Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus tienrakentamisessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus tienrakentamisessa"

Transkriptio

1 Hanna Kauppila Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 51/2007

2

3 Hanna Kauppila Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 51/2007 Tiehallinto Vaasa 2007

4 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISSN TIEH v Vaasan tiepiiri PL 93 Korsholmanpuistikko Vaasa Puhelin

5 Hanna Kauppila: Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus. Vaasa Tiehallinto, Vaasan tiepiiri. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 51/ s. + liitt. 6 s. ISSN , TIEH v. Asiasanat: tienrakennus, jätteet, uusiokäyttö, ympäristöluvat, lainsäädäntö, opinnäytteet, Vaasan tiepiiri Aiheluokka: U502/504 TIIVISTELMÄ Tämä opinnäytetyö käsittelee tienrakennushankkeiden alta purettavien talojen, putkisiltojen, tievalaistuksen, kaiteiden, vanhan asfaltin ja kaadetun metsän materiaalien lajittelua ja niiden mahdollisia uusiokäyttökohteita sekä uusiokäyttöön tarvittavia ympäristölupia ja ympäristönsuojelulain mukaisia ilmoituksia. Työhön on koottu lisäksi Vaasan tiepiirin alueelta näihin liittyviä toimijoita. Opinnäytetyö on kirjoitettu aiheeseen liittyvien lakien ja muun lähdekirjallisuuden sekä alan asiantuntijoilta ja viranomaisilta saatujen tietojen perusteella. Luonnosta saatavan kiviaineksen määrä on rajallinen. Tienrakennushankkeiden yhteydessä tehdyissä raivauksissa syntyy betonia, tiiltä, vanhaa asfalttia sekä kantoja ja hakkuutähteitä, jotka teknisten ominaisuuksiensa perusteella sopisivat uusiokäyttöön tierakenteissa ja näin korvaisivat luonnon kiviaineksia. Jätelain mukaan käytöstä poistettu aine tai esine on kuitenkin jätettä ja ympäristönsuojelulain 28 :n 4 kohdan mukaan jätteen laitos- tai ammattimainen hyödyntäminen vaatii ympäristöluvan. Näistä syntyvistä materiaaleista ainoastaan betonia voidaan uusiokäyttää ilman lupaa Valtioneuvoston asetuksen eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa perusteella. Tästä on kuitenkin tehtävä ilmoitus ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Lainsäädäntö ei kuitenkaan anna suoria vastauksia kaikkiin lupa-asioihin, vaan luvanvaraisuus saattaa riippua ympäristöviranomaisen tulkinnoista. Luvanvaraisuudessa on myös alueellisia ja tapauskohtaisia eroja.

6 Hanna Kauppila: Hantering av rivnings- och röjningsmaterial samt krav på tillstånd för återvinning inom vägbyggnad. Vasa Vägförvaltningen, Vasa vägdistrikt. Vägförvaltningens interna publikationer 51/ s. + liitt. 6 s. ISSN , TIEH v. Ämnesord: vägbyggnad, avfall, återvinning, miljötillstånd, lagstiftning, lärdomsprov, Vasa vägdistrikt SAMMANFATTNING Detta lärdomsprov behandlar sortering av material från hus, rörbroar, vägbelysning, räcken, gammal asfalt och skog som rivs och fälls undan vägbyggnadsprojekt samt eventuella objekt där detta material kan återanvändas. Dessutom behandlas också miljötillstånd som behövs för återvinningen samt medelanden i enlighet med miljöskyddslagen. I arbetet har också sammanställts aktörerna i anknytning till detta inom Vasa vägdistrikt. Lärdomsprovet har skrivits på basis av lagar i anknytning till ämnet och annan källitteratur samt utgående från uppgifter som fåtts av experter inom branschen samt myndigheter. Den mängd stenmaterial som fås från naturen är begränsad. Vid röjningarna i samband med vägbyggnadsprojekt fås betong, tegel, gammal asfalt samt stubbar och avverkningsavfall, som på grund av sina tekniska egenskaper skulle lämpa sig för återvinning i vägkonstruktioner och således ersätta stenmaterial från naturen. Enligt avfallslagen räknas material eller föremål som tagits ur bruk som avfall, och enligt miljöskyddslagens 28 4 punkt kräver återanvändning av avfall som sker i en anläggning eller yrkesmässigt miljötillstånd. Av de material som uppkommer kan endast betong återanvändas utan tillstånd på basis av statsrådets förordning om återanvändning av vissa avfall inom jordbyggnad. Meddelande om detta ska dock skickas till miljöskyddets datasystem. Lagstiftningen ger dock inte direkta svar på alla tillståndsfrågor, utan kravet på tillstånd kan bero på miljömyndighetens tolkningar. Det finns också skillnader i kravet på tillstånd regionalt och från fall till fall.

7 Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus 5 Sisältö 1 JOHDANTO 9 2 TYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 10 3 JÄTEDIREKTIIVI 11 4 JÄTELAKI 1072/ Jätelakiin liittyviä säädöksiä Määritelmiä ja tavoitteet Soveltamisala Jätteen haltijan velvollisuudet Jätehuolto Viranomaiset 13 5 VALTIONEUVOSTON ASETUS ERÄIDEN JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMISESTÄ MAARAKENTAMISESTA 591/ Asetuksen tavoitteet ja tarkoitus Asetuksen soveltamisala Jätteen hyödyntämistä koskevat vaatimukset Soveltamisalaan kuuluvat jätteet ja niiden laadunhallinta Laadunvarmistusjärjestelmä Perus- ja laadunvalvontatutkimukset Ilmoitus ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 17 6 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS KAATOPAIKOISTA 861/ Päätöksen tavoite ja kaatopaikan määritelmä Pysyvän jätteen kaatopaikat Tavanomaisten jätteiden kaatopaikat Ongelmajätteiden kaatopaikat Jätteestä annettavat tiedot 19 7 JÄTEVEROLAKI 495/ YMPÄRISTÖNSUOJELULAKI 86/ Lain tavoite ja soveltamisala Yleiset periaatteet Selvilläolovelvollisuus Ympäristönsuojeluasetus 22

8 6 Purku- ja raipuuvausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus 9 YMPÄRISTÖLUPA Ympäristöluvan tarve Lupaviranomaiset Ympäristölupavirastot Ympäristökeskukset Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen Lupaprosessi Luvan hakeminen Lupahakemuksesta tiedottaminen Lupaharkinta ja päätös Luvan voimassaolo Ympäristölupien käsittelyaika Ympäristölupien käsittelymaksut YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAINEN ILMOITUS Ilmoitusvelvolliset toiminnot Viranomaiset Ilmoituksen sisältö Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus Ilmoitus jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa Ilmoitusajat Ilmoituksista perittävät maksut LUPASÄÄNTELYN ONGELMIA JA KEHITTÄMISMAHDOLLISUUKSIA RAKENNUSJÄTTEIDEN LAJITTELU Lajitteluvelvollisuus Lajitteleva purku Miksi kannattaa lajitella jätteet Jätteiden lajittelu ja kuljetus työmaalla MAARAKENTAMISEEEN SOVELTUVAT PURKUMATERIAALIT Asfaltti Asfalttirouhe ja -murske Asfaltin ominaisuudet Asfaltti ja ympäristö Käyttökohteet Varastointi Uusiokäytön luvanvaraisuus Urakoitsijoiden työmaakäytäntöjä 40

9 Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus Betoni Betonimurskeen valmistus Betonimurskeen luokitus Betonimurskeen ominaisuudet Betonimurske ja ympäristö Käyttökohteet Uusiokäytön luvanvaraisuus Urakoitsijoiden työmaakäytäntöjä Tiili Tiilimurske Tiilimurskeen ominaisuudet Käyttökohteet Uusiokäytön luvanvaraisuus KIERRÄTYKSEEN MENEVÄT MATERIAALIT Puu Purkupuu Kannot ja hakkuutähteet Metalli Kierrätysmetalli Kaiteet, teräsputkisillat ja teräksiset valaisinpylväät Ongelmajätteet Rakennustyömaan ongelmajätteet Kyllästetty puu Puiset valaisinpylväät ja lamput Muu kierrätyskelpoinen rakennusjäte ja sekajäte ALUEELLISIA TOIMIJOITA Alueelliset jätehuoltoyhtiöt Ab Stormossen Oy Ab Ekorosk Oy Oy Botniarosk Ab Millespakka Oy Lakeuden Etappi Oy Vestia Oy Kuljetusyhtiöitä Lassila & Tikanoja Oyj SITA Findland Oy Ab Metallin kerääjiä Kuusakoski Jylhän Metalliromu Oy Stena Metalli Oy 57

10 8 Purku- ja raipuuvausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus tierakentamisessa 15.4 Kantojen ja hakkuutähteiden vastaanottajia L & T Biowatti Oy UPM Kymmene Oyj Lohja Rudus Oy Ab YHTEENVETO LÄHTEET LIITTEET 66

11 Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus JOHDANTO 9 1 JOHDANTO Luonnosta otettua kiviainesta käytetään Suomessa noin 100 miljoonaa tonnia vuodessa ja tästä kivimäärästä menee lähes puolet väylärakentamiseen. 20 % kiviaineksesta saadaan rakentamispaikalta, mutta loput 80 % joudutaan kuljettamaan paikalle muualta. Kiviainesta tarvittaisiin etenkin kasvavien asutuskeskusten lähistöllä, minne on toisaalta koko ajan vaikeampi saada ympäristölupia uusia ottamoita varten. Siksi kuljetusmatkat ottamolta työmaalle pitenevät ja samalla kiviaineksen hinta nousee (Mroueh, Mäkelä, Nousiainen & Valkeisenmäki 2007). Tienrakennushankkeiden yhteydessä joudutaan kaatamaan metsää, purkamaan taloja ja muita tielinjalla olevia esteitä, kuten tievalaistusta ja kaiteita. Näistä raivaustöistä syntyvät materiaalit voidaan suurelta osin kierrättää, kun ne lajitellaan oikein. Osa materiaaleista voidaan käyttää hyödyksi maarakentamisessa, ja korvata näin luonnosta otettavia kiviaineksia. Ongelmana on, että raivauksessa syntyvät materiaalit määritellään jätelain mukaan jätteeksi. Jätelain mukaan jätteet tulisi hyödyntää, jos se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Ensisijaisesti jätteet tulisi käyttää hyödyksi aineena ja toissijaisesti energiana. Raivauksessa syntyviä materiaaleja uusiokäytettäessä on tiedettävä materiaalin ominaisuudet, mihin käyttöön se soveltuu ja edellyttääkö toiminta ympäristölupaa tai ilmoituksen tekemistä.

12 10 Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus TYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 2 TYÖN TARKOITUS JA TAVOITE Tiehallinnon urakoissa rakennetaan uusia teitä ja korjataan vanhoja, jolloin saatetaan joutua myös purkamaan rakennuksia, kaatamaan puita tai kaivamaan ylös asfalttia. Puretuista rakennuksista jää tiiliä ja betonia, jotka teknisiltä ominaisuuksiltaan soveltuisivat uusiokäyttöön maarakentamisessa. Samoin kannot ja hakkuutähteet voitaisiin hakettaa ja käyttää hyödyksi. Ongelmana on, ettei tarkasti tiedetä, mitä lupia tai ilmoituksia materiaalien uusiokäyttöön vaaditaan, tai voidaanko materiaaleja hyödyntää joissain kohteissa ilman lupaa. Tiehallinnon vuoteen 2010 tähtäävässä ympäristöohjelmassa Kohti ekotehokasta liikennejärjestelmää puhutaan ekotehokkaasta materiaalien käytöstä. Tiehallinto pyrkii estämään jätteiden syntyä mm. lisäämällä luonnonmateriaalien korvaamista muutoin jätteeksi joutuvilla materiaaleilla ja tähän kaivataan ohjeistusta. Työn tavoitteena on selvittää purkukohteissa syntyvien materiaalien hyödyntämiseen tarvittavat luvat ja ilmoitukset. Lisäksi työssä selvitetään, mitä tulee tehdä niille materiaaleille, joita syntyy raivauksessa, mutta jotka eivät sovellu uusiokäyttöön maarakentamisessa, esimerkiksi metallit ja ongelmajätteet. Tarkoituksena on luoda selkeä ohje, josta selviää, miten materiaalit tulee lajitella, minne ne tulee viedä, tarvitaanko mahdolliseen uusiokäyttöön lupa tai ilmoitus ja mihin tällöin tulee ottaa yhteyttä. Näistä tiedoista kootaan vielä työn loppuun yhteenvetomaisesti materiaaliohjekortit. Työhön on tarkoitus kerätä myös tietoja alueellisista toimijoista. Työssä käsitellään esimerkkeinä rakennusten purussa syntyvää tiiltä ja betonia, päällysteiden purussa syntyvää asfalttia, metsien kaadossa jäljelle jääviä kantoja ja hakkuutähteitä sekä vanhaa tievalaistusta, tiekaiteita ja käytöstä poistettavia teräsputkirumpuja. Alueellisesti työ on rajattu käsittelemään Vaasan tiepiirin eli entisen Vaasan läänin aluetta ja sen alueen lupakäytäntöjä sekä alueellisia toimijoita. Lupakäytännöt vaihtelevat jonkin verran eri ympäristökeskusten alueilla sekä ympäristökeskusten ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten kesken. Työ toteutetaan tutkimalla aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja lakeja. Näiden lähteiden tueksi kerätään tietoja Tiehallinnon käyttämiltä alueen suurimmilta urakoitsijoilta sekä lupaviranomaisilta ja muilta asiantuntijoilta.

13 Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus JÄTEDIREKTIIVI 11 3 JÄTEDIREKTIIVI Ensimmäinen direktiivi jätteistä (75/442/ETY) on annettu Vuoden 1975 direktiivi uudistettiin täysin vuonna 1991, ja viimeisin päivitetty versio (2006/12/EY) on annettu Direktiivin alussa määritellään, ettei direktiiviä sovelleta ilmakehään päästettyihin kaasumaisiin päästöihin eikä jätteisiin, jotka kuuluvat muun lainsäädännön alaan, kuten radioaktiiviset jätteet ja jätevedet. Direktiivissä vaaditaan jäsenvaltioita toteuttamaan toimenpiteet, joilla ensisijaisesti pyritään estämään ja vähentämään jätteiden tuottamista ja toissijaisesti hyödyntämään jätteitä, esimerkiksi kierrättämällä tai käyttämällä jätettä energialähteenä. Jätteiden hyödyntämisessä tulee kiinnittää huomiota siihen, ettei hyödyntämistoiminnoista aiheudu vaaraa tai haittaa ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Jäsenvaltiot velvoitetaan perustamaan yhtenäinen ja riittävä käsittelyverkosto niin, että yhteisö on omavarainen jätteenkäsittelyn suhteen. Jäsenvaltioiden tulee myös laatia jätehuoltosuunnitelma. Sen tulee sisältää seuraavat asiat: käsiteltävien ja hyödynnettävien jätteiden alkuperä, laji ja määrä, yleiset tekniset vaatimukset, tiettyjä jätteitä varten tarvittavat erityisjärjestely, sekä jätteiden huolehtimiseen sopivat laitokset ja paikat. Jätehuoltosuunnitelman tekevät jäsenvaltion nimeämät toimivaltaiset viranomaiset, jotka huolehtivat direktiivin toimeenpanosta jäsenmaassa. Direktiivin mukaan kaikki jätteiden huolehtimis- ja hyödyntämistoimet, jotka on listattuna direktiivin liitteissä II A ja B ovat luvanvaraisia. Huolehtimistoimia ovat esimerkiksi jätteen sijoittaminen maahan tai maan päälle ja pysyvä varastointi. Hyödyntämistoimiksi luetaan esimerkiksi jätteen käyttö polttoaineena tai muutoin energian tuottamiseksi sekä metallien ja metalliyhdisteiden kierrätys ja talteenotto. Direktiivi velvoittaa rekisteröimään sellaiset laitokset ja yritykset, joiden toiminta ei ole luvanvaraista, mutta jotka keräilevät tai kuljettavat jätteitä ammattimaisesti tai jotka järjestävät jätteistä huolehtimista tai hyödyntämistä muitten puolesta. Laitosten ja yritysten on myös pidettävä kirjaa jätteiden laadusta, määrästä ja alkuperästä sekä tarvittaessa lisäksi määränpäästä, keräilytiheydestä, kuljetustavasta ja käsittelymenetelmistä. Kirjanpito tulee pyydettäessä luovuttaa viranomaisille. Viranomaisten on myös tehtävä tarkastuksia sekä luvanvaraisissa että vain rekisteröidyissä yrityksissä ja laitoksissa. Jätteen huolehtimiskustannuksista vastataan saastuttaja maksaa -periaatteella. Ensisijaisesti maksaja on jätteen haltija, joka antaa jätteen keräilijän tms. yrityksen haltuun tai jätteen aikaisemmat haltijat tai valmistaja, jonka tuotteesta jäte on peräisin. Komissio valvoo direktiivin määräysten sisällyttämistä jäsenmaakohtaisiin lakeihin vaatimalla joka kolmas vuosi sektorikohtaisen kertomuksen, joka kattaa myös muut asiaankuuluvat direktiivit. (2006/12/EY)

14 12 Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus JÄTELAKI 1072/ JÄTELAKI 1072/ Jätelakiin liittyviä säädöksiä Ensimmäinen jätelaki on annettu ja viimeisimmät muutokset siihen on tehty Jätelakia ohjaa Euroopan Unionin Neuvoston antama direktiivi jätteistä. Jätelaki on kansallinen sovellus direktiivissä annetuista määräyksistä. Jätelakia tarkentaa jäteasetus (1390/1993), sekä erinäiset muut valtioneuvoston asetukset ja päätökset, kuten valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (591/2006) ja valtioneuvoston päätös rakennusjätteistä (294/1997) sekä jäteverolaki (495/1996). 4.2 Määritelmiä ja tavoitteet Jätelaissa jätteellä tarkoitetaan "ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä". Jäteasetuksen liitteeseen 1 on listattu jäteluokat, eli ne tuotteet ja materiaalit, jotka määritellään jätteeksi. Jätteiden hyödyntämisellä tarkoitetaan "toimintaa, jonka tarkoituksena on ottaa talteen ja käyttöön jätteen sisältämä aine tai energia" (JäteL 3 :n 10 kohta), myös kierrätys luetaan hyödyntämiseksi. Käsittely on määritelty toiminnaksi, "jonka tarkoitus on jätteen vaarattomaksi tekeminen tai lopullinen sijoittaminen" (JäteL 3 :n 11 kohta). Hyödyntämisja käsittelytoiminnot on listattu jäteasetuksen liitteisiin 5 ja 6. (L1072/1993, HE 77/1993, 1390/1993.) Jätelain tavoitteena on tukea kestävää kehitystä eli edistää luonnonvarojen järkevää käyttöä ja estää jätteistä aiheutuvia vaaroja tai haittoja terveydelle ja ympäristölle. (L1072/1993) 4.3 Soveltamisala Jätelakia sovelletaan koskemaan jätettä, sen synnyn ehkäisemistä ja sen haitallisten tai vaarallisten ominaisuuksien vähentämistä. Lisäksi jätelaki koskee jätteen hyödyntämisen edistämistä, jätehuollon muuta järjestämistä sekä roskaantumista ja tällaisen alueen puhdistamista. Jätelaki ei koske jätteitä, joista on säädetty muussa lainsäädännössä. Jätteistä aiheutuvaa ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen kuuluu ympäristösuojelulakiin. (L1072/1993) 4.4 Jätteen haltijan velvollisuudet Selvilläolovelvollisuus tarkoittaa, että jätteen haltijan on oltava selvillä hallussaan olevasta jätteestä: mitä jäte on, paljonko sitä on, mistä se on peräisin, mitkä ovat sen jätehuollon kannalta merkittävimmät ominaisuudet ja onko jätteellä terveys- tai ympäristövaikutuksia. Jätteen haltijalla on myös kirjanpitovelvollisuus, mikäli toiminnalla on ympäristölupa tai toimija on ongelmajätteen tuottaja tai sen ammattimainen kuljettaja. Kirjaa on pidettävä mm. syntyneen, kerätyn, varastoidun, kuljetetun, hyödynnetyn, käsitellyn, myydyn ja välitetyn jätteen määrästä, lajista, laadusta ja alkuperästä.

15 Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus JÄTELAKI 1072/ Yleisellä huolehtimisvelvollisuudella laissa tarkoitetaan sitä, että kaikessa toiminnassa on pyrittävä siihen, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Lisäksi on huolehdittava, ettei jätteestä aiheudu merkityksellistä haittaa tai vaikeutta jätehuollon järjestämiselle, eikä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. (L1072/1993) 4.5 Jätehuolto Jätehuollolla tarkoitetaan jätelaissa seuraavaa "jätteen keräystä, kuljetusta, hyödyntämistä ja käsittelyä sekä näiden toimintojen tarkkailua ja käsittelypaikan jälkihoitoa" (JäteL 3 :n 8 kohta). Jätelain perustelujen mukaan velvollisuus erotella jäte, pyrkiä hyödyntämään se ja järjestämään jätehuolto niin, ettei siitä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle koskee kaikkia jätteen haltijoita. Jätelain hierarkian mukaan jätteen syntyä on pyrittävä ehkäisemään. Kun jätettä kuitenkin syntyy, on se ensisijaisesti pyrittävä käyttämään uudelleen tai hyödyntämään sen sisältämä aine. Toissijaisesi jätteestä pyritään ottamaan talteen sen sisältämä energia. Viimeisenä käsittelyvaihtoehtona on jätteen poltto ilman energian talteenottoa tai sijoittaminen kaatopaikalle. Jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, eikä jätettä saa hylätä tai käsitellä hallitsemattomasti. Jätteet on myös kerättävä ja pidettävä toisistaan erillään, mikäli se on terveydelle tai ympäristölle hyödyllistä tai aiheellista jätehuollon asianmukaisen järjestämisen kannalta sekä teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Erilaatuiset ongelmajätteen on myös pidettävä toisistaan ja muista jätteistä erillään. Jätteestä aiheutuvista kustannuksista vastaa jätteen haltija tai edellinen haltija. Jätemaksut määrittelee kunta, jolla on jätelain nojalla mahdollisuus periä korkeampi maksu lajittelemattomasta kuin lajitellusta jätteestä, myös kierrätyskelpoisesta jätteestä voidaan periä pienempi maksu kuin hyödyntämiseen kelpaamattomasta jätteestä, joka joutuu kaatopaikalle. Määritellyistä jätetaksoista voidaan poiketa yksittäistapauksessa. (L1072/1993, HE 77/1993) 4.6 Viranomaiset Jätelain viranomaisina toimivat ympäristöministeriö, ympäristökeskukset ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset. Ympäristöministeriö toimii johtavana, kehittävänä ja ohjaavana viranomaisena, sekä valvoo jätteen maastavientiä, maahantuontia ja jätelain alaisia siirtoja Suomen alueen kautta. Alueelliset ympäristökeskukset kehittävät ja ohjaavat laissa annettuja säännöksiä alueellaan, sekä toimivat valvovana virnaomaisena. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävä on valvoa laissa määrättyjä säännöksiä kunnissa. Jätteen kansainvälisiä siirtoja valvoo tullilaitos yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. (L1072/1993)

16 14 Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus VALTIONEUVOSTON ASETUS ERÄIDEN JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMISESTÄ MAARAKENTAMISESTA 591/ VALTIONEUVOSTON ASETUS ERÄIDEN JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMISESTÄ MAARAKENTAMISESTA 591/ Asetuksen tavoitteet ja tarkoitus Valtioneuvoston asetuksen eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa tarkoituksena on edistää jätteiden hyödyntämistä määrittelemällä ne edellytykset, joiden täyttyessä asetuksessa määriteltyjen jätteiden käyttöön maarakentamisessa ei tarvita ympäristölupaa. Kevennetty ja selkeytetty ilmoitusmenettely lupamenettelyn sijaan parantaa jätteiden kilpailuasemaa luonnonmateriaaleihin verrattuna. Asetuksella pyritään kuitenkin varmistamaan, että ympäristösuojelun korkea taso säilyy. (VNa 591/2006) 5.2 Asetuksen soveltamisala Asetusta sovelletaan tällä hetkellä jätteenä pidettävän betonimurskeen sekä kivihiilen, turpeen ja puuperäisen aineksen polton lento- ja pohjatuhkien laitos- tai ammattimaiseen hyödyntämiseen seuraavissa maarakentamiskohteissa: - yleiset tiet, kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät sekä niihin välittömästi liittyvät tienpitoa tai liikennettä varten tarpeelliset alueet, pois lukien meluesteet - pysäköintialueet - urheilukentät, virkistys- ja urheilualueiden reitit - ratapihat sekä teollisuus-, jätteenkäsittely- ja lentoliikenteen alueiden varastointikentät ja tiet. Toteutuksen tulee kuitenkin noudattaa maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettua katusuunnitelmaa, yleisen alueen toteuttamissuunnitelman, luvan tai ilmoituksen mukaisesti taikka yleisistä teistä annetussa laissa (243/1954) tai maantielaissa (503/2005) tarkoitettua tiesuunnitelmaa. Asetusta ei sovelleta tärkeillä tai muilla vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla (luokat I-II), eikä kaivojen läheisyydessä, vaan tällöin toimintaan tarvitaan edelleen lupa. Asetuksen soveltamisalat on tarkasti määritelty siksi, ettei todellisuudessa loppusijoittamiseksi tarkoitettua toimintaa naamioitaisi jätteen hyödyntämiseksi ilman ympäristölupaa. (VNa 591/2006) 5.3 Jätteen hyödyntämistä koskevat vaatimukset Asetuksen mukaisessa jätteiden hyödyntämisessä on ympäristösuojelulain ja jätelain lisäksi noudatettava seuraavia vaatimuksia: - haitallisten aineiden liukoisuus ja pitoisuus eivät saa ylittää VNa:n liitteen 2 mukaisesti mitattuna liitteessä 1 esitettyjä raja-arvoja - haitallisten aineiden liukoisuus ei saa lisääntyä sekoitettaessa keskenään asetuksen soveltamisalaan kuuluvia jätteitä tai lisättäessä kalkkia, sementtiä tai muita vastaavia aineita

17 Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus VALTIONEUVOSTON ASETUS ERÄIDEN JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMISESTÄ MAARAKENTAMISESTA 591/ käytetään vain rakenteen vaatima määrä jätettä, enintään 150 senttimetriä - jäte ei saa joutua kosketuksiin pohjaveden kanssa ja etäisyys talousvesikaivoihin on oltava yli 30 metriä - jätettä sisältävä rakenne on peitettävä tai päällystettävä - jätteen varastointi ja muu toiminta järjestetään niin, että jätteen joutuminen ympäristöön estetään, eikä toiminnasta saa aiheutua muutakaan haittaa tai vaaraa ympäristölle tai terveydelle - varastointi hyödyntämispaikalla voidaan aloittaa aikaisintaan neljä viikkoa tai peitettynä kymmenen kuukautta ennen hyödyntämistä. Peittämisellä tarkoitetaan jätettä sisältävän rakenteen suojausta vähintään 10 senttimetrin paksuisella kerroksella luonnon kiviainesta, esimerkiksi soraa, hiekkaa tai kalliomursketta. Tällä pyritään estämään jätteen leviäminen ympäristöön. Päällystämisellä tarkoitetaan jätettä sisältävän rakenteen suojaamista vettä läpäisemättömällä materiaalilla, esimerkiksi asfaltilla. Päällysteen tyhjätila saa olla enintään 5 prosenttia. (VNa 591/2006) 5.4 Soveltamisalaan kuuluvat jätteet ja niiden laadunhallinta Asetuksen soveltamisalaan kuuluville jätteille tulee tehdä perustutkimukset ja laadunvarmistustutkimuksia. Perustutkimuksissa selvitetään jätteen ominaisuudet sen haitattomuuden osoittamiseksi. Laadunvarmistustutkimuksilla tarkkaillaan, että jätteen ominaisuudet pysyvät annettujen raja-arvojen mukaisina. Laadunhallintaa kuuluu laadunvarmistustutkimusten lisäksi laadunvarmistusjärjestelmä. (VNa 591/2006) Laadunvarmistusjärjestelmä Jätteen luovuttajalla tulee olla laadunvarmistusjärjestelmä, jonka on sisällettävä ainakin seuraavat kohdat: - laadunvalvontatutkimukset, joka sisältää mm. näytteenottosuunnitelman, tutkittavien aineiden raja-arvot, poikkeamien käsittelyn ja seuranta-asiakirjat - nimetyt vastuuhenkilöt ja näiden pätevyydet - ohjeet jätteen vastaanotosta, varastoinnista, käsittelystä ja toimittamisesta hyödyntämispaikkaan - laadunvarmistusjärjestelmän arviointi- tai auditointisuunnitelma - tarvittaessa puhtausvaatimukset, esimerkiksi jätteeseen kuulumattoman aineksen osuus - seuranta ja raportointi, joka pitää sisällään laadunvalvontapöytäkirjat, laatupoikkeamat ja niihin liittyvät toimenpiteet sekä hyödynnettäväksi toimitetun jätteen määrät, laatu ja toimituskohteet. (VNa 591/2006)

18 16 Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus VALTIONEUVOSTON ASETUS ERÄIDEN JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMISESTÄ MAARAKENTAMISESTA 591/ Perus- ja laadunvalvontatutkimukset Perustutkimuksissa selvitetään vakioiduin analyysi- ja testausmenetelmin ainakin jätteen koostumus ja haitallisten aineiden liukoisuus. Vähintään viiden vuoden välein tai mikäli toiminnassa tapahtuu muutoksia, on tehtävä lisätutkimuksia, joiden tarkoituksena on osoittaa että jäte vastaa edelleen perustutkimusten arvoja. Samalla on tarkistettava myös laadunvarmistusjärjestelmän ajantasaisuus. Betonimurskeen osalta perustutkimukset voidaan tehdä luovuttajakohtaisesti. (VNa 591/2006) Jätteen laatua tulee seurata laadunvalvontatutkimuksilla riittävän pitkästi, vähintään viidellä perättäisellä näytteenottosuunnitelman mukaisen tutkimuskerralla. Mikäli laatua ei ole seurattu, voidaan asetuksen mukaista käyttöä arvioida jäte-erittäin tehtävillä perustutkimuksilla. Laadunvarmistustutkimuksissa tarkastetaan vain kullekin jätteelle ns. kriittisiksi määritellyt aineet. Laadunvalvonnan tulokset saavat yksittäistapauksessa ylittää 30 %:lla rajaarvon, mikäli kahden vuoden aikana tehtyjen kokeiden keskiarvo ei ylitä rajaarvoa. (VNa 591/2006) Asetuksen liitteessä 1 on määritelty soveltamisalaan kuuluvat jätteet ja niiden sisältämien haitallisten aineiden pitoisuuksien ja liukoisuuksien rajaarvot. Liitteeseen on taulukoitu erikseen perustutkimusten ja laadunvarmistustutkimusten raja-arvot. Soveltamisalaan kuuluvia jätteitä voidaan lisätä asetukseen liitteitä lisäämällä. (VNa 591/2006) Näytteenottajalla tulee olla riittävä asiantuntemus jätenäytteiden ottamisesta ja näytteet tulee ottaa ensisijaisesti jatkuvasta jätevirrasta. Näytteenotossa ja näytteiden valmistuksessa on noudatettava seuraavia standardeja SFS-EN ja SFS-EN sekä standardiluonnosta pren Standardien vaatimuksista voidaan poiketa, mikäli niiden noudattaminen ei jätteen laadun vuoksi ole teknisesti tai taloudellisesti kohtuullisesti toteutettavissa. Asetuksen liitteen 2 kohdassa 2.2 on määritetty minkä standardin mukaan mikin määritys on tehtävä. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen mukaan näytteenotossa ja analysoinnissa tulee noudattaa myös soveltuvin osin kaatopaikkoja koskevia päätöksiä ja asetuksia. (VNa 591/2006, Lindroos 2007.) Lainsäädännön vaatimukset täyttäneitä selvityksiä ovat tehneet ainakin VTT ja Pirkanmaan ympäristökeskus. Muitakin asiantuntijalaitoksia voidaan käyttää, mikäli selvitykset täyttävät lainsäädännön vaatimukset. Mikäli vaatimukset eivät täyty, selvityksiä ei hyväksytä. (Lindroos 2007)

19 Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus VALTIONEUVOSTON ASETUS ERÄIDEN JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMISESTÄ MAARAKENTAMISESTA 591/ Ilmoitus ympäristönsuojelun tietojärjestelmään Vaikka jätteen hyödyntäminen ei vaadi ympäristölupaa, on siitä kuitenkin tehtävä ilmoitus ympäristönsuojelun tietojärjestelmään, kuten jätedirektiivissä ja jätelaissa velvoitetaan. Ilmoitus tehdään ympäristöhallinnon verkkosivuilta tulostettavalla lomakkeella, joka toimitetaan alueelliseen ympäristökeskukseen. Ilmoituksella halutaan varmistaa, ettei jätteiden todellista hautaamista maahan naamioitaisi maarakentamisen yhteydessä tapahtuvaksi hyödyntämiseksi. (VNa 591/2006) Ilmoituksen teosta kerrotaan tarkemmin luvussa 10. Seuraavasta kaaviokuvasta (Kuva 2) voi tarkistaa, riittääkö jätteen hyödyntämiseen ilmoituksen tekeminen vai tarvitaanko lupa. Jäte mukana asetuksen liitteessä Kyllä Käyttö asetuksen mukaista? Ei Ei Kyllä Laadunhallinta asetuksen mukaista? Ei Kyllä Kokonaispitoisuudet ja liukoisuudet raja-arvojen mukaiset? Ei Kyllä Ilmoitusmenettely Lupahakemus Kuva 1. Ilmoitusmenettelyn käytön ehdot (Kilpeläinen, Ojanen & Reinikainen 2006)

20 18 Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS KAATOPAIKOISTA 861/ VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS KAATOPAIKOISTA 861/ Päätöksen tavoite ja kaatopaikan määritelmä Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista on annettu , ja viimeisimmät muutokset siihen on tehty Päätöksen tavoitteena on suojella pinta- ja pohjavettä, maaperää ja ilmaa sekä torjua ilmastonmuutosta ja muita vastaavia laaja-alaisia ympäristövaikutuksia. Päätöksellä ohjataan kaatopaikkojen suunnittelua, perustamista, rakentamista, käyttöä, hoitoa, käytöstä poistamista ja jälkihoitoa, sekä jätteiden sijoittamista niille siten, ettei niistä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. (VNp 861/1997) Päätöksessä kaatopaikalla tarkoitetaan "jätteiden käsittelypaikkaa, jossa jätettä sijoitetaan maan päälle tai maahan, mukaan lukien - tuotantopaikan yhteydessä oleva paikka, jonne jätteen tuottaja sijoittaa omaa jätettään ja - yli vuoden käytössä oleva paikka, jossa jätettä varastoidaan väliaikaisesti; kaatopaikkana ei kuitenkaan pidetä - paikkaa, jossa jätettä puretaan sekä lajitellaan, yhdistettään tai valmistellaan muulla tavoin siirrettäväksi muualle esikäsiteltäväksi, käsiteltäväksi tai hyödynnettäväksi, - alle kolmen vuoden pituista jätteen varastointia ennen sen hyödyntämistä tai esikäsittelyä eikä - alle yhden vuoden pituista jätteen varastointia ennen sen käsittelyä" (VNp861/ :n 1 kohta). Kaatopaikat luokitellaan kolmeen eri luokkaan: ongelmajätteiden, tavanomaisten jätteiden ja pysyvien jätteiden kaatopaikat. Ympäristönsuojelulain ja -asetuksen nojalla kaatopaikoille on haettava ympäristölupa. Tästä luvasta ilmenee myös minkä kaatopaikkaluokan kaatopaikalle lupa on myönnetty. Lupaviranomaisen tullee tarkastaa, että kaatopaikka vastaa lupahakemusta ja lupamääräyksiä, ennen kuin se otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä. (VNp 861/1997) 6.2 Pysyvän jätteen kaatopaikat Pysyvällä jätteellä on määritelty tarkoitettavan päätöksessä seuraavaa "jätettä, joka ei liukene, pala tai reagoi muutoin fysikaalisesti tai kemiallisesti eikä hajoa biologisesti tai reagoi muiden aineiden kanssa aiheuttaen vaaraa terveydelle tai ympäristölle ja jossa ei pitkänkään ajan kuluessa tapahdu olennaisia muita fysikaalisia, kemiallisia tai biologisia muutoksia sekä jonka sisältämien haitallisten aineiden kokonaishuuhtoutuminen ja -pitoisuus samoin kuin jätteestä muodostuvan kaatopaikkaveden myrkyllisyys ympäristölle on merkityksetön eikä siitä ennen kaikkea aiheudu vaaraa pinta- ja pohjavesien laadulle".

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Jätteen hyödyntäminen Keskeistä lainsäädäntöä ja viranomaisohjetta Ympäristölupa vai ilmoitus Ympäristölupahakemuksesta Annetut päätökset LSSAVIssa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa

Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa Ilmoitusmenettelyn toimivuus ja sen parantaminen Anna Mikkola Jätteiden hyödyntämiseen liittyvää lainsäädäntöä Ympäristölupavelvollisuus

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

UUMA2. Lainsäädännön kehittämisen tarve Mara ja Masa. Pirkanmaan UUMA2-alueseminaari UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA

UUMA2. Lainsäädännön kehittämisen tarve Mara ja Masa. Pirkanmaan UUMA2-alueseminaari UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA UUMA2 UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017 Lainsäädännön kehittämisen tarve Mara ja Masa Pirkanmaan UUMA2-alueseminaari Tampere 29.10.2015 Marjo Ronkainen, Ramboll VNA (591/2006, 403/2009)

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

Luonnos uudeksi MARAasetukseksi. Else Peuranen, ympäristöministeriö MARA-MASA -neuvottelupäivä, , SYKE

Luonnos uudeksi MARAasetukseksi. Else Peuranen, ympäristöministeriö MARA-MASA -neuvottelupäivä, , SYKE Luonnos uudeksi MARAasetukseksi Else Peuranen, ympäristöministeriö MARA-MASA -neuvottelupäivä, 22.11.2016, SYKE Esityksen sisältö Soveltamisala Määritelmät Jätteen hyödyntämisen ja siihen liittyvän välivarastoinnin

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat Keräysvälineet Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 Rakennus- ja purkujätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Biokaasua Varsinais-Suomessa -seminaari 16.2.2016 Eljas Hietamäki Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä

Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä ReUSE seminar Ulla-Maija Mroueh VTT Technical Research Centre of Finland Rakennusosien uudelleenkäytön sääntely Miten jäte-

Lisätiedot

Broilertilojen ympäristöluvat

Broilertilojen ympäristöluvat Broilertilojen ympäristöluvat Lähde: www.ymparisto.fi Kuva Pekka Koskinen Ympäristölupavaatimukset Eläinsuoja tarvitsee ympäristöluvan, jos se on tarkoitettu vähintään (YSA 1 1 momentti 11 kohta) 10 000

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Viitekehys YSL Ympäristön tilatavoitteet ja - vaatimukset Asetukset

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Viite. MAKSUTAULUKKO euroa. Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat. Ehdotus uudeksi maksuksi. maksu

Viite. MAKSUTAULUKKO euroa. Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat. Ehdotus uudeksi maksuksi. maksu Viite MAKSUTAULUKKO euroa Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat Metsäteollisuus - sahalaitos tai viilutehdas - puunsuojauskemikaaleja käyttävä laitos Nykyinen maksu Ehdotus uudeksi maksuksi Metalliteollisuus

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet)

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Yritysneuvojakoulutus Gardenia 28.2.2008 Ympäristötarkastaja Hannu Arovaara Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Ongelmajätteet Jätelaki (1072/1993) Jäte: aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat

Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat MAKSUTAULUKKO euroa Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat KUOPIO vanhat maksut Metsäteollisuus - sahalaitos tai viilutehdas, 4 100,00 - puunsuojauskemikaaleja käyttävä laitos 4 100,00 KUOPIO ehdotus

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

ristöhuolto ongelmia vai hallittua hoitoa? Killerjärvi helmikuu 2010

ristöhuolto ongelmia vai hallittua hoitoa? Killerjärvi helmikuu 2010 Hevostallien ympärist ristöhuolto ongelmia vai hallittua hoitoa? Killerjärvi helmikuu 2010 YSL 4 yleiset periaatteet 1. Ennaltaehkäisyn ja haittojen minimoinnin periaate 2. Varovaisuus- ja huolellisuusperiaate

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely. INFRA ry Tiina Olin

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely. INFRA ry Tiina Olin Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan tarve Maa-aineslupa tarvitaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017 UUMA2. Uusiomateriaalit maarakentamisessa 23.10.2015. Marjo Ronkainen, Ramboll

UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017 UUMA2. Uusiomateriaalit maarakentamisessa 23.10.2015. Marjo Ronkainen, Ramboll UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA Uusiomateriaalit maarakentamisessa 23.10.2015 Marjo Ronkainen, Ramboll -ohjelma 2 Työntöä markkinoille Yritykset Vetoa markkinoille Julkinen taho 3 Toteutus 1.Tiedon

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN

YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN 07.03.2016 Ympäristönsuojelulain uudistaminen, ehdotuksen keskeiset kohdat: Lakiuudistuksen 3. vaihe ollut lausunnolla, lausuntoaika päättyy tänään. Ehdotuksen

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa Valtakunnalliset jätehuoltopäivät, Tampere, 7.10.2015 Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 7.10.2015 1 Tavanomaisen jätteen kaatopaikka

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Kaatopaikka-asetuksen vaikutukset ja valvonta. KokoEko-seminaari, Kuopio, 11.2.2014

Kaatopaikka-asetuksen vaikutukset ja valvonta. KokoEko-seminaari, Kuopio, 11.2.2014 Kaatopaikka-asetuksen vaikutukset ja valvonta KokoEko-seminaari, Kuopio, 11.2.2014 Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 12.2.2014 1 Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 331/2013 Voimassa 1.6.2013

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS Helsinki 17.2.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2005 Y 345 12 No YS 301 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Oulun läänin jätesuunnitelman

Oulun läänin jätesuunnitelman Oulun läänin jätesuunnitelman Jätesuunnitelma on jätelain velvoitteita Jäte on aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä tai on velvollinen poistamaan käytöstä. (jätelaki

Lisätiedot

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus Ympäristölupa Tärkein ympäristönsuojelulainsäädännön ennakkovalvontainstrumentti kuuluu hallinnollisiin ohjauskeinoihin on yksilöllinen hallintopäätös korostaa mm. ennalta varautumisen periaatetta Ympäristöluvat

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPATAKSA UURAISTEN KUNTA

YMPÄRISTÖLUPATAKSA UURAISTEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPATAKSA UURAISTEN KUNTA UURAISTEN KUNNNAN MAASEUTUYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 11.12. 2012 UURAISTEN KUNNANHALLITUS HYVÄKSYNYT 17.12. 2012 384 Voimaan 1.1.2013 2 Ympäristönsuojelulaki 105 Tämän lain

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 :n mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee höyryvoimalaitoksen toiminnan lopettamisen jälkeisiä toimia,

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 :n mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee höyryvoimalaitoksen toiminnan lopettamisen jälkeisiä toimia, Etelä-Suomi Päätös Nro 9/2011/1 Dnro ESAVI/647/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 :n mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee höyryvoimalaitoksen

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Miten prosessi etenee, kun BAT-päätelmät on hyväksytty. Ilmansuojelupäivät 20.8.2014 Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö

Miten prosessi etenee, kun BAT-päätelmät on hyväksytty. Ilmansuojelupäivät 20.8.2014 Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Miten prosessi etenee, kun BAT-päätelmät on hyväksytty Ilmansuojelupäivät 20.8.2014 Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Direktiivilaitosten luvat käytävä läpi, kun laitoksen pääasiallisen

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 PÄÄTÖS Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 ASIA Viljo Viljanmaan Nahkatehdas Oy:n ympäristölupahakemus, Seinäjoki HAKIJA Viljo Viljanmaan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus HAKIJA Oy Teboil Ab PL 102 00121 HELSINKI KIINTEISTÖT Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, 31900 PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus 619-425-2-17 Kiinteistön omistaa Oy Teboil Ab. VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa Valvonnan näkökulma

Eläinsuojan ympäristölupa Valvonnan näkökulma Eläinsuojan ympäristölupa Valvonnan näkökulma Ympäristöosaaminen maatilan toiminnan vahvuutena 5.5.2014 Jyväskylä Harri Liukkonen, Keski-Suomen ELY-keskus Milloin tarvitaan Ympäristön pilaantumisen vaaraa

Lisätiedot

Standardien merkitys jätelainsäädännössä

Standardien merkitys jätelainsäädännössä Standardien merkitys jätelainsäädännössä Uudet yhteiset standardit ympäristöanalytiikkaan seminaari SFS:ssä 13.5.2014 11:45-16:15 Malminkatu 34, Helsinki Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013),

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa. KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa. KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015 Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015 Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 17.2.2015 1 Tavanomaisen jätteen kaatopaikka VNA kaatopaikoista

Lisätiedot

Jätteen keräystoiminnan merkitseminen jätehuoltorekisteriin

Jätteen keräystoiminnan merkitseminen jätehuoltorekisteriin Ympäristöministeriö MUISTIO Ympäristönsuojeluosasto 5.4.2013 Jätteen keräystoiminnan merkitseminen jätehuoltorekisteriin jätelaki (646/2011) 6 1 mom. 10 kohta, 100 valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012),

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA HYVINKÄÄN KAUPUNKI Ympäristölautakunta 1(5) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Ympäristölautakunta 24.11.2016 95 Voimaantulopäivä 1.1.2017 1 Soveltamisala 1.1 Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

MARA-asetuksen uudistus. Neuvotteleva virkamies Else Peuranen, ympäristöministeriö YGOFORUMin seminaari 2.11.2015, Helsinki

MARA-asetuksen uudistus. Neuvotteleva virkamies Else Peuranen, ympäristöministeriö YGOFORUMin seminaari 2.11.2015, Helsinki MARA-asetuksen uudistus Neuvotteleva virkamies Else Peuranen, ympäristöministeriö YGOFORUMin seminaari 2.11.2015, Helsinki MARA-asetuksen (591/2006) ilmoitusmenettely Sovelletaan tietyissä käyttökohteissa

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 2014

SIIKALATVAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 2014 1 Khall. 30.06.2014 156 Liite 72 Kvalt. 06.10.2014 50 Liite 33 SIIKALATVAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 2014 - ympäristönsuojelun maksutaksa Hyväksytty Siikalatvan kunnanvaltuustossa 06.10.2014

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2015/1 Dnro ISAVI/55/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2015 ASIA Varkauden tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Varkaus, Joroinen ja Rantasalmi HAKIJA

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kuninkaankatu 25-27

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kuninkaankatu 25-27 HAKIJA Pirkanmaan Osuuskauppa / Kari Mäkelä Åkerlundinkatu 11A 33101 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-103-9901-0 osoitteessa Kuninkaankatu 25-27 VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Ympäristölautakunta Ypv/3 18.09.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Ympäristölautakunta Ypv/3 18.09.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) 270 Alfrane Oyn ympäristöluvan raukeaminen HEL 2012-011699 T 11 01 00 00 Päätös Asian käsittely Luvanhaltija päätti Alfrane Oy:n kalankäsittelylaitoksen ympäristöluvan

Lisätiedot

Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa täyttöohje

Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa täyttöohje Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa täyttöohje Yleistä Valtioneuvoston asetuksessa eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (591/2006, liitteitä koskeva muutos 403/2009) määritellään

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Salo 6.3.2013 Oikeus vesialueen ruoppaukseen VL 2:6: Lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU VAASAN HALLINTO-OIKEUS Valitus ympäristöluvasta/ Turun Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien maastoharjoittelurata/liedon Rakennus- ja ympäristölautakunta 101/25.6.2008 (Ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot