ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011"

Transkriptio

1 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit sekä niihin liittyvät virkistys-, erityis- ja katualueet BM2.SLU2

2 17. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 1 1. PERUSTIEDOT 1.1. Tunnistetiedot Asemakaavan selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan laajennuksella muodostuvat Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan Vierulanpellon alueen korttelit sekä niihin liittyvät virkistys-, erityis- ja katualueet Kaava-alueen sijainti ja laajuus Kaava-alue sijaitsee noin 3 km Lapuan keskustasta etelään, Alanurmontien länsipuolella. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 11,8 ha. KUVA 1. Alueen sijainti 1.3. Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaavan nimi on LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUN- GINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS, Vierulanpellon alue. Tavoitteena on osoittaa suunnittelualueelle tontti uutta ala-asteen koulua ja lasten päiväkotia varten sekä niiden ympäristöön alueita pientalo- ja rivitalorakentamiselle.

3 17. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Sisällysluettelo 1. PERUSTIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti ja laajuus Kaavan nimi ja tarkoitus Sisällysluettelo Liiteasiakirjat Muut kaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Suunnittelutilanne ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Kaavan vaikutukset Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja -määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS... 24

4 17. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Liiteasiakirjat LIITE 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 2. PINTA-ALAKARTTA LIITE 3. ASEMAKAAVAN SEURANTALOMAKE LIITE 4. HAVAINNEKUVA 1.6. Muut kaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali 1999 Lapuan liikenneturvallisuussuunnitelma, Lapuan kaupunki, Vaasan tiepiiri, Oy Talentek Ab Lapuan keskustan yleiskaava, Lapuan kaupunki Pohjanmaan inventointi, EPO, Länsi-Suomen ympäristökeskus Tiesuunnitelma, maantie 7041 (Alanurmontie), kevyen liikenteen väylä, Tiehallinto Alustava pohjatutkimus, Aluetekniikka Lapuan alueidenkäytön strategia 2025, Lapuan kaupunki, Airix Alanurmon uusi koulu, alustava tilaohjelma, Lapuan kaupunki.

5 17. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 4 2. TIIVISTELMÄ 2.1. Kaavaprosessin vaiheet Lapuan kaupunginhallitus päätti huhtikuussa 2010 Alanurmon ns. Vierulanpellon alueen asemakaavoituksesta. Kaavaa varten laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta tiedotettiin ja joka asetettiin nähtäville toukokuussa Kaavaluonnos asetettiin nähtäville lokakuussa Kaavaehdotus asetettiin kuussa 2011 valmisteluaineistoineen virallisesti nähtäville. Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan kuussa Asemakaava Asemakaavan laajennuksessa alueelle on osoitettu uusi julkisten lähipalvelurakennusten tontti (YL-1) ala-asteen koulua ja lasten päiväkotia varten, 24 uutta erillispientalojen tonttia (AO) ja kaksi uutta rivitalotonttia (AR) sekä korttelialueisiin liittyvät lähivirkistys- ja puistoalueet (VL, VP), erityisalueet (EV) sekä katualueet. EV-alueelle on osoitettu rakennusala Vierulanpellon aluetta palvelevan pienehkön aluelämpökeskuksen rakentamiseen. Alueen katuverkko perustuu kolmeen tonttikatuun ja alueelliseen kokoojakatuun, joka liittyy Alanurmontiehen nykyisen koulun eteläpuolelta. Kokoojakadulle on osoitettu jatkoyhteys etelän suuntaan asuinalueen tulevaisuuden laajennusta silmälläpitäen. Myös asuinalueen pohjoispuoliset laajennusmahdollisuudet on huomioitu osoittamalla koulutontin länsipuolelle kokoojakatuvaraus Asemakaavan toteuttaminen Rakennushankkeet käynnistyvät tarpeen mukaan kaavan saatua lainvoiman. Koulun suunnittelu on käynnissä ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa syksyllä 2011.

6 17. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 5 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kaavoitettava alue sijaitsee noin 3 km Lapuan liikekeskustasta etelään. Suunnittelualue rajautuu idässä Alanurmontiehen, etelässä Tervasmäentiehen ja muualla peltoalueisiin. KUVA 2. Ilmakuva alueelta etelästä päin kuvattuna Luonnonympäristö Maisemarakenne, maisemakuva Suunnittelualue sijoittuu Nurmonjokivarren peltolaaksomaisemaan Alanurmon koulun ympäristöön. Asutus on sijoittunut pääosin nauhamaisesti Alanurmontien varteen ja metsänreuna-alueelle, joiden välinen peltovyöhyke on säilynyt pääosin avoimena. Peltomaiseman taustalla kohoaa Simpsiön metsäinen rinne.

7 17. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 6 Luonnonolot Suunnittelualue on viljelyksessä olevaa peltoa. Alueen poikki kulkee etelästä pohjoiseen Nurmonjokeen laskeva valtaoja. Alueen maasto on pääosin tasaista peltoaluetta ja maaston korkeus vaihtelee noin välillä +33,5 35,5 m. Maaperä GTK:n maaperäkartan perusteella suunnittelualueen maaperä on hiesua ja hienoa hietaa. Maaperä- ja rakennettavuusselvitys Aluetekniikka on laatinut suunnittelualueelta maaperä- ja rakennettavuusselvityksen vuonna Selvityksen mukaan maaperä alueella on runsaasti painuvaa silttiä ja savea. Selvityksessä suositellaan alueen länsiosassa tukipaalutusta rakennusten perustamiseksi. Alueen itäosassa perustaminen voidaan tehdä mahdollisesti maanvaraisena ja keskiosassa todennäköisesti maanvaraisena massanvaihdon välityksellä kantavan pohjamaan varaan. Oikea perustamistapa on kuitenkin varmistettava tonttikohtaisin pohjatutkimuksin. KUVA 3. Maaperän rakennettavuus

8 17. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 7 Pintavedet Suunnittelualueen itäpuolella noin 200 metrin päässä virtaa Nurmonjoki. Länsi- Suomen ympäristökeskus on antanut lausunnon syksyllä 2005 tulvakorkeuksia ja alimmista rakentamiskorkeuksista Nurmonjoella kerran 100 vuodessa esiintyville tulville. Lausunnon mukaan Nurmonjoen tulvakorkeus on suunnittelualueen kohdalla N 60 -tasossa noin +30,0 m ja alin suositeltava rakentamiskorkeus N 60 -tasossa noin +31,0 m. Alinta rakentamiskorkeutta määriteltäessä on tulvakorkeuksiin lisätty yksi metri, kun otetaan huomioon aaltoilu-, jääpato- ja laskentavara. Suunnittelualueen maasto on kauttaaltaan vähintään 2,5 m alimman rakentamiskorkeuden yläpuolella, joten alue ei ole tulvaherkkää. Alueen poikki kulkee etelästä pohjoiseen Nurmonjokeen laskeva valtaoja Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne Alue ja sen ympäristö on Alanurmontien varteen sijoittunutta haja-asutusluonteista maatalousaluetta. Alueen itäpuolella sijaitsee nykyinen ala-asteen koulu, jonka pohjoispuolella on 12 omakotitalon asemakaava-alue. Rakennuskanta ja rakennettu kulttuuriympäristö Länsi-Suomen ympäristökeskuksen inventointiprojektin yhteydessä vuonna 2007 on suunnittelualueen läheisyydestä inventoitu kolme kohdetta. Suunnittelualueen itäpuolella sijaitsee 1910-luvulla rakennettu Alanurmon koulu, pohjoispuolella 1800-luvun lopulla rakennettu 2-fooninkinen pohjalaistalo Yliselän pihapiirissä ja eteläpuolella Rinta-Klemettilän 1800-luvun lopulla rakennettu 2-fooninkinen pohjalaistalo. Alue kuuluu maakunnallisesti merkittävään Nurmonjoen kulttuurimaisemaan. Alueella ei ole todettu kiinteitä muinaisjäännöksiä. Asuminen Suunnittelualueen etelä- ja itäpuolella sijaitsee joitakin asuinrakennuksia. Alueen vieressä sekä pohjois- että eteläpuolella sijaitsee maatilan pihapiiri. Palvelut Alanurmontien itäpuolella sijaitsee nykyinen Alanurmon koulu, jonka toiminnat on suunniteltu siirrettäväksi nyt kaavoitettavalle uudelle koulutontille. Muuten alue tukeutuu Lapuan keskustan julkisiin ja kaupallisiin palveluihin 3 km päässä. Liikenne Suunnittelualuetta rajaa idässä Alanurmontie ja etelässä osin Tervasmäentie. Alanurmontien länsipuolelle on suunniteltu kevyen liikenteen väylä, joka ulottuu keskustan suunnasta Alanurmon koululle. Tiesuunnitelma on laadittu ja se on tullut lainvoimaiseksi. Virkistys Alueen läheisyydessä sijaitsevat Simpsiön metsäalueet ja Nurmonjoki tarjoavat virkistysmahdollisuuksia. Lisäksi Nurmonjoen rantaan on rakennettu Alanurmon Koulurannan puulajipuisto.

9 17. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 8 Tekninen huolto Alanurmontien varressa on vesi- ja viemärijohto ja Alanurmon pumppaamo. Sähkönjakeluverkosto ulottuu alueelle, ks. kuva 4 Tekniset verkostot. KUVA 4. Tekniset verkostot Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Alueen pohjoispuolelta kulkevalla EPV Alueverkko Oy:n omistamalla 110 kv:n sähkölinjalla on 45 metrin johtoalue, joka koostuu 25 metrin johtoaukeasta ja 10 metrin reunavyöhykkeestä johtoaukean molemmin puolin. Johtoaukean osalla rakentaminen on kielletty ja reunavyöhykkeellä puuston kasvu on rajoitettua. Reunavyöhykkeen johtoaukean puoleisella osalla puuston tulee olla alle 10 m ja toisella osalla alle 20 m. (Vnp ). EPV Alueverkko Oy:ltä saadun lausunnon mukaan johdot ovat tällä kohdalla n. 8 m korkeudella maasta ja tie voidaan rakentaa johdon alle risteämään johtokatua, mutta ei rakentaa kulkemaan johtokatua pitkin. Tietä ei voida rakentaa 3 metriä lähemmäs maanpäällisiä pylväsrakenteita. Ks. Kuva 4 Tekniset verkostot. Alanurmontiellä (yt 7041) keskivuorokausiliikenne oli 1498 ajoneuvoa/vrk vuonna Kasvukertoimella 1,08 laskettu ennustettu liikennemäärä vuodelle 2030 on Alanurmontiellä 1618 ajoneuvoa/vrk. Ennustetulla liikennemäärällä ja ajoneuvonopeudella 50 km/h keskimääräinen 55 db:n ulkomelualue ulottuu noin 30 metrin päähän tien keskilinjasta. Liikennemelu ei aiheuta suojaustarvetta ulkomelun suhteen Alanurmontien varressa, mikäli ulko-oleskelutilat sijoitetaan riittävän etäälle tiestä.

10 17. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Maanomistus Kaavoitettava alue on alueen eteläosassa sijaitsevaa pientä aluetta ja Alanurmontien tiealuetta lukuun ottamatta kaupungin omistuksessa Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Lapuan kaupunki kuuluu Etelä- Pohjanmaan liiton toimialueeseen. Ympäristöministeriö on vahvistanut Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan Ympäristöministeriö on vahvistanut Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan muutoksen koskien Lapuan kaupungin Honkimäen aluetta (harmaa pistekatkoviiva kartalla). KUVA 5. Ote maakuntakaavasta Yleiskaava Lapuan keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Keskustan yleiskaava on tullut kokonaisuudessaan voimaan vuonna Yleiskaava on hyväksytty Alanurmon alueella oikeusvaikutuksettomana. Alueelle laaditaan parhaillaan yleiskaavaa. KUVA 6. Ote osayleiskaavasta 2003

11 17. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 10 Asemakaava Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Alanurmontien toisella puolella sijaitseva Alanurmon asemakaava on hyväksytty (ks. kuva 7). KUVA 7. Ote Alanurmon asemakaavasta, KV Rakennusjärjestys Lapuan kaupungin rakennusjärjestyksen on kaupunginvaltuusto hyväksynyt Kaavoituspäätös Kaupunginhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen Pohjakartta Kaavoituksen pohjakarttana on käytetty 1:1000 mittakaavaista pohjakarttaa, jonka Lapuan kaupungin kaupungingeodeetti on hyväksynyt Tiesuunnitelma Tiehallinnon Vaasan tiepiiri on vuonna 2007 laatinut tiesuunnitelman, joka koskee Alanurmontien varteen rakennettavan kevyen liikenteen väylän toteuttamista. Lapuan alueidenkäytön strategia 2025 Lapuan kaupungin alueidenkäytön strategia on valmistunut 2009 ja hyväksytty kaupunginvaltuustossa

12 17. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1. Asemakaavan suunnittelun tarve Kaavoitustyöhön ryhdyttiin uuden koulurakennuksen sekä pientalo- ja rivitalorakentamisen mahdollistamiseksi Alanurmon alueelle Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kaupunginhallitus päätti asemakaavan laajennuksesta kokouksessaan Kaavoitustyö aloitettiin keväällä Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Kaavoitustyötä varten laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa osallisiksi määriteltiin lähialueen asukkaat ja rajanaapurit, kaupunkisuunnittelutoimikunta, sivistyslautakunta, tekninen lautakunta, ympäristölautakunta, Etelä- Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan liitto, Vattenfall Verkko Oy, Etelä-Pohjanmaan Alueverkko Oy, Anvia Oy, Lapuan Energia Oy, VTT, Thermopolis Oy, mahdolliset muut yritykset ja yhteisöt sekä muut osalliset ja osalliseksi ilmoittautuvat. LIITE 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vireilletulo Asemakaavan laajennus tuli vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedottamisen yhteydessä Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on tiedotettu ja se on ollut nähtävillä lähtien. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei saatu huomautuksia. Kaavaluonnos on ollut MRA 30 :n mukaisesti laatimisvaiheen materiaaleineen nähtävillä Kaavaluonnoksesta saatiin yhdeksän lausuntoa. Kaavaehdotus on ollut virallisesti nähtävillä välisen ajan. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan.. esittää asemakaavaa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan... Kaavaehdotuksesta pyydettiin seuraavat lausunnot: - Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - Etelä-Pohjanmaan liitto - Tarvittavat kaupungin hallintokunnat Viranomaisyhteistyö Viranomaisyhteistyö hoidetaan lausuntomenettelyllä.

13 17. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kaupungin asettamat tavoitteet Lapuan kaupunginhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen Tavoitteena on osoittaa suunnittelualueelle pientalo- ja rivitalorakentamista sekä alueen itäosaan tontti uudelle koulurakennukselle. Tavoitteet Solutions-projektista Alanurmon asuinalueen laajennus on tarkoitus toteuttaa osana Solution-projektia, joka kuuluu EU:n Concerto-hankkeisiin. Projektin yhtenä tavoitteena Lapualla on muodostaa Alanurmon alueelle energiatehokas alue. Rakennettavat kiinteistöt ovat vähintään matalaenergiataloja. Alueelle on tarkoitus toteuttaa aluelämpöverkko sekä paikallisella bioenergialla toimiva lämpökontti, jolla huolehditaan alueen lämmöntuotannosta siihen asti, kun kaupungin kaukolämpöverkko ulotetaan alueelle. Alueella toteutetaan lisäksi innovatiivisia energiatehokkaita ratkaisuja kuten kiinteistökohtaisia aurinkokeräimiä ja hyödynnetään mahdollisesti jäteveden sisältämää lämpöenergiaa. Alueen ulkovalaistuksessa hyödynnetään energiatehokkaita ratkaisuja. Kaupungin alueidenkäytön strategiasta johdetut tavoitteet Strategiassa on esitetty asutuksen lisäämistä Alanurmon koulun läheisyydessä 200 asukkaalla. Lisäksi Alanurmon koulun läheisyyteen on esitetty kevyen liikenteen siltaa joen yli. Mikäli silta toteutuisi, olisivat Alanurmon koulu ja Simpsiön virkistysalueet saavutettavissa kevyellä liikenteellä myös joen itäpuolen asutukselle. Alanurmon alueen eteläpuolelle on esitetty myös uutta tieyhteyttä Alanurmontieltä joen yli valtatielle 19. Tämä tieyhteys tulisi toimimaan kaupungin eteläisenä pääsisääntuloväylänä, mikä on huomioitava tienvarren maankäyttöä suunniteltaessa. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Maakuntakaava Maakuntakaavassa jokivarsi on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Suunnittelualue sisältyy kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti tärkeään Nurmonjoen kulttuurimaisema-alueeseen, Nurmonjokilaakson maaseudun kehittämisen kohdealueeseen mk-2 (eläintuotantoa, uutta asutusta, voimaakseli) sekä Lapuanjokilaaksoon osoitettuun matkailun vetovoima-alueeseen mv. Suunnittelualueen pohjoispuolelta kulkee 110 kv:n voimajohto. Yleiskaava Yleiskaavassa kaavoitettava alue on osoitettu maatalousalueeksi (MT). Alueen pohjoisosaan on merkitty johtoaluevaraus 110 kv:n sähkölinjalle yhdyskuntateknisen huollon alueena (ET). Lähiympäristöön on osoitettu maatalousaluetta (MT) ja nykyisen Alanurmon koulun alue on osoitettu julkisten palvelujen ja hallinnon alueena (PY). Alanurmontien itäpuolelle on merkitty Lapuan keskustaajaman uusi eteläinen sisääntulotie valtatieltä 19 Nurmonjoen yli Alanurmontielle. Yleiskaavatarkistus on parhaillaan luonnosvaiheessa. Asemakaava Suunnittelualueella ei ole asemakaavaa. Alanurmontien toisella puolella sijaitsevassa asemakaavassa alueelle on osoitettu erillispientalojen korttelialueita (AO), opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YO), puistoalueita (VP, VP- 1) sekä suojaviheraluetta (EV).

14 17. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 13 Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Alueen maaperä on perustamisolosuhteiltaan pääosin heikkoa. Tonttien perustamisolosuhteet tulee tutkia ennen rakentamista Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot Periaateluonnokset Alueelta laadittiin kaksi vaihtoehtoista periaateluonnosta nykyisen maankäytön, esitettyjen tavoitteiden sekä käytyjen neuvottelujen pohjalta. Merkittävin ero vaihtoehtojen välillä on uuden koulutontin sijoituksessa. Vaihtoehdossa VE1 uusi koulu sijoittuu Alanurmontien varteen ja vaihtoehdossa VE2 koulu sijoittuu uuden asuinalueen keskelle. VE 1 Koulu alueen reunalla: - 3 AR tonttia + 36 AO-tonttia + koulutontti + kioskitontti - kaukolämmön piiriin ainakin alueen itäosan tontit, joita 3 AR + 16 AO (tonttikoko n m 2 ) - alueen länsiosan tontit pääosin n m 2 - muodostaa yhden tiiviihkön kaupunkimaisen rakentamiskokonaisuuden, viheralueet pääosin reunoilla VE 2 Koulu alueen keskellä - 2 AR-tonttia + 34 AO-tonttia + koulutontti + kioskitontti (muutettavissa AOtontiksi) - kaukolämmön piiriin alueen itäosan tontit, joita 2 AR + 22 AO tai 3 AR + 19 AO (tonttikoko n m 2 ) - alueen länsiosassa tonttikoko keskimäärin n m 2 - rakentaminen kahtena keskittymänä, välissä koulun piha- ja kenttäalueet sekä puistoa - komea peltomaisema pääkadulta kaikkien nähtävillä - valtaoja linjattava uudelleen tai putkitettava

15 17. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 14 KUVA 8. Periaateluonnos VE 1, KUVA 9. Periaateluonnos VE 2, Kaupunkisuunnittelutoimikunta Periaateluonnoksia käsiteltiin kaupunkisuunnittelutoimikunnan kokouksessa Toimikunnan ohjeet jatkosuunnittelulle: - VE1 otetaan jatkosuunnittelun pohjaksi - monipuolisuutta tonttikokoihin, osa tonteista lähes 2000 m 2 kokoisiksi - sähkölinjan pohjoispuoli jätetään kaavasuunnittelun ulkopuolelle

16 17. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 15 - vanhan koulun alue otetaan huomioon luonnossuunnittelussa kevyen liikenteen yhteysmahdollisuuksien selvittämiseksi Alanurmontien itäpuolelle - ainakin osa alueesta velvoitetaan liittymään kaukolämpöön Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Asemakaavaluonnos Alueelta laadittiin asemakaavaluonnos esitettyjen tavoitteiden sekä käytyjen neuvottelujen pohjalta. Kaavaluonnos oli yleisesti nähtävillä Kaavaluonnoksesta saatiin lausunnot Etelä-Pohjanmaan liitolta, Etelä- Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri vastuualueelta sekä ympäristö ja luonnonvarat vastuualueelta, Lapuan kaupungin vapaa-ajan lautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta ja ympäristölautakunnalta, Vattenfall Verkko Oy:ltä, Anvia Oyj:ltä ja EPV Alueverkko Oy:ltä. KUVA 10. Ote kaavaluonnoksesta Lausunnot Etelä-Pohjanmaan liitolla ei ollut huomautettavaa kaavaluonnoksesta eikä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri vastuualueen mukaan Alanurmontie tulee ottaa mukaan asemakaavaan

17 17. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 16 ja merkitä kaavaan katuna, sillä se ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 83.4 :n mukainen maantie. Kaava-alueelta tulevalle pääkadulle on hyvä merkitä näkemä- ja liittymäkieltoalue ja maantien vieressä oleva puisto tulee muuttaa suojaviheralueeksi. Myös ympäristö ja luonnonvarat vastuualueen mielestä Alanurmontiehen rajoittuva puistoalue on syytä muuttaa suojaviheralueeksi. Vapaa-ajan lautakunnan mielestä olisi hyvä tutkia mahdollisuutta osoittaa koko kaavoitettavan alueen ympärille VL-alue, jolle saataisiin talviaikana tehtyä turvallinen latu koulukäyttöön. Tekninen lautakunta ottaa kantaa katualueiden mitoituksiin ja esittää etelään johtavan katualueen leventämistä kokoojakadun mukaiseksi sekä korttelien 008 ja 009 välisen kääntöpaikan laajentamista. Ympäristölautakunta esittää rakennusten kattokaltevuutta koskevan kaavamääräyksen muuttamista seuraavanlaiseksi: AR- ja AO-tonteilla kattokaltevuuden tulee olla 1:2 1:1½. Lautakunnan mukaan on lisäksi otettava huomioon lain eräistä naapuruussuhteista 17 :ssä säädetyt asiat bioenergialla toimivan lämpökontin rakennuspaikan sijoittamisessa asemakaavassa. Vattenfall Verkko Oy pyytää lausunnossaan varaamaan kokoojakadun varren puistoon et-aluetta puistomuuntamoa varten sekä huomioimaan alueen itäreunalla kulkevan pienjännitemaakaapelin, jonka mahdolliset muutostyöt laskutetaan työn tilaajalta. Anvia Oyj pyytää huomioimaan Alanurmontien varressa olevan kaapelireitin alueen rakentamisessa. EPV Alueverkko Oy ottaa kantaa kaava-alueelle esitettyyn tiehen, joka risteää EPV Alueverkko Oy:n hallinnassa olevan 110 kv voimajohdon Tuovila Lapua kanssa. Voimajohtojen minimietäisyys tien pintaan on 6,9 metriä. Johdot ovat kaava-alueella olevan tien kohdalla noin 8 metrin korkeudella maasta, joten tie voidaan rakentaa johdon alle risteämään johtokatua, mutta ei kulkemaan johtokatua pitkin. Tietä ei voi myöskään rakentaa 3 metriä lähemmäksi maanpäällisiä pylväsrakenteita eikä johtoalueella saa rakentaa tai istuttaa mitään eikä suorittaa kaivuuta tai läjitystä. Johdon alla työskenneltäessä on huomioitava, ettei työkoneen tai auton ja kuormauslaitteen työskentelyalue, taakka mukaan luettuna, ulotu pystysuoraan mitattuna 3 metriä lähemmäs 110 kv johdon johtimia silloin, kun työskentelyalue sijaitsee vaakasuoraan mitattuna 5 metriä lähempänä virtajohtimia. Kaikki työskentely johtoaukealla tulee tehdä omalla vastuulla. Yhteydenpito koulun suunnittelijoiden kanssa Alanurmon koulun suunnittelutoimikunta päätti kokouksessaan esittää, että Alanurmon koulun korttelialueelle varataan aluetta ja kerrosalaa myös päiväkotia varten. Kaupungin, koulusuunnittelijoiden ja kaavan laatijan kesken käytiin neuvottelu , jossa todettiin tontin laajennuksen olevan tarpeellinen, jotta koulun ja päiväkodin piha-alueille ja pallokentälle jää riittävästi tilaa. Luonnosvaiheen yhteydenpito Solutions-projektiin Kaavaprosessin aikana kaupunki on osallistunut Solutions-projektin neuvotteluihin ja ollut yhteydessä hanketoimijoiden kanssa. Saatujen kommenttien mukaan Vierulanpellon alueelle tulisi sallia ainakin 750 kw:n laitoksen rakentaminen, jotta sillä voitaisiin kattaa nyt kaavoitettavan alueen lisäksi myös mahdollisten vähäisten laa-

18 17. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 17 jennusalueiden lämmöntarve. Kaavamääräyksessä tulisi puhua konttilämpölaitoksen sijaan yleisemmin aluelämpölaitoksesta, koska konttilämpölaitoksen lisäksi projektissa on selvitetty muitakin alueelle soveltuvia lämpölaitosvaihtoehtoja. Yleiskaavan tarkistus Alueen osayleiskaavaa ollaan tarkistamassa. Alustavassa osayleiskaavaluonnoksessa Vierulanpellon alueelle on osoitettu julkisten palvelujen aluetta ja pientalovaltaista asuinaluetta. Yleiskaavaluonnoksen mukaan Vierulanpellon alue muodostaa ydinalueen Alanurmon noin 50 ha suuruisesta asuntoalueesta, joka sijoittuu molemmille puolille Alanurmontietä. Kaavaehdotus Saatujen kommenttien ja käytyjen neuvottelujen pohjalta alueelta laadittiin uusi luonnos kaavaehdotukseksi Kaavaluonnokseen tehtiin seuraavat muutokset: - YL-tonttia laajennettu ja poistettu yksi AR-tontti - YL-tontille lisätty huoltorakennuksen rakennusala (h-2) urheilukentän yhteyteen sekä alue koulun ja päiväkodin huoltoliikennettä ja pysäköintiä varten (p-2). Päiväkodille osoitettu ohjeellinen sijoituspaikka. - lämpölaitoksen sijoituspaikka ja pohjoiseen johtava katu siirretty lännemmäs - lämpölaitosvaraus sijoitettu ET-1-alueen sijasta EV-alueelle, koska kyseessä väliaikaisratkaisu - lämpölaitoksen yhteyteen sallitaan pienen polttoainevaraston rakentaminen ja laitoksen enimmäistehoksi 750 kw - sähkölinjan johtoalue osoitettu koko kaava-alueen osuudelta suojaviheralueeksi (EV) - Alanurmontien varren puistoalueet (VP) muutettu suojaviheralueiksi (EV) - Alanurmotie liitetty kaava-alueeseen katualueena kaava-alueen osuudelta - Alanurmontien ali osoitettu ohjeellinen kevyen liikenteen alikulkuyhteys. Alikulun tarkempi sijainti ratkaistaan myöhemmin, kun Lapuanjoen ylittävän kevyen liikenteen sillan suunnitelmat ja jokivarren maankäyttösuunnitelmat ovat tarkentuneet ja tiedetään paremmin kevyen liikenteen tulevaisuuden pääsuunnat. - Takkakujan kääntöpaikkaa laajennettu - Vierulantien katualue laajennettu myös eteläosasta kokoojakatuluokkaiseksi - lisätty tarpeelliset liittymäkieltoalueet, puistomuuntamon rakennusala sekä AR-tonteille ohjeelliset oleskelu- ja leikkipaikat - lisäksi vähäisiä muutoksia tonttien ja korttelialueiden rajoihin Kaavaehdotus oli yleisesti nähtävillä Lausunnon antoivat

19 17. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1. Kaavan rakenne Mitoitus Kaava-alueelle muodostuu yksi julkisten lähipalvelurakennusten tontti sekä 24 erillispientalojen (AO) ja kaksi rivitalojen (AR) tonttia, jotka kaikki ovat ennestään rakentamattomia. Kaavan toteutuessa kokonaisuudessaan arvioidaan alueelle sijoittuvan noin 115 asukasta, jos mitoitusperusteena käytetään AO-alueilla 3,5 asukasta / asunto ja ARalueilla 30 krsm 2 / asukas. (AR-tonteilta on tässä laskelmassa vähennetty autosuojien ja ulkovarastojen ym. kerrosalana 20 % kokonaiskerrosalasta) Liitteenä olevassa pinta-alakartassa on tarkemmat tiedot tonttien pinta-aloista. LIITE 2. PINTA-ALAKARTTA Liitteenä olevassa asemakaavan seurantalomakkeessa on tarkemmat tiedot alueelle muodostuvista kerrosaloista ja pinta-aloista. LIITE 3. ASEMAKAAVAN SEURANTALOMAKE Palvelut Alanurmontien itäpuolella sijaitsee nykyinen Alanurmon koulu, jonka toiminnat on suunniteltu siirrettäväksi nyt kaavoitettavalle uudelle koulutontille. Kaavassa on mitoituksellisesti varauduttu päiväkodin sijoittumiseen koulun alueen yhteyteen. Muut julkiset ja kaupalliset palvelut sijaitsevat pääasiassa n. 3 km päässä Lapuan keskustassa Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Alueen maisemarakenne ja maisemakuva on otettu huomioon rakentamisalueiden ryhmittelyssä ja kaavamääräyksissä. Rakentamisen painopiste on sijoitettu alueelle tyypillisesti Alanurmontien läheisyyteen. Maiseman avaruus tienvarressa on kuitenkin säilytetty sijoittamalla koulu etäämmälle tiestä pallokentän taakse ja osoittamalla tien varteen vain muutaman asuinrakennustontin ryhmä. Alueen länsiosan peltovyöhykkeelle sijoittuva osa on erotettu tienvarsiasutuksesta viherkaistalla saarekemaiseksi rakentamisalueeksi Aluevaraukset Alueelle on osoitettu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten (AR) ja erillispientalojen korttelialueita (AO), julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue (YL-1), lähivirkistys- (VL) ja puistoalueita (VP) sekä suojaviheraluetta (EV).

20 17. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Korttelialueet Rakennustavasta ja kasvillisuudesta on kaavassa annettu määräyksiä, ks. kohta 5.5 Kaavamerkinnät ja -määräykset Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue AR Korttelin 005 tontit 3 ja 4 on varattu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (AR). - Korttelin 005 tonteille 3 ja 4 saa rakentaa I-kerroksisia rakennuksia. - Tehokkuusluku on e = 0.20, mikä merkitsee noin krsm 2 rakennusoikeutta tontin koosta riippuen. Tonttien koot vaihtelevat välillä m 2. - Korttelin 005 tonttien 3 ja 4 eteläosaan on merkitty ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa (le). - Korttelialueen reunoille katua ja muita alueita vasten on määrätty istutettavia alueen osia, jotka toimivat samalla suojavyöhykkeenä katua, sähkölinjaa, puistoa tai omakotitontteja vasten. - Korttelin 005 tonttien 3 ja 4 pohjoisreunaan on määrätty säilytettävä/istutettava puurivi. - Korttelin 005 tontin 4 pohjoisreunaan Vierulantien ja Lämpöraitin risteyksen kohdalle on merkitty katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. - Autopaikkoja tulee rakentaa vähintään 1,5 ap / asunto. Erillispientalojen korttelialue AO Korttelit sekä korttelin 005 tontit 1 ja 2 on varattu erillispientalojen korttelialueeksi (AO). - Alueella saa rakentaa enintään I-kerroksisia rakennuksia. Lisäksi ullakon tasolla saa rakentaa ¾ rakennuksen suurimman kerroksen alasta. - Tehokkuusluku e = 0.25, mikä merkitsee noin krsm 2 rakennusoikeutta tontin koosta riippuen. Tonttien koot vaihtelevat välillä m 2. - Korttelialueiden reunoille katua ja muita alueita vasten on määrätty istutettavia alueen osia, jotka toimivat samalla suojavyöhykkeenä katua, sähkölinjaa, puistoa tai rivitalotontteja vasten. - Korttelin 005 tontin 2 ja korttelin 006 tontin 1 pohjoisreunoihin on määrätty säilytettävä/istutettava puurivi. - Korttelin 010 tonttien 2, 3, 6 ja 7 pohjoisosaan on merkitty sähkölinjan johtoalueen reunavyöhyke (sv-2), jolla rajoitetaan puuston kasvua (korkeus m). - Korttelin 005 tontin 2 ja korttelin 006 tontin 1 reunaan Vierulantietä vasten sekä korttelin 009 tontin 1 reunaan Piisikujaa ja Vierulantietä vasten ja korttelin 010 tonttien 1 ja 4 reunaan Piisikujaa vasten on merkitty katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. - Autopaikkoja tulee rakentaa vähintään 2 ap / asunto. Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue YL-1 Kortteli 004 on varattu julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueeksi (YL-1) ala-asteen koulua ja päiväkotia varten. - Alueen pääkäyttötarkoitukseen varatulle rakennusalalle saa rakentaa enintään II-kerroksisia rakennuksia. Rakennusalalle varattu rakennusoikeus on 6000 krsm 2. Rakennusala on tarkoitettu koulua ja mahdollisesti myöhemmin raken-

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

LAPUA 10. Siirilän kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, Siiriläntien kevyen liikenteen väylä ASEMAKAAVAN SELOSTUS

LAPUA 10. Siirilän kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, Siiriläntien kevyen liikenteen väylä ASEMAKAAVAN SELOSTUS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 67080497.BBS3.SLU Kvalt... 16.9.2009 LAPUA 10. Siirilän kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, Siiriläntien kevyen liikenteen väylä 67050458.BM2.SLU2 10. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE 1. kaupunginosan asemakaavan muutos 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 1 JALASJÄRVEN KUNTA TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Lisätiedot

KESKUSTAN JA KAUPPILAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

KESKUSTAN JA KAUPPILAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS 1 TEUVA KESKUSTAN JA KAUPPILAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KESKUSTAN JA KAUPPILAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS TERVE-

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI Keskustaajaman asemakaavan muutos ja laajennus, Ostolantien ja Pihlajavedentien alue

ÄHTÄRIN KAUPUNKI Keskustaajaman asemakaavan muutos ja laajennus, Ostolantien ja Pihlajavedentien alue ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16X201052.65041 Kvalt... 19.8.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Keskustaajaman asemakaavan muutos ja laajennus, Ostolantien ja Pihlajavedentien alue ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 1 PERUSTIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 1006 ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS MESTARINTIEN ALUE. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki. Asiakirjatyyppi Asemakaavan selostusluonnos

ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS MESTARINTIEN ALUE. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki. Asiakirjatyyppi Asemakaavan selostusluonnos Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Asemakaavan selostusluonnos Päivämäärä 3.11.2014 Työnumero 1510015313 ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS MESTARINTIEN ALUE ÄHTÄRIN KAUPUNKI

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

! " #$%&!! "#! $#%&#' ()) *#+,-./0 / '4!!)") ))" #)!" ' )#')) '! ))#)! " -'# '))#'# # ' %(%$)! ) ))#)! $!( ''#! '( -!!!( -!)'4#!!)'!!!! #) '(-!!# $)) "!)) "!))!!! ( #) %! /!!%(%$)!$!!!!!!' ))#)! )%&# '))#'!!'"!

Lisätiedot

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI E27462 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN JA KURENALAN ETELÄISEN OSAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

SOININ KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PIHLAANMÄEN ALUE. Vastaanottaja Soinin kunta. Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SOININ KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PIHLAANMÄEN ALUE. Vastaanottaja Soinin kunta. Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Vastaanottaja Soinin kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä SOININ KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PIHLAANMÄEN ALUE SOININ KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PIHLAANMÄEN

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNTA SOTKUN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Vastaanottaja Vieremän kunta. Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

VIEREMÄN KUNTA SOTKUN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Vastaanottaja Vieremän kunta. Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Vastaanottaja Vieremän kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä VIEREMÄN KUNTA SOTKUN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS VIEREMÄN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS SOTKUN ALUE

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie 1 KAAVASELOSTUS MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2009 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa.

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa. NOKIAN KAUPUNKI 12-KAUPUNGINOSA VIIKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: 1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien eteläpuoli) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 27.5.2016 SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue.

HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue. 10.5.2011 (täydennetty 15.8.2011) Diaarinumero 503/2008 Toimielinkäsittely Kaupunginhallitus Kaavanumero 12032 HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue.

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.3.2016 KURIKAN KAUPUNKI Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa tulee laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis-

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27 L O V I I S A 5.11.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30 PERNAJA (SÄHKÖKUJAN ALUE, KOSKENKYLÄ) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: KOSKENKYLÄ, PERNAJA Kaupunki: LOVIISA

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

KUORTANEEN KAARANKAJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA

KUORTANEEN KAARANKAJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA 1 KUORTANEEN KAARANKAJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KUORTANEEN KAA- RANKAJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA. Suunnittelualue

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA 404-40-0 SEKÄ SOKOJANTIETÄ 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee Kallisen

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 344, osa korttelia 346 sekä katualuetta MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS L O V I I S A ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: ANTINKYLÄNTIE

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 17. ALANURMON KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS ALANURMON VANHA KOULUALUE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.6.

LAPUAN KAUPUNKI 17. ALANURMON KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS ALANURMON VANHA KOULUALUE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.6. LAPUAN KAUPUNKI 17. ALANURMON KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS ALANURMON VANHA KOULUALUE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.6.2016 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie 8 6200

Lisätiedot

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA)

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) L O V I I S A KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: SEPPÄLÄNTIE / TORPPARINKUJA Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa:

Lisätiedot

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 24.1.2011 Vireille tulo: Teknisen lautakunnan päätös 4.1.2011 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty valtuustossa...

Lisätiedot

Kuva 1:Alueen sijainti. ( Nilsiän kaupunki)

Kuva 1:Alueen sijainti. ( Nilsiän kaupunki) Nilsiän kaupunki 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 615 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava-alue sijaitsee Nilsiän Mäntyrinteen kaupunginosassa. Asemakaavan muutos

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 18. kaupunginosan asemakaavan muutos Kaavan tunnus: 18/17 Kaavan päiväys:20.5.2009

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot