KOHTI älykästä erikoistumista ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMAN TOIMINTALINJA 5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOHTI älykästä erikoistumista ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMAN 2007 2013 TOIMINTALINJA 5"

Transkriptio

1 KOHTI älykästä erikoistumista ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMAN TOIMINTALINJA 5

2 sisältö PÄÄKIRJOITUS 3 ARVIOINTI 4 Airport Concepts 6 Hallinnoija: Vantaan Innovaatioinstituutti Oy MATERIAALITEHOKAS 8 JÄTEHUOLTO Hallinnoija: HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Etelä-Suomen logistiikka- 10 keskusjärjestelmän kehittäminen - ESLogC Hallinnoija: Teknologiakeskus TechVilla Oy TULEVAISUUDEN JOUSTAVA 12 PAKKAUSLINJA Hallinnoija: Lappeenrannan teknillinen yliopisto / Teknillinen tiedekunta / Konetekniikan osasto KESTÄVÄ ASUMINEN JA 14 YMPÄRISTÖ Hallinnoija: Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy RENEWTECH Tuulivoima- 16 teknologian ja -liiketoiminnan kehittäminen Hallinnoija: Cursor Oy KANSAINVÄLINEN 18 VESIOSAAMISKESKUS IAWTC Hallinnoija: Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Game cluster 19 Hallinnoija: Cursor Oy 2 Julkaisuvuosi 2013

3 ETELÄ-SUOMI matkalla kohti 3 älykästä erikoistumista Etelä-Suomessa on EU:n ohjelmakaudella systemaattisesti kehitetty alueiden omia vahvuuksia ja luotu verkostoja osaamiskeskittymien välille kansallisesti ja kansainvälisesti. Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta on yhteisesti kohdistettu huippuosaamisen vahvistamiseen mm. ympäristö- ja energiateknologian, hyvinvoinnin, logistiikan sekä metsä- ja teknologiateollisuuden aloilla. Uutuutena mukaan on tullut myös pelialan yritysten ja koulutuksen kehittäminen. Tässä julkaisussa esitellään kahdeksan kiinnostavaa hankekokonaisuutta, joissa yhteistyöllä rakennetaan tulevaisuuden menestystarinoita Etelä- Suomeen. Paikallinen Kansainvälinen (erityisesti Itämeren alue) Alueidenvälinen Alueellinen EU:n seuraavan rakennerahastokauden valmistelu on parhaillaan käynnissä. Sen keskeisiä periaatteita ovat Eurooppa 2020 strategian älykäs, kestävä ja osallistava kasvu sekä älykäs erikoistuminen (smart specialisation). Se tarkoittaa alueiden omien vahvuuksien tunnistamista, alueen kilpailuetujen korostamista ja alueellisten innovaatiojärjestelmien vahvistamista kaikilla tasoilla: alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Älykkäässä erikoistumisessa hyödynnetään alueiden monimuotoisuutta ja vahvistetaan tunnistettuja osaamisaloja ja innovaatiokeskittymiä riittävän osaamispohjan ja kriittisen massan saavuttamiseksi tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Niukkenevien resurssien oloissa tämä tulee vaatimaan yhteistyön syventämistä niin alueiden välillä kuin kansainväliselläkin tasolla. Etelä-Suomi on tässä jo pitkällä ja se luo hyvän pohjan valmistauduttaessa tulevaan ohjelmakauteen. Mari Kuparinen Ohjelmajohtaja

4 Arviointi: Temaattinen keskittäminen luo kilpailuetua Toimintalinjan 5 ulkoisen arvioinnin toteutti MDI yhdessä Suomen Itämeri-instituutin kanssa vuoden 2012 aikana. Toteutuksessa arvioitiin eteläsuomalaisia innovaatiovalintoja, -painopisteitä ja -strategioita sekä peilattiin niitä Itämeren alueen yhteisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Arviointi toteutettiin kehittävällä otteella aineistotutkimuksen ja työpajojen kautta. Operatiivisen arvioinnin rinnalla tavoitteena oli parantaa eteläsuomalaisten hanketoimijoiden valmiuksia siirtyä tulevaan EU:n rakennerahastokauteen ja vastata nopeasti muuttuvaan globaaliin toimintaympäristöön sekä nostaa esiin eteläsuomalaista yhteistyöpotentiaalia hanketoimijoiden ja rahoittajien kesken. Norja Ruotsi Suomi Venäjä Kanta-Häme Päijät-Häme Etelä-Karjala Varsinais-Suomi Kymenlaakso Uusimaa 4

5 5 Etelä-Suomen EAKR-ohjelmassa temaattinen keskittäminen on toteutettu omana toimintalinjanaan (TL 5), jonka avulla resursseja on kohdennettu ylialueelliseen hanketoimintaan maakuntien kehittämisen kannalta olennaisilla osaamisaloilla. Eteläsuomalaiset hanketoimijat ovat erittäin tyytyväisiä teemakohtaiseen ja ylialueelliseen toimintalinjaan: 87% toteutetun kyselyn vastaajista oli sitä mieltä, että myös tulevasta rakennerahasto-ohjelmasta tulee varata erillinen rahoitus ylimaakunnalliseen hanketoimintaan. Laajoilla hankekokonaisuuksilla on onnistuttu verkottamaan eteläsuomalaisia kaupunkeja ja organisaatioita yhteen, mikä on lisännyt luontaista vuorovaikutusta ja edelleen sosiaalista pääomaa eteläsuomalaisessa kehittäjäverkostossa. Hanketoiminnan tuloksena on syntynyt vakiintuneita yhteistyösuhteita eri organisaatioiden välille ja samalla on voitu tukea eurooppalaista koheesiotavoitetta, kun heikommassa asemassa olevat alueet ovat päässeet mukaan eteläsuomalaisten huippuosaajien verkostoihin ja tekemiseen. Arvioinnin mukaan Etelä-Suomella on useita vahvuusalueita ja potentiaalisia älykkään erikoistumisen teemoja. Yksi vahvuusalue on logistiikka laajasti ymmärrettynä, jolloin liikenteeseen liitetään muu logistiikka-alan osaaminen, tietoverkot ja ICT. Ympäristö/cleantech, uusiutuva energia, koulutusosaaminen, kansainväliset testausalustat, muotoilu ja design sekä materiaalitehokkuus kuuluvat myös alueen vahvuuksiin, joiden osalta löytyy paljon mahdollisuuksia eri alojen osaamisen yhdistämiseen, perinteisten alojen uudistamiseen, uusien innovointimuotojen ja läpimurtoinnovaatioiden kehittämiseen. Julkisten palveluiden kehittämisen ja innovatiivisten julkisten hankintojen kautta voidaan myös löytää uusia vahvuusalueita Etelä-Suomessa ja alueella on potentiaalia nousta kansainvälisesti johtavaksi palvelu- ja sosiaalisten innovaatioiden, käyttäjälähtöisen palveluiden kehittämisen ja palvelumuotoilun alueeksi. Innovaatioita ja edelläkävijämarkkinoita voidaan jatkossa edistää entistä enemmän innovatiivisten julkisten hankintojen avulla ja tässä Etelä-Suomen kaupungeilla on keskeinen rooli. Jatkossa eri alojen rajat ylittävä hyödyntäminen on entistä tärkeämpää: eri osaamisalojen yhdistäminen, perinteisten alojen uudistaminen ja teknologinen erityisosaaminen ovat keskeisiä tekijöitä. Huippuosaamista tulee edistää entistä enemmän kansainvälisyyden kautta. Tulevalla ohjelmakaudella tämä edellyttää uudenlaista, perinteisten osaamisalojen rajat rikkovaa toimintaa sekä kansainvälisten verkostojen luomista ja kykyä johtaa niitä. On osattava hyödyntää vahvemmin eri rahoitusinstrumenttien mahdollisuuksia ja lisätä riskinottokykyä. Tällainen näkökulma korostaa entisestään älykkään erikoistumisen ulottuvuutta hanketoiminnassa ja erityisesti ylialueellisessa toiminnassa. Globaalin ja eurooppalaisen talouden haasteet ja käynnissä oleva rakennemuutos korostavat EU:n, kansallisen ja alueellisen tason toimien sekä julkisten ja yksityisten investointien kohdentamisesta muutoksen hallintaan ja uudistumiskykyyn. Alueiden osaaminen tulee hyödyntää laajasti myös pienten ja keskisuurten kaupunkien vahvuudet huomioiden. Rakennemuutoksen hallinta, johtaminen ja sen kautta avautuvien mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttävät uudenlaisten alueellisten innovaatiotoiminnan mallien ja innovaatioalustojen kehittämistä.

6 6 Airport Concepts A31794 Hallinnoija: Vantaan Innovaatioinstituutti Oy Kesto: Kokonaisbudjetti: EAKR ja valtion tuki: Toteuttajat: Vantaan Innovaatioinstituutti Oy Turun yliopisto / Innovaatiot ja yrityskehitys (BID) -keskus

7 Innovaatiot siivilleen lentokenttähankkeessa 7 Kansainvälisillä lentoasemilla korostuu uusien innovaatioiden tarve. Matkustajamäärät kasvavat jatkuvasti ja samalla ympäristötietoisuus sekä taloudelliset muutokset pakottavat hakemaan uusia ratkaisuja. Airport Concepts -hanke miettii ilmailualan yrityksille ja organisaatioille uusia liiketoiminnan malleja tukeutuen suomalaiseen osaamiseen ja innovatiivisuuteen. Kaikilla hankkeen toimijoilla on yhteinen tavoite: tehdä entistä parempia ja toimivampia lentoasemia. Airport Concepts -hankkeessa kehitetään kolmea pääkonseptia. Yksi keskittyy lentokentän kehittämiseen tehokkaalla suunnittelulla, toisessa paketoidaan suomalaista lentokenttien talvikunnossapito-osaamista ja kolmannessa jalostetaan lentoturvallisuuden yritysten yhteistyötä. Toiminnan keskellä on lentokentillä työskentelevien yritysten muodostama Airport Cluster Finland. Uusia palveluja kehitetään pitkälti yhdistelemällä ja täydentämällä hankkeeseen osallistuvien yritysten sekä näiden kumppaniyritysten tuotteita ja palveluja.

8 8 MATERIAALITEHOKAS JÄTEHUOLTO / A31559 Hallinnoija: HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Kesto: Kokonaisbudjetti: EAKR ja valtion tuki: Toteuttajat: HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä Aalto korkeakoulusäätiö / Aalto yliopisto, Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus Turun seudun Jätehuolto Oy Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy

9 Suunnitelmallisuus syö jätevuorta pienemmäksi 9 Suomessa päätyy yhä lähes puolet yhdyskuntajätteistä kaatopaikalle. Jätehuollon materiaalitehokkuuden näkökulmasta Suomi on Euroopan keskikastia, joten työsarkaa kierrätyksen mallimaiden tavoittamiseksi riittää. Materiaalitehokas jätehuolto -hankkeessa tähdätään yhdyskuntajätteen määrän vähentämiseen kotitalouksissa ja julkisissa palveluissa. Toisena tavoitteena on ohjata entistä tehokkaammin jätteitä kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön. Ensisijaisena keinona on luoda toimivampaa tiedotusta ja sitä kautta tehostaa jätteiden lajittelua. Esimerkiksi isännöitsijöille luodaan uusia toiminta- ja tiedotustapoja, joilla pyritään tehostamaan jätteiden lajittelua taloyhtiöissä. Yksi kehityskohteista on jätehuollon etäseuranta ja suunnittelu internetissä. Aalto-yliopiston Lahden keskus on kehittänyt Kierrätyspalvelimen, joka seuraa reaaliajassa asukkaiden ja julkisorganisaatioiden lajittelemia materiaaleja, arvioi kertyviä jätemääriä sekä antaa tietoa keräysastioiden optimaalisesta sijoittamisesta asuin- ja toimistoalueilla. Kuva: HSY / Kai Widell Kuva: HSY / Hannu Bask Kuva: HSY / Jenni-Justiina Niemi

10 10 ETELÄ-SUOMEN LOGISTIIKKA- KESKUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN - ESLogC A31142 Hallinnoija: Teknologiakeskus TechVilla Oy Kesto: Kokonaisbudjetti: EAKR ja valtion tuki: Toteuttajat: Teknologiakeskus TechVilla Oy Lahden ammattikorkeakoulu Hämeen ammattikorkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu Oy VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Suomen ympäristöopisto SYKLI

11 LOGISTIIKKAKESKUSJÄRJESTELMÄN kehittäminen 11 Logistiikkakeskukset ovat kuljetusjärjestelmämme solmukohtia, joissa kohtaavat niin tavara-, tieto- kuin rahavirrat. ESLogC-hankkeessa keskityttiin näiden logistiikan solmukohtien systemaattisen kehittämiseen ensi kerran Suomessa. Osallistujat kehittivät Etelä-Suomen logistiikkakeskusverkostoa tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Kootun tiedon avulla verkostoa saadaan rakennettua entistä tuottavammaksi, tehokkaammaksi sekä kansainvälisesti kilpailukykyisemmäksi logistiikkapalvelukokonaisuudeksi. Logistiikkakeskusjärjestelmän kehittämiseksi hankkeessa kehitettiin ratkaisuja mm. logistiikkakeskusten sijaintiin, suunnitteluun, luokitteluun, sisälogistiikkaan, tekniikoihin sekä osaamiseen. Projektin tulokset ja ratkaisut on kerätty käytännöllisesti Logistiikkakeskuksen kehittäjän käsikirjaan sekä Logistiikkakeskuksen kehittäjän työpöydälle verkkoon yli 160 tietokorttina. Näin tieto on välittömästi hyödynnettävissä yrityksissä ja muissa organisaatioissa. Pohjatiedot käsikirjaan ja työpöydälle on kerätty useiden yrityshaastattelujen ja selvitysten kautta sekä monien työpajojen ja seminaarien avulla. Hankkeessa on ollut mukana yhteensä yli 80 yritystä tai julkista organisaatiota usealta eri toimialalta. Hankkeen tuottama tieto auttaa logistiikka-alan toimijoiden lisäksi julkisen sektorin päättäjiä ohjaamaan logistiikan solmupisteiden kehitystä. Löydetyt ratkaisut toimivat myös hyödyllisenä suuntaviivana logistiikkakoulutuksen kehittämiseen.

12 TULEVAISUUDEN JOUSTAVA PAKKAUSLINJA 1 / A30721 Hallinnoija: Lappeenrannan teknillinen yliopisto / Teknillinen tiedekunta / Konetekniikan osasto Kesto: Kokonaisbudjetti: EAKR ja valtion tuki: Toteuttajat: Lappeenrannan teknillinen yliopisto / Teknillinen tiedekunta / Konetekniikan osasto Åbo Akademi Lahden ammattikorkeakoulu /Muotoiluinstituutti 12 TULEVAISUUDEN JOUSTAVA PAKKAUSLINJA 2 / A30722 Hallinnoija: Lappeenrannan teknillinen yliopisto / Teknillinen tiedekunta / Konetekniikan osasto Kesto: Kokonaisbudjetti: EAKR ja valtion tuki: Toteuttajat: Lappeenrannan teknillinen yliopisto / Teknillinen tiedekunta / Konetekniikan osasto

13 Parempia ja ekologisempia pakkauksia 13 Jatkossa yhä useampi elintarvike pakataan muovin tai metallin sijaan uusiutuvista luonnonvaroista valmistettuun pakkaukseen. Kuitupohjaisten pakkausmateriaalien parantuneet ominaisuudet mahdollistavat jo kovien muovimateriaalien korvaamisen. Suomalainen metsäteollisuus ja siihen läheisesti liittyvät teollisuudenalat etsivät aktiivisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Pakkaamisen volyymit kasvavat jatkuvasti ja pakkausliiketoiminta onkin merkittävä kasvualue koko Euroopassa. Kartonkipakkausten valmistusta kehittäneessä Tulevaisuuden joustava pakkauslinja -projektissa innovoitiin kuluttajaystävällisiä ja älykkäitä pakkauskonsepteja.hankkeessa kehitettiin ja rakennettiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) pakkaustekniikan laboratorioon uudentyyppinen kartonkipakkauksien valmistuslinja, jossa pakkauksen nuuttaus, leikkaus sekä prässäämällä toteutettava muodonanto tapahtuvat yhdessä valmistusvaiheessa. Lisäksi hankkeessa kehitettiin uusia painettavia ilmaisimia, joiden avulla kuluttajalle voidaan antaa tietoa esimerkiksi pakatun elintarvikkeen tuoreudesta. Samalla luotiin kolme uutta kartonkipakkausratkaisua yhdistämällä LUT:n valmistustekninen ja Åbo Akademin indikaattoreihin liittyvä osaaminen sekä Lahden muotoiluinstituutin pakkausdesigniin liittyvä asiantuntemus. Muotoiluinstituutilla oli tärkeä rooli myös pakkauslinjan teollisen muotoilun ja käyttöliittymän suunnittelussa.

14 14 KESTÄVÄ ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ (K-EASY) / A31452 Hallinnoija: Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Kesto: Kokonaisbudjetti: EAKR ja valtion tuki: Toteuttajat: Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Innopark Programmes Oy Posintra Oy Culminatum Innovation Oy Ltd Lappeenrannan teknillinen yliopisto

15 ÄLYÄ asumiseen 15 Tavallisen ihmisen hiilijalanjäljestä suurin osa koostuu asumisen aiheuttamasta energiankulutuksesta. Varsinkin pohjoisissa oloissa, joissa lämmityskustannukset kohoavat korkeiksi on energiatehokkaan asumisen kehittäminen erityisen tärkeää. Kestävä asuminen ja ympäristö -hankkeessa kehitetään kiinteistöjen energiatehokkuutta, jätehuoltoa sekä talotekniikkaa. Hankkeen kohderyhmiä ovat rakentamis- ja kiinteistöalalla toimivat pk-yritykset, kiinteistöjen omistajat sekä kunnat ja kaupungit. Hankkeessa asiaa lähestytään viidestä näkökulmasta: Asuin- ja teollisuuskiinteistöjen energiatehokkuus (ASTE) selvittää rakennusten energian kulutusta ja sen säästömahdollisuuksia korjausrakentamisen keinoin. Tähän mennessä energiatehokkuuden parantamiseksi tähtäävät hankkeet ovat käsitelleet rakentamista lähinnä uudistuotannon kautta, vaikka korjausrakentaminen on Suomen rakennuskannan osalta varsin merkittävää. Materiaalitehokkuus ja jätehuolto -osiossa tarkoitus on pilottialueiden ja -kiinteistöjen avulla saada aikaan merkittäviä jätehuollon kehittämismalleja Etelä-Suomen alueella ja synnyttää uusia tuotteita. Ennakoivassa talotekniikassa rakennetaan lisä-älyä lämmönohjausjärjestelmälle yhdistämällä tiedot käyttäjien energiakulutustavoista ja paikallisesta sääennusteesta. Energiankulutusseuranta kohdistuu sähkön lisäksi kaukolämpöön ja vedenkäyttöön. Työkaluja vähähiiliseen aluerakentamiseen osiossa rakennetaan käyttäjäystävällinen työkalu, jonka avulla kaupunki tai kunta pystyy ohjaamaan aluekehitystä vähähiilisen yhteiskunnan tavoitteiden mukaisesti. JÄTEKIMARA keskittyy tutkimaan rakentamisessa syntyvien jäte- ja kierrätysmateriaalien hyödyntämistä eri tuotesovelluksissa sekä arvioidaan näiden käytettävyyttä uusissa tuotteissa.

16 16 RENEWTECH - Tuulivoimateknologian ja -liiketoiminnan kehittäminen A31777 Hallinnoija: Cursor Oy Kesto: Kokonaisbudjetti: EAKR ja valtion tuki: Toteuttajat: Cursor Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy / Tekniikka ja liiketalous Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy / NELI Lappeenrannan teknillinen yliopisto Wirma Lappeenranta Oy Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI

17 Puhdas energia myötätuulessa 17 RENEWTECH-hanke kokoaa Kaakkois-Suomen tuulivoimaosaamisen yhteen tavoitteenaan tuulivoimateknologian ja -liiketoiminnan kehittämisen vientituotteiksi saakka. Hankkeessa luodaan uusia kaupallisia tuulivoimainnovaatioita, huoltokonsepteja ja logistiikkaratkaisuja. Hankkeessa kehitetään myös tuulivoimaalan koulutusta ja huippututkimusta. Esimerkiksi Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu tarjoavat yhteisesti insinööriopiskelijoille aiheeseen liittyviä opintokokonaisuuksia. Tuulivoimaklusteri mahdollistaa asiakkaiden tarpeisiin vastaavien innovatiivisten ratkaisujen kehittämisen, pilotoinnin ja kaupallistamisen yhdessä teknologiayritysten ja yliopistojen kanssa. Klusterin palvelumalli lähtee siitä, että jo olemassa olevaa osaamista ja resursseja käytetään kehitysalustana täsmäratkaisujen luomiseksi. Yritykset itsessään edustavat alansa huippua omilla sektoreillaan ja saavat lisäpotkua tiede- ja tutkimusmaailmasta. Kaakkois-suomen tavoitteena on lisätä merkittävästi tuulivoiman käyttöä vuoteen 2015 mennessä, mikä antaa hyvän mahdollisuuden testata uusia sovelluksia konkreettisissa kohteissa.

18 * käynntistynyt 2012 Vesiosaamista idän markkinoille Jätevesien toimivampi puhdistaminen ja ympäristöystävälliset ratkaisut nousevat yhä tärkeämmiksi myös Venäjällä. Suomesta löytyy merkittävää vesi- ja ympäristöalan osaamista ja innovatiivisia pk-yrityksiä. Tätä tietotaitoa jalostetaan vientituotteiksi Kansainvälinen vesiosaamiskeskus -hankkeessa. Hankkeessa kehitetään ja laajennetaan yhdessä Pietarin vesilaitoksen Vodokanalin kanssa perustetun Kansainvälisen vesiosaamiskeskuksen (IAWTC, International Advanced Water Technologies Center) toimintaa myös muualle Venäjälle. Tavoitteena on edistää Etelä-Suomen pk-yritysten kilpailukykyä ja liiketoimintaa sekä alueen yliopistojen, tutkimuslaitosten sekä ammatillisten lisäkouluttajien verkostoitumista Itämeren alueella. Ovien avaaminen ja oikeiden kontaktien etsiminen liiketoiminnan vauhdittamiseksi on vesiosaamiskeskuksen tärkeimpiä palveluita. Kumppaniyhteistyön kautta hankkeeseen liittyneille yrityksille annetaan mahdollisuudet hyödyntää alan uusinta tutkimustietoa. Hankkeessa valmistuu muun muassa markkinaselvitys, jossa kartoitetaan millaista puhtaan veden osaamista Venäjällä tarvitaan ja sen jälkeen luodaan kontakteja venäläisten toimijoiden ja eteläsuomalaisten alan yritysten välille. 18 KANSAINVÄLINEN VESIOSAAMISKESKUS IAWTC lisää kilpailukykyä, liiketoimintaa, innovaatioita, osaamista ja puhdas itämeri / A32138 Hallinnoija: Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Kesto: Kokonaisbudjetti: EAKR ja valtion tuki: Toteuttajat: Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Lappeenrannan teknillinen yliopisto / Erotustekniikan keskus Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy Culminatum Innovation Oy Ltd

19 Pelialalle lisää vauhtia 19 * käynntistynyt Angry Birds, Alan Wake, Habbo Hotel ja muut suomalaiset menestyspelit ovat raivanneet tietä suomalaisille pelialan yrittäjille, mutta kilpailu ajasta pelikonsoleissa ja kännyköissä on kovaa Viiden korkeakoulun ja kahden kehitysyhtiön yhteinen Game Cluster -hanke edesauttaa uusien yritysten ja työpaikkojen syntymistä pelialalle. Yksi tärkeimpiä tavoitteita on pelialan koulutuksen kehittäminen siten, että suomalaisille peliyrityksille saadaan alan parasta osaamista. Peliklusterissa tuodaan myös yhteen edelläkävijäyritysten kokemuksia ja kontakteja sekä yhteistyökumppanien resursseja, jotta uusilla yrityksillä on paremmat mahdollisuudet rakentaa kansainvälistä liiketoimintaa ja saada pelejään maailmanlaajuiseen jakeluun. Game Cluster -hanke on osa suurempaa pelialan hankekokonaisuutta, jossa rakennetaan Etelä-Suomeen vahva pelialan ekosysteemi ja kehitysputki maailmalle, jotta maailmanlaajuiset menestystarinat saavat jatkoa. Game cluster / A32139 Hallinnoija: Cursor Oy Kesto: Kokonaisbudjetti: EAKR ja valtion tuki: Toteuttajat: Cursor Oy Wirma Lappeenranta Oy Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy Saimaan ammattikorkeakoulu Oy Turun ammattikorkeakoulu

20 MBE KOHTI älykästä erikoistumista ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMAN TOIMINTALINJA 5 Varsinais-Suomi Päijät-Häme Etelä-Karjala Kanta-Häme Kymenlaakso Uusimaa Tässä julkaisussa esitellään Etelä-Suomen EAKR-ohjelman toimintalinjan 5 hankkeita ja arviointituloksia. Julkaisu pitää sisällään kahdeksan kiinnostavaa eteläsuomalaista hankekokonaisuutta. Niiden avulla luodaan monipuolinen katsaus Etelä-Suomen teemahankkeisiin ja niiden tekijöihin. Etelä-Suomen EAKR-ohjelma on yksi Suomen neljästä EAKR-ohjelmasta ohjelmakaudella Etelä- Suomen ohjelma-alueen muodostavat Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme, Uusimaa ja Varsinais-Suomi. etelä-suomen eu-yksikkö Päijät-Hämeen liitto PL 50 (Hämeenkatu 9) LAHTI

ETELÄ-SUOMEN EAKR ohjelman 2007 2013 tuloksia ja hyviä käytäntöjä

ETELÄ-SUOMEN EAKR ohjelman 2007 2013 tuloksia ja hyviä käytäntöjä ETELÄ-SUOMEN EAKR ohjelman 2007 2013 tuloksia ja hyviä käytäntöjä 2 sisältö Pääkirjoitus 2 uusiutuva energia: bioenergia ja tuulivoima 4 sähkökäyttötekniikka 6 peliliiketoiminta 7 ympäristöliiketoiminta

Lisätiedot

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 CLEANTECH avain Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarkoitus 3 Etelä-suomen yhteistoiminta-alue: uusimaa, kanta-häme ja päijät-häme

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi Älykkäät ja kestävät Energiaratkaisut Smart and Sustainable Energy Solutions Sisältö TIIVISTELMÄ 1 Nykytila: Pohjoismaiden merkittävin

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Airport Concepts Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Hanke vie kotimaista lentokenttäosaamista maailmalle. Missio: tehdä lentokentistä parempia yhdistämällä

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tähän tavoitteeseen ohjelma pyrkii seuraavien neljän strategisen linjauksen avulla:

TIIVISTELMÄ. Tähän tavoitteeseen ohjelma pyrkii seuraavien neljän strategisen linjauksen avulla: TIIVISTELMÄ Asumisen klusteriohjelman toimijoita ovat käyttäjälähtöisten asumisratkaisujen tutkimiseen ja kehittämiseen perehtyneet tutkimusyksiköt ja laitokset, näiden osaamista hyödyntävät yritykset,

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma -innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma 1 Sisältö 1 Kestävät energiaratkaisut innovaatiokeskittymä... 3 Visio... 4 Vienti ja kysyntälähtöisyys painopisteinä... 4 Tavoite, toimijat ja toimijoiden roolit...

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Älykkäät koneet. Älykkäät koneet -osaamisklusterin sidosryhmälehti. Älykkäät koneet klusteri Highlights 2007-2013

Älykkäät koneet. Älykkäät koneet -osaamisklusterin sidosryhmälehti. Älykkäät koneet klusteri Highlights 2007-2013 Älykkäät koneet -osaamisklusterin sidosryhmälehti 2013 Älykkäät koneet klusteri Highlights 2007-2013 Sisältö 4 FIMA nostaa yritysten kilpailukykyä tutkimustyön avulla 10 Käyttäjä suunnittelun keskiössä

Lisätiedot

KYVYKÄS KESTÄVÄN KEHITYKSEN KAUPUNKISEUTU

KYVYKÄS KESTÄVÄN KEHITYKSEN KAUPUNKISEUTU KYVYKÄS KESTÄVÄN KEHITYKSEN KAUPUNKISEUTU Saimaa ja puhdas vesi Jätteistä tuotteiksi Green Campus Energian tuotanto ja jakelu Puhdas elinympäristö Kestävä hyvinvointi Terveysvientikeskittymä Koulutusvienti

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Huhtikuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Huhtikuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Huhtikuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

Loppujulkaisu. Kestävä asuminen ja ympäristö

Loppujulkaisu. Kestävä asuminen ja ympäristö Loppujulkaisu Kestävä asuminen ja ympäristö Kestävä asuminen ja ympäristö Kestävä asuminen ja ympäristö -hanke, K-EASY, tarkasteli kiinteistöjen energiatehokkuuden ohella jätehuoltoa, kierrätystä sekä

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020 Luonnos 28.10.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 3 TAVOITTEET... 7 3.1. ENERGIANSÄÄSTÖ

Lisätiedot

suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki

suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki Markkinoilta ennakoidut alueelliset teemavalinnat Vesa Harmaakorpi Raine Hermans Tuomo Uotila Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (ETLA) Kustantaja:

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Marraskuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

Kartoitus Venäjä-toimijoiden strategioista, hankkeista ja koulutustarjonnasta - tarkastelualueena Kaakkois-Suomi

Kartoitus Venäjä-toimijoiden strategioista, hankkeista ja koulutustarjonnasta - tarkastelualueena Kaakkois-Suomi Kartoitus Venäjä-toimijoiden strategioista, hankkeista ja koulutustarjonnasta - tarkastelualueena Kaakkois-Suomi Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu / Täydennyskoulutus

Lisätiedot

Puhelinnumero 0295 025 149 Hankekoodi. Tila Täydennettävänä

Puhelinnumero 0295 025 149 Hankekoodi. Tila Täydennettävänä 1 (24) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Valtteri Karhu Hakemusnumero 101188 Hakemustyyppi Uusi Puhelinnumero 0295 025 149

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Älykäs ja erottuva. Etelä-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia

Älykäs ja erottuva. Etelä-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia Älykäs ja erottuva Etelä-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia Älykäs ja erottuva Etelä-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia Hyväksytty maakuntahallituksessa 16.6.2014 Julkaisu B:64 ISBN

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot