DESIGN MANAGEMENT VIESTINTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DESIGN MANAGEMENT VIESTINTÄ"

Transkriptio

1 DESIGN MANAGEMENT VIESTINTÄ Yritys on sosiaalinen rakennelma, se on joukko ihmisiä, jotka viestivät toisilleen. Yrityksen sisällä viestintäverkon rakentaminen (teknologia) on arkirutiinia ja yhteisesti sovitut tavat viestiä toimivat ainakin teoriassa. Yritystä ympäröivät olosuhteet, jossa on toisia yrityksiä sekä muita sidos- ja kohderyhmiä. Olennaista on kuitenkin se, että näiden kaikkien tavoitteena on viestittää toisilleen ymmärrettävästi erilaisesta teknologiasta ja erilaisista tavoista huolimatta. Ihminen on loppujen lopuksi kaiken ratkaisevin lenkki. Suomi ja monet muut kehittyneet maat ovat kulkeneet pitkän matkan metsästys- ja keräilykulttuurista elämysvetoiseen kulttuuriin. Viime vuosikymmeninä tapahtunut teknologinen kehitys ja tietokoneiden vallankumous on muuttanut toimintatapojamme voimakkaasti. Aikaisempi ongelma, tiedon hankinnan hitaus tai hankaluus on muuttunut päinvastaiseksi. Internetin aikakaudella tiedon hankinta ja viestintä on muuttunut lähes reaaliaikaiseksi. Tästä on seurannut myös ongelmia - informaatiotulva ja sen seurauksena informaatioinflaatio. Yrityksen on yhä vaikeampi erottua muista yrityksistä. Yrityksen aikaisempi perustukijalka -tuote- näyttää menettävän merkitystään omana itsenään. Tuotteet näyttävät olevan teknisesti ja muotoilullisesti yhä samankaltaisempia. Tekninen etulyöntiasema on lyhytaikainen ja kilpailevat yritykset ovat ennen pitkää samalla tasolla. Tuotteen rinnalle on löydyttävä jotakin sellaista, mikä erottaa se muista tuotteista.

2 Elämysyhteiskunnan yksi tunnusmerkki voi olla tuotteen ja siihen liittyvän kertomuksen liittäminen yhteen. Mitä viestintä on Mitä viestintä tarkoittaa? Viestintä=kommunikaatio, communication Vrt. informaatio Sanoma muuttuu viestinnäksi kun viesti tavoittaa vastaanottajan Viestinnän kanavat Viestinnässä on käytössä kolmenlaisia viestinnän perusmuotoja: kirjallinen viestintä, sähköinen viestintä ja henkilökohtainen kanssakäyminen. YRITYKSEN STRATEGINEN VIESTINTÄ, PERUSTEIDEN MÄÄRITTELY Yrityksen ja tuotteen nimi Yritykselle ja tuotteille nimi on viestinnän keskeinen elementti.

3 Brandin keskeinen tunnusmerkki on nimi. Informaatiotulvan aikakaudella hyvä nimi on erityisen tärkeä keino erottua muista yrityksistä. Nimet voidaan jaotella monin tavoin: se voi kertoa mitä yritys valmistaa kuten esimerkiksi Sidoste-Sukka. Nimi voi ilmaista myös paikkakunnan, jossa se on perustettu tai toimii tällä hetkellä. Perustamispaikkakunnan nimen perusteella valittu nimi voi tosin johtaa harhaan, koska yritys voi vaihtaa tilanteen mukaan toimipaikkaansa esimerkiksi Torkkelin Paperi tai Viipurin Urheilijat. Nimi voi kuvata myös kokonaisena tai osana perustajiensa tai omistajiensa nimiä. Esimerkiksi Veljekset Keskinen. Nimi voi olla lyhennys tai alkukirjaimet alkuperäisestä pitkästä nimestä esimerkiksi IBM (International Business Machines). Voimariini -nimi (nykyisin Oivariini) kertoo, että tuotteessa on sekä voita, että margariinia, voin maku ja margariinin terveellisyys. Hyvä nimi on myös Flora. Se on helppo ääntää ja se tuo mielleyhtymän kukista ja kasveista sekä viittauksen kasvisöljystä. Pitkät monista sanoista koostuvat nimet voivat unohtua helposti. Poikkeuksina ovat kuitenkin vanhat tunnetut nimet kuten esimerkiksi BMW (Bayerische Motoren Werk) tai IKEA (Ingvar Kamprad, kotoisin Elmtarydin tilalta Agunnarydin kunnasta). Nimen valintaan kannattaa uhrata resursseja. Yrityksen nimen tulee kuvastaa tätä hetkeä. Vanhahtavalta vaikuttava nimi ei sovi kovin hyvin nykyaikaiselle IT yritykselle. Esimerkiksi Saunalahti. Oleellista nimessä on sen välittämä viesti. Nimen tuleekin kuvata yrityksen pehmeitä arvoja eli sitä mikä on aineetonta pääomaa siis sitä joka säilyy ihmisten mielissä vaikka

4 tuotantolaitokset koneineen ja laitteineen jonkun syyn takia tuhoutuisivat. Yrityksen pitääkin pohtia vahvuuksiaan ja rakentaa imagoaan siten, että yrityksestä välittyy kokonaisvaltainen kuva myös nimen kautta. Logo Yrityksen nimen kirjoitusasu, siis tyyli jolla se kirjoitetaan ja sen mittasuhteet. Logoa käytetään yrityksen viestinnässä laajasti. Se viestii yrityksestä yrityksen toimitilojen ulko- ja sisäpuolella. Tuotteissa, pakkauksissa, käyntikorteissa, lomakkeissa, kirjekuorissa, kuljetusvälineissä ja mainonnassa ja markkinoinnissa työasuissa sekä sähköisissä viestimissä. Liikemerkin ja logon tulee olla ulkoasultaan, mitoitukseltaan, suhteiltaan ja väreiltään sellainen, että sitä voidaan käyttää oikein mahdollisimman monipuolisesti siten, että sen sisältämä viesti ei muutu eri tilanteissa. Logoa ja liikemerkkiä kuten myös yrityksen nimeä voi olla syytä muuttaa aika-ajoin kuvastamaan tätä aikakautta.

5 Säännöllisin väliajoin uudistettu liikemerkki, SHELL Audiovisuaalinen tunnus Tällä hetkellä on totuttu ajattelemaan logo ja liikemerkki pysähtyneessä ajassa olevaksi ilmiöksi. Sähköinen viestintä luo kuitenkin paineita kehittää logosta ja liikemerkistä myös aikaan sitoutumaton versio. Suomen lippu ja vaakuna ovat pysähtyneessä tilassa olevia symboleja, jotka liitetään valtioon nimeltä Suomi. Suomen kansallislaulu ja lippu yhdessä ovat eräänlainen audiovisuaalinen tunnus suomelle. Yrityksen värit Yrityksen värien on jollakin tavoin liityttävä sen toimintaan. Värien tulee olla myös sellaiset, että ne soveltuvat käytettäviksi eri tilanteissa. Värien tulee näyttää samalta käyntikorteissa, kirjekuorissa, lehti- ja valomainoksissa sekä sähköisissä viestimissä. Tänään yrityksen markkina-alue ei rajoitu ainoastaan valmistuspaikkakunnalle. Liikemerkin, logon ja yrityksen värien on oltava sellaiset, että eri kanavien kautta lähetetyt viestit ovat saman sisältöisiä eri maissa ja kulttuureissa.

6 Yrityksen on käytettävä valitsemiaan värejä yhtä johdonmukaisesti, tyylikkäästi ja suunnitelmallisesti kuin yritys käyttää logoa ja liikemerkkiään sekä sitä miten ne toimivat värillisinä ja mustavalkoisina. Typografia Typografia on painotuotteen suunnittelua, jonka tekijät ovat kirjainten valinta, ladonta ja marginaalit. Myös paperin valinta ja kuvitus ovat osa typografista suunnittelua. Tekstityyppi tarkoittaa kirjainten muotoa, leikkausta. Viestinnän yhtenäistä ilmettä hakeva yritys valitsee useimmiten ensimmäiseksi sen identiteettiä tukevan tekstityypin. Varsinaisen kirjasintyypin oheen on syytä valita myös jokin muu tekstityyppi, jota voidaan käyttää mikäli ensisijaista fonttia ei voida käyttää. Tekstityypin on sovelluttava moniin eri käyttötarkoituksiin kuten esitteiden painatukseen, www-sivujen tekoon, viitoituksiin ja opasteisiin. Tekstityypin on erityisesti oltava helposti luettavaa ja ymmärrettävää, jotta lähetetty sanoma saavuttaa vastaanottajan. Typografia on suunniteltava siten, että kohderyhmä on tiedossa. Eri kohderyhmille suunnatuilla julkaisuilla on erilaiset typografiset tavat. Lisäksi on tiedettävä mikä julkaisu on kyseessä: uutislehti, esite, luettelo, juliste vai kirja. Typografiset valinnat Kirjain, kirjaimen koko ja ladontatiheys Painotuotteessa päästään hyvään lopputulokseen käyttämällä saman aikakauden vain muutamaa kirjaintyyppiä. Groteskit soveltuvat hyvin lyhyihin kokonaisuuksiin samoin taulukoihin ja

7 graafisiin esityksiin. Pitempiin leipätekstijaksoihin käyvät hyvin antiikvat. Groteskit ja antiikvat soveltuvat hyvin samaan painotuotteeseen. Leipätekstille, otsikoille, ingresseille, kuvateksteille määritellään kirjaintyypin lisäksi sen koko. Käytössä on kaksi järjestelmää: metripohjainen Didot-järjestelmä, jonka perusyksikkö on piste (0,3759 mm) ja nykyään yleisemmin käytetty tuumapohjainen Pica (0,0138 tumaa eli 0,3517mm). Teksti on helppolukuista kun siinä on oikea ladontatiheys. Oikea ladontatiheys on ohjelmoitu tietokoneissa välistysohjelmiin. Yleisesti sanotaan, että kun kirjaimet pienenevät niiden välinen etäisyys suurenee ja päinvastoin. Kaikki on suhteutettava luentaetäisyyteen, luettavuuteen vaikuttavat myös kirjainten vahvuus- ja leveyserot sekä rivien pituus. Kirjasinten jaottelu Tekstityypit jaetaan alkuperänsä ja leikkauksensa mukaan useisiin eri luokkiin. Kirjasinten jaottelu Loirin ja Juholin mukaan. 1. Goottilaistyyliset (murretut) kirjainmuodot: a. Tekstuura b. Rotunda c. Schwabach d. Fraktuura 2. Antiikvat: 3. Egyptiennet 4. Groteskit 5. Kalligrafiset muodot 6. Fantasiakirjaimistot 7. Multifontistot 8. Digitaaliset instant-fontit

8 Slogan, iskulause Yritys voi tiivistää koko osaamisensa yhteen lauseeseen. Lyhyt naseva lause jää helposti soimaan kuulijan mieleen. Sopivan helppo melodia tai painotus ja toisto lisäävät mieleenpainuvuutta. Myös huumori tai sanaleikit lisäävät sloganin tehokkuutta. Sloganin on toimittava tekstimuodossa ja puheena. Iskulauseen voi myös rekisteröidä vaikka siinä esiintyvä yrityksen nimi ja osaaminen yhdessä ovat eräänlainen tae, että

9 sitä eivät käytä muut. Monet kymmeniä vuosia vanhat iskulauseet ovat jääneet soimaan ihmisten mieliin. Iskulause rekisteröinti on voimassa viisi vuotta kerrallaan ja sen voi uusia. Hyvä slogan ja tunnusmelodia voivat olla ratkaisevan tärkeät elementit yrityksen tunnettuuden rakentamisessa. Nokia-brandin "Connecting People" kertoo kahdella sanalla mistä on kyse. Volkswagenin slogan "paras ajaa varmasti on monimerkityksinen slogan.

URHEILUSEURAN TUNNUKSEN JA KOTISIVUJEN SUUNNITTELU

URHEILUSEURAN TUNNUKSEN JA KOTISIVUJEN SUUNNITTELU Pyry Rautalin URHEILUSEURAN TUNNUKSEN JA KOTISIVUJEN SUUNNITTELU Esimerkkinä Säihkysääret ry Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Mediatekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2015 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

PROFILOINNIN KÄYTÄNTÖ

PROFILOINNIN KÄYTÄNTÖ PROFILOINNIN KÄYTÄNTÖ 1 yrityksen sisäinen viestintä Viestinnän tehtävä yrityksen sisällä Yrityksen johtaminen ja toimintatapojen kehittäminen ja uusien toimintatapojen läpivienti sekä yrityskulttuurin

Lisätiedot

VISUAALISEN ILMEEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

VISUAALISEN ILMEEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Matti Kemppainen VISUAALISEN ILMEEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Esimerkkinä Teatteri Rio Oy Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Mediatekniikan koulutusohjelma Huhtikuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto Jääskeläinen Consulting markkinointimateriaalin tekijöille

Graafinen Ohjeisto Jääskeläinen Consulting markkinointimateriaalin tekijöille Graafinen Ohjeisto Jääskeläinen Consulting markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Kuva Arto Halttunen Sisältö ALKUSANAT, JÄÄSKELÄINEN CONSULTING YRITYSILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6

Lisätiedot

YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas

YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas Sisällysluettelo ALKUSANAT YRITYSILME liikemerkki & logo värimaailma typografia slogan sommittelu graafiset tehosteet & taustagrafiikka grafiikkaohjelmat

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille

Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Sisältö ALKUSANAT, HIUSKLINIKAN YRITYSILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6 LIIKEMERKIN MITTASUHTEET 7 LIIKEMERKIN

Lisätiedot

Tietoa kaikille. Selko-e Inclusion Europe. Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti eurooppalainen selkokielistandardi. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Tietoa kaikille. Selko-e Inclusion Europe. Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti eurooppalainen selkokielistandardi. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tietoa kaikille Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti eurooppalainen selkokielistandardi Selko-e Inclusion Europe Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Standardi tarkoittaa ohjetta...3 Miksi nämä standardit

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä.

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. MIELIKUVAT JA DESIGN MANAGEMENT Psykologisia perusteita Ihmiselle on ainoa totuus se, jonka hän uskoo todeksi eli siis mielikuva asiasta, eikä ole merkitystä pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ostopäätöstilanteessa

Lisätiedot

Tietoa kaikille. Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti yleiseurooppalainen standardi. Pathways Opinpolkuja kehitysvammaisten ihmisten aikuisopiskeluun

Tietoa kaikille. Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti yleiseurooppalainen standardi. Pathways Opinpolkuja kehitysvammaisten ihmisten aikuisopiskeluun Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti yleiseurooppalainen standardi Inclusion Europe Pathways Opinpolkuja kehitysvammaisten ihmisten aikuisopiskeluun Voit ladata nämä oppaat sivuilta: www.life-long-learning.eu

Lisätiedot

tunnus värit typografia SISÄLTÖ saatesanat 3 tunnus 4 värit 9 typografia 12 lomakkeisto 16 kuvamaailma 25 sovellukset 28

tunnus värit typografia SISÄLTÖ saatesanat 3 tunnus 4 värit 9 typografia 12 lomakkeisto 16 kuvamaailma 25 sovellukset 28 GRAAFINEN OHJEISTO typografia sovellukset kuvamaailma lomakkeisto värit tunnus SISÄLTÖ saatesanat 3 tunnus 4 värit 9 typografia 12 lomakkeisto 16 kuvamaailma 25 sovellukset 28 SAATESANAT HAAGA-HELIA on

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto. Suosikki Gourmetin markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0

Graafinen Ohjeisto. Suosikki Gourmetin markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Graafinen Ohjeisto Suosikki Gourmetin markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Sisältö ALKUSANAT, SUOSIKKI GOURMETIN TUOTEILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6 LIIKEMERKIN MITTASUHTEET 7 LIIKEMERKIN

Lisätiedot

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa Työkalupakki järjestöjen viestintään Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa 2 Viestintätyökalupakin sisältö: 1. Miksi kertoa toiminnastanne tiedotusvälineille?

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan markkinointiopas

Kulttuuritoimijan markkinointiopas Kulttuuritoimijan markkinointiopas C. 58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen

Lisätiedot

Sisällys: TOINEN KORJATTU PAINOS. JULKAISIJA Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry, kerho- ja yhdistystoimintajaosto

Sisällys: TOINEN KORJATTU PAINOS. JULKAISIJA Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry, kerho- ja yhdistystoimintajaosto JULKAISIJA Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry, kerho- ja yhdistystoimintajaosto OSOITE Ursa ry Raatimiehenkatu 3 A 2 00140 HELSINKI TOIMITUS Kai Hämäläinen Marko Lehtimäki Veikko Mäkelä TAITTO Veikko Mäkelä

Lisätiedot

TAVARAMERKILLÄ EROTTUVUUTTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAVARAMERKKI LIIKETOIMINNASSA -YLEISOPAS. www.prh.fi KOKO SUOMEN PRH

TAVARAMERKILLÄ EROTTUVUUTTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAVARAMERKKI LIIKETOIMINNASSA -YLEISOPAS. www.prh.fi KOKO SUOMEN PRH PRH 2006 KOKO SUOMEN PRH Kun suunnittelet osaamisesi suojaamista tai haluat käyttää hyödyksi markkinoinnin ja tuotekehityksen tietolähteitä, ota yhteyttä. Lähin palvelupisteemme on alueesi TE-keskuksessa

Lisätiedot

Tieteelliset posterit viestinnän välineenä

Tieteelliset posterit viestinnän välineenä Biostatistiikan syyspäivät 23.8.2012 Tieteelliset posterit viestinnän välineenä FM Saija Silén Jyväskylän yliopisto Tieteelliset posterit Tieteelliset posterit ovat yksi osa nykypäivän tutkimusviestintää

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Terhi Tuomi ja Erika Virtanen INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Taitto-ohjeita luettavuuden parantamiseksi

Taitto-ohjeita luettavuuden parantamiseksi luettavuuden parantamiseksi 2.4.2009 Valtion taidemuseo Kaivokatu 2, 00100 Helsinki 2 Sisällys Typografia ja luettavuus...3 Kuka hyötyy selkeästä taitosta...3 Miksi selkeä taitto on hyvä...4 Miten tehdä

Lisätiedot

Imatran kaupunki. Viestinnän periaatteet

Imatran kaupunki. Viestinnän periaatteet Imatran kaupunki Viestinnän periaatteet 12.11.2010 2 Sisällysluettelo Viestinnän periaatteet Viestinnän tavoitteet 4 Viestinnän visio 5 Vastuut ja organisointi 5 Sisäinen viestintä 6 Ulkoinen viestintä

Lisätiedot

VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ

VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ Elisa Koivikko ja Nina Willman Yhteisöviestinnän pro gradu -tutkielma Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Marraskuu 2006 2 Tiedekunta HUMANISTINEN

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI PALVELUN MERKITYS YRITYSKUVAN LUOJANA Case: Sampo Pankki Oyj Jane Ora Liiketalouden koulutusohjelma syyskuu 2008 Työn ohjaaja: Liisa Heinonen

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

YRITYSKUVA LASKUSSA? Laskut osana yrityksen viestintää

YRITYSKUVA LASKUSSA? Laskut osana yrityksen viestintää YRITYSKUVA LASKUSSA? Laskut osana yrityksen viestintää Susanna Solajoki Yhteisöviestinnän pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2011 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta

Lisätiedot

Sitä saa mitä hankkii

Sitä saa mitä hankkii Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sisältö 6 Tekisitkö ilmaista työtä? 9 Hyvän suunnittelun

Lisätiedot