TARKISTETTU SUOJAKÄSINEITÄ KOSKEVIEN EN - STANDARDIEN OPAS EN GUIDE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARKISTETTU SUOJAKÄSINEITÄ KOSKEVIEN EN - STANDARDIEN OPAS EN GUIDE"

Transkriptio

1 TARKISTETTU SUOJAKÄSINEITÄ KOSKEVIEN EN - STANDARDIEN OPAS EN GUIDE

2 SISÄLLYSLUETTELO Vahvempi sitoutuminen terveyteen ja turvallisuuteen 4 Henkilökohtaista suojavarustusta koskevan PPE -direktiivin noudattaminen 6 Yksinkertaisen mallin käsineet vain vähäisen vaaran varalta 6 Perusmallin käsineet kohtalaisen vaaran varalta 6 Erikoismalliset käsineet peruuttamattoman tai hengenvaarallisen vaaran varalta 7 Standardien kohottaminen Euroopassa 8 Käsinestandardit 9 Standardi EN Suojakäsineiden yleisvaatimukset Standardi EN Kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat käsineet Standardi EN Mekaanisilta vaaroilta suojaavat käsineet Standardi EN Lämpöhaitoilta suojaavat käsineet Standardi EN Kylmältä suojaavat käsineet Standardi EN Ionisaatiosäteilyltä ja radioaktiiviselta saastumiselta suojaavat käsineet Kaikki tarvitsemanne tuki kyetäksenne tekemään turvallisimman valinnan 21 Ansell Healthcare Guarantee -takuu 22 3

3 VAHVEMPI SITOUTUMINEN TERVEYTEEN JA TURVALLISUUTEEN Yhteiseurooppalainen lainsäädäntö ei tyydy pelkästään kaupan esteiden poistamiseen: se pyrkii myös kohottamaan yhteiskunta- ja hyvinvointipolitiikan tasoa kaikkialla Euroopassa. Se sisältää erityisvelvoitteen parantaa kaikkien eurooppalaisten työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta työssä. Sitoutuminen yltää Unionissa tällä hetkellä toteutettavan parhaan käytännön tasolle on sisällytetty laillisesti sitovaan Puitedirektiiviin (89/391/ EEC). Tämä direktiivi ei yksinomaan aseta laajoja suuntaviivoja terveydelle ja turvallisuudelle, vaan asettaa myös työnantajalle ehdottoman velvollisuuden varmistaa työntekijöiden turvallisuus ja terveys työpaikallaan. Tätä direktiiviä täydentää viisi liitännäisdirektiiviä, joista yksi säätelee välittömästi suojakäsineiden käyttöä. Henkilökohtaisen suojavarusteen (Personal Protective Equipment) käyttöä koskeva direktiivi 89/656/EEC Direktiivin neljä artiklaa ansaitsevat erityishuomiota, sillä ne asettavat huomattavia velvollisuuksia työnantajille. 3. ARTIKLASSA todetaan, että ennen minkäänlaisen henkilökohtaisen suojavarusteen eli PPE: n valintaa on tehtävä perusarviointi riskin tunnistamiseksi ja arvioimiseksi. Milloin mahdollista, riskiä on pienennettävä tai se tulee eliminoida työpaikkakäytäntöä muuttamalla. Tämä vaihtoehto on aina asetettava PPE: n käytön edelle. 4. ARTIKLAN mukaan työnantajan on informoitava työntekijöitään työpaikan vaaroista, toimitettava asianmukaisia ja sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita, jotka noudattavat EU standardeja sekä annettava riittävästi ohjeita niiden käytöstä. Työnantajan tulee lisäksi varmistaa, että PPE:tä käytetään yksinomaan valmistajan tarkoittamaan käyttötarkoitukseen ja valmistajan ohjeiden mukaisesti. 4

4 5. ARTIKLASSA työnantajaa vaaditaan: 1. Tarkastamaan työpaikan vaarat ja arvioimaan riskitaso työntekijöiden kannalta. 2. Määrittämään käsineiden ominaisuudet, jotka ovat välttämättömiä työntekijöiden suojaamiseksi. 3. Varmistamaan, että kaikki työpaikalla käytetyt käsineet ovat PPE direktiivin ja asiaankuuluvien EN -standardien mukaiset. 4. Vertaamaan erityyppisten saatavilla olevien suojamenetelmien ansioita. 5. Pitämään täydellistä kirjanpitoa arvioinneista ja perusteista tietyntyyppisen käsineen valinnalle. Mikäli riski muuttuu millään tavoin, esim. uuden kemikaalin tai teollisen prosessin käyttöönoton seurauksena, arviointi on toistettava. Lopuksi 6. ARTIKLASSA jäsenvaltioiden edellytetään ottavan käyttöön kirjalliset säännöt työpaikan tilanteita varten, joissa henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttö tulee katsoa pakolliseksi. Työnantajien on luonnollisesti oltava tietoisia näistä säännöistä ja noudatettava niitä Uusien määräysten noudattamiseksi teidän on valittava käsineet, jotka eivät ainoastaan noudata yllä mainittua direktiiviä ja asiaankuuluvia turvastandardeja, vaan ovat myös todistettavasti laadultaan hyviä ja sopivimmat tarkoitettuun tehtävään. Kaikki Ansell Healthcare yhtiön teolliset tuotteet täyttävät nämä vaatimukset. Lisäksi asiantuntijamme auttavat teitä mielellään turvallisimman vallinnan suorittamisessa. 5

5 HENKILÖKOHTAISTA SUOJAVARUSTUSTA KOSKEVAN PPE- DIREKTIIVIN 89/686/EEC Direktiivissä määritellään kaksi käsineluokkaa, jotka vastaavat kahta riskitasoa: vähäinen ja hengenvaarallinen tai peruuttamaton vaara. Näiden kahden tason väliin jäävää vaaraa voidaan kuvata kohtalaiseksi vaaraksi. Noudattaaksenne direktiiviä 89/656/EEC teidän on määritettävä riskitaso ja valittava asianmukaiseen luokkaan kuuluivat käsineet. On kehitetty merkintäjärjestelmä, joka auttaa teitä kyseisessä valinnassa. (Pyydämme huomioimaan, että alkuperäistä PPE -direktiiviä 89/686/EEC on muutettu sekä direktiivillä 93/95/EEC että CE merkintädirektiiveillä 93/68/EEC ja 95/58 EEC). Yksinkertaisen mallin käsineet vain vähäisen vaaran varalta Malliltaan yksinkertaisten ja suojaa alhaisen tason riskeiltä antavien käsineiden, esim. huoltomiehen käsineiden, ollessa kyseessä valmistajilla on lupa testata ja sertifioida käsineet itse. Tämän kategorian käsineet on CE -merkitty seuraavasti: Perusmallin käsineet keskitason vaaraa varten Käsineet, jotka on suunniteltu suojaamaan kohtalaiselta vaaralta, esim. yleiskäyttökäsineet jotka edellyttävät hyvää suoritustasoa viillon, piston ja hankauksen osalta, on alistettava riippumattomaan testaukseen ja sertifiointiin Ilmoitetun laitoksen (Notified body) toimesta. Ainoastaan näillä hyväksytyillä laitoksilla on oikeus myöntää CE -merkki, jota ilman käsineitä ei ole lupa myydä. 6

6 Jokaisella Ilmoitetulla laitoksella on oma tunnistenumeronsa. Tuotteen sertifioivan ilmoitetun laitoksen nimen ja osoitteen on käytävä ilmi käsineiden mukana toimitettavista käyttöohjeista. Perusmallin käsineet on CE -merkitty seuraavasti: Erikoismalliset käsineet peruuttamattoman tai hengenvaarallisen vaaran varalta Käsineet, jotka on tarkoitettu suojaamaan pahimmilta vaaroilta, esim. kemikaaleilta, on myös testattava ja sertifioitava Ilmoitetun laitoksen toimesta. Lisäksi valmistajan käyttämä laadunvarmistusjärjestelmä tuotannon yhdenmukaisuuden takaamiseksi on tarkistettava riippumattomalla menettelyllä. Tätä arviointia suorittava laitos tunnistetaan numerolla, jonka on esiinnyttävä CE -merkin vieressä (tässä tapauksessa, 0493). Erikoismalliset käsineet on CE -merkitty seuraavasti: 0493 (Pyydämme huomioimaan, että alkuperäinen PPE direktiivi 89/686/EEC on korjattu sekä 93/95/EEC direktiivillä että CE -merkintädirektiiveillä 93/68/EEC ja 95/58 EEC). 7

7 STANDARDIEN KOHOTTAMINEN EUROOPASSA Henkilökohtaisen suojavarustedirektiivin käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa työturvallisuutta. Tämä saavutetaan vakiinnuttamalla tuotantoa ja käyttöä varten kaikkialla Unionissa pätevät standardit; ja tämä on Euroopan normalisointikomitean (Committee for European Normalisation (CEN)) määräys. Komitea koostuu kunkin jäsenvaltion ja EFTA:n kansallisten standardisointilaitosten edustajista sekä suurimmista eurooppalaisista henkilökohtaisten suojavarusteiden valmistajista. Ansell Healthcare on luonnollisesti osallistunut aktiivisesti uusien suojakäsinestandardien laatimiseen ja näiden standardien tarkastuksiin. Pyydämme ottamaan yhteyttä Technical Service tekniseen palveluumme, mikäli haluatte esitettyjen direktiivien lisäselvitystä tai lisätietoa testaukseen ja sertifiointiin liittyvistä menettelytavoista. 8

8 KÄSINESTANDARDIT STANDARDI EN 420: 2003 SUOJAKÄSINEILLE ASETETTAVAT YLEISET VAATIMUKSET ULOTTUVUUS Tässä standardissa määritellään yleiset vaatimukset käsineen mallille ja rakenteelle, vaarattomuudelle, käyttömukavuudelle ja tehokkuudelle sekä merkinnälle ja annettavalle informaatiolle. Tämä koskee kaikkia suojakäsineitä. Tätä standardia voidaan myös soveltaa käsivarsisuojuksiin. Tärkeimmät kohdat esitetään seuraavassa. Joitakin hyvin erikoistuneita käyttötarkoituksia varten suunniteltuja käsineitä, kuten sähköteknikon käsineitä tai leikkauskäsineitä, säätelevät muut tiukemmat työkohtaiset standardit (Tarkempia tietoja on saatavilla pyynnöstä) MÄÄRITELMÄ Käsine on henkilökohtainen suojavaruste, joka suojaa kättä ja kaikkia käden osia vaaroilta. Käsine voi myös peittää osan kyynärvartta ja käsivartta. Suoritustaso on numero (välillä 0-4), joka osoittaa miten käsine on suoriutunut tietyssä testissä ja jonka mukaan kyseisen testin tulokset voidaan pisteyttää. Taso 0 osoittaa, että käsine on joko testaamaton tai asettuu vähimmäissuoritustason alapuolelle. Suoritustaso X merkitsee, että testimenetelmä ei sovi käsinenäytteeseen. Suuremmat luvut merkitsevät korkeampia suoritustasoja. VAATIMUKSET KÄSINEEN RAKENNE JA MALLI. Käsineiden on tarjottava suurin mahdollinen suoja odotettavissa olevissa loppukäytön olosuhteissa. Kun saumat luetaan mukaan, saumojen vahvuus ei saa vähentää käsineen kokonaissuoritustasoa. 9

9 VAARATTOMUUS Itse käsineet eivät saa aiheuttaa käyttäjälle mitään haittaa Käsineen ph arvon tulee olla välillä 3,5 9,5 Kromi (VI) pitoisuuden tulee olla havaittavuusrajan alapuolella (< 10 ppm) Luonnonkumikäsineet tulee testata ekstrahoituvien proteiinien osalta EN standardin mukaan. PUHDISTUSOHJEET Mikäli huolto-ohjeet on annettu, suoritustasot eivät saa laskea suurimman suositellun puhdistusjaksomäärän jälkeen. SÄHKÖSTAATTISET OMINAISUUDET Sähköstaattisen purkausriskin vähentämiseksi tarkoitetut antistaattiset käsineet tulee testata EN 1149 standardin mukaan. Saadut testiarvot tulee ilmoittaa käyttöohjeissa. Sähköstaattista piktogrammia EI saa käyttää LAJITTELU KOON MUKAAN (KATSO ALLA OLEVAA TAULUKKOA) Vähimmäispituuden alittavista käsineistä tulee käyttää nimitystä Sopivat erityiskäyttöön KÄTEVYYS Mikäli tarpeen suorituskyky tulee pisteyttää alla olevan taulukon mukaan VESIHÖYRYN PÄÄSTÖ JA IMEYTYMINEN Mikäli tarpeen, käsineiden tulee mahdollistaa vesihöyryn päästö (5mg/cm 2.h) Mikäli käsineet estävät vesihöyryn päästön, sen tulisi olla vähintään 8 mg/cm 2 8 tunnin ajan. MERKINTÄ JA INFORMAATIO Käsineen merkintä Jokainen käsine tulee varustaa seuraavilla merkinnöillä: - Valmistajan nimi - Käsinettä ja kokoa koskeva ilmoitus - CE -merkki Asianmukaiset piktogrammit ja niiden mukana asiaankuuluvat suoritustasot ja EN standardin viite. Merkinnän tulee olla luettavissa käsineen koko käyttöiän ajan. Milloin käsineen merkintä ei ole mahdollinen käsineen ominaisuuksien johdosta, tämä tulee ilmoittaa ensimmäisessä pakkausliitteessä. Välittömästi käsineet sisältävän pakkauksen merkintä Valmistajan tai tämän edustajan nimi ja osoite Käsinettä ja kokoa koskeva ilmoitus CE -merkki Käyttöinformaatio - Yksinkertainen malli: vain vähäisen vaaran varalta - Perus- tai erikoismalli: asiaankuuluvat piktogrammit - Kun suoja rajoittuu osaan kättä, tämä tulee mainita (esim. vain kämmenpuolen suojaava malli ) 10

10 Viittaus siihen, mistä informaatiota on saatavissa. Käyttöohjeet (toimitettava kun käsine tuodaan markkinoille) Valmistajan tai tämän edustajan nimi ja osoite Käsineen käyttötarkoitus Saatavilla olevat koot CE -merkki Hoito- ja säilytysohje Käyttöohjeet ja käytön rajoitukset Luettelo käsineessä käytetyistä aineista, joiden tiedetään aiheuttavan allergioita Luettelon kaikista käsineen sisältämistä aineista tulee olla pyynnöstä saatavissa. Tuotteen sertifioineen Ilmoitetun laitoksen (Notified Body) nimi ja osoite Käsineiden lajittelu koon mukaan Käsineen koko Sopii käden kokoon Käden ympärysmitta/pituus (mm) Käsineen vähimmäispituus (mm) / / / / / / Käsineen kätevyys Suoritustaso Pienimmän läpimitan neula, joka voidaan poimia käsineellä varustetulla kädellä 3 kertaa / 30 sekuntia (mm)

11 STANDARDI EN 374: 2003 KEMIKAALEILTA JA MIKRO-ORGANISMEILTA SUOJAAVAT KÄSINEET ULOTTUVUUS Tässä standardissa määritellään käsineiden kyky suojata käyttäjää kemikaaleilta ja/tai mikro-organismeilta. MÄÄRITELMIÄ Penetraatio (läpitunkeutuminen) Penetraatiolla tarkoitetaan kemikaalin ja/tai mikro-organismin liikkumista huokoisten materiaalien, saumojen, mikroreikien tai muiden epätäydellisyyksien läpi suojaavassa käsinemateriaalissa ei-molekyylitasolla. Läpäisy Käsineiden kumi- ja muovikalvot eivät aina toimi nesteiden estäjinä. Ne saattavat joskus toimia sieninä huuhtoen mukaansa nesteet ja pitäen niitä ihoa vasten. Siksi on välttämätöntä mitata läpäisyaikoja tai aika, joka kuluu vaarallisen nesteen pääsylle kosketukseen ihon kanssa. VAATIMUKSET Käsineen pienimmän mahdollisen nesteenkestävän osan tulee olla vähintään yhtä suuri kuin EN 420 standardissa määritelty käsineiden vähimmäispituus. Penetraatio (läpitunkeutuminen): Käsine ei saa vuotaa, kun sitä testataan ilma- ja/tai vesivuototestillä ja se tulee testata ja tarkastaa hyväksyttävien laatutasojen mukaisesti (Acceptable Quality Levels). Suoritustaso Hyväksyttävä suoritustaso yksikkö Tarkastustasot Taso 3 < 0.65 G1 Taso 2 < 1.5 G1 Taso 1 < 4.0 S4 12

12 A B C Kemikaaleja kestävän käsineen piktogrammi on varustettava 3-merkkisellä koodilla. Tämä koodi viittaa 3 kemikaalin koodikirjaimiin (12 standardin mukaan määritellyn kemikaalin listalta), joille on saatu ainakin 30 minuutin läpäisyaika. KOODIKIRJAIN KEMIKAALI CAS -NUMERO LUOKKA A Metanoli Primäärialkoholi B Asetoni Ketoni C Asetonitriili Nitriiliyhdiste D Diklorometaani Klooriparafiini E Karobonidisulfiitti Rikkipitoinen orgaaninen yhdiste F Tolueeni Aromaattinem hiilivety G Dietyyliamiini Amiini H Tetrahydrofuraani Heterosyklinen ja - eetteriyhdiste I Etyyliasetaatti Esteri J n-heptaani Kyllästetty hiilivety K Natriumhydroksidi 40 % Epäorgaaninen emäs L Rikkihappo 96% Epäorgaaninen mineraalihappo Läpäisy: Kukin kemikaali on luokiteltu läpäisyajan mukaan (suoritustaso 0-6) Mitattu läpäisyaika Suojaus- luokka Mitattu läpäisyaika Suojaus- luokka > 10 minuuttia luokka 1 > 120 minuuttia luokka 4 > 30 minuuttia luokka 2 > 240 minuuttia luokka 5 > 60 minuuttia luokka 3 > 480 minuuttia luokka 6 13

13 Alhaisen kemikaalien kestävyyden tai Vedenpitävän käsineen piktogrammia on käytettävä niiden käsineiden osalta, jotka eivät saavuta vähintään 30 minuutin läpäisyaikaa vähintään kolmea määrätyltä listalta valittua kemikaalia vasten, mutta jotka noudattavat penetraatiotestiä. Mikro-organismipiktogrammia tulee käyttää kun käsine noudattaa penetraatiotestissä vähintään suoritustasoa 2. Varoitus : Tämä kemikaalitietoja koskeva informaatio ei välttämättä kuvasta todellista ajan kulumista työpaikalla. 14

14 STANDARDI EN 388: 2003 MEKAANISILTA VAAROILTA SUOJAAVAT KÄSINEET ULOTTUVUUS Tämä standardi pätee kaikentyyppisiin suojakäsineisiin kun kyseessä ovat hankauksen, teräviillon, piston ja repeämisen aiheuttamat fysikaaliset ja mekaaniset vaaratilanteet. MÄÄRITELMÄ JA VAATIMUKSET Suoja mekaanisilta vaaroilta ilmaistaan piktogrammilla, jota seuraa neljä numeroa (suoritustasoja), joista kukin edustaa testisuoriutumista tietyn vaaran osalta. a b c d Mekaanisten vaarojen piktogrammi on varustettu 4-merkkisellä koodilla: a. hankauksenkesto perustuu jaksojen lukumäärään, joka tarvitaan, jotta hankaus menee näytekäsineen läpi. b. viillonkestävyys perustuu jaksojen lukumäärään, joka tarvitaan, jotta viilto menee näytteen läpi jatkuvalla nopeudella. c. repäisylujuus perustuu voiman suuruuteen, joka tarvitaan näytteen repeämiseksi. d. pistonkestävyys perustuu voiman suuruuteen, joka tarvitaan näytteen lävistämiseen vakiokokoisella kärjellä. 15

15 Kaikissa tapauksissa, [0] osoittaa alhaisinta suoritustasoa seuraavasti: TESTI SUORITUSKYVYN PISTEYTYS A. Hankauksenkesto (jaksot) < B. Viillonkestävyys (tekijä) < C. Repäisylujuus (newton) < D. Pistonkestävyys (newton) < Nämä suoritustasot on esitettävä näkyvästi piktogrammin vieressä pakkauksessa, joka välittömästi sisältää käsineet. Nämä suoritustasot on esitettävä näkyvästi piktogrammin vieressä pakkauksessa, joka välittömästi sisältää käsineet. 16

16 STANDARDI EN 407: 2004 Edelleen tarkistettavana LÄMPÖHAITOILTA SUOJAAVAT KÄSINEET ULOTTUVUUS Tässä standardissa määritellään suojakäsineiden lämpösuoritustaso kuumuutta ja/tai tulta vastaan. MÄÄRITELMÄ JA VAATIMUKSET Suojan luonteen ja määrän osoittaa piktogrammi, jota seuraa kuuden suoritustason sarja liittyen erityisiin suojaominaisuuksiin. a b c d e f Kuumuus ja liekki piktogrammi on varustettu 6-merkkisellä luvulla: a. syttyvyyden kestävyys (suoritustaso 0-4) b. kontaktilämmön kestävyys (suoritustaso 0-4) c. virtaavan lämmön kestävyys (suoritustaso 0-4) d. säteilylämmön kestävyys (suoritustaso 0-4) e. pienten sulametalliroiskeiden kestävyys (suoritustaso 0-4) f. suurien sulametalliroiskeiden kestävyys (suoritustaso 0-4) Käsineiden on saavutettava vähintään suoritustaso 1 hankauksen ja repeämien osalta. 17

17 Syttyvyyden kestävyys : perustuu ajan pituuteen, jona materiaali jatkaa palamista ja hehkumista sen jälkeen kun syttymislähde on poistettu. Käsineen saumat eivät saa aueta 15 sekunnin syttymisajan jälkeen. Kontaktilämmön kestävyys : perustuu lämpötilajaksolle ( C), jolla käyttäjä ei tunne kipua vähintään 15 sekunnin ajan. Mikäli saavutetaan EN -taso 3 tai sitä korkeampi taso, tuotteelle merkitään syttyvyystestissä vähintään EN taso 3. Muutoin enimmäiskontaktilämpötasoksi tulee ilmoittaa taso 2. Virtaavan lämmön kestävyys : perustuu ajan pituuteen, jona käsine pystyy viivyttämään lämmön siirtymistä liekistä. Suoritustaso tulee mainita ainoastaan mikäli syttyvyystestissä saavutetaan suoritustaso 3 tai 4. Säteilylämmön kestävyys : perustuu ajan pituuteen, jona käsine pystyy viivästyttämään kuumuuden siirtymistä, kun se on altistunut säteilylämmön lähteelle. Suoritustaso tulee mainita ainoastaan mikäli syttyvyystestissä saavutetaan suoritustaso 3 tai 4. Pienten sulametalliroiskeiden kestävyys : sulametallipisaroiden lukumäärä, joka vaaditaan näytekäsineen kuumentumiseksi tietylle tasolle. Suoritustaso tulee mainita ainoastaan mikäli syttyvyystestissä saavutetaan suoritustaso 3 tai 4. Suurien sulametalliroiskeiden kestävyys : sulametallin paino, joka vaaditaan pehmenemisen tai mikroreikämuodostuksen aiheuttamiseksi kaikkialla välittömästi näytekäsineen taakse asetetulla simuloidulla iholla. Testi on epäonnistunut mikäli metallipisarat jäävät kiinni käsinemateriaaliin tai jos näytekappale syttyy palamaan. 18

18 STANDARDI EN 511: 1994 KYLMÄLTÄ SUOJAAVAT KÄSINEET ULOTTUVUUS Tämä standardi pätee kaikkiin käsineisiin, jotka on tarkoitettu suojaamaan käsiä virtaavalta kylmyydeltä ja kontaktikylmyydeltä aina 50 C kylmyyteen asti. MÄÄRITELMÄ JA VAATIMUKSET Suoja kylmyyttä vastaan ilmaistaan piktogrammilla, jota seuraa kolmen suoritustason sarja liittyen erityisiin suojaominaisuuksiin. a b c Kylmyysvaaran piktogrammi on varustettu 3-merkkisellä luvulla: a. virtaavan kylmyyden kestävyys (suoritustaso 0-4) b. kontaktikylmyyden kestävyys (suoritustaso 0-4) c. veden läpäisevyys (0 tai 1) Kaikkien käsineiden on saavutettava vähintään suoritustaso 1 hankauksen ja repäisyn osalta. Virtaavan kylmyyden kestävyys : perustuu käsineen termaalisiin eristysominaisuuksiin, jotka saavutetaan mittaamalla kylmyyden siirtyminen virtaamisen kautta. Kontaktikylmyyden kestävyys : perustuu käsinemateriaalin termaaliseen kestävyyteen kun se altistuu kosketukseen kylmän esineen kanssa. Vedenläpäisemättömyys : 0 = veden penetraatio eli läpitunkeutuminen 30 minuutin kuluttua altistuksesta 1 = ei veden penetraatiota. 19

19 STANDARDI EN 421: 1994 RADIOAKTIIVISELTA SAASTUMISELTA JA IONISOIVALTA SÄTEILYLTÄ SUOJAAVAT KÄSINEET ULOTTUVUUS Tämä standardi pätee käsineisiin, joiden tarkoituksena on suojata ionisoivalta säteilyltä ja radioaktiiviselta saastumiselta. MÄÄRITELMÄ JA VAATIMUKSET Suojan luonne esitetään piktogrammilla, joka liittyy erityisiin suojaominaisuuksiin. Suojan varmistamiseksi radioaktiiviselta saastumiselta käsineen on oltava nesteenpitävä ja sen tulee läpäistä EN 374 standardissa määritelty penetraatiotesti. Kun kyseessä ovat eristetyissä tiloissa käytettävät käsineet käsineen tulee antaa hyvä kestävyys vesihöyryn läpäisevyyttä vastaan. Suojan varmistamiseksi ionisoivalta säteilyltä käsineen on sisällettävä tietty määrä lyijyä, joka ilmaistaan lyijyekvivalenssina. Tämä lyijyekvivalenssi on merkittävä jokaiseen käsineeseen. Ionisoivalle säteilylle altistuneet materiaalit on muotoiltava sen mukaan miten ne käyttäytyvät suhteessa otsonihalkeiluun. Tämä testi on vapaaehtoinen ja sitä voidaan käyttää apuna sellaisten käsineiden valitsemiseen, jotka edellyttävät vastustuskykyä ionisoivaa säteilyä vastaan. 20

20 KAIKKI TARVITSEMANNE TUKI KYETÄKSENNE TEKEMÄÄN TURVALLISIMMAN VALINNAN Ansell Healthcare yhtiö ei ole pelkästään ottanut käyttöön kaikkia edellä mainittuja menettelytapoja, vaan yhtiö suorittaa toistuvasti laaduntarkastuksia, jotka ovat tiukempia kuin mitä laki edellyttää. (Erityisesti jokaista tuotantoprosessin vaihetta valvotaan tarkasti teollisuudenalan yhdenmukaisimman tuotannon laadun aikaansaamiseksi). Tuote-esitteemme sisältää yksityiskohtaisemman kuvauksen jokaisesta käsineestä sekä käyttösuositukset. Mikäli tunnette tarvitsevanne lisäapua valintanne suorittamiseksi, lähetämme mielihyvin asiantuntevan konsultin tarkkailemaan käsineitänne toiminnassa ja suosittamaan optimaalisen valinnan. Muistutamme, että henkilökohtaisia suojavarusteita koskevan PPE direktiivin 5. artiklan mukaan teitä vaaditaan osoittamaan, että varustatte työntekijänne turvallisimmalla ja sopivimmalla saatavissa olevalla suojalla. Näin ollen, jos teillä on erityistarpeita, suosittelemme että hyödynnätte Ansellin ainutlaatuista paikanpäällä annettavaa neuvontapalvelua. 21

21 ANSELL HEALTHCARE GUARANTEE -TAKUU Kaikki käsineet, jotka ostatte meiltä on sertifioitu henkilökohtaista suojavarustusta koskevan PPE 89/686/EEC -direktiivin ja asiaankuuluvien EN -standardien mukaan ja ne on CE -merkitty. Voitte luottaa siihen, että kaikki turva-alan tuotteet jotka ostatte Ansellilta valmistetaan, testataan, pakataan ja dokumentoidaan täsmällisesti vallitsevan eurooppalaisen lainsäädännön mukaisesti. Kukaan ei tunne suojakäsineitä ja paremmin kuin Ansell. Valitsemalla suojatuotteet, joiden tiedätte olevan laadultaan korkeatasoisimmat, ette yksinomaan tee parasta päätöstä työntekijöittenne kannalta, vaan täytätte selkeästi lainmukaisen velvollisuutenne. 22

22 Ansell Limited on johtava suojatuotealan yritys maailmassa. Yhtiöllä on toimintaa Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa ja se työllistää yli ihmistä maailmanlaajuisesti. Yhtiöllä on johtava asema luonnonkumi- ja synteettisillä polymeerikäsienemarkkinoilla ja kondomimarkkinoilla. Ansellin toiminta painottuu kolmelle pääliiketoiminta-alueelle: Occupational Healthcare toimittaa käsisuojia teollisille markkinoille, Professional Healthcare toimittaa kirurgin- ja tutkintakäsineitä terveydenhuollon ammattilaisille ja Consumer Healthcare toimittaa kondomeja ja talouskäsineitä. Lisää tietoa Ansellista ja sen tuotteista löydät Ansell Healthcare Europe N.V. Riverside Business Park, Spey House Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium Tel. +32 (0) Fax +32 (0) Fax Customer Service +32 (2)

Työkäsineiden EN-standardit

Työkäsineiden EN-standardit Työkäsineiden EN-standardit Suojakäsineet luokitellaan kolmeen kategoriaan sen mukaan, minkä tyyppisiltä vaaroilta ne suojaavat: KATEGORIA1 - vain vähäisiltä vaaroilta suojaavat käsineet. Esimerkkejä tämän

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus LELUJEN TURVALLISUUS Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Fotolia Orange Tuesday Euroopan unionissa asuu noin 80 miljoonaa alle 14-vuotiasta lasta ja

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

URAKOITSIJAN TYÖTERVEYS- JA OSA YKSI TURVALLISUUSOPAS TAMMIKUU 2015

URAKOITSIJAN TYÖTERVEYS- JA OSA YKSI TURVALLISUUSOPAS TAMMIKUU 2015 URAKOITSIJAN TYÖTERVEYS- JA TURVALLISUUSOPAS OSA YKSI TAMMIKUU 2015 Erääntyy 1. helmikuuta 2016 Voimassaoloajan päättyessä tuhoa kaikki ennen erääntymispäivää ja sen sisällä julkaistut kopiot ja viittaa

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS, JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ

Lisätiedot

Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP)

Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) 13 artiklan 1 mukainen käyttöopas Tämä käyttöopas on tarkoitettu kaikille kosmeettisia valmisteita koskevien

Lisätiedot

Ohje hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamisesta

Ohje hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamisesta ICH E 6 OHJE HYVÄN KLIINISEN TUTKIMUSTAVAN NOUDATTAMISESTA Step 4, konsolidoitu ohje 1.5.96 Ohje hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamisesta (CPMP/ICH/135/95) Siirto CPMP:lle heinäkuussa 1996 CPMP:n

Lisätiedot

European Pellet Council

European Pellet Council European Pellet Council Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja Perustuu SFS-EN 14961-2 -standardiin versio 2.0, huhtikuu 2013 ii Lämmitykseen käytettävien puupellettien

Lisätiedot

12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET. 12.1 Avainkäsitteet. 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset

12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET. 12.1 Avainkäsitteet. 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset 12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET 12.1 Avainkäsitteet 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset Alkuperäisen Moreqin julkaisemisesta lähtien vuodesta 2001 lähtien ei-toiminnalliset vaatimukset ovat olleet

Lisätiedot

Hyvä käytäntö -opas työntekijöiden terveyden suojelusta kiteisen piidioksidin ja sitä sisältävien tuotteiden oikean käsittelyn ja käytön avulla

Hyvä käytäntö -opas työntekijöiden terveyden suojelusta kiteisen piidioksidin ja sitä sisältävien tuotteiden oikean käsittelyn ja käytön avulla Hyvä käytäntö -opas työntekijöiden terveyden suojelusta kiteisen piidioksidin ja sitä sisältävien tuotteiden oikean käsittelyn ja käytön avulla Hyvä käytäntö -opas työntekijöiden terveyden suojelusta

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

Konedirektiivin 2006/42/EY

Konedirektiivin 2006/42/EY EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINTA Konedirektiivin 2006/42/EY soveltamisopas Toinen painos Kesäkuu 2010 Toisen painoksen johdanto Direktiivillä 2006/42/EY on tarkistettu konedirektiiviä,

Lisätiedot

FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto Korjattu versio # 3 Korvaa version 2/13/09 X Korkea Keskinkertainen

FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto Korjattu versio # 3 Korvaa version 2/13/09 X Korkea Keskinkertainen SOP # FCX-02 FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto Korjattu versio # 3 Korvaa version 2/13/09 X Korkea Keskinkertainen Korkean paikan työskentelykäytännöt Tehtäväriski Matala Ei tietoa Korjauspäivä:

Lisätiedot

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeus liikkua ja asua vapaasti Euroopassa Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeusasioiden pääosasto 1 Tässä oppaassa kerrotaan, mitä oikeuksia EU:n kansalaisella on liikuttaessa Euroopan

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

Vaaralliset kemikaalit

Vaaralliset kemikaalit Työsuojeluoppaita ja ohjeita 20 Vaaralliset kemikaalit SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Sosiaali ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus Tampere

Lisätiedot

Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevat vaatimukset Eviran ohje 18103/1 Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevat vaatimukset Ohje hedelmä ja vihannesalan toimijoille Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18103/1 Tuoreiden

Lisätiedot

OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE

OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE Graafinen Teollisuus ry 2 Esipuhe Ajatus alakohtaisen räjähdyssuojausasiakirjaoppaan laatimisesta syntyi keväällä 2005 Graafinen Teollisuus ry:n

Lisätiedot

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN Diplomityö Tarkastajat: professori Markku Heinisuo ja professori Reijo Kouhia Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

Euroopan. Ihmisoikeussopimus

Euroopan. Ihmisoikeussopimus Euroopan Ihmisoikeussopimus EUROOPAN IHMISOIKEUS- SOPIMUS sellaisena kuin se on muutettuna 11. ja 14. pöytäkirjalla sekä 1., 4., 6., 7., 12. ja 13. pöytäkirja Yleissopimusteksti on aikaisemmin muutettu

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot