Turun NMKY Sukellusjaosto Toimintaperiaatteet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun NMKY Sukellusjaosto Toimintaperiaatteet"

Transkriptio

1 Turun NMKY Sukellusjaosto Toimintaperiaatteet Vers SISÄLTÖ: 1 Asiakirjan tarkoitus ja soveltamisala Asiakirjan päivittäminen 2 2 Jaoston tavoitteet ja toiminta Nuorisotoiminta Muu toiminta 3 3 Jäsenyys Jäsenyyden edellytykset Jäseneksi liittymisen prosessi Jäsenen eroaminen ja / tai erottaminen 3

2 3.3 Jäsenen velvollisuudet Jäsenmaksut Jäsenmaksujen viivästyminen tai laiminlyöminen 4 4 Hallinto Vuosikokous Johtokunta Puheenjohtaja Tiedottaja Talousvastaava Jäsenvastaava Snorkkelikerhovastaava Koulutusvastaava Kalustovastaava Turvallisuusvastaava Reissuvastaava Varajäsenet Johtokunnan kokoustyöskentely 6 5 Toiminnan järjestämistä koskevia ohjeita Yleistä Sukellustoiminta Sukellusvanhimpana toimiminen Turvallisuussuunnittelu sekä onnettomuuksien ja läheltä piti- tilanteiden raportointi Reissujen kausisuunnitelma Päiväretket Sukellusretket/-leirit Ilmoittautuminen Ennakkoinfo Peruuttaminen Hallivuorot Sukellusluvat 8 6 Snorkkelikerho 8 7 Koulutus 8 8 Kalusto Kerhotila Bunkkeri Veneet Veneenkuljetusoikeudet Kipparin vastuu Veneenkäyttömaksut Kompressorit Säiliöiden täyttäminen Sukellusvälineet Huoltopakki Vakuutukset 10 9 Talous Varainhankinta 11

3 LIITTEET 1 Asiakirjan tarkoitus ja soveltamisala Tämän asiakirjan tarkoitus on selkeyttää ja koota Turun NMKY ry:n (jäljempänä pääyhdistys) Sukellusjaoston (jäljempänä jaosto tai seura) toimintakäytäntöjä. Asiakirja on laadittu siten, että se toimii ohjenuorana Sukellusjaoston toiminnassa ja sääntöjenomaisena dokumenttina. Tämä asiakirja täydentää ja soveltaa sukellusjaostoa koskevia pääyhdistyksen yleisiä ja sukellusjaostoa koskevia sääntöjä. 1.1Asiakirjan päivittäminen Asiakirjan hyväksyy jaoston vuosikokous pääyhdistyksen toiminnanjohtajan vahvistettua asiakirjan olevan pääyhdistyksen sääntöjen ja hengen mukainen. Johtokunta huolehtii tämän asiakirjan ajanmukaistamisesta vähintään kerran vuodessa varsinaisen vuosikokouksen yhteydessä. Olennaisimmat muutokset tulee hyväksyttää vuosikokouksessa ennen niiden kirjaamista tähän ohjeistoon. Päivitystiedot (päivämäärä ja muutostieto) dokumentoidaan. 2Jaoston tavoitteet ja toiminta 2.1Nuorisotoiminta Jaoston tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille mielekäs, turvallinen ja edullinen tapa harrastaa sukellusta. Sukellusharrastuksen tulee tässä yhteydessä myös tarjota mahdollisuuksia mielekkääseen toimintaan ryhmässä, kokemuksia turvallisesta ryhmän jäsenyydestä, mahdollisuuksia vastuunkannon harjoitteluun itsestä ja muista sekä iloisia onnistumisen ja uuden oppimisen kokemuksia. Toiminnassa huomioidaan lapsen ikä ja yleinen kehitystaso. Kaiken toiminnan ehdoton edellytys on fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus.

4 Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi jaosto toteuttaa mahdollisuuksien mukaan säännöllistä kerho- ja leiritoimintaa lapsille ja nuorille. Lisäksi jaosto valvoo kerhonvetäjien etua, sekä huolehtii vetäjien jaksamisesta ja ohjaus- ja sukellusosaamistason ylläpitämisestä. 2.2Muu toiminta Jaoston tavoitteena on tukea ja edistää jäsentensä turvallista sukellusharrastusta. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi jaosto järjestää sukellustapahtumia, -leirejä ja koulutusta. Pääyhdistys omistaa varustereservin, jota jaosto hallinnoi ja jota käytetään jäsenistön sukellustoiminnassa. 3Jäsenyys 3.1Jäsenyyden edellytykset Jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy jaoston toimintaohjeen ja sitoutuu siihen. 3.2Jäseneksi liittymisen prosessi Uusien jäsenten vastaanottamisesta huolehtii jäsenvastaava. Uusi jäsen täyttää lomakkeen, jossa kysytään hänen yhteystietonsa, syntymäaikansa, sukellusluokituksensa ja sukelluskokemuksensa. Yhteydenoton tultua jäsenvastaava lähettää uudelle jäsenelle informatiivisen jäsenkirjeen, jossa kerrotaan tiivistetysti jaoston käytännöistä sekä tulevista tapahtumista. Uudelle jäsenelle lähetetään erilliset laskut liittymismaksusta ja jäsenmaksusta ja lisäksi kirjeessä tulee olla ohjeet jäsenmaksun suorittamisesta. Jäsenvastaava huolehtii siitä, että uusi jäsen tuntee olevansa tervetullut jaostoon ja pääsee mahdollisimman pian sisään jaoston kulttuuriin ja sukeltamaan. Kun kirje on lähetetty, ilmoittaa jäsenvastaava taloudenhoitajalle tulevasta uudesta jäsenestä. Kun taloudenhoitaja näkee, että jäsenmaksut on hoidettu, ilmoittaa hän asiasta jäsenvastaavalle sekä sopii pääyhdistyksen kanssa rahaliikenteestä. Jäsenvastaava lisää uuden jäsenen jäsenluetteloon ja ilmoittaa tämän myös pääyhdistykseen ja tarvittaessa Sukeltajaliittoon. Lopuksi jäsenvastaava ilmoittaa uudelle jäsenelle, että hänen jäsenyytensä on rekisteröity.

5 3.2.1Jäsenen eroaminen ja / tai erottaminen Jaostosta eroaminen tapahtuu ilmoittamalla asiasta jäsenvastaavalle. Kuluvan vuoden maksettua liittymis- ja/tai jäsenmaksua ei palauteta. Johtokunta voi erottaa jäsenen joka laiminlyö maksuvelvoitteensa koskien jäsenyyttä, sukellustoimintaa tai muita toimintaan liittyviä maksuja. Lisäksi jäsen voidaan erottaa, mikäli hän aiheuttaa huomattavaa haittaa jaostolle tai vaarantaa toiminnan turvallisuutta. Johtokunta voi erottaa jäsenen joka toimii jaoston sääntöjen vastaisesti, syyllistyy rikokseen yleistä järjestystä tai rikoslakia vastaan tai muulla tavoin on haitaksi jaoston toiminnalle. Ennen lopullista erottamista jäsenelle tarjotaan mahdollisuus tulla kuulluksi. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin jaostolle suorittamiaan maksuja. 3.3Jäsenen velvollisuudet Jäsen on velvollinen maksamaan säädetyt maksut ajallaan. Jäsenen tulee sitoutua pääyhdistyksen ja sukellusjaoston sääntöjen noudattamiseen. Jaoston sukellustapahtumissa jäsen saa suorittaa ainoastaan sukelluksia, joiden vaativuustaso vastaa hänen sukellusluokitustaan / -kokemustaan. Jaoston sukelluksissa noudatetaan Sukeltajaliiton voimassaolevia turvaohjeita. Osallistuessaan jaoston sukellustapahtumiin jäsenen on huolehdittava, että hänen sukellusvarusteensa ovat hyväkuntoiset ja asianmukaisesti huolletut. Lisäksi hänellä on oltava voimassaoleva lääkärintodistus sukelluskelpoisuudestaan. Jokainen jaoston jäsen vastaa itse vakuutusturvastaan. Jaosto ei vakuuta jäseniään. Jokainen sukeltaa jaoston toiminnassa omalla vastuullaan. Alaikäisiltä jäseniltä vaaditaan huoltajan kirjallinen suostumus sukellustoiminnassa mukana olemiseen. Jos jäsen vakavalla välinpitämättömyydellä aiheuttaa vahinkoa seuran kalustolle, on hän velvollinen itse korvaamaan aiheutetut kulut kokonaan. 3.4Jäsenmaksut Vuotuisen jäsenmaksun suuruuden määrittelee vuosikokous. Liittymismaksun määrittelee vuosikokous. Johtokunta kerää vuosimaksut keväisin tiedottajan ja taloudenhoitajan johdolla. Liittymismaksu on kertaluontoinen suoritus, jonka jokainen jaostoon liittyvä uusi jäsen maksaa. Jäsenmaksu maksetaan vuosittain. Jäsenmaksuilla ylläpidetään jaoston toimintaa. Vuotuinen jäsenmaksu kerätään tammikuun loppuun mennessä. Kerääminen suoritetaan lähettämällä kirjallinen lasku jokaiselle jäsenelle. Jäsenmaksu pitää sisällään pääyhdistyksen jäsenmaksun, jaoston jäsenmaksun sekä jäsenen niin halutessa myös Sukeltajaliiton jäsenmaksun. Alle 18- vuotiaan jäsenmaksussa huomioidaan pääyhdistyksen jäsenyyden osalta alennettu jäsenmaksu. Liittymismaksua ei peritä, mikäli jäsen on hankkinut ensimmäisen sukellusluokituksensa jaoston järjestämällä peruskurssilla.

6 Mikäli jäsen liittyy kalenterivuoden neljän viimeisen kuukauden aikana, saa hän 50 % alennuksen jaoston jäsenmaksun osuudesta. Pääyhdistyksen ja Sukeltajaliiton maksut kerätään kuitenkin täysimääräisinä Jäsenmaksujen viivästyminen tai laiminlyöminen Mikäli jäsen jättää jäsenmaksunsa suorittamatta eräpäivään mennessä, muistuttavat talousvastaava ja jäsenvastaava asiasta. Mikäli jäsen edelleen jättää maksun suorittamatta, poistetaan hänet jaoston jäsenlistalta helmi-maaliskuun aikana. Mikäli kertaalleen eronnut / erotettu jäsen liittyy jaostoon uudelleen, ei liittymismaksua peritä. 4Hallinto 4.1Vuosikokous Jaostossa ylintä valtaa käyttää vuosikokous. Vuosikokouksessa käsitellään ainakin sääntömääräiset asiat, sekä käsitellään tärkeimmät ja ajankohtaisimmat jaoston toimintaa koskevat asiat. Sääntömääräisiä asioita ovat: jäsenmaksun suuruus, jaoston johtokunnan valinta, talousarvion ja toimintasuunnitelman vahvistaminen sekä niiden vertaaminen edelliseen kauteen. Asioita, joista jaoston jäsenet haluavat vuosikokouksessa käsitellä, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta. Vuosikokouksen lisäksi voidaan ylimääräinen kokous pitää silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 25% kerhon äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti johtokunnalta jonkin tietyn asian takia pyytää. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on kutsuttu koolle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet edellä mainitulla tavalla esityksen. Jaoston kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisilla äänienemmistöllä, mikäli jostakin asiasta ei näissä säännöissä toisin määrätä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan, ratkaistaan vaali arvalla, muissa asioissa puheenjohtajan kanta ratkaisee. Kaikissa kokouksissa suoritetaan äänestys suljettuja lippuja käyttäen, mikäli yksikin jäsen niin vaatii. Kokouksissa jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneelle 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä kannatusjäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni. Saadut oikeudet säilytetään. Valtakirjalla ei saa äänestää. 4.2Johtokunta

7 Johtokunnan valitsee vuosikokous. Johtokuntaan kuuluu 6-8 varsinaista ja 2 varajäsentä. Johtokunta koordinoi jaoston toimintaa sekä hoitaa suhteita pääyhdistykseen. Johtokunta on päätösvaltainen kun paikalla on vähintään puolet varsinaisten jäsenten määrästä. Kokousajankohdat voidaan sopia edellisen kokouksen yhteydessä tai riittävän ajoissa kaikkia johtokunnan jäseniä informoimalla. Johtokunnan jäsenten tulee ilmoittaa aina tiedottajalle osallistumisestaan kokouksiin, jonka tiedottaja välittää puheenjohtajalle. Johtokunta päättää jaoston ansiomerkkien ym. myöntämisestä. Johtokunta voi anoa Sukeltajaliiton ansiomerkkejä ansioituneille jaoston jäsenille Puheenjohtaja Puheenjohtaja koordinoi johtokunnan työskentelyä ja kutsuu johtokunnan koolle. Lisäksi puheenjohtaja vaalii jaoston suhdetta pääyhdistykseen Tiedottaja Tiedottaja laatii ja toimittaa perille kokousten esityslistat ja toimii kokouksissa sihteerinä. Tiedottaja pitää yhteyttä jäsenistöön. Tiedottaja hallinnoi seuran www- sivuja ja sähköpostiosoitetta Talousvastaava Talousvastaava seuraa jaoston rahaliikennettä ja seuraa budjetin toteutumista. Hän tekee yhteistyötä jäsenvastaavan kanssa tarkistamalla vuosittain maksaneiden jäsenten määrän. Talousvastaava kokoaa budjetin yhdessä puheenjohtajan kanssa. Talousvastaavalle myönnetään tilinkäyttöoikeus. Talousvastaava pitää johtokuntaa ajan tasalla rahaliikenteestä Jäsenvastaava Jäsenvastaava ylläpitää rekisteriä jaoston jäsenistä, heidän oikeuksistaan sekä huolehtii jäsenistön tietojen oikeellisuudesta myös pääyhdistyksen ja sukeltajaliiton listoilla. Hän tekee yhteistyötä talousvastaavan kanssa tarkistaessaan maksaneiden jäsenten määrän. Jäsenvastaava toimittaa päivitetyn jäsenlistan kalustovastaavalle Snorkkelikerhovastaava Snorkkelikerhovastaava huolehtii, että Snorkkelikerho toimii. Hän delegoi tehtäviä Snorkkelikerhon ohjaajille. Hän valvoo kerhon ohjaajien etua, koulutustasoa ja jaksamista. Hän huolehtii kerhon markkinoinnista ja jäsenluettelosta. Tarvittaessa hän osallistuu kerhon ohjaamiseen. Snorkkelikerhovastaava rekrytoi tarvittaessa apuohjaajia tai introttajia. Snorkkelivastaava raportoi säännöllisesti jaoston johtokunnalle sekä pääyhdistykselle kerhon toiminnasta.

8 4.2.6Koulutusvastaava Koulutusvastaava kouluttaa ja koordinoi muidenkin kouluttajien tekemisiä. Hän tietää mitä koulutuksia on pidetty ja mitä tulossa. Hänelle osoitetaan mahdolliset koulutuskyselyt. Koulutusvastaava valvoo että introtuksissa on paikalla tarpeeksi pätevää väkeä Kalustovastaava Kalustovastaava huolehtii, että kalusto pysyy kunnossa. Tarvittaessa hän delegoi vastuuta muille jaostolaisille. Kalustovastaavan tulee tietää, milloin kompressorit, veneiden koneet, säiliöt ja regupaketit on viimeksi huollettu. Seuran lainavälineet lainataan jäsenistölle kalustovastaavan kautta. Jäsenistö on velvollinen pitämään kalustovastaavan ajan tasalla jaoston kaluston tilasta Turvallisuusvastaava Turvallisuusvastaava huolehtii että toiminta ja jaostonlaitteet ovat asianmukaisia. Turvallisuusvastaava huolehtii että yleisimmissä sukelluskohteista on turvasuunnitelma valmiina ja ajan tasalla. Ylläpitää erikoistilanteista tehtyjä raportteja ja onnettomuuden sattuessa koordinoi ulospäin annettavaa viestintää Reissuvastaava Reissuvastaava hoitaa jaoston isompien reissujen tiedotuksesta ja joukkojen kokoamisesta. Hän delegoi tehtäviä tarpeen mukaan. Reissuvastaava raportoi johtokunnalle toteutuneista/ peruuntuneista reissuista. Reissuvastaava vastaa että vähintään kerran vuodessa järjestetään leiri, johon voi osallistua kaiken tasoisia sukeltajia Varajäsenet Varajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa. Mikäli johtokunta ei ole kokonaisuudessaan koolla, on varajäsen täysivaltainen johtokunnan jäsen. Varajäsenet avustavat tarvittaessa johtokunnan jäseniä vastuutehtävissään Johtokunnan kokoustyöskentely Kokouksiin kutsutaan myös pääyhdistyksen edustajat. Kutsut lähettää tiedottaja. Päätökset johtokunnan kokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide.

9 Mikäli johtokunnan jäsen laiminlyö velvollisuutensa, voi muu johtokunta nostaa varajäsenen hänen tilalleen. Tällöin varsinainen johtokunnan jäsen siirretään varajäseneksi. Hallitus valitsee tarvittaessa keskuudestaan varapuheenjohtajan. 5Toiminnan järjestämistä koskevia ohjeita Sen lisäksi ja sitä täydentäen/ soveltaen, mitä pääyhdistyksen alaisen toiminnan järjestämisestä on pääyhdistyksen säännöissä mainittu, kirjataan seuraavat ohjeet koskemaan sukellusjaoston toimintaa. 5.1Yleistä Jaoston jäsenten harjoittama sukellustoiminta lasketaan jaoston toiminnaksi silloin, kun käytössä on jaoston välineitä. Lisäksi jaoston toiminnaksi lasketaan sukellus- ja muu toiminta silloin, kun toimijoiden kokoon kutsumiseksi on käytetty jaoston tiedotuskanavia, esim. keskustelupalstaa. Jaoston nimissä järjestettävästä sukellustoiminnasta on järjestävä / koordinoiva henkilö velvollinen tiedottamaan tapahtumasta jaoston tiedotuskanavia käyttäen. Jokaisella jäsenellä on yhtäläinen oikeus osallistua jaoston toimintaan. Poikkeuksena ovat sukellustapahtumat, joiden vaativuus edellyttää tietyntasoista sukellusluokitusta tai erikoiskoulutusta sekä sukellustapahtumat, jotka tapahtuvat erityislupia vaativilla kohteilla (kts. Kohta 5.7). Tällöin osallistumisoikeus rajoittuu sukeltajiin, joilla kyseinen lupa on voimassa. Jaosto voi ottaa tapahtumiinsa mukaan myös seuraan kuulumattomia henkilöitä. Retkien hinnoittelu poikkeaa heidän osaltaan. Jaosto voi myös toimia tiedotuskanavana muiden seurojen retkistä, joihin jaostolaisten on mahdollista osallistua. 5.2Sukellustoiminta 5.2.1Sukellusvanhimpana toimiminen Sukellustoiminnan koordinoinnista ja turvallisuudesta vastaa sukellusvanhin. Sukellusvanhimmaksi valitaan sukellustapahtumaan osallistuvasta porukasta parhaiten ko tehtävään soveltuva henkilö. Myös retkillä ja leireillä sukellustoiminnasta vastaa sukellusvanhin jonka sana on laki. Jos mukana on vene sen käsittelyssä ja asioissa kippari on ylin päällikkö kts. kohta veneet. Sukellusvanhin voi halutessaan määrätä sukellus pareja jos katsoo hyväksi esim. kohteen vaikeudesta johtuen parittaa kokemattomammat kokeneempien kanssa. Sukellusvanhin johtaa ensisijaisesti pelastustoimintaa mahdollisessa onnettomuustilanteessa.

10 Sukellustoiminnassa täytyy sukellusvanhimman ja mahdollisen kipparin lisäksi olla myös kirjuri joka kirjaa ylös sukellusparit ja sukellussuunnitelmat (max. aika/syvyys) sekä sukelluksen lähtöajankohdan ja säiliökoon sekä lähtöpaineen (ei pullon maksimi täyttöpainetta vaan pulloissa olevan todellisen paineen) ja sukelluksen jälkeen pintautumisajankohdan sekä säiliöissä jäljellä olevan paineen. Jokainen sukelluspari on velvollinen ilmoittautumaan kirjurille juuri ennen sukellusta jotta lähtöajankohta saadaan varmuudella kirjattua ylös oikein. Kirjuri seuraa että sukellusajat eivät ylity. Sukellusvanhin voi myös määrätä turvasukeltajan tilanteen mukaan Turvallisuussuunnittelu sekä onnettomuuksien ja läheltä piti- tilanteiden raportointi Ennen sukellustapahtumia laaditaan sukellusvanhimman tai reissukoordinaattorin toimesta turvallisuussuunnitelma, johon kirjataan tapauskohtaisesti tarkoituksenmukaiset tiedot kuten toiminnan perustiedot (paikka, aika ja osallistujat yhteystietoineen), riskianalyysi, ajo-ohjeet, ohjeet onnettomuustilanteessa toimimiseen sekä yhteystiedot lähimpiin sairaaloihin ja painekammioon. Apuna voidaan käyttää liitteenä olevaa lomakepohjaa. Sukellusvanhin raportoi johtokunnalle mahdollisista onnettomuuksista ja läheltä piti tilanteista. Johtokunta raportoi pääyhdistykselle ja tarvittaessa Sukeltajaliittoon. Läheltä piti tilanteet raportoidaan kirjallisesti käyttäen apuna liitteenä 2 olevaa lomaketta. 5.3Reissujen kausisuunnitelma Varsinaiseen vuosikokoukseen johtokunta laatii reissuvastaavan johdolla vuosisuunnitelman koskien tulevan kauden retkiä ja leirejä. Mahdollisuuksien mukaan suunnitelmaan kirjataan valmiiksi jäsenhinta sekä vierashinta. Lisäksi kirjataan ilmoittautumisohje ja viimeinen ilmoittautumisajankohta. Seuran jäsenillä on oltava etuoikeus tapahtumiin osallistumiselle. 5.4Päiväretket Nopealla aikataululla tehtävistä vuosisuunnitelmaan sisältymättömistä päiväretkistä ilmoitetaan jaoston keskustelupalstalla. Jokainen jäsen voi halutessaan järjestää päiväretkiä. Päiväretkiilmoituksiin tulee liittää ilmoitus kohteen mahdollisesta vaativuudesta (vaadittavat luokitukset), mahdollisista kustannuksista ja mahdollisuuksien mukaan aikataulusta. 5.5Sukellusretket/-leirit Sukellusretkillä /-leirillä tarkoitetaan tässä yhteydessä jaoston toimintana järjestettävää yhden tai useamman yön yli kestävää tapahtumaa, jossa harjoitetaan sukellustoimintaa.

11 5.5.1Ilmoittautuminen Sukellustapahtumaan ilmoittautuminen on sitova ja se tapahtuu ennakkomaksun suorittamalla. Tapahtuman järjestäjä määrittelee ilmoittautumismaksun, joka voi olla koko reissun hinta. Järjestäjä voi myös määritellä ilmoittautumisajankohdalle takarajan. Järjestäjä voi harkintansa mukaan kutsua tapahtumaan myös muiden sukellusseurojen jäseniä tai muita henkilöitä. Heille määritellään tapahtumamaksut erikseen, jotka voivat olla jäsenhintoja korkeammat Ennakkoinfo Leirin järjestäjän tulee hyvissä ajoin toimittaa osallistujille olennainen leiriin liittyvä tieto sähköisesti tai postitse. Hyvissä ajoin ennen leiriä on hyvä myös pitää palaveri, jossa suunnitellaan ja sovitaan leirin yksityiskohdista Peruuttaminen Mikäli ilmoittautunut osallistuja peruu osallistumisensa järjestäjän määrittelemän takarajan jälkeen, on jaostolla oikeus olla palauttamatta peruuttajan maksamia maksuja. Johtokunnan harkinnan mukaan maksut voidaan palauttaa osin tai kokonaan. Asia käsitellään tapauskohtaisesti. Välttämättä asian ei tarvitse odottaa johtokunnan kokoukseen asti, vaan reissuvastaava ja puheenjohtaja voi sopia asiasta myös muulla tavoin. 5.6Hallivuorot Jaoston jäsenillä mahdollisuus käyttää kerhokausina TuNMKYn yleistä hallivuoroa (1h /2kertaa kuussa) vapaasti. 5.7Sukellusluvat Vuosikokous nimeää henkilön, joka hakee jaoston jäsenille asianmukaiset sukellusluvat suojaalueille ja suojelukohteille. Sukeltaja, jolle lupa haetaan, sitoutuu lupaehtoihin sukeltaessaan luvanvaraisella kohteella. 6Snorkkelikerho

12 Jaosto toteuttaa talvikautena kerhotoimintaa lapsille ja nuorille joka toisena sunnuntaina. Toiminta tapahtuu pääsääntöisesti uimahallissa. Toiminnasta vastaa johtokunnan nimeämä Snorkkelikerhovastaava (kts ). Kerhon kokoontumisessa on aina läsnä täysi-ikäinen vastaava ohjaaja, jonka tiedetään kykenevän vastaamaan ryhmän turvallisuudesta. Lisäksi hänellä on apunaan tarvittava määrä apuohjaajia. Snorkkelikerhovastaava voi kutsua jaostolaisia avuksi kerhon vetämiseen. Snorkkelikerhotoiminnan tarkoitus on tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuuksia mielekkääseen toimintaan ryhmässä, kokemuksia turvallisesta ryhmän jäsenyydestä, mahdollisuuksia vastuunkannon harjoitteluun itsestä ja muista sekä iloisia onnistumisen ja uuden oppimisen kokemuksia. Toiminnassa huomioidaan lapsen ikä ja yleinen kehitystaso. Kaiken toiminnan ehdoton edellytys on fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus. Toiminta sisältää leikkejä, pelejä, perusuimataitoa kehittäviä harjoituksia ja perusvälineiden (maski, snorkkeli, räpylät) käytön harjoittelua. Kerholaisille järjestetään mahdollisuuksien mukaan vuosittain kesäleiri. 7Koulutus Sukellusjaosto järjestää eri tasoisia laitesukelluksen peruskursseja sekä erikoiskursseja. Kursseille voivat osallistua myös seuraan kuulumattomat henkilöt. Jaoston liittymismaksu sisältyy owd - kurssin hintaan. Koulutustoiminnasta vastaa koulutusvastaava. 8Kalusto 8.1Kerhotila Bunkkeri Jaoston sukellusvälineistöä sekä kompressoreja säilytetään osoitteessa Sirkkalankatu 27 sijaitsevassa Turun NMKY:n omistamassa kerhotilassa. Jaostolaisten henkilökohtaisen omaisuuden säilyttäminen bunkkerilla ei ole sallittua poislukien happisäiliöt ja tilapäissäilytys. Bunkkerin avain luovutetaan kalustovastaavalle, koulutusvastaavalle sekä muille jaoston hallituksen valitsemille luottamushenkilöille. Jäsenillä on asiointioikeus bunkkerilla. Asioinnilla tarkoitetaan ilmatäyttöjä, varustelainauksia ja kokouksia. Mikäli jäsenellä on asiaa bunkkerille, voi hän pyytää avainta lainaksi joltakulta avaimen haltijalta.

13 8.2Veneet Jaoston käytössä on kovaponttooninen Polydeko niminen vene sekä kumiveneen moottoreineen. Veneitä käytetään jaoston järjestämässä sukellustoiminnassa sekä tarvittaessa varainhankinnassa. Veneen ollessa vesillä on sille osoitettava kippari, joka vastaa veneen käytöstä, lokikirja ylläpidosta ja maksujen keräämisestä. Veneessä kipparin sana on laki veneen käsittelyssä ja sukellusvanhimman sana on laki sukellustoiminnassa. esim. kippari voi niin halutessaan keskeyttää matkan sukellus kohteelle jos arvioi kelin liian huonoksi. Polydeko palautetaan aina tankattuna ja 2-tahtiöljy sekoitettuna bensatankkiin Veneenkuljetusoikeudet Johtokunta voi myöntää Polydekon kipparioikeuden henkilölle, joka osoittaa olevansa kykenevä veneen turvalliseen kuljettamiseen ja käyttöön sekä pystyy toteen näyttämään navigointitaitonsa esim. saaristolaivuritutkinnolla. Kipparioikeudet omaavista jäsenistä pitää listaa jäsenvastaava. Kippariksi haluavan tulee ilmoittaa halustaan johtokunnalle. Jos johtokunta niin katsoo, järjestetään halukkaalle tilaisuus toimia kipparikokelaana ja kuljettaa Polydekoa valvovan kipparin alaisuudessa tehden ns. testiajon jolla valvova kippari arvioi voidaanko ko. henkilölle antaa kipparin oikeudet esim. jonkin reissun/leirin yhteydessä tai varta vasten järjestetyssä testitilaisuudessa. Lista kippareista päivitetään kerran vuodessa huhtikuussa veneilykauden alkaessa. Kippari voi menettää oikeutensa esim. veneen/matkustajien tahallisen vaarantamisen takia ja Polydekon käytöstä luvattomiin toimiin Kipparin vastuu Kippari on vastuussa veneestä siitä lähtien kun se haetaan säilytyspaikastaan siihen asti kun se viedään sinne takaisin. Jos kippari vakavalla välinpitämättömyydellä aiheuttaa vahingon on hän velvollinen itse korvaamaan aiheutetut kulut kokonaan. Kippari vastaa että kalustovastaavalla on tieto veneen käytöstä Veneenkäyttömaksut Polydekon käyttömaksut määrittelee vuosittain vuosikokous. Polttoainekustannukset jaetaan jokaisen sukellustapahtumaan osallistuneen kesken tasan. Seuran ulkopuolisille polydekon päivämaksu on kaksinkertainen.

14 Kalusto/jäsenvastaava huolehtivat Polydekon varusteiden joukkoon listan jäsenistä ja siitä onko polydeko maksu maksettu, listaa päivitetään tarpeen mukaan ja vähintään kerran vuodessa huhtikuussa veneilykauden alussa. Veneen kulloinenkin kippari huolehtii, että raha-asiat tulevat hoidettua. Jaoston jäsen jolla on polydekon kipparin oikeudet voi lainata polydekoa lyhyeksi ajaksi omaan muuhun kuin sukellus esim. wake- tai hiihto käyttöön. Tällaisesta käytöstä peritään erikseen määrättävä maksu. Kipparin omavastuu paatista ei-sukellusreissuilla määritellän erikseen. Sukellustoiminnalla on etuoikeus muuhun toimintaan nähden. 8.3Kompressorit Jaoston käytössä on kaksi polttomoottorikäyttöistä kompressoria. Niiden huolloista vastaa kalustovastaava. Jokainen kompressoria käyttävä henkilö vastaa kompressorin asiallisesta ja huolellisesta käytöstä ja säilyttämisestä. Kompressoreita käytetään ensisijaisesti reissuilla. Muut täytöt hoidetaan vuoden 2009 jäsenkirjeen liitteenä olleen ohjeen mukaan Säiliöiden täyttäminen Kompressoria käyttävän henkilön tulee olla riittävän perehtynyt kompressorin turvalliseen käyttöön ennen kuin hän alkaa sitä itsenäisesti käyttää. Jokaisen joka käyttää kompressoreita tulee tarkistaa koneesta öljynmäärä ja lisätä sitä tarvittaessa sekä tarkkailla painepuolen öljyjä sekä käyntituntimittaria. Mikäli tunnit alkavat olla täynnä tulee ilmoittaa heti kalustovastaavalle. Seuraava suodattimenvaihto aika käy ilmi käyttötuntimittarin vierestä. Myös muista epäkohdista ja rikkoutumisista tulee ilmoittaa heti kun ne havaitsee. Seoskaasuja saa täyttää vain johtokunnan hyväksymät henkilöt. Listaa päivitetään tarvittaessa ja vähintään kerran vuodessa. Täyttöoikeuden voi saada blender-kurssin käynyt tai muutoin asiansa osaava henkilö joka on anonut sitä johtokunnalta ja näyttänyt taitonsa täyttöoikeuksien ensisijaiselle valvojalle joka on kalustovastaava. Seoskaasuja tehdään vain Bauer Oceanus (pikku)kompuralla ja vapaavirtaustäytössä happiprosentti ei saa ylittää 40%. Kun kompressoria käytetään bunkkerin pihalla, tulee käyttää järkeä kellonaikojen suhteen. Kompressoria ei saa käyttää Bunkkerilla klo välisenä aikana. Sunnuntaisin täytöt saa aloittaa aikaisintaan klo Sukellusvälineet Jaoston käytössä on tasapainotusliivejä, säiliöitä, regupaketteja ja perusvälineitä joita jokaisella jäsenellä on oikeus lainata käyttöönsä.

15 Lainaaminen tapahtuu aina ottamalla yhteys kalustovastaavaan ja sopimalla lainaamisesta ja palautusajankohdasta hänen kanssaan. Lainaaja vastaa lainaamansa varusteen asiallisesta käytöstä ja on velvollinen ilmoittamaan kalustovastaavalle, mikäli väline toimii poikkeavasti tai sille on sattunut jotain lainaamisen aikana. Asiattomasta tai huolimattomasta käytöstä johtuva välineen rikkoutuminen voi johtaa lainaajan korvausvelvollisuuteen. 8.5Huoltopakki Jaoston välineiden huoltoa varten on olemassa ns. huoltopakki. Huoltopakin saa avata ainoastaan kalustovastaava. Mikäli pakki on jaoston retkellä tai leirillä mukana eikä kalustovastaava ole paikalla, saa pakin avata ainoastaan reissusta vastaava henkilö. Huoltopakkia käytetään ainoastaan jaoston välineiden korjaamiseen ja ylläpitoon. Mikäli jaoston tapahtumassa joltakulta rikkoutuu jokin henkilökohtainen väline, tulee hänen ensisijaisesti pyrkiä löytämään ratkaisu ongelmaansa sukellustoveriensa henkilökohtaisista huoltopakeista. Äärimmäisessä poikkeustapauksessa voidaan käyttää jaoston huoltopakin sisältöä, ja tässäkin tapauksessa pakin saa avata vain kalustovastaava tai reissuvastaava. Henkilö, joka ottaa varaosan jaoston huoltopakista omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä, on velvollinen joko välittömästi tai viikon kuluessa korvaamaan varaosan hinnan Ursuk OY:n hinnaston mukaisesti. Korvaushinnan perimisestä vastaa kalustovastaava tai reissuvastaava, riippuen siitä kumpi on pakin avannut. 8.6Vakuutukset Jaoston kalusto on vakuutettu Sirkkalankadulla sijaitsevan kiinteistön sisäpuolella. Muita vakuutuksia jaostolla ei ole. 9Talous Jaoston talouden seurannasta ja rahaliikenteen sujuvuudesta vastaa talousvastaava. Kaikki jaoston laskut hyväksyy puheenjohtaja, paitsi puheenjohtajan laskut hyväksyy talousvastaava. Jaostolla on oma pankkitili, jolle kerätään jäsenmaksut ja muut tulot. Jaoston pankkitililtä hoidetaan jaoston mahdollisia lainoja sekä maksetaan toiminnan kuluja kuten kalustohuoltoja ja hankintoja. 10 Varainhankinta Jaoston pääasialliset tulot koostuvat jäsenmaksuista. Lisäksi jaosto voi tehdä talkoohenkisiä työsuorituksia, joiden tulot käytetään jaoston menoihin. Jaosto voi myös myydä mainostilaa veneensä kyljistä sekä vuokrata venettä kippareineen. Jaosto voi myös tarjota halukkaille sukellusintroja korvausta vastaan.

16 Varainhankinnan työsuorituksista ei makseta tekijöille korvausta. Tuotot käytetään koko jaostoa koskeviin menoihin.

17 LIITTEET TURVASUUNNITELMA TAPAHTUMA: PVM: PAIKKA, AJO-OHJE JA KOORDINAATIT: Sukellusvanhin: PUH: RYHMÄN KOKO: ENSIAPUVARUSTUS: NOUTOPAIKAT JA KUNNOSSAPIDETYT TIET EVAKUOINTIA VARTEN: (liitteenä kartta? ) Lähimmän painekammion sijainti ja yhteystiedot: Riskianalyysi Vaaraa aiheuttava tilanne Seuraukset Luokitus Nykyinen varautuminen ja kommentit Toimenpideehdotukset

18 Tärkeitä puhelinnumeroita Yleinen hätänumero 112 Valtakunnallinen meripelastuskeskus Turun Meripelastus ONNETTOMUUSRAPORTTI Raportti laaditaan myös ns. läheltä piti -tilanteesta 1. Perustiedot tapahtumasta: tilaisuuden nimi:

19 paikka: ajankohta: kestoaika osallistujamäärä leirin turvallisuusvastaava: tilaisuudesta vastuussa olevat: 2. Onnettomuuteen johtaneen tilanteen kuvaus a. Lyhyt kuvaus tilanteen turvallisuusohjeista ja ennakoinnista: b. Lyhyt kuvaus tilanteesta 3. Onnettomuuden seuraukset a. henkilövahingot

20 b. muut vahingot 4. Lyhyt kuvaus jälkitoimenpiteistä Onnettomuusraportin laatijan tiedot nimi: yhteystiedot: allekirjoitus: / Leirin/retken turvallisuusasiakirja laitetaan tämän raportin liitteeksi.

Helsinki Outsiders ry:n säännöt

Helsinki Outsiders ry:n säännöt 1 Helsinki Outsiders ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsinki Outsiders Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on perustettu toukokuun 28. päivänä vuonna 2011 ja siitä käytetään

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt TARKAN SÄÄNNÖT n säännöt 2(6) 1 Kerhon nimi ja kotipaikka Kerhon nimi on Tarkka, jota kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi. Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki. 2 Kerhon tarkoitus Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on suomeksi Helsingin miekkailijat ry, ruotsiksi Helsingfors fäktare rf ja sen virallinen lyhenne on HFM. Siitä käytetään näissä säännöissä

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Saimaan Viitoset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kerho,

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt

Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt 12.3.2012 1(5) Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry ja sen kotipaikka on Masku 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Pienoisvenekerho

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. SUBCONTRACTING EXCELLENCE CLUB S.E.C RY. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistys on alihankintayritysten

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta. TVA- Pori ry:n Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on TVA Pori ja sen kotipaikka on Pori Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika Yhdistyksen nimi on Suomen Ringettevalmentajat SRiV ry, sen kotipaikka on Helsinki ja toimialue on koko Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

4 Jäsenen eroaminen Ilmoitus osuuskunnasta eroamisesta on tehtävä hallitukselle kirjallisesti.

4 Jäsenen eroaminen Ilmoitus osuuskunnasta eroamisesta on tehtävä hallitukselle kirjallisesti. 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osk ja sen kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä ammatin ja talouden tukemiseksi harjoittaa mainostoimistopalveluja.

Lisätiedot

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1 (5) SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on South West Karting Fin ry ja sen kotipaikkana on Raision kaupunki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

Real Inferno Club de Fútbol ry 1 / 5 Yhdistyksen Säännöt

Real Inferno Club de Fútbol ry 1 / 5 Yhdistyksen Säännöt Real Inferno Club de Fútbol ry 1 / 5 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Real Inferno Club de Fútbol ry. Seuran kotipaikka on Helsinki ja sen kielenä

Lisätiedot

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Kytäjä Golf ry. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu. Toimintasäännöt

Kytäjä Golf ry. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu. Toimintasäännöt Kytäjä Golf ry Toimintasäännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Kytäjä Golf ry ja sen kotipaikka on Hyvinkää. Yhdistyksen kieli on suomi. Yhdistys on Suomen Golfliitto ry:n jäsen. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt Anonyymit Sinkut Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Anonyymit Sinkut Seura ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT KäPa Fanit ry Hyväksytty 6.6.2008 YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on KäPa Fanit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on Käpylän

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla ja sen ympäristössä

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla ja sen ympäristössä KESKI-SUOMEN PALVELUSKOIRAYHDISTYS RY 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PALVELUSKOIRAYHDISTYS RY 2 Kotipaikka Jyväskylän kaupunki 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. SÄÄNNÖT HÄMEEN LASKUVARJOURHEILIJAT RY ASIKKALA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY.

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen TMT-musiikkiterapeutit ry. ja sen kotipaikka on Pietarsaari. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry. VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITON SÄÄNNÖT Esitys syyskokoukselle 26.11.2014

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry. VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITON SÄÄNNÖT Esitys syyskokoukselle 26.11.2014 VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITON SÄÄNNÖT Esitys syyskokoukselle 26.11.2014 Valokuvataiteilijoiden liitto ry SÄÄNNÖT 2 SISÄLLYS 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 3 2 Tarkoitus

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 31.05.2005 YLEISTÄ. 1 Nimi. 2 Kieli. 3 Toiminta. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää jousiammunnan harrastustoimintaa.

SÄÄNNÖT 31.05.2005 YLEISTÄ. 1 Nimi. 2 Kieli. 3 Toiminta. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää jousiammunnan harrastustoimintaa. 1(5) YLEISTÄ 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Nuoli-Haukat r.y. ja sen kotipaikka on. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Kieli 3 Toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää jousiammunnan

Lisätiedot

VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen.

VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen. VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Virolahden

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli Yhdistyksen kieli on suomi. 3 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on European Law Students Association ELSA Turku ry. 2 Kielet Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, mutta rekisteröimis-

Lisätiedot

AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005

AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005 AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Aurinkolahden Venekerho ry ja kotipaikka Helsinki. Yhdistyksen nimestä käytetään epävirallista lyhennettä AVK. 2

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 YLIMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS OULUN LYSEOLLA 12.3.2007 klo 18 Puheenjohtajana Aarne Jaakola Sihteerinä Esa Moilanen Läsnä 20 jäsentä. 1 Oulun Numismaattisen kerhon varapuheenjohtaja Juhani Paitsola avasi kokouksen

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka BUDOSEURA KOBUSHIKAIN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Budoseura Kobushikai. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt -

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt - Heinäveden Moottorikelkkailijat ry - yhdistyksen säännöt - 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Heinäveden Moottorikelkkailijat ry ja sen kotipaikka on Heinävesi. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on, Finlands Coach Förening rf Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Coach Federation kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT ------- Nämä säännöt on hyväksytty Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa 21.5.2003 ja

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PESÄPUU ry, kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toimialueena koko maa. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT 1 SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Motoristit ry Sen kotipaikka on Savonlinna Yhdistyksen kieli Suomi 2 Toiminnan tarkoitus Tämä yhdistys, jota näissä

Lisätiedot

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt Karkkilan vapaa-ajattelijat ry Säännöt Rekisteröity ja hyväksytty PRH:ssa 08.11.2006 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Karkkilan vapaa-ajattelijat ry ja sen kotipaikka on Karkkila 2

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

TOIMINTASÄÄNNÖT. I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus.

TOIMINTASÄÄNNÖT. I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus. 1 TOIMINTASÄÄNNÖT I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus. 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on KAMUT ry. 2 Seuran kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 3 Seuran tarkoituksena on

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI

SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI Myllykylän Erä ry:n SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI Yhdistyksen nimi: Myllykylän Erä ry Kotipaikka (= kotikunta): Pyhtää Yhdistys on perustettu helmikuun 11. päivänä, 1960

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa 16.12.2017 yhteystiedot osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D 88600 Sotkamo kotipaikka Tampere rekisterinumero 186.788 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014 SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS R.Y:N SÄÄNNÖT Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 10.7.2009 ja 14.10.2009 (1 ja 5 ) SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja toiminta-alue Yhdistyksen

Lisätiedot

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6 Yhdistyssäännöt 1/6 SUOMEN MONIKKOPERHEET RY SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Monikkoperheet ry. Yhdistyksestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää nimeä Finlands

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti.

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue 2 Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. Yhdistyksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pieksämäen Urheilusukeltajat ry ja sen kotipaikka on Pieksämäki. Yhdistys toimii suomenkielisenä.

Yhdistyksen nimi on Pieksämäen Urheilusukeltajat ry ja sen kotipaikka on Pieksämäki. Yhdistys toimii suomenkielisenä. 1 SUKELLUSSEURA PIEKSÄMÄEN URHEILUSUKELTAJAT RY TOIMINTASÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pieksämäen Urheilusukeltajat ry ja sen kotipaikka on Pieksämäki. Yhdistys toimii suomenkielisenä.

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

Alankomaat-Suomi Yhdistyksen säännöt

Alankomaat-Suomi Yhdistyksen säännöt Alankomaat-Suomi Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi- ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Alankomaat-Suomi Yhdistys. Sen kotipaikka on Amsterdam. Tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edesauttaa Alankomaiden

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Kouvolan pelastuskoirat ry. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Kouvolan pelastuskoirat ry. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Kouvolan pelastuskoirat ry Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kouvolan Pelastuskoirat ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Yhdistyksen toimialueena on Kymenläänin kennelpiiri.

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Suomen työnohjaajat ry SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. 2. Toiminnan tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot