TARKISTETTU SUOJAKÄSINEITÄ KOSKEVIEN EN - STANDARDIEN OPAS EN GUIDE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARKISTETTU SUOJAKÄSINEITÄ KOSKEVIEN EN - STANDARDIEN OPAS EN GUIDE"

Transkriptio

1 TARKISTETTU SUOJAKÄSINEITÄ KOSKEVIEN EN - STANDARDIEN OPAS EN GUIDE

2 SISÄLLYSLUETTELO Vahvempi sitoutuminen terveyteen ja turvallisuuteen 4 Henkilökohtaista suojavarustusta koskevan PPE -direktiivin noudattaminen 6 Yksinkertaisen mallin käsineet vain vähäisen vaaran varalta 6 Perusmallin käsineet kohtalaisen vaaran varalta 6 Erikoismalliset käsineet peruuttamattoman tai hengenvaarallisen vaaran varalta 7 Standardien kohottaminen Euroopassa 8 Käsinestandardit 9 Standardi EN Suojakäsineiden yleisvaatimukset Standardi EN Kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat käsineet Standardi EN Mekaanisilta vaaroilta suojaavat käsineet Standardi EN Lämpöhaitoilta suojaavat käsineet Standardi EN Kylmältä suojaavat käsineet Standardi EN Ionisaatiosäteilyltä ja radioaktiiviselta saastumiselta suojaavat käsineet Kaikki tarvitsemanne tuki kyetäksenne tekemään turvallisimman valinnan 21 Ansell Healthcare Guarantee -takuu 22 3

3 VAHVEMPI SITOUTUMINEN TERVEYTEEN JA TURVALLISUUTEEN Yhteiseurooppalainen lainsäädäntö ei tyydy pelkästään kaupan esteiden poistamiseen: se pyrkii myös kohottamaan yhteiskunta- ja hyvinvointipolitiikan tasoa kaikkialla Euroopassa. Se sisältää erityisvelvoitteen parantaa kaikkien eurooppalaisten työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta työssä. Sitoutuminen yltää Unionissa tällä hetkellä toteutettavan parhaan käytännön tasolle on sisällytetty laillisesti sitovaan Puitedirektiiviin (89/391/ EEC). Tämä direktiivi ei yksinomaan aseta laajoja suuntaviivoja terveydelle ja turvallisuudelle, vaan asettaa myös työnantajalle ehdottoman velvollisuuden varmistaa työntekijöiden turvallisuus ja terveys työpaikallaan. Tätä direktiiviä täydentää viisi liitännäisdirektiiviä, joista yksi säätelee välittömästi suojakäsineiden käyttöä. Henkilökohtaisen suojavarusteen (Personal Protective Equipment) käyttöä koskeva direktiivi 89/656/EEC Direktiivin neljä artiklaa ansaitsevat erityishuomiota, sillä ne asettavat huomattavia velvollisuuksia työnantajille. 3. ARTIKLASSA todetaan, että ennen minkäänlaisen henkilökohtaisen suojavarusteen eli PPE: n valintaa on tehtävä perusarviointi riskin tunnistamiseksi ja arvioimiseksi. Milloin mahdollista, riskiä on pienennettävä tai se tulee eliminoida työpaikkakäytäntöä muuttamalla. Tämä vaihtoehto on aina asetettava PPE: n käytön edelle. 4. ARTIKLAN mukaan työnantajan on informoitava työntekijöitään työpaikan vaaroista, toimitettava asianmukaisia ja sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita, jotka noudattavat EU standardeja sekä annettava riittävästi ohjeita niiden käytöstä. Työnantajan tulee lisäksi varmistaa, että PPE:tä käytetään yksinomaan valmistajan tarkoittamaan käyttötarkoitukseen ja valmistajan ohjeiden mukaisesti. 4

4 5. ARTIKLASSA työnantajaa vaaditaan: 1. Tarkastamaan työpaikan vaarat ja arvioimaan riskitaso työntekijöiden kannalta. 2. Määrittämään käsineiden ominaisuudet, jotka ovat välttämättömiä työntekijöiden suojaamiseksi. 3. Varmistamaan, että kaikki työpaikalla käytetyt käsineet ovat PPE direktiivin ja asiaankuuluvien EN -standardien mukaiset. 4. Vertaamaan erityyppisten saatavilla olevien suojamenetelmien ansioita. 5. Pitämään täydellistä kirjanpitoa arvioinneista ja perusteista tietyntyyppisen käsineen valinnalle. Mikäli riski muuttuu millään tavoin, esim. uuden kemikaalin tai teollisen prosessin käyttöönoton seurauksena, arviointi on toistettava. Lopuksi 6. ARTIKLASSA jäsenvaltioiden edellytetään ottavan käyttöön kirjalliset säännöt työpaikan tilanteita varten, joissa henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttö tulee katsoa pakolliseksi. Työnantajien on luonnollisesti oltava tietoisia näistä säännöistä ja noudatettava niitä Uusien määräysten noudattamiseksi teidän on valittava käsineet, jotka eivät ainoastaan noudata yllä mainittua direktiiviä ja asiaankuuluvia turvastandardeja, vaan ovat myös todistettavasti laadultaan hyviä ja sopivimmat tarkoitettuun tehtävään. Kaikki Ansell Healthcare yhtiön teolliset tuotteet täyttävät nämä vaatimukset. Lisäksi asiantuntijamme auttavat teitä mielellään turvallisimman vallinnan suorittamisessa. 5

5 HENKILÖKOHTAISTA SUOJAVARUSTUSTA KOSKEVAN PPE- DIREKTIIVIN 89/686/EEC Direktiivissä määritellään kaksi käsineluokkaa, jotka vastaavat kahta riskitasoa: vähäinen ja hengenvaarallinen tai peruuttamaton vaara. Näiden kahden tason väliin jäävää vaaraa voidaan kuvata kohtalaiseksi vaaraksi. Noudattaaksenne direktiiviä 89/656/EEC teidän on määritettävä riskitaso ja valittava asianmukaiseen luokkaan kuuluivat käsineet. On kehitetty merkintäjärjestelmä, joka auttaa teitä kyseisessä valinnassa. (Pyydämme huomioimaan, että alkuperäistä PPE -direktiiviä 89/686/EEC on muutettu sekä direktiivillä 93/95/EEC että CE merkintädirektiiveillä 93/68/EEC ja 95/58 EEC). Yksinkertaisen mallin käsineet vain vähäisen vaaran varalta Malliltaan yksinkertaisten ja suojaa alhaisen tason riskeiltä antavien käsineiden, esim. huoltomiehen käsineiden, ollessa kyseessä valmistajilla on lupa testata ja sertifioida käsineet itse. Tämän kategorian käsineet on CE -merkitty seuraavasti: Perusmallin käsineet keskitason vaaraa varten Käsineet, jotka on suunniteltu suojaamaan kohtalaiselta vaaralta, esim. yleiskäyttökäsineet jotka edellyttävät hyvää suoritustasoa viillon, piston ja hankauksen osalta, on alistettava riippumattomaan testaukseen ja sertifiointiin Ilmoitetun laitoksen (Notified body) toimesta. Ainoastaan näillä hyväksytyillä laitoksilla on oikeus myöntää CE -merkki, jota ilman käsineitä ei ole lupa myydä. 6

6 Jokaisella Ilmoitetulla laitoksella on oma tunnistenumeronsa. Tuotteen sertifioivan ilmoitetun laitoksen nimen ja osoitteen on käytävä ilmi käsineiden mukana toimitettavista käyttöohjeista. Perusmallin käsineet on CE -merkitty seuraavasti: Erikoismalliset käsineet peruuttamattoman tai hengenvaarallisen vaaran varalta Käsineet, jotka on tarkoitettu suojaamaan pahimmilta vaaroilta, esim. kemikaaleilta, on myös testattava ja sertifioitava Ilmoitetun laitoksen toimesta. Lisäksi valmistajan käyttämä laadunvarmistusjärjestelmä tuotannon yhdenmukaisuuden takaamiseksi on tarkistettava riippumattomalla menettelyllä. Tätä arviointia suorittava laitos tunnistetaan numerolla, jonka on esiinnyttävä CE -merkin vieressä (tässä tapauksessa, 0493). Erikoismalliset käsineet on CE -merkitty seuraavasti: 0493 (Pyydämme huomioimaan, että alkuperäinen PPE direktiivi 89/686/EEC on korjattu sekä 93/95/EEC direktiivillä että CE -merkintädirektiiveillä 93/68/EEC ja 95/58 EEC). 7

7 STANDARDIEN KOHOTTAMINEN EUROOPASSA Henkilökohtaisen suojavarustedirektiivin käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa työturvallisuutta. Tämä saavutetaan vakiinnuttamalla tuotantoa ja käyttöä varten kaikkialla Unionissa pätevät standardit; ja tämä on Euroopan normalisointikomitean (Committee for European Normalisation (CEN)) määräys. Komitea koostuu kunkin jäsenvaltion ja EFTA:n kansallisten standardisointilaitosten edustajista sekä suurimmista eurooppalaisista henkilökohtaisten suojavarusteiden valmistajista. Ansell Healthcare on luonnollisesti osallistunut aktiivisesti uusien suojakäsinestandardien laatimiseen ja näiden standardien tarkastuksiin. Pyydämme ottamaan yhteyttä Technical Service tekniseen palveluumme, mikäli haluatte esitettyjen direktiivien lisäselvitystä tai lisätietoa testaukseen ja sertifiointiin liittyvistä menettelytavoista. 8

8 KÄSINESTANDARDIT STANDARDI EN 420: 2003 SUOJAKÄSINEILLE ASETETTAVAT YLEISET VAATIMUKSET ULOTTUVUUS Tässä standardissa määritellään yleiset vaatimukset käsineen mallille ja rakenteelle, vaarattomuudelle, käyttömukavuudelle ja tehokkuudelle sekä merkinnälle ja annettavalle informaatiolle. Tämä koskee kaikkia suojakäsineitä. Tätä standardia voidaan myös soveltaa käsivarsisuojuksiin. Tärkeimmät kohdat esitetään seuraavassa. Joitakin hyvin erikoistuneita käyttötarkoituksia varten suunniteltuja käsineitä, kuten sähköteknikon käsineitä tai leikkauskäsineitä, säätelevät muut tiukemmat työkohtaiset standardit (Tarkempia tietoja on saatavilla pyynnöstä) MÄÄRITELMÄ Käsine on henkilökohtainen suojavaruste, joka suojaa kättä ja kaikkia käden osia vaaroilta. Käsine voi myös peittää osan kyynärvartta ja käsivartta. Suoritustaso on numero (välillä 0-4), joka osoittaa miten käsine on suoriutunut tietyssä testissä ja jonka mukaan kyseisen testin tulokset voidaan pisteyttää. Taso 0 osoittaa, että käsine on joko testaamaton tai asettuu vähimmäissuoritustason alapuolelle. Suoritustaso X merkitsee, että testimenetelmä ei sovi käsinenäytteeseen. Suuremmat luvut merkitsevät korkeampia suoritustasoja. VAATIMUKSET KÄSINEEN RAKENNE JA MALLI. Käsineiden on tarjottava suurin mahdollinen suoja odotettavissa olevissa loppukäytön olosuhteissa. Kun saumat luetaan mukaan, saumojen vahvuus ei saa vähentää käsineen kokonaissuoritustasoa. 9

9 VAARATTOMUUS Itse käsineet eivät saa aiheuttaa käyttäjälle mitään haittaa Käsineen ph arvon tulee olla välillä 3,5 9,5 Kromi (VI) pitoisuuden tulee olla havaittavuusrajan alapuolella (< 10 ppm) Luonnonkumikäsineet tulee testata ekstrahoituvien proteiinien osalta EN standardin mukaan. PUHDISTUSOHJEET Mikäli huolto-ohjeet on annettu, suoritustasot eivät saa laskea suurimman suositellun puhdistusjaksomäärän jälkeen. SÄHKÖSTAATTISET OMINAISUUDET Sähköstaattisen purkausriskin vähentämiseksi tarkoitetut antistaattiset käsineet tulee testata EN 1149 standardin mukaan. Saadut testiarvot tulee ilmoittaa käyttöohjeissa. Sähköstaattista piktogrammia EI saa käyttää LAJITTELU KOON MUKAAN (KATSO ALLA OLEVAA TAULUKKOA) Vähimmäispituuden alittavista käsineistä tulee käyttää nimitystä Sopivat erityiskäyttöön KÄTEVYYS Mikäli tarpeen suorituskyky tulee pisteyttää alla olevan taulukon mukaan VESIHÖYRYN PÄÄSTÖ JA IMEYTYMINEN Mikäli tarpeen, käsineiden tulee mahdollistaa vesihöyryn päästö (5mg/cm 2.h) Mikäli käsineet estävät vesihöyryn päästön, sen tulisi olla vähintään 8 mg/cm 2 8 tunnin ajan. MERKINTÄ JA INFORMAATIO Käsineen merkintä Jokainen käsine tulee varustaa seuraavilla merkinnöillä: - Valmistajan nimi - Käsinettä ja kokoa koskeva ilmoitus - CE -merkki Asianmukaiset piktogrammit ja niiden mukana asiaankuuluvat suoritustasot ja EN standardin viite. Merkinnän tulee olla luettavissa käsineen koko käyttöiän ajan. Milloin käsineen merkintä ei ole mahdollinen käsineen ominaisuuksien johdosta, tämä tulee ilmoittaa ensimmäisessä pakkausliitteessä. Välittömästi käsineet sisältävän pakkauksen merkintä Valmistajan tai tämän edustajan nimi ja osoite Käsinettä ja kokoa koskeva ilmoitus CE -merkki Käyttöinformaatio - Yksinkertainen malli: vain vähäisen vaaran varalta - Perus- tai erikoismalli: asiaankuuluvat piktogrammit - Kun suoja rajoittuu osaan kättä, tämä tulee mainita (esim. vain kämmenpuolen suojaava malli ) 10

10 Viittaus siihen, mistä informaatiota on saatavissa. Käyttöohjeet (toimitettava kun käsine tuodaan markkinoille) Valmistajan tai tämän edustajan nimi ja osoite Käsineen käyttötarkoitus Saatavilla olevat koot CE -merkki Hoito- ja säilytysohje Käyttöohjeet ja käytön rajoitukset Luettelo käsineessä käytetyistä aineista, joiden tiedetään aiheuttavan allergioita Luettelon kaikista käsineen sisältämistä aineista tulee olla pyynnöstä saatavissa. Tuotteen sertifioineen Ilmoitetun laitoksen (Notified Body) nimi ja osoite Käsineiden lajittelu koon mukaan Käsineen koko Sopii käden kokoon Käden ympärysmitta/pituus (mm) Käsineen vähimmäispituus (mm) / / / / / / Käsineen kätevyys Suoritustaso Pienimmän läpimitan neula, joka voidaan poimia käsineellä varustetulla kädellä 3 kertaa / 30 sekuntia (mm)

11 STANDARDI EN 374: 2003 KEMIKAALEILTA JA MIKRO-ORGANISMEILTA SUOJAAVAT KÄSINEET ULOTTUVUUS Tässä standardissa määritellään käsineiden kyky suojata käyttäjää kemikaaleilta ja/tai mikro-organismeilta. MÄÄRITELMIÄ Penetraatio (läpitunkeutuminen) Penetraatiolla tarkoitetaan kemikaalin ja/tai mikro-organismin liikkumista huokoisten materiaalien, saumojen, mikroreikien tai muiden epätäydellisyyksien läpi suojaavassa käsinemateriaalissa ei-molekyylitasolla. Läpäisy Käsineiden kumi- ja muovikalvot eivät aina toimi nesteiden estäjinä. Ne saattavat joskus toimia sieninä huuhtoen mukaansa nesteet ja pitäen niitä ihoa vasten. Siksi on välttämätöntä mitata läpäisyaikoja tai aika, joka kuluu vaarallisen nesteen pääsylle kosketukseen ihon kanssa. VAATIMUKSET Käsineen pienimmän mahdollisen nesteenkestävän osan tulee olla vähintään yhtä suuri kuin EN 420 standardissa määritelty käsineiden vähimmäispituus. Penetraatio (läpitunkeutuminen): Käsine ei saa vuotaa, kun sitä testataan ilma- ja/tai vesivuototestillä ja se tulee testata ja tarkastaa hyväksyttävien laatutasojen mukaisesti (Acceptable Quality Levels). Suoritustaso Hyväksyttävä suoritustaso yksikkö Tarkastustasot Taso 3 < 0.65 G1 Taso 2 < 1.5 G1 Taso 1 < 4.0 S4 12

12 A B C Kemikaaleja kestävän käsineen piktogrammi on varustettava 3-merkkisellä koodilla. Tämä koodi viittaa 3 kemikaalin koodikirjaimiin (12 standardin mukaan määritellyn kemikaalin listalta), joille on saatu ainakin 30 minuutin läpäisyaika. KOODIKIRJAIN KEMIKAALI CAS -NUMERO LUOKKA A Metanoli Primäärialkoholi B Asetoni Ketoni C Asetonitriili Nitriiliyhdiste D Diklorometaani Klooriparafiini E Karobonidisulfiitti Rikkipitoinen orgaaninen yhdiste F Tolueeni Aromaattinem hiilivety G Dietyyliamiini Amiini H Tetrahydrofuraani Heterosyklinen ja - eetteriyhdiste I Etyyliasetaatti Esteri J n-heptaani Kyllästetty hiilivety K Natriumhydroksidi 40 % Epäorgaaninen emäs L Rikkihappo 96% Epäorgaaninen mineraalihappo Läpäisy: Kukin kemikaali on luokiteltu läpäisyajan mukaan (suoritustaso 0-6) Mitattu läpäisyaika Suojaus- luokka Mitattu läpäisyaika Suojaus- luokka > 10 minuuttia luokka 1 > 120 minuuttia luokka 4 > 30 minuuttia luokka 2 > 240 minuuttia luokka 5 > 60 minuuttia luokka 3 > 480 minuuttia luokka 6 13

13 Alhaisen kemikaalien kestävyyden tai Vedenpitävän käsineen piktogrammia on käytettävä niiden käsineiden osalta, jotka eivät saavuta vähintään 30 minuutin läpäisyaikaa vähintään kolmea määrätyltä listalta valittua kemikaalia vasten, mutta jotka noudattavat penetraatiotestiä. Mikro-organismipiktogrammia tulee käyttää kun käsine noudattaa penetraatiotestissä vähintään suoritustasoa 2. Varoitus : Tämä kemikaalitietoja koskeva informaatio ei välttämättä kuvasta todellista ajan kulumista työpaikalla. 14

14 STANDARDI EN 388: 2003 MEKAANISILTA VAAROILTA SUOJAAVAT KÄSINEET ULOTTUVUUS Tämä standardi pätee kaikentyyppisiin suojakäsineisiin kun kyseessä ovat hankauksen, teräviillon, piston ja repeämisen aiheuttamat fysikaaliset ja mekaaniset vaaratilanteet. MÄÄRITELMÄ JA VAATIMUKSET Suoja mekaanisilta vaaroilta ilmaistaan piktogrammilla, jota seuraa neljä numeroa (suoritustasoja), joista kukin edustaa testisuoriutumista tietyn vaaran osalta. a b c d Mekaanisten vaarojen piktogrammi on varustettu 4-merkkisellä koodilla: a. hankauksenkesto perustuu jaksojen lukumäärään, joka tarvitaan, jotta hankaus menee näytekäsineen läpi. b. viillonkestävyys perustuu jaksojen lukumäärään, joka tarvitaan, jotta viilto menee näytteen läpi jatkuvalla nopeudella. c. repäisylujuus perustuu voiman suuruuteen, joka tarvitaan näytteen repeämiseksi. d. pistonkestävyys perustuu voiman suuruuteen, joka tarvitaan näytteen lävistämiseen vakiokokoisella kärjellä. 15

15 Kaikissa tapauksissa, [0] osoittaa alhaisinta suoritustasoa seuraavasti: TESTI SUORITUSKYVYN PISTEYTYS A. Hankauksenkesto (jaksot) < B. Viillonkestävyys (tekijä) < C. Repäisylujuus (newton) < D. Pistonkestävyys (newton) < Nämä suoritustasot on esitettävä näkyvästi piktogrammin vieressä pakkauksessa, joka välittömästi sisältää käsineet. Nämä suoritustasot on esitettävä näkyvästi piktogrammin vieressä pakkauksessa, joka välittömästi sisältää käsineet. 16

16 STANDARDI EN 407: 2004 Edelleen tarkistettavana LÄMPÖHAITOILTA SUOJAAVAT KÄSINEET ULOTTUVUUS Tässä standardissa määritellään suojakäsineiden lämpösuoritustaso kuumuutta ja/tai tulta vastaan. MÄÄRITELMÄ JA VAATIMUKSET Suojan luonteen ja määrän osoittaa piktogrammi, jota seuraa kuuden suoritustason sarja liittyen erityisiin suojaominaisuuksiin. a b c d e f Kuumuus ja liekki piktogrammi on varustettu 6-merkkisellä luvulla: a. syttyvyyden kestävyys (suoritustaso 0-4) b. kontaktilämmön kestävyys (suoritustaso 0-4) c. virtaavan lämmön kestävyys (suoritustaso 0-4) d. säteilylämmön kestävyys (suoritustaso 0-4) e. pienten sulametalliroiskeiden kestävyys (suoritustaso 0-4) f. suurien sulametalliroiskeiden kestävyys (suoritustaso 0-4) Käsineiden on saavutettava vähintään suoritustaso 1 hankauksen ja repeämien osalta. 17

17 Syttyvyyden kestävyys : perustuu ajan pituuteen, jona materiaali jatkaa palamista ja hehkumista sen jälkeen kun syttymislähde on poistettu. Käsineen saumat eivät saa aueta 15 sekunnin syttymisajan jälkeen. Kontaktilämmön kestävyys : perustuu lämpötilajaksolle ( C), jolla käyttäjä ei tunne kipua vähintään 15 sekunnin ajan. Mikäli saavutetaan EN -taso 3 tai sitä korkeampi taso, tuotteelle merkitään syttyvyystestissä vähintään EN taso 3. Muutoin enimmäiskontaktilämpötasoksi tulee ilmoittaa taso 2. Virtaavan lämmön kestävyys : perustuu ajan pituuteen, jona käsine pystyy viivyttämään lämmön siirtymistä liekistä. Suoritustaso tulee mainita ainoastaan mikäli syttyvyystestissä saavutetaan suoritustaso 3 tai 4. Säteilylämmön kestävyys : perustuu ajan pituuteen, jona käsine pystyy viivästyttämään kuumuuden siirtymistä, kun se on altistunut säteilylämmön lähteelle. Suoritustaso tulee mainita ainoastaan mikäli syttyvyystestissä saavutetaan suoritustaso 3 tai 4. Pienten sulametalliroiskeiden kestävyys : sulametallipisaroiden lukumäärä, joka vaaditaan näytekäsineen kuumentumiseksi tietylle tasolle. Suoritustaso tulee mainita ainoastaan mikäli syttyvyystestissä saavutetaan suoritustaso 3 tai 4. Suurien sulametalliroiskeiden kestävyys : sulametallin paino, joka vaaditaan pehmenemisen tai mikroreikämuodostuksen aiheuttamiseksi kaikkialla välittömästi näytekäsineen taakse asetetulla simuloidulla iholla. Testi on epäonnistunut mikäli metallipisarat jäävät kiinni käsinemateriaaliin tai jos näytekappale syttyy palamaan. 18

18 STANDARDI EN 511: 1994 KYLMÄLTÄ SUOJAAVAT KÄSINEET ULOTTUVUUS Tämä standardi pätee kaikkiin käsineisiin, jotka on tarkoitettu suojaamaan käsiä virtaavalta kylmyydeltä ja kontaktikylmyydeltä aina 50 C kylmyyteen asti. MÄÄRITELMÄ JA VAATIMUKSET Suoja kylmyyttä vastaan ilmaistaan piktogrammilla, jota seuraa kolmen suoritustason sarja liittyen erityisiin suojaominaisuuksiin. a b c Kylmyysvaaran piktogrammi on varustettu 3-merkkisellä luvulla: a. virtaavan kylmyyden kestävyys (suoritustaso 0-4) b. kontaktikylmyyden kestävyys (suoritustaso 0-4) c. veden läpäisevyys (0 tai 1) Kaikkien käsineiden on saavutettava vähintään suoritustaso 1 hankauksen ja repäisyn osalta. Virtaavan kylmyyden kestävyys : perustuu käsineen termaalisiin eristysominaisuuksiin, jotka saavutetaan mittaamalla kylmyyden siirtyminen virtaamisen kautta. Kontaktikylmyyden kestävyys : perustuu käsinemateriaalin termaaliseen kestävyyteen kun se altistuu kosketukseen kylmän esineen kanssa. Vedenläpäisemättömyys : 0 = veden penetraatio eli läpitunkeutuminen 30 minuutin kuluttua altistuksesta 1 = ei veden penetraatiota. 19

19 STANDARDI EN 421: 1994 RADIOAKTIIVISELTA SAASTUMISELTA JA IONISOIVALTA SÄTEILYLTÄ SUOJAAVAT KÄSINEET ULOTTUVUUS Tämä standardi pätee käsineisiin, joiden tarkoituksena on suojata ionisoivalta säteilyltä ja radioaktiiviselta saastumiselta. MÄÄRITELMÄ JA VAATIMUKSET Suojan luonne esitetään piktogrammilla, joka liittyy erityisiin suojaominaisuuksiin. Suojan varmistamiseksi radioaktiiviselta saastumiselta käsineen on oltava nesteenpitävä ja sen tulee läpäistä EN 374 standardissa määritelty penetraatiotesti. Kun kyseessä ovat eristetyissä tiloissa käytettävät käsineet käsineen tulee antaa hyvä kestävyys vesihöyryn läpäisevyyttä vastaan. Suojan varmistamiseksi ionisoivalta säteilyltä käsineen on sisällettävä tietty määrä lyijyä, joka ilmaistaan lyijyekvivalenssina. Tämä lyijyekvivalenssi on merkittävä jokaiseen käsineeseen. Ionisoivalle säteilylle altistuneet materiaalit on muotoiltava sen mukaan miten ne käyttäytyvät suhteessa otsonihalkeiluun. Tämä testi on vapaaehtoinen ja sitä voidaan käyttää apuna sellaisten käsineiden valitsemiseen, jotka edellyttävät vastustuskykyä ionisoivaa säteilyä vastaan. 20

20 KAIKKI TARVITSEMANNE TUKI KYETÄKSENNE TEKEMÄÄN TURVALLISIMMAN VALINNAN Ansell Healthcare yhtiö ei ole pelkästään ottanut käyttöön kaikkia edellä mainittuja menettelytapoja, vaan yhtiö suorittaa toistuvasti laaduntarkastuksia, jotka ovat tiukempia kuin mitä laki edellyttää. (Erityisesti jokaista tuotantoprosessin vaihetta valvotaan tarkasti teollisuudenalan yhdenmukaisimman tuotannon laadun aikaansaamiseksi). Tuote-esitteemme sisältää yksityiskohtaisemman kuvauksen jokaisesta käsineestä sekä käyttösuositukset. Mikäli tunnette tarvitsevanne lisäapua valintanne suorittamiseksi, lähetämme mielihyvin asiantuntevan konsultin tarkkailemaan käsineitänne toiminnassa ja suosittamaan optimaalisen valinnan. Muistutamme, että henkilökohtaisia suojavarusteita koskevan PPE direktiivin 5. artiklan mukaan teitä vaaditaan osoittamaan, että varustatte työntekijänne turvallisimmalla ja sopivimmalla saatavissa olevalla suojalla. Näin ollen, jos teillä on erityistarpeita, suosittelemme että hyödynnätte Ansellin ainutlaatuista paikanpäällä annettavaa neuvontapalvelua. 21

21 ANSELL HEALTHCARE GUARANTEE -TAKUU Kaikki käsineet, jotka ostatte meiltä on sertifioitu henkilökohtaista suojavarustusta koskevan PPE 89/686/EEC -direktiivin ja asiaankuuluvien EN -standardien mukaan ja ne on CE -merkitty. Voitte luottaa siihen, että kaikki turva-alan tuotteet jotka ostatte Ansellilta valmistetaan, testataan, pakataan ja dokumentoidaan täsmällisesti vallitsevan eurooppalaisen lainsäädännön mukaisesti. Kukaan ei tunne suojakäsineitä ja paremmin kuin Ansell. Valitsemalla suojatuotteet, joiden tiedätte olevan laadultaan korkeatasoisimmat, ette yksinomaan tee parasta päätöstä työntekijöittenne kannalta, vaan täytätte selkeästi lainmukaisen velvollisuutenne. 22

22 Ansell Limited on johtava suojatuotealan yritys maailmassa. Yhtiöllä on toimintaa Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa ja se työllistää yli ihmistä maailmanlaajuisesti. Yhtiöllä on johtava asema luonnonkumi- ja synteettisillä polymeerikäsienemarkkinoilla ja kondomimarkkinoilla. Ansellin toiminta painottuu kolmelle pääliiketoiminta-alueelle: Occupational Healthcare toimittaa käsisuojia teollisille markkinoille, Professional Healthcare toimittaa kirurgin- ja tutkintakäsineitä terveydenhuollon ammattilaisille ja Consumer Healthcare toimittaa kondomeja ja talouskäsineitä. Lisää tietoa Ansellista ja sen tuotteista löydät Ansell Healthcare Europe N.V. Riverside Business Park, Spey House Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium Tel. +32 (0) Fax +32 (0) Fax Customer Service +32 (2)

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) 10869/15 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D039794/02 Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen. Marbocote Cleaner

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen. Marbocote Cleaner KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 197/26/EY, 31 artikla mukainen 1 AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Tuotenimi Kuvaus Yritys Industrial Mould Cleaner Marbocote Ltd Unit B, Telford

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Created on: 11.08.2010 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot Tuotetiedot Aineen ja/tai seoksen käyttötapa Biokemiallinen tutkimus ja analyysit Valmistaja: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Lisätiedot

Katsaus työ- ja suojavaatteiden standardisointiin. Tuoteturvallisuuspäivä / Auli Pylsy

Katsaus työ- ja suojavaatteiden standardisointiin. Tuoteturvallisuuspäivä / Auli Pylsy Katsaus työ- ja suojavaatteiden standardisointiin Tuoteturvallisuuspäivä 10.5.2016/ Auli Pylsy 1 Standardisoimisyhdistys TEVASTA ry Yksi SFS:n 12:sta toimialayhteisöstä, joka huolehtii standardisoimistyöstä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET

UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET SUOJAVAATTEET JA TYÖVAATTEET Tuoteturvallisuuspäivä Pirje Lankinen Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus henkilönsuojaimista

Lisätiedot

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Määräys 4/2010 1/(6) Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki tervedenhuollon laitteista ja

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Moduuli 1: Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus mahdollisten

Lisätiedot

Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7

Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7 Säteilyn käyttöön liittyvät määräykset 24.11.2015, ST-koulutus Biomedicum Fyysikko Touko Kaasalainen HUS-Kuvantaminen touko.kaasalainen@hus.fi Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7 Terveydenhuollon

Lisätiedot

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Valvira valvoo terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valmistusta ja markkinoita sekä edistää käytön turvallisuutta. Valmistajat vastaavat siitä, että tuotteiden

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

CT KIRJO BIO kirjopyykin pesujauhe

CT KIRJO BIO kirjopyykin pesujauhe x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi CT

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp. Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote EY:n asetuksen 1907/2006 mukaisesti Päiväys: 25-marras-2008 Muutosnumero: 1 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Aineen tai valmisteen sekä Valmisteen

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Muut kauppanimet Pätee myös seuraaviin materiaalinumeroihin: 950049; 950098; 950153; 1005077; 950048; 950054;

Lisätiedot

Savunpoistoluukkuja koskevan tuotestandardin EN 12101-2 kansallinen soveltamisstandardi SFS 7024.

Savunpoistoluukkuja koskevan tuotestandardin EN 12101-2 kansallinen soveltamisstandardi SFS 7024. Savunpoistoluukkuja koskevan tuotestandardin EN 12101-2 kansallinen soveltamisstandardi SFS 7024. Testiluokat ja soveltaminen Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 2013 Kimmo Kaukanen 27.11.2013 2 Sisältö

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Käsiteltävät kemikaalit 3. Tuotantomäärät 4. Olemassa

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Finvac seminaari 25.1.2017 Lainsäädäntöpohja MRL Olennaiset tekniset

Lisätiedot

Tutkimuskäsineet. Leikkauskäsineet. Suojakäsineet

Tutkimuskäsineet. Leikkauskäsineet. Suojakäsineet Käsineet Tutkimuskäsineet. Leikkauskäsineet. Suojakäsineet Käsineet Abenan asiantuntemuksen ja kokemuksen avulla valitset parhaan käsineen kuhunkin tarpeeseen. Käsineiden tärkeimmät valintaperusteet ovat

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) 6757/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 24. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: MI 167 ENT 49 COMPET 152 DELACT 35 Euroopan komission

Lisätiedot

N:o TOIMIJAN TOIMINNAN LAATU JA LAAJUUS SEKÄ RISKINARVIOINTIIN PE- RUSTUVAT TARKASTUSTIHEYDET

N:o TOIMIJAN TOIMINNAN LAATU JA LAAJUUS SEKÄ RISKINARVIOINTIIN PE- RUSTUVAT TARKASTUSTIHEYDET N:o 111 303 Liite 1 TOIMIJAN TOIMINNAN LAATU JA LAAJUUS SEKÄ RISKINARVIOINTIIN PE- RUSTUVAT TARKASTUSTIHEYDET Toimijan toiminnan laatu, toimijaluokitus A. Tukkukauppa, tuonti A1 Tuonti kolmansista maista

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu: 1/5 * 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuotetunniste Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen / valmisteen käyttö Hampaiden

Lisätiedot

Miten terveydenhuollon laitteet on arvioitava ennen markkinointia?

Miten terveydenhuollon laitteet on arvioitava ennen markkinointia? Miten terveydenhuollon laitteet on arvioitava ennen markkinointia? Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Valvira, Jari Knuuttila, ylitarkastaja Jari Knuuttila Tavoite Tavoitteena on kuvata

Lisätiedot

Missä mennään palo-ovissa CE-merkintä vai tyyppihyväksyntä?

Missä mennään palo-ovissa CE-merkintä vai tyyppihyväksyntä? Missä mennään palo-ovissa CE-merkintä vai tyyppihyväksyntä? Paloseminaari 19 - Paloturvallisuus ja standardisointi Tiina Ala-Outinen VTT Expert Services Oy Sisältö Tyyppihyväksynnästä CE-merkintään CE-merkinnän

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 28.5.2014 L 159/41 ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 574/2014, annettu 21 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta liitteessä III

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

Jukka Pietilä 2013-06-19

Jukka Pietilä 2013-06-19 1 Jukka Pietilä 2013-06-19 LAITEMELUDIREKTIIVI 1. Yleistä Ns. laitemeludirektiivi saatettiin Suomessa voimaan asetuksella no. 621/01 Ulkona käytettävien laitteiden melupäästöstä. Asetus koskee vain niitä

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1 (9) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen Wax it Wet KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Wax it Wet; Tuotenro: 300.004 1.2 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.1: Palavat kaasut F+: Erittäin helposti syttyvää 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Hyväksytty käyttöön Hyväksytty laboratoriokäyttöön Hyväksynyt: Diskteknik / Jasico KAUPPANIMI KÄYTTÖTARKOITUS Ambio Film Puhdistusaine Tuotenumero

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista valmistajan ja käyttäjän vastuut välinehuollossa. Kimmo Linnavuori Ylilääkäri

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista valmistajan ja käyttäjän vastuut välinehuollossa. Kimmo Linnavuori Ylilääkäri Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista valmistajan ja käyttäjän vastuut välinehuollossa Kimmo Linnavuori Ylilääkäri Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymyksiä ja vastauksia Kysymyksiä ja vastauksia Milloin hypokloriitti hyväksytään aktiiviaineeksi? Biosidivalmistekomitean (BPC) käsittelyyn on työsuunnitelman mukaan tulossa (2016-2017) : Natriumhypokloriitti (2016 joulukuussa)

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12176/14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: MI 565 ENT 167 COMPET 459 DELACT 135 Euroopan komission

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013. Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013. Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013 Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta SAARA SIVONEN Esityksen sisältö Biosidivalmisteiden hyväksyminen Kansallinen lupa

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista - vaatimukset EMC-näkökulmasta

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista - vaatimukset EMC-näkökulmasta Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista - vaatimukset EMC-näkökulmasta ylitarkastaja Jari Knuuttila Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) SSTY:n EMC-seminaari 4.10.2016 Royal

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. heinäkuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12141/14 ADD 1 ENV 689 STATIS 80 RECH 333 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA

TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA Jukka Honkanen työsuojelupäällikkö HUS/Palvelukeskus 05.04.2006/J Honkanen 1 TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA Jukka Honkanen työsuojelupäällikkö HUS/Palvelukeskus

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

A7-0276/185

A7-0276/185 2.10.2013 A7-0276/185 Tarkistus 185 Lorenzo Fontana EFD-ryhmän puolesta Mietintö A7-0276/2013 Linda McAvan Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistaminen, esittämistapa ja myynti COM(2012)0788

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Sivu 1/5 Käyttöturvallisuustiedote EY 1907/2006 mukaan. Otepäivä 26.10.2010 Revisio 26.10.2010 Kauppanimi: HAGERTY ULTRASONIC JEWEL CLEAN

Sivu 1/5 Käyttöturvallisuustiedote EY 1907/2006 mukaan. Otepäivä 26.10.2010 Revisio 26.10.2010 Kauppanimi: HAGERTY ULTRASONIC JEWEL CLEAN Sivu 1/5 1 Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Käyttötarkoitus: Jalometallien tai korujen puhdistus- ja hoitotuote Valmistaja/toimittaja: Hagerty

Lisätiedot

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Vaatimusten mukaisuus (EU ja/tai kansallinen) on osoitettava jollain tavalla Onko tuotteella hen (=harmonisoitu

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Miten terveydenhuollon laitteiden turvallisuutta arvioidaan ja valvotaan?

Miten terveydenhuollon laitteiden turvallisuutta arvioidaan ja valvotaan? Miten terveydenhuollon laitteiden turvallisuutta arvioidaan ja valvotaan? Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Valvira, Jari Knuuttila, ylitarkastaja Jari Knuuttila Tavoite Tavoitteena

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ylitarkastaja Mia Piipari Elintarvikehygieniayksikkö 6.3.2012 Uudistunut elintarvikelaisäädäntö Elintarvikelaki (23/2006) muutos 352/2011

Lisätiedot

Innovatiivinen hankintaprosessi

Innovatiivinen hankintaprosessi Innovatiivinen hankintaprosessi Mikä se on ja miten se tehdään? Kuntatalo 4.5.2015 Katariina Huikko johtava lakimies Mikä on innovaatio? Hankintalain valmistelutyöryhmän mietintö TEM 37/2015, 4 : Innovaatio

Lisätiedot

Dnro 6572/03.00/2010. Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävät laiterekisteri-ilmoitukset

Dnro 6572/03.00/2010. Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävät laiterekisteri-ilmoitukset Määräys 2/2010 1/(7) Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävät laiterekisteri-ilmoitukset Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010)18

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -2540W EN 13813:2002. Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße D Stuttgart

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -2540W EN 13813:2002. Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße D Stuttgart EN 1504-2: 2004 EN 13813 08 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikafloor -2540W EN 13813:2002 02 08 01 02 024 0 000024 1008 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikafloor - 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai

Lisätiedot

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila 20.10.2016 Jaana Elo KoKo Palvelut EU-tasoinen lainsäädäntöä Neuvoston asetus 834 /2007 Neuvosto ja parlamentti: periaatteet ja tavoitteet

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.2: Palamattomat, myrkyttömät kaasut. 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1

Lisätiedot

Työelämä- ja markkinaosasto LUONNOS

Työelämä- ja markkinaosasto LUONNOS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Perustelumuistio Työelämä- ja markkinaosasto 7.10.2016 LUONNOS EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YKSINKERTAISISTA PAINESÄILIÖISTÄ 1 Asetusehdotuksen tarkoitus Ehdotuksessa

Lisätiedot

PENOSIL Premium All Weather Sealant

PENOSIL Premium All Weather Sealant Päiväys: 30.08.06 Versio no.: 1 Muutospäivä: 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Kauppanimi: Maahantuoja: OÜ Krimelte Osoite: Suur-Paala 10 13619

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

Mittausjärjestelmän kalibrointi ja mittausepävarmuus

Mittausjärjestelmän kalibrointi ja mittausepävarmuus Mittausjärjestelmän kalibrointi ja mittausepävarmuus Kalibrointi kalibroinnin merkitys kansainvälinen ja kansallinen mittanormaalijärjestelmä kalibroinnin määritelmä mittausjärjestelmän kalibrointivaihtoehdot

Lisätiedot

Päiväys: 30.10.2005 Edellinen päiväys: 15.01.2004

Päiväys: 30.10.2005 Edellinen päiväys: 15.01.2004 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 30.10.2005 15.01.2004 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOIKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN liuotin KÄYTTÖ Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan!

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Liity mukaan EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Hyödy yhteisöstä, joka on sitoutunut hoidon, hoivan ja avun tarpeessa olevien ikäihmisten hyvinvoinnin ja arvokkuuden edistämiseen Yhdessä voimme saavuttaa

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote EY:n asetuksen 1907/2006 mukaisesti Päiväys: 15-syys-2011*** Muutosnumero: 2*** 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Aineen tai valmisteen sekä Valmisteen

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus. Puista Bisnestä 1.2.2011. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos

Rakennustuoteasetus. Puista Bisnestä 1.2.2011. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Rakennustuoteasetus t t Puista Bisnestä 1.2.2011 Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos 1 Rakennustuoteasetus hyväksytty EU:n parlamentti hyväksyi CPR:n 18.1.2011 täysistunnon toisessa käsittelyssä Vuorossa

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Päiväys: 16.03.2003 Edellinen päiväys: 26.04.2001

Päiväys: 16.03.2003 Edellinen päiväys: 26.04.2001 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 16.03.2003 Edellinen päiväys: 26.04.2001 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri Sami Teräväinen

Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri Sami Teräväinen Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri 29.12.2016 Sami Teräväinen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YKSINKERTAISISTA PAINESÄILI- ÖISTÄ 1 Asetusehdotuksen tarkoitus Ehdotuksessa esitetään

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPABoS14/167 FI Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site:

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan SDS numero: 1250 V001.0 Tarkistuspäivämäärä: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Aineen tai valmisteen

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys. Lääkkeiden hyvät tuotantotavat

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys. Lääkkeiden hyvät tuotantotavat Määräys pp.kk.2012 3824/03.01.01/2012 X/2012 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys Lääkkeiden hyvät tuotantotavat Valtuutussäännökset Lääkelain (395/1987) 9 :n 3 momentti, 10 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä 10.4.2013 Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa Sisältö Siirtymäajat Unionin lupa Biosidivalmisteet Käsitellyt esineet Tehoaineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan SDS numero: 79881 V001.3 Tarkistuspäivämäärä: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Aineen tai valmisteen

Lisätiedot

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa:

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa: Sosiaali- ja terveysministeriö Terveyspalveluosasto Terveyspalveluryhmä PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO 19.12.2003 LAUSUNTO 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriölle ASIA Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 15.11.2012 2011/0254(NLE) LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä

Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä Heidi Niemimuukko 12.3.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esitys Turvallisuusjohtamisjärjestelmä konseptina Miksi turvallisuusjohtamista? Johtamisjärjestelmässä

Lisätiedot

Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat

Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat Eurokoodi 2012 seminaari Antti Koponen Rakennustuoteasetus CPR Rakennustuoteasetus julkaistiin OJ:ssa 4.4.2011, astui osittain voimaan 24.4.2011

Lisätiedot