TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

2 Sisällys 1. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnan tarkoitus ja strategiset painopistealueet Painopistealueiden keskeiset toimenpiteet vuonna Varsinainen toiminta 5 4. Yhteistyökumppanit ja asiantuntijaedustukset.7 5. Toiminta-alue ja jäsenistö 8 6. Hallinto.8 7. Henkilöstö 9 8. Tiedotus Jäsenyydet Toimisto Seuranta ja arviointi 11 2

3 1. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnan tarkoitus ja strategiset painopistealueet Vuosi 2014 on Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n kuudestoista toimintavuosi. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n tarkoituksena on toimia omaishoitajien, vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden aseman parantamiseksi ja tukemiseksi sekä kehittää tukitoimia ja palveluita toiminta-alueellaan yhteistyössä eri tahojen kanssa. Yhdistys toimii tärkeänä vaikuttajana ja omaishoitajien asiantuntija-, edunvalvonta- ja tukijärjestönä. Yhdistyksen toimintaa ohjaavia arvoja ovat yksilöllisyys, yhteisöllisyys, tasa-arvo, toiminnan laadukkuus ja avoimuus. Yhdistyksen toiminta perustuu voimassa olevan strategian ( ) linjauksiin ja painopistealueisiin. Uuden strategian suunnittelutyö käynnistyy tammikuussa 2014 ja jatkuu koko toimintavuoden ajan. Strategiatyöhön nimetään työryhmä, johon pyritään saamaan edustus hallituksesta, työntekijöistä ja omaishoitajista. Yhdistyksen hallituksella tulee olemaan keskeinen rooli strategian valmistelutyössä. Yhdistyksen toimintaa ohjaavan strategian painopistealueet ovat 1. Yhdistys on tunnettu ja näkyvä toimija omaishoidon kentällä Tavoitteena on, että yhdistyksen toiminta ja viestintä on laadukasta, näkyvää, innovatiivista ja alueellisesti vaikuttavaa. Henkilöstön ja hallituksen osaamiseen, motivaatioon ja työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota ja niitä kehitetään aktiivisesti. 2. Yhdistyksellä on toimiva yhteistyöverkosto toiminta-alueella Tavoitteena on yhteistyön (sisäinen ja ulkoinen) kehittäminen keskeiseksi osaksi toimintaa. Tavoitteena on, että yhdistyksellä on laaja vapaaehtoistoimijoiden verkosto. Jokaiseen toiminta-alueen kuntaan on nimetty yhdistyksen aktiivinen jäsenavainhenkilö. 3. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on turvattu Tavoitteena on, että yhdistyksellä on useita toiminnan rahoituskanavia. Yhdistyksen oma varainhankinta on tehokasta ja järjestelmällistä. 3

4 2. Painopistealueiden keskeiset toimenpiteet vuonna 2014 Vuoden 2014 teema on VOIMANA VAPAAEHTOISUUS Yhdistys on tunnettu ja näkyvä toimija omaishoidon kentällä Laadukas, näkyvä, innovatiivinen ja alueellisesti vaikuttava viestintä Laaditaan vuoden alussa koko vuoden kattava tiedottamissuunnitelma Viestitään kaikesta yhdistyksen toiminnasta laaditun viestintäsuunnitelman mukaan Edunvalvontatyöryhmä työskentelee aktiivisesti ja tekee kannanottoja, aloitteita ja lausuntoja omaishoitajien aseman parantamiseksi. Kannanotot, aloitteet ja lausunnot viedään tiedoksi medialle. Tiedotetaan kuntien luottamushenkilöitä yhdistyksen toiminnasta ja alueen omaishoitotilanteesta käymällä valtuusto/lautakuntaesittelyt vuoden aikana jokaisessa toimintaalueen kunnassa Tiedotetaan seurakuntien henkilökuntaa yhdistyksen toiminnasta ja alueen omaishoitotilanteesta käymällä infokierrokset vuoden aikana jokaisessa toiminta-alueen seurakunnassa Osallistutaan aktiivisesti Kumppanuuskeskuksen ja muiden toimijoiden eri työryhmiin Osallistutaan aktiivisesti mm. messutapahtumiin sekä muihin alueen tapahtumiin Kehitetään ja tehostetaan sähköistä tiedottamista ja viestintää Kehitetään Kortteeriuutisten sisältöä Laadukas, näkyvä, innovatiivinen ja alueellisesti vaikuttava toiminta Kehitetään uusia tukimuotoja omaishoitajille ja etäomaishoitajille RAY:n rahoittamien projektien avulla Kehitetään miesomaishoitajille suunnattuja toimintamuotoja vuoden aikana Myönnetään ja luovutetaan kunniakirja jollekin omaishoitajalle tai yhteistyötaholle valtakunnallisella omaishoitajaviikolla. Hallitus päättää kenelle ja millä perusteilla kunniakirja luovutetaan. Yhdistyksellä on toimiva yhteistyöverkosto toiminta-alueella Yhdistyksellä on laaja vapaaehtoistoimijoiden verkosto Vahvistetaan vapaaehtoistoimintaa luomalla rakenteet yhdistyksen omalle vapaaehtoistoiminnalle Selkeytetään ja laajennetaan vapaaehtoistoiminnan käsitettä ja roolia yhdistyksen toiminnassa Kehitetään vapaaehtoisille kohdennettua tiedottamista Järjestetään yhdistyksen vapaaehtoisille toiminnallinen teemapäivä, jossa ovat mukana myös hallituksen jäsenet ja työntekijät 4

5 Yhdistyksen taloudellinen tilanne on turvattu Tehokas ja järjestelmällinen varainhankinta Päivitetään varainhankinasuunnitelma tammikuussa ja kehitetään uusia muotoja varainhankintaan Myydään mainoksia Kortteeriuutisiin Hankitaan uusia kannattajajäseniä Käynnistetään ja vahvistetaan yritysyhteistyötä Haetaan avustusta mm. Ragnar Ekberg Säätiöltä, Veikko Lesosen Säätiöltä ja Oulun kaupungilta järjestöavustusta 3. Varsinainen toiminta Yhdistyksen toiminta kanavoituu pääasiassa Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamien toimintojen kautta. Raha-automaattiyhdistyksen tuella vuonna 2014 jatkaa kaksi kehittämishanketta; Ihimisen Lähelle -projekti (Ci8), sekä Vaihtopuoti-projekti (Ci9). Omaistuki-toiminta (Ak1) jatkaa toimintaansa kohdennetun toiminta-avustuksen turvin. Uutena projektina (Ci10) käynnistyy Hyvinvoiva Perhehanke. AK-avustus; Omaistuki -toiminta Omaistuki -toimintaan (Ak1) liittyen jatketaan Omaishoitajien palveleva puhelin päivystystä sekä ohjausta ja neuvontaa. Omaistuki-toimintaan liittyen järjestetään myös koulutustilaisuuksia, virkistystoimintaa, alustettuja keskustelutilaisuuksia ja tuetaan eri tavoin toiminta-alueen vertaisryhmätoimintaa. OVET -omaishoitajavalmennukset jatkuvat ja valmennuksia järjestetään Oulun ympäristökunnissa. Valmennus on tarkoitettu kaikille omaistaan hoitaville, jotka kokevat tarvitsevansa valmennusta ja ohjausta omaishoitotehtävässään. Hätäensiapukoulutusta järjestetään omaishoitajille vuoden aikana. Ohjauksen sekä neuvonnan kasvavat sisällölliset haasteet vaativat jatkuvaa ajantasaista asiantuntijatietoa. Omaishoitajien palveleva puhelin mm. takaa sen, että palvelua on laadukkaasti saatavilla. Kuntien työntekijät eivät ehdi antamaan keskusteluapua omaishoitajille, eivätkä palvelusuunnitelmatilanteessa kaikki tärkeät kysymykset tule omaishoitajalla mieleen. Keskusteluavulla on myös edunvalvonnallinen merkitys ja se tukee myös omaishoitajien psyykkistä jaksamista, koska he tietävät että luottamuksellista apua on puhelimen päässä saatavilla. Palvelevan puhelimen sisältöjä ja määriä seurataan. Ohjausta ja neuvontaa voidaan antaa tarvittaessa myös kotikäynneillä. Vuoden aikana tehostetaan tiedottamista omaishoitoon liittyvistä asioista koko yhdistyksen toimintaalueella sekä tiivistetään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Ennaltaehkäisevän työn ja arjen tukemisen merkitys korostuu erityisesti Omaistuki -toiminnassa. 5

6 Ci-avustukset; kehittämistoiminta Ihimisen Lähelle projekti ( ) Projektissa perustetaan ja luodaan alueellisia omaishoidon tukipisteitä eli Ommaiskahviloita jo olemassa oleviin rakenteisiin. Näihin pisteisiin kehitetään monipuolisia vapaaehtoistoiminnan muotoja tukemaan omaishoitoperheitä omaishoitotilanteen eri vaiheissa. Lisäksi luodaan uudenlainen tiedottamisen malli omaishoitoperheiden tueksi turvaamaan ensitiedon saanti. Vuoden 2014 aikana lähtökohtana kehittämistyössä on huomioida omaishoitoperheiden tarpeet ja tukea heitä aktiiviseen osallistumiseen ja toimijuuteen tunnistaen projektin toiminta-alueiden erilaisuus. Projektin toimintaalueena on Oulun kantakaupunki (Pateniemen suuralue), Ylikiiminki, Pudasjärvi, Yli-Ii ja Kiiminki. Terveydenhuoltoyhteistyön testaaminen ensitiedon osalta käynnistyy. Lisäksi oppilaitosyhteistyötä käynnistetään ja kehitetään. Vaihtopuoti-projekti ( ) Vaihtopuoti-projektin päätavoitteena on uuden, kansalaisaktiivisuuteen ja lähimmäisen vastuuseen perustuvan palvelukonseptin kehittäminen etäomaishoitajien tueksi. Projektissa tehdään etäomaishoitajuutta tunnetuksi ja etsitään etäomaishoitajia markkinointi- ja viestintäsuunnitelman mukaisesti ja kartoitetaan heidän tarpeitaan etäomaishoitotilanteen tukemiseksi. Lisäksi on tarkoitus pilotoida erilaisia etäomaishoitajia tukevia toimintamalleja esille nousseiden tarpeiden pohjalta. Hyvinvoiva Perhe-projekti ( ) Projektin päämääränä on luoda uudenlainen palvelumalli omaishoitoperheille, joissa on erityis- tä tukea tarvitseva lapsi. Tällä palvelumallilla pyritään tukemaan koko perheen kokonaisvaltais- ta hyvinvointia. Hankkeessa on erityinen, innovatiivinen kohderyhmä, eli yksinhuoltajaomaishoitajat sekä uusperheet, joissa on erityistä tukea tarvitseva lapsi. Hankkeessa keskitytään koko perheen hyvinvoinnin kehittämiseen, ei pelkästään omaishoitajien. Lisäksi projektissa toteutetaan uusia innovatiivisia keinoja/työkaluja kuten logoart taideterapiaryhmätoimintaa, tietoisuustaitoharjoitusryhmätoimintaa, sekä koulutetaan omaishoitajia käyttämään tarina- ja kosketusmenetelmää. Uutta ja innovatiivista on myös se, että perheen terveet ja erityistä tukea tarvitsevat lapset ovat keskiöissä, heidän äänensä tulee erityisesti kuuluville. Yhdistyksen hallitus käsittelee projektien ja Omaistuki-toiminnan suunnitelmat, toteuttamisen ja taloudellisen tilanteen taloussäännön mukaisesti kolme kertaa vuodessa. Tarkennetut toimintasuunnitelmat laaditaan vuodelle

7 4. Yhteistyökumppanit ja asiantuntijaedustukset Yhdistys tekee yhteistyötä eri sidosryhmien ja omaishoidon asioiden parissa toimivien tahojen kanssa. Järjestöyhteistyö on laajaa ja kattaa useita sosiaali- ja terveysalan järjestöjä. Yhteistyötä tullaan laajentamaan ja tehostamaan alueen kuntien ja seurakuntien kanssa. Yhdistyksen toimitilojen sijainti Oulun kumppanuuskeskuksessa mahdollistaa myös uusien kontaktien ja yhteistyömuotojen syntymisten. Omaishoitajien tukemiseen liittyvää yhteistyötä kehitetään edelleen eri oppilaitosten kanssa. Opiskelijayhteistyötä tehdään Oulun seudun ammattikorkeakoulun, Oulun seudun ammattiopiston sosiaalija terveysalan yksikön, Oulun aikuiskoulutuskeskuksen, PSK-Aikuisopiston sekä Diakoniaammattikorkeakoulun kanssa. Opiskelijat suorittavat projektiopintoja, tekevät opinnäytetöitä ja suorittavat työharjoitteluja yhdistyksen toimintaan sekä projekteihin liittyen. Diakonia- ammattikorkeakoulun Oulun yksikön kanssa jatketaan opiskelijayhteistyötä kotikäyntityön merkeissä, Ragnar Ekbergin Säätiön myöntämän avustuksen turvin. Yhdistyksellä on RAY:n rahoittama yhteistyöhanke Ylikiimingin Omaishoitajat ry:n kanssa ( ). Yhdistyksestä on asiantuntijaedustus seuraavissa hankkeissa/verkostoissa Oulun Seudun Setlementti ry:n VARES-verkoston (vapaaehtoistoiminnan resurssikeskus) eri työryhmissä Oulun evankelisluterilaisen seurakunnan vanhustyön työryhmässä ProAgria Oulu ry:n hallinnoiman HYPYT -hankkeen ohjausryhmässä Suvanto- Turvallisen vanhuuden puolesta ry:n hallinnoiman Juuri-hankkeen alueellisessa ohjausryhmässä Oulun Seudun Setlementti ry:n hallinnoiman Iloa Eloon- hankkeen ohjausryhmässä, mikäli hanke saa rahoituksen RAY:ltä Hyvän mielen talo ry:n, Lomakoti Onnela ry:n, Oulun Seudun Mäntykoti ry:n ja Oulun ensi- ja turvakoti ry:n ILONA vapaaehtoistoiminnan kumppanuusverkostossa, mikäli toiminto saa RAY:n rahoituksen POLKU -toiminta, johon yhdistys on sitoutunut POLKU- sopimuksen myötä. (Eri järjestöt ja oppilaitokset Oulun seudulla kouluttavat ja välittävät kokemuskouluttajia esim. oppilaitoksiin). Yhdistyksen vuonna 2008 perustaman Hilipakka palvelut Oy:n toiminta jatkuu ja palvelutarjonta monipuolistuu. Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö omistaa osake-enemmistön yrityksestä, yhdistyksellä on edustus yrityksen hallituksessa. 7

8 5. Toiminta-alue ja jäsenistö Yhdistyksen toiminta-alueella asuu n asukasta. Omaishoitajien määrän arvioidaan olevan noin huomioiden viralliset ja epäviralliset omaishoitajat. Omaishoidon tukea yhdistyksen toiminta-alueella saa noin omaishoitajaa. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu vuonna 2014 Oulun seudun 8 kuntaa aiemman 9 sijaan, koska Utajärvi jäi pois toiminta-alueesta vuonna Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluvat vuonna 2014 seuraavat kunnat: Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä. Yhdistys toimii valtakunnallisen Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n paikallisyhdistyksenä. Vuoden 2014 alussa Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n jäsenmäärän arvioidaan olevan n ja paikallisyhdistyksiä on 70, joista Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry on jäsenmäärältään toiseksi suurin (455) vain Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry (POLLI) on jäsenmäärältään suurempi. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry on tarkentanut vuonna 2013 liiton sääntöjä sekä paikallisyhdistysten mallisääntöjä. Tämän myötä myös paikallisyhdistysten säännöt tullaan päivittämään vuonna Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n jäsenmaksu vuonna 2014 on 20, josta Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:lle palautuu 10 / jäsen. Kannattajajäsenmaksu on 50, 70, 100 tai enemmän, tämä jäsenmaksu palautuu kokonaisuudessaan yhdistykselle. Jäsenet saavat jäsenetuna Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n julkaiseman Lähellä-lehden neljä kertaa vuodessa. Lähellä -lehti postitetaan jäsenistölle jäsenpalveluna ja yhdistykset saavat lehteä käyttöönsä nippupostituksina. Lisäksi jäsenet saavat Liiton etuna palvelu- ja lomaoppaan. Lisäksi yhdistys postittaa jäsenilleen kolme kertaa vuodessa oman jäsenlehden, Kortteeriuutiset. 6. Hallinto Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen vuosikokoukset. Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidetään huhti- ja lokakuussa. Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, joka kokoontuu toimintavuoden aikana kertaa. Hallituksen kokouksiin osallistuu tarvittaessa henkilöstön edustajia ja kokousten sihteerinä toimii toiminnanjohtaja. Hallituksen työkaluina toimivat yhdistyksen sääntöjen lisäksi yhdistyksen strategia, taloussääntö, delegointisääntö sekä hallituksen työjärjestys. Hallituksen jäseniä ja työntekijöitä osallistuu Omaishoitajat ja Läheiset Liiton 2-päiväisille neuvottelupäiville elokuussa 2014 Seinäjoella, sekä Helsingissä pidettävään kansainväliseen omaishoitajuuden konferenssiin. Yhdistyksen hallitus valitsee edustajat Hilipakka Palvelut Oy:n yhtiökokoukseen sekä ehdokkaat yrityksen hallitukseen vuosille Hallitus valitsee edustajat Omaishoitajat ja Läheiset- Liiton vuosikokouksiin. 8

9 Yhdistyksen hallinnoimien projektien ohjausryhmissä on hallituksen edustus. Hallituksen edustaja toimii ohjausryhmän puheenjohtajana. Uusi hallitus nimeää ensimmäisessä kokouksessaan toimintavuodelle tarvittavien työryhmien jäsenet. Hallituksen nimeäminä työryhminä toimivat vuoden 2014 aikana edunvalvontatyöryhmä, toimitusneuvosto, viestintätyöryhmä, varainhankintatyöryhmä, strategiatyöryhmä ja matkakerho. Työryhmissä on sekä hallituksen jäsenten että työntekijöiden edustajia. Toimintavuoden aikana yhdistyksen edunvalvontatyöryhmä tekee työtä esiin tulevien epäkohtien parantamiseksi. Toimitusneuvosto vastaa Kortteeriuutisten sisällöstä ja sen kehittämisestä. Viestintätyöryhmä keskittyy sähköisen viestinnän kehittämiseen sekä kehittää yhdistyksen kokonaisviestintää. Varainhankintatyöryhmä suunnittelee ja toteuttaa yhdistyksen varainhankintaa. Strategiatyöryhmä työstää uutta strategiaa vuosille Matkakerho suunnittelee ja toteuttaa erilaisia virkistysmatkoja omaishoitajille. Hallituksen ja työntekijöiden yhteisiä kehittämispäiviä eli VIRE -päiviä järjestetään 2-3 kertaa vuoden 2014 aikana. Näiden päivien aikana työstetään mm. yhdistyksen uutta strategiaa. Yhdistyksen edustaja on jäsenenä Omaishoitajat ja Läheiset-Liitto ry:n hallituksessa. 7. Henkilöstö Yhdistyksen henkilökunnan vahvuus vuonna 2014 on 11 henkilöä, joista 3 on osa-aikaista. Yhden työntekijän tehtäväkuva muodostuu kahden projektin projektipäällikkyydestä sekä toiminnanjohtajan tehtävistä. OMAISTUKI- toiminnassa (Ak1) toimii kokoaikainen omaishoidon ohjaaja Ihmisen Lähelle projektissa (Ci8) toimii ½ projektipäällikkö sekä 2 ½ projektityöntekijää Vaihtopuoti-projektissa (Ci9) toimii ½ projektipäällikkö, 2 projektityöntekijää ja ½ markkinoinnin/viestinnän osaaja Hyvinvoiva Perhe-projektissa toimii 1 kokoaikainen projektipäällikkö ja 1 projektityöntekijä Yhdistyksen toimistotehtäviä hoitaa palkkatuella toimistotyöntekijä 25 h / vk Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnanjohtaja vastaa toimenkuvansa mukaisesti järjestön toiminnasta, johtaa henkilöstöä ja taloutta ja toimii Ihimisen Lähelle - ja Vaihtopuoti-projektin projektipäällikkönä. Henkilöstön osaamista, motivaatiota ja työhyvinvointia vahvistetaan käymällä kehityskeskustelut vuosittain ja tukemalla työntekijöitä osallistumaan ammatillista osaamista vahvistavaan koulutukseen. 2 kertaa vuodessa järjestetään työntekijöiden VIRE päivät. Tiedonkulun varmistamiseksi pidetään viikoittain työntekijöiden Kortteerikokkous. Työntekijät toteuttavat keväällä 2014 opintomatkan Lontooseen. Työntekijät ovat itse keränneet rahaa matkaa varten, lisäksi matkaan käytetään opiskelijaohjauksesta saatuja tuottoja, hallituksen aikaisemman päätöksen mukaisesti. 9

10 8. Tiedotus Jäsenille postitetaan Kortteeriuutiset 3 kertaa vuodessa, vaihtoehtoisesti Kortteeriuutiset on mahdollista saada sähköpostilla pdf-muodossa. Vuoden 2014 painosmäärä tulee olemaan 2400 kpl. Toimitusneuvosto kehittää aktiivisesti kortteeriuutisten sisältöä. Kortteeriuutisia jaetaan kattavasti eri tilaisuuksissa sekä yhteistyökumppaneille että toiminta-alueella omaishoidon parissa työskenteleville tahoille. Yhdistyksen kotisivujen sisältöä kehitetään ja päivitetään säännöllisesti. Kotisivut löytyvät osoitteesta ja yhdistyksen jo päättyneissä projekteissa tuotetut sivut osoitteesta sekä Julkista tiedotusta lisätään ja toiminnasta tiedotetaan säännöllisesti eri tiedotusvälineille ja erilaisten sähköisten kanavien kautta. Yhdistykselle sekä Vaihtopuoti-projektille on luotu oma Facebookprofiili, jonka kautta tavoitetaan nuorempia omaishoitajia ja etäomaishoitajia. Kiinnitetään erityistä huomiota sähköisen tiedottamisen kehittämiseen ja lisäämiseen sekä sosiaalisten medioiden käytön kehittämiseen. Yhdistyksen, Omaistuki toiminnan sekä projektien esitteitä ja mahdollista muuta materiaalia levitetään aktiivisesti ja järjestelmällisesti. Aktiivista tiedottamista tapahtuu myös projektien puitteissa. Osallistutaan Omaishoitajat ja Läheiset -Liiton järjestämiin koulutus / muihin tilaisuuksiin, jossa myös tiedotetaan yhdistyksen projekteista ja muusta toiminnasta. 9. Jäsenyydet Yhdistys on jäsenenä seuraavissa organisaatioissa: Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Vanhustyön keskusliitto ry Oulun seudun vammais- ja kansanterveystyön järjestöt ry Oulun Seudun Muistiyhdistys ry Työnantajana yhdistys kuuluu Sosiaalialan Työnantajat ry:en. 10. Toimisto Yhdistyksen toimitila eli Ommaiskortteeri sijaitsee Oulussa, Kumppanuuskeskuksessa osoitteessa Isokatu 47, 6.kerros. Kumppanuuskeskus on yli 40 sosiaali- ja terveysalan toimijan ja yhteisön yhdessä rakentama kehittämis- ja toimintakeskus Oulussa. Kumppanuuskeskuksessa kansalaistoimijat, sosiaali- ja terveysalan valtakunnalliset järjestöt ja paikalliset yhdistykset sekä julkinen sektori toimivat tiiviissä yhteistyössä, jonka johtoajatuksena on op- 10

11 pimiseen ja tulevaisuuteen orientoitunut ilmapiiri sekä vapaan kansalaistoiminnan aktivoiminen. Kumppanuuskeskus täydentää ja tukee julkisia hyvinvointipalveluja. Kumppanuuskeskus on myös järjestötoiminnan keskus, josta Pohjois-Pohjanmaalla toimivat paikalliset sosiaali- ja terveysalan järjestöt saavat tukea mm. toimintaansa, viestintäänsä ja vaikuttamistyöhönsä. Mikäli yhdistys saa rahoituksen uuteen kehittämishankkeeseen, etsitään lisätiloja toiminnalle ensisijaisesti Kumppanuuskeskuksesta. 11. Seuranta ja arviointi Toiminnan toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti sekä sisällön, että talouden näkökulmasta. Yhdistyksen järjestämistä tapahtumista kerätään palautetta, jonka avulla toimintaa kehitetään. Toiminnanjohtaja raportoi hallitukselle toimintasuunnitelman toteutumisesta säännöllisesti hallituksen kokouksissa. Eri toiminnot/projektit esittäytyvät hallitukselle taloussäännön mukaisesti 3 kertaa vuodessa sekä VIRE-päivien yhteydessä, jolloin seurataan ja arvioidaan painopiste-alueiden toteutumista. 11

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry VUOSIKERTOMUS 2013

Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry VUOSIKERTOMUS 2013 Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry VUOSIKERTOMUS 2013 1 Sisällys 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Jäsenistö ja jäsenmaksut... 2 1.2 Hallinto... 3 1.3 Kirjanpito ja tilintarkastus... 3 1.4 Projektitoiminta...

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry Ommaiskortteeri Pakkahuoneenkatu 32 A 3 90100 Oulu

Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry Ommaiskortteeri Pakkahuoneenkatu 32 A 3 90100 Oulu Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry Ommaiskortteeri Pakkahuoneenkatu 32 A 3 90100 Oulu VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2009 YLEISTÄ Yhdistys toimii valtakunnallisen Omaishoitajat ja Läheiset -Liiton paikallisyhdistyksenä.

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENISTÖ... 5 2.1 YHTEISÖJÄSENET... 5 2.2 KOTISEUTUKLUBI... 5 3. HALLINTO... 5 3.1 VUOSIKOKOUS... 5 3.2 VALTUUSTON VAALIN VALMISTELUVALIOKUNTA... 6

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009

LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009 LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009 2 I. ETELÄ-POHJANMAAN MUISTIYHDISTYS RY... 3 1. Yleistä... 3 2. Toiminta-ajatus, päämäärät, arvot ja eettiset periaatteet... 6 3. Yhdistyksen hallituksen

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 - SISÄLLYS Kainuun Liikunta Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6 Arvostus ja Resurssit Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 Liikunnallinen Elämäntapa Lasten, nuorten ja perheiden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012. (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012)

Toimintasuunnitelma 2012. (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012) Toimintasuunnitelma 2012 (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012) 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1 toiminnanjohto... 3 1.1 Johdanto... 3 1.2 Viestintä... 5 1.3 Kansainvälinen toiminta... 6 2 Opinto-

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015. Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015. Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014 Sisällys AIKA HAASTAA - YLEISTÄ TOIMINTASUUNNITELMASTA 2015... 3 YHDISTYKSET TOIMIVAT JA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan

Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan Terveempi Pohjois-Suomi hankkeen esiselvitys kunta järjestöt yhteistyöstä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Mustakangas-Mäkelä Anne Sisältö Tiivistelmä...3 1

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Omaishoitajien jaksamisen tukeminen (AK4) toiminnanohjaajat Sari Tuikkanen ja Marjo Salmi Sisällysluettelo 1 TAUSTAA... 1 2 KOHDE JA

Lisätiedot

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty LSV:n vuosikokouksessa 13.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. VUODEN 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 2.1. Yhteiset strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Strategia ja toimintalinjat vuosiksi 2014 2018

Strategia ja toimintalinjat vuosiksi 2014 2018 1 Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry Finlands prostatacancerförening rf (PROPO) Strategia ja toimintalinjat vuosiksi 2014 2018 Helsingissä, joulukuun 4 päivänä 2013 Matti Niemi Puheenjohtaja Irma Lehtimaja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Seurakuntien Lapsityön Keskus TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK) on vanhin kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, asiantuntija-

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Iloa auttamisesta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Saatesanat Kesäkuussa 2014 Turussa pidettyä Punaisen

Lisätiedot

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOPPI -RAPORTTI Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 Toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY SISÄLTÖ YLEISTÄ... 4 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 Henkilöstö... 5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA... 6 Champions Cup 2013... 7 Naisten MM-kisat 2015... 7

Lisätiedot

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI. - Onneksi on omaishoitaja -

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI. - Onneksi on omaishoitaja - Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI - Onneksi on omaishoitaja - Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Savilahdenkatu 18 A 4, 50100 Mikkeli Avoinna arkisin 9-15 p. 0400-802

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot