TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 10/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 10/2011 7.12.2011"

Transkriptio

1 Aika: KESKIVIIKKO KLO Paikka: VILLA SOFIA, Kullervonkatu 28, Tampere Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Helin Matti vs. koulutoimenjohtaja Nokia Järvelä Kristiina tuotantojohtaja Tampere, vpj. Kanerva Veli Matti vt. perusopetuksen johtaja Tampere Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö Tampere Kuosmanen Taru tilaajapäällikkö Tampere Kuusela Hannu vs. sivistystoimenjohtaja Ylöjärvi Pajukoski Leena sivistystoimenjohtaja Kangasala Pietilä Tapani sivistystoimenjohtaja Vesilahti Pikka Pauliina kasvatus ja opetusjohtaja Orivesi Savisaari Lauri tilaajapäällikkö Tampere Suonio Jorma tuotantojohtaja Tampere Valkamo Markku sivistystoimenjohtaja Pirkkala Jussila Katja tietohallintokoordinaattori Tampere Nurminen Päivi seutujohtaja TKS Salkoaho Tuukka seutukoordinaattori TKS, sihteeri Lehtinen Anne lehtori, henkilöstön edustaja Muut osallistujat: Lehtinen Annamari projektikoordinaattori Stoponetti hanke Viitanen Kirsi koordinaattori OSAAVA hanke Mannila Tuija suunnittelupäällikkö Tampere 1/9

2 Käsiteltävät asiat: 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 2 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO 3 3 TOPONETTI.FI PERUSOPETUKSEN OPPILAANOHJAUKSEN SIVUSTO 3 4 SEUTUVIESTINNÄN NYKYTILA JA KEHITTÄMISTOIMENPITEET 4 5 TOISEN ASTEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KOKOAMINEN KUNTIEN KANNANOTOT JA VALMISTELUN ETENEMINEN 7 6 SEUTUOPISTONEUVOTTELUT SOPIMUSLUONNOKSET 7 7 TURUN TALVISEMINAARI 8 8 MUUT TIEDOKSI ANNETTAVAT JA KESKUSTELTAVAT ASIAT 8 9 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 9 2/9

3 1 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Lehtinen avasi kokouksen klo EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO Muistio on asialistan liitteenä. hyväksyä kokouksen muistion. 3 TOPONETTI.FI PERUSOPETUKSEN OPPILAANOHJAUKSEN SIVUSTO Projektikoordinaattori Annamari Lehtinen: Stoponetti hankkeessa on kehitetty Toponetti.fi sivustoa Pirkanmaan kuntia palvelevaksi perusopetuksen oppilaanohjauksen sivustoksi. Toponetti.fi on kohdennettu usealle eri käyttäjäryhmälle: oppilaille, heidän huoltajilleen, opinto ohjaajille ja opettajille. Sivusto jakaa myös työelämän edustajille tietoa koulun ja työelämän välisestä yhteistyöstä. Myös vieraskielisten oppilaiden tarpeita on pyritty huomioimaan eri kielille käännetyn materiaalin kautta. Sivuston päivittäminen ja sisällön suunnittelu kuuluu hankkeen projektikoordinaattorin tehtäviin tämän vuoden loppuun asti. Sivuston teknisestä kehittämisestä vastaa Aldone (Optinet Oy). Esitämme, että vuoden 2012 alusta sivuston päivittämisestä ja sisällön koordinoinnista vastaa Tampereen kaupungin perusopetuksen hallinto. Sivuston ylläpidosta, päivittämisestä ja koordinoinnista aiheutuvat kustannukset jaetaan seudun kuntien välillä. Kustannuksien jakoperusteesta sovitaan kuntien kesken. Pirkanmaan kuntia koskevaa yksityiskohtaisempaa tietoa jaetaan linkityksillä kuntien omille sivustoille. Näiden tietojen paikkansa pitävyydestä huolehtii jokainen kunta itse. Hankkeen jälkeen kustannuksia aiheutuu sivuston ylläpidosta ja päivittämisestä. 3/9

4 Kustannuslaskelma: Toponetti.fi sivuston ylläpidosta aiheutuvat Aldonelle maksettavat kustannukset n. 2200e / vuosi: julkaisujärjestelmän ylläpito käytön tukipalvelut tekniset ylläpitopalvelut verkkotunnus oppimispäiväkirja rekisteröinti sovellus keskustelualue Ylläpitokustannuksien lisäksi vuosittaisiin kustannuksiin voidaan varata n. 1000e tekniseen kehittämiseen. Toponetti.fi sivuston päivittämisestä aiheutuvat henkilökustannukset ovat n e /vuosi. Projektikoordinaattori Annamari Lehtinen esittelee asiaa kokouksessa. merkitä Annamari Lehtisen selostuksen tiedoksi, hyväksyä osaltaan Toponetti.fi sivuston kustannuslaskelman ja että kustannustenjako perustuu seuraavat kolme vuotta kuntakohtaiseen oppilasmäärään. 4 SEUTUVIESTINNÄN NYKYTILA JA KEHITTÄMISTOIMENPITEET Seutusihteeri Juhani Pohjonen Seutuviestinnän nykytilaa selvitettiin luottamushenkilöille sekä viran ja toimenhaltijoille suunnatulla kyselyllä ja syventävillä haastatteluilla elosyyskuussa Vastauksia saatiin kohtalaisesti, joten tulosten voidaan katsoa edustavan hyvin vallitsevaa tilannetta. Saatujen vastausten 4/9

5 perusteella voidaan myös esittää johtopäätöksiä ja kehittämistoimenpiteitä. Yleisesti seutuyhteistyön painoarvon katsottiin kasvaneen ja käsiteltävien asioiden lisääntyneet. Onnistunut viestintä luo omalta osaltaan luottamusta jäsenkuntien keskuuteen ja edistää seutuyhteistyön tuloksellisuutta. Perusvastuun seutuviestinnästä katsottiin kuuluvan seutuhallinnolle. Myös kuntien sisällä tapahtuvaan seutuasioiden käsittelyyn ja viestintään kiinnitettiin huomiota. Tulosten perusteella tiedonsaanti kunnissa on edelleen satunnaista ja vain ylin luottamushenkilö ja virkahenkilöjohto katsoivat saaneensa riittävästi tietoa. Seutuasioiden käsittelyllä ei ole kattavaa vakiintunutta käytäntöä. Eroja on sekä kuntien välillä että eri toimielimien kesken samassa kunnassa. Vähiten seutuasioista välittyy tietoa valtuustoille ja lautakunnille. Ongelma ei ole niinkään tiedon määrässä vaan saadun tiedon vastaavuudessa tarpeisiin. Monet kokivat, että tietoa on kyllä paljon tarjolla ja löydettävissä, mutta oleellinen häviää herkästi infoähkyyn. Oikean tiedotuskanavan löytämistä pidettiin tärkeänä. Valitun välineen tulisi olla sellainen, jota vastaanottaja jo muutoinkin käyttää päivittäin. Sähköpostiviestinnän onnistumista pidettiin tärkeänä. Myös suoria kontakteja ja esittelytilaisuuksia pidettiin hyvinä tapoina viestiä seutuasioista luottamushenkilöille. Tärkeänä pidettiin riittävän ajoissa tapahtuvaa asioiden esittelyä ja mahdollisuutta päästä vaikuttamaan jo valmisteluvaiheessa. Asia korostui luottamushenkilöiden vastauksissa. Kehittämistoimenpiteinä esitetään: 1) Seutuhallituksen esityslistan päätösasiat lähetetään tiedoksi kaikille valtuutetuille ja viestissä on linkki kaikkeen kokousmateriaaliin. 2) Seutuhallituksen kokousten esityslista käsitellään säännöllisesti kunnan tai kaupunginhallituksissa. 3) Valtuustojen tiedonsaantia parannetaan siten, että esityslistalla on säännöllinen seutuasioiden katsaus. Käsiteltävien asioiden selostusteksteissä on myös kirjoitettuna, miten päätettävä asia toteuttaa kunnan tai kaupungin omaa strategiaa sekä seutustrategiaa. Lisäksi kuntayhtymän talousarvio ja tulevan vuoden hankkeet esiteltäisiin vuoden alussa valtuustojen kokouksissa. 5/9

6 4) Lautakuntien tiedonsaantia parannetaan siten, että seututyöryhmien esityslistat tai niiden sisällysluettelot olisivat lautakuntien esityslistojen liitteinä, ja että seutuasiat käsiteltäisiin kokouksissa säännöllisesti. Alkavista ja päättyvistä hankkeista toimitetaan diasarja lautakuntiin tai valtuutetuille asian esittelyä varten. 5) Seutukatsauksen kehittäminen siten, että se jaetaan myös kuntien henkilöstölle, ja että asiakohdissa on maininta miten asiasta löytää halutessaan lisätietoa. 6) Yleisesti tiedottamista ja viestintää kehitetään mm. koostamalla tietopaketti seutuyhteistyöstä valtuutettujen käyttöön, mediatiedotteet lisätään kuntien www sivuille ja intrasivuille. Paikallislehtiin ollaan aktiivisesti yhteydessä seutuyhteistyön asioista. 7) Viestintäverkosto seuraa vuosittain viestintätoimenpiteiden toteutumisesta ja laatii prosessikuvaukset seutuhallinnon ja jäsenkuntien viestintätoimenpiteistä seutuasioissa. Seututyöryhmissä toimii kuntien johtavia viranhaltijoita, joten heidän aktiivinen toimintansa on avain asemassa lautakunnissa tapahtuvan seutuasioiden käsittelyn osalta. Heillä on myös mahdollisuus vaikuttaa, että oman alansa seutuasiat ovat ajoissa ja riittävästi esillä kunnan valmistelu ja päätöksentekoelimissä. Liite: Seutuviestintäselvitys osaltaan merkitä seutuviestintäselvityksen tiedoksi, todeta, että johtavat viranhaltijat ovat avain asemassa oman alansa seutuasioiden käsittelyssä jäsenkuntien lautakunnissa sekä muissa valmistelu ja päätöksentekoelimissä ja että seutuasioiden käsittelyä jäsenkunnissa seurataan seutusivistystyöryhmän kokouksissa. 6/9

7 5 TOISEN ASTEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KOKOAMINEN KUNTIEN KANNANOTOT JA VALMISTELUN ETENEMINEN Tilaajapäällikkö Pekka Kivekäs selostaa asiaa kokouksessa. Liite: aiesopimusluonnos ammatillisen koulutuksen yhteistoimintaalueesta (versio ) yhteenveto sopimusluonnoksesta saaduista kommenteista (PK ) merkitä Pekka Kivekkään selostuksen ja annetun ohjeistuksen tiedoksi. 6 SEUTUOPISTONEUVOTTELUT SOPIMUSLUONNOKSET Työryhmien puheenjohtajat antavat kokouksessa tilannekatsauksen opistoneuvottelujen etenemisestä. Liitteet: Sopimusluonnokset Vuoden 2012 valmisteluaikataulut merkitä asian tiedoksi. 7/9

8 7 TURUN TALVISEMINAARI Seutusivistys käydä keskustelun Turun talviseminaarin tavoitteista. Käydyssä keskustelussa päädyttiin ratkaisuun, jossa seminaari pidettäisiin joko Turusta tai Helsingistä lähtevällä risteilyllä. Lisätietoa ja tarkempaa informaatioita asiasta on tulossa viikon 50 aikana. 8 MUUT TIEDOKSI ANNETTAVAT JA KESKUSTELTAVAT ASIAT Yrityskylää koskeva allekirjoitustilaisuus on suunniteltu järjestettävän tiistaina klo Paikaksi on varattu neuvotteluhuone 2 Tampereen kaupungin virastotalolta (6. krs). Perusopetuksen laatukriteerien käyttöönotto, kohdennetun valtionavustuksen hakeminen Koulutuksen järjestäjän itsearviointi, eduzefin yhteydenotto Verme palkkiot Uuden Osaava haun painopisteet Koulutussuunnittelijaresurssi Osaava hankkeelle Sivistyspalveluiden tietohallintoyhteistyön kehittäminen käydä keskustelun edellä mainituista ja muista mahdollisesti esille tulevista asioista. Merkittiin tiedoksi Yrityskylän allekirjoitustilaisuuden ajankohta. Merkittiin tiedoksi perusopetuksen laatukriteerien käyttöönottoon tarkoitetun kohdennetun valtionosuuden hakuaika. Todettiin, että hyvien käytänteiden levittämiseksi seudun kunnissa on tarkoituksenmukaista tutustua Tampereen ammattiopiston laatukäsikirjaan (Tao valittiin 1. sijalle Suomen julkisen sektorin parhaiden käytäntöjen valintaprosessissa 2010 [CAF arviointi]). Merkittiin tiedoksi eduzefin yhteydenotto. 8/9

9 Verme palkkiot harmonisoidaan seudulla vuoden 2012 alusta. Jatkossa palkkio pidetyistä Verme tunneista on 30 euroa/tunti. Todettiin, että Annamari Lehtinen aloittaa Osaava hankkeen koulutussuunnittelijana tammikuun 2012 alusta. Tietohallintoyhteistyön osalta sovittiin, että tässä suunnittelun vaiheessa on välttämätöntä katsoa, miten vuoden vaihteessa valmistuva/kommenteille tuleva seudun tietohallinto ohjelma linjaa tulevaisuutta. Tämän pohjalta tehdään päätökset etenemisestä. 9 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja Lehtinen päätti kokouksen klo Muistion vakuudeksi, Tuukka Salkoaho sihteeri 9/9

SEUTUVIESTINNÄN HYVÄ KÄYTÄNTÖ JÄSENKUNNASSA

SEUTUVIESTINNÄN HYVÄ KÄYTÄNTÖ JÄSENKUNNASSA 1 SEUTUVIESTINNÄN HYVÄ KÄYTÄNTÖ JÄSENKUNNASSA Seutuhallituksen hyväksymä 29.5.2008 YLEISTÄ...2 SEUTUYKSIKÖN TOIMENPITEET...2 JÄSENKUNTIEN TOIMENPITEET...3 Virka- ja toimihenkilöt...3 Luottamushenkilöt...4

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 Aika: 24.6.2015 klo 9.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/2014 22.1.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/2014 22.1.2014 Aika: 22.1.2014 klo 9.05-11.15. Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. 1-4 ja 6-12 Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2014 26.3.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2014 26.3.2014 Aika: 26.3.2014 klo 8.30 10.04 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski Atanas

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 4/2015 29.4.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 4/2015 29.4.2015 Seutuhallitus esityslista 4/2015 29.4.2015 Aika: 29.4.2015 klo 9.00-11.30 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2015 25.3.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2015 25.3.2015 Aika: 25.3.2015 klo 9.05-11.45 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015 Aika: 20.2.2015 klo 8.08-9.30 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko

Lisätiedot

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas Jari Latvalahti VJari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas KL-Kustannus Oy KL-Kustannus Oy, ISBN 978-951-563-922-6 Paul Martin Printservice Oy, Helsinki 2015 Kannen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE

Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE Käsittely: Kunnanhallitus 14.2.2011 ( 55) Päivitetty 27.4.2011 SISÄLLYSLUETTELO VIESTINNÄN LÄHTÖKOHDAT... 1 ULKOINEN TIEDOTTAMINEN... 2 TIEDOTTAMINEN PÄÄTÖKSENTEOSTA...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU MUISTIO 1/2012 1 (6) ASUNTOPOLIITTINEN TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU MUISTIO 1/2012 1 (6) ASUNTOPOLIITTINEN TYÖRYHMÄ TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU MUISTIO 1/2012 1 (6) KAUPUNKISEUDUN Aika 9.3.2012 klo 9:00 11:00 Paikka Läsnä Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2.krs Auli Heinävä, puheenjohtaja

Lisätiedot

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 9.5.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen lukion etäopetusluokka Asiat 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 Asioiden

Lisätiedot

PIRKKALAN PORMESTARIMALLIN KEHITTÄMINEN

PIRKKALAN PORMESTARIMALLIN KEHITTÄMINEN PIRKKALAN PORMESTARIMALLIN KEHITTÄMINEN RAPORTTI Hyväksytty Pormestarijärjestelmän kehittämistoimikunta 13.10.2011 PIRKKALAN KUNTA Suupantie 11, 33960 Pirkkala 03 565 24000 www.pirkkala.fi Taitto ja piirrokset:

Lisätiedot

Tredea Oy:n toiminnan arviointi

Tredea Oy:n toiminnan arviointi Tampereen kehyskuntien tarkastuslautakuntien yhteisarviointi vuonna 2010 Tredea Oy:n toiminnan arviointi Ohjausryhmä: Kangasala/ Isto Kaarne Lempäälä/ Juha Kuisma Nokia/ Kalevi Heinonen Pirkkala/ Hannu

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

ELINVOIMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU - TULEVAISUUDEN VAIHTOEHDOT VAIKUTUKSINEEN -SELVITYS

ELINVOIMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU - TULEVAISUUDEN VAIHTOEHDOT VAIKUTUKSINEEN -SELVITYS ELINVOIMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU - TULEVAISUUDEN VAIHTOEHDOT VAIKUTUKSINEEN -SELVITYS Ohjausryhmä MUISTIO Aika Torstai 26.9.2013 klo 10.06 11.56 Paikka Tampere-talo, kokoustila Sonaatti 1 Osallistujat

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Ohjausryhmän kokouksen nro 1 muistio

Ohjausryhmän kokouksen nro 1 muistio TOP School -hanke Muistio 12.12.2012 Sivu 1/5 Ohjausryhmän kokouksen nro 1 muistio Aika Keskiviikko 12.12.2012 klo 14.00 Paikka Sampola, Sammonkatu 2, Tampere Läsnä Riitta Juusenaho, TOP School -hanke

Lisätiedot

Oulun Yrittäjät. Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3

Oulun Yrittäjät. Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3 Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3 Versiohistoria pvm versio muutos Tekijä(t) 12.8.2008 1.0 työkirja koottu/täydennetty Niina Rantala, Jorma Ketola 13.8.2008 1.1 asia muutoksia, liite Tuula Koski-Tervo,

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Palkkiosäännön tarkistaminen

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Palkkiosäännön tarkistaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 12.12.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 376 377 378 379 380

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 19.01.2015 Kokoustiedot Aika 19.01.2015 Maanantai, klo 18.00-21.30 Tauko klo 18.25-18.40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 7/2014 Aika: 22.10.2014, 10.30-13.00 Paikka: Forum Virium Helsinki

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 4/2015 8.4.2015, kello 9.30-12.30 Paikka: Helsingin kaupungin vanha raatihuone, Aleksanterinkatu 20, kokoushuone Kvston lähetystöt Osallistujat:

Lisätiedot

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 2 Viestinnän tehtävät ja yleiset tavoitteet... 4 2.1 Kunnan tavoitekuva... 4 2.2 Kunnan sidosryhmät... 4 2.3 Viestinnän strategiset

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4.6.2015 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika Torstai 4.6.2015 klo 16.00 16.56 Paikka

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 6/2011 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 11.11.2011 klo 9.00 12.25 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot