Diaconia Polytechnic, Järvenpää Unit, Degree Programme in Diaconal Social Welfare, Health Care and Education

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Diaconia Polytechnic, Järvenpää Unit, Degree Programme in Diaconal Social Welfare, Health Care and Education"

Transkriptio

1 ABSTRACT Liljeström Irma Saappaiden tuuletusta - my research about couple relationships in rural areas Järvenpää, autumn pages 3 appendices Diaconia Polytechnic, Järvenpää Unit, Degree Programme in Diaconal Social Welfare, Health Care and Education The topic of my final thesis is couple relationships in rural areas. I wanted to know if there is enough time to take care of the relationship or if there is a need for help or support in taking care of relationships between husband and wife. I also wanted to know what kind of courses or happenings are needed. I am a support person in rural areas and my husband and I have supervised courses of couple relationship during a few years. There I have noticed that many people have very many difficulties in their couple relationships. Especially farmers, who are almost burn out because of very big changes after Finland joined the European Union in Forty persons wrote or called and told their story of the life of couple relationship. There were many kinds of stories. Maybe I can say that couples have noticed the value of couple relationship after a very big crisis as burn out, severe disease or big economical difficulties. I have also tried to find out about their wishes to inform the church, MTK (Farmers producer organization) and other associations close to people in rural areas. I have also opened a web-site about this subject; Keywords: couple relationship, rural area, farmer, crisis Stored at: Library of Järvenpää Unit

2 2 TIIVISTELMÄ Liljeström Irma Saappaiden tuuletusta - tutkimus maaseudun parisuhteista Järvenpää, syksy sivua 3 liitettä Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosiaali- ja kasvatusala, sosionomi (AMK), diakoni Opinnäytetyöni aiheena on parisuhteet maaseudulla. Olen kiinnostunut tietämään, miten maaseudulla parisuhdetta hoidetaan vai hoidetaanko sitä. Jääkö sen hoitamiselle aikaa vai tarvittaisiinko siihen jonkinlaista tukea tai apua? Myös parisuhdekurssien tai muunlaisten tapahtumien tarpeellisuutta olen halunnut selvittää. Maaseudun vastaavana tukihenkilönä ja mieheni kanssa ohjaamillamme parisuhdekursseilla ja illoissa olen huomannut, että monilla pareilla on suuria ongelmia keskinäisessä suhteessaan. Maaseutu on viime vuosina kokenut voimakkaita muutoksia, jonka seurauksena viljelijäväestö on osittain hyvin uupunutta. Muutokset ja väsyminen ovat koetelleet myös parisuhdetta ja sen kestävyyttä. Neljäkymmentä ihmistä on kirjoittanut tai soittanut kertoen oman parisuhteensa tarinan. Monenlaisia koskettavia kertomuksia olen saanut lukea. Ehkä voin lukemani perusteella sanoa, että monesti parisuhteen arvo huomataan vasta kriiseissä. Myös suhteen hoidon tarpeellisuus huomataan usein vasta kriisien kautta. Olen kerännyt kirjoituksista myös toiveita, joita on esitetty kirkolle, MTK:lle ja muille viljelijää lähellä oleville yhdistyksille ja järjestöille. Keväällä 2002 avasin parisuhdeaiheiset kotisivut osana opinnäytetyötäni: Asiasanat: parisuhde, maaseutu, viljelijä, kriisi Työn säilytyspaikka: Diakonia-ammattikorkeakoulun Järvenpään yksikön kirjasto

3 3 SISÄLLYS JOHDANTO MAASEUTU MURROKSESSA KUINKA TUTKIN Kirjoitus yleisönosastolla Tavoitetta etsimässä Tunteita opinnäytetyöni polulla Polulla taivallusta Raportin kirjoitus Aikaansaannoksia Maaseutuseminaari Kotisivut TUTKIMUSMETODI VAI METODITTOMUUS Narratiivinen tutkimus Narratiivisuus ammatillisessa käytössä YHTEYDENOTTOTIETOJA LEHTI-ILMOITUS KYSYMYKSET Parisuhteen hoidon tarve Yhteinen aika tai sen puute Keskusteluapua vai iltamat Kissa pöydälle eli keskustelemaan Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen Hassuttelua ja hauskanpitoa yhdessä Raha ratkaisee. Vai ratkaiseeko? 36

4 4 5.8 Lomittaja tilalle ja menoksi! Ristiriitojen ratkominen TARINOIDEN KERTOMAA Suhde appivanhempiin Suhde luontoon Sadan hehtaarin yksinäisyys Ystävät, sukulaiset, lapset Kontrolli Uupumus / työssä väsyminen Kun ihminen uupuu ja lähtee Muita sairauksia Politiikkaa, järjestötoimintaa, vapaaehtoistyö Valmius kokemusten jakamiseen Monen ihmisen asialla Vinkkejä tapahtumiin Vinkkejä seurakunnille Vinkkejä tuottajayhdistyksille Ja vielä kerran vinkkejä LOPPULAUSEET 61 LÄHTEET LIITTEET Liite Liite Liite

5 5 JOHDANTO Maaseutua viime vuosina muuttaneet rajut murrokset ovat vaikuttaneet myös siellä asuvien parisuhteisiin. Epävarmuus tulevaisuudesta, huoli omasta tai puolison jaksamisesta ja taloudelliset vaikeudet ovat uuvuttaneet viljelijöitä. Päätöksenteko on siirtynyt kauas viljelijöistä. EU-byrokratia ja direktiivien jatkuva lisääntyminen ovat turhauttaneet ja entisestään väsyttäneet suomalaista viljelijää. Työni tavoitteena on ollut hahmottaa millaisissa parisuhteissa maaseudulla eletään. Olen halunnut selvitellä myös minkälaisia mahdollisuuksia parisuhteenhoitoon on olemassa ja mitä olisi tehtävissä, että suhde voisi jatkua ja kehittyä. Vastauksista olen kirjannut myös toiveita ja ideoita seurakunnille, tuottajajärjestöille ja maaseutukeskuksille. Useat ideat ovat suoraan sovellettavissa käytäntöön parisuhdetyössä. Maaseudun ihminen tarvitsee kaiken mahdollisen tuen jaksaakseen entisestäänkin tiukkenevissa olosuhteissa. Paikallisseurakunnilla ja kirkolla yleensä on nyt mahdollisuus osoittaa kristillisen etiikan vaatimaa välittämistä käytännössä. Perheiden ja parisuhteiden tilanne vaatii jo nyt korjaavaa työtä. Syrjäytymisen ehkäisemiseksi on alettava tutkia sitä, millainen työ kohtaisi kullakin paikkakunnalla asuvien ihmisten tarpeet. Mielenkiintoni ja huolestumiseni maaseudulla asuvien parisuhteen nykytilasta nousee omista kokemuksistani ja maaseudun vastaavana tukihenkilönä toimimisestani. Olen maatilan emäntänä ja isännän puolisona joutunut kohtaamaan niin maaseudun murroksen kuin sen vaikutukset parisuhteeseen ja perheeseen. Ihmissuhde ongelmat ja nimenomaan parisuhteen ongelmat ovat tulleet esille yhteydenotoissa tukihenkilöihin. Tiedot tukisuhteiden syistä paljastavat, että

6 6 yhteydenottajat ovat huolissaan ihmissuhteiden säilyvyydestä maaseudun olosuhteissa. Avioero on kaikkialla raskas kokemus. Maatilalla eron tullessa menee usein molemmilta myös työpaikka, mikä lisää eron aiheuttamaa tuskaa ja turvattomuutta. Opinnäytetyöni on kaksiosainen. Ensimmäiseksi tein liitteenä olevat Saappaiden tuuletusta kotisivut, jotka on kohdennettu maaseudun ihmisille. Kotisivujen osoite on Toinen osa on tämä raportti, jossa olen selvittänyt saamieni yhteydenottojen pohjalta, miten maaseudulla parisuhteessa voidaan. Lehti-ilmoitukseeni vastanneet maaseudun ihmiset ovat kertoneet parisuhteensa arjesta, ristiriidoista ja parisuhteensa hoitomahdollisuuksista. Tutkimukseni on reflektoiva. Uupuneena maatilan emäntänä, maaseudun vastaavana tukihenkilönä ja aviovaimona olen tutkimuksessani syvällä sisällä itsekin. Narratiivinen tutkimusmenetelmä sallii tutkijan objektiivisuuden puutteen. Narratiivisen tutkimuksen lähestymistapa kohdistaa huomionsa kertomuksiin tiedon välittäjänä ja rakentajana. Tutkimus käyttää materiaalina kertomuksia. Toisaalta tutkimus voi olla myös kertomuksen tuottamista. Olen kirjoittanut tarinoista tarinaa. Olen halunnut antaa mahdollisimman paljon tilaa niiden ihmisten äänelle, jotka ovat raottaneet ovea omaan elämäänsä. Omasta pohdinnastani ei ole erityistä lukua. Olen kirjoittanut mietteeni tekstiin sitä mukaa kun ajatuksia asioita käsitellessä on ilmaantunut. Kirjoitustyylini ja asioiden ilmaisutapa eivät ainakaan paikoitellen täytä asiatyylin kriteerejä, jota pahoittelen. Kirjoitustyylin valintaan on vaikuttanut myös se, että opinnäytetyöni ilmaantuu kotisivuilleni heti sen valmistuttua. Tarinointityyli on ehkä kevyempää luettavaa kuin tiukka asiateksti.

7 7 Kuopion hiippakunnan Tuomiokapitulin Kerttu ja Oiva Turusen diakoniarahastolta olen saanut apurahan kotisivujen laadintaan. Siitä suuri kiitos. 1. MAASEUTU MURROKSESSA Vielä muutama vuosikymmen sitten maaseudulla eleli useampi sukupolvi samalla tilalla. Sukupolvien ketju oli vahva ja pyhä. Perheviljelmät ovat nykyisin muuttuneet yhä useimmin yhden miehen tai naisen työpaikoiksi. Toinen puoliso käy töissä kodin ulkopuolella. Uudet arvot ja tuulet puhaltavat maatilojen arjessa. (Sulin 2001, 7.) Nykyaikainen yksilöllisyyden ihanne ja yksin selviämisen ajattelumalli ovat tulleet myös viljelijän elämään. Tämä ei välttämättä ole oma valinta vaan pakko; väki maaseudulla vähenee ja yksinäisyys seisahtuu maisemaan. Isältä pojalle siirtyvä tieto ei enää riitä, ei edes maatalousopinnot. Nyt viljelijän on hallittava uudistuva tekniikka, ATK, viljely- ja tavallinen kirjanpito. Alati valpas EU-tarkastaja kummittelee viljelijän alitajunnassa, holhous lisääntyy. Itsenäisestä talonpoikaiskulttuurista on enää rippeet jäljellä. (Sulin 2001, 7.) Vuonna 1995 Suomi liittyi Euroopan Unioniin, jolloin maatalouspolitiikka muuttui kansallisesta ylikansalliseksi. Pienet tilat häviävät kiihtyvällä vauhdilla. Suuri on kaunista EU-maataloudessa. Perinteisen sosiaalisen verkoston murentuessa uuden luominen ei ole helppo tehtävä. Henkinen hyvinvointi on kovalla koetuksella. ( Sulin 2001, 7.) Vuonna 1994 Suomessa oli n aktiivisesti toimivaa maatilaa, vuonna 2001 tilojen lukumäärä oli n Vähennystä oli tapahtunut n. 27 prosenttia. Lähivuosina aktiivitiloja lopettaa 3-4 prosentin vuosivauhdilla. Viljelty peltopinta-ala on pysynyt ja tulee pysymään jokseenkin samana. (Erikoistutkija Jyrki Niemi, MTT, puhelinhaastattelu ) Tilakokojen suurentuessa viljelijöiden työmäärät ovat kasvaneet ja työtä tehdään yhä enemmän yksin, ilman työkaveria tai ilman lähinaapurien

8 vertaistukeakaan. Tiloistansa luopujat ovat joutuneet myös käymään läpi raskaan henkisen elämänvaiheen. 8 Muutokset luovat omat jännitteensä myös perheeseen ja parisuhteeseen. Työmäärien lisääntymisen, yksinäisyyden ja uupumuksen lisäksi maatilojen parisuhteessa on omia erityispiirteitä. Samalla tilalla työskentelevät ovat avio- / avopuolisoita, vanhempia, työkavereita ja yrittäjäkumppaneita. Perinteiset valta- ja sukupuolijärjestelmät (ja sukupolvitekijät, tekijän huomautus) sekä jatkuvuuden ihannointi ja korostaminen lisäävät paineita parisuhteen ja perheen hyvinvointia kohtaan. (Silvasti 2001, 173.) Väestön elintaso on Suomessa noussut tasaisesti 90- luvun puolivälin jälkeen. Samalla erot kuntien välillä ovat kasvaneet. Kunnan vanhuspainotteisuus ja maataloudessa toimiminen kertovat alhaisesta elintasosta. Psykososiaaliset ongelmat ovat lisääntyneet erityisesti kaupunkikunnissa ja harvaan asutulla maaseudulla, selkeästi yleisimpiä ne ovat Itä-Suomen alueella. Harvaan asutun maaseudun väestö kärsii myös sosiaalisista ongelmista samalla, kun se putoaa nousukauden elintason kasvusta. Myös EU-tuet ovat lisänneet tuloeroja. (Kainulainen, Rintala, Heikkilä 2001, ) Kainulaisen yksi merkittävä tutkimushavainto on hallitun ja hallitsemattoman rakennemuutoksen seuraukset harvaan asutulla, tyhjentyvällä maaseudulla. Elinkeinorakenne siellä on edelleen hyvin alkutuotannosta ja palveluista muodostuvaa. Vanhusväestön ja miesten osuus väestöstä on suuri. Tulotaso näissä kunnissa on muita kuntia alhaisempi ja tulokehitys hitaampaa. (Kainulainen ym. 2001, ) Samaan aikaan harvaan asuttujen maaseutukuntien väestö sijoittuu psykososiaalisen hyvinvoinnin osoittimilla ikään kuin väärään paikkaa heti urbaanien keskustojen ja muiden kaupunkien jälkeen kolmoissijalle. Sosiaaliset disorganisaatiotekijät psykiatriset ongelmat, alkoholiongelmat ja väkivalta eivät sittenkään yhdisty ainoastaan tiheään asutukseen ja kovaan, anonyymiin elämänmenoon. (Kainulainen ym. 2001, 97.)

9 9 Luottamus yhteisten asioiden hoitoon voidaan ymmärtää ihmisten hyvinvointiin vaikuttavana tekijänä. Kaupungeissa ja kaupunkia lähellä olevalla maaseudulla luottamus paikallis- ja valtakunnantason päättäjiin on hyvä. Harvaan asutulla maaseudulla ja pienissä kunnissa luottamus kunnallis- ja valtakunnan politiikkaan on huono. (Heikkilä, Rintala, Airio, Kainulainen 2002, 114.) Yhden näkökulman lisää pohdittavaksi antaa Jyrki Outinen kirjassa Elämä ja tulevaisuus maaseudulla. Tiedämme kuinka suuresti valtion maatalouspolitiikka ja aluepolitiikka on elävöittänyt ja varustanut maaseutua. Onko valtion toiminta siis tämän mosaiikin ehto? Kaikkialla missä tässä maassa on ollut asutusta, taloudellista toimintaa, kulttuuria, viljelyä jne, siihen ovat vaikuttaneet ensinnäkin maantieteelliset, toiseksi valtiohallinnolliset ja vasta kolmanneksi jos usein ollenkaan taloudelliset tekijät. Näiden tekijöiden järjestys on muuttunut. Nyt valtionhallinto määrää entistä vähemmän ihmisten elämää, heidän asuinpaikkansa valintaa Taloudelliset tekijät, markkinavoimat ovat alkaneet ohjailla entistä enemmän ihmisiä paikasta toiseen (Outinen 1997, 310). Miten ongelmien vakavoituminen, tulotasojen alentuminen, autioituminen, ikärakenteen muutos, luottamuspula päättäjiin ja enenevässä määrin markkinavoimat ja globalisaatio vaikuttavat maaseudun ihmisten tulevaisuuden uskoon? Miten ne vaikuttavat perheiden hyvinvointiin? 2. KUINKA TUTKIN 2.1. Kirjoitus yleisönosastolla Marraskuussa 2001 lähetin ainakin pariinkymmeneen maaseudulla ilmestyvään lehteen yleisönosastolle tarkoitetun jutun, jossa kerroin opinnäytetyösuunnitelmastani. (Liite 1) Aluksi oli tarkoitus järjestää Rahaautomaattiyhdistyksen (RAY) projektirahalla parisuhdeasioita käsittelevä kiertue maaseudulle eri puolille Suomea.

10 10 Lehti-ilmoitukseen vastanneilta halusin tietoa, jotta paikallisia yms. toiveita ja erikoisuuksia voitaisiin ottaa huomioon suunniteltaessa ja toteuttaessa projektia. Maaseudun tukihenkilökoulutuksissa ja työnohjauskeskusteluissa olen huomannut eroavaisuuksia siinä, miten erilaisia toimintatapoja ja elämisenmalleja esimerkiksi Itä- ja Länsi-Suomessa on. Se mikä käy lännessä, ei toimi idässä tai keskellä Suomea. Maaseudun tukihenkilöverkko käynnistettiin Aluksi se rahoitettiin Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen työturvallisuusapurahalla. Vuosina Euroopan sosiaalirahaston myöntämän projektirahan turvin tukihenkilöverkko kehittyi ja laajentui. Nykyinen toiminta mahdollistuu Raha-automaattiyhdistyksen ja MTK:n ns. lahjoitustilin turvin, johon tulee myös kirkon kolehtivaroja. Taustaorganisaatioina toimii edelleen Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto (MTK), Maa- ja kotitalousnaisten Keskus, Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela), Maaseudun Sivistysliitto (MSL), Kirkon Diakonia- ja Yhteiskuntatyön Keskus (KDYK) ja Suomen Mielenterveysseura (SMS). (Sulin 2001, 12.) Projektissa oli tarkoitus käyttää paikallisia harrastelijateatterilaisia, laulajia jne. esitettäessä ja esiteltäessä parisuhteen vaiheita. Tilaisuuksista oli tarkoitus tehdä sellaisia, että arinkin olisi uskaltanut tulla mukaan ilman leimautumisen pelkoa. Asioita olisi käsitelty ilman paatosta ja ryppyotsaisuutta, iloisesti yhdessä - meiningillä arjen keskellä. Projektin suunnittelu tyssäsi jo varsin alkuvaiheessa, kun kuulin, ettei RAY lähde rahoittamaan uusia projekteja, elleivät ne ole suuntautuneet nuoriin, päihteiden käyttöä ehkäisevään toimintaan. Päätös olla toteuttamatta projektia on aiheuttanut minulle paljon omantunnontuskia, koska en ole tarkistanut asiaa RAY:stä vaan uskoin opiskelutoverini puheita. Olen tuntenut olevani suuria lupaileva petturi. Myös huono omatunto ja pienen petturin fiilis ovat olleet seuralaisiani. Olihan lehti-ilmoituksessani maininta mahdollisesta projektista, josta ei sitten rahoituksen puutteessa tullutkaan mitään. Teinkö kaikkeni vai teinkö mitään saadakseni projektiin rahaa, on kysymys, joka kummajaisena vilahtaa ajatuksissani. (Omat muistiinpanot.)

11 11 Pyysin maaseudulla asuvilta tietoja parisuhteen liittyvistä asioista ja vastauksia ainakin seuraaviin kysymyksiin: 1) Miten maaseudun ihminen parisuhdettaan hoitaa? 2) Jääkö hoitamiselle ollenkaan aikaa? 3) Minkälaista hoitoa tarvittaisiin? 4) Mitä asioita olisi hyvä nostaa keskusteluun? 5) Onko tieto erilaisista parisuhteenhoitomahdollisuuksista tavoittanut? 6) Yhdessä koettu ilo ja hauskanpito, onko sitä vai tarvitaanko siihen lisää mahdollisuuksia? Millaisia? 7) Paljonko on mahdollisuus laittaa omaa rahaa esimerkiksi parisuhdeviikonloppuun? 8) Onko molempien mahdollista irrottautua tilalta yhtä aikaa? 9) Ristiriitojen ratkaisut? 10) Kannattaako parisuhdetta hoitaa? Miten? Ainakin Kotimaassa, Maaseudun Tulevaisuudessa, Ilkassa, Koillismaassa, Karjalanmaassa, Keski-Hämeessä, Vakka - Suomessa ja Kymensanomissa julkaistiin pyyntöni (liite). Lukiessani maaseudun ihmisiltä saamiani viestejä muistissani projektilupaus, en voinut ajatellakaan, että heittäisin käsissäni olevan arvokkaan materiaalin hukkaan. Vaikka projektista ei tullutkaan mitään, minulla oli riittävästi materiaalia tutkimusta varten. Maaseudun tukihenkilöverkon kautta olin saanut tietoja mm. yleistyvistä avioeroista maaseudulla. Suurin osa, prosenttia tukihenkilötarpeesta liittyy ihmissuhdeongelmiin, jotka lähes aina ovat perheiden ihmissuhdeongelmia. Niistä kaksi kolmannesta on aviopuolisoiden välisiä ristiriitoja...suurin ryhmä ovat avioerotilanteet. ( Sulin 2001,43.)

12 Haluan olla omalta pieneltä osaltani vaikuttamassa siihen, että maaseudulla asuvien ihmisten ääni tulee kuuluville ja kuulluksi Tavoitetta etsimässä Aloitin hyvin hatarien tavoitteenasettelujen kanssa. Yhä uudelleen olen lukenut saamaani materiaalia. Vähän kerrassaan olen päätynyt siihen, että annan tarinoiden puhua puolestaan. Jokainen teksti on kappale suomalaisen maaseudun ihmisen arvokasta arkea. Kirjoittaja ja soittaja ovat raottaneet minulle oman elämänsä esirippua ja olen yrittänyt olla heidän luottamuksensa arvoinen tutustuessani heidän kertomuksiinsa. Vastauksista itsestään on noussut asioita, joista voidaan tehdä jonkinlaisia yhteenvetoja ja joita voidaan verrata aiemmin julkaistuihin tutkimuksiin. Kaiken kaikkiaan löysin vähän tutkimuksia, jotka liittyivät maaseudun ihmisten parisuhteisiin. Muuten parisuhteesta on kirjoitettu hyvin paljon, enkä tässä tutkimuksessani syvennykään vertailemaan maaseudun ja kaupunkilaisten parisuhteita. Enkä muutenkaan yleisesti syvenny käsittelemään parisuhdetta. Nostan esille muutaman maaseudun ja maatilalla parisuhteessa elävän erityispiirteen. Osittain näitä samoja piirteitä on varmasti havaittavissa myös missä tahansa perheyrityksessä, jossa yritys ja koti asettuvat samalle tontille ja missä puolisot työskentelevät yhdessä. Yhdeksi tavoitteeksi asetin myös yhteisöviestinnän kurssilla saamani idean kotisivujen avaamisesta maaseudun ihmisille. Kotisivujen teko- ja avausaikatauluksi ajattelin kevättä Haluan haastaa myös sosiaali-, diakonia- ja maatalousalan opiskelijoita jatkamaan maaseudun parisuhteiden ja perheiden olosuhteiden sekä henkisen hyvinvoinnin tutkimusta ja etsimään uusia käytäntöjä ja kehittämään vanhoja. Maaseudun ihmiset elävät elämän perustuksia järisyttävien muutosten keskellä.

13 Tunteita opinnäytetyöni polulla Opinnäytetyön tulisi olla intohimo, että sen jaksaa tehdä, sanoi opettaja. Tämä työ on ollut minulle melkein intohimo. Tutkimusaihe on lähellä omaa elämäntilannettani. Opinnäytetyöni kautta haluan olla rinnalla kulkija ihmisille, jotka ovat vastanneet kyselyyni ja muillekin parisuhdettaan miettiville. Lueskellessani vastausyhteydenottoja olen itkenyt ja nauranut. Olen samaistunut tilojen emäntiin ja heidän väsymykseensä. Olen iloinnut ja yrittänyt ottaa opikseni jokaisesta selviytyjästä. Varsinaisten vastausten auki kirjoittaminen ja analysointi on ollut hyvin vaikeaa. Olen tuntenut itseni mitättömäksi ja epäkypsäksi. Mikä minä olen analysoimaan toisten elämää? Omat tunteeni ja muistoni omista emännän uupumiskokemuksistani ovat nousseet voimalla pintaan, vaikka ne pitäisi olla jo käsiteltyjä asioita. Jonkinlainen voimattomuus on myös iskenyt papereita lukiessani. Ihmiset, jotka ovat ottaneet minuun yhteyttä, väsyneimmätkin, ovat jaksaneet sen tehdä. Miten paljon maaseutu kätkeekään uupuneita ihmisiä, jotka eivät ole jaksaneet kirjoittaa eivätkä jaksa hakea apua tilanteeseensa! Tai ihmisiä, jotka eivät jaksa taistella oikeuksiensa puolesta tai edes kykene uupumukseltaan näkemään oikeuksiaan! Ketkä auttavat ja tukevat näitä ihmisiä? Missä ovat rinnalla kulkijat? Miten uupunut ja tukija löytäisivät toisensa ja kohtaisivat? Miten sairaat ja ahdistavat kulissit murenisivat? Olen antanut paljon tilaa yhteydenottajien äänelle. Ainakin itse olen kokenut monet asiat hyvin riipaisevina ja surullisina. Toivon, että asianomaisen suulla kerrottu tarina koskettaisi ja lisäisi ymmärtämystä myös niissä ihmisissä ja varsinkin päättäjissä, joille maaseutu on vierasta aluetta.

14 14 Myös ilonaiheita löytyy paljon. Uupumuksen syövereistä, taloudellisesta ahdingosta, parisuhteen kriiseistä tms. selviytyneet ovat sanoittaneet tarinansa toivon ja uudelleen nousun sävyin. Toivon ylläpidon tärkeydestä kirjoittaa Tapio Saraneva kontekstuaalista teologiaa esittelevässä kirjassaan. Kirja on suunnattu ennen kaikkea suomalaisille teologeille. (Saraneva 1991). Toivoisinpa todella, että Suomestakin löytyisi maaseurakunnista kirkkoherroja, kappalaisia ja seurakuntapappeja, jotka uskaltautuisivat, jaksaisivat ja pitäisivät tärkeänä tutustumista viljelijän elämään. Löytyisikö heillekin saappaita, että he voisivat mennä pellon pientarelle kyselemään viljelijän jaksamisesta ja etsimään toivonpilkahdusta yhdessä tulevaisuutta pelkäävän viljelijän kanssa? Polulla taivallusta Läksin tutkimuksessa liikkeelle niistä kysymyksistä, jotka olin kysynyt lehtiilmoituksessa. Olen etsinyt teksteistä niihin vastauksia ja kirjannut ne ylös viitetietoineen. Teksteistä on noussut esille myös muita asioita, joita olen kirjannut muistiin. Anoppi miniä suhde on puhututtanut, samoin maaseudulla oleva kontrolli ja suhde luontoon. Olen kerännyt myös toiveet ja vinkit, joita on esitetty eri toimijoille. Yhteydenottomateriaalin saatuani olen seurannut entistä aktiivisemmin maaseudulla ilmestyviä lehtiä. Olen yrittänyt hahmottaa tarkemmin sitä, mitä muuta kuuluu maaseudun ihmisten parisuhteeseen, kuin mitä saamastani materiaalista on ilmennyt. Kevätkesällä 2002 ilmestyi Maria Härkki-Santalan vaitöskirja Oman elämänsä ehtoisa emäntä. Tutkimuksessa oli valotettu laajasti eri puolilta maatilan

15 emännän elämää. Parisuhdetta käsiteltiin tilasuhteen, tasa-arvon, työnjaon, työtoveruuden ja roolien kautta. 15 Marja Holmilan vuonna 2001 ilmestynyt Kylä kaupungistuvassa yhteiskunnassa esitteli viimeisen kahdenkymmenen vuoden muutosta Maakylässä. Siinä varsinaisesti parisuhteeseen ei kajottu. Omaa tutkimustani ajatellen tärkeimmiksi asioiksi tulivat kirjassa esitetyt kulttuuriset ja ihmissuhteissa tapahtuneet muutokset. Tiina Silvastin kirja Talonpojan elämää vuodelta 2001 valottaa maaseudun elämäntapoja ja kulttuurisia malleja. Olen kahlannut Joenpellon, Päätalon, Tuurin ja Hietamiehen romaaneja. Niissä kaikissa yhteiskunnalliset muutokset tulevat helppolukuisesti esille. Ne ovat avartaneet yleiskuvaani yhteiskunnasta ja sen kehityksestä tai taantumasta maaseutuyhteiskunnasta kaupunkilaiseksi yhteiskunnaksi. Olen itse yrittänyt saada positiivisia tarinoita parisuhteesta esimerkiksi Maaseudun Tulevaisuuteen ja muihin lehtiin. Tätä tutkimusta tehdessäni olen joutunut miettimään, miten parisuhteen surulliset, ahdistavat ja traumaattiset puolet saisi julki. Ei sensaatiohakuisesti vaan siten, että kertomukset koskettaisivat joitakin ihmisiä tai ihmisryhmiä niin paljon, että he yrittäisivät saada aikaan konkreettista apua sinne, missä siitä on huutava pula. Vaikeista asioista kirjoittaminen ja puhuminen on myös keino viestiä vaikeuksissa oleville, etteivät he ole yksin ja ainoita, joilla on ongelmia. Ehkä hekin uskaltautuisivat hakemaan apua omaan elämäntilanteeseensa. Maaseudun tukihenkilöverkko on yksi hyvä esimerkki, jossa apua ja tukea on saatu sitä tarvitseville. Usein myös tukija itse on joutunut kokemaan raskaasti elämän nurjaa puolta ja siitä selviydyttyään on tullut halu auttaa ja tukea muita. ( Keski Heikkilä 2002).

16 Raportin kirjoitus Varsinaisia epätoivon hetkiä olen saanut kokea yrittäessäni saada järjellistä ja ymmärrettävää tekstiä paperille. Tuntuu, että eihän näistä asioista voi enää saada mitään irti. Olen sokeutunut näkemään tuttuakin tutummissa teksteissä enää mitään kirjoittamista. Vaikeus on ollut siinä, että olen näiden asioiden kanssa painiskellut jo useamman vuoden ajan. Omassa elämässäni taloudelliset, henkiset ja hengelliset kriisini ovat laittaneet minut ottamaan asioista selvää. Monet asiat ovat niin sisäistettyjä, etten osaa niitä enää kyseenalaistaa, mikä ei tutkimusta tehdessä liene suositeltavaa. Opinnäytetyöni ohjaajilta Jouni Kylmälältä ja Jouko Porkalta olen saanut rohkaisua ja opastusta silloin, kun omat neuvot ovat loppuneet. Maaseudun vastaavana tukihenkilönä olen joutunut / saanut kuulla elämän kamppailussa luhistumaisillaan olevien ihmisten tarinoita. Kaikki älynnystyräni, henkiset voimavarani ja myötäelämisen kykyni peliin laittaen olen yrittänyt seisoa rinnalla tarvittaessa. Mieheni kanssa ohjaamillamme parisuhdekursseilla ja -illoissa parisuhteen kiemurat ja karikot ovat näyttäytyneet monipuolisesti. Olemme saaneet mahdollisuuden toimia myös maaseudunväestölle tarkoitetuissa parisuhdetapahtumissa, joissa nimenomaan maaseudun ongelmat ja selviytymiset ovat tulleet esiin. Kirjoittaminen on ollut prosessi tai ehkä voisin kuvata sitä synnytyspolttoina. Aivan kuten oikean vauvan saamisessa kivut tuntuvat sietämättömiltä, mutta kun näkee punaisen ryppyisen otuksen rakastuu siihen heti. Pientä hiustupsua ei siitä pois antaisi. Näin on käynyt minulle tämän tekstin kanssa. Sanon kuin

17 Pilatus aikoinaan: Minkä kirjoitin sen kirjoitin! tai kuten DIAKin Tutkiva ammattikäytäntö - kirjanen sanoo: 17 Opinnäytetyön tekeminen on kuin itse elämä: vasta työn tehtyään todella tietää, miten se olisi pitänyt tehdä Tie on vähintään yhtä tärkeä kuin päämäärä. (Tutkiva ammattikäytäntö 2000, 36.) Aikaansaannoksia Ammattikorkeakoulussa yksi tavoite on vaikuttaminen. Aikomukseni oli tehdä maaseudun parisuhteiden nykytila tunnetuksi koko maassa. Mielikuvissani tiedotusvälineet kilvan etsivät tilaisuuksia saadakseen olla jotenkin tukemassa ja auttamassa viljelijäväestöä ja autioituvan maaseudun asukkaita. Ihan näin ei ole käynyt, ainakaan minun vaikutuksestani Maaseutuseminaari Tammikuussa 2002 oli Mikkelissä hiippakunnan järjestämä Maaseutuseminaari. Koolle oli kutsuttu paljon maaseudun ihmisiä lähellä olevia järjestöjä, yhdistyksiä ja seurakuntia. Omassa kymmenminuuttisessani kerroin opinnäytetyöstäni, lähinnä suoraan yhteydenotoista poimimistani ongelmista, mahdollisuuksista ja toiveista. Seminaarin jälkeen on tullut useita yhteydenottoja eri puolilta Suomea. Tuottajayhdistyksistä ja seurakunnista on soitettu ja olemme yhdessä ideoineet paikkakunnille järjestettäviä tapahtumia, joihin kutsuttaan viljelijä- ja muita maaseudun pariskuntia. Vastuu järjestämisestä on paikallisilla yhdistyksillä ja seurakunnilla. Tapahtumien ajankohdat ovat loka marraskuussa Kotisivut

18 18 Talvella 2002 opettelimme yhteisöviestinnän kurssilla kotisivujen tekoa. Täysin alkuperäisistä opinnäytetyösuunnitelmista poiketen päätin suunnitella kotisivut parisuhteesta, kohderyhmänä maaseudun ihmiset. (Liite 2) Kirjoitin tajunnanvirta tyyliin parisuhteen elämänkaaresta, seksuaalisuudesta, viestinnästä ja kriiseistä. Olin niin innostunut asiasta, että vasta jälkeenpäin huomasin, etten ollut käyttänyt tuekseni minkäänlaista lähdekirjallisuutta. Toki jostain kaikki tietoni olen lukenut tai kuullut, joten toistelin oppimaani ja omaksumaani. Suurin anti sivuilla kuitenkin on linkit. Etsin internetistä mahdollisimman monta kohdetta, jossa tehdään työtä perheen, parisuhteen, henkisen hyvinvoinnin ja mielenterveyden hyväksi. Etsin myös linkit paikkoihin, missä huolehditaan taloudellisista - ja etujärjestöasioista. Lähetin maaseudun lehtien yleisönosastoille jälleen kirjeen, jossa kiitin yhteydenotoista, kehotin pistäytymään kotisivuilla ja antamaan palautetta. Kuinka monessa lehdessä se julkaistiin, siitä minulla ei ole tietoa. Sivuista puuttuu laskuri, joten en tiedä käydäänkö siellä. Vain muutama palaute on tullut sähköpostiini. (Liite 3) 3. TUTKIMUSMETODI VAI METODITTOMUUS Opinnäytetyöni tavoitteen muuttuessa, ongelmaksi tuli, mitä teen saamallani materiaalilla. Selasin pinoittain metodikirjoja ja jo tehtyjä opinnäytetöitä löytääkseni esimerkin, jonka voisin suoraan soveltaa omaan työhöni. Varsinaiseksi tutkimusongelmaksi tulin minä itse. Miten löytäisin itsestäni hitusenkaan tutkijaa. Itsestään selvää oli, etten työstäni saisi millään tavalla kvantitatiivista. Tarinoita oli kuitenkin tarpeeksi paljon ja sisällöltään ne olivat riittävän monipuolisia ja syvällisiä laadullista tutkimusta ajatellen.

19 Kirjassa Ikkunoita tutkimusmetodeihin ll Hannu L. T. Heikkinen esittelee narratiivisen tutkimusmenetelmän hyvin kansantajuisesti Narratiivinen tutkimus Latinankielinen substantiivi narratio tarkoittaa kertomusta ja narrare verbi kertomista. Englanninkielellä sanat ovat narrative ja narrate. Suomeksi käsitteelle ei ole vakiintunutta nimitystä, tosin tarinallisuus, kertomus ja tarina voisivat olla suomalaisia ilmaisuja. (Heikkinen 2002, 116.) Narratiivisen tutkimuksen lähestymistapa kohdistaa huomionsa kertomuksiin tiedon välittäjänä ja rakentajana. Tutkimus käyttää materiaalina kertomuksia, toisaalta tutkimus voi olla myös kertomuksen tuottamista. (Heikkinen 2001, 116.) Objektiiviset tieteentekijät saattavat kyseenalaistaa narratiivisen tutkimustavan tutkijan objektiivisuuden ja puolueettomuuden puutteen vuoksi. Talonpojan elämää kirjassaan Tiina Silvasti kertoo omista tunteistaan tutkimusta tehdessään. olin kyennyt asettumaan viljelijöiden asemaan, tunsin empatiaa heitä kohtaan, haastattelemani ihmiset olivat ystävällisiä ja vieraanvaraisia. Samaistuinko liikaa, identifioiduinko liiaksi informantteihini? Pyrkikö henkilökohtainen liiankin omaelämänkerralliseksi? Johtiko taustani maanviljelijän vaimona tilanteeseen, jossa menetin professionaalisen otteeni ja liu`uin liioiteltuun emotionaaliseen subjektiivisuuteen, josta käsin tutkimuksen tekeminen on mahdotonta? (Silvasti 2001, 53.) Narratiivisuudessa ja muussa postmodernissa tieteenteossa tutkijan objektiivisuuden tilalle tulee tietämisen kontekstuaalisuus; tietämisen sidokset aikaan, paikkaan ja sosiaaliseen kenttään (Heikkinen 2001, 120). Moderni ajatus universaalista, yleispätevästä tiedosta hylätään; tietäminen on aina jonkun ihmisen tietoa, joka elää jossain tietyssä sosiaalisessa ja fyysisessä ympäristössä, on jonkun lapsi tai elämänkumppani ja elänyt tietynlaisen

20 elämän. Kaikki, mitä hän voi tietää, juontuu näistä ymmärtämisyhteyksistä. (Heikkinen 2001, ) 20 Narratiivisella tutkimusmenetelmällä on paikkansa myös tutkittaessa alistettuja ja marginaaliin jätettyjä ihmisryhmiä. Heidän tarinansa voidaan erottaa suurten kertomusten hallitsevista ja alistavista tarinoista, auttaen heitä saamaan oma äänensä kuuluville. (Heikkinen 2001, 120.) Kerrontaan perustuvaa narratiivista aineistoa ovat esimerkiksi haastattelut tai vapaat kirjalliset vastaukset, joissa tutkittaville annetaan mahdollisuus kertoa käsityksensä asioista omin sanoin. Tällaista aineistoa ovat päiväkirjat, elämänkerrat tai muut dokumentit, joita ei välttämättä ole tuotettu alun perin tutkimustarkoituksiin. ( Heikkinen 2001, 121.) Narratiivinen, kerronnallinen, aineisto poikkeaa määrällisestä ja lyhytvastausaineistosta siten, ettei narratiivista aineistoa voida tiivistää yksiselitteisesti numeroiksi tai kategorioiksi, vaan sen jatkokäsittely on aina tulkinnan tulos. (Heikkinen 2001, 122). Omaa tutkimusta tehdessäni olen vahvasti halunnut antaa vastanneiden äänille tilaa. Olen sisällä tutkimuksessani myös siten, että vastaajat edustavat samaa ammattikuntaa kuin itse. Narratiivisessa tutkimuksessa tämä ei ole puute vaan rikkaus. Olen ehkä ja toivottavasti ymmärtänyt vastaajien tarinoista keskeiset asiat ja myös tuntenut niiden taakse kätkeytyneet tunteet. Toivon voivani välittää maaseudun ihmisten kokemuksia ja tunteita yleiseen tietoon Narratiivisuus ammatillisessa käytössä Narratiivisuutta sovelletaan muun muassa kasvatukseen, opettajankoulutukseen, terveydenhoitoon, vanhus- ja sosiaalityöhön, kuntoutukseen, liikkeenjohtamiseen, markkinointiin, psykoterapiaan jne. Yhteiskunnassamme ja kulttuurissamme meidän on jatkuvasti rakennettava identiteettiämme uudelleen. Rakennellessamme identiteettiämme tuotamme jatkuvasti kertomuksia ja tarkastelemme niitä, kootaksemme elämämme

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio HelsinkiMissio HelsinkiMissio on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton sosiaalialan järjestö, joka toimii

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Pirpana ry:n koulutuspäivä Kuntatalo 13.5.2013 Riitta Mykkänen-Hänninen kouluttaja, työnohjaaja Samanaikaiset ryhmäprosessit Vanhempia

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Kyselyllä haluttiin tietoa Millainen toiminta kiinnostaa

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

KAVEREITA NOLLA lasten ja nuorten yksinäisyys

KAVEREITA NOLLA lasten ja nuorten yksinäisyys KAVEREITA NOLLA lasten ja nuorten yksinäisyys PhD. Niina Junttila, Dosentti (kasvatuspsykologia, tilastomenetelmät) Oppimistutkimuksen keskus (OTUK), Opettajankoulutuslaitos & Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys 7.4.2016 Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio Mitä yksinäisyys on? THL:n mukaan jopa 400 000 ihmistä Suomessa kärsii yksinäisyydestä. Suomalaisista joka

Lisätiedot

Eu-avustajat 30.11.2015

Eu-avustajat 30.11.2015 Eu-avustajat 30.11.2015 Mikä on Maaseudun tukihenkilöverkko? Maaseudun tukihenkilöverkko on vapaaehtoistyöhön perustuva auttamisverkosto, joka tarjoaa keskusteluapua kaikille maaseudun asukkaille toimialasta

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI Ennaltaehkäisevän lapsikeskeisen työmenetelmän kehittäminen ja työskentelyn keskeiset periaatteet vanhemman sairastaessa 1.Riski- eli

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Kuoleman lähellä 3.4. Kotka. sh Minna Tani KymSy

Kuoleman lähellä 3.4. Kotka. sh Minna Tani KymSy Kuoleman lähellä 3.4. Kotka sh Minna Tani KymSy Hyvästi jää, on vaikeaa Nyt kuolla pois, kun linnut laulaa saa Kun kevät saapuu nauraen Kukka kaunis jokainen, mä luonas oon kun näet sen Sairastumisen merkityksestä

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke

Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke SOS-LAPSIKYLÄ RY Vuonna 1962 perustettu SOS-Lapsikylä ry on osa maailmanlaajuista SOS Children

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä?

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä? Tehtävät 1 ravintoon liittyvät tehtävät 1 4 Opiskelijaelämä ja ruokailu Pohdi, miten ruokailusi on muuttunut opintojen aloittamisen jälkeen. 2 Oma ruokarytmini Millainen on oma ruokarytmisi? Oletko huomannut

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

MAUSTE PROJEKTI KATAJA RY. Kouluttaja Helka Silventoinen Pari-ja Seksuaaliterapeutti Kulttuuritulkki

MAUSTE PROJEKTI KATAJA RY. Kouluttaja Helka Silventoinen Pari-ja Seksuaaliterapeutti Kulttuuritulkki MAUSTE PROJEKTI KATAJA RY Kouluttaja Helka Silventoinen Pari-ja Seksuaaliterapeutti Kulttuuritulkki Monikulttuurisuus ja ihmissuhteet Ihmissuhteisiin ja parisuhteeseen liittyviä kysymyksiä on hyvä ottaa

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Isät turvallisuuden tekijänä

Isät turvallisuuden tekijänä Isät turvallisuuden tekijänä Mitä on väkivalta Väkivalta on fyysisen voiman tai vallan tahallista käyttöä tai sillä uhkaamista, joka kohdistuu ihmiseen itseensä, toiseen ihmiseen tai ihmisryhmään tai yhteisöön

Lisätiedot

Yrittäjien hyvinvointi, työkyky ja osallistuminen kuntoutukseen. Projektipäällikkö Kimmo Terävä, VTM 22.3.2012

Yrittäjien hyvinvointi, työkyky ja osallistuminen kuntoutukseen. Projektipäällikkö Kimmo Terävä, VTM 22.3.2012 Yrittäjien hyvinvointi, työkyky ja osallistuminen kuntoutukseen Projektipäällikkö Kimmo Terävä, VTM 22.3.2012 Pientyöpaikoilla uudistuminen (Punk) 2009-2012 1. Pientyöpaikkojen työkyvyn tukemisen ja työterveyshuoltoyhteistyön

Lisätiedot

TOTUUS TALOUDESTASI TERHI MAJASALMI

TOTUUS TALOUDESTASI TERHI MAJASALMI TOTUUS TALOUDESTASI TERHI MAJASALMI TALENTUM HELSINKI 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Terhi Majasalmi ISBN: 978-952-14-1884-6 ISBN:978-952-14-1883-9 Ulkoasu: Lapine Oy Paino: BALTO print 2012

Lisätiedot

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia Elina Hynninen ja Maria Kolehmainen Toimeksiantajat: Itä-Suomen

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Marja Holmila 18.9.2012 Marja Holmila: Vanhempien ja aikuisten alkoholinkäyttö lapsen näkökulmasta 1 Esityksen rakenne 1. Päihteitä ongelmallisesti käyttävien

Lisätiedot

Odotusaika. Hyvät vanhemmat

Odotusaika. Hyvät vanhemmat Janakkala- Hattulan perusterveydenhuollon yhtstoiminta-alue Janakkalan neuvola Odotusaika Hyvät vanhemmat Lapsen odotus ja syntyminen ovat suuria ilonaihta. Ne tuovat kuitenkin myös uusia haastta perheelämään

Lisätiedot

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Tehtävät tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8 1 Tunteet kehossani Kirjoita tai piirrä, missä seuraavassa listatut tunteet tuntuvat kehossasi ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Mukailtu lähde: mielenterveystalo.fi

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN. Lapsen oikeus perhesuhteisiin PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Kotitehtävä 5 / Sivu 1

PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN. Lapsen oikeus perhesuhteisiin PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Kotitehtävä 5 / Sivu 1 Kotitehtävä 5 / Sivu 1 Nimi: PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN Lapsen oikeus perhesuhteisiin Perhe ja perhesuhteiden ylläpitäminen ovat tärkeitä mm. lapsen itsetunnon, identiteetin ja kulttuurisen yhteenkuuluvuuden

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Yksinäisyys lasten silmin Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Tutkimusaihe ja tutkimuskysymykset Lasten yksinäisyys lasten näkökulmasta Sadutusmenetelmällä lasten tieto näkyviin 1) Mitä lapset kertovat

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Paneeli moniammatillinen ratkaisu miten lasta autetaan ajoissa

Paneeli moniammatillinen ratkaisu miten lasta autetaan ajoissa Paneeli moniammatillinen ratkaisu miten lasta autetaan ajoissa 14.1.2016 15.1.2016 1 Panelistit - Esittäytyminen Toimiala-asiantuntija (verkostotyö) Olli Laiho, Nurmijärvi Lastensuojelun päällikkö, Sanna

Lisätiedot

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi Työpahoinvoinnin alkeet Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus 12.11.2014 Maija Saviniemi Miksi olen pessimisti? Miksi tarkastelemme työtä pahoinvoinnin näkökulmasta? Onko työpahoinvoinnissa edes

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

No, miten voidaan yrittää varmistaa se, että saadaan aikaiseksi sopimus, joka toimii myös arjessa?

No, miten voidaan yrittää varmistaa se, että saadaan aikaiseksi sopimus, joka toimii myös arjessa? Väestöliiton järjestämä seminaari 6.6.2008 Vertaistoiminnan kehittäjä, psykologi Virpi Lahtiharju: Miten lapsi voisi näkyä perheasioiden sovittelussa? Lapsi on sovittelussa mukana puheen ja mielikuvien

Lisätiedot

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula Iloa yhteistyöstä Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus Kati Kuula 8.10.2016 Koirilla on oikeus hyvään elämään Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään Mitä kaikkea hyvää koiraharrastustoimintaan osallistumisesta

Lisätiedot

Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella

Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Tutkija Heli Niemi Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden seudullinen kehittäminen

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Pohdittavaa apilaperheille

Pohdittavaa apilaperheille 14.2.2014 Pohdittavaa apilaperheille Pohdittavaa ja sovittavaa ennen lapsen syntymää Perheaikaa.fi luento 14.2.2014 Apilaperheitä, ystäväperheitä, vanhemmuuskumppaneita Kun vanhemmuutta jaetaan (muutenkin

Lisätiedot

KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus 11/2016

KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus 11/2016 KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus 11/2016 KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus Tausta Perheen kriisitilanteessa - esimerkiksi avioerossa, perheenjäsenen kuollessa tai joutuessa onnettomuuteen

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

Maarit Sireni Salon kansalaisopisto, , Salo. Maaseudun nainen osallistujana ja vaikuttajana

Maarit Sireni Salon kansalaisopisto, , Salo. Maaseudun nainen osallistujana ja vaikuttajana Maarit Sireni Salon kansalaisopisto, 9.10.2014, Salo Maaseudun nainen osallistujana ja vaikuttajana Osallistujia ja vaikuttajia? Perustuu artikkeliin Sireni, Maarit (2014) Feminism in rural Finland. A

Lisätiedot

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura Myönteisen muistelun kortit Muistelulla voidaan vahvistaa ja lisätä ikäihmisten mielen hyvinvointia. Myönteisen muistelun korteilla vahvistetaan hyvää oloa tarinoimalla mukavista muistoista, selviytymistaidoista,

Lisätiedot

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista Elina Nurmikari kehittämispäällikkö Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 26.10.2016 Tämän päivän köyhä opiskelija on tulevaisuuden

Lisätiedot

Liisa Välilä Kataja Parisuhdekeskus ry www.perheenparhaaksi.fi

Liisa Välilä Kataja Parisuhdekeskus ry www.perheenparhaaksi.fi Liisa Välilä Kataja Parisuhdekeskus ry www.perheenparhaaksi.fi PARISUHTEEN JA PERHEEN HYVINVOINTI Parisuhde on kahden ihmisen välinen tila, joka syntyy yhteisestä sopimuksesta ja jota molemmat tai jompikumpi

Lisätiedot

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen tutkimus ja kehittäminen 1 Varhainen tukihyvinvoinnin edellytys lapselle KT, erikoistutkija Liisa Heinämäki Stakes Liisa Heinämäki Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen

Lisätiedot

Palautetta nuortenryhmältä

Palautetta nuortenryhmältä Tuija Sane & Marjaana Hänninen Taustaa nuortenryhmästä: Tavoitteena oli koota nuortenryhmä (n. 4-5 nuorta), jolta kerätä palautetta etenkin lastensuojelun toiminnasta ja yhteistyöstä muiden tahojen kanssa.

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Alakoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 16.12.2015

Alakoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 16.12.2015 Alakoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 16.12.2015 Tytti Solantaus 2014 1 LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELU 1. Esittely, tutustuminen, menetelmän tarkoituksen ja keskustelun kulun selvittäminen

Lisätiedot

Lapset puheeksi lapsen kehityksen tukeminen, kun aikuinen sairastaa. Mika Niemelä, FT, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala

Lapset puheeksi lapsen kehityksen tukeminen, kun aikuinen sairastaa. Mika Niemelä, FT, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala Lapset puheeksi lapsen kehityksen tukeminen, kun aikuinen sairastaa Mika Niemelä, FT, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala Sidonnaisuudet Tutkija, Oulun yliopisto, PPSHP Psykoterapiakouluttaja,

Lisätiedot

Mies ja seksuaalisuus

Mies ja seksuaalisuus Mies ja seksuaalisuus Kun syntyy poikana on Kela-kortissa miehen henkilötunnus. Onko hän mies? Millaista on olla mies? Miehen keho eli vartalo Kehon kehittyminen miehen kehoksi alkaa, kun pojan vartalo

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi.

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi. Kaija Grundell Kaohsiung, Taiwan 29.04.2016 Terveiset kesäisen kuumasta Kaohsiungista! Päivälämpötila jo yli +30! Kielenopiskeluni päättyi helmikuun lopussa. Alla kuvassa opettajiani ja takarivissä opiskelutovereita,

Lisätiedot

Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa

Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa 2009-2013 Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa Suomalainen ajankäyttö Suomalainen viestintä ja käytöstavat Suomalainen elämäntapa Aikatauluja ja sovittuja tapaamisaikoja on hyvä noudattaa täsmällisesti.

Lisätiedot

Stressi ja mielenterveys

Stressi ja mielenterveys Stressi ja mielenterveys Jokainen ihminen sietää tietyn määrän stressiä. Kun sietokyvyn raja ylittyy, stressi alkaa haitata elämää. Se voi aiheuttaa esimerkiksi unettomuutta. Voit vaikuttaa omaan mielenterveyteesi,

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

Turvallisuus, identiteetti ja hyvinvointi. Eero Ropo TAY Kasvatustieteiden yksikkö Aineenopettajakoulutus

Turvallisuus, identiteetti ja hyvinvointi. Eero Ropo TAY Kasvatustieteiden yksikkö Aineenopettajakoulutus Turvallisuus, identiteetti ja hyvinvointi Eero Ropo TAY Kasvatustieteiden yksikkö Aineenopettajakoulutus 2 Turvallisuuden kokemus ja identiteetti Turvallisuutta ja identiteettiä on kirjallisuudessa käsitelty

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Itsemurhasta on turvallista puhua

Itsemurhasta on turvallista puhua Itsemurhasta on turvallista puhua Vaikuttaako joku lähelläsi masentuneelta? Voisiko hän miettiä itsemurhaa? AINOA tapa tietää on kysyä asiasta suoraan. Usein ajatellaan: Ettei itsemurhia oikeasti tehdä.

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Haavoittuvasta lapsuudesta ehjään aikuisuuteen seminaari 23.4.2014. Siirtolaisuusinstituutti, Turku.

Haavoittuvasta lapsuudesta ehjään aikuisuuteen seminaari 23.4.2014. Siirtolaisuusinstituutti, Turku. Haavoittuvasta lapsuudesta ehjään aikuisuuteen seminaari 23.4.2014. Siirtolaisuusinstituutti, Turku. KT Merja Paksuniemi Verkostotutkija Siirtolaisuusinstituutti Yliopistonlehtori Lapin yliopisto Lapsuuden

Lisätiedot

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen 2 AJATUKSEN MURUSIA Tämä vihkonen on sinulle, joka haluat toimia vapaaehtoisena ja olla ihminen ihmiselle. Vihkosta voi käyttää myös työnohjausistunnoissa keskustelujen

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

KIPUKYSELY Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry. 2003

KIPUKYSELY Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry. 2003 KIPUKYSELY Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry. 2003 Tämän kyselyn tarkoituksena on saada riittävän monipuolinen kuva kipuongelmastanne. Lomakkeessa on kysymyksiä, joihin pyydämme Teitä vastaamaan joko ympyröimällä

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on VIRITTÄYTYMINEN AIHEESEEN Haluaisin, että kirkko johon kuulun on LEIKIN TAVOITE Johdatella ajatuksia illan aiheeseen. Herätellä miettimään mitä minä ajattelen kirkosta, sekä tuoda esiin myös toisten ajatuksia,

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 25.10.2011 Janne Rautiainen TH11K Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 2 / 7 5.9.2012 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ensimmäinen ohjauskerta... 4 2.1 Ravintoanamneesi... 4 2.2

Lisätiedot

Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin

Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin EUFAMI (European Federation of Family Associations of People w ith Mental Illness) 2014 Tutkimukseen osallistui 1111 omaista ympäri Eurooppaa, joista 48

Lisätiedot

Jokainen haastattelija muotoilee pyynnön omaan suuhunsa sopivaksi sisällön pysyessä kuitenkin samana.

Jokainen haastattelija muotoilee pyynnön omaan suuhunsa sopivaksi sisällön pysyessä kuitenkin samana. Muistatko? hanke Kysymykset yksilöhaastatteluun Alkulämmittelynä toimivat jokaisen haastattelun alussa täytettävän perustietolomakkeen kysymykset (nimi, syntymäaika ja paikka, osoite jne.). Haastattelun

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD1325 SOTA-AJAN PIKKUPOJAT 1999-2001 FSD1325 FATHER-SON RELATIONSHIPS AND THE WAR 1999-2001 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot