KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 Sivu 219 (230) Kunnanhallitus. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 Sivu 219 (230) Kunnanhallitus. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 Sivu 219 (230) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai kello KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone JÄSENET VARAJÄSENET Kuusinen Katja, pj. x Kaartinen Katariina - Mehto Antti, vpj. x Rossi Esa - Jämsen Reijo x Pakarinen Teemu - Minkkinen Mirja x Valkonen Olavi - Oittinen Heikki x Väisänen Simo - Suokivi Raija x Huikari Riitta - Vainio Merja x Minkkinen Päivi - Valtuuston pj. Karhunen Pekka x Valtuuston I vpj. Laaksonen Vappu x Valtuuston II vpj. Pynnönen Pekka x MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Levänen Kari, kunnanjohtaja, esittelijä Hyppönen Jouko, kunnansihteeri, pöytäkirjanpitäjä ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Katja Kuusinen Jouko Hyppönen LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAI- SUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien allekirjoitukset) Kunnanhallitus totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi kunnanhallitus valitsi aakkosjärjestyksen mukaisesti Antti Mehdon ja Reijo Jämsenin. Tarkastusaika Konnevedellä Antti Mehto Reijo Jämsen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Konneveden kunnantalossa kello 9-15 Virka-asema Allekirjoitus Jouko Hyppönen

2 Kunnanhallitus VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO, PÄÄTÖKSET KOKOUKSESTA Kh. 145 Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta. Täytäntöönpanoon kuuluu olennaisena osana päätösten laillisuuden valvonta. Valvonta antaa mahdollisuuden korjata laillisuusvirheet, jotka muuten voivat johtaa valituksiin. Kuntalain 56 :n mukaan Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa ennen kuin valitusaika päätöksestä on kulunut. Kunnanhallitus päättää todeta, että valtuuston tekemät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eikä valtuusto ole ylittänyt toimivaltaansa. Päätökset ovat muutenkin lakien ja asetusten mukaisia, joten ne voidaan panna täytäntöön sellaisinaan.

3 Kunnanhallitus TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN HYTÖLÄ-PUKARA VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE Kh. 146 Hytölä-Pukara vesiosuuskunta on päättänyt ottaa Konneveden Osuuspankista euron lainan. Laina-aika on kymmenen vuotta, ja lainan korko on 3,5 % kahden vuoden ajan, jonka jälkeen se on 12 kuukauden eurobor-korko + 1,5 %. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää Konneveden kunnan omavelkaisen takauksen esittelyosassa mainitulle lainalle.

4 Kunnanhallitus LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSESTA Kh. 147 Keski-Suomen liitossa valmisteilla oleva 3. vaihemaakuntakaava on edennyt luonnosvaiheeseen. Kaavan tavoitteena on osoittaa alueita turvetuotannolle ja samalla suojella arvokkaita suoluontokohteita. Kaavaan on merkitty myös maakunnallisesti merkittävät tuulivoimapuistojen alueet. Kunnalla on mahdollisuus antaa luonnoksesta lausunto. Keski-Suomen 3. vaihemaakuntakaavaluonnoksessa on Konnevedelle osoitettu neljä turvetuotantoaluetta (EO/tu, eo/tu). Nämä suot ovat Nollinneva (numero 189, 55 ha), Rantinsuo (numero 190, 110 ha), Riisisuo (numero 191, 86 ha) ja Teerisuo3 (numero 192, 50 ha). Konneveden osalta luonnoksessa kumotaan Keski-Suomen lainvoimaisesta maakuntakaavasta Vetolansuon turvetuotantoalue. Konneveden alueelle ei ole esitetty varausta tuulivoimapuistoille. Kaavamerkinnällä EO/tu tai eo/tu osoitetaan turvetuotantoalueita, joilla jo on turpeen ottotoimintaa tai joilla ottotoiminnan edellytykset on selvitetty. Suunnittelumääräyksenä on, että turvetuotantoalueiden käyttöönoton suunnittelussa on otettava huomioon tuotantoalueiden yhteisvaikutus vesistöihin, turvetuotannon osuus kokonaiskuormituksesta sekä tuotantopinta-alan poistumat ja rajoitettava tarpeen vaatiessa samanaikaisesti käytössä olevien alueiden määrä. Aluekohtaisena suunnittelumääräyksenä on, että turvetuotantoalueiden käyttöönoton suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota haitallisten vesistövaikutusten ehkäisyyn. Konneveden osalta aluekohtainen suunnittelumääräys koskee Rantinsuota. Va. ympäristönsuojelusihteeri ehdottaa seuraavaa lausuntoa. Tämänhetkinen turvetuotanto Konnevedellä on pienimuotoista. Kunnassa ei ole yhtään ympäristöluvitettua tuotantoaluetta. Teerisuolle on kuitenkin vireillä yksi ympäristölupahakemus turvetuotantoon. Konnevedelle osoitetuista turvetuotantoalueista osa tuotantoalueiden kuivatusvesistä laskee metsäojia myöten luonnonsuojelualueiden lävitse. Teerisuo3:n ja Nollinnevan vedet laskevat osittain Pyhäjärven Natura-alueeseen ja Riisisuon vedet laskevat osittain Mertajärven-Pieni Selkiäisen Natura-alueeseen. Molemmat ovat herkkiä kohteita. Jos nämä suot tulevat tuotantoon, niin vesiensuojelu toimenpiteiden tulee olla riittävän korkeatasoiset, jotta turvetuotantoalueilta vesien mukana irtoava orgaaninen kiintoaines saadaan pidätettyä vesiensuojelurakenteisiin.

5 Kunnanhallitus vaihemaakuntakaavan kaavaselostuksen luonnoksessa on turvetuotannon vesistöille aiheutuvia haittavaikutuksia käsitelty vähän, vaikka viime aikoina julkisuudessa on ollut laajasti esillä turvetuotannon vesistöhaitat. Luonnoksen liitteenä oleva soiden vesistövaikutusriskin arviointi lähestyy asiaa eri näkökulmasta; se ei aukaise sitä mitkä ovat konkreettiset turvetuotannon aiheuttamat haitat vesistöille. Turvetuotannon hyötyjä yhteiskunnalle on kuitenkin käsitelty luonnoksessa laajalti. Kaavaluonnos on nähtävänä kokouksessa. Kunnanhallitus päättää antaa Keski-Suomen liitolle Keski-Suomen 3. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta va. ympäristönsuojelusihteerin lausuntoehdotuksen mukaisen lausunnon.

6 Kunnanhallitus LAUSUNTO KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYKSESTÄ Kh. 148 Keski-Suomen liitto selvitytti asiantuntijatyönä maakuntaan parhaiten soveltuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta. Liitto julkisti Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvityksen Keski-Suomen liitto pyytää maakunnan kunnilta lausunnot sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen organisoinnista. Keski-Suomen liitto pyytää kunnilta kannanottoja erityisesti selvitysraportissa esitettyyn neljän yhteistoiminta-alueen malliin. Esityksen mukaan maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista vastaisi neljä palvelunjärjestäjää: - Pohjoisen Keski-Suomen sote-kuntayhtymä ( asukasta): Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari ja Äänekoski - Keskisen Keski-Suomen sote-kuntayhtymä ( asukasta): Hankasalmi, Joutsa, Keuruu, Konnevesi, Laukaa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen - Eteläisen Keski-Suomen vastuukuntamalli ( asukasta): Jämsä ja Kuhmoinen - Jyväskylän vahva kunta ( asukasta). Keski-Suomen liitto pyytää kunnilta myös kannanottoja selvitysraportissa erillisiin jatkotoimenpiteisiin, jotka ovat - sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudelleenorganisoiminen - perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio kolmella alueella Keski-Suomessa - yhteispäivystys - tietoteknologian edistäminen - lasten ja perheiden perus- ja erityispalveluiden integraatiohanke - kuntoutuksen kokonaisuuden kehittäminen - henkilöstörakenteen muotoilu ja osaamisen varmistaminen. Lisäksi liitto pyytää kunnilta kannanottoa sosiaalihuollon erityispalveluiden järjestämistä koskevaan kysymykseen, mitkä sosiaalihuollon palvelut tulisi järjestää koko maakunnan väestölle yhteisesti ja mikä olisi toimivin järjestämistapa.

7 Kunnanhallitus Palvelurakenneselvitys on nähtävänä kokouksessa ja luettavissa Keski-Suomen liiton internet-sivulla Selvitykseen liittyvät erillisselvitykset löytyvät Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen internetsivulta Vuoden 2011 alussa toimintansa aloittaneessa seututerveyskeskuksessa on Konneveden kunnan lisäksi mukana seitsemän muuta kuntaa (Joutsa, Keuruu, Laukaa, Luhanka, Multia, Petäjävesi ja Toivakka). Jyväskylän kaupunki on vuoden 2011 alusta lähtien järjestänyt terveydenhuollon palvelut Jyväskylän, Hankasalmen, Muuramen ja Uuraisten alueella. Seututerveyskeskus ja Jyväskylän yhteistoiminta-alue tekevät yhteistyötä palvelujen järjestämisessä. Eduskunta hyväksyi maaliskuussa 2011 kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettuun lakiin (ns. puitelaki) ja sosiaalihuoltolakiin muutokset, joiden tavoitteena oli varmistaa sosiaali- ja terveydenhuollolle säädetyn väestöpohjavaatimuksen toteutuminen kunnissa. Puitelain 5 :n 3 momentin mukaan kunnassa tai yhteistoiminta- alueella, joka huolehtii perusterveydenhuollosta ja sosiaalihuollosta, on oltava vähintään noin asukasta. Yhteistoiminta-alueelle tulee siirtää kaikki sosiaalihuollon palvelut lukuun ottamatta tehtäviä, joista säädetään lasten päivähoidosta annetussa laissa sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa. Sosiaalihuollon palvelut tulee järjestää vähintään asukkaan väestöpohjalla viimeistään Konneveden valtuusto päätti , että kunta siirtää kaikki sosiaalitoimen palvelut lasten päivähoitoa lukuun ottamatta samalle yhteistoiminta-alueelle kuin perusterveydenhuolto lukien. Laukaan kunta ja Konneveden kunta tekevät parhaillaan kuntaliitos- ja kuntayhteistyöselvitystä. Mikäli kuntaliitos toteutuu, Konnevesi varasi mahdollisuuden järjestää sosiaalihuollon palvelut yhdistyneessä kunnassa. Kuntarakenteeseen vaikuttava lainsäädäntö on merkittävästi muuttumassa, eikä hallituksen kuntarakenneuudistuksen toteuttamistavasta ole vielä tarkkaa tietoa. Ennakkotietojen mukaan uudistus perustuu vahvoihin peruskuntiin, jotka pystyvät järjestämään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut itse. Rakennelaki korvaa nykyisen puitelain.

8 Kunnanhallitus Konneveden kunnanhallitus päätti , että kunta lähtee mukaan Sosiaali- ja terveydenhuollon integraation toteutuminen keskisen Keski- Suomen alueella hankkeeseen, jonka vastuukuntana toimii Jyväskylän kaupunki. Hankkeeseen osallistuvat Jyväskylän yhteistoiminta-alueen kunnat, Keski-Suomen seututerveyskeskuksen kunnat, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Keski-Suomen seututerveyskeskus, Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus ja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Kunnanhallitus päättää antaa Keski-Suomen liitolle Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvityksestä seuraavan lausunnon: Selvitysraportin malli Keskisen Keski-Suomen sote-kuntayhtymästä poikkeaa Konneveden valtuuston linjauksesta puitelain velvoitteiden täyttämisessä. Konneveden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut organisoidaan tehtyjen päätösten mukaan seututerveyskeskuskuntien ja Jyväskylän yhteistoiminta-alueen kuntien yhteistyönä tai mahdollisesti omassa kunnassa, mikäli kuntaliitos Laukaan kunnan kanssa toteutuu. Palvelurakenneselvitys on siinä mielessä vanhentunut, ettei siinä ole otettu huomioon hallituksen käynnistämän kuntarakenneuudistuksen tavoitteita. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraation suunnittelusta ja kehittämisestä samoin kuin kuntoutuksen kokonaisuuden kehittämisestä vastaa tällä hetkellä sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö. Terveydenhuollon ilta- ja viikonloppupäivystys on jo keskitetty Laukaaseen ja yöpäivystys keskussairaalaan. Sosiaalipäivystys hoituu iltaisin, öisin ja viikonloppuisin kriisikeskus Mobilen kautta perustetaan Jyväskylään sosiaalipäivystysyksikkö, jossa on vakituinen henkilöstö. Tietoteknologian hyödyntämistä on lisättävä edelleen. Tavoitteena tulee olla asiakas- ja potilastietojen järkevä yhteiskäyttö ja sähköisen asioinnin lisääminen palveluissa. Konneveden kunta on mukana sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiohankkeessa, jossa selvitetään sosiaalihuollon erityispalveluiden järjestämistä ja suunnitellaan sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota ja palvelujen yhteensovittamista.

9 Kunnanhallitus

10 Kunnanhallitus SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN TEHTÄVIEN HOITO Kh. 149 Konneveden kunnan sivistystoimenjohtajan tehtävät hoitaa tällä hetkellä Hankasalmen sivistystoimenjohtaja. Hankasalmen kunta on irtisanonut sivistystoimenjohtajan tehtävien hoitamista koskevan sopimuksen siten, että sopimuksen voimassaolo päättyy Kunta on hakenut sivistystoimenjohtajan tehtävien hoitajaa sisäisellä haulla. Tehtävään on tullut yksi hakemus. Tehtävää on hakenut erityisopettaja Maija Sundvall. Tehtävä on tarkoitus täyttää määräaikaisesti, koska kuntaliitos- ja kuntayhteistyöselvitys Laukaan kunnan kanssa on kesken. Tehtävän laskennallinen työaika tällä hetkellä on kaksi päivää viikossa. Kunnanhallitus päättää valita Maija Sundvallin hoitamaan sivistystoimenjohtajan tehtävät ajalla Määräaikaisuuden perusteena on kuntaliitos- ja kuntayhteistyöselvitys Laukaan kunnan kanssa. Tehtävän laskennallinen työaika on kaksi päivää viikossa.

11 Kunnanhallitus SUOMEN JULKISHANKINTA OY:N JA KONNEVEDEN KUNNAN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS Kh Esityslistan liite 6 Savon Hankinta Oy on Pieksämäen kaupungin ja Varkauden kaupungin perustama hankintalain 11 :n mukainen yhteishankintayksikkö, joka kilpailuttaa sekä tekee puitejärjestelyjä ja hankintasopimuksia perustajakaupunkien puolesta. Yhtiön tehtävänä on vastata kaikista Pieksämäen kaupungin ja Varkauden kaupungin julkisista hankinnoista. Savon Hankinta Oy:n kotipaikka on Pieksämäki. Savon Hankinta Oy tarjoaa kilpailutuspalveluita myös muille kaupungeille, kunnille, kuntayhtymille, seurakunnille ja muille yhteisöille yhteisesti sovitulla tavalla. Yhtiö tekee sopimuskumppanin kanssa yhteistoimintasopimuksen ja sopimuskumppani pääsee hyödyntämään Savon Hankinta Oy:n kilpailuttamia sopimuksia. Sopimuskumppani voi itse päättää, mitä hankintasopimuksia se haluaa hyödyntää. Liittymismaksu on ja muita kuluja sopimuskumppanille ei tule. Savon Hankinta Oy kattaa kulunsa sopimustoimittajien maksamilla palvelumaksuilla, joiden suuruus vaihtelee tuotealueittain. Palvelumaksu on 0,2-4 % kilpailutuksesta riippuen. Savon Hankinta Oy:n ja Konneveden kunnan välinen yhteistoimintasopimusluonnos on esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevan sopimusluonnoksen ja oikeuttaa samalla kunnanjohtajan ja kunnansihteerin allekirjoittamaan luonnoksen mukaisen sopimuksen Konneveden kunnan puolesta.

12 Kunnanhallitus Kh. 150 Esityslistan liite 1 Savon Hankinta Oy:n nykyinen nimi on Suomen Julkishankinta Oy. Suomen Julkishankinta Oy:n ja Konneveden kunnan välinen päivitetty osakassopimusluonnos on esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevan päivitetyn sopimusluonnoksen ja oikeuttaa samalla kunnanjohtajan ja kunnansihteerin allekirjoittamaan luonnoksen mukaisen sopimuksen Konneveden kunnan puolesta. Samalla kunnanhallitus päättää, että kunta merkitsee yhden Suomen Julkishankinta Oy:n kymmenen euron hintaisen B-osakkeen.

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 5.11.2012 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Sivu 89 (102) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Sivu 89 (102) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Sivu 89 (102) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 22.5.2014 kello 18.00 19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 18/15.8.2011 321 Kokousaika 15.8.2011 klo 17.00 20.28 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYS. Marja Heikkilä, johtaja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYS. Marja Heikkilä, johtaja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYS Marja Heikkilä, johtaja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Hankesuunnitelmassa luvattua 1. Selvityksen lähtökohtana on sosiaali- ja

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44 Kunnanhallitus 31.01.2012 ASIAT Otsikko Sivu 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 25 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 48 26 Kainuun hallintokokeiluun sisällytettyjen

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.4.2014 kello 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 58

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 58 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 58 KOKOUSAIKA maanantai 13.10.2014 klo 18.30 19.25 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali Pöytäkirja Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 3/ 2011 ASIA LIITE 15 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 17/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 17/2013 -3, KH 16.9.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 16.9.2013 Esityslista 17/2013 -2, KH 16.9.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 16.9.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 80. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 80. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 80 Kaupunginhallitus AIKA 18.02.2013 klo 17:31-19:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 08/07.05.2012 106 Kokousaika 7.5.2012 klo 17.00 20.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46 Kunnanvirasto, valtuustosali 32 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: HARRI HALTTUNEN

SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: HARRI HALTTUNEN RAPORTTEJA 18 KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE HARRI HALTTUNEN Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 28 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 29 61 Kupsenkyläntien tiekunnan takausanomus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 28 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 29 61 Kupsenkyläntien tiekunnan takausanomus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 23.4.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 28 60 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot