TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

2 Sisällys 1. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnan tarkoitus ja strategiset painopistealueet Painopistealueiden keskeiset toimenpiteet vuonna Varsinainen toiminta 5 4. Yhteistyökumppanit ja asiantuntijaedustukset.7 5. Toiminta-alue ja jäsenistö 8 6. Hallinto.8 7. Henkilöstö 9 8. Tiedotus Jäsenyydet Toimisto Seuranta ja arviointi 11 2

3 1. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnan tarkoitus ja strategiset painopistealueet Vuosi 2014 on Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n kuudestoista toimintavuosi. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n tarkoituksena on toimia omaishoitajien, vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden aseman parantamiseksi ja tukemiseksi sekä kehittää tukitoimia ja palveluita toiminta-alueellaan yhteistyössä eri tahojen kanssa. Yhdistys toimii tärkeänä vaikuttajana ja omaishoitajien asiantuntija-, edunvalvonta- ja tukijärjestönä. Yhdistyksen toimintaa ohjaavia arvoja ovat yksilöllisyys, yhteisöllisyys, tasa-arvo, toiminnan laadukkuus ja avoimuus. Yhdistyksen toiminta perustuu voimassa olevan strategian ( ) linjauksiin ja painopistealueisiin. Uuden strategian suunnittelutyö käynnistyy tammikuussa 2014 ja jatkuu koko toimintavuoden ajan. Strategiatyöhön nimetään työryhmä, johon pyritään saamaan edustus hallituksesta, työntekijöistä ja omaishoitajista. Yhdistyksen hallituksella tulee olemaan keskeinen rooli strategian valmistelutyössä. Yhdistyksen toimintaa ohjaavan strategian painopistealueet ovat 1. Yhdistys on tunnettu ja näkyvä toimija omaishoidon kentällä Tavoitteena on, että yhdistyksen toiminta ja viestintä on laadukasta, näkyvää, innovatiivista ja alueellisesti vaikuttavaa. Henkilöstön ja hallituksen osaamiseen, motivaatioon ja työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota ja niitä kehitetään aktiivisesti. 2. Yhdistyksellä on toimiva yhteistyöverkosto toiminta-alueella Tavoitteena on yhteistyön (sisäinen ja ulkoinen) kehittäminen keskeiseksi osaksi toimintaa. Tavoitteena on, että yhdistyksellä on laaja vapaaehtoistoimijoiden verkosto. Jokaiseen toiminta-alueen kuntaan on nimetty yhdistyksen aktiivinen jäsenavainhenkilö. 3. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on turvattu Tavoitteena on, että yhdistyksellä on useita toiminnan rahoituskanavia. Yhdistyksen oma varainhankinta on tehokasta ja järjestelmällistä. 3

4 2. Painopistealueiden keskeiset toimenpiteet vuonna 2014 Vuoden 2014 teema on VOIMANA VAPAAEHTOISUUS Yhdistys on tunnettu ja näkyvä toimija omaishoidon kentällä Laadukas, näkyvä, innovatiivinen ja alueellisesti vaikuttava viestintä Laaditaan vuoden alussa koko vuoden kattava tiedottamissuunnitelma Viestitään kaikesta yhdistyksen toiminnasta laaditun viestintäsuunnitelman mukaan Edunvalvontatyöryhmä työskentelee aktiivisesti ja tekee kannanottoja, aloitteita ja lausuntoja omaishoitajien aseman parantamiseksi. Kannanotot, aloitteet ja lausunnot viedään tiedoksi medialle. Tiedotetaan kuntien luottamushenkilöitä yhdistyksen toiminnasta ja alueen omaishoitotilanteesta käymällä valtuusto/lautakuntaesittelyt vuoden aikana jokaisessa toimintaalueen kunnassa Tiedotetaan seurakuntien henkilökuntaa yhdistyksen toiminnasta ja alueen omaishoitotilanteesta käymällä infokierrokset vuoden aikana jokaisessa toiminta-alueen seurakunnassa Osallistutaan aktiivisesti Kumppanuuskeskuksen ja muiden toimijoiden eri työryhmiin Osallistutaan aktiivisesti mm. messutapahtumiin sekä muihin alueen tapahtumiin Kehitetään ja tehostetaan sähköistä tiedottamista ja viestintää Kehitetään Kortteeriuutisten sisältöä Laadukas, näkyvä, innovatiivinen ja alueellisesti vaikuttava toiminta Kehitetään uusia tukimuotoja omaishoitajille ja etäomaishoitajille RAY:n rahoittamien projektien avulla Kehitetään miesomaishoitajille suunnattuja toimintamuotoja vuoden aikana Myönnetään ja luovutetaan kunniakirja jollekin omaishoitajalle tai yhteistyötaholle valtakunnallisella omaishoitajaviikolla. Hallitus päättää kenelle ja millä perusteilla kunniakirja luovutetaan. Yhdistyksellä on toimiva yhteistyöverkosto toiminta-alueella Yhdistyksellä on laaja vapaaehtoistoimijoiden verkosto Vahvistetaan vapaaehtoistoimintaa luomalla rakenteet yhdistyksen omalle vapaaehtoistoiminnalle Selkeytetään ja laajennetaan vapaaehtoistoiminnan käsitettä ja roolia yhdistyksen toiminnassa Kehitetään vapaaehtoisille kohdennettua tiedottamista Järjestetään yhdistyksen vapaaehtoisille toiminnallinen teemapäivä, jossa ovat mukana myös hallituksen jäsenet ja työntekijät 4

5 Yhdistyksen taloudellinen tilanne on turvattu Tehokas ja järjestelmällinen varainhankinta Päivitetään varainhankinasuunnitelma tammikuussa ja kehitetään uusia muotoja varainhankintaan Myydään mainoksia Kortteeriuutisiin Hankitaan uusia kannattajajäseniä Käynnistetään ja vahvistetaan yritysyhteistyötä Haetaan avustusta mm. Ragnar Ekberg Säätiöltä, Veikko Lesosen Säätiöltä ja Oulun kaupungilta järjestöavustusta 3. Varsinainen toiminta Yhdistyksen toiminta kanavoituu pääasiassa Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamien toimintojen kautta. Raha-automaattiyhdistyksen tuella vuonna 2014 jatkaa kaksi kehittämishanketta; Ihimisen Lähelle -projekti (Ci8), sekä Vaihtopuoti-projekti (Ci9). Omaistuki-toiminta (Ak1) jatkaa toimintaansa kohdennetun toiminta-avustuksen turvin. Uutena projektina (Ci10) käynnistyy Hyvinvoiva Perhehanke. AK-avustus; Omaistuki -toiminta Omaistuki -toimintaan (Ak1) liittyen jatketaan Omaishoitajien palveleva puhelin päivystystä sekä ohjausta ja neuvontaa. Omaistuki-toimintaan liittyen järjestetään myös koulutustilaisuuksia, virkistystoimintaa, alustettuja keskustelutilaisuuksia ja tuetaan eri tavoin toiminta-alueen vertaisryhmätoimintaa. OVET -omaishoitajavalmennukset jatkuvat ja valmennuksia järjestetään Oulun ympäristökunnissa. Valmennus on tarkoitettu kaikille omaistaan hoitaville, jotka kokevat tarvitsevansa valmennusta ja ohjausta omaishoitotehtävässään. Hätäensiapukoulutusta järjestetään omaishoitajille vuoden aikana. Ohjauksen sekä neuvonnan kasvavat sisällölliset haasteet vaativat jatkuvaa ajantasaista asiantuntijatietoa. Omaishoitajien palveleva puhelin mm. takaa sen, että palvelua on laadukkaasti saatavilla. Kuntien työntekijät eivät ehdi antamaan keskusteluapua omaishoitajille, eivätkä palvelusuunnitelmatilanteessa kaikki tärkeät kysymykset tule omaishoitajalla mieleen. Keskusteluavulla on myös edunvalvonnallinen merkitys ja se tukee myös omaishoitajien psyykkistä jaksamista, koska he tietävät että luottamuksellista apua on puhelimen päässä saatavilla. Palvelevan puhelimen sisältöjä ja määriä seurataan. Ohjausta ja neuvontaa voidaan antaa tarvittaessa myös kotikäynneillä. Vuoden aikana tehostetaan tiedottamista omaishoitoon liittyvistä asioista koko yhdistyksen toimintaalueella sekä tiivistetään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Ennaltaehkäisevän työn ja arjen tukemisen merkitys korostuu erityisesti Omaistuki -toiminnassa. 5

6 Ci-avustukset; kehittämistoiminta Ihimisen Lähelle projekti ( ) Projektissa perustetaan ja luodaan alueellisia omaishoidon tukipisteitä eli Ommaiskahviloita jo olemassa oleviin rakenteisiin. Näihin pisteisiin kehitetään monipuolisia vapaaehtoistoiminnan muotoja tukemaan omaishoitoperheitä omaishoitotilanteen eri vaiheissa. Lisäksi luodaan uudenlainen tiedottamisen malli omaishoitoperheiden tueksi turvaamaan ensitiedon saanti. Vuoden 2014 aikana lähtökohtana kehittämistyössä on huomioida omaishoitoperheiden tarpeet ja tukea heitä aktiiviseen osallistumiseen ja toimijuuteen tunnistaen projektin toiminta-alueiden erilaisuus. Projektin toimintaalueena on Oulun kantakaupunki (Pateniemen suuralue), Ylikiiminki, Pudasjärvi, Yli-Ii ja Kiiminki. Terveydenhuoltoyhteistyön testaaminen ensitiedon osalta käynnistyy. Lisäksi oppilaitosyhteistyötä käynnistetään ja kehitetään. Vaihtopuoti-projekti ( ) Vaihtopuoti-projektin päätavoitteena on uuden, kansalaisaktiivisuuteen ja lähimmäisen vastuuseen perustuvan palvelukonseptin kehittäminen etäomaishoitajien tueksi. Projektissa tehdään etäomaishoitajuutta tunnetuksi ja etsitään etäomaishoitajia markkinointi- ja viestintäsuunnitelman mukaisesti ja kartoitetaan heidän tarpeitaan etäomaishoitotilanteen tukemiseksi. Lisäksi on tarkoitus pilotoida erilaisia etäomaishoitajia tukevia toimintamalleja esille nousseiden tarpeiden pohjalta. Hyvinvoiva Perhe-projekti ( ) Projektin päämääränä on luoda uudenlainen palvelumalli omaishoitoperheille, joissa on erityis- tä tukea tarvitseva lapsi. Tällä palvelumallilla pyritään tukemaan koko perheen kokonaisvaltais- ta hyvinvointia. Hankkeessa on erityinen, innovatiivinen kohderyhmä, eli yksinhuoltajaomaishoitajat sekä uusperheet, joissa on erityistä tukea tarvitseva lapsi. Hankkeessa keskitytään koko perheen hyvinvoinnin kehittämiseen, ei pelkästään omaishoitajien. Lisäksi projektissa toteutetaan uusia innovatiivisia keinoja/työkaluja kuten logoart taideterapiaryhmätoimintaa, tietoisuustaitoharjoitusryhmätoimintaa, sekä koulutetaan omaishoitajia käyttämään tarina- ja kosketusmenetelmää. Uutta ja innovatiivista on myös se, että perheen terveet ja erityistä tukea tarvitsevat lapset ovat keskiöissä, heidän äänensä tulee erityisesti kuuluville. Yhdistyksen hallitus käsittelee projektien ja Omaistuki-toiminnan suunnitelmat, toteuttamisen ja taloudellisen tilanteen taloussäännön mukaisesti kolme kertaa vuodessa. Tarkennetut toimintasuunnitelmat laaditaan vuodelle

7 4. Yhteistyökumppanit ja asiantuntijaedustukset Yhdistys tekee yhteistyötä eri sidosryhmien ja omaishoidon asioiden parissa toimivien tahojen kanssa. Järjestöyhteistyö on laajaa ja kattaa useita sosiaali- ja terveysalan järjestöjä. Yhteistyötä tullaan laajentamaan ja tehostamaan alueen kuntien ja seurakuntien kanssa. Yhdistyksen toimitilojen sijainti Oulun kumppanuuskeskuksessa mahdollistaa myös uusien kontaktien ja yhteistyömuotojen syntymisten. Omaishoitajien tukemiseen liittyvää yhteistyötä kehitetään edelleen eri oppilaitosten kanssa. Opiskelijayhteistyötä tehdään Oulun seudun ammattikorkeakoulun, Oulun seudun ammattiopiston sosiaalija terveysalan yksikön, Oulun aikuiskoulutuskeskuksen, PSK-Aikuisopiston sekä Diakoniaammattikorkeakoulun kanssa. Opiskelijat suorittavat projektiopintoja, tekevät opinnäytetöitä ja suorittavat työharjoitteluja yhdistyksen toimintaan sekä projekteihin liittyen. Diakonia- ammattikorkeakoulun Oulun yksikön kanssa jatketaan opiskelijayhteistyötä kotikäyntityön merkeissä, Ragnar Ekbergin Säätiön myöntämän avustuksen turvin. Yhdistyksellä on RAY:n rahoittama yhteistyöhanke Ylikiimingin Omaishoitajat ry:n kanssa ( ). Yhdistyksestä on asiantuntijaedustus seuraavissa hankkeissa/verkostoissa Oulun Seudun Setlementti ry:n VARES-verkoston (vapaaehtoistoiminnan resurssikeskus) eri työryhmissä Oulun evankelisluterilaisen seurakunnan vanhustyön työryhmässä ProAgria Oulu ry:n hallinnoiman HYPYT -hankkeen ohjausryhmässä Suvanto- Turvallisen vanhuuden puolesta ry:n hallinnoiman Juuri-hankkeen alueellisessa ohjausryhmässä Oulun Seudun Setlementti ry:n hallinnoiman Iloa Eloon- hankkeen ohjausryhmässä, mikäli hanke saa rahoituksen RAY:ltä Hyvän mielen talo ry:n, Lomakoti Onnela ry:n, Oulun Seudun Mäntykoti ry:n ja Oulun ensi- ja turvakoti ry:n ILONA vapaaehtoistoiminnan kumppanuusverkostossa, mikäli toiminto saa RAY:n rahoituksen POLKU -toiminta, johon yhdistys on sitoutunut POLKU- sopimuksen myötä. (Eri järjestöt ja oppilaitokset Oulun seudulla kouluttavat ja välittävät kokemuskouluttajia esim. oppilaitoksiin). Yhdistyksen vuonna 2008 perustaman Hilipakka palvelut Oy:n toiminta jatkuu ja palvelutarjonta monipuolistuu. Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö omistaa osake-enemmistön yrityksestä, yhdistyksellä on edustus yrityksen hallituksessa. 7

8 5. Toiminta-alue ja jäsenistö Yhdistyksen toiminta-alueella asuu n asukasta. Omaishoitajien määrän arvioidaan olevan noin huomioiden viralliset ja epäviralliset omaishoitajat. Omaishoidon tukea yhdistyksen toiminta-alueella saa noin omaishoitajaa. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu vuonna 2014 Oulun seudun 8 kuntaa aiemman 9 sijaan, koska Utajärvi jäi pois toiminta-alueesta vuonna Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluvat vuonna 2014 seuraavat kunnat: Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä. Yhdistys toimii valtakunnallisen Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n paikallisyhdistyksenä. Vuoden 2014 alussa Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n jäsenmäärän arvioidaan olevan n ja paikallisyhdistyksiä on 70, joista Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry on jäsenmäärältään toiseksi suurin (455) vain Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry (POLLI) on jäsenmäärältään suurempi. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry on tarkentanut vuonna 2013 liiton sääntöjä sekä paikallisyhdistysten mallisääntöjä. Tämän myötä myös paikallisyhdistysten säännöt tullaan päivittämään vuonna Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n jäsenmaksu vuonna 2014 on 20, josta Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:lle palautuu 10 / jäsen. Kannattajajäsenmaksu on 50, 70, 100 tai enemmän, tämä jäsenmaksu palautuu kokonaisuudessaan yhdistykselle. Jäsenet saavat jäsenetuna Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n julkaiseman Lähellä-lehden neljä kertaa vuodessa. Lähellä -lehti postitetaan jäsenistölle jäsenpalveluna ja yhdistykset saavat lehteä käyttöönsä nippupostituksina. Lisäksi jäsenet saavat Liiton etuna palvelu- ja lomaoppaan. Lisäksi yhdistys postittaa jäsenilleen kolme kertaa vuodessa oman jäsenlehden, Kortteeriuutiset. 6. Hallinto Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen vuosikokoukset. Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidetään huhti- ja lokakuussa. Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, joka kokoontuu toimintavuoden aikana kertaa. Hallituksen kokouksiin osallistuu tarvittaessa henkilöstön edustajia ja kokousten sihteerinä toimii toiminnanjohtaja. Hallituksen työkaluina toimivat yhdistyksen sääntöjen lisäksi yhdistyksen strategia, taloussääntö, delegointisääntö sekä hallituksen työjärjestys. Hallituksen jäseniä ja työntekijöitä osallistuu Omaishoitajat ja Läheiset Liiton 2-päiväisille neuvottelupäiville elokuussa 2014 Seinäjoella, sekä Helsingissä pidettävään kansainväliseen omaishoitajuuden konferenssiin. Yhdistyksen hallitus valitsee edustajat Hilipakka Palvelut Oy:n yhtiökokoukseen sekä ehdokkaat yrityksen hallitukseen vuosille Hallitus valitsee edustajat Omaishoitajat ja Läheiset- Liiton vuosikokouksiin. 8

9 Yhdistyksen hallinnoimien projektien ohjausryhmissä on hallituksen edustus. Hallituksen edustaja toimii ohjausryhmän puheenjohtajana. Uusi hallitus nimeää ensimmäisessä kokouksessaan toimintavuodelle tarvittavien työryhmien jäsenet. Hallituksen nimeäminä työryhminä toimivat vuoden 2014 aikana edunvalvontatyöryhmä, toimitusneuvosto, viestintätyöryhmä, varainhankintatyöryhmä, strategiatyöryhmä ja matkakerho. Työryhmissä on sekä hallituksen jäsenten että työntekijöiden edustajia. Toimintavuoden aikana yhdistyksen edunvalvontatyöryhmä tekee työtä esiin tulevien epäkohtien parantamiseksi. Toimitusneuvosto vastaa Kortteeriuutisten sisällöstä ja sen kehittämisestä. Viestintätyöryhmä keskittyy sähköisen viestinnän kehittämiseen sekä kehittää yhdistyksen kokonaisviestintää. Varainhankintatyöryhmä suunnittelee ja toteuttaa yhdistyksen varainhankintaa. Strategiatyöryhmä työstää uutta strategiaa vuosille Matkakerho suunnittelee ja toteuttaa erilaisia virkistysmatkoja omaishoitajille. Hallituksen ja työntekijöiden yhteisiä kehittämispäiviä eli VIRE -päiviä järjestetään 2-3 kertaa vuoden 2014 aikana. Näiden päivien aikana työstetään mm. yhdistyksen uutta strategiaa. Yhdistyksen edustaja on jäsenenä Omaishoitajat ja Läheiset-Liitto ry:n hallituksessa. 7. Henkilöstö Yhdistyksen henkilökunnan vahvuus vuonna 2014 on 11 henkilöä, joista 3 on osa-aikaista. Yhden työntekijän tehtäväkuva muodostuu kahden projektin projektipäällikkyydestä sekä toiminnanjohtajan tehtävistä. OMAISTUKI- toiminnassa (Ak1) toimii kokoaikainen omaishoidon ohjaaja Ihmisen Lähelle projektissa (Ci8) toimii ½ projektipäällikkö sekä 2 ½ projektityöntekijää Vaihtopuoti-projektissa (Ci9) toimii ½ projektipäällikkö, 2 projektityöntekijää ja ½ markkinoinnin/viestinnän osaaja Hyvinvoiva Perhe-projektissa toimii 1 kokoaikainen projektipäällikkö ja 1 projektityöntekijä Yhdistyksen toimistotehtäviä hoitaa palkkatuella toimistotyöntekijä 25 h / vk Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnanjohtaja vastaa toimenkuvansa mukaisesti järjestön toiminnasta, johtaa henkilöstöä ja taloutta ja toimii Ihimisen Lähelle - ja Vaihtopuoti-projektin projektipäällikkönä. Henkilöstön osaamista, motivaatiota ja työhyvinvointia vahvistetaan käymällä kehityskeskustelut vuosittain ja tukemalla työntekijöitä osallistumaan ammatillista osaamista vahvistavaan koulutukseen. 2 kertaa vuodessa järjestetään työntekijöiden VIRE päivät. Tiedonkulun varmistamiseksi pidetään viikoittain työntekijöiden Kortteerikokkous. Työntekijät toteuttavat keväällä 2014 opintomatkan Lontooseen. Työntekijät ovat itse keränneet rahaa matkaa varten, lisäksi matkaan käytetään opiskelijaohjauksesta saatuja tuottoja, hallituksen aikaisemman päätöksen mukaisesti. 9

10 8. Tiedotus Jäsenille postitetaan Kortteeriuutiset 3 kertaa vuodessa, vaihtoehtoisesti Kortteeriuutiset on mahdollista saada sähköpostilla pdf-muodossa. Vuoden 2014 painosmäärä tulee olemaan 2400 kpl. Toimitusneuvosto kehittää aktiivisesti kortteeriuutisten sisältöä. Kortteeriuutisia jaetaan kattavasti eri tilaisuuksissa sekä yhteistyökumppaneille että toiminta-alueella omaishoidon parissa työskenteleville tahoille. Yhdistyksen kotisivujen sisältöä kehitetään ja päivitetään säännöllisesti. Kotisivut löytyvät osoitteesta ja yhdistyksen jo päättyneissä projekteissa tuotetut sivut osoitteesta sekä Julkista tiedotusta lisätään ja toiminnasta tiedotetaan säännöllisesti eri tiedotusvälineille ja erilaisten sähköisten kanavien kautta. Yhdistykselle sekä Vaihtopuoti-projektille on luotu oma Facebookprofiili, jonka kautta tavoitetaan nuorempia omaishoitajia ja etäomaishoitajia. Kiinnitetään erityistä huomiota sähköisen tiedottamisen kehittämiseen ja lisäämiseen sekä sosiaalisten medioiden käytön kehittämiseen. Yhdistyksen, Omaistuki toiminnan sekä projektien esitteitä ja mahdollista muuta materiaalia levitetään aktiivisesti ja järjestelmällisesti. Aktiivista tiedottamista tapahtuu myös projektien puitteissa. Osallistutaan Omaishoitajat ja Läheiset -Liiton järjestämiin koulutus / muihin tilaisuuksiin, jossa myös tiedotetaan yhdistyksen projekteista ja muusta toiminnasta. 9. Jäsenyydet Yhdistys on jäsenenä seuraavissa organisaatioissa: Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Vanhustyön keskusliitto ry Oulun seudun vammais- ja kansanterveystyön järjestöt ry Oulun Seudun Muistiyhdistys ry Työnantajana yhdistys kuuluu Sosiaalialan Työnantajat ry:en. 10. Toimisto Yhdistyksen toimitila eli Ommaiskortteeri sijaitsee Oulussa, Kumppanuuskeskuksessa osoitteessa Isokatu 47, 6.kerros. Kumppanuuskeskus on yli 40 sosiaali- ja terveysalan toimijan ja yhteisön yhdessä rakentama kehittämis- ja toimintakeskus Oulussa. Kumppanuuskeskuksessa kansalaistoimijat, sosiaali- ja terveysalan valtakunnalliset järjestöt ja paikalliset yhdistykset sekä julkinen sektori toimivat tiiviissä yhteistyössä, jonka johtoajatuksena on op- 10

11 pimiseen ja tulevaisuuteen orientoitunut ilmapiiri sekä vapaan kansalaistoiminnan aktivoiminen. Kumppanuuskeskus täydentää ja tukee julkisia hyvinvointipalveluja. Kumppanuuskeskus on myös järjestötoiminnan keskus, josta Pohjois-Pohjanmaalla toimivat paikalliset sosiaali- ja terveysalan järjestöt saavat tukea mm. toimintaansa, viestintäänsä ja vaikuttamistyöhönsä. Mikäli yhdistys saa rahoituksen uuteen kehittämishankkeeseen, etsitään lisätiloja toiminnalle ensisijaisesti Kumppanuuskeskuksesta. 11. Seuranta ja arviointi Toiminnan toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti sekä sisällön, että talouden näkökulmasta. Yhdistyksen järjestämistä tapahtumista kerätään palautetta, jonka avulla toimintaa kehitetään. Toiminnanjohtaja raportoi hallitukselle toimintasuunnitelman toteutumisesta säännöllisesti hallituksen kokouksissa. Eri toiminnot/projektit esittäytyvät hallitukselle taloussäännön mukaisesti 3 kertaa vuodessa sekä VIRE-päivien yhteydessä, jolloin seurataan ja arvioidaan painopiste-alueiden toteutumista. 11

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki

18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki 18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki Liiton ja yhdistyksien sääntöjen tarkastelua / Aluetyö AlueAvaimet: 18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki Liiton

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000 1 (7) 22.9.2014/tl Varsinainen toiminta Tarkennettu Talousarvio Ay avustus Ray avustukset 754 000 839 000 Palkat 414 500 467 500 Palkkiot 12 500 8 000 Eläkekulut 91 000 88 750 Lakisääteiset sos.kulut 27

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2017 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2017 Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 08 882 1690 Kumppanuuskeskus Isokatu 47, 90100 Oulu oulunseudunomaishoitajat.fi Sisällys 1. Oulun seudun omaishoitajat

Lisätiedot

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus 1 (7) 16.9.2015/tl Talousarvio 2016 Varsinainen toiminta Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava Ay avustus Ray avustukset 795 000 860 000 Palkat 440 000 479 000 Palkkiot, hallitus 6 000 6 000 Eläkekulut

Lisätiedot

Mitä paikallisyhdistykset ja omaishoitajat odottavat tulevaisuudelta. Annikki Pursiainen, pj Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 30.8.

Mitä paikallisyhdistykset ja omaishoitajat odottavat tulevaisuudelta. Annikki Pursiainen, pj Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 30.8. Mitä paikallisyhdistykset ja omaishoitajat odottavat tulevaisuudelta Annikki Pursiainen, pj Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 30.8.2013 Etelä-savolaisten toiveiden tynnyrissä Tulevaisuuden odotuksia

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 30.9.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl 1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset 879 000 666 000 1. Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat 57 000 56 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 10 000 10 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1. - 7.12.2008 Oulussa Viikon aikana tehdään vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi osallistumisen väylänä ja mielekkään

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY JA YHTEISÖLLISYYS kotona asumisen tukeminen kansalaisaktiivisuuden edistäminen toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen työllistäminen

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015 Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Malliyhdistys Ry Puh. 040 123 4567 Y-tunnus 12345-6 Tiekatu 23 A 15 00120 PAIKKAKUNTA www.malliyhdistys.fi

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

RAY:n avustusehdotus liiton paikallisyhdistyksille vuodelle 2014 Sivu 1 (5)

RAY:n avustusehdotus liiton paikallisyhdistyksille vuodelle 2014 Sivu 1 (5) avustusehdotus liiton paikallisyhdistyksille vuodelle 2014 Sivu 1 (5) Avustusta hakeneet 35 71 Jäsenyhdistyksiä 2013 lopussa Ei hakemusta 36 Hyväksytyt 41 Hylätyt avustushakemukset 23 myöntämä 2013 Haettu

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan esittely

Yhdistyksen toiminnan esittely Yhdistyksen toiminnan esittely Oulun Seudun yhden Vanhemman Perheet ry on valtakunnallisen Yhden Vanhemman Perheiden liitto ry:n jäsenyhdistys joka toimii Oulun seudulla, pitäen sisällään seuraavat kunnat

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Vammaisohjelma 2009-2011 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelma Johdanto Seurakuntayhtymän vammaisohjelma pohjautuu vammaistyöstä saatuihin kokemuksiin. Vammaistyön

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Satakunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry 2015. 15.9.2015 Pirkko Granö

Satakunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry 2015. 15.9.2015 Pirkko Granö Satakunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry 2015 15.9.2015 Pirkko Granö Postinhakija Omaishoidon monet kasvot Maailmassa on vain neljänlaisia ihmisiä: heitä, jotka ovat olleet omaishoitajia; heitä, jotka ovat

Lisätiedot

SAJO ry pähkinänkuoressa

SAJO ry pähkinänkuoressa SAJO ry pähkinänkuoressa Lepola Reija 20.2.2015 TOIMINTA-AJATUS Yhdistys edistää jäsenistönsä ammatillista osaamista, palvelussuhteeseen liittyviä ehtoja ja työssä jaksamista, kehittää ammatillista koulutusta

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

Järjestöyhteistyön kehittäminen kunnissa. Vanhusneuvosto 17.8.2015 Kehittäjäsosiaalityöntekijä Tuula Anunti

Järjestöyhteistyön kehittäminen kunnissa. Vanhusneuvosto 17.8.2015 Kehittäjäsosiaalityöntekijä Tuula Anunti Järjestöyhteistyön kehittäminen kunnissa Vanhusneuvosto 17.8.2015 Kehittäjäsosiaalityöntekijä Tuula Anunti Rekisteröidyt yhdistykset Lapissa: Lapin järjestöstrategia 2030. Lapin liitto Rekisteröidyt yhdistykset

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

PALOMA- projekti 2013-2015

PALOMA- projekti 2013-2015 Toimintamalli ikääntyvien maahanmuuttajien hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi Jyvässeudulla asuinalueittain PALOMA- projekti 2013-2015 PÄÄTAVOITE Pysyvän asuinalueittaisen toimintamallin

Lisätiedot

Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä

Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä Seinäjoki 5.4.2011 Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Omaishoitajat ja Läheiset Liitto 14.4.2011 Omaishoito

Lisätiedot

Yhdessä ain rinnakkain. Harry Forsblom

Yhdessä ain rinnakkain. Harry Forsblom Yhdessä ain rinnakkain 1 Forssan Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n toiminta käynnistyi 7.10.2004. Yhdistyksen toiminta-alueena ovat tällä hetkellä kaupungeista Forssa ja Somero sekä kunnista Jokioinen,

Lisätiedot

OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016

OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016 Närståendevårdare och Vänner Förbundet rf OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016 Merja Kaivolainen, koulutus- ja kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistyksen hallitus Toiminnankoordinaattori OMA Hoivapalvelu Oy:n

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu JOSE TOIMINTA 2013 1/7 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Josen jäseninä on erilaisia oppijoita, heidän läheisiään ja työnsä vuoksi oppimisvaikeuksista kiinnostuneita. Josen tarkoituksena on koota edellä mainitut

Lisätiedot

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA ARVO hankkeen tiedottaminen tukee hankkeen tavoitteiden saavuttamista. Tiedottamisen lähtökohtana on läpinäkyvyys. Hankkeeseen liittyvän tiedotuksen tavoitteena on: edesauttaa hankkeen toteutumista lisätä

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön Aluekoordinaattori Pia Järnstedt

Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön Aluekoordinaattori Pia Järnstedt Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön 19.5.2016 Aluekoordinaattori Pia Järnstedt 42 500 Omainen, omaishoitaja Kaikki omaiset eivät ole omaishoitajia rooliero vastuunjako; omaishoitajaksi

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry. Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n virallinen ensirekisteröintipäivämäärä

Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry. Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n virallinen ensirekisteröintipäivämäärä 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu YLEISTÄ... 3 ORGANISAATIO hallitus... 5 henkilöstö... 5 tilintarkastus... 5 kirjanpito... 6 TOIMINTA yhdistyksen kokoukset ja jäsenet... 6 muu toiminta... 6 tiedottaminen... 8 TULEVA

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Hallituskatu 20, sisäpiha 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. Yleistä Hämeenlinnan Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry perustettiin 27.11.2003. Vuosi 2013 on yhdistyksen kymmenes toimintakausi ja juhlavuosi.

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea

Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset Maarit Väisänen OMAISHOITO MIKKELISSÄ Valtakunnallisiin arvioihin perustuen Mikkelissä on n. 3000 omaishoitajaa,

Lisätiedot

Yhteinen Polku hanke 2009-13

Yhteinen Polku hanke 2009-13 Yhteinen Polku hanke 2009-13 Omaishoitoperheen varhaisen tunnistamisen ja tukemisen malli Joensuun seudulle Omaisyhteistyö seminaari 30.1.2013 Joensuu http://www.jelli.fi/yhteinen-polku-minakoomaishoitaja/tapahtumat-koulutukset

Lisätiedot

VARES keskus yhteisöllisyyden ytimessä

VARES keskus yhteisöllisyyden ytimessä VARES keskus yhteisöllisyyden ytimessä Yhteistyöstä yhteiseen työhön Vapaaehtoistoiminnan koulutusmalli Oulun seudulla Suvimaria Saarenpää VARES-keskus www.vareskeskus.fi 1 OULUN SEUTU Asukkaita noin 220

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden alueellisen koordinoinnin toimintamalli Oulun Seudun ja Oulunkaaren kuntayhtymän alueilla vuonna 2011

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden alueellisen koordinoinnin toimintamalli Oulun Seudun ja Oulunkaaren kuntayhtymän alueilla vuonna 2011 Liite 1 Perustamissuunnitelma Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden alueellisen koordinoinnin toimintamalli Oulun Seudun ja Oulunkaaren kuntayhtymän alueilla vuonna 2011 Alueellisen koordinoinnin rakenne

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Takana 20 vuotta toimintaa

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Takana 20 vuotta toimintaa + Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry Takana 20 vuotta toimintaa + Miten kaikki alkoi? 1993 Syömishäiriöisten lasten vanhempien tukiyhdistys perustettiin Turussa 31.3.1993. Valtakunnallinen yhdistys,

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen?

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Työnantaja Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Jos vastasit kyllä, niin tule mukaan hankkeeseen, josta saat työkaluja toimivan henkilöstöpolitiikan

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

OULUN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY SÄÄNNÖT

OULUN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY SÄÄNNÖT OULUN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistys on paikallisyhdistys

Lisätiedot

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet Museoista hyvinvointia ja terveyttä -ajankohtaisseminaari 28.3.2011 Sari Miettunen, tiimivastaava, RAY Lainsäädäntö Avustusten myöntämisestä on säädetty

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

syyskokous Helsingissä uudessa Käpylän kuntoutuskeskuksessa yhdessä alaosaston kanssa

syyskokous Helsingissä uudessa Käpylän kuntoutuskeskuksessa yhdessä alaosaston kanssa Vuoden 2002 toimintasuunnitelma Yhdistyksemme toiminta-ajatuksena on kehittää ja ylläpitää jäsenistömme ammattitaitoa sekä kliinisessä että tieteellisessä työssä sekä toimia fysiatrien ja fysiatriaan erikoistuvien

Lisätiedot

SIL 2020 STRATEGIA. Palvelut. v.1.0 12.10.2015

SIL 2020 STRATEGIA. Palvelut. v.1.0 12.10.2015 LUOTTAMUKSELLINEN SIL 2020 STRATEGIA v.1.0 12.10.2015 SIL2020 Strategia- ja Sääntömuutostyöryhmä Table of Contents: 1 Yleistä... 3 1.1 Strategiaprosessi... 3 2 Tavoiteasettelu... 4 2.1 Strateginen tavoite...

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO Mairit Toppi JÄKE -projekti, projektivastaava Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistysten toimintaympäristö muuttuu! Yhdistystoimijoiden

Lisätiedot

OULUNKYLÄ-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011

OULUNKYLÄ-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 OULUNKYLÄ-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 A. Oulunkylä - asuinalueen toiminnallisuus, viihtyvyys ja yhteisöllisyys Tavoitteet * Oulunkylä säilyy ja kehittyy toiminnallisena, palvelevana, viihtyisänä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI

LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ - On vuonna 1935 perustettu yleishyödyllinen hostellitoiminnan keskusjärjestö. - Suomen Hostelljärjestö ja verkoston yli 40

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot