KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 200"

Transkriptio

1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Aika klo 16:00-17:10 Paikka Perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 105 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Suunnitelma ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemiseksi vuoteen Sijaishuoltopalvelujen ostaminen / Tuikkula Oy Vuoden 2013 arviointikertomus Päihdelääkäripalvelujen hankinta Varhaiskasvatuspalvelujen siirto sivistyspalveluihin alkaen 112 Lääkärityövoiman vuokraus / puitesopimusten irtisanominen ja kilpailutuksen käynnistäminen 113 Pesulapalvelujen hankinta Sopimus perusterveydenhuollon päivystyspalvelujen tuottamisesta Oulaskankaan sairaalan ja Kalajoen kaupungin perusturvapalveluiden välillä 115 Suunterveydenhuollon tarveaineiden kilpailutus Lapset puheeksi -hanke Tiedoksi saatettavat asiat Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset Kuljetuskoordinaattorin viran määräaikainen täyttäminen

2 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ OSALLISTUJAT Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Murtoniemi Alpo puheenjohtaja Valikainen Esko varapuheenjohtaja Alaranta Juhani jäsen Merijärvi Alho Päivi jäsen Heikkilä Eeva-Liisa jäsen Myllylahti Terttu jäsen Mäntymäki Ritva jäsen Nevalainen Tuomas jäsen Tallila Ismo jäsen Nivala Kirsti jäsen Ympth Merijärvi, kh:n pj. Merijärvi Tilvis Päivi varajäsen Rahkola Kirsti Palvelualuejohtaja Läsnä klo 16:10-16:30 Mäki-Leppilampi Anne perusturvajohtaja POISSA Peltola Matti jäsen Pekkala Sari jäsen ei ympth:n asioita Pirkola Ari jäsen ei ympth:n asioita Yrjänä Tarja jäsen ei ympth:n asioita Tuliniemi Juha kh:n edustaja Alajoki Roosa nuorisovalt. edustaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Alpo Murtoniemi Puheenjohtaja Anne Mäki-Leppilampi Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuomas Nevalainen ja Päivi Tilvis. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

3 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tarkastusaika Kalajoki Allekirjoitukset Tuomas Nevalainen Päivi Tilvis PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Kalajoen perusturvakeskuksessa laskentasihteerin huoneessa Laskentasihteeri Suvi-Päivi Typpö

4 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PetuLtk 105 (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, perusturvajohtaja) Puheenjohtaja to teaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Perusturvalautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

5 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta PetuLtk 106 (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, perusturvajohtaja) Perusturvalautakunta valitsee kaksi jäsentä tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Edellisessä kokouksessa pöytäkirjantarkastajina olivat Ritva Mäntymäki ja Esko Valikainen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuomas Nevalainen ja Päivi Tilvis.

6 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Suunnitelma ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemiseksi vuoteen /05.12/2014 PetuLtk (Valmistelija: Kirsti Rahkola, palvelualuejohtaja / Hyvinvointipalvelut) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista astui voimaan Laki vel voittaa kuntia laatimaan suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi Kalajoki-Merijärvi sote-yhteistoiminta-alueelle on laadittu Ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille "Kohti onnistunutta ikään tymistä". Uuden suunnitelman laatimisen pohjana on käytetty tätä ohjel maa huomioiden uuden vanhuspalvelulain mukaiset vaatimukset. Uuden vanhuspalve lulain mukaan kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikäänty neen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriu tumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palveluiden ja omais hoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suun nitelmassa keskei siä ovat kotona asumista ja kuntoutumista edistävät toi menpiteet. Suunni telma on laadittava osana kunnan strategista suunnitte lua ja suunnitelman hyväksyy kaupunginvaltuusto valtuustokausittain. Suunnitelmassa tulee arvioida ikääntyneen väestön hyvin voinnin tilaa, ikääntyneelle väestölle tar jolla olevien palvelujen riit tävyyttä ja laatua sekä ikääntyneen väestön palve luntarpeeseen vaikuttavia tekijöitä sekä määritel lä näille tavoitteet, toimen piteet ja vastuut sekä mää riteltävä miten kunta toteuttaa yhteistyötä mui den toimijoiden kanssa. Suunnitelman laati mista varten on perustettu työryhmä vanhustyön työnteki jöistä ja perustur va lautakunnan jäsenistä. Työryhmä on kokoontunut ja laatinut alustavan suunnitelman työn pohjaksi. Palvelualuejohtaja: Perusturvalautakunta päättää - lähettää alustavan suunnitelman lausuntoa varten vanhusneuvostolle - lähettää alustavan suunnitelman lausuntoa varten muille kaupungin hal lin to kun nille - pyytää lausunnot palautettaviksi perusturvalautakunnalle men nes sä Perusturvalautakunta hyväkyy palvelualuejohtajan esityksen. Palvelualuejohtaja: Perusturvalautakunta hyväkyy palvelualuejohtajan esityksen.

7 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta PetuLtk 107 (Valmistelija: Kirsti Rahkola, palvelualuejohtaja, hyvinvointipalvelut ) Suunnitelma on ollut lausuntokierroksella eri hallintokunnissa ja vanhusneu vostossa. Lausunnot oheismateriaalina. Annetut lausunnot on myös lisätty suun nitelman asianomaisiin kohtiin. Palvelualuejohtaja: Perusturvalautakunta vie suunnitelman hyväk syttäväk si kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Perusturvalautakunta päättää esittää suunnitel man kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle hyväksyttäväksi. Merkitiin tiedoksi, että palvelualuejohtaja Kirsti Rahkola osallistui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn ajan klo 16:10-16:30.

8 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Sijaishuoltopalvelujen ostaminen / Tuikkula Oy 142/ /2014 PetuLtk 108 (Valmistelija: palvelualuejohtaja, hyvinvointipalvelut KIrsti Rahkola ) Kalajoen kaupungissa on sijoitettuna vuosittain muutama lapsi/nuori avohuollon tukitoimena perhekotiin tai joidenkin kohdalla on jouduttu tekemään huostaanotto. Sijoitukset pyritään pitämään lyhyinä, kuntouttavina jaksoina, mutta toisinaan edessä on tilanne, että lapsi ei oman käytöksensä tai kodissa vallitsevan tilanteen takia pysty kotiin palaamaan. Lastensuojelun sijaishuollon paikat valitaan aina lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Hankintalain 67 mahdollistaa suorahankinnan käytön yksittäisissä tapauksissa sosiaali-, terveys- tai koulutuspalveluiden hankinnoissa. Lasten sijoituksissa huomioidaan aina sijoituspaikan ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen tukeminen ja palvelu hankitaan läheltä. Tuikkula Oy sijaitsee Kokkolassa jonne on tällä hetkellä tehty lapsen kiireellinen sijoitus. Lastensuojelussa tarvittavien perhekotipaikkojen osalta käynnistetään puitesopimuksia koskeva kilpailutus vuoden 2014 aikana. Palvelualuejohtaja: Perusturvalautakunta päättää hankkia lastensuojelun sijaishuoltopaikan Tuik kula Oy:stä lapsen yksilöllisen asiakassuunnitelman mukaisesti ja hyväk syy oheismateriaalina olevan puitesopimuksen. Perusturvalautakunta hyväksyy palvelualuejohtajan esityksen

9 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Perusturvalautakunta Vuoden 2013 arviointikertomus 135/ / / /2014 Tark.Ltk 10 Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Vakiintuneen käytännön mukaan vuoden aikana tapahtuneen arvioinnin tulokset esitetään arviointikertomuksessa. Materiaalia arviointikertomuksen pohjaksi on tilinpäätöksen lisäksi esityslistan oheismateriaalina. Tarkoituksena on että lautakunta evästää ma teriaalin pohjalta arviointikertomuksen valmistelua. Puheenjohtaja: Lautakunta päättää antaa ohjeita arviointikerto muksen val misteluun. Tarkastuslautakunta: Hyväksyttiin. Tark.Ltk 13 Ehdotus arviointikertomuksen sisällöksi on esityslistan liittee nä. Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta päättää esit tää kaupungin valtuustolle, että 1) valtuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi 2) valtuusto saattaa arviointikertomuksen hallituksen tiedok si toimenpiteitä varten 3) valtuusto velvoittaa kaupunginhallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja antamaan vasti neet kertomuksen havaintoihin sekä raportoimaan val tuustolle kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä havaintojen aiheuttamista toimenpiteistä. Tarkastuslautakunta: Kvalt Esityslistan oheismateriaalina on Kalajoen kaupungin arviointikertomus vuodelta Tarkastuslautakunnan esitys:

10 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Perusturvalautakunta ) Valtuusto merkitseen arviointikertomuksen tiedoksi. 2) Valtuusto saattaa arviointikertomuksen hallituksen tiedoksi toimenpiteitä varten. 3) Valtuusto velvoittaa kaupunginhallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja antamaan vastineet kertomuksen havaintoihin sekä raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä havaintojen aiheuttamista toimenpiteistä. Kaupunginvaltuusto: Merkittiin, että Kalajoen kaupungin vuoden 2013 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Anu Prittinen esitteli Kalajoen kaupungin vuoden 2013 arviointikertomuksen. Merkittiin, että valtuutettu Timo Suni saapui ko koukseen tä män asian käsittelyn aikana klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti sillä li säyksellä, että arviointikertomuksen sivulla 14 kohdassa 3.4 Investoinnit viimeistä lauset ta korjattiin siten, että Merenojan koulun peruskorjauksen 4,45 M :n kus tannusarvioista on vuoden 2013 loppuun mennessä toteutu nut 4,03 M ei 40,3 %. PetuLtk 109 (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, perusturvajohtaja) Tarkastuslautakunta kiinnittää arviointikertomuksessa huomiota Perusturva pal ve lui den ta lou den kasvuun viime vuosina sekä siihen, että kustannuk set nou si vat vuon na 2013 vain 1,3 %. Perusturvalautakunta on tyytyväisyydellä kiinnittänyt huomiota, että kustannusten kasvu on saatu taittumaan jo tehdyillä toimenpiteillä. Kustannusten kasvuun on edelleen syytä kiinnittää huomiota useilla eri osa-alueilla. Talousosion päät teeksi tar kastus lauta kun ta to teaa, et tä pe rus tur van hen ki lös tölle on tar peen teh dä työtyyty väi syys ky se ly, jon ka pe rus teella ryh dy tään tarvit ta viin toimenpi tei siin. Työterveyshuollossa toteutetaan vuosisuunnitelman mukaisesti työyhteisöittäin terveystarkastukset sekä työpaikkakäynnit. Näihin tarkastuksiin liittyy jokaista koskeva työterveyskysely sekä BBI 15 kysely (Bergen burnout indicator), joka mittaa työstä ja muutoksista johtuvaa henkistä kuormitusta. Terveystarkastuksessa kartoitetaan myös työyhteisön hyvinvointia. Mikäli työyhteisöissä nousee esille ongelmia, työterveyshuolto on järjestänyt tehostetusti terveystarkastukset koko henkilökunnalle ja järjestänyt työpsykologin ryhmätapaamiset tai yksilötapaamiset tarvittaessa. Lisäksi on tarjottu mahdollisuutta työyhteisön työnohjaukseen. Perusturvassa on koulutettu kaksi työntekijää ratkaisukeskeisen työyhteisöjen työnohjaajiksi ja heitä on käytetty pitkäjänteisissä muutosprosesseissa. Kalajoen kaupungilla on tehty henkilöstön hyvinvointia koskeva kartoitus ja

11 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Perusturvalautakunta kaikki työyksiköt ovat saaneet omaa tilannettaan koskevat tulokset toimenpiteitä varten. Perusturvan henkilöstölle ei ole tarpeen tällä hetkellä tehdä erillistä kyselyä, vaan osallistutaan kaupungin järjestämiin kartoituksiin ja toimenpiteet tehdään sen mukaisesti. Arviointikertomuksessa on kiinnitetty huomiota erittäin tärkeää ja ajankohtaiseen asiaan - kuntoutukseen. Sillä voidaan ehkäistä laitostumista ja lyhentää hoitojaksot osastohoidossa lyhyiksi ja näin tukea kotona asumista mahdollisimman pitkään. Perusturvalautakunta on kokouksessaan käsitellyt kuntouttavan työn kehittämistä ja linjannut sen kehittämistyön. Työn on määrä tulla päätöksentekoon talous- ja toimintasuunnitelmassa vuodelle Kalajoki-Merijärvi - SOTE-yhteistoiminta-alueen suunnitelma ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemiseksi vuoteen 2025 on lä he tetty eri palveluil le sekä neu vostoille lau sun noille pe rustur va lauta kunnan pyynnöstä Suunni tel mas sa linja taan toi men piteitä tavoit teen saa vuttamiseksi, että kuntalai set voisi vat asua mah dolli simman pit kään kotona tai ko dinomai sesti. Ny kyti la-ana lyy sin mu kaan pal veluita ver rataan valta kunnallisiin suosituksiin ja jakautu vat seuraavasti: asumismuodot suositus % tilanne 2013 tilanne 2013 henkilöä ennuste 2020 henkilöä yli 75-v väestöstä - 10% asuu kotona saa säännöllistä kotihoitoa saa omaishoidontukea asuu tehostetussa palveluasumisessa laitoshoidossa Omaishoidon tukea saa myös alle 75-vuotiaat asiakkaat, jo ten yli 75-vuotiaiden osuus on suositusta pienempi. Tarkastuslautakunta on kiinnittä nyt huomiota perusturvapalveluiden hankin ta osaa mi seen Pal ve lui den han kin ta on vaa ti vaa ja edel lyt tää osaa mis ta. Puut teet han kin ta osaami sessa on tun nis tettu ja tä män joh dos ta on päätet-

12 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Perusturvalautakunta ty osallistua han kinta pro sessi koulu tukseen, jossa teh dään myös kak si kilpailu tusta: vam maisten asu mispal velut sekä lasten suo jelun laitos hoi don puite sopi muskil pailutus. Kou lutuk sen myötä hankin ta osaami nen para nee. Pe rustur van hankinnois sa yksilön tarpeet määrittä vät usein pal velun hankin taa ja se joudutaan te kemään asiakkaal le sopi van hoitoyk si kön mukaan. Perusturvalautakunta hyväksyy ylläesitetyn sel vityksen ja toimenpiteet ja antaa sen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

13 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Päihdelääkäripalvelujen hankinta 107/ /2014 PetuLtk 110 (Valmistelija: Sari Ängeslevä, palvelupäällikkö) Osviitta työryhmä hoitaa mielenterveys-, päihde- ja perheneuvola-asiakkaita. Päihteitä käyttävien asiakkaiden ongelmat ovat lisääntyneet ja ongelmat ja käyttäjäkunta muuttunut. Toiminnan ja hoidon onnistumisen kan nalta tar vi taan nykytarpeisiin erikoislääkäritasoista konsultaatiota, jotta vältytään erikoissairaanhoidon tai muiden erityispalveluiden tarpeilta. Päih de lää käri palve lu si sältää psy kiatrian ja päih delääkärin konsultaatiot, puhe linkon sultaatiot ja puhelin re septit. Palveluja tuottaa psykiatrian erikoislää käri, psyko tera peutti, päih de lääketie teen eri koispätevyys, Juri Protsenko. Päih delääkäri vas taanot taa asiakkaat Kala joen ter veyskeskuksessa. Palvelupäällilkkö: Perusturvalautakunta päättää ostaa päihdelää käripalve lut Ju ran avoin yhtiöltä ja hyväksyy oheismateriaalina olevan sopimuksen ajalle Perusturvalautakunta hyväksyy palvelupäällikön esityk sen. Palvelujen ostot ovat määrärahasidon naisia.

14 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Varhaiskasvatuspalvelujen siirto sivistyspalveluihin alkaen 216/00.01/2014 PetuLtk 111 (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, perusturvajohtaja) Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus on siirretty opetus- ja kulttuuriministeriöön vuoden 2013 alusta. Yhtenä siirron tavoitteista on ollut selkiyttää ohjausta. Esiopetusuudistuk sesta (2001) saakka hallinto on jakautunut kahdelle mi nisteriölle. Varhaiskasvatuksen siirtämisen etuina nähdään kasvatuksen kokonaisvaltaisuuden lisääntymisen, varhaiskasvatuksen ja opetustyön yhteistyön parantumisen ja monipuolis tumisen, päiväkoti- ja kouluverkon suunnittelun helpottumisen ja tilankäy tön taloudellisuuden, monipuolisten perhepalvelujen saannin, tiedonsiirron helpottumisen, nivelvaiheiden hämärtymisen, varhaisen puuttumisen mah dollisuuden ongelmatilanteissa, henkilöresurssien paremman käytön. Lisäksi uudistuksen kautta on mahdollisuus tukipalveluiden koordinointiin ja yhteensovittamiseen. Päivähoidon hallinto kun nissa vuonna 2012 (Kuntaliitto) - 84 kunnassa (26 %) päivähoidon hallinto sosiaalitoimen hallinnossa kunnassa (67 %) päivähoidon hallinto opetustoimen hallinnossa - 22 kunnassa (7 %) hallinto organisoitu muulla tavalla Tällä hetkellä noin 75% kunnista on siirtänyt varhaiskasvatuksen osaksi sivis tyspalveluita, Perusturvapalveluiden toimintasuunnitelmassa 2014 on esitetty ja hyväksytty suunnitelma, että var haiskasvatus siirtyisi si vistys toimeen vuoden 2015 alusta. Valmistavaa työ tä siirron eteen on tehty ja tehdään edelleen syksyn 2014 aikana, Perus turvapalvelut tuottavat sosi aali- ja terveyspalvelut Merijärven kunnalle mu kaan lukien varhaiskasva tuspalvelut. Merijärven virkamiesjohtoa on infor moitu suunnitelmista. Perusturvalautakunta pyytää Merijärven kunnan kannanottoa - Kalajoen kaupungin suunnitelmasta siirtää varhaiskasvatus sivistyspalveluihin - mahdollisuudesta jatkaa yhteistyötä varhaiskasvatuspalve lujen tuottami sen osalta Kalajoen kaupun gin sivistyspalveluiden kanssa yhteistyöso pi muksella

15 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Lääkärityövoiman vuokraus / puitesopimusten irtisanominen ja kilpailutuksen käynnistäminen 107/ /2014 PetuLtk (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, perusturvajohtaja) Kalajoen kaupungin perusturvapalveluilla on ollut puitesopimuksia eri lääkärityövoimaa vuokraavien yritysten kanssa. Lääkäritilanteen ollessa vaikea on vuokralääkäreitä käytetty korvaamaan virkalääkäreiden työpanosta. Lääkäritilanne on korjaantunut eikä vuokraustarve ole jatkuvaa. Puitesopimus mahdollistaa tarpeen mukaisesti lääkärityöpanoksen vuokraamisen mi käli oma tuotanto sitä esim. yllättävän poissaolon johdosta tarvitsee eikä sijaisuuteen saada rekrytoitua virkasuhteeseen lääkäriä. Lääkärityövoiman saaminen on pahimman pulan aikana ollut ongelmallista myös eri toimittajille. Sen johdosta kilpailutusta ei ole aiemmin käynnistetty, vaan on vuokrattu aina kun joku on pystynyt toimittamaan työvoimaa. Tilanne on nyt stabiilimpi ja kilpailutus voidaan toteuttaa. Perusturvalautakunta päättää, että kaikki lääkärityövoiman vuokraamista koskevat puitesopimukset irti sa no taan ja käynnistetään kilpailutus uusista vuokralääkäritoiminnan puitesopimuksista. Palvelualuejohtaja: Perusturvalautakunta päättää, että kaikki lääkärityövoiman vuokraamista koskevat puitesopimukset irti sa no taan ja käynnistetään kilpailutus uusista vuokralääkäritoiminnan puitesopimuksista. PetuLtk 112 (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, perusturvajohtaja) Perusturvapalvelut on pyytänyt tarjousta vuokralääkärityövoimasta täydennys- ja sijaislääkäritarpeeseen puitejärjestelynä. Tarjouspyyntö on julkaistu Hilma-palveluissa ja on liitteenä. Tarjous on pyydetty laillistetun sekä lääke tieteen opiskelijan työpanoksesta. Hankintayksikkö ei tässä tarjouspyynnössä sitoudu mihinkään hankittavaan palvelun määrään. Menettelyllä perustetaan puitejärjestely, jossa valitaan vähintään kaksi (2) palveluntuottajaa. Tilauspyyntö palvelusta esitetään kaikille hyväksytyille palveluntuottajille siten, että hankinta tehdään hinnan mukaisessa järjestyksessä siltä toimitta-

16 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta jalta, joka pystyy työvoiman tarjoamaan. Tilaaja tilaa palvelun puhelimitse tai sähköpostilla palveluntuottajan ilmoittamalta yhteyshenkilöltä. Tilauksen yhteydessä annetaan selkeä kuvaus henkilön työtehtävistä ja siihen liittyvistä erityisvaatimuksista. Kalajoen kaupunki hylkää tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset, puutteelliset tarjoukset, sekä tarjoukset, joihin ei ole liitetty vaadittuja selvityksiä. Valintakriteerinä on tarjouspyynnössä ilmoitettu alin painotettu kokonaishin ta. Painotettu kokonaishinta lasketaan siten, että ilmoitetulla painotuksella kerrotut tuntihinnat lasketaan yhteen. Näin saaduista painotetuista kokonaishinnoista matalin tuottaa 100 %. Muut vertailuprosentit lasketaan kaavalla: matalin painotettu kokonaishinta / tutkittava hinta x 100 % Tuntihinta Pai no-% Laillistettu lääkäri, tuntihinta 80 Lääketieteen opiskelija, tunti hinta 20 Tarjouspyyntöön oli mahdollista tehdä kysymyksiä ja vastaukset julkaistiin Kalajoen kaupungin www-sivustolla. Esitettyjen kysymysten johdosta hyväksyttiin tarjouspyyntöön muutos: Laillistettu lääkäri, työkokemus alle 2 vuotta ja laillistettu lääkäri yli 2 vuotta,joille molemmille voi antaa oman hinnan. Koska laskentakaavassa ei asiaa oltu huomioitu, on ver tailu teh ty ot tamalla huomioon vain laillistettu lääkäri työkokemus yli 2 vuotta ja lää käriopiskelijan hinta. Laskelmassa 2. on kaavaa testattu ja laskettu yh teen mo lem mat tar jo tut hin nat ja lääkäriopiskelija ja näin las ket tu ver tai lu prosentti. Tarjoa jien jär jestys ei muut. Määräaikaan mennessä saapui kymmenen tarjousta. Mediverkko Terveyspalvelut oy ja Mediverkko Hammaslääkäripalvelut olivat antaneet kumpi kin kaksi erillistä tarjousta. Kummankin toisessa tarjouksessa hintaliitteessä oli annettu lääkäriopiskelijan ja alle 2 vuotta työkokemusta omaavan lääkärin tuntihinnaksi 1. Tarjousta ei voida pitää realistisena eikä tarjouspyynnön mukaisena. Nämä tarjoukset hylätään. Perusturvalautakunta päättää hyväksyä puitejärjestelyyn Coronaria Hoitoketju Oy:n, EMA Group Oy:n, Mediradix Oy:n ja Mediverkko Hammaslääkä ripalvelut Oy:n. Näiden tuottajien pistearvo laskentakaavan mukaan on on yli 90.

17 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Liitteet 1 Tarjouspyyntö - täydennys- ja sijaislääkäripalvelujen tuottamisesta 2 Tarjouspyyntö - liite 1 3 Yhdistelmä saapuneista tarjouksista / Täydennys- ja sijaislääkäripalvelujen hankinta

18 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Pesulapalvelujen hankinta 258/ /2013 PetuLtk (Valmistelija: Suvi-Päivi Typpö, laskentasihteeri) Kalajoen kaupungin perusturvapalvelujen terveyskeskuksen, Seniorikeskus Mäntyrinteen, Palvelukeskus Salmenrannan, Himangan osaston 2:n ja Mainingin sekä Ryhmäkoti Ankkurin pe su la pal ve luis ta on ol lut avoin kilpailumenettely ajalle (+ mahdollinen optiovuosi ). Hankinnasta on ilmoitettu Hilma -palvelussa julkaistulla hankintailmoituksella osoitteessa osoitteessa ja Kalajoen kaupungin internetsivuilla Määräaikaan klo mennessä tarjouksen antoivat: Kannuksen Keskuspesula Oy Pattijoen Pesula Oy SEB Partners Oy Arvioitu vuotuinen pesulapalvelujen tarve yksiköittäin on: Toimipiste Potilas- ja lii na vaat teet Henkilökunnan suojavaatteet kg / vuosi kg / vuosi Kalajoen terveyskeskus Seniorikeskus Mäntyrinne Palvelukeskus Salmenranta Osasto 2, Maininki ja terveysasema Himanka Ryhmäkoti Ankkuri Yhteenveto tarjouksista on liitteenä. Tarjouksissa esitetyt hinnat ovat voi mas sa saakka. Hintaa voidaan tarkistaa aikaisintaan alkaen kuluttajahintaindeksiä vastaavalla tavalla. Mahdollinen hinnankorotusilmoitus on tehtävä mennessä. Hyväksytyn pal ve lu tuot ta jan kans sa laa di taan pal ve lu sopi mus. Tarjouspyynnön mukaan hyväksytyksi tulee tarjous, joka on kokonaistaloudellisesti edullisin. Tarjouksen kokonaistaloudellista edullisuutta arvioidaan seuraavasti: - hinta 60 % - referenssit 5 % - laatu 20 % - ympäristövaikutukset 5 % - toimintavarmuus 10 %

19 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoi SEB Partners Oy. Perusturvalautakunta päättää hyväksyä SEB Partners oy:n tarjouksen kokonaistaloudellisesti edullisimpana. PetuLtk 113 (Valmistelija: Suvi-PäiviTyppö, laskentasihteeri) Perusturvalautakunta hyväksyi kokouksessaan pesulapalvelujen hankinnan SEB Partners Oy:ltä ajalla Hankintapäätöksen jälkeen pesulapalveluista laadittiin oheis materiaalina oleva sopimus. Sopimuksen kohdassa kolme (3) sovittiin palvelun sisällöstä ja laadusta: Laadunseuranta suoritetaan kerran vuodessa pidettävissä toimittajan ja tilaajan yhteisissä laatupalavereissa. Toteutunutta laatua verrataan tarjouksessa luvattuun laatuun ja ja asiakkailta tulleisiin palautteisiin. Saadut palautteet ja reklamaatiot käsitellään laatupalavereissa ja sovitaan korjaavista toimenpiteistä. Ensimmäinen laatupalaveri pidettiin Palaverissa todettiin tehtyjen reklamaatioiden määrä ja palvelun laadussa esiintyneet ongelmakohdat sekä sovittiin korvauksista ja korjaavista toimenpiteistä mennessä. Palvelussa havaituista puutteista ja ongelmista annettiin myös kirjallinen huomautus SEB Partners Oy:lle. Reklamaatioista ajalta on tehty oheismateri aa lina oleva yh teen ve to. Yh teen ve dosta käy ilmi, että palvelun laatu ei ole parantunut laatupalaverin ja kirjallisen huomautuksen jälkeen. Suurimmat reklamaation syyt ovat vaatteiden hä vikki se kä epäpuhdas ja tur mel tu nut pyykki. Sopimuksen kohdan kaksi (2) mukaan: "Sopimus voidaan purkaa, jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo sopimusvelvoitteitaan eikä kohtuullisessa ajas sa korjaa laiminlyöntiään kirjallisesta huomautuksesta huolimatta. Sopimus voidaan irtisanoa, mikäli toinen osapuoli toistuvasti rikkoo tehtyä sopimusta, irtisanomisaika kolme (3) kuukautta. Koska sovituista korjaustoimenpiteistä ja kirjallisesta huomautuksesta huolimatta palvelun laatutaso ei ole parantunut, sopimuksen kohdan kaksi mukaan Kalajoen kaupungin ja SEB Partners Oy:n välinen pesulapalvelusopimus purkautuu

20 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Laskentasihteeri: Perusturvalautakunta päättää 1) purkaa SEB Partners Oy:n ja Kalajoen kau pungin perusturvapalvelui den välisen pesulasopimuksen niin, että vii meinen toimituspäivä on ) valtuuttaa pe rus tur va joh ta jan hank ki maan pe su la pal velut suoralla han kin ta pää tök sellä ja käynnis tä mään pesulapalve lui den uudel leen kilpai lutuk sen Perusturvalautakunta hyväksyy laskentasihteerin esityksen.

21 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Sopimus perusterveydenhuollon päivystyspalvelujen tuottamisesta Oulaskankaan sairaalan ja Kalajoen kaupungin perusturvapalveluiden välillä 172/ /2014 PetuLtk 114 (Valmistelija: Anna-Liisa Hannula-Tukiainen, terveyspavelujohtaja) Kanta-järjestelmään liittyminen vaatii uudet rekisterinpitäjä- ja tietosuojamääritelmät, joita on tarkistettu PPSHP:n asiantuntijoiden avustuksel la. Liitteenä sopimuspohja. Terveyspalvelujohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen Perusturvalautakunta hyväksyy terveyspalvelujohtajan esityksen Liitteet 4 Päivystyssopimusluonnos

22 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Suunterveydenhuollon tarveaineiden kilpailutus 20/ /2012 PetuLtk 115 (Valmistelija: Kauno Salminen, vastaava hammaslääkäri) Suun terveydenhuollon tarveaineiden hankintasopimus päättyy ja kilpailutus on käynnistettävä. Suunterveydenhuollon budjetti tar ve ai nei den osal ta on 6,2 % brut to me noista eli run saat Jokilaaksojen alueella on tehty tänä vuonna yhteistyötä tarveaineiden kilpailutuksen suhteen ja päätetty esittää yhteistyökumppaniksi Kuntahankintoja. Kuntahan kinnat on tekemässä ensimmäistä versiota ko. kilpailutuksesta. Tähän tul lee mukaan myös Kallio, Selänne, Helmi ja mahdollisesti Raaheen hyvinvointikuntayhtymä. Sopi mus tarveainemyyjien kanssa olisi kaksi vuo ti nen ja sii hen liit tyisi kaksi optiovuotta. Kuntahankintojen laskutus olisi n. 1 % ostoista. Voimavaroja yhdistämällä voidaan saada kustannustehokas hankinta. Vastaava hammaslääkäri : Perusturvalautakunta päättää, että Kalajoen perusturvapalvelut/ Suun terveydenhuolto lähtee mukaan yhteishankintaan Kuntahankintojen kanssa ja tekee heidän kanssaan yhteistyösopimuksen. Perusturvalautakunta hyväksyy vastaavan hammaslääkärin esityksen.

23 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Lapset puheeksi -hanke 217/ /2014 PetuLtk 116 (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, perusturvajohtaja) Kalajoki allekirjoitti Muutos Nyt Hyvinvointisopimuksen Pohjois-Pohjanmaan Hy vinvointi foorumin yhteydessä Lähtökohtana Muutos Nyt Hyvinvointisopimuksen uusimisessa on Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelma Hyvinvointisopimuksen toteut tamisen painopisteet ovat 1) lapsiin, lapsiper heisiin ja nuoriin kohdistuva hyvinvoinnin edistäminen 2) hyvien käytäntöjen laajamittainen levittäminen/juurruttaminen ja sitä tukevan hyvien käytäntöjen maakunnallisen toimintakonseptin kehittäminen. Osana hyvinvointisopimusta tarjottiin kunnille kolmen hyvän koetun toimintamallin tuettua käyttöönottoa vuosien aikana. Toimintakokonaisuudella on tavoitteena juurruttaa ja vakioida lasten hyvin vointia tukevat ja ongelmia ehkäisevät palvelurakenteet kuntien perus- ja erityispalveluihin sekä kasvatus- ja sivistystoimeen. Mallit ovat 1. PAKKA - paikallinen alkoholipolitiikka (PSAVI) 2. Videovälitteinen pai nonhallinnan ryhmäohjausmalli (PPSHP) 3. Lap set puheeksi, kaksiportainen työmenetelmä lapsen arjen tueksi (THL) Kalajoella käyttöönotettaviksi toimintamalleiksi valittiin Video välittei nen painonhallinnan ryhmäohjausmalli ja Kaksiportainen työmene telmä lapsen arjen tueksi. Nämä mallit tukivat jo suunniteltuja ja osin jo käynnis sä olevia kaupungin omia hyvinvoinnin edistämishankkeita. Videovälitteinen pai nonhallintaryhmätoiminta aloitettiin keväällä 2014 olemassa olevin resurs sein yhteistyössä perusterveydenhuollon yksikön kanssa. Lapset puheeksi kaksiportaisessa työmenetelmässä pyritään eh käisemään ongelmien siirtymistä yli sukupolvien. Tutkimustiedon perus teella tiedetään, että vanhempien vaikeudet, esimerkiksi taloudelliset on gelmat, mielenterveysongelmat, vakava tai krooninen sairastaminen, ovat yhteydessä heidän lastensa lisääntyneisiin ongelmiin ja laitospalveluiden käyttöön. Hyvinvointisopimuksen kautta tarjottavassa kehittämisohjelmas sa rakennetaan peruspalveluita, joiden tehtävänä on ehkäistä vanhempia kohdanneiden ongelmien siirtyminen heidän lapsilleen. Kaikkiin keskeisiin perus- ja erityispalveluihin juurrutetaan konkreettinen tutkimukseen perus tuva kaksiportainen menetelmä, jonka avulla lasten hyvinvoinnin ja kehi tyksen tuki saadaan kaikkien lapsiperheiden ulottuville.

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 18:00-21:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 215 Kirkonseudun asemakaavan

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 100. Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 100. Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 100 Perusturvalautakunta Aika 28.05.2014 klo 16:00-18:00 Paikka Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568 Kaupunginhallitus Aika 07.10.2013 klo 18:00-19:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 243 Lausuntopyyntö sosiaali-

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68 Yhtymähallitus 04.03.2014 Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17 Paikka Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Asiat 42-54 Otsikko Sivu 42 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1 Aika 09.06.2014 klo 18:00 Paikka Karkkilasali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Yhtymähallitus Aika 22.01.2015 klo 15:00-19:24 Paikka Iisalmen terveyskeskus, kokoustila Virta, 2 krs. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 22.03.2010 kello 12:00-15:00 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 90 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 19.04.2010 kello 18:00-18:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223 Kaupunginhallitus Aika 07.04.2014 klo 18:00-20:40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 95 Kalajoen kaupungin lausunto

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot