Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus tienrakentamisessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus tienrakentamisessa"

Transkriptio

1 Hanna Kauppila Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 51/2007

2

3 Hanna Kauppila Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 51/2007 Tiehallinto Vaasa 2007

4 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISSN TIEH v Vaasan tiepiiri PL 93 Korsholmanpuistikko Vaasa Puhelin

5 Hanna Kauppila: Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus. Vaasa Tiehallinto, Vaasan tiepiiri. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 51/ s. + liitt. 6 s. ISSN , TIEH v. Asiasanat: tienrakennus, jätteet, uusiokäyttö, ympäristöluvat, lainsäädäntö, opinnäytteet, Vaasan tiepiiri Aiheluokka: U502/504 TIIVISTELMÄ Tämä opinnäytetyö käsittelee tienrakennushankkeiden alta purettavien talojen, putkisiltojen, tievalaistuksen, kaiteiden, vanhan asfaltin ja kaadetun metsän materiaalien lajittelua ja niiden mahdollisia uusiokäyttökohteita sekä uusiokäyttöön tarvittavia ympäristölupia ja ympäristönsuojelulain mukaisia ilmoituksia. Työhön on koottu lisäksi Vaasan tiepiirin alueelta näihin liittyviä toimijoita. Opinnäytetyö on kirjoitettu aiheeseen liittyvien lakien ja muun lähdekirjallisuuden sekä alan asiantuntijoilta ja viranomaisilta saatujen tietojen perusteella. Luonnosta saatavan kiviaineksen määrä on rajallinen. Tienrakennushankkeiden yhteydessä tehdyissä raivauksissa syntyy betonia, tiiltä, vanhaa asfalttia sekä kantoja ja hakkuutähteitä, jotka teknisten ominaisuuksiensa perusteella sopisivat uusiokäyttöön tierakenteissa ja näin korvaisivat luonnon kiviaineksia. Jätelain mukaan käytöstä poistettu aine tai esine on kuitenkin jätettä ja ympäristönsuojelulain 28 :n 4 kohdan mukaan jätteen laitos- tai ammattimainen hyödyntäminen vaatii ympäristöluvan. Näistä syntyvistä materiaaleista ainoastaan betonia voidaan uusiokäyttää ilman lupaa Valtioneuvoston asetuksen eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa perusteella. Tästä on kuitenkin tehtävä ilmoitus ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Lainsäädäntö ei kuitenkaan anna suoria vastauksia kaikkiin lupa-asioihin, vaan luvanvaraisuus saattaa riippua ympäristöviranomaisen tulkinnoista. Luvanvaraisuudessa on myös alueellisia ja tapauskohtaisia eroja.

6 Hanna Kauppila: Hantering av rivnings- och röjningsmaterial samt krav på tillstånd för återvinning inom vägbyggnad. Vasa Vägförvaltningen, Vasa vägdistrikt. Vägförvaltningens interna publikationer 51/ s. + liitt. 6 s. ISSN , TIEH v. Ämnesord: vägbyggnad, avfall, återvinning, miljötillstånd, lagstiftning, lärdomsprov, Vasa vägdistrikt SAMMANFATTNING Detta lärdomsprov behandlar sortering av material från hus, rörbroar, vägbelysning, räcken, gammal asfalt och skog som rivs och fälls undan vägbyggnadsprojekt samt eventuella objekt där detta material kan återanvändas. Dessutom behandlas också miljötillstånd som behövs för återvinningen samt medelanden i enlighet med miljöskyddslagen. I arbetet har också sammanställts aktörerna i anknytning till detta inom Vasa vägdistrikt. Lärdomsprovet har skrivits på basis av lagar i anknytning till ämnet och annan källitteratur samt utgående från uppgifter som fåtts av experter inom branschen samt myndigheter. Den mängd stenmaterial som fås från naturen är begränsad. Vid röjningarna i samband med vägbyggnadsprojekt fås betong, tegel, gammal asfalt samt stubbar och avverkningsavfall, som på grund av sina tekniska egenskaper skulle lämpa sig för återvinning i vägkonstruktioner och således ersätta stenmaterial från naturen. Enligt avfallslagen räknas material eller föremål som tagits ur bruk som avfall, och enligt miljöskyddslagens 28 4 punkt kräver återanvändning av avfall som sker i en anläggning eller yrkesmässigt miljötillstånd. Av de material som uppkommer kan endast betong återanvändas utan tillstånd på basis av statsrådets förordning om återanvändning av vissa avfall inom jordbyggnad. Meddelande om detta ska dock skickas till miljöskyddets datasystem. Lagstiftningen ger dock inte direkta svar på alla tillståndsfrågor, utan kravet på tillstånd kan bero på miljömyndighetens tolkningar. Det finns också skillnader i kravet på tillstånd regionalt och från fall till fall.

7 Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus 5 Sisältö 1 JOHDANTO 9 2 TYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 10 3 JÄTEDIREKTIIVI 11 4 JÄTELAKI 1072/ Jätelakiin liittyviä säädöksiä Määritelmiä ja tavoitteet Soveltamisala Jätteen haltijan velvollisuudet Jätehuolto Viranomaiset 13 5 VALTIONEUVOSTON ASETUS ERÄIDEN JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMISESTÄ MAARAKENTAMISESTA 591/ Asetuksen tavoitteet ja tarkoitus Asetuksen soveltamisala Jätteen hyödyntämistä koskevat vaatimukset Soveltamisalaan kuuluvat jätteet ja niiden laadunhallinta Laadunvarmistusjärjestelmä Perus- ja laadunvalvontatutkimukset Ilmoitus ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 17 6 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS KAATOPAIKOISTA 861/ Päätöksen tavoite ja kaatopaikan määritelmä Pysyvän jätteen kaatopaikat Tavanomaisten jätteiden kaatopaikat Ongelmajätteiden kaatopaikat Jätteestä annettavat tiedot 19 7 JÄTEVEROLAKI 495/ YMPÄRISTÖNSUOJELULAKI 86/ Lain tavoite ja soveltamisala Yleiset periaatteet Selvilläolovelvollisuus Ympäristönsuojeluasetus 22

8 6 Purku- ja raipuuvausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus 9 YMPÄRISTÖLUPA Ympäristöluvan tarve Lupaviranomaiset Ympäristölupavirastot Ympäristökeskukset Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen Lupaprosessi Luvan hakeminen Lupahakemuksesta tiedottaminen Lupaharkinta ja päätös Luvan voimassaolo Ympäristölupien käsittelyaika Ympäristölupien käsittelymaksut YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAINEN ILMOITUS Ilmoitusvelvolliset toiminnot Viranomaiset Ilmoituksen sisältö Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus Ilmoitus jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa Ilmoitusajat Ilmoituksista perittävät maksut LUPASÄÄNTELYN ONGELMIA JA KEHITTÄMISMAHDOLLISUUKSIA RAKENNUSJÄTTEIDEN LAJITTELU Lajitteluvelvollisuus Lajitteleva purku Miksi kannattaa lajitella jätteet Jätteiden lajittelu ja kuljetus työmaalla MAARAKENTAMISEEEN SOVELTUVAT PURKUMATERIAALIT Asfaltti Asfalttirouhe ja -murske Asfaltin ominaisuudet Asfaltti ja ympäristö Käyttökohteet Varastointi Uusiokäytön luvanvaraisuus Urakoitsijoiden työmaakäytäntöjä 40

9 Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus Betoni Betonimurskeen valmistus Betonimurskeen luokitus Betonimurskeen ominaisuudet Betonimurske ja ympäristö Käyttökohteet Uusiokäytön luvanvaraisuus Urakoitsijoiden työmaakäytäntöjä Tiili Tiilimurske Tiilimurskeen ominaisuudet Käyttökohteet Uusiokäytön luvanvaraisuus KIERRÄTYKSEEN MENEVÄT MATERIAALIT Puu Purkupuu Kannot ja hakkuutähteet Metalli Kierrätysmetalli Kaiteet, teräsputkisillat ja teräksiset valaisinpylväät Ongelmajätteet Rakennustyömaan ongelmajätteet Kyllästetty puu Puiset valaisinpylväät ja lamput Muu kierrätyskelpoinen rakennusjäte ja sekajäte ALUEELLISIA TOIMIJOITA Alueelliset jätehuoltoyhtiöt Ab Stormossen Oy Ab Ekorosk Oy Oy Botniarosk Ab Millespakka Oy Lakeuden Etappi Oy Vestia Oy Kuljetusyhtiöitä Lassila & Tikanoja Oyj SITA Findland Oy Ab Metallin kerääjiä Kuusakoski Jylhän Metalliromu Oy Stena Metalli Oy 57

10 8 Purku- ja raipuuvausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus tierakentamisessa 15.4 Kantojen ja hakkuutähteiden vastaanottajia L & T Biowatti Oy UPM Kymmene Oyj Lohja Rudus Oy Ab YHTEENVETO LÄHTEET LIITTEET 66

11 Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus JOHDANTO 9 1 JOHDANTO Luonnosta otettua kiviainesta käytetään Suomessa noin 100 miljoonaa tonnia vuodessa ja tästä kivimäärästä menee lähes puolet väylärakentamiseen. 20 % kiviaineksesta saadaan rakentamispaikalta, mutta loput 80 % joudutaan kuljettamaan paikalle muualta. Kiviainesta tarvittaisiin etenkin kasvavien asutuskeskusten lähistöllä, minne on toisaalta koko ajan vaikeampi saada ympäristölupia uusia ottamoita varten. Siksi kuljetusmatkat ottamolta työmaalle pitenevät ja samalla kiviaineksen hinta nousee (Mroueh, Mäkelä, Nousiainen & Valkeisenmäki 2007). Tienrakennushankkeiden yhteydessä joudutaan kaatamaan metsää, purkamaan taloja ja muita tielinjalla olevia esteitä, kuten tievalaistusta ja kaiteita. Näistä raivaustöistä syntyvät materiaalit voidaan suurelta osin kierrättää, kun ne lajitellaan oikein. Osa materiaaleista voidaan käyttää hyödyksi maarakentamisessa, ja korvata näin luonnosta otettavia kiviaineksia. Ongelmana on, että raivauksessa syntyvät materiaalit määritellään jätelain mukaan jätteeksi. Jätelain mukaan jätteet tulisi hyödyntää, jos se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Ensisijaisesti jätteet tulisi käyttää hyödyksi aineena ja toissijaisesti energiana. Raivauksessa syntyviä materiaaleja uusiokäytettäessä on tiedettävä materiaalin ominaisuudet, mihin käyttöön se soveltuu ja edellyttääkö toiminta ympäristölupaa tai ilmoituksen tekemistä.

12 10 Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus TYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 2 TYÖN TARKOITUS JA TAVOITE Tiehallinnon urakoissa rakennetaan uusia teitä ja korjataan vanhoja, jolloin saatetaan joutua myös purkamaan rakennuksia, kaatamaan puita tai kaivamaan ylös asfalttia. Puretuista rakennuksista jää tiiliä ja betonia, jotka teknisiltä ominaisuuksiltaan soveltuisivat uusiokäyttöön maarakentamisessa. Samoin kannot ja hakkuutähteet voitaisiin hakettaa ja käyttää hyödyksi. Ongelmana on, ettei tarkasti tiedetä, mitä lupia tai ilmoituksia materiaalien uusiokäyttöön vaaditaan, tai voidaanko materiaaleja hyödyntää joissain kohteissa ilman lupaa. Tiehallinnon vuoteen 2010 tähtäävässä ympäristöohjelmassa Kohti ekotehokasta liikennejärjestelmää puhutaan ekotehokkaasta materiaalien käytöstä. Tiehallinto pyrkii estämään jätteiden syntyä mm. lisäämällä luonnonmateriaalien korvaamista muutoin jätteeksi joutuvilla materiaaleilla ja tähän kaivataan ohjeistusta. Työn tavoitteena on selvittää purkukohteissa syntyvien materiaalien hyödyntämiseen tarvittavat luvat ja ilmoitukset. Lisäksi työssä selvitetään, mitä tulee tehdä niille materiaaleille, joita syntyy raivauksessa, mutta jotka eivät sovellu uusiokäyttöön maarakentamisessa, esimerkiksi metallit ja ongelmajätteet. Tarkoituksena on luoda selkeä ohje, josta selviää, miten materiaalit tulee lajitella, minne ne tulee viedä, tarvitaanko mahdolliseen uusiokäyttöön lupa tai ilmoitus ja mihin tällöin tulee ottaa yhteyttä. Näistä tiedoista kootaan vielä työn loppuun yhteenvetomaisesti materiaaliohjekortit. Työhön on tarkoitus kerätä myös tietoja alueellisista toimijoista. Työssä käsitellään esimerkkeinä rakennusten purussa syntyvää tiiltä ja betonia, päällysteiden purussa syntyvää asfalttia, metsien kaadossa jäljelle jääviä kantoja ja hakkuutähteitä sekä vanhaa tievalaistusta, tiekaiteita ja käytöstä poistettavia teräsputkirumpuja. Alueellisesti työ on rajattu käsittelemään Vaasan tiepiirin eli entisen Vaasan läänin aluetta ja sen alueen lupakäytäntöjä sekä alueellisia toimijoita. Lupakäytännöt vaihtelevat jonkin verran eri ympäristökeskusten alueilla sekä ympäristökeskusten ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten kesken. Työ toteutetaan tutkimalla aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja lakeja. Näiden lähteiden tueksi kerätään tietoja Tiehallinnon käyttämiltä alueen suurimmilta urakoitsijoilta sekä lupaviranomaisilta ja muilta asiantuntijoilta.

13 Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus JÄTEDIREKTIIVI 11 3 JÄTEDIREKTIIVI Ensimmäinen direktiivi jätteistä (75/442/ETY) on annettu Vuoden 1975 direktiivi uudistettiin täysin vuonna 1991, ja viimeisin päivitetty versio (2006/12/EY) on annettu Direktiivin alussa määritellään, ettei direktiiviä sovelleta ilmakehään päästettyihin kaasumaisiin päästöihin eikä jätteisiin, jotka kuuluvat muun lainsäädännön alaan, kuten radioaktiiviset jätteet ja jätevedet. Direktiivissä vaaditaan jäsenvaltioita toteuttamaan toimenpiteet, joilla ensisijaisesti pyritään estämään ja vähentämään jätteiden tuottamista ja toissijaisesti hyödyntämään jätteitä, esimerkiksi kierrättämällä tai käyttämällä jätettä energialähteenä. Jätteiden hyödyntämisessä tulee kiinnittää huomiota siihen, ettei hyödyntämistoiminnoista aiheudu vaaraa tai haittaa ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Jäsenvaltiot velvoitetaan perustamaan yhtenäinen ja riittävä käsittelyverkosto niin, että yhteisö on omavarainen jätteenkäsittelyn suhteen. Jäsenvaltioiden tulee myös laatia jätehuoltosuunnitelma. Sen tulee sisältää seuraavat asiat: käsiteltävien ja hyödynnettävien jätteiden alkuperä, laji ja määrä, yleiset tekniset vaatimukset, tiettyjä jätteitä varten tarvittavat erityisjärjestely, sekä jätteiden huolehtimiseen sopivat laitokset ja paikat. Jätehuoltosuunnitelman tekevät jäsenvaltion nimeämät toimivaltaiset viranomaiset, jotka huolehtivat direktiivin toimeenpanosta jäsenmaassa. Direktiivin mukaan kaikki jätteiden huolehtimis- ja hyödyntämistoimet, jotka on listattuna direktiivin liitteissä II A ja B ovat luvanvaraisia. Huolehtimistoimia ovat esimerkiksi jätteen sijoittaminen maahan tai maan päälle ja pysyvä varastointi. Hyödyntämistoimiksi luetaan esimerkiksi jätteen käyttö polttoaineena tai muutoin energian tuottamiseksi sekä metallien ja metalliyhdisteiden kierrätys ja talteenotto. Direktiivi velvoittaa rekisteröimään sellaiset laitokset ja yritykset, joiden toiminta ei ole luvanvaraista, mutta jotka keräilevät tai kuljettavat jätteitä ammattimaisesti tai jotka järjestävät jätteistä huolehtimista tai hyödyntämistä muitten puolesta. Laitosten ja yritysten on myös pidettävä kirjaa jätteiden laadusta, määrästä ja alkuperästä sekä tarvittaessa lisäksi määränpäästä, keräilytiheydestä, kuljetustavasta ja käsittelymenetelmistä. Kirjanpito tulee pyydettäessä luovuttaa viranomaisille. Viranomaisten on myös tehtävä tarkastuksia sekä luvanvaraisissa että vain rekisteröidyissä yrityksissä ja laitoksissa. Jätteen huolehtimiskustannuksista vastataan saastuttaja maksaa -periaatteella. Ensisijaisesti maksaja on jätteen haltija, joka antaa jätteen keräilijän tms. yrityksen haltuun tai jätteen aikaisemmat haltijat tai valmistaja, jonka tuotteesta jäte on peräisin. Komissio valvoo direktiivin määräysten sisällyttämistä jäsenmaakohtaisiin lakeihin vaatimalla joka kolmas vuosi sektorikohtaisen kertomuksen, joka kattaa myös muut asiaankuuluvat direktiivit. (2006/12/EY)

14 12 Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus JÄTELAKI 1072/ JÄTELAKI 1072/ Jätelakiin liittyviä säädöksiä Ensimmäinen jätelaki on annettu ja viimeisimmät muutokset siihen on tehty Jätelakia ohjaa Euroopan Unionin Neuvoston antama direktiivi jätteistä. Jätelaki on kansallinen sovellus direktiivissä annetuista määräyksistä. Jätelakia tarkentaa jäteasetus (1390/1993), sekä erinäiset muut valtioneuvoston asetukset ja päätökset, kuten valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (591/2006) ja valtioneuvoston päätös rakennusjätteistä (294/1997) sekä jäteverolaki (495/1996). 4.2 Määritelmiä ja tavoitteet Jätelaissa jätteellä tarkoitetaan "ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä". Jäteasetuksen liitteeseen 1 on listattu jäteluokat, eli ne tuotteet ja materiaalit, jotka määritellään jätteeksi. Jätteiden hyödyntämisellä tarkoitetaan "toimintaa, jonka tarkoituksena on ottaa talteen ja käyttöön jätteen sisältämä aine tai energia" (JäteL 3 :n 10 kohta), myös kierrätys luetaan hyödyntämiseksi. Käsittely on määritelty toiminnaksi, "jonka tarkoitus on jätteen vaarattomaksi tekeminen tai lopullinen sijoittaminen" (JäteL 3 :n 11 kohta). Hyödyntämisja käsittelytoiminnot on listattu jäteasetuksen liitteisiin 5 ja 6. (L1072/1993, HE 77/1993, 1390/1993.) Jätelain tavoitteena on tukea kestävää kehitystä eli edistää luonnonvarojen järkevää käyttöä ja estää jätteistä aiheutuvia vaaroja tai haittoja terveydelle ja ympäristölle. (L1072/1993) 4.3 Soveltamisala Jätelakia sovelletaan koskemaan jätettä, sen synnyn ehkäisemistä ja sen haitallisten tai vaarallisten ominaisuuksien vähentämistä. Lisäksi jätelaki koskee jätteen hyödyntämisen edistämistä, jätehuollon muuta järjestämistä sekä roskaantumista ja tällaisen alueen puhdistamista. Jätelaki ei koske jätteitä, joista on säädetty muussa lainsäädännössä. Jätteistä aiheutuvaa ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen kuuluu ympäristösuojelulakiin. (L1072/1993) 4.4 Jätteen haltijan velvollisuudet Selvilläolovelvollisuus tarkoittaa, että jätteen haltijan on oltava selvillä hallussaan olevasta jätteestä: mitä jäte on, paljonko sitä on, mistä se on peräisin, mitkä ovat sen jätehuollon kannalta merkittävimmät ominaisuudet ja onko jätteellä terveys- tai ympäristövaikutuksia. Jätteen haltijalla on myös kirjanpitovelvollisuus, mikäli toiminnalla on ympäristölupa tai toimija on ongelmajätteen tuottaja tai sen ammattimainen kuljettaja. Kirjaa on pidettävä mm. syntyneen, kerätyn, varastoidun, kuljetetun, hyödynnetyn, käsitellyn, myydyn ja välitetyn jätteen määrästä, lajista, laadusta ja alkuperästä.

15 Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus JÄTELAKI 1072/ Yleisellä huolehtimisvelvollisuudella laissa tarkoitetaan sitä, että kaikessa toiminnassa on pyrittävä siihen, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Lisäksi on huolehdittava, ettei jätteestä aiheudu merkityksellistä haittaa tai vaikeutta jätehuollon järjestämiselle, eikä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. (L1072/1993) 4.5 Jätehuolto Jätehuollolla tarkoitetaan jätelaissa seuraavaa "jätteen keräystä, kuljetusta, hyödyntämistä ja käsittelyä sekä näiden toimintojen tarkkailua ja käsittelypaikan jälkihoitoa" (JäteL 3 :n 8 kohta). Jätelain perustelujen mukaan velvollisuus erotella jäte, pyrkiä hyödyntämään se ja järjestämään jätehuolto niin, ettei siitä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle koskee kaikkia jätteen haltijoita. Jätelain hierarkian mukaan jätteen syntyä on pyrittävä ehkäisemään. Kun jätettä kuitenkin syntyy, on se ensisijaisesti pyrittävä käyttämään uudelleen tai hyödyntämään sen sisältämä aine. Toissijaisesi jätteestä pyritään ottamaan talteen sen sisältämä energia. Viimeisenä käsittelyvaihtoehtona on jätteen poltto ilman energian talteenottoa tai sijoittaminen kaatopaikalle. Jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, eikä jätettä saa hylätä tai käsitellä hallitsemattomasti. Jätteet on myös kerättävä ja pidettävä toisistaan erillään, mikäli se on terveydelle tai ympäristölle hyödyllistä tai aiheellista jätehuollon asianmukaisen järjestämisen kannalta sekä teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Erilaatuiset ongelmajätteen on myös pidettävä toisistaan ja muista jätteistä erillään. Jätteestä aiheutuvista kustannuksista vastaa jätteen haltija tai edellinen haltija. Jätemaksut määrittelee kunta, jolla on jätelain nojalla mahdollisuus periä korkeampi maksu lajittelemattomasta kuin lajitellusta jätteestä, myös kierrätyskelpoisesta jätteestä voidaan periä pienempi maksu kuin hyödyntämiseen kelpaamattomasta jätteestä, joka joutuu kaatopaikalle. Määritellyistä jätetaksoista voidaan poiketa yksittäistapauksessa. (L1072/1993, HE 77/1993) 4.6 Viranomaiset Jätelain viranomaisina toimivat ympäristöministeriö, ympäristökeskukset ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset. Ympäristöministeriö toimii johtavana, kehittävänä ja ohjaavana viranomaisena, sekä valvoo jätteen maastavientiä, maahantuontia ja jätelain alaisia siirtoja Suomen alueen kautta. Alueelliset ympäristökeskukset kehittävät ja ohjaavat laissa annettuja säännöksiä alueellaan, sekä toimivat valvovana virnaomaisena. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävä on valvoa laissa määrättyjä säännöksiä kunnissa. Jätteen kansainvälisiä siirtoja valvoo tullilaitos yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. (L1072/1993)

16 14 Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus VALTIONEUVOSTON ASETUS ERÄIDEN JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMISESTÄ MAARAKENTAMISESTA 591/ VALTIONEUVOSTON ASETUS ERÄIDEN JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMISESTÄ MAARAKENTAMISESTA 591/ Asetuksen tavoitteet ja tarkoitus Valtioneuvoston asetuksen eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa tarkoituksena on edistää jätteiden hyödyntämistä määrittelemällä ne edellytykset, joiden täyttyessä asetuksessa määriteltyjen jätteiden käyttöön maarakentamisessa ei tarvita ympäristölupaa. Kevennetty ja selkeytetty ilmoitusmenettely lupamenettelyn sijaan parantaa jätteiden kilpailuasemaa luonnonmateriaaleihin verrattuna. Asetuksella pyritään kuitenkin varmistamaan, että ympäristösuojelun korkea taso säilyy. (VNa 591/2006) 5.2 Asetuksen soveltamisala Asetusta sovelletaan tällä hetkellä jätteenä pidettävän betonimurskeen sekä kivihiilen, turpeen ja puuperäisen aineksen polton lento- ja pohjatuhkien laitos- tai ammattimaiseen hyödyntämiseen seuraavissa maarakentamiskohteissa: - yleiset tiet, kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät sekä niihin välittömästi liittyvät tienpitoa tai liikennettä varten tarpeelliset alueet, pois lukien meluesteet - pysäköintialueet - urheilukentät, virkistys- ja urheilualueiden reitit - ratapihat sekä teollisuus-, jätteenkäsittely- ja lentoliikenteen alueiden varastointikentät ja tiet. Toteutuksen tulee kuitenkin noudattaa maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettua katusuunnitelmaa, yleisen alueen toteuttamissuunnitelman, luvan tai ilmoituksen mukaisesti taikka yleisistä teistä annetussa laissa (243/1954) tai maantielaissa (503/2005) tarkoitettua tiesuunnitelmaa. Asetusta ei sovelleta tärkeillä tai muilla vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla (luokat I-II), eikä kaivojen läheisyydessä, vaan tällöin toimintaan tarvitaan edelleen lupa. Asetuksen soveltamisalat on tarkasti määritelty siksi, ettei todellisuudessa loppusijoittamiseksi tarkoitettua toimintaa naamioitaisi jätteen hyödyntämiseksi ilman ympäristölupaa. (VNa 591/2006) 5.3 Jätteen hyödyntämistä koskevat vaatimukset Asetuksen mukaisessa jätteiden hyödyntämisessä on ympäristösuojelulain ja jätelain lisäksi noudatettava seuraavia vaatimuksia: - haitallisten aineiden liukoisuus ja pitoisuus eivät saa ylittää VNa:n liitteen 2 mukaisesti mitattuna liitteessä 1 esitettyjä raja-arvoja - haitallisten aineiden liukoisuus ei saa lisääntyä sekoitettaessa keskenään asetuksen soveltamisalaan kuuluvia jätteitä tai lisättäessä kalkkia, sementtiä tai muita vastaavia aineita

17 Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus VALTIONEUVOSTON ASETUS ERÄIDEN JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMISESTÄ MAARAKENTAMISESTA 591/ käytetään vain rakenteen vaatima määrä jätettä, enintään 150 senttimetriä - jäte ei saa joutua kosketuksiin pohjaveden kanssa ja etäisyys talousvesikaivoihin on oltava yli 30 metriä - jätettä sisältävä rakenne on peitettävä tai päällystettävä - jätteen varastointi ja muu toiminta järjestetään niin, että jätteen joutuminen ympäristöön estetään, eikä toiminnasta saa aiheutua muutakaan haittaa tai vaaraa ympäristölle tai terveydelle - varastointi hyödyntämispaikalla voidaan aloittaa aikaisintaan neljä viikkoa tai peitettynä kymmenen kuukautta ennen hyödyntämistä. Peittämisellä tarkoitetaan jätettä sisältävän rakenteen suojausta vähintään 10 senttimetrin paksuisella kerroksella luonnon kiviainesta, esimerkiksi soraa, hiekkaa tai kalliomursketta. Tällä pyritään estämään jätteen leviäminen ympäristöön. Päällystämisellä tarkoitetaan jätettä sisältävän rakenteen suojaamista vettä läpäisemättömällä materiaalilla, esimerkiksi asfaltilla. Päällysteen tyhjätila saa olla enintään 5 prosenttia. (VNa 591/2006) 5.4 Soveltamisalaan kuuluvat jätteet ja niiden laadunhallinta Asetuksen soveltamisalaan kuuluville jätteille tulee tehdä perustutkimukset ja laadunvarmistustutkimuksia. Perustutkimuksissa selvitetään jätteen ominaisuudet sen haitattomuuden osoittamiseksi. Laadunvarmistustutkimuksilla tarkkaillaan, että jätteen ominaisuudet pysyvät annettujen raja-arvojen mukaisina. Laadunhallintaa kuuluu laadunvarmistustutkimusten lisäksi laadunvarmistusjärjestelmä. (VNa 591/2006) Laadunvarmistusjärjestelmä Jätteen luovuttajalla tulee olla laadunvarmistusjärjestelmä, jonka on sisällettävä ainakin seuraavat kohdat: - laadunvalvontatutkimukset, joka sisältää mm. näytteenottosuunnitelman, tutkittavien aineiden raja-arvot, poikkeamien käsittelyn ja seuranta-asiakirjat - nimetyt vastuuhenkilöt ja näiden pätevyydet - ohjeet jätteen vastaanotosta, varastoinnista, käsittelystä ja toimittamisesta hyödyntämispaikkaan - laadunvarmistusjärjestelmän arviointi- tai auditointisuunnitelma - tarvittaessa puhtausvaatimukset, esimerkiksi jätteeseen kuulumattoman aineksen osuus - seuranta ja raportointi, joka pitää sisällään laadunvalvontapöytäkirjat, laatupoikkeamat ja niihin liittyvät toimenpiteet sekä hyödynnettäväksi toimitetun jätteen määrät, laatu ja toimituskohteet. (VNa 591/2006)

18 16 Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus VALTIONEUVOSTON ASETUS ERÄIDEN JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMISESTÄ MAARAKENTAMISESTA 591/ Perus- ja laadunvalvontatutkimukset Perustutkimuksissa selvitetään vakioiduin analyysi- ja testausmenetelmin ainakin jätteen koostumus ja haitallisten aineiden liukoisuus. Vähintään viiden vuoden välein tai mikäli toiminnassa tapahtuu muutoksia, on tehtävä lisätutkimuksia, joiden tarkoituksena on osoittaa että jäte vastaa edelleen perustutkimusten arvoja. Samalla on tarkistettava myös laadunvarmistusjärjestelmän ajantasaisuus. Betonimurskeen osalta perustutkimukset voidaan tehdä luovuttajakohtaisesti. (VNa 591/2006) Jätteen laatua tulee seurata laadunvalvontatutkimuksilla riittävän pitkästi, vähintään viidellä perättäisellä näytteenottosuunnitelman mukaisen tutkimuskerralla. Mikäli laatua ei ole seurattu, voidaan asetuksen mukaista käyttöä arvioida jäte-erittäin tehtävillä perustutkimuksilla. Laadunvarmistustutkimuksissa tarkastetaan vain kullekin jätteelle ns. kriittisiksi määritellyt aineet. Laadunvalvonnan tulokset saavat yksittäistapauksessa ylittää 30 %:lla rajaarvon, mikäli kahden vuoden aikana tehtyjen kokeiden keskiarvo ei ylitä rajaarvoa. (VNa 591/2006) Asetuksen liitteessä 1 on määritelty soveltamisalaan kuuluvat jätteet ja niiden sisältämien haitallisten aineiden pitoisuuksien ja liukoisuuksien rajaarvot. Liitteeseen on taulukoitu erikseen perustutkimusten ja laadunvarmistustutkimusten raja-arvot. Soveltamisalaan kuuluvia jätteitä voidaan lisätä asetukseen liitteitä lisäämällä. (VNa 591/2006) Näytteenottajalla tulee olla riittävä asiantuntemus jätenäytteiden ottamisesta ja näytteet tulee ottaa ensisijaisesti jatkuvasta jätevirrasta. Näytteenotossa ja näytteiden valmistuksessa on noudatettava seuraavia standardeja SFS-EN ja SFS-EN sekä standardiluonnosta pren Standardien vaatimuksista voidaan poiketa, mikäli niiden noudattaminen ei jätteen laadun vuoksi ole teknisesti tai taloudellisesti kohtuullisesti toteutettavissa. Asetuksen liitteen 2 kohdassa 2.2 on määritetty minkä standardin mukaan mikin määritys on tehtävä. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen mukaan näytteenotossa ja analysoinnissa tulee noudattaa myös soveltuvin osin kaatopaikkoja koskevia päätöksiä ja asetuksia. (VNa 591/2006, Lindroos 2007.) Lainsäädännön vaatimukset täyttäneitä selvityksiä ovat tehneet ainakin VTT ja Pirkanmaan ympäristökeskus. Muitakin asiantuntijalaitoksia voidaan käyttää, mikäli selvitykset täyttävät lainsäädännön vaatimukset. Mikäli vaatimukset eivät täyty, selvityksiä ei hyväksytä. (Lindroos 2007)

19 Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus VALTIONEUVOSTON ASETUS ERÄIDEN JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMISESTÄ MAARAKENTAMISESTA 591/ Ilmoitus ympäristönsuojelun tietojärjestelmään Vaikka jätteen hyödyntäminen ei vaadi ympäristölupaa, on siitä kuitenkin tehtävä ilmoitus ympäristönsuojelun tietojärjestelmään, kuten jätedirektiivissä ja jätelaissa velvoitetaan. Ilmoitus tehdään ympäristöhallinnon verkkosivuilta tulostettavalla lomakkeella, joka toimitetaan alueelliseen ympäristökeskukseen. Ilmoituksella halutaan varmistaa, ettei jätteiden todellista hautaamista maahan naamioitaisi maarakentamisen yhteydessä tapahtuvaksi hyödyntämiseksi. (VNa 591/2006) Ilmoituksen teosta kerrotaan tarkemmin luvussa 10. Seuraavasta kaaviokuvasta (Kuva 2) voi tarkistaa, riittääkö jätteen hyödyntämiseen ilmoituksen tekeminen vai tarvitaanko lupa. Jäte mukana asetuksen liitteessä Kyllä Käyttö asetuksen mukaista? Ei Ei Kyllä Laadunhallinta asetuksen mukaista? Ei Kyllä Kokonaispitoisuudet ja liukoisuudet raja-arvojen mukaiset? Ei Kyllä Ilmoitusmenettely Lupahakemus Kuva 1. Ilmoitusmenettelyn käytön ehdot (Kilpeläinen, Ojanen & Reinikainen 2006)

20 18 Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS KAATOPAIKOISTA 861/ VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS KAATOPAIKOISTA 861/ Päätöksen tavoite ja kaatopaikan määritelmä Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista on annettu , ja viimeisimmät muutokset siihen on tehty Päätöksen tavoitteena on suojella pinta- ja pohjavettä, maaperää ja ilmaa sekä torjua ilmastonmuutosta ja muita vastaavia laaja-alaisia ympäristövaikutuksia. Päätöksellä ohjataan kaatopaikkojen suunnittelua, perustamista, rakentamista, käyttöä, hoitoa, käytöstä poistamista ja jälkihoitoa, sekä jätteiden sijoittamista niille siten, ettei niistä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. (VNp 861/1997) Päätöksessä kaatopaikalla tarkoitetaan "jätteiden käsittelypaikkaa, jossa jätettä sijoitetaan maan päälle tai maahan, mukaan lukien - tuotantopaikan yhteydessä oleva paikka, jonne jätteen tuottaja sijoittaa omaa jätettään ja - yli vuoden käytössä oleva paikka, jossa jätettä varastoidaan väliaikaisesti; kaatopaikkana ei kuitenkaan pidetä - paikkaa, jossa jätettä puretaan sekä lajitellaan, yhdistettään tai valmistellaan muulla tavoin siirrettäväksi muualle esikäsiteltäväksi, käsiteltäväksi tai hyödynnettäväksi, - alle kolmen vuoden pituista jätteen varastointia ennen sen hyödyntämistä tai esikäsittelyä eikä - alle yhden vuoden pituista jätteen varastointia ennen sen käsittelyä" (VNp861/ :n 1 kohta). Kaatopaikat luokitellaan kolmeen eri luokkaan: ongelmajätteiden, tavanomaisten jätteiden ja pysyvien jätteiden kaatopaikat. Ympäristönsuojelulain ja -asetuksen nojalla kaatopaikoille on haettava ympäristölupa. Tästä luvasta ilmenee myös minkä kaatopaikkaluokan kaatopaikalle lupa on myönnetty. Lupaviranomaisen tullee tarkastaa, että kaatopaikka vastaa lupahakemusta ja lupamääräyksiä, ennen kuin se otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä. (VNp 861/1997) 6.2 Pysyvän jätteen kaatopaikat Pysyvällä jätteellä on määritelty tarkoitettavan päätöksessä seuraavaa "jätettä, joka ei liukene, pala tai reagoi muutoin fysikaalisesti tai kemiallisesti eikä hajoa biologisesti tai reagoi muiden aineiden kanssa aiheuttaen vaaraa terveydelle tai ympäristölle ja jossa ei pitkänkään ajan kuluessa tapahdu olennaisia muita fysikaalisia, kemiallisia tai biologisia muutoksia sekä jonka sisältämien haitallisten aineiden kokonaishuuhtoutuminen ja -pitoisuus samoin kuin jätteestä muodostuvan kaatopaikkaveden myrkyllisyys ympäristölle on merkityksetön eikä siitä ennen kaikkea aiheudu vaaraa pinta- ja pohjavesien laadulle".

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätelaki 1072/ 1993 VNP (861/1997) muutettu VNA:lla (202/2006) 1 Jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset huolehtimisvelvollisuudet, Jätelaki 6 Jäte on hyödynnettävä,

Lisätiedot

UUMA2. Lainsäädännön kehittämisen tarve Mara ja Masa. Pirkanmaan UUMA2-alueseminaari UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA

UUMA2. Lainsäädännön kehittämisen tarve Mara ja Masa. Pirkanmaan UUMA2-alueseminaari UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA UUMA2 UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017 Lainsäädännön kehittämisen tarve Mara ja Masa Pirkanmaan UUMA2-alueseminaari Tampere 29.10.2015 Marjo Ronkainen, Ramboll VNA (591/2006, 403/2009)

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Luonnos uudeksi MARAasetukseksi. Else Peuranen, ympäristöministeriö MARA-MASA -neuvottelupäivä, , SYKE

Luonnos uudeksi MARAasetukseksi. Else Peuranen, ympäristöministeriö MARA-MASA -neuvottelupäivä, , SYKE Luonnos uudeksi MARAasetukseksi Else Peuranen, ympäristöministeriö MARA-MASA -neuvottelupäivä, 22.11.2016, SYKE Esityksen sisältö Soveltamisala Määritelmät Jätteen hyödyntämisen ja siihen liittyvän välivarastoinnin

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Broilertilojen ympäristöluvat

Broilertilojen ympäristöluvat Broilertilojen ympäristöluvat Lähde: www.ymparisto.fi Kuva Pekka Koskinen Ympäristölupavaatimukset Eläinsuoja tarvitsee ympäristöluvan, jos se on tarkoitettu vähintään (YSA 1 1 momentti 11 kohta) 10 000

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Biokaasua Varsinais-Suomessa -seminaari 16.2.2016 Eljas Hietamäki Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Viitekehys YSL Ympäristön tilatavoitteet ja - vaatimukset Asetukset

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

MARA-asetuksen uudistaminen. Neuvotteleva virkamies Else Peuranen, ympäristöministeriö UUMA2-vuosiseminaari , SYKE

MARA-asetuksen uudistaminen. Neuvotteleva virkamies Else Peuranen, ympäristöministeriö UUMA2-vuosiseminaari , SYKE MARA-asetuksen uudistaminen Neuvotteleva virkamies Else Peuranen, ympäristöministeriö UUMA2-vuosiseminaari 10.9.2015, SYKE MARA-asetuksen (591/2006) ilmoitusmenettely Sovelletaan tietyissä käyttökohteissa

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

2.3 Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 55 euroa tunnilta.

2.3 Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 55 euroa tunnilta. Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 11 1 (5) SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala 1.1 Ympäristönsuojelulain (86/2000), vesilain (587/2011) ja jätelain (646/2011) mukaisen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2015 ALKAEN Sysmän kunnanvaltuusto 17.11.2014 36 2 (7) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan ja sen mukainen maksu peritään

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely. INFRA ry Tiina Olin

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely. INFRA ry Tiina Olin Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan tarve Maa-aineslupa tarvitaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN

YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN 07.03.2016 Ympäristönsuojelulain uudistaminen, ehdotuksen keskeiset kohdat: Lakiuudistuksen 3. vaihe ollut lausunnolla, lausuntoaika päättyy tänään. Ehdotuksen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen 17.11.2004 HAKIJA Heinäveden kunta ASIA Kermajärven lauttasalmeen rakennetun moottorikelkkareitin penkereen leventämistä koskevassa päätöksessä

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen perustilaselvitys

Ympäristönsuojelulain mukainen perustilaselvitys Ympäristönsuojelulain mukainen perustilaselvitys 25.3.2015 MUTKU-päivät Ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio Ympäristönsuojelulain uudistus YSL-hanke etenee vaiheittain 1. vaihe eli uusi YSL ja YSA tulivat

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

PÄÄTÖS Dnro 0100Y Helsinki No YS 1547

PÄÄTÖS Dnro 0100Y Helsinki No YS 1547 PÄÄTÖS Dnro 0100Y0309 11 Helsinki 23.12.2004 No YS 1547 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellisia tilanteita koskevan ilmoituksen johdosta. ILMOITUKSEN TEKIJÄN NIMI JA

Lisätiedot

LAADUNHALLINTA MARA- ASETUKSESSA KESKEISET UUDISTUSEHDOTUKSET

LAADUNHALLINTA MARA- ASETUKSESSA KESKEISET UUDISTUSEHDOTUKSET LAADUNHALLINTA MARA- ASETUKSESSA KESKEISET UUDISTUSEHDOTUKSET Neuvottelupäivä 22.11.2016 Jani Salminen Kulutuksen ja tuotannon keskus SYKE 1 Laadunvarmistusjärjestelmästä Jätteen tuottajalla on oltava

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala 1.1. Ympäristönsuojelulain (527/2014), Valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta (713/2014) ja vesilain (587/2011) mukaisen luvan,

Lisätiedot

Hartolan kunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen. taksa. Voimaantulo:

Hartolan kunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen. taksa. Voimaantulo: Hartolan kunta Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Voimaantulo: Ympäristölautakunta 9.10.2014 54 Kunnanhallitus 3.11.2014 243 Kunnanvaltuusto 12.11.2014 43 Voimaantulo 1.1.2015 Hartolan kunta Ympäristönsuojeluviranomaisen

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS Helsinki 17.2.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2005 Y 345 12 No YS 301 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 2016

SIIKALATVAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 2016 1 Khall. 30.06.2014 156 Liite 72 Kvalt. 06.10.2014 50 Liite 33 SIIKALATVAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 2016 - ympäristönsuojelun maksutaksa Hyväksytty Siikalatvan kunnanvaltuustossa 06.10.2014

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 :n mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee höyryvoimalaitoksen toiminnan lopettamisen jälkeisiä toimia,

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 :n mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee höyryvoimalaitoksen toiminnan lopettamisen jälkeisiä toimia, Etelä-Suomi Päätös Nro 9/2011/1 Dnro ESAVI/647/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 :n mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee höyryvoimalaitoksen

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa.

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa. Päätös annettu julkipanon jälkeen 14.5.2013 POSELY/166/07.00/2013 Pohjois-Savo ASIA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 78 :N MUKAINEN ILMOITUS. PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMINEN, IISALMEN PRISMA, PARKATINTIE 2, IISALMI

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion kaupunginkanslia Nro 2

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion kaupunginkanslia Nro 2 1(6) TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA J u l k a i s s u t 2011 Tornion kaupunginkanslia Nro 2 Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunnan 18.01.2011 hyväksymä Voimaantulopäivä19.01.2011

Lisätiedot

Ympäristörikosten laimennus

Ympäristörikosten laimennus Ympäristörikosten laimennus Miten vaikuttaa etukäteen ympäristörikoksen minimoimiseksi. Pertti Sundqvist Aiheita 1. lupa vai rikos? 2. miten ehkäistä 3. valitusten ja vastaavien muodolliset vaatimukset

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA HYVINKÄÄN KAUPUNKI Ympäristölautakunta 1(5) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Ympäristölautakunta 24.11.2016 95 Voimaantulopäivä 1.1.2017 1 Soveltamisala 1.1 Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Lisätiedot

Jätteen keräystoiminnan merkitseminen jätehuoltorekisteriin

Jätteen keräystoiminnan merkitseminen jätehuoltorekisteriin Ympäristöministeriö MUISTIO Ympäristönsuojeluosasto 5.4.2013 Jätteen keräystoiminnan merkitseminen jätehuoltorekisteriin jätelaki (646/2011) 6 1 mom. 10 kohta, 100 valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012),

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki No YS 626

PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki No YS 626 PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki 26.4.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2006 Y 133 11 No YS 626 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisesta koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa. KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa. KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015 Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015 Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 17.2.2015 1 Tavanomaisen jätteen kaatopaikka VNA kaatopaikoista

Lisätiedot

Rakennusjätteiden kierrätys ja hyötykäyttö valvojan näkökulma

Rakennusjätteiden kierrätys ja hyötykäyttö valvojan näkökulma Rakennusjätteiden kierrätys ja hyötykäyttö valvojan näkökulma KOKOEKO-seminaari 2016 Jätehuollon uudistuvat toimintamallit Itä- Suomessa Lea Koponen, Pohjois-Savon ELY-keskus 22.2.2016 Mielikuva rakennusjätehuollon

Lisätiedot

MARA-asetuksen uudistus. Neuvotteleva virkamies Else Peuranen, ympäristöministeriö YGOFORUMin seminaari 2.11.2015, Helsinki

MARA-asetuksen uudistus. Neuvotteleva virkamies Else Peuranen, ympäristöministeriö YGOFORUMin seminaari 2.11.2015, Helsinki MARA-asetuksen uudistus Neuvotteleva virkamies Else Peuranen, ympäristöministeriö YGOFORUMin seminaari 2.11.2015, Helsinki MARA-asetuksen (591/2006) ilmoitusmenettely Sovelletaan tietyissä käyttökohteissa

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012 LAPELY/145/07.00/2012 07.00.03 2 pitää olla 8/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN MAA-AINESTAKSA 1.7.2016 2 Uudenkaupungin kaupungissa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438 PÄÄTÖS Helsinki 16.10.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2004 Y 263 115 No YS 1438 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2004 1 ASIA HAKIJA Siikajoen yhteistarkkailuohjelman vahvistaminen Uljuan tekoaltaan rakentamisen ja Siikajoen säännöstelyyn liittyvän

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Salo 6.3.2013 Oikeus vesialueen ruoppaukseen VL 2:6: Lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2015/1 Dnro ISAVI/55/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2015 ASIA Varkauden tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Varkaus, Joroinen ja Rantasalmi HAKIJA

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA Liite Ryk 4. Rakennus- ja ympäristölautakunta (5)

KANGASALAN KUNTA Liite Ryk 4. Rakennus- ja ympäristölautakunta (5) KANGASALAN KUNTA Liite Ryk 4 Rakennus- ja ympäristölautakunta 2.6.2016 1 (5) Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut Kangasalan kunnassa 1

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristövaliokunta

Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristövaliokunta Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Kunnanvaltuusto 11.11.2013 135 Rakennus- ja ympäristövaliokunta 17.12.2013 146 0 SISÄLTÖ 1 Soveltamisala... 2 2 Maksujen määräytymisperusteet... 2 3 Perusmaksut...

Lisätiedot

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus HAKIJA Oy Teboil Ab PL 102 00121 HELSINKI KIINTEISTÖT Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, 31900 PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus 619-425-2-17 Kiinteistön omistaa Oy Teboil Ab. VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina Etelä-Suomi Päätös Nro 125/2011/4 Dnro ESAVI/334/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2011 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla,

Lisätiedot