Tietoa kemikaalistandardeista vesilaitoksille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoa kemikaalistandardeista vesilaitoksille"

Transkriptio

1 Tietoa kemikaalistandardeista vesilaitoksille

2 CMYK -värimääritykset: - punainen = c0 m73 y76 k0 - sininen = c82 m62 y0 k0 2

3 Tietoa kemikaalistandardeista vesilaitoksille Tämä lehti sisältää tietoa vedenkäsittelyssä käytettyjen kemikaalien ja muiden tuotteiden SFS-EN-standardeista ja kemikaaleilta edellytetyistä laatuvaatimuksista. Sisältö SFS-EN-standardit kemikaaleille Standardien sisältö Raja-arvot epäpuhtauksille Yleisimmin käytettyjen kemikaalien standardit Kemikaalien hankinta Taustaa ja käsitteitä EU-lainsäädäntö Suomen lainsäädäntö Maailman terveysjärjestö WHO Tuotehyväksyntä Kemikaalilainsäädäntö Toimijat Eurooppalainen standardisointijärjestö CEN Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys MetSta ry 3

4 SFS-EN-standardit kemikaaleille Suomen lainsäädäntö edellyttää SFS-EN standardien mukaisten kemikaalien ja muiden vedenkäsittelytuotteiden käyttöä. Nämä standardit on otsikoitu: Talousveden käsittelyyn tarkoitetut kemikaalit/tuotteet eli englanniksi Chemicals/Products used for treatment of water intended for human consumption On hyvä ottaa huomioon, että myös kaasuille on kemikaalistandardit suodatuksessa käytetyt tuotteet, kuten hiekka, aktiivihiili ja antrasiitti on standardisoitu. Näitä koskevat tuotestandardit. Standardien kieli on pääasiassa englanti. Toistaiseksi vain muutama standardi on käännetty suomeksi. Standardit laaditaan CENin työryhmissä, joihin eri maiden edustajilla on mahdollisuus osallistua. Laadintaan osallistuu mm. kemikaalivalmistajia, viranomaisia ja suurten vesilaitosten edustajia. Vedenkäsittelykemikaalien ja -tuotteiden standardeja on laadittu 113 kpl, valmisteluvaiheessa olevia uusia standardeja on 8 (12/2010). Standardeja päivitetään jatkuvasti ja niiden ajantasaisuus varmistetaan vähintään 5 vuoden välein. 4

5 Kemikaalistandardin sisältö 1. Soveltamisala 2. Velvoittavat viittaukset 3. Kuvaus 3.1. Tunnistaminen 3.2. Kaupallinen muoto 3.3. Fysikaaliset ominaisuudet 3.4. Kemialliset ominaisuudet 4. Puhtausvaatimukset 4.1. Yleistä 4.2. Kaupallisen tuotteen koostumus 4.3. Epäpuhtaudet ja pääasialliset sivutuotteet 4.4. Kemialliset muuttujat 5. Testimenetelmät 6. Merkinnät-Kuljetus-Säilytys 6.1. Toimitustapa 6.2. EU-direktiivien mukaiset riski- ja turvallisuusmerkinnät 6.3. Kuljetusta koskevat säännöt ja merkinnät 6.4. Merkinnät 6.5. Säilytys Liitteet: A Yleistä tietoa kemikaalista A.1 Alkuperä A.1.1 Raaka-aineet A.1.2 Valmistusprosessi A.1.3 Kaupallisen tuotteen laatu A.2 Käyttö A.2.1 Käyttötarkoitus A.2.2 Käyttömuodot A.2.3 Annostus A.2.4 Annostelutavat A.2.5 Sekundääriset vaikutukset A.2.6 Ylimääräisen tuotteen poisto (toimenpiteet yliannosteltaessa) B Yleiset säännöt liittyen turvallisuuteen Tuotestandardit poikkeavat rakenteeltaan osittain yllä kuvatusta 5

6 Standardien kappaleessa 4 määritellään raja-arvot: todennäköisimmille tuotteessa esiintyville epäpuhtauksille sellaisille kemiallisille parametreille joille on määritetty raja-arvo juomavesidirektiivissä joita on raaka-aineiden ja valmistusprosessin perusteella mahdollista olla tuotteessa. Raja-arvot on laadittu siten, että standardin annostelusuosituksia noudatettaessa täytetään juomavesidirektiivissä vedelle asetetut laatuvaatimukset, vaikka kaikki tuotteessa oleva epäpuhtaus liukenisi veteen. Veteen päätyvien epäpuhtauksien kokonaispitoisuuksissa olisi kuitenkin otettava huomioon myös raakaveden laatu, muut prosessissa käytettävät kemikaalit ja verkostosta liukenevat aineet. Standardeissa sanotaan myös, että kemikaaleissa voi olla muitakin valmistusprosessista tai raaka-aineista aiheutuvia epäpuhtauksia. Niitä ei edellytetä määrittämään, mutta niistä pitäisi kuitenkin ilmoittaa käyttäjille. Monien standardien puhtaus- ja laatuvaatimuksissa määritellään 2-3 eri laatua kemikaaleille tai tuotteille. Laatumäärittelyjen avulla ostaja voi valita oikeanlaisen kemikaalin vedenkäsittelyyn. Laatujen määrittelyssä käytetään luokkia (class), tasoja (grade) ja tyyppejä (type), joiden tarkoitus kerrotaan uusimmissa standardeissa seuraavasti: Luokka: Käytetään kemikaalin pääasiallisen ainesosan ominaisuuksien ryhmittelyyn Taso: Käytetään epäpuhtauksien luokitukseen Tyyppi: Käytetään kemiallisten muuttujien luokitukseen Esimerkki: SFS-EN 12518:2008 Kalsiumhydroksidin ja kalsiumoksidin laatu. Epäpuhtaus Raja-arvo (massaosuus % kuiva-aineesta) Kemiallinen parametri Raja-arvo kuiva-aineessa mg/kg Taso A Taso B Taso C Tyyppi 1 Tyyppi 2 SiO 2 2,5 3 4 Arseeni As 5 20 Al 2 O 3 0,5 1 2 Kadmium Cd 2 2 Fe 2 O 3 0,5 1 1,5 Kromi Cr MnO 2 0,2 0,4 0,5 Elohopea Hg 0,3 0,5 CaCO Nikkeli Ni Lyijy Pb Antimoni Sb 3 4 Seleeni Se 3 4 6

7 Yleisimmin käytettyjen kemikaalien standardit Numero Kemikaali/Tuote SFS-SFS-EN 878:2004 Alumiinisulfaatti, Al 2 (SO 4 ) 3 SFS-EN 12122:2005 SFS-EN 1421:2005 SFS-EN 1407:2008 SFS-EN 12909:2005 SFS-EN 12876:2009 Happi, O 2 Ammoniakki, NH 4 OH SFS-EN 936:2006 Hiilidioksidi, CO 2 SFS-EN 12903:2009 Ammoniumkloridi, NH 4 Cl Anioniset polyakryyliamidit, ei-ioniset polyakryyliamidit Antrasiitti Jauhemainen aktiivihiili SFS-EN 12672:2008 Kaliumpermanganaatti, KMnO 4 SFS-EN 12518:2008 (FI) Kalkkituotteet, CaO, Ca(OH) 2 SFS-EN 1018:2006 +AC:2009 (FI) Kalsiumkarbonaatti, CaCO 3 SFS-EN 1410:2008 SFS-EN 937:2009 Kloori, Cl 2 Kationiset polyakryyliamidit SFS-EN 12671:2009 Klooridioksidi, ClO 2 SFS-SFS-EN 896:2005 SFS-EN 901:2007 Natriumhydroksidi, NaOH Natriumhypokloriitti, NaClO SFS-SFS-EN 897:2005 Natriumkarbonaatti, Na a CO 3 SFS-EN 938:2009 Natriumkloriitti, NaClO 2 SFS-EN 1278:1998 Otsoni, O 3 SFS-SFS-EN 885:2004 SFS-SFS-EN 883:2004 SFS-EN 1409:2008 SFS-EN 1017:2008 SFS-EN :2009 SFS-EN :2009 Polyalumiinikloridi hydroksidi silikaatti Polyalumiinikloridi hydroksidi, Polyalumiinikloridi hydroksidi sulfaatti Polyamiinit Puoli-poltettu dolomiitti, CaCO 3 * MgO Rakeinen aktiivihiili Rakeinen aktiivihiili, regeneroitu SFS-SFS-EN 889:2004 Rauta(II)sulfaatti, FeSO 4 ( 7H 2 O) SFS-EN 14664:2004 Rauta(III)sulfaatti, kiinteä, Fe 2 (SO 4 ) 3 SFS-SFS-EN 890:2004 (FI) Rauta(III)sulfaatti, nestemäinen, Fe 2 (SO 4 ) 3 SFS-EN 899:2009 Rikkihappo, H 2 SO 4 SFS-EN 12904:2005 Silikahiekka ja -sora SFS-EN 902:2009 Vetyperoksidi, H 2 O 2 *Standardit ovat ostettavissa SFS ry:ltä ja yleisimmin käytetyt löytyvät myös SFS ry:n julkaisemista standardikäsikirjoista 45-1 ja

8 Kemikaalien hankinta Kemikaalien tarjouspyynnössä on määriteltävä, että kemikaalin on oltava SFS-EN-standardin mukainen (esim. SFS-EN 12518:2008 Kalsiumhydroksidi). Kemikaalitoimittajalta on hyvä pyytää tiedot tuotteen koostumuksesta (vaikuttavan aineen ja epäpuhtauksien pitoisuudet) ja näin varmistaa tuotteen standardinmukaisuus ja kemikaalin sopivuus prosessiin. Soveltuvuuden arvioinnissa on otettava huomioon myös käytetyn raakaveden laatu, muiden prosessissa käytettävien kemikaalien laatu sekä verkostosta mahdollisesti liukenevat aineet. Haluttua kemikaalin laatua voi tarkentaa tarjouspyynnössä käyttäen apuna luokkia, tasoja tai tyyppejä. Tarkista myös käytössä olevien kemikaalien laatu! Muista pyytää käyttöturvallisuustiedote kemikaaleista! Taustaa ja käsitteitä SFS-EN-standardi: Suomessa vahvistettu, eurooppalainen standardi. Standardit ovat periaatteessa vapaaehtoisia, mutta niitä käytetään myös lainsäädännön apuvälineinä EU-direktiivi: toimeenpannaan jäsenmaiden lainsäädännössä EU-asetus: astuu voimaan jäsenmaissa sellaisenaan EU-lainsäädäntö Juomavesidirektiivin artikla 10: Jäsenmaiden on toteutettava kaikki mahdollinen sen varmistamiseksi, ettei mitään juomaveden käsittelyssä käytettyjä aineita materiaaleissa tai niissä olevia epäpuhtauksia 8

9 jää käyttäjälle toimitettuun veteen suurempia määriä kuin niiden käyttötarkoituksen mukaan on tarpeellista ja etteivät ne välittömästi tai välillisesti heikennä direktiivissä edellytettyä ihmisten terveyden suojelemista. Suomen lainsäädäntö Talousvesiasetuksen pykälä 15: Käsittelyn, laitteiden ja materiaalien laadun varmistaminen Talousveden käsittelyssä tai jakelussa käytetyt tuotteet eivät saa aiheuttaa talousveteen epäpuhtauksia suurempia määriä, kuin niiden käytön mahdollistamiseksi on välttämätöntä eivät saa vaarantaa asetuksen mukaisten talousveden laatuvaatimusten täyttymistä Tuotteiden on myös täytettävä vähintään SFS-EN-standardien mukaiset vaatimukset. Ellei standardia ole, aineen on kuitenkin täytettävä vastaavat vaatimukset kuin sellaisten aineiden, joille standardi on vahvistettu. WHO Maailman terveysjärjestö Suurin osa juomavedessä olevista kemikaaleista ei aiheuta akuuttia terveyshaittaa, mutta pitkäaikainen jatkuva altistus joillekin aineille voi olla haitallista. WHO:n laatimissa juomaveden laadun ohjeistuksissa sanotaan, että monet juomavedessä esiintyvät epäpuhtaudet aiheutuvat prosesseista, joita käytetään turvallisen juomaveden valmistukseen ja että suositeltava lähestymistapa laadunvalvontaan on käytettyjen materiaalien ja kemikaalien hallinta lopputuotteen valvonnan sijaan. Tuotehyväksyntä Menettely, jolla osoitetaan tuotteen kelpoisuus tiettyyn käyttökohteeseen. Edellyttää yleensä ulkopuolista laadunvalvontaa, joka sisältää tuotantolaitoksen alkutarkastuksen, tuotteen tyyppitestauksen ja erikseen määritetyt laadunvalvontaan liittyvät tarkastukset ja tuotetestaukset 9

10 Toisin kuin Suomessa, joissakin muissa Euroopan maissa juomavesidirektiivin artikla 10 on toteutettu tuotehyväksynnän avulla ja käyttöön hyväksytyistä tuotteista ylläpidetään listaa. Standardinmukaisuutta on kuitenkin käytetty lähtökohtana muuallakin siten, että on listattu käyttöön hyväksyttyjen kemikaalien standardit ja lisäksi on määritelty tarkentavia laatuvaatimuksia. Kemikaalilainsäädäntö EU:n REACH-asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista on astunut voimaan ja sen mukaisesti myös vesilaitosten olisi varmistettava, että käytössä olevat kemikaalit on rekisteröity asetuksen mukaisesti oma käyttötapa on huomioitu kemikaaliturvallisuusraportissa, mikäli sellainen on käyttöturvallisuustiedotteen liitteenä CLP-asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta tuo mukanaan uudet varoitusmerkit, joiden merkitykset on tarpeen opetella. Toimijat Eurooppalainen standardisointijärjestö CEN Vastaa eurooppalaisten EN-standardien laadinnasta. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on järjestön jäsen. CENin laatimat EN-standardit vahvistetaan kansallisiksi SFS-EN-standardeiksi. Kansallisesti on mahdollista lisätä vain esipuhe ja opastavia tietoja standardin loppuun. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Standardisoinnin keskusjärjestö Suomessa: ohjaa ja koordinoi kansallista standardisoimistyötä ja vahvistaa SFS-standardit. 10

11 Huolehtii siitä, että Suomen standardikokoelma vastaa maan tarpeita ja sisältää kansainvälisten ja eurooppalaisten sopimusten edellyttämät kansalliset standardit. Myy kansallisia ja kansainvälisiä standardeja niiden tarvitsijoille. Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys MetSta ry Toimialayhteisö, joka vastaa standardisoinnista metalliteollisuuden alalla. Toimialaan sisältyvät myös vesijärjestelmät ja vedenkäsittelyssä käytettävät aineet. Laatii SFS-standardeja yhteistyössä SFS:n kanssa. Standardisointiin voi osallistua liittymällä Vesijärjestelmät -seurantaryhmän jäseneksi (www.metsta.fi/komiteat) Vesi-Instituutti on mukana CENin kemikaalistandardeja valmistelevissa työryhmissä ja osallistuu aktiivisesti EU:ssa rakennustuotteille tulevan tuotehyväksyntämenettelyn ja sen testausmenetelmästandardien valmisteluun ja laadintaan. Vesi-Instituutti tarjoaa myös tuotehyväksyntään ja standardeihin liittyviä yrityskohtaisia edunvalvonta-, neuvonta- ja koulutuspalveluja. 11

12

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

VIEMÄRIKAIVANNON POIKKILEIKKAUKSEN TUOTTEET KÄYTÄ OIKEAA TUOTETTA; VARMISTA SE STANDARDEILLA!

VIEMÄRIKAIVANNON POIKKILEIKKAUKSEN TUOTTEET KÄYTÄ OIKEAA TUOTETTA; VARMISTA SE STANDARDEILLA! VIEMÄRIKAIVANNON POIKKILEIKKAUKSEN TUOTTEET KÄYTÄ OIKEAA TUOTETTA; VARMISTA SE STANDARDEILLA! MIKA TULIMAA, TkL TUOTERYHMÄJOHTAJA, RUDUS OY Vesihuolto 2015/Hulevesi ja muut Mika Tulimaa TkL (rakennusmateriaalitekniikka)

Lisätiedot

Puupolttoaineiden laatuohje

Puupolttoaineiden laatuohje Puupolttoaineiden laatuohje VTT-M-07608-13 Bioenergia ry Kaisaniemenkatu 4 A 00100 Helsinki www.bioenergia.fi Energiateollisuus ry Fredrikinkatu 51-53 B 00101 Helsinki www.energia.fi Metsäteollisuus ry

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön VTT-M-01931-14

Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön VTT-M-01931-14 VTT-M-01931-14 l 10.10.2014 Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön VTT-M-01931-14 Energiateollisuus ry Fredrikinkatu 51-53 B 00101 Helsinki www.energia.fi Metsäteollisuus ry Snellmaninkatu

Lisätiedot

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 15 2012 Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen Kuvaus hyvistä menettelytavoista Airi Karvonen, Tuire Taina, Juhani Gustafsson,

Lisätiedot

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN Diplomityö Tarkastajat: professori Markku Heinisuo ja professori Reijo Kouhia Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten

Lisätiedot

KASVUA. standardeilla. Tuulen ja tuiskunkin se kestää SIVUT 4-5

KASVUA. standardeilla. Tuulen ja tuiskunkin se kestää SIVUT 4-5 Kuva: Öljyalan Keskusliitto Kuva: Sievin Jalkine Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n julkaisu Talouselämässä 18.10.2013 KASVUA standardeilla Tuulen ja tuiskunkin se kestää Standardit ovat keskeisessä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus LELUJEN TURVALLISUUS Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Fotolia Orange Tuesday Euroopan unionissa asuu noin 80 miljoonaa alle 14-vuotiasta lasta ja

Lisätiedot

Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät. -opas työpaikoille

Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät. -opas työpaikoille Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät -opas työpaikoille Sisältö Johdanto... 1 Työpaikan kemialliset tekijät... 2 Kemiallisten tekijöiden tunnistaminen pölyt, savut ja lämpöhajoamistuotteet...

Lisätiedot

Teräskokoonpanojen CE-merkintä

Teräskokoonpanojen CE-merkintä Teräskokoonpanojen CE-merkintä Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista

Lisätiedot

Eviran ohje 16023/3. Kalastustuotteiden valvonta

Eviran ohje 16023/3. Kalastustuotteiden valvonta Eviran ohje 16023/3 Kalastustuotteiden valvonta Vastuuhenkilö Auli Vaarala Sivu/sivut 1 / 29 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Määritelmät... 3 3 Lainsäädäntöä... 4 4 Ohjeita... 5 5 Aistinvarainen laatu... 6 6

Lisätiedot

OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE

OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE Graafinen Teollisuus ry 2 Esipuhe Ajatus alakohtaisen räjähdyssuojausasiakirjaoppaan laatimisesta syntyi keväällä 2005 Graafinen Teollisuus ry:n

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

VANTAAN RUOKAKESKO SEVESO-SELVITYS

VANTAAN RUOKAKESKO SEVESO-SELVITYS VANTAAN RUOKAKESKO SEVESO-SELVITYS SEVESO-SELVITYS 1 Päivämäärä 12/09/2012 Laatijat Tarkastaja Laura Lundgren Laura Lehtovuori Jari Mannila SEVESO-SELVITYS 2 Sisällys 1. Yleisesti seveso-lainsäädännöstä

Lisätiedot

Vaaralliset kemikaalit

Vaaralliset kemikaalit Työsuojeluoppaita ja ohjeita 20 Vaaralliset kemikaalit SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Sosiaali ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus Tampere

Lisätiedot

European Pellet Council

European Pellet Council European Pellet Council Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja Perustuu SFS-EN 14961-2 -standardiin versio 2.0, huhtikuu 2013 ii Lämmitykseen käytettävien puupellettien

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 20 2009 Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa Sonja-Maria Ignatius, Tuuli Myllymaa ja Helena Dahlbo Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P.

Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P. Julkaisu J4/2011 Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P. Kärhä Espoo 2011 Julkaisu J4/2011 Laadukkaan mittaamisen

Lisätiedot

Konedirektiivin 2006/42/EY

Konedirektiivin 2006/42/EY EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINTA Konedirektiivin 2006/42/EY soveltamisopas Toinen painos Kesäkuu 2010 Toisen painoksen johdanto Direktiivillä 2006/42/EY on tarkistettu konedirektiiviä,

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP)

Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) 13 artiklan 1 mukainen käyttöopas Tämä käyttöopas on tarkoitettu kaikille kosmeettisia valmisteita koskevien

Lisätiedot

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS, JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi Sikafloor-13 Pronto KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE TEKNILLINEN KORKEAKOULU Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto Vesihuoltotekniikan laboratorio TOMMI KAARTINEN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

Lisätiedot

SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI. Heikki Salkinoja LEKA-hanke

SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI. Heikki Salkinoja LEKA-hanke SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI Heikki Salkinoja LEKA-hanke Standardin osat SFS-EN 1090-1+A1: Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus Osa 1: Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin

Lisätiedot