ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011"

Transkriptio

1 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit sekä niihin liittyvät virkistys-, erityis- ja katualueet BM2.SLU2

2 17. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 1 1. PERUSTIEDOT 1.1. Tunnistetiedot Asemakaavan selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan laajennuksella muodostuvat Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan Vierulanpellon alueen korttelit sekä niihin liittyvät virkistys-, erityis- ja katualueet Kaava-alueen sijainti ja laajuus Kaava-alue sijaitsee noin 3 km Lapuan keskustasta etelään, Alanurmontien länsipuolella. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 11,8 ha. KUVA 1. Alueen sijainti 1.3. Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaavan nimi on LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUN- GINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS, Vierulanpellon alue. Tavoitteena on osoittaa suunnittelualueelle tontti uutta ala-asteen koulua ja lasten päiväkotia varten sekä niiden ympäristöön alueita pientalo- ja rivitalorakentamiselle.

3 17. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Sisällysluettelo 1. PERUSTIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti ja laajuus Kaavan nimi ja tarkoitus Sisällysluettelo Liiteasiakirjat Muut kaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Suunnittelutilanne ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Kaavan vaikutukset Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja -määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS... 24

4 17. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Liiteasiakirjat LIITE 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 2. PINTA-ALAKARTTA LIITE 3. ASEMAKAAVAN SEURANTALOMAKE LIITE 4. HAVAINNEKUVA 1.6. Muut kaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali 1999 Lapuan liikenneturvallisuussuunnitelma, Lapuan kaupunki, Vaasan tiepiiri, Oy Talentek Ab Lapuan keskustan yleiskaava, Lapuan kaupunki Pohjanmaan inventointi, EPO, Länsi-Suomen ympäristökeskus Tiesuunnitelma, maantie 7041 (Alanurmontie), kevyen liikenteen väylä, Tiehallinto Alustava pohjatutkimus, Aluetekniikka Lapuan alueidenkäytön strategia 2025, Lapuan kaupunki, Airix Alanurmon uusi koulu, alustava tilaohjelma, Lapuan kaupunki.

5 17. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 4 2. TIIVISTELMÄ 2.1. Kaavaprosessin vaiheet Lapuan kaupunginhallitus päätti huhtikuussa 2010 Alanurmon ns. Vierulanpellon alueen asemakaavoituksesta. Kaavaa varten laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta tiedotettiin ja joka asetettiin nähtäville toukokuussa Kaavaluonnos asetettiin nähtäville lokakuussa Kaavaehdotus asetettiin kuussa 2011 valmisteluaineistoineen virallisesti nähtäville. Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan kuussa Asemakaava Asemakaavan laajennuksessa alueelle on osoitettu uusi julkisten lähipalvelurakennusten tontti (YL-1) ala-asteen koulua ja lasten päiväkotia varten, 24 uutta erillispientalojen tonttia (AO) ja kaksi uutta rivitalotonttia (AR) sekä korttelialueisiin liittyvät lähivirkistys- ja puistoalueet (VL, VP), erityisalueet (EV) sekä katualueet. EV-alueelle on osoitettu rakennusala Vierulanpellon aluetta palvelevan pienehkön aluelämpökeskuksen rakentamiseen. Alueen katuverkko perustuu kolmeen tonttikatuun ja alueelliseen kokoojakatuun, joka liittyy Alanurmontiehen nykyisen koulun eteläpuolelta. Kokoojakadulle on osoitettu jatkoyhteys etelän suuntaan asuinalueen tulevaisuuden laajennusta silmälläpitäen. Myös asuinalueen pohjoispuoliset laajennusmahdollisuudet on huomioitu osoittamalla koulutontin länsipuolelle kokoojakatuvaraus Asemakaavan toteuttaminen Rakennushankkeet käynnistyvät tarpeen mukaan kaavan saatua lainvoiman. Koulun suunnittelu on käynnissä ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa syksyllä 2011.

6 17. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 5 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kaavoitettava alue sijaitsee noin 3 km Lapuan liikekeskustasta etelään. Suunnittelualue rajautuu idässä Alanurmontiehen, etelässä Tervasmäentiehen ja muualla peltoalueisiin. KUVA 2. Ilmakuva alueelta etelästä päin kuvattuna Luonnonympäristö Maisemarakenne, maisemakuva Suunnittelualue sijoittuu Nurmonjokivarren peltolaaksomaisemaan Alanurmon koulun ympäristöön. Asutus on sijoittunut pääosin nauhamaisesti Alanurmontien varteen ja metsänreuna-alueelle, joiden välinen peltovyöhyke on säilynyt pääosin avoimena. Peltomaiseman taustalla kohoaa Simpsiön metsäinen rinne.

7 17. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 6 Luonnonolot Suunnittelualue on viljelyksessä olevaa peltoa. Alueen poikki kulkee etelästä pohjoiseen Nurmonjokeen laskeva valtaoja. Alueen maasto on pääosin tasaista peltoaluetta ja maaston korkeus vaihtelee noin välillä +33,5 35,5 m. Maaperä GTK:n maaperäkartan perusteella suunnittelualueen maaperä on hiesua ja hienoa hietaa. Maaperä- ja rakennettavuusselvitys Aluetekniikka on laatinut suunnittelualueelta maaperä- ja rakennettavuusselvityksen vuonna Selvityksen mukaan maaperä alueella on runsaasti painuvaa silttiä ja savea. Selvityksessä suositellaan alueen länsiosassa tukipaalutusta rakennusten perustamiseksi. Alueen itäosassa perustaminen voidaan tehdä mahdollisesti maanvaraisena ja keskiosassa todennäköisesti maanvaraisena massanvaihdon välityksellä kantavan pohjamaan varaan. Oikea perustamistapa on kuitenkin varmistettava tonttikohtaisin pohjatutkimuksin. KUVA 3. Maaperän rakennettavuus

8 17. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 7 Pintavedet Suunnittelualueen itäpuolella noin 200 metrin päässä virtaa Nurmonjoki. Länsi- Suomen ympäristökeskus on antanut lausunnon syksyllä 2005 tulvakorkeuksia ja alimmista rakentamiskorkeuksista Nurmonjoella kerran 100 vuodessa esiintyville tulville. Lausunnon mukaan Nurmonjoen tulvakorkeus on suunnittelualueen kohdalla N 60 -tasossa noin +30,0 m ja alin suositeltava rakentamiskorkeus N 60 -tasossa noin +31,0 m. Alinta rakentamiskorkeutta määriteltäessä on tulvakorkeuksiin lisätty yksi metri, kun otetaan huomioon aaltoilu-, jääpato- ja laskentavara. Suunnittelualueen maasto on kauttaaltaan vähintään 2,5 m alimman rakentamiskorkeuden yläpuolella, joten alue ei ole tulvaherkkää. Alueen poikki kulkee etelästä pohjoiseen Nurmonjokeen laskeva valtaoja Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne Alue ja sen ympäristö on Alanurmontien varteen sijoittunutta haja-asutusluonteista maatalousaluetta. Alueen itäpuolella sijaitsee nykyinen ala-asteen koulu, jonka pohjoispuolella on 12 omakotitalon asemakaava-alue. Rakennuskanta ja rakennettu kulttuuriympäristö Länsi-Suomen ympäristökeskuksen inventointiprojektin yhteydessä vuonna 2007 on suunnittelualueen läheisyydestä inventoitu kolme kohdetta. Suunnittelualueen itäpuolella sijaitsee 1910-luvulla rakennettu Alanurmon koulu, pohjoispuolella 1800-luvun lopulla rakennettu 2-fooninkinen pohjalaistalo Yliselän pihapiirissä ja eteläpuolella Rinta-Klemettilän 1800-luvun lopulla rakennettu 2-fooninkinen pohjalaistalo. Alue kuuluu maakunnallisesti merkittävään Nurmonjoen kulttuurimaisemaan. Alueella ei ole todettu kiinteitä muinaisjäännöksiä. Asuminen Suunnittelualueen etelä- ja itäpuolella sijaitsee joitakin asuinrakennuksia. Alueen vieressä sekä pohjois- että eteläpuolella sijaitsee maatilan pihapiiri. Palvelut Alanurmontien itäpuolella sijaitsee nykyinen Alanurmon koulu, jonka toiminnat on suunniteltu siirrettäväksi nyt kaavoitettavalle uudelle koulutontille. Muuten alue tukeutuu Lapuan keskustan julkisiin ja kaupallisiin palveluihin 3 km päässä. Liikenne Suunnittelualuetta rajaa idässä Alanurmontie ja etelässä osin Tervasmäentie. Alanurmontien länsipuolelle on suunniteltu kevyen liikenteen väylä, joka ulottuu keskustan suunnasta Alanurmon koululle. Tiesuunnitelma on laadittu ja se on tullut lainvoimaiseksi. Virkistys Alueen läheisyydessä sijaitsevat Simpsiön metsäalueet ja Nurmonjoki tarjoavat virkistysmahdollisuuksia. Lisäksi Nurmonjoen rantaan on rakennettu Alanurmon Koulurannan puulajipuisto.

9 17. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 8 Tekninen huolto Alanurmontien varressa on vesi- ja viemärijohto ja Alanurmon pumppaamo. Sähkönjakeluverkosto ulottuu alueelle, ks. kuva 4 Tekniset verkostot. KUVA 4. Tekniset verkostot Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Alueen pohjoispuolelta kulkevalla EPV Alueverkko Oy:n omistamalla 110 kv:n sähkölinjalla on 45 metrin johtoalue, joka koostuu 25 metrin johtoaukeasta ja 10 metrin reunavyöhykkeestä johtoaukean molemmin puolin. Johtoaukean osalla rakentaminen on kielletty ja reunavyöhykkeellä puuston kasvu on rajoitettua. Reunavyöhykkeen johtoaukean puoleisella osalla puuston tulee olla alle 10 m ja toisella osalla alle 20 m. (Vnp ). EPV Alueverkko Oy:ltä saadun lausunnon mukaan johdot ovat tällä kohdalla n. 8 m korkeudella maasta ja tie voidaan rakentaa johdon alle risteämään johtokatua, mutta ei rakentaa kulkemaan johtokatua pitkin. Tietä ei voida rakentaa 3 metriä lähemmäs maanpäällisiä pylväsrakenteita. Ks. Kuva 4 Tekniset verkostot. Alanurmontiellä (yt 7041) keskivuorokausiliikenne oli 1498 ajoneuvoa/vrk vuonna Kasvukertoimella 1,08 laskettu ennustettu liikennemäärä vuodelle 2030 on Alanurmontiellä 1618 ajoneuvoa/vrk. Ennustetulla liikennemäärällä ja ajoneuvonopeudella 50 km/h keskimääräinen 55 db:n ulkomelualue ulottuu noin 30 metrin päähän tien keskilinjasta. Liikennemelu ei aiheuta suojaustarvetta ulkomelun suhteen Alanurmontien varressa, mikäli ulko-oleskelutilat sijoitetaan riittävän etäälle tiestä.

10 17. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Maanomistus Kaavoitettava alue on alueen eteläosassa sijaitsevaa pientä aluetta ja Alanurmontien tiealuetta lukuun ottamatta kaupungin omistuksessa Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Lapuan kaupunki kuuluu Etelä- Pohjanmaan liiton toimialueeseen. Ympäristöministeriö on vahvistanut Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan Ympäristöministeriö on vahvistanut Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan muutoksen koskien Lapuan kaupungin Honkimäen aluetta (harmaa pistekatkoviiva kartalla). KUVA 5. Ote maakuntakaavasta Yleiskaava Lapuan keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Keskustan yleiskaava on tullut kokonaisuudessaan voimaan vuonna Yleiskaava on hyväksytty Alanurmon alueella oikeusvaikutuksettomana. Alueelle laaditaan parhaillaan yleiskaavaa. KUVA 6. Ote osayleiskaavasta 2003

11 17. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 10 Asemakaava Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Alanurmontien toisella puolella sijaitseva Alanurmon asemakaava on hyväksytty (ks. kuva 7). KUVA 7. Ote Alanurmon asemakaavasta, KV Rakennusjärjestys Lapuan kaupungin rakennusjärjestyksen on kaupunginvaltuusto hyväksynyt Kaavoituspäätös Kaupunginhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen Pohjakartta Kaavoituksen pohjakarttana on käytetty 1:1000 mittakaavaista pohjakarttaa, jonka Lapuan kaupungin kaupungingeodeetti on hyväksynyt Tiesuunnitelma Tiehallinnon Vaasan tiepiiri on vuonna 2007 laatinut tiesuunnitelman, joka koskee Alanurmontien varteen rakennettavan kevyen liikenteen väylän toteuttamista. Lapuan alueidenkäytön strategia 2025 Lapuan kaupungin alueidenkäytön strategia on valmistunut 2009 ja hyväksytty kaupunginvaltuustossa

12 17. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1. Asemakaavan suunnittelun tarve Kaavoitustyöhön ryhdyttiin uuden koulurakennuksen sekä pientalo- ja rivitalorakentamisen mahdollistamiseksi Alanurmon alueelle Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kaupunginhallitus päätti asemakaavan laajennuksesta kokouksessaan Kaavoitustyö aloitettiin keväällä Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Kaavoitustyötä varten laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa osallisiksi määriteltiin lähialueen asukkaat ja rajanaapurit, kaupunkisuunnittelutoimikunta, sivistyslautakunta, tekninen lautakunta, ympäristölautakunta, Etelä- Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan liitto, Vattenfall Verkko Oy, Etelä-Pohjanmaan Alueverkko Oy, Anvia Oy, Lapuan Energia Oy, VTT, Thermopolis Oy, mahdolliset muut yritykset ja yhteisöt sekä muut osalliset ja osalliseksi ilmoittautuvat. LIITE 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vireilletulo Asemakaavan laajennus tuli vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedottamisen yhteydessä Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on tiedotettu ja se on ollut nähtävillä lähtien. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei saatu huomautuksia. Kaavaluonnos on ollut MRA 30 :n mukaisesti laatimisvaiheen materiaaleineen nähtävillä Kaavaluonnoksesta saatiin yhdeksän lausuntoa. Kaavaehdotus on ollut virallisesti nähtävillä välisen ajan. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan.. esittää asemakaavaa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan... Kaavaehdotuksesta pyydettiin seuraavat lausunnot: - Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - Etelä-Pohjanmaan liitto - Tarvittavat kaupungin hallintokunnat Viranomaisyhteistyö Viranomaisyhteistyö hoidetaan lausuntomenettelyllä.

13 17. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kaupungin asettamat tavoitteet Lapuan kaupunginhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen Tavoitteena on osoittaa suunnittelualueelle pientalo- ja rivitalorakentamista sekä alueen itäosaan tontti uudelle koulurakennukselle. Tavoitteet Solutions-projektista Alanurmon asuinalueen laajennus on tarkoitus toteuttaa osana Solution-projektia, joka kuuluu EU:n Concerto-hankkeisiin. Projektin yhtenä tavoitteena Lapualla on muodostaa Alanurmon alueelle energiatehokas alue. Rakennettavat kiinteistöt ovat vähintään matalaenergiataloja. Alueelle on tarkoitus toteuttaa aluelämpöverkko sekä paikallisella bioenergialla toimiva lämpökontti, jolla huolehditaan alueen lämmöntuotannosta siihen asti, kun kaupungin kaukolämpöverkko ulotetaan alueelle. Alueella toteutetaan lisäksi innovatiivisia energiatehokkaita ratkaisuja kuten kiinteistökohtaisia aurinkokeräimiä ja hyödynnetään mahdollisesti jäteveden sisältämää lämpöenergiaa. Alueen ulkovalaistuksessa hyödynnetään energiatehokkaita ratkaisuja. Kaupungin alueidenkäytön strategiasta johdetut tavoitteet Strategiassa on esitetty asutuksen lisäämistä Alanurmon koulun läheisyydessä 200 asukkaalla. Lisäksi Alanurmon koulun läheisyyteen on esitetty kevyen liikenteen siltaa joen yli. Mikäli silta toteutuisi, olisivat Alanurmon koulu ja Simpsiön virkistysalueet saavutettavissa kevyellä liikenteellä myös joen itäpuolen asutukselle. Alanurmon alueen eteläpuolelle on esitetty myös uutta tieyhteyttä Alanurmontieltä joen yli valtatielle 19. Tämä tieyhteys tulisi toimimaan kaupungin eteläisenä pääsisääntuloväylänä, mikä on huomioitava tienvarren maankäyttöä suunniteltaessa. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Maakuntakaava Maakuntakaavassa jokivarsi on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Suunnittelualue sisältyy kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti tärkeään Nurmonjoen kulttuurimaisema-alueeseen, Nurmonjokilaakson maaseudun kehittämisen kohdealueeseen mk-2 (eläintuotantoa, uutta asutusta, voimaakseli) sekä Lapuanjokilaaksoon osoitettuun matkailun vetovoima-alueeseen mv. Suunnittelualueen pohjoispuolelta kulkee 110 kv:n voimajohto. Yleiskaava Yleiskaavassa kaavoitettava alue on osoitettu maatalousalueeksi (MT). Alueen pohjoisosaan on merkitty johtoaluevaraus 110 kv:n sähkölinjalle yhdyskuntateknisen huollon alueena (ET). Lähiympäristöön on osoitettu maatalousaluetta (MT) ja nykyisen Alanurmon koulun alue on osoitettu julkisten palvelujen ja hallinnon alueena (PY). Alanurmontien itäpuolelle on merkitty Lapuan keskustaajaman uusi eteläinen sisääntulotie valtatieltä 19 Nurmonjoen yli Alanurmontielle. Yleiskaavatarkistus on parhaillaan luonnosvaiheessa. Asemakaava Suunnittelualueella ei ole asemakaavaa. Alanurmontien toisella puolella sijaitsevassa asemakaavassa alueelle on osoitettu erillispientalojen korttelialueita (AO), opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YO), puistoalueita (VP, VP- 1) sekä suojaviheraluetta (EV).

14 17. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 13 Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Alueen maaperä on perustamisolosuhteiltaan pääosin heikkoa. Tonttien perustamisolosuhteet tulee tutkia ennen rakentamista Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot Periaateluonnokset Alueelta laadittiin kaksi vaihtoehtoista periaateluonnosta nykyisen maankäytön, esitettyjen tavoitteiden sekä käytyjen neuvottelujen pohjalta. Merkittävin ero vaihtoehtojen välillä on uuden koulutontin sijoituksessa. Vaihtoehdossa VE1 uusi koulu sijoittuu Alanurmontien varteen ja vaihtoehdossa VE2 koulu sijoittuu uuden asuinalueen keskelle. VE 1 Koulu alueen reunalla: - 3 AR tonttia + 36 AO-tonttia + koulutontti + kioskitontti - kaukolämmön piiriin ainakin alueen itäosan tontit, joita 3 AR + 16 AO (tonttikoko n m 2 ) - alueen länsiosan tontit pääosin n m 2 - muodostaa yhden tiiviihkön kaupunkimaisen rakentamiskokonaisuuden, viheralueet pääosin reunoilla VE 2 Koulu alueen keskellä - 2 AR-tonttia + 34 AO-tonttia + koulutontti + kioskitontti (muutettavissa AOtontiksi) - kaukolämmön piiriin alueen itäosan tontit, joita 2 AR + 22 AO tai 3 AR + 19 AO (tonttikoko n m 2 ) - alueen länsiosassa tonttikoko keskimäärin n m 2 - rakentaminen kahtena keskittymänä, välissä koulun piha- ja kenttäalueet sekä puistoa - komea peltomaisema pääkadulta kaikkien nähtävillä - valtaoja linjattava uudelleen tai putkitettava

15 17. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 14 KUVA 8. Periaateluonnos VE 1, KUVA 9. Periaateluonnos VE 2, Kaupunkisuunnittelutoimikunta Periaateluonnoksia käsiteltiin kaupunkisuunnittelutoimikunnan kokouksessa Toimikunnan ohjeet jatkosuunnittelulle: - VE1 otetaan jatkosuunnittelun pohjaksi - monipuolisuutta tonttikokoihin, osa tonteista lähes 2000 m 2 kokoisiksi - sähkölinjan pohjoispuoli jätetään kaavasuunnittelun ulkopuolelle

16 17. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 15 - vanhan koulun alue otetaan huomioon luonnossuunnittelussa kevyen liikenteen yhteysmahdollisuuksien selvittämiseksi Alanurmontien itäpuolelle - ainakin osa alueesta velvoitetaan liittymään kaukolämpöön Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Asemakaavaluonnos Alueelta laadittiin asemakaavaluonnos esitettyjen tavoitteiden sekä käytyjen neuvottelujen pohjalta. Kaavaluonnos oli yleisesti nähtävillä Kaavaluonnoksesta saatiin lausunnot Etelä-Pohjanmaan liitolta, Etelä- Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri vastuualueelta sekä ympäristö ja luonnonvarat vastuualueelta, Lapuan kaupungin vapaa-ajan lautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta ja ympäristölautakunnalta, Vattenfall Verkko Oy:ltä, Anvia Oyj:ltä ja EPV Alueverkko Oy:ltä. KUVA 10. Ote kaavaluonnoksesta Lausunnot Etelä-Pohjanmaan liitolla ei ollut huomautettavaa kaavaluonnoksesta eikä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri vastuualueen mukaan Alanurmontie tulee ottaa mukaan asemakaavaan

17 17. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 16 ja merkitä kaavaan katuna, sillä se ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 83.4 :n mukainen maantie. Kaava-alueelta tulevalle pääkadulle on hyvä merkitä näkemä- ja liittymäkieltoalue ja maantien vieressä oleva puisto tulee muuttaa suojaviheralueeksi. Myös ympäristö ja luonnonvarat vastuualueen mielestä Alanurmontiehen rajoittuva puistoalue on syytä muuttaa suojaviheralueeksi. Vapaa-ajan lautakunnan mielestä olisi hyvä tutkia mahdollisuutta osoittaa koko kaavoitettavan alueen ympärille VL-alue, jolle saataisiin talviaikana tehtyä turvallinen latu koulukäyttöön. Tekninen lautakunta ottaa kantaa katualueiden mitoituksiin ja esittää etelään johtavan katualueen leventämistä kokoojakadun mukaiseksi sekä korttelien 008 ja 009 välisen kääntöpaikan laajentamista. Ympäristölautakunta esittää rakennusten kattokaltevuutta koskevan kaavamääräyksen muuttamista seuraavanlaiseksi: AR- ja AO-tonteilla kattokaltevuuden tulee olla 1:2 1:1½. Lautakunnan mukaan on lisäksi otettava huomioon lain eräistä naapuruussuhteista 17 :ssä säädetyt asiat bioenergialla toimivan lämpökontin rakennuspaikan sijoittamisessa asemakaavassa. Vattenfall Verkko Oy pyytää lausunnossaan varaamaan kokoojakadun varren puistoon et-aluetta puistomuuntamoa varten sekä huomioimaan alueen itäreunalla kulkevan pienjännitemaakaapelin, jonka mahdolliset muutostyöt laskutetaan työn tilaajalta. Anvia Oyj pyytää huomioimaan Alanurmontien varressa olevan kaapelireitin alueen rakentamisessa. EPV Alueverkko Oy ottaa kantaa kaava-alueelle esitettyyn tiehen, joka risteää EPV Alueverkko Oy:n hallinnassa olevan 110 kv voimajohdon Tuovila Lapua kanssa. Voimajohtojen minimietäisyys tien pintaan on 6,9 metriä. Johdot ovat kaava-alueella olevan tien kohdalla noin 8 metrin korkeudella maasta, joten tie voidaan rakentaa johdon alle risteämään johtokatua, mutta ei kulkemaan johtokatua pitkin. Tietä ei voi myöskään rakentaa 3 metriä lähemmäksi maanpäällisiä pylväsrakenteita eikä johtoalueella saa rakentaa tai istuttaa mitään eikä suorittaa kaivuuta tai läjitystä. Johdon alla työskenneltäessä on huomioitava, ettei työkoneen tai auton ja kuormauslaitteen työskentelyalue, taakka mukaan luettuna, ulotu pystysuoraan mitattuna 3 metriä lähemmäs 110 kv johdon johtimia silloin, kun työskentelyalue sijaitsee vaakasuoraan mitattuna 5 metriä lähempänä virtajohtimia. Kaikki työskentely johtoaukealla tulee tehdä omalla vastuulla. Yhteydenpito koulun suunnittelijoiden kanssa Alanurmon koulun suunnittelutoimikunta päätti kokouksessaan esittää, että Alanurmon koulun korttelialueelle varataan aluetta ja kerrosalaa myös päiväkotia varten. Kaupungin, koulusuunnittelijoiden ja kaavan laatijan kesken käytiin neuvottelu , jossa todettiin tontin laajennuksen olevan tarpeellinen, jotta koulun ja päiväkodin piha-alueille ja pallokentälle jää riittävästi tilaa. Luonnosvaiheen yhteydenpito Solutions-projektiin Kaavaprosessin aikana kaupunki on osallistunut Solutions-projektin neuvotteluihin ja ollut yhteydessä hanketoimijoiden kanssa. Saatujen kommenttien mukaan Vierulanpellon alueelle tulisi sallia ainakin 750 kw:n laitoksen rakentaminen, jotta sillä voitaisiin kattaa nyt kaavoitettavan alueen lisäksi myös mahdollisten vähäisten laa-

18 17. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 17 jennusalueiden lämmöntarve. Kaavamääräyksessä tulisi puhua konttilämpölaitoksen sijaan yleisemmin aluelämpölaitoksesta, koska konttilämpölaitoksen lisäksi projektissa on selvitetty muitakin alueelle soveltuvia lämpölaitosvaihtoehtoja. Yleiskaavan tarkistus Alueen osayleiskaavaa ollaan tarkistamassa. Alustavassa osayleiskaavaluonnoksessa Vierulanpellon alueelle on osoitettu julkisten palvelujen aluetta ja pientalovaltaista asuinaluetta. Yleiskaavaluonnoksen mukaan Vierulanpellon alue muodostaa ydinalueen Alanurmon noin 50 ha suuruisesta asuntoalueesta, joka sijoittuu molemmille puolille Alanurmontietä. Kaavaehdotus Saatujen kommenttien ja käytyjen neuvottelujen pohjalta alueelta laadittiin uusi luonnos kaavaehdotukseksi Kaavaluonnokseen tehtiin seuraavat muutokset: - YL-tonttia laajennettu ja poistettu yksi AR-tontti - YL-tontille lisätty huoltorakennuksen rakennusala (h-2) urheilukentän yhteyteen sekä alue koulun ja päiväkodin huoltoliikennettä ja pysäköintiä varten (p-2). Päiväkodille osoitettu ohjeellinen sijoituspaikka. - lämpölaitoksen sijoituspaikka ja pohjoiseen johtava katu siirretty lännemmäs - lämpölaitosvaraus sijoitettu ET-1-alueen sijasta EV-alueelle, koska kyseessä väliaikaisratkaisu - lämpölaitoksen yhteyteen sallitaan pienen polttoainevaraston rakentaminen ja laitoksen enimmäistehoksi 750 kw - sähkölinjan johtoalue osoitettu koko kaava-alueen osuudelta suojaviheralueeksi (EV) - Alanurmontien varren puistoalueet (VP) muutettu suojaviheralueiksi (EV) - Alanurmotie liitetty kaava-alueeseen katualueena kaava-alueen osuudelta - Alanurmontien ali osoitettu ohjeellinen kevyen liikenteen alikulkuyhteys. Alikulun tarkempi sijainti ratkaistaan myöhemmin, kun Lapuanjoen ylittävän kevyen liikenteen sillan suunnitelmat ja jokivarren maankäyttösuunnitelmat ovat tarkentuneet ja tiedetään paremmin kevyen liikenteen tulevaisuuden pääsuunnat. - Takkakujan kääntöpaikkaa laajennettu - Vierulantien katualue laajennettu myös eteläosasta kokoojakatuluokkaiseksi - lisätty tarpeelliset liittymäkieltoalueet, puistomuuntamon rakennusala sekä AR-tonteille ohjeelliset oleskelu- ja leikkipaikat - lisäksi vähäisiä muutoksia tonttien ja korttelialueiden rajoihin Kaavaehdotus oli yleisesti nähtävillä Lausunnon antoivat

19 17. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1. Kaavan rakenne Mitoitus Kaava-alueelle muodostuu yksi julkisten lähipalvelurakennusten tontti sekä 24 erillispientalojen (AO) ja kaksi rivitalojen (AR) tonttia, jotka kaikki ovat ennestään rakentamattomia. Kaavan toteutuessa kokonaisuudessaan arvioidaan alueelle sijoittuvan noin 115 asukasta, jos mitoitusperusteena käytetään AO-alueilla 3,5 asukasta / asunto ja ARalueilla 30 krsm 2 / asukas. (AR-tonteilta on tässä laskelmassa vähennetty autosuojien ja ulkovarastojen ym. kerrosalana 20 % kokonaiskerrosalasta) Liitteenä olevassa pinta-alakartassa on tarkemmat tiedot tonttien pinta-aloista. LIITE 2. PINTA-ALAKARTTA Liitteenä olevassa asemakaavan seurantalomakkeessa on tarkemmat tiedot alueelle muodostuvista kerrosaloista ja pinta-aloista. LIITE 3. ASEMAKAAVAN SEURANTALOMAKE Palvelut Alanurmontien itäpuolella sijaitsee nykyinen Alanurmon koulu, jonka toiminnat on suunniteltu siirrettäväksi nyt kaavoitettavalle uudelle koulutontille. Kaavassa on mitoituksellisesti varauduttu päiväkodin sijoittumiseen koulun alueen yhteyteen. Muut julkiset ja kaupalliset palvelut sijaitsevat pääasiassa n. 3 km päässä Lapuan keskustassa Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Alueen maisemarakenne ja maisemakuva on otettu huomioon rakentamisalueiden ryhmittelyssä ja kaavamääräyksissä. Rakentamisen painopiste on sijoitettu alueelle tyypillisesti Alanurmontien läheisyyteen. Maiseman avaruus tienvarressa on kuitenkin säilytetty sijoittamalla koulu etäämmälle tiestä pallokentän taakse ja osoittamalla tien varteen vain muutaman asuinrakennustontin ryhmä. Alueen länsiosan peltovyöhykkeelle sijoittuva osa on erotettu tienvarsiasutuksesta viherkaistalla saarekemaiseksi rakentamisalueeksi Aluevaraukset Alueelle on osoitettu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten (AR) ja erillispientalojen korttelialueita (AO), julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue (YL-1), lähivirkistys- (VL) ja puistoalueita (VP) sekä suojaviheraluetta (EV).

20 17. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Korttelialueet Rakennustavasta ja kasvillisuudesta on kaavassa annettu määräyksiä, ks. kohta 5.5 Kaavamerkinnät ja -määräykset Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue AR Korttelin 005 tontit 3 ja 4 on varattu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (AR). - Korttelin 005 tonteille 3 ja 4 saa rakentaa I-kerroksisia rakennuksia. - Tehokkuusluku on e = 0.20, mikä merkitsee noin krsm 2 rakennusoikeutta tontin koosta riippuen. Tonttien koot vaihtelevat välillä m 2. - Korttelin 005 tonttien 3 ja 4 eteläosaan on merkitty ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa (le). - Korttelialueen reunoille katua ja muita alueita vasten on määrätty istutettavia alueen osia, jotka toimivat samalla suojavyöhykkeenä katua, sähkölinjaa, puistoa tai omakotitontteja vasten. - Korttelin 005 tonttien 3 ja 4 pohjoisreunaan on määrätty säilytettävä/istutettava puurivi. - Korttelin 005 tontin 4 pohjoisreunaan Vierulantien ja Lämpöraitin risteyksen kohdalle on merkitty katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. - Autopaikkoja tulee rakentaa vähintään 1,5 ap / asunto. Erillispientalojen korttelialue AO Korttelit sekä korttelin 005 tontit 1 ja 2 on varattu erillispientalojen korttelialueeksi (AO). - Alueella saa rakentaa enintään I-kerroksisia rakennuksia. Lisäksi ullakon tasolla saa rakentaa ¾ rakennuksen suurimman kerroksen alasta. - Tehokkuusluku e = 0.25, mikä merkitsee noin krsm 2 rakennusoikeutta tontin koosta riippuen. Tonttien koot vaihtelevat välillä m 2. - Korttelialueiden reunoille katua ja muita alueita vasten on määrätty istutettavia alueen osia, jotka toimivat samalla suojavyöhykkeenä katua, sähkölinjaa, puistoa tai rivitalotontteja vasten. - Korttelin 005 tontin 2 ja korttelin 006 tontin 1 pohjoisreunoihin on määrätty säilytettävä/istutettava puurivi. - Korttelin 010 tonttien 2, 3, 6 ja 7 pohjoisosaan on merkitty sähkölinjan johtoalueen reunavyöhyke (sv-2), jolla rajoitetaan puuston kasvua (korkeus m). - Korttelin 005 tontin 2 ja korttelin 006 tontin 1 reunaan Vierulantietä vasten sekä korttelin 009 tontin 1 reunaan Piisikujaa ja Vierulantietä vasten ja korttelin 010 tonttien 1 ja 4 reunaan Piisikujaa vasten on merkitty katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. - Autopaikkoja tulee rakentaa vähintään 2 ap / asunto. Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue YL-1 Kortteli 004 on varattu julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueeksi (YL-1) ala-asteen koulua ja päiväkotia varten. - Alueen pääkäyttötarkoitukseen varatulle rakennusalalle saa rakentaa enintään II-kerroksisia rakennuksia. Rakennusalalle varattu rakennusoikeus on 6000 krsm 2. Rakennusala on tarkoitettu koulua ja mahdollisesti myöhemmin raken-

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

LAPUA 10. Siirilän kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, Siiriläntien kevyen liikenteen väylä ASEMAKAAVAN SELOSTUS

LAPUA 10. Siirilän kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, Siiriläntien kevyen liikenteen väylä ASEMAKAAVAN SELOSTUS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 67080497.BBS3.SLU Kvalt... 16.9.2009 LAPUA 10. Siirilän kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, Siiriläntien kevyen liikenteen väylä 67050458.BM2.SLU2 10. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE 1. kaupunginosan asemakaavan muutos 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 83. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 83. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 83 ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI Keskustaajaman asemakaavan muutos ja laajennus, Ostolantien ja Pihlajavedentien alue

ÄHTÄRIN KAUPUNKI Keskustaajaman asemakaavan muutos ja laajennus, Ostolantien ja Pihlajavedentien alue ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16X201052.65041 Kvalt... 19.8.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Keskustaajaman asemakaavan muutos ja laajennus, Ostolantien ja Pihlajavedentien alue ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 1 PERUSTIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HAUTAUSMAA-ALUE. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HAUTAUSMAA-ALUE. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HAUTAUSMAA-ALUE ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN

Lisätiedot

TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 1 JALASJÄRVEN KUNTA TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Lisätiedot

KESKUSTAN JA KAUPPILAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

KESKUSTAN JA KAUPPILAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS 1 TEUVA KESKUSTAN JA KAUPPILAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KESKUSTAN JA KAUPPILAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS TERVE-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS MESTARINTIEN ALUE. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki. Asiakirjatyyppi Asemakaavan selostus

ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS MESTARINTIEN ALUE. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki. Asiakirjatyyppi Asemakaavan selostus Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Asemakaavan selostus Päivämäärä 22.1.2015 Työnumero 1510015313 ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS MESTARINTIEN ALUE ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus MYKKÄLÄ - TORPPI TORNION KAUPUNGIN 15. TORPIN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 21 ASEMAKAA- VAN MUUTOKSEN SELOSTUS 22.9.2015 LUONNOS TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5147 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Justeerinpuiston/ Kotikioskin asemakaavan muutoksen selostus 9. kaupunginosa (Kärki) korttelin 731 osa sekä katu- ja puistoalue HALLINTOKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 1.8.2006

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 1006 ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 5

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 5 ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, osakortteli

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 1 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 63 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1.

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1. KOKEMÄEN KAUPUNKI LUONNOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS: OSAKORTTELI

Lisätiedot

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI E27462 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN JA KURENALAN ETELÄISEN OSAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKI METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 17.3.2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT _._.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 17. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, korttelit 14 ja 15

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, korttelit 14 ja 15 1 ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, korttelit 14 ja 15 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT 1 ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.11.2013 (tark. 01.04.2014) JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 2

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.11.2013 (tark. 01.04.2014) JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 2 KOKEMÄEN KAUPUNKI EHDOTUS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.11.2013 (tark. 01.04.2014) JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

TUOMISENALUE, VIKINKAARI

TUOMISENALUE, VIKINKAARI ORIMATTILAN KAUPUNKI TUOMISENALUE VIKINKAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI 164 TUOMISENALUE, VIKINKAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.3.2012

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin (03) 888

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa.

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa. NOKIAN KAUPUNKI 12-KAUPUNGINOSA VIIKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan

Lisätiedot

HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue.

HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue. 10.5.2011 (täydennetty 15.8.2011) Diaarinumero 503/2008 Toimielinkäsittely Kaupunginhallitus Kaavanumero 12032 HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue.

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26942 TILAAJA: PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS 2.5.2014 päivämääriä lisätty 28.5.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Kaavatyön käynnistäminen,

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos 51:005 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA)

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) L O V I I S A KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: SEPPÄLÄNTIE / TORPPARINKUJA Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa:

Lisätiedot

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli.

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli. ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS 2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIE KAAVASELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.6.2011 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET:

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: KAAVA 02 SIVU 1/4 TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 1-19, 21 JA 31 SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ RAKENNUSKAAVATIE-, LIIKENNE-, VIRKISTYS-, ERITYIS-, MAA- JA METSÄTALOUS- SEKÄ VESIALUEITA.

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311 ILMAJOKI NIEMELÄN ALUE Asemakaavan muutos Ahonkylän kunnanosa kortteli 14 LÄHTÖTIEDOT 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Ahonkylä Kaava-alue: Niemelän alue Korttelit:

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Air-Ix Ympäristö Oy PL 52 20781 Kaarina 2005 2 MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka koskee 14.6. 2005 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

LAPUA Lapuan kaupungin 7. Ritamäen kaupunginosan asemakaavan muutos Korttelit 714, 758 ja 759 sekä niihin liittyvät virkistys- ja katualueet

LAPUA Lapuan kaupungin 7. Ritamäen kaupunginosan asemakaavan muutos Korttelit 714, 758 ja 759 sekä niihin liittyvät virkistys- ja katualueet 67050458.BM2.SLU12 Kvalt...2008 28.01.2008 LAPUA Lapuan kaupungin 7. Ritamäen kaupunginosan asemakaavan muutos Korttelit 714, 758 ja 759 sekä niihin liittyvät virkistys- ja katualueet 67050458.BM.SLU2

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 517 TONTIT 1 JA 3 ULVILASSA 1.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus RAUTIO TORPPI Tornion kaupungin 15. Torpin kaupunginosan korttelin 19 asemakaavan muutoksen selostus 18.5.2016, ehdotus 2 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 18.5.2016 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot