Hämeenlinnan Sukeltajat ry, Tavastehus Dykare rf Seuran säännöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeenlinnan Sukeltajat ry, Tavastehus Dykare rf Seuran säännöt"

Transkriptio

1 Hämeenlinnan Sukeltajat ry, Tavastehus Dykare rf Seuran säännöt 1. Yhdistyksen virallinen nimi on Hämeenlinnan Sukeltajat ry, Tavastehus Dykare rf ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Seuran epävirallinen lyhenne on HäSu. Hämeenlinnan Sukeltajat ry:stä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran virallinen kieli on suomi. 2. Seuran tarkoituksena on jäsentensä sukellustaidon ja -tekniikan, uintiharrastuksen, hengenpelastustaidon ja näihin läheisesti liittyvien muiden toimintojen kehittäminen sekä vedenalaisen luonnon ja kulttuuriperinnön vaaliminen. Tässä tarkoituksessa seura järjestää jäsenilleen: sukellus- ja uimakoulutusta harjoitusmahdollisuuksia ja valmennustoimintaa retkiä nuorisotoimintaa valistus- ja kasvatustoimintaa kuntoliikuntaa ja muita vastaavia tarkoitusta edistäviä tapahtumia mahdollisuuksia osallistua lajiin liittyvään kilpaurheiluun ja järjestää itse kilpaurheilutapahtumia hankkii jäsenten käyttöön tarkoitusta palvelevaa kalustoa osallistuu messuille ja muihin toimintansa tunnettuutta lisääviin tapahtumiin Näihin toimintoihin seura pyrkii: Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota. Pyrkimällä omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja sille tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen. Harjoittamalla julkaisutoimintaa. Toimintansa tukemiseksi seura voi: tehdä talkootyötä toimeenpanna arpajaisia, huvitilaisuuksia ja rahankeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja omistaa ja ylläpitää urheilulaitoksia ja muita toimintaa palvelevia kiinteistöjä harjoittaa kustannus-, kirjapaino- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä yhdessä liikepaikassa välittää jäsenilleen urheiluvälineitä ja -asusteita. 3. Seura voi olla kansallisten tai kansainvälisten sukellustoimintaa edistävien ja koordinoivien kattojärjestöjen jäsen. 4. Seuran jäseniä ovat varsinaiset jäsenet (hylkeet), nuorisojäsenet (norpat / kuutit), kunniajäsenet, ainaisjäsenet, varusmiesjäsenet ja kannatusjäsenet. Johtokunta hyväksyy jäsenet hakemuksen perusteella. Jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja sitoutuu noudattamaan sen sääntöjä ja päätöksiä, voimassaolevia sukel- -1-

2 tamisesta annettuja ohjeita sekä suorittaa seuralle kulloinkin voimassa olevan liittymis- ja jäsenmaksun. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö. Täysiikäisellä varsinaisella jäsenellä on seuran kokouksissa puhe- ja äänioikeus. Alaikäisellä seuran varsinaisella jäsenellä on seuran kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Varsinaisia yli 15-vuotiaita jäseniä kutsutaan hylkeiksi. Alaikäinen seuran jäsen ei saa osallistua laitesukellukseen ilman huoltajansa kirjallista suostumusta. Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä jokainen alle 15 -vuotias henkilö. Nuorisojäsenet jakautuvat kuutteihin (alle 7 -vuotiaat) ja norppiin (7-14 -vuotiaat) Kunniajäseneksi voidaan nimittää seuran varsinainen jäsen jolla on pitkäaikainen ja merkittävä ura seuran luottamustehtävissä ja joka muutenkin on toiminut aktiivisesti seurassa, sekä ollut esimerkillinen sukeltaja tai muu henkilö, joka huomattavalla tavalla on edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenellä on seuran varsinaisen jäsenen oikeudet. Kunniajäsenet nimittää seuran kokous johtokunnan esityksestä. Kunniajäsenyys on elinikäinen, ellei kunniajäsen itse eroa seurasta. Ainaisjäsenellä on seuran varsinaisen jäsenen oikeudet. Uusia ainaisjäsenyyksiä ei myönnetä. Varusmiesjäseneksi voidaan hyväksyä varusmiespalvelustaan suorittava henkilö. Varusmiesjäsenen tulee itse erota tai hänet erotetaan seurasta sen kalenterivuoden lopussa, jolloin palvelus päättyy. Varusmiesjäsenillä on oikeus osallistua seuran toimintaan varsinaisen jäsenen oikeuksin, mutta ilman äänioikeutta seuran kokouksissa. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja haluaa tukea sen toimintaa, sekä suorittaa seuralle kulloinkin voimassa olevan kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus seuran kokouksissa. Kannatusjäsenten oikeudesta käyttää seuran palveluita määrää seuran johtokunta. Yhdistyslainmukaiset saavutetut jäsenoikeudet säilyvät mahdollisissa sääntömuutoksissa. Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti. 5. Johtokunta voi jäsentä kuultuaan erottaa tämän seurasta, jos hän: 1. on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, 2. on toiminut seuran sääntöjen, päätösten tai tarkoitusperien vastaisesti, -2-

3 3. on rikkonut Suomen lakeja tai asetuksia tavalla, joka vahingoittaa seuran uskottavuutta tai esiintyy hyvän urheiluhengen vastaisesti. Johtokunnan päätöksestä on erotettu jäsen oikeutettu vetoamaan seuran kokoukseen jättämällä 14 vuorokauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan, tiedonantopäivää lukuun ottamatta, kirjallisen oikaisuvaatimuksen seuran johtokunnalle. Johtokunnan on kutsuttava koolle seuran kokous viimeistään 30 vuorokauden kuluessa vetoomuksen saatuaan. Mikäli oikaisuvaatimusta ei esitetä määräajassa, erottaminen astuu voimaan heti määräajan päätyttyä. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja. 6. Jäseniltä perittävistä jäsenmaksuista ja niiden suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain. Jäseniltä peritään seuraan liityttäessä liittymismaksu sekä vuosittain jäsenmaksu. Nuorisojäsenen liittymis- ja jäsenmaksut ovat puolet varsinaisen jäsenen maksuista. Kuutit, kunnia- ja ainaisjäsenet ovat vapaat jäsenmaksuvelvollisuudesta. Kannatus- ja varusmiesjäseniltä ei peritä liittymismaksua. Mikäli kuluvaa kalenterivuotta on jäljellä vähemmän kuin 1/3, voi johtokunta laskea päätöksellään uusien seuraan liittyvien varsinaisten jäsenten jäsenmaksun osuutta enintään 50% syyskokouksen vahvistamasta jäsenmaksusta. Alennuspäätös on voimassa päätöspäivästä kalenterivuoden loppuun ja koskee kaikkia uusia liittyviä jäseniä. 7. Seuran toimintaa johtaa ja sen talouden hoidosta, sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa seuran syyskokouksessa valittu johtokunta. Johtokunnan jäsenet valitaan seuran täysiikäisten varsinaisten jäsenten joukosta. Johtokunnan toimintakausi on kalenterivuosi. Johtokuntaan kuuluu yhdeksi (1) toimintakaudeksi valitut puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä kahdeksi toimintakaudeksi kerrallaan valitut neljä muuta jäsentä ja lisäksi kahdeksi toimintakaudeksi kerrallaan valitut kaksi varajäsentä. Johtokunnan muista jäsenistä ja varajäsenistä on puolet vuosittain erovuorossa. Johtokunta valitsee jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan. Jos johtokunnan jäsen estyy hoitamasta tehtävää, hoitaa hänen tehtäviään saapuvilla oleva varajäsen. Varajäsenellä, jota ei tarvita varsinaisen jäsenen sijalle, on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Johtokunnan tehtävänä on erityisesti: 1. Toimia seuran toimeenpanevana, valvovana ja johtavana elimenä, että seuran tarkoituksen- ja tavoitteenmukainen toiminta toteutuu. 2. Toimeenpanna seuran kokousten päätökset. 3. Suunnitella ja kehittää seuran toimintaa. -3-

4 4. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti. 5. Hoitaa seuran taloutta. 6. Pitää jäsenluetteloa. 7. Laatia kevätkokoukselle vahvistettavaksi seuran tilinpäätös, tase ja toimintakertomus edelliseltä tilikaudelta. 8. Laatia ja esittää syyskokoukselle hyväksyttäväksi seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. 9. Kutsua koolle seuran kokoukset, sekä valmistella varsinaisille ja ylimääräisille kokouksille esitettävät asiat. 10. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa jäsenistölle ja ulkopuolisille sidosryhmille. 11. Tehdä näiden sääntöjen mukaiset seuran jäsenistöä koskevat päätökset ja esitykset. 12. Päättää seuran ansiomerkkien ja muiden huomionosoitusten myöntämisestä sekä muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä. 13. Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii. 14. Luovuttaa tilit tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajalle vähintään kuukautta ennen kevätkokousta. 15. Hoitaa muut esille tulevat asiat. 16. Vahvistaa tehtävänjaon keskuudessaan, nimetä avukseen tarpeellisiksi katsomansa vastaavat valmistelemaan ja hoitamaan edellä mainittuja tehtäviä. 8. Seuralla on vuosittain kaksi varsinaista kokousta; kevätkokous, joka pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous joka pidetään marraskuun loppuun mennessä johtokunnan tarkemmin määräämänä ajankohtana ja paikassa. Ylimääräinen seuran kokous pidetään, jos näistä säännöistä niin johtuu, seuran kokous niin päättää, johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin johtokunnan jäsenelle. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on aina mainittava asia, jonka vuoksi kokous on kutsuttu koolle. Kutsu seuran kokouksiin on julkaistava sanomalehdessä tai seuran virallisella ilmoitustaululla tai kirjeellä tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Vaihtoehtoisesti yhdessä jonkin edellä mainitun tavan ja Internetissä seuran virallisella kotisivulla tai muissa sähköisissä viestimissä viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokouspäivää ja kokouskutsussa on huomioitava yhdistyslain asettamat määräykset. Muut tiedonannot jäsenille toimitetaan johtokunnan kulloinkin sopivaksi harkitsemalla tavalla. 9. Seuran, johtokunnan ja jaosten kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole jonkin asian ratkaisemiseksi toisin määrätty. Äänestyksen mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni ja henkilövaaleissa arpa. Äänestys tai vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, mikäli vähintään yksi äänioikeutettu seuran jäsen sitä vaatii. 10. Seuran kevätkokouksessa Suoritetaan kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri -4-

5 3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet 6. Esitetään vahvistettavaksi vuosikertomus ja tilinpäätös sekä päätetään niiden ja tilintarkastajien lausunnon perusteella vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille. 7. Käsitellään muut johtokunnan ja jäsenten sääntöjen kohdan 12 mukaisesti esittämät asiat 8. Kokouksen päättäminen 11. Seuran syyskokouksessa 1. Suoritetaan kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet 6. Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten 7. Hyväksytään talousarvio seuraavaa vuotta varten 8. Päätetään seuraavan toimintavuoden liittymismaksun, jäsenmaksun, kannatusjäsenmaksun sekä käyttömaksujen suuruudesta ja niiden maksamisajankohdasta. 9. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, joka toimii myös seuran puheenjohtajana 10. Valitaan johtokunnan sihteeri 11. Valitaan johtokunnan rahastonhoitaja 12. Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle 13. Toimitetaan tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan ja hänen henkilökohtaisen varamiehen vaali 14. Päätetään seuran virallisista edustajista niihin järjestöihin, joissa seura on virallisesti edustettuna tai annetaan johtokunnalle valtuutus valita seuran edustajat. 15. Määritellään seuran viralliset ilmoitus- ja tiedotuskanavat 16. Käsitellään muut johtokunnan ja jäsenten sääntöjen kohdan 12 mukaisesti esittämät asiat 17. Kokouksen päättäminen 12. Asioita, joita seuran jäsenet haluavat kevät- ja syyskokoukseen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 7 päivää ennen kokousta. Seuran kokouksissa on puhe- ja äänivalta ainoastaan täysi-ikäisillä varsinaisilla jäsenillä jotka ovat suorittaneet jäsenmaksunsa, kuin myös kunnia- ja ainaisjäsenillä. Seuran kokouksissa valtakirjalla annettujen äänien määrä yhtä edustajaa kohden ei voi ylittää yhtä neljäsosaa (1/4) paikalla olevien äänivaltaisten jäsenten määrästä. Alaikäisillä varsinaisilla jäsenillä, nuorisojäsenillä sekä kannatusjäsenillä on puheoikeus seuran kokouksissa. 13. Seuran, johtokunnan ja jaosten kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjat ovat kokouksen puheenjohtajaan ja sihteerin allekirjoitettava. Seuran kokousten pöytäkirjat tarkastavat tähän tehtävään valitut pöytäkirjantarkastajat. -5-

6 Johtokunnan aikaisemman kokouksen pöytäkirja on oltava saatavilla johtokunnan seuraavassa kokouksessa. Johtokunnan kokouksen pöytäkirja hyväksytään vahvistetuiksi sellaisenaan tai korjataan johtokunnan kokouksessa tehtävillä päätöksillä. Seuran kokousten viralliset pöytäkirjat voivat kaikki seuran jäsenet saada nähtäväkseen. Seuran varsinainen jäsen tai nuorisojäsen voi halutessaan pyytää nähtäväkseen myös seuran johtokunnan ja jaostojen hyväksytyt pöytäkirjat. 14. Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alajaostoja ja valita niihin tarpeelliset johto- ja toimielimet. 15. Seuran toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. 16. Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, vähintään kaksi yhdessä. 17. Näitä sääntöjä voidaan muuttaa seuran kokouksissa, jolloin kokouskutsussa on mainittava muutettavaksi aiotut pykälät. Muutos pannaan toimeen, mikäli se saa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä ja muutos hyväksytään Patentti- ja rekisterihallituksessa. 18. Päätös seuran purkamisesta tehdään kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon välein pidettävässä seuran kokouksessa. Kokouskutsuissa on mainittava asian olevan seuran purkaminen. Purkamispäätös pannaan toimeen, mikäli se saa vähintään viisi kuudesosaa (5/6) annetuista äänistä. Seuran purkautuessa käytetään sen varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. Nämä säännöt on hyväksytty Hämeenlinnan Urheilusukeltajat ry:n kokouksessa ja vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa

Loimaan Korikonkarit ry TOIMINTASÄÄNNÖT. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Loimaan Korikonkarit ry TOIMINTASÄÄNNÖT. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Loimaan Korikonkarit ry TOIMINTASÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Loimaan Korikonkarit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Loimaan kaupunki Länsi- Suomen läänissä. Yhdistys

Lisätiedot

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT Seuran nimi Tiirin Golf ry. TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 2 Yhdistyksen nimi on Tiirin Golf ry (epävirallinen lyhenne TIGo). Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1.1 Säännöt 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Järvenpään Uintiklubi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Järvenpään kaupunki Etelä- Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu lokakuun

Lisätiedot

Helsinki Squash Rackets Club r.y:n säännöt. Rekisterinumero 119056.

Helsinki Squash Rackets Club r.y:n säännöt. Rekisterinumero 119056. sivu 1 / 5 Helsinki Squash Rackets Club r.y:n säännöt. Rekisterinumero 119056. I Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli. 1 Yhdistyksen nimi on Helsinki Squash Rackets Club r.y. Nimen lyhenne on HSRC

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. PUISTOLAN URHEILIJAT R.Y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 1 SEURAN TARKOITUS Seuran tarkoitus

Lisätiedot

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku Yhd istysasiat 1(5) Rekisterinumero: 164.168 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. MASKUN TEATTERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia

Lisätiedot

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä 03.02.2011 voimassa 03.02.2013 asti 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Frisbeegolfseura Mandon Kiertäjät

Lisätiedot

NAANTALIN PURJEHDUSSEURA RY:N SÄÄNNÖT

NAANTALIN PURJEHDUSSEURA RY:N SÄÄNNÖT NAANTALIN PURJEHDUSSEURA RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Naantalin Purjehdusseura ry ja sen kotipaikka on Naantalin kaupunki. Näissä säännöissä nimitetään

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Tarpeeksi (ry) 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tarpeeksi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa. Yhdistys on suomenkielinen, mutta se voi käyttää

Lisätiedot

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT Vuosikokous hyv. 21.3.2011 VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vesiliikuntakeskus ry-vattenidrottscentrum rf ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

KOLHON KYLÄYHDISTYS RY 1(8) Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. - luoda edellytykset kyläyhteisön elinvoimaisena ja asuttuna pitämiselle,

KOLHON KYLÄYHDISTYS RY 1(8) Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. - luoda edellytykset kyläyhteisön elinvoimaisena ja asuttuna pitämiselle, 1(8) NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Kolhon kyläyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Mänttä-Vilppulan kaupunki. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry Säännöt 1 ( 10) OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry. Kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

Tampereen Kivikerho ry:n säännöt

Tampereen Kivikerho ry:n säännöt Tampereen Kivikerho ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Tampereen Kivikerho ry. Näissä säännöissä sitä kutsutaan Yhdistykseksi. Sen kotipaikka on Tampere. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen

Lisätiedot

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kotkan Konepäällystöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Kotka. 2 Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Konepäällystöliittoon

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimialueellaan 1) edistää yhteisöllisyyttä tukemalla lapsiperheiden keskinäistä yhteistoimintaa

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimialueellaan 1) edistää yhteisöllisyyttä tukemalla lapsiperheiden keskinäistä yhteistoimintaa MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Mannerheimin Lastensuojeluliiton Keski-Espoon yhdistys ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA -PIIRI. Yhdistyksen nimi:..

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA -PIIRI. Yhdistyksen nimi:.. Seuran nimi SÄÄNNÖT 1 r.y. :n YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA -PIIRI Yhdistyksen nimi:... Kotipaikka:. Kaupunki/kunta:.läänissä. Yhdistys on perustettu..kuun..p:nä ja

Lisätiedot

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 22.3.2011.

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 22.3.2011. VALLILAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 22.3.2011. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen

Lisätiedot

Hyväksytty Oulun Seudun Psykologit r.y.:n syyskokouksessa 12.10.2012 OULUN SEUDUN PSYKOLOGIT RY:N SÄÄNNÖT NIMI 1

Hyväksytty Oulun Seudun Psykologit r.y.:n syyskokouksessa 12.10.2012 OULUN SEUDUN PSYKOLOGIT RY:N SÄÄNNÖT NIMI 1 Hyväksytty Oulun Seudun Psykologit r.y.:n syyskokouksessa 12.10.2012 OULUN SEUDUN PSYKOLOGIT RY:N SÄÄNNÖT NIMI 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan Yhdistykseksi, nimi on Oulun Seudun Psykologit

Lisätiedot

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY 1 (5) SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on, sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko valtakunnan alue. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä

Lisätiedot

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Aikuisneurologinen Fysioterapiayhdistys

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 1.6.2011 1. Järjestön toiminnan tarkoitus on paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella sekä kansainvälisellä tasolla:

SÄÄNNÖT 1.6.2011 1. Järjestön toiminnan tarkoitus on paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella sekä kansainvälisellä tasolla: SÄÄNNÖT 1.6.2011 1 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä järjestö. Järjestön nimen epävirallinen lyhenne on EHYT. Järjestön ruotsinkielinen

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

2 Yhdistyksen tarkoituksena on Kuuloliiton jäsenyhdistyksenä:

2 Yhdistyksen tarkoituksena on Kuuloliiton jäsenyhdistyksenä: 1(8) VANTAAN KUULOYHDISTYKSEN ry:n SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Kuuloyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Vantaan kaupunki. ja toiminta - alueena on

Lisätiedot

ja toiminta - alueena on Tampere, Juupajoki,Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi

ja toiminta - alueena on Tampere, Juupajoki,Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi Patentti ja rekisterihallitus 5.10.2011 I LUKU YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Kuloyhdistys ry ja sen kotipaikka on _Tampere ja toiminta - alueena on Tampere,

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Raision Veneseura ry ja sen kotipaikka on Raision kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Raision Veneseura ry ja sen kotipaikka on Raision kaupunki. RAISION VENESEURA Raision Veneseura ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Raision Veneseura ry ja sen kotipaikka on Raision kaupunki. 2 Yhdistyksen perustavat kokoukset pidettiin 12.10.1970 ja 18.10.1970

Lisätiedot