TARKISTETTU SUOJAKÄSINEITÄ KOSKEVIEN EN - STANDARDIEN OPAS EN GUIDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARKISTETTU SUOJAKÄSINEITÄ KOSKEVIEN EN - STANDARDIEN OPAS EN GUIDE"

Transkriptio

1 TARKISTETTU SUOJAKÄSINEITÄ KOSKEVIEN EN - STANDARDIEN OPAS EN GUIDE

2 SISÄLLYSLUETTELO Vahvempi sitoutuminen terveyteen ja turvallisuuteen 4 Henkilökohtaista suojavarustusta koskevan PPE -direktiivin noudattaminen 6 Yksinkertaisen mallin käsineet vain vähäisen vaaran varalta 6 Perusmallin käsineet kohtalaisen vaaran varalta 6 Erikoismalliset käsineet peruuttamattoman tai hengenvaarallisen vaaran varalta 7 Standardien kohottaminen Euroopassa 8 Käsinestandardit 9 Standardi EN Suojakäsineiden yleisvaatimukset Standardi EN Kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat käsineet Standardi EN Mekaanisilta vaaroilta suojaavat käsineet Standardi EN Lämpöhaitoilta suojaavat käsineet Standardi EN Kylmältä suojaavat käsineet Standardi EN Ionisaatiosäteilyltä ja radioaktiiviselta saastumiselta suojaavat käsineet Kaikki tarvitsemanne tuki kyetäksenne tekemään turvallisimman valinnan 21 Ansell Healthcare Guarantee -takuu 22 3

3 VAHVEMPI SITOUTUMINEN TERVEYTEEN JA TURVALLISUUTEEN Yhteiseurooppalainen lainsäädäntö ei tyydy pelkästään kaupan esteiden poistamiseen: se pyrkii myös kohottamaan yhteiskunta- ja hyvinvointipolitiikan tasoa kaikkialla Euroopassa. Se sisältää erityisvelvoitteen parantaa kaikkien eurooppalaisten työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta työssä. Sitoutuminen yltää Unionissa tällä hetkellä toteutettavan parhaan käytännön tasolle on sisällytetty laillisesti sitovaan Puitedirektiiviin (89/391/ EEC). Tämä direktiivi ei yksinomaan aseta laajoja suuntaviivoja terveydelle ja turvallisuudelle, vaan asettaa myös työnantajalle ehdottoman velvollisuuden varmistaa työntekijöiden turvallisuus ja terveys työpaikallaan. Tätä direktiiviä täydentää viisi liitännäisdirektiiviä, joista yksi säätelee välittömästi suojakäsineiden käyttöä. Henkilökohtaisen suojavarusteen (Personal Protective Equipment) käyttöä koskeva direktiivi 89/656/EEC Direktiivin neljä artiklaa ansaitsevat erityishuomiota, sillä ne asettavat huomattavia velvollisuuksia työnantajille. 3. ARTIKLASSA todetaan, että ennen minkäänlaisen henkilökohtaisen suojavarusteen eli PPE: n valintaa on tehtävä perusarviointi riskin tunnistamiseksi ja arvioimiseksi. Milloin mahdollista, riskiä on pienennettävä tai se tulee eliminoida työpaikkakäytäntöä muuttamalla. Tämä vaihtoehto on aina asetettava PPE: n käytön edelle. 4. ARTIKLAN mukaan työnantajan on informoitava työntekijöitään työpaikan vaaroista, toimitettava asianmukaisia ja sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita, jotka noudattavat EU standardeja sekä annettava riittävästi ohjeita niiden käytöstä. Työnantajan tulee lisäksi varmistaa, että PPE:tä käytetään yksinomaan valmistajan tarkoittamaan käyttötarkoitukseen ja valmistajan ohjeiden mukaisesti. 4

4 5. ARTIKLASSA työnantajaa vaaditaan: 1. Tarkastamaan työpaikan vaarat ja arvioimaan riskitaso työntekijöiden kannalta. 2. Määrittämään käsineiden ominaisuudet, jotka ovat välttämättömiä työntekijöiden suojaamiseksi. 3. Varmistamaan, että kaikki työpaikalla käytetyt käsineet ovat PPE direktiivin ja asiaankuuluvien EN -standardien mukaiset. 4. Vertaamaan erityyppisten saatavilla olevien suojamenetelmien ansioita. 5. Pitämään täydellistä kirjanpitoa arvioinneista ja perusteista tietyntyyppisen käsineen valinnalle. Mikäli riski muuttuu millään tavoin, esim. uuden kemikaalin tai teollisen prosessin käyttöönoton seurauksena, arviointi on toistettava. Lopuksi 6. ARTIKLASSA jäsenvaltioiden edellytetään ottavan käyttöön kirjalliset säännöt työpaikan tilanteita varten, joissa henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttö tulee katsoa pakolliseksi. Työnantajien on luonnollisesti oltava tietoisia näistä säännöistä ja noudatettava niitä Uusien määräysten noudattamiseksi teidän on valittava käsineet, jotka eivät ainoastaan noudata yllä mainittua direktiiviä ja asiaankuuluvia turvastandardeja, vaan ovat myös todistettavasti laadultaan hyviä ja sopivimmat tarkoitettuun tehtävään. Kaikki Ansell Healthcare yhtiön teolliset tuotteet täyttävät nämä vaatimukset. Lisäksi asiantuntijamme auttavat teitä mielellään turvallisimman vallinnan suorittamisessa. 5

5 HENKILÖKOHTAISTA SUOJAVARUSTUSTA KOSKEVAN PPE- DIREKTIIVIN 89/686/EEC Direktiivissä määritellään kaksi käsineluokkaa, jotka vastaavat kahta riskitasoa: vähäinen ja hengenvaarallinen tai peruuttamaton vaara. Näiden kahden tason väliin jäävää vaaraa voidaan kuvata kohtalaiseksi vaaraksi. Noudattaaksenne direktiiviä 89/656/EEC teidän on määritettävä riskitaso ja valittava asianmukaiseen luokkaan kuuluivat käsineet. On kehitetty merkintäjärjestelmä, joka auttaa teitä kyseisessä valinnassa. (Pyydämme huomioimaan, että alkuperäistä PPE -direktiiviä 89/686/EEC on muutettu sekä direktiivillä 93/95/EEC että CE merkintädirektiiveillä 93/68/EEC ja 95/58 EEC). Yksinkertaisen mallin käsineet vain vähäisen vaaran varalta Malliltaan yksinkertaisten ja suojaa alhaisen tason riskeiltä antavien käsineiden, esim. huoltomiehen käsineiden, ollessa kyseessä valmistajilla on lupa testata ja sertifioida käsineet itse. Tämän kategorian käsineet on CE -merkitty seuraavasti: Perusmallin käsineet keskitason vaaraa varten Käsineet, jotka on suunniteltu suojaamaan kohtalaiselta vaaralta, esim. yleiskäyttökäsineet jotka edellyttävät hyvää suoritustasoa viillon, piston ja hankauksen osalta, on alistettava riippumattomaan testaukseen ja sertifiointiin Ilmoitetun laitoksen (Notified body) toimesta. Ainoastaan näillä hyväksytyillä laitoksilla on oikeus myöntää CE -merkki, jota ilman käsineitä ei ole lupa myydä. 6

6 Jokaisella Ilmoitetulla laitoksella on oma tunnistenumeronsa. Tuotteen sertifioivan ilmoitetun laitoksen nimen ja osoitteen on käytävä ilmi käsineiden mukana toimitettavista käyttöohjeista. Perusmallin käsineet on CE -merkitty seuraavasti: Erikoismalliset käsineet peruuttamattoman tai hengenvaarallisen vaaran varalta Käsineet, jotka on tarkoitettu suojaamaan pahimmilta vaaroilta, esim. kemikaaleilta, on myös testattava ja sertifioitava Ilmoitetun laitoksen toimesta. Lisäksi valmistajan käyttämä laadunvarmistusjärjestelmä tuotannon yhdenmukaisuuden takaamiseksi on tarkistettava riippumattomalla menettelyllä. Tätä arviointia suorittava laitos tunnistetaan numerolla, jonka on esiinnyttävä CE -merkin vieressä (tässä tapauksessa, 0493). Erikoismalliset käsineet on CE -merkitty seuraavasti: 0493 (Pyydämme huomioimaan, että alkuperäinen PPE direktiivi 89/686/EEC on korjattu sekä 93/95/EEC direktiivillä että CE -merkintädirektiiveillä 93/68/EEC ja 95/58 EEC). 7

7 STANDARDIEN KOHOTTAMINEN EUROOPASSA Henkilökohtaisen suojavarustedirektiivin käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa työturvallisuutta. Tämä saavutetaan vakiinnuttamalla tuotantoa ja käyttöä varten kaikkialla Unionissa pätevät standardit; ja tämä on Euroopan normalisointikomitean (Committee for European Normalisation (CEN)) määräys. Komitea koostuu kunkin jäsenvaltion ja EFTA:n kansallisten standardisointilaitosten edustajista sekä suurimmista eurooppalaisista henkilökohtaisten suojavarusteiden valmistajista. Ansell Healthcare on luonnollisesti osallistunut aktiivisesti uusien suojakäsinestandardien laatimiseen ja näiden standardien tarkastuksiin. Pyydämme ottamaan yhteyttä Technical Service tekniseen palveluumme, mikäli haluatte esitettyjen direktiivien lisäselvitystä tai lisätietoa testaukseen ja sertifiointiin liittyvistä menettelytavoista. 8

8 KÄSINESTANDARDIT STANDARDI EN 420: 2003 SUOJAKÄSINEILLE ASETETTAVAT YLEISET VAATIMUKSET ULOTTUVUUS Tässä standardissa määritellään yleiset vaatimukset käsineen mallille ja rakenteelle, vaarattomuudelle, käyttömukavuudelle ja tehokkuudelle sekä merkinnälle ja annettavalle informaatiolle. Tämä koskee kaikkia suojakäsineitä. Tätä standardia voidaan myös soveltaa käsivarsisuojuksiin. Tärkeimmät kohdat esitetään seuraavassa. Joitakin hyvin erikoistuneita käyttötarkoituksia varten suunniteltuja käsineitä, kuten sähköteknikon käsineitä tai leikkauskäsineitä, säätelevät muut tiukemmat työkohtaiset standardit (Tarkempia tietoja on saatavilla pyynnöstä) MÄÄRITELMÄ Käsine on henkilökohtainen suojavaruste, joka suojaa kättä ja kaikkia käden osia vaaroilta. Käsine voi myös peittää osan kyynärvartta ja käsivartta. Suoritustaso on numero (välillä 0-4), joka osoittaa miten käsine on suoriutunut tietyssä testissä ja jonka mukaan kyseisen testin tulokset voidaan pisteyttää. Taso 0 osoittaa, että käsine on joko testaamaton tai asettuu vähimmäissuoritustason alapuolelle. Suoritustaso X merkitsee, että testimenetelmä ei sovi käsinenäytteeseen. Suuremmat luvut merkitsevät korkeampia suoritustasoja. VAATIMUKSET KÄSINEEN RAKENNE JA MALLI. Käsineiden on tarjottava suurin mahdollinen suoja odotettavissa olevissa loppukäytön olosuhteissa. Kun saumat luetaan mukaan, saumojen vahvuus ei saa vähentää käsineen kokonaissuoritustasoa. 9

9 VAARATTOMUUS Itse käsineet eivät saa aiheuttaa käyttäjälle mitään haittaa Käsineen ph arvon tulee olla välillä 3,5 9,5 Kromi (VI) pitoisuuden tulee olla havaittavuusrajan alapuolella (< 10 ppm) Luonnonkumikäsineet tulee testata ekstrahoituvien proteiinien osalta EN standardin mukaan. PUHDISTUSOHJEET Mikäli huolto-ohjeet on annettu, suoritustasot eivät saa laskea suurimman suositellun puhdistusjaksomäärän jälkeen. SÄHKÖSTAATTISET OMINAISUUDET Sähköstaattisen purkausriskin vähentämiseksi tarkoitetut antistaattiset käsineet tulee testata EN 1149 standardin mukaan. Saadut testiarvot tulee ilmoittaa käyttöohjeissa. Sähköstaattista piktogrammia EI saa käyttää LAJITTELU KOON MUKAAN (KATSO ALLA OLEVAA TAULUKKOA) Vähimmäispituuden alittavista käsineistä tulee käyttää nimitystä Sopivat erityiskäyttöön KÄTEVYYS Mikäli tarpeen suorituskyky tulee pisteyttää alla olevan taulukon mukaan VESIHÖYRYN PÄÄSTÖ JA IMEYTYMINEN Mikäli tarpeen, käsineiden tulee mahdollistaa vesihöyryn päästö (5mg/cm 2.h) Mikäli käsineet estävät vesihöyryn päästön, sen tulisi olla vähintään 8 mg/cm 2 8 tunnin ajan. MERKINTÄ JA INFORMAATIO Käsineen merkintä Jokainen käsine tulee varustaa seuraavilla merkinnöillä: - Valmistajan nimi - Käsinettä ja kokoa koskeva ilmoitus - CE -merkki Asianmukaiset piktogrammit ja niiden mukana asiaankuuluvat suoritustasot ja EN standardin viite. Merkinnän tulee olla luettavissa käsineen koko käyttöiän ajan. Milloin käsineen merkintä ei ole mahdollinen käsineen ominaisuuksien johdosta, tämä tulee ilmoittaa ensimmäisessä pakkausliitteessä. Välittömästi käsineet sisältävän pakkauksen merkintä Valmistajan tai tämän edustajan nimi ja osoite Käsinettä ja kokoa koskeva ilmoitus CE -merkki Käyttöinformaatio - Yksinkertainen malli: vain vähäisen vaaran varalta - Perus- tai erikoismalli: asiaankuuluvat piktogrammit - Kun suoja rajoittuu osaan kättä, tämä tulee mainita (esim. vain kämmenpuolen suojaava malli ) 10

10 Viittaus siihen, mistä informaatiota on saatavissa. Käyttöohjeet (toimitettava kun käsine tuodaan markkinoille) Valmistajan tai tämän edustajan nimi ja osoite Käsineen käyttötarkoitus Saatavilla olevat koot CE -merkki Hoito- ja säilytysohje Käyttöohjeet ja käytön rajoitukset Luettelo käsineessä käytetyistä aineista, joiden tiedetään aiheuttavan allergioita Luettelon kaikista käsineen sisältämistä aineista tulee olla pyynnöstä saatavissa. Tuotteen sertifioineen Ilmoitetun laitoksen (Notified Body) nimi ja osoite Käsineiden lajittelu koon mukaan Käsineen koko Sopii käden kokoon Käden ympärysmitta/pituus (mm) Käsineen vähimmäispituus (mm) / / / / / / Käsineen kätevyys Suoritustaso Pienimmän läpimitan neula, joka voidaan poimia käsineellä varustetulla kädellä 3 kertaa / 30 sekuntia (mm)

11 STANDARDI EN 374: 2003 KEMIKAALEILTA JA MIKRO-ORGANISMEILTA SUOJAAVAT KÄSINEET ULOTTUVUUS Tässä standardissa määritellään käsineiden kyky suojata käyttäjää kemikaaleilta ja/tai mikro-organismeilta. MÄÄRITELMIÄ Penetraatio (läpitunkeutuminen) Penetraatiolla tarkoitetaan kemikaalin ja/tai mikro-organismin liikkumista huokoisten materiaalien, saumojen, mikroreikien tai muiden epätäydellisyyksien läpi suojaavassa käsinemateriaalissa ei-molekyylitasolla. Läpäisy Käsineiden kumi- ja muovikalvot eivät aina toimi nesteiden estäjinä. Ne saattavat joskus toimia sieninä huuhtoen mukaansa nesteet ja pitäen niitä ihoa vasten. Siksi on välttämätöntä mitata läpäisyaikoja tai aika, joka kuluu vaarallisen nesteen pääsylle kosketukseen ihon kanssa. VAATIMUKSET Käsineen pienimmän mahdollisen nesteenkestävän osan tulee olla vähintään yhtä suuri kuin EN 420 standardissa määritelty käsineiden vähimmäispituus. Penetraatio (läpitunkeutuminen): Käsine ei saa vuotaa, kun sitä testataan ilma- ja/tai vesivuototestillä ja se tulee testata ja tarkastaa hyväksyttävien laatutasojen mukaisesti (Acceptable Quality Levels). Suoritustaso Hyväksyttävä suoritustaso yksikkö Tarkastustasot Taso 3 < 0.65 G1 Taso 2 < 1.5 G1 Taso 1 < 4.0 S4 12

12 A B C Kemikaaleja kestävän käsineen piktogrammi on varustettava 3-merkkisellä koodilla. Tämä koodi viittaa 3 kemikaalin koodikirjaimiin (12 standardin mukaan määritellyn kemikaalin listalta), joille on saatu ainakin 30 minuutin läpäisyaika. KOODIKIRJAIN KEMIKAALI CAS -NUMERO LUOKKA A Metanoli Primäärialkoholi B Asetoni Ketoni C Asetonitriili Nitriiliyhdiste D Diklorometaani Klooriparafiini E Karobonidisulfiitti Rikkipitoinen orgaaninen yhdiste F Tolueeni Aromaattinem hiilivety G Dietyyliamiini Amiini H Tetrahydrofuraani Heterosyklinen ja - eetteriyhdiste I Etyyliasetaatti Esteri J n-heptaani Kyllästetty hiilivety K Natriumhydroksidi 40 % Epäorgaaninen emäs L Rikkihappo 96% Epäorgaaninen mineraalihappo Läpäisy: Kukin kemikaali on luokiteltu läpäisyajan mukaan (suoritustaso 0-6) Mitattu läpäisyaika Suojaus- luokka Mitattu läpäisyaika Suojaus- luokka > 10 minuuttia luokka 1 > 120 minuuttia luokka 4 > 30 minuuttia luokka 2 > 240 minuuttia luokka 5 > 60 minuuttia luokka 3 > 480 minuuttia luokka 6 13

13 Alhaisen kemikaalien kestävyyden tai Vedenpitävän käsineen piktogrammia on käytettävä niiden käsineiden osalta, jotka eivät saavuta vähintään 30 minuutin läpäisyaikaa vähintään kolmea määrätyltä listalta valittua kemikaalia vasten, mutta jotka noudattavat penetraatiotestiä. Mikro-organismipiktogrammia tulee käyttää kun käsine noudattaa penetraatiotestissä vähintään suoritustasoa 2. Varoitus : Tämä kemikaalitietoja koskeva informaatio ei välttämättä kuvasta todellista ajan kulumista työpaikalla. 14

14 STANDARDI EN 388: 2003 MEKAANISILTA VAAROILTA SUOJAAVAT KÄSINEET ULOTTUVUUS Tämä standardi pätee kaikentyyppisiin suojakäsineisiin kun kyseessä ovat hankauksen, teräviillon, piston ja repeämisen aiheuttamat fysikaaliset ja mekaaniset vaaratilanteet. MÄÄRITELMÄ JA VAATIMUKSET Suoja mekaanisilta vaaroilta ilmaistaan piktogrammilla, jota seuraa neljä numeroa (suoritustasoja), joista kukin edustaa testisuoriutumista tietyn vaaran osalta. a b c d Mekaanisten vaarojen piktogrammi on varustettu 4-merkkisellä koodilla: a. hankauksenkesto perustuu jaksojen lukumäärään, joka tarvitaan, jotta hankaus menee näytekäsineen läpi. b. viillonkestävyys perustuu jaksojen lukumäärään, joka tarvitaan, jotta viilto menee näytteen läpi jatkuvalla nopeudella. c. repäisylujuus perustuu voiman suuruuteen, joka tarvitaan näytteen repeämiseksi. d. pistonkestävyys perustuu voiman suuruuteen, joka tarvitaan näytteen lävistämiseen vakiokokoisella kärjellä. 15

15 Kaikissa tapauksissa, [0] osoittaa alhaisinta suoritustasoa seuraavasti: TESTI SUORITUSKYVYN PISTEYTYS A. Hankauksenkesto (jaksot) < B. Viillonkestävyys (tekijä) < C. Repäisylujuus (newton) < D. Pistonkestävyys (newton) < Nämä suoritustasot on esitettävä näkyvästi piktogrammin vieressä pakkauksessa, joka välittömästi sisältää käsineet. Nämä suoritustasot on esitettävä näkyvästi piktogrammin vieressä pakkauksessa, joka välittömästi sisältää käsineet. 16

16 STANDARDI EN 407: 2004 Edelleen tarkistettavana LÄMPÖHAITOILTA SUOJAAVAT KÄSINEET ULOTTUVUUS Tässä standardissa määritellään suojakäsineiden lämpösuoritustaso kuumuutta ja/tai tulta vastaan. MÄÄRITELMÄ JA VAATIMUKSET Suojan luonteen ja määrän osoittaa piktogrammi, jota seuraa kuuden suoritustason sarja liittyen erityisiin suojaominaisuuksiin. a b c d e f Kuumuus ja liekki piktogrammi on varustettu 6-merkkisellä luvulla: a. syttyvyyden kestävyys (suoritustaso 0-4) b. kontaktilämmön kestävyys (suoritustaso 0-4) c. virtaavan lämmön kestävyys (suoritustaso 0-4) d. säteilylämmön kestävyys (suoritustaso 0-4) e. pienten sulametalliroiskeiden kestävyys (suoritustaso 0-4) f. suurien sulametalliroiskeiden kestävyys (suoritustaso 0-4) Käsineiden on saavutettava vähintään suoritustaso 1 hankauksen ja repeämien osalta. 17

17 Syttyvyyden kestävyys : perustuu ajan pituuteen, jona materiaali jatkaa palamista ja hehkumista sen jälkeen kun syttymislähde on poistettu. Käsineen saumat eivät saa aueta 15 sekunnin syttymisajan jälkeen. Kontaktilämmön kestävyys : perustuu lämpötilajaksolle ( C), jolla käyttäjä ei tunne kipua vähintään 15 sekunnin ajan. Mikäli saavutetaan EN -taso 3 tai sitä korkeampi taso, tuotteelle merkitään syttyvyystestissä vähintään EN taso 3. Muutoin enimmäiskontaktilämpötasoksi tulee ilmoittaa taso 2. Virtaavan lämmön kestävyys : perustuu ajan pituuteen, jona käsine pystyy viivyttämään lämmön siirtymistä liekistä. Suoritustaso tulee mainita ainoastaan mikäli syttyvyystestissä saavutetaan suoritustaso 3 tai 4. Säteilylämmön kestävyys : perustuu ajan pituuteen, jona käsine pystyy viivästyttämään kuumuuden siirtymistä, kun se on altistunut säteilylämmön lähteelle. Suoritustaso tulee mainita ainoastaan mikäli syttyvyystestissä saavutetaan suoritustaso 3 tai 4. Pienten sulametalliroiskeiden kestävyys : sulametallipisaroiden lukumäärä, joka vaaditaan näytekäsineen kuumentumiseksi tietylle tasolle. Suoritustaso tulee mainita ainoastaan mikäli syttyvyystestissä saavutetaan suoritustaso 3 tai 4. Suurien sulametalliroiskeiden kestävyys : sulametallin paino, joka vaaditaan pehmenemisen tai mikroreikämuodostuksen aiheuttamiseksi kaikkialla välittömästi näytekäsineen taakse asetetulla simuloidulla iholla. Testi on epäonnistunut mikäli metallipisarat jäävät kiinni käsinemateriaaliin tai jos näytekappale syttyy palamaan. 18

18 STANDARDI EN 511: 1994 KYLMÄLTÄ SUOJAAVAT KÄSINEET ULOTTUVUUS Tämä standardi pätee kaikkiin käsineisiin, jotka on tarkoitettu suojaamaan käsiä virtaavalta kylmyydeltä ja kontaktikylmyydeltä aina 50 C kylmyyteen asti. MÄÄRITELMÄ JA VAATIMUKSET Suoja kylmyyttä vastaan ilmaistaan piktogrammilla, jota seuraa kolmen suoritustason sarja liittyen erityisiin suojaominaisuuksiin. a b c Kylmyysvaaran piktogrammi on varustettu 3-merkkisellä luvulla: a. virtaavan kylmyyden kestävyys (suoritustaso 0-4) b. kontaktikylmyyden kestävyys (suoritustaso 0-4) c. veden läpäisevyys (0 tai 1) Kaikkien käsineiden on saavutettava vähintään suoritustaso 1 hankauksen ja repäisyn osalta. Virtaavan kylmyyden kestävyys : perustuu käsineen termaalisiin eristysominaisuuksiin, jotka saavutetaan mittaamalla kylmyyden siirtyminen virtaamisen kautta. Kontaktikylmyyden kestävyys : perustuu käsinemateriaalin termaaliseen kestävyyteen kun se altistuu kosketukseen kylmän esineen kanssa. Vedenläpäisemättömyys : 0 = veden penetraatio eli läpitunkeutuminen 30 minuutin kuluttua altistuksesta 1 = ei veden penetraatiota. 19

19 STANDARDI EN 421: 1994 RADIOAKTIIVISELTA SAASTUMISELTA JA IONISOIVALTA SÄTEILYLTÄ SUOJAAVAT KÄSINEET ULOTTUVUUS Tämä standardi pätee käsineisiin, joiden tarkoituksena on suojata ionisoivalta säteilyltä ja radioaktiiviselta saastumiselta. MÄÄRITELMÄ JA VAATIMUKSET Suojan luonne esitetään piktogrammilla, joka liittyy erityisiin suojaominaisuuksiin. Suojan varmistamiseksi radioaktiiviselta saastumiselta käsineen on oltava nesteenpitävä ja sen tulee läpäistä EN 374 standardissa määritelty penetraatiotesti. Kun kyseessä ovat eristetyissä tiloissa käytettävät käsineet käsineen tulee antaa hyvä kestävyys vesihöyryn läpäisevyyttä vastaan. Suojan varmistamiseksi ionisoivalta säteilyltä käsineen on sisällettävä tietty määrä lyijyä, joka ilmaistaan lyijyekvivalenssina. Tämä lyijyekvivalenssi on merkittävä jokaiseen käsineeseen. Ionisoivalle säteilylle altistuneet materiaalit on muotoiltava sen mukaan miten ne käyttäytyvät suhteessa otsonihalkeiluun. Tämä testi on vapaaehtoinen ja sitä voidaan käyttää apuna sellaisten käsineiden valitsemiseen, jotka edellyttävät vastustuskykyä ionisoivaa säteilyä vastaan. 20

20 KAIKKI TARVITSEMANNE TUKI KYETÄKSENNE TEKEMÄÄN TURVALLISIMMAN VALINNAN Ansell Healthcare yhtiö ei ole pelkästään ottanut käyttöön kaikkia edellä mainittuja menettelytapoja, vaan yhtiö suorittaa toistuvasti laaduntarkastuksia, jotka ovat tiukempia kuin mitä laki edellyttää. (Erityisesti jokaista tuotantoprosessin vaihetta valvotaan tarkasti teollisuudenalan yhdenmukaisimman tuotannon laadun aikaansaamiseksi). Tuote-esitteemme sisältää yksityiskohtaisemman kuvauksen jokaisesta käsineestä sekä käyttösuositukset. Mikäli tunnette tarvitsevanne lisäapua valintanne suorittamiseksi, lähetämme mielihyvin asiantuntevan konsultin tarkkailemaan käsineitänne toiminnassa ja suosittamaan optimaalisen valinnan. Muistutamme, että henkilökohtaisia suojavarusteita koskevan PPE direktiivin 5. artiklan mukaan teitä vaaditaan osoittamaan, että varustatte työntekijänne turvallisimmalla ja sopivimmalla saatavissa olevalla suojalla. Näin ollen, jos teillä on erityistarpeita, suosittelemme että hyödynnätte Ansellin ainutlaatuista paikanpäällä annettavaa neuvontapalvelua. 21

21 ANSELL HEALTHCARE GUARANTEE -TAKUU Kaikki käsineet, jotka ostatte meiltä on sertifioitu henkilökohtaista suojavarustusta koskevan PPE 89/686/EEC -direktiivin ja asiaankuuluvien EN -standardien mukaan ja ne on CE -merkitty. Voitte luottaa siihen, että kaikki turva-alan tuotteet jotka ostatte Ansellilta valmistetaan, testataan, pakataan ja dokumentoidaan täsmällisesti vallitsevan eurooppalaisen lainsäädännön mukaisesti. Kukaan ei tunne suojakäsineitä ja paremmin kuin Ansell. Valitsemalla suojatuotteet, joiden tiedätte olevan laadultaan korkeatasoisimmat, ette yksinomaan tee parasta päätöstä työntekijöittenne kannalta, vaan täytätte selkeästi lainmukaisen velvollisuutenne. 22

22 Ansell Limited on johtava suojatuotealan yritys maailmassa. Yhtiöllä on toimintaa Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa ja se työllistää yli ihmistä maailmanlaajuisesti. Yhtiöllä on johtava asema luonnonkumi- ja synteettisillä polymeerikäsienemarkkinoilla ja kondomimarkkinoilla. Ansellin toiminta painottuu kolmelle pääliiketoiminta-alueelle: Occupational Healthcare toimittaa käsisuojia teollisille markkinoille, Professional Healthcare toimittaa kirurgin- ja tutkintakäsineitä terveydenhuollon ammattilaisille ja Consumer Healthcare toimittaa kondomeja ja talouskäsineitä. Lisää tietoa Ansellista ja sen tuotteista löydät Ansell Healthcare Europe N.V. Riverside Business Park, Spey House Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium Tel. +32 (0) Fax +32 (0) Fax Customer Service +32 (2)

Suojakäsineet - yleiset. testausmenetelmät (EN 420) käyttöohjetta koskevat vaatimukset. merkintävaatimukset

Suojakäsineet - yleiset. testausmenetelmät (EN 420) käyttöohjetta koskevat vaatimukset. merkintävaatimukset Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät (EN 420) Yhteenvedossa mainitut vaatimukset Käsineiden on oltava valmistettu antamaan suojaa tarkoitukseen, joihin ne on valmistettu. Käyttäjän

Lisätiedot

EN-standardien opas. Ansellin EN-standardien yhteenveto-opas, joka ohjaa EU-sertifioitua käsien suojausta.

EN-standardien opas. Ansellin EN-standardien yhteenveto-opas, joka ohjaa EU-sertifioitua käsien suojausta. EN-standardien opas Ansellin EN-standardien yhteenveto-opas, joka ohjaa EU-sertifioitua käsien suojausta. Versio 1.0 2016 SISÄLTÖ 3 Sisältö 4 Tietoja henkilönsuojaimia koskevasta lainsäädännöstä 5 Työskentely

Lisätiedot

Värimylly Kylmäpuristettu Pellavaöljy

Värimylly Kylmäpuristettu Pellavaöljy 1.1 Tuotetunniste: CAS: 8001-26-1 232-278-6 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot: info@gvk.fi www.gvk.fi Hätäpuhelinnumero: Vaaralliset aineosat: Tunnistetiedot Kemiallinen nimi luokitus

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Määräys 3/ (5) Dnro 2028/03.00/

Määräys 3/ (5) Dnro 2028/03.00/ Määräys 3/2011 1 (5) In vitro diagnostiikkaan tarkoitettujen terveydenhuollon laitteiden suorituskyvyn arviointitutkimukset ja niistä ilmoittaminen Valtuutussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista

Lisätiedot

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika Pirje Lankinen 1 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Art. 15) vakuutuksessa on ilmoitettava, että liitteessä II olevien sovellettavien olennaisten

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Työkäsineiden EN-standardit

Työkäsineiden EN-standardit Työkäsineiden EN-standardit Suojakäsineet luokitellaan kolmeen kategoriaan sen mukaan, minkä tyyppisiltä vaaroilta ne suojaavat: KATEGORIA1 - vain vähäisiltä vaaroilta suojaavat käsineet. Esimerkkejä tämän

Lisätiedot

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX-direktiivit Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX direktiivit ATEX-laitedirektiivi (Euroopan yhteisön direktiivi 94/9/EY) Direktiivin tarkoituksena on yhtenäistää EU:n jäsenvaltioiden räjähdysvaarallisten

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt: moduulit ja EU-tyyppitarkastus

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt: moduulit ja EU-tyyppitarkastus Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt: moduulit ja EU-tyyppitarkastus Tukes Tietoiskuiltapäivä 5.12.2017 Henkilönsuojainten markkinoille saattaminen Suojainpalvelut PPE Services Työturvallisuus tutkimus-

Lisätiedot

Tekniset asiakirjat, merkinnät ja käyttöohjeet ja tiedot

Tekniset asiakirjat, merkinnät ja käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 5.12.2017 Katri Sihvola EU:n henkilönsuojainasetus Tekniset asiakirjat, merkinnät ja käyttöohjeet ja tiedot 1 Tekniset asiakirjat Teknisissä asiakirjoissa on ilmoitettava

Lisätiedot

Kemikaalilta suojaavan käsineen valinta

Kemikaalilta suojaavan käsineen valinta Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 26 Työsuojeluhallinto Kemikaalilta suojaavan käsineen valinta KEMIKAALEILTA SUOJAAVAN KÄSINEEN VALINTA 1 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 26 Kemikaalilta suojaavan käsineen

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1/(8) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) 10869/15 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D039794/02 Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski

Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski [presentation title] via >Insert >Header & Footer KONEEN JATKOAIKA Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski Johtava asiantuntija Inspecta Tarkastus Oy Koneen

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin *

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * P5_TA(2002)0498 Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston suositukseksi työturvallisuus-

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri Sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Markkinavalvonnan toimintaperiaatteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri Sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Markkinavalvonnan toimintaperiaatteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 5.12.2017 Katri Sihvola EU:n henkilönsuojainasetus Markkinavalvonnan toimintaperiaatteet 1 Markkinavalvonta Mitä? Markkinavalvonnalla tarkoitetaan viranomaisten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

Uusi sähköturvallisuuslaki

Uusi sähköturvallisuuslaki Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 8.5.2017 Hannu Mattila Uusi sähköturvallisuuslaki - talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet 1 Uusi sähköturvallisuuslaki mitä? Laki 1135/2016 Asetukset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen. Marbocote Cleaner

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen. Marbocote Cleaner KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 197/26/EY, 31 artikla mukainen 1 AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Tuotenimi Kuvaus Yritys Industrial Mould Cleaner Marbocote Ltd Unit B, Telford

Lisätiedot

Katsaus työ- ja suojavaatteiden standardisointiin. Tuoteturvallisuuspäivä / Auli Pylsy

Katsaus työ- ja suojavaatteiden standardisointiin. Tuoteturvallisuuspäivä / Auli Pylsy Katsaus työ- ja suojavaatteiden standardisointiin Tuoteturvallisuuspäivä 10.5.2016/ Auli Pylsy 1 Standardisoimisyhdistys TEVASTA ry Yksi SFS:n 12:sta toimialayhteisöstä, joka huolehtii standardisoimistyöstä

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma Tilanne Rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011 edellyttää CEmerkintää Markkinoilla on vielä paljon erilaisia

Lisätiedot

Tutkimuskäsineet. Leikkauskäsineet. Suojakäsineet

Tutkimuskäsineet. Leikkauskäsineet. Suojakäsineet Käsineet Tutkimuskäsineet. Leikkauskäsineet. Suojakäsineet Käsineet Abenan asiantuntemuksen ja kokemuksen avulla valitset parhaan käsineen kuhunkin tarpeeseen. Käsineiden tärkeimmät valintaperusteet ovat

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Suojakäsineet. Laadukas valikoima ammattilaisille

Suojakäsineet. Laadukas valikoima ammattilaisille Suojakäsineet Laadukas valikoima ammattilaisille Suojaa itsesi ja työympäristösi Työnantajien on huolehdittava työntekijöiden suojaamisesta ja terveydestä. Euroopan lainsäädännössä käsineet on myös määritelty

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Created on: 11.08.2010 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot Tuotetiedot Aineen ja/tai seoksen käyttötapa Biokemiallinen tutkimus ja analyysit Valmistaja: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 5.12.2017 Katri sihvola EU:n henkilönsuojainasetus Talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet 1 Määritelmiä Talouden toimijalla tarkoitetaan valmistajaa, valtuutettua

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

NatrellePLUS -takuuohjelma

NatrellePLUS -takuuohjelma NatrellePLUS -takuuohjelma Takuu Natrelle -sarjan silikonigeelitäytteisille rintaimplanteille V E armuutta nemmän kuin päätökseen vain rintaimplantti Rintaimplantin valinta on tärkeä päätös sekä potilaalle

Lisätiedot

Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425

Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425 Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425 Pirje Lankinen 1 Tämän osuuden asiat Soveltamisala Henkilönsuojaimen määritelmä Riskiluokat Olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset Standardit 2 Henkilönsuojainasetuksen

Lisätiedot

UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET

UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET SUOJAVAATTEET JA TYÖVAATTEET Tuoteturvallisuuspäivä Pirje Lankinen Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus henkilönsuojaimista

Lisätiedot

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS - Hyväksyttiin keväällä 2011 - Tavoite rakennustuotteiden kilpailuesteiden poistaminen - Mahdollistaa tuotteiden Ce merkinnän - Erilainen kuin monet muut Ce merkintään tähtäävät

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Henkilösuojainten valinta

Henkilösuojainten valinta Henkilösuojainten valinta Hygieniahoitaja Jaana Kaappa Tays Valkeakoski Työturvallisuus laki 738/2002 Työnantajan on hankittava ja annettava työntekijän käyttöön apuväline tai muu varuste, silloin kun

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

HE 127/2016 vp: laki laivavarustelain muuttamisesta. Liikenne- ja viestintävaliokunta Jenni Rantio

HE 127/2016 vp: laki laivavarustelain muuttamisesta. Liikenne- ja viestintävaliokunta Jenni Rantio HE 127/2016 vp: laki laivavarustelain muuttamisesta Liikenne- ja viestintävaliokunta 27.9.2016 Jenni Rantio 1 Esityksen tausta ja tavoitteet Esityksellä pantaisiin täytäntöön laivavarusteita koskevan direktiivin

Lisätiedot

VUODONILMAISINLAITTEET VAATIMUKSET

VUODONILMAISINLAITTEET VAATIMUKSET VUODONILMAISINLAITTEET VAATIMUKSET 2017 1 Vuodonilmaisinlaitteet vaatimukset Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 2 2 VAATIMUKSET... 2 2.1 Materiaali... 2 2.2 Toimivuus... 2 2.3 CE-merkintä... 2 2.4 Vuodonilmaisulaitteen

Lisätiedot

Ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Minna Kymäläinen/ Valvira

Ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Minna Kymäläinen/ Valvira Ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Minna Kymäläinen/ Valvira 17.10.2014 1 Luennon sisältö Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Määräys 4/2010 Vaaratilanteet Ilmoitettavat tapahtumat Ilmoittamiseen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote Päiväys: 12.4.2011 1. TUOTE JA VALMISTAJA Aineen tai valmisteen tunnistetiedot: Tuotenimi: AINO 2-teho WC- raikastin, Forest Aineen ja valmisteen käyttötarkoitus: WC:n hoito Valmistajan,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Conformité Européenne.

Conformité Européenne. Conformité Européenne. 11.3.2014 CE-merkintä, harmonisoitu tuotestandardi CE-merkinnällä tuotteen valmistaja tai valtuutettu edustaja ilmoittaa viranomaisille, että tuote täyttää Euroopan unionin direktiivien

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista 264/2012 Dokumentin versiot Viitetiedot På svenska Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan. Anne Junttonen 22.11.2010

Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan. Anne Junttonen 22.11.2010 Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan Anne Junttonen 22.11.2010 Taustaa direktiivimuutokselle Lääkeväärennöksiä löytynyt laillisesta jakeluketjusta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) 5350/18 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto LIMITE PUBLIC

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0085/8. Tarkistus. Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0085/8. Tarkistus. Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta 19.2.2014 A7-0085/8 Tarkistus 8 Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta Mietintö Werner Langen Vakuutusedustus COM(2012)0360 C7-0180/2012 2012/0175(COD) A7-0085/2014 Ehdotus direktiiviksi 24 artikla 3 kohta

Lisätiedot

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Määräys 4/2010 1/(6) Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki tervedenhuollon laitteista ja

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06/XI/2006 K(2006) 5185 lopull. EI JULKAISTAVAKSI KOMISSION LAUSUNTO tehty 06/XI/2006 lelujen turvallisuutta koskevan neuvoston direktiivin 88/378/ETY 7 artiklan soveltamisesta

Lisätiedot

Insteam Consulting Oy

Insteam Consulting Oy 2014 Mikko Ketala Salomaankatu 5 29200 Harjavalta +358 44 066 6802 Verkatehtaankatu 4 20100 Turku +358 40 1679 557 Taru Imeläinen Verkatehtaankatu 4 20100 Turku +358 40 171 5466 Pankki: FI88 5037 0763

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Lisätiedot

Tutkimusetiikkaseminaarin Kliiniset laitetutkimukset ja uudet EU-asetukset

Tutkimusetiikkaseminaarin Kliiniset laitetutkimukset ja uudet EU-asetukset Tutkimusetiikkaseminaarin Kliiniset laitetutkimukset ja uudet EU-asetukset 1.12.2017 Minna Kymäläinen Tarkastaja Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin,

Lisätiedot

Sopivan leikkaustakin valinta

Sopivan leikkaustakin valinta Sopivan leikkaustakin valinta on tasapaino suojauksen ja käyttömukavuuden välillä Leikkaustakit on suunniteltu suojaamaan potilaita ja henkilökuntaa ristitartunnoilta, joten suojaavuus on ratkaisevaa valittaessa

Lisätiedot

Ohjeet. keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA FI

Ohjeet. keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA FI Ohjeet keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA70-151-298 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 4 3 Tarkoitus...

Lisätiedot

Kemikaalilta suojaavan käsineen valinta

Kemikaalilta suojaavan käsineen valinta Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 26 Kemikaalilta suojaavan käsineen valinta SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Tampere 2004 4 ISBN 952-00-0792-X ISSN 1456-257X Hermes Oy, Tampere 2004 Käsineet suojaavat ihoa

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Kauppanimi: FLUSH THRU Kuvaus: Monipuolinen seos pinta-aktiivisia aineita ja pieniä määriä glykoleita

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Kauppanimi: FLUSH THRU Kuvaus: Monipuolinen seos pinta-aktiivisia aineita ja pieniä määriä glykoleita KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SDS-viite: nv16 Versio: 01 Tarkastuspäivä: 241106 Hyväksyntäpäivä: TAMMIKUU 2011 Linemark (UK) Limited Units 1-2 Riverside Business Park Holme Lane Rawtenstall Lancs, BB4 6JB

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Moduuli 1: Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus mahdollisten

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

Savunpoistoluukkuja koskevan tuotestandardin EN 12101-2 kansallinen soveltamisstandardi SFS 7024.

Savunpoistoluukkuja koskevan tuotestandardin EN 12101-2 kansallinen soveltamisstandardi SFS 7024. Savunpoistoluukkuja koskevan tuotestandardin EN 12101-2 kansallinen soveltamisstandardi SFS 7024. Testiluokat ja soveltaminen Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 2013 Kimmo Kaukanen 27.11.2013 2 Sisältö

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote EY:n asetuksen 1907/2006 mukaisesti Päiväys: 25-marras-2008 Muutosnumero: 1 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Aineen tai valmisteen sekä Valmisteen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

CT KIRJO BIO kirjopyykin pesujauhe

CT KIRJO BIO kirjopyykin pesujauhe x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi CT

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0188/336. Tarkistus. Thomas Händel työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0188/336. Tarkistus. Thomas Händel työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 7.9.2017 A8-0188/336 336 Johdanto-osan 18 kappale (18) Esteettömyysvaatimukset olisi muotoiltava niin, että ne aiheuttavat talouden toimijoille ja jäsenvaltioille mahdollisimman pienen rasitteen. Niitä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.2.2017 COM(2017) 73 final 2017/0027 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavan kannan vahvistamisesta osapuolten konferenssissa Rotterdamin yleissopimuksen

Lisätiedot

Kliinisten laboratoriomittausten jäljitettävyys ja IVD-direktiivi

Kliinisten laboratoriomittausten jäljitettävyys ja IVD-direktiivi Kliinisten laboratoriomittausten jäljitettävyys ja IVD-direktiivi Dos Jaakko-Juhani Himberg HUSLAB /laatupäällikkö JJH November 2004 1 IVD-direktiivi ja siirtymäaika In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja

Lisätiedot

Vaaratilanneilmoitusmenettely Minna Kymäläinen

Vaaratilanneilmoitusmenettely Minna Kymäläinen Vaaratilanneilmoitusmenettely 26.5.2016 Minna Kymäläinen Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin. Vaaratilanteista ilmoittaminen

Lisätiedot

3M Suojahaalarit. Turvallisuutta...käyttömukavuutta

3M Suojahaalarit. Turvallisuutta...käyttömukavuutta 3M Suojahaalarit Turvallisuutta......käyttömukavuutta Eurooppalaiset standardit 3M Suojahaalarit 3M valmistaa tuhansia tuotteita työ- ja ympäristönsuojeluuun. Suojainvalikoimaan kuuluvat erilaiset hengityksensuojaimet,

Lisätiedot

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Versio 1.0 Revisio pvm. 28.12.2010 Sivu: 1 (6) 1. TUOTTEEN JA YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Tuotteen nimi YRITYS : ASLAK PAKKASSUOJAVOIDE : Terveystie 14, Finland Puhelinnumero : 020-759 8960 2. KOOSTUMUS Kemiallinen

Lisätiedot

Missä mennään palo-ovissa CE-merkintä vai tyyppihyväksyntä?

Missä mennään palo-ovissa CE-merkintä vai tyyppihyväksyntä? Missä mennään palo-ovissa CE-merkintä vai tyyppihyväksyntä? Paloseminaari 19 - Paloturvallisuus ja standardisointi Tiina Ala-Outinen VTT Expert Services Oy Sisältö Tyyppihyväksynnästä CE-merkintään CE-merkinnän

Lisätiedot

Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7

Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7 Säteilyn käyttöön liittyvät määräykset 24.11.2015, ST-koulutus Biomedicum Fyysikko Touko Kaasalainen HUS-Kuvantaminen touko.kaasalainen@hus.fi Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7 Terveydenhuollon

Lisätiedot

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 2001O /10/2001. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto.

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 2001O /10/2001. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto. FI Konsolidoitu TEKSTI tuotettu CONSLEG-järjestelmällä Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistossa CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Sivumäärä: 6 < Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu: 1/5 * 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuotetunniste Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen / valmisteen käyttö Hampaiden

Lisätiedot

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Valvira valvoo terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valmistusta ja markkinoita sekä edistää käytön turvallisuutta. Valmistajat vastaavat siitä, että tuotteiden

Lisätiedot

SMS ja vaatimustenmukaisuuden

SMS ja vaatimustenmukaisuuden SMS ja vaatimustenmukaisuuden valvonta Tiedotustilaisuus: Pienet hyväksytyt koulutusorganisaatiot non-complex ATO Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Turvallisuuden hallintajärjestelmä, SMS ICAO Document

Lisätiedot

Täydentävät ehdot kasvinsuojeluaineet. Katja Korkalainen Rehujaosto Katja Korkalainen

Täydentävät ehdot kasvinsuojeluaineet. Katja Korkalainen Rehujaosto Katja Korkalainen Täydentävät ehdot kasvinsuojeluaineet Katja Korkalainen Rehujaosto Katja Korkalainen Neuvo 2020 koulutus Joulukuu 2014 Yleistä täydentävien ehtojen kasvinsuojeluainevalvonnoista Perusta Osa kansanterveys,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) 6757/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 24. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: MI 167 ENT 49 COMPET 152 DELACT 35 Euroopan komission

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp. Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999)

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä Sisäilma ja rakennustuotteiden uudet emissiovaatimukset Tiina Ala-Outinen & Tiina Tirkkonen VTT Expert Services Oy

Rakennustuotteiden CE-merkintä Sisäilma ja rakennustuotteiden uudet emissiovaatimukset Tiina Ala-Outinen & Tiina Tirkkonen VTT Expert Services Oy Kuvapaikka (ei kehyksiä kuviin) Rakennustuotteiden CE-merkintä Sisäilma ja rakennustuotteiden uudet emissiovaatimukset Tiina Ala-Outinen & Tiina Tirkkonen VTT Expert Services Oy Rakennustuotteita koskevat

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat Ylilääkäri Lain 629/2010 2 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ja niiden lisälaitteiden

Lisätiedot

Karoliina Meurman 9.11.2011. Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan

Karoliina Meurman 9.11.2011. Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan Karoliina Meurman 9.11.2011 Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan Käsisammuttimia koskeva lainsäädäntö Laki pelastustoimen laitteista (10/2007) Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimista

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 7/2016

Määräykset ja ohjeet 7/2016 Määräykset ja ohjeet 7/2016 Ohjeet moitteettomista palkitsemisjärjestelmistä sekä palkitsemiseen liittyvistä tiedonantovelvollisuuksista Dnro FIVA 11/01.00/2016 Antopäivä 30.8.2016 Voimaantulopäivä 1.1.2017

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Käsiteltävät kemikaalit 3. Tuotantomäärät 4. Olemassa

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 28.5.2014 L 159/41 ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 574/2014, annettu 21 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta liitteessä III

Lisätiedot

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA-BoS-15/106 FI Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 28/06/2012 Tarkistettu: 10/05/2013 Muutosnumero: 3 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Muut kauppanimet Pätee myös seuraaviin materiaalinumeroihin: 950049; 950098; 950153; 1005077; 950048; 950054;

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

TEOLLISUUSPINNOITTEET

TEOLLISUUSPINNOITTEET TEOLLISUUSPINNOITTEET VRS-POLYDRIVE 95 65 ShA 10 25 mm, Tummansininen 90 kaikki kuivat vetotelapositiot VRS-POLYDRIVE on kulutusta erittäin hyvin kestävä polyuretaanipinnoite kaikkiin kuiviin vetotelapositioihin.

Lisätiedot