ETELÄ-SUOMEN EAKR ohjelman tuloksia ja hyviä käytäntöjä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-SUOMEN EAKR ohjelman 2007 2013 tuloksia ja hyviä käytäntöjä"

Transkriptio

1 ETELÄ-SUOMEN EAKR ohjelman tuloksia ja hyviä käytäntöjä

2 2 sisältö Pääkirjoitus 2 uusiutuva energia: bioenergia ja tuulivoima 4 sähkökäyttötekniikka 6 peliliiketoiminta 7 ympäristöliiketoiminta ja ympäristöosaaminen 10 muotoilu 12 viihtyisä ympäristö 15 hyvän asumisen edistäminen 18 saavutettavuus ja logistiikka 20 luovat alat 22 Etelä-Suomi uuden kynnyksellä Etelä-Suomen EAKR-ohjelman toteutus on loppusuoralla ja uuden ohjelmakauden alku aivan nurkan takana. On hyvä hetki katsoa mennyttä kautta, kartoittaa onnistumisia, tuloksia ja vaikutuksia. Etelä-Suomessa on ohjelmakaudella systemaattisesti kehitetty alueiden omia vahvuuksia ja luotu temaattisia osaamiskeskittymien verkostoja alueiden välillä ja myös kansainvälisesti. Yhteisesti kehitettyjä teemoja ovat olleet mm. ympäristöteknologia (clean tech) ja uusiutuva energia, logistiikka, luovat alat ja muotoilu, viihtyisä ympäristö ja asuminen sekä ohjelmakauden loppupuolella uutena peliliiketoiminta. Teemoja on viety eteenpäin alueellisilla, usean alueen yhteisillä ja myös kansainvälistä yhteistyötä ruokkivilla hankkeilla. Päämääränä on ollut eteläsuomalaisen osaamisen ja liiketoiminnan vahvistaminen näillä sektoreilla ja päämäärää kohti on edetty useilla hankkeilla, kuten tästä julkaisusta ilmenee. Ohjelmakauden käynnistyminen tuo mukanaan monia muutoksia: valtakunnallisen monirahastoisen (EAKR+ESR) ohjelman lisäksi rahoitus vähenee merkittävästi ja hallintomalli uudistuu. Talouden haasteet ja käynnissä oleva rakennemuutos edellyttävät panostuksia uudistumiskykyyn. Etelä-Suomessa on kuluneella ohjelmakaudella luotu vahva perusta temaattiselle kehittämiselle ja osaamisverkostoihin perustuvalle hanketoiminnalle. Tälle perustalle on hyvä rakentaa ja vahvistaa edelleen alueellisia ja rajat ylittäviä innovaatioalustoja. Lahdessa Mari Kuparinen Ohjelmajohtaja

3 3 ETELÄ-SUOMEN EAKR ohjelman tuloksia ja hyviä käytäntöjä Julkaisussa esitellään hankkeita seuraavista teemoista: uusiutuva energia: bioenergia ja tuulivoima sähkökäyttötekniikka peliliiketoiminta ympäristöliiketoiminta ja ympäristöosaaminen muotoilu viihtyisä ympäristö hyvän asumisen edistäminen saavutettavuus ja logistiikka luovat alat Tässä julkaisussa esitellään Etelä-Suomen EAKR-ohjelman hankkeita ja niiden tuloksia. Siinä luodaan katsaus EAKR-osarahoitteiseen hanketoimintaan rakennerahastokaudella lähestyen aihetta eteläsuomalaisten maakuntien kärkialojen ja osaamiskeskittymien kautta. Etelä-Suomessa on ollut ohjelmakaudella käytettävissä Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta noin 130 milj. euroa ja rahoitusta on maakunnissa kohdennettu maakuntaohjelmassa valittujen painotusten mukaisesti. Esitteen lähestymistapa on pääosin temaattinen, mutta sillä on myös alueellinen ulottuvuutensa ja julkaisusta on luettavissa kullekin maakunnalle keskeiset teemat. Esitteeseen kustakin maakunnasta valikoituneet teemat kertovat teeman suhteellisesta merkityksestä ko. alueelle ja kustakin teemasta esitellään sekä ko. maakunnan rahoittajaviranomaisten ehdottamia parhaita hankkeita ja käytäntöjä että myös ylialueellisia hankkeita. Mukana on esimerkkejä ohjelman kaikilta toimintalinjoilta. Mukaan on valittu otos hankkeista, jotka on valittu mukaan temaattisin perustein. Kokonaisuudessa tarkastelualueella toteutettuihin hankkeisiin voi tutustua Rakennerahastojen tietopalvelussa (https://www.eura2007.fi/rrtiepa/). Osa hankkeista on päättyneitä, mutta iso osa hankkeista on vielä käynnissä, joten lopullisten tulosten ja vaikutusten arvioiminen on vielä ohjelmakauden lopullakin vaikeaa. Esitteen tekstistä on vastannut Sanna Kantonen Etelä-Suomen EUyksiköstä. Lähteinä on käytetty hankkeiden väli-, loppu- ja seurantaraportteja, Eura2007 -tietojärjestelmää, hankkeiden www-sivuja sekä Etelä-Suomen maakuntien maakuntaohjelmia. Kuvia on saatu käyttöön sekä hankkeiden toteuttajaorganisaatioilta että rahoittajaviranomaisilta. Hankkeiden tiedot on koottu Eura-järjestelmästä kesällä 2013, esimerkkihankkeista esitetyt tiedot perustuvat järjestelmässä olleisiin sen hetkisiin tietoihin.

4 4 UUSIUTUVA ENERGIA: bioenergia ja tuulivoima Uusiutuvien energiamuotojen hyödyntäminen ja kehittäminen on nostettu elinkeinorakenteen monipuolistamisessa keskeiseen asemaan niin Kymenlaakson kuin Etelä-Karjalan maakuntaohjelmissa. Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien muodostamalla yhteistoiminta-alueella on rahoitettu uusiutuvia energiamuotojen käyttöönottoa kehittäviä ylimaakunnallisia hankkeita, jolloin toimenpiteet ovat kohdistuneet molempien maakuntien alueille. Tästä esimerkkinä on Biotuli hanke (A31772), missä metsäteollisuuden tuotantorakennetta uudistetaan jalostamalla puuperäisistä raaka-aineista uudenlaisia antibakteerisia tuotteita sekä hyödynnetään jalostustoiminnan sivutuotteena syntyvää bioenergiaa. Kymenlaaksossa bioenergian ja tuulivoiman hyödyntäminen on nostettu vuosille laaditussa ilmasto- ja energiastrategiassa keskeiseksi kehittämiskohteeksi, mikä on suunnannut ja suuntaa rakennerahastovarojen käyttöä maakunnassa. Bioenergian ja tuulivoiman kehittämiseen on käytetty EAKR ja valtion varoja rakennerahastokaudella noin 8 miljoonaa euroa, minkä lisäksi on rahoitettu useita saman teeman mukaisia ESR-hankkeita (Eura2007, ). Hankkeiden toimintaan on osallistunut yrityksiä ja organisaatioita jo lähes 150. Bioenergian ja tuulivoiman käyttöönottoa ovat kehittäneet seuraavat EAKR -projektit: Toimintalinja 1: BioA esiselvitys (A31379) Toimintalinja 2: Biosampo bioenergia koulutuskeskus (A30409) Biohybridi (A31377) Vientikoulun esivalmisteluhanke (A31832) FREES Technology vientikouluhanke (A32079) Biosampo Charcoal (A32271) Kaakosta voimaa Tuulivoiman ja bioenergian osaamisen kehittäminen Kaakkois-Suomessa (A31114) Green Jobs Rakennemuutoksesta vihreisiin työpaikkoihin (A32234) Biotuli, biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit (A31772) Toimintalinja 5: Bio Refine Tech Biojalostamo-osaamisen ja liiketoiminnan kehittäminen (A32017) Algae Foods Levän uudentyyppinen hyödyntäminen (A32367) RENEWTECH Tuulivoimateknologian ja liiketoiminnan kehittäminen (A31777)

5 5 KAAKOSTA VOIMAA Tuulivoiman ja bioenergian osaamisen kehittäminen Kaakkois-Suomessa Jukka Koskinen A31114 Toteuttajat: Cursor Oy, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Kouvola Innovation Oy Wirma Lappeenranta Oy Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Kesto: Toimintalinja: 2 Kokonaisbudjetti: EAKR ja valtion tuki: Keskeiset tulokset: Kaakosta voimaa hankkeessa kartoitettiin Kaakkois-Suomen yritysten osaaminen ja suunnitelmat tuulivoima- ja bioenergian valmistuksen teknologioissa ja palveluissa. Tuulivoiman osalta hanke loi pohjan klusteritoiminnalle Kaakkois-Suomeen, edisti yhteistyösopimusten syntymisessä tuulivoimayritysten ja kaakkoissuomalaisten toimijoiden kesken sekä tunnisti 2 uutta toimittajaketjua tuulivoimalatuotannon tarpeisiin. Lisäksi hankkeella oli keskeinen merkitys sille, että Kotka-Haminan seudun kunnat ja Kouvola sitoutuivat yhteistyösopimuksella edistämään tuulivoimalapaikkojen luvittamista. Samassa yhteydessä asetettiin tavoitteeksi 100 tuulivoimalaa vuoteen 2015 mennessä. Hanke verkotti erityisesti tuulivoima-alalla suomalaisia toimijoita kansainvälisesti ja tuulivoimaan liittyviä koulutussisältöjä sekä koulutusyhteistyötä vietiin eteenpäin Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa ja Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Bioenergian osalta Kaakosta voimaa hanke selvitti mm. bioenergian markkinoita ja potentiaalisia vientimaita sekä mahdollisti kehitystyön levän koekasvatuksessa ja energian lähteenä. Hanke poiki myös patenttihakemuksen BioA konseptista, missä yhdistetään erillisiä biojalostukseen liittyviä vaiheita saman kokonaisuuden alle: konsepti kokoaa teollisuuden, maatalouden ja yhdyskunnan jäte- ja sivuvirrat yhteen, käsitellen ne leviä hyväksikäyttäen siten, että lopputuloksena saadaan etanolia, metaania ja lannoitetta. BioA konseptilla nähdäänkin olevan tulevaisuudessa keskeinen merkitys sellu- ja paperitehtaiden kannattavuuden parantamisessa. BIO REFINE TECH Biojalostamo-osaamisen ja liiketoiminnan kehittäminen A32017 Toteuttajat: Cursor Oy, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Turun yliopisto Aalto-yliopisto Kesto: Toimintalinja: 5 Kokonaisbudjetti: EAKR ja valtion tuki: Tavoite: Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään biojalostustoimintaa, hyödyntäen samalla uusiutuvan energian laitosinvestointikohteita. Tavoitteena on viedä eteenpäin BioA konseptin mukaisia innovaatioita ja saada aikaan uutta liiketoimintaa biojalostamo-osaamisen kehittämisestä ja kaupallistamisesta. Hanke kehittää bioenergian teollisen mittakaavan t&k alustan, joka integroidaan biojalostamoon. Lisäksi selvitetään mm. energian tuottamiseen soveltuvat levät ja niiden kasvatusolosuhteet, biojalostamon yhdistämisen kannattavuutta sellu- ja paperitehtaaseen sekä puusta etanolia prosessin mahdollista integrointia niin biojalostamoon kuin sellu- ja paperitehtaaseenkin.

6 6 SÄHKÖKÄYTTÖTEKNIIKKA EAKR rahoituksella on tuettu uusiutuvien energiamuotojen tutkimusta ja liiketoiminnan kehittämistä Kymenlaakson ohella myös Etelä-Karjalassa. Etelä-Karjalan maakuntaohjelmassa painotetaan kehittämisrahoituksen suuntaamista mm. sähkökäyttötekniikan tutkimiseen ja kehittämiseen, mikä pitää sisällään sähkömoottorit, sähkökoneet, tehoelektroniikan sekä erilaiset säätötekniikat. Sähkökäyttötekniikka täydentää uusiutuvia energiamuotoja, kuten tuulivoimaa, bioenergiaa ja jätteiden hyödyntämistä, koskevaa kehittämistyötä. Etelä-Karjalassa EAKR- ja valtion rahoitusta on käytetty sähkökäyttötekniikoiden kehittämiseen rakennerahastokaudella noin 1,1 miljoonaa euroa (Eura2007, ). Seuraavien sähkökäyttötekniikkaa koskevien EAKR hankkeiden toteuttajana on ollut Lappeenrannan teknillinen yliopisto: Toimintalinja 2: Erikoissähkökoneiden osaamiskeskittymä (A30530) Mobiilin sähkökäyttötekniikan kehittäminen Lappeenranta-Imatra seudulla (A31277) Tehoelektroniikan valmistus- ja tuotekonseptit uusiutuvan energian käyttöön sekä hybridiajoneuvoihin (UusiHyb) (A31609) Välijännitekonvertterin prototyyppimittaukset ja valmistuksen kehittäminen (A31946) CAMBUS (A32216) ERIKOISSÄHKÖKONEIDEN osaamiskeskittymä A30530 Toteuttajat: Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kesto: Toimintalinja: 2 Kokonaisbudjetti: EAKR ja valtion tuki: Keskeiset tulokset: Hanke vastasi sähkölaitteita koskevien, tiukentuneiden hyötysuhdestandardien asettamiin vaatimuksiin mitata sähkölaitteiden hyötysuhdetta, mikä käytännössä tarkoittaa laitteiden häviölämpötehojen mittaamista. Laitevalmistajilta edellytetään laitteiden hyötysuhteiden ilmoittamista erilaisissa olosuhteissa ja eräs tapa varmistua oikeanlaisesta hyötysuhteesta on kehittää laitteita mittaustulosten perusteella siten, että ne täyttävät tiukentuneet standardit. Hankkeessa rakennettiinkin erikoissähkökoneiden mittauslaboratorio Lappeenrannan teknillisen yliopiston sähkötekniikan osaston yhteyteen, missä yliopiston tarjoama riippumaton tieto- ja mittaustekninen tuki auttavat yrityksiä kehittämään tuotteitaan hyötysuhde- ja energiatehokkuusvaatimusten mukaisiksi. Tämä energiatehokkuuden mittaamiseen soveltuva, yrityksiä palveleva mittauslaboratorio on Suomessa ensimmäinen ja vahvistaa sekä Suomen että Lappeenrannan teknillisen yliopiston asemaa sähkökäyttöliittymäosaamisen kärjessä.

7 7 PELILIIKETOIMINTA Digitaalinen liiketoiminta ja varsinkin peliteollisuus ovat kasvaneet nopeasti viime vuosina. Pelikehityksen nähdään mahdollistavan uusien yritysten ja työpaikkojen luomisen myös rakennemuutoksessa olevassa Kaakkois-Suomessa. Kaakkois-Suomessa ja erityisesti Kymenlaaksossa onkin tehty määrätietoisesti työtä pelialan kehittämiseksi, mistä osoituksena mm. pelialan klusteritoiminnan kehittyminen ja Playa -pelialan yhteisön syntyminen (www.playahub.com/). Rakennerahastokaudella peliliiketoimintaa on kehitetty EAKR ja valtion varoin noin 2,8 miljoonalla eurolla ja hankkeiden toiminnassa on ollut tähän mennessä mukana yli 60 yritystä ja organisaatiota (Eura2007, ). Näiden hankkeiden ohella pelialalla on toteutettu yritystuki- ja ESR-rahoitteisia projekteja. Pelialaan liittyviä EAKR -hankkeita kuluvalla rakennerahastokaudella ovat Kaakkois-Suomessa olleet: Toimintalinja 2: Kaakon peliklusteri (A31791) Kaakon peliklusteri (A31814) Gamedu Pelialan koulutuksen kehittäminen Kymenlaaksossa (A31606) AuReStudio täydennetyn todellisuuden kuvausstudio tutkimus-, tuotekehitys- ja opetuskäyttöön (A31790) Toimintalinja 5: Game Cluster (A32139) Game Cluster pelilaboratorion varustaminen (A32140)

8 8 KAAKON PELIKLUSTERI Kaakon Peliklusteri hankekokonaisuus pitää sisällään kaksi erillistä projektia, joissa rahoittajina toimivat Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan liitot. Molemmat hankkeet toimivat koko Kaakkois-Suomen alueella, edistäen sekä eteläkarjalaisten että kymenlaaksolaisten pelialan yritysten kehittymistä ja osaamista. A31791 A31814 Toteuttajat: Cursor Oy, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (A31791) Lappeenrannan teknillinen yliopisto (A31814) Kesto: Toimintalinja: 2 Kokonaisbudjetti: (A31791) (A31814) EAKR ja valtion tuki: (A31791) (A31814) Tavoite: Hankkeissa selvitetään pelialaa tukevan testi-, demoja kehitysympäristön rakentamisen edellytyksiä ja sille asetettuja vaatimuksia. Peliklusterin toimintaympäristön kehittämisen ohella autetaan peliklusterin koko ekosysteemiä tehokkaampaan yhteistyöhön uusien yritysten synnyttämiseksi. Hankkeen kautta kehitetään lisäksi koulutussisältöjä ja koulutusympäristöjä pelialaa paremmin palveleviksi sekä tuotetaan tutkimustietoa laadunhallinnasta ja menetelmistä pelialan toimijoiden käyttöön, millä nämä voivat parantaa toimintansa laadukkuutta. Kaakkois-Suomen peliklusterin kehittämiseksi tavoitteena on myös käynnistää pelialan kehitysfoorumitoiminta. GAME CLUSTER ja GAME CLUSTER pelilaboratorion varustaminen A32139 A32140 Toteuttajat: Cursor Oy, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Lappeenrannan teknillinen yliopisto Wirma Lappeenranta Oy Metropolia ammattikorkeakoulu Saimaan ammattikorkeakoulu Turun kaupunki Kesto: (A32139), (A32140) Toimintalinja: 5 Kokonaisbudjetti: EAKR ja valtion tuki: Tavoite: Hankkeissa selvitetään pelialaa tukevan testi-, demoja kehitysympäristön rakentamisen edellytyksiä ja sille asetettuja vaatimuksia. Peliklusterin toimintaympäristön kehittämisen ohella autetaan peliklusterin koko ekosysteemiä tehokkaampaan yhteistyöhön uusien yritysten synnyttämiseksi. Hankkeen kautta kehitetään lisäksi koulutussisältöjä ja koulutusympäristöjä pelialaa paremmin palveleviksi sekä tuotetaan tutkimustietoa laadunhallinnasta ja menetelmistä pelialan toimijoiden käyttöön, millä nämä voivat parantaa toimintansa laadukkuutta. Kaakkois-Suomen peliklusterin kehittämiseksi tavoitteena on myös käynnistää pelialan kehitysfoorumitoiminta.

9 9 NITRO GAMES OY Nitro Games Oy on kotkalainen videopelikehittäjä. Reilun viiden vuoden ikään ehtinyt yritys oli perustamisvuonna 2007 Kaakkois-Suomen ensimmäinen peliyritys ja on edelleen suurin ja eniten julkaisuja tehnyt peliyritys seudulla. Nitro Games on listattu Suomen 11. suurimmaksi peliyritykseksi vuonna 2013 (Talouselämä 24/2013). Yhtiö tuottaa videopelejä kansainväliseen jakeluun kaikille tärkeimmille laitealustoille. Yhtiön ensimmäinen pelijulkaisu oli vuonna 2009 East India Company - strategiapeli, minkä jälkeen yhtiö on ehtinyt tehdä jo yli 20 julkaisua ympäri maailman. Tällä hetkellä Nitro Games työllistää 30 henkeä. EAKR hankkeisiin osallistumisesta yhtiö on saanut hyötyä liiketoimintansa kehittämisessä. Peliliiketoiminta on kansainvälistä, mikä tarkoittaa että sopimusten syntymisen edellytyksenä on ahkera matkustaminen. Yhtiö on saanut tähän tukea muiden seudun peliyritysten tapaan osallistumalla kansainvälisille messumatkoille, jotka ovat kohdistuneet Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. EAKR -tuki on mahdollistanut yhtiölle laajemman osallistumisen alan messuille ja siten parantunut yhtiön näkyvyyttä ja mahdollisuuksia tärkeiden sopimusten tekemiseen. Yhtiön osallistuminen Game Cluster hankkeeseen on mahdollistanut mm. Level Up -yhteiskäyttötilojen hyödyntämisen. Tilat ovat toimineet varaventtiilinä tilapäisen toimistotilan tarpeen kasvaessa sekä etenkin toimivina neuvottelu- ja palaveritiloina. Samalla Level Up -tilat ovat toimineet aktiivisena verkostoitumis- ja sosiaalisina tiloina kanssakäymisessä seudun muiden pelialan toimijoiden kanssa. Yhteisistä matkoista ja yhteiskäyttötilojen hyödyntämisestä on seurannut arvokasta tiedonvaihtoa muiden seudun pelialan yritysten kanssa sekä erilaisia yhteistyömalleja eri projekteissa. Pirates of Black Cove 2012 Nitro Games Alpha Ltd. Pirates of Black Cove is a trademark of Nitro Games Alpha Ltd. All rights reserved.

10 10 YMPÄRISTÖLIIKETOIMINTA ja -osaaminen Ympäristöliiketoiminnan ja osaamisen edistäminen ovat olleet kehittämistyön kohteena Päijät- Hämeessä useiden vuosien ajan. Keskeisenä lähtökohtana kehitystyössä on ollut käytäntölähtöinen innovaatiotoiminta, jota on jalkautettu niin ympäristöliiketoimintaan kuin muotoilualallekin. Kehittämistyötä on tuettu myös vahvasti EAKR -hanketoiminnalla rakennerahastokauden aikana. Hankkeissa on ollut mukana ympäristöteknologiayrityksiä sekä laajasti ottaen muita cleantech toimialan yrityksiä, jotka ovat kehittäneet liiketoimintaansa yhä ympäristöystävällisempään suuntaan. Lahden seudulle onkin muodostunut vahva ympäristöliiketoiminnan keskittymä ja cleantech -osaamisklusteri koulutus-, tutkimus- ja yritystoiminnan muodossa. Energia ja materiaalitehokkuuden sekä ilmastonmuutoksen torjunnan ohella klusterin toimialaan kuuluu vesiosaaminen, jota tulevaisuudessa edistetään Päijät-Hämeen, Uusimaan ja Kanta-Hämeen yhteistoiminta-alueen Vedet -hankkeen toimenpitein. Rakennerahastokaudella ympäristöliiketoiminnan kehittämishankkeissa on ollut mukana yli 260 yritystä ja organisaatiota (Eura2007, ). Ympäristöliiketoimintaa kehittäviin hankkeisiin on myönnetty EAKR ja valtion varoja noin 10 miljoona euroa, joita ovat mm. seuraavat hankkeet: Toimintalinja 2: Uusiutuvan energian tutkimuskeskus (A30162) Toimintalinja 3: GreenCity (A31553) Kestävän ympäristön kaupunkilaboratorio, veden kierron hallinta ja ekosysteemipalvelut kaupunkiympäristössä (A32310) Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja hulevesien hallinta Sysmässä (A32302) Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään (A30717) Toimintalinja 5: Uudet ympäristömittausmenetelmät liiketoimintamahdollisuutena (A30175) Innovaatioputkesta yritystoimintaa Cleantech -innovaatioiden kaupallistaminen (A30069) Eteläsuomalaisen ympäristöliiketoiminnan edistäminen Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä, ESYLEP (A31410) Kansainvälinen vesiosaamiskeskus IAWTC Lisää kilpailukykyä, liiketoimintaa, innovaatioita, osaamista ja puhdas Itämeri (A32138) Cleantech avain (A32353) SmartCityHub Alusta älykkäiden ympäristöratkaisujen kehittämiseksi (A32450)

11 11 UUSIUTUVAN ENERGIAN tutkimuskeskus A30162 Toteuttaja: TRI Energy Oy Kesto: Toimintalinja: 2 Kokonaisbudjetti: EAKR ja valtion tuki: Keskeiset tulokset: Hankkeessa rakennettiin uusiutuvan energian tutkimuskeskus Energon (www.energon.fi), jossa voidaan toteuttaa sekä akateemista että soveltavaa uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden tutkimusta ja tuotekehitystä. Hanke mahdollistaa tutkimus- ja kehitystoiminnan mm. bioöljyn, biokaasun, aurinkoenergian, maa- ja ilmalämpöpumpputeknologian sekä energiatehokkaiden kattila- ja poltinmenetelmien osalta. Hanke palvelee cleantech- ja ympäristöteknologia-alan yrityksiä sekä tutkimus- ja oppilaitoksia uusien tuoteinnovaatioiden kaupallistamisessa. Energonin palveluvalikoimaa on jatkossa tarkoitus laajentaa edelleen lämpöpumppu- ja polttoainelaboratoriopalveluilla. KANSAINVÄLINEN VESIOSAAMISKESKUS IAWTC Lisää kilpailukykyä, liiketoimintaa, innovaatioita, osaamista ja puhdas Itämeri A32138 Toteuttajat: Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Lappeenrannan teknillinen yliopisto Suomen ympäristöopisto Sykli Oy Culminatum Innovation Oy Kesto: Toimintalinja: 5 Kokonaisbudjetti: EAKR ja valtion tuki: Tavoite: Hankkeessa edistetään eteläsuomalaista vesialan osaamisen ja teknologioiden vientiä Venäjälle ja Itämeren alueelle. Tämä tapahtuu mm. kartoittamalla eteläsuomalaisten vesialan toimijoiden palvelutarjonta ja vientipotentiaali sekä selvittämällä Venäjän ja Itämeren alueen vesialan osaamistarpeita. Osaamistarpeiden pohjalta muodostetaan vesialan osaamisen suomalainen vientikonsepti. Hankkeessa edistetään myös vesialan asiantuntijoiden ja yritysten verkostoitumista. Hanke luo Itämeren alueen ylimaakunnallisen vesiklusterin, jonka toimintaan osallistuu eteläsuomalaiset yritykset, tutkimuslaitokset, yliopistot ja oppilaitokset. Hanketoimenpiteiden kautta on tavoitteena päästä osaksi Itämeren alueen vesialan verkostoja ja arvoketjuja.

12 12 MUOTOILU Lahden seutu ja Päijät-Häme ovat tunnettuja muotoiluosaamisestaan, jota on pitkäjänteisesti kehitetty muotoilukoulutuksen, siihen liittyvän tutkimuksen ja yritysyhteistyön alueilla. Tätä kehitystyötä ovat olleet mahdollistamassa myös EAKR-hankkeet rakennerahastokaudella Perinteisemmässä teollisuudessa, kuten huonekaluteollisuudessa, muotoilu on kytketty luontevasti teolliseen valmistukseen, mutta nykyisin muotoiluosaamista yhdistetään yhä ennakkoluulottomammin eri yhteyksiin, kuten ympäristöteknologiaan ja palvelumuotoiluun. Lahti oli mukana yhtenä toimijana Helsingin designpääkaupunkivuoden 2012 toteuttamisessa, Muotoiluinstituutilla ja päijäthämäläisellä muotoiluosaamiselle oli merkittävä rooli toteutuksessa. Designpääkaupunkivuoden vaikutukset tulevat näkymään eteläsuomalaisessa toimijakentässä jatkossa mm. yhteistyöhankkeiden ja koulutusyhteistyön muodossa. Rakennerahastokaudella EAKR- ja valtion rahoitusta on Päijät- Hämeessä kanavoitu muotoiluhankkeille noin 6 miljoonaa euroa ja EAKR -hankkeet ovat koonneet yhteistyöhön yli 320 yritystä ja organisaatiota (Eura2007, ). Kuluvalla rakennerahastokaudella Päijät-Hämeessä on toteutettu mm. seuraavia EAKR -rahoitteisia muotoiluhankkeita: Toimintalinja 2: Muotoilun ja median palvelukeskus (A30090) CleanDesign Center (A31703) Muotoilustrategian RoadShow (A32261) Kansainvälinen käyttöliittymä- ja design-yhteistyön esiselvitys (A32460) ELITE 2 Elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa tukevan tutkimustoiminnan vahvistaminen (A31123) Toimintalinja 3: DESTHI Muotoilupalveluiden kehittäminen Päijät-Hämeessä (A31362) Toimintalinja 5: D-FORCE Kansainvälisen tason muotoilu-, ympäristö- ja materiaaliosaamiskeskittymän rakentaminen ja pilotointi Etelä-Suomen alueella (A31307)

13 Kuvat: LAMK 13 CLEANDESIGN Center A31703 Toteuttajat: Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Lahden ammattikorkeakoulu/ Muotoiluinstituutti Kesto: Toimintalinja: 2 Kokonaisbudjetti: EAKR ja valtion tuki: Tavoite: CleanDesign on ympäristöä ja resursseja vähemmän kuluttavien teknologioiden ja käyttäjälähtöisen muotoiluajattelun yhdistämistä, jotka liitetään hankkeessa tuotekehitykseen ja käyttäjätestaukseen. Hankkeessa luotava vuorovaikutteinen toimintamalli teollisen muotoiluosaamisen ja cleantechin yhdistämisestä ja testaamisesta kytkee hankkeen tuotekehitysprojekteihin mukaan muotoilijoiden ohella pk-yrityksiä mm. uusiomateriaaleja ja kierrätystä tuottavilta sekä ympäristöteknologian alalta. Hankkeessa kehitettävä toimintamalli osallistaa myös tuotteiden loppukäyttäjät erilaisten tuotteiden ja palvelujen kehitykseen. Tuotekehitysprojektien kautta pyritään vakiinnuttamaan CleanDesign ja käyttäjätestaus pysyväksi toimintatavaksi yritysten tuotekehitystoiminnassa. Hanke myös tutkii ja kehittää muotoiluosaamisen keskittymän, Lahdessa toimivan CleanDesign Centerin mainetta ja rakentaa kansainvälisen CleanDesign Award palkintojärjestelmän.

14 Kuvat: LAMK 14 DESTHI Muotoilupalvelujen kehittäminen Päijät-Hämeen alueella A31362 Toteuttaja: Lahden ammattikorkeakoulu Kesto: Toimintalinja: 3 Kokonaisbudjetti: EAKR ja valtion tuki: Keskeiset tulokset: DESTHI projekti auttoi muotoilutoimijoita ja hankkeita verkottumaan keskenään, mistä jatkossa vastaa mm. hankkeessa luotu Design Thinking Forum portaali (www.designthinkingforum.fi). Portaali toimii jatkossa muotoilualan tietopankkina ja alan toimijoiden yhteis-työ- ja keskusteluareenana. Hankkeessa pilotoitiin Lahden kaupungin eri yksiköiden ja kolmannen sektorin organisaatioiden case-projekteja, jotka auttoivat ymmärtämään laajemmin muotoilun hyödyntämisen mahdollisuuksia mm. palveluympäristöjen ja prosessien muotoilussa. Hanke tuotti myös uudenlaista Design Thinking- ja palvelumuotoiluprosesseja koskevaa opetussisältöä muotoilukoulutukseen.

15 15 VIIHTYISÄ ympäristö EAKR rahoituksen painopisteitä ovat rakennerahastokauden aikana Uudellamaalla olleet erilaiset toimet metropolialueen ympäristön tilan parantamiseksi sekä asumisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Ympäristöön liittyvät strategiset tavoitteet on huomioitu tulevaisuustarkastelussa, joka toimii pohjana valmisteilla olevalle, maakunnan visiot, tavoitteet ja kehittämistoimenpiteet yhdistävälle Uusimaa-ohjelmalle. Uudellamaalla rakennerahastokaudella rahoitetuissa ympäristöhankkeissa on toteutettu erityisesti kaupunkien vetovoimaa ja kaupunkiympäristön parantamiseen tähtääviä toimia, joiden toteutuksessa ekologinen näkökulma on ollut keskeinen. Hankkeet ovat edistäneet materiaalitehokkuutta, kierrätystä ja päästötöntä liikennettä sekä parantaneet yritysten ympäristötietoisuutta ja ekotehokkuutta. Ympäristöhankkeita on tuettu EAKR ja valtion rahoituksella noin 4,7 miljoonalla eurolla. Hankkeisiin on osallistunut yrityksiä ja muita organisaatioita noin 90 (Eura2007, ). Viihtyisämpää ympäristöä ovat olleet toteuttamassa muun muassa seuraavat Uudellamaalla toteutetut EAKR -hankkeet: Toimintalinja 3: Saaristolaisuus voimavaraksi Söderskärillä ja Glosholmenilla (A32021) Toimintalinja 4: Liikkuva Arjen Design (A31485) Löydä Nuuksio (A31049) PK-yritysten ympäristösuorituskyvyn vahvistaminen pääkaupunkiseudulla (Ekokompassi) (A30097) Toimintalinja 5: Ilmastonkestävä kaupunki (ILKKA) työkaluja suunnitteluun (A32167) Materiaalitehokas jätehuolto (A31559) STORM WATER: taajaman hulevesihaasteiden ratkaisut ja liiketoimintamahdollisuudet (A30116) KUVA: Riitta Salasto Glosholmenin majakka

16 16 PK-YRITYSTEN ympäristösuorituskyvyn vahvistaminen pääkaupunkiseudulla (Ekokompassi) A30097 Toteuttaja: Helsingin kaupunki, ympäristökeskus, tukkutori ja elinkeinopalvelu Espoon kaupunki, ympäristökeskus Vantaan kaupunki, ympäristökeskus ja yrityspalvelu Kauniaisten kaupunki Kesto: Toimintalinja: 4 Kokonaisbudjetti: EAKR ja valtion tuki: Keskeiset tulokset: Hankkeessa vahvistettiin pääkaupunkiseudun pk-yritysten ympäristöasioiden hallintaa kehittämällä yritysten käyttöön pohjoismaisiin kriteereihin pohjautuva kevennetty ympäristöjohtamisjärjestelmä, Ekokompassi. Kunkin yrityksen tarpeisiin räätälöity Ekokompassi yhdistää ympäristöhyötynäkökulman taloudelliseen ajatteluun: sen ohella, että Ekokompassia käyttävissä yrityksissä järjestelmä on tuonut rahallista säästöä muun muassa lajittelun tehostumisen, logistiikan ja energiansäästön kautta, on ympäristöasioiden hyvä hoito yrityksen toiminnassa myös valttina markkinoinnissa. Hankkeessa kehitettiin myös erilaisia työkaluja ympäristöasioiden hallintaan niin yritysneuvojille kuin yrityksille. Ekokompassia pilotoitiin lähes 40 organisaatiossa, joista 26 yrityksen ympäristönhallintajärjestelmä auditoitiin hankeaikana. Ekokompassi palkittiin vuonna 2011 yritysvastuualan messutapahtumassa huomionarvoisimmaksi ratkaisuksi ja sen toiminta jatkuu Helsingin seudun ympäristöpalvelujen alaisuudessa (www.ilmastoinfo.fi).

17 17 ILMASTONKESTÄVÄ KAUPUNKI (ILKKA) työkaluja suunnitteluun A32167 Toteuttaja: Helsingin kaupunki Turun kaupunki Vantaan kaupunki Lahden kaupunki Ilmatieteen laitos Turun yliopisto HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Kesto: Toimintalinja: 5 Kokonaisbudjetti: EAKR ja valtion tuki: Tavoite: Hankkeella edistetään ilmastonkestävää kaupunkisuunnittelua, mikä tapahtuu luomalla ilmastonmuutoksen huomioivia suunnitteluohjeistuksia ja -työkaluja kaupunkisuunnittelijoille ja rakennus- ja viheralan yrityksille. Työkalut liittyvät muun muassa ilmastonmuutokseen sopeutumistoimien suunnitteluun ja hallintaan, kaupunkien viheralueiden käyttämiseen hiilinieluina sekä hulevesien luonnonmukaiseen hallintaan. Lisäksi hanke kartoittaa parhaita ilmastonmuutokseen sopeutumisen käytäntöjä Suomessa ja kansainvälisesti. Tuloksia hyödyntävät käytännön työssään kuntien päätöksiä valmistelevat ja toteuttavat työntekijät, päättäjät, kuntalaiset sekä viher- ja rakennusala. Hankkeen tuloksista tullaan kokoamaan suunnittelijan työkirja käytännön kaupunkisuunnittelun avuksi. Kuva: Riitta Tornivaara-Ruikka/ELY

18 18 HYVÄN ASUMISEN edistäminen Uudellamaalla on kohdennettu EAKR-varoja rakennerahastokaudella myös ekologista asumista ja asumismukavuutta edistäviin toimiin. Hyvinvoinnin edistämisessä asumismukavuus ja mahdollisuus vaikuttaa omaan asuinympäristöön ovat olleet tärkeitä lähtökohtia toteutetuissa hankkeissa, ja siten ne ovat osaltaan edistäneet yhteisöllisyyttä ja asukkaiden osallisuutta pääkaupunkiseudulla. Hyvinvointia edistäviä hankkeita on tuettu EAKR ja valtion rahoituksella noin 4,4 miljoonalla eurolla ja hankkeisiin on osallistunut yrityksiä ja muita organisaatioita yli 170 (Eura2007, ). Asumishyvinvointia ovat olleet rakentamassa mm. seuraavat Uudellamaalla toteutetut EAKR -hankkeet: Toimintalinja 4: Kulttuurisilta (A30290) 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin yhteisöllisyys ja hyvä ympäristö (A30170) Toimintalinja 5: Kestävä asuminen ja ympäristö (K-EASY) (A31452) Tetraedri (Technology transfer edges in regional innovations) (A31879) KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella verkosto (A32203)

19 19 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin yhteisöllisyys ja hyvä ympäristö A30170 Toteuttajat: Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy Helsingin kaupunki Vantaan kaupunki Espoon kaupunki Kesto: Toimintalinja: 4 Kokonaisbudjetti: EAKR ja valtion tuki: Keskeiset tulokset: Hankkeessa kehitettiin ja otettiin käyttöön sosiaalisia innovaatioita ja käytäntöjä kestävään, osallistavaan, viihtyisään ja vastuulliseen kaupunkiasumiseen asukkaiden, asuinkiinteistöjen, päiväkotien, koulujen ja yhdistysten yhteistyönä. Hankkeen toiminta keskittyi Helsingissä Herttoniemen, Mellunkylän ja Roihuvuoren, Espoossa Leppävaaran, Suvelan ja Kirkkojärven sekä Vantaalla Korson ja Länsimäen kaupunginosiin sekä niiden lähialueille. Kestävää elämäntapaa ja asuinalueiden yhteisöllisyyttä edistävä hanke kehitti lukuisia konkreettisia hyviä käytäntöjä kasvatukseen, asumiseen ja asukas- ja järjestötoimintaan liittyen. Hankkeessa kehitetyt hyvät käytännöt sekä laaja kirjallinen aineisto on koottu sivuille Hanke edisti kaupunkisuunnittelun vuorovaikutteista asukasosallistamista yhdessä eriikäisten kaupunkilaisten kanssa. Lisäksi jokaiseen hanketta toteuttaneeseen pääkaupunkiseudun kaupunkiin syntyi pysyvä ympäristökasvatuksen verkosto, jotka edistävät sekä kuntien sisäistä että niiden välistä yhteistyötä ekologiseen ja sosiaaliseen kestävään asumiseen liittyen. KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella verkosto A32203 Toteuttajat: Culminatum Innovation Oy Posintra Oy Turun ammattikorkeakoulu Kesto: Toimintalinja: 5 Kokonaisbudjetti: EAKR ja valtion tuki: Tavoite: Hankkeessa tunnistetaan Itämeren alueella viisi parhaiten onnistunutta innovatiivista ekotehokasta ja vähähiilistä aluerakentamiskohdetta. Tavoitteena on luoda näistä esikuva-analyysi (benchmarking) ja ottaa mallia toteutetuista ratkaisuista. Tarkoituksena on siten luoda Itämeren alueelle verkosto uudenlaisten kestävien teknologioiden ja menetelmien levittämiseksi asumistoimialalla. Kesään 2013 mennessä on tehty tutustumismatkat Ruotsin Malmöön ja Lundiin sekä Saksan Hampuriin. Matkoilta pyritään samaan benchmarking-tietoa muun muassa kestävän kehityksen mukaisen asumisen ja rakentamisen laadusta, käyttäjälähtöisyydestä, tilankäytön tehostamisen menetelmistä, älykkäistä sähköverkoista ja julkisesta liikenteestä, puurakentamisesta, energiatehokkuudesta ja esteettömyydestä.

20 20 SAAVUTETTAVUUS ja logistiikka Logistiikan ja saavutettavuuden kehittäminen on ollut painopisteenä EAKR ohjelmakaudella Etelä-Suomessa ja myös Kanta-Hämeessä, joka sijaitsee keskellä eteläistä Suomea, pääradan ja valtateiden 2 ja 3 ympäristössä. Maakunnan sijainnin keskeisten liikenneväylien, Helsinki-Hämeenlinna-Tampere vyöhykkeen sekä Helsinki-Forssa-Pori tien (VT 2), varrella on katsottu tuovan laajalti mahdollisuuksia niin maantie-, rautatie- kuin lentologistiikan kehittämiseen (Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma, 2009). Hankevaroja on kohdennettu erityisesti Forssan seudun saavutettavuuden ja logistiikan kehittämiseen noin 3 miljoonaa euroa ja hankkeisiin on osallistunut yli 380 yritystä tai organisaatiota (Eura2007, ). Kanta-Hämeen saavutettavuutta ja logistiikkaa kehittäneet EAKR hankkeet rakennerahastokaudella ovat: Toimintalinja 2: VETOS Vetovoimaa toimitusketjujen osaamisella (A30899) Toimintalinja 3: VELOG Vetovoimaa logistiikalla Forssan seudulle (A30900) Etelä-Suomen ekologistisen innovaatiokeskittymän kehittäminen (A31597) Toimintalinja 5: ELLO Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen (A31004) Etelä-Suomen logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen ESLogC (A31142) Älykäs arki älykkäässä kaupungissa (A32537)

Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys

Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys Toimitusjohtajan katsaus Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys Forssan seudun kommentti 25.02.2010 Timo Lindvall Forssan Seudun Kehittämiskeskus

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Ohjelmakausi 2014-2020

Ohjelmakausi 2014-2020 Hämeen liiton EAKR-info 11.6.2014 Osmo Väistö, Hämeen liitto Ohjelmakausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Rakennerahasto-ohjelman rahoitus vuonna 2014 Kanta-Hämeessä

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 EAKR-hankehaku Etelä-Suomessa. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 19.5.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 EAKR-hankehaku Etelä-Suomessa. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 19.5.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 EAKR-hankehaku Etelä-Suomessa Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 19.5.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia kestävästä, älykkäästä

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Uudenmaan painotukset EAKR-hakuun

Uudenmaan painotukset EAKR-hakuun Uudenmaan painotukset EAKR-hakuun Syksy 2015 talvi 2016 Mari Kuparinen Kasvun mahdollisuudet Toimiva arki Kestävä luonnontalous Avoimet kehitysympäristöt ja älypalvelut Uusiutuva yritystoiminta Ympäristöliiketoiminta

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta Suomen

Lisätiedot

Etelä-Suomi kohti älykästä erikoistumista

Etelä-Suomi kohti älykästä erikoistumista Etelä-Suomi kohti älykästä erikoistumista Itämeriyhteistyön ja uuden ohjelmakauden mahdollisuudet Aulanko, Hämeenlinna 30.8.2012 Ennakkotehtävän tulosten esittely Ennakkotehtävä kohti uutta rakennerahastokautta

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Lahti Science Day 2017 Mari Eronen

Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Lahti Science Day 2017 Mari Eronen Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Lahti Science Day 2017 Mari Eronen Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Selvityksessä kartoitettiin energiatehokkuuden

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

Etelä-Suomen Logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen 2009-2012. - Huomisen logistiikkaa -

Etelä-Suomen Logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen 2009-2012. - Huomisen logistiikkaa - Etelä-Suomen Logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen 2009-2012 - Huomisen logistiikkaa - Yhteistyössä Tausta: Etelä-Suomen EAKRohjelma Etelä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen EAKRohjelman

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 3.4.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 3.4.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 3.4.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia kestävästä, älykkäästä ja

Lisätiedot

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkosto 1.10.2014-31.10.2014

KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkosto 1.10.2014-31.10.2014 KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkosto 1.10.2014-31.10.2014 Perustiedot ja kohderyhmä KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus

Tiedotustilaisuus Tiedotustilaisuus 8.10.2009 Toimitusketjujen hallinnan KT-keskus OHJELMA Avaussanat, Toimitusketjujen hallinnan KT-keskuksen johtaja Heikki Ruohomaa HAMKin Forssan yksikön logistiikan ja toimitusketjujen

Lisätiedot

Ohjelmakauden EAKR ja ESR tilanne. Kymenlaakson Liitto Jussi Lehtinen Maakuntavaltuusto

Ohjelmakauden EAKR ja ESR tilanne. Kymenlaakson Liitto Jussi Lehtinen Maakuntavaltuusto Ohjelmakauden 2007 2013 EAKR ja ESR tilanne Kymenlaakson Liitto Jussi Lehtinen Maakuntavaltuusto 15.12.2014 Kymenlaakson liiton EAKR hanketoiminta ohjelmakaudella 2007 2013 Ohjelmakaudella rahoitusta myönnettiin

Lisätiedot

Miten maakuntaohjelmaa on toteutettu Pohjois-Savossa. Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa

Miten maakuntaohjelmaa on toteutettu Pohjois-Savossa. Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa Miten maakuntaohjelmaa 2014-2017 on toteutettu Pohjois-Savossa Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa 15.5.2017 Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman 2030 ja maakuntaohjelman 2014-2017 toimintalinjat Aluerahoitukset

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Jarmo Jokinen 28.11.2017 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR OHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR OHJELMA 2007 2013 Päijät-Hämeen liitto, Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö ETELÄ-SUOMEN EAKR OHJELMA 2007 2013 Teemahankkeet YMPÄRISTÖ Päivitetty: 9.7.2013 2 (7) A32017 Bio Refine Tech Biojalostamo-osaamisen ja liiketoiminnan

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen Kestävää kasvua ja työtä ohjelma 2014 2020 Maakuntavaltuusto 15.12.2014 Jussi Lehtinen EAKR rahoituksen jakautuminen ohjelmakaudella 2014 2020, Kymenlaakso Pk yritysten kilpailukyvyn parantaminen n. 28

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/lehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Yritysten

Lisätiedot

Forssan seudun visio 2025. Strateginen kehittäminen. Hyvä elinkeinoelämän toimintaympäristö

Forssan seudun visio 2025. Strateginen kehittäminen. Hyvä elinkeinoelämän toimintaympäristö Forssan seudun visio 2025 Strateginen kehittäminen Hyvä elinkeinoelämän toimintaympäristö Visio Järkivihreä Forssan seutu Järkivihreä Forssan seutu on vuonna 2025 vetovoimainen, ympäristöalan osaamista

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto Maakuntaohjelman tilannekatsaus Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto MAAKUNNAN SUUNNITTELUN KOKONAISUUS UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO -STRATEGIA Budj. rahoitus MAAKUNTAOHJELMA

Lisätiedot

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen INTERREG IVC Alueiden välinen yhteistyö Suomessa Tuomas Turpeinen Mikä on INTERREG IVC? Lissabonin ja Göteborgin strategioissa määriteltyjä tavoitteita korostava yhteistyöohjelma Tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Uusimaa-ohjelma - Visio ja strategiset tavoitteet 2040 - Strategiset valinnat 2014 2017. Vuorovaikutustilaisuudet Elokuu Syyskuu Lokakuu 2013

Uusimaa-ohjelma - Visio ja strategiset tavoitteet 2040 - Strategiset valinnat 2014 2017. Vuorovaikutustilaisuudet Elokuu Syyskuu Lokakuu 2013 Uusimaa-ohjelma - Visio ja strategiset tavoitteet 2040 - Strategiset valinnat 2014 2017 Vuorovaikutustilaisuudet Elokuu Syyskuu Lokakuu 2013 Uusmaalaisten toimijoiden saama rahoitus ja ennuste ohjelmakaudelle

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Hanketoiminta maatilayrittämisen ja ruokaketjun kehittämisessä. Tulevaisuus kasvaa Hämeessä 2.12.2013 Jukka-Pekka Kataja MTK Häme Toiminnanjohtaja

Hanketoiminta maatilayrittämisen ja ruokaketjun kehittämisessä. Tulevaisuus kasvaa Hämeessä 2.12.2013 Jukka-Pekka Kataja MTK Häme Toiminnanjohtaja Hanketoiminta maatilayrittämisen ja ruokaketjun kehittämisessä Tulevaisuus kasvaa Hämeessä 2.12.2013 Jukka-Pekka Kataja MTK Häme Toiminnanjohtaja Suomalainen ruoka työllistää Näkemyksen taustaa 1990-91

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 43 05.10.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 42 17.10.2016 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 05.10.2016 43 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2017 EAKR-haku

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

EAKR rahaston tilannekatsaus

EAKR rahaston tilannekatsaus EAKR rahaston tilannekatsaus Riitta Kallström 7.10.2016 Hankehaku 2014 Etelä-Suomen yhteiset teemat: 1. Pohjoinen kasvuvyöhyke innovaatioalustana 2. Biotalouden uudet liiketoimintamahdollisuudet Maakunnalliset

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

Suurten kaupunkiseutujen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

Suurten kaupunkiseutujen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto Suurten kaupunkiseutujen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma 14.3.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto Innovaatiokeskittymien neuvottelumenettely Merkittävimmät uudet avaukset (4-6 kaupunkiseutua)

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 11.3.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 11.3.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 11.3.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia kestävästä, älykkäästä

Lisätiedot

Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet

Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet Ympäristöseminaari 3.- 4.2.2011 Lapin ELY keskus 3.2.2011 / Paula Alho Esitys keskittyy kahteen EU:n rahoitusohjelmaan Kilpailukyky ja työllisyys

Lisätiedot

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014 2020 EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Satu Sikanen 13.3.2014 Rakennerahasto-ohjelmassa esitettyjä kehittämishaasteita

Lisätiedot

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy Vesiyritykset nousuun Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy 1 Vesi ja ympäristö tulevaisuuden suurimpia teollisuudenaloja Dynaaminen, kasvava ja kiinnostava markkina, jolla tarve uusien teknologioiden

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta Suomen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Vähähiilisyys Suomen rakennerahastoohjelmassa

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Vähähiilisyys Suomen rakennerahastoohjelmassa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Vähähiilisyys Suomen rakennerahastoohjelmassa Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Turku, 16.5.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR OHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR OHJELMA 2007 2013 Päijät-Hämeen liitto, Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö ETELÄ-SUOMEN EAKR OHJELMA 2007 2013 Teemahankkeet DIGITAALISET SISÄLLÖT JA SÄHKÖISET PALVELUT Päivitetty: 9.7.2013 2 (6) A30809 elive.fi Verkottuvan

Lisätiedot

KOHTI älykästä erikoistumista ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMAN 2007 2013 TOIMINTALINJA 5

KOHTI älykästä erikoistumista ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMAN 2007 2013 TOIMINTALINJA 5 KOHTI älykästä erikoistumista ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMAN 2007 2013 TOIMINTALINJA 5 sisältö PÄÄKIRJOITUS 3 ARVIOINTI 4 Airport Concepts 6 Hallinnoija: Vantaan Innovaatioinstituutti Oy MATERIAALITEHOKAS

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Rahoitettavan toiminnan painopisteet: EAKR kehittämisrahoitus

Rahoitettavan toiminnan painopisteet: EAKR kehittämisrahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Rahoitettavan toiminnan painopisteet: EAKR kehittämisrahoitus Ohjelmapäällikkö Soile Juuti Pohjois-Savon liitto Maaliskuu 2014 EAKR-rahoituksen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Rakennerahastot ja vähähiilisyys Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Yleistavoitteena vähähiilinen paikallistalous Yritysten tulisi panostaa: - Liiketoimintaosaamiseen - Toimiviin laatujärjestelmiin

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus Ulla-Riitta Pölönen Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 25.1.2018 Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahaston toimintalinjat ja erityistavoitteet Kestävää kasvua

Lisätiedot

Teolliset Symbioosit kiertotaloutta edistämässä 2015-2017

Teolliset Symbioosit kiertotaloutta edistämässä 2015-2017 Teolliset Symbioosit kiertotaloutta edistämässä 2015-2017 Hankeiltapäivä 19.11.2015 Lähde: International Synergies www.international-synergies.com 2 Teolliset Symbioosit Hankkeen toteuttaja ja hallinnoija:

Lisätiedot

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Jarmo Heinonen Kehitysjohtaja Biotalous ja Cleantech Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden

Lisätiedot

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2)

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014-2020 5.6.2014 EAKR TL 2 Uuden

Lisätiedot

ELLO Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Hankkeen tulokset

ELLO Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Hankkeen tulokset ELLO Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Hankkeen tulokset Teija Suoknuuti Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu / North European Logistics Institute 7.4.2010 ELLO hanke 1.9.2009 30.4.2012

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Vähähiilinen maankäyttö ja kaavoitus Päijät- Hämeessä seminaari 21.1.2014

Vähähiilinen maankäyttö ja kaavoitus Päijät- Hämeessä seminaari 21.1.2014 Vähähiilinen maankäyttö ja kaavoitus Päijät- Hämeessä seminaari 21.1.2014 Linkki esityksiin lähetetään osallistujille seminaarin jälkeen WLAN Sibeliustalo Käyttäjätunnus: Salasana: Vähähiilinen maankäyttö

Lisätiedot

Potkua vähähiilisiin energiahankkeisiin EU:n rakennerahastoista. Kehitysjohtaja Jukka Mäkitalo TEM Turku, 16.5.2014

Potkua vähähiilisiin energiahankkeisiin EU:n rakennerahastoista. Kehitysjohtaja Jukka Mäkitalo TEM Turku, 16.5.2014 Potkua vähähiilisiin energiahankkeisiin EU:n rakennerahastoista Kehitysjohtaja Jukka Mäkitalo TEM Turku, 16.5.2014 Tavoitteena vähähiilinen talous Vähähiilisyyden näkyvä rooli uudella rakennerahastokaudella:

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen. Minna Takala / / versio 0.9

Oma Häme. Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen. Minna Takala / / versio 0.9 Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen Minna Takala / 20.2.2017 / versio 0.9 Analyysityökaluna Trello

Lisätiedot

Kiertotaloutta, hyviä käytäntöjä ja yhteistyötä rakentamisessa ja muissa teemoissa CIRCWASTE-hankkeen esittely

Kiertotaloutta, hyviä käytäntöjä ja yhteistyötä rakentamisessa ja muissa teemoissa CIRCWASTE-hankkeen esittely Kiertotaloutta, hyviä käytäntöjä ja yhteistyötä rakentamisessa ja muissa teemoissa CIRCWASTE-hankkeen esittely Rakentamisen materiaalitehokkuus ja kiertotalous 7.11.2017 Tuuli Myllymaa Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Merenkulun ja tekniikan koulutuksen 250-vuotisjuhlaseminaari Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 16.10.2008 Teija Meuronen Suomen metsäteollisuuden

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Toimeenpanosuunnitelman valmisteluprosessi: Uudenmaan EAKR-hakujen teemat

Toimeenpanosuunnitelman valmisteluprosessi: Uudenmaan EAKR-hakujen teemat Maakunnan yhteistyöryhmän 40 08.06.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 31 15.06.2015 Toimeenpanosuunnitelman valmisteluprosessi: Uudenmaan EAKR-hakujen teemat MYRS 08.06.2015 40 Maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 PIRKANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA Pirkanmaan visio Vuonna 2025 Pirkanmaa on vauras, rohkeasti uudistumiskykyinen, osaamista hyödyntävä kasvumaakunta. Pirkanmaalla

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA

KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA Tekesin toiminta-ajatus Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian

Lisätiedot

FISS -teolliset symbioosit Suomessa. Henrik Österlund 10.9.2015

FISS -teolliset symbioosit Suomessa. Henrik Österlund 10.9.2015 FISS -teolliset symbioosit Suomessa Henrik Österlund 10.9.2015 Tarve teolliselle muutokselle Suomessa Yhteiskunnallinen tarve Suomi tarvitsee uusia tukijalkoja talouteen, globaaleilla markkinoilla toimivaa

Lisätiedot

SAFGOF-hanke. Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät 2007-2015 ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan

SAFGOF-hanke. Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät 2007-2015 ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan SAFGOF-hanke Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät 2007-2015 ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan Eveliina Klemola Tutkimuskoordinaattori Helsingin yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden

Lisätiedot

Kierrätystä, uusia tuotteita ja yhteistyötä kiertotalouden esimerkkejä CIRCWASTE-hankkeesta

Kierrätystä, uusia tuotteita ja yhteistyötä kiertotalouden esimerkkejä CIRCWASTE-hankkeesta Kierrätystä, uusia tuotteita ja yhteistyötä kiertotalouden esimerkkejä CIRCWASTE-hankkeesta Jätehuoltopäivät 3.10.2017 Tuuli Myllymaa Suomen ympäristökeskus SYKE Tuuli Myllymaa, SYKE 3.10.2017 1 Mitä on

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAKLUSTERI YRITYSTEN TUKENA 20.5.2009

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAKLUSTERI YRITYSTEN TUKENA 20.5.2009 YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAKLUSTERI YRITYSTEN TUKENA 20.5.2009 Dos. Mari Pantsar-Kallio Ohjelmajohtaja Ympäristöteknologian osaamisklusteri (Finnish Cleantech Cluster) Cleantech Finland-brändin kehittämistä tekemisen

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

MISSION POSSIBLE. Kouvola Innovation Oy

MISSION POSSIBLE. Kouvola Innovation Oy MISSION POSSIBLE Kouvola Innovation Oy 2018-2020 KAUPUNGIN ELINVOIMAPOLITIIKKA YRITTÄJÄASIAKAS RAHTIKYLÄ BIOLAAKSO VISITKOUVOLA PALVELUT JA PAINOPISTEALUEET ALKAVAN YRITYKSEN PALVELUT TOIMIVAN YRITYKSEN

Lisätiedot

Vesi - Yrityksen menestystekijä

Vesi - Yrityksen menestystekijä Vesi - Yrityksen menestystekijä Carl-Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy Sparrausfoorumi 4 3.4.2014 1 Vesi ja ympäristö tulevaisuuden suurimpia teollisuudenaloja - Dynaaminen, kasvava ja kiinnostava

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Maaseutuverkostotoiminnan painopisteet vuonna 2013 Yhteistyön ja verkostoitumisen

Lisätiedot

Maakunnallisten osaamistarvekartoitusten esittelytilaisuus. Mikko Väisänen

Maakunnallisten osaamistarvekartoitusten esittelytilaisuus. Mikko Väisänen Maakunnallisten osaamistarvekartoitusten esittelytilaisuus Mikko Väisänen 11.9.2013 Tulevaisuus hanke, kesto: 1.1.2012-30.6.2014 Hankkeella organisoidaan Pohjois-Pohjanmaan ennakointityötä entistä tiiviimmäksi.

Lisätiedot

Etelä Suomen näkökulmasta

Etelä Suomen näkökulmasta Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Aluerakenteen kh kehitys Etelä Suomen näkökulmasta Suunnittelujohtaja Ari Pietarinen 25.11.2013 Etelä Suomen aluerakenne 2030 Asuminen, ympäristö

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

MAASEUDUN KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET HÄMEESSÄ OHJELMAKAUDELLA 2014-2020

MAASEUDUN KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET HÄMEESSÄ OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 MAASEUDUN KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET HÄMEESSÄ OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 Biotalous Päijät-Hämeen maakunnan kehittämisessä ja rakennerahastot (EAKR ja ESR) rahoittajana 19.3.2015 aluekehityspäällikkö Juha

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut?

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? Näkökulmia muutoksen hallitsemiseen Sysmässä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö Ohjelmakauden muutos on tuonut

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Jarno Turunen Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Lieksa 20.5.2014 Strateginen sitoutuminen ja visio Pohjois-Karjalan strategia

Lisätiedot

Ympäristöystävälliset infraselvitykset ja vihreä logistiikka

Ympäristöystävälliset infraselvitykset ja vihreä logistiikka Ympäristöystävälliset infraselvitykset ja vihreä logistiikka Toimitusketjujen hallinnan KT-keskus Kirsi Sippola H-H Saarinen / T.Vauhkonen 22.01.2010 2 Forssan seudun vihreän logistiikan kehittämisohjelma

Lisätiedot

Hyvää huomista. - yhteisiä tekoja ja viisaita valintoja

Hyvää huomista. - yhteisiä tekoja ja viisaita valintoja Hyvää huomista - yhteisiä tekoja ja viisaita valintoja 12.11.2009 4V-hanke 1.4.2008-31.3.2011 Etelä-Suomen EAKR-ohjelma, toimintalinja Suurten kaupunkiseutujen kehittäminen Kansallinen rahoittaja Uudenmaan

Lisätiedot