VALMISTEYHTEENVETO. Paikalliset viralliset ohjeet antibioottien asianmukaisesta käytöstä tulee ottaa huomioon.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALMISTEYHTEENVETO. Paikalliset viralliset ohjeet antibioottien asianmukaisesta käytöstä tulee ottaa huomioon."

Transkriptio

1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g injektiokuiva-aine, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiokuiva-ainepullo sisältää keftriaksoninatriumia vastaten 1 g keftriaksonia. Sisältää natriumia 83 mg (vastaten 3,6 mmol)/pullo. Valmiste ei sisällä apuaineita eikä säilöntäaineita. 3. LÄÄKEMUOTO Injektiokuiva-aine, liuosta varten. Injektiopullo sisältää valkoista tai kellertävää jauhetta. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1 Käyttöaiheet Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g on tarkoitettu seuraavien infektioiden hoitoon, kun taudinaiheuttajamikro-organismi on herkkä keftriaksonille (ks. kohta 5.1), ja kun laskimonsisäinen hoito on välttämätöntä: - Korva-, nenä- ja nieluinfektiot - Alempien hengitysteiden infektiot - Munuais- ja virtsatieinfektiot - Iho- ja pehmytkudosinfektiot, mukaan lukien haavainfektiot - Genitaali-infektiot, mukaan lukien gonorrea - Abdominaaliset infektiot (peritoniitti) - Luu- ja nivelinfektiot - Septiset infektiot - Meningiitti - Perioperatiivinen profylaksia potilailla, joilla on lisääntynyt infektioriski - Lymen borrelioosi (asteet II ja III) - Neutropeeninen kuume Paikalliset viralliset ohjeet antibioottien asianmukaisesta käytöstä tulee ottaa huomioon. 4.2 Annostus ja antotapa Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g injektiokuiva-aine voidaan antaa hitaana bolusinjektiona laskimoon tai injektiona syvälle lihakseen sen jälkeen, kun injektioneste on sekoitettu käyttövalmiiksi ohjeiden mukaan (ks. myös kohta 6.6). Annostus ja antotapa määrätään infektion vakavuuden ja paikan, taudinaiheuttajan herkkyyden sekä potilaan iän ja kunnon mukaan. Tavanomainen annostus Aikuiset ja yli 12-vuotiaat nuoret, jotka painavat vähintään 50 kg: 1

2 Tavanomainen annos on 1 2 g keftriaksonia kerran vuorokaudessa (24 tunnin välein). Vakavissa infektioissa tai kohtalaisen herkkien mikro-organismien aiheuttamissa infektioissa annosta voidaan suurentaa 4 g:aan kerran vuorokaudessa laskimonsisäisesti. Vastasyntyneet (iältään 0-14 päivää): mg/kg laskimoon kerran vuorokaudessa (24 tunnin välein). Vakavissakaan infektioissa vuorokausiannosta 50 mg/kg ei saa ylittää. Lapset, iältään 15 päivää 12 vuotta, jotka painavat alle 50 kg: mg/kg laskimoon kerran vuorokaudessa (24 tunnin välein). Vaikeissa infektioissa vuorokausiannosta on 80 mg/kg ei saa ylittää, paitsi meningiitissä (ks. Erityiset annossuositukset). Lapset, jotka painavat 50 kg tai enemmän, saavat normaalin aikuisten annoksen kerran vuorokaudessa (ks. edellä). Iäkkäät: Iäkkäille potilaille annossuositukset ovat samat kuin aikuisille - ilman muutoksia. Ikäryhmä Normaaliannos kertaa/vrk Vastasyntyneet (0-14 päivää) mg/kg kerran vuorokaudessa Enimmäisannos: 50 mg/kg Lapset (15 päivää-12 vuotta, mg/kg kerran vuorokaudessa alle 50 kg) Enimmäisannos: 80 mg/kg (-100 mg/kg meningiitissä) Nuoret (12-17 vuotta, yli 50 kg) 1 2 g kerran vuorokaudessa Enimmäisannos: 4 g Aikuiset (yli 17 vuotta) 1 2 g kerran vuorokaudessa Enimmäisannos: 4 g Iäkkäät 1 2 g Enimmäisannos: 4 g kerran vuorokaudessa Erityiset annossuositukset Meningiitti: Hoito aloitetaan annoksella 100 mg/kg kerran vuorokaudessa enimmäisannos 4 g vuorokaudessa. Patogeenin herkkyysmäärityksen jälkeen annosta voidaan mahdollisesti pienentää. Vastasyntyneiden (iältään 0-14 päivää) annos ei saa ylittää 50 mg/kg/vrk. Perioperatiivinen profylaksi: Tavallinen vuorokausiannos keftriaksonia annetaan minuuttia ennen leikkausta. Yksi kertaannos on yleensä riittävä. Gonorrea: Komplisoitumattoman gonorrean hoitoon aikuisille ja yli 12-vuotiaille tai yli 50 kg painaville nuorille annetaan yksi 250 mg:n kerta-annos keftriaksonia lihakseen. Annoksen suurentaminen voi olla tarpeen, jos mikro-organismi on vähemmän herkkä. Muita lääkemuotoja on saatavilla tätä annossuositusta varten. Samanaikainen Treponema pallidum (syfilis) -infektio on suljettava pois ennen keftriaksonihoidon aloittamista. Lymen borrelioosi (asteet II ja III): Aikuisille ja yli 12-vuotiaille nuorille hoitoannos on 2 g keftriaksonia/vrk ja hoidon pitäisi kestää vähintään 14 vuorokautta. Vakavissa tapauksissa on käytetty annoksia 4 g/vrk. 2

3 Alle 12-vuotiaille lapsille annos on mg/kg kerran vuorokaudessa vähintään 14 vuorokauden ajan. Enimmäisvuorokausiannos on 2 g. Munuaisten vajaatoiminta: Potilailla, joilla on munuaisten vajaatoiminta ja kreatiniinipuhdistuma yli 10 ml/min, keftriaksonin vuorokausiannoksen muuttaminen ei ole tarpeellista, jos maksan toiminta on normaali. Munuaisten vajaatoimintapotilailla, joiden kreatiniinipuhdistuma on 10 ml/min tai tämän alle, keftriaksonin vuorokausiannos aikuispotilailla ei saa ylittää 2 g:aa. Maksan vajaatoiminta: Potilailla, joilla on maksasairaus, keftriaksonin vuorokausiannosta ei muuteta, jos munuaisten toiminta on normaali (ks. kohta 4.8). Munuaisten ja maksan vajaatoiminta Samanaikaisessa vaikeassa munuaisten ja maksan vajaatoiminnassa seerumin keftriaksonipitoisuuksia on seurattava säännöllisesti aikuisilla ja lapsilla ja annosta on muutettava tarvittaessa (ks. kohdat 4.4 ja 5.2). Hemodialyysi tai peritoneaalidialyysi: Koska vain hyvin pieni osa keftriaksonista poistuu dialyysin avulla, keftriaksonin lisäannoksen antaminen dialyysin jälkeen ei ole tarpeen. Pitoisuuksia seerumissa tulee kuitenkin seurata, jotta voitaisiin päättää onko annoksen muuttaminen tarpeellista, koska eliminaationopeus näillä potilailla voi olla hidastunut. Potilaille, jotka saavat jatkuvaa peritoneaalidialyysihoitoa (CAPD), keftriaksonia voidaan antaa joko laskimoon tai CAPD-hoitoon liittyvissä infektiotapauksissa suoraan dialyysinesteeseen (esim. 1-2 g keftriaksonia hoitopäivän ensimmäiseen dialyysinesteeseen) (ks. kohta 6.6). Antotapa Keftriaksonia sisältävien injektiopullojen käyttövalmiiksi saattamiseen tai käyttövalmiiksi saatetun laskimoon annettavan valmisteen laimentamiseen edelleen ei saa käyttää kalsiumia sisältäviä liuottimia (esim. Ringerin liuosta tai Hartmannin liuosta), koska tällöin voi muodostua saostumia. Keftriaksoni ja kalsium voivat saostua myös, jos keftriaksoni sekoitetaan kalsiumia sisältäviin liuoksiin samassa valmisteen laskimoon antamiseen käytettävässä infuusioletkussa. Keftriaksonia ja kalsiumia sisältäviä liuoksia ei siksi saa sekoittaa eikä antaa samanaikaisesti (ks. kohdat 4.3, 4.4 ja 6.2). Keftriaksoni annetaan yleensä laskimoon. Injektio laskimoon annetaan vähintään 2 4 minuutin aikana suoraan suoneen tai infuusioletkun kautta infuusiona laskimoon 0,9 % natriumkloridiinfuusionesteessä tai 5 % glukoosi-infuusionesteessä. Lihaksensisäistä antotapaa käytetään kerta-annostuksessa ja kliinisissä erityistilanteissa, jolloin riski/hyöty-suhde pitää arvioida. Antotapaa ei pidä käyttää Lymen borrelioosin hoidossa eikä vakavissa tiloissa, kuten sepsiksessä tai meningiitissä, eikä alle 12-vuotiaille lapsille (ks. myös 4.3). Koska lihaksensisäinen Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g -injektio pitää sekoittaa lidokaiinin kanssa, sitä ei pidä käyttää raskauden tai imetyksen aikana (ks. myös kohta 4.6). Injektio laskimoon: Laskimoinjektiota varten Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g injektiokuiva-aine liuotetaan 10 ml:aan injektionesteisiin käytettävää vettä. Injektion kesto on 2-4 minuuttia. Jos Ceftriaxon Fresenius Kabi - injektio annetaan liian nopeasti (alle 1 minuutissa) keskuslaskimokatetrin kautta, voi ilmaantua vakavia rytmihäiriöitä. Käyttövalmiiksi sekoitettu injektioneste on väriltään kellertävää, mikä ei heikennä Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g -valmisteen tehoa tai siedettävyyttä. 3

4 Käyttövalmiiksi sekoitettu liuos on tarkistettava silmämääräisesti. Vain kirkkaita liuoksia, joissa ei ole näkyviä partikkeleita, saa käyttää. Käyttövalmis valmiste on tarkoitettu vain kertakäyttöön ja käyttämättä jäänyt liuos on hävitettävä. Injektio lihakseen: Lihaksensisäistä injektiota varten Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g injektiokuiva-aine liuotetaan 3,5 ml:aan 1-prosenttista lidokaiinihydrokloridiliuosta (ks. myös kohta 6.6). Injektio annetaan syvälle pakaralihakseen. Enintään 1 g keftriaksonia annetaan pakaralihasta kohti. Enimmäisvuorokausiannos lihakseen on 2 g. Injektiota suoneen on ehdottomasti vältettävä, koska lidokaiini voi aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia. Valitun lidokaiinihydrokloridiliuoksen (1 %) valmisteyhteenvetoa on noudatettava. Lihaksensisäinen Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g -injektio on vasta-aiheinen Lymen borrelioosin hoidossa (asteet II ja III), vakavien infektioiden hoidossa ja alle 12-vuotiaille lapsille (ks. 4.2). Hoidon kesto Normaali hoidon kesto riippuu infektiotyypistä. Keftriaksonihoitoa tulee yleensä jatkaa vähintään tuntia sen jälkeen, kun kuume on laskenut ja bakteerieradikaatio on todettu. Erityisten käyttöaiheiden annossuositukset on otettava huomioon. 4.3 Vasta-aiheet Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle keftriaxonille ja muille kefalosporiineille. Aiemmat välittömät ja/tai vakavat yliherkkyysreaktiot penisilliinille tai muille beetalaktaamilääkevalmisteille (ks. kohta 4.4). Keftriaksonihoito on vasta-aiheista: - keskosena syntyneille vastasyntyneille, joiden korjattu ikä on enintään 41 viikkoa (sikiöikä + syntymänjälkeinen ikä) - täysiaikaisena syntyneille vastasyntyneille (enintään 28 päivän ikäisille), joilla on ikterusta tai joilla on hypoalbuminemia tai asidoosi, koska bilirubiinin sitoutuminen on näiden tilojen yhteydessä todennäköisesti heikentynyt jos he tarvitsevat (tai heidän odotetaan tarvitsevan) laskimoon annettavaa kalsiumhoitoa tai kalsiumia sisältäviä infuusioita, koska keftriaksonin ja kalsiumin samanaikaisessa käytössä on saostumien muodostumisen vaara (ks. kohdat 4.4, 4.8 ja 6.2). 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet Eriasteisia yliherkkyysreaktioita voi esiintyä aina anafylaktiseen sokkiin asti (ks. kohta 4.8). Erityisen huolellisesti on otettava huomioon aiemmat yliherkkyysreaktiot penisilliinille tai muille beetalaktaamivalmisteille mahdollisen ristiallergian takia. Yliherkkyysreaktiot keftriaksonille ovat todennäköisempiä potilailla, joilla on muita yliherkkyysreaktioita tai keuhkoastma. Erityisen varovainen keftriaksoni-injektion annossa on oltava potilailla, joilla on allergiataipumus, koska yliherkkyysreaktiot ilmaantuvat nopeammin ja kehittyvät vaikeammiksi laskimoinjektion jälkeen (ks. kohta 4.8). Vakavan akuutin yliherkkyysreaktion ja anafylaktisen sokin yhteydessä keftriaksonin anto on lopetettava välittömästi ja ryhdyttävä asianmukaisiin ensihoitotoimenpiteisiin. Samanaikaisen vakavan munuaisten ja maksan vajaatoiminnan yhteydessä annosta on pienennettävä, kuten kohdassa 4.2 on esitetty. 4

5 Samanaikaisen munuaisten ja maksan vajaatoiminnan yhteydessä seerumin keftriaksonipitoisuuksia on seurattava säännöllisin väliajoin. Jokaisen antibioottihoidon aikana vaikuttavalle aineelle resistenttien patogeenien määrä voi moninkertaistua. Näiden patogeenien toistuvat sekundaari-infektion merkit (mukaan lukien candidaja sieni-infektiot) on huomioitava. Sekundaari-infektiot tulee hoitaa asianmukaisesti (ks. kohta 5.1). Pseudomembranoottinen koliitti, joka yleensä on Clostridium difficilen aiheuttama, on hengenvaarallinen komplikaatio, jota on epäiltävä potilailla, joille ilmaantuu vaikea ja jatkuva, myös verinen ripuli keftriaksonihoidon aikana tai sen jälkeen (ks. kohta 4.8). Keftriaksonihoidon lopettamista on harkittava käyttöaihe huomioon ottaen ja ryhdyttävä tarvittaviin hoitotoimenpiteisiin: Kliinisesti tehokkaiksi todettujen antibioottien/kemoterapia-aineiden anto. Antiperistalttiset aineet ovat vasta-aiheisia. Yhteisvaikutukset kalsiumia sisältävien valmisteiden kanssa Keskosena ja täysiaikaisena syntyneillä alle 1 kuukauden ikäisillä vastasyntyneillä on kuvattu keuhkoissa ja munuaisissa kalsiumin ja keftriaksonin saostumiseen liittyneitä kuolemaan johtaneita reaktioita. Ainakin yhdessä näistä tapauksista lapsi oli saanut keftriaksonia ja kalsiumia eri ajankohtina ja eri infuusioletkujen kautta laskimoon. Käytettävissä olevissa tieteellisissä tiedoissa ei ole raportoitu vahvistettuja laskimonsisäisiä saostumatapauksia muilla potilailla kuin vastasyntyneillä, kun he ovat saaneet keftriaksonia ja kalsiumia sisältäviä liuoksia tai jotakin muuta kalsiumia sisältävää lääkevalmistetta. Tutkimukset in vitro osoittivat, että keftriaksonin ja kalsiumin saostumariski on vastasyntyneillä suurempi muihin ikäryhmiin verrattuna. Mihinkään ikäryhmään kuuluville potilaille ei saa antaa keftriaksonia kalsiumia sisältäviin laskimoon annettaviin liuoksiin sekoitettuna eikä samanaikaisesti niiden kanssa, ei myöskään eri infuusioletkun kautta eikä eri antokohtaan. Keftriaksonia ja kalsiumia sisältäviä liuoksia voidaan kuitenkin antaa yli 28 päivän ikäisille potilaille, kun ne annetaan peräkkäin, jos infuusioletkut on kiinnitetty eri antokohtiin tai jos infuusioletku vaihdetaan tai huuhdellaan huolellisesti fysiologisella keittosuolaliuoksella infuusioiden välillä saostumisen välttämiseksi. Jos potilas tarvitsee jatkuvia infuusioita kalsiumia sisältävillä täydellisillä parenteraalisilla ravitsemusliuoksilla (TPN-liuoksilla), terveydenhuollon ammattilaisten voi olla syytä harkita muiden antibakteeristen hoitovaihtoehtojen käyttöä, joihin ei liity samanlaista saostumariskiä. Jos keftriaksonin käyttö katsotaan välttämättömäksi jatkuvaa ravitsemushoitoa tarvitsevalle potilaalle, TPN-liuoksia ja keftriaksonia voidaan antaa samanaikaisesti, mutta eri infuusioletkujen kautta ja eri antokohtiin. TPN-liuosinfuusio voidaan vaihtoehtoisesti keskeyttää keftriaksoni-infuusion antamisen ajaksi, jolloin on huomioitava ohje infuusioletkun huuhtelemisesta liuosten antamisen välillä (ks. kohdat 4.3, 4.8, 5.2 ja 6.2). Fysikaalis-kemiallisen yhteensopimattomuusriskin takia Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g injektiokuivaaineen saa liuottaa ja sekoittaa vain liuoksiin ja lääkevalmisteisiin, jotka on esitetty kohdassa 4.2. Keftriaksoni voi saostua sappirakossa ja munuaisissa, jolloin saostumat voidaan havaita varjostumina ultraäänitutkimuksessa (ks. kohta 4.8). Tällaista voi tapahtua minkä ikäisillä potilailla tahansa, mutta se on todennäköisempää imeväisikäisillä ja pienillä lapsilla, joille yleensä annetaan suuria keftriaksoniannoksia kehon painoon nähden. Lapsilla tulee välttää suurempia annoksia kuin 80 mg/kg paitsi meningiitin hoidossa biliaarisen saostumariskin takia. Itse asiassa ei ole olemassa selvää näyttöä sappikivien tai akuutin kolekystiitin kehittymisestä keftriaksonihoitoa saaneilla lapsilla tai imeväisillä. Sappirakon keftriaksonisaostumien konservatiivista hoitoa suositellaan (ks. myös kohta 4.8). Potilailla, joilla on sappistaasin riskitekijöitä, esim. aiempi tehohoito, vaikea sairaus ja täydellinen laskimoravitsemus, on suurempi haimatulehduksen riski (ks. myös kohta 4.8). Keftriaksonin laukaisevaa roolia sapen saostumien muodostumisessa ei voida sulkea pois. 5

6 Kefalosporiini-ryhmän lääkeaineilla on taipumus tarttua punasolujen pintaan ja reagoida vastaaineiden kanssa, jotka ovat muodostuneet lääkeainetta vastaan antaen positiivisen tuloksen Coombsin testissä ja aiheuttaen joskus lievän hemolyyttisen anemian. Ristireaktioita penisilliinien kanssa voi esiintyä. Epäillyssä tai todetussa Pseudomonas aeruginosa -infektiossa on otettava huomioon, että keftriaksoniresistenssi on yleistä (> 60 %) joissakin Euroopan maissa (ks. kohta 5.1). Pseudomonas aeruginosan aiheuttamissa infektioissa, joissa bakteerin on todettu olevan keftriaksoniherkkä, on aiheellista käyttää yhdistelmähoitoa aminoglykosidien kanssa, jotta vältettäisiin sekundaarisen resistenssin kehittyminen. Muiden bakteerien aiheuttamissa infektioissa potilailla, joilla on neutropeeninen kuume, tulisi käyttää yhdistelmähoitoa aminoglykosidin kanssa. Kun kefalosporiineja ja aminoglykosideja käytettään samanaikaisesti, fysikaalis-kemialliset yhteensopimattomuudet ja suurentunut oto- ja nefrotoksisuusriski tulee ottaa huomioon. Munuaisten ja maksan toimintaa sekä veriarvoja on syytä seurata säännöllisesti pitkäaikaisen hoidon aikana (ks. kohta 4.8). Tämä lääkevalmiste sisältää 3,6 mmol (tai 83 mg) natriumia annosta kohti, mikä tulee ottaa huomioon potilailla, jotka noudattavat vähäsuolaista ruokavaliota. Keftriaksonin lihaksensisäisen annon yhteydessä liuottimeksi valitun lidokaiinihydrokloridiliuoksen valmisteyhteenvedon ohjeita on noudatettava. 4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset Bakteriostaattiset antibiootit Bakteriostaattiset antibiootit, kuten kloramfenikoli ja tetrasykliini, voivat toimia bakterisidisten antibioottien, kuten keftriaksonin, vastavaikuttajina varsinkin akuuteissa infektioissa, joissa mikroorganismien proliferaatio on nopeaa. Keftriaksonin ja bakteriostaattisten antibioottien samanaikaista käyttöä ei suositella. Keftriaksoni/probenesidi: Toisin kuin muilla kefalosporiineilla, probenesidi ei vähennä keftriaksonin tubuluseritystä. Oraaliset ehkäisyvalmisteet: Keftriaksoni voi heikentää hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden tehoa. Tästä johtuen on syytä käyttää ei-hormonaalista lisäehkäisyä. Muut: Diagnostiset laboratoriotestit Coombsin testi voi antaa vääriä positiivisia tuloksia keftriaksonihoidon aikana (ks. kohta 4.4). Ei-entsymaattiset virtsan glukoositestit voivat antaa vääriä positiivisia tuloksia. Tämän takia virtsan glukoosimääritykset on tehtävä keftriaksonihoidon aikana entsymaattisin menetelmin. Keftriaksoni voi johtaa vääriin positiivisiin tuloksiin veren galaktoosimäärityksissä. 4.6 Raskaus ja imetys Keftriaksoni kulkeutuu istukan läpi alkioon/sikiöön. Keftriaksonin käytöstä raskauden aikana ihmisellä ei ole riittävästi kokemusta. Eläinkokeet eivät ole tuoneet esiin haitallisia vaikutuksia lisääntymiseen (ks. kohta 5.3 Prekliiniset tiedot). 6

7 Varotoimena keftriaksonia tulee käyttää raskauden aikana vasta hyöty/riski-arvion jälkeen, varsinkin kolmen ensimmäisen raskauskuukauden aikana. Keftriaksoni erittyy äidinmaitoon, missä sitä esiintyy pieninä pitoisuuksina. Keftriaksonia tulee käyttää vain hyöty/riski-arvion jälkeen. Rintaruokitulla lapsella voi esiintyä ripulia ja limakalvojen sieni-infektioita, jolloin imetys pitää keskeyttää. Herkistymisen mahdollisuus tulee ottaa huomioon. Lisätiedot injektiokuiva-aineen annosta lihakseen: Keftriaksonia ja lidokaiinia ei pidä käyttää raskauden aikana (ks. kohta 4.3). Kontrolloituja kliinisiä tutkimustuloksia tai tietoja raskaana olevista naisista ei ole saatavilla. Eläintutkimuksissa keftriaksonilla ei ole tullut esiin haitallisia vaikutuksia lisääntymiseen. Tutkimuksissa, joissa eläimille annettiin lidokaiinia, havaittiin joitakin neurologisia käyttäytymismuutoksia, mutta ei alkiotoksisia tai teratogeenisia vaikutuksia. Lidokaiini kulkeutuu rintamaitoon pieninä pitoisuuksina. Keftriaksonia ei pidä käyttää lidokaiinin kanssa imetyksen aikana (ks. kohta 4.3). 4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn Keftriaksonilla on vähäinen vaikutus tai ei lainkaan vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Haittavaikutukset, kuten hypotensio tai kiertohuimaus (ks. kohta 4.8), tulee kuitenkin ottaa huomioon. 4.8 Haittavaikutukset Keskosena ja täysiaikaisena syntyneillä vastasyntyneillä (alle 28 päivän ikäisillä) on raportoitu harvoin vaikea-asteisia, toisinaan kuolemaan johtaneita haittavaikutuksia, kun heille on annettu keftriaksonia ja kalsiumia laskimoon. Saostunutta keftriaksonia ja kalsiumsuolaa on todettu kuoleman jälkeen keuhkoissa ja munuaisissa. Vastasyntyneillä esiintyvä suuri saostumariski johtuu heidän pienestä veritilavuudestaan ja keftriaksonin pidemmästä puoliintumisajasta aikuisiin verrattuna (ks. kohdat 4.3, 4.4 ja 5.2). Seuraavia haittavaikutuksia on havaittu keftriaksonin käytön yhteydessä. Haittavaikutusten arviointi perustuu seuraaviin yleisyyden määritelmiin: Hyvin yleinen ( 1/10) Yleinen ( 1/100, < 1/10) Melko harvinainen ( 1/1 000, < 1/100) Harvinainen ( 1/10 000, < 1/1 000) Hyvin harvinainen (< 1/10 000) Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin) Haittavaikutukset on esitetty kussakin elinluokassa haittavaikutuksen vakavuuden suhteen alenevassa järjestyksessä. Veri ja imukudos Harvinaiset: Eosinofilia, leukopenia, granulosytopenia. Hyvin harvinaiset: Agranulosytoosi (< 500/mm 3 ), yleensä 10 hoitopäivän jälkeen ja keftriaksonin kokonaisannoksen ollessa 20 g tai enemmän. Koagulaatiohäiriöt, trombosytopenia. Tromboplastiiniajan lievä piteneminen. Anemia (mukaan lukien hemolyyttinen anemia). 7

8 Hermosto Melko harvinaiset: Päänsärky, heitehuimaus, kiertohuimaus. Ruuansulatuselimet Melko harvinaiset: Stomatiitti, glossiitti, ruokahaluttomuus, pahoinvointi, oksentelu, vatsakivut, löysät ulosteet tai ripuli. Nämä haittavaikutukset ovat yleensä lieviä ja hoidon aikana ohimeneviä, muussa tapauksessa ne häviävät hoidon loputtua. Hyvin harvinaiset: Pseudomembranoottinen koliitti (ks. kohta 4.4). Jos hoidon aikana tai sen jälkeen esiintyy vaikeaa ja jatkuvaa ripulia, tulee epäillä pseudomembranoottista koliittia, joka on vakava, jopa hengenvaarallinen komplikaatio aiheuttajana yleensä Clostridium difficile (ks. myös kohta 4.4). Munuaiset ja virtsatiet Melko harvinaiset: Oliguria, seerumin kreatiniinitason nousu. Harvinaiset: Keftriaksonisaostumat munuaisissa lapsipotilailla, pääasiassa yli 3-vuotiailla lapsilla, jotka ovat saaneet joko suuria vuorokausiannoksia (esim. 80 mg/kg/vrk tai enemmän) tai yli 10 g:n kokonaisannoksia keftriaksonia (joka ylittää enimmäisvuorokausiannoksen 4 g) ja joilla on useita riskitekijöitä (esim. nesterajoitus). Nämä oireet kuitenkin korjaantuvat keftriaksonihoidon päätyttyä. Infektiot Melko harvinaiset: Genitaalialueen sieni-infektiot. Resistenttien mikro-organismien superinfektiot. Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat Yleiset: Flebiitti laskimonsisäisen annon jälkeen, mitä voidaan ehkäistä antamalla injektio hitaasti (2-4 minuutin kuluessa). Kipu pistoskohdassa. Nopean laskimoinjektion yhteydessä voi esiintyä reaktioita, kuten kuumotusta tai pahoinvointia, joita voidaan ehkäistä hitaalla (2-4 minuutin) injektiolla. Kipua ja kudoskovettumia voi esiintyä lihaksensisäisen injektion pistoskohdassa. Immuunijärjestelmä Yleiset: Allergiset ihoreaktiot (esim. dermatiitti, urtikaria, eksanteema), kutina, ihon ja nivelten turvotukset. Sprikeettojen, kuten Lymen borrelioosi, hoito voi johtaa Herxheimerin reaktioon esim. kuume, viluväristykset, päänsärky ja nivelkipu. Tämä on seurausta keftriaxonin bakterisidisestä vaikutuksesta Borrelia burgdoferi -bakteeriin. Potilaita tulee neuvoa tästä Lymen borrelioosin antibioottihoidon yleisestä, tavallisesti itsestään rajoittuvasta, seurauksesta. Lymen borrelioosin pitkäaikaisen keftriaxonihoidon jälkeen on yleisesti kuvattu seuraavia oireita kuten ihoreaktiot, kutina, kuume, leukopenia, maksaentsyymiarvojen kohoaminen, hengitysteiden oireet ja nivelkipu. Osittain nämä haitat vastaavat Lymen borrelioosin oireita. Lääkekuume, vilunväristykset. Harvinaiset: Vakavat akuutit yliherkkyysreaktiot, myös anafylaktinen sokki. 8

9 Lyellin oireyhtymä/toksinen epidermolyysi, Stevens-Johnsonin oireyhtymä tai erythema multiforme. Ensihoitoimenpiteet, ks. kohta 4.4). Maksa ja sappi Hyvin yleiset: Oireinen keftriaksoni-kalsiumsuolojen saostuminen lapsipotilaiden sappirakkoon/korjaantuva kolelitiaasi. Tämä häiriö on harvinainen aikuisilla (ks. alla). Yleiset: Maksaentsyymitasojen nousu seerumissa (ASAT, ALAT, alkalinen fosfataasi). Harvinaiset: Haimatulehdus (ks. kohta 4.4). Kaikukuvaustutkimuksissa on havaittu poikkeavia löydöksiä keftriaksonihoitoa saaneiden potilaiden sappirakoissa. Joillakin näistä potilaista oli myös sappirakon sairauden oireita. Poikkeavuudet ilmenevät kaikuna ilman akustista varjostumaa tai kaikuna akustisen varjostuman kanssa, mikä viittaa saostumaan, joka voidaan tulkita väärin sappikiviksi. Kaikukuvauksella havaitun aineen on todettu olevan kemialliselta koostumukseltaan pääasiassa keftriaksoni-kalsiumsuolaa. Tila näyttää olevan ohimenevä ja korjaantuu keftriaksonihoidon päätyttyä ja on hoidettavissa konservatiivisin hoitotoimenpitein. 4.9 Yliannostus Yliannostustapauksia ei ole raportoitu. Yliannostuksen oireet Yliannostuksen tyypillisten oireiden voi odottaa olevan haittavaikutusprofiilin mukaisia. Koliikkia esiintyi hyvin harvinaisena nefropatian tai kolelitiaasin yhteydessä, kun suuria annoksia annettiin suositeltua useammin ja nopeammin. Hoito Seerumin liian suurta keftriaksonipitoisuutta ei voi pienentää hemodialyysin tai peritoneaalidialyysin avulla. Spesifistä vastalääkettä ei ole. Oireenmukainen hoito on indisoitu. 5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 5.1 Farmakodynamiikka Keftriaksoni on laskimoon annettava, bakterisidinen beeta-laktaamiantibiootti. Farmakoterapeuttinen ryhmä: Kefalosporiinit, ATC-koodi: J01DD04. Vaikutustapa Keftriaksonin bakterisidinen aktiivisuus perustuu bakteerin soluseinän synteesin estoon (kasvuvaiheessa), mikä johtuu penisilliiniä sitovien proteiinien (PBP), kuten transpeptidaasien, inhibitiosta. Farmakokinetiikan ja farmakodynamiikan välinen yhteys Bakterisidisen vaikutuksen tehokkuus riippuu ajasta, jolloin pitoisuus seerumissa on yli patogeenin MIC-arvon (minimal inhibitory concentration). Resistenssin mekanismi 9

10 - Beetalaktamaasien aiheuttama inaktivaatio. Tietyt beetalaktamaasit voivat hydrolysoida keftriaksonin. Tällaisia ovat varsinkin laajaspektriset beetalaktamaasit (ESBL), joita esiintyy Escherichia coli- tai Klebsiella pneumoniae -kannoilla, tai kromosomaalisesti koodatut indusoituvat tai konstitutiiviset AmpC-tyypin beetalaktamaasit, joita esiintyy Enterobacter cloacae -bakteereilla. Tämän takia keftriaksonilla ei pidä hoitaa infektioita, joiden aiheuttajina ovat patogeenit, jotka tuottavat indusoituvia, kromosomikoodattuja AmpC-beetalaktamaaseja siitä huolimatta, että herkkyys olisi osoitettu in-vitro-testillä, koska vaarana on konstitutiivisia AmpC-beetalaktamaaseja tuottavien mutanttikantojen valikoituminen. - Penisilliiniä sitovien proteiinien vähentynyt affiniteetti keftriaksonille. Pneumococcus- ja Streptococcus -bakteerien hankittu resistenssi perustuu jo olemassa olevan penisilliiniä sitovan proteiinin muuntumiseen mutaation seurauksena. Vastakohtana tälle mekanismille, metisilliini- (oksasilliini-)resistentillä stafylokokilla resistenssi johtuu uuden penisilliiniä sitovan proteiinin muodostumisesta, jonka affiniteetti keftriaksonille on vähentynyt. - Keftriaksonin riittämätön kulkeutuminen gram-positiivisten bakteerien uloimman solukalvon läpi niin, että penisilliiniä sitovan proteiinin inhibitio on epätäydellistä. - Kuljetus(pumppu)mekanismi, joka aktiivisesti kuljettaa keftriaksonin ulos bakteerisolusta. Useampi kuin yksi edellä luetelluista resistenssin mekanismeista voi esiintyä samassa bakteerisolussa samanaikaisesti. Keftriaksonin ja muiden kefalosporiinien, kuten kefotaksiimin tai keftatsidiimin, välillä esiintyy osittaista tai täydellistä ristiresistenssiä. Herkkyys Keftriaksonin herkkyystestaus tehdään yleisellä laimennusmenetelmällä. Seuraavat MIC-arvot saatiin herkille ja resistenteille bakteereille: EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) raja-arvot: Patogeeni Herkkä Resistentti Enterobacteriaceae 1 mg/l > 2 mg/l Staphylococcus spp. -- * -- * Streptococcus (ryhmät A, B, C, G) 0,5 mg/l > 0,5 mg/l Streptococcus pneumoniae 0,5 mg/l > 2 mg/l Haemophilus influenzae 0,12 mg/l > 0,12 mg/l Moraxella catarrhalis 0,12 mg/l > 0,12 mg/l Neisseria gonorrhoeae 0,12 mg/l > 0,12 mg/l Neisseria meningitidis 0,12 mg/l > 0,12 mg/l lajityypittömät raja-arvot** 1 mg/l > 2 mg/l *Stafylokokilla on käytetty oksasilliinin testituloksia. Oksasilliini-resistentin stafylokokin on todettu olevan resistentti kefalosporiineille. ** Perustuu yleisesti farmakokinetiikkaan seerumissa. Kunkin lajin hankitun resistenssin yleisyys voi vaihdella maantieteellisesti ja ajallisesti ja paikallinen tieto resistenssistä on suotavaa, varsinkin vaikeita infektioita hoidettaessa. Tarvittaessa on pyydettävä asiantuntija-apua, jos paikallinen resistenssitilanne on sellainen, että lääkeaineen käyttö ainakin joissain infektiotyypeissä on epäselvää. Varsinkin tapauksissa, joissa infektio on vakava tai hoito on epäonnistunut, on pyrittävä tekemään mikrobiologinen diagnoosi, mukaan lukien bakteerin tunnistus ja herkkyysmääritys. Yleisesti herkät lajit 10

11 Gram-positiiviset aerobit Staphylococcus aureaus* MSSA Streptococcus agalactiae Streptococcus pneumoniae* Streptococcus pyogenes* Gram-negatiiviset aerobit Borrelia burgdorferi Escherichia coli* 1 Haemophilus influenzae* Moraxella catarrhalis* Morganella morganii 1 Neisseria gonorrhoeae Neisseria meningitidis* Proteus mirabilis* 1 Lajit, joilla hankittu resistenssi voi olla ongelma Gram-positiiviset aerobit Staphylococcus aureus Staphylococcus epidermidis+ Staphylococcus haemolyticus+ Staphylococcus hominis+ Gram-negatiiviset aerobit Acinetobacter baumannii $ + Citrobacter freundii 1 Enterobacter aerogenes Enterobacter cloacae Klebsiella pneumoniae* 1 Klebsiella oxytoca Proteus vulgaris Serratia marcescens Anaerobit Bacteroides fragilis Luonnostaan resistentit lajit Gram-positiiviset aerobit Enterococcus spp. Listeia monocytogenes Staphylococcus aureus MRSA Gram-negatiiviset aerobit Pseudomonas aeruginosa Stenotrophomonas maltophilia Anaerobit Clostridium difficile Muut Chlamydia spp. Chlamydophila spp. Legionella pneumophila Mycoplasma spp. Treponema pallidum * Kliininen teho on osoitettu herkillä isolaateilla hyväksytyissä kliinisissä käyttöaiheissa. $ Luontaisesti keskiherkkiä lajeja. 1 Eräät kannat tuottavat indusoituvia tai stabiilisti ilmentyviä kromosomikoodattuja kefalosporinaaseja ja laajakirjoisia beetalaktamaaseja (ESBL) ja ovat näin ollen resistenttejä kefalosporiineille. + Kannat, joiden resistenssitason yhdessä tai useammassa EU-maassa tai alueella on havaittu olevan 50 %. 11

12 5.2 Farmakokinetiikka Keftriaksoni on kefalosporiini parenteraaliseen, laskimon- ja lihaksensisäiseen antoon. Keftriaksoni ei imeydy suun kautta otettuna. 1-2 g:n annoksen jälkeen keftriaksonin pitoisuudet säilyvät useimpien infektioita aiheuttavien patogeenien MIC-arvon yläpuolella 24 tunnin ajan yli 60 eri kudoksessa (mukaan lukien keuhkot, sydän, sappitiet, maksa, nielurisat, keskikorva, nenän limakalvo, luu) ja useissa kudosnesteissä (kuten aivo-selkäydinnesteessä, pleuranesteessä, eturauhasnesteessä ja nivelnesteessä). Imeytyminen Keftriaksonin biologinen hyväksikäytettävyys on täydellistä lihaksensisäisen annon jälkeen. Huippupitoisuus plasmassa (noin 80 mg/l) saavutetaan viiveellä, noin 2-3 tunnissa lääkkeen annosta. Jakautuminen Keftriaksoni jakautuu hyvin kehon eri osiin ja läpäisee myös istukan. Keskimääräinen jakautumistilavuus on terveillä aikuisilla 0,13 l/kg. Keftriaksoni sitoutuu reversiibelisti albumiiniin. Sitoutumisaste on 95 %, kun pitoisuus plasmassa on alle 100 mg/l. Sitoutumisaste pienenee, kun pitoisuus suurenee (85 %, kun keftriaksonin plasmapitoisuus on 300 µg/ml). Pitoisuudet seerumissa Laskimoon annetun 1 g:n keftriaksoni-infuusion (kesto 30 min) jälkeen pitoisuudet seerumissa olivat välittömästi infuusion jälkeen mitattuna 123,2 µg/ml, 1,5 tunnun kuluttua 94,81 µg/ml, 4 tunnin kuluttua 57,8 µg/ml, 12 tunnin kuluttua 20,2 µg/ml ja 24 tunnin kuluttua 4,6 µg/ml. Lihakseen annetun 1 g:n keftriaksoni-injektion jälkeen pitoisuus seerumissa nousi 1,5 tunnin jälkeen 79,2 µg:aan/ml ja oli tämän jälkeen 4 tunnin kuluttua 58,2 µg/ml, 12 tunnin kuluttua 35,5 µg/ml ja 24 tunnin kuluttua 7,8 µg/ml. Keftriaksoni läpäisee vastasyntyneiden, imeväisikäisten ja lasten tulehtuneen aivokalvon. Aivoselkäydinnesteessä huippupitoisuus 18 mg/l saavutetaan noin 4 tunnissa laskimonsisäisen annoksen, mg/kg, jälkeen. Aikuisilla meningiittipotilailla terapeuttiset pitoisuudet saavutetaan 2 24 tunnissa annoksella 50 mg/kg. Keftriaksoni läpäisee istukan ja erittyy ihmisen rintamaitoon pieninä pitoisuuksina. Biotransformaatio Keftriaksoni ei metaboloidu systeemisesti, mutta se hajoaa ohutsuolessa bakteerien toimesta. Eliminaatio Annoksilla 0,15 0,3 g eliminaation puoliintumisaika vaihtelee välillä 6 9 tuntia, plasman kokonaispuhdistuma 0,6 1,4 l/tunti ja munuaispuhdistuma 0,3 0,7 l/tunti % keftriaksonista eliminoituu muuttumattomana vaikuttavana aineena virtsaan ja loppuosa erittyy sapen mukana ulosteisiin mikrobiologisesti inaktiivisina metaboliitteina. Keftriaksoni kertyy virtsaan. Virtsan pitoisuudet ovat 5-10-kertaisia verrattuna pitoisuuksiin plasmassa. Keftriaksonia ei voida poistaa dialyysillä. Tämä pätee sekä hemo- että peritoneaalidialyysiin. Erittyminen virtsasta tapahtuu glomerulussuodatuksen kautta. Tubuluseritystä ei tapahdu. Tästä syystä pitoisuuksien seerumissa ei odoteta nousevan, jos probenesidia käytetään samanaikaisesti. Nousua ei ole havaittu edes suurilla (1-2 g) probenesidiannoksilla. Epälineaarisuus 12

13 Keftriaksonin farmakokinetiikka on epälineaarista annoksen suhteen. Epälineaarisuus selittyy sillä, että sitoutuminen plasmaproteiineihin vähenee pitoisuuden kasvaessa, mikä johtaa suurempaan jakautumiseen ja eliminaatioon. Kaikki farmakokineettiset arvot ovat annoksesta riippuvaisia, paitsi eliminaation puoliintumisaika. Toistuva 0,5 2 g annostus johtaa lääkeaineen kertymiseen ja % suurempiin pitoisuuksiin verrattuna kerta-annokseen. Erityiset potilasryhmät Yli 75-vuotiaat: Keftriaksonin eliminaation puoliintumisaika plasmassa on noin 2-3-kertainen verrattuna nuorempiin aikuispotilaisiin. Vastasyntyneet Kolmen päivän ikäisillä vastasyntyneillä keftriaksonin puoliintumisaika seerumissa on noin 16 tuntia ja 9-30 päivän ikäisillä imeväisillä noin 9 tuntia. Potilaat, joilla on munuaisten ja/tai maksan vajaatoiminta Munuaisten vajaatoimintapotilailla keftriaksonin eritys sappeen on lisääntynyt. Maksan vajaatoimintapotilailla keftriaksonin eritys munuaisten kautta on lisääntynyt. Keftriaksonin eliminaation puoliintumisaika plasmassa ei ole juurikaan pidentynyt näillä potilailla. Keftriaksonin eliminaation puoliintumisaika plasmassa voi olla pidentynyt potilailla, joilla on sekä munuaisten että maksan vajaatoiminta. Terminaalivaiheen munuaisten vajaatoiminnassa puoliintumisaika on selvästi pidentynyt ja on noin 14 tuntia. Farmakokinetiikka erityisissä kliinisissä tilanteissa Ensimmäisen elinviikon aikana 80 % annoksesta erittyy virtsaan. Erittymisnopeus hidastuu ensimmäisen elinkuukauden aikana samankaltaiseksi kuin aikuisilla. Alle 8 päivän ikäisillä imeväisillä keskimääräinen eliminaation puoliintumisaika on tavallisesti 2 3 kertaa pidempi kuin nuorilla aikuisilla. 5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta Suuriin parenteraalisiin kefalosporiiniannoksiin liittyvien haittavaikutusten (esim. ruuansulatuskanavan häiriöt ja nefrotoksisuus) on osoitettu olevan korjaantuvia eläimillä, kun lääkettä on annettu pitkäkestoisesti. Apinoilla ja koirilla havaittiin suurten keftriaksoniannosten jälkeen ripulia, sappikivien muodostusta sappirakkoon ja nefropatiaa. Keftriaksonilla ei ole vaikutusta fertiliteettiin tai lisääntymiseen. Sillä ei ole todettu olevan mutageenista vaikutusta. 6. FARMASEUTTISET TIEDOT 6.1 Apuaineet Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g injektiokuiva-aine ei sisällä apuaineita tai säilöntäaineita. 6.2 Yhteensopimattomuudet Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g -lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden kuin kohdassa 6.6 mainittujen liuosten kanssa. Käyttövalmista liuosta ei saa lisätä (infuusiolaitteiston kautta) muihin kuin kohdassa 4.2 mainittuihin infuusionesteisiin! Keftriaksonia sisältäviä liuoksia ei saa sekoittaa muiden lääkeaineiden kanssa eikä lisätä niihin. Etenkään kalsiumia sisältäviä liuottimia (esim. Ringerin liuosta, Hartmannin liuosta) ei saa 13

14 käyttää keftriaksoni-injektiopullojen käyttövalmiiksi saattamiseen eikä käyttövalmiiksi saatetun injektiopullon laimentamiseen edelleen laskimoon tapahtuvaa antoa varten, koska tällöin voi tapahtua saostumista. Keftriaksonia ei saa sekoittaa kalsiumia sisältäviin liuoksiin eikä niitä saa antaa samanaikaisesti (ks. kohdat 4.2, 4.3, 4.4 ja 4.8). Seuraavat liuokset tai lääkeaineet eivät ole yhteensopivia Ceftriaxon Fesenius Kabi 1 g -valmisteen kanssa: - Aminoglykosidit. Fysikaalis-kemiallisen yhteensopimattomuuden takia keftriaksonia ei saa antaa samassa ruiskussa tai infuusionesteessä aminoglykosidien kanssa. Nämä kaksi antibioottia on annettava eri kohtaan käyttäen erillisiä antolaitteita. - Muita antimikrobisia aineita sisältävät liuokset. Jos näitä käytetään samanaikaisesti, ne on annettava erikseen. Yhteensopimattomuuksia on raportoitu keftriaksonin ja amsakriinin, vankomysiinin ja flukonatsolin välillä. 6.3 Kestoaika 3 vuotta. Käyttövalmis liuos: Kemiallis-fysikaalinen säilyvyys on 12 tuntia 25 C:ssa ja 2 vuorokautta 2-8 C:ssa. Mikrobiologiselta kannalta katsoen valmiste on käytettävä välittömästi. Jos sitä ei käytetä välittömästi, säilytysajat ja olosuhteet ovat käyttäjän vastuulla, eivätkä ne yleensä saisi ylittää 24 tuntia 2-8 C:ssa, ellei valmistusta ole tehty kontrolloiduissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa. 6.4 Säilytys Pidä pullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle. Käyttövalmiiksi sekoitetun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta Pakkaustyyppi ja pakkauskoot 15 ml lasipullo (hydrolyyttinen, luokan 2 tai 3 lasi, Ph. Eur.), jossa butyylikumikorkki ja alumiinisuojus. Pakkauskoot: 5, 10 pulloa. 6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet Keftriaksonia ei pidä sekoittaa samassa ruiskussa muiden lääkkeiden kanssa, paitsi lidokaiinihydrokloridiliuoksen (1%) kanssa (vain lihaksensisäistä injektiota varten). Käyttövalmiiksi sekoitettua liuosta on ravistettava 60 sekunnin ajan, jotta varmistetaan keftriaksonin täydellinen liukeneminen. Injektio lihakseen: Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g injektiokuiva-aine liuotetaan 3,5 ml:aan 1-prosenttista lidokaiinihydrokloridiliuosta. Injektio annetaan syvälle pakaralihakseen. Lidokaiiniliuosta ei saa antaa laskimoon. Injektio laskimoon: Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g injektiokuiva-aine liuotetaan 10 ml:aan injektionesteisiin käytettävää vettä. Injektio annetaan vähintään 2 4 minuutin aikana suoraan laskimoon tai infuusiolaitteiston kautta. Yhteensopivuudet, ks. kohta

15 Käyttövalmis injektioneste on väriltään kellertävä, mikä ei haittaa Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g - valmisteen tehoa tai siedettävyyttä. Käyttövalmiiksi sekoitettu liuos on tarkistettava silmämääräisesti. Vain kirkkaita liuoksia, joissa ei ole näkyviä partikkeleita, saa käyttää. Käyttövalmis valmiste on tarkoitettu kertakäyttöön ja käyttämättä jäänyt liuos on hävitettävä. Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti. 7. MYYNTILUVAN HALTIJA Fresenius Kabi AB SE Uppsala Ruotsi 8. MYYNTILUVAN NUMERO MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi ml infuusionestettä sisältää siprofloksasiinivetysulfaattia vastaten 2 mg siprofloksasiinia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi ml infuusionestettä sisältää siprofloksasiinivetysulfaattia vastaten 2 mg siprofloksasiinia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ciprofloxacin Fresenius Kabi 2 mg/ml infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml infuusionestettä sisältää siprofloksasiinivetysulfaattia

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Doribax 500 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiopullo sisältää doripeneemimonohydraattia, joka

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Erythromycin Panpharma 1 g, infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Erytromysiini... 1g (Erytromysiinilaktobionaattina) 1

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. V-Pen 50 mg/ml rakeet oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. V-Pen 50 mg/ml rakeet oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI V-Pen 50 mg/ml rakeet oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra valmista oraaliliuosta sisältää fenoksimetyylipenisilliinikaliumia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Ketorin 50 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Ketorin 50 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ketorin 50 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml liuosta sisältää 50 mg ketoprofeenia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

Yli kuusivuotiaat lapset voivat imeskellä tabletit ne hajoavat hyvin nopeasti suussa joutuessaan kosketuksiin syljen kanssa.

Yli kuusivuotiaat lapset voivat imeskellä tabletit ne hajoavat hyvin nopeasti suussa joutuessaan kosketuksiin syljen kanssa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PAMOL F 250 mg, dispergoituva tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi dispergoituva tabletti sisältää 250 mg parasetamolia (päällystettyinä parasetamolikiteinä).

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Suussa hajoava tabletti. Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, mustaherukantuoksuinen tabletti, jossa on kovera uurre keskellä.

VALMISTEYHTEENVETO. Suussa hajoava tabletti. Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, mustaherukantuoksuinen tabletti, jossa on kovera uurre keskellä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PAMOL F 500 mg, suussa hajoava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi suussa hajoava tabletti sisältää 500 mg parasetamolia (päällystettyinä parasetamolikiteinä).

Lisätiedot

Oktreotidi 50 mikrogrammaa/ ml, 100 mikrogrammaa/ ml, 500 mikrogrammaa/ ml kertaannosinjektiopullo ja 200 mikrogrammaa/ml moniannosinjektiopullo

Oktreotidi 50 mikrogrammaa/ ml, 100 mikrogrammaa/ ml, 500 mikrogrammaa/ ml kertaannosinjektiopullo ja 200 mikrogrammaa/ml moniannosinjektiopullo VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Octreotide Hospira 50 mikrog/ml injektioneste, liuos Octreotide Hospira 100 mikrog/ml injektioneste, liuos Octreotide Hospira 200 mikrog/ml injektioneste, liuos

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, jossa toisella puolella merkintä 311, 312, 313 tai 315.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, jossa toisella puolella merkintä 311, 312, 313 tai 315. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Inegy 10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg ja 10 mg/80 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg etsetimibiä ja 10, 20,

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Peyona 20 mg/ml infuusioneste, liuos ja oraaliliuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra sisältää 20 mg kofeiinisitraattia (vastaten

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. Apuaine(et): Laktoosi (19,0 mg) Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Suositeltu oksaliplatiiniannos metastasoivan kolorektaalisyövän hoidossa on 85 mg/m 2 laskimoon toistettuna kahden viikon välein.

VALMISTEYHTEENVETO. Suositeltu oksaliplatiiniannos metastasoivan kolorektaalisyövän hoidossa on 85 mg/m 2 laskimoon toistettuna kahden viikon välein. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Eloxatin 5 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml infuusiokonsentraattia sisältää 5 mg oksaliplatiinia 10 ml

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Leflunomide medac 20 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää 20 mg leflunomidia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Zomig Rapimelt 2,5 mg suussa hajoava tabletti Zomig Rapimelt 5 mg suussa hajoava tabletti

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Zomig Rapimelt 2,5 mg suussa hajoava tabletti Zomig Rapimelt 5 mg suussa hajoava tabletti VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Zomig Rapimelt 2,5 mg suussa hajoava tabletti Zomig Rapimelt 5 mg suussa hajoava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Tsolmitriptaani. 2,5 mg: Yksi

Lisätiedot

Vaikeiden infektioiden esiintymistiheyden vähentäminen kroonista granulomatoosia sairastavilla potilailla (ks. myös kohta 4.4).

Vaikeiden infektioiden esiintymistiheyden vähentäminen kroonista granulomatoosia sairastavilla potilailla (ks. myös kohta 4.4). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Imukin 0,2 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Imukin injektiopullo (0,5 ml) sisältää 2 x 10 6 IU (0,1 mg) rekombinanttia ihmisen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksilöllisen tarpeen mukaan tavallisesti 250 500 mg (10 20 ml) kahdesti vuorokaudessa.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksilöllisen tarpeen mukaan tavallisesti 250 500 mg (10 20 ml) kahdesti vuorokaudessa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Pronaxen 25 mg/ml oraalisuspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra sisältää 25 mg naprokseenia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Sorbitoli

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pitkänomainen kalvopäällysteinen tabletti, pituus 10 mm, paksuus 4 mm, paino 113,5 mg, jakouurre tunnistamista varten.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pitkänomainen kalvopäällysteinen tabletti, pituus 10 mm, paksuus 4 mm, paino 113,5 mg, jakouurre tunnistamista varten. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Atarax 25 mg kalvopäällysteinen tabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää 25 mg hydroksitsiinihydrokloridia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Laskimonsisäiseen käyttöön tarkoitettu Deprakine on indisoitu potilaille, joille ei voida tilapäisesti antaa oraalista lääkitystä.

Laskimonsisäiseen käyttöön tarkoitettu Deprakine on indisoitu potilaille, joille ei voida tilapäisesti antaa oraalista lääkitystä. 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.

Lisätiedot

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät: Yksi ml liuosta sisältää 6 mg kärsivien potilaiden hoidosta on niukasti kokemusta. ole kokemusta.

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät: Yksi ml liuosta sisältää 6 mg kärsivien potilaiden hoidosta on niukasti kokemusta. ole kokemusta. Lisälehti Pharmaca Fennicaan 2012 osaan IV sivujen 3688 ja 3689 väliin. VIC - 1 tämistä tulee harkita hypoglykemiariskin pienentämiseksi (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). Verensokerin

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. TORADOL 30 mg/ml injektioneste, liuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. TORADOL 30 mg/ml injektioneste, liuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI TORADOL 30 mg/ml injektioneste, liuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Ketorolaakkitrometamoli 30 mg/ml. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: etanoli. Täydellinen

Lisätiedot

* tuotetaan Kiinan hamsterin munasarjoissa (CHO-solulinjassa) rekombinantti-dna-tekniikalla.

* tuotetaan Kiinan hamsterin munasarjoissa (CHO-solulinjassa) rekombinantti-dna-tekniikalla. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI NeoRecormon 6000 KY injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi esitäytetty 0,3 ml:n ruisku injektionestettä sisältää 6000 kansainvälistä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Suorakulmainen, läpikuultava laastari suojakalvon päällä. Suojakalvo on suurempi kuin laastari.

VALMISTEYHTEENVETO. Suorakulmainen, läpikuultava laastari suojakalvon päällä. Suojakalvo on suurempi kuin laastari. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Matrifen 12 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 25 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 50 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 75 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 100 mikrog/tunti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 15 mg tai 30 mg lansopratsolia.

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PecFent 100 mikrogrammaa/suihke, nenäsumute, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra liuosta sisältää 1 000 mikrogrammaa fentanyyliä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 15 mg

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen tabletti sisältää 25 mg tetrabenatsiinia. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: jokainen

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lyrica 25 mg kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kova kapseli sisältää 25 mg pregabaliinia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 6,25 mg, 12,5 mg tai 25

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Paraceon 125 mg peräpuikot Paraceon 250 mg peräpuikot 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Paraceon 125 mg peräpuikot Paraceon 250 mg peräpuikot 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Paraceon 125 mg peräpuikot Paraceon 250 mg peräpuikot 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Vaikuttava aine on parasetamoli (asetaminofeeni). Yksi Paraceon 125

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Valdoxan 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 25 mg agomelatiinia. Apuaine(et),

Lisätiedot