KOHTI älykästä erikoistumista ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMAN TOIMINTALINJA 5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOHTI älykästä erikoistumista ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMAN 2007 2013 TOIMINTALINJA 5"

Transkriptio

1 KOHTI älykästä erikoistumista ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMAN TOIMINTALINJA 5

2 sisältö PÄÄKIRJOITUS 3 ARVIOINTI 4 Airport Concepts 6 Hallinnoija: Vantaan Innovaatioinstituutti Oy MATERIAALITEHOKAS 8 JÄTEHUOLTO Hallinnoija: HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Etelä-Suomen logistiikka- 10 keskusjärjestelmän kehittäminen - ESLogC Hallinnoija: Teknologiakeskus TechVilla Oy TULEVAISUUDEN JOUSTAVA 12 PAKKAUSLINJA Hallinnoija: Lappeenrannan teknillinen yliopisto / Teknillinen tiedekunta / Konetekniikan osasto KESTÄVÄ ASUMINEN JA 14 YMPÄRISTÖ Hallinnoija: Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy RENEWTECH Tuulivoima- 16 teknologian ja -liiketoiminnan kehittäminen Hallinnoija: Cursor Oy KANSAINVÄLINEN 18 VESIOSAAMISKESKUS IAWTC Hallinnoija: Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Game cluster 19 Hallinnoija: Cursor Oy 2 Julkaisuvuosi 2013

3 ETELÄ-SUOMI matkalla kohti 3 älykästä erikoistumista Etelä-Suomessa on EU:n ohjelmakaudella systemaattisesti kehitetty alueiden omia vahvuuksia ja luotu verkostoja osaamiskeskittymien välille kansallisesti ja kansainvälisesti. Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta on yhteisesti kohdistettu huippuosaamisen vahvistamiseen mm. ympäristö- ja energiateknologian, hyvinvoinnin, logistiikan sekä metsä- ja teknologiateollisuuden aloilla. Uutuutena mukaan on tullut myös pelialan yritysten ja koulutuksen kehittäminen. Tässä julkaisussa esitellään kahdeksan kiinnostavaa hankekokonaisuutta, joissa yhteistyöllä rakennetaan tulevaisuuden menestystarinoita Etelä- Suomeen. Paikallinen Kansainvälinen (erityisesti Itämeren alue) Alueidenvälinen Alueellinen EU:n seuraavan rakennerahastokauden valmistelu on parhaillaan käynnissä. Sen keskeisiä periaatteita ovat Eurooppa 2020 strategian älykäs, kestävä ja osallistava kasvu sekä älykäs erikoistuminen (smart specialisation). Se tarkoittaa alueiden omien vahvuuksien tunnistamista, alueen kilpailuetujen korostamista ja alueellisten innovaatiojärjestelmien vahvistamista kaikilla tasoilla: alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Älykkäässä erikoistumisessa hyödynnetään alueiden monimuotoisuutta ja vahvistetaan tunnistettuja osaamisaloja ja innovaatiokeskittymiä riittävän osaamispohjan ja kriittisen massan saavuttamiseksi tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Niukkenevien resurssien oloissa tämä tulee vaatimaan yhteistyön syventämistä niin alueiden välillä kuin kansainväliselläkin tasolla. Etelä-Suomi on tässä jo pitkällä ja se luo hyvän pohjan valmistauduttaessa tulevaan ohjelmakauteen. Mari Kuparinen Ohjelmajohtaja

4 Arviointi: Temaattinen keskittäminen luo kilpailuetua Toimintalinjan 5 ulkoisen arvioinnin toteutti MDI yhdessä Suomen Itämeri-instituutin kanssa vuoden 2012 aikana. Toteutuksessa arvioitiin eteläsuomalaisia innovaatiovalintoja, -painopisteitä ja -strategioita sekä peilattiin niitä Itämeren alueen yhteisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Arviointi toteutettiin kehittävällä otteella aineistotutkimuksen ja työpajojen kautta. Operatiivisen arvioinnin rinnalla tavoitteena oli parantaa eteläsuomalaisten hanketoimijoiden valmiuksia siirtyä tulevaan EU:n rakennerahastokauteen ja vastata nopeasti muuttuvaan globaaliin toimintaympäristöön sekä nostaa esiin eteläsuomalaista yhteistyöpotentiaalia hanketoimijoiden ja rahoittajien kesken. Norja Ruotsi Suomi Venäjä Kanta-Häme Päijät-Häme Etelä-Karjala Varsinais-Suomi Kymenlaakso Uusimaa 4

5 5 Etelä-Suomen EAKR-ohjelmassa temaattinen keskittäminen on toteutettu omana toimintalinjanaan (TL 5), jonka avulla resursseja on kohdennettu ylialueelliseen hanketoimintaan maakuntien kehittämisen kannalta olennaisilla osaamisaloilla. Eteläsuomalaiset hanketoimijat ovat erittäin tyytyväisiä teemakohtaiseen ja ylialueelliseen toimintalinjaan: 87% toteutetun kyselyn vastaajista oli sitä mieltä, että myös tulevasta rakennerahasto-ohjelmasta tulee varata erillinen rahoitus ylimaakunnalliseen hanketoimintaan. Laajoilla hankekokonaisuuksilla on onnistuttu verkottamaan eteläsuomalaisia kaupunkeja ja organisaatioita yhteen, mikä on lisännyt luontaista vuorovaikutusta ja edelleen sosiaalista pääomaa eteläsuomalaisessa kehittäjäverkostossa. Hanketoiminnan tuloksena on syntynyt vakiintuneita yhteistyösuhteita eri organisaatioiden välille ja samalla on voitu tukea eurooppalaista koheesiotavoitetta, kun heikommassa asemassa olevat alueet ovat päässeet mukaan eteläsuomalaisten huippuosaajien verkostoihin ja tekemiseen. Arvioinnin mukaan Etelä-Suomella on useita vahvuusalueita ja potentiaalisia älykkään erikoistumisen teemoja. Yksi vahvuusalue on logistiikka laajasti ymmärrettynä, jolloin liikenteeseen liitetään muu logistiikka-alan osaaminen, tietoverkot ja ICT. Ympäristö/cleantech, uusiutuva energia, koulutusosaaminen, kansainväliset testausalustat, muotoilu ja design sekä materiaalitehokkuus kuuluvat myös alueen vahvuuksiin, joiden osalta löytyy paljon mahdollisuuksia eri alojen osaamisen yhdistämiseen, perinteisten alojen uudistamiseen, uusien innovointimuotojen ja läpimurtoinnovaatioiden kehittämiseen. Julkisten palveluiden kehittämisen ja innovatiivisten julkisten hankintojen kautta voidaan myös löytää uusia vahvuusalueita Etelä-Suomessa ja alueella on potentiaalia nousta kansainvälisesti johtavaksi palvelu- ja sosiaalisten innovaatioiden, käyttäjälähtöisen palveluiden kehittämisen ja palvelumuotoilun alueeksi. Innovaatioita ja edelläkävijämarkkinoita voidaan jatkossa edistää entistä enemmän innovatiivisten julkisten hankintojen avulla ja tässä Etelä-Suomen kaupungeilla on keskeinen rooli. Jatkossa eri alojen rajat ylittävä hyödyntäminen on entistä tärkeämpää: eri osaamisalojen yhdistäminen, perinteisten alojen uudistaminen ja teknologinen erityisosaaminen ovat keskeisiä tekijöitä. Huippuosaamista tulee edistää entistä enemmän kansainvälisyyden kautta. Tulevalla ohjelmakaudella tämä edellyttää uudenlaista, perinteisten osaamisalojen rajat rikkovaa toimintaa sekä kansainvälisten verkostojen luomista ja kykyä johtaa niitä. On osattava hyödyntää vahvemmin eri rahoitusinstrumenttien mahdollisuuksia ja lisätä riskinottokykyä. Tällainen näkökulma korostaa entisestään älykkään erikoistumisen ulottuvuutta hanketoiminnassa ja erityisesti ylialueellisessa toiminnassa. Globaalin ja eurooppalaisen talouden haasteet ja käynnissä oleva rakennemuutos korostavat EU:n, kansallisen ja alueellisen tason toimien sekä julkisten ja yksityisten investointien kohdentamisesta muutoksen hallintaan ja uudistumiskykyyn. Alueiden osaaminen tulee hyödyntää laajasti myös pienten ja keskisuurten kaupunkien vahvuudet huomioiden. Rakennemuutoksen hallinta, johtaminen ja sen kautta avautuvien mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttävät uudenlaisten alueellisten innovaatiotoiminnan mallien ja innovaatioalustojen kehittämistä.

6 6 Airport Concepts A31794 Hallinnoija: Vantaan Innovaatioinstituutti Oy Kesto: Kokonaisbudjetti: EAKR ja valtion tuki: Toteuttajat: Vantaan Innovaatioinstituutti Oy Turun yliopisto / Innovaatiot ja yrityskehitys (BID) -keskus

7 Innovaatiot siivilleen lentokenttähankkeessa 7 Kansainvälisillä lentoasemilla korostuu uusien innovaatioiden tarve. Matkustajamäärät kasvavat jatkuvasti ja samalla ympäristötietoisuus sekä taloudelliset muutokset pakottavat hakemaan uusia ratkaisuja. Airport Concepts -hanke miettii ilmailualan yrityksille ja organisaatioille uusia liiketoiminnan malleja tukeutuen suomalaiseen osaamiseen ja innovatiivisuuteen. Kaikilla hankkeen toimijoilla on yhteinen tavoite: tehdä entistä parempia ja toimivampia lentoasemia. Airport Concepts -hankkeessa kehitetään kolmea pääkonseptia. Yksi keskittyy lentokentän kehittämiseen tehokkaalla suunnittelulla, toisessa paketoidaan suomalaista lentokenttien talvikunnossapito-osaamista ja kolmannessa jalostetaan lentoturvallisuuden yritysten yhteistyötä. Toiminnan keskellä on lentokentillä työskentelevien yritysten muodostama Airport Cluster Finland. Uusia palveluja kehitetään pitkälti yhdistelemällä ja täydentämällä hankkeeseen osallistuvien yritysten sekä näiden kumppaniyritysten tuotteita ja palveluja.

8 8 MATERIAALITEHOKAS JÄTEHUOLTO / A31559 Hallinnoija: HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Kesto: Kokonaisbudjetti: EAKR ja valtion tuki: Toteuttajat: HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä Aalto korkeakoulusäätiö / Aalto yliopisto, Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus Turun seudun Jätehuolto Oy Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy

9 Suunnitelmallisuus syö jätevuorta pienemmäksi 9 Suomessa päätyy yhä lähes puolet yhdyskuntajätteistä kaatopaikalle. Jätehuollon materiaalitehokkuuden näkökulmasta Suomi on Euroopan keskikastia, joten työsarkaa kierrätyksen mallimaiden tavoittamiseksi riittää. Materiaalitehokas jätehuolto -hankkeessa tähdätään yhdyskuntajätteen määrän vähentämiseen kotitalouksissa ja julkisissa palveluissa. Toisena tavoitteena on ohjata entistä tehokkaammin jätteitä kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön. Ensisijaisena keinona on luoda toimivampaa tiedotusta ja sitä kautta tehostaa jätteiden lajittelua. Esimerkiksi isännöitsijöille luodaan uusia toiminta- ja tiedotustapoja, joilla pyritään tehostamaan jätteiden lajittelua taloyhtiöissä. Yksi kehityskohteista on jätehuollon etäseuranta ja suunnittelu internetissä. Aalto-yliopiston Lahden keskus on kehittänyt Kierrätyspalvelimen, joka seuraa reaaliajassa asukkaiden ja julkisorganisaatioiden lajittelemia materiaaleja, arvioi kertyviä jätemääriä sekä antaa tietoa keräysastioiden optimaalisesta sijoittamisesta asuin- ja toimistoalueilla. Kuva: HSY / Kai Widell Kuva: HSY / Hannu Bask Kuva: HSY / Jenni-Justiina Niemi

10 10 ETELÄ-SUOMEN LOGISTIIKKA- KESKUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN - ESLogC A31142 Hallinnoija: Teknologiakeskus TechVilla Oy Kesto: Kokonaisbudjetti: EAKR ja valtion tuki: Toteuttajat: Teknologiakeskus TechVilla Oy Lahden ammattikorkeakoulu Hämeen ammattikorkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu Oy VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Suomen ympäristöopisto SYKLI

11 LOGISTIIKKAKESKUSJÄRJESTELMÄN kehittäminen 11 Logistiikkakeskukset ovat kuljetusjärjestelmämme solmukohtia, joissa kohtaavat niin tavara-, tieto- kuin rahavirrat. ESLogC-hankkeessa keskityttiin näiden logistiikan solmukohtien systemaattisen kehittämiseen ensi kerran Suomessa. Osallistujat kehittivät Etelä-Suomen logistiikkakeskusverkostoa tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Kootun tiedon avulla verkostoa saadaan rakennettua entistä tuottavammaksi, tehokkaammaksi sekä kansainvälisesti kilpailukykyisemmäksi logistiikkapalvelukokonaisuudeksi. Logistiikkakeskusjärjestelmän kehittämiseksi hankkeessa kehitettiin ratkaisuja mm. logistiikkakeskusten sijaintiin, suunnitteluun, luokitteluun, sisälogistiikkaan, tekniikoihin sekä osaamiseen. Projektin tulokset ja ratkaisut on kerätty käytännöllisesti Logistiikkakeskuksen kehittäjän käsikirjaan sekä Logistiikkakeskuksen kehittäjän työpöydälle verkkoon yli 160 tietokorttina. Näin tieto on välittömästi hyödynnettävissä yrityksissä ja muissa organisaatioissa. Pohjatiedot käsikirjaan ja työpöydälle on kerätty useiden yrityshaastattelujen ja selvitysten kautta sekä monien työpajojen ja seminaarien avulla. Hankkeessa on ollut mukana yhteensä yli 80 yritystä tai julkista organisaatiota usealta eri toimialalta. Hankkeen tuottama tieto auttaa logistiikka-alan toimijoiden lisäksi julkisen sektorin päättäjiä ohjaamaan logistiikan solmupisteiden kehitystä. Löydetyt ratkaisut toimivat myös hyödyllisenä suuntaviivana logistiikkakoulutuksen kehittämiseen.

12 TULEVAISUUDEN JOUSTAVA PAKKAUSLINJA 1 / A30721 Hallinnoija: Lappeenrannan teknillinen yliopisto / Teknillinen tiedekunta / Konetekniikan osasto Kesto: Kokonaisbudjetti: EAKR ja valtion tuki: Toteuttajat: Lappeenrannan teknillinen yliopisto / Teknillinen tiedekunta / Konetekniikan osasto Åbo Akademi Lahden ammattikorkeakoulu /Muotoiluinstituutti 12 TULEVAISUUDEN JOUSTAVA PAKKAUSLINJA 2 / A30722 Hallinnoija: Lappeenrannan teknillinen yliopisto / Teknillinen tiedekunta / Konetekniikan osasto Kesto: Kokonaisbudjetti: EAKR ja valtion tuki: Toteuttajat: Lappeenrannan teknillinen yliopisto / Teknillinen tiedekunta / Konetekniikan osasto

13 Parempia ja ekologisempia pakkauksia 13 Jatkossa yhä useampi elintarvike pakataan muovin tai metallin sijaan uusiutuvista luonnonvaroista valmistettuun pakkaukseen. Kuitupohjaisten pakkausmateriaalien parantuneet ominaisuudet mahdollistavat jo kovien muovimateriaalien korvaamisen. Suomalainen metsäteollisuus ja siihen läheisesti liittyvät teollisuudenalat etsivät aktiivisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Pakkaamisen volyymit kasvavat jatkuvasti ja pakkausliiketoiminta onkin merkittävä kasvualue koko Euroopassa. Kartonkipakkausten valmistusta kehittäneessä Tulevaisuuden joustava pakkauslinja -projektissa innovoitiin kuluttajaystävällisiä ja älykkäitä pakkauskonsepteja.hankkeessa kehitettiin ja rakennettiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) pakkaustekniikan laboratorioon uudentyyppinen kartonkipakkauksien valmistuslinja, jossa pakkauksen nuuttaus, leikkaus sekä prässäämällä toteutettava muodonanto tapahtuvat yhdessä valmistusvaiheessa. Lisäksi hankkeessa kehitettiin uusia painettavia ilmaisimia, joiden avulla kuluttajalle voidaan antaa tietoa esimerkiksi pakatun elintarvikkeen tuoreudesta. Samalla luotiin kolme uutta kartonkipakkausratkaisua yhdistämällä LUT:n valmistustekninen ja Åbo Akademin indikaattoreihin liittyvä osaaminen sekä Lahden muotoiluinstituutin pakkausdesigniin liittyvä asiantuntemus. Muotoiluinstituutilla oli tärkeä rooli myös pakkauslinjan teollisen muotoilun ja käyttöliittymän suunnittelussa.

14 14 KESTÄVÄ ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ (K-EASY) / A31452 Hallinnoija: Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Kesto: Kokonaisbudjetti: EAKR ja valtion tuki: Toteuttajat: Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Innopark Programmes Oy Posintra Oy Culminatum Innovation Oy Ltd Lappeenrannan teknillinen yliopisto

15 ÄLYÄ asumiseen 15 Tavallisen ihmisen hiilijalanjäljestä suurin osa koostuu asumisen aiheuttamasta energiankulutuksesta. Varsinkin pohjoisissa oloissa, joissa lämmityskustannukset kohoavat korkeiksi on energiatehokkaan asumisen kehittäminen erityisen tärkeää. Kestävä asuminen ja ympäristö -hankkeessa kehitetään kiinteistöjen energiatehokkuutta, jätehuoltoa sekä talotekniikkaa. Hankkeen kohderyhmiä ovat rakentamis- ja kiinteistöalalla toimivat pk-yritykset, kiinteistöjen omistajat sekä kunnat ja kaupungit. Hankkeessa asiaa lähestytään viidestä näkökulmasta: Asuin- ja teollisuuskiinteistöjen energiatehokkuus (ASTE) selvittää rakennusten energian kulutusta ja sen säästömahdollisuuksia korjausrakentamisen keinoin. Tähän mennessä energiatehokkuuden parantamiseksi tähtäävät hankkeet ovat käsitelleet rakentamista lähinnä uudistuotannon kautta, vaikka korjausrakentaminen on Suomen rakennuskannan osalta varsin merkittävää. Materiaalitehokkuus ja jätehuolto -osiossa tarkoitus on pilottialueiden ja -kiinteistöjen avulla saada aikaan merkittäviä jätehuollon kehittämismalleja Etelä-Suomen alueella ja synnyttää uusia tuotteita. Ennakoivassa talotekniikassa rakennetaan lisä-älyä lämmönohjausjärjestelmälle yhdistämällä tiedot käyttäjien energiakulutustavoista ja paikallisesta sääennusteesta. Energiankulutusseuranta kohdistuu sähkön lisäksi kaukolämpöön ja vedenkäyttöön. Työkaluja vähähiiliseen aluerakentamiseen osiossa rakennetaan käyttäjäystävällinen työkalu, jonka avulla kaupunki tai kunta pystyy ohjaamaan aluekehitystä vähähiilisen yhteiskunnan tavoitteiden mukaisesti. JÄTEKIMARA keskittyy tutkimaan rakentamisessa syntyvien jäte- ja kierrätysmateriaalien hyödyntämistä eri tuotesovelluksissa sekä arvioidaan näiden käytettävyyttä uusissa tuotteissa.

16 16 RENEWTECH - Tuulivoimateknologian ja -liiketoiminnan kehittäminen A31777 Hallinnoija: Cursor Oy Kesto: Kokonaisbudjetti: EAKR ja valtion tuki: Toteuttajat: Cursor Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy / Tekniikka ja liiketalous Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy / NELI Lappeenrannan teknillinen yliopisto Wirma Lappeenranta Oy Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI

17 Puhdas energia myötätuulessa 17 RENEWTECH-hanke kokoaa Kaakkois-Suomen tuulivoimaosaamisen yhteen tavoitteenaan tuulivoimateknologian ja -liiketoiminnan kehittämisen vientituotteiksi saakka. Hankkeessa luodaan uusia kaupallisia tuulivoimainnovaatioita, huoltokonsepteja ja logistiikkaratkaisuja. Hankkeessa kehitetään myös tuulivoimaalan koulutusta ja huippututkimusta. Esimerkiksi Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu tarjoavat yhteisesti insinööriopiskelijoille aiheeseen liittyviä opintokokonaisuuksia. Tuulivoimaklusteri mahdollistaa asiakkaiden tarpeisiin vastaavien innovatiivisten ratkaisujen kehittämisen, pilotoinnin ja kaupallistamisen yhdessä teknologiayritysten ja yliopistojen kanssa. Klusterin palvelumalli lähtee siitä, että jo olemassa olevaa osaamista ja resursseja käytetään kehitysalustana täsmäratkaisujen luomiseksi. Yritykset itsessään edustavat alansa huippua omilla sektoreillaan ja saavat lisäpotkua tiede- ja tutkimusmaailmasta. Kaakkois-suomen tavoitteena on lisätä merkittävästi tuulivoiman käyttöä vuoteen 2015 mennessä, mikä antaa hyvän mahdollisuuden testata uusia sovelluksia konkreettisissa kohteissa.

18 * käynntistynyt 2012 Vesiosaamista idän markkinoille Jätevesien toimivampi puhdistaminen ja ympäristöystävälliset ratkaisut nousevat yhä tärkeämmiksi myös Venäjällä. Suomesta löytyy merkittävää vesi- ja ympäristöalan osaamista ja innovatiivisia pk-yrityksiä. Tätä tietotaitoa jalostetaan vientituotteiksi Kansainvälinen vesiosaamiskeskus -hankkeessa. Hankkeessa kehitetään ja laajennetaan yhdessä Pietarin vesilaitoksen Vodokanalin kanssa perustetun Kansainvälisen vesiosaamiskeskuksen (IAWTC, International Advanced Water Technologies Center) toimintaa myös muualle Venäjälle. Tavoitteena on edistää Etelä-Suomen pk-yritysten kilpailukykyä ja liiketoimintaa sekä alueen yliopistojen, tutkimuslaitosten sekä ammatillisten lisäkouluttajien verkostoitumista Itämeren alueella. Ovien avaaminen ja oikeiden kontaktien etsiminen liiketoiminnan vauhdittamiseksi on vesiosaamiskeskuksen tärkeimpiä palveluita. Kumppaniyhteistyön kautta hankkeeseen liittyneille yrityksille annetaan mahdollisuudet hyödyntää alan uusinta tutkimustietoa. Hankkeessa valmistuu muun muassa markkinaselvitys, jossa kartoitetaan millaista puhtaan veden osaamista Venäjällä tarvitaan ja sen jälkeen luodaan kontakteja venäläisten toimijoiden ja eteläsuomalaisten alan yritysten välille. 18 KANSAINVÄLINEN VESIOSAAMISKESKUS IAWTC lisää kilpailukykyä, liiketoimintaa, innovaatioita, osaamista ja puhdas itämeri / A32138 Hallinnoija: Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Kesto: Kokonaisbudjetti: EAKR ja valtion tuki: Toteuttajat: Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Lappeenrannan teknillinen yliopisto / Erotustekniikan keskus Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy Culminatum Innovation Oy Ltd

19 Pelialalle lisää vauhtia 19 * käynntistynyt Angry Birds, Alan Wake, Habbo Hotel ja muut suomalaiset menestyspelit ovat raivanneet tietä suomalaisille pelialan yrittäjille, mutta kilpailu ajasta pelikonsoleissa ja kännyköissä on kovaa Viiden korkeakoulun ja kahden kehitysyhtiön yhteinen Game Cluster -hanke edesauttaa uusien yritysten ja työpaikkojen syntymistä pelialalle. Yksi tärkeimpiä tavoitteita on pelialan koulutuksen kehittäminen siten, että suomalaisille peliyrityksille saadaan alan parasta osaamista. Peliklusterissa tuodaan myös yhteen edelläkävijäyritysten kokemuksia ja kontakteja sekä yhteistyökumppanien resursseja, jotta uusilla yrityksillä on paremmat mahdollisuudet rakentaa kansainvälistä liiketoimintaa ja saada pelejään maailmanlaajuiseen jakeluun. Game Cluster -hanke on osa suurempaa pelialan hankekokonaisuutta, jossa rakennetaan Etelä-Suomeen vahva pelialan ekosysteemi ja kehitysputki maailmalle, jotta maailmanlaajuiset menestystarinat saavat jatkoa. Game cluster / A32139 Hallinnoija: Cursor Oy Kesto: Kokonaisbudjetti: EAKR ja valtion tuki: Toteuttajat: Cursor Oy Wirma Lappeenranta Oy Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy Saimaan ammattikorkeakoulu Oy Turun ammattikorkeakoulu

20 MBE KOHTI älykästä erikoistumista ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMAN TOIMINTALINJA 5 Varsinais-Suomi Päijät-Häme Etelä-Karjala Kanta-Häme Kymenlaakso Uusimaa Tässä julkaisussa esitellään Etelä-Suomen EAKR-ohjelman toimintalinjan 5 hankkeita ja arviointituloksia. Julkaisu pitää sisällään kahdeksan kiinnostavaa eteläsuomalaista hankekokonaisuutta. Niiden avulla luodaan monipuolinen katsaus Etelä-Suomen teemahankkeisiin ja niiden tekijöihin. Etelä-Suomen EAKR-ohjelma on yksi Suomen neljästä EAKR-ohjelmasta ohjelmakaudella Etelä- Suomen ohjelma-alueen muodostavat Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme, Uusimaa ja Varsinais-Suomi. etelä-suomen eu-yksikkö Päijät-Hämeen liitto PL 50 (Hämeenkatu 9) LAHTI

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 43 05.10.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 42 17.10.2016 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 05.10.2016 43 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2017 EAKR-haku

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy Vesiyritykset nousuun Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy 1 Vesi ja ympäristö tulevaisuuden suurimpia teollisuudenaloja Dynaaminen, kasvava ja kiinnostava markkina, jolla tarve uusien teknologioiden

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen Kestävää kasvua ja työtä ohjelma 2014 2020 Maakuntavaltuusto 15.12.2014 Jussi Lehtinen EAKR rahoituksen jakautuminen ohjelmakaudella 2014 2020, Kymenlaakso Pk yritysten kilpailukyvyn parantaminen n. 28

Lisätiedot

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2)

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014-2020 5.6.2014 EAKR TL 2 Uuden

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta

Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta EU:n Itämeri-strategian sidosryhmätilaisuus Ympäristöministeriö, 6.4.2016 Ylitarkastaja Harri Ahlgren Työ- ja elinkeinoministeriö,

Lisätiedot

EAKR rahaston tilannekatsaus

EAKR rahaston tilannekatsaus EAKR rahaston tilannekatsaus Riitta Kallström 7.10.2016 Hankehaku 2014 Etelä-Suomen yhteiset teemat: 1. Pohjoinen kasvuvyöhyke innovaatioalustana 2. Biotalouden uudet liiketoimintamahdollisuudet Maakunnalliset

Lisätiedot

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014 2020 EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Satu Sikanen 13.3.2014 Rakennerahasto-ohjelmassa esitettyjä kehittämishaasteita

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu. EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 204-2020 Huippuvalmennuspäivät Helsinki 3.2.203 Opetusneuvos Seija asku seija.rasku@minedu.fi Valmistelu EU:ssa akennerahastotoimintaa ohjaavat asetukset Asetusluonnokset

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 2631/31/15 Hakemuksen saapumispvm 17.9.2015 Hakijan virallinen nimi Geologian tutkimuskeskus Hankkeen julkinen nimi Mineral

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Toimialarajat ylittävä toimintamalli puun käytön lisäämiseksi

Toimialarajat ylittävä toimintamalli puun käytön lisäämiseksi Toimialarajat ylittävä toimintamalli puun käytön lisäämiseksi Yhteishankkeen koordinaatio: Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kalevi Mäkelä, projektipäällikkö kalevi.makela@lahtisbp.fi GSM 050 5912349 www.southwood.fi

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Pohjois-Savon maakuntaseminaari 27.9.2013 Kari Aalto Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen EU-toimisto

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Rahoitus ja toimintalinjat 28.5.2013/ 4.6.2013 Rakennerahastojen rahoitus Suomessa (vuoden 2011 hinnoin) 2014-2020 2007-2013

Lisätiedot

Tarja Meristö & Jukka Laitinen Kestävä kehitys ja Triple Helix - yhteistyö alueellisen menestyksen avain?

Tarja Meristö & Jukka Laitinen Kestävä kehitys ja Triple Helix - yhteistyö alueellisen menestyksen avain? www.laurea.fi Tarja Meristö & Jukka Laitinen Kestävä kehitys ja Triple Helix - yhteistyö alueellisen menestyksen avain? Jukka Laitinen Laurea-ammattikorkeakoulu/FuturesLab CoFi Lahden tiedepäivä 10.11.2015

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Sisältönäkökulma Tutkimus Yritysten tuotekehitys Innovatiiviset julkiset hankinnat Kansainväliset T&K&I- alustat DM Luonnonvarat

Lisätiedot

Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi

Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Luonnos 9.1.2015 Suuntaviivat (tavoitteet) aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiselle Uudistuvan

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä

OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä Jyrki Myllyvirta kaupunginjohtaja Lahti 2011 Yksi nopeasti kasvavista kaupunkiseuduista, erityisesti korkeakoulutetun väestön osalta Suomen merkittävin

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC Yleistä - ENPI = European Neighbourhood and Partnership Instrument - CBC = Cross-border

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus

Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus 27.10.2016 Tampereen kaupungin innovaatiopolitiikka Tampere on kaupunkistrategiansa ja elinvoimasuunnitelman mukaisesti lähtenyt voimakkaasti uudistamaan elinkeino-,

Lisätiedot

Biotalous-INKA

Biotalous-INKA Biotalous-INKA 2014-2020 INKA Innovatiiviset kaupungit ohjelma 2014-2020 Toiminta-ajatus: Haastaa kaupunkiseudut hyödyntämään kasvupotentiaalinsa kansantalouden vetureina Tavoite: Tukea kaupunkiseutujen

Lisätiedot

Menoluokat Etelä-Suomen EAKRohjelmassa. Mari Kuparinen 28.9.2011 Helsinki

Menoluokat Etelä-Suomen EAKRohjelmassa. Mari Kuparinen 28.9.2011 Helsinki Menoluokat Etelä-Suomen EAKRohjelmassa Mari Kuparinen 28.9.2011 Helsinki Lissabonin prosentti Yleisasetus (1083/2006) 9 artikla, 3. kohta: Rahastoista osarahoitettu tuki kohdennetaan kilpailukyvyn edistämistä

Lisätiedot

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Kehitysmaat ja kehittyvät maat avoinna uusiutuvan energian liiketoiminnalle DM 819060 06-2011 Groove - ohjelman tavoite Nostaa suomalaisten

Lisätiedot

Resurssiviisas tulevaisuus - seminaari 26.5.2016, Kuopio Hille Hyytiä

Resurssiviisas tulevaisuus - seminaari 26.5.2016, Kuopio Hille Hyytiä Eurooppalaiset ja valtakunnalliset energiatehokkuustavoitteet, kuinka yritysten kilpailukykyä voidaan parantaa vähähiilisin ja energiatehokkain ratkaisuin? Resurssiviisas tulevaisuus - seminaari 26.5.2016,

Lisätiedot

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy SmartChemistryPark Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy Varsinais-Suomessa on laajasti kemian osaamista jolla voidaan vastata moneen tulevaisuuden yhteiskunnalliseen haasteeseen MATERIAALI- VIRTOJEN

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR OHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR OHJELMA 2007 2013 Päijät-Hämeen liitto, Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö ETELÄ-SUOMEN EAKR OHJELMA 2007 2013 Teemahankkeet YMPÄRISTÖ Päivitetty: 9.7.2013 2 (7) A32017 Bio Refine Tech Biojalostamo-osaamisen ja liiketoiminnan

Lisätiedot

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 2.9.2016 ERM ennakoidun rakennemuutoksen varautumissuunnitelma Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) hallinta tarkoittaa elinkeinoja aktiivisesti uudistavaa

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle 2013 Eera kehittää alustaa suomalaisen cleantech-osaamisen verkostoimiseksi ja viemiseksi

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia 8.5.2014 Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous 1900 2014 2030 Biotalous on talouden seuraava aalto,

Lisätiedot

Kansallinen ja alueellinen kansainvälistyminen CASE pohjoinen

Kansallinen ja alueellinen kansainvälistyminen CASE pohjoinen Kansallinen ja alueellinen kansainvälistyminen CASE pohjoinen 2.12.2013 Eero Pekkarinen apin ammattikorkeakoulu Sisältö ähtökohdat ja askeleet apissa apin ammattikorkeakoulu Ongelmia ja haasteita Kansainvälisen

Lisätiedot

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus (2012 2016) vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean säätiö. Resurssiviisaudesta elinvoimaa FISU-vuosiseminaari 8.6.2016 Helsinki Tiina Kähö

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean säätiö. Resurssiviisaudesta elinvoimaa FISU-vuosiseminaari 8.6.2016 Helsinki Tiina Kähö Pääkaupunkiseudun Smart & Clean säätiö Resurssiviisaudesta elinvoimaa FISU-vuosiseminaari 8.6.2016 Helsinki Tiina Kähö Suomi tarvitsee kansainvälisen mittaluokan hiilineutraalin kiertotalouden referenssialueita

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Raahe 7.2.2013 Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Mitä rakennerahastot ovat? EU:n ja valtion alueiden kehittämiseen tarkoitettua rahoitusta Tavoitteena vähentää alueiden

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Seurantakomitean kokous Liminka/Oulu 18.-19.5.2016 Ylitarkastaja Harri Ahlgren, työ- ja elinkeinoministeriö, yritys- ja alueosasto Ohjelman edistymistilanne

Lisätiedot

Asumisen klusterin Road Show Joensuussa 18.9.2012

Asumisen klusterin Road Show Joensuussa 18.9.2012 Asumisen klusterin Road Show Joensuussa Asukaslähtöinen asumisen kehittäminen Energia- ja elinkaaritehokkuus kaupunkiasumisen ja aluerakentamisen kohteissa Energiaviisas rakentaminen vuoteen 2020 (ERA

Lisätiedot

KULTU-kokeiluhankkeet

KULTU-kokeiluhankkeet KULTU-kokeiluhankkeet Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman Vähemmästä viisaammin tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Sen mukaan

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Biotalouden uudet arvoverkot

Biotalouden uudet arvoverkot Biotalouden uudet arvoverkot Metsäbiotalouden Roadshow 2013 24.9.2013 Kokkola Petri Nyberg Jyväskylä Innovation Oy Kuva, jossa ihmisiä, tässä markkeerauskuva Sisältö Taustaa Projektin kuvaus Tunnistettuja

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA

KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA Tekesin toiminta-ajatus Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Central Baltic ohjelma

Central Baltic ohjelma Central Baltic ohjelma 2014-2020 14.9.2015 Ohjelmamaat Suomi + Ahvenanmaa, Ruotsi, Viro ja Latvia Suomessa ohjelma-alueena Etelä- Suomi: Etelä-Karjala*, Kanta- Häme*, Kymenlaakso, Pirkanmaa*, Satakunta,

Lisätiedot

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen Business as (un)usual rahoittajan näkökulma 13.8.2013 Ilmi Tikkanen EU hankkeiden vaikuttavuudesta Havaintoja EU:n ohjelmakaudelta 2007 2013 Tuleva EU:n ohjelmakausi 2014 2020 (valmistelu) Etelä-Suomen

Lisätiedot

VERKOSTOJA KOROSTAVA KANSAINVÄLISYYSOHJELMA JA ESIMERKKEJÄ KANSAINVÄLISTEN VERKOSTOJEN ARVIOINTITYÖKALUISTA

VERKOSTOJA KOROSTAVA KANSAINVÄLISYYSOHJELMA JA ESIMERKKEJÄ KANSAINVÄLISTEN VERKOSTOJEN ARVIOINTITYÖKALUISTA KV-KEVÄTPÄIVÄT 2016 KORKEAKOULUJEN, KAUPUNGIN JA ELINKEINOELÄMÄN YHTEISTYÖN ARVIOINTI KANSAINVÄLISTYMISEN NÄKÖKULMASTA VERKOSTOJA KOROSTAVA KANSAINVÄLISYYSOHJELMA JA ESIMERKKEJÄ KANSAINVÄLISTEN VERKOSTOJEN

Lisätiedot

HENKILÖLIIKENTEEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN

HENKILÖLIIKENTEEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN HENKILÖLIIKENTEEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Jenni Eskola 15.1.2015 TAUSTAT JA TAVOITTEET Hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmiä henkilöliikenteen asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen ja muuntaa ne vaateiksi

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN ETELÄ-KARJALAN VARAUTUMISSUUNNITELMA RAKENNEMUUTOKSEEN MYR 22.2.2016 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 22.2.2016

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron alueellisen optimin etsinnässä 30.8.2016 Navigators of sustainability LCA Consulting Oy Erikoistunut materiaali- ja energiavirtojen hallinnan parantamiseen elinkaarimallintamisen

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia. Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma

Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia. Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Sisältö 1. Biotalous on talouden seuraava aalto 2. Biotalouden

Lisätiedot

Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan

Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan KAAKKOIS-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISVERKOSTON KOKOUS 2/2015 Valtteri Karhu 7.10.2015 Valtteri Karhu Selvitettävät kysymykset 1) Millä

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälitys

Koulutus- ja tiedonvälitys Koulutus- ja tiedonvälitys Savonlinna 25.5.2015 Mikkeli 27.5.2015 Kehityspäällikkö Ossi Tuuliainen Etelä-Savon ELY-keskus Maaseutupalvelut yksikkö M01 Tietämyksen siirtoa ja tiedotusta koskevat toimet

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan liiton EAKR-haku

Etelä-Pohjanmaan liiton EAKR-haku Etelä-Pohjanmaan liiton EAKR-haku 1.9.2014 saakka 17.6.2014 Esityksen sisältö Haettavissa oleva liiton EAKR-rahoitus rakennerahasto-ohjelman eritystavoitteittain Tuettava toiminta Erityiset valintaperusteet,

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 2 Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 3 Karelia-ammattikorkeakoulu - Ylläpitäjänä Karelia Ammattikorkeakoulu Oy - Kampukset: Sirkkala, Tikkarinne,

Lisätiedot