Yleinen koulutusohje 2002

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleinen koulutusohje 2002"

Transkriptio

1

2 1 YLEISET OHJEET SUKELLUSKOULUTUKSESTA YLEISTÄ KOULUTUSOHJELMAT KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISOIKEUS KOULUTUKSEN MARKKINOIMINEN SUKELLUSKOULUTUKSEN VALVONTA TURVALLISUUS SUKELLUSKOULUTUKSESSA KOULUTUSTIETOJEN TALTIOINTI OHJEET SUKELLUSKURSSIEN JÄRJESTÄMISEKSI KOULUTUKSEN PÄÄMÄÄRÄ KURSSIOHJELMIEN LAAJUUS JA KIINTEYS ILMOITUSVELVOLLISUUS KURSSIKOULUTTAJAT TERVEYSTARKASTUKSET VAKUUTUKSET SUSL:N JÄSENYYS YLEISET KURSSIEN LÄPÄISYVAATIMUKSET KURSSISUORITUKSEN REKISTERÖIMINEN KORTIN HAKEMINEN SUKELLUSKOULUTTAJISTA KOULUTTAJIEN YLEISET VELVOLLISUUDET KOULUTTAJIEN KOULUTTAMINEN YKSITYISET KOULUTUSOIKEUDET SUSL:N KOULUTUSKESKUKSET CDC KESKUKSET OHJEET SUKELTAJAKORTEISTA JA -TODISTUKSISTA YLEISTÄ OPINTOSUORITUSVIHKO SUKELTAJAKORTIT SUKELTAJAKORTTIEN UUSIMINEN KOULUTTAJAKORTTIEN UUSIMINEN MUITA MÄÄRÄYKSIÄ KOULUTUSVASTAAVAN TEHTÄVÄT KURINPITOTOIMET MUUTOKSENHAKU VALIOKUNNAN TAI JOHTOKUNNAN PÄÄTÖKSEEN CMAS JA MUUT KOULUTUSJÄRJESTELMÄT

3 1 YLEISET OHJEET SUKELLUSKOULUTUKSESTA 1.1 YLEISTÄ Nämä ohjeet kumoavat :n (SUSL) koulutusohjeet 1998, Koulutusohjeen nitroksi- ja tekniikkasukeltamiseen 1998 sekä Syväsukelluskurssin koulutusohjeen Nämä ohjeet tulevat voimaan ja ovat voimassa toistaiseksi. Näitä ohjeita täydentävät SUSL:n johtokunnan vahvistamat eri kurssien järjestämisohjeet. Silloin, kun erikoiskurssien järjestämisohjeissa ja yleisissä koulutusohjeissa on eroavuuksia, noudatetaan ensisijaisesti erikoisolosuhteiden ohjeita. SUSL:n johtokunta vahvistaa muutokset näihin ohjeisiin. Muutoksista ilmoitetaan Kouluttaja-tiedotteessa, SUSL:n internet-sivuilla sekä tarvittaessa SUSL:n lehdessä. 1.2 KOULUTUSOHJELMAT Opetus toteutetaan SUSL:n vahvistamien, erikseen julkaistavien koulutusohjelmien mukaisesti. Nämä ohjelmat pohjautuvat Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques n (CMAS) määrittelemiin minimistandardeihin ja yhteispohjoismaisesti sovittuihin periaatteisiin. SUSL:n toimistosta ja CMAS:n internet-sivuilta on saatavana CMAS Standards and Requirements, jossa on esitetty yleiset CMAS:n koulutustavoitteet. 1.3 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISOIKEUS SUSL:n koulutusohjelman mukaista sukelluskoulutusta saavat järjestää SUSL:n jäsenseurat, yksittäiset kouluttajat, joille on myönnetty yksityiset koulutusoikeudet, yhteistyösopimukseen SUSL:n kanssa sitoutuneet kaupalliset kouluttajat sekä SUSL:n hyväksymät koulutuskeskukset. 1.4 KOULUTUKSEN MARKKINOIMINEN SUSL:n koulutusohjelman tiedonannoissa, mainonnassa ja ilmoittelussa käytetään mainintaa ":n koulutusohjelman mukainen koulutus". Lisäksi voidaan käyttää CMAS:n ja SUSL:n logoa. Koulutuksen järjestämisestä vastuussa olevan seuran, yksityiskouluttajan tai yhteistyökeskuksen nimen on aina oltava näkyvissä kurssimainoksissa. 3

4 1.4 SUKELLUSKOULUTUKSEN VALVONTA Sukelluskoulutusta ohjaa, valvoo ja kehittää Suomen Urheilusukeltajain Liiton tekninen valiokunta. Kursseja valvotaan mm. kurssien alkamisilmoitusten sekä koulutuksen laadunvalvontalomakkeiden perusteella. Tekninen valiokunta käyttää laadunvalvonnassa ja koulutusneuvonnassa apunaan liittokouluttajia. 1.5 TURVALLISUUS SUKELLUSKOULUTUKSESSA Koulutuksen aikana oppilaille luodaan käsitys käytännön sukellusturvallisuudesta ja sukellusturvallisuutta edistävistä toimista. Tämä onnistuu parhaiten kouluttajien omalla esimerkillä. Kaikessa SUSL:n koulutusohjelman mukaisessa koulutuksessa noudatetaan SUSL:n turvaohjeita ja voimassaolevia viranomaismääräyksiä. Koulutustilanteessa sallitaan kuitenkin seuraavat poikkeamiset turvaohjeista: 1) kahden oppilaan kanssa sukeltaessaan kouluttajan ei tarvitse välttämättä olla köysiyhteydessä oppilaisiin eikä pintaan, mikäli hän pysyttelee oppilaiden välittömässä läheisyydessä. 2) koulutussukelluksilla voidaan ylittää sukeltajan voimassaolevan sukeltajaluokan syvyysrajat SUSL:n antamien erityisohjeiden mukaisesti. Kurssin vastuukouluttaja vastaa turvaohjeiden noudattamisesta ja varmistaa, että oppilaalla on riittävät valmiudet osallistua koulutukseen turvallisesti. Mikäli kurssin varsinainen vastuukouluttaja ei ole paikalla, allas- ja avovesikoulutuksessa on oltava aina läsnä vähintään yksi vastuukouluttajan nimeämä sukelluskouluttaja, jonka kouluttajaluokitus riittää vähintään kyseisen kurssitason vastuukouluttajana toimimiseen. Tämä kouluttaja on vastuussa koulutuksen turvallisuudesta. Kouluttajan on varmistettava, että oppilas hallitsee merkinannot ja tarkastettava ennen jokaista kurssisukellusta, että oppilaan sukellusvarustus on kunnossa sekä huolehdittava, että oppilas on tietoinen harjoituksen asettamista vaatimuksista. Avovesikoulutus on järjestettävä kunkin kurssin tasoon soveltuvassa paikassa ja olosuhteissa, jotka mahdollistavat miellyttävän ja erityisesti turvallisen harjoituksen läpiviemisen. Koulutusta ei saa antaa jäätävissä olosuhteissa. Oppilas saa tehdä yhtenä koulutuspäivänä korkeintaan kolme sukellusta. Koulutussukellusten aikana pinnalla on oltava vastuukouluttajan määräämä sukellusvanhin ja kirjuri sekä täysin varustautunut turvasukeltaja tai toimintavalmis pintapelastaja, jonka laite on valmiina puettavaksi. Hengityskaasua ja alttiinaoloaikaa on oltava riittävästi etsintäsukellusta varten. 4

5 Allaskoulutuksessa on oltava paikalla ensiaputaitoinen henkilö ja käytettävissä on oltava ensiapuvälineet. Avovesikoulutuksessa on lisäksi oltava käytössä hapenantovälineet. 1.6 KOULUTUSTIETOJEN TALTIOINTI Sukelluskoulutuksen järjestäjän on säilytettävä tiedot kurssilaisten suorituksista arvosteluineen kaksi vuotta kurssin päättymisen jälkeen. 5

6 2 OHJEET SUKELLUSKURSSIEN JÄRJESTÄMISEKSI 2.1 KOULUTUKSEN PÄÄMÄÄRÄ Nousujohteisella koulutuksella sekä jatkuvalla tietojen ja taitojen kehittämisellä annetaan koulutettavalle valmiudet turvallisiin ja miellyttäviin sukelluksiin koulutustaan vastaavissa pohjoismaisissa olosuhteissa. 2.2 KURSSIOHJELMIEN LAAJUUS JA KIINTEYS SUSL:n koulutusohjelman mukaista koulutusta annettaessa on noudatettava SUSL:n kurssinjärjestämisohjetta. Kurssien tavoite on suunniteltu saavutettavaksi kurssien järjestämisohjeita noudattamalla. Tarvittaessa kouluttajat voivat kuitenkin antaa tavoitteen saavuttamiseksi välttämätöntä tukiopetusta. Kursseilla käytetään SUSL:n tuottamaa tai hyväksymää koulutusmateriaalia. Teorian ja käytännön koulutuksen on edettävä siten, että teoriaopetus ja harjoitus tukevat toisiaan. Oppilaille on annettava kurssiohjelma ja -aikataulu viimeistään kurssin alussa. 2.3 ILMOITUSVELVOLLISUUS Sukelluskoulutuksen järjestäjä toimittaa seuran tai yrityksen nimenkirjoittajan allekirjoituksella varustetun kurssin alkamisilmoituksen SUSL:n toimistoon, jossa sen on oltava perillä vähintään 14 päivää ennen kurssin alkamista. Alkamisilmoitukseen on merkittävä kurssin vastuukouluttaja, hänen kouluttajatietonsa sekä yhteystietonsa. Lisäksi ilmoituksessa on lueteltava kaikki kurssilla opetustehtävissä toimivat kouluttajat, heidän kouluttajanumeronsa sekä kouluttajakortin päättymisvuosi. Alkamisilmoituksen liitteenä on oltava tarkka kurssiohjelma (kurssin lukujärjestys). Mikäli alkamisilmoitus ei ole saapunut SUSL:n toimistoon ajoissa tai jos se on puutteellinen, kurssia ei hyväksytä SUSL:n koulutusohjelman mukaiseksi kurssiksi. 6

7 2.4 KURSSIKOULUTTAJAT Vastuukouluttaja Kurssin järjestäjän on nimettävä jokaiselle kurssille pätevä vastuukouluttaja. Tältä edellytettävä kouluttajaluokka määritellään kurssinjärjestämisohjeissa. Kurssin varsinaisen nimetyn vastuukouluttajan ei ole pakko osallistua jokaiselle oppitunnille ja jokaiseen harjoitukseen, vaan hän voi siirtää kurssin opetus- ja valvontatehtäviä myös muille päteville ja luotettaviksi katsomilleen kouluttajille. Kokonaisvastuu kurssin turvallisuudesta ja koulutuksen laadusta on aina kurssin nimetyllä vastuukouluttajalla. Siksi vastuukouluttajan on osallistuttava myös henkilökohtaisesti jokaisen vastuullensa ottamansa kurssin läpivientiin ja oppilaiden taitotason ja kurssin läpäisykriteerien arviointiin. Korttiluokan myöntämistä puoltaneen kouluttajan nimi ja kouluttajanumero merkitään oppilaan sukeltaja- tai kouluttajakorttiin. Muut kouluttajat Laitesukelluskurssin opetustehtävissä toimivan allas- ja avovesikouluttajan on oltava vähintään M1-sukelluskouluttaja, erikoiskursseilla lisäksi vastaavan erikoiskoulutuksen saanut kouluttaja. Muut opetustehtävissä toimivat henkilöt Teoriakouluttajina voi käyttää asiantuntijoita, jos heillä on riittävät tiedot opetettavasta aiheesta ja riittävät opetustaidot. Muissa kuin opetustehtävissä toimivat henkilöt Vastuukouluttaja voi nimetä laitesukelluskurssille kouluttajien suorassa valvonnassa oleviin avustaviin tehtäviin myös henkilöitä, joilla ei ole kouluttajapätevyyttä. Nämä henkilöt eivät voi opettaa eivätkä arvioida taitoja. 2.5 TERVEYSTARKASTUKSET Vapaasukelluskurssille osallistujan ja vapaasukellusluokkasuorittajan sekä introsukellukseen osallistujan on annettava kirjallinen selvitys terveydentilastaan ennen kuin harjoittelu vedessä aloitetaan. Alle 18- vuotiaan lausunnon vahvistaa huoltaja allekirjoituksellaan. Muille kursseille osallistuttaessa ja sukellus- ja kouluttajakortteja uusittaessa oppilaalla on oltava Suomen sukellus- ja ylipainelääketieteen 7

8 yhdistyksen (SSLY) lomakkeen mukainen voimassaoleva lääkärintodistus sukelluskelpoisuudestaan. Kouluttaja on velvollinen tarkistamaan todistusten voimassaolon. Lisäksi hän voi vaatia koulutettavalta lääkärinlausunnon aina havaitessaan siihen olevan aihetta. Lääkärintarkastus on suoritettava viimeistään ennen avovesikoulutusta. Kouluttajan on kurssiesittelyn yhteydessä selvitettävä kurssilaiselle, että koulutus saattaa keskeytyä, jos lääkärintarkastuksesta ei pääse läpi. Viimeistään samassa yhteydessä on kerrottava, kuinka suuri osuus kurssimaksusta palautetaan kurssin keskeytyessä lääketieteellisestä syystä. 2.6 VAKUUTUKSET Kurssilaisilla pitää olla harrastesukelluksen (mukaanlukien sukeltajantaudin painekammiohoito) kattava vakuutus tapaturman varalta. Kouluttajan on kerrottava oppilaille että tavalliset tapaturmavakuutukset eivät yleensä korvaa sukellustapaturmia ja kehoitettava oppilaita tarkastamaan oman vakuutuksensa kattavuus. Koulutuksen järjestäjälle ja kouluttajille on hankittava vastuuvakuutukset. Kouluttajan on selvitettävä oppilaille vastuuvakuutuksen ja tapaturmavakuutuksen sekä niiden korvausalojen ero. 2.7 SUSL:N JÄSENYYS Sukelluskursseille osallistuvien ja kortteja uusivien henkilöiden on oltava SUSL:n jäseniä joko suoraan henkilöjäseninä tai SUSL:n jäsenseuran kautta. Kouluttajakursseille osallistuvien ja kouluttajakorttiaan uusivien on oltava SUSL:n jäseniä SUSL:n jäsenseuran kautta 2.8 YLEISET KURSSIEN LÄPÄISYVAATIMUKSET Kurssien hyväksytty suorittaminen edellyttää: loppukokeen suorittamista teoriajakson päättyessä. Turvallisuusriskiksi katsottava virhe edellyttää kokeen uusimista. Tarvittaessa teoriakoe voidaan järjestää myös suullisesti. allaskoulutuksessa opetettujen aiheiden hallinnan osoittamista avovesitaitojen osoittamista sen jälkeen, kun teoria- ja allaskoulutus on suoritettu hyväksytysti. Kurssi on suoritettava loppuun 12 kuukauden kuluessa kurssin alkamisesta. 8

9 2.9 KURSSISUORITUKSEN REKISTERÖIMINEN Kurssin vastuukouluttajan on aina tehtävä hyväksytystä kurssisuorituksesta merkintä oppilaan opintosuoritusvihkoon ja toimitettava kirjallinen tieto kaikista hyväksytyistä kurssisuorituksista SUSL:n toimistoon kahden viikon kuluessa kurssin päättymisestä KORTIN HAKEMINEN Kurssin vastuukouluttajan on toimitettava kirjallinen korttihakemus SUSL:n toimistoon kahden viikon kuluessa kurssin päättymisestä. 9

10 3 SUKELLUSKOULUTTAJISTA 3.1 KOULUTTAJIEN YLEISET VELVOLLISUUDET Näissä ohjeissa mainitulla kouluttajalla tarkoitetaan kaikkia SUSL:n valtuuttamia sukelluskouluttajia. Kouluttajan on kaikessa koulutus- ja sukellustoiminnassaan noudatettava hyvää koulutus- ja sukellustapaa. Sukelluskouluttajat vaikuttavat omalla esimerkillään hyvien asenteiden syntymiseen. Koulutuksessa sallitut poikkeamiset turvaohjeista on esitetty luvussa 1.5. Kouluttajan on pidettävä kaikesta antamastaan sukelluskoulutuksesta koulutuspäiväkirjaa. Seurojen on huolehdittava siitä, että kouluttaja saa toiminta-aikanaan SUSL:n järjestämää tai hyväksymää jatkokoulutusta. 3.2 KOULUTTAJIEN KOULUTTAMINEN SUSL järjestää kaikkien sukelluskouluttajatasojen koulutusta. Kouluttajakurssilla kouluttajina toimivat SUSL:n koulutuksen saaneet ja teknisen valiokunnan valtuuttamat kouluttajat. Kurssille pyrkivällä pitää olla oman seuransa esitys kurssille osallistumisesta ja kouluttajaksi nimittämisestä. 3.3 YKSITYISET KOULUTUSOIKEUDET Vaatimukset Yksityiset koulutusoikeudet anotaan tekniseltä valiokunnalta vapaamuotoisella hakemuksella. Ne antavat yksittäiselle kouluttajalle oikeuden järjestää niitä SUSL:n koulutusohjelman mukaisia sukelluskursseja, joiden vastuukouluttajana toimimiseen hänellä on pätevyys. Yksityiset kouluttajaoikeudet voidaan myöntää korkeintaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan. SUSL:n tekninen valiokunta vahvistaa vuosittain yksityisten kouluttajaoikeuksien hinnan ja voimassaolon. Henkilön, jolle myönnetään yksityiset kouluttajoikeudet on: pystyttävä tarjoamaan kurssikäyttöön asianmukaiset ja nykyaikaiset laitteet pystyttävä tarjoamaan jokaisen oppilaan käyttöön oma laite pystyttävä osoittamaan, että hänellä on käytössään asianmukaiset teoria-, allas- ja avovesikoulutuspaikat. Kurssinjärjestäjä, jolle on myönnetty yksityiset koulutusoikeudet, voi käyttää järjestämällään kurssilla apunaan korkeintaan kahta CMASkouluttajaa, joiden ei tässä tapauksessa tarvitse erikseen hakea itselleen yksityisiä koulutusoikeuksia. 10

11 3.4 SUSL:N KOULUTUSKESKUKSET Vaatimukset Edut SUSL:n koulutuskeskuksilla tarkoitetaan tässä sukellusliikkeitä. SUSL:n koulutuskeskusoikeuksia haetaan erillisellä lomakkeella tekniseltä valiokunnalta. Valiokunnan puheenjohtaja suorittaa tarkastuskäynnin ja arvioi samalla koulutuksen puitteet. SUSL:n koulutuskeskuksen on: pystyttävä järjestämään kaikkia SUSL:n sukeltajakursseja (P1, P2 ja P3) pystyttävä tarjoamaan kurssikäyttöön asianmukaiset ja nykyaikaiset laitteet pystyttävä tarjoamaan jokaisen oppilaan käyttöön oma laite pystyttävä osoittamaan, että keskuksella on käytössään asianmukaiset teoria-, allas- ja avovesikoulutuspaikat. SUSL suosittelee hyväksymiään koulutuskeskuksia. SUSL tarjoaa käyttöön mainosmateriaalia. Kustannukset Valvonta Vuosimaksun suuruuden vahvistaa SUSL:n johtokunta teknisen valiokunnan esityksestä. Teknisen valiokunnan puheenjohtaja käy tarkastamassa koulutuskeskuksen ennen koulutusluvan myöntämistä. Lisäksi liittokouluttaja tai tekninen valiokunta voi halutessaan pitää säännöllisesti yhteyttä keskukseen. Kurssilaisilta voidaan kerätä suoria kyselyitä, jolloin palautelomakkeet postitetaan suoraan SUSL:iin. 3.5 CDC KESKUKSET CMAS:n sääntöjen mukaan sukellusliikkeet voivat niin halutessaan hankkia itselleen suoraan CMAS:n alaiset CDC koulutusoikeudet (CMAS Diving Centre). CDC-keskukset sitoutuvat noudattamaan CMAS:n standardeja ja turvaohjeita. Mikäli Suomessa toimiva CDC-keskus haluaa käyttää SUSL:n tuottamia opetusmateriaaleja ja jos se haluaa tilata sukeltajakortit SUSL:lta CMAS:n sijasta, sen on sitouduttava noudattamaan myös SUSL:n koulutus- ja turvaohjeita. CDC-oikeudet haetaan suoraan CMAS:lta. Tarkemmat ohjeet ja viralliset hakemuslomakkeet löytyvät CMAS:n internet-sivuilta. 11

12 4 OHJEET SUKELTAJAKORTEISTA JA -TODISTUKSISTA 4.1 YLEISTÄ Pohjoismaissa suoritetuista SUSL:n kursseista SUSL myöntää vapaasukeltajakortteja sekä pohjoismaisia sukeltaja- ja kouluttajakortteja. Sukeltaja- ja kouluttajaluokat on suoritettava luokitusjärjestyksessä. Vähintään ko. sukeltajaluokan avovesiosuus on suoritettava Pohjoismaissa. Ulkomailla CMAS-kouluttajakoulutuksensa saaneen kouluttajan on saatava lisäkoulutusta SUSL:sta, Suomen sukellusolosuhteista ja suomalaisesta sukelluskäytännöstä. 4.2 OPINTOSUORITUSVIHKO S1-kurssin järjestäjä antaa jokaiselle oppilaalle SUSL:n vahvistaman vapaasukeltajan opintosuoritusvihkon (ns. oppilaskortti) asianmukaisesti täytettynä. Junior Scuba- tai P1-sukelluskurssin järjestäjä antaa jokaiselle oppilaalle SUSL:n vahvistaman laitesukeltajan opintosuoritusvihkon asianmukaisesti täytettynä. Ennen kurssin suoritusmerkinnän saamista oppilaan on täytettävä kaikki velvoitteensa kurssin järjestäjää kohtaan. Kurssin vastuukouluttajan on tehtävä jokaisesta oppilaan hyväksytysti suorittamasta kurssista merkintä tämän opintosuoritusvihkoon. 4.3 SUKELTAJAKORTIT Kurssin hyväksytysti suorittaneella on oikeus lunastaa suoritustaan vastaava CMAS:n standardien mukainen vapaasukeltaja-, sukeltaja- tai kouluttajakortti. Korttien hinnat vahvistaa vuosittain SUSL:n johtokunta. Vapaasukeltajakortti ja P1-sukeltajakortti ovat voimassa pysyvästi. Muut sukeltaja- ja kouluttajatodistukset ovat voimassa myöntämisvuoden viimeisestä päivästä viisi vuotta. Erikoiskurssien kortit ovat voimassa pysyvästi edellyttäen, että erikoiskurssin pääsyvaatimuksena ollut sukeltaja- tai kouluttajaluokka on edelleen voimassa. 4.4 SUKELTAJAKORTTIEN UUSIMINEN Uusittavan kortin haltija voi uusia korttinsa viideksi vuodeksi kerrallaan, jos uusimishetkellä voimassaolevien määräysten ja ohjeiden mukaiset myöntämisen edellytykset ovat muuten voimassa. 12

13 Kortin uusija ottaa yhteyttä seuransa koulutusvastaavaan, joka lähettää SUSL:n toimistoon esityksen uusittavasta kortista. Kortin uusimisen edellytyksenä ovat: asiakirja, josta selviää, että uusittava kortti on ollut olemassa SUSL:n jäsenyys joko suoraan SUSL:n henkilöjäsenenä tai SUSL:n jäsenseuran kautta voimassa oleva lääkärintodistus ajan tasalla oleva sukelluspäiväkirja, joka osoittaa, että kortin hakija on pitänyt säännöllisesti yllä sukellustaitojaan. Mikäli edellämainitut ehdot eivät täyty, hakijalta voidaan edellyttää lisäopintoja ennen uuden kortin myöntämistä. Hakijalle voidaan myös myöntää aikaisempaa alemman luokan kortti, mikäli hänen tietonsa, taitonsa tai sukelluskokemuksensa eivät enää vastaa hänen aiempaa luokitustaan. 4.5 KOULUTTAJAKORTTIEN UUSIMINEN Seura, yhteistyökeskus tai CDC-kouluttaja esittää kouluttajakortin uusimista tekniselle valiokunnalle. Kouluttajakortin uusimisen edellytykset ovat samat kuin sukeltajakortin uusimisenkin, minkä lisäksi kouluttajan on täytettävä seuraavat ehdot: SUSL:n jäsenyys SUSL:n jäsenseuran kautta on toiminut säännöllisesti kouluttajana ja kykenee vahvistamaan sen koulutuspäiväkirjansa avulla on ylläpitänyt säännöllisesti sukellustaitojaan ja kykenee vahvistamaan sen sukelluspäiväkirjansa avulla on pitänyt kouluttamiseen ja kurssisisältöihin liittyvät tietonsa ja taitonsa ajan tasalla ja hallitsee uusimishetkellä voimassa olevat koulutusohjeet saa oman seuransa johtokunnalta kirjallisen esityksen kortin uusimisesta. Mikäli edellämainitut ehdot eivät täyty, hakijalta voidaan edellyttää lisäopintoja ennen uuden kortin myöntämistä. Hakijalle voidaan myös myöntää aikaisempaa alemman luokan kortti, mikäli hänen tietonsa, taitonsa tai sukelluskokemuksensa eivät enää vastaa hänen aiempaa luokitustaan. Jos kouluttajan jäsenyys SUSL:ssa lakkaa, hän menettää myös kouluttajaoikeutensa ja on velvollinen palauttamaan korttinsa liiton toimistoon. 13

14 5 MUITA MÄÄRÄYKSIÄ 5.1 KOULUTUSVASTAAVAN TEHTÄVÄT Jokaiseen seuraan, jossa annetaan SUSL:n hyväksymää koulutusta, valitaan koulutusvastaava. Koulutusvastaava suunnittelee ja kehittää seuran koulutustoimintaa yhteistyössä seuran johtokunnan kanssa. Koulutusvastaava toimittaa seuransa sukeltaja- ja kouluttajakorttien uusimisesitykset SUSL:n toimistoon. Ennenkuin koulutusvastaava päättää tietyn kortin uusimishakemuksen puoltamisesta, hänellä on oikeus ja velvollisuus varmistua siitä, että kortin hakijan tiedot ja taidot sekä muut kortin uusimisen edellytykset ovat olemassa. Tässä tarkoituksessa koulutusvastaavalla on mahdollisuus niin halutessaan vaatia kortin uusijalta joko teoria-, allas- tai avovesikokeiden suorittamista tai mahdollisesti niitä kaikkia. Tarvittaessa hän voi myös edellyttää, että ennen kortin uusintaa hakija suorittaa uudelleen haettavaa korttiluokkaa vastaavan kurssin tai ko. kurssin tiettyjä osioita. Koulutusvastaava voi myös esittää, että hakijalle myönnetään aikaisempaa alemman luokan kortti, mikäli hakijan sukellustiedot, - taidot tai -kokemus eivät vastaa hänen aiempaa luokitustaan. Koulutusvastaavan on huolehdittava tapahtumaraportin laatimisesta SUSL:n tekniselle valiokunnalle seuran koulutustoiminnassa tapahtuneista sukellusonnettomuuksista sekä vaaraa aiheuttaneista ja tavallisuudesta poikkeavista sukellustilanteista. Tarvittaessa koulutusvastaava voi pyytää tehtävissään neuvoja ja apua lähimmältä liittokouluttajalta. 5.2 KURINPITOTOIMET Jos SUSL:n jäsenseura tai kouluttaja rikkoo SUSL:n sukelluskoulutuksesta annettuja ohjeita tai jos kouluttaja jättää tekemättä tapahtumaraportin sukellusonnettomuudesta, johon on ollut osallisena, voidaan heidän kouluttajaoikeutensa ja/tai sukeltajaluokkansa peruuttaa määräajaksi tai toistaiseksi. Kouluttajaoikeutta on mahdollista rajoittaa myös alentamalla kouluttajaluokkaa. Lievissä tapauksissa annetaan varoitus tai huomautus. Päätöksen seuralle langetettavasta seuraamuksesta tekee SUSL:n johtokunta ja kouluttajalle langetettavasta seuraamuksesta tekninen valiokunta tai johtokunta. Asianosaisilla on oikeus antaa vastineensa ennen seuraamuspäätöksen tekoa. Vastineen antamiselle on varattava kohtuullinen aika, kuitenkin enintään 30 päivää lukien siitä, kun vastinetta on pyydetty. Peruutetut todistukset on palautettava SUSL:n toimistoon. 14

15 5.3 MUUTOKSENHAKU VALIOKUNNAN TAI JOHTOKUNNAN PÄÄTÖKSEEN Muutoksenhaku on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Päätös katsotaan saadun tiedoksi seitsemän päivän kuluttua sen postittamisesta kirjatussa kirjeessä. Teknisen valiokunnan päätökseen tai toimenpiteeseen haetaan muutosta SUSL:n johtokunnalta. Johtokunnan päätöksestä voidaan valittaa Urheilun oikeusturvalautakuntaan niin kuin siitä on erikseen säädetty. 15

16 6 CMAS ja muut koulutusjärjestelmät CMAS on tehnyt sopimuksen eräiden koulutusjärjestelmien luokitusten rinnasteisuudesta CMAS:n koulutustasoihin. Näitä koskevat seuraavat yleiset säännöt: Sukeltajakortin vaihtaminen suoraan toisen koulutusjärjestelmän sukeltajakorttiin ei ole mahdollista. Se ei myöskään ole tarpeen, koska tietyntyyppistä koulutustasoa edellyttävälle sukellukselle tai kurssille osallistumiseen kelpuutetaan aina myös toisen kansainvälisesti tunnustetun koulutusjärjestelmän vastaava koulutus. Toisen järjestön sukeltajaluokituksen haluavan henkilön on osallistuttava seuraavan tason kurssille saadakseen uuden luokituksen. Jatkokurssille pyrkijän on todistettava oma sukeltajaluokkansa voimassa olevalla sukelluskortilla esitettävä sukelluspäiväkirja suorittamistaan sukelluksista esitettävä voimassa oleva sukelluslääkärintodistus oltava SUSL:n jäsen joko suoraan SUSL:n henkilöjäsenenä tai SUSL:n jäsenseuran kautta. Kouluttajan on varmistettava, että kurssille pyrkivä täyttää pääsyvaatimukset. Ohessa kaavio, kuinka CMAS:n ja muiden koulutusjärjestelmien välillä voi kansainvälisten sopimusten mukaisesti siirtyä järjestelmästä toiseen: CMAS-sukeltaja voi osallistua PADI-jatkokoulutukseen CMAS P1 => PADI Advanced Open Water Diver CMAS P2, P3 ja M1 => PADI Rescue Diver CMAS M2 ja M3 => PADI IOC PADI-sukeltaja voi osallistua CMAS-jatkokoulutukseen PADI OWD => CMAS P2 PADI AOWD, AOWD Plus => CMAS P3 ja Rescue Diver PADI Divemaster ja => CMAS M1 Assistant Instructor PADI Open Water Instructor tai ylempi => CMAS M2 16

17 CMAS-sukeltaja voi osallistua NAUI-jatkokoulutukseen CMAS P1 => NAUI Advanced Scuba Diver CMAS P2 => NAUI Master Scuba Diver CMAS P3 => NAUI Dive Master NAUI-sukeltaja voi osallistua CMAS-jatkokoulutukseen NAUI Scuba Diver => CMAS P2 NAUI Advanced Scuba Diver ja Master Scuba Diver => CMAS P3 CMAS-sukeltaja voi osallistua SSI-jatkokoulutukseen CMAS P1 => SSI Advanced Open Water Diver CMAS P2 => SSI Master Diver SSI-sukeltaja voi osallistua CMAS-jatkokoulutukseen SSI Open Water Diver => CMAS P2 SSI Advanced Open => CMAS P3 Water Diver CMAS-sukeltaja voi osallistua ACUC-jatkokoulutukseen CMAS P1 => ACUC Advanced Open Water Diver CMAS P2 => ACUC Master Scuba Diver ACUC-sukeltaja ACUC Open Water Scuba Diver ACUC Advanced Open Water Diver voi osallistua CMAS-jatkokoulutukseen => CMAS P2 => CMAS P3 Muiden kansainvälisesti yleisesti tunnustettujen koulutusjärjestelmien luokitusten vastaavuudet ratkaistaan tapauskohtaisesti, jolloin otetaan huomioon kyseisen koulutuksen sisältö ja kansainväliset koulutusstandardit. Lisätietoja näistä asioista saa mm. liittokouluttajilta ja SUSL:n koulutuspäälliköltä. 17

OSA 1: YLEISET OHJEET SUKELLUSKOULUTUKSESTA 1. KAIKKEA SUSL:N KOULUTUSTA KOSKEVAT OHJEET

OSA 1: YLEISET OHJEET SUKELLUSKOULUTUKSESTA 1. KAIKKEA SUSL:N KOULUTUSTA KOSKEVAT OHJEET OSA 1: YLEISET OHJEET SUKELLUSKOULUTUKSESTA Suomen Urheilusukeltajain Liiton johtokunta on hyväksynyt koulutusohjeen osan 1, yleiset ohjeet sukelluskoulutuksesta otettavaksi käyttöön 1.1.2004 alkaen. Ohjeen

Lisätiedot

YLEINEN KOULUTUSOHJE 2008

YLEINEN KOULUTUSOHJE 2008 YLEINEN KOULUTUSOHJE 2008 Suomen Urheilusukeltajain Liiton johtokunta (nykyään Sukeltajaliitto ry:n hallitus) hyväksyi koulutusohjeen osan 1, yleiset ohjeet sukelluskoulutuksesta otettavaksi käyttöön 1.1.2004

Lisätiedot

YLEINEN KOULUTUSOHJE 2012. Hyväksytty 14.1.2012

YLEINEN KOULUTUSOHJE 2012. Hyväksytty 14.1.2012 YLEINEN KOULUTUSOHJE 2012 Hyväksytty 14.1.2012 Koulutusohjeen, turvaohjeen ja Sukeltajaliiton eettisten sääntöjen uusin, virallisesti voimassaoleva versio löytyy aina Sukeltajaliiton internet-sivuilta.

Lisätiedot

Laitesukelluksen liittokouluttaja. Sukeltajaliitto ry,

Laitesukelluksen liittokouluttaja. Sukeltajaliitto ry, Laitesukelluksen liittokouluttaja Sukeltajaliitto ry, 15.12.2018 Sisällys 1. Liittokouluttajan määritelmä... 3 2. Kurssin kouluttajat... 3 3. Noudatettavat standardit ja ohjeet... 3 4. Laitesukelluksen

Lisätiedot

CMAS Enriched Air Nitrox Diver

CMAS Enriched Air Nitrox Diver CMAS International Diver Training Standards and Procedures Manual CMAS Enriched Air Nitrox Diver Nitroksikurssi Suomenkielinen järjestämisohje Sukeltajaliitto ry, päivitetty 15.12.2018 Sisällys Päivityshistoria...

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY

HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY Laitesukelluksen peruskurssin kurssisuunnitelma 2015 YLEISTÄ Pääsyvaatimukset kurssille: 12 vuotta ennen kurssin alkua, normaali terveys. Alaikäisellä kurssilaisella oltava,

Lisätiedot

PALKITSEMISSÄÄNNÖT. Sukeltajaliitto ry 8.9.2013

PALKITSEMISSÄÄNNÖT. Sukeltajaliitto ry 8.9.2013 PALKITSEMISSÄÄNNÖT Sukeltajaliitto ry 8.9.2013 PALKITSEMISSÄÄNNÖT 1. YLEISPERIAATTEET JA YLEISET SÄÄNNÖT 1.1. Mistä palkitaan Sukeltajaliitto ry:n varsinaiselle tai yhteisöjäsenelle, yhteistyökumppanille

Lisätiedot

CMAS Introductory SCUBA Experience

CMAS Introductory SCUBA Experience CMAS International Diver Training Standards and Procedures Manual CMAS Introductory SCUBA Experience Laitesukelluskokeilu Suomenkielinen järjestämisohje Sukeltajaliitto ry, päivitetty 15.12.2018 Sisällys

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN URHEILUSUKELTAJAT RY

HÄMEENLINNAN URHEILUSUKELTAJAT RY HÄMEENLINNAN URHEILUSUKELTAJAT RY Laitesukelluksen peruskurssin kurssisuunnitelma YLEISTÄ Koulutus on Sukeltajaliitto ry:n koulutusohjelman mukainen Pääsyvaatimukset: täytettävä 12 vuotta ennen kurssin

Lisätiedot

kurssille: se- ko- Koulutus turvamääräyksiä Kurssille hinta on Kurssin

kurssille: se- ko- Koulutus turvamääräyksiä Kurssille hinta on Kurssin HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY Laitesukelluksen peruskurssin ohjelma 2016 YLEISTÄ Pääsyvaatimukset kurssille: täytettävä 12 vuotta ennen kurssin alkua, normaali terveys Koulutus koostuuu 10 teoriatunnista,

Lisätiedot

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 9.4.2015 VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS KOULUTTAJAKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Kouluttajakurssin

Lisätiedot

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 10.12.2011 VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Kouluttajakurssin

Lisätiedot

Sukeltajaliiton CMAS-koulutuksen yleinen koulutusohje. Sukeltajaliitto ry,

Sukeltajaliiton CMAS-koulutuksen yleinen koulutusohje. Sukeltajaliitto ry, Sukeltajaliiton CMAS-koulutuksen yleinen koulutusohje Sukeltajaliitto ry, 11.4.2018 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Käsitteet ja määritelmät... 5 3. CMAS:n sukelluskoulutusfilosofia... 12 4. CMAS-kurssien

Lisätiedot

La hikouluttajasta CMAS One Star Instructor -kouluttajaksi ta ydennyskoulutus

La hikouluttajasta CMAS One Star Instructor -kouluttajaksi ta ydennyskoulutus La hikouluttajasta CMAS One Star Instructor -kouluttajaksi ta ydennyskoulutus Järjestämisohje Sukeltajaliitto ry, päivitetty 15.12.2018 Sisällys Päivityshistoria... 4 1. Järjestämisohje... 5 1.1 Tavoitteet...

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY

HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY Laitesukelluksen syventävän jatkokurssin kurssisuunnitelma 2015 YLEISTÄ Kurssin hinta on 275 Koulutus on Sukeltajaliitto r.y:n voimassaolevan P3 -koulutusohjelman mukainen ja

Lisätiedot

Sukeltajaliiton CMAS-koulutuksen yleinen koulutusohje. Sukeltajaliitto ry, päivitetty

Sukeltajaliiton CMAS-koulutuksen yleinen koulutusohje. Sukeltajaliitto ry, päivitetty Sukeltajaliiton CMAS-koulutuksen yleinen koulutusohje Sukeltajaliitto ry, päivitetty 15.12.2018 Sisällys Päivityshistoria... 4 1. Johdanto... 5 2. Käsitteet ja määritelmät... 6 3. CMAS:n sukelluskoulutusfilosofia...

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT 31.1.2008 1 SISÄLLYSLUETTELO I Kiinteistöarviointilautakunta 2 1 Lautakunnan tehtävät 2 2 Lautakunnan jäsenet 2 3 Lautakunnan toiminta 2 4 Esteellisyys

Lisätiedot

SUKELLUSKOULUTUKSEN EETTISET SÄÄNNÖT Hyväksytty 1.9.2003

SUKELLUSKOULUTUKSEN EETTISET SÄÄNNÖT Hyväksytty 1.9.2003 SUKELLUSKOULUTUKSEN EETTISET SÄÄNNÖT Hyväksytty 1.9.2003 SUKELLUSKOULUTUKSEN EETTISET SÄÄNNÖT Sukeltajaliitto ry:n perustehtäviin kuuluvat mm. sukellusharrastuksen kehittäminen, koulutusjärjestelmän ylläpitäminen

Lisätiedot

MH-LUONNEKUVAUKSEN TOIMIHENKILÖ- JA KUVAAJAKOULUTUSOHJE

MH-LUONNEKUVAUKSEN TOIMIHENKILÖ- JA KUVAAJAKOULUTUSOHJE MH-LUONNEKUVAUKSEN TOIMIHENKILÖ- JA KUVAAJAKOULUTUSOHJE Hyväksytty Kennelliitossa 9.4.2014 Voimassa 1.5.2014 alkaen KOULUTUSOHJE MH-TOIMIHENKILÖKOULUTUS Hyväksytty Kennelliitossa 9.4.2014, voimassa 1.5.2014.

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY

HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY Laitesukelluksen peruskurssin kurssisuunnitelma 2019 YLEISTÄ Pääsyvaatimukset kurssille: ikä 12 vuotta ennen kurssin alkua, normaali terveys. Alaikäisellä kurssilaisella oltava

Lisätiedot

Toimitsijalisenssiohjeet ja hakemus

Toimitsijalisenssiohjeet ja hakemus Toimitsijalisenssiohjeet ja hakemus Toimitsijalisenssin ikärajat Nuorisolisenssiä voivat hakea 12 15 -vuotiaat, perustoimitsijalisenssin saamiseksi edellytetään vähintään 16 vuoden ikää ja päätoimitsijalisenssin

Lisätiedot

8.2.2015. Paikka - teorialuennot Tuottajantie 5, Savonlinna - allasharjoitukset Savonlinnan uimahalli - avovesileiri Valkiajärvi, Kitee

8.2.2015. Paikka - teorialuennot Tuottajantie 5, Savonlinna - allasharjoitukset Savonlinnan uimahalli - avovesileiri Valkiajärvi, Kitee YHTEENVETO 1 (8) Kurssin infotilaisuus Infotilaisuudessa kerrotaan hieman :n toiminnasta, kurssin aikataulusta, käytännön järjestelyistä ja sukellusvarusteita, jotka kurssilaisten on itse hankittava. Samalla

Lisätiedot

Suomen Urheilusukeltajain Liiton turvaohje 2000

Suomen Urheilusukeltajain Liiton turvaohje 2000 Suomen Urheilusukeltajain Liiton turvaohje 2000 1. Yleiset ohjeet 1.1 Nämä turvaohjeet koskevat paineilmalla sukeltamista. 1.2 Sukeltajan on tunnettava koulutustasoaan ja sukellusolosuhteita koskevat turvaohjeet.

Lisätiedot

CMAS Ice Diver. CMAS International Diver Training Standards and Procedures Manual. Jääsukelluskurssi. Suomenkielinen järjestämisohje

CMAS Ice Diver. CMAS International Diver Training Standards and Procedures Manual. Jääsukelluskurssi. Suomenkielinen järjestämisohje CMAS International Diver Training Standards and Procedures Manual CMAS Ice Diver Jääsukelluskurssi Suomenkielinen järjestämisohje Sukeltajaliitto ry, 17.10.2018 Sisällys 1. Järjestämisohje... 3 1.1 Tavoitteet...

Lisätiedot

CMAS Wreck Diver Level 1

CMAS Wreck Diver Level 1 CMAS International Diver Training Standards and Procedures Manual CMAS Wreck Diver Level 1 Hylkysukelluskurssi, taso 1 Suomenkielinen järjestämisohje Sukeltajaliitto ry, 17.10.2018 Sisällys 1. Järjestämisohje...

Lisätiedot

CMAS Nitrox Gas Blender

CMAS Nitrox Gas Blender CMAS International Diver Training Standards and Procedures Manual CMAS Nitrox Gas Blender Kaasunsekoittajakurssi, nitroksi Suomenkielinen järjestämisohje Sukeltajaliitto ry, 30.5.2018 Sisällys 1. Järjestämisohje...

Lisätiedot

CMAS Two Star Instructor

CMAS Two Star Instructor CMAS International Diver Training Standards and Procedures Manual CMAS Two Star Instructor Suomenkielinen järjestämisohje Sukeltajaliitto ry, 17.10.2018 Sisällys 1. Järjestämisohje... 4 1.1 Tavoitteet...

Lisätiedot

kouluttaja Tiedote sukelluskouluttajille 1/2013

kouluttaja Tiedote sukelluskouluttajille 1/2013 kouluttaja Tiedote sukelluskouluttajille 1/2013 Kouluttajapostin elvyttäminen Laitesukelluskouluttajakurssin uudistaminen Uusia koulutusmateriaaleja Laitesukelluksen jatkokurssin kirja Laitesukelluksen

Lisätiedot

Paikka - teorialuennot Savonlinnan lyseon lukio - allasharjoitukset Savonlinnan uimahalli - avovesileiri Hälvälä, Enonkoski

Paikka - teorialuennot Savonlinnan lyseon lukio - allasharjoitukset Savonlinnan uimahalli - avovesileiri Hälvälä, Enonkoski YHTEENVETO 1 (8) Kurssin infotilaisuus Infotilaisuudessa kerrotaan hieman :n toiminnasta, kurssin aikataulusta, käytännön järjestelyistä ja sukellusvarusteita, jotka kurssilaisten on itse hankittava. Samalla

Lisätiedot

PÄÄLIKKÖJAOS TOIMINTASÄÄNNÖT

PÄÄLIKKÖJAOS TOIMINTASÄÄNNÖT TURUNMAAN MERIPELASTUSYHDISTYS- ÅBOLANDS SJÖRÄDDNINGSFÖRENING RY. PÄÄLIKKÖJAOS TOIMINTASÄÄNNÖT 1. Päivystysalue ja radiopäivystys - Päivystysalueen muodostaa alue, jonka ulkorajan kulmapisteinä ovat Turku,

Lisätiedot

Suomen Melonta- ja Soutuliiton koulutusjärjestelmä Hyväksytty Koulutus- ja olosuhdevaliokunnan kokouksessa

Suomen Melonta- ja Soutuliiton koulutusjärjestelmä Hyväksytty Koulutus- ja olosuhdevaliokunnan kokouksessa 1 Suomen Melonta- ja Soutuliiton koulutusjärjestelmä Hyväksytty Koulutus- ja olosuhdevaliokunnan kokouksessa 11.11.2013 Kouluttajaoikeuden myöntää Melonta- ja soutuliiton koulutus- ja olosuhdevaliokunta.

Lisätiedot

HYPPYMESTARIKOULUTUS JA -KELPOISUUS

HYPPYMESTARIKOULUTUS JA -KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 7.3.2012 HYPPYMESTARIKOULUTUS JA -KELPOISUUS PL-HYPPYMESTARIKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Pakkolaukaisuhyppymestarikurssin

Lisätiedot

KOULUTUS RAJOITETTUA RADIOPUHELIMENHOITAJAN KELPUUTUSTA VARTEN

KOULUTUS RAJOITETTUA RADIOPUHELIMENHOITAJAN KELPUUTUSTA VARTEN LUO Määräys 1 (5) Antopäivä: 22.5.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 71 Voimaantulopäivä: 25.5.2015 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä määräyksellä

Lisätiedot

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

YLEISTÄ. turvamääräyksiä

YLEISTÄ. turvamääräyksiä HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY Laitesukelluksen peruskurssin kurssisuunnitelma 2013 YLEISTÄ Pääsyvaatimukset kurssille: täytettävä 12 vuotta ennen kurssin alkua, normaali terveys Koulutus koostuuu 10 teoriatunnista,

Lisätiedot

PALKITSEMISSÄÄNNÖT. Sukeltajaliitto ry

PALKITSEMISSÄÄNNÖT. Sukeltajaliitto ry PALKITSEMISSÄÄNNÖT Sukeltajaliitto ry 13.1.2018 PALKITSEMISSÄÄNNÖT 1. YLEISPERIAATTEET JA YLEISET SÄÄNNÖT 1.1. Mistä palkitaan Sukeltajaliitto ry:n varsinaiselle tai yhteisöjäsenelle, yhteistyökumppanille

Lisätiedot

Paikka - lähiopetus Savonlinnan lyseon lukio (Kirkkokatu) - allasharjoitukset Savonlinnan uimahalli - avovesileiri Hälvälä, Savonlinna

Paikka - lähiopetus Savonlinnan lyseon lukio (Kirkkokatu) - allasharjoitukset Savonlinnan uimahalli - avovesileiri Hälvälä, Savonlinna YHTEENVETO 1 (8) Kurssin infotilaisuus Infotilaisuudessa kerrotaan Savonlinnan Urheilusukeltajat ry:n toiminnasta, kurssin aikataulusta, käytännön järjestelyistä ja sukellusvarusteita, jotka kurssilaisten

Lisätiedot

CMAS Nitrox Gas Blender

CMAS Nitrox Gas Blender CMAS International Diver Training Standards and Procedures Manual CMAS Nitrox Gas Blender Kaasunsekoittajakurssi, nitroksi Suomenkielinen järjestämisohje Sukeltajaliitto ry, päivitetty 15.12.2018 Sisällys

Lisätiedot

YLEISTÄ. turvamääräyksiä

YLEISTÄ. turvamääräyksiä HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY Laitesukelluksen peruskurssin ohjelma 2014 YLEISTÄ Pääsyvaatimukset kurssille: täytettävä 12 vuotta ennen kurssin alkua, normaali terveys Koulutus koostuuu 10 teoriatunnista,

Lisätiedot

Takaisin veteen -pa ivitys

Takaisin veteen -pa ivitys Takaisin veteen -pa ivitys Järjestämisohje Sukeltajaliitto ry, 17.10.2018 Sisällys 1. Järjestämisohje... 3 1.1 Päivityksen tavoite... 3 1.2 Päivityksen suorittaneen sukeltajan osaamistaso... 3 1.3 Päivitykseen

Lisätiedot

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Perusopetuslaki ja asetus Lain säätää aina eduskunta, asetuksen

Lisätiedot

CMAS Technical Skills

CMAS Technical Skills CMAS International Diver Training Standards and Procedures Manual CMAS Technical Skills Tekniikkasukelluksen perustaidot Suomenkielinen järjestämisohje Sukeltajaliitto ry, 17.10.2018 Sisällys Päivityshistoria...

Lisätiedot

Hakuohje Hitsauskoordinoijat

Hakuohje Hitsauskoordinoijat 1 (5) HAKUOHJE HITSAUSKOORDINOIJAN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE 1. YLEISTÄ Hitsauskoordinoijien sertifioinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen sertifiointielimen suorittama pätevyyden

Lisätiedot

Telineasentajat Hakuohje

Telineasentajat Hakuohje 4.3.2014 1(5) TELINE- JA SÄÄSUOJA-ASENTAJIEN PÄTEVÖINTI/SERTIFIOINTI 1 YLEISTÄ Telineasentajien pätevöinnin ja sertifioinnin vaatimukset ja menettelyt on kuvattu tässä ohjeessa. Sertifiointeihin sovelletaan

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN LÄÄKETIETEELLISET KELPOISUUDET

SOTILASILMAILUN LÄÄKETIETEELLISET KELPOISUUDET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-Er-Yl-015 16.12.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 SOTILASILMAILUN

Lisätiedot

EKL-kouluttajakoulutuksen kurssisuunnitelma. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 5

EKL-kouluttajakoulutuksen kurssisuunnitelma. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 5 EKL-kouluttajakoulutuksen kurssisuunnitelma Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 5 DOKUMENTIN MUUTOSHISTORIA Version Pvm Muutoksen sisältö nro 1.0 30.3.2009 1.1 26.11.2009 Koulutuksen kokemusten

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY

HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY Laitesukelluksen peruskurssin kurssisuunnitelma YLEISTÄ Koulutus on Sukeltajaliitto ry:n koulutusohjelman mukainen. Kurssin hinta on 395. Pääsyvaatimukset: täytettävä 12 vuotta

Lisätiedot

TOIMITSIJALISENSSIOHJEET

TOIMITSIJALISENSSIOHJEET TOIMITSIJALISENSSIOHJEET Nuorisotoimitsija Nuorisolisenssi on 12-15-vuotiaille tarkoitettu lisenssi, joka sisältää saman tapaturmavakuutuksen kuin toimitsijalisenssi. Seurat voivat hakea nuorisotoimitsijoille

Lisätiedot

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA KELPOISUUS

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 2.2.2018 VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA KELPOISUUS KOULUTTAJAKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Kouluttajakurssin

Lisätiedot

MH-LUONNEKUVAUKSEN TOIMIHENKILÖ- JA KUVAAJAKOULUTUSOHJE

MH-LUONNEKUVAUKSEN TOIMIHENKILÖ- JA KUVAAJAKOULUTUSOHJE MH-LUONNEKUVAUKSEN TOIMIHENKILÖ- JA KUVAAJAKOULUTUSOHJE Hyväksytty Kennelliitossa 11.2.2010 Voimassa 1.6.2010 lähtien Viimeisimmät luonnetoimikunnan hyväksymät muutokset 16.10.2013 KOULUTUSOHJE MH-TOIMIHENKILÖKOULUTUS

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

LIITTOKOULUTTAJAN TYÖJÄRJESTYS Suomen Agilityliiton hallituksen hyväksymä

LIITTOKOULUTTAJAN TYÖJÄRJESTYS Suomen Agilityliiton hallituksen hyväksymä Liittokouluttajan työjärjestys astuu voimaan 1.9.2017. Liittokouluttajanimitys ja liittokouluttajan työjärjestys ovat voimassa määräaikaisesti 31.12.2019 saakka. 1. Liittokouluttajaksi nimittäminen ja

Lisätiedot

Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 16.12.1996 LIIDINKOULUTUS JA OHJAAJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET

Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 16.12.1996 LIIDINKOULUTUS JA OHJAAJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET 1 SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJE Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 16.12.1996 LIIDINKOULUTUS JA OHJAAJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET Tämä ohje on ilmailumääräyksen OPS M2-9 tarkoittama hyväksytty

Lisätiedot

OTTELUTUOMARIOIKEUDET JA OTTELUTUOMAREIDEN KOULUTUS SUOMEN TAEKWONDOLIITOSSA 4.5.2011

OTTELUTUOMARIOIKEUDET JA OTTELUTUOMAREIDEN KOULUTUS SUOMEN TAEKWONDOLIITOSSA 4.5.2011 OTTELUTUOMARIOIKEUDET JA OTTELUTUOMAREIDEN KOULUTUS SUOMEN TAEKWONDOLIITOSSA 4.5.2011 Tuomarioikeuksia ja koulutusta koskevat määräykset 3(7) 1. TUOMARIOIKEUDET Suomen Taekwondoliitossa on kolme kansallisten

Lisätiedot

04.09.2014. Lukuvuonna 2014-2015 2-luokkalaisten uimaopettajana toimii Pia Salonen, p. 050 3800489 ja sähköposti pia.salonen@kotka.

04.09.2014. Lukuvuonna 2014-2015 2-luokkalaisten uimaopettajana toimii Pia Salonen, p. 050 3800489 ja sähköposti pia.salonen@kotka. 2- LUOKKALAISTEN UIMAOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN KOTKASSA 2014-2015 YLEISTÄ Kukin toisen luokan oppilas saa uimaopettajan antamaa uinnin opetusta yhteensä kymmenen tuntia. Opetus tapahtuu mahdollisuuksien

Lisätiedot

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE FISMA ry FiSMA Pätevän Arvioijan yleisohje Sivu 1(2) Prosessijohtaminen Hakemuksen tekeminen ja uusiminen FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE 1. Yleistä FiSMA Pätevän Arvioijan (FiSMA Competent

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliiton kurinpitomääräykset Hyväksytty liittohallituksessa

Suomen Cheerleadingliiton kurinpitomääräykset Hyväksytty liittohallituksessa Suomen Cheerleadingliiton kurinpitomääräykset Hyväksytty liittohallituksessa 16.06.2017 1 Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yhteisöt: Liiton kuripitomääräysten alaisia ovat: - liiton jäsenseurat - jäsenseurojen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY

HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY Laitesukelluksen peruskurssin ohjelma 2017 YLEISTÄ Pääsyvaatimukset kurssille: täytettävä 12 vuotta ennen kurssin alkua, normaali terveys. Koulutus koostuu 10 teoriatunnista,

Lisätiedot

Suomen Moottorikelkkailijat Ry:n kurinpitomääräykset

Suomen Moottorikelkkailijat Ry:n kurinpitomääräykset Suomen Moottorikelkkailijat Ry:n kurinpitomääräykset SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yhteisöt... 1 2 Rikkomuksen laatu... 1 3 Rangaistuslajit... 2 4 Rankaisuoikeus... 2 5 Ilmoitus

Lisätiedot

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : -

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : - PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 31.07.2013 : - SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2555471-2 Yhtiö: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta Käsittelevä toimisto: Jäljennöksen

Lisätiedot

CMAS Recreational Trimix Diver

CMAS Recreational Trimix Diver CMAS International Diver Training Standards and Procedures Manual CMAS Recreational Trimix Diver Suomenkielinen järjestämisohje Sukeltajaliitto ry, 3.4.2019 Sisällys 1. Järjestämisohje... 3 1.1 Tavoitteet...

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille 17.6.2014 Karoliina Vesterbacka Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuuhenkilöiden roolit ja vastuut Organisaation tulee esittää/nimetä

Lisätiedot

Hakuohje Hitsauskoordinoijat

Hakuohje Hitsauskoordinoijat 1 (6) HAKUOHJE TERÄS- JA ALUMIINIRAKENTEIDEN HITSAUSKOORDINOIJAN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE 1. YLEISTÄ Hitsauskoordinoijien sertifioinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen sertifiointielimen

Lisätiedot

Muutokset ADR- ajolupakoulutuksessa ja -kokeissa 1.7.2011.

Muutokset ADR- ajolupakoulutuksessa ja -kokeissa 1.7.2011. Muutokset ADR- ajolupakoulutuksessa ja -kokeissa 1.7.2011. Vantaa 11.4.2011, Oulu 12.4.2011, Tampere 14.4.2011 Pekka Kärkkäinen ADR- ajolupakokeet ja myönnetyt ajoluvat 2010 Perusajolupa kokeita 4384,

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n laji- ja kilpailutoiminnan kurinpitomääräykset

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n laji- ja kilpailutoiminnan kurinpitomääräykset Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n laji- ja kilpailutoiminnan kurinpitomääräykset Kilpailu- ja sääntövaliokunta on käsitellyt kurinpitomääräykset 31.5.2016. VAU:n hallitus on hyväksynyt kurinpitomääräykset

Lisätiedot

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Päätös 1 (5) Sähköinfo Oy PL 55 02601 Espoo Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Asianosainen Vireilletulo Kouluttajaksi hyväksyminen tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien

Lisätiedot

Telineasentajat. Kiwa Inspecta. Hakuohje. Henkilösertifiointi Sivu 1 / 5 TELINEASENTAJIEN PÄTEVÖINTI/SERTIFIOINTI 1 YLEISTÄ

Telineasentajat. Kiwa Inspecta. Hakuohje. Henkilösertifiointi Sivu 1 / 5 TELINEASENTAJIEN PÄTEVÖINTI/SERTIFIOINTI 1 YLEISTÄ 2016-10-20 Sivu 1 / 5 TELINEASENTAJIEN PÄTEVÖINTI/SERTIFIOINTI 1 YLEISTÄ Telineasentajien pätevöinnin ja sertifioinnin vaatimukset ja menettelyt on kuvattu tässä ohjeessa. Sertifiointitoimintojen riippumattomuutta

Lisätiedot

Norppaposti. Tiedote ohjaajille ja kouluttajille 2/2005

Norppaposti. Tiedote ohjaajille ja kouluttajille 2/2005 Norppaposti Tiedote ohjaajille ja kouluttajille 2/2005 Koulutuksiin muutoksia Tapahtumaraportit myös snorkkelisukellus tilanteista Kokemuksia uusista kursseista Tapahtumia Nuori Suomi uudistuu Uusia tuotteita

Lisätiedot

Tasotarkastajan valtuutus ja tasotarkastuksen suorittaminen

Tasotarkastajan valtuutus ja tasotarkastuksen suorittaminen 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 28.2.2011

Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 28.2.2011 SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 28.2.2011 VARAVARJONPAKKAAJAKURSSIN KOULUTUSOHJELMA Koulutus tapahtuu SIL ry:n hyväksymän vastuukouluttajan toimesta. Vastuukouluttaja

Lisätiedot

Säädetään pätevyyskirjan myöntämisestä, uusimisesta ja peruuttamisesta

Säädetään pätevyyskirjan myöntämisestä, uusimisesta ja peruuttamisesta Uusi lainsäädäntö Panostajalaki 423/2016 Säädetään pätevyyskirjan myöntämisestä, uusimisesta ja peruuttamisesta Valtioneuvoston asetus panostajien pätevyyskirjoista 458/2016 - Säädetään tarkemmin panostajalain

Lisätiedot

Esitetään Liiton syyskokoukselle 25.10.2009 hyväksyttäväksi niin, että tulevat voimaan 1.1.2010 alkaen

Esitetään Liiton syyskokoukselle 25.10.2009 hyväksyttäväksi niin, että tulevat voimaan 1.1.2010 alkaen Esitetään Liiton syyskokoukselle 25.10.2009 hyväksyttäväksi niin, että tulevat voimaan 1.1.2010 alkaen 1 Sukeltajaliiton toimintasääntö 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on suomeksi Sukeltajaliitto

Lisätiedot

C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2).

C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2). LIITTEEN OHJE Koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa tämän kirjeen liitteen kohdissa A - F mainitut tiedot: hakemuslomake ja sen liitteinä kopiot mainituista asiakirjoista sekä pyydetyt selvitykset/suunnitelmat.

Lisätiedot

Panostajalainsäädännön ja -koulutuksen uudistus

Panostajalainsäädännön ja -koulutuksen uudistus Oy Finnrock Ab - palvelua ympäristön turvaksi ja työmaiden parhaaksi jo 45 v ajan! Panostajalainsäädännön ja -koulutuksen uudistus 1.9.2016 DI Jari Honkanen Toimitusjohtaja Oy Finnrock Ab Panostajalainsäädäntö

Lisätiedot

2 Tarkoitus - lisätty ainoastaan sana yhdenvertaisuutta

2 Tarkoitus - lisätty ainoastaan sana yhdenvertaisuutta PRH on 11.9.2017 antanut päätöksen Sukeltajaliiton sääntömuutoksen ennakkotarkastuksen hyväksymisestä. Liiton hallitus esittää syyskokoukselle 28.10.2017, että sääntömuutos tulee voimaan 1.1.2018 alkaen.

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖNARVIOINTILAUTAKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖNARVIOINTILAUTAKUNNAN TYÖJÄRJESTYS KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖNARVIOINTILAUTAKUNNAN TYÖJÄRJESTYS Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan sääntöjen 8 :n mukaan lautakunta voi antaa tarkempia ohjeita ja määräyksiä asioiden

Lisätiedot

2.1 joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla on annettu ja annetaan;

2.1 joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla on annettu ja annetaan; Esitys liittokokoukselle 9.4.2016 Suomen Sulkapalloliiton kurinpitosäännöt 1 Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yhteisöt: Suomen Sulkapalloliiton (jatkossa liiton) kurinpitosääntöjen alaisia ovat: 1.1

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SPKL tuomarikoulutusohje

SPKL tuomarikoulutusohje Suomen Palveluskoiraliitto (SPKL) ry TUOMARIKOULUTUS Koulutusohjelma: - peruskurssi - lajikurssi - ylituomarikurssi - koearvostelut - loppuarvostelu tuomarikollegiolle Jäsenyhdistykset anovat tuomarikurssin

Lisätiedot

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit Liikuntaseurojen toiminta-avustus 1 (5) Yhdistyksen perustiedot Yhdistyksen nimi Yhdistyksen osoite Pankkitili (IBAN) Rekisteröimisvuosi Y-tunnus Keskusjärjestö/-liitto Www-osoite Www-osoitteen saa julkaista

Lisätiedot

Sukella suomalaiseen. seikkailuun! Kuva: Mikko Saareila

Sukella suomalaiseen. seikkailuun! Kuva: Mikko Saareila Sukella suomalaiseen seikkailuun! Kuva: Mikko Saareila 2 Suomalainen Suomalaisen pinnan alla elää ainutlaatuinen, vilkas ja kaunis maailma, joka tarjoaa sukeltajalle unohtumattomia elämyksiä ja seikkailuja.

Lisätiedot

RES-Kouluttajan hyväksymishakemus

RES-Kouluttajan hyväksymishakemus Luonnos 1 (10) RES-Kouluttajan hyväksymishakemus 1 Hakijan tiedot A. Nimi ja yhteystiedot Kouluttajan nimi Y-tunnus Kotipaikka Osoite Postinumero Postitoimipaikka B. Yhteyshenkilöiden tiedot C. Yleistä

Lisätiedot

CMAS Advanced Nitrox Diver

CMAS Advanced Nitrox Diver CMAS International Diver Training Standards and Procedures Manual CMAS Advanced Nitrox Diver Nitroksisukeltamisen jatkokurssi Suomenkielinen järjestämisohje Sukeltajaliitto ry, päivitetty 15.12.2018 Sisällys

Lisätiedot

Alankomaat-Suomi Yhdistyksen säännöt

Alankomaat-Suomi Yhdistyksen säännöt Alankomaat-Suomi Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi- ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Alankomaat-Suomi Yhdistys. Sen kotipaikka on Amsterdam. Tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edesauttaa Alankomaiden

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA SYVYYS HELSINKI RY 15.5.2017 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 1. TOIMINNAN KUVAUS... 3 2. VASTUULLISET TOIMIJAT... 3 3. TOIMINTATAVAT... 3 3.1 Yleisötapahtumat ja kuluttajapalvelut...

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-He-lv-002 versio A, muutos 0 19.12.2008 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka 8.12.2011

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka 8.12.2011 HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 Jakelussa mainituille OPINTOVAPAAN MYÖNTÄMINEN 1 Opintovapaan pituus Opintovapaan myöntäminen perustuu opintovapaalakiin ja - asetukseen. Opintovapaajärjestelmä ei koske oppisopimuslaissa

Lisätiedot

ANSIOMERKKISÄÄNNÖT SUOMEN SALIBANDYLIITON HUOMIONOSOITUKSET. Kunniajäsen. Hopeinen ansiomerkki Seuratoiminnan kultainen ansiomerkki.

ANSIOMERKKISÄÄNNÖT SUOMEN SALIBANDYLIITON HUOMIONOSOITUKSET. Kunniajäsen. Hopeinen ansiomerkki Seuratoiminnan kultainen ansiomerkki. ANSIOMERKKISÄÄNNÖT Suomen Salibandyliitto ry:n huomionosoituksia voidaan myöntää henkilöille, seuroille tai muille yhteisöille, jotka ovat edistäneet liiton ja/tai alueiden toimintaa ja/tai muuten toimineet

Lisätiedot

LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS

LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS Suomen Ilmailuliitto ry. 1.4.2012 Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 1 LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS Tämä ohje muodostaa yhdessä Laskuvarjohyppääjien toiminnalliset ohjeet ja kelpoisuusvaatimukset -ohjeen

Lisätiedot

Kulttuurilautakunnan päätös

Kulttuurilautakunnan päätös IISALMEN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kulttuurilautakunnan päätös 20.1.2011 7 1. YLEISPERIAATTEET Kulttuurilautakunta esittää vuosittain kaupungin talousarvioon määrärahan käytettäväksi paikallisten

Lisätiedot

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Paperittomana peruskoulussa Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Perustuslain 16.1. Jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuudesta säädetään lailla. Lapsen oikeuksien

Lisätiedot

EKL -täydennyskoulutuksen kurssisuunnitelma. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 4

EKL -täydennyskoulutuksen kurssisuunnitelma. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 4 EKL -täydennyskoulutuksen kurssisuunnitelma Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 4 DOKUMENTIN MUUTOSHISTORIA Version Pvm Muutoksen sisältö nro 1.0 26.11.2009 1.1 31.5.2010 Lisätty kokeeseen

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

turun seudun musiikkiopisto Turun seudun musiikkiopiston säännöt

turun seudun musiikkiopisto Turun seudun musiikkiopiston säännöt turun seudun musiikkiopisto Turun seudun musiikkiopiston säännöt 2 Yleistä Tähän järjestyssääntöön/opinto-oppaaseen on koottu musiikkioppilaitoksia ja taiteen perusopetusta koskevia yleisiä sääntöjä sekä

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

OHJE SUKELTAJALIITON VAPEPA-SUKELLUSTOIMINNASTA 2018

OHJE SUKELTAJALIITON VAPEPA-SUKELLUSTOIMINNASTA 2018 1 / 17 OHJE SUKELTAJALIITON VAPEPA-SUKELLUSTOIMINNASTA 2018 Ohjetta Sukeltajaliiton Vapepa-sukellustoiminnasta käytetään Liiton alaiseen Vapepa-sukellustoimintaan. Vapepa-valiokunta on hyväksynyt ohjeen

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos SM066:00/2011. Asetusehdotus on valmisteltu sisäministeriössä virkatyönä.

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos SM066:00/2011. Asetusehdotus on valmisteltu sisäministeriössä virkatyönä. SISÄMINISTERIÖN ASETUS VOIMANKÄYTTÖ- ASE-, JA JÄRJESTYKSENVALVOJAKOULUTTAJIEN KOULUTUKSESTA 1. Yleistä Asetusehdotus liittyy hallituksen esitykseen (HE 22/2014 vp) eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lisätiedot