Kestävän rakentamisen elinkaarimalli - esimerkki standardien soveltamisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kestävän rakentamisen elinkaarimalli - esimerkki standardien soveltamisesta"

Transkriptio

1 Kestävän rakentamisen elinkaarimalli - esimerkki standardien soveltamisesta Panu Pasanen, Bionova Consulting 25. tammikuuta 2013

2 Lyhyesti Bionova Consultingista Tulosta mittaamalla, parantamalla ja hyödyntämällä ympäristötehokkuutta Teemme markkinalähtöistä ympäristö- ja energiatehokkuuden kehittämistyötä. Olemme tehneet kymmeniä KIRA-alan ympäristö- ja energiatehokkuushankkeita. Asiakkaitamme ovat muun muassa Helsingin kaupunki performance 2

3 1. Elinkaarimittarien Rakennusten elinkaarimittarien yleiset periaatteet tausta ja tarve 2. Elinkaarimittarien yleinen puite 3. Elinkaaren hiilijalanjälki 4. Elinkaarikustannus 5. Elinkaarimittarien hyödyntäminen päätöksenteossa performance 3

4 Mittaamalla vaikuttavuutta päätöksiin Mittaamalla suorituskykyä voidaan tehdä vaikuttavia päätöksiä ja toteuttaa niitä tehokkaasti, kun ratkaisujen seuraukset ovat tiedossa. Hyvä mittari edustaa kuvaamaansa ilmiötä luotettavasti ja ennustettavasti, on käyttäjilleen ymmärrettävä ja toimii käytännössä. Mittaa luotettavasti Päätä vaikuttavasti Toteuta tehokkaasti performance 4

5 Green Building Council Finlandin ohje Green Building Council Finland julkaisi Rakennusten elinkaarimittarit- ohjeen, jonka avulla voidaan kestävälle rakentamiselle saadaan yhteismitalliset tunnusluvut. Mittaristo sisältää kahdeksan mittaria, joista osa on hanke- ja osa käyttövaiheen tarpeisiin. Ohjeen energia- ja elinkaarimittarien osuuden on tuottanut ja ohjeen on koostanut Bionova Consulting. performance 5

6 Mittarit perustuvat toimialan tarpeisiin GBC Finlandin hankkeeseen osallistuneita jäseniä pyydettiin priorisoimaan elinkaarimittareiden tavoitteita. Tärkeimmät tavoitteet ovat: 1. Tuottaa käytännönläheinen ja ymmärrettävä tapa mitata elinkaaritehokkuutta, 2. Noudattaa kansainvälisiä standardeja ja soveltaa niitä Suomeen olosuhteisiin, 3. Luoda luottamusta toimintamalliin varmistamalla läpinäkyvyys, 4. Ohjata riittävään tarkkuuteen luotettavan kuvan saamiseksi, ja 5. Mahdollistaa tulosten vertailukelpoisuus. performance 6

7 Hallittava ja tasapainoinen kokonaisuus Mittareita on valittu käyttöön rajallinen määrä, jotta kokonaisuus säilyy hallittavana käyttäjälle. Eri käyttäjät voivat valita käyttämänsä mittarit ja niiden hyödyntämistavan omista tarpeistaan ja lähtökohdistaan. performance 7

8 Eri mittareita elinkaaren eri vaiheisiin Elinkaaren eri vaiheissa käytetään kulloinkin tehtävien päätösten ja valintojen kannalta hyödyllisiä mittareita. performance 8

9 Elinkaaritehokkuuden mittarit performance 9

10 Mittarit ja niiden mittaamat ilmiöt Mittarit korreloivat suoraan kuvaamiinsa ilmiöihin, ja ne auttavat suunnittelemaan vähähiilisiä tai elinkaareltaan edullisia rakennuksia. Elinkaarikustannus Energiankulutus Pohjateho kwh / kw Elinkaaren hiilijalanjälki Käytön hiilijalanjälki kg CO 2 EUR performance 10

11 1. Elinkaarimittarien yleiset periaatteet 2. Elinkaarimittarien yleinen puite 3. Elinkaaren hiilijalanjälki 4. Elinkaarikustannus 5. Elinkaarimittarien hyödyntäminen päätöksenteossa performance 11

12 Taustalla eurooppalaiset standardit Euroopan standardointijärjestö CEN julkaisi vuonna 2011 rakennusten ympäristötehokkuuden standardipaketin nimeltä CEN / TC 350. Tavoite on poistaa sisämarkkinoiden teknisiä esteitä, joita paikalliset ympäristömerkit jne. ovat ja korvata ne yhteisellä mittaristolla. Standardit toimivat saumattomasti eurooppalaisen sääntelyn kanssa. Rakennusta arvioidaan koko elinkaarensa ajalta ja kokonaisuutena, jolla on tietyt toiminnalliset vaatimukset. Standardit tuottavat numeerisia mittareita eivätkä arvota tuloksia. FIGBC:n elinkaarimittaristot soveltavat näitä julkaistuja standardeja. performance 12

13 Elinkaarimittareilla on yhtenäinen puite Sekä elinkaarikustannus että elinkaaren hiilijalanjälki tarkastelevat rakennusta samalla tavalla, CEN/TC 350-standardiperheen mukaisesti. performance 13

14 Tarkastelu tehdään vaaditulle käyttöiälle Rakennettavat kohteet ovat niin erilaisia, että yhdenmukainen käyttöikä ei ole perusteltu. Esimerkiksi teollisuushallien ja suurten julkisten rakennusten elinkaaret ovat täysin erilaisia. Tarkastelujakso määräytyy seuraavassa prioriteettijärjestyksessä: 1. Rakennuttajan esittämä käyttöikävaatimus, 2. Rakennuksen suunniteltu tekninen käyttöikä, tai 3. EN 1990:2002 Eurocode mukaiset ohjeelliset käyttöiät, esim. 50 vuotta tavanomaisille rakennuksille. performance 14

15 Toiminnalliset vaatimukset dokumentoitava Tulosten tulkinnan ja vertailun mahdollistamiseksi on tärkeää dokumentoida ne toiminalliset vaatimukset, joita kohteelle on asetettu. Tuloksia ei pääsääntöisesti voida verrata keskenään, jos toiminnalliset vaatimukset kohteille poikkeavat toisistaan. Esimerkki: rakennus A ja B ovat samankokoisia toimistorakennuksia. B:n elinkaaren hiilijalanjälki on 10 % suurempi. Rakennus B:ssä on sisäilmaluokka S1, kun taas rakennus A:ssa ei ole sisäilmaluokitusta. Ilmanvaihtotarpeesta johtuva ero rajoittaa vertailukelpoisuutta. Ohjeistuksessa annetaan vaaditut toiminnallisuutta kuvaavat tiedot. performance 15

16 Mittareihin sovelletaan yhtenäisiä periaatteita Mittareihin sovelletaan soveltuvin osin yhtenäisiä periaatteita, jotka koskevat tulosten ilmoittamistarkkuutta, raportointitapaa, yksikköä, jota kohti tulos ilmoitetaan, ja muita yleisiä puitteita. Mittarit ohjeistavat myös tulosten jyvittämisestä eri kohteille tai käyttäjille. Elinkaaren hiilijalanjäljelle ja elinkaarikustannukselle on yhtenäisiä erityissääntöjä, jotka koskevat muun muassa: - Rakennusten ja rakennustuotteiden käyttöikää, - Rakennusten elinkaaren vaiheiden määrittelyä, - Rakennusten tarjoaman palvelutason määrittelyä, ja - Laskennassa käytettävien tietojen laatua. performance 16

17 Varhaisessa vaiheessa on helpoin vaikuttaa Mittaristo huomioi hankkeen valmisteluasteen ja antaa helpotuksia ja oletusarvoja laskentamenettelyyn hankkeen varhaisessa vaiheessa. performance 17

18 Yhteneväinen raportointimalli Mittarit raportoidaan yhteneväisillä pohjilla, ja aina kun tuloksia julkistetaan tämän mittariston pohjalta, tulee vaaditut tiedot antaa. performance 18

19 1. Elinkaarimittarien yleiset periaatteet 2. Elinkaarimittarien yleinen puite 3. Elinkaaren hiilijalanjälki 4. Elinkaarikustannus 5. Elinkaarimittarien hyödyntäminen päätöksenteossa performance 19

20 Hiilijalanjäljen laskentaprosessi etenee vaiheittain performance 20

21 Rakennuksen elinkaaren vaiheet Rakentamisvaihe kattaa maansiirron, materiaalit, kuljetukset, jätehuollon ja energian käytön. Pääomahyödykkeitä (telineet, työkoneet) ei lasketa. Sen sijaan väliaikaisten rakenteiden materiaalit ja jätteet lasketaan. Irtonaiset kalusteet tai laitteet eivät kuulu mukaan tarkasteluun. Rakennuksen käyttövaiheelle huomioidaan käyttö, ylläpito, korjaus, osien vaihto, muuntaminen, käytönajan energia ja vesi. Kuluttajalaitteiden kulutus ei kuulu mukaan tarkasteluun. Elinkaari päättyy rakennuksen purkuun, jonka kaikki päästöt lasketaan jätteen End of Waste-tilaan saakka. Rakennuksen elinkaaren ulkopuolisia (rakennuksen ulkopuolella tai elinkaaren jälkeen tapahtuvia) hyötyjä voidaan ilmoittaa lisätietoina. performance 21

22 Rakennusmateriaaleja koskeva tieto Rakennusmateriaalien ympäristövaikutuksia käsitellään ensisijaisesti EN standardin mukaisten ympäristötuoteselosteiden kautta. Ympäristötuoteseloste voi olla tuotekohtainen tai toimialan yhteinen. Muutakin tietoa saadaan käyttää, jos soveltuvia ympäristötuoteselosteita ei ole saatavilla. Tällöin tulee kuitenkin varmistua tiedon laadusta. Silloin kun laskennassa käytetään muuta kuin soveltuvaa EN mukaista tietoa, lisätään näiden tuotteiden ympäristövaikutuksiin 10 %. Tällä pyritään varmistamaan konservatiivinen tulos. performance 22

23 Energian kulutusta ja päästöjä koskeva tieto Energian kulutus lasketaan ensisijaisesti todellisella käyttöprofiililla simuloiduilla arvoilla, ja standardikäytöllä jos muuta tietoa ei ole käytössä. Käytettävät energian päästökertoimet annetaan raportin liitteessä. Tällä sekä tehostetaan työtä että vältetään laskennassa syntyviä eroavuuksia. performance 23

24 Esimerkki: taustatiedot 1/2 performance 24

25 Esimerkki: taustatiedot 2/2 performance 25

26 Esimerkki: lopputulos performance 26

27 Hiilijalanjälki: eri asia elinkaarelle ja käytölle Hiilijalanjälkeä voidaan mitata hankkeille rakennuksen elinkaarelle (esim vuotta) tai olemassa oleville rakennuksille vuositasolla. performance 27

28 1. Elinkaarimittarien yleiset periaatteet 2. Elinkaarimittarien yleinen puite 3. Elinkaaren hiilijalanjälki 4. Elinkaarikustannus 5. Elinkaarimittarien hyödyntäminen päätöksenteossa performance 28

29 Elinkaarikustannuksen laskentaperiaatteet Elinkaarikustannuslaskenta mittaa rakennuksen taloudellista kestävyyttä yhteismitallisella tavalla. Laskennan perusperiaatteita ovat: - Mittaa kustannuksia, ei tuloja ( lowest life cycle cost ), - Kustannukset jaksotetaan rakennuksen koko elinkaarelle, - Kustannukset yhteismitallisestaan nettonykyarvoon diskonttauskorolla, - Inflaation vaikutusta ei huomioida: kustannukset lasketaan nykyhinnoin, - Diskonttauskorko valitaan; rinnakkaisia korkolaskentoja voidaan tehdä, - Rahan hintaa kuvaa yksinomaan diskonttauskorko, - ALV huomioidaan tai ei huomioida rakennuksen käyttäjän mukaisesti, ja - Rajaukset tehdään samalla periaatteella kuin hiilijalanjälkilaskennassa. Elinkaarikustannuslaskenta pohjaa ISO- ja EN-standardointiin, ja ohjeistus kehittyy yhä käynnissä olevan EN-standardoinnin myötä. performance 29

30 Elinkaarikustannuslaskelman jakautuminen performance 30

31 Laskennan yksinkertaistaminen performance 31

32 Kustannustiedon lähteet Kustannustiedon tulee perustua olemassa oleviin teknologioihin ja markkinoilla olemassa oleviin ratkaisuihin tai muihin tosiasiallisesti toteutuskelpoisiin ratkaisuihin. Hintatasona pidetään nykyhintoja. Kustannustietoja suositellaan valittavaksi seuraavassa järjestyksessä: 1. Saatuihin tarjouksiin perustuvat kohdekohtaiset hinnat, 2. Kustannuslaskentaan perustuvat kohdekohtaiset hinnat, 3. Kokemusperäiset tai muuten käytetyt yleiset suoriteperusteiset (esim. siivous / m2 / kk vastaavassa kohteessa) keskiarvohinnat vastaavalle rakennustyypille vastaavista palveluista tai suoritteista, 4. Kokemusperäiset tai muuten käytetyt kustannuskertoimet vastaavalle rakennustyypille vastaavista palveluista tai suoritteista (esim. osien vaihdon osuus % rakentamiskustannuksista per vuosi ensimmäisen kymmenen vuoden jälkeen). performance 32

33 Elinkaarikustannus - parametrit Laskennassa käytetään tiettyjä yhtenäisiä laskentaoletuksia ja laskennasta rajataan pois tiettyjä vaikutuksia lisätieto-osioihin. POIS RAJATTAVAT performance 33

34 Elinkaarikustannus - esimerkki Elinkaarikustannus mittaa nettonykyarvoon diskontattua elinkaaren aikaista menovirtaa, johon ei huomioida tuloja tai jäännösarvoa. Tässä laskentakorkona on 5 % ja arvonlisäveroa ei huomioida. performance 34

35 1. Elinkaarimittarien yleiset periaatteet 2. Elinkaarimittarien yleinen puite 3. Elinkaaren hiilijalanjälki 4. Elinkaarikustannus 5. Elinkaarimittarien hyödyntäminen päätöksenteossa 5. Elinkaarimittarien hyödyntäminen päätöksenteossa performance 35

36 Esimerkki: elinkaarikustannus, taustatiedot Esimerkin laskennassa on käytetty alla esitettyjä huolto- ja energiakustannusten kehitystrendejä. performance 36

37 Esimerkki: elinkaaripäästöt ja -kustannukset Esimerkissä oli mukana laaja paneeli teknologioita ja toimittajia, ja niiden elinkaarivaikutuksia tutkittiin tulevien hankintojen kohdistamista varten. Elinkaaripäästöt per yksikkö Teknologia 3 Teknologia 4 Teknologia 2 Teknologia 1 Elinkaarikustannus per yksikkö performance 37

38 Rakentaminen: energiatehokas rakennuttaja Energiatehokkaan rakennuttajan tavoitteina ovat alemmat hiilipäästöt ja alemmat elinkaarikustannukset. Kyseinen rakennuttaja aloitti yhteistyön Bionovan kanssa mitatakseen rakennuttamiensa kerrostalojen elinkaarivaikutuksia GBC Finlandin mittaristolla. Hyötyinä rakennuttaja saa: - Kyvyn mitata suoraan heitä kiinnostavia tunnuslukuja, ja - Kehittää suunnittelu- ja rakennuttamisprosessiaan. performance 38

39 Tontinluovutuksen tarjousten pisteyttäminen Porvoon kaupunki järjestää yhteistyössä Bionovan kanssa tontinluovutus- ja kumppanuuskaavoituskilpailun Länsirannalla. Kilpailussa pisteytetään ehdotusten vähähiilisyyttä GBC Finlandin mittarilla. Hyötyinä kaupunki saa: - Teknologianeutraalin mittarin parhaan ratkaisun valintaan - Vähähiilisiä tarjouksia, ja - Rakentajat hyötyvät, sillä mitatusti paras voittaa. performance 39

40 Porin DiaVilla kohteen esittely Porin DiaVilla on Länsi- Suomen Diakonialaitoksen säätiön rakennuttama palveluasumis- ja toimistorakennus. Valmistumisajankohta on kesä Rakennushankkeelle ei asetettu alun pitäen ympäristötavoitteita, vaan kohde on rakenteellisesti hyvin tavanomainen kerrostalo. Kohteen energialuokka on B, ja se rakennetaan vuoden 2010 rakennusmääräyskokoelman vaatimusten mukaisesti. Tässä käydään läpi rakennus siinä tilassa, kuin se on toteutettu, ja tutkitaan millä keinoilla sen elinkaaren hiilijalanjälki voitaisiin puolittaa tai saada peräti kolmasosaan. performance 40

41 Kohde lähtötilassa: jos mitään ei tehdä toisin Alla on kohteen päästötaso eurooppalaisen EN standardin periaatteiden mukaisesti, jos mitään ympäristötehokkuutta parantavia toimia ei tehdä. Kohteen päästöt laskettuna 50 vuoden elinkaarelle ovat noin tonnia CO2e. Elinkaaren vaihe Huomioita Tonnia CO2e A1-A3 Materiaalit A4-A5 Rakentaminen - 60 B1 Käyttö Karbonatisaatio, ei kylmäaineita -40 B2 Ylläpito Arvio huolto-ohjelmasta 20 B3 Korjaus Ei huomioitu - B4 Osien vaihto 50 vuoden aikana 50 B5 Muuntaminen Ei huomioitu - B6 Käyttöenergia Energiatodistuksen mukaan B7 Käyttövesi Energiatodistuksen mukaan 90 C1-C4 Purku Arvioitu massojen perusteella 60 Elinkaari yhteensä D Lisätiedot -240 performance 41

42 Valinnat vaiheelle 1: passiivitaso Tuloksesta nähdään, että käyttöenergian osuus päästöistä on noin 80 %. On siis luontevaa etsiä merkittäviä päästövähenemiä vähentämällä energian kysyntää. Vaiheen 1 toimenpiteet ja niiden vaikuttavuus Vihreä betoni koko betonimassaan ja massan optimointi Rakennuksen parantaminen passiivienergitasolle Maalämpöpumppu (COP=3, ei maksimimitoitusta) Vaiheen 1 toimenpiteet yhteensä tn CO2e tn CO2e tn CO2e tn CO2e Näillä toimilla voidaan puolittaa kohteen päästöt. Toteuttamiselle on todennäköisesti löydettävissä perusteet käyttökustannusten alenemisen kautta. Mikään ratkaisuista ei ole luonteeltaan korkeariskinen. Uutta on vihreän betonin käyttö, jonka avulla saadaan rakentamisvaiheessa noin 20 % päästövähenemä. performance 42

43 Valinnat vaiheelle 2: lähes nollaenergiataso Vaiheessa 2 pitää päästä selvästi alempiin päästöihin. Rakennus on saatava lähes nollaenergiatasolle ja sen on tuotettava joko merkittävä osa omasta sähköstään, tai sitten kaikki lämpöenergiansa puupolttoaineilla. Tässä on valittu toimenpiteeksi aurinkosähkön tuottaminen puolelle tarvitusta kiinteistösähköstä. Vaiheen 2 toimenpiteet ja niiden vaikuttavuus Rakennuksen parantaminen lähes nollaenergiatasolle Maalämpöpumpun käyttö vähenee hieman Aurinkosähkön merkittävä tuotanto kiinteistön käyttöön Vaiheen 2 toimenpiteet yhteensä -810 tn CO2e +90 tn CO2e -380 tn CO2e tn CO2e Vaiheella 2 on selvästi korkeammat riskit ja kustannukset. Etenkin aurinkosähkön tuotanto nostaa investointikustannusta huomattavasti. Mahdollisuudet vähentää esim. betonirakenteiden päästöjä edelleen olisivat tervetulleita. performance 43

44 Skenaarioiden lopputulos Kohde on mahdollista toteuttaa nykyteknologialla puolella tai kolmasosalla siitä päästötasosta, joka kohteella on, jos mitään erityistä toimenpidettä ei käynnistetä. Päästöt vähenevät tehokkaimmin ensiksi käyttöenergiasta, mutta rakentamisvaiheen päästöjen osuus kokonaisuudesta ja sen tehostamisen merkitys kasvavat Rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen skenaariot RakMk 2010 nykytila Passiivi + maalämpö Lähes nolla + aurinko C Purku A Rakentaminen B Käyttö performance 44

45 Mitä tulokset tarkoittavat? Jos tulokset ilmoitetaan esimerkiksi tuttuina henkilöauton ajokilometreinä talon asukasta (50) ja vuotta (50) kohti, vastaavat perustason ratkaisun päästöt noin kahta kolmasosaa keskimääräisen suomalaisen vuosittaisesta autoilusta. Perustilanne RakMk miljoonaa ajokilometriä, tai km per asukas per vuosi Vaihe 1: passiivitaso 15 miljoonaa ajokilometriä, tai km per asukas per vuosi Vaihe 2: lähes nollaenergia 9 miljoonaa ajokilometriä, tai km per asukas per vuosi Keskimääräinen ajosuorite km / v. Laskettu keskimääräisellä henkilöautolla 180 g CO2e / km performance 45

46 NOPEAMPAA KASVUA YMPÄRISTÖTEHOKKUUDELLA Bionova Consulting parantaa tehokkuutta ja kilpailukykyä ympäristötehokkuuden avulla. Ota yhteyttä ja selvitä miten voit hyötyä. Your partner for sustainable performance Yhteydenotot Panu Pasanen performance 46

Ympäristöystävällinen kivitalo suunnittelijan ja rakennuttajan valinnat

Ympäristöystävällinen kivitalo suunnittelijan ja rakennuttajan valinnat Ympäristöystävällinen kivitalo suunnittelijan ja rakennuttajan valinnat Betonipäivät 2012 27. marraskuuta 2012 1. Raportin tausta 2. Rakentamisen CO 2 -päästöihin vaikuttaminen 3. Kivimateriaalit ja hiilitehokkuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Tietoa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja ympäristötehokkuutta edistävistä valinnoista kivitalojen suunnittelijoille ja rakennuttajille Bionova Consulting - Your partner for sustainable performance

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

PILOTOINNIN TULOSRAPORTTI

PILOTOINNIN TULOSRAPORTTI Green Building Partners Oy Kutomotie 16 00380 Helsinki FINLAND PILOTOINNIN TULOSRAPORTTI P0106-100A Rakennusten elinkaarimittareiden pilotointi Green Building Council Finland ry Page 2 / 31 ESIPUHE Tässä

Lisätiedot

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Finland Convention Bureau 17.8.2009 Travelcon Oy SISÄLLYS OSA I KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSTEET 1 JOHDANTO... 4 2 MANUAALIN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 6 3 KESTÄVÄ

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN RAPORTTEJA 1 2011 Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan Loppuraportti Aki Pesola, Iivo Vehviläinen & Elina Virtanen Asumisen rahoitus- ja

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET

Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET 31.3.2015 Granlund Oy / Erja Reinikainen, Lassi Loisa, Anni Tyni FInZEB

Lisätiedot

Loppujulkaisu. Kestävä asuminen ja ympäristö

Loppujulkaisu. Kestävä asuminen ja ympäristö Loppujulkaisu Kestävä asuminen ja ympäristö Kestävä asuminen ja ympäristö Kestävä asuminen ja ympäristö -hanke, K-EASY, tarkasteli kiinteistöjen energiatehokkuuden ohella jätehuoltoa, kierrätystä sekä

Lisätiedot

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys ja vähentämisen kustannustehokkaat toimenpiteet 14.4.2014 Erkka Ryynänen, Laura Oja ja Iivo Vehviläinen Gaia Consulting Oy Olli-Pekka

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 173 Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo Hankinta, suunnittelu ja toteutus Mari Sepponen Pekka Tuominen Antti Ruuska Antti Knuuti Jarmo Laamanen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri 27.2.2013 Jyrki Kauppinen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ PERUSTELUMUISTIO 1 Yleistä Euroopan

Lisätiedot

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on keskeinen johtopäätös Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran,

Lisätiedot

Energiatehokkaat ratkaisut

Energiatehokkaat ratkaisut Kuva: ERA17/Leena Ahveninen Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Tekesin julkaisu 12/2012

Lisätiedot

Toukovuori - Majberget

Toukovuori - Majberget Toukovuori - Majberget asemakaavatyön taustaselvitykset utredningar som gjorts som grund för planarbetet 1. Rakennusten energiankulutuksen ilmastovaikutusten arviointi 2. Rakenteiden hiilijalanjälkitarkastelut

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT SUOMEN ILMASTOPANEELI RAPORTTI 4/2013 M. AIRAKSINEN 1, J. SEPPÄLÄ 2 T. VAINIO 1, P. TUOMINEN 1, P K. REGINA 2, P. PELTONEN-SAINIO 2, S. LUOSTARINEN

Lisätiedot

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille ESCO Hankinnat Säästöt Energiatehokkuus ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille 11/2012 Esipuhe Tässä raportissa käsitellään ESCO-hankinnan erityispiirteitä laajoissa, useita rakennuskohteita

Lisätiedot

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy

Lisätiedot

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu LUONNOS 31.8.2012 Aki Pesola, Erkka Ryynänen, Iivo Vehviläinen, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Taustaa... 5 2 Lähestymistavan

Lisätiedot

RAPORTTEJA 211. Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella. Innokampus-hanke

RAPORTTEJA 211. Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella. Innokampus-hanke OPPIMaterIaaleja PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 211 tutkimuksia Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella Innokampus-hanke Kirjoittajat: Ursula Hyrkkänen, Markus

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma HELSINGIN KAUPUNKI Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus Energiansäästöneuvottelukunta 1.12.2010 Tiivistelmä Helsingin kaupunki on sitoutunut vähentämään

Lisätiedot

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset. JUHA -projektin osaraportti 6.9.2007. Juhani Heljo, Eero Nippala

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset. JUHA -projektin osaraportti 6.9.2007. Juhani Heljo, Eero Nippala TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Rakennustuotannon ja talouden laitos Juhani Heljo, Eero Nippala Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset JUHA

Lisätiedot

Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu

Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu Loppuraportti 1.12.211 Juha Vanhanen, Aki Pesola, Iivo Vehviläinen Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Rakennuskannan

Lisätiedot

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 2/28 Tervasaaren alueen aloituskorttelien uusiutuvan energian ratkaisuselvitys Sisällys 1.

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI TAAJAMAOSAYLEISKAAVALUONNOKSEN ILMASTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LOHJAN KAUPUNKI TAAJAMAOSAYLEISKAAVALUONNOKSEN ILMASTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI RAPORTTI 16USP0011 25.5.2011 LOHJAN KAUPUNKI TAAJAMAOSAYLEISKAAVALUONNOKSEN ILMASTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 1 Esipuhe Lohjan kaupungin toimeksiannosta Pöyry Finland Oy on laatinut selvityksen Lohjan taajamaosayleiskaavaluonnoksen

Lisätiedot

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU VAIHTOEHTO FENNOVOIMALLE Vihreät De Gröna Tiivistelmä Fennovoima Oy:n periaatelupa uuden ydinreaktorin rakentamiseksi on eduskunnan käsittelyssä. Jos voimala toteutuisi suunnitelmien

Lisätiedot

VANTAAN LÄHES NOLLAENERGIAPÄIVÄKOTIKONSEPTI

VANTAAN LÄHES NOLLAENERGIAPÄIVÄKOTIKONSEPTI VANTAAN LÄHES NOLLAENERGIAPÄIVÄKOTIKONSEPTI raportti ver 1.1 14.10.2014 Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy Ab Case Consult Ltd Metropolia Ammattikorkeakoulu Climaconsult Finland Oy Projectus Team

Lisätiedot

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri s Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri Näkymä vuoteen 2030 Helsinki Aalto-yliopiston ja Siemens AG:n tutkimusprojekti Helsingin kestävän kehityksen urbaania infrastruktuuria koskevan tutkimusprojektin

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset EkoRak Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja Sivu 2 (95) ESIPUHE Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma on yksi Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelman

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä

Energiatehokkuustoimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä Energiatehokkuustoimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä Gaia Consulting Oy Iivo Vehviläinen Mikko Halonen Anna Kumpulainen Juha Vanhanen Esipuhe Maailman johtavista ilmastotutkijoista koostuvan

Lisätiedot