ETELÄ-SUOMEN EAKR ohjelman tuloksia ja hyviä käytäntöjä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-SUOMEN EAKR ohjelman 2007 2013 tuloksia ja hyviä käytäntöjä"

Transkriptio

1 ETELÄ-SUOMEN EAKR ohjelman tuloksia ja hyviä käytäntöjä

2 2 sisältö Pääkirjoitus 2 uusiutuva energia: bioenergia ja tuulivoima 4 sähkökäyttötekniikka 6 peliliiketoiminta 7 ympäristöliiketoiminta ja ympäristöosaaminen 10 muotoilu 12 viihtyisä ympäristö 15 hyvän asumisen edistäminen 18 saavutettavuus ja logistiikka 20 luovat alat 22 Etelä-Suomi uuden kynnyksellä Etelä-Suomen EAKR-ohjelman toteutus on loppusuoralla ja uuden ohjelmakauden alku aivan nurkan takana. On hyvä hetki katsoa mennyttä kautta, kartoittaa onnistumisia, tuloksia ja vaikutuksia. Etelä-Suomessa on ohjelmakaudella systemaattisesti kehitetty alueiden omia vahvuuksia ja luotu temaattisia osaamiskeskittymien verkostoja alueiden välillä ja myös kansainvälisesti. Yhteisesti kehitettyjä teemoja ovat olleet mm. ympäristöteknologia (clean tech) ja uusiutuva energia, logistiikka, luovat alat ja muotoilu, viihtyisä ympäristö ja asuminen sekä ohjelmakauden loppupuolella uutena peliliiketoiminta. Teemoja on viety eteenpäin alueellisilla, usean alueen yhteisillä ja myös kansainvälistä yhteistyötä ruokkivilla hankkeilla. Päämääränä on ollut eteläsuomalaisen osaamisen ja liiketoiminnan vahvistaminen näillä sektoreilla ja päämäärää kohti on edetty useilla hankkeilla, kuten tästä julkaisusta ilmenee. Ohjelmakauden käynnistyminen tuo mukanaan monia muutoksia: valtakunnallisen monirahastoisen (EAKR+ESR) ohjelman lisäksi rahoitus vähenee merkittävästi ja hallintomalli uudistuu. Talouden haasteet ja käynnissä oleva rakennemuutos edellyttävät panostuksia uudistumiskykyyn. Etelä-Suomessa on kuluneella ohjelmakaudella luotu vahva perusta temaattiselle kehittämiselle ja osaamisverkostoihin perustuvalle hanketoiminnalle. Tälle perustalle on hyvä rakentaa ja vahvistaa edelleen alueellisia ja rajat ylittäviä innovaatioalustoja. Lahdessa Mari Kuparinen Ohjelmajohtaja

3 3 ETELÄ-SUOMEN EAKR ohjelman tuloksia ja hyviä käytäntöjä Julkaisussa esitellään hankkeita seuraavista teemoista: uusiutuva energia: bioenergia ja tuulivoima sähkökäyttötekniikka peliliiketoiminta ympäristöliiketoiminta ja ympäristöosaaminen muotoilu viihtyisä ympäristö hyvän asumisen edistäminen saavutettavuus ja logistiikka luovat alat Tässä julkaisussa esitellään Etelä-Suomen EAKR-ohjelman hankkeita ja niiden tuloksia. Siinä luodaan katsaus EAKR-osarahoitteiseen hanketoimintaan rakennerahastokaudella lähestyen aihetta eteläsuomalaisten maakuntien kärkialojen ja osaamiskeskittymien kautta. Etelä-Suomessa on ollut ohjelmakaudella käytettävissä Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta noin 130 milj. euroa ja rahoitusta on maakunnissa kohdennettu maakuntaohjelmassa valittujen painotusten mukaisesti. Esitteen lähestymistapa on pääosin temaattinen, mutta sillä on myös alueellinen ulottuvuutensa ja julkaisusta on luettavissa kullekin maakunnalle keskeiset teemat. Esitteeseen kustakin maakunnasta valikoituneet teemat kertovat teeman suhteellisesta merkityksestä ko. alueelle ja kustakin teemasta esitellään sekä ko. maakunnan rahoittajaviranomaisten ehdottamia parhaita hankkeita ja käytäntöjä että myös ylialueellisia hankkeita. Mukana on esimerkkejä ohjelman kaikilta toimintalinjoilta. Mukaan on valittu otos hankkeista, jotka on valittu mukaan temaattisin perustein. Kokonaisuudessa tarkastelualueella toteutettuihin hankkeisiin voi tutustua Rakennerahastojen tietopalvelussa (https://www.eura2007.fi/rrtiepa/). Osa hankkeista on päättyneitä, mutta iso osa hankkeista on vielä käynnissä, joten lopullisten tulosten ja vaikutusten arvioiminen on vielä ohjelmakauden lopullakin vaikeaa. Esitteen tekstistä on vastannut Sanna Kantonen Etelä-Suomen EUyksiköstä. Lähteinä on käytetty hankkeiden väli-, loppu- ja seurantaraportteja, Eura2007 -tietojärjestelmää, hankkeiden www-sivuja sekä Etelä-Suomen maakuntien maakuntaohjelmia. Kuvia on saatu käyttöön sekä hankkeiden toteuttajaorganisaatioilta että rahoittajaviranomaisilta. Hankkeiden tiedot on koottu Eura-järjestelmästä kesällä 2013, esimerkkihankkeista esitetyt tiedot perustuvat järjestelmässä olleisiin sen hetkisiin tietoihin.

4 4 UUSIUTUVA ENERGIA: bioenergia ja tuulivoima Uusiutuvien energiamuotojen hyödyntäminen ja kehittäminen on nostettu elinkeinorakenteen monipuolistamisessa keskeiseen asemaan niin Kymenlaakson kuin Etelä-Karjalan maakuntaohjelmissa. Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien muodostamalla yhteistoiminta-alueella on rahoitettu uusiutuvia energiamuotojen käyttöönottoa kehittäviä ylimaakunnallisia hankkeita, jolloin toimenpiteet ovat kohdistuneet molempien maakuntien alueille. Tästä esimerkkinä on Biotuli hanke (A31772), missä metsäteollisuuden tuotantorakennetta uudistetaan jalostamalla puuperäisistä raaka-aineista uudenlaisia antibakteerisia tuotteita sekä hyödynnetään jalostustoiminnan sivutuotteena syntyvää bioenergiaa. Kymenlaaksossa bioenergian ja tuulivoiman hyödyntäminen on nostettu vuosille laaditussa ilmasto- ja energiastrategiassa keskeiseksi kehittämiskohteeksi, mikä on suunnannut ja suuntaa rakennerahastovarojen käyttöä maakunnassa. Bioenergian ja tuulivoiman kehittämiseen on käytetty EAKR ja valtion varoja rakennerahastokaudella noin 8 miljoonaa euroa, minkä lisäksi on rahoitettu useita saman teeman mukaisia ESR-hankkeita (Eura2007, ). Hankkeiden toimintaan on osallistunut yrityksiä ja organisaatioita jo lähes 150. Bioenergian ja tuulivoiman käyttöönottoa ovat kehittäneet seuraavat EAKR -projektit: Toimintalinja 1: BioA esiselvitys (A31379) Toimintalinja 2: Biosampo bioenergia koulutuskeskus (A30409) Biohybridi (A31377) Vientikoulun esivalmisteluhanke (A31832) FREES Technology vientikouluhanke (A32079) Biosampo Charcoal (A32271) Kaakosta voimaa Tuulivoiman ja bioenergian osaamisen kehittäminen Kaakkois-Suomessa (A31114) Green Jobs Rakennemuutoksesta vihreisiin työpaikkoihin (A32234) Biotuli, biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit (A31772) Toimintalinja 5: Bio Refine Tech Biojalostamo-osaamisen ja liiketoiminnan kehittäminen (A32017) Algae Foods Levän uudentyyppinen hyödyntäminen (A32367) RENEWTECH Tuulivoimateknologian ja liiketoiminnan kehittäminen (A31777)

5 5 KAAKOSTA VOIMAA Tuulivoiman ja bioenergian osaamisen kehittäminen Kaakkois-Suomessa Jukka Koskinen A31114 Toteuttajat: Cursor Oy, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Kouvola Innovation Oy Wirma Lappeenranta Oy Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Kesto: Toimintalinja: 2 Kokonaisbudjetti: EAKR ja valtion tuki: Keskeiset tulokset: Kaakosta voimaa hankkeessa kartoitettiin Kaakkois-Suomen yritysten osaaminen ja suunnitelmat tuulivoima- ja bioenergian valmistuksen teknologioissa ja palveluissa. Tuulivoiman osalta hanke loi pohjan klusteritoiminnalle Kaakkois-Suomeen, edisti yhteistyösopimusten syntymisessä tuulivoimayritysten ja kaakkoissuomalaisten toimijoiden kesken sekä tunnisti 2 uutta toimittajaketjua tuulivoimalatuotannon tarpeisiin. Lisäksi hankkeella oli keskeinen merkitys sille, että Kotka-Haminan seudun kunnat ja Kouvola sitoutuivat yhteistyösopimuksella edistämään tuulivoimalapaikkojen luvittamista. Samassa yhteydessä asetettiin tavoitteeksi 100 tuulivoimalaa vuoteen 2015 mennessä. Hanke verkotti erityisesti tuulivoima-alalla suomalaisia toimijoita kansainvälisesti ja tuulivoimaan liittyviä koulutussisältöjä sekä koulutusyhteistyötä vietiin eteenpäin Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa ja Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Bioenergian osalta Kaakosta voimaa hanke selvitti mm. bioenergian markkinoita ja potentiaalisia vientimaita sekä mahdollisti kehitystyön levän koekasvatuksessa ja energian lähteenä. Hanke poiki myös patenttihakemuksen BioA konseptista, missä yhdistetään erillisiä biojalostukseen liittyviä vaiheita saman kokonaisuuden alle: konsepti kokoaa teollisuuden, maatalouden ja yhdyskunnan jäte- ja sivuvirrat yhteen, käsitellen ne leviä hyväksikäyttäen siten, että lopputuloksena saadaan etanolia, metaania ja lannoitetta. BioA konseptilla nähdäänkin olevan tulevaisuudessa keskeinen merkitys sellu- ja paperitehtaiden kannattavuuden parantamisessa. BIO REFINE TECH Biojalostamo-osaamisen ja liiketoiminnan kehittäminen A32017 Toteuttajat: Cursor Oy, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Turun yliopisto Aalto-yliopisto Kesto: Toimintalinja: 5 Kokonaisbudjetti: EAKR ja valtion tuki: Tavoite: Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään biojalostustoimintaa, hyödyntäen samalla uusiutuvan energian laitosinvestointikohteita. Tavoitteena on viedä eteenpäin BioA konseptin mukaisia innovaatioita ja saada aikaan uutta liiketoimintaa biojalostamo-osaamisen kehittämisestä ja kaupallistamisesta. Hanke kehittää bioenergian teollisen mittakaavan t&k alustan, joka integroidaan biojalostamoon. Lisäksi selvitetään mm. energian tuottamiseen soveltuvat levät ja niiden kasvatusolosuhteet, biojalostamon yhdistämisen kannattavuutta sellu- ja paperitehtaaseen sekä puusta etanolia prosessin mahdollista integrointia niin biojalostamoon kuin sellu- ja paperitehtaaseenkin.

6 6 SÄHKÖKÄYTTÖTEKNIIKKA EAKR rahoituksella on tuettu uusiutuvien energiamuotojen tutkimusta ja liiketoiminnan kehittämistä Kymenlaakson ohella myös Etelä-Karjalassa. Etelä-Karjalan maakuntaohjelmassa painotetaan kehittämisrahoituksen suuntaamista mm. sähkökäyttötekniikan tutkimiseen ja kehittämiseen, mikä pitää sisällään sähkömoottorit, sähkökoneet, tehoelektroniikan sekä erilaiset säätötekniikat. Sähkökäyttötekniikka täydentää uusiutuvia energiamuotoja, kuten tuulivoimaa, bioenergiaa ja jätteiden hyödyntämistä, koskevaa kehittämistyötä. Etelä-Karjalassa EAKR- ja valtion rahoitusta on käytetty sähkökäyttötekniikoiden kehittämiseen rakennerahastokaudella noin 1,1 miljoonaa euroa (Eura2007, ). Seuraavien sähkökäyttötekniikkaa koskevien EAKR hankkeiden toteuttajana on ollut Lappeenrannan teknillinen yliopisto: Toimintalinja 2: Erikoissähkökoneiden osaamiskeskittymä (A30530) Mobiilin sähkökäyttötekniikan kehittäminen Lappeenranta-Imatra seudulla (A31277) Tehoelektroniikan valmistus- ja tuotekonseptit uusiutuvan energian käyttöön sekä hybridiajoneuvoihin (UusiHyb) (A31609) Välijännitekonvertterin prototyyppimittaukset ja valmistuksen kehittäminen (A31946) CAMBUS (A32216) ERIKOISSÄHKÖKONEIDEN osaamiskeskittymä A30530 Toteuttajat: Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kesto: Toimintalinja: 2 Kokonaisbudjetti: EAKR ja valtion tuki: Keskeiset tulokset: Hanke vastasi sähkölaitteita koskevien, tiukentuneiden hyötysuhdestandardien asettamiin vaatimuksiin mitata sähkölaitteiden hyötysuhdetta, mikä käytännössä tarkoittaa laitteiden häviölämpötehojen mittaamista. Laitevalmistajilta edellytetään laitteiden hyötysuhteiden ilmoittamista erilaisissa olosuhteissa ja eräs tapa varmistua oikeanlaisesta hyötysuhteesta on kehittää laitteita mittaustulosten perusteella siten, että ne täyttävät tiukentuneet standardit. Hankkeessa rakennettiinkin erikoissähkökoneiden mittauslaboratorio Lappeenrannan teknillisen yliopiston sähkötekniikan osaston yhteyteen, missä yliopiston tarjoama riippumaton tieto- ja mittaustekninen tuki auttavat yrityksiä kehittämään tuotteitaan hyötysuhde- ja energiatehokkuusvaatimusten mukaisiksi. Tämä energiatehokkuuden mittaamiseen soveltuva, yrityksiä palveleva mittauslaboratorio on Suomessa ensimmäinen ja vahvistaa sekä Suomen että Lappeenrannan teknillisen yliopiston asemaa sähkökäyttöliittymäosaamisen kärjessä.

7 7 PELILIIKETOIMINTA Digitaalinen liiketoiminta ja varsinkin peliteollisuus ovat kasvaneet nopeasti viime vuosina. Pelikehityksen nähdään mahdollistavan uusien yritysten ja työpaikkojen luomisen myös rakennemuutoksessa olevassa Kaakkois-Suomessa. Kaakkois-Suomessa ja erityisesti Kymenlaaksossa onkin tehty määrätietoisesti työtä pelialan kehittämiseksi, mistä osoituksena mm. pelialan klusteritoiminnan kehittyminen ja Playa -pelialan yhteisön syntyminen (www.playahub.com/). Rakennerahastokaudella peliliiketoimintaa on kehitetty EAKR ja valtion varoin noin 2,8 miljoonalla eurolla ja hankkeiden toiminnassa on ollut tähän mennessä mukana yli 60 yritystä ja organisaatiota (Eura2007, ). Näiden hankkeiden ohella pelialalla on toteutettu yritystuki- ja ESR-rahoitteisia projekteja. Pelialaan liittyviä EAKR -hankkeita kuluvalla rakennerahastokaudella ovat Kaakkois-Suomessa olleet: Toimintalinja 2: Kaakon peliklusteri (A31791) Kaakon peliklusteri (A31814) Gamedu Pelialan koulutuksen kehittäminen Kymenlaaksossa (A31606) AuReStudio täydennetyn todellisuuden kuvausstudio tutkimus-, tuotekehitys- ja opetuskäyttöön (A31790) Toimintalinja 5: Game Cluster (A32139) Game Cluster pelilaboratorion varustaminen (A32140)

8 8 KAAKON PELIKLUSTERI Kaakon Peliklusteri hankekokonaisuus pitää sisällään kaksi erillistä projektia, joissa rahoittajina toimivat Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan liitot. Molemmat hankkeet toimivat koko Kaakkois-Suomen alueella, edistäen sekä eteläkarjalaisten että kymenlaaksolaisten pelialan yritysten kehittymistä ja osaamista. A31791 A31814 Toteuttajat: Cursor Oy, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (A31791) Lappeenrannan teknillinen yliopisto (A31814) Kesto: Toimintalinja: 2 Kokonaisbudjetti: (A31791) (A31814) EAKR ja valtion tuki: (A31791) (A31814) Tavoite: Hankkeissa selvitetään pelialaa tukevan testi-, demoja kehitysympäristön rakentamisen edellytyksiä ja sille asetettuja vaatimuksia. Peliklusterin toimintaympäristön kehittämisen ohella autetaan peliklusterin koko ekosysteemiä tehokkaampaan yhteistyöhön uusien yritysten synnyttämiseksi. Hankkeen kautta kehitetään lisäksi koulutussisältöjä ja koulutusympäristöjä pelialaa paremmin palveleviksi sekä tuotetaan tutkimustietoa laadunhallinnasta ja menetelmistä pelialan toimijoiden käyttöön, millä nämä voivat parantaa toimintansa laadukkuutta. Kaakkois-Suomen peliklusterin kehittämiseksi tavoitteena on myös käynnistää pelialan kehitysfoorumitoiminta. GAME CLUSTER ja GAME CLUSTER pelilaboratorion varustaminen A32139 A32140 Toteuttajat: Cursor Oy, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Lappeenrannan teknillinen yliopisto Wirma Lappeenranta Oy Metropolia ammattikorkeakoulu Saimaan ammattikorkeakoulu Turun kaupunki Kesto: (A32139), (A32140) Toimintalinja: 5 Kokonaisbudjetti: EAKR ja valtion tuki: Tavoite: Hankkeissa selvitetään pelialaa tukevan testi-, demoja kehitysympäristön rakentamisen edellytyksiä ja sille asetettuja vaatimuksia. Peliklusterin toimintaympäristön kehittämisen ohella autetaan peliklusterin koko ekosysteemiä tehokkaampaan yhteistyöhön uusien yritysten synnyttämiseksi. Hankkeen kautta kehitetään lisäksi koulutussisältöjä ja koulutusympäristöjä pelialaa paremmin palveleviksi sekä tuotetaan tutkimustietoa laadunhallinnasta ja menetelmistä pelialan toimijoiden käyttöön, millä nämä voivat parantaa toimintansa laadukkuutta. Kaakkois-Suomen peliklusterin kehittämiseksi tavoitteena on myös käynnistää pelialan kehitysfoorumitoiminta.

9 9 NITRO GAMES OY Nitro Games Oy on kotkalainen videopelikehittäjä. Reilun viiden vuoden ikään ehtinyt yritys oli perustamisvuonna 2007 Kaakkois-Suomen ensimmäinen peliyritys ja on edelleen suurin ja eniten julkaisuja tehnyt peliyritys seudulla. Nitro Games on listattu Suomen 11. suurimmaksi peliyritykseksi vuonna 2013 (Talouselämä 24/2013). Yhtiö tuottaa videopelejä kansainväliseen jakeluun kaikille tärkeimmille laitealustoille. Yhtiön ensimmäinen pelijulkaisu oli vuonna 2009 East India Company - strategiapeli, minkä jälkeen yhtiö on ehtinyt tehdä jo yli 20 julkaisua ympäri maailman. Tällä hetkellä Nitro Games työllistää 30 henkeä. EAKR hankkeisiin osallistumisesta yhtiö on saanut hyötyä liiketoimintansa kehittämisessä. Peliliiketoiminta on kansainvälistä, mikä tarkoittaa että sopimusten syntymisen edellytyksenä on ahkera matkustaminen. Yhtiö on saanut tähän tukea muiden seudun peliyritysten tapaan osallistumalla kansainvälisille messumatkoille, jotka ovat kohdistuneet Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. EAKR -tuki on mahdollistanut yhtiölle laajemman osallistumisen alan messuille ja siten parantunut yhtiön näkyvyyttä ja mahdollisuuksia tärkeiden sopimusten tekemiseen. Yhtiön osallistuminen Game Cluster hankkeeseen on mahdollistanut mm. Level Up -yhteiskäyttötilojen hyödyntämisen. Tilat ovat toimineet varaventtiilinä tilapäisen toimistotilan tarpeen kasvaessa sekä etenkin toimivina neuvottelu- ja palaveritiloina. Samalla Level Up -tilat ovat toimineet aktiivisena verkostoitumis- ja sosiaalisina tiloina kanssakäymisessä seudun muiden pelialan toimijoiden kanssa. Yhteisistä matkoista ja yhteiskäyttötilojen hyödyntämisestä on seurannut arvokasta tiedonvaihtoa muiden seudun pelialan yritysten kanssa sekä erilaisia yhteistyömalleja eri projekteissa. Pirates of Black Cove 2012 Nitro Games Alpha Ltd. Pirates of Black Cove is a trademark of Nitro Games Alpha Ltd. All rights reserved.

10 10 YMPÄRISTÖLIIKETOIMINTA ja -osaaminen Ympäristöliiketoiminnan ja osaamisen edistäminen ovat olleet kehittämistyön kohteena Päijät- Hämeessä useiden vuosien ajan. Keskeisenä lähtökohtana kehitystyössä on ollut käytäntölähtöinen innovaatiotoiminta, jota on jalkautettu niin ympäristöliiketoimintaan kuin muotoilualallekin. Kehittämistyötä on tuettu myös vahvasti EAKR -hanketoiminnalla rakennerahastokauden aikana. Hankkeissa on ollut mukana ympäristöteknologiayrityksiä sekä laajasti ottaen muita cleantech toimialan yrityksiä, jotka ovat kehittäneet liiketoimintaansa yhä ympäristöystävällisempään suuntaan. Lahden seudulle onkin muodostunut vahva ympäristöliiketoiminnan keskittymä ja cleantech -osaamisklusteri koulutus-, tutkimus- ja yritystoiminnan muodossa. Energia ja materiaalitehokkuuden sekä ilmastonmuutoksen torjunnan ohella klusterin toimialaan kuuluu vesiosaaminen, jota tulevaisuudessa edistetään Päijät-Hämeen, Uusimaan ja Kanta-Hämeen yhteistoiminta-alueen Vedet -hankkeen toimenpitein. Rakennerahastokaudella ympäristöliiketoiminnan kehittämishankkeissa on ollut mukana yli 260 yritystä ja organisaatiota (Eura2007, ). Ympäristöliiketoimintaa kehittäviin hankkeisiin on myönnetty EAKR ja valtion varoja noin 10 miljoona euroa, joita ovat mm. seuraavat hankkeet: Toimintalinja 2: Uusiutuvan energian tutkimuskeskus (A30162) Toimintalinja 3: GreenCity (A31553) Kestävän ympäristön kaupunkilaboratorio, veden kierron hallinta ja ekosysteemipalvelut kaupunkiympäristössä (A32310) Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja hulevesien hallinta Sysmässä (A32302) Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään (A30717) Toimintalinja 5: Uudet ympäristömittausmenetelmät liiketoimintamahdollisuutena (A30175) Innovaatioputkesta yritystoimintaa Cleantech -innovaatioiden kaupallistaminen (A30069) Eteläsuomalaisen ympäristöliiketoiminnan edistäminen Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä, ESYLEP (A31410) Kansainvälinen vesiosaamiskeskus IAWTC Lisää kilpailukykyä, liiketoimintaa, innovaatioita, osaamista ja puhdas Itämeri (A32138) Cleantech avain (A32353) SmartCityHub Alusta älykkäiden ympäristöratkaisujen kehittämiseksi (A32450)

11 11 UUSIUTUVAN ENERGIAN tutkimuskeskus A30162 Toteuttaja: TRI Energy Oy Kesto: Toimintalinja: 2 Kokonaisbudjetti: EAKR ja valtion tuki: Keskeiset tulokset: Hankkeessa rakennettiin uusiutuvan energian tutkimuskeskus Energon (www.energon.fi), jossa voidaan toteuttaa sekä akateemista että soveltavaa uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden tutkimusta ja tuotekehitystä. Hanke mahdollistaa tutkimus- ja kehitystoiminnan mm. bioöljyn, biokaasun, aurinkoenergian, maa- ja ilmalämpöpumpputeknologian sekä energiatehokkaiden kattila- ja poltinmenetelmien osalta. Hanke palvelee cleantech- ja ympäristöteknologia-alan yrityksiä sekä tutkimus- ja oppilaitoksia uusien tuoteinnovaatioiden kaupallistamisessa. Energonin palveluvalikoimaa on jatkossa tarkoitus laajentaa edelleen lämpöpumppu- ja polttoainelaboratoriopalveluilla. KANSAINVÄLINEN VESIOSAAMISKESKUS IAWTC Lisää kilpailukykyä, liiketoimintaa, innovaatioita, osaamista ja puhdas Itämeri A32138 Toteuttajat: Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Lappeenrannan teknillinen yliopisto Suomen ympäristöopisto Sykli Oy Culminatum Innovation Oy Kesto: Toimintalinja: 5 Kokonaisbudjetti: EAKR ja valtion tuki: Tavoite: Hankkeessa edistetään eteläsuomalaista vesialan osaamisen ja teknologioiden vientiä Venäjälle ja Itämeren alueelle. Tämä tapahtuu mm. kartoittamalla eteläsuomalaisten vesialan toimijoiden palvelutarjonta ja vientipotentiaali sekä selvittämällä Venäjän ja Itämeren alueen vesialan osaamistarpeita. Osaamistarpeiden pohjalta muodostetaan vesialan osaamisen suomalainen vientikonsepti. Hankkeessa edistetään myös vesialan asiantuntijoiden ja yritysten verkostoitumista. Hanke luo Itämeren alueen ylimaakunnallisen vesiklusterin, jonka toimintaan osallistuu eteläsuomalaiset yritykset, tutkimuslaitokset, yliopistot ja oppilaitokset. Hanketoimenpiteiden kautta on tavoitteena päästä osaksi Itämeren alueen vesialan verkostoja ja arvoketjuja.

12 12 MUOTOILU Lahden seutu ja Päijät-Häme ovat tunnettuja muotoiluosaamisestaan, jota on pitkäjänteisesti kehitetty muotoilukoulutuksen, siihen liittyvän tutkimuksen ja yritysyhteistyön alueilla. Tätä kehitystyötä ovat olleet mahdollistamassa myös EAKR-hankkeet rakennerahastokaudella Perinteisemmässä teollisuudessa, kuten huonekaluteollisuudessa, muotoilu on kytketty luontevasti teolliseen valmistukseen, mutta nykyisin muotoiluosaamista yhdistetään yhä ennakkoluulottomammin eri yhteyksiin, kuten ympäristöteknologiaan ja palvelumuotoiluun. Lahti oli mukana yhtenä toimijana Helsingin designpääkaupunkivuoden 2012 toteuttamisessa, Muotoiluinstituutilla ja päijäthämäläisellä muotoiluosaamiselle oli merkittävä rooli toteutuksessa. Designpääkaupunkivuoden vaikutukset tulevat näkymään eteläsuomalaisessa toimijakentässä jatkossa mm. yhteistyöhankkeiden ja koulutusyhteistyön muodossa. Rakennerahastokaudella EAKR- ja valtion rahoitusta on Päijät- Hämeessä kanavoitu muotoiluhankkeille noin 6 miljoonaa euroa ja EAKR -hankkeet ovat koonneet yhteistyöhön yli 320 yritystä ja organisaatiota (Eura2007, ). Kuluvalla rakennerahastokaudella Päijät-Hämeessä on toteutettu mm. seuraavia EAKR -rahoitteisia muotoiluhankkeita: Toimintalinja 2: Muotoilun ja median palvelukeskus (A30090) CleanDesign Center (A31703) Muotoilustrategian RoadShow (A32261) Kansainvälinen käyttöliittymä- ja design-yhteistyön esiselvitys (A32460) ELITE 2 Elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa tukevan tutkimustoiminnan vahvistaminen (A31123) Toimintalinja 3: DESTHI Muotoilupalveluiden kehittäminen Päijät-Hämeessä (A31362) Toimintalinja 5: D-FORCE Kansainvälisen tason muotoilu-, ympäristö- ja materiaaliosaamiskeskittymän rakentaminen ja pilotointi Etelä-Suomen alueella (A31307)

13 Kuvat: LAMK 13 CLEANDESIGN Center A31703 Toteuttajat: Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Lahden ammattikorkeakoulu/ Muotoiluinstituutti Kesto: Toimintalinja: 2 Kokonaisbudjetti: EAKR ja valtion tuki: Tavoite: CleanDesign on ympäristöä ja resursseja vähemmän kuluttavien teknologioiden ja käyttäjälähtöisen muotoiluajattelun yhdistämistä, jotka liitetään hankkeessa tuotekehitykseen ja käyttäjätestaukseen. Hankkeessa luotava vuorovaikutteinen toimintamalli teollisen muotoiluosaamisen ja cleantechin yhdistämisestä ja testaamisesta kytkee hankkeen tuotekehitysprojekteihin mukaan muotoilijoiden ohella pk-yrityksiä mm. uusiomateriaaleja ja kierrätystä tuottavilta sekä ympäristöteknologian alalta. Hankkeessa kehitettävä toimintamalli osallistaa myös tuotteiden loppukäyttäjät erilaisten tuotteiden ja palvelujen kehitykseen. Tuotekehitysprojektien kautta pyritään vakiinnuttamaan CleanDesign ja käyttäjätestaus pysyväksi toimintatavaksi yritysten tuotekehitystoiminnassa. Hanke myös tutkii ja kehittää muotoiluosaamisen keskittymän, Lahdessa toimivan CleanDesign Centerin mainetta ja rakentaa kansainvälisen CleanDesign Award palkintojärjestelmän.

14 Kuvat: LAMK 14 DESTHI Muotoilupalvelujen kehittäminen Päijät-Hämeen alueella A31362 Toteuttaja: Lahden ammattikorkeakoulu Kesto: Toimintalinja: 3 Kokonaisbudjetti: EAKR ja valtion tuki: Keskeiset tulokset: DESTHI projekti auttoi muotoilutoimijoita ja hankkeita verkottumaan keskenään, mistä jatkossa vastaa mm. hankkeessa luotu Design Thinking Forum portaali (www.designthinkingforum.fi). Portaali toimii jatkossa muotoilualan tietopankkina ja alan toimijoiden yhteis-työ- ja keskusteluareenana. Hankkeessa pilotoitiin Lahden kaupungin eri yksiköiden ja kolmannen sektorin organisaatioiden case-projekteja, jotka auttoivat ymmärtämään laajemmin muotoilun hyödyntämisen mahdollisuuksia mm. palveluympäristöjen ja prosessien muotoilussa. Hanke tuotti myös uudenlaista Design Thinking- ja palvelumuotoiluprosesseja koskevaa opetussisältöä muotoilukoulutukseen.

15 15 VIIHTYISÄ ympäristö EAKR rahoituksen painopisteitä ovat rakennerahastokauden aikana Uudellamaalla olleet erilaiset toimet metropolialueen ympäristön tilan parantamiseksi sekä asumisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Ympäristöön liittyvät strategiset tavoitteet on huomioitu tulevaisuustarkastelussa, joka toimii pohjana valmisteilla olevalle, maakunnan visiot, tavoitteet ja kehittämistoimenpiteet yhdistävälle Uusimaa-ohjelmalle. Uudellamaalla rakennerahastokaudella rahoitetuissa ympäristöhankkeissa on toteutettu erityisesti kaupunkien vetovoimaa ja kaupunkiympäristön parantamiseen tähtääviä toimia, joiden toteutuksessa ekologinen näkökulma on ollut keskeinen. Hankkeet ovat edistäneet materiaalitehokkuutta, kierrätystä ja päästötöntä liikennettä sekä parantaneet yritysten ympäristötietoisuutta ja ekotehokkuutta. Ympäristöhankkeita on tuettu EAKR ja valtion rahoituksella noin 4,7 miljoonalla eurolla. Hankkeisiin on osallistunut yrityksiä ja muita organisaatioita noin 90 (Eura2007, ). Viihtyisämpää ympäristöä ovat olleet toteuttamassa muun muassa seuraavat Uudellamaalla toteutetut EAKR -hankkeet: Toimintalinja 3: Saaristolaisuus voimavaraksi Söderskärillä ja Glosholmenilla (A32021) Toimintalinja 4: Liikkuva Arjen Design (A31485) Löydä Nuuksio (A31049) PK-yritysten ympäristösuorituskyvyn vahvistaminen pääkaupunkiseudulla (Ekokompassi) (A30097) Toimintalinja 5: Ilmastonkestävä kaupunki (ILKKA) työkaluja suunnitteluun (A32167) Materiaalitehokas jätehuolto (A31559) STORM WATER: taajaman hulevesihaasteiden ratkaisut ja liiketoimintamahdollisuudet (A30116) KUVA: Riitta Salasto Glosholmenin majakka

16 16 PK-YRITYSTEN ympäristösuorituskyvyn vahvistaminen pääkaupunkiseudulla (Ekokompassi) A30097 Toteuttaja: Helsingin kaupunki, ympäristökeskus, tukkutori ja elinkeinopalvelu Espoon kaupunki, ympäristökeskus Vantaan kaupunki, ympäristökeskus ja yrityspalvelu Kauniaisten kaupunki Kesto: Toimintalinja: 4 Kokonaisbudjetti: EAKR ja valtion tuki: Keskeiset tulokset: Hankkeessa vahvistettiin pääkaupunkiseudun pk-yritysten ympäristöasioiden hallintaa kehittämällä yritysten käyttöön pohjoismaisiin kriteereihin pohjautuva kevennetty ympäristöjohtamisjärjestelmä, Ekokompassi. Kunkin yrityksen tarpeisiin räätälöity Ekokompassi yhdistää ympäristöhyötynäkökulman taloudelliseen ajatteluun: sen ohella, että Ekokompassia käyttävissä yrityksissä järjestelmä on tuonut rahallista säästöä muun muassa lajittelun tehostumisen, logistiikan ja energiansäästön kautta, on ympäristöasioiden hyvä hoito yrityksen toiminnassa myös valttina markkinoinnissa. Hankkeessa kehitettiin myös erilaisia työkaluja ympäristöasioiden hallintaan niin yritysneuvojille kuin yrityksille. Ekokompassia pilotoitiin lähes 40 organisaatiossa, joista 26 yrityksen ympäristönhallintajärjestelmä auditoitiin hankeaikana. Ekokompassi palkittiin vuonna 2011 yritysvastuualan messutapahtumassa huomionarvoisimmaksi ratkaisuksi ja sen toiminta jatkuu Helsingin seudun ympäristöpalvelujen alaisuudessa (www.ilmastoinfo.fi).

17 17 ILMASTONKESTÄVÄ KAUPUNKI (ILKKA) työkaluja suunnitteluun A32167 Toteuttaja: Helsingin kaupunki Turun kaupunki Vantaan kaupunki Lahden kaupunki Ilmatieteen laitos Turun yliopisto HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Kesto: Toimintalinja: 5 Kokonaisbudjetti: EAKR ja valtion tuki: Tavoite: Hankkeella edistetään ilmastonkestävää kaupunkisuunnittelua, mikä tapahtuu luomalla ilmastonmuutoksen huomioivia suunnitteluohjeistuksia ja -työkaluja kaupunkisuunnittelijoille ja rakennus- ja viheralan yrityksille. Työkalut liittyvät muun muassa ilmastonmuutokseen sopeutumistoimien suunnitteluun ja hallintaan, kaupunkien viheralueiden käyttämiseen hiilinieluina sekä hulevesien luonnonmukaiseen hallintaan. Lisäksi hanke kartoittaa parhaita ilmastonmuutokseen sopeutumisen käytäntöjä Suomessa ja kansainvälisesti. Tuloksia hyödyntävät käytännön työssään kuntien päätöksiä valmistelevat ja toteuttavat työntekijät, päättäjät, kuntalaiset sekä viher- ja rakennusala. Hankkeen tuloksista tullaan kokoamaan suunnittelijan työkirja käytännön kaupunkisuunnittelun avuksi. Kuva: Riitta Tornivaara-Ruikka/ELY

18 18 HYVÄN ASUMISEN edistäminen Uudellamaalla on kohdennettu EAKR-varoja rakennerahastokaudella myös ekologista asumista ja asumismukavuutta edistäviin toimiin. Hyvinvoinnin edistämisessä asumismukavuus ja mahdollisuus vaikuttaa omaan asuinympäristöön ovat olleet tärkeitä lähtökohtia toteutetuissa hankkeissa, ja siten ne ovat osaltaan edistäneet yhteisöllisyyttä ja asukkaiden osallisuutta pääkaupunkiseudulla. Hyvinvointia edistäviä hankkeita on tuettu EAKR ja valtion rahoituksella noin 4,4 miljoonalla eurolla ja hankkeisiin on osallistunut yrityksiä ja muita organisaatioita yli 170 (Eura2007, ). Asumishyvinvointia ovat olleet rakentamassa mm. seuraavat Uudellamaalla toteutetut EAKR -hankkeet: Toimintalinja 4: Kulttuurisilta (A30290) 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin yhteisöllisyys ja hyvä ympäristö (A30170) Toimintalinja 5: Kestävä asuminen ja ympäristö (K-EASY) (A31452) Tetraedri (Technology transfer edges in regional innovations) (A31879) KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella verkosto (A32203)

19 19 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin yhteisöllisyys ja hyvä ympäristö A30170 Toteuttajat: Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy Helsingin kaupunki Vantaan kaupunki Espoon kaupunki Kesto: Toimintalinja: 4 Kokonaisbudjetti: EAKR ja valtion tuki: Keskeiset tulokset: Hankkeessa kehitettiin ja otettiin käyttöön sosiaalisia innovaatioita ja käytäntöjä kestävään, osallistavaan, viihtyisään ja vastuulliseen kaupunkiasumiseen asukkaiden, asuinkiinteistöjen, päiväkotien, koulujen ja yhdistysten yhteistyönä. Hankkeen toiminta keskittyi Helsingissä Herttoniemen, Mellunkylän ja Roihuvuoren, Espoossa Leppävaaran, Suvelan ja Kirkkojärven sekä Vantaalla Korson ja Länsimäen kaupunginosiin sekä niiden lähialueille. Kestävää elämäntapaa ja asuinalueiden yhteisöllisyyttä edistävä hanke kehitti lukuisia konkreettisia hyviä käytäntöjä kasvatukseen, asumiseen ja asukas- ja järjestötoimintaan liittyen. Hankkeessa kehitetyt hyvät käytännöt sekä laaja kirjallinen aineisto on koottu sivuille Hanke edisti kaupunkisuunnittelun vuorovaikutteista asukasosallistamista yhdessä eriikäisten kaupunkilaisten kanssa. Lisäksi jokaiseen hanketta toteuttaneeseen pääkaupunkiseudun kaupunkiin syntyi pysyvä ympäristökasvatuksen verkosto, jotka edistävät sekä kuntien sisäistä että niiden välistä yhteistyötä ekologiseen ja sosiaaliseen kestävään asumiseen liittyen. KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella verkosto A32203 Toteuttajat: Culminatum Innovation Oy Posintra Oy Turun ammattikorkeakoulu Kesto: Toimintalinja: 5 Kokonaisbudjetti: EAKR ja valtion tuki: Tavoite: Hankkeessa tunnistetaan Itämeren alueella viisi parhaiten onnistunutta innovatiivista ekotehokasta ja vähähiilistä aluerakentamiskohdetta. Tavoitteena on luoda näistä esikuva-analyysi (benchmarking) ja ottaa mallia toteutetuista ratkaisuista. Tarkoituksena on siten luoda Itämeren alueelle verkosto uudenlaisten kestävien teknologioiden ja menetelmien levittämiseksi asumistoimialalla. Kesään 2013 mennessä on tehty tutustumismatkat Ruotsin Malmöön ja Lundiin sekä Saksan Hampuriin. Matkoilta pyritään samaan benchmarking-tietoa muun muassa kestävän kehityksen mukaisen asumisen ja rakentamisen laadusta, käyttäjälähtöisyydestä, tilankäytön tehostamisen menetelmistä, älykkäistä sähköverkoista ja julkisesta liikenteestä, puurakentamisesta, energiatehokkuudesta ja esteettömyydestä.

20 20 SAAVUTETTAVUUS ja logistiikka Logistiikan ja saavutettavuuden kehittäminen on ollut painopisteenä EAKR ohjelmakaudella Etelä-Suomessa ja myös Kanta-Hämeessä, joka sijaitsee keskellä eteläistä Suomea, pääradan ja valtateiden 2 ja 3 ympäristössä. Maakunnan sijainnin keskeisten liikenneväylien, Helsinki-Hämeenlinna-Tampere vyöhykkeen sekä Helsinki-Forssa-Pori tien (VT 2), varrella on katsottu tuovan laajalti mahdollisuuksia niin maantie-, rautatie- kuin lentologistiikan kehittämiseen (Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma, 2009). Hankevaroja on kohdennettu erityisesti Forssan seudun saavutettavuuden ja logistiikan kehittämiseen noin 3 miljoonaa euroa ja hankkeisiin on osallistunut yli 380 yritystä tai organisaatiota (Eura2007, ). Kanta-Hämeen saavutettavuutta ja logistiikkaa kehittäneet EAKR hankkeet rakennerahastokaudella ovat: Toimintalinja 2: VETOS Vetovoimaa toimitusketjujen osaamisella (A30899) Toimintalinja 3: VELOG Vetovoimaa logistiikalla Forssan seudulle (A30900) Etelä-Suomen ekologistisen innovaatiokeskittymän kehittäminen (A31597) Toimintalinja 5: ELLO Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen (A31004) Etelä-Suomen logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen ESLogC (A31142) Älykäs arki älykkäässä kaupungissa (A32537)

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus

Tiedotustilaisuus Tiedotustilaisuus 8.10.2009 Toimitusketjujen hallinnan KT-keskus OHJELMA Avaussanat, Toimitusketjujen hallinnan KT-keskuksen johtaja Heikki Ruohomaa HAMKin Forssan yksikön logistiikan ja toimitusketjujen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen Kestävää kasvua ja työtä ohjelma 2014 2020 Maakuntavaltuusto 15.12.2014 Jussi Lehtinen EAKR rahoituksen jakautuminen ohjelmakaudella 2014 2020, Kymenlaakso Pk yritysten kilpailukyvyn parantaminen n. 28

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR OHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR OHJELMA 2007 2013 Päijät-Hämeen liitto, Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö ETELÄ-SUOMEN EAKR OHJELMA 2007 2013 Teemahankkeet YMPÄRISTÖ Päivitetty: 9.7.2013 2 (7) A32017 Bio Refine Tech Biojalostamo-osaamisen ja liiketoiminnan

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 43 05.10.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 42 17.10.2016 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 05.10.2016 43 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2017 EAKR-haku

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Suurten kaupunkiseutujen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

Suurten kaupunkiseutujen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto Suurten kaupunkiseutujen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma 14.3.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto Innovaatiokeskittymien neuvottelumenettely Merkittävimmät uudet avaukset (4-6 kaupunkiseutua)

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy Vesiyritykset nousuun Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy 1 Vesi ja ympäristö tulevaisuuden suurimpia teollisuudenaloja Dynaaminen, kasvava ja kiinnostava markkina, jolla tarve uusien teknologioiden

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

EAKR rahaston tilannekatsaus

EAKR rahaston tilannekatsaus EAKR rahaston tilannekatsaus Riitta Kallström 7.10.2016 Hankehaku 2014 Etelä-Suomen yhteiset teemat: 1. Pohjoinen kasvuvyöhyke innovaatioalustana 2. Biotalouden uudet liiketoimintamahdollisuudet Maakunnalliset

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2)

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014-2020 5.6.2014 EAKR TL 2 Uuden

Lisätiedot

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014 2020 EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Satu Sikanen 13.3.2014 Rakennerahasto-ohjelmassa esitettyjä kehittämishaasteita

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA

KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA Tekesin toiminta-ajatus Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut?

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? Näkökulmia muutoksen hallitsemiseen Sysmässä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö Ohjelmakauden muutos on tuonut

Lisätiedot

Kaupunkilaisista ympäristökansalaisia

Kaupunkilaisista ympäristökansalaisia Kaupunkilaisista ympäristökansalaisia Testattuja malleja ja menetelmiä Tuija Hyyrynen ja Katja Viberg Kaupunkitutkimuksen päivät 6.5.2010 4V-hanke 1.4.2008-31.3.2011 Etelä-Suomen EAKR-ohjelma, toimintalinja

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Hyvää huomista. - yhteisiä tekoja ja viisaita valintoja

Hyvää huomista. - yhteisiä tekoja ja viisaita valintoja Hyvää huomista - yhteisiä tekoja ja viisaita valintoja 12.11.2009 4V-hanke 1.4.2008-31.3.2011 Etelä-Suomen EAKR-ohjelma, toimintalinja Suurten kaupunkiseutujen kehittäminen Kansallinen rahoittaja Uudenmaan

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu. EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 204-2020 Huippuvalmennuspäivät Helsinki 3.2.203 Opetusneuvos Seija asku seija.rasku@minedu.fi Valmistelu EU:ssa akennerahastotoimintaa ohjaavat asetukset Asetusluonnokset

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Seurantakomitean kokous Liminka/Oulu 18.-19.5.2016 Ylitarkastaja Harri Ahlgren, työ- ja elinkeinoministeriö, yritys- ja alueosasto Ohjelman edistymistilanne

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI

KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI KESKI-SUOMEN LIITON STRATEGIASEMINAARI JA KUNTALIITON MAAKUNTAKIERROS KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI 6.9.2013 Kimmo Vähäjylkkä Aluejohtaja, AIRIX Ympäristö Strategista maankäytön suunnittelua / KEHITTÄMISVYÖHYKKEET

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos Kaik lutviutuup! Osallisuus ja järjestöyhteistyö osana Etelä-Karjalan maakuntaohjelmaa 2014-2017 Etelä-Karjalan liitto Yhessä eteenpäin! -järjestöpäivä

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Raahe 7.2.2013 Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Mitä rakennerahastot ovat? EU:n ja valtion alueiden kehittämiseen tarkoitettua rahoitusta Tavoitteena vähentää alueiden

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous MMM:n tiekartta biotalouteen 2020 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos www.ekokymenlaakso.fi Pia Outinen 1 1 Tavoite ja tarkoitus Tehtävä Kymenlaaksolle Strategia sisältää Kymenlaakson vision, toiminnalliset

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Muotoilemme elämäämme kestäväksi

Muotoilemme elämäämme kestäväksi Muotoilemme elämäämme kestäväksi Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma strategia 2035 Maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin suunnitelma maakunnan kehittämiseksi Pohjautuu sekä alueiden kehittämis- että maankäyttö-

Lisätiedot

Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta

Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta EU:n Itämeri-strategian sidosryhmätilaisuus Ympäristöministeriö, 6.4.2016 Ylitarkastaja Harri Ahlgren Työ- ja elinkeinoministeriö,

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia 8.5.2014 Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous 1900 2014 2030 Biotalous on talouden seuraava aalto,

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

Kaakkois- ja Pohjois-Satakunnan T3K hanke 2014-2017 4.12.2015

Kaakkois- ja Pohjois-Satakunnan T3K hanke 2014-2017 4.12.2015 Kaakkois- ja Pohjois-Satakunnan T3K hanke 2014-2017 T3K mean Tuotteita, Tehokkuutta, Tuottavuutta ja Kilpailukykyä teknologisilla innovaatioilla 2 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaosto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaosto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (5) 26 Katsaus Euroopan Unionin osittain rahoittaman 6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategian edistymiseen HEL 2014-011450 T 00 01 01 Päätös päätti merkitä

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Laura Kelhä 6.6.2014 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Rahoitus ja toimintalinjat 28.5.2013/ 4.6.2013 Rakennerahastojen rahoitus Suomessa (vuoden 2011 hinnoin) 2014-2020 2007-2013

Lisätiedot

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EU:n tuleva ohjelmakausi 2014-2020 Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aluepolitiikka 2014-2020 Euroopan komission rahoituskehysehdotus 10/2011 336 miljardia euroa, 5,3% vähennys

Lisätiedot

Biotalous-INKA

Biotalous-INKA Biotalous-INKA 2014-2020 INKA Innovatiiviset kaupungit ohjelma 2014-2020 Toiminta-ajatus: Haastaa kaupunkiseudut hyödyntämään kasvupotentiaalinsa kansantalouden vetureina Tavoite: Tukea kaupunkiseutujen

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN VÄESTÖSUUNNITE Hämeen liitto

KANTA-HÄMEEN VÄESTÖSUUNNITE Hämeen liitto KANTA-HÄMEEN VÄESTÖSUUNNITE 2016-2040 Hämeen liitto 9.2.2016 Väestösuunnite 2016-2040 9.2.2016 Tilastokeskuksen 2012 ja 2015 trendiennusteiden lukujen keskiarvot vuonna 2040. Forssan seudulla keskiarvosta

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia. Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma

Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia. Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Sisältö 1. Biotalous on talouden seuraava aalto 2. Biotalouden

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA

VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hämeenlinna 15.4.2011 Verkosto- ja hanketapaaminen Sivu 1 Valtakunnallinen hanketoiminta Toimintatapa

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus

Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus 27.10.2016 Tampereen kaupungin innovaatiopolitiikka Tampere on kaupunkistrategiansa ja elinvoimasuunnitelman mukaisesti lähtenyt voimakkaasti uudistamaan elinkeino-,

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE

VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE Hanketreffit, Metsäkeskus 11.2.2016 Niina Huikuri HANKETIEDOT Toteutusaika: 1.1.2015-31.12.2016, 2v. Toteuttajat: PIKES, KETI, Joensuun Tiedepuisto (hallinnoija), LuKe Henkilöstö:

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Esa Panula-Ontto 27.8.2010 DM 694324 Julkisen tutkimusrahoituksen asiakkaat asiakas =Tutkimusorganisaatio Yliopistouudistus ei vaikuta yliopistojen asemaan

Lisätiedot

BIOTALOUS INNOSTAA INNOVAATIOIHIN Lahti Inkeri Huttu Tekes

BIOTALOUS INNOSTAA INNOVAATIOIHIN Lahti Inkeri Huttu Tekes BIOTALOUS INNOSTAA INNOVAATIOIHIN Lahti 12.10.2016 Inkeri Huttu Tekes Palvelemme kasvuyrityksiä kansainvälisen liiketoiminnan eri vaiheissa Tekesin tutkimus- ja kehitysrahoituksen määrä yrityksille Yritysten,

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Hyvinvointialan kehittäminen pääkaupunkiseudulla HYVÄ aluefoorum, Etelä-Suomi 3.11.2009

Hyvinvointialan kehittäminen pääkaupunkiseudulla HYVÄ aluefoorum, Etelä-Suomi 3.11.2009 Hyvinvointialan kehittäminen pääkaupunkiseudulla HYVÄ aluefoorum, Etelä-Suomi 3.11.2009 Frank Ryhänen Culminatum Innovation Oy Ltd Hyvinvoinnin osaamiskeskus Esityksen sisältö Culminatum Innovation Uudenmaan

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Maakuntajohtaja j Juha Haapaniemi

Kymenlaakson Liitto. Maakuntajohtaja j Juha Haapaniemi Kymenlaakson Liitto Taide ja kulttuuri maakuntaohjelman vahvuudeksi Kymenlaakson kulttuurifoorumi 21.2.20132 2013 Maakuntajohtaja j Juha Haapaniemi 25.2.2013 Maakuntaohjelmatyö alkanut Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean säätiö. Resurssiviisaudesta elinvoimaa FISU-vuosiseminaari 8.6.2016 Helsinki Tiina Kähö

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean säätiö. Resurssiviisaudesta elinvoimaa FISU-vuosiseminaari 8.6.2016 Helsinki Tiina Kähö Pääkaupunkiseudun Smart & Clean säätiö Resurssiviisaudesta elinvoimaa FISU-vuosiseminaari 8.6.2016 Helsinki Tiina Kähö Suomi tarvitsee kansainvälisen mittaluokan hiilineutraalin kiertotalouden referenssialueita

Lisätiedot

Anna tilaa yrittäjyydelle

Anna tilaa yrittäjyydelle Tervetuloa! Anna tilaa yrittäjyydelle Kouvolan Uusyritysneuvonnan 20-vuotisjuhla 9.12.2016 Kouvolassa Yrityspalvelupäällikkö Leena Gardemeister, Kinno 2 Matkakertomus Toiminta alkaa Kouvolan seudun kuntayhtymässä

Lisätiedot

1.10.2013 31.12.2014 27.8.2014 1 ä ä ö 27.8.2014 2 27.8.2014 3 ä Benchmerkkauskaupunki Benchmerkkauskaupunki Jyväskylän AMK Lahden kaupunki LAMK Yrityskumppanit Turun AMK Valonia Verkosto Benchmerkkauskaupunki

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

HELSINGIN ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMISEN LINJAUKSET. Sopeutumisryhmä

HELSINGIN ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMISEN LINJAUKSET. Sopeutumisryhmä HELSINGIN ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMISEN LINJAUKSET Sopeutumisryhmä 30.11.2016 1 Helsingin sopeutumisen linjausten aikataulu Sopeutumislinjaukset valmiina vietäväksi luottamushenkilöelimen käsittelyyn

Lisätiedot

HENKILÖLIIKENTEEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN

HENKILÖLIIKENTEEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN HENKILÖLIIKENTEEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Jenni Eskola 15.1.2015 TAUSTAT JA TAVOITTEET Hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmiä henkilöliikenteen asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen ja muuntaa ne vaateiksi

Lisätiedot

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa matalaenergiarakentamisessa 26.3.2009 matalaenergiarakentamisessa 1 Kestävä Yhdyskunta 2007-2012ohjelma Lähtökohtia

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Pohjois-Savon maakuntaseminaari 27.9.2013 Kari Aalto Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen EU-toimisto

Lisätiedot

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy SmartChemistryPark Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy Varsinais-Suomessa on laajasti kemian osaamista jolla voidaan vastata moneen tulevaisuuden yhteiskunnalliseen haasteeseen MATERIAALI- VIRTOJEN

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

EU:n tuleva rr-ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

EU:n tuleva rr-ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EU:n tuleva rr-ohjelmakausi 2014-2020 Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aluepolitiikka 2014-2020 Euroopan komission rahoituskehysehdotus 10/2011 336 miljardia euroa, 5,3%

Lisätiedot