Yleinen koulutusohje 2002

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleinen koulutusohje 2002"

Transkriptio

1

2 1 YLEISET OHJEET SUKELLUSKOULUTUKSESTA YLEISTÄ KOULUTUSOHJELMAT KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISOIKEUS KOULUTUKSEN MARKKINOIMINEN SUKELLUSKOULUTUKSEN VALVONTA TURVALLISUUS SUKELLUSKOULUTUKSESSA KOULUTUSTIETOJEN TALTIOINTI OHJEET SUKELLUSKURSSIEN JÄRJESTÄMISEKSI KOULUTUKSEN PÄÄMÄÄRÄ KURSSIOHJELMIEN LAAJUUS JA KIINTEYS ILMOITUSVELVOLLISUUS KURSSIKOULUTTAJAT TERVEYSTARKASTUKSET VAKUUTUKSET SUSL:N JÄSENYYS YLEISET KURSSIEN LÄPÄISYVAATIMUKSET KURSSISUORITUKSEN REKISTERÖIMINEN KORTIN HAKEMINEN SUKELLUSKOULUTTAJISTA KOULUTTAJIEN YLEISET VELVOLLISUUDET KOULUTTAJIEN KOULUTTAMINEN YKSITYISET KOULUTUSOIKEUDET SUSL:N KOULUTUSKESKUKSET CDC KESKUKSET OHJEET SUKELTAJAKORTEISTA JA -TODISTUKSISTA YLEISTÄ OPINTOSUORITUSVIHKO SUKELTAJAKORTIT SUKELTAJAKORTTIEN UUSIMINEN KOULUTTAJAKORTTIEN UUSIMINEN MUITA MÄÄRÄYKSIÄ KOULUTUSVASTAAVAN TEHTÄVÄT KURINPITOTOIMET MUUTOKSENHAKU VALIOKUNNAN TAI JOHTOKUNNAN PÄÄTÖKSEEN CMAS JA MUUT KOULUTUSJÄRJESTELMÄT

3 1 YLEISET OHJEET SUKELLUSKOULUTUKSESTA 1.1 YLEISTÄ Nämä ohjeet kumoavat :n (SUSL) koulutusohjeet 1998, Koulutusohjeen nitroksi- ja tekniikkasukeltamiseen 1998 sekä Syväsukelluskurssin koulutusohjeen Nämä ohjeet tulevat voimaan ja ovat voimassa toistaiseksi. Näitä ohjeita täydentävät SUSL:n johtokunnan vahvistamat eri kurssien järjestämisohjeet. Silloin, kun erikoiskurssien järjestämisohjeissa ja yleisissä koulutusohjeissa on eroavuuksia, noudatetaan ensisijaisesti erikoisolosuhteiden ohjeita. SUSL:n johtokunta vahvistaa muutokset näihin ohjeisiin. Muutoksista ilmoitetaan Kouluttaja-tiedotteessa, SUSL:n internet-sivuilla sekä tarvittaessa SUSL:n lehdessä. 1.2 KOULUTUSOHJELMAT Opetus toteutetaan SUSL:n vahvistamien, erikseen julkaistavien koulutusohjelmien mukaisesti. Nämä ohjelmat pohjautuvat Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques n (CMAS) määrittelemiin minimistandardeihin ja yhteispohjoismaisesti sovittuihin periaatteisiin. SUSL:n toimistosta ja CMAS:n internet-sivuilta on saatavana CMAS Standards and Requirements, jossa on esitetty yleiset CMAS:n koulutustavoitteet. 1.3 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISOIKEUS SUSL:n koulutusohjelman mukaista sukelluskoulutusta saavat järjestää SUSL:n jäsenseurat, yksittäiset kouluttajat, joille on myönnetty yksityiset koulutusoikeudet, yhteistyösopimukseen SUSL:n kanssa sitoutuneet kaupalliset kouluttajat sekä SUSL:n hyväksymät koulutuskeskukset. 1.4 KOULUTUKSEN MARKKINOIMINEN SUSL:n koulutusohjelman tiedonannoissa, mainonnassa ja ilmoittelussa käytetään mainintaa ":n koulutusohjelman mukainen koulutus". Lisäksi voidaan käyttää CMAS:n ja SUSL:n logoa. Koulutuksen järjestämisestä vastuussa olevan seuran, yksityiskouluttajan tai yhteistyökeskuksen nimen on aina oltava näkyvissä kurssimainoksissa. 3

4 1.4 SUKELLUSKOULUTUKSEN VALVONTA Sukelluskoulutusta ohjaa, valvoo ja kehittää Suomen Urheilusukeltajain Liiton tekninen valiokunta. Kursseja valvotaan mm. kurssien alkamisilmoitusten sekä koulutuksen laadunvalvontalomakkeiden perusteella. Tekninen valiokunta käyttää laadunvalvonnassa ja koulutusneuvonnassa apunaan liittokouluttajia. 1.5 TURVALLISUUS SUKELLUSKOULUTUKSESSA Koulutuksen aikana oppilaille luodaan käsitys käytännön sukellusturvallisuudesta ja sukellusturvallisuutta edistävistä toimista. Tämä onnistuu parhaiten kouluttajien omalla esimerkillä. Kaikessa SUSL:n koulutusohjelman mukaisessa koulutuksessa noudatetaan SUSL:n turvaohjeita ja voimassaolevia viranomaismääräyksiä. Koulutustilanteessa sallitaan kuitenkin seuraavat poikkeamiset turvaohjeista: 1) kahden oppilaan kanssa sukeltaessaan kouluttajan ei tarvitse välttämättä olla köysiyhteydessä oppilaisiin eikä pintaan, mikäli hän pysyttelee oppilaiden välittömässä läheisyydessä. 2) koulutussukelluksilla voidaan ylittää sukeltajan voimassaolevan sukeltajaluokan syvyysrajat SUSL:n antamien erityisohjeiden mukaisesti. Kurssin vastuukouluttaja vastaa turvaohjeiden noudattamisesta ja varmistaa, että oppilaalla on riittävät valmiudet osallistua koulutukseen turvallisesti. Mikäli kurssin varsinainen vastuukouluttaja ei ole paikalla, allas- ja avovesikoulutuksessa on oltava aina läsnä vähintään yksi vastuukouluttajan nimeämä sukelluskouluttaja, jonka kouluttajaluokitus riittää vähintään kyseisen kurssitason vastuukouluttajana toimimiseen. Tämä kouluttaja on vastuussa koulutuksen turvallisuudesta. Kouluttajan on varmistettava, että oppilas hallitsee merkinannot ja tarkastettava ennen jokaista kurssisukellusta, että oppilaan sukellusvarustus on kunnossa sekä huolehdittava, että oppilas on tietoinen harjoituksen asettamista vaatimuksista. Avovesikoulutus on järjestettävä kunkin kurssin tasoon soveltuvassa paikassa ja olosuhteissa, jotka mahdollistavat miellyttävän ja erityisesti turvallisen harjoituksen läpiviemisen. Koulutusta ei saa antaa jäätävissä olosuhteissa. Oppilas saa tehdä yhtenä koulutuspäivänä korkeintaan kolme sukellusta. Koulutussukellusten aikana pinnalla on oltava vastuukouluttajan määräämä sukellusvanhin ja kirjuri sekä täysin varustautunut turvasukeltaja tai toimintavalmis pintapelastaja, jonka laite on valmiina puettavaksi. Hengityskaasua ja alttiinaoloaikaa on oltava riittävästi etsintäsukellusta varten. 4

5 Allaskoulutuksessa on oltava paikalla ensiaputaitoinen henkilö ja käytettävissä on oltava ensiapuvälineet. Avovesikoulutuksessa on lisäksi oltava käytössä hapenantovälineet. 1.6 KOULUTUSTIETOJEN TALTIOINTI Sukelluskoulutuksen järjestäjän on säilytettävä tiedot kurssilaisten suorituksista arvosteluineen kaksi vuotta kurssin päättymisen jälkeen. 5

6 2 OHJEET SUKELLUSKURSSIEN JÄRJESTÄMISEKSI 2.1 KOULUTUKSEN PÄÄMÄÄRÄ Nousujohteisella koulutuksella sekä jatkuvalla tietojen ja taitojen kehittämisellä annetaan koulutettavalle valmiudet turvallisiin ja miellyttäviin sukelluksiin koulutustaan vastaavissa pohjoismaisissa olosuhteissa. 2.2 KURSSIOHJELMIEN LAAJUUS JA KIINTEYS SUSL:n koulutusohjelman mukaista koulutusta annettaessa on noudatettava SUSL:n kurssinjärjestämisohjetta. Kurssien tavoite on suunniteltu saavutettavaksi kurssien järjestämisohjeita noudattamalla. Tarvittaessa kouluttajat voivat kuitenkin antaa tavoitteen saavuttamiseksi välttämätöntä tukiopetusta. Kursseilla käytetään SUSL:n tuottamaa tai hyväksymää koulutusmateriaalia. Teorian ja käytännön koulutuksen on edettävä siten, että teoriaopetus ja harjoitus tukevat toisiaan. Oppilaille on annettava kurssiohjelma ja -aikataulu viimeistään kurssin alussa. 2.3 ILMOITUSVELVOLLISUUS Sukelluskoulutuksen järjestäjä toimittaa seuran tai yrityksen nimenkirjoittajan allekirjoituksella varustetun kurssin alkamisilmoituksen SUSL:n toimistoon, jossa sen on oltava perillä vähintään 14 päivää ennen kurssin alkamista. Alkamisilmoitukseen on merkittävä kurssin vastuukouluttaja, hänen kouluttajatietonsa sekä yhteystietonsa. Lisäksi ilmoituksessa on lueteltava kaikki kurssilla opetustehtävissä toimivat kouluttajat, heidän kouluttajanumeronsa sekä kouluttajakortin päättymisvuosi. Alkamisilmoituksen liitteenä on oltava tarkka kurssiohjelma (kurssin lukujärjestys). Mikäli alkamisilmoitus ei ole saapunut SUSL:n toimistoon ajoissa tai jos se on puutteellinen, kurssia ei hyväksytä SUSL:n koulutusohjelman mukaiseksi kurssiksi. 6

7 2.4 KURSSIKOULUTTAJAT Vastuukouluttaja Kurssin järjestäjän on nimettävä jokaiselle kurssille pätevä vastuukouluttaja. Tältä edellytettävä kouluttajaluokka määritellään kurssinjärjestämisohjeissa. Kurssin varsinaisen nimetyn vastuukouluttajan ei ole pakko osallistua jokaiselle oppitunnille ja jokaiseen harjoitukseen, vaan hän voi siirtää kurssin opetus- ja valvontatehtäviä myös muille päteville ja luotettaviksi katsomilleen kouluttajille. Kokonaisvastuu kurssin turvallisuudesta ja koulutuksen laadusta on aina kurssin nimetyllä vastuukouluttajalla. Siksi vastuukouluttajan on osallistuttava myös henkilökohtaisesti jokaisen vastuullensa ottamansa kurssin läpivientiin ja oppilaiden taitotason ja kurssin läpäisykriteerien arviointiin. Korttiluokan myöntämistä puoltaneen kouluttajan nimi ja kouluttajanumero merkitään oppilaan sukeltaja- tai kouluttajakorttiin. Muut kouluttajat Laitesukelluskurssin opetustehtävissä toimivan allas- ja avovesikouluttajan on oltava vähintään M1-sukelluskouluttaja, erikoiskursseilla lisäksi vastaavan erikoiskoulutuksen saanut kouluttaja. Muut opetustehtävissä toimivat henkilöt Teoriakouluttajina voi käyttää asiantuntijoita, jos heillä on riittävät tiedot opetettavasta aiheesta ja riittävät opetustaidot. Muissa kuin opetustehtävissä toimivat henkilöt Vastuukouluttaja voi nimetä laitesukelluskurssille kouluttajien suorassa valvonnassa oleviin avustaviin tehtäviin myös henkilöitä, joilla ei ole kouluttajapätevyyttä. Nämä henkilöt eivät voi opettaa eivätkä arvioida taitoja. 2.5 TERVEYSTARKASTUKSET Vapaasukelluskurssille osallistujan ja vapaasukellusluokkasuorittajan sekä introsukellukseen osallistujan on annettava kirjallinen selvitys terveydentilastaan ennen kuin harjoittelu vedessä aloitetaan. Alle 18- vuotiaan lausunnon vahvistaa huoltaja allekirjoituksellaan. Muille kursseille osallistuttaessa ja sukellus- ja kouluttajakortteja uusittaessa oppilaalla on oltava Suomen sukellus- ja ylipainelääketieteen 7

8 yhdistyksen (SSLY) lomakkeen mukainen voimassaoleva lääkärintodistus sukelluskelpoisuudestaan. Kouluttaja on velvollinen tarkistamaan todistusten voimassaolon. Lisäksi hän voi vaatia koulutettavalta lääkärinlausunnon aina havaitessaan siihen olevan aihetta. Lääkärintarkastus on suoritettava viimeistään ennen avovesikoulutusta. Kouluttajan on kurssiesittelyn yhteydessä selvitettävä kurssilaiselle, että koulutus saattaa keskeytyä, jos lääkärintarkastuksesta ei pääse läpi. Viimeistään samassa yhteydessä on kerrottava, kuinka suuri osuus kurssimaksusta palautetaan kurssin keskeytyessä lääketieteellisestä syystä. 2.6 VAKUUTUKSET Kurssilaisilla pitää olla harrastesukelluksen (mukaanlukien sukeltajantaudin painekammiohoito) kattava vakuutus tapaturman varalta. Kouluttajan on kerrottava oppilaille että tavalliset tapaturmavakuutukset eivät yleensä korvaa sukellustapaturmia ja kehoitettava oppilaita tarkastamaan oman vakuutuksensa kattavuus. Koulutuksen järjestäjälle ja kouluttajille on hankittava vastuuvakuutukset. Kouluttajan on selvitettävä oppilaille vastuuvakuutuksen ja tapaturmavakuutuksen sekä niiden korvausalojen ero. 2.7 SUSL:N JÄSENYYS Sukelluskursseille osallistuvien ja kortteja uusivien henkilöiden on oltava SUSL:n jäseniä joko suoraan henkilöjäseninä tai SUSL:n jäsenseuran kautta. Kouluttajakursseille osallistuvien ja kouluttajakorttiaan uusivien on oltava SUSL:n jäseniä SUSL:n jäsenseuran kautta 2.8 YLEISET KURSSIEN LÄPÄISYVAATIMUKSET Kurssien hyväksytty suorittaminen edellyttää: loppukokeen suorittamista teoriajakson päättyessä. Turvallisuusriskiksi katsottava virhe edellyttää kokeen uusimista. Tarvittaessa teoriakoe voidaan järjestää myös suullisesti. allaskoulutuksessa opetettujen aiheiden hallinnan osoittamista avovesitaitojen osoittamista sen jälkeen, kun teoria- ja allaskoulutus on suoritettu hyväksytysti. Kurssi on suoritettava loppuun 12 kuukauden kuluessa kurssin alkamisesta. 8

9 2.9 KURSSISUORITUKSEN REKISTERÖIMINEN Kurssin vastuukouluttajan on aina tehtävä hyväksytystä kurssisuorituksesta merkintä oppilaan opintosuoritusvihkoon ja toimitettava kirjallinen tieto kaikista hyväksytyistä kurssisuorituksista SUSL:n toimistoon kahden viikon kuluessa kurssin päättymisestä KORTIN HAKEMINEN Kurssin vastuukouluttajan on toimitettava kirjallinen korttihakemus SUSL:n toimistoon kahden viikon kuluessa kurssin päättymisestä. 9

10 3 SUKELLUSKOULUTTAJISTA 3.1 KOULUTTAJIEN YLEISET VELVOLLISUUDET Näissä ohjeissa mainitulla kouluttajalla tarkoitetaan kaikkia SUSL:n valtuuttamia sukelluskouluttajia. Kouluttajan on kaikessa koulutus- ja sukellustoiminnassaan noudatettava hyvää koulutus- ja sukellustapaa. Sukelluskouluttajat vaikuttavat omalla esimerkillään hyvien asenteiden syntymiseen. Koulutuksessa sallitut poikkeamiset turvaohjeista on esitetty luvussa 1.5. Kouluttajan on pidettävä kaikesta antamastaan sukelluskoulutuksesta koulutuspäiväkirjaa. Seurojen on huolehdittava siitä, että kouluttaja saa toiminta-aikanaan SUSL:n järjestämää tai hyväksymää jatkokoulutusta. 3.2 KOULUTTAJIEN KOULUTTAMINEN SUSL järjestää kaikkien sukelluskouluttajatasojen koulutusta. Kouluttajakurssilla kouluttajina toimivat SUSL:n koulutuksen saaneet ja teknisen valiokunnan valtuuttamat kouluttajat. Kurssille pyrkivällä pitää olla oman seuransa esitys kurssille osallistumisesta ja kouluttajaksi nimittämisestä. 3.3 YKSITYISET KOULUTUSOIKEUDET Vaatimukset Yksityiset koulutusoikeudet anotaan tekniseltä valiokunnalta vapaamuotoisella hakemuksella. Ne antavat yksittäiselle kouluttajalle oikeuden järjestää niitä SUSL:n koulutusohjelman mukaisia sukelluskursseja, joiden vastuukouluttajana toimimiseen hänellä on pätevyys. Yksityiset kouluttajaoikeudet voidaan myöntää korkeintaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan. SUSL:n tekninen valiokunta vahvistaa vuosittain yksityisten kouluttajaoikeuksien hinnan ja voimassaolon. Henkilön, jolle myönnetään yksityiset kouluttajoikeudet on: pystyttävä tarjoamaan kurssikäyttöön asianmukaiset ja nykyaikaiset laitteet pystyttävä tarjoamaan jokaisen oppilaan käyttöön oma laite pystyttävä osoittamaan, että hänellä on käytössään asianmukaiset teoria-, allas- ja avovesikoulutuspaikat. Kurssinjärjestäjä, jolle on myönnetty yksityiset koulutusoikeudet, voi käyttää järjestämällään kurssilla apunaan korkeintaan kahta CMASkouluttajaa, joiden ei tässä tapauksessa tarvitse erikseen hakea itselleen yksityisiä koulutusoikeuksia. 10

11 3.4 SUSL:N KOULUTUSKESKUKSET Vaatimukset Edut SUSL:n koulutuskeskuksilla tarkoitetaan tässä sukellusliikkeitä. SUSL:n koulutuskeskusoikeuksia haetaan erillisellä lomakkeella tekniseltä valiokunnalta. Valiokunnan puheenjohtaja suorittaa tarkastuskäynnin ja arvioi samalla koulutuksen puitteet. SUSL:n koulutuskeskuksen on: pystyttävä järjestämään kaikkia SUSL:n sukeltajakursseja (P1, P2 ja P3) pystyttävä tarjoamaan kurssikäyttöön asianmukaiset ja nykyaikaiset laitteet pystyttävä tarjoamaan jokaisen oppilaan käyttöön oma laite pystyttävä osoittamaan, että keskuksella on käytössään asianmukaiset teoria-, allas- ja avovesikoulutuspaikat. SUSL suosittelee hyväksymiään koulutuskeskuksia. SUSL tarjoaa käyttöön mainosmateriaalia. Kustannukset Valvonta Vuosimaksun suuruuden vahvistaa SUSL:n johtokunta teknisen valiokunnan esityksestä. Teknisen valiokunnan puheenjohtaja käy tarkastamassa koulutuskeskuksen ennen koulutusluvan myöntämistä. Lisäksi liittokouluttaja tai tekninen valiokunta voi halutessaan pitää säännöllisesti yhteyttä keskukseen. Kurssilaisilta voidaan kerätä suoria kyselyitä, jolloin palautelomakkeet postitetaan suoraan SUSL:iin. 3.5 CDC KESKUKSET CMAS:n sääntöjen mukaan sukellusliikkeet voivat niin halutessaan hankkia itselleen suoraan CMAS:n alaiset CDC koulutusoikeudet (CMAS Diving Centre). CDC-keskukset sitoutuvat noudattamaan CMAS:n standardeja ja turvaohjeita. Mikäli Suomessa toimiva CDC-keskus haluaa käyttää SUSL:n tuottamia opetusmateriaaleja ja jos se haluaa tilata sukeltajakortit SUSL:lta CMAS:n sijasta, sen on sitouduttava noudattamaan myös SUSL:n koulutus- ja turvaohjeita. CDC-oikeudet haetaan suoraan CMAS:lta. Tarkemmat ohjeet ja viralliset hakemuslomakkeet löytyvät CMAS:n internet-sivuilta. 11

12 4 OHJEET SUKELTAJAKORTEISTA JA -TODISTUKSISTA 4.1 YLEISTÄ Pohjoismaissa suoritetuista SUSL:n kursseista SUSL myöntää vapaasukeltajakortteja sekä pohjoismaisia sukeltaja- ja kouluttajakortteja. Sukeltaja- ja kouluttajaluokat on suoritettava luokitusjärjestyksessä. Vähintään ko. sukeltajaluokan avovesiosuus on suoritettava Pohjoismaissa. Ulkomailla CMAS-kouluttajakoulutuksensa saaneen kouluttajan on saatava lisäkoulutusta SUSL:sta, Suomen sukellusolosuhteista ja suomalaisesta sukelluskäytännöstä. 4.2 OPINTOSUORITUSVIHKO S1-kurssin järjestäjä antaa jokaiselle oppilaalle SUSL:n vahvistaman vapaasukeltajan opintosuoritusvihkon (ns. oppilaskortti) asianmukaisesti täytettynä. Junior Scuba- tai P1-sukelluskurssin järjestäjä antaa jokaiselle oppilaalle SUSL:n vahvistaman laitesukeltajan opintosuoritusvihkon asianmukaisesti täytettynä. Ennen kurssin suoritusmerkinnän saamista oppilaan on täytettävä kaikki velvoitteensa kurssin järjestäjää kohtaan. Kurssin vastuukouluttajan on tehtävä jokaisesta oppilaan hyväksytysti suorittamasta kurssista merkintä tämän opintosuoritusvihkoon. 4.3 SUKELTAJAKORTIT Kurssin hyväksytysti suorittaneella on oikeus lunastaa suoritustaan vastaava CMAS:n standardien mukainen vapaasukeltaja-, sukeltaja- tai kouluttajakortti. Korttien hinnat vahvistaa vuosittain SUSL:n johtokunta. Vapaasukeltajakortti ja P1-sukeltajakortti ovat voimassa pysyvästi. Muut sukeltaja- ja kouluttajatodistukset ovat voimassa myöntämisvuoden viimeisestä päivästä viisi vuotta. Erikoiskurssien kortit ovat voimassa pysyvästi edellyttäen, että erikoiskurssin pääsyvaatimuksena ollut sukeltaja- tai kouluttajaluokka on edelleen voimassa. 4.4 SUKELTAJAKORTTIEN UUSIMINEN Uusittavan kortin haltija voi uusia korttinsa viideksi vuodeksi kerrallaan, jos uusimishetkellä voimassaolevien määräysten ja ohjeiden mukaiset myöntämisen edellytykset ovat muuten voimassa. 12

13 Kortin uusija ottaa yhteyttä seuransa koulutusvastaavaan, joka lähettää SUSL:n toimistoon esityksen uusittavasta kortista. Kortin uusimisen edellytyksenä ovat: asiakirja, josta selviää, että uusittava kortti on ollut olemassa SUSL:n jäsenyys joko suoraan SUSL:n henkilöjäsenenä tai SUSL:n jäsenseuran kautta voimassa oleva lääkärintodistus ajan tasalla oleva sukelluspäiväkirja, joka osoittaa, että kortin hakija on pitänyt säännöllisesti yllä sukellustaitojaan. Mikäli edellämainitut ehdot eivät täyty, hakijalta voidaan edellyttää lisäopintoja ennen uuden kortin myöntämistä. Hakijalle voidaan myös myöntää aikaisempaa alemman luokan kortti, mikäli hänen tietonsa, taitonsa tai sukelluskokemuksensa eivät enää vastaa hänen aiempaa luokitustaan. 4.5 KOULUTTAJAKORTTIEN UUSIMINEN Seura, yhteistyökeskus tai CDC-kouluttaja esittää kouluttajakortin uusimista tekniselle valiokunnalle. Kouluttajakortin uusimisen edellytykset ovat samat kuin sukeltajakortin uusimisenkin, minkä lisäksi kouluttajan on täytettävä seuraavat ehdot: SUSL:n jäsenyys SUSL:n jäsenseuran kautta on toiminut säännöllisesti kouluttajana ja kykenee vahvistamaan sen koulutuspäiväkirjansa avulla on ylläpitänyt säännöllisesti sukellustaitojaan ja kykenee vahvistamaan sen sukelluspäiväkirjansa avulla on pitänyt kouluttamiseen ja kurssisisältöihin liittyvät tietonsa ja taitonsa ajan tasalla ja hallitsee uusimishetkellä voimassa olevat koulutusohjeet saa oman seuransa johtokunnalta kirjallisen esityksen kortin uusimisesta. Mikäli edellämainitut ehdot eivät täyty, hakijalta voidaan edellyttää lisäopintoja ennen uuden kortin myöntämistä. Hakijalle voidaan myös myöntää aikaisempaa alemman luokan kortti, mikäli hänen tietonsa, taitonsa tai sukelluskokemuksensa eivät enää vastaa hänen aiempaa luokitustaan. Jos kouluttajan jäsenyys SUSL:ssa lakkaa, hän menettää myös kouluttajaoikeutensa ja on velvollinen palauttamaan korttinsa liiton toimistoon. 13

14 5 MUITA MÄÄRÄYKSIÄ 5.1 KOULUTUSVASTAAVAN TEHTÄVÄT Jokaiseen seuraan, jossa annetaan SUSL:n hyväksymää koulutusta, valitaan koulutusvastaava. Koulutusvastaava suunnittelee ja kehittää seuran koulutustoimintaa yhteistyössä seuran johtokunnan kanssa. Koulutusvastaava toimittaa seuransa sukeltaja- ja kouluttajakorttien uusimisesitykset SUSL:n toimistoon. Ennenkuin koulutusvastaava päättää tietyn kortin uusimishakemuksen puoltamisesta, hänellä on oikeus ja velvollisuus varmistua siitä, että kortin hakijan tiedot ja taidot sekä muut kortin uusimisen edellytykset ovat olemassa. Tässä tarkoituksessa koulutusvastaavalla on mahdollisuus niin halutessaan vaatia kortin uusijalta joko teoria-, allas- tai avovesikokeiden suorittamista tai mahdollisesti niitä kaikkia. Tarvittaessa hän voi myös edellyttää, että ennen kortin uusintaa hakija suorittaa uudelleen haettavaa korttiluokkaa vastaavan kurssin tai ko. kurssin tiettyjä osioita. Koulutusvastaava voi myös esittää, että hakijalle myönnetään aikaisempaa alemman luokan kortti, mikäli hakijan sukellustiedot, - taidot tai -kokemus eivät vastaa hänen aiempaa luokitustaan. Koulutusvastaavan on huolehdittava tapahtumaraportin laatimisesta SUSL:n tekniselle valiokunnalle seuran koulutustoiminnassa tapahtuneista sukellusonnettomuuksista sekä vaaraa aiheuttaneista ja tavallisuudesta poikkeavista sukellustilanteista. Tarvittaessa koulutusvastaava voi pyytää tehtävissään neuvoja ja apua lähimmältä liittokouluttajalta. 5.2 KURINPITOTOIMET Jos SUSL:n jäsenseura tai kouluttaja rikkoo SUSL:n sukelluskoulutuksesta annettuja ohjeita tai jos kouluttaja jättää tekemättä tapahtumaraportin sukellusonnettomuudesta, johon on ollut osallisena, voidaan heidän kouluttajaoikeutensa ja/tai sukeltajaluokkansa peruuttaa määräajaksi tai toistaiseksi. Kouluttajaoikeutta on mahdollista rajoittaa myös alentamalla kouluttajaluokkaa. Lievissä tapauksissa annetaan varoitus tai huomautus. Päätöksen seuralle langetettavasta seuraamuksesta tekee SUSL:n johtokunta ja kouluttajalle langetettavasta seuraamuksesta tekninen valiokunta tai johtokunta. Asianosaisilla on oikeus antaa vastineensa ennen seuraamuspäätöksen tekoa. Vastineen antamiselle on varattava kohtuullinen aika, kuitenkin enintään 30 päivää lukien siitä, kun vastinetta on pyydetty. Peruutetut todistukset on palautettava SUSL:n toimistoon. 14

15 5.3 MUUTOKSENHAKU VALIOKUNNAN TAI JOHTOKUNNAN PÄÄTÖKSEEN Muutoksenhaku on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Päätös katsotaan saadun tiedoksi seitsemän päivän kuluttua sen postittamisesta kirjatussa kirjeessä. Teknisen valiokunnan päätökseen tai toimenpiteeseen haetaan muutosta SUSL:n johtokunnalta. Johtokunnan päätöksestä voidaan valittaa Urheilun oikeusturvalautakuntaan niin kuin siitä on erikseen säädetty. 15

16 6 CMAS ja muut koulutusjärjestelmät CMAS on tehnyt sopimuksen eräiden koulutusjärjestelmien luokitusten rinnasteisuudesta CMAS:n koulutustasoihin. Näitä koskevat seuraavat yleiset säännöt: Sukeltajakortin vaihtaminen suoraan toisen koulutusjärjestelmän sukeltajakorttiin ei ole mahdollista. Se ei myöskään ole tarpeen, koska tietyntyyppistä koulutustasoa edellyttävälle sukellukselle tai kurssille osallistumiseen kelpuutetaan aina myös toisen kansainvälisesti tunnustetun koulutusjärjestelmän vastaava koulutus. Toisen järjestön sukeltajaluokituksen haluavan henkilön on osallistuttava seuraavan tason kurssille saadakseen uuden luokituksen. Jatkokurssille pyrkijän on todistettava oma sukeltajaluokkansa voimassa olevalla sukelluskortilla esitettävä sukelluspäiväkirja suorittamistaan sukelluksista esitettävä voimassa oleva sukelluslääkärintodistus oltava SUSL:n jäsen joko suoraan SUSL:n henkilöjäsenenä tai SUSL:n jäsenseuran kautta. Kouluttajan on varmistettava, että kurssille pyrkivä täyttää pääsyvaatimukset. Ohessa kaavio, kuinka CMAS:n ja muiden koulutusjärjestelmien välillä voi kansainvälisten sopimusten mukaisesti siirtyä järjestelmästä toiseen: CMAS-sukeltaja voi osallistua PADI-jatkokoulutukseen CMAS P1 => PADI Advanced Open Water Diver CMAS P2, P3 ja M1 => PADI Rescue Diver CMAS M2 ja M3 => PADI IOC PADI-sukeltaja voi osallistua CMAS-jatkokoulutukseen PADI OWD => CMAS P2 PADI AOWD, AOWD Plus => CMAS P3 ja Rescue Diver PADI Divemaster ja => CMAS M1 Assistant Instructor PADI Open Water Instructor tai ylempi => CMAS M2 16

17 CMAS-sukeltaja voi osallistua NAUI-jatkokoulutukseen CMAS P1 => NAUI Advanced Scuba Diver CMAS P2 => NAUI Master Scuba Diver CMAS P3 => NAUI Dive Master NAUI-sukeltaja voi osallistua CMAS-jatkokoulutukseen NAUI Scuba Diver => CMAS P2 NAUI Advanced Scuba Diver ja Master Scuba Diver => CMAS P3 CMAS-sukeltaja voi osallistua SSI-jatkokoulutukseen CMAS P1 => SSI Advanced Open Water Diver CMAS P2 => SSI Master Diver SSI-sukeltaja voi osallistua CMAS-jatkokoulutukseen SSI Open Water Diver => CMAS P2 SSI Advanced Open => CMAS P3 Water Diver CMAS-sukeltaja voi osallistua ACUC-jatkokoulutukseen CMAS P1 => ACUC Advanced Open Water Diver CMAS P2 => ACUC Master Scuba Diver ACUC-sukeltaja ACUC Open Water Scuba Diver ACUC Advanced Open Water Diver voi osallistua CMAS-jatkokoulutukseen => CMAS P2 => CMAS P3 Muiden kansainvälisesti yleisesti tunnustettujen koulutusjärjestelmien luokitusten vastaavuudet ratkaistaan tapauskohtaisesti, jolloin otetaan huomioon kyseisen koulutuksen sisältö ja kansainväliset koulutusstandardit. Lisätietoja näistä asioista saa mm. liittokouluttajilta ja SUSL:n koulutuspäälliköltä. 17

YLEINEN KOULUTUSOHJE 2012. Hyväksytty 14.1.2012

YLEINEN KOULUTUSOHJE 2012. Hyväksytty 14.1.2012 YLEINEN KOULUTUSOHJE 2012 Hyväksytty 14.1.2012 Koulutusohjeen, turvaohjeen ja Sukeltajaliiton eettisten sääntöjen uusin, virallisesti voimassaoleva versio löytyy aina Sukeltajaliiton internet-sivuilta.

Lisätiedot

1. luku: Lisenssijärjestelmän keskeiset periaatteet ja tavoitteet... 4. 2. luku: Lisenssihallinto ja päätöksenteko... 4

1. luku: Lisenssijärjestelmän keskeiset periaatteet ja tavoitteet... 4. 2. luku: Lisenssihallinto ja päätöksenteko... 4 SUOMEN PALLOLIITON NAISTEN LIIGAN LISENSSIMÄÄRÄYKSET 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku: Lisenssijärjestelmän keskeiset periaatteet ja tavoitteet... 4 2. luku: Lisenssihallinto ja päätöksenteko... 4 3. luku:

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 2 Sisällys ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET... 5 1. HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

Turvaohje 2009. Hyväksytty 30.11.2008

Turvaohje 2009. Hyväksytty 30.11.2008 Hyväksytty 30.11.2008 Sukeltajan tärkeimmät turvallisuussäännöt 1. Tee ainoastaan sellaisia sukelluksia, joihin olet saanut koulutuksen. 2. Toimi saamasi koulutuksen mukaisesti. 3. Mikäli olosuhteet poikkeavat

Lisätiedot

Seuraposti. Tiedote sukellusseuroille 1/2005

Seuraposti. Tiedote sukellusseuroille 1/2005 Seuraposti Tiedote sukellusseuroille 1/2005 Turvallisuus ja vastuu sukellusseuran allasvuoroilla Seurakysely Ansiomerkkitoimikunta Verkkokaupassa Koulutuskalenteri 2005 -Nuorisovaliokunta -Seura- ja turvallisuusvaliokunta

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Sisällysluettelo 1. ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT ASETUKSET... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN...5 3. HALLINTO

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

8.2.2015. Paikka - teorialuennot Tuottajantie 5, Savonlinna - allasharjoitukset Savonlinnan uimahalli - avovesileiri Valkiajärvi, Kitee

8.2.2015. Paikka - teorialuennot Tuottajantie 5, Savonlinna - allasharjoitukset Savonlinnan uimahalli - avovesileiri Valkiajärvi, Kitee YHTEENVETO 1 (8) Kurssin infotilaisuus Infotilaisuudessa kerrotaan hieman :n toiminnasta, kurssin aikataulusta, käytännön järjestelyistä ja sukellusvarusteita, jotka kurssilaisten on itse hankittava. Samalla

Lisätiedot

JÄRJESTYKSENVALVOJAN KOULUTUSMATERIAALI

JÄRJESTYKSENVALVOJAN KOULUTUSMATERIAALI JÄRJESTYKSENVALVOJAN KOULUTUSMATERIAALI JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUS- JA KERTAUSKOULUTUKSEN PÄIVITETTY KOULUTUSMATERIAALI Kädessäsi on päivitetty ja osittain niin rakenteeltaan kuin sisällöltään uusittu

Lisätiedot

1 Sukeltajaliitto ja sen arvoperusta 4 2 Sukeltajaliiton antidopingohjelman tavoitteet 4 3 Noudatettavat säännöstöt ja sitoutuminen 4

1 Sukeltajaliitto ja sen arvoperusta 4 2 Sukeltajaliiton antidopingohjelman tavoitteet 4 3 Noudatettavat säännöstöt ja sitoutuminen 4 1 ANTIDOPINGOHJELMA sisältö 1 Sukeltajaliitto ja sen arvoperusta 4 2 Sukeltajaliiton antidopingohjelman tavoitteet 4 3 Noudatettavat säännöstöt ja sitoutuminen 4 Säännöstöt 4 Sitoutuminen 5 Sopimukset

Lisätiedot

AUTOKILPAILUJEN KANSALLISET MÄÄRÄYKSET SUOMESSA

AUTOKILPAILUJEN KANSALLISET MÄÄRÄYKSET SUOMESSA AUTOKILPAILUJEN KANSALLISET MÄÄRÄYKSET SUOMESSA Yleisiä määräyksiä 1. Autourheilun kansainvälinen johto 2. Autourheilun kansainväliset säännöt 3. Autourheilun kansallinen johto 4. Lyhennykset 5. Kilpailu

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Vanhuspalvelut TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.2.2015 (17.3.15) PSOP Seudullinen palveluseteli Turku, Kaarina SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS. www.psk.fi

OPISKELIJAN OPAS. www.psk.fi OPISKELIJAN OPAS www.psk.fi SISÄL LY S 1. REHTORIN SAATESANAT... 4 2. AIKUISKOULUTUKSEN TEHTÄVÄT... 5 2.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 5 2.2 TUTKINNOT JA AMMATTITUTKINTOLAKI... 5 3. ORGANISAATION ESITTELY... 6 4.

Lisätiedot

Palveluseteli- sääntökirja

Palveluseteli- sääntökirja Palveluseteli- sään ntökirja Toimittaja: Rauman kaupunki/sosiaali- ja terveysvirasto Muutosilmoitukset oppaan tietoihin: toimistosihteeri Laila Aro-Heinilä p. 834 4554 laila.aro-heinila@rauma.fi SÄÄNTÖKIRJA

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 25.11.2011 Euroopan unionin virallinen lehti L 311/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1178/2011, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011,

Lisätiedot

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas Päivitetty 19.8.2014 Aikuisopiskelijan opas Tervetuloa Kainuun ammattiopistoon! Olet ottanut merkittävän askeleen elämässäsi siirtyessäsi opiskelemaan Kainuun ammattiopistoon. Onnittelut hyvästä valinnasta.

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL JHL:n säännöt Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hyväksytty 10.11.2010 2 JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Sisältö Liiton säännöt. 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka..................................

Lisätiedot

1. luku: Lisenssijärjestelmän keskeiset periaatteet ja tavoitteet... 4. 2. luku: Lisenssihallinto ja päätöksenteko... 4

1. luku: Lisenssijärjestelmän keskeiset periaatteet ja tavoitteet... 4. 2. luku: Lisenssihallinto ja päätöksenteko... 4 SUOMEN PALLOLIITON LIIGALISENSSIMÄÄRÄYKSET 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku: Lisenssijärjestelmän keskeiset periaatteet ja tavoitteet... 4 2. luku: Lisenssihallinto ja päätöksenteko... 4 3. luku: Lisenssin

Lisätiedot

LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT

LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT Muutettu: marraskuu 2014 Johdanto A. Lyoness Europe AG, joka on rekisteröity St. Gallenin kantonin kaupparekisteriin yhtiörekisterinumerolla CH 170.3.026.427-4 ja jonka

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT (Sääntötyöryhmä 7.9.2010 Hallitus 24.9.2010 ja 21.10.2010 Edustajisto 10.11.2010) Liiton säännöt... 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka...4 2 Liiton tarkoitus...4 3 Jäsenyhdistyksen

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. EDUSTAJISTO... 2 1.1. Opiskelijakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja...

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta.

Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta. PIHLAJALAHDEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 :ssä.

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 :ssä. Perusopetuslaki 21.8.1998/628 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala ja tavoitteet 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään perusopetuksesta ja oppivelvollisuudesta. Lisäksi laissa

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaation hyväksyminen... 7 2.1 Hyväksymisen yleiset edellytykset... 7 2.2 Hakemus tuottajaorganisaation

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa. Voimassa 1.1.2015 alkaen

KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa. Voimassa 1.1.2015 alkaen KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa Voimassa 1.1.2015 alkaen Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 VALO Copyright Suomen Ratsastajainliitto ry. Suomen Ratsastajainliiton kilpailusäännöt ja niiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin ehdotetaan muutoksia. Euroopan unionin

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT 1.7.2014 JOHDANTO Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) mukaan pörssin on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla pörssitoimintaa koskevat

Lisätiedot