TARKISTETTU SUOJAKÄSINEITÄ KOSKEVIEN EN - STANDARDIEN OPAS EN GUIDE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARKISTETTU SUOJAKÄSINEITÄ KOSKEVIEN EN - STANDARDIEN OPAS EN GUIDE"

Transkriptio

1 TARKISTETTU SUOJAKÄSINEITÄ KOSKEVIEN EN - STANDARDIEN OPAS EN GUIDE

2 SISÄLLYSLUETTELO Vahvempi sitoutuminen terveyteen ja turvallisuuteen 4 Henkilökohtaista suojavarustusta koskevan PPE -direktiivin noudattaminen 6 Yksinkertaisen mallin käsineet vain vähäisen vaaran varalta 6 Perusmallin käsineet kohtalaisen vaaran varalta 6 Erikoismalliset käsineet peruuttamattoman tai hengenvaarallisen vaaran varalta 7 Standardien kohottaminen Euroopassa 8 Käsinestandardit 9 Standardi EN Suojakäsineiden yleisvaatimukset Standardi EN Kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat käsineet Standardi EN Mekaanisilta vaaroilta suojaavat käsineet Standardi EN Lämpöhaitoilta suojaavat käsineet Standardi EN Kylmältä suojaavat käsineet Standardi EN Ionisaatiosäteilyltä ja radioaktiiviselta saastumiselta suojaavat käsineet Kaikki tarvitsemanne tuki kyetäksenne tekemään turvallisimman valinnan 21 Ansell Healthcare Guarantee -takuu 22 3

3 VAHVEMPI SITOUTUMINEN TERVEYTEEN JA TURVALLISUUTEEN Yhteiseurooppalainen lainsäädäntö ei tyydy pelkästään kaupan esteiden poistamiseen: se pyrkii myös kohottamaan yhteiskunta- ja hyvinvointipolitiikan tasoa kaikkialla Euroopassa. Se sisältää erityisvelvoitteen parantaa kaikkien eurooppalaisten työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta työssä. Sitoutuminen yltää Unionissa tällä hetkellä toteutettavan parhaan käytännön tasolle on sisällytetty laillisesti sitovaan Puitedirektiiviin (89/391/ EEC). Tämä direktiivi ei yksinomaan aseta laajoja suuntaviivoja terveydelle ja turvallisuudelle, vaan asettaa myös työnantajalle ehdottoman velvollisuuden varmistaa työntekijöiden turvallisuus ja terveys työpaikallaan. Tätä direktiiviä täydentää viisi liitännäisdirektiiviä, joista yksi säätelee välittömästi suojakäsineiden käyttöä. Henkilökohtaisen suojavarusteen (Personal Protective Equipment) käyttöä koskeva direktiivi 89/656/EEC Direktiivin neljä artiklaa ansaitsevat erityishuomiota, sillä ne asettavat huomattavia velvollisuuksia työnantajille. 3. ARTIKLASSA todetaan, että ennen minkäänlaisen henkilökohtaisen suojavarusteen eli PPE: n valintaa on tehtävä perusarviointi riskin tunnistamiseksi ja arvioimiseksi. Milloin mahdollista, riskiä on pienennettävä tai se tulee eliminoida työpaikkakäytäntöä muuttamalla. Tämä vaihtoehto on aina asetettava PPE: n käytön edelle. 4. ARTIKLAN mukaan työnantajan on informoitava työntekijöitään työpaikan vaaroista, toimitettava asianmukaisia ja sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita, jotka noudattavat EU standardeja sekä annettava riittävästi ohjeita niiden käytöstä. Työnantajan tulee lisäksi varmistaa, että PPE:tä käytetään yksinomaan valmistajan tarkoittamaan käyttötarkoitukseen ja valmistajan ohjeiden mukaisesti. 4

4 5. ARTIKLASSA työnantajaa vaaditaan: 1. Tarkastamaan työpaikan vaarat ja arvioimaan riskitaso työntekijöiden kannalta. 2. Määrittämään käsineiden ominaisuudet, jotka ovat välttämättömiä työntekijöiden suojaamiseksi. 3. Varmistamaan, että kaikki työpaikalla käytetyt käsineet ovat PPE direktiivin ja asiaankuuluvien EN -standardien mukaiset. 4. Vertaamaan erityyppisten saatavilla olevien suojamenetelmien ansioita. 5. Pitämään täydellistä kirjanpitoa arvioinneista ja perusteista tietyntyyppisen käsineen valinnalle. Mikäli riski muuttuu millään tavoin, esim. uuden kemikaalin tai teollisen prosessin käyttöönoton seurauksena, arviointi on toistettava. Lopuksi 6. ARTIKLASSA jäsenvaltioiden edellytetään ottavan käyttöön kirjalliset säännöt työpaikan tilanteita varten, joissa henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttö tulee katsoa pakolliseksi. Työnantajien on luonnollisesti oltava tietoisia näistä säännöistä ja noudatettava niitä Uusien määräysten noudattamiseksi teidän on valittava käsineet, jotka eivät ainoastaan noudata yllä mainittua direktiiviä ja asiaankuuluvia turvastandardeja, vaan ovat myös todistettavasti laadultaan hyviä ja sopivimmat tarkoitettuun tehtävään. Kaikki Ansell Healthcare yhtiön teolliset tuotteet täyttävät nämä vaatimukset. Lisäksi asiantuntijamme auttavat teitä mielellään turvallisimman vallinnan suorittamisessa. 5

5 HENKILÖKOHTAISTA SUOJAVARUSTUSTA KOSKEVAN PPE- DIREKTIIVIN 89/686/EEC Direktiivissä määritellään kaksi käsineluokkaa, jotka vastaavat kahta riskitasoa: vähäinen ja hengenvaarallinen tai peruuttamaton vaara. Näiden kahden tason väliin jäävää vaaraa voidaan kuvata kohtalaiseksi vaaraksi. Noudattaaksenne direktiiviä 89/656/EEC teidän on määritettävä riskitaso ja valittava asianmukaiseen luokkaan kuuluivat käsineet. On kehitetty merkintäjärjestelmä, joka auttaa teitä kyseisessä valinnassa. (Pyydämme huomioimaan, että alkuperäistä PPE -direktiiviä 89/686/EEC on muutettu sekä direktiivillä 93/95/EEC että CE merkintädirektiiveillä 93/68/EEC ja 95/58 EEC). Yksinkertaisen mallin käsineet vain vähäisen vaaran varalta Malliltaan yksinkertaisten ja suojaa alhaisen tason riskeiltä antavien käsineiden, esim. huoltomiehen käsineiden, ollessa kyseessä valmistajilla on lupa testata ja sertifioida käsineet itse. Tämän kategorian käsineet on CE -merkitty seuraavasti: Perusmallin käsineet keskitason vaaraa varten Käsineet, jotka on suunniteltu suojaamaan kohtalaiselta vaaralta, esim. yleiskäyttökäsineet jotka edellyttävät hyvää suoritustasoa viillon, piston ja hankauksen osalta, on alistettava riippumattomaan testaukseen ja sertifiointiin Ilmoitetun laitoksen (Notified body) toimesta. Ainoastaan näillä hyväksytyillä laitoksilla on oikeus myöntää CE -merkki, jota ilman käsineitä ei ole lupa myydä. 6

6 Jokaisella Ilmoitetulla laitoksella on oma tunnistenumeronsa. Tuotteen sertifioivan ilmoitetun laitoksen nimen ja osoitteen on käytävä ilmi käsineiden mukana toimitettavista käyttöohjeista. Perusmallin käsineet on CE -merkitty seuraavasti: Erikoismalliset käsineet peruuttamattoman tai hengenvaarallisen vaaran varalta Käsineet, jotka on tarkoitettu suojaamaan pahimmilta vaaroilta, esim. kemikaaleilta, on myös testattava ja sertifioitava Ilmoitetun laitoksen toimesta. Lisäksi valmistajan käyttämä laadunvarmistusjärjestelmä tuotannon yhdenmukaisuuden takaamiseksi on tarkistettava riippumattomalla menettelyllä. Tätä arviointia suorittava laitos tunnistetaan numerolla, jonka on esiinnyttävä CE -merkin vieressä (tässä tapauksessa, 0493). Erikoismalliset käsineet on CE -merkitty seuraavasti: 0493 (Pyydämme huomioimaan, että alkuperäinen PPE direktiivi 89/686/EEC on korjattu sekä 93/95/EEC direktiivillä että CE -merkintädirektiiveillä 93/68/EEC ja 95/58 EEC). 7

7 STANDARDIEN KOHOTTAMINEN EUROOPASSA Henkilökohtaisen suojavarustedirektiivin käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa työturvallisuutta. Tämä saavutetaan vakiinnuttamalla tuotantoa ja käyttöä varten kaikkialla Unionissa pätevät standardit; ja tämä on Euroopan normalisointikomitean (Committee for European Normalisation (CEN)) määräys. Komitea koostuu kunkin jäsenvaltion ja EFTA:n kansallisten standardisointilaitosten edustajista sekä suurimmista eurooppalaisista henkilökohtaisten suojavarusteiden valmistajista. Ansell Healthcare on luonnollisesti osallistunut aktiivisesti uusien suojakäsinestandardien laatimiseen ja näiden standardien tarkastuksiin. Pyydämme ottamaan yhteyttä Technical Service tekniseen palveluumme, mikäli haluatte esitettyjen direktiivien lisäselvitystä tai lisätietoa testaukseen ja sertifiointiin liittyvistä menettelytavoista. 8

8 KÄSINESTANDARDIT STANDARDI EN 420: 2003 SUOJAKÄSINEILLE ASETETTAVAT YLEISET VAATIMUKSET ULOTTUVUUS Tässä standardissa määritellään yleiset vaatimukset käsineen mallille ja rakenteelle, vaarattomuudelle, käyttömukavuudelle ja tehokkuudelle sekä merkinnälle ja annettavalle informaatiolle. Tämä koskee kaikkia suojakäsineitä. Tätä standardia voidaan myös soveltaa käsivarsisuojuksiin. Tärkeimmät kohdat esitetään seuraavassa. Joitakin hyvin erikoistuneita käyttötarkoituksia varten suunniteltuja käsineitä, kuten sähköteknikon käsineitä tai leikkauskäsineitä, säätelevät muut tiukemmat työkohtaiset standardit (Tarkempia tietoja on saatavilla pyynnöstä) MÄÄRITELMÄ Käsine on henkilökohtainen suojavaruste, joka suojaa kättä ja kaikkia käden osia vaaroilta. Käsine voi myös peittää osan kyynärvartta ja käsivartta. Suoritustaso on numero (välillä 0-4), joka osoittaa miten käsine on suoriutunut tietyssä testissä ja jonka mukaan kyseisen testin tulokset voidaan pisteyttää. Taso 0 osoittaa, että käsine on joko testaamaton tai asettuu vähimmäissuoritustason alapuolelle. Suoritustaso X merkitsee, että testimenetelmä ei sovi käsinenäytteeseen. Suuremmat luvut merkitsevät korkeampia suoritustasoja. VAATIMUKSET KÄSINEEN RAKENNE JA MALLI. Käsineiden on tarjottava suurin mahdollinen suoja odotettavissa olevissa loppukäytön olosuhteissa. Kun saumat luetaan mukaan, saumojen vahvuus ei saa vähentää käsineen kokonaissuoritustasoa. 9

9 VAARATTOMUUS Itse käsineet eivät saa aiheuttaa käyttäjälle mitään haittaa Käsineen ph arvon tulee olla välillä 3,5 9,5 Kromi (VI) pitoisuuden tulee olla havaittavuusrajan alapuolella (< 10 ppm) Luonnonkumikäsineet tulee testata ekstrahoituvien proteiinien osalta EN standardin mukaan. PUHDISTUSOHJEET Mikäli huolto-ohjeet on annettu, suoritustasot eivät saa laskea suurimman suositellun puhdistusjaksomäärän jälkeen. SÄHKÖSTAATTISET OMINAISUUDET Sähköstaattisen purkausriskin vähentämiseksi tarkoitetut antistaattiset käsineet tulee testata EN 1149 standardin mukaan. Saadut testiarvot tulee ilmoittaa käyttöohjeissa. Sähköstaattista piktogrammia EI saa käyttää LAJITTELU KOON MUKAAN (KATSO ALLA OLEVAA TAULUKKOA) Vähimmäispituuden alittavista käsineistä tulee käyttää nimitystä Sopivat erityiskäyttöön KÄTEVYYS Mikäli tarpeen suorituskyky tulee pisteyttää alla olevan taulukon mukaan VESIHÖYRYN PÄÄSTÖ JA IMEYTYMINEN Mikäli tarpeen, käsineiden tulee mahdollistaa vesihöyryn päästö (5mg/cm 2.h) Mikäli käsineet estävät vesihöyryn päästön, sen tulisi olla vähintään 8 mg/cm 2 8 tunnin ajan. MERKINTÄ JA INFORMAATIO Käsineen merkintä Jokainen käsine tulee varustaa seuraavilla merkinnöillä: - Valmistajan nimi - Käsinettä ja kokoa koskeva ilmoitus - CE -merkki Asianmukaiset piktogrammit ja niiden mukana asiaankuuluvat suoritustasot ja EN standardin viite. Merkinnän tulee olla luettavissa käsineen koko käyttöiän ajan. Milloin käsineen merkintä ei ole mahdollinen käsineen ominaisuuksien johdosta, tämä tulee ilmoittaa ensimmäisessä pakkausliitteessä. Välittömästi käsineet sisältävän pakkauksen merkintä Valmistajan tai tämän edustajan nimi ja osoite Käsinettä ja kokoa koskeva ilmoitus CE -merkki Käyttöinformaatio - Yksinkertainen malli: vain vähäisen vaaran varalta - Perus- tai erikoismalli: asiaankuuluvat piktogrammit - Kun suoja rajoittuu osaan kättä, tämä tulee mainita (esim. vain kämmenpuolen suojaava malli ) 10

10 Viittaus siihen, mistä informaatiota on saatavissa. Käyttöohjeet (toimitettava kun käsine tuodaan markkinoille) Valmistajan tai tämän edustajan nimi ja osoite Käsineen käyttötarkoitus Saatavilla olevat koot CE -merkki Hoito- ja säilytysohje Käyttöohjeet ja käytön rajoitukset Luettelo käsineessä käytetyistä aineista, joiden tiedetään aiheuttavan allergioita Luettelon kaikista käsineen sisältämistä aineista tulee olla pyynnöstä saatavissa. Tuotteen sertifioineen Ilmoitetun laitoksen (Notified Body) nimi ja osoite Käsineiden lajittelu koon mukaan Käsineen koko Sopii käden kokoon Käden ympärysmitta/pituus (mm) Käsineen vähimmäispituus (mm) / / / / / / Käsineen kätevyys Suoritustaso Pienimmän läpimitan neula, joka voidaan poimia käsineellä varustetulla kädellä 3 kertaa / 30 sekuntia (mm)

11 STANDARDI EN 374: 2003 KEMIKAALEILTA JA MIKRO-ORGANISMEILTA SUOJAAVAT KÄSINEET ULOTTUVUUS Tässä standardissa määritellään käsineiden kyky suojata käyttäjää kemikaaleilta ja/tai mikro-organismeilta. MÄÄRITELMIÄ Penetraatio (läpitunkeutuminen) Penetraatiolla tarkoitetaan kemikaalin ja/tai mikro-organismin liikkumista huokoisten materiaalien, saumojen, mikroreikien tai muiden epätäydellisyyksien läpi suojaavassa käsinemateriaalissa ei-molekyylitasolla. Läpäisy Käsineiden kumi- ja muovikalvot eivät aina toimi nesteiden estäjinä. Ne saattavat joskus toimia sieninä huuhtoen mukaansa nesteet ja pitäen niitä ihoa vasten. Siksi on välttämätöntä mitata läpäisyaikoja tai aika, joka kuluu vaarallisen nesteen pääsylle kosketukseen ihon kanssa. VAATIMUKSET Käsineen pienimmän mahdollisen nesteenkestävän osan tulee olla vähintään yhtä suuri kuin EN 420 standardissa määritelty käsineiden vähimmäispituus. Penetraatio (läpitunkeutuminen): Käsine ei saa vuotaa, kun sitä testataan ilma- ja/tai vesivuototestillä ja se tulee testata ja tarkastaa hyväksyttävien laatutasojen mukaisesti (Acceptable Quality Levels). Suoritustaso Hyväksyttävä suoritustaso yksikkö Tarkastustasot Taso 3 < 0.65 G1 Taso 2 < 1.5 G1 Taso 1 < 4.0 S4 12

12 A B C Kemikaaleja kestävän käsineen piktogrammi on varustettava 3-merkkisellä koodilla. Tämä koodi viittaa 3 kemikaalin koodikirjaimiin (12 standardin mukaan määritellyn kemikaalin listalta), joille on saatu ainakin 30 minuutin läpäisyaika. KOODIKIRJAIN KEMIKAALI CAS -NUMERO LUOKKA A Metanoli Primäärialkoholi B Asetoni Ketoni C Asetonitriili Nitriiliyhdiste D Diklorometaani Klooriparafiini E Karobonidisulfiitti Rikkipitoinen orgaaninen yhdiste F Tolueeni Aromaattinem hiilivety G Dietyyliamiini Amiini H Tetrahydrofuraani Heterosyklinen ja - eetteriyhdiste I Etyyliasetaatti Esteri J n-heptaani Kyllästetty hiilivety K Natriumhydroksidi 40 % Epäorgaaninen emäs L Rikkihappo 96% Epäorgaaninen mineraalihappo Läpäisy: Kukin kemikaali on luokiteltu läpäisyajan mukaan (suoritustaso 0-6) Mitattu läpäisyaika Suojaus- luokka Mitattu läpäisyaika Suojaus- luokka > 10 minuuttia luokka 1 > 120 minuuttia luokka 4 > 30 minuuttia luokka 2 > 240 minuuttia luokka 5 > 60 minuuttia luokka 3 > 480 minuuttia luokka 6 13

13 Alhaisen kemikaalien kestävyyden tai Vedenpitävän käsineen piktogrammia on käytettävä niiden käsineiden osalta, jotka eivät saavuta vähintään 30 minuutin läpäisyaikaa vähintään kolmea määrätyltä listalta valittua kemikaalia vasten, mutta jotka noudattavat penetraatiotestiä. Mikro-organismipiktogrammia tulee käyttää kun käsine noudattaa penetraatiotestissä vähintään suoritustasoa 2. Varoitus : Tämä kemikaalitietoja koskeva informaatio ei välttämättä kuvasta todellista ajan kulumista työpaikalla. 14

14 STANDARDI EN 388: 2003 MEKAANISILTA VAAROILTA SUOJAAVAT KÄSINEET ULOTTUVUUS Tämä standardi pätee kaikentyyppisiin suojakäsineisiin kun kyseessä ovat hankauksen, teräviillon, piston ja repeämisen aiheuttamat fysikaaliset ja mekaaniset vaaratilanteet. MÄÄRITELMÄ JA VAATIMUKSET Suoja mekaanisilta vaaroilta ilmaistaan piktogrammilla, jota seuraa neljä numeroa (suoritustasoja), joista kukin edustaa testisuoriutumista tietyn vaaran osalta. a b c d Mekaanisten vaarojen piktogrammi on varustettu 4-merkkisellä koodilla: a. hankauksenkesto perustuu jaksojen lukumäärään, joka tarvitaan, jotta hankaus menee näytekäsineen läpi. b. viillonkestävyys perustuu jaksojen lukumäärään, joka tarvitaan, jotta viilto menee näytteen läpi jatkuvalla nopeudella. c. repäisylujuus perustuu voiman suuruuteen, joka tarvitaan näytteen repeämiseksi. d. pistonkestävyys perustuu voiman suuruuteen, joka tarvitaan näytteen lävistämiseen vakiokokoisella kärjellä. 15

15 Kaikissa tapauksissa, [0] osoittaa alhaisinta suoritustasoa seuraavasti: TESTI SUORITUSKYVYN PISTEYTYS A. Hankauksenkesto (jaksot) < B. Viillonkestävyys (tekijä) < C. Repäisylujuus (newton) < D. Pistonkestävyys (newton) < Nämä suoritustasot on esitettävä näkyvästi piktogrammin vieressä pakkauksessa, joka välittömästi sisältää käsineet. Nämä suoritustasot on esitettävä näkyvästi piktogrammin vieressä pakkauksessa, joka välittömästi sisältää käsineet. 16

16 STANDARDI EN 407: 2004 Edelleen tarkistettavana LÄMPÖHAITOILTA SUOJAAVAT KÄSINEET ULOTTUVUUS Tässä standardissa määritellään suojakäsineiden lämpösuoritustaso kuumuutta ja/tai tulta vastaan. MÄÄRITELMÄ JA VAATIMUKSET Suojan luonteen ja määrän osoittaa piktogrammi, jota seuraa kuuden suoritustason sarja liittyen erityisiin suojaominaisuuksiin. a b c d e f Kuumuus ja liekki piktogrammi on varustettu 6-merkkisellä luvulla: a. syttyvyyden kestävyys (suoritustaso 0-4) b. kontaktilämmön kestävyys (suoritustaso 0-4) c. virtaavan lämmön kestävyys (suoritustaso 0-4) d. säteilylämmön kestävyys (suoritustaso 0-4) e. pienten sulametalliroiskeiden kestävyys (suoritustaso 0-4) f. suurien sulametalliroiskeiden kestävyys (suoritustaso 0-4) Käsineiden on saavutettava vähintään suoritustaso 1 hankauksen ja repeämien osalta. 17

17 Syttyvyyden kestävyys : perustuu ajan pituuteen, jona materiaali jatkaa palamista ja hehkumista sen jälkeen kun syttymislähde on poistettu. Käsineen saumat eivät saa aueta 15 sekunnin syttymisajan jälkeen. Kontaktilämmön kestävyys : perustuu lämpötilajaksolle ( C), jolla käyttäjä ei tunne kipua vähintään 15 sekunnin ajan. Mikäli saavutetaan EN -taso 3 tai sitä korkeampi taso, tuotteelle merkitään syttyvyystestissä vähintään EN taso 3. Muutoin enimmäiskontaktilämpötasoksi tulee ilmoittaa taso 2. Virtaavan lämmön kestävyys : perustuu ajan pituuteen, jona käsine pystyy viivyttämään lämmön siirtymistä liekistä. Suoritustaso tulee mainita ainoastaan mikäli syttyvyystestissä saavutetaan suoritustaso 3 tai 4. Säteilylämmön kestävyys : perustuu ajan pituuteen, jona käsine pystyy viivästyttämään kuumuuden siirtymistä, kun se on altistunut säteilylämmön lähteelle. Suoritustaso tulee mainita ainoastaan mikäli syttyvyystestissä saavutetaan suoritustaso 3 tai 4. Pienten sulametalliroiskeiden kestävyys : sulametallipisaroiden lukumäärä, joka vaaditaan näytekäsineen kuumentumiseksi tietylle tasolle. Suoritustaso tulee mainita ainoastaan mikäli syttyvyystestissä saavutetaan suoritustaso 3 tai 4. Suurien sulametalliroiskeiden kestävyys : sulametallin paino, joka vaaditaan pehmenemisen tai mikroreikämuodostuksen aiheuttamiseksi kaikkialla välittömästi näytekäsineen taakse asetetulla simuloidulla iholla. Testi on epäonnistunut mikäli metallipisarat jäävät kiinni käsinemateriaaliin tai jos näytekappale syttyy palamaan. 18

18 STANDARDI EN 511: 1994 KYLMÄLTÄ SUOJAAVAT KÄSINEET ULOTTUVUUS Tämä standardi pätee kaikkiin käsineisiin, jotka on tarkoitettu suojaamaan käsiä virtaavalta kylmyydeltä ja kontaktikylmyydeltä aina 50 C kylmyyteen asti. MÄÄRITELMÄ JA VAATIMUKSET Suoja kylmyyttä vastaan ilmaistaan piktogrammilla, jota seuraa kolmen suoritustason sarja liittyen erityisiin suojaominaisuuksiin. a b c Kylmyysvaaran piktogrammi on varustettu 3-merkkisellä luvulla: a. virtaavan kylmyyden kestävyys (suoritustaso 0-4) b. kontaktikylmyyden kestävyys (suoritustaso 0-4) c. veden läpäisevyys (0 tai 1) Kaikkien käsineiden on saavutettava vähintään suoritustaso 1 hankauksen ja repäisyn osalta. Virtaavan kylmyyden kestävyys : perustuu käsineen termaalisiin eristysominaisuuksiin, jotka saavutetaan mittaamalla kylmyyden siirtyminen virtaamisen kautta. Kontaktikylmyyden kestävyys : perustuu käsinemateriaalin termaaliseen kestävyyteen kun se altistuu kosketukseen kylmän esineen kanssa. Vedenläpäisemättömyys : 0 = veden penetraatio eli läpitunkeutuminen 30 minuutin kuluttua altistuksesta 1 = ei veden penetraatiota. 19

19 STANDARDI EN 421: 1994 RADIOAKTIIVISELTA SAASTUMISELTA JA IONISOIVALTA SÄTEILYLTÄ SUOJAAVAT KÄSINEET ULOTTUVUUS Tämä standardi pätee käsineisiin, joiden tarkoituksena on suojata ionisoivalta säteilyltä ja radioaktiiviselta saastumiselta. MÄÄRITELMÄ JA VAATIMUKSET Suojan luonne esitetään piktogrammilla, joka liittyy erityisiin suojaominaisuuksiin. Suojan varmistamiseksi radioaktiiviselta saastumiselta käsineen on oltava nesteenpitävä ja sen tulee läpäistä EN 374 standardissa määritelty penetraatiotesti. Kun kyseessä ovat eristetyissä tiloissa käytettävät käsineet käsineen tulee antaa hyvä kestävyys vesihöyryn läpäisevyyttä vastaan. Suojan varmistamiseksi ionisoivalta säteilyltä käsineen on sisällettävä tietty määrä lyijyä, joka ilmaistaan lyijyekvivalenssina. Tämä lyijyekvivalenssi on merkittävä jokaiseen käsineeseen. Ionisoivalle säteilylle altistuneet materiaalit on muotoiltava sen mukaan miten ne käyttäytyvät suhteessa otsonihalkeiluun. Tämä testi on vapaaehtoinen ja sitä voidaan käyttää apuna sellaisten käsineiden valitsemiseen, jotka edellyttävät vastustuskykyä ionisoivaa säteilyä vastaan. 20

20 KAIKKI TARVITSEMANNE TUKI KYETÄKSENNE TEKEMÄÄN TURVALLISIMMAN VALINNAN Ansell Healthcare yhtiö ei ole pelkästään ottanut käyttöön kaikkia edellä mainittuja menettelytapoja, vaan yhtiö suorittaa toistuvasti laaduntarkastuksia, jotka ovat tiukempia kuin mitä laki edellyttää. (Erityisesti jokaista tuotantoprosessin vaihetta valvotaan tarkasti teollisuudenalan yhdenmukaisimman tuotannon laadun aikaansaamiseksi). Tuote-esitteemme sisältää yksityiskohtaisemman kuvauksen jokaisesta käsineestä sekä käyttösuositukset. Mikäli tunnette tarvitsevanne lisäapua valintanne suorittamiseksi, lähetämme mielihyvin asiantuntevan konsultin tarkkailemaan käsineitänne toiminnassa ja suosittamaan optimaalisen valinnan. Muistutamme, että henkilökohtaisia suojavarusteita koskevan PPE direktiivin 5. artiklan mukaan teitä vaaditaan osoittamaan, että varustatte työntekijänne turvallisimmalla ja sopivimmalla saatavissa olevalla suojalla. Näin ollen, jos teillä on erityistarpeita, suosittelemme että hyödynnätte Ansellin ainutlaatuista paikanpäällä annettavaa neuvontapalvelua. 21

21 ANSELL HEALTHCARE GUARANTEE -TAKUU Kaikki käsineet, jotka ostatte meiltä on sertifioitu henkilökohtaista suojavarustusta koskevan PPE 89/686/EEC -direktiivin ja asiaankuuluvien EN -standardien mukaan ja ne on CE -merkitty. Voitte luottaa siihen, että kaikki turva-alan tuotteet jotka ostatte Ansellilta valmistetaan, testataan, pakataan ja dokumentoidaan täsmällisesti vallitsevan eurooppalaisen lainsäädännön mukaisesti. Kukaan ei tunne suojakäsineitä ja paremmin kuin Ansell. Valitsemalla suojatuotteet, joiden tiedätte olevan laadultaan korkeatasoisimmat, ette yksinomaan tee parasta päätöstä työntekijöittenne kannalta, vaan täytätte selkeästi lainmukaisen velvollisuutenne. 22

22 Ansell Limited on johtava suojatuotealan yritys maailmassa. Yhtiöllä on toimintaa Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa ja se työllistää yli ihmistä maailmanlaajuisesti. Yhtiöllä on johtava asema luonnonkumi- ja synteettisillä polymeerikäsienemarkkinoilla ja kondomimarkkinoilla. Ansellin toiminta painottuu kolmelle pääliiketoiminta-alueelle: Occupational Healthcare toimittaa käsisuojia teollisille markkinoille, Professional Healthcare toimittaa kirurgin- ja tutkintakäsineitä terveydenhuollon ammattilaisille ja Consumer Healthcare toimittaa kondomeja ja talouskäsineitä. Lisää tietoa Ansellista ja sen tuotteista löydät Ansell Healthcare Europe N.V. Riverside Business Park, Spey House Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium Tel. +32 (0) Fax +32 (0) Fax Customer Service +32 (2)

Suojakäsineet - yleiset. testausmenetelmät (EN 420) käyttöohjetta koskevat vaatimukset. merkintävaatimukset

Suojakäsineet - yleiset. testausmenetelmät (EN 420) käyttöohjetta koskevat vaatimukset. merkintävaatimukset Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät (EN 420) Yhteenvedossa mainitut vaatimukset Käsineiden on oltava valmistettu antamaan suojaa tarkoitukseen, joihin ne on valmistettu. Käyttäjän

Lisätiedot

Työkäsineiden EN-standardit

Työkäsineiden EN-standardit Työkäsineiden EN-standardit Suojakäsineet luokitellaan kolmeen kategoriaan sen mukaan, minkä tyyppisiltä vaaroilta ne suojaavat: KATEGORIA1 - vain vähäisiltä vaaroilta suojaavat käsineet. Esimerkkejä tämän

Lisätiedot

Kemikaalilta suojaavan käsineen valinta

Kemikaalilta suojaavan käsineen valinta Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 26 Työsuojeluhallinto Kemikaalilta suojaavan käsineen valinta KEMIKAALEILTA SUOJAAVAN KÄSINEEN VALINTA 1 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 26 Kemikaalilta suojaavan käsineen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX-direktiivit Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX direktiivit ATEX-laitedirektiivi (Euroopan yhteisön direktiivi 94/9/EY) Direktiivin tarkoituksena on yhtenäistää EU:n jäsenvaltioiden räjähdysvaarallisten

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1/(8) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma Tilanne Rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011 edellyttää CEmerkintää Markkinoilla on vielä paljon erilaisia

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen. Marbocote Cleaner

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen. Marbocote Cleaner KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 197/26/EY, 31 artikla mukainen 1 AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Tuotenimi Kuvaus Yritys Industrial Mould Cleaner Marbocote Ltd Unit B, Telford

Lisätiedot

Katsaus työ- ja suojavaatteiden standardisointiin. Tuoteturvallisuuspäivä / Auli Pylsy

Katsaus työ- ja suojavaatteiden standardisointiin. Tuoteturvallisuuspäivä / Auli Pylsy Katsaus työ- ja suojavaatteiden standardisointiin Tuoteturvallisuuspäivä 10.5.2016/ Auli Pylsy 1 Standardisoimisyhdistys TEVASTA ry Yksi SFS:n 12:sta toimialayhteisöstä, joka huolehtii standardisoimistyöstä

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Created on: 11.08.2010 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot Tuotetiedot Aineen ja/tai seoksen käyttötapa Biokemiallinen tutkimus ja analyysit Valmistaja: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Lisätiedot

Tutkimuskäsineet. Leikkauskäsineet. Suojakäsineet

Tutkimuskäsineet. Leikkauskäsineet. Suojakäsineet Käsineet Tutkimuskäsineet. Leikkauskäsineet. Suojakäsineet Käsineet Abenan asiantuntemuksen ja kokemuksen avulla valitset parhaan käsineen kuhunkin tarpeeseen. Käsineiden tärkeimmät valintaperusteet ovat

Lisätiedot

Suojakäsineet. Laadukas valikoima ammattilaisille

Suojakäsineet. Laadukas valikoima ammattilaisille Suojakäsineet Laadukas valikoima ammattilaisille Suojaa itsesi ja työympäristösi Työnantajien on huolehdittava työntekijöiden suojaamisesta ja terveydestä. Euroopan lainsäädännössä käsineet on myös määritelty

Lisätiedot

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS - Hyväksyttiin keväällä 2011 - Tavoite rakennustuotteiden kilpailuesteiden poistaminen - Mahdollistaa tuotteiden Ce merkinnän - Erilainen kuin monet muut Ce merkintään tähtäävät

Lisätiedot

UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET

UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET SUOJAVAATTEET JA TYÖVAATTEET Tuoteturvallisuuspäivä Pirje Lankinen Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus henkilönsuojaimista

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Conformité Européenne.

Conformité Européenne. Conformité Européenne. 11.3.2014 CE-merkintä, harmonisoitu tuotestandardi CE-merkinnällä tuotteen valmistaja tai valtuutettu edustaja ilmoittaa viranomaisille, että tuote täyttää Euroopan unionin direktiivien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Savunpoistoluukkuja koskevan tuotestandardin EN 12101-2 kansallinen soveltamisstandardi SFS 7024.

Savunpoistoluukkuja koskevan tuotestandardin EN 12101-2 kansallinen soveltamisstandardi SFS 7024. Savunpoistoluukkuja koskevan tuotestandardin EN 12101-2 kansallinen soveltamisstandardi SFS 7024. Testiluokat ja soveltaminen Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 2013 Kimmo Kaukanen 27.11.2013 2 Sisältö

Lisätiedot

Sopivan leikkaustakin valinta

Sopivan leikkaustakin valinta Sopivan leikkaustakin valinta on tasapaino suojauksen ja käyttömukavuuden välillä Leikkaustakit on suunniteltu suojaamaan potilaita ja henkilökuntaa ristitartunnoilta, joten suojaavuus on ratkaisevaa valittaessa

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Moduuli 1: Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus mahdollisten

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote Päiväys: 12.4.2011 1. TUOTE JA VALMISTAJA Aineen tai valmisteen tunnistetiedot: Tuotenimi: AINO 2-teho WC- raikastin, Forest Aineen ja valmisteen käyttötarkoitus: WC:n hoito Valmistajan,

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista 264/2012 Dokumentin versiot Viitetiedot På svenska Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

NatrellePLUS -takuuohjelma

NatrellePLUS -takuuohjelma NatrellePLUS -takuuohjelma Takuu Natrelle -sarjan silikonigeelitäytteisille rintaimplanteille V E armuutta nemmän kuin päätökseen vain rintaimplantti Rintaimplantin valinta on tärkeä päätös sekä potilaalle

Lisätiedot

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Määräys 4/2010 1/(6) Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki tervedenhuollon laitteista ja

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote EY:n asetuksen 1907/2006 mukaisesti Päiväys: 25-marras-2008 Muutosnumero: 1 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Aineen tai valmisteen sekä Valmisteen

Lisätiedot

CT KIRJO BIO kirjopyykin pesujauhe

CT KIRJO BIO kirjopyykin pesujauhe x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi CT

Lisätiedot

Insteam Consulting Oy

Insteam Consulting Oy 2014 Mikko Ketala Salomaankatu 5 29200 Harjavalta +358 44 066 6802 Verkatehtaankatu 4 20100 Turku +358 40 1679 557 Taru Imeläinen Verkatehtaankatu 4 20100 Turku +358 40 171 5466 Pankki: FI88 5037 0763

Lisätiedot

Kemikaalilta suojaavan käsineen valinta

Kemikaalilta suojaavan käsineen valinta Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 26 Kemikaalilta suojaavan käsineen valinta SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Tampere 2004 4 ISBN 952-00-0792-X ISSN 1456-257X Hermes Oy, Tampere 2004 Käsineet suojaavat ihoa

Lisätiedot

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Versio 1.0 Revisio pvm. 28.12.2010 Sivu: 1 (6) 1. TUOTTEEN JA YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Tuotteen nimi YRITYS : ASLAK PAKKASSUOJAVOIDE : Terveystie 14, Finland Puhelinnumero : 020-759 8960 2. KOOSTUMUS Kemiallinen

Lisätiedot

Täydentävät ehdot kasvinsuojeluaineet. Katja Korkalainen Rehujaosto Katja Korkalainen

Täydentävät ehdot kasvinsuojeluaineet. Katja Korkalainen Rehujaosto Katja Korkalainen Täydentävät ehdot kasvinsuojeluaineet Katja Korkalainen Rehujaosto Katja Korkalainen Neuvo 2020 koulutus Joulukuu 2014 Yleistä täydentävien ehtojen kasvinsuojeluainevalvonnoista Perusta Osa kansanterveys,

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06/XI/2006 K(2006) 5185 lopull. EI JULKAISTAVAKSI KOMISSION LAUSUNTO tehty 06/XI/2006 lelujen turvallisuutta koskevan neuvoston direktiivin 88/378/ETY 7 artiklan soveltamisesta

Lisätiedot

Karoliina Meurman 9.11.2011. Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan

Karoliina Meurman 9.11.2011. Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan Karoliina Meurman 9.11.2011 Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan Käsisammuttimia koskeva lainsäädäntö Laki pelastustoimen laitteista (10/2007) Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimista

Lisätiedot

-merkintä käytännössä: Vaatimustenmukaisuus ilmoitetun laitoksen näkökulmasta. CE-seminaari 11.5.2011/SGS Fimko Oy

-merkintä käytännössä: Vaatimustenmukaisuus ilmoitetun laitoksen näkökulmasta. CE-seminaari 11.5.2011/SGS Fimko Oy -merkintä käytännössä: Vaatimustenmukaisuus ilmoitetun laitoksen näkökulmasta. CE-seminaari 11.5.2011/SGS Fimko Oy MAAILMAN JOHTAVA TARKASTUS-, VERIFIOINTI-, TESTAUS- JA SERTIFIOINTIYRITYS Yli 64.000 työntekijää

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus ja rakennustuotteiden hyväksyntä. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos E7 Workshop 27.8.2014

Rakennustuoteasetus ja rakennustuotteiden hyväksyntä. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos E7 Workshop 27.8.2014 Rakennustuoteasetus ja rakennustuotteiden hyväksyntä Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos E7 Workshop 27.8.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain muutos (958/2012) 117 Rakentamiselle asetettavat vaatimukset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Kauppanimi: FLUSH THRU Kuvaus: Monipuolinen seos pinta-aktiivisia aineita ja pieniä määriä glykoleita

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Kauppanimi: FLUSH THRU Kuvaus: Monipuolinen seos pinta-aktiivisia aineita ja pieniä määriä glykoleita KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SDS-viite: nv16 Versio: 01 Tarkastuspäivä: 241106 Hyväksyntäpäivä: TAMMIKUU 2011 Linemark (UK) Limited Units 1-2 Riverside Business Park Holme Lane Rawtenstall Lancs, BB4 6JB

Lisätiedot

Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan. Anne Junttonen 22.11.2010

Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan. Anne Junttonen 22.11.2010 Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan Anne Junttonen 22.11.2010 Taustaa direktiivimuutokselle Lääkeväärennöksiä löytynyt laillisesta jakeluketjusta

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Minna Kymäläinen/ Valvira

Ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Minna Kymäläinen/ Valvira Ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Minna Kymäläinen/ Valvira 17.10.2014 1 Luennon sisältö Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Määräys 4/2010 Vaaratilanteet Ilmoitettavat tapahtumat Ilmoittamiseen

Lisätiedot

3M Suojahaalarit. Turvallisuutta...käyttömukavuutta

3M Suojahaalarit. Turvallisuutta...käyttömukavuutta 3M Suojahaalarit Turvallisuutta......käyttömukavuutta Eurooppalaiset standardit 3M Suojahaalarit 3M valmistaa tuhansia tuotteita työ- ja ympäristönsuojeluuun. Suojainvalikoimaan kuuluvat erilaiset hengityksensuojaimet,

Lisätiedot

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Valvira valvoo terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valmistusta ja markkinoita sekä edistää käytön turvallisuutta. Valmistajat vastaavat siitä, että tuotteiden

Lisätiedot

Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7

Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7 Säteilyn käyttöön liittyvät määräykset 24.11.2015, ST-koulutus Biomedicum Fyysikko Touko Kaasalainen HUS-Kuvantaminen touko.kaasalainen@hus.fi Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7 Terveydenhuollon

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat Ylilääkäri Lain 629/2010 2 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ja niiden lisälaitteiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

SMS ja vaatimustenmukaisuuden

SMS ja vaatimustenmukaisuuden SMS ja vaatimustenmukaisuuden valvonta Tiedotustilaisuus: Pienet hyväksytyt koulutusorganisaatiot non-complex ATO Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Turvallisuuden hallintajärjestelmä, SMS ICAO Document

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu: 1/5 * 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuotetunniste Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen / valmisteen käyttö Hampaiden

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 28.5.2014 L 159/41 ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 574/2014, annettu 21 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta liitteessä III

Lisätiedot

N:o TOIMIJAN TOIMINNAN LAATU JA LAAJUUS SEKÄ RISKINARVIOINTIIN PE- RUSTUVAT TARKASTUSTIHEYDET

N:o TOIMIJAN TOIMINNAN LAATU JA LAAJUUS SEKÄ RISKINARVIOINTIIN PE- RUSTUVAT TARKASTUSTIHEYDET N:o 111 303 Liite 1 TOIMIJAN TOIMINNAN LAATU JA LAAJUUS SEKÄ RISKINARVIOINTIIN PE- RUSTUVAT TARKASTUSTIHEYDET Toimijan toiminnan laatu, toimijaluokitus A. Tukkukauppa, tuonti A1 Tuonti kolmansista maista

Lisätiedot

viiltosuojatut pelastuskäsineet

viiltosuojatut pelastuskäsineet Parempi suoja : SuperFabric HexArmor EXT Rescue sarjan käsineiden sisäkerros valmistetaan SuperFabric -materiaalista. Vaikka materiaalin viilto- ja pistosuojausominaisuudet ovat erinomaiset, tuntuu kangas

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 28/06/2012 Tarkistettu: 10/05/2013 Muutosnumero: 3 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Muut kauppanimet Pätee myös seuraaviin materiaalinumeroihin: 950049; 950098; 950153; 1005077; 950048; 950054;

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Käsiteltävät kemikaalit 3. Tuotantomäärät 4. Olemassa

Lisätiedot

Tehdasvalmisteiset tulisijat - asetusvalmistelun tilanne ja standardit. Karoliina Meurman 11.11.2010 Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät

Tehdasvalmisteiset tulisijat - asetusvalmistelun tilanne ja standardit. Karoliina Meurman 11.11.2010 Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät Tehdasvalmisteiset tulisijat - asetusvalmistelun tilanne ja standardit Karoliina Meurman 11.11.2010 Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät Tukesin markkinavalvonta - tehdasvalmisteiset tulisijat -

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSELLE TOIMITETTAVIEN AINEIDEN TOIMITUSEHDOT

RATAHALLINTOKESKUKSELLE TOIMITETTAVIEN AINEIDEN TOIMITUSEHDOT RATAHALLINTO- 1(5) RATAHALLINTOKESKUKSELLE TOIMITETTAVIEN AINEIDEN TOIMITUSEHDOT Ratahallintokeskus on vahvistanut rataverkon tarpeisiin käytettävien aineiden toimitusehdot 1111/739/99 voimassaoleviksi

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Kliinisten laboratoriomittausten jäljitettävyys ja IVD-direktiivi

Kliinisten laboratoriomittausten jäljitettävyys ja IVD-direktiivi Kliinisten laboratoriomittausten jäljitettävyys ja IVD-direktiivi Dos Jaakko-Juhani Himberg HUSLAB /laatupäällikkö JJH November 2004 1 IVD-direktiivi ja siirtymäaika In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja

Lisätiedot

CE-merkintä pakolliseksi 1.7.2013, miten muutos näkyy käytännössä?

CE-merkintä pakolliseksi 1.7.2013, miten muutos näkyy käytännössä? CE-merkintä pakolliseksi 1.7.2013, miten muutos näkyy käytännössä? 3.10.2013 Timo Pulkki Muurauslaastin CE-merkintä 13 NB CPR/2345 Yritys ABC, Katu 1, FI-00110, Helsinki CE symboli Merkinnän kiinnittämisvuoden

Lisätiedot

Kemikaalivaarojen arviointi

Kemikaalivaarojen arviointi Kemikaalivaarojen arviointi Kemikaalivaarojen arviointi Tämä ohje on tehty auttamaan kemikaalivaarojen tunnistamista ja hallintaa työpaikoilla. Ohjeessa on annetaan käytännöllisiä ohjeita kemikaalivaarojen

Lisätiedot

MARKKINOIDEN TURVALLISIMMAT VIILTO-, PISTO- JA ISKUSUOJATUT KÄSINEET

MARKKINOIDEN TURVALLISIMMAT VIILTO-, PISTO- JA ISKUSUOJATUT KÄSINEET MARKKINOIDEN TURVALLISIMMAT VIILTO-, PISTO- JA ISKUSUOJATUT KÄSINEET maksimi viiltosuojaus käden suojaus vaativimmissa teollisuuden töissä HexArmor -käsineet on valmistettu erittäin paljon testatuista

Lisätiedot

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I P7_TA-PROV(2011)0452 Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

GEENITEKNIIKALLA MUUNNETTUJEN MIKRO-ORGANISMIEN SUUNNITEL- LUN KÄYTÖN TURVALLISUUDEN ARVIOINNISSA HUOMIOON OTETTAVAT TEKIJÄT

GEENITEKNIIKALLA MUUNNETTUJEN MIKRO-ORGANISMIEN SUUNNITEL- LUN KÄYTÖN TURVALLISUUDEN ARVIOINNISSA HUOMIOON OTETTAVAT TEKIJÄT 48 LIITE IV GEENITEKNIIKALLA MUUNNETTUJEN MIKRO-ORGANISMIEN SUUNNITEL- LUN KÄYTÖN TURVALLISUUDEN ARVIOINNISSA HUOMIOON OTETTAVAT TEKIJÄT Geenitekniikalla muunnettujen mikro-organismien suunnitellun käytön

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. heinäkuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12141/14 ADD 1 ENV 689 STATIS 80 RECH 333 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Jukka Pietilä 2013-06-19

Jukka Pietilä 2013-06-19 1 Jukka Pietilä 2013-06-19 LAITEMELUDIREKTIIVI 1. Yleistä Ns. laitemeludirektiivi saatettiin Suomessa voimaan asetuksella no. 621/01 Ulkona käytettävien laitteiden melupäästöstä. Asetus koskee vain niitä

Lisätiedot

Kauppanimi: PLANATOL 315 Päiväys 14.08.2007 Edellinen päiväys - 1/5

Kauppanimi: PLANATOL 315 Päiväys 14.08.2007 Edellinen päiväys - 1/5 Päiväys 14.08.2007 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi PLANATOL 315 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote EY:n asetuksen 1907/2006 mukaisesti Päiväys: 15-syys-2011*** Muutosnumero: 2*** 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Aineen tai valmisteen sekä Valmisteen

Lisätiedot

Naulalevyrakenteiden CE - merkintä

Naulalevyrakenteiden CE - merkintä Naulalevyrakenteiden CE - merkintä Mikael Fonselius CPD 89/106/EC, Dec-1988 EN 14250, Jan-2010 (2005) PosPap from SG18, May 2009 AC-Ristikot-Over-Feb-11.doc 26 January, 2011 1 (14) Naulalevyristikoiden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011. 1020/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011. 1020/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011 1020/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa Annettu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2011

Lisätiedot

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Vaatimusten mukaisuus (EU ja/tai kansallinen) on osoitettava jollain tavalla Onko tuotteella hen (=harmonisoitu

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1 (9) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Hyväksytty käyttöön Hyväksytty laboratoriokäyttöön Hyväksynyt: Diskteknik / Jasico KAUPPANIMI KÄYTTÖTARKOITUS Ambio Film Puhdistusaine Tuotenumero

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA

TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA Jukka Honkanen työsuojelupäällikkö HUS/Palvelukeskus 05.04.2006/J Honkanen 1 TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA Jukka Honkanen työsuojelupäällikkö HUS/Palvelukeskus

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013. Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013. Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013 Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta SAARA SIVONEN Esityksen sisältö Biosidivalmisteiden hyväksyminen Kansallinen lupa

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

Sivu 1/5 Käyttöturvallisuustiedote EY 1907/2006 mukaan. Otepäivä 26.10.2010 Revisio 26.10.2010 Kauppanimi: HAGERTY ULTRASONIC JEWEL CLEAN

Sivu 1/5 Käyttöturvallisuustiedote EY 1907/2006 mukaan. Otepäivä 26.10.2010 Revisio 26.10.2010 Kauppanimi: HAGERTY ULTRASONIC JEWEL CLEAN Sivu 1/5 1 Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Käyttötarkoitus: Jalometallien tai korujen puhdistus- ja hoitotuote Valmistaja/toimittaja: Hagerty

Lisätiedot

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.1: Palavat kaasut F+: Erittäin helposti syttyvää 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

Päiväys: 16.03.2003 Edellinen päiväys: 26.04.2001

Päiväys: 16.03.2003 Edellinen päiväys: 26.04.2001 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 16.03.2003 Edellinen päiväys: 26.04.2001 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

A7-0276/185

A7-0276/185 2.10.2013 A7-0276/185 Tarkistus 185 Lorenzo Fontana EFD-ryhmän puolesta Mietintö A7-0276/2013 Linda McAvan Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistaminen, esittämistapa ja myynti COM(2012)0788

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen Wax it Wet KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Wax it Wet; Tuotenro: 300.004 1.2 Aineen

Lisätiedot

Määräys 3/2010 1/(8) Dnro 6578/03.00/2010 6.9.2010. Terveydenhuollon laitteilla ja tarvikkeilla tehtävät kliiniset tutkimukset. Valtuutussäännökset

Määräys 3/2010 1/(8) Dnro 6578/03.00/2010 6.9.2010. Terveydenhuollon laitteilla ja tarvikkeilla tehtävät kliiniset tutkimukset. Valtuutussäännökset Määräys 3/2010 1/(8) Terveydenhuollon laitteilla ja tarvikkeilla tehtävät kliiniset tutkimukset Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010)

Lisätiedot

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA-BoS-15/106 FI Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Lisätiedot

Näytteet pyydetään palauttamaan testien jälkeen (toimituskulut veloitetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti laskutuksen yhteydessä)

Näytteet pyydetään palauttamaan testien jälkeen (toimituskulut veloitetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti laskutuksen yhteydessä) 1 (5) TESTAUSTILAUS SGS täyttää: Päiväys SGS Finland Ref no: 1. ASIAKAS Nimi: Osoite: Postinumero ja toimipaikka: Yhteyshenkilö: e-mail: Puh: 2. LASKUTUSOSOITE, Sama kuin yllä Verkkolasku Nimi: Osoite:

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Muut kauppanimet Pätee myös seuraaviin materiaalinumeroihin: 1035481 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille

CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille Valtaosa rakennustuotteista tarvitsee CE-merkinnän vuoteen 2013 mennessä. Ilman CE-merkintää ei rakennustuote voi määräajan jälkeen olla markkinoilla, ei Suomessa

Lisätiedot

TEOLLISUUSPINNOITTEET

TEOLLISUUSPINNOITTEET TEOLLISUUSPINNOITTEET VRS-POLYDRIVE 95 65 ShA 10 25 mm, Tummansininen 90 kaikki kuivat vetotelapositiot VRS-POLYDRIVE on kulutusta erittäin hyvin kestävä polyuretaanipinnoite kaikkiin kuiviin vetotelapositioihin.

Lisätiedot

LUVASTA VAPAUTETUT RADIOLAITTEET LVR 1 / 2010 VIESTINTÄVIRASTO

LUVASTA VAPAUTETUT RADIOLAITTEET LVR 1 / 2010 VIESTINTÄVIRASTO LUVASTA VAPAUTETUT RADIOLAITTEET LVR 1 / 2010 VIESTINTÄVIRASTO Luvasta vapautetut radiolaitteet 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. TÄRKEIMMÄT RADIOLAITTEITA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET... 2 3. RADIOLAITTEITA

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot