kestävän golfesittelyn, jossa kaikki pääsevät lyömään ja puttaamaan. Yleensä ohjaajia on kaksi. Seuramme tuo joka kevät alakoulujen 6lk. tutustumaan golfiin, tapahtuma on koululaisille ilmainen, kestää noin 1,5h. Lisäksi paikalliset koulut tuovat jonkin verran oppilaita omatoimisesti tutustumaan golfiin liikuntatunneilla. Paikallinen matkailukeskus on suosittu leirikoulujen järjestämispaikka, jonka kautta meille tulee myös oppilaita tutustumaan golfiin. Nämä ryhmät ovat oman paikkakuntamme/talousalueemme ulkopuolelta. Näitä oppilasryhmiä käy vuodesta riippuen noin 1-2 hlö. Näissä tapahtumissa tarkoituksena tutustuttaa lajiin; esitellään golfvälineet, kerrotaan yleistietoa golfista pelinä, opetetaan lyönnin perusasiat grippi, lyöntiasento jne., jonka jälkeen oppilaat pääsevät harjoittelemaan rangella. Meidän puolesta paikalle on järjestetty ohjaaja. Ala-asteen oppilaat käyvät tutustumassa lajiin liikuntatunnilla ja tutustuminen on järjestetty myös paikallisen jääkiekkoseuran E -junioreille. Koululaiset vierailevat kentällä ja me vierailemme kouluilla. Lähialueen kuntien koululaiset (toisen asteen koulutukseen asti) saavat käyttää rangea (1pol/hlö) ja lähipelialuetta veloituksetta. Opettajat toimivat ohjaajina ja seura antaa mahdollisuuksien mukaan lisäohjausta. Lähestymme kouluja kirjeitse joka tuottikin niin oppilaiden kuin opettajienkin osalta rynnistyksen kentällemme. Saimme Green Card -kurssille tulemaan porukkaa kyseisen tempauksen ansiosta. Vierailijoita oli n. 1 henkeä yhteensä. Seura tarjoaa bussimatkan ja opetuksen, kenttä Oy puitteet Alueen liikuntaopettajille on tarjottu Green Card -kurssi ja ohjaajakoulutus. Pystyvät itse ohjaamaan tutustumiskerran. Lainavälineet löytyvät kentältä. Lähialueen kouluille liikunnanopettajille kutsut tutustumaan lajiin Alueen koulut tuovat liikuntatunneilla oppilaita tutustumaan lajiin. Seuran pro toimii esittelijänä. Yläkoululaisia ilmaisella kuljetuksella kouluaikana. Koulujen kanssa ympärivuotinen yhteistyö: - Mahdollisuus talvihallilla tai koulun liikuntasalissa lyöntiharjoitteluun - Rangella sovitut harjoituskerrat. - Par 3:lla pelaamista ja kisoja. Kaupungin oppilaitosten oppilaita kannustetaan tutustumaan lajiin kunkin koulun liikuntatuntiraamin puitteissa, koululaisille järjestetään opettajiensa johdolla käyttöön välineet sekä tarvittavat lähipeliharjoittelualueet korvauksetta.

19 Tutustuminen on osa koulujen liikuntakursseja. Keväällä 211 kävi 13 oppilasryhmää ja syksyllä 14 ryhmää, yhteensä 45 oppilasta kävi tutustumassa golfiin. 17 Kouluille järjestetään tutustumispäivä. Lukiossa olevat voivat suorittaa Green Cardin yhtenä kouluaineena (kurssi). Kentän lähellä yksi ala-aste jonka eri luokat käyvät aina keväällä tutustumassa lajiin. Koulut saavat käydä edulliseen hintaan kokeilemassa golfin pelaamista harjoituslyöntialueella. Koulun liikunnanopettajan lisäksi pyritty saamaan yksi seuran jäsenistä / ohjaaja paikalle. Koulugolfia (Saligolf) kaikille kunnan alakouluille, luokat 3-6. Osallistujia yhteensä n. 3. Toukokuussa kutsuttiin vielä n. 75 tutustumaan lajiin kentällemme. Tähän kului aikaa 2 työpäivää ja ohjaajia oli paikalla kumpanakin päivänä 12. Onnistunut juttu. Kentälle tullessa liikunnanopettaja vetää liikuntatunnin rangella + halukkaat pelaavat PAR-3 kentän. Yhtenä talvena olemme käyneet kouluilla esittelemässä koulugolfia ala-aste- ja yläasteikäisille. Koulugolf ollaan ottamassa takaisin ohjelmistoon. Kansallisen golfpäivän yhteydessä Tarkoitus on aloittaa yhteistyö alueen koulujen kanssa. Lisäksi järjestämme erillisen nuorisoillan keväällä jossa informoidaan nuorisotoiminnasta. Kaudella 212 on myös Junnugolf-päivä sekä kunnan eri seurojen välinen Ryder Cup- henkinen joukkuekisa. Lisäksi osallistuminen paikallisille syysmarkkinoille. Koulu-golf projektia pyöritetty kolmatta vuotta. Projekti tehdään yhteistyössä lähialueiden koulujen, kunnan sekä kaupungin kanssa. Osa ryhmistä osaa käydä jo opettajien kanssa keskenään golfaamassa, kaikille muille tarjotaan ohjausapua. Lisäksi hankittu välineistö myös kouluilla toimimiseen, jolloin voimme "jalkautua" kouluille pitämään tunteja tai osallistumaan erilaisiin tapahtumiin tai teema-päiviin. Useamman vuoden jatkunut perinne yhteistyössä koulujen kanssa. Monille "luokkaretki". Noin 15 kävijää vuodessa Kaksi ala-aste-luokkaa kävi tutustumassa golfiin rangella (ohjelmassa lähipeli- ja swing-kokeilua + puttikisa). Seura järjesti yhden saligolfpäivän ala-asteella, jolloin golfia kokeili n 8 lasta. Alueen liikunnan opettajille on järjestetty alkeiskurssi ja osa heistä kävi 1-tason ohjaajakoulutuksen muutama vuosi sitten. Ala- ja yläkoulun kanssa on ollut sopimus urheilutuntien pitämisestä rangella keväällä tai syksyllä. Muutama vuosi sitten oli lähilukion kanssa erillinen sopimus golftunneista, kun heillä oli valinnaisaineena golf! Kaikissa näissä tapauksissa liikunnanopettaja on itse opettanut oppilaitaan. Olemme tarjonneet Pron palveluja, mutta koulujen budjetit ovat liian pienet siihen). Kutsuttiin ala-asteen 4. luokka tutustumaan lajiin. Vetäjänä valmennuspäällikkö ja kilparyhmän nuoret. Tulevana keväänä järjestetään useita tutustumistilaisuuksia lähikoulujen luokille. Vanhemmat vastaavat kuljetuksista. Alueen koulut käyvät tutustumassa lajiin osana liikuntakursseja. Toteutusmuotona range ja lähipeliharjoittelu sekä kentällä pelattava leikkimielinen kolmen reiän joukkuekisa. Yläkoululaiset tulevat liikunnanopettajansa ohjaamine, seura lainaa välineet ja tarjoaa poletit. Yhtenäiskoulun luokat 3-9 käyvät kaksi kertaa vuodessa tutustumassa lajiin. Koululaisten kanssa käydään läpi yleistä golf asiaa, turvallinen toiminta harjoitusalueella, lähipeli lyöntejä, puttausta ja rautalyöntejä rangelle. Seurasta yleensä 1-2 ohjaajaa ja koululta opettaja ja avustaja paikalla. Ryhmäkoko keskimäärin 15 oppilasta ja jaetaan pienempiin ryhmiin harjoitusten ajaksi. Kaikille osallistujille kerrotaan seuran junioriharjoituksista jotka ovat kaikille junioreille maksuttomia. Kouluille tarjotaan liikuntailtapäivä / lajiin tutustumisia kentällä. Lisäksi koulujen liikuntatapahtumissa olemme mukana erilaisilla tehtävärasteilla. Suomen Golfliitto ry

20 18 LIITE 3. SUURIMMAT HAASTEET OMASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ NUORISOTOIMINNAN OSALTA? Huonot harjoitusalueet ja mahdollisuudet kentällä. Etäisyys ja julkisten kulkuvälineiden puute. Tarvittaisiin lisää osaavia, koulutettuja ohjaajia ja tietenkin seuralta resursseja, joilla korvattaisiin ohjaajien työpanos. Alueen vähäinen nuorison määrä, joista kilpailee monta eri urheilulajia. Syntyvyys kunnassa on noin 6 hlö/vuosi. Naapurikunnasta (noin 5km päästä) seurassamme on paljon pelaajia, mutta sieltä pitkästä välimatkasta johtuen junioreiden saaminen golfin pariin on mahdollista ainoastaan jos vanhemmat pelaavat. Ohjaajien määrä on vähäinen. Ensi kaudella panostamme junioritoimintaan lisäämällä toiminnassa valmentajien ohjaustunteja. Tavoitteena on junioripelaajien määrän kasvattaminen. Perustamme mm. uuden ryhmän ja tuplaamme nuorempien tsemppareiden harjoittelu-/toiminnallisia ohjauskertoja. Myös nuorten kilpailutoimintaa lisätään. Saada vanhemmat mukaan aktiiviseen toimintaan. Meillä ei ole juniori- / nuorisotoimikuntaa koska toimikuntiin ei ole halukkaita! Vapaaehtoisten saaminen mukaan toimintaan sekä kontakti lähikouluun Nuorten pääsyn kentälle omatoimisesti Juniorit ovat liian riippuvaisia vanhempien autokuskailuista koska kenttä sijaitsee kaupunkialueen ulkopuolella eikä golfkentälle kulje busseja. Nuorten pelaajien vähäinen määrä. Pitkät etäisyydet, sillä nuoret jakautuneet useille eri paikkakunnille lähialueella. Innokkaiden vanhempien puute. Saada aloittelevia junioreita lajin pariin, sekä pysymään mukana toiminnassa, Rangen soveltuvuus treeniryhmille. Saada ikäryhmä vuotiaat pysymään lajin parissa. Junnujen vähäinen määrä. Paljon muita harrastuksia, golf on monelle aktiiviselle juniori liikkujalle liian "hidasta" Kentän saavutettavuus; kyliltä matkaa kentälle, junnu tarvitsee aina kyydin. Jo jäsenenä olevien nuorten aktivoiminen mukaan toimintaan. Nuorille sopivien oikeanlaisten ohjaajien löytäminen Suurin haaste on eri lajien kilpailutilanne junioreiden keskuudessa. Golf jää usein kesälajin asemaan. Kesäisin junioreita on huomattavasti enemmän haastajaryhmissä, kuin talvisin Liian vähän junnuja, liian vähän ohjaajia. Seuran jäsenillä ei halukkuutta osallistua junioritoimintaan. Pro:n omat opetuskiireet kesäaikana. Puutteelliset harjoitusolosuhteet sekä kesällä että talvella(ei hallia). Kentän etäisyys keskustasta sekä jääkiekon vahva asema kaupungissa Par 3 -harjoittelukentän puuttuminen, vähäinen aktiivisten nuorten golfarien määrä. Oman seuran asenteet / jäsenrakenne Ohjaajilla raskas talkootyö. Uusien nuorten aktiivijäseniksi kannustaminen. Ensi vuodeksi olemme saaneet 4 uutta ohjaajaa, laskin heidät jo mukaan tähän kyselyyn. Ja se auttaa ohjaustilannetta paljon. samoin toimihenkilöitä vaihtuu, joten toimintaan tulee taas uutta virtaa. Teemme junioritoimintaa yhdessä toisen seuran kanssa, siinä on omat haasteet välillä (seurojen eri yritysmuodon takia). Vanhemmat pitäisi vielä saada paremmin mukaan myöskin. Järjestämme 1-tason kurssin tammikuussa ja sinne on tulossa 14 uutta innokasta osallistujaa. Eli hyvä draivi sen suhteen päällä. Tulevalle kesälle kehitämme myös uusia ryhmiä, jotka laskin tähän kyselyyn, mutta en voinut vastata vielä kävijämääristä.

GOLFLIITON KILPAILUTOIMINNAN TILASTOJA JA JÄSENTILASTOT 2012

GOLFLIITON KILPAILUTOIMINNAN TILASTOJA JA JÄSENTILASTOT 2012 1 GOLFLIITON KILPAILUTOIMINNAN TILASTOJA JA JÄSENTILASTOT 2012 SISÄLLYSLUETTELO Tsemppi Tour... 2 Alue Tour... 3 Nuorten seurapisteet ja startit... 5 Finnish Junior Amateur Ranking... 6 Finnair Junior

Lisätiedot

LOKAKUUN 2014 SEURATIEDOTTEESSA: GOLFLIITON JÄSENSEUROISSA 142 757 GOLFARIA OHJAAJA- JA VALMENTAJAKOULUTUKSET 2014-2015

LOKAKUUN 2014 SEURATIEDOTTEESSA: GOLFLIITON JÄSENSEUROISSA 142 757 GOLFARIA OHJAAJA- JA VALMENTAJAKOULUTUKSET 2014-2015 LOKAKUUN 2014 SEURATIEDOTTEESSA: GOLFLIITON JÄSENSEUROISSA 142 757 GOLFARIA OHJAAJA- JA VALMENTAJAKOULUTUKSET 2014-2015 GREEN CARD SUORITUSTEN REKISTERÖINTI PELAAJA ENSIN PELAAJATYYTYVÄISYYSTYÖKALU ALUEKIERROKSEN

Lisätiedot

LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminnan arviointityökalu

LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminnan arviointityökalu SUOMEN GOLFLIITTO LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminnan arviointityökalu Liikennevalot on työkalu seuran nuorisotoiminnan kartoittamiseksi ja keskustelun tueksi. LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminta

Lisätiedot

LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminta

LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminta LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminta Liikennevalot on työkalu seuran nuorisotoiminnan kartoittamiseksi ja keskustelun tueksi. Tavoitteena on nostaa nuorisotoiminnan eri ulottuvuuksia esiin ja auttaa

Lisätiedot

Jäsenten tyytyväisyys golfseurojen palvelujen laatuun. Toimeksiantajana Suomen Golfliitto ry.

Jäsenten tyytyväisyys golfseurojen palvelujen laatuun. Toimeksiantajana Suomen Golfliitto ry. Jäsenten tyytyväisyys golfseurojen palvelujen laatuun Toimeksiantajana Suomen Golfliitto ry. Kaksi eri kyselyä: Yleistä 1. Seurakysely postitus valtakunnallisesti 5591 golfseuran jäsenelle 2. Internet-kysely

Lisätiedot

KILPAILUKALENTERI 2016

KILPAILUKALENTERI 2016 KILPAILUKALENTERI 2016 TSEMPPITOUR JA ALUETOUR Etelä-Länsi TT 1 22.5. Hangon Golf TT 2 7.6. Espoon Golfseura TT 3 21.6. St. Laurence Golf TT 4 12.7. Ruukkigolf TT 5 26.7. GumböleGolf TT 6 TBA TBA AT 1

Lisätiedot

LOKAKUUN 2014 SEURATIEDOTTEESSA: GOLFLIITON JÄSENSEUROISSA GOLFARIA OHJAAJA- JA VALMENTAJAKOULUTUKSET

LOKAKUUN 2014 SEURATIEDOTTEESSA: GOLFLIITON JÄSENSEUROISSA GOLFARIA OHJAAJA- JA VALMENTAJAKOULUTUKSET LOKAKUUN 2014 SEURATIEDOTTEESSA: GOLFLIITON JÄSENSEUROISSA 142 757 GOLFARIA OHJAAJA- JA VALMENTAJAKOULUTUKSET 2014-2015 GREEN CARD SUORITUSTEN REKISTERÖINTI PELAAJA ENSIN PELAAJATYYTYVÄISYYSTYÖKALU ALUEKIERROKSEN

Lisätiedot

SELVITYS GOLFSEUROJEN NUORISOTOIMINNASTA 2012

SELVITYS GOLFSEUROJEN NUORISOTOIMINNASTA 2012 SELVITYS GOLFSEUROJEN NUORISOTOIMINNASTA 212 Raportti Helmikuu 213 KIHU & Suomen Golfliitto Ville Kujanpää & Antti Rimpiläinen 2 3 KAIKKIEN KYSELYYN VASTANNEIDEN SEUROJEN KESKEN ARVOTTIIN HUIKEA PÄÄPALKINTO;

Lisätiedot

LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminnan arviointityökalu Liikennevalot on työkalu seuran nuorisotoiminnan kartoittamiseksi ja keskustelun tueksi.

LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminnan arviointityökalu Liikennevalot on työkalu seuran nuorisotoiminnan kartoittamiseksi ja keskustelun tueksi. SUOMEN GOLFLIITTO LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminnan arviointityökalu Liikennevalot on työkalu seuran nuorisotoiminnan kartoittamiseksi ja keskustelun tueksi. LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminta

Lisätiedot

JUNIORI! ALOITA GOLF HELPOMMIN KUIN USKOTKAAN.

JUNIORI! ALOITA GOLF HELPOMMIN KUIN USKOTKAAN. JUNIORI! ALOITA GOLF HELPOMMIN KUIN USKOTKAAN. MEILLÄ JUNIORIT SAAVAT HYVÄT EVÄÄT GOLFIIN! Tule kokeilemaan golfia lajia, jossa saat nauttia ulkoilmasta kavereiden seurassa. Espoon Golfseura on Golfliiton

Lisätiedot

AGK SENIOREIDEN KILPAILU- JA TAPAHTUMAKALENTERI 2017 (v )

AGK SENIOREIDEN KILPAILU- JA TAPAHTUMAKALENTERI 2017 (v ) TOUKOKUU ma 1. 05. 17 ti 2. 05. 17 ke 3. 05. 17 Viikkokilpailu 1/12, TawG to 4. 05. 17 pe 5. 05. 17 Jatkuu joka perjantai. Katso poikkeukset Hugon taululta la 6. 05. 17 su 7. 05. 17 ma 8. 05. 17 Lähipeli

Lisätiedot

Kurk Golf 31 vuotta elämyksellistä golfia. SGL aluekierros Elisabeth Spåre Puheenjohtaja, Kurk Golf ry

Kurk Golf 31 vuotta elämyksellistä golfia. SGL aluekierros Elisabeth Spåre Puheenjohtaja, Kurk Golf ry Kurk Golf 31 vuotta elämyksellistä golfia SGL aluekierros 10.11.2016 Elisabeth Spåre Puheenjohtaja, Kurk Golf ry Kurk Golf pähkinänkuoressa 629 C-osakasta (yksityishenkilöt) ja 100 B-osakasta (yritykset)

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Nuorisotoiminnan ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

GOLFTEKO MEDIATIEDOT KÄYTTÄJÄPROFIILIT Hiihtokeskus

GOLFTEKO MEDIATIEDOT KÄYTTÄJÄPROFIILIT Hiihtokeskus GOLFTEKO MEDIATIEDOT 2017 KÄYTTÄJÄPROFIILIT Hiihtokeskus Mediapinnat SUURTAULUT 427200 Näy isosti parhailla paikoilla! Suurtaulut sijaitsevat näyttävästi kenttien sisääntulossa sekä klubi- ja pysäköintialueiden

Lisätiedot

SELVITYS GOLFSEUROJEN NUORISOTOIMINNASTA 2013. Raportti Huhtikuu 2014 KIHU & Suomen Golfliitto Jari Lämsä & Antti Rimpiläinen

SELVITYS GOLFSEUROJEN NUORISOTOIMINNASTA 2013. Raportti Huhtikuu 2014 KIHU & Suomen Golfliitto Jari Lämsä & Antti Rimpiläinen SELVITYS GOLFSEUROJEN NUORISOTOIMINNASTA 2013 Raportti Huhtikuu 2014 KIHU & Suomen Golfliitto Jari Lämsä & Antti Rimpiläinen Kaikkien kyselyyn vastanneiden seurojen kesken arvottiin huikea pääpalkinto;

Lisätiedot

NORDCENTER. Harrastejuniorit vanhempainilta 2011

NORDCENTER. Harrastejuniorit vanhempainilta 2011 NORDCENTER Harrastejuniorit vanhempainilta 2011 Vanhempainilta 14.5. agenda Nordcenterin nuorisotoiminnan tavoitteet ja toimintaperiaatteet / Johanna Maula Tie kilpagolfryhmiin / Tommi Stude Kesän golftoiminta

Lisätiedot

Tarinan strategia 2020

Tarinan strategia 2020 Tarinan strategia 2020 Suomen golfin strategia Visio Parasta vapaa aikaa Missio Golf yhdistää terveysvaikutukset ja yhdessä luonnossa liikkumisen Strateginen tahtotila Golfyhteisöjen toimintatapoja uudistamalla

Lisätiedot

KANSALLINEN GOLFVIIKKO 2014 materiaali/palvelutarjotin

KANSALLINEN GOLFVIIKKO 2014 materiaali/palvelutarjotin KANSALLINEN GOLFVIIKKO 2014 materiaali/palvelutarjotin Golfliitto tarjoaa seuroilleen mahdollisuuden käyttää erilaisia materiaaleja ja palveluita Golfviikon toteuttamista varten. Alle on listattu, mitä

Lisätiedot

LEVI GOLF JUNIORITOIMINTA 2009 TOIMINTASUUNNITELMA 1. ORGANISOINTI

LEVI GOLF JUNIORITOIMINTA 2009 TOIMINTASUUNNITELMA 1. ORGANISOINTI LEVI GOLF JUNIORITOIMINTA 2009 TOIMINTASUUNNITELMA 1. ORGANISOINTI Toiminnasta vastaa juniori- ja valmennustoimikunta jonka edustaja toimii hallituksessa. 1.2. JUNIORI- JA VALMENNUSTOIMIKUNTA Toimikuntaan

Lisätiedot

Versio 1.0. Nuorisotoiminnan Toimintasuunnitelma 2015

Versio 1.0. Nuorisotoiminnan Toimintasuunnitelma 2015 Versio 1.0 Nuorisotoiminnan Toimintasuunnitelma 2015 WGCC ry Nuorisotoimikunta 02.12.2014 WG&CC: Nuorisotoiminnan Toimintasuunnitelma 2015 Versio 1.0 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Organisointi... 3 Nuorisotoimikunta...

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 Tutkimusaineisto koottu puhelinhaastatteluina helmikuun 2009 ja tammikuun 2010 aikana Kohteena 3 18-vuotiaat (vanhemmat vastanneet 3 11-vuotiaiden puolesta ja 12 18- vuotiaat vastanneet itse kysymyksiin)

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

GOLFTEKO. Käyttäjäprofiilit Hiihtokeskus

GOLFTEKO. Käyttäjäprofiilit Hiihtokeskus GOLFTEKO Mediatiedot 2016 Käyttäjäprofiilit Hiihtokeskus Golffaajat Lähde: TNS atlas 2013 M50 69 31 % M30 49 26 % Ikä (%) N15 29 6 % N30 49 9 % N50 69 17 % M15 29 11 % Maalaiskunta Alle 30 000 as. 14 %

Lisätiedot

Wiurila Golf & Country Club ry. Nuorisotoimikunta

Wiurila Golf & Country Club ry. Nuorisotoimikunta Wiurila Golf & Country Club ry Nuorisotoimikunta 2013 Nuorisotoimikunta ja ohjaajat: (yhteystiedot) Puheenjohtaja: Pasi Kuhalainen pasi.kuhalainen(at)wgcc.fi 040 823 8781 PRO: Miikka Heinonen miikka.heinonen(at)wgcc.fi

Lisätiedot

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC Saarijärvi ry FC Saarijärvi on 21.11.2000 perustettu jalkapallon erikoisseura, jonka tarkoitus on antaa lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuus

Lisätiedot

Wiurila Golf & Country Club ry. Nuorisotoimikunta

Wiurila Golf & Country Club ry. Nuorisotoimikunta Wiurila Golf & Country Club ry Nuorisotoimikunta 2014 Nuorisotoimikunta ja ohjaajat: (yhteystiedot) Puheenjohtaja, ohjaus: Pasi Kuhalainen pasi.kuhalainen(at)wgcc.fi 040 823 8781 PRO, Golf-opetus: Miikka

Lisätiedot

Naistoimikunnan toiminta 2016 Kohderyhmä Osallistujat

Naistoimikunnan toiminta 2016 Kohderyhmä Osallistujat Naistoimikunnan toiminta 2016 Kohderyhmä Osallistujat Kauden avajaistapahtuma: kauden toiminnan esittely,, hyvä tilaisuus tutustuminen, golfiin liittyvää ohjelmaa uusille jäsenille 34 Kisat Avauskisa Naisten

Lisätiedot

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta Tässä esityksessä on kaudella 2011-2012 Kiva HT D1 nimellä pelanneen seurayhteistyöjoukkueen palauteyhteenveto Joukkue pelasi kaudella 2011-2012 aluekarsinnan

Lisätiedot

Merkittäviä tapahtumia 2009

Merkittäviä tapahtumia 2009 18.-19.4. Golfohjaajan peruskurssi Merkittäviä tapahtumia 2009 Golfliiton järjestämä koulutus jossa annetaan perusteet golfohjaamiseen. Tarkemmat tiedot ja aikataulu ilmoitetaan lähempänä nettisivuilla.

Lisätiedot

Suomen Golfliitto Ladygolf Gloria LadyCup

Suomen Golfliitto Ladygolf Gloria LadyCup Suomen Golfliitto Ladygolf Gloria LadyCup Gloria LadyCup 19. vuosi Taustaa Gloria LadyCup aloitettiin nimellä NiceCup vuonna 2000 ja esikuvana on ollut Ryder Cup joukkuekilpailu. Vastakkain asettuvat Itä-Suomen

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

GOLF. Harrastuksena. Tietoa vanhemmille. Kansallinen JUNIORIGOLFOHJELMA

GOLF. Harrastuksena. Tietoa vanhemmille. Kansallinen JUNIORIGOLFOHJELMA GOLF Harrastuksena Tietoa vanhemmille Kansallinen JUNIORIGOLFOHJELMA 2 SisälTÖ Golf on edullinen harrastus Golfia voi mennä kokeilemaan Miksi golf on hyvä harrastus? Golf Hieno harrastus koko perheelle

Lisätiedot

Wiurila Golf & Country Club ry. Nuorisotoimikunta

Wiurila Golf & Country Club ry. Nuorisotoimikunta Wiurila Golf & Country Club ry Nuorisotoimikunta 2012 Nuorisotoimikunta ja ohjaajat: (yhteystiedot) Puheenjohtaja: Pasi Kuhalainen pasi.kuhalainen@wgcc.fi 040 823 8781 PRO: Antti Mäkelä antti.makela@wgcc.fi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1/2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 YLEISTÄ Lielahden Kipinä ry:n toiminta perustuu ihmisten omatoimisuuteen ja vapaehtoiseen osallistumiseen. Toiminta on jatkunut menestyksellisesti jo vuodesta 1929.

Lisätiedot

Juniorityö petankkiseuroissa

Juniorityö petankkiseuroissa Petankkiseuratoiminta - Juniorityö 1 Juniorityö petankkiseuroissa Nämä rivit on kirjoitettu avuksi niille seuroille joiden piirissä mietitään juniorityön aloittamista tai kehittämistä. Ei ole olemassa

Lisätiedot

JPA Valmennusohjelmat

JPA Valmennusohjelmat JPA Valmennusohjelmat Tasot 1 3 & harrasteryhmä 2015 Ympärivuotinen ilmoittautuminen NORDCENTER on Suomen johtava nuorten golfvalmennuskeskus, jonka toiminnan kulmakivet ovat korkeatasoinen valmennustoiminta,

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Oulunsalo Pesäpallojaosto 28.11.2006 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

Uusien jäsenten perehdyttäminen. Seuran kapteeni Hanno Strang

Uusien jäsenten perehdyttäminen. Seuran kapteeni Hanno Strang 1 Uusien jäsenten perehdyttäminen Seuran kapteeni Hanno Strang 5.7.2011 Espoo Ringside Golf Oy Espoo Ringside Golf Ry Golfyhteisö 2 Muut toimijat Ringside Golf Klubiravintola Merja ja Harry Wegelius Pro-shop

Lisätiedot

Nuorisotoiminnan Toimintasuunnitelma 2013 Wiurila Golf & Country Club ry

Nuorisotoiminnan Toimintasuunnitelma 2013 Wiurila Golf & Country Club ry Nuorisotoiminnan Toimintasuunnitelma 2013 Wiurila Golf & Country Club ry Nuorisotoimikunta 12.12.2012 WG&CC: Nuorisotoiminnan Toimintasuunnitelma 2013 (Versio 1.0) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Organisointi...

Lisätiedot

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry.

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry. SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA ry. 6. SYYSKUUTA 2016 Suomalaisen keilailun strategia Tämän dokumentin sisältämässä strategiassa linjataan Suomen Keilailuliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka.

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5 Uudistuneet Sinettiseurakriteerit versio 5 Liikunnallinen elämäntapa Urheilijan polku Liikkujan polku Sinettiseurakriteerit Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa Organisointi ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-18 28.1.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014-2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia tuli

Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia tuli KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n VALMENNUSRYHMIEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Valmennusryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä:

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: SEURATIEDOTE 2/2012 Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012 Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: Kauden avaustilaisuus TestiPäivä syyskuussa Ilmaiset seurakoulutukset

Lisätiedot

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 1 Johdanto Tämä Pieksämäki Curling Ry:n strategia 2015-2020 ohjaa seuran toimintaa ja antaa suuntaviivat kehitykselle. Käytännössä strategia ohjaa vuosien

Lisätiedot

ESPOON GOLFSEURA. EGS:n tukiperiaatteet kilpailutoimintaan vuonna 2015. Juniorit. Kilpailutoiminta

ESPOON GOLFSEURA. EGS:n tukiperiaatteet kilpailutoimintaan vuonna 2015. Juniorit. Kilpailutoiminta ESPOON GOLFSEURA EGS:n tukiperiaatteet kilpailutoimintaan vuonna 2015 Juniorit Kilpailutoiminta EGS/ Akatemia tukee vuosittain junioreiden kilpailutoimintaa Akatemian päävalmentajan ja hallituksen linjausten

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus JyPK:ssa on pitkäjänteistä kja suunnitelmallista toimintaa perusasioiden kautta

Lisätiedot

SEURATOIMINNAN STRATEGIA JA SEN TOTEUTTAMINEN. Jonna Talja Seurakehittäjä

SEURATOIMINNAN STRATEGIA JA SEN TOTEUTTAMINEN. Jonna Talja Seurakehittäjä SEURATOIMINNAN STRATEGIA JA SEN TOTEUTTAMINEN Jonna Talja Seurakehittäjä 19.4.2008 SUOMEN AMPUMAHIIHTOLIITON VISIO JA MISSIO VISIO MISSIO Mukaansa tempaavaa, monipuolista ampumahiihdon seuratoimintaa,

Lisätiedot

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 -

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 - Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015-1 Yleiset sinettiseurakriteerit Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista. Seura pitää huolta

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Merenkävijät

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Merenkävijät Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Merenkävijät 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - EMK / zoom - EMK - EMK - Vihreät - Sininen - Punainen - EMK juniorit - ZOOM - zoom8 - EMK

Lisätiedot

Miksei vanhemmille järjestetä omaa uintivuoroa?

Miksei vanhemmille järjestetä omaa uintivuoroa? Hei UiTalainen, Seura kartoitti toimivuuttaan Oman seuran analyysillä johon vanhemmat, valmentajat ja muut seuratoimijat pääsivät vastaamaan. Kysely oli valtakunnallinen liikunnan kattojärjestö Valon tekemä.

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

SEURATIEDOTE SUOMEN GOLFLIITON

SEURATIEDOTE SUOMEN GOLFLIITON SUOMEN GOLFLIITON SEURATIEDOTE Loka-/Marraskuu 2012 SEURATIEDOTE LOKA-/MARRASKUU 2012 Tässä seuratiedotteessa: Green Card suoritukset liittoon IT- ja Viestintäseminaari Golfseurojen seuratuki Juniorigolfohjelman

Lisätiedot

Koulutapahtuma. Ampumaurheilun tietoisku koululaisille. Pohjois-Hämeen Ampujat

Koulutapahtuma. Ampumaurheilun tietoisku koululaisille. Pohjois-Hämeen Ampujat Koulutapahtuma Ampumaurheilun tietoisku koululaisille Koulutapahtuma miksi? Uusista nuorista harrastajista pulaa ampumaseuroissa Isät eivät enää tuo poikiaan automaattisesti radalle Ihmiset eivät oikein

Lisätiedot

SSuL strategia 2012-2016, kasvustrategia

SSuL strategia 2012-2016, kasvustrategia SSuL strategia 2012-2016, kasvustrategia STRATEGIA/Pelaajan polku/lapset ja nuoret Vuonna 2014 minisulkista järjestää 10 seuraa Toteutunut: Vuonna 2014 minisulkista järjestää tällä hetkellä 20 seuraa Vuonna

Lisätiedot

Helsingin miekkailijat. Vuosikokous 2014

Helsingin miekkailijat. Vuosikokous 2014 Helsingin miekkailijat Vuosikokous 2014 Seuramme arvot Tasa-arvo, suvaitsevaisuus, monikulttuurisuus Tvåspråkighet Sosiaalinen yksilölaji Elinikäinen ilo Yksilön kunnioitus Yhdessä tekeminen Toimintaa

Lisätiedot

OGK:N JUNIORITOIMINTAOPAS

OGK:N JUNIORITOIMINTAOPAS OGK:N JUNIORITOIMINTAOPAS SISÄLLYSLUETTELO 1. Seuran yleisesittely ja organisaatio 2. Seuran junioritoiminnan periaatteet 2.1 Toimintamalli ja ryhmät 2.2 Valmennus 2.3 Koulutus 3. Tapahtumat 3.1 Harjoittelu

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) E10-D13 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa JyPK:ssa valmennus on valmennuslinjan ohjaama prosessi perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

Mitä tehdään tehdään kunnolla.

Mitä tehdään tehdään kunnolla. SALIBANDYTOIMINNAN TOIMINTAOPAS MOTTO: Mitä tehdään tehdään kunnolla www.hirvhesalibandy.net Visio 2015 Hirvensalon Heiton salibandytoiminta rakentuu seuraavien keskeisten tavoitteiden ja arvojen varaan:

Lisätiedot

Jokelan Kisa jalkapallo

Jokelan Kisa jalkapallo Jokelan Kisa jalkapallo Jokelan Kisa tarjoaa kaikille Jokelan ja lähialueen asukkaille laadukasta jalkapalloharrastusta ikään ja tasoon katsomatta. Teemme yhteistyötä lähiseurojen kanssa tarjotaksemme

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

OKM:n seuratuen haku

OKM:n seuratuen haku Seuratuen 2018 haku Haku päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi Seuralla pitää olla päätös hakemiselle Kysy liiton toimistolta lisätietoja, vinkkejä ja apua Lähetä

Lisätiedot

Nuorisovaliokunta. Ajankohtaiskatsaus SUOMEN NYRKKEILYLIITTO FINNISH BOXING ASSOCIATION AFFILIATED TO THE AIBA 1946 PERUSTETTU 1923 FOUNDED

Nuorisovaliokunta. Ajankohtaiskatsaus SUOMEN NYRKKEILYLIITTO FINNISH BOXING ASSOCIATION AFFILIATED TO THE AIBA 1946 PERUSTETTU 1923 FOUNDED Nuorisovaliokunta Ajankohtaiskatsaus Kysely seuroille tuloksia Junioriharrastajamäärät ovat selvässä laskussa ja meidän on syytä asettaa pidemmän tähtäimen panostuksia, jotta saamme käyrät toiseen suuntaan

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

HVS Kysely 0-20v Tulokset

HVS Kysely 0-20v Tulokset WORKING DRAFT Last Modified 2015-04-23 19:16 FLE Standard Time Printed HVS Kysely 0-20v Tulokset 04-2015 Harri Heliövaara Kimmo Karviala Harri Leiviskä Sisällysluettelo Kysymykset Vastaajaprofiili Tulokset

Lisätiedot

SENIORITOIMINNAN TOIMINTA-AJATUS

SENIORITOIMINNAN TOIMINTA-AJATUS SENIORITOIMINNAN TOIMINTA-AJATUS Aktivoidaan seniorijäseniä järjestämällä sekä seuran sisäisiä senioritapahtumia ja -kilpailuja että senioreiden seuraotteluita muiden seurojen kanssa. Järjestetään valmennusta

Lisätiedot

YRITTÄJIEN SM-GOLF Lakeside Golfin Järvenranta-kentällä 3.9.2010

YRITTÄJIEN SM-GOLF Lakeside Golfin Järvenranta-kentällä 3.9.2010 YRITTÄJIEN SM-GOLF in Järvenranta-kentällä 3.9.2010 JOUKKUEKILPAILU 1) Satakunnan Yrittäjät I 92 Kallioinen Tapio 29 Koivisto Keijo 28 Marttila Sari 35 2) Kymen Yrittäjät 90 Lavonen Esa 32 Nyholm Kirsi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015 Wiurila Golf & Country Club ry

Toimintasuunnitelma 2015 Wiurila Golf & Country Club ry Toimintasuunnitelma 2015 Wiurila Golf & Country Club ry Setälä Kari xx.xx.2015 WG&CC: Toimintasuunnitelma 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 3. TALOUS... 3 4. TASOITUSTOIMIKUNTA...

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Seurojen olosuhde- ja nuorisotoiminnan kyselyn tulokset. Nuorisotoiminnan kysymykset.

Seurojen olosuhde- ja nuorisotoiminnan kyselyn tulokset. Nuorisotoiminnan kysymykset. Seurojen olosuhde- ja nuorisotoiminnan kyselyn tulokset. Nuorisotoiminnan kysymykset. Kysely toteutettiin verkkolomakkeella. Kyselyä markkinoitiin seuratiedoteilla lisäksi kaikille seuroille soitettiin

Lisätiedot

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot.

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. TIE HUIPULLE TIE HUIPULLE!!! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

SEURATIEDOTE SUOMEN GOLFLIITON

SEURATIEDOTE SUOMEN GOLFLIITON SUOMEN GOLFLIITON SEURATIEDOTE HELMIKUU 2011 AJANKOHTAISIA ASIOITA 1) KANSALLINEN GOLFPÄIVÄ 2.6.2011 SIVU 2 2) SGL TROPHY 2011 SIVUT 2-4 3) GREEN CARD UUDISTUS SIVUT 6-7 4) GOLFLIITON TOIMIHENKILÖT 2011

Lisätiedot

GT Teamit RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER

GT Teamit RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER GT Teamit 2016-2017 RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER Grani Tenniksen valmennuskokonaisuus - Pelaajan polku GT Tennis- ja mailapelikoulu Esikouluikäisille ja 1-3 -luokkalaisille Ohjaajakoulutukset

Lisätiedot

Tennis tarjoaa kiekkopojille liikuntataitoja ja ehkä lajin jopa koko elämäksi

Tennis tarjoaa kiekkopojille liikuntataitoja ja ehkä lajin jopa koko elämäksi ESS Urheilu 16.11.2017 Tennis tarjoaa kiekkopojille liikuntataitoja ja ehkä lajin jopa koko elämäksi Pelicansin Nastolan F2-junnut pelaavat kerran viikossa tennistä. Oheislaji tuo monipuolisuutta, mikä

Lisätiedot

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku Seuraseminaari 28.10.2017 OKM:n seuratuen 2018 haku Hakuaika: alkaa 13.11.2017 ja päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi (tarkista täytyykö lähettää vielä sen jälkeen

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus on suunnitelmallinen prosessi perusasioiden kautta kohti joukkueena pelaamisen

Lisätiedot

Seurakysely yhteenveto huhtikuu 2013. 5.9.2013 Tuija Nikkanen

Seurakysely yhteenveto huhtikuu 2013. 5.9.2013 Tuija Nikkanen Seurakysely yhteenveto huhtikuu 2013 5.9.2013 Tuija Nikkanen Pelaajakysely yhteenveto kevät 2013 Seurakysely pelaajille ikäluokat B-00 Vastaajia 42 pelaajaa Vastaaja määrät: Pelaajakysely yhteenveto kevät

Lisätiedot

Active For Life aktiivinen oppija ja tekijä läpi elämän

Active For Life aktiivinen oppija ja tekijä läpi elämän Active For Life aktiivinen oppija ja tekijä läpi elämän Elämässä matka on tärkeämpi kuin maali 1 KULTTUURI JA TAIDE KAUPUNKI JA LIIKE-ELÄMÄ MAJOITUS JA RAVINTOLA- PALVELUT MATKAILU Tiilaakso Liikunta ja

Lisätiedot

Strategia 2015-2019 / työpaja 1

Strategia 2015-2019 / työpaja 1 MUISTIO 3.10.2014 Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto Strategia 2015-2019 / työpaja 1 Ensimmäisen työpajan päätavoitteet: a) Työn onnistunut käynnistäminen b) Nykytilan analyysin tekeminen TEHTÄVÄ 1:

Lisätiedot

Ohjeet pelaajien siirtymiseen

Ohjeet pelaajien siirtymiseen Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 12.11.2014 versio 1.2 Ohjeet pelaajien siirtymiseen 2 Ohjeet pelaajien siirtymiseen SISÄLLYSLUETTELO 1 SIIRTYMINEN SEURAN SISÄLLÄ 3 1.1 Pelaaminen ja harjoittelu

Lisätiedot

GOLFTEKO. Käyttäjäprofiilit Hiihtokeskus

GOLFTEKO. Käyttäjäprofiilit Hiihtokeskus GOLFTEKO Mediatiedot 2015 Käyttäjäprofiilit Hiihtokeskus Golffaajat Lähde: TNS atlas 2013 M5069 31 % M3049 26 % Ikä (%) N1529 6 % N3049 9 % N5069 17 % M1529 11 % Maalaiskunta Alle 30 000 as. 14 % kaupunki

Lisätiedot

Nuorten maajoukkuetoiminta. www.basket.fi

Nuorten maajoukkuetoiminta. www.basket.fi Nuorten maajoukkuetoiminta Tavoitteet Nuorten maajoukkueiden tavoitteena on: Tuottaa mahdollisimman monta pelaajaa aikuismaajoukkueisiin vähintään yksi/ikäluokka viisi kansainvälisen tason huippua/vuosikymmen

Lisätiedot

Kysely kuntosuunnistajille

Kysely kuntosuunnistajille Kokonaisvastaajamäärä: 13 Kysely kuntosuunnistajille 1. Vastaajan sukupuoli Kysymykseen vastanneet: 13 (ka: 1,5) (1.1) Mies 53,8% 7 (1.2) Nainen 6 2. Vastaajan ikä Kysymykseen vastanneet: 13 (ka: 4,6)

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ OSA KAUSIRAPORTTIA, LUMILAJIT LIIKUTTAVAT - KEVÄT 2016

YHTEISTYÖSSÄ OSA KAUSIRAPORTTIA, LUMILAJIT LIIKUTTAVAT - KEVÄT 2016 YHTEISTYÖSSÄ OSA KAUSIRAPORTTIA, LUMILAJIT LIIKUTTAVAT - KEVÄT 2016 SUKSICROSS, MÄKIHYPPY, YHDISTETTY, MAASTOHIIHTO, AMPUMAHIIHTO STRATEGIA Esikuvat Sitoutuminen kaikilla tasoilla Lapset & perheet Koulut

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN GOLFKLUBI

UUDENKAUPUNGIN GOLFKLUBI UUDENKAUPUNGIN GOLFKLUBI Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Vuoden 2014 toiminnan teemana on ollut juniori ja nuorisotoiminnan kehittäminen ja erityisesti tämän kohderyhmän jäsenmäärän kasvattaminen. Lisäksi

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus on johdonmukainen prosessi, jossa edetään perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

1. Seuran nuorisotoiminta. 2. Seuratoiminnan visio

1. Seuran nuorisotoiminta. 2. Seuratoiminnan visio Budokwai ry Karate Junioritoiminnan kriteerit ja toimintalinja 2016 2018 Sisällysluettelo 1. Seuran nuorisotoiminta 3 2. Seuratoiminnan visio 3 3. Eettiset linjaukset 4 4. Toiminnan tavoitteet 5 5. Käytännön

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2009

TOIMINTASUUNNITELMA 2009 TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Oulunsalo Pesäpallojaosto 12.10.2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

Kuopion Ratsastajat ry Oman seuran analyysi

Kuopion Ratsastajat ry Oman seuran analyysi Kuopion Ratsastajat ry Oman seuran analyysi /7/7 Oman seuran analyysi Vastaajat Ikä 00, 0 % 80,0 % 60,0 %,6 % 0,0 %, % 0,0 % 0,0 % 7,9 % 7,9 %,6 %,6 % alle -7 8-9 0-9 0-6 6 + Kaikki (KA:.6, Hajonta:0.86)

Lisätiedot

SEURATIEDOTE SUOMEN GOLFLIITON

SEURATIEDOTE SUOMEN GOLFLIITON SUOMEN GOLFLIITON SEURATIEDOTE TAMMI-/HELMIKUU 2013 TAMMI-/HELMIKUU 2013 TÄSSÄ SEURATIEDOTTEESSA: Uusi henkilö Golfliiton toimistolla Golflehden Kansallinen Golfviikko 3-9.6.2013 Jäsenkortin käyttöohje

Lisätiedot

Haukiputaan Pallo. Harrastus- ja kilpailutoiminnan periaatteet ikäluokittain

Haukiputaan Pallo. Harrastus- ja kilpailutoiminnan periaatteet ikäluokittain Haukiputaan Pallo Harrastus- ja kilpailutoiminnan periaatteet ikäluokittain 1.1.2013 Seuran tavoitteet Mahdollistaa kilpa- ja harrastepelaaminen * Kilpatoiminnassa pelaaja sitoutuu osallistumaan joukkueen

Lisätiedot