Rakennusmateriaalien resurssitehokkuus ja hiilijalanjälki Jukka Noponen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennusmateriaalien resurssitehokkuus ja hiilijalanjälki. 15.2.2012 Jukka Noponen"

Transkriptio

1 Rakennusmateriaalien resurssitehokkuus ja hiilijalanjälki

2 Yksi maapallo ei riitä -1 mrd v -2 mrd 130 v -3 mrd 30 v -4 mrd 15 v -5 mrd 12 v Elämäntavoilla suurempi luonnonvarojen kulutusvaikutus kuin väestön kasvulla Maailman luonnonvarojen ylikulutuspäivä -20 v + 3 mrd keskiluokkaista kuluttajaa

3 Resurssitehokkuudesta ja biotaloudesta tulossa maailman laajuinen suuri haaste ja mahdollisuus McKinsey Global Institute/Resource Revolution, Nov Earth Summit 2012, RIO +20. OECD/The Bioeconomy to 2030, designing a policy agenda. TEM/Kohti biotaloutta Biotalous konseptina ja Suomen mahdollisuutena: v yli puolet Suomen BKT:stä biotaloudesta. Valtakunnallinen puurakentamisen ohjelma. Vahvistuvia kehityssuuntia: - resurssitehokkuus, materiaalitehokkuus, raaka-ainetehokkuus, vihreä talous, biotalous, luonnonvaratalous ja kiertojen sulkeminen.

4 SUOMEN AINEVIRRAT 2005 / Envimat (sis. materian ja energian lähteet) Tavoitteena ainekiertojen sulkeminen Kestävä ainekierto kansallisena haasteena - Ainekierto/asukas maailman suurimpia - Tuonnin piilovirrat merkittävä osuus ainekierrosta Kestävää ainekiertoa kehittämällä voidaan - Edistää luonnonvarojen säästeliästä käyttöä ja ilmastonmuutoksen hillintää - Vähentää tuontiriippuvuutta - Mahdollistaa uusien globaalien menestysmallien luomisen

5 Resurssitehokkuus noussut EU:n tiekartalle EC/Roadmap to a Resource Efficient Europe ; Opportunity buildings: 45 % final energy, 35 % greenhouse gas emissions, more than 50 % of all extracted materials. - Rakentamisen osuus luonnonvarojen kulutuksesta on yli 50 prosenttia. EU:n komissio ja jäsenvaltiot aikovat toteuttaa toimenpiteitä, joilla - edistetään resurssitehokkaiden rakennustapojen kysyntää ja käyttöä elinkaarikustannuslaskennan ja sopivien rahoitusjärjestelyjen avulla. - eurokoodien soveltamisalaa laajennetaan kestävyyteen liittyvissä suunnittelukriteereissä ja kehitetään kannusteita. - palkitaan resurssitehokasta rakentamista ja edistetään puun kestävää käyttöä rakentamisessa

6

7 Rakennustuoteasetus ja CEN TC 350 standardit luovat edellytykset kansalliseen ympäristöregulaation EU:n rakennustuoteasetus antaa EU-jäsenmaille mahdollisuuden asettaa määrällisiä vaatimuksia tai tavoitteita rakennustuotteiden ympäristösuorituskyvyn tasolle. EU ei aseta vaatimuksia vaan jäsenmaiden on asetettava ne itse. Vertailussa hyödynnetään CEN/TC350:n laatimia EN standardeja. Ne sisältävät 24 standardisoitua elinkaariarviointiin perustuvaa ympäristöindikaattoria ja niiden laskentamenetelmät kattaen rakennuksen koko elinkaaren. Lähde Ari Ilomäki, CEN TC 350 puheenjohtaja

8 Case 1: VÄRKKI hiilijalanjälki FiGBC kehittää yksikäsitteisen hiilijalanjäljen arvioinnin mahdollistavan laskentamenetelmän ja ohjeen Valmis vuoden 2012 loppuun mennessä Värkki on Sitran Energiaohjelman hanke

9 FiGBC VÄRKKI ohjeistaa hiilijalanjälkiindikaattoria sisäilmaston ja energian rinnalle Rakennus Sisäympäristö Sisäilmastoluokka S1, S2, S3 Materiaalipäästöluokka (M1) Ympäristövaikutukset Hiilijalanjälki kgco2 (materiaalit, kuljetus, rakentaminen, purku) Energia Energiatodistuksen luokka A F ja E-luku kwh/m2,vuosi Resurssien käyttö Rakennus materiaalien käyttö kg Energian käyttö rakennustyömaala kwh/m2 Maansiirto m3 Vedenkäyttö rakentamisessa m3 Jätteet Rakentamisen aikaiset kaatopaikkajätteet kg Vaaralliset aineet kg Johtaminen Elinkaarikustannus (LCC) Ekotehokkaat sopimukset % Ympäristösertifikaatin taso Rakennuksen käyttö Lämpötilapoikkeama % Käyttäjätyytyväisyys % IAQ: Formaldehydi, VOC, CO2,??? Hiilijalanjälki kgco2 (nettoenergia, työmatkat, jne) Energian käyttö kwh/käyttötunti Tyhjäkäyttöenergia kwh/m2,vuosi Energian käyttö MJ, kwh/v vai Uusiutuvan energian käyttö MJ Myyty energia MJ Vedenkäyttö m3 Kaatopaikkajäte kg/hlö Lajiteltu jäte kg/hlö Vaaralliset jätteet kg Kiinteistön arvo Käyttö- ja ylläpitokustannukset /m2 Tilankäyttö m2/hlö Ekotehokkaat sopimukset %

10 Case 2: Low2No-hanke

11 Case 3: Puukerrostalo Heinolassa vs. betonitalo Rakennusliike Reponen Oy:n Heinolaan rakentama puurunkoinen passiivitasoinen viisikerroksinen kerrostalo PuuEra. Hybridi-puukerrostalo rakennejärjestelmä. Puuverhoillut kantavat puuelementit on yhdistetty pilari-palkkirakenteeseen, ja välipohjissa on ohut betonikerros vähentämässä värähtelyjä. Vertailurakennus on Reposen toteuttama vastaava, laskennallinen passiivitason betonikerrostalo. Sitran selvityksiä 63

12 Rakennuksen oletetaan kestävän 100 vuotta Tarkastelussa on rakennuksen elinkaari kehdosta hautaan, eli rakennuksen purkuun ja purkujätteen uudelleenkäyttöön (hävitykseen). Rakentajan arvion mukaan rakennuksen uskotaan kestävän 100 vuotta. Energian päästöjen oletetaan vähenevän Energiateollisuuden Visio raportin mukaisesti niin, että sadan vuoden keskiarvopäästö on kolmasosa nykypäästöistä. Rakentamisvaihe Käyttövaihe Raakaaineiden valmistus Materiaalien valmistus Rakentaminen Rakennuksen energiantarve Pintahuolto, remontointi ja korjaukset Purkaminen ja materiaalien kierrätys

13 Käyttövaiheen päästöt laskettiin eri energialuokkien rakennuksille ja ajanjaksoille Laskentaan otettiin vertailukohteiksi 2012 rakennusmääräysten mukainen rakennus, passiivitason rakennus ja lähes nollaenergiatason rakennus. Lämmitysvaihtoehtoina käytettiin sekä keskimääräistä että uusiutuvaa kaukolämpöä. Tarkastelu tehtiin kolmella eripituisella ajanjaksolla: 30, 50 ja 100 vuotta. Näiden päästöihin vaikuttaa energian keskipäästöjen lisäksi rakennuksen korjaustarve. Energialuokkien kulutus kwh / nm2 / v Sähkö Lämpö D Passiivi Lähes nolla

14 Rakennuksilla on sama perusta, mutta betonirakennus on noin 70 % painavampi Sekä puu- että betonirunkoinen rakennus rakennetaan samalle perustukselle. Rungon vuoksi betonirakennus on kuitenkin noin 70 % painavampi. Rakennuksen massa kg / nm Perustus: 667 kg/nm2 Puutalo Betonitalo Maansiirto Perustus ja hissikuilu Runko Pinnat ja talotekniikka

15 Sadan vuoden aikana energian osuus päästöistä on noin kolme neljäsosaa puulla ja betonilla Kun tarkastellaan keskimääräiseen kaukolämpöön kytkettyä passiivitason taloa sadan vuoden aikajänteellä, päästöjen jakauma on hyvin samankaltainen. Käytönajan energia 75 % Puutalon päästöt 100 vuodessa Materiaalit ja purku 16 % Muut 9 % Työmaa 3 % Korjaus 6 % Betonitalon päästöt 100 vuodessa Käytönajan energia 72 % Materiaalit ja purku 21 % Muut 8 % Työmaa 2 % Korjaus 5 %

16 Sadan vuoden elinkaarella puutalon päästöt ovat 5-7 % ja rakentamisvaiheessa 29 % pienemmät Rakennusten välinen päästöero syntyy rakennusvaiheesta, jossa puuhybridin päästöt ovat noin 29 % pienemmät. Suhteellinen päästöero tasoittuu rakennuksen elinkaaren aikana, ja sadassa vuodessa eroa on 5-7 %, energialuokasta riippuen. Passiivitason kerrostalo, 100 vuotta Rakentamisvaiheen päästöjen jakauma kg CO2 / nm2 / v Puutalo Betonitalo Energiankäyttö Rakentaminen Remontointi Purkaminen Rakentamisvaihe, päästöt kg CO2 / nm Puutalo Betonitalo Rakennuksen runko Rakentaminen Kuluvat pinnat ja koneet Perustus ja hissikuilu Maansiirto ja täyttö

17 Energialuokka vaikuttaa eniten päästöihin Energialuokkien väliset erot elinkaaren päästöissä ovat %. Siirtyminen rakennusmääräystasosta lähes nollaenergiataloon tuottaa jopa 39 % vähenemän. PuuEra: päästöt eri skenaarioissa kg CO 2 / nm 2 / v vuotta 50 vuotta 100 vuotta 100 v. nykyenergia 2012 määräykset Passiivi Lähes nolla

18 Selvityksen johtopäätökset 1. Rakennuksen energiatehokkuus on tärkein kaikkialla käytettävissä oleva keino vähentää rakennuksen päästöjä. Parantamalla energiatehokkuutta yhdellä energialuokalla vähenevät päästöt % ja kahdella luokalla jopa 39 %. 2. Siellä missä mahdollista, hiilineutraali lämmitys pienentää päästöjä jopa 45 %. 3. Puuhybridirakennuksen rakenteiden varastoima hiili vastaa noin 16 % elinkaaren päästöistä ja betonilla 2 %. Hiilivarasto säilyy purkamiseen saakka. 4. Rakennusmateriaalit vaikuttavat pääasiassa rakennusvaiheen päästöihin. Sadan vuoden aikajänteellä päästöero on 5-7 % puun eduksi, mutta jos tarkastellaan pelkkään rakennusvaihetta, on erotus 29 % puun eduksi. 5. Korjaukset edustavat noin 6 % elinkaaren päästöistä, työmaa noin 3 %.

Passiivitason asuinkerrostalon elinkaaren hiilijalanjälki

Passiivitason asuinkerrostalon elinkaaren hiilijalanjälki Passiivitason asuinkerrostalon elinkaaren hiilijalanjälki Tapaustutkimus kerrostalon ilmastovaikutuksista Panu Pasanen, Juho Korteniemi ja Anastasia Sipari Bionova Consulting 2 Sisällys Esipuhe... 4 Tiivistelmä...

Lisätiedot

1 Asemakaavan tarkoitus ja laillinen sisältö Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukainen kaavoitusjärjestelmä luo edellytykset rakentamiselle. Lain tavoitteena on alueiden käytön ja rakentamisen ohjaaminen

Lisätiedot

Vihreä vai viherpesty rakennettu ympäristö millä mitataan?

Vihreä vai viherpesty rakennettu ympäristö millä mitataan? Green Building Council Finland Vihreä vai viherpesty rakennettu ympäristö millä mitataan? Maija Virta Toimitusjohtaja, FIGBC Vihreä rakennettu ympäristö - kannattavampaa liiketoimintaa Parempi sisäja ulkoympäristö

Lisätiedot

Rakennusmateriaalien ympäristövaikutukset

Rakennusmateriaalien ympäristövaikutukset Ympäristöministeriön raportteja 8 2013 Rakennusmateriaalien ympäristövaikutukset Selvitys rakennusmateriaalien vaikutuksesta rakentamisen kasvihuonekaasupäästöihin, tiivistelmäraportti Antti Ruuska, Tarja

Lisätiedot

Kestävän rakentamisen elinkaarimalli - esimerkki standardien soveltamisesta

Kestävän rakentamisen elinkaarimalli - esimerkki standardien soveltamisesta Kestävän rakentamisen elinkaarimalli - esimerkki standardien soveltamisesta Panu Pasanen, Bionova Consulting 25. tammikuuta 2013 Lyhyesti Bionova Consultingista Tulosta mittaamalla, parantamalla ja hyödyntämällä

Lisätiedot

Rakennusten elinkaarimittarit

Rakennusten elinkaarimittarit Rakennusten elinkaarimittarit (2013) Kiinteistöpassi KÄYTTÖVAIHE Kiinteistöpassi Kiinteistöpassi HANKEVAIHE NIMI KESKUSTAKIRJASTO Osoite Keskustakirjastonkatu 1, 00100 Helsinki Käyttötarkoitus Kirjastorakennus

Lisätiedot

Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia

Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia 1 EKOLOGINEN KESTÄV Y YS KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSEHTONA on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen

Lisätiedot

Ympäristöystävällinen kivitalo suunnittelijan ja rakennuttajan valinnat

Ympäristöystävällinen kivitalo suunnittelijan ja rakennuttajan valinnat Ympäristöystävällinen kivitalo suunnittelijan ja rakennuttajan valinnat Betonipäivät 2012 27. marraskuuta 2012 1. Raportin tausta 2. Rakentamisen CO 2 -päästöihin vaikuttaminen 3. Kivimateriaalit ja hiilitehokkuus

Lisätiedot

Puupohjaisten rakennustuotteiden ympäristöselosteiden laatiminen

Puupohjaisten rakennustuotteiden ympäristöselosteiden laatiminen Puupohjaisten rakennustuotteiden ympäristöselosteiden laatiminen Ohjeet tiedonkeruuseen, elinkaariarviointiin ja dokumentaatioon Matti Kuittinen Lauri Linkosalmi CROSSOVER RAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarja

Lisätiedot

Toukovuori - Majberget

Toukovuori - Majberget Toukovuori - Majberget asemakaavatyön taustaselvitykset utredningar som gjorts som grund för planarbetet 1. Rakennusten energiankulutuksen ilmastovaikutusten arviointi 2. Rakenteiden hiilijalanjälkitarkastelut

Lisätiedot

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Tietoa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja ympäristötehokkuutta edistävistä valinnoista kivitalojen suunnittelijoille ja rakennuttajille Bionova Consulting - Your partner for sustainable performance

Lisätiedot

Rakennusten elinkaarisuunnittelu, hiilijalanjälki ja elinkaarikustannus

Rakennusten elinkaarisuunnittelu, hiilijalanjälki ja elinkaarikustannus Rakennusten elinkaarisuunnittelu, hiilijalanjälki ja elinkaarikustannus FIGBC ELINKAARITEHOKKUUS 2012 LUONNOSVERSIO KOMMENTOINTIA VARTEN. ÄLÄ VIITTAA TAI KÄYTÄ LUONNOSTA LASKENTAAN. 22. elokuuta 2012 Toimeksiantaja:

Lisätiedot

Henri Ripatti. Pienkerrostalon hiilijalanjäljen laskenta

Henri Ripatti. Pienkerrostalon hiilijalanjäljen laskenta Henri Ripatti Pienkerrostalon hiilijalanjäljen laskenta Materiaalitehokkaan rakentamisen kehittäminen Satakunnassa 2014 PIENKERROSTALON HIILIJALANJÄLJEN LASKENTA Ripatti, Henri Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ympäristö- ja elinkaarimittareiden hyödyntäminen ARA-kohteissa

Ympäristö- ja elinkaarimittareiden hyödyntäminen ARA-kohteissa Ympäristö- ja elinkaarimittareiden hyödyntäminen ARA-kohteissa Loppuraportti, 25. helmikuuta 2014 Tiivistelmä Tutkimuksen tarkoitus oli tuottaa kokemusperäistä tietoa ja ymmärrystä rakennusten elinkaari-

Lisätiedot

HIRSIRAKENTEISEN OMAKOTITALON HIILIJALAN- JÄLKI

HIRSIRAKENTEISEN OMAKOTITALON HIILIJALAN- JÄLKI LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma Kandidaatintyö HIRSIRAKENTEISEN OMAKOTITALON HIILIJALAN- JÄLKI The Carbon Footprint Assessment of a Log Framed

Lisätiedot

Hiilidioksidipäästöjen vähentämismahdollisuudet betonirakentamisessa

Hiilidioksidipäästöjen vähentämismahdollisuudet betonirakentamisessa Hiilidioksidipäästöjen vähentämismahdollisuudet betonirakentamisessa Prizztech Oy 23.marraskuuta 2012 1. Raportin tausta 2. Rakentamisen CO 2 -päästöihin vaikuttaminen 3. Kivimateriaalit ja hiilitehokkuus

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00736-14. Luottamuksellisuus:

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00736-14. Luottamuksellisuus: TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00736-14 Rakennusten suunnittelu uudelleenkäyttöä ja kierrätystä varten Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Asko Talja Julkinen 2 (26) Alkusanat Rakentamisessa kulutetaan paljon luonnonvaroja

Lisätiedot

Rakennusten elinkaarimittarit

Rakennusten elinkaarimittarit Rakennusten elinkaarimittarit Mitä mittaat, sitä voit johtaa ja kehittää Rakennusten elinkaarimittarit ovat kestävän rakennetun ympäristön mittaristo, jossa on huomioitu taloudellisten tekijöiden lisäksi

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04737-10

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04737-10 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04737-10 Hirsitalotoimialan ekokilpailukyky tarkastelu - hirsitalomallin puumateriaalien elinkaariarviointi käsittäen hiilijalanjäljen, energiataseen ja päästöt Kirjoittajat: Luottamuksellisuus:

Lisätiedot

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN RAPORTTEJA 1 2011 Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan Loppuraportti Aki Pesola, Iivo Vehviläinen & Elina Virtanen Asumisen rahoitus- ja

Lisätiedot

TIEDOTE, MUURAMETALOT OY, 19.5.2011. Puurakentamisella voi ehkäistä ilmastonmuutosta

TIEDOTE, MUURAMETALOT OY, 19.5.2011. Puurakentamisella voi ehkäistä ilmastonmuutosta TIEDOTE, MUURAMETALOT OY, 19.5.2011 Puurakentamisella voi ehkäistä ilmastonmuutosta Tiedote, Muurametalot Oy, 19.5.2011 Puurakentamisella voi ehkäistä ilmastonmuutosta Yksittäinen kuluttaja voi valinnoillaan

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI TAAJAMAOSAYLEISKAAVALUONNOKSEN ILMASTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LOHJAN KAUPUNKI TAAJAMAOSAYLEISKAAVALUONNOKSEN ILMASTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI RAPORTTI 16USP0011 25.5.2011 LOHJAN KAUPUNKI TAAJAMAOSAYLEISKAAVALUONNOKSEN ILMASTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 1 Esipuhe Lohjan kaupungin toimeksiannosta Pöyry Finland Oy on laatinut selvityksen Lohjan taajamaosayleiskaavaluonnoksen

Lisätiedot

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Finland Convention Bureau 17.8.2009 Travelcon Oy SISÄLLYS OSA I KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSTEET 1 JOHDANTO... 4 2 MANUAALIN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 6 3 KESTÄVÄ

Lisätiedot

Ojalan osayleiskaavan luonnosvaihtoehtojen ekotehokkuusvertailu

Ojalan osayleiskaavan luonnosvaihtoehtojen ekotehokkuusvertailu Tampereen kaupunki Konsernihallinto Kaupunkiympäristön kehittäminen Ojalan osayleiskaavan luonnosvaihtoehtojen ekotehokkuusvertailu 20.05.2011 WSP Finland Oy Heikkiläntie 7, FI-00210 HELSINKI +358 207

Lisätiedot

Talonrakentamisen materiaalitehokkuuden edistäminen

Talonrakentamisen materiaalitehokkuuden edistäminen Ympäristöministeriön raportteja 21 2011 Talonrakentamisen materiaalitehokkuuden edistäminen Riitta Kojo Raimo Lilja YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 21 2011 Talonrakentamisen materiaalitehokkuuden

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ENERGIATEHOKKUUS

TULEVAISUUDEN ENERGIATEHOKKUUS TULEVAISUUDEN ENERGIATEHOKKUUS SUURI MAHDOLLISUUS VAI HALLITSEMATON RISKI ERA 17: Rakentamisen energiatehokkuus 2012 2020 Rakentamisen energiamääräykset 1.7.2012 Hoksauttava rakentamisen ohjaus Helsinki

Lisätiedot

Ympäristöominaisuudet rakentamisen viranomaisohjauksessa. Harri Hakaste, YM Näkökulmia vihreään rakentamiseen -seminaari 14.11.

Ympäristöominaisuudet rakentamisen viranomaisohjauksessa. Harri Hakaste, YM Näkökulmia vihreään rakentamiseen -seminaari 14.11. Ympäristöominaisuudet rakentamisen viranomaisohjauksessa Harri Hakaste, YM Näkökulmia vihreään rakentamiseen -seminaari 14.11.2012 turvallisuus ekotehokkuus terveellisyys Rakentamisen ohjauksen peruspilarit

Lisätiedot

RIINA SALOMAA BREEAM-YMPÄRISTÖLUOKITUSJÄRJESTELMÄ ASUINRAKENNUTTAMISEN TYÖKALUNA Diplomityö

RIINA SALOMAA BREEAM-YMPÄRISTÖLUOKITUSJÄRJESTELMÄ ASUINRAKENNUTTAMISEN TYÖKALUNA Diplomityö RIINA SALOMAA BREEAM-YMPÄRISTÖLUOKITUSJÄRJESTELMÄ ASUINRAKENNUTTAMISEN TYÖKALUNA Diplomityö Tarkastaja: professori Kalle Kähkönen Tarkastaja ja aihe hyväksytty tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Joensuun ilmasto-ohjelma 2013 Luonnos 11.12.2013

Joensuun ilmasto-ohjelma 2013 Luonnos 11.12.2013 Joensuun ilmasto-ohjelma 2013 Luonnos 11.12.2013 Sisällysluettelo Yhteenveto ilmasto-ohjelman tavoitteista... 4 1 Johdanto... 5 2 Suomen ilmastopolitiikka... 6 2.1 Kohti globaalia ilmastosopimusta... 6

Lisätiedot

Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut

Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut Sitran selvityksiä 11 Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut Suomessa ja kansainvälisesti Tuomo Lindstedt, Teknillinen Korkeakoulu Juha-Matti Junnonen, Teknillinen Korkeakoulu Sitran

Lisätiedot