TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

2 Sisällys 1. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnan tarkoitus ja strategiset painopistealueet Painopistealueiden keskeiset toimenpiteet vuonna Varsinainen toiminta 5 4. Yhteistyökumppanit ja asiantuntijaedustukset.7 5. Toiminta-alue ja jäsenistö 8 6. Hallinto.8 7. Henkilöstö 9 8. Tiedotus Jäsenyydet Toimisto Seuranta ja arviointi 11 2

3 1. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnan tarkoitus ja strategiset painopistealueet Vuosi 2014 on Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n kuudestoista toimintavuosi. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n tarkoituksena on toimia omaishoitajien, vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden aseman parantamiseksi ja tukemiseksi sekä kehittää tukitoimia ja palveluita toiminta-alueellaan yhteistyössä eri tahojen kanssa. Yhdistys toimii tärkeänä vaikuttajana ja omaishoitajien asiantuntija-, edunvalvonta- ja tukijärjestönä. Yhdistyksen toimintaa ohjaavia arvoja ovat yksilöllisyys, yhteisöllisyys, tasa-arvo, toiminnan laadukkuus ja avoimuus. Yhdistyksen toiminta perustuu voimassa olevan strategian ( ) linjauksiin ja painopistealueisiin. Uuden strategian suunnittelutyö käynnistyy tammikuussa 2014 ja jatkuu koko toimintavuoden ajan. Strategiatyöhön nimetään työryhmä, johon pyritään saamaan edustus hallituksesta, työntekijöistä ja omaishoitajista. Yhdistyksen hallituksella tulee olemaan keskeinen rooli strategian valmistelutyössä. Yhdistyksen toimintaa ohjaavan strategian painopistealueet ovat 1. Yhdistys on tunnettu ja näkyvä toimija omaishoidon kentällä Tavoitteena on, että yhdistyksen toiminta ja viestintä on laadukasta, näkyvää, innovatiivista ja alueellisesti vaikuttavaa. Henkilöstön ja hallituksen osaamiseen, motivaatioon ja työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota ja niitä kehitetään aktiivisesti. 2. Yhdistyksellä on toimiva yhteistyöverkosto toiminta-alueella Tavoitteena on yhteistyön (sisäinen ja ulkoinen) kehittäminen keskeiseksi osaksi toimintaa. Tavoitteena on, että yhdistyksellä on laaja vapaaehtoistoimijoiden verkosto. Jokaiseen toiminta-alueen kuntaan on nimetty yhdistyksen aktiivinen jäsenavainhenkilö. 3. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on turvattu Tavoitteena on, että yhdistyksellä on useita toiminnan rahoituskanavia. Yhdistyksen oma varainhankinta on tehokasta ja järjestelmällistä. 3

4 2. Painopistealueiden keskeiset toimenpiteet vuonna 2014 Vuoden 2014 teema on VOIMANA VAPAAEHTOISUUS Yhdistys on tunnettu ja näkyvä toimija omaishoidon kentällä Laadukas, näkyvä, innovatiivinen ja alueellisesti vaikuttava viestintä Laaditaan vuoden alussa koko vuoden kattava tiedottamissuunnitelma Viestitään kaikesta yhdistyksen toiminnasta laaditun viestintäsuunnitelman mukaan Edunvalvontatyöryhmä työskentelee aktiivisesti ja tekee kannanottoja, aloitteita ja lausuntoja omaishoitajien aseman parantamiseksi. Kannanotot, aloitteet ja lausunnot viedään tiedoksi medialle. Tiedotetaan kuntien luottamushenkilöitä yhdistyksen toiminnasta ja alueen omaishoitotilanteesta käymällä valtuusto/lautakuntaesittelyt vuoden aikana jokaisessa toimintaalueen kunnassa Tiedotetaan seurakuntien henkilökuntaa yhdistyksen toiminnasta ja alueen omaishoitotilanteesta käymällä infokierrokset vuoden aikana jokaisessa toiminta-alueen seurakunnassa Osallistutaan aktiivisesti Kumppanuuskeskuksen ja muiden toimijoiden eri työryhmiin Osallistutaan aktiivisesti mm. messutapahtumiin sekä muihin alueen tapahtumiin Kehitetään ja tehostetaan sähköistä tiedottamista ja viestintää Kehitetään Kortteeriuutisten sisältöä Laadukas, näkyvä, innovatiivinen ja alueellisesti vaikuttava toiminta Kehitetään uusia tukimuotoja omaishoitajille ja etäomaishoitajille RAY:n rahoittamien projektien avulla Kehitetään miesomaishoitajille suunnattuja toimintamuotoja vuoden aikana Myönnetään ja luovutetaan kunniakirja jollekin omaishoitajalle tai yhteistyötaholle valtakunnallisella omaishoitajaviikolla. Hallitus päättää kenelle ja millä perusteilla kunniakirja luovutetaan. Yhdistyksellä on toimiva yhteistyöverkosto toiminta-alueella Yhdistyksellä on laaja vapaaehtoistoimijoiden verkosto Vahvistetaan vapaaehtoistoimintaa luomalla rakenteet yhdistyksen omalle vapaaehtoistoiminnalle Selkeytetään ja laajennetaan vapaaehtoistoiminnan käsitettä ja roolia yhdistyksen toiminnassa Kehitetään vapaaehtoisille kohdennettua tiedottamista Järjestetään yhdistyksen vapaaehtoisille toiminnallinen teemapäivä, jossa ovat mukana myös hallituksen jäsenet ja työntekijät 4

5 Yhdistyksen taloudellinen tilanne on turvattu Tehokas ja järjestelmällinen varainhankinta Päivitetään varainhankinasuunnitelma tammikuussa ja kehitetään uusia muotoja varainhankintaan Myydään mainoksia Kortteeriuutisiin Hankitaan uusia kannattajajäseniä Käynnistetään ja vahvistetaan yritysyhteistyötä Haetaan avustusta mm. Ragnar Ekberg Säätiöltä, Veikko Lesosen Säätiöltä ja Oulun kaupungilta järjestöavustusta 3. Varsinainen toiminta Yhdistyksen toiminta kanavoituu pääasiassa Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamien toimintojen kautta. Raha-automaattiyhdistyksen tuella vuonna 2014 jatkaa kaksi kehittämishanketta; Ihimisen Lähelle -projekti (Ci8), sekä Vaihtopuoti-projekti (Ci9). Omaistuki-toiminta (Ak1) jatkaa toimintaansa kohdennetun toiminta-avustuksen turvin. Uutena projektina (Ci10) käynnistyy Hyvinvoiva Perhehanke. AK-avustus; Omaistuki -toiminta Omaistuki -toimintaan (Ak1) liittyen jatketaan Omaishoitajien palveleva puhelin päivystystä sekä ohjausta ja neuvontaa. Omaistuki-toimintaan liittyen järjestetään myös koulutustilaisuuksia, virkistystoimintaa, alustettuja keskustelutilaisuuksia ja tuetaan eri tavoin toiminta-alueen vertaisryhmätoimintaa. OVET -omaishoitajavalmennukset jatkuvat ja valmennuksia järjestetään Oulun ympäristökunnissa. Valmennus on tarkoitettu kaikille omaistaan hoitaville, jotka kokevat tarvitsevansa valmennusta ja ohjausta omaishoitotehtävässään. Hätäensiapukoulutusta järjestetään omaishoitajille vuoden aikana. Ohjauksen sekä neuvonnan kasvavat sisällölliset haasteet vaativat jatkuvaa ajantasaista asiantuntijatietoa. Omaishoitajien palveleva puhelin mm. takaa sen, että palvelua on laadukkaasti saatavilla. Kuntien työntekijät eivät ehdi antamaan keskusteluapua omaishoitajille, eivätkä palvelusuunnitelmatilanteessa kaikki tärkeät kysymykset tule omaishoitajalla mieleen. Keskusteluavulla on myös edunvalvonnallinen merkitys ja se tukee myös omaishoitajien psyykkistä jaksamista, koska he tietävät että luottamuksellista apua on puhelimen päässä saatavilla. Palvelevan puhelimen sisältöjä ja määriä seurataan. Ohjausta ja neuvontaa voidaan antaa tarvittaessa myös kotikäynneillä. Vuoden aikana tehostetaan tiedottamista omaishoitoon liittyvistä asioista koko yhdistyksen toimintaalueella sekä tiivistetään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Ennaltaehkäisevän työn ja arjen tukemisen merkitys korostuu erityisesti Omaistuki -toiminnassa. 5

6 Ci-avustukset; kehittämistoiminta Ihimisen Lähelle projekti ( ) Projektissa perustetaan ja luodaan alueellisia omaishoidon tukipisteitä eli Ommaiskahviloita jo olemassa oleviin rakenteisiin. Näihin pisteisiin kehitetään monipuolisia vapaaehtoistoiminnan muotoja tukemaan omaishoitoperheitä omaishoitotilanteen eri vaiheissa. Lisäksi luodaan uudenlainen tiedottamisen malli omaishoitoperheiden tueksi turvaamaan ensitiedon saanti. Vuoden 2014 aikana lähtökohtana kehittämistyössä on huomioida omaishoitoperheiden tarpeet ja tukea heitä aktiiviseen osallistumiseen ja toimijuuteen tunnistaen projektin toiminta-alueiden erilaisuus. Projektin toimintaalueena on Oulun kantakaupunki (Pateniemen suuralue), Ylikiiminki, Pudasjärvi, Yli-Ii ja Kiiminki. Terveydenhuoltoyhteistyön testaaminen ensitiedon osalta käynnistyy. Lisäksi oppilaitosyhteistyötä käynnistetään ja kehitetään. Vaihtopuoti-projekti ( ) Vaihtopuoti-projektin päätavoitteena on uuden, kansalaisaktiivisuuteen ja lähimmäisen vastuuseen perustuvan palvelukonseptin kehittäminen etäomaishoitajien tueksi. Projektissa tehdään etäomaishoitajuutta tunnetuksi ja etsitään etäomaishoitajia markkinointi- ja viestintäsuunnitelman mukaisesti ja kartoitetaan heidän tarpeitaan etäomaishoitotilanteen tukemiseksi. Lisäksi on tarkoitus pilotoida erilaisia etäomaishoitajia tukevia toimintamalleja esille nousseiden tarpeiden pohjalta. Hyvinvoiva Perhe-projekti ( ) Projektin päämääränä on luoda uudenlainen palvelumalli omaishoitoperheille, joissa on erityis- tä tukea tarvitseva lapsi. Tällä palvelumallilla pyritään tukemaan koko perheen kokonaisvaltais- ta hyvinvointia. Hankkeessa on erityinen, innovatiivinen kohderyhmä, eli yksinhuoltajaomaishoitajat sekä uusperheet, joissa on erityistä tukea tarvitseva lapsi. Hankkeessa keskitytään koko perheen hyvinvoinnin kehittämiseen, ei pelkästään omaishoitajien. Lisäksi projektissa toteutetaan uusia innovatiivisia keinoja/työkaluja kuten logoart taideterapiaryhmätoimintaa, tietoisuustaitoharjoitusryhmätoimintaa, sekä koulutetaan omaishoitajia käyttämään tarina- ja kosketusmenetelmää. Uutta ja innovatiivista on myös se, että perheen terveet ja erityistä tukea tarvitsevat lapset ovat keskiöissä, heidän äänensä tulee erityisesti kuuluville. Yhdistyksen hallitus käsittelee projektien ja Omaistuki-toiminnan suunnitelmat, toteuttamisen ja taloudellisen tilanteen taloussäännön mukaisesti kolme kertaa vuodessa. Tarkennetut toimintasuunnitelmat laaditaan vuodelle

7 4. Yhteistyökumppanit ja asiantuntijaedustukset Yhdistys tekee yhteistyötä eri sidosryhmien ja omaishoidon asioiden parissa toimivien tahojen kanssa. Järjestöyhteistyö on laajaa ja kattaa useita sosiaali- ja terveysalan järjestöjä. Yhteistyötä tullaan laajentamaan ja tehostamaan alueen kuntien ja seurakuntien kanssa. Yhdistyksen toimitilojen sijainti Oulun kumppanuuskeskuksessa mahdollistaa myös uusien kontaktien ja yhteistyömuotojen syntymisten. Omaishoitajien tukemiseen liittyvää yhteistyötä kehitetään edelleen eri oppilaitosten kanssa. Opiskelijayhteistyötä tehdään Oulun seudun ammattikorkeakoulun, Oulun seudun ammattiopiston sosiaalija terveysalan yksikön, Oulun aikuiskoulutuskeskuksen, PSK-Aikuisopiston sekä Diakoniaammattikorkeakoulun kanssa. Opiskelijat suorittavat projektiopintoja, tekevät opinnäytetöitä ja suorittavat työharjoitteluja yhdistyksen toimintaan sekä projekteihin liittyen. Diakonia- ammattikorkeakoulun Oulun yksikön kanssa jatketaan opiskelijayhteistyötä kotikäyntityön merkeissä, Ragnar Ekbergin Säätiön myöntämän avustuksen turvin. Yhdistyksellä on RAY:n rahoittama yhteistyöhanke Ylikiimingin Omaishoitajat ry:n kanssa ( ). Yhdistyksestä on asiantuntijaedustus seuraavissa hankkeissa/verkostoissa Oulun Seudun Setlementti ry:n VARES-verkoston (vapaaehtoistoiminnan resurssikeskus) eri työryhmissä Oulun evankelisluterilaisen seurakunnan vanhustyön työryhmässä ProAgria Oulu ry:n hallinnoiman HYPYT -hankkeen ohjausryhmässä Suvanto- Turvallisen vanhuuden puolesta ry:n hallinnoiman Juuri-hankkeen alueellisessa ohjausryhmässä Oulun Seudun Setlementti ry:n hallinnoiman Iloa Eloon- hankkeen ohjausryhmässä, mikäli hanke saa rahoituksen RAY:ltä Hyvän mielen talo ry:n, Lomakoti Onnela ry:n, Oulun Seudun Mäntykoti ry:n ja Oulun ensi- ja turvakoti ry:n ILONA vapaaehtoistoiminnan kumppanuusverkostossa, mikäli toiminto saa RAY:n rahoituksen POLKU -toiminta, johon yhdistys on sitoutunut POLKU- sopimuksen myötä. (Eri järjestöt ja oppilaitokset Oulun seudulla kouluttavat ja välittävät kokemuskouluttajia esim. oppilaitoksiin). Yhdistyksen vuonna 2008 perustaman Hilipakka palvelut Oy:n toiminta jatkuu ja palvelutarjonta monipuolistuu. Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö omistaa osake-enemmistön yrityksestä, yhdistyksellä on edustus yrityksen hallituksessa. 7

8 5. Toiminta-alue ja jäsenistö Yhdistyksen toiminta-alueella asuu n asukasta. Omaishoitajien määrän arvioidaan olevan noin huomioiden viralliset ja epäviralliset omaishoitajat. Omaishoidon tukea yhdistyksen toiminta-alueella saa noin omaishoitajaa. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu vuonna 2014 Oulun seudun 8 kuntaa aiemman 9 sijaan, koska Utajärvi jäi pois toiminta-alueesta vuonna Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluvat vuonna 2014 seuraavat kunnat: Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä. Yhdistys toimii valtakunnallisen Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n paikallisyhdistyksenä. Vuoden 2014 alussa Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n jäsenmäärän arvioidaan olevan n ja paikallisyhdistyksiä on 70, joista Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry on jäsenmäärältään toiseksi suurin (455) vain Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry (POLLI) on jäsenmäärältään suurempi. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry on tarkentanut vuonna 2013 liiton sääntöjä sekä paikallisyhdistysten mallisääntöjä. Tämän myötä myös paikallisyhdistysten säännöt tullaan päivittämään vuonna Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n jäsenmaksu vuonna 2014 on 20, josta Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:lle palautuu 10 / jäsen. Kannattajajäsenmaksu on 50, 70, 100 tai enemmän, tämä jäsenmaksu palautuu kokonaisuudessaan yhdistykselle. Jäsenet saavat jäsenetuna Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n julkaiseman Lähellä-lehden neljä kertaa vuodessa. Lähellä -lehti postitetaan jäsenistölle jäsenpalveluna ja yhdistykset saavat lehteä käyttöönsä nippupostituksina. Lisäksi jäsenet saavat Liiton etuna palvelu- ja lomaoppaan. Lisäksi yhdistys postittaa jäsenilleen kolme kertaa vuodessa oman jäsenlehden, Kortteeriuutiset. 6. Hallinto Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen vuosikokoukset. Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidetään huhti- ja lokakuussa. Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, joka kokoontuu toimintavuoden aikana kertaa. Hallituksen kokouksiin osallistuu tarvittaessa henkilöstön edustajia ja kokousten sihteerinä toimii toiminnanjohtaja. Hallituksen työkaluina toimivat yhdistyksen sääntöjen lisäksi yhdistyksen strategia, taloussääntö, delegointisääntö sekä hallituksen työjärjestys. Hallituksen jäseniä ja työntekijöitä osallistuu Omaishoitajat ja Läheiset Liiton 2-päiväisille neuvottelupäiville elokuussa 2014 Seinäjoella, sekä Helsingissä pidettävään kansainväliseen omaishoitajuuden konferenssiin. Yhdistyksen hallitus valitsee edustajat Hilipakka Palvelut Oy:n yhtiökokoukseen sekä ehdokkaat yrityksen hallitukseen vuosille Hallitus valitsee edustajat Omaishoitajat ja Läheiset- Liiton vuosikokouksiin. 8

9 Yhdistyksen hallinnoimien projektien ohjausryhmissä on hallituksen edustus. Hallituksen edustaja toimii ohjausryhmän puheenjohtajana. Uusi hallitus nimeää ensimmäisessä kokouksessaan toimintavuodelle tarvittavien työryhmien jäsenet. Hallituksen nimeäminä työryhminä toimivat vuoden 2014 aikana edunvalvontatyöryhmä, toimitusneuvosto, viestintätyöryhmä, varainhankintatyöryhmä, strategiatyöryhmä ja matkakerho. Työryhmissä on sekä hallituksen jäsenten että työntekijöiden edustajia. Toimintavuoden aikana yhdistyksen edunvalvontatyöryhmä tekee työtä esiin tulevien epäkohtien parantamiseksi. Toimitusneuvosto vastaa Kortteeriuutisten sisällöstä ja sen kehittämisestä. Viestintätyöryhmä keskittyy sähköisen viestinnän kehittämiseen sekä kehittää yhdistyksen kokonaisviestintää. Varainhankintatyöryhmä suunnittelee ja toteuttaa yhdistyksen varainhankintaa. Strategiatyöryhmä työstää uutta strategiaa vuosille Matkakerho suunnittelee ja toteuttaa erilaisia virkistysmatkoja omaishoitajille. Hallituksen ja työntekijöiden yhteisiä kehittämispäiviä eli VIRE -päiviä järjestetään 2-3 kertaa vuoden 2014 aikana. Näiden päivien aikana työstetään mm. yhdistyksen uutta strategiaa. Yhdistyksen edustaja on jäsenenä Omaishoitajat ja Läheiset-Liitto ry:n hallituksessa. 7. Henkilöstö Yhdistyksen henkilökunnan vahvuus vuonna 2014 on 11 henkilöä, joista 3 on osa-aikaista. Yhden työntekijän tehtäväkuva muodostuu kahden projektin projektipäällikkyydestä sekä toiminnanjohtajan tehtävistä. OMAISTUKI- toiminnassa (Ak1) toimii kokoaikainen omaishoidon ohjaaja Ihmisen Lähelle projektissa (Ci8) toimii ½ projektipäällikkö sekä 2 ½ projektityöntekijää Vaihtopuoti-projektissa (Ci9) toimii ½ projektipäällikkö, 2 projektityöntekijää ja ½ markkinoinnin/viestinnän osaaja Hyvinvoiva Perhe-projektissa toimii 1 kokoaikainen projektipäällikkö ja 1 projektityöntekijä Yhdistyksen toimistotehtäviä hoitaa palkkatuella toimistotyöntekijä 25 h / vk Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnanjohtaja vastaa toimenkuvansa mukaisesti järjestön toiminnasta, johtaa henkilöstöä ja taloutta ja toimii Ihimisen Lähelle - ja Vaihtopuoti-projektin projektipäällikkönä. Henkilöstön osaamista, motivaatiota ja työhyvinvointia vahvistetaan käymällä kehityskeskustelut vuosittain ja tukemalla työntekijöitä osallistumaan ammatillista osaamista vahvistavaan koulutukseen. 2 kertaa vuodessa järjestetään työntekijöiden VIRE päivät. Tiedonkulun varmistamiseksi pidetään viikoittain työntekijöiden Kortteerikokkous. Työntekijät toteuttavat keväällä 2014 opintomatkan Lontooseen. Työntekijät ovat itse keränneet rahaa matkaa varten, lisäksi matkaan käytetään opiskelijaohjauksesta saatuja tuottoja, hallituksen aikaisemman päätöksen mukaisesti. 9

10 8. Tiedotus Jäsenille postitetaan Kortteeriuutiset 3 kertaa vuodessa, vaihtoehtoisesti Kortteeriuutiset on mahdollista saada sähköpostilla pdf-muodossa. Vuoden 2014 painosmäärä tulee olemaan 2400 kpl. Toimitusneuvosto kehittää aktiivisesti kortteeriuutisten sisältöä. Kortteeriuutisia jaetaan kattavasti eri tilaisuuksissa sekä yhteistyökumppaneille että toiminta-alueella omaishoidon parissa työskenteleville tahoille. Yhdistyksen kotisivujen sisältöä kehitetään ja päivitetään säännöllisesti. Kotisivut löytyvät osoitteesta ja yhdistyksen jo päättyneissä projekteissa tuotetut sivut osoitteesta sekä Julkista tiedotusta lisätään ja toiminnasta tiedotetaan säännöllisesti eri tiedotusvälineille ja erilaisten sähköisten kanavien kautta. Yhdistykselle sekä Vaihtopuoti-projektille on luotu oma Facebookprofiili, jonka kautta tavoitetaan nuorempia omaishoitajia ja etäomaishoitajia. Kiinnitetään erityistä huomiota sähköisen tiedottamisen kehittämiseen ja lisäämiseen sekä sosiaalisten medioiden käytön kehittämiseen. Yhdistyksen, Omaistuki toiminnan sekä projektien esitteitä ja mahdollista muuta materiaalia levitetään aktiivisesti ja järjestelmällisesti. Aktiivista tiedottamista tapahtuu myös projektien puitteissa. Osallistutaan Omaishoitajat ja Läheiset -Liiton järjestämiin koulutus / muihin tilaisuuksiin, jossa myös tiedotetaan yhdistyksen projekteista ja muusta toiminnasta. 9. Jäsenyydet Yhdistys on jäsenenä seuraavissa organisaatioissa: Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Vanhustyön keskusliitto ry Oulun seudun vammais- ja kansanterveystyön järjestöt ry Oulun Seudun Muistiyhdistys ry Työnantajana yhdistys kuuluu Sosiaalialan Työnantajat ry:en. 10. Toimisto Yhdistyksen toimitila eli Ommaiskortteeri sijaitsee Oulussa, Kumppanuuskeskuksessa osoitteessa Isokatu 47, 6.kerros. Kumppanuuskeskus on yli 40 sosiaali- ja terveysalan toimijan ja yhteisön yhdessä rakentama kehittämis- ja toimintakeskus Oulussa. Kumppanuuskeskuksessa kansalaistoimijat, sosiaali- ja terveysalan valtakunnalliset järjestöt ja paikalliset yhdistykset sekä julkinen sektori toimivat tiiviissä yhteistyössä, jonka johtoajatuksena on op- 10

11 pimiseen ja tulevaisuuteen orientoitunut ilmapiiri sekä vapaan kansalaistoiminnan aktivoiminen. Kumppanuuskeskus täydentää ja tukee julkisia hyvinvointipalveluja. Kumppanuuskeskus on myös järjestötoiminnan keskus, josta Pohjois-Pohjanmaalla toimivat paikalliset sosiaali- ja terveysalan järjestöt saavat tukea mm. toimintaansa, viestintäänsä ja vaikuttamistyöhönsä. Mikäli yhdistys saa rahoituksen uuteen kehittämishankkeeseen, etsitään lisätiloja toiminnalle ensisijaisesti Kumppanuuskeskuksesta. 11. Seuranta ja arviointi Toiminnan toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti sekä sisällön, että talouden näkökulmasta. Yhdistyksen järjestämistä tapahtumista kerätään palautetta, jonka avulla toimintaa kehitetään. Toiminnanjohtaja raportoi hallitukselle toimintasuunnitelman toteutumisesta säännöllisesti hallituksen kokouksissa. Eri toiminnot/projektit esittäytyvät hallitukselle taloussäännön mukaisesti 3 kertaa vuodessa sekä VIRE-päivien yhteydessä, jolloin seurataan ja arvioidaan painopiste-alueiden toteutumista. 11

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2017 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2017 Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 08 882 1690 Kumppanuuskeskus Isokatu 47, 90100 Oulu oulunseudunomaishoitajat.fi Sisällys 1. Oulun seudun omaishoitajat

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1. - 7.12.2008 Oulussa Viikon aikana tehdään vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi osallistumisen väylänä ja mielekkään

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Järjestöyhteistyön kehittäminen kunnissa. Vanhusneuvosto 17.8.2015 Kehittäjäsosiaalityöntekijä Tuula Anunti

Järjestöyhteistyön kehittäminen kunnissa. Vanhusneuvosto 17.8.2015 Kehittäjäsosiaalityöntekijä Tuula Anunti Järjestöyhteistyön kehittäminen kunnissa Vanhusneuvosto 17.8.2015 Kehittäjäsosiaalityöntekijä Tuula Anunti Rekisteröidyt yhdistykset Lapissa: Lapin järjestöstrategia 2030. Lapin liitto Rekisteröidyt yhdistykset

Lisätiedot

Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi alkaen > Ovet-valmennus

Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi alkaen > Ovet-valmennus Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi 1.1.2018 alkaen > Ovet-valmennus Ovet-valmennusta omaishoitajille Omaishoitolan muutos 1.7.2016; valmennus kuntien tehtäväksi 1.1.2018 alkaen Ovet-valmennus

Lisätiedot

Yhdistyksen perustehtävä lähtökohtana. Aluevastaava Matti Mäkelä

Yhdistyksen perustehtävä lähtökohtana. Aluevastaava Matti Mäkelä Yhdistyksen perustehtävä lähtökohtana Aluevastaava Matti Mäkelä YHDISTYKSEN PERUSTEHTÄVÄ OMAISHOITOPERHEIDEN TAVOITTAMINEN OMAISHOITOPERHEIDEN TUKEMINEN YHDISTYS OMAISHOIDON KEHITTÄJÄNÄ, EDUNVALVONTA Miten

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Koska tavoitesuunnittelu on oppimisprosessi, sitä tarkennetaan suunnittelun edetessä saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella Tavoitesuunnittelulla luodaan

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016

OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016 Närståendevårdare och Vänner Förbundet rf OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016 Merja Kaivolainen, koulutus- ja kehittämispäällikkö

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön Aluekoordinaattori Pia Järnstedt

Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön Aluekoordinaattori Pia Järnstedt Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön 19.5.2016 Aluekoordinaattori Pia Järnstedt 42 500 Omainen, omaishoitaja Kaikki omaiset eivät ole omaishoitajia rooliero vastuunjako; omaishoitajaksi

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio )

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) TYÖJÄRJESTYS 1 (5) Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) 1. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ylintä päätösvaltaa käyttää pelastusjohtajien

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere 10.00 Aamukahvi 10.20 Tervetuloa Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai 25.9.2012 klo 10.00-15.30 Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 33101 Tampere 10.30 Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO Mairit Toppi JÄKE -projekti, projektivastaava Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistysten toimintaympäristö muuttuu! Yhdistystoimijoiden

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä!

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Pelisäännöt kuntoon SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Operatiivinen johto: toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi, 040 505 5445 Viestintä, kotisivut, tapahtumat, some yms:

Lisätiedot

Lahden Seta ry Strategia

Lahden Seta ry Strategia Lahden Seta ry Strategia 2017-2019 Johdanto Lahden Seta ry on Päijät-Hämeen alueella toimiva ihmisoikeus- ja palvelujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasa-arvoa

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4.

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4. Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma Kristiina Mustakallio Taustana väestönkehitys Espoossa 2014-2016 suhteellisesti kasvu on nopeinta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Julkaisija: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Isokatu 4, 90100 Oulu puhelin 010 322 1980 ppy@yrittajat.fi www.ppy.fi SISÄLLYS POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti KYLÄYHDISTYKSEN 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tuohisaaren kyläyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on Tuohisaari ja sitä ympäröivät

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Suomen työnohjaajat ry SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. 2. Toiminnan tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Visio: Kymenlaaksolainen ympäristökasvatus on arvostettua käytännön toimintaa ja tiivistä yhteistyötä.

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

OmaisOiva-toiminta Kristiina Mustakallio, toiminnanjohtaja

OmaisOiva-toiminta Kristiina Mustakallio, toiminnanjohtaja OmaisOiva-toiminta 2017 Kristiina Mustakallio, toiminnanjohtaja Toiminta-alue ja yhteistyöverkosto Toiminta-alue: Espoon ja Kauniainen Länsi-Uudenmaan suurimmat kunnat: Kirkkonummi, Raasepori, Inkoo, Hanko

Lisätiedot

Kumppanuudet ovat mahdollisuuksien palapeli

Kumppanuudet ovat mahdollisuuksien palapeli 19.10.2016 kello 9.30-15.30 Kumppanuuden käsikirjasto maaseutupolitiikka.fi/ kumppanuus Kuntaorganisaatio henkilöstö ja poliitikot keskushallinto ja sektorit, yli sektorirajojen kunnalla tärkeä koordinoiva

Lisätiedot

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta Pitkäjänteistä hyvinvoinnin kehittämistä yhteistyönä alueen kuntien Kemi-Tornion kehittämiskeskuksen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Ammattiopisto

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 14.2.17 Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Sote-järjestöillä on edustus Sote-Savotan alatyöryhmissä. Työryhmissä on myös saamelaisedustus. 2) Kainuu:

Lisätiedot

JÄSENYHDISTYSTEN TOIMIHENKILÖKORTTI

JÄSENYHDISTYSTEN TOIMIHENKILÖKORTTI 1 JÄSENYHDISTYSTEN TOIMIHENKILÖKORTTI Yhdistyksen nimi: Yhdistyksen osoite: Sähköpostiosoite: www.sivut Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.vuosi Maksaneet jäsenet: hlöä Maksamattomat jäsenet: hlöä Jäsenten lapset:

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

LAMPPU kumppanuushanke Pieksämäen Omaishoitajat ry Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

LAMPPU kumppanuushanke Pieksämäen Omaishoitajat ry Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry LAMPPU kumppanuushanke 2012-2015 Pieksämäen Omaishoitajat ry Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry TAUSTA JA TARVE Työssäkäyvät omaishoitajat antavat kaksinkertaisen panoksen yhteiskunnalle Läheisensä

Lisätiedot

Sosiaalialan kehittämisyksikkö on alansa kehittämisasiantuntija alueellaan.

Sosiaalialan kehittämisyksikkö on alansa kehittämisasiantuntija alueellaan. 1 Sosiaalialan kehittämisyksikkö - kriteerien konkretisointi Sosiaalialan seudullisten kehittämisyksiköiden perustamisvaiheen kriteeristössä ei erikseen nimetä hyvän hanke- ja kehittämistyön yleisiä piirteitä,

Lisätiedot