Yleinen koulutusohje 2002

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleinen koulutusohje 2002"

Transkriptio

1

2 1 YLEISET OHJEET SUKELLUSKOULUTUKSESTA YLEISTÄ KOULUTUSOHJELMAT KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISOIKEUS KOULUTUKSEN MARKKINOIMINEN SUKELLUSKOULUTUKSEN VALVONTA TURVALLISUUS SUKELLUSKOULUTUKSESSA KOULUTUSTIETOJEN TALTIOINTI OHJEET SUKELLUSKURSSIEN JÄRJESTÄMISEKSI KOULUTUKSEN PÄÄMÄÄRÄ KURSSIOHJELMIEN LAAJUUS JA KIINTEYS ILMOITUSVELVOLLISUUS KURSSIKOULUTTAJAT TERVEYSTARKASTUKSET VAKUUTUKSET SUSL:N JÄSENYYS YLEISET KURSSIEN LÄPÄISYVAATIMUKSET KURSSISUORITUKSEN REKISTERÖIMINEN KORTIN HAKEMINEN SUKELLUSKOULUTTAJISTA KOULUTTAJIEN YLEISET VELVOLLISUUDET KOULUTTAJIEN KOULUTTAMINEN YKSITYISET KOULUTUSOIKEUDET SUSL:N KOULUTUSKESKUKSET CDC KESKUKSET OHJEET SUKELTAJAKORTEISTA JA -TODISTUKSISTA YLEISTÄ OPINTOSUORITUSVIHKO SUKELTAJAKORTIT SUKELTAJAKORTTIEN UUSIMINEN KOULUTTAJAKORTTIEN UUSIMINEN MUITA MÄÄRÄYKSIÄ KOULUTUSVASTAAVAN TEHTÄVÄT KURINPITOTOIMET MUUTOKSENHAKU VALIOKUNNAN TAI JOHTOKUNNAN PÄÄTÖKSEEN CMAS JA MUUT KOULUTUSJÄRJESTELMÄT

3 1 YLEISET OHJEET SUKELLUSKOULUTUKSESTA 1.1 YLEISTÄ Nämä ohjeet kumoavat :n (SUSL) koulutusohjeet 1998, Koulutusohjeen nitroksi- ja tekniikkasukeltamiseen 1998 sekä Syväsukelluskurssin koulutusohjeen Nämä ohjeet tulevat voimaan ja ovat voimassa toistaiseksi. Näitä ohjeita täydentävät SUSL:n johtokunnan vahvistamat eri kurssien järjestämisohjeet. Silloin, kun erikoiskurssien järjestämisohjeissa ja yleisissä koulutusohjeissa on eroavuuksia, noudatetaan ensisijaisesti erikoisolosuhteiden ohjeita. SUSL:n johtokunta vahvistaa muutokset näihin ohjeisiin. Muutoksista ilmoitetaan Kouluttaja-tiedotteessa, SUSL:n internet-sivuilla sekä tarvittaessa SUSL:n lehdessä. 1.2 KOULUTUSOHJELMAT Opetus toteutetaan SUSL:n vahvistamien, erikseen julkaistavien koulutusohjelmien mukaisesti. Nämä ohjelmat pohjautuvat Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques n (CMAS) määrittelemiin minimistandardeihin ja yhteispohjoismaisesti sovittuihin periaatteisiin. SUSL:n toimistosta ja CMAS:n internet-sivuilta on saatavana CMAS Standards and Requirements, jossa on esitetty yleiset CMAS:n koulutustavoitteet. 1.3 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISOIKEUS SUSL:n koulutusohjelman mukaista sukelluskoulutusta saavat järjestää SUSL:n jäsenseurat, yksittäiset kouluttajat, joille on myönnetty yksityiset koulutusoikeudet, yhteistyösopimukseen SUSL:n kanssa sitoutuneet kaupalliset kouluttajat sekä SUSL:n hyväksymät koulutuskeskukset. 1.4 KOULUTUKSEN MARKKINOIMINEN SUSL:n koulutusohjelman tiedonannoissa, mainonnassa ja ilmoittelussa käytetään mainintaa ":n koulutusohjelman mukainen koulutus". Lisäksi voidaan käyttää CMAS:n ja SUSL:n logoa. Koulutuksen järjestämisestä vastuussa olevan seuran, yksityiskouluttajan tai yhteistyökeskuksen nimen on aina oltava näkyvissä kurssimainoksissa. 3

4 1.4 SUKELLUSKOULUTUKSEN VALVONTA Sukelluskoulutusta ohjaa, valvoo ja kehittää Suomen Urheilusukeltajain Liiton tekninen valiokunta. Kursseja valvotaan mm. kurssien alkamisilmoitusten sekä koulutuksen laadunvalvontalomakkeiden perusteella. Tekninen valiokunta käyttää laadunvalvonnassa ja koulutusneuvonnassa apunaan liittokouluttajia. 1.5 TURVALLISUUS SUKELLUSKOULUTUKSESSA Koulutuksen aikana oppilaille luodaan käsitys käytännön sukellusturvallisuudesta ja sukellusturvallisuutta edistävistä toimista. Tämä onnistuu parhaiten kouluttajien omalla esimerkillä. Kaikessa SUSL:n koulutusohjelman mukaisessa koulutuksessa noudatetaan SUSL:n turvaohjeita ja voimassaolevia viranomaismääräyksiä. Koulutustilanteessa sallitaan kuitenkin seuraavat poikkeamiset turvaohjeista: 1) kahden oppilaan kanssa sukeltaessaan kouluttajan ei tarvitse välttämättä olla köysiyhteydessä oppilaisiin eikä pintaan, mikäli hän pysyttelee oppilaiden välittömässä läheisyydessä. 2) koulutussukelluksilla voidaan ylittää sukeltajan voimassaolevan sukeltajaluokan syvyysrajat SUSL:n antamien erityisohjeiden mukaisesti. Kurssin vastuukouluttaja vastaa turvaohjeiden noudattamisesta ja varmistaa, että oppilaalla on riittävät valmiudet osallistua koulutukseen turvallisesti. Mikäli kurssin varsinainen vastuukouluttaja ei ole paikalla, allas- ja avovesikoulutuksessa on oltava aina läsnä vähintään yksi vastuukouluttajan nimeämä sukelluskouluttaja, jonka kouluttajaluokitus riittää vähintään kyseisen kurssitason vastuukouluttajana toimimiseen. Tämä kouluttaja on vastuussa koulutuksen turvallisuudesta. Kouluttajan on varmistettava, että oppilas hallitsee merkinannot ja tarkastettava ennen jokaista kurssisukellusta, että oppilaan sukellusvarustus on kunnossa sekä huolehdittava, että oppilas on tietoinen harjoituksen asettamista vaatimuksista. Avovesikoulutus on järjestettävä kunkin kurssin tasoon soveltuvassa paikassa ja olosuhteissa, jotka mahdollistavat miellyttävän ja erityisesti turvallisen harjoituksen läpiviemisen. Koulutusta ei saa antaa jäätävissä olosuhteissa. Oppilas saa tehdä yhtenä koulutuspäivänä korkeintaan kolme sukellusta. Koulutussukellusten aikana pinnalla on oltava vastuukouluttajan määräämä sukellusvanhin ja kirjuri sekä täysin varustautunut turvasukeltaja tai toimintavalmis pintapelastaja, jonka laite on valmiina puettavaksi. Hengityskaasua ja alttiinaoloaikaa on oltava riittävästi etsintäsukellusta varten. 4

5 Allaskoulutuksessa on oltava paikalla ensiaputaitoinen henkilö ja käytettävissä on oltava ensiapuvälineet. Avovesikoulutuksessa on lisäksi oltava käytössä hapenantovälineet. 1.6 KOULUTUSTIETOJEN TALTIOINTI Sukelluskoulutuksen järjestäjän on säilytettävä tiedot kurssilaisten suorituksista arvosteluineen kaksi vuotta kurssin päättymisen jälkeen. 5

6 2 OHJEET SUKELLUSKURSSIEN JÄRJESTÄMISEKSI 2.1 KOULUTUKSEN PÄÄMÄÄRÄ Nousujohteisella koulutuksella sekä jatkuvalla tietojen ja taitojen kehittämisellä annetaan koulutettavalle valmiudet turvallisiin ja miellyttäviin sukelluksiin koulutustaan vastaavissa pohjoismaisissa olosuhteissa. 2.2 KURSSIOHJELMIEN LAAJUUS JA KIINTEYS SUSL:n koulutusohjelman mukaista koulutusta annettaessa on noudatettava SUSL:n kurssinjärjestämisohjetta. Kurssien tavoite on suunniteltu saavutettavaksi kurssien järjestämisohjeita noudattamalla. Tarvittaessa kouluttajat voivat kuitenkin antaa tavoitteen saavuttamiseksi välttämätöntä tukiopetusta. Kursseilla käytetään SUSL:n tuottamaa tai hyväksymää koulutusmateriaalia. Teorian ja käytännön koulutuksen on edettävä siten, että teoriaopetus ja harjoitus tukevat toisiaan. Oppilaille on annettava kurssiohjelma ja -aikataulu viimeistään kurssin alussa. 2.3 ILMOITUSVELVOLLISUUS Sukelluskoulutuksen järjestäjä toimittaa seuran tai yrityksen nimenkirjoittajan allekirjoituksella varustetun kurssin alkamisilmoituksen SUSL:n toimistoon, jossa sen on oltava perillä vähintään 14 päivää ennen kurssin alkamista. Alkamisilmoitukseen on merkittävä kurssin vastuukouluttaja, hänen kouluttajatietonsa sekä yhteystietonsa. Lisäksi ilmoituksessa on lueteltava kaikki kurssilla opetustehtävissä toimivat kouluttajat, heidän kouluttajanumeronsa sekä kouluttajakortin päättymisvuosi. Alkamisilmoituksen liitteenä on oltava tarkka kurssiohjelma (kurssin lukujärjestys). Mikäli alkamisilmoitus ei ole saapunut SUSL:n toimistoon ajoissa tai jos se on puutteellinen, kurssia ei hyväksytä SUSL:n koulutusohjelman mukaiseksi kurssiksi. 6

7 2.4 KURSSIKOULUTTAJAT Vastuukouluttaja Kurssin järjestäjän on nimettävä jokaiselle kurssille pätevä vastuukouluttaja. Tältä edellytettävä kouluttajaluokka määritellään kurssinjärjestämisohjeissa. Kurssin varsinaisen nimetyn vastuukouluttajan ei ole pakko osallistua jokaiselle oppitunnille ja jokaiseen harjoitukseen, vaan hän voi siirtää kurssin opetus- ja valvontatehtäviä myös muille päteville ja luotettaviksi katsomilleen kouluttajille. Kokonaisvastuu kurssin turvallisuudesta ja koulutuksen laadusta on aina kurssin nimetyllä vastuukouluttajalla. Siksi vastuukouluttajan on osallistuttava myös henkilökohtaisesti jokaisen vastuullensa ottamansa kurssin läpivientiin ja oppilaiden taitotason ja kurssin läpäisykriteerien arviointiin. Korttiluokan myöntämistä puoltaneen kouluttajan nimi ja kouluttajanumero merkitään oppilaan sukeltaja- tai kouluttajakorttiin. Muut kouluttajat Laitesukelluskurssin opetustehtävissä toimivan allas- ja avovesikouluttajan on oltava vähintään M1-sukelluskouluttaja, erikoiskursseilla lisäksi vastaavan erikoiskoulutuksen saanut kouluttaja. Muut opetustehtävissä toimivat henkilöt Teoriakouluttajina voi käyttää asiantuntijoita, jos heillä on riittävät tiedot opetettavasta aiheesta ja riittävät opetustaidot. Muissa kuin opetustehtävissä toimivat henkilöt Vastuukouluttaja voi nimetä laitesukelluskurssille kouluttajien suorassa valvonnassa oleviin avustaviin tehtäviin myös henkilöitä, joilla ei ole kouluttajapätevyyttä. Nämä henkilöt eivät voi opettaa eivätkä arvioida taitoja. 2.5 TERVEYSTARKASTUKSET Vapaasukelluskurssille osallistujan ja vapaasukellusluokkasuorittajan sekä introsukellukseen osallistujan on annettava kirjallinen selvitys terveydentilastaan ennen kuin harjoittelu vedessä aloitetaan. Alle 18- vuotiaan lausunnon vahvistaa huoltaja allekirjoituksellaan. Muille kursseille osallistuttaessa ja sukellus- ja kouluttajakortteja uusittaessa oppilaalla on oltava Suomen sukellus- ja ylipainelääketieteen 7

8 yhdistyksen (SSLY) lomakkeen mukainen voimassaoleva lääkärintodistus sukelluskelpoisuudestaan. Kouluttaja on velvollinen tarkistamaan todistusten voimassaolon. Lisäksi hän voi vaatia koulutettavalta lääkärinlausunnon aina havaitessaan siihen olevan aihetta. Lääkärintarkastus on suoritettava viimeistään ennen avovesikoulutusta. Kouluttajan on kurssiesittelyn yhteydessä selvitettävä kurssilaiselle, että koulutus saattaa keskeytyä, jos lääkärintarkastuksesta ei pääse läpi. Viimeistään samassa yhteydessä on kerrottava, kuinka suuri osuus kurssimaksusta palautetaan kurssin keskeytyessä lääketieteellisestä syystä. 2.6 VAKUUTUKSET Kurssilaisilla pitää olla harrastesukelluksen (mukaanlukien sukeltajantaudin painekammiohoito) kattava vakuutus tapaturman varalta. Kouluttajan on kerrottava oppilaille että tavalliset tapaturmavakuutukset eivät yleensä korvaa sukellustapaturmia ja kehoitettava oppilaita tarkastamaan oman vakuutuksensa kattavuus. Koulutuksen järjestäjälle ja kouluttajille on hankittava vastuuvakuutukset. Kouluttajan on selvitettävä oppilaille vastuuvakuutuksen ja tapaturmavakuutuksen sekä niiden korvausalojen ero. 2.7 SUSL:N JÄSENYYS Sukelluskursseille osallistuvien ja kortteja uusivien henkilöiden on oltava SUSL:n jäseniä joko suoraan henkilöjäseninä tai SUSL:n jäsenseuran kautta. Kouluttajakursseille osallistuvien ja kouluttajakorttiaan uusivien on oltava SUSL:n jäseniä SUSL:n jäsenseuran kautta 2.8 YLEISET KURSSIEN LÄPÄISYVAATIMUKSET Kurssien hyväksytty suorittaminen edellyttää: loppukokeen suorittamista teoriajakson päättyessä. Turvallisuusriskiksi katsottava virhe edellyttää kokeen uusimista. Tarvittaessa teoriakoe voidaan järjestää myös suullisesti. allaskoulutuksessa opetettujen aiheiden hallinnan osoittamista avovesitaitojen osoittamista sen jälkeen, kun teoria- ja allaskoulutus on suoritettu hyväksytysti. Kurssi on suoritettava loppuun 12 kuukauden kuluessa kurssin alkamisesta. 8

9 2.9 KURSSISUORITUKSEN REKISTERÖIMINEN Kurssin vastuukouluttajan on aina tehtävä hyväksytystä kurssisuorituksesta merkintä oppilaan opintosuoritusvihkoon ja toimitettava kirjallinen tieto kaikista hyväksytyistä kurssisuorituksista SUSL:n toimistoon kahden viikon kuluessa kurssin päättymisestä KORTIN HAKEMINEN Kurssin vastuukouluttajan on toimitettava kirjallinen korttihakemus SUSL:n toimistoon kahden viikon kuluessa kurssin päättymisestä. 9

10 3 SUKELLUSKOULUTTAJISTA 3.1 KOULUTTAJIEN YLEISET VELVOLLISUUDET Näissä ohjeissa mainitulla kouluttajalla tarkoitetaan kaikkia SUSL:n valtuuttamia sukelluskouluttajia. Kouluttajan on kaikessa koulutus- ja sukellustoiminnassaan noudatettava hyvää koulutus- ja sukellustapaa. Sukelluskouluttajat vaikuttavat omalla esimerkillään hyvien asenteiden syntymiseen. Koulutuksessa sallitut poikkeamiset turvaohjeista on esitetty luvussa 1.5. Kouluttajan on pidettävä kaikesta antamastaan sukelluskoulutuksesta koulutuspäiväkirjaa. Seurojen on huolehdittava siitä, että kouluttaja saa toiminta-aikanaan SUSL:n järjestämää tai hyväksymää jatkokoulutusta. 3.2 KOULUTTAJIEN KOULUTTAMINEN SUSL järjestää kaikkien sukelluskouluttajatasojen koulutusta. Kouluttajakurssilla kouluttajina toimivat SUSL:n koulutuksen saaneet ja teknisen valiokunnan valtuuttamat kouluttajat. Kurssille pyrkivällä pitää olla oman seuransa esitys kurssille osallistumisesta ja kouluttajaksi nimittämisestä. 3.3 YKSITYISET KOULUTUSOIKEUDET Vaatimukset Yksityiset koulutusoikeudet anotaan tekniseltä valiokunnalta vapaamuotoisella hakemuksella. Ne antavat yksittäiselle kouluttajalle oikeuden järjestää niitä SUSL:n koulutusohjelman mukaisia sukelluskursseja, joiden vastuukouluttajana toimimiseen hänellä on pätevyys. Yksityiset kouluttajaoikeudet voidaan myöntää korkeintaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan. SUSL:n tekninen valiokunta vahvistaa vuosittain yksityisten kouluttajaoikeuksien hinnan ja voimassaolon. Henkilön, jolle myönnetään yksityiset kouluttajoikeudet on: pystyttävä tarjoamaan kurssikäyttöön asianmukaiset ja nykyaikaiset laitteet pystyttävä tarjoamaan jokaisen oppilaan käyttöön oma laite pystyttävä osoittamaan, että hänellä on käytössään asianmukaiset teoria-, allas- ja avovesikoulutuspaikat. Kurssinjärjestäjä, jolle on myönnetty yksityiset koulutusoikeudet, voi käyttää järjestämällään kurssilla apunaan korkeintaan kahta CMASkouluttajaa, joiden ei tässä tapauksessa tarvitse erikseen hakea itselleen yksityisiä koulutusoikeuksia. 10

11 3.4 SUSL:N KOULUTUSKESKUKSET Vaatimukset Edut SUSL:n koulutuskeskuksilla tarkoitetaan tässä sukellusliikkeitä. SUSL:n koulutuskeskusoikeuksia haetaan erillisellä lomakkeella tekniseltä valiokunnalta. Valiokunnan puheenjohtaja suorittaa tarkastuskäynnin ja arvioi samalla koulutuksen puitteet. SUSL:n koulutuskeskuksen on: pystyttävä järjestämään kaikkia SUSL:n sukeltajakursseja (P1, P2 ja P3) pystyttävä tarjoamaan kurssikäyttöön asianmukaiset ja nykyaikaiset laitteet pystyttävä tarjoamaan jokaisen oppilaan käyttöön oma laite pystyttävä osoittamaan, että keskuksella on käytössään asianmukaiset teoria-, allas- ja avovesikoulutuspaikat. SUSL suosittelee hyväksymiään koulutuskeskuksia. SUSL tarjoaa käyttöön mainosmateriaalia. Kustannukset Valvonta Vuosimaksun suuruuden vahvistaa SUSL:n johtokunta teknisen valiokunnan esityksestä. Teknisen valiokunnan puheenjohtaja käy tarkastamassa koulutuskeskuksen ennen koulutusluvan myöntämistä. Lisäksi liittokouluttaja tai tekninen valiokunta voi halutessaan pitää säännöllisesti yhteyttä keskukseen. Kurssilaisilta voidaan kerätä suoria kyselyitä, jolloin palautelomakkeet postitetaan suoraan SUSL:iin. 3.5 CDC KESKUKSET CMAS:n sääntöjen mukaan sukellusliikkeet voivat niin halutessaan hankkia itselleen suoraan CMAS:n alaiset CDC koulutusoikeudet (CMAS Diving Centre). CDC-keskukset sitoutuvat noudattamaan CMAS:n standardeja ja turvaohjeita. Mikäli Suomessa toimiva CDC-keskus haluaa käyttää SUSL:n tuottamia opetusmateriaaleja ja jos se haluaa tilata sukeltajakortit SUSL:lta CMAS:n sijasta, sen on sitouduttava noudattamaan myös SUSL:n koulutus- ja turvaohjeita. CDC-oikeudet haetaan suoraan CMAS:lta. Tarkemmat ohjeet ja viralliset hakemuslomakkeet löytyvät CMAS:n internet-sivuilta. 11

12 4 OHJEET SUKELTAJAKORTEISTA JA -TODISTUKSISTA 4.1 YLEISTÄ Pohjoismaissa suoritetuista SUSL:n kursseista SUSL myöntää vapaasukeltajakortteja sekä pohjoismaisia sukeltaja- ja kouluttajakortteja. Sukeltaja- ja kouluttajaluokat on suoritettava luokitusjärjestyksessä. Vähintään ko. sukeltajaluokan avovesiosuus on suoritettava Pohjoismaissa. Ulkomailla CMAS-kouluttajakoulutuksensa saaneen kouluttajan on saatava lisäkoulutusta SUSL:sta, Suomen sukellusolosuhteista ja suomalaisesta sukelluskäytännöstä. 4.2 OPINTOSUORITUSVIHKO S1-kurssin järjestäjä antaa jokaiselle oppilaalle SUSL:n vahvistaman vapaasukeltajan opintosuoritusvihkon (ns. oppilaskortti) asianmukaisesti täytettynä. Junior Scuba- tai P1-sukelluskurssin järjestäjä antaa jokaiselle oppilaalle SUSL:n vahvistaman laitesukeltajan opintosuoritusvihkon asianmukaisesti täytettynä. Ennen kurssin suoritusmerkinnän saamista oppilaan on täytettävä kaikki velvoitteensa kurssin järjestäjää kohtaan. Kurssin vastuukouluttajan on tehtävä jokaisesta oppilaan hyväksytysti suorittamasta kurssista merkintä tämän opintosuoritusvihkoon. 4.3 SUKELTAJAKORTIT Kurssin hyväksytysti suorittaneella on oikeus lunastaa suoritustaan vastaava CMAS:n standardien mukainen vapaasukeltaja-, sukeltaja- tai kouluttajakortti. Korttien hinnat vahvistaa vuosittain SUSL:n johtokunta. Vapaasukeltajakortti ja P1-sukeltajakortti ovat voimassa pysyvästi. Muut sukeltaja- ja kouluttajatodistukset ovat voimassa myöntämisvuoden viimeisestä päivästä viisi vuotta. Erikoiskurssien kortit ovat voimassa pysyvästi edellyttäen, että erikoiskurssin pääsyvaatimuksena ollut sukeltaja- tai kouluttajaluokka on edelleen voimassa. 4.4 SUKELTAJAKORTTIEN UUSIMINEN Uusittavan kortin haltija voi uusia korttinsa viideksi vuodeksi kerrallaan, jos uusimishetkellä voimassaolevien määräysten ja ohjeiden mukaiset myöntämisen edellytykset ovat muuten voimassa. 12

13 Kortin uusija ottaa yhteyttä seuransa koulutusvastaavaan, joka lähettää SUSL:n toimistoon esityksen uusittavasta kortista. Kortin uusimisen edellytyksenä ovat: asiakirja, josta selviää, että uusittava kortti on ollut olemassa SUSL:n jäsenyys joko suoraan SUSL:n henkilöjäsenenä tai SUSL:n jäsenseuran kautta voimassa oleva lääkärintodistus ajan tasalla oleva sukelluspäiväkirja, joka osoittaa, että kortin hakija on pitänyt säännöllisesti yllä sukellustaitojaan. Mikäli edellämainitut ehdot eivät täyty, hakijalta voidaan edellyttää lisäopintoja ennen uuden kortin myöntämistä. Hakijalle voidaan myös myöntää aikaisempaa alemman luokan kortti, mikäli hänen tietonsa, taitonsa tai sukelluskokemuksensa eivät enää vastaa hänen aiempaa luokitustaan. 4.5 KOULUTTAJAKORTTIEN UUSIMINEN Seura, yhteistyökeskus tai CDC-kouluttaja esittää kouluttajakortin uusimista tekniselle valiokunnalle. Kouluttajakortin uusimisen edellytykset ovat samat kuin sukeltajakortin uusimisenkin, minkä lisäksi kouluttajan on täytettävä seuraavat ehdot: SUSL:n jäsenyys SUSL:n jäsenseuran kautta on toiminut säännöllisesti kouluttajana ja kykenee vahvistamaan sen koulutuspäiväkirjansa avulla on ylläpitänyt säännöllisesti sukellustaitojaan ja kykenee vahvistamaan sen sukelluspäiväkirjansa avulla on pitänyt kouluttamiseen ja kurssisisältöihin liittyvät tietonsa ja taitonsa ajan tasalla ja hallitsee uusimishetkellä voimassa olevat koulutusohjeet saa oman seuransa johtokunnalta kirjallisen esityksen kortin uusimisesta. Mikäli edellämainitut ehdot eivät täyty, hakijalta voidaan edellyttää lisäopintoja ennen uuden kortin myöntämistä. Hakijalle voidaan myös myöntää aikaisempaa alemman luokan kortti, mikäli hänen tietonsa, taitonsa tai sukelluskokemuksensa eivät enää vastaa hänen aiempaa luokitustaan. Jos kouluttajan jäsenyys SUSL:ssa lakkaa, hän menettää myös kouluttajaoikeutensa ja on velvollinen palauttamaan korttinsa liiton toimistoon. 13

14 5 MUITA MÄÄRÄYKSIÄ 5.1 KOULUTUSVASTAAVAN TEHTÄVÄT Jokaiseen seuraan, jossa annetaan SUSL:n hyväksymää koulutusta, valitaan koulutusvastaava. Koulutusvastaava suunnittelee ja kehittää seuran koulutustoimintaa yhteistyössä seuran johtokunnan kanssa. Koulutusvastaava toimittaa seuransa sukeltaja- ja kouluttajakorttien uusimisesitykset SUSL:n toimistoon. Ennenkuin koulutusvastaava päättää tietyn kortin uusimishakemuksen puoltamisesta, hänellä on oikeus ja velvollisuus varmistua siitä, että kortin hakijan tiedot ja taidot sekä muut kortin uusimisen edellytykset ovat olemassa. Tässä tarkoituksessa koulutusvastaavalla on mahdollisuus niin halutessaan vaatia kortin uusijalta joko teoria-, allas- tai avovesikokeiden suorittamista tai mahdollisesti niitä kaikkia. Tarvittaessa hän voi myös edellyttää, että ennen kortin uusintaa hakija suorittaa uudelleen haettavaa korttiluokkaa vastaavan kurssin tai ko. kurssin tiettyjä osioita. Koulutusvastaava voi myös esittää, että hakijalle myönnetään aikaisempaa alemman luokan kortti, mikäli hakijan sukellustiedot, - taidot tai -kokemus eivät vastaa hänen aiempaa luokitustaan. Koulutusvastaavan on huolehdittava tapahtumaraportin laatimisesta SUSL:n tekniselle valiokunnalle seuran koulutustoiminnassa tapahtuneista sukellusonnettomuuksista sekä vaaraa aiheuttaneista ja tavallisuudesta poikkeavista sukellustilanteista. Tarvittaessa koulutusvastaava voi pyytää tehtävissään neuvoja ja apua lähimmältä liittokouluttajalta. 5.2 KURINPITOTOIMET Jos SUSL:n jäsenseura tai kouluttaja rikkoo SUSL:n sukelluskoulutuksesta annettuja ohjeita tai jos kouluttaja jättää tekemättä tapahtumaraportin sukellusonnettomuudesta, johon on ollut osallisena, voidaan heidän kouluttajaoikeutensa ja/tai sukeltajaluokkansa peruuttaa määräajaksi tai toistaiseksi. Kouluttajaoikeutta on mahdollista rajoittaa myös alentamalla kouluttajaluokkaa. Lievissä tapauksissa annetaan varoitus tai huomautus. Päätöksen seuralle langetettavasta seuraamuksesta tekee SUSL:n johtokunta ja kouluttajalle langetettavasta seuraamuksesta tekninen valiokunta tai johtokunta. Asianosaisilla on oikeus antaa vastineensa ennen seuraamuspäätöksen tekoa. Vastineen antamiselle on varattava kohtuullinen aika, kuitenkin enintään 30 päivää lukien siitä, kun vastinetta on pyydetty. Peruutetut todistukset on palautettava SUSL:n toimistoon. 14

15 5.3 MUUTOKSENHAKU VALIOKUNNAN TAI JOHTOKUNNAN PÄÄTÖKSEEN Muutoksenhaku on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Päätös katsotaan saadun tiedoksi seitsemän päivän kuluttua sen postittamisesta kirjatussa kirjeessä. Teknisen valiokunnan päätökseen tai toimenpiteeseen haetaan muutosta SUSL:n johtokunnalta. Johtokunnan päätöksestä voidaan valittaa Urheilun oikeusturvalautakuntaan niin kuin siitä on erikseen säädetty. 15

16 6 CMAS ja muut koulutusjärjestelmät CMAS on tehnyt sopimuksen eräiden koulutusjärjestelmien luokitusten rinnasteisuudesta CMAS:n koulutustasoihin. Näitä koskevat seuraavat yleiset säännöt: Sukeltajakortin vaihtaminen suoraan toisen koulutusjärjestelmän sukeltajakorttiin ei ole mahdollista. Se ei myöskään ole tarpeen, koska tietyntyyppistä koulutustasoa edellyttävälle sukellukselle tai kurssille osallistumiseen kelpuutetaan aina myös toisen kansainvälisesti tunnustetun koulutusjärjestelmän vastaava koulutus. Toisen järjestön sukeltajaluokituksen haluavan henkilön on osallistuttava seuraavan tason kurssille saadakseen uuden luokituksen. Jatkokurssille pyrkijän on todistettava oma sukeltajaluokkansa voimassa olevalla sukelluskortilla esitettävä sukelluspäiväkirja suorittamistaan sukelluksista esitettävä voimassa oleva sukelluslääkärintodistus oltava SUSL:n jäsen joko suoraan SUSL:n henkilöjäsenenä tai SUSL:n jäsenseuran kautta. Kouluttajan on varmistettava, että kurssille pyrkivä täyttää pääsyvaatimukset. Ohessa kaavio, kuinka CMAS:n ja muiden koulutusjärjestelmien välillä voi kansainvälisten sopimusten mukaisesti siirtyä järjestelmästä toiseen: CMAS-sukeltaja voi osallistua PADI-jatkokoulutukseen CMAS P1 => PADI Advanced Open Water Diver CMAS P2, P3 ja M1 => PADI Rescue Diver CMAS M2 ja M3 => PADI IOC PADI-sukeltaja voi osallistua CMAS-jatkokoulutukseen PADI OWD => CMAS P2 PADI AOWD, AOWD Plus => CMAS P3 ja Rescue Diver PADI Divemaster ja => CMAS M1 Assistant Instructor PADI Open Water Instructor tai ylempi => CMAS M2 16

17 CMAS-sukeltaja voi osallistua NAUI-jatkokoulutukseen CMAS P1 => NAUI Advanced Scuba Diver CMAS P2 => NAUI Master Scuba Diver CMAS P3 => NAUI Dive Master NAUI-sukeltaja voi osallistua CMAS-jatkokoulutukseen NAUI Scuba Diver => CMAS P2 NAUI Advanced Scuba Diver ja Master Scuba Diver => CMAS P3 CMAS-sukeltaja voi osallistua SSI-jatkokoulutukseen CMAS P1 => SSI Advanced Open Water Diver CMAS P2 => SSI Master Diver SSI-sukeltaja voi osallistua CMAS-jatkokoulutukseen SSI Open Water Diver => CMAS P2 SSI Advanced Open => CMAS P3 Water Diver CMAS-sukeltaja voi osallistua ACUC-jatkokoulutukseen CMAS P1 => ACUC Advanced Open Water Diver CMAS P2 => ACUC Master Scuba Diver ACUC-sukeltaja ACUC Open Water Scuba Diver ACUC Advanced Open Water Diver voi osallistua CMAS-jatkokoulutukseen => CMAS P2 => CMAS P3 Muiden kansainvälisesti yleisesti tunnustettujen koulutusjärjestelmien luokitusten vastaavuudet ratkaistaan tapauskohtaisesti, jolloin otetaan huomioon kyseisen koulutuksen sisältö ja kansainväliset koulutusstandardit. Lisätietoja näistä asioista saa mm. liittokouluttajilta ja SUSL:n koulutuspäälliköltä. 17

OSA 1: YLEISET OHJEET SUKELLUSKOULUTUKSESTA 1. KAIKKEA SUSL:N KOULUTUSTA KOSKEVAT OHJEET

OSA 1: YLEISET OHJEET SUKELLUSKOULUTUKSESTA 1. KAIKKEA SUSL:N KOULUTUSTA KOSKEVAT OHJEET OSA 1: YLEISET OHJEET SUKELLUSKOULUTUKSESTA Suomen Urheilusukeltajain Liiton johtokunta on hyväksynyt koulutusohjeen osan 1, yleiset ohjeet sukelluskoulutuksesta otettavaksi käyttöön 1.1.2004 alkaen. Ohjeen

Lisätiedot

YLEINEN KOULUTUSOHJE 2008

YLEINEN KOULUTUSOHJE 2008 YLEINEN KOULUTUSOHJE 2008 Suomen Urheilusukeltajain Liiton johtokunta (nykyään Sukeltajaliitto ry:n hallitus) hyväksyi koulutusohjeen osan 1, yleiset ohjeet sukelluskoulutuksesta otettavaksi käyttöön 1.1.2004

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT 31.1.2008 1 SISÄLLYSLUETTELO I Kiinteistöarviointilautakunta 2 1 Lautakunnan tehtävät 2 2 Lautakunnan jäsenet 2 3 Lautakunnan toiminta 2 4 Esteellisyys

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY

HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY Laitesukelluksen peruskurssin kurssisuunnitelma 2015 YLEISTÄ Pääsyvaatimukset kurssille: 12 vuotta ennen kurssin alkua, normaali terveys. Alaikäisellä kurssilaisella oltava,

Lisätiedot

MH-LUONNEKUVAUKSEN TOIMIHENKILÖ- JA KUVAAJAKOULUTUSOHJE

MH-LUONNEKUVAUKSEN TOIMIHENKILÖ- JA KUVAAJAKOULUTUSOHJE MH-LUONNEKUVAUKSEN TOIMIHENKILÖ- JA KUVAAJAKOULUTUSOHJE Hyväksytty Kennelliitossa 9.4.2014 Voimassa 1.5.2014 alkaen KOULUTUSOHJE MH-TOIMIHENKILÖKOULUTUS Hyväksytty Kennelliitossa 9.4.2014, voimassa 1.5.2014.

Lisätiedot

kurssille: se- ko- Koulutus turvamääräyksiä Kurssille hinta on Kurssin

kurssille: se- ko- Koulutus turvamääräyksiä Kurssille hinta on Kurssin HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY Laitesukelluksen peruskurssin ohjelma 2016 YLEISTÄ Pääsyvaatimukset kurssille: täytettävä 12 vuotta ennen kurssin alkua, normaali terveys Koulutus koostuuu 10 teoriatunnista,

Lisätiedot

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Perusopetuslaki ja asetus Lain säätää aina eduskunta, asetuksen

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

EKL-kouluttajakoulutuksen kurssisuunnitelma. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 5

EKL-kouluttajakoulutuksen kurssisuunnitelma. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 5 EKL-kouluttajakoulutuksen kurssisuunnitelma Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 5 DOKUMENTIN MUUTOSHISTORIA Version Pvm Muutoksen sisältö nro 1.0 30.3.2009 1.1 26.11.2009 Koulutuksen kokemusten

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille 17.6.2014 Karoliina Vesterbacka Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuuhenkilöiden roolit ja vastuut Organisaation tulee esittää/nimetä

Lisätiedot

2.1 joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla on annettu ja annetaan;

2.1 joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla on annettu ja annetaan; Esitys liittokokoukselle 9.4.2016 Suomen Sulkapalloliiton kurinpitosäännöt 1 Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yhteisöt: Suomen Sulkapalloliiton (jatkossa liiton) kurinpitosääntöjen alaisia ovat: 1.1

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n laji- ja kilpailutoiminnan kurinpitomääräykset

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n laji- ja kilpailutoiminnan kurinpitomääräykset Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n laji- ja kilpailutoiminnan kurinpitomääräykset Kilpailu- ja sääntövaliokunta on käsitellyt kurinpitomääräykset 31.5.2016. VAU:n hallitus on hyväksynyt kurinpitomääräykset

Lisätiedot

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Päätös 1 (5) Sähköinfo Oy PL 55 02601 Espoo Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Asianosainen Vireilletulo Kouluttajaksi hyväksyminen tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

Panostajalainsäädännön ja -koulutuksen uudistus

Panostajalainsäädännön ja -koulutuksen uudistus Oy Finnrock Ab - palvelua ympäristön turvaksi ja työmaiden parhaaksi jo 45 v ajan! Panostajalainsäädännön ja -koulutuksen uudistus 1.9.2016 DI Jari Honkanen Toimitusjohtaja Oy Finnrock Ab Panostajalainsäädäntö

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

RES-Kouluttajan hyväksymishakemus

RES-Kouluttajan hyväksymishakemus Luonnos 1 (10) RES-Kouluttajan hyväksymishakemus 1 Hakijan tiedot A. Nimi ja yhteystiedot Kouluttajan nimi Y-tunnus Kotipaikka Osoite Postinumero Postitoimipaikka B. Yhteyshenkilöiden tiedot C. Yleistä

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Lakimies Riitta Husso, Valvira 11.3.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15 ) 1. Työntekijä

Lisätiedot

Muutokset ADR- ajolupakoulutuksessa ja -kokeissa 1.7.2011.

Muutokset ADR- ajolupakoulutuksessa ja -kokeissa 1.7.2011. Muutokset ADR- ajolupakoulutuksessa ja -kokeissa 1.7.2011. Vantaa 11.4.2011, Oulu 12.4.2011, Tampere 14.4.2011 Pekka Kärkkäinen ADR- ajolupakokeet ja myönnetyt ajoluvat 2010 Perusajolupa kokeita 4384,

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

YLEISTÄ. turvamääräyksiä

YLEISTÄ. turvamääräyksiä HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY Laitesukelluksen peruskurssin kurssisuunnitelma 2013 YLEISTÄ Pääsyvaatimukset kurssille: täytettävä 12 vuotta ennen kurssin alkua, normaali terveys Koulutus koostuuu 10 teoriatunnista,

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Eurooppalainen sairaanhoitokortti Eurooppalainen sairaanhoitokortti 07.03.2016 Sisällysluettelo 1 Eurooppalainen sairaanhoitokortti... 1 1.1 Kortin tiedot... 1 1.2 Kortin voimassaoloaika... 1 1.3 Kortin hakeminen... 1 1.4 Kortin tilaaminen...

Lisätiedot

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssäännöt Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuksen järjestäjä on päättänyt näistä järjestyssäännöistä 26.1.2016 ja ne ovat voimassa 1.2.2016 alkaen toistaiseksi. Järjestyssääntöjen valmisteluvaiheessa on kuultu sekä

Lisätiedot

Opetustoimen muutoksenhaku

Opetustoimen muutoksenhaku Opetustoimen muutoksenhaku Perusopetuksen muutoksenhaku (hallintolainkäyttölaki) Opetuksen järjestäjän päätös: PL 13 Uskonto ja elämänkatsomustieto 30 pv KHO = korkein hal-lintooikeus Opetuksen järjestäjän

Lisätiedot

Esitetään Liiton syyskokoukselle 25.10.2009 hyväksyttäväksi niin, että tulevat voimaan 1.1.2010 alkaen

Esitetään Liiton syyskokoukselle 25.10.2009 hyväksyttäväksi niin, että tulevat voimaan 1.1.2010 alkaen Esitetään Liiton syyskokoukselle 25.10.2009 hyväksyttäväksi niin, että tulevat voimaan 1.1.2010 alkaen 1 Sukeltajaliiton toimintasääntö 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on suomeksi Sukeltajaliitto

Lisätiedot

Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt

Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen frisbeegolfliitto (jäljempänä liitto), ruotsiksi Finlands frisbeegolfförbund. Liiton epävirallinen

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

EKL -täydennyskoulutuksen kurssisuunnitelma. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 4

EKL -täydennyskoulutuksen kurssisuunnitelma. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 4 EKL -täydennyskoulutuksen kurssisuunnitelma Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 4 DOKUMENTIN MUUTOSHISTORIA Version Pvm Muutoksen sisältö nro 1.0 26.11.2009 1.1 31.5.2010 Lisätty kokeeseen

Lisätiedot

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry KURINPITOMÄÄRÄYKSET

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry KURINPITOMÄÄRÄYKSET Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry KURINPITOMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisalaan kuuluvat henkilo t ja yhteiso t: Liiton kuripitomääräysten alaisia ovat: - liiton jäsenseurat - kilpailutoimintaa harjoittavat

Lisätiedot

Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 28.2.2011

Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 28.2.2011 SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 28.2.2011 VARAVARJONPAKKAAJAKURSSIN KOULUTUSOHJELMA Koulutus tapahtuu SIL ry:n hyväksymän vastuukouluttajan toimesta. Vastuukouluttaja

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa 18.1.2012 Yleistä tutkintojen tunnustamisesta Koulutus, tutkinnot ja ammattien sääntely vahvasti kansallisia Tunnustaminen jaetaan

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

LIITTOKOULUTTAJAN TYÖJÄRJESTYS Suomen Agilityliiton hallituksen hyväksymä

LIITTOKOULUTTAJAN TYÖJÄRJESTYS Suomen Agilityliiton hallituksen hyväksymä Liittokouluttajan työjärjestys astuu voimaan 1.9.2015. Liittokouluttajanimitys ja liittokouluttajan työjärjestys ovat voimassa määräaikaisesti 2 vuotta. 1. Liittokouluttajaksi nimittäminen ja liittokouluttajan

Lisätiedot

LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS

LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS Suomen Ilmailuliitto ry. 1.4.2012 Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 1 LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS Tämä ohje muodostaa yhdessä Laskuvarjohyppääjien toiminnalliset ohjeet ja kelpoisuusvaatimukset -ohjeen

Lisätiedot

KURINPITOSÄÄNNÖT. (liittovaltuuston hyväksyttämät 9.5.2015)

KURINPITOSÄÄNNÖT. (liittovaltuuston hyväksyttämät 9.5.2015) KURINPITOSÄÄNNÖT (liittovaltuuston hyväksyttämät 9.5.2015) 1 Soveltamisala Suomen Koripalloliiton (jäljempänä liitto) kurinpitosääntöjen alaisia ovat a) liittovaltuuston jäsenet sekä liittohallituksen

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki 10.9.2012 Lukiolaki 1998/629 Lukiokoulutuksen järjestäminen (3 luku) Koulutuksen järjestäjät 3 Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27)

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27) OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNN AT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta (8452) 1.8.2013 31.7.2016 Ohje näyttötutkinnon järjestäjille 11/2015

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kaustisen kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä

Lisätiedot

LINNUNHAUKKUKOKEEN PALKINTOTUOMAREIDEN JA YLITUOMAREIDEN KOULUTUSOHJE

LINNUNHAUKKUKOKEEN PALKINTOTUOMAREIDEN JA YLITUOMAREIDEN KOULUTUSOHJE LINNUNHAUKKUKOKEEN PALKINTOTUOMAREIDEN JA YLITUOMAREIDEN KOULUTUSOHJE Hyväksytty Suomen Pystykorvajärjestön hallituksessa 16.2.2014. Voimassa 17.2.2014 alkaen. LINNUNHAUKKUKOKEEN PALKINTOTUOMARI 1. PALKINTOTUOMARILLE

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Helsingissä 27.2.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNTÖ - MENETTELYTAPAOHJE. RESERVILÄISLIITTO Menettelytapavaliokunta

JÄRJESTYSSÄÄNTÖ - MENETTELYTAPAOHJE. RESERVILÄISLIITTO Menettelytapavaliokunta SOVELTAMISALA JÄRJESTYSSÄÄNTÖ - MENETTELYTAPAOHJE RESERVILÄISLIITTO Menettelytapavaliokunta Reserviläisliitto r.y:n varsinaisissa kokouksissa noudatetaan tätä menettelytapaohjetta ja vakiintunutta kokouskäytäntöä

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat 8476 TIEDOTE 2/2015 1 (5) AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala, näyttötutkinnot 1.8.2015 alkaen Uudet metsäalan perustutkinnon perusteet

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY

HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY Laitesukelluksen peruskurssin kurssisuunnitelma YLEISTÄ Koulutus on Sukeltajaliitto ry:n koulutusohjelman mukainen. Kurssin hinta on 395. Pääsyvaatimukset: täytettävä 12 vuotta

Lisätiedot

Luotsin ohjauskirjan myöntämisen edellytykset ja merikapteeninkirjan uusiminen vastaavalla palvelulla luotsina

Luotsin ohjauskirjan myöntämisen edellytykset ja merikapteeninkirjan uusiminen vastaavalla palvelulla luotsina 1 (7) Antopäivä: 24.3.2014 Voimaantulopäivä: 24.3.2014 Voimassa: toistaiseksi Asiaan liittyvät säännökset ja määräykset: Luotsauslaki (940/2003), valtioneuvoston asetus luotsauksesta (246/2011), Liikenteen

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

OTTELUTUOMARIOIKEUDET JA OTTELUTUOMAREIDEN KOULUTUS SUOMEN TAEKWONDOLIITOSSA 1.1.2016

OTTELUTUOMARIOIKEUDET JA OTTELUTUOMAREIDEN KOULUTUS SUOMEN TAEKWONDOLIITOSSA 1.1.2016 OTTELUTUOMARIOIKEUDET JA OTTELUTUOMAREIDEN KOULUTUS SUOMEN TAEKWONDOLIITOSSA 1.1.2016 TUOMARIOIKEUDET Suomen Taekwondoliitossa on neljä kansallisen ottelutuomarioikeuksien luokkaa ja yksi kansainvälinen

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 AGRONOMILIITON TIEDE- JA TUTKIMUSSÄÄTIÖ P. Makasiinikatu 6 A 8, 00130 Helsinki Puh. (09) 2511 160, faksi (09) 2511 1610 Saapunut: 1 APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 A Matka-apuraha

Lisätiedot

SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYS ry

SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYS ry 1/3 SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYS ry EDUSTUSJOUKKUESOPIMUS Koiranohjaaja ja koira Ohjaajan nimi: Ohjaajan osoite: Ohjaajan puhelinnumero: Ohjaajan sähköpostiosoite: Koiran nimi: Koiran rekisterinumero:

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 845/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 845/715/2014 Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Bertel

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Urjalan kunnan valtuuston päätös 18.6.2012 17 1 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Urjalan kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta,

Lisätiedot

1.1. KOTIMAISTEN ROTUJEN VALTAKUNNALLISET OTTELUT JA NIIDEN VALINTAKOKEET

1.1. KOTIMAISTEN ROTUJEN VALTAKUNNALLISET OTTELUT JA NIIDEN VALINTAKOKEET MÄÄRÄAIKAISILMOITUKSET Hyväksytty Kennelliitossa 9.4.2015. Voimassa 9.4.2015 alkaen. A. KOETOIMINTA 1. KENNELLIITOLTA ANOTTAVAT KOKEET 1.1. KOTIMAISTEN ROTUJEN VALTAKUNNALLISET OTTELUT JA NIIDEN VALINTAKOKEET

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Oulu 24.2.2016 Lakimies Riitta Husso, Valvira 23.2.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 7

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 7 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 7 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT (Hyväksytty ympäristölautakunnassa 26.2.2015) 1 Yleistä

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU JOHDANTO Hyvä koulu syntyy, kun jokainen koulussa toimiva huolehtii omasta ja muiden turvallisuudesta ja viihtymisestä noudattamalla järjestyssääntöjä

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

KONNEVEDEN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 KONNEVEDEN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 2 Sisällys: 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu 3 Valvontamaksu 4 Kuuleminen

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ 1 TYÖSOPIMUS Ennen töiden alkua on hyvä tehdä kirjallinen työsopimus, johon kirjataan palkka, työaika, pääasialliset työtehtävät, työsuhteen kesto ja työntekopaikka, sovellettava

Lisätiedot

Porvoon Open

Porvoon Open Porvoon Open 8.10.2016 www.porvoontkd.fi Paikka: Oy Kokonhalli Ab Jääkiekkotie 3 06100 Porvoo www.kokonhalli.fi Porvoon taekwondo järjestää Suomen Taekwondoliiton otteluliigan osakilpailun. Mukana ovat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

Muutoksenhaku opetustoimessa. Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus

Muutoksenhaku opetustoimessa. Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus Muutoksenhaku opetustoimessa Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus Oikeus- ja koulutuspalvelu Law point Ay 1.1.2014 Perusopetuksen muutoksenhaku (hallintolainkäyttölaki) Opetuksen järjestäjän päätös:

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

LIITE. C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2)

LIITE. C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2) 10 LIITE Koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa tämän kirjeen liitteen kohdissa A - F mainitut tiedot: hakemuslomake ja sen liitteinä kopiot mainituista asiakirjoista sekä pyydetyt selvitykset/suunnitelmat.

Lisätiedot

REKISTERÖINTI JA. Ammattihenkilölaki-ilta Lakimies Riitta Husso, Valvira 7.3.2016 9.3.2016 1

REKISTERÖINTI JA. Ammattihenkilölaki-ilta Lakimies Riitta Husso, Valvira 7.3.2016 9.3.2016 1 REKISTERÖINTI JA VALVONTA Ammattihenkilölaki-ilta Lakimies Riitta Husso, Valvira 7.3.2016 9.3.2016 1 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki Lakia sovelletaan julkista tehtävää hoitavan yhteisön yksityisen

Lisätiedot

SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY.

SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY. 1 (6) 23.12.2011 SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT FIN- 2 (6) 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Kiipeilyliitto - SKIL ry. ja ruotsiksi Finlands Klätterförbund FKF rf. Kansainvälisissä

Lisätiedot

Lasten ja nuorten turvallisuutta edistävät toimintatavat 2016

Lasten ja nuorten turvallisuutta edistävät toimintatavat 2016 Lasten ja nuorten turvallisuutta edistävät toimintatavat 2016 Yleistä Lainsäädäntö velvoittaa Suomessa selvittämään lasten kanssa työskentelevien rikostaustan työ- ja virkasuhteisten osalta aina (504/2002)

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

MAA-AINEKSEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PAIMION KAUPUNGISSA

MAA-AINEKSEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PAIMION KAUPUNGISSA MAA-AINEKSEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PAIMION KAUPUNGISSA 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014 Rautatienkatu 19 A 15110 Lahti ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Rautatienkatu

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSA LUKIEN

HEINOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSA LUKIEN 1 HEINOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSA 1.7.2006 LUKIEN Ympäristölautakunta 20.6.2006 95 2 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Maa-ainesten

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön.

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. 14.12.2011 1 (5) Tampereen yliopiston normaalikoulun johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on 14.12.1011 hyväksynyt tämän johtosäännön. 1 Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN MAASTOHIIHTO R.Y.:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Yhdistyksen tarkoituksena on

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien opintoraha Koulutusmateriaali ylitarkastaja Kirsi Liiten

Maatalousyrittäjien opintoraha Koulutusmateriaali ylitarkastaja Kirsi Liiten Maatalousyrittäjien opintoraha Koulutusmateriaali 2011 ylitarkastaja Kirsi Liiten Käsiteltäviä asioita Uuden asetuksen tuomat muutokset Opintokokonaisuus/opintokokonaisuuden kesto Koulutuspäivä Etäopinnot/opintokokonaisuus

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot