SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN"

Transkriptio

1 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET 1

2 Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 120 ov Sähköasentaja Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen 30 ov Sähkötekniikka 1 Sähkötekniikka 2 Sähköalan työmenetelmät ja materiaalit 1 Sähköalan työmenetelmät ja materiaalit 2 Sähköasennustekniikka 1 Sähköasennustekniikka 2 Sähkö- ja työturvallisuus Elektroniikka 1 Elektroniikka 2 Elektroniikan rakentaminen Tietokoneen peruskäyttö Liitostekniikka 3 ov 4 ov 3 ov 3 ov 3 ov 4 ov 1 ov 3 ov 3 ov 1 ov 1 ov 1 ov Sähkö- ja automaatioasennukset 20 ov Sähköasennustekniset työt Sähköturvallisuusmääräykset ja laatu Asennusten varmentaminen ja käyttöönottotarkastaminen Teollisuuden kokoonpanotyöt Sähkökäyttöisten pienkoneiden korjaaminen Työssäoppiminen 1 5 ov 1 ov 1 ov 5 ov 1 ov 7 ov 2

3 Sähkö ja energiatekniikka 20 ov Valaistus-, sähkölämmitys- ja laiteasennukset Jakokeskusasennukset Kiinteistöjen sähköasennustyöt Pienjänniteverkostoasennustyöt Työssäoppiminen 2 5 ov 2 ov 5 ov 2 ov 6 ov Kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät 20 ov Kiinteistöjen tietojärjestelmäasennukset Kiinteistöjen automaatio- ja LVI-järjestelmät Työssäoppiminen 3 7 ov 6 ov 7 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov Sähköpiirustusten suunnittelu Kulunvalvontajärjestelmät Mittaustekniikka Tietokoneen rakenne ja käyttöjärjestelmät Tietokoneiden tietoliikenne ja verkot 1 ov 1 ov 1 ov 3 ov 4 ov 3

4 Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 120 ov Automaatioasentaja Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen 30 ov Sähkötekniikka 1 Sähkötekniikka 2 Sähköalan työmenetelmät ja materiaalit 1 Sähköalan työmenetelmät ja materiaalit 2 Sähköasennustekniikka 1 Sähköasennustekniikka 2 Sähkö- ja työturvallisuus Elektroniikka 1 Elektroniikka 2 Elektroniikan rakentaminen Tietokoneen peruskäyttö Liitostekniikka 3 ov 4 ov 3 ov 3 ov 3 ov 4 ov 1 ov 3 ov 3 ov 1 ov 1 ov 1 ov Sähkö- ja automaatioasennukset 20 ov Sähköasennustekniset työt Sähköturvallisuusmääräykset ja laatu Asennusten varmentaminen ja käyttöönottotarkastaminen Teollisuuden kokoonpanotyöt Sähkökäyttöisten pienkoneiden korjaaminen Työssäoppiminen 1 5 ov 1 ov 1 ov 5 ov 1 ov 7 ov 4

5 Kappaletavara-automaatio 20 ov Käyttölaitteet Ohjaukset ja mittaukset Työssäoppiminen 2 7 ov 7 ov 6 ov Kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät 20 ov Kiinteistöjen tietojärjestelmäasennukset Kiinteistöjen automaatio- ja LVI-järjestelmät Työssäoppiminen 3 7 ov 6 ov 7 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov Sähköpiirustusten suunnittelu Kulunvalvontajärjestelmät Mittaustekniikka Tietokoneen rakenne ja käyttöjärjestelmät Tietokoneiden tietoliikenne ja verkot 1 ov 1 ov 1 ov 3 ov 4 ov 5

6 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSOSAAMINEN (30 OV ) Automaatioasentaja Sähköasentaja Seuraavassa taulukossa on sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaamisen tutkinnon osan sisältö (30ov). Tietokoneen peruskäyttö ja tietojen hallinta sekä tietokoneen käyttöönoton hallinta ( 1 ov ) Sähkötekniikka ( 7 ov ) Elektroniikka ( 6 ov ) Käsityökalujen käyttö, sähköalan puu-, metalli-, ja muovityöt ( 6 ov ) Työturvallisuuden, sähkö- ja työturvallisuuden hallinta ( 1 ov ) Sähköasennusmateriaalien tunteminen ja käyttö ( 7 ov ) Liitostekniikka ( 1 ov ) Elektroniikan rakentaminen ( 1 ov ) Sähkö- ja automaatiotekniikka,, ammattiosaamisen näyttö Pienkiinteistöjen sähköistys, työssäoppiminen ja/tai teollisuuden kunnossapitotyöt, työssäoppiminen ja /tai verkonrakennustyöt työssäoppiminen. Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä toteuttavalla, miten hyvin hän on saavuttanut sähkö- ja automaatioalan opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden mukaisen, työelämän edellyttämän ammattitaidon. 6

7 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSOSAAMINEN (30 ov) Kaikille kursseille yhteiset tavoitteet, sisällöt ja arvioinnin kohteet TAVOITE Opiskelija osaa dokumentoida työtehtäviään Opiskelija työskentelee yritteliäästi ja laatujärjestelmän sekä noudattaa työturvallisuusohjeita Opiskelija osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden materiaalija energiatehokkaasti SISÄLTÖ - Oppikirjojen ja muun opiskelumateriaalin hallinta - Ohjeet ja säännöt - Työaikojen hallinta - Muistiinpanot, tehtävät ja työt - Yhteistyö - Järjestelmällisyys ja siisteys Kaikkien kurssien yhteiset asiat ARVIOINTI KRITEERIT TYYDYTTÄVÄ HYVÄ KIITETTÄVÄ ohjattuna työskentelee työskentelee suunni- suunnitelman telman mukaan sekä mukaan sekä osaa hallitsee työkokonaisuuden, suorittaa työkokonaisuuksia mutta tarvit- henkilökohtaisen see ohjausta ohjauksen avulla noudattaa annettuja eettisiä ohjeita, sopimuksia ja aikatauluja toimii annettujen ohjeiden, kysyy tarvittaessa neuvoja suoriutuu tiedonhankinnasta ohjattuna työskentelee pääosin oma-aloitteisesti, taloudellisesti ja joutuisasti hankkii tietoa ohjeiden mukaan työskentelee itsenäisesti suunnitelman mukaan tai sitä muuttaen ja soveltaen sekä hallitsee työkokonaisuuden ja kykenee työskentelemään itsenäisesti ja laadukkaasti työskentelee omaaloitteisesti, taloudellisesti ja joutuisasti toimii omaaloitteisesti tiedonhankkijana Arviointimenetelmä Tehtävät ja/tai harjoitustyöt arvioi työnsä onnistumista noudattaa vuorovaikutustilanteisiin annettuja ohjeita toimiessaan omassa oppimis- ja työyhtei- ottaa vastaan palautetta ja toimii palautteen toimii tilanteen vaatimalla tavalla omassa oppimis- ja työyhteisössään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa kehittää toimintaansa saamansa palautteen pohjalta ilmaisee selkeästi asiansa ja tuo rakentavasti esille erilaisia näkökantoja 7

8 sössään tekee vastuullaan olevat tehtävät, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta tekee vastuullaan olevat tehtävät huolellisesti toimii vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja tasavertaisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työyhteisön ja ryhmän jäsenenä pystyy toimimaan erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja ryhmässä ja pyytää tarvittaessa muilta apua noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille sekä käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä, ilmoittaa havaitsemistaan vaaratekijöistä käyttäytyy asiallisesti ja noudattaa työaikoja tekee annetut tehtävät loppuun tai ilmoittaa ja selvittää, miksi työ on jäänyt kesken toimii joustavasti erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja ryhmässä noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa työssään huomioon työyhteisön jäsenten ja ja työympäristön turvallisuuden sekä varmistaa työvälineiden ja materiaalin turvallisuuden, ilmoittaa havaitsemistaan vaaratekijöistä käyttäytyy hyvien käyttäytymistapojen mukaan kykenee yhteistyöhön ympäristönsä ja sidosryhmiensä kanssa tukee ja auttaa muita sekä ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän toimii opiskelu- ja työyhteisön arvojen, tavoitteiden, eettisten ohjeiden, sopimusten ja säädösten vaihtelevissa tilanteissa sekä tunnistaa ja tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä neuvottelee mahdollisista poikkeamista. on yhteistyökykyinen ja halukas yhteistyöhön ympäristönsä ja sidosryhmiensä kanssa 8

9 TAVOITE Opiskelija osaa sähköiset perussuureet sekä niiden matemaattiset että fysikaaliset perusteet sekä riippuvuussuhteet, kuten Ohmin laki ja Kirchhoffin lait. SISÄLTÖ - Resistanssi, jännite, virta -Ohmin laki -Kirchoffin laki - Tasasähkö Sähkötekniikka 1 (3 ov) ARVIOINTI KRITEERIT TYYDYTTÄVÄ HYVÄ KIITETTÄVÄ hahmottaa fysikaalisten päättelee fysikaalis- tarkastelee matematyksen suureiden merkiten suureiden muutiikan avulla eri suu- sähkötekniikassa tosten vaikutusta reiden vaikutusta työkohteessa toimintaan Arviointimenetelmä Tehtävät ja/tai harjoitustyöt ja/tai kokeet osaa virtojen ja jännitteiden mittaukset vastusten sarja-, rinnan- ja sekakytkennöistä osaa perussuureisiin liittyvät laskutehtävät ja osaa rakentaa laskutehtävien mukaiset kytkennät ja osaa käsitellä suureita fysiikkaan liittyvinä ilmiöinä. osaa perusmittauksia tehdessään käyttää oikein yleismittaria, pihtivirtamittaria ja jännitteenkoetinta - vastusten kytkennät osaa tehdä kytkennän ja mitata siitä virrat ja jännitteet ohjeiden mukaan osaa ohjattuna etsiä ja käyttää työhönsä liittyvää tietoa sekä esittää sen ymmärrettävästi suullisesti tai kirjallisesti. valitsee ohjattuna tilanteeseen sopivan työmenetelmän ja välineet hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi osaa tehdä kytkennän ja mitata siitä virrat ja jännitteet itsenäisesti osaa luokitella, vertailla ja jäsentää hankkimaansa tietoa sekä muokata sitä käyttökelpoiseksi. valitsee tilanteeseen tarkoituksenmukaisen työmenetelmän ja välineet hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi. osaa tehdä kytkennän ja mitata siitä virrat ja jännitteet itsenäisesti sekä osaa analysoida mittaustuloksia osaa arvioida tiedon oikeellisuutta ja luotettavuutta sekä tehdä johtopäätöksiä valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvan työmenetelmän ja välineet taloudellisen ja laadukkaan lopputuloksen saamiseksi. Tehtävät ja/tai kokeet Tehtävät ja/tai harjoitustyöt ja/tai kokeet Tehtävät ja/tai harjoitustyöt ja/tai kokeet 9

10 TAVOITE osaa virtojen ja jännitteiden mittaukset vastusten sarja-, rinnan- ja sekakytkennöistä osaa perussuureisiin liittyvät laskutehtävät ja osaa rakentaa laskutehtävien mukaiset kytkennät ja osaa käsitellä suureita fysiikkaan liittyvinä ilmiöinä. osaa perusmittauksia tehdessään käyttää oikein yleismittaria, pihtivirtamittaria ja jännitteenkoetinta osaa määrittää jännitteen, virran ja vaihesiirtokulman mittaustuloksiin perustuen 1- ja 3-vaiheisten piirien ottaman sähkötehon SISÄLTÖ magnetismi vastusten, kondensaattorien ja kelojen kytkennät vaihtosähköpiirissä vaihtosähkön laskut pätöteho loisteho näennäisteho vaiheensiirtokulma osoitinpiirrokset Sähkötekniikka 2 (4 ov) ARVIOINTI KRITEERIT TYYDYTTÄVÄ HYVÄ KIITETTÄVÄ hahmottaa fysikaalisten päättelee fysikaalis- tarkastelee matematyksen suureiden merkiten suureiden muutiikan avulla eri suu- sähkötekniikassa tosten vaikutusta reiden vaikutusta työkohteessa toimintaan osaa tehdä kytkennän ja mitata siitä virrat ja jännitteet ohjeiden mukaan osaa ohjattuna etsiä ja käyttää työhönsä liittyvää tietoa sekä esittää sen ymmärrettävästi suullisesti tai kirjallisesti. valitsee ohjattuna tilanteeseen sopivan työmenetelmän ja välineet hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi osaa tehdä kytkennän ja mitata siitä virrat ja jännitteet itsenäisesti osaa luokitella, vertailla ja jäsentää hankkimaansa tietoa sekä muokata sitä käyttökelpoiseksi. valitsee tilanteeseen tarkoituksenmukaisen työmenetelmän ja välineet hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi. osaa tehdä kytkennän ja mitata siitä virrat ja jännitteet itsenäisesti sekä osaa analysoida mittaustuloksia osaa arvioida tiedon oikeellisuutta ja luotettavuutta sekä tehdä johtopäätöksiä valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvan työmenetelmän ja välineet taloudellisen ja laadukkaan lopputuloksen saamiseksi. Arviointimenetelmä Tehtävät ja/tai harjoitustyöt ja/tai kokeet Tehtävät ja/tai harjoitustyöt ja/tai kokeet Tehtävät ja/tai harjoitustyöt ja/tai kokeet Tehtävät ja/tai harjoitustyöt ja/tai kokeet 10

11 TAVOITE osaa tulkita koneenpiirustuksia, kuten valmistus- ja kokoonpanopiirustukset osaa piirtää käsin ja tietokoneella jotain suunnitteluohjelmistoa hyödyntäen yksinkertaisesta kappaleesta tarpeelliset kuvannot mitoituksineen ja mittakaavoineen osaa mitata ja mitoittaa sekä valita sopivimman mittaustyökalun kulloinkin tarvitsemaansa kohteeseen Sähköalan työmenetelmät ja materiaalit 1 (3 ov) SISÄLTÖ sähköalan piirustukset tekninen piirtäminen piirtäminen käsin ja tietokoneella mitoitusvälineet ARVIOINTI KRITEERIT TYYDYTTÄVÄ HYVÄ KIITETTÄVÄ ymmärtää piirustusten ymmärtää piirustus- ymmärtää piirustusköalalla tärkeyden sähten tärkeyden sähten tärkeyden säh- ja osaa köalalla ja osaa köalalla ja hallitsee ohjeiden perusteella piirtää uuden piirustuksen piirtämisen sekä kertoa piirustuksista, mallin mu- käsin että tietoko- osaa mallin mukaan kaan ja hallitsee neella hyvin piirtää käsin sekä piirtämisen käsin ja tietokoneella tietokoneella valitsee ohjattuna tilanteeseen sopivan työmenetelmän ja välineet hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi valitsee tilanteeseen tarkoituksenmukaisen työmenetelmän ja välineet hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi. valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvan työmenetelmän ja välineet taloudellisen ja laadukkaan lopputuloksen saamiseksi. Arviointimenetelmä Tehtävät ja/tai harjoitustyöt ja/tai kokeet Tehtävät ja/tai harjoitustyöt ja/tai kokeet osaa valita työkalunsa käyttötarkoituksen mukaan ja käyttää niitä oikein. osaa huoltaa käyttämänsä käsityökalut ja pitää ne käyttökunnossa. osaa käyttää työkaluja vahingoittamatta niitä, käsiteltävää kohdetta, itseään tai muita. sähköalan työkalut käyttää ja huoltaa työvälineitä ohjattuna ja työskentelee valitsemallaan työmenetelmällä ohjeiden käyttää ja huoltaa työvälineitä omaaloitteisesti ohjeiden ja arvioi valitsemiensa työmenetelmien soveltuvuutta työn edetessä valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvat työvälineet, käyttää niitä oikein sekä huoltaa käyttämänsä välineet ja työskentelee valitsemallaan työmenetelmällä ohjeiden Tehtävät ja/tai harjoitustyöt ja/tai kokeet osaa valita tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ja työkalut kiinnittäessään laitteita erilaisille pinnoille. 11

12 TAVOITE Sähköalan työmenetelmät ja materiaalit 2 (3 ov) SISÄLTÖ ARVIOINTI KRITEERIT TYYDYTTÄVÄ HYVÄ KIITETTÄVÄ Arviointimenetelmä osaa valmistaa puusta, metalleista tai muoveista yksinkertaisia suoja- ja kiinnitystarvikkeita. osaa valita ja käyttää työssään tarkoituksenmukaisia raaka-aineita, työstää niitä ja noudattaa niiden käsittelyohjeita. osaa liittää teräskappaleita toisiinsa hitsaamalla tai ruuviliitoksilla käyttäen oikein kone- ja levyruuveja sekä karaniittejä. metallityöt muovityöt puutyöt sähköalan eri materiaalit kiinnitystarvikkeet käyttää ja huoltaa työvälineitä ohjattuna ja työskentelee valitsemallaan työmenetelmällä ohjeiden käyttää ja huoltaa työvälineitä omaaloitteisesti ohjeiden ja arvioi valitsemiensa työmenetelmien soveltuvuutta työn edetessä valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvat työvälineet, käyttää niitä oikein sekä huoltaa käyttämänsä välineet ja työskentelee valitsemallaan työmenetelmällä ohjeiden Tehtävät ja/tai harjoitustyöt ja/tai kokeet osaa liittää puukappaleita toisiinsa naula- ja ruuviliitoksilla tai liimaamalla. osaa valita kiinnitystavan kiinnitettävän kalusteen ja kiinnityskohteen ominaisuuksien mukaan siten, että kiinnityksestä tulee luotettava osaa tulkita ja piirtää sähköalan piirustuksia kuten asennuspiirustuksia ja keskuskuvien pääkaavioita osaa tulkita sähköalalla tarvittavia rakennusalan piirustuksia. osaa selvittää, mistä asennustyössä tarvittavat tarvikkeet voidaan hankkia valitsee ohjattuna tilanteeseen sopivan työmenetelmän ja välineet hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi ymmärtää piirustusten tärkeyden sähköalalla ja osaa ohjeiden perusteella kertoa piirustuksista, osaa mallin mukaan piirtää käsin sekä tietokoneella työskentelee valitsemallaan työmenetelmällä ohjeiden valitsee tilanteeseen tarkoituksenmukaisen työmenetelmän ja välineet hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi. ymmärtää piirustusten tärkeyden sähköalalla ja osaa piirtää uuden piirustuksen mallin mukaan ja hallitsee piirtämisen käsin ja tietokoneella arvioi valitsemiensa työmenetelmien soveltuvuutta työn edetessä valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvan työmenetelmän ja välineet taloudellisen ja laadukkaan lopputuloksen saamiseksi. ymmärtää piirustusten tärkeyden sähköalalla ja hallitsee piirtämisen sekä käsin että tietokoneella hyvin sopeuttaa itsenäisesti työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin 12

13 TAVOITE Sähköasennusmateriaalien tunteminen ja käyttö 1 (3 ov) SISÄLTÖ ARVIOINTI KRITEERIT TYYDYTTÄVÄ HYVÄ KIITETTÄVÄ Arviointi-menetelmä osaa tehdä ryhmäjohtotason sähköasennustöitä, kuten perusvalaistuskytkennät ja osaa tehdä jännitteettömänä tehtävät käyttöönottotarkastukset tekemiinsä asennuksiin sekä dokumentoida ne. Tehdessään asennuksia opiskelija osaa valita käyttötarkoitukseen sopivia kalusteita, kaapeleita, kiinnitystarvikkeita ja liittimiä kaapelien valinta kalusteiden valinta sähköasennusten kytkennät oikeilla materiaaleilla ja liittimillä käyttöönottotarkastus mittaukset asennustarvikkeiden valinta valaistuskytkennät käyttää ja huoltaa työvälineitä ohjattuna ja työskentelee valitsemallaan työmenetelmällä ohjeiden käyttää ja huoltaa työvälineitä omaaloitteisesti ohjeiden ja arvioi valitsemiensa työmenetelmien soveltuvuutta työn edetessä valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvat työvälineet, käyttää niitä oikein sekä huoltaa käyttämänsä välineet ja työskentelee valitsemallaan työmenetelmällä ohjeiden Tehtävät ja/tai harjoitustyöt ja/tai kokeet osaa tarvikkeiden valintoja tehdessään toimia ympäristötietoisesti, materiaali- ja energiatehokkaasti osaa sähköalan asennustöissä kiinnittää erilaisia komponentteja rakennusalan materiaaleihin (kuten puu, tiili, betoni ja rakennuslevyt) tuntee sähköalalla käytettävät johtotiet ja osaa asentaa niihin kaapelit ja sähkökalusteet. toimintaympäristön tuntemus taloudellinen toiminta rakennusmateriaalit suojausluokat valitsee ja käyttää tarvikkeita ja materiaaleja annettujen dokumenttien ja ohjeiden mukaan käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä käyttää tarvikkeita ja materiaaleja niiden ominaisuuksien edellyttämällä tavalla. varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä poistaa ja vie huoltoon vialliset työvälineet käyttää tarvikkeita ja materiaaleja huolellisesti ja taloudellisesti ottaen huomioon materiaali- ja energiatehok-kuuden osaa arvioida suojainten, työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön Tehtävät ja/tai harjoitustyöt ja/tai kokeet osaa valita sopivat sähköasennusmateriaalit erilaisiin tiloihin laitteissa olevien merkintöjen perusteella ottaen huomioon tilan sähkölaitteille asettamat vaatimukset esim. sähkölaitteiden kotelointiluokat 13

14 osaa tarvikelistoja tehdessään hyödyntää tietolähteitä kuten SSTL:n sähkötarvikenumeroita ja nimikkeitä sekä käyttää näitä nimikkeitä keskustellessaan alan ammattihenkilön kanssa osaa tulkita sähköalalla tarvittavia rakennusalan piirustuksia. tietolähteiden tuntemus valmistajien tarvikeluettelot rakennusalan piirustukset sähkömateriaalien hankinta osaa ohjattuna etsiä ja käyttää työhönsä liittyvää tietoa sekä esittää sen ymmärrettävästi suullisesti tai kirjallisesti. osaa luokitella, vertailla ja jäsentää hankkimaansa tietoa sekä muokata sitä käyttökelpoiseksi. osaa arvioida tiedon oikeellisuutta ja luotettavuutta sekä tehdä johtopäätöksiä Tehtävät ja/tai harjoitustyöt ja/tai kokeet osaa selvittää, mistä asennustyössä tarvittavat tarvikkeet voidaan hankkia 14

15 TAVOITE Sähköasennusmateriaalien tunteminen ja käyttö 2 (4 ov) SISÄLTÖ ARVIOINTI KRITEERIT TYYDYTTÄVÄ HYVÄ KIITETTÄVÄ Arviointimenetelmä osaa tehdä ryhmäjohtotason sähköasennustöitä, kuten perusvalaistuskytkennät ja osaa tehdä jännitteettömänä tehtävät käyttöönottotarkastukset tekemiinsä asennuksiin sekä dokumentoida ne. Tehdessään asennuksia opiskelija osaa valita käyttötarkoitukseen sopivia kalusteita, kaapeleita, kiinnitystarvikkeita ja liittimiä sähköasennusten kytkennät oikeilla materiaaleilla ja liittimillä käyttöönottotarkastus mittaukset asennustarvikkeiden valinta valaistuskytkennät kaapelien valinta liitosjohdot kalusteiden valinta ohjelmoitavat releet valitsee ohjattuna tilanteeseen sopivan työmenetelmän ja välineet hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi, tarvitsee seuraavan työvaiheen oivaltamiseen ohjausta valitsee tilanteeseen tarkoituksenmukaisen työmenetelmän ja välineet hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi, selviytyy työtehtävästä omaaloitteisesti valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvan työmenetelmän ja välineet taloudellisen ja laadukkaan lopputuloksen saamiseksi, selviytyy työtehtävästä sujuvasti ja ennakoi tulevat työvaiheet sekä huomioi ne toiminnassaan toimien oma-aloitteisesti ja itsenäisesti. Tehtävät ja/tai harjoitustyöt ja/tai kokeet osaa tehdä tarvittavat mittaukset ja aistinvaraiset tarkastukset esim. koteloinnin ja kaapeleiden kiinnitysten osalta sähkölaitteiden korjausten yhteydessä osaa tulkita ja piirtää sähköalan piirustuksia kuten asennuspiirustuksia ja keskuskuvien pääkaavioita aistinvarainen käyttöönottotarkastus käyttöönottomittaukset käyttöönottopöytäkirja sähköalan piirustukset ryhmäjohtokaaviot keskuskaaviot noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen tunnistaa sähköja/tai automaatio suunnitelmien ja kaavioiden avulla tärkeimmät komponentit noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa huomioon työssään työyhteisön muut jäsenet paikantaa sähköja/tai automaatio suunnitelmista ja kaavioista eri komponentit havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä hyödyntää työssään sähkö- ja/tai automaatio suunnitelmia ja kaavioita 15

16 TAVOITE Työturvallisuuden, sähkö- ja sähkötyöturvallisuuden hallinta (1 ov) SISÄLTÖ ARVIOINTI KRITEERIT TYYDYTTÄVÄ HYVÄ KIITETTÄVÄ Arviointimenetelmä suorittaa hyväksytysti Suomen Pelastusalan keskusjärjestön perusteiden vaatimusten mukaisen tulityökurssin. suorittaa hyväksytysti Työturvallisuus keskuksen perusteiden vaatimusten mukaisen työturvallisuuskurssin. suorittaa hyväksytysti sähköalan ammattihenkilöille tarkoitetun Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 vaatimusten mukaisen ensiapukoulutuksen. suorittaa hyväksytysti SFS 6002 sähkötyöturvallisuusstandardin määrittämän yleisen sähkötyöturvallisuutta koskevan koulutuksen tulityökurssi työturvallisuuskurssi hätäensiapukurssi sähkötyöturvallisuuskortti kurssi Tiedon hakeminen ja materiaalin etsintä toimii ohjattuna työyhteisön työhyvinvointia edistävästi hakee tukea muilta työyhteisön jäseniltä ja antaa tukea tarvittaessa suorittaa hyväksytysti hätäensiapu- tulityö-, työturvallisuusja sähkötyöturvallisuuskoulutuksen toimii työssään itsenäisesti työyhteisön työhyvinvointia edistävästi toimii luontevasti vuorovaikutuksessa työyhteisön jäsenten kanssa suorittaa hyväksytysti hätäensiapu- tulityö-, työturvallisuusja sähkötyöturvallisuuskoulutuksen toimii työssään työyhteisön työhyvinvointia edistävästi ja selvittää yrittäjän mahdollisuuksia edistää sitä aktiivisesti omalla toiminnallaan työyhteisön yhteisöllisyyttä suorittaa hyväksytysti hätäensiapu- tulityö-, työturvallisuus- ja sähkötyöturvallisuuskoulutuksen Tehtävät ja/tai harjoitustyöt ja/tai kokeet opiskelija tuntee sähköturvallisuuteen liittyvien säädösten (Sähköturvallisuuslaki, sähköturvallisuusasetus, ministeriöiden päätökset ja asetukset), sähköturvallisuusviranomaisen (Tukes) ohjeet sekä sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 vaatimukset tuntee alan keskeiset tietolähteet ja osaa etsiä niistä työhön liittyviä vaatimuksia annettujen kohdetietojen avulla osaa käyttää henkilökorttia YSE 98 osaa käyttää asianmukaista työvaatetusta, josta ei aiheudu työssä vaaraa 16

17 TAVOITE SISÄLTÖ Tietokoneen peruskäyttö (1 ov) ARVIOINTI KRITEERIT TYYDYTTÄVÄ HYVÄ KIITETTÄVÄ Arviointimenetelmä osaa tehdä työpaikkahakemuksen ja laatia harjoitustöihin tai laitteiden ja järjestelmien käytön opastukseen tarvittavia kirjallisia selvityksiä kuvineen ja taulukoineen tekstinkäsittelyohjelma taulukkolaskentaohjelma osaa ohjattuna käyttää perusohjelmia dokumenttien tekoon osaa itsenäisesti käyttää perusohjelmia dokumenttien tekoon osaa itsenäisesti käyttää perusohjelmia dokumenttien tekoon sekä Tehtävät ja/tai harjoitustyöt ja/tai kokeet osaa hyödyntää valmisohjelmia työsuorituksiensa raportointiin, sähkötarvikelistojen laatimiseen ja sähköpiirustusten täydentämiseen tai muuttamiseen osaa käyttää tietokonetta viestintävälineenä ja apuna tiedon hankinnassa. osaa ottaa huomioon tietoturvaan liittyvät asiat käyttäessään tietoverkkoja internet sähköposti tietoturva tiedon hakeminen osaa ohjattuna käyttää tietoverkkoa tiedon hankintaan ja dokumenttien tekoon osaa itsenäisesti käyttää tietoverkkoa tiedon hankintaan ja dokumenttien tekoon osaa käyttää tietoverkkoa tiedon hankintaan ja dokumenttien tekoon itsenäisesti annettujen vaatimusten 17

18 TAVOITE Opiskelija osaa juottaa erilaisia komponentteja sekä korjata juotoksia ESDsuojauksen vaatimukset huomioiden Opiskelija osaa työohjeiden ja kytkentäkaavioiden mukaan rakentaa annettujen toimintadokumenttien mukaisen elektroniikkalaitteen tai sen osakokonaisuuden sekä ja mitata niistä virtoja ja jännitteitä Opiskelija tuntee elektroniikan rakenneosat ja peruskomponentit ja osaa käyttää niiden datatietoja SISÄLTÖ Erilaiset juotostyöt ESD:n synty ja vaikutukset Yleismittarilla mittaaminen Peruskomponentit (kuten vastus, kondensaattori, kela, diodi, LED jne.) Elektroniikka 1 (3 ov) ARVIOINTI KRITEERIT TYYDYTTÄVÄ HYVÄ KIITETTÄVÄ osaa kiinnittää sähköiset käyttää hyväksyttyjä saa itsenäisesti laitteet ja elektroniikan kom- aikaan oikeat ja elektroniikan komponentit ponenttien, kaape- siistit laite- ja joh- oikein leiden ja johtimien dinasennukset asennustapoja tuntee keskeisimmät elektroniikan piirrosmerkit osaa hakea oikeita datatietoja tunnistaa laitteiden kytkentäkaaviosta keskeisimmät komponentit tarvitsee neuvoja datatietojen tulkinnassa selvittää piirustusten ja kaavioiden avulla laitteen toiminnan osaa tulkita itsenäisesti komponenttien ja materiaalien datatietoja Arviointimenetelmä Tehtävät ja/tai harjoitustyöt Tehtävät ja/tai harjoitustyöt ja/tai kokeet 18

19 TAVOITE Opiskelija osaa juottaa erilaisia komponentteja sekä korjata juotoksia ESD-suojauksen vaatimukset huomioiden Opiskelija osaa työohjeiden ja kytkentäkaavioiden mukaan rakentaa annettujen toimintadokumenttien mukaisen elektroniikkalaitteen tai sen osakokonaisuuden sekä ja mitata niistä virtoja ja jännitteitä Opiskelija tuntee elektroniikan rakenneosat ja peruskomponentit ja osaa käyttää niiden datatietoja SISÄLTÖ Erilaiset juotostyöt Jännitelähteet: Tasasuuntaus ja jännitteen vakavointi Yleismittarilla mittaaminen Oskilloskooppiin tutustuminen Suljettu virtapiiri ja sen osat Transistorivahvistimet Digitaaliset piirit Komponenttien datalehdet Elektroniikka 2 (3 ov) ARVIOINTI KRITEERIT TYYDYTTÄVÄ HYVÄ KIITETTÄVÄ osaa kiinnittää sähköiset käyttää hyväksyttyjä saa itsenäisesti laitteet ja elektroniikan kom- aikaan oikeat ja elektroniikan komponentit ponenttien, kaape- siistit laite- ja joh- oikein leiden ja johtimien dinasennukset asennustapoja tuntee keskeisimmät elektroniikan piirrosmerkit osaa hakea oikeita datatietoja tunnistaa laitteiden kytkentäkaaviosta keskeisimmät komponentit tarvitsee neuvoja datatietojen tulkinnassa selvittää piirustusten ja kaavioiden avulla laitteen toiminnan osaa tulkita itsenäisesti komponenttien ja materiaalien datatietoja Arviointimenetelmä Tehtävät ja/tai harjoitustyöt Tehtävät ja/tai harjoitustyöt ja/tai kokeet 19

20 TAVOITE Opiskelija osaa työohjeiden ja kytkentäkaavioiden mukaan rakentaa annettujen toimintadokumenttien mukaisen elektroniikkalaitteen tai osakokonaisuuden ESD-suojauksen vaatimukset huomioiden sekä mitata niistä virtoja ja jännitteitä Elektroniikan rakentaminen (1 ov) SISÄLTÖ Piirilevyn suunnittelu Piirilevyn valotus, kehitys ja syövytys Piirilevyn kaiverrus Elektroniikkakytkennän rakentaminen Vianetsintä Kotelointi Mittaukset yleismittarilla ja oskilloskoopilla Tiedon hakeminen ja materiaalin etsintä ARVIOINTI KRITEERIT TYYDYTTÄVÄ HYVÄ KIITETTÄVÄ osaa tehdä mallinmukaisia elektronisia laitteita suorittaa materiaalien ja tarvikkeiden valinnat ohjeiden, tietää laitteissa käytettävät komponentit ja tuntee kaapeleiden ja johtimien materiaalin osaa suorittaa mittauksia ohjeiden käyttää työvälineitä tarkoituksenmukai-sesti etenee melko itsenäisesti työskentelyssään, tarvitsee silti ohjausta osaa suorittaa materiaalien valinnat, käsittelee materiaaleja oikein osaa suorittaa mittauksia ja ohjeistettuna säätää niitä tarpeiden osaa valita tarkoituksenmukaiset työvälineet eri työtilanteissa osaa ratkaista ongelmia elektronisia laitteita rakentaessaan sekä tehdä niissä itsenäisiä komponentti- ja työmenetelmävalintoja ratkaisee materiaalivalintoja, ennakoi materiaalitarpeen ja huolehtii asianmukaisesta varastoinnista sekä huomioi kestävän kehityksen toiminnassaan osaa suorittaa mittauksia, jotka vaativat mittareiden asetusten muuttamista käyttää työvälineitä tehokkaasti Arviointimenetelmä Tehtävät ja/tai harjoitustyöt ja/tai kokeet 20

21 TAVOITE Opiskelija osaa juottaa erilaisia komponentteja sekä korjata juotoksia ESD-suojauksen vaatimukset huomioiden Erilaiset juotostyöt SISÄLTÖ Liitostekniikka (1 ov) ARVIOINTI KRITEERIT TYYDYTTÄVÄ HYVÄ KIITETTÄVÄ osaa kiinnittää sähköiset käyttää hyväksyttyjä saa itsenäisesti laitteet ja elektroniikan kom- aikaan oikeat ja elektroniikan komponentit ponenttien, kaape- siistit laite- ja joh- oikein leiden ja johtimien dinasennukset asennustapoja Arviointimenetelmä Tehtävät ja/tai harjoitustyöt 21

22 Sähkö- ja automaatioasennukset (20ov) Automaatioasentaja Sähköasentaja Seuraavassa taulukossa on sähkö- ja automaatioasennuksen tutkinnon osan sisältö (20ov). Sähkö- ja automaatioasennukset tutkinnon osan sisältö (20 ov) Sähköasennustekniset työt ( 5ov ) Sähköturvallisuusmääräykset ja laatu ( 1ov ) Asennusten varmentaminen ja käyttöönottotarkastaminen ( 1 ov ) Teollisuuden kokoonpanotyöt ( 5ov ) Sähkökäyttöisten pienkoneiden korjaus ( 1 ov ) Sähkö- ja automaatioasennukset, työssäoppiminen (Kurssin nimi työssäoppimispaikan mukaan) 7ov Sähkö- ja automaatioasennukset, ammattiosaamisen näyttö Näytöllä arvioidaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinnasta perustustyömenetelmien hallinta työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidoista terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen sekä ammattietiikka. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija / tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa tekemällä sähkö- / automaatioasennustyöpaikassa tai teolliseen kokoonpanoon liittyvässä työpaikassa sähkö- ja automaatiotekniikan perusasennustöitä työssäoppimispaikan suuntautumisen mukaan tai muussa mahdollisimman hyvin edellä mainittuja oloja vastaavassa paikassa sähkö- ja automaatioasennusten keskeisistä osaamisista. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 22

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Suunnitelma on hyväksytty Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Oph:n määräys Dnro 22/011/2009 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma, ICT asentaja Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Rehtorin hyväksymä sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelma Valinnainen tutkinnon osa Kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät, 20 ov KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Opetussuunnitelman laatija täyttää

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Tieto- ja tietoliikennealan koulutusohjelma ICT - asentaja

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Tieto- ja tietoliikennealan koulutusohjelma ICT - asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja tietoliikennealan koulutusohjelma ICT - asentaja Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA TOIMINTA... 2 1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 2 1.1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 2 1.2 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN... 3 1.3 ELINIKÄISEN

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Lähihoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT 2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Värjäyskäsittelyn suunnitteleminen suunnittelee värjäyskäsittelyn ohjeen mukaan ja ottaa huomioon värjäyksessä tarvittavat

Lisätiedot

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas Merkonomit Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Sisällys HYVÄ TIETÄÄ TYÖSSÄOPPIMISJAKSOSTA... 1 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT... 1

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talonrakennuksen koulutusohjelma Talonrakentaja

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talonrakennuksen koulutusohjelma Talonrakentaja RAKENNUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Talonrakennuksen koulutusohjelma Talonrakentaja Ammattiosaamisen näyttöjen toimielin hyväksynyt 13.11.2008 Ammattiopiston johtokunta hyväksynyt 25.11.2008

Lisätiedot

AHLMANIN AMMATTIOPISTO PUUTARHURI

AHLMANIN AMMATTIOPISTO PUUTARHURI AHLMANIN AMMATTIOPISTO PUUTARHURI OPETUSSUUNNITELMA Puutarhatalouden perustutkinto Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarhuri Hyväksytty johtokunnassa 25.5.2010 1 Sisällysluettelo 1 TUTKINNON

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Rakennusalan perustutkinto. Talonrakennuksen koulutusohjelma. Talonrakentaja

OPETUSSUUNNITELMA. Rakennusalan perustutkinto. Talonrakennuksen koulutusohjelma. Talonrakentaja 1 OPETUSSUUNNITELMA Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma Talonrakentaja 2 SISÄLLYS 1 RAKENNUSALAN AMMATTIALAN KUVAUS... 3 2 TUTKINNON RAKENNE... 4 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN JA

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalouden perustutkinto. Merkonomi. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, finanssialan suuntautuminen 2014-2015

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalouden perustutkinto. Merkonomi. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, finanssialan suuntautuminen 2014-2015 0 OPETUSSUUNNITELMA Liiketalouden perustutkinto Merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, finanssialan suuntautuminen 20 2014-2015 Venemestarinkatu 35, 24240 Salo p. (02) 7704 1 etunimi.sukunimi@sskky.fi

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI OPS 2011-2012 Käytön tuki Ohjelmistotuotanto Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Huittinen Risto Rytin katu 70, PL 14 32701 HUITTINEN Tel +358 3 5212

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Rakennusalan perustutkinto, TALONRAKENTAJA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Rakennusalan perustutkinto, TALONRAKENTAJA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Rakennusalan perustutkinto, TALONRAKENTAJA Yhtymähallitus 17.11.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 1 2 Rakennusalan arvoperusta... 2 3 Rakennusalan perustutkinnon

Lisätiedot

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto 2 Sisällys 1. PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2 VALMISTAVAN

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Käsi- ja taideteollisuusalan

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Hiusalan perustutkinto, PARTURI-KAMPAAJA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Hiusalan perustutkinto, PARTURI-KAMPAAJA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Hiusalan perustutkinto, PARTURI-KAMPAAJA Yhtymähallitus 22.9.2009 2 1. JOHDANTO... 4 2. HIUSALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 5 3. HIUSALAN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 2 Rakennusalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon valtakunnalliset

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja

Opetussuunnitelma. Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja Opetussuunnitelma Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja Hyväksytty 1.0/18.6.2008 Ammatillisen peruskoulutuksen johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/1.8.2012 2 (102) Sisällysluettelo

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Voimaantulo 1.8.2009

Lisätiedot