KOHTI älykästä erikoistumista ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMAN TOIMINTALINJA 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOHTI älykästä erikoistumista ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMAN 2007 2013 TOIMINTALINJA 5"

Transkriptio

1 KOHTI älykästä erikoistumista ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMAN TOIMINTALINJA 5

2 sisältö PÄÄKIRJOITUS 3 ARVIOINTI 4 Airport Concepts 6 Hallinnoija: Vantaan Innovaatioinstituutti Oy MATERIAALITEHOKAS 8 JÄTEHUOLTO Hallinnoija: HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Etelä-Suomen logistiikka- 10 keskusjärjestelmän kehittäminen - ESLogC Hallinnoija: Teknologiakeskus TechVilla Oy TULEVAISUUDEN JOUSTAVA 12 PAKKAUSLINJA Hallinnoija: Lappeenrannan teknillinen yliopisto / Teknillinen tiedekunta / Konetekniikan osasto KESTÄVÄ ASUMINEN JA 14 YMPÄRISTÖ Hallinnoija: Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy RENEWTECH Tuulivoima- 16 teknologian ja -liiketoiminnan kehittäminen Hallinnoija: Cursor Oy KANSAINVÄLINEN 18 VESIOSAAMISKESKUS IAWTC Hallinnoija: Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Game cluster 19 Hallinnoija: Cursor Oy 2 Julkaisuvuosi 2013

3 ETELÄ-SUOMI matkalla kohti 3 älykästä erikoistumista Etelä-Suomessa on EU:n ohjelmakaudella systemaattisesti kehitetty alueiden omia vahvuuksia ja luotu verkostoja osaamiskeskittymien välille kansallisesti ja kansainvälisesti. Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta on yhteisesti kohdistettu huippuosaamisen vahvistamiseen mm. ympäristö- ja energiateknologian, hyvinvoinnin, logistiikan sekä metsä- ja teknologiateollisuuden aloilla. Uutuutena mukaan on tullut myös pelialan yritysten ja koulutuksen kehittäminen. Tässä julkaisussa esitellään kahdeksan kiinnostavaa hankekokonaisuutta, joissa yhteistyöllä rakennetaan tulevaisuuden menestystarinoita Etelä- Suomeen. Paikallinen Kansainvälinen (erityisesti Itämeren alue) Alueidenvälinen Alueellinen EU:n seuraavan rakennerahastokauden valmistelu on parhaillaan käynnissä. Sen keskeisiä periaatteita ovat Eurooppa 2020 strategian älykäs, kestävä ja osallistava kasvu sekä älykäs erikoistuminen (smart specialisation). Se tarkoittaa alueiden omien vahvuuksien tunnistamista, alueen kilpailuetujen korostamista ja alueellisten innovaatiojärjestelmien vahvistamista kaikilla tasoilla: alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Älykkäässä erikoistumisessa hyödynnetään alueiden monimuotoisuutta ja vahvistetaan tunnistettuja osaamisaloja ja innovaatiokeskittymiä riittävän osaamispohjan ja kriittisen massan saavuttamiseksi tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Niukkenevien resurssien oloissa tämä tulee vaatimaan yhteistyön syventämistä niin alueiden välillä kuin kansainväliselläkin tasolla. Etelä-Suomi on tässä jo pitkällä ja se luo hyvän pohjan valmistauduttaessa tulevaan ohjelmakauteen. Mari Kuparinen Ohjelmajohtaja

4 Arviointi: Temaattinen keskittäminen luo kilpailuetua Toimintalinjan 5 ulkoisen arvioinnin toteutti MDI yhdessä Suomen Itämeri-instituutin kanssa vuoden 2012 aikana. Toteutuksessa arvioitiin eteläsuomalaisia innovaatiovalintoja, -painopisteitä ja -strategioita sekä peilattiin niitä Itämeren alueen yhteisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Arviointi toteutettiin kehittävällä otteella aineistotutkimuksen ja työpajojen kautta. Operatiivisen arvioinnin rinnalla tavoitteena oli parantaa eteläsuomalaisten hanketoimijoiden valmiuksia siirtyä tulevaan EU:n rakennerahastokauteen ja vastata nopeasti muuttuvaan globaaliin toimintaympäristöön sekä nostaa esiin eteläsuomalaista yhteistyöpotentiaalia hanketoimijoiden ja rahoittajien kesken. Norja Ruotsi Suomi Venäjä Kanta-Häme Päijät-Häme Etelä-Karjala Varsinais-Suomi Kymenlaakso Uusimaa 4

5 5 Etelä-Suomen EAKR-ohjelmassa temaattinen keskittäminen on toteutettu omana toimintalinjanaan (TL 5), jonka avulla resursseja on kohdennettu ylialueelliseen hanketoimintaan maakuntien kehittämisen kannalta olennaisilla osaamisaloilla. Eteläsuomalaiset hanketoimijat ovat erittäin tyytyväisiä teemakohtaiseen ja ylialueelliseen toimintalinjaan: 87% toteutetun kyselyn vastaajista oli sitä mieltä, että myös tulevasta rakennerahasto-ohjelmasta tulee varata erillinen rahoitus ylimaakunnalliseen hanketoimintaan. Laajoilla hankekokonaisuuksilla on onnistuttu verkottamaan eteläsuomalaisia kaupunkeja ja organisaatioita yhteen, mikä on lisännyt luontaista vuorovaikutusta ja edelleen sosiaalista pääomaa eteläsuomalaisessa kehittäjäverkostossa. Hanketoiminnan tuloksena on syntynyt vakiintuneita yhteistyösuhteita eri organisaatioiden välille ja samalla on voitu tukea eurooppalaista koheesiotavoitetta, kun heikommassa asemassa olevat alueet ovat päässeet mukaan eteläsuomalaisten huippuosaajien verkostoihin ja tekemiseen. Arvioinnin mukaan Etelä-Suomella on useita vahvuusalueita ja potentiaalisia älykkään erikoistumisen teemoja. Yksi vahvuusalue on logistiikka laajasti ymmärrettynä, jolloin liikenteeseen liitetään muu logistiikka-alan osaaminen, tietoverkot ja ICT. Ympäristö/cleantech, uusiutuva energia, koulutusosaaminen, kansainväliset testausalustat, muotoilu ja design sekä materiaalitehokkuus kuuluvat myös alueen vahvuuksiin, joiden osalta löytyy paljon mahdollisuuksia eri alojen osaamisen yhdistämiseen, perinteisten alojen uudistamiseen, uusien innovointimuotojen ja läpimurtoinnovaatioiden kehittämiseen. Julkisten palveluiden kehittämisen ja innovatiivisten julkisten hankintojen kautta voidaan myös löytää uusia vahvuusalueita Etelä-Suomessa ja alueella on potentiaalia nousta kansainvälisesti johtavaksi palvelu- ja sosiaalisten innovaatioiden, käyttäjälähtöisen palveluiden kehittämisen ja palvelumuotoilun alueeksi. Innovaatioita ja edelläkävijämarkkinoita voidaan jatkossa edistää entistä enemmän innovatiivisten julkisten hankintojen avulla ja tässä Etelä-Suomen kaupungeilla on keskeinen rooli. Jatkossa eri alojen rajat ylittävä hyödyntäminen on entistä tärkeämpää: eri osaamisalojen yhdistäminen, perinteisten alojen uudistaminen ja teknologinen erityisosaaminen ovat keskeisiä tekijöitä. Huippuosaamista tulee edistää entistä enemmän kansainvälisyyden kautta. Tulevalla ohjelmakaudella tämä edellyttää uudenlaista, perinteisten osaamisalojen rajat rikkovaa toimintaa sekä kansainvälisten verkostojen luomista ja kykyä johtaa niitä. On osattava hyödyntää vahvemmin eri rahoitusinstrumenttien mahdollisuuksia ja lisätä riskinottokykyä. Tällainen näkökulma korostaa entisestään älykkään erikoistumisen ulottuvuutta hanketoiminnassa ja erityisesti ylialueellisessa toiminnassa. Globaalin ja eurooppalaisen talouden haasteet ja käynnissä oleva rakennemuutos korostavat EU:n, kansallisen ja alueellisen tason toimien sekä julkisten ja yksityisten investointien kohdentamisesta muutoksen hallintaan ja uudistumiskykyyn. Alueiden osaaminen tulee hyödyntää laajasti myös pienten ja keskisuurten kaupunkien vahvuudet huomioiden. Rakennemuutoksen hallinta, johtaminen ja sen kautta avautuvien mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttävät uudenlaisten alueellisten innovaatiotoiminnan mallien ja innovaatioalustojen kehittämistä.

6 6 Airport Concepts A31794 Hallinnoija: Vantaan Innovaatioinstituutti Oy Kesto: Kokonaisbudjetti: EAKR ja valtion tuki: Toteuttajat: Vantaan Innovaatioinstituutti Oy Turun yliopisto / Innovaatiot ja yrityskehitys (BID) -keskus

7 Innovaatiot siivilleen lentokenttähankkeessa 7 Kansainvälisillä lentoasemilla korostuu uusien innovaatioiden tarve. Matkustajamäärät kasvavat jatkuvasti ja samalla ympäristötietoisuus sekä taloudelliset muutokset pakottavat hakemaan uusia ratkaisuja. Airport Concepts -hanke miettii ilmailualan yrityksille ja organisaatioille uusia liiketoiminnan malleja tukeutuen suomalaiseen osaamiseen ja innovatiivisuuteen. Kaikilla hankkeen toimijoilla on yhteinen tavoite: tehdä entistä parempia ja toimivampia lentoasemia. Airport Concepts -hankkeessa kehitetään kolmea pääkonseptia. Yksi keskittyy lentokentän kehittämiseen tehokkaalla suunnittelulla, toisessa paketoidaan suomalaista lentokenttien talvikunnossapito-osaamista ja kolmannessa jalostetaan lentoturvallisuuden yritysten yhteistyötä. Toiminnan keskellä on lentokentillä työskentelevien yritysten muodostama Airport Cluster Finland. Uusia palveluja kehitetään pitkälti yhdistelemällä ja täydentämällä hankkeeseen osallistuvien yritysten sekä näiden kumppaniyritysten tuotteita ja palveluja.

8 8 MATERIAALITEHOKAS JÄTEHUOLTO / A31559 Hallinnoija: HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Kesto: Kokonaisbudjetti: EAKR ja valtion tuki: Toteuttajat: HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä Aalto korkeakoulusäätiö / Aalto yliopisto, Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus Turun seudun Jätehuolto Oy Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy

9 Suunnitelmallisuus syö jätevuorta pienemmäksi 9 Suomessa päätyy yhä lähes puolet yhdyskuntajätteistä kaatopaikalle. Jätehuollon materiaalitehokkuuden näkökulmasta Suomi on Euroopan keskikastia, joten työsarkaa kierrätyksen mallimaiden tavoittamiseksi riittää. Materiaalitehokas jätehuolto -hankkeessa tähdätään yhdyskuntajätteen määrän vähentämiseen kotitalouksissa ja julkisissa palveluissa. Toisena tavoitteena on ohjata entistä tehokkaammin jätteitä kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön. Ensisijaisena keinona on luoda toimivampaa tiedotusta ja sitä kautta tehostaa jätteiden lajittelua. Esimerkiksi isännöitsijöille luodaan uusia toiminta- ja tiedotustapoja, joilla pyritään tehostamaan jätteiden lajittelua taloyhtiöissä. Yksi kehityskohteista on jätehuollon etäseuranta ja suunnittelu internetissä. Aalto-yliopiston Lahden keskus on kehittänyt Kierrätyspalvelimen, joka seuraa reaaliajassa asukkaiden ja julkisorganisaatioiden lajittelemia materiaaleja, arvioi kertyviä jätemääriä sekä antaa tietoa keräysastioiden optimaalisesta sijoittamisesta asuin- ja toimistoalueilla. Kuva: HSY / Kai Widell Kuva: HSY / Hannu Bask Kuva: HSY / Jenni-Justiina Niemi

10 10 ETELÄ-SUOMEN LOGISTIIKKA- KESKUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN - ESLogC A31142 Hallinnoija: Teknologiakeskus TechVilla Oy Kesto: Kokonaisbudjetti: EAKR ja valtion tuki: Toteuttajat: Teknologiakeskus TechVilla Oy Lahden ammattikorkeakoulu Hämeen ammattikorkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu Oy VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Suomen ympäristöopisto SYKLI

11 LOGISTIIKKAKESKUSJÄRJESTELMÄN kehittäminen 11 Logistiikkakeskukset ovat kuljetusjärjestelmämme solmukohtia, joissa kohtaavat niin tavara-, tieto- kuin rahavirrat. ESLogC-hankkeessa keskityttiin näiden logistiikan solmukohtien systemaattisen kehittämiseen ensi kerran Suomessa. Osallistujat kehittivät Etelä-Suomen logistiikkakeskusverkostoa tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Kootun tiedon avulla verkostoa saadaan rakennettua entistä tuottavammaksi, tehokkaammaksi sekä kansainvälisesti kilpailukykyisemmäksi logistiikkapalvelukokonaisuudeksi. Logistiikkakeskusjärjestelmän kehittämiseksi hankkeessa kehitettiin ratkaisuja mm. logistiikkakeskusten sijaintiin, suunnitteluun, luokitteluun, sisälogistiikkaan, tekniikoihin sekä osaamiseen. Projektin tulokset ja ratkaisut on kerätty käytännöllisesti Logistiikkakeskuksen kehittäjän käsikirjaan sekä Logistiikkakeskuksen kehittäjän työpöydälle verkkoon yli 160 tietokorttina. Näin tieto on välittömästi hyödynnettävissä yrityksissä ja muissa organisaatioissa. Pohjatiedot käsikirjaan ja työpöydälle on kerätty useiden yrityshaastattelujen ja selvitysten kautta sekä monien työpajojen ja seminaarien avulla. Hankkeessa on ollut mukana yhteensä yli 80 yritystä tai julkista organisaatiota usealta eri toimialalta. Hankkeen tuottama tieto auttaa logistiikka-alan toimijoiden lisäksi julkisen sektorin päättäjiä ohjaamaan logistiikan solmupisteiden kehitystä. Löydetyt ratkaisut toimivat myös hyödyllisenä suuntaviivana logistiikkakoulutuksen kehittämiseen.

12 TULEVAISUUDEN JOUSTAVA PAKKAUSLINJA 1 / A30721 Hallinnoija: Lappeenrannan teknillinen yliopisto / Teknillinen tiedekunta / Konetekniikan osasto Kesto: Kokonaisbudjetti: EAKR ja valtion tuki: Toteuttajat: Lappeenrannan teknillinen yliopisto / Teknillinen tiedekunta / Konetekniikan osasto Åbo Akademi Lahden ammattikorkeakoulu /Muotoiluinstituutti 12 TULEVAISUUDEN JOUSTAVA PAKKAUSLINJA 2 / A30722 Hallinnoija: Lappeenrannan teknillinen yliopisto / Teknillinen tiedekunta / Konetekniikan osasto Kesto: Kokonaisbudjetti: EAKR ja valtion tuki: Toteuttajat: Lappeenrannan teknillinen yliopisto / Teknillinen tiedekunta / Konetekniikan osasto

13 Parempia ja ekologisempia pakkauksia 13 Jatkossa yhä useampi elintarvike pakataan muovin tai metallin sijaan uusiutuvista luonnonvaroista valmistettuun pakkaukseen. Kuitupohjaisten pakkausmateriaalien parantuneet ominaisuudet mahdollistavat jo kovien muovimateriaalien korvaamisen. Suomalainen metsäteollisuus ja siihen läheisesti liittyvät teollisuudenalat etsivät aktiivisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Pakkaamisen volyymit kasvavat jatkuvasti ja pakkausliiketoiminta onkin merkittävä kasvualue koko Euroopassa. Kartonkipakkausten valmistusta kehittäneessä Tulevaisuuden joustava pakkauslinja -projektissa innovoitiin kuluttajaystävällisiä ja älykkäitä pakkauskonsepteja.hankkeessa kehitettiin ja rakennettiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) pakkaustekniikan laboratorioon uudentyyppinen kartonkipakkauksien valmistuslinja, jossa pakkauksen nuuttaus, leikkaus sekä prässäämällä toteutettava muodonanto tapahtuvat yhdessä valmistusvaiheessa. Lisäksi hankkeessa kehitettiin uusia painettavia ilmaisimia, joiden avulla kuluttajalle voidaan antaa tietoa esimerkiksi pakatun elintarvikkeen tuoreudesta. Samalla luotiin kolme uutta kartonkipakkausratkaisua yhdistämällä LUT:n valmistustekninen ja Åbo Akademin indikaattoreihin liittyvä osaaminen sekä Lahden muotoiluinstituutin pakkausdesigniin liittyvä asiantuntemus. Muotoiluinstituutilla oli tärkeä rooli myös pakkauslinjan teollisen muotoilun ja käyttöliittymän suunnittelussa.

14 14 KESTÄVÄ ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ (K-EASY) / A31452 Hallinnoija: Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Kesto: Kokonaisbudjetti: EAKR ja valtion tuki: Toteuttajat: Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Innopark Programmes Oy Posintra Oy Culminatum Innovation Oy Ltd Lappeenrannan teknillinen yliopisto

15 ÄLYÄ asumiseen 15 Tavallisen ihmisen hiilijalanjäljestä suurin osa koostuu asumisen aiheuttamasta energiankulutuksesta. Varsinkin pohjoisissa oloissa, joissa lämmityskustannukset kohoavat korkeiksi on energiatehokkaan asumisen kehittäminen erityisen tärkeää. Kestävä asuminen ja ympäristö -hankkeessa kehitetään kiinteistöjen energiatehokkuutta, jätehuoltoa sekä talotekniikkaa. Hankkeen kohderyhmiä ovat rakentamis- ja kiinteistöalalla toimivat pk-yritykset, kiinteistöjen omistajat sekä kunnat ja kaupungit. Hankkeessa asiaa lähestytään viidestä näkökulmasta: Asuin- ja teollisuuskiinteistöjen energiatehokkuus (ASTE) selvittää rakennusten energian kulutusta ja sen säästömahdollisuuksia korjausrakentamisen keinoin. Tähän mennessä energiatehokkuuden parantamiseksi tähtäävät hankkeet ovat käsitelleet rakentamista lähinnä uudistuotannon kautta, vaikka korjausrakentaminen on Suomen rakennuskannan osalta varsin merkittävää. Materiaalitehokkuus ja jätehuolto -osiossa tarkoitus on pilottialueiden ja -kiinteistöjen avulla saada aikaan merkittäviä jätehuollon kehittämismalleja Etelä-Suomen alueella ja synnyttää uusia tuotteita. Ennakoivassa talotekniikassa rakennetaan lisä-älyä lämmönohjausjärjestelmälle yhdistämällä tiedot käyttäjien energiakulutustavoista ja paikallisesta sääennusteesta. Energiankulutusseuranta kohdistuu sähkön lisäksi kaukolämpöön ja vedenkäyttöön. Työkaluja vähähiiliseen aluerakentamiseen osiossa rakennetaan käyttäjäystävällinen työkalu, jonka avulla kaupunki tai kunta pystyy ohjaamaan aluekehitystä vähähiilisen yhteiskunnan tavoitteiden mukaisesti. JÄTEKIMARA keskittyy tutkimaan rakentamisessa syntyvien jäte- ja kierrätysmateriaalien hyödyntämistä eri tuotesovelluksissa sekä arvioidaan näiden käytettävyyttä uusissa tuotteissa.

16 16 RENEWTECH - Tuulivoimateknologian ja -liiketoiminnan kehittäminen A31777 Hallinnoija: Cursor Oy Kesto: Kokonaisbudjetti: EAKR ja valtion tuki: Toteuttajat: Cursor Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy / Tekniikka ja liiketalous Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy / NELI Lappeenrannan teknillinen yliopisto Wirma Lappeenranta Oy Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI

17 Puhdas energia myötätuulessa 17 RENEWTECH-hanke kokoaa Kaakkois-Suomen tuulivoimaosaamisen yhteen tavoitteenaan tuulivoimateknologian ja -liiketoiminnan kehittämisen vientituotteiksi saakka. Hankkeessa luodaan uusia kaupallisia tuulivoimainnovaatioita, huoltokonsepteja ja logistiikkaratkaisuja. Hankkeessa kehitetään myös tuulivoimaalan koulutusta ja huippututkimusta. Esimerkiksi Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu tarjoavat yhteisesti insinööriopiskelijoille aiheeseen liittyviä opintokokonaisuuksia. Tuulivoimaklusteri mahdollistaa asiakkaiden tarpeisiin vastaavien innovatiivisten ratkaisujen kehittämisen, pilotoinnin ja kaupallistamisen yhdessä teknologiayritysten ja yliopistojen kanssa. Klusterin palvelumalli lähtee siitä, että jo olemassa olevaa osaamista ja resursseja käytetään kehitysalustana täsmäratkaisujen luomiseksi. Yritykset itsessään edustavat alansa huippua omilla sektoreillaan ja saavat lisäpotkua tiede- ja tutkimusmaailmasta. Kaakkois-suomen tavoitteena on lisätä merkittävästi tuulivoiman käyttöä vuoteen 2015 mennessä, mikä antaa hyvän mahdollisuuden testata uusia sovelluksia konkreettisissa kohteissa.

18 * käynntistynyt 2012 Vesiosaamista idän markkinoille Jätevesien toimivampi puhdistaminen ja ympäristöystävälliset ratkaisut nousevat yhä tärkeämmiksi myös Venäjällä. Suomesta löytyy merkittävää vesi- ja ympäristöalan osaamista ja innovatiivisia pk-yrityksiä. Tätä tietotaitoa jalostetaan vientituotteiksi Kansainvälinen vesiosaamiskeskus -hankkeessa. Hankkeessa kehitetään ja laajennetaan yhdessä Pietarin vesilaitoksen Vodokanalin kanssa perustetun Kansainvälisen vesiosaamiskeskuksen (IAWTC, International Advanced Water Technologies Center) toimintaa myös muualle Venäjälle. Tavoitteena on edistää Etelä-Suomen pk-yritysten kilpailukykyä ja liiketoimintaa sekä alueen yliopistojen, tutkimuslaitosten sekä ammatillisten lisäkouluttajien verkostoitumista Itämeren alueella. Ovien avaaminen ja oikeiden kontaktien etsiminen liiketoiminnan vauhdittamiseksi on vesiosaamiskeskuksen tärkeimpiä palveluita. Kumppaniyhteistyön kautta hankkeeseen liittyneille yrityksille annetaan mahdollisuudet hyödyntää alan uusinta tutkimustietoa. Hankkeessa valmistuu muun muassa markkinaselvitys, jossa kartoitetaan millaista puhtaan veden osaamista Venäjällä tarvitaan ja sen jälkeen luodaan kontakteja venäläisten toimijoiden ja eteläsuomalaisten alan yritysten välille. 18 KANSAINVÄLINEN VESIOSAAMISKESKUS IAWTC lisää kilpailukykyä, liiketoimintaa, innovaatioita, osaamista ja puhdas itämeri / A32138 Hallinnoija: Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Kesto: Kokonaisbudjetti: EAKR ja valtion tuki: Toteuttajat: Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Lappeenrannan teknillinen yliopisto / Erotustekniikan keskus Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy Culminatum Innovation Oy Ltd

19 Pelialalle lisää vauhtia 19 * käynntistynyt Angry Birds, Alan Wake, Habbo Hotel ja muut suomalaiset menestyspelit ovat raivanneet tietä suomalaisille pelialan yrittäjille, mutta kilpailu ajasta pelikonsoleissa ja kännyköissä on kovaa Viiden korkeakoulun ja kahden kehitysyhtiön yhteinen Game Cluster -hanke edesauttaa uusien yritysten ja työpaikkojen syntymistä pelialalle. Yksi tärkeimpiä tavoitteita on pelialan koulutuksen kehittäminen siten, että suomalaisille peliyrityksille saadaan alan parasta osaamista. Peliklusterissa tuodaan myös yhteen edelläkävijäyritysten kokemuksia ja kontakteja sekä yhteistyökumppanien resursseja, jotta uusilla yrityksillä on paremmat mahdollisuudet rakentaa kansainvälistä liiketoimintaa ja saada pelejään maailmanlaajuiseen jakeluun. Game Cluster -hanke on osa suurempaa pelialan hankekokonaisuutta, jossa rakennetaan Etelä-Suomeen vahva pelialan ekosysteemi ja kehitysputki maailmalle, jotta maailmanlaajuiset menestystarinat saavat jatkoa. Game cluster / A32139 Hallinnoija: Cursor Oy Kesto: Kokonaisbudjetti: EAKR ja valtion tuki: Toteuttajat: Cursor Oy Wirma Lappeenranta Oy Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy Saimaan ammattikorkeakoulu Oy Turun ammattikorkeakoulu

20 MBE KOHTI älykästä erikoistumista ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMAN TOIMINTALINJA 5 Varsinais-Suomi Päijät-Häme Etelä-Karjala Kanta-Häme Kymenlaakso Uusimaa Tässä julkaisussa esitellään Etelä-Suomen EAKR-ohjelman toimintalinjan 5 hankkeita ja arviointituloksia. Julkaisu pitää sisällään kahdeksan kiinnostavaa eteläsuomalaista hankekokonaisuutta. Niiden avulla luodaan monipuolinen katsaus Etelä-Suomen teemahankkeisiin ja niiden tekijöihin. Etelä-Suomen EAKR-ohjelma on yksi Suomen neljästä EAKR-ohjelmasta ohjelmakaudella Etelä- Suomen ohjelma-alueen muodostavat Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme, Uusimaa ja Varsinais-Suomi. etelä-suomen eu-yksikkö Päijät-Hämeen liitto PL 50 (Hämeenkatu 9) LAHTI

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 EAKR-hankehaku Etelä-Suomessa. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 19.5.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 EAKR-hankehaku Etelä-Suomessa. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 19.5.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 EAKR-hankehaku Etelä-Suomessa Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 19.5.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia kestävästä, älykkäästä

Lisätiedot

Ohjelmakausi 2014-2020

Ohjelmakausi 2014-2020 Hämeen liiton EAKR-info 11.6.2014 Osmo Väistö, Hämeen liitto Ohjelmakausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Rakennerahasto-ohjelman rahoitus vuonna 2014 Kanta-Hämeessä

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 3.4.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 3.4.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 3.4.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia kestävästä, älykkäästä ja

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

Uudenmaan painotukset EAKR-hakuun

Uudenmaan painotukset EAKR-hakuun Uudenmaan painotukset EAKR-hakuun Syksy 2015 talvi 2016 Mari Kuparinen Kasvun mahdollisuudet Toimiva arki Kestävä luonnontalous Avoimet kehitysympäristöt ja älypalvelut Uusiutuva yritystoiminta Ympäristöliiketoiminta

Lisätiedot

RAKSA Foorumi 2014. Kestävä asuminen ja ympäristö - K-EASY loppuseminaari

RAKSA Foorumi 2014. Kestävä asuminen ja ympäristö - K-EASY loppuseminaari RAKSA Foorumi 2014 Kestävä asuminen ja ympäristö - K-EASY loppuseminaari Ohjelma 13.00 Tilaisuuden avaus Juha Salmi, toimitusjohtaja, Suomen Asuntotietokeskus Oy 13.05 Rakennetun ympäristön elinkaari -

Lisätiedot

Vähähiilinen maankäyttö ja kaavoitus Päijät- Hämeessä seminaari 21.1.2014

Vähähiilinen maankäyttö ja kaavoitus Päijät- Hämeessä seminaari 21.1.2014 Vähähiilinen maankäyttö ja kaavoitus Päijät- Hämeessä seminaari 21.1.2014 Linkki esityksiin lähetetään osallistujille seminaarin jälkeen WLAN Sibeliustalo Käyttäjätunnus: Salasana: Vähähiilinen maankäyttö

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR OHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR OHJELMA 2007 2013 Päijät-Hämeen liitto, Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö ETELÄ-SUOMEN EAKR OHJELMA 2007 2013 Teemahankkeet METSÄTEOLLISUUS- KLUSTERI Päivitetty: 30.6.2011 2 (5) A30665 ÄLYKOP - Metsäteollisuuden osaamisella

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 11.3.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 11.3.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 11.3.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia kestävästä, älykkäästä

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Etelä-Suomen Logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen 2009-2012. - Huomisen logistiikkaa -

Etelä-Suomen Logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen 2009-2012. - Huomisen logistiikkaa - Etelä-Suomen Logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen 2009-2012 - Huomisen logistiikkaa - Yhteistyössä Tausta: Etelä-Suomen EAKRohjelma Etelä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen EAKRohjelman

Lisätiedot

Etelä-Suomi kohti älykästä erikoistumista

Etelä-Suomi kohti älykästä erikoistumista Etelä-Suomi kohti älykästä erikoistumista Itämeriyhteistyön ja uuden ohjelmakauden mahdollisuudet Aulanko, Hämeenlinna 30.8.2012 Ennakkotehtävän tulosten esittely Ennakkotehtävä kohti uutta rakennerahastokautta

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Vähähiilisyys Suomen rakennerahastoohjelmassa

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Vähähiilisyys Suomen rakennerahastoohjelmassa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Vähähiilisyys Suomen rakennerahastoohjelmassa Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Turku, 16.5.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 43 05.10.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 42 17.10.2016 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 05.10.2016 43 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2017 EAKR-haku

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen INTERREG IVC Alueiden välinen yhteistyö Suomessa Tuomas Turpeinen Mikä on INTERREG IVC? Lissabonin ja Göteborgin strategioissa määriteltyjä tavoitteita korostava yhteistyöohjelma Tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

TL 5 - NÄKÖKULMIA JA KOKEMUKSIA OHJELMAKAUDEN HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ TULEVAISUUDEN JOUSTAVA PAKKAUSLINJA -PROJEKTI. Mika Kainusalmi

TL 5 - NÄKÖKULMIA JA KOKEMUKSIA OHJELMAKAUDEN HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ TULEVAISUUDEN JOUSTAVA PAKKAUSLINJA -PROJEKTI. Mika Kainusalmi TL 5 - NÄKÖKULMIA JA KOKEMUKSIA OHJELMAKAUDEN HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ TULEVAISUUDEN JOUSTAVA PAKKAUSLINJA -PROJEKTI Mika Kainusalmi Projektin tavoitteet Rakentaa uudentyyppinen kartonkipakkauksien valmistuslinja

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Vesi - Yrityksen menestystekijä

Vesi - Yrityksen menestystekijä Vesi - Yrityksen menestystekijä Carl-Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy Sparrausfoorumi 4 3.4.2014 1 Vesi ja ympäristö tulevaisuuden suurimpia teollisuudenaloja - Dynaaminen, kasvava ja kiinnostava

Lisätiedot

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Merenkulun ja tekniikan koulutuksen 250-vuotisjuhlaseminaari Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 16.10.2008 Teija Meuronen Suomen metsäteollisuuden

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Satu Rinkinen, Tuija Oikarinen & Helinä Melkas LUT Lahti School of Innovation 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Alue- ja innovaatiopolitiikan haasteet - Europe

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Lähtökohdat, Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma ja rahoitus Mari Kuparinen 25.3.2013 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 2020 (HALKE 23.3.2012) Yksi

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta Suomen

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Lahti Science Day 2017 Mari Eronen

Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Lahti Science Day 2017 Mari Eronen Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Lahti Science Day 2017 Mari Eronen Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Selvityksessä kartoitettiin energiatehokkuuden

Lisätiedot

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy Vesiyritykset nousuun Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy 1 Vesi ja ympäristö tulevaisuuden suurimpia teollisuudenaloja Dynaaminen, kasvava ja kiinnostava markkina, jolla tarve uusien teknologioiden

Lisätiedot

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen Kestävää kasvua ja työtä ohjelma 2014 2020 Maakuntavaltuusto 15.12.2014 Jussi Lehtinen EAKR rahoituksen jakautuminen ohjelmakaudella 2014 2020, Kymenlaakso Pk yritysten kilpailukyvyn parantaminen n. 28

Lisätiedot

K-EASY /ASTE hankkeesta työkaluja taloyhtiön hallitukselle. Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Projektipäällikkö Johanna Veikkolainen

K-EASY /ASTE hankkeesta työkaluja taloyhtiön hallitukselle. Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Projektipäällikkö Johanna Veikkolainen K-EASY /ASTE hankkeesta työkaluja taloyhtiön hallitukselle Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Projektipäällikkö Johanna Veikkolainen Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Pohjoismaiden johtava Cleantech-teknologiakeskus

Lisätiedot

Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta

Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta EU:n Itämeri-strategian sidosryhmätilaisuus Ympäristöministeriö, 6.4.2016 Ylitarkastaja Harri Ahlgren Työ- ja elinkeinoministeriö,

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2)

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014-2020 5.6.2014 EAKR TL 2 Uuden

Lisätiedot

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Jarmo Jokinen 28.11.2017 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

Ohjelmakauden EAKR ja ESR tilanne. Kymenlaakson Liitto Jussi Lehtinen Maakuntavaltuusto

Ohjelmakauden EAKR ja ESR tilanne. Kymenlaakson Liitto Jussi Lehtinen Maakuntavaltuusto Ohjelmakauden 2007 2013 EAKR ja ESR tilanne Kymenlaakson Liitto Jussi Lehtinen Maakuntavaltuusto 15.12.2014 Kymenlaakson liiton EAKR hanketoiminta ohjelmakaudella 2007 2013 Ohjelmakaudella rahoitusta myönnettiin

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelma 2007-2013

Osaamiskeskusohjelma 2007-2013 Osaamiskeskusohjelma 2007-2013 Pääsihteeri Pirjo Kutinlahti Työ- ja elinkeinoministeriö TEM Innovaatioympäristöt ryhmän sidosryhmätilaisuus 11.3.2008 HELSINKI Osaamiskeskusohjelma 2007-2013 Valtioneuvoston

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR OHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR OHJELMA 2007 2013 Päijät-Hämeen liitto, Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö ETELÄ-SUOMEN EAKR OHJELMA 2007 2013 Teemahankkeet DIGITAALISET SISÄLLÖT JA SÄHKÖISET PALVELUT Päivitetty: 9.7.2013 2 (6) A30809 elive.fi Verkottuvan

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Rakennerahastot ja vähähiilisyys Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Yleistavoitteena vähähiilinen paikallistalous Yritysten tulisi panostaa: - Liiketoimintaosaamiseen - Toimiviin laatujärjestelmiin

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen. Minna Takala / / versio 0.9

Oma Häme. Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen. Minna Takala / / versio 0.9 Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen Minna Takala / 20.2.2017 / versio 0.9 Analyysityökaluna Trello

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO JA MATERIAALITEHOKKUUS. RAKSA FOORUMI Kestävä asuminen ja ympäristö K-EASY Lahti 7.3.2014 Virpi Messman

JÄTEHUOLTO JA MATERIAALITEHOKKUUS. RAKSA FOORUMI Kestävä asuminen ja ympäristö K-EASY Lahti 7.3.2014 Virpi Messman JÄTEHUOLTO JA MATERIAALITEHOKKUUS RAKSA FOORUMI Kestävä asuminen ja ympäristö K-EASY Lahti 7.3.2014 Virpi Messman Innopark Innopark tarjoaa kehityspalveluja ja toimitiloja Hämeenlinnan seudulla Innoparkilla

Lisätiedot

EAKR rahaston tilannekatsaus

EAKR rahaston tilannekatsaus EAKR rahaston tilannekatsaus Riitta Kallström 7.10.2016 Hankehaku 2014 Etelä-Suomen yhteiset teemat: 1. Pohjoinen kasvuvyöhyke innovaatioalustana 2. Biotalouden uudet liiketoimintamahdollisuudet Maakunnalliset

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus Ulla-Riitta Pölönen Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 25.1.2018 Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahaston toimintalinjat ja erityistavoitteet Kestävää kasvua

Lisätiedot

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014 2020 EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Satu Sikanen 13.3.2014 Rakennerahasto-ohjelmassa esitettyjä kehittämishaasteita

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Teolliset Symbioosit kiertotaloutta edistämässä 2015-2017

Teolliset Symbioosit kiertotaloutta edistämässä 2015-2017 Teolliset Symbioosit kiertotaloutta edistämässä 2015-2017 Hankeiltapäivä 19.11.2015 Lähde: International Synergies www.international-synergies.com 2 Teolliset Symbioosit Hankkeen toteuttaja ja hallinnoija:

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Etelä-Suomen EAKR. Kestävää kasvua ja työtä

Etelä-Suomen EAKR. Kestävää kasvua ja työtä Etelä-Suomen EAKR Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 EAKR-toiminta Etelä-Suomessa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta.

Lisätiedot

FISS -teolliset symbioosit Suomessa. Henrik Österlund 10.9.2015

FISS -teolliset symbioosit Suomessa. Henrik Österlund 10.9.2015 FISS -teolliset symbioosit Suomessa Henrik Österlund 10.9.2015 Tarve teolliselle muutokselle Suomessa Yhteiskunnallinen tarve Suomi tarvitsee uusia tukijalkoja talouteen, globaaleilla markkinoilla toimivaa

Lisätiedot

ODINE Open data Incubator for Europe

ODINE Open data Incubator for Europe ODINE Open data Incubator for Europe Rahoitus tarkoitettu eurooppalaisille pk-yrityksille, tavoitteena luoda avoimesta datasta liiketoimintaa jopa 100 000 rahoitustuki / yritys asiantuntija-apua bisnesmentoreilta

Lisätiedot

KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkosto 1.10.2014-31.10.2014

KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkosto 1.10.2014-31.10.2014 KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkosto 1.10.2014-31.10.2014 Perustiedot ja kohderyhmä KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät

Lisätiedot

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Jarmo Heinonen Kehitysjohtaja Biotalous ja Cleantech Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden

Lisätiedot

Toimialarajat ylittävä toimintamalli puun käytön lisäämiseksi

Toimialarajat ylittävä toimintamalli puun käytön lisäämiseksi Toimialarajat ylittävä toimintamalli puun käytön lisäämiseksi Yhteishankkeen koordinaatio: Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kalevi Mäkelä, projektipäällikkö kalevi.makela@lahtisbp.fi GSM 050 5912349 www.southwood.fi

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

Kiertotaloutta, hyviä käytäntöjä ja yhteistyötä rakentamisessa ja muissa teemoissa CIRCWASTE-hankkeen esittely

Kiertotaloutta, hyviä käytäntöjä ja yhteistyötä rakentamisessa ja muissa teemoissa CIRCWASTE-hankkeen esittely Kiertotaloutta, hyviä käytäntöjä ja yhteistyötä rakentamisessa ja muissa teemoissa CIRCWASTE-hankkeen esittely Rakentamisen materiaalitehokkuus ja kiertotalous 7.11.2017 Tuuli Myllymaa Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Elinkeinoministeri Olli Rehn Alueelliset kehitysnäkymät 2/2015 julkistamistilaisuus Jyväskylä 24.9.2015 Team Finland -verkoston vahvistaminen

Lisätiedot

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu. EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 204-2020 Huippuvalmennuspäivät Helsinki 3.2.203 Opetusneuvos Seija asku seija.rasku@minedu.fi Valmistelu EU:ssa akennerahastotoimintaa ohjaavat asetukset Asetusluonnokset

Lisätiedot

Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI)

Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI) Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI) Hankkeen suunniteltu toteutusaika 1.1.2015 31.12.2017 Taustaa: yhteisöjen rooli energiatehokkuudessa

Lisätiedot

Pirkanmaan liiton EAKR haku mennessä

Pirkanmaan liiton EAKR haku mennessä Pirkanmaan liiton EAKR haku 16.2.2015 mennessä EU-rahoitteisen hanketoiminnan hakuinfo Tiina Harala Yleistä Pirkanmaan liiton EAKR-hausta Haku päättyy 16.2.2015 Auki molemmat toimintalinjat ja periaatteessa

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Mika Konu Toimitusjohtaja Teknologiakeskus Merinova

Mika Konu Toimitusjohtaja Teknologiakeskus Merinova Mika Konu Toimitusjohtaja Teknologiakeskus Merinova MAAILMAN JOHTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKASSA 100% maailman maista omaa vaasalaista tekniikkaa sähköjärjestelmissään >90% Suomen sähkö- ja automaatiotuotekehityksestä

Lisätiedot

ÄLYKÄS KAJAANI 6.5.2015. Anna-Kaisa Valkama Program Director Oy Merinova Ab

ÄLYKÄS KAJAANI 6.5.2015. Anna-Kaisa Valkama Program Director Oy Merinova Ab ÄLYKÄS KAJAANI 6.5.2015 Anna-Kaisa Valkama Program Director Oy Merinova Ab Esityksen sisältö EnergyVaasa tästä on kyse Vaasan valinnat Kestävät energiaratkaisut INKA kasvun tukena Case Wasa Station EnergyVaasa

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

Östersundomin aluerakentamisprojekti - aurinkoenergiaklinikka - 19.5.2010 Kyösti Oasmaa

Östersundomin aluerakentamisprojekti - aurinkoenergiaklinikka - 19.5.2010 Kyösti Oasmaa Östersundomin aluerakentamisprojekti - aurinkoenergiaklinikka - 19.5.2010 Kyösti Oasmaa Ari Karjalainen 29.3.2012 Taustaa Pääkaupunkiseudun tasapainoinen kehittyminen rannikkovyöhykkeen suunnassa Hajautumiskehityksen

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä

Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivä 13.11.2013 Congress Paasitorni, Helsinki Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 13.11.2013 2 Etunimi Sukunimi

Lisätiedot

MAASEUDUN KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET HÄMEESSÄ OHJELMAKAUDELLA 2014-2020

MAASEUDUN KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET HÄMEESSÄ OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 MAASEUDUN KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET HÄMEESSÄ OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 Biotalous Päijät-Hämeen maakunnan kehittämisessä ja rakennerahastot (EAKR ja ESR) rahoittajana 19.3.2015 aluekehityspäällikkö Juha

Lisätiedot

Rahoitettavan toiminnan painopisteet: EAKR kehittämisrahoitus

Rahoitettavan toiminnan painopisteet: EAKR kehittämisrahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Rahoitettavan toiminnan painopisteet: EAKR kehittämisrahoitus Ohjelmapäällikkö Soile Juuti Pohjois-Savon liitto Maaliskuu 2014 EAKR-rahoituksen

Lisätiedot

Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet

Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet Ympäristöseminaari 3.- 4.2.2011 Lapin ELY keskus 3.2.2011 / Paula Alho Esitys keskittyy kahteen EU:n rahoitusohjelmaan Kilpailukyky ja työllisyys

Lisätiedot

Toimeenpanosuunnitelman valmisteluprosessi: Uudenmaan EAKR-hakujen teemat

Toimeenpanosuunnitelman valmisteluprosessi: Uudenmaan EAKR-hakujen teemat Maakunnan yhteistyöryhmän 40 08.06.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 31 15.06.2015 Toimeenpanosuunnitelman valmisteluprosessi: Uudenmaan EAKR-hakujen teemat MYRS 08.06.2015 40 Maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma. Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014

Itämeren alueen ohjelma. Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014 Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014 Häme-ohjelman toteuttaminen - rahoitus Maakunnan kehittämisraha 2014 = 0,25 M /vuosi Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmat 2014-2020 Keskisen Itämeren ohjelma = 122

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Maakunnallisten osaamistarvekartoitusten esittelytilaisuus. Mikko Väisänen

Maakunnallisten osaamistarvekartoitusten esittelytilaisuus. Mikko Väisänen Maakunnallisten osaamistarvekartoitusten esittelytilaisuus Mikko Väisänen 11.9.2013 Tulevaisuus hanke, kesto: 1.1.2012-30.6.2014 Hankkeella organisoidaan Pohjois-Pohjanmaan ennakointityötä entistä tiiviimmäksi.

Lisätiedot

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Käsitteitä Avointa tietoa ovat ne digitaaliset sisällöt ja datat, joita kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta KUUMA-komission kokous 1.2.2013 Juha Leinonen Teknologiakeskus TechVilla Oy Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Russia Business Point -hanke

Russia Business Point -hanke Russia Business Point -hanke 1.9.2015 31.8.2017 Hankkeen budjetti ja kohderyhmä Kokonaisbudjetti 220.000 Rahoittajana Hämeen liitto (EAKR), hallinnoijana Linnan Kehitys Oy Hankkeessa mukana yhteistyökumppaneina:

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Palvelutuotannon ja palveluinnovaation avoin kehittämismalli älykkäässä kaupungissa: toimintakonsepti ja -malli julkisen päätöksenteon tueksi

Palvelutuotannon ja palveluinnovaation avoin kehittämismalli älykkäässä kaupungissa: toimintakonsepti ja -malli julkisen päätöksenteon tueksi Palvelutuotannon ja palveluinnovaation avoin kehittämismalli älykkäässä kaupungissa: toimintakonsepti ja -malli julkisen päätöksenteon tueksi Laurea University of Applied Sciences, Espoo, Finland Prof.

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu oy Hankkeen julkinen nimi 3D

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Maaseutuverkostotoiminnan painopisteet vuonna 2013 Yhteistyön ja verkostoitumisen

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot