Yhteenveto mielipiteistä ja vastineet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteenveto mielipiteistä ja vastineet"

Transkriptio

1 Kaavoitus Yhteenveto mielipiteistä ja vastineet /6 Rauman yleiskaava 2025 LUONNOS - nähtävillä Yhteenveto mielipiteistä ja vastineet Yleiskaava 2025:n luonnos on ollut nähtävillä Nähtävilläolon aikana yleiskaavasta saatiin yhteensä 14 mielipidettä, joista kahdessa oli useita allekirjoittajia. Yleiskaavaluonnoksesta saatiin vielä kaksi mielipidettä, joista toisessa oli useita allekirjoittajia. Joulukuussa saatiin vielä yksi mielipide, jossa oli useita allekirjoittaneita. Mielipiteissä vastustettiin Järviluodon satamalaajennukseen liittyvää vaihtoehtoista pohjoisempaa satamatielinjausta. Pohjoisempaa satamatielinjausta vastustavissa yhteismielipiteissä oli yhteensä 478 allekirjoittajaa ja lisäksi linjausta vastustettiin viidessä mielipiteessä, joissa oli yhteensä yhdeksän nimeä. Yhdessä yhteismielipiteessä, 28 allekirjoittajaa, vastustettiin Järviluodon satamalaajennukseen liittyvää eteläisempää ns. Maanpään yhteyttä. Myös pohjoisen saariston alueelle esitetty vaihtoehtoinen ulkoilureitti sai kritiikkiä. Lisäksi kritisoitiin keskustatoimintojen alueen rajauksen suhdetta Vanha-Raumaan. Vanha-Lahden uutta asuinaluetta ja siihen liittyvää kanavaa sekä Vaikkusten asuntorakentamista vastustettiin mielipiteessä, jossa oli 86 nimeä. Vanha-Lahden alue sai myös myönteistä palautetta. Lisäksi vaadittiin, että metsäteollisuusalueen edustan maankäyttö suunnitellaan siten, ettei se heikennä jätevesien sekoittumis- ja laimenemisolosuhteita ja siten Rauman edustan merialueen tilaa. Keväällä 2017 saatiin vielä kaksi (yhteensä 4 nimeä) Telakkarannan uutta asuinaluetta vastustavaa mielipidettä. 1. Mielipide : 110 allekirjoittajaa allekirjoittajaa, yhteensä 478 allekirjoittajaa Mielipiteessä vaaditaan uuden satamatieyhteyden suunnittelua uudelleen, pois keskustan, asutuksen ja urheilualueiden tuntumasta, Maanpäänniemen alueen kautta. Uusi satamatie: - rikkoo suojellut asuinalueet - estää Ketunkallion kuntoradan käytön - UPM:n ja Lonsin välinen metsä on arvokasta virkistysaluetta - Lonsin urheilukenttä on ahkerassa käytössä ja osa paikallista urheiluhistoriaa - katkaisee luonnolliset reitit - Repolan päiväkodin elinmahdollisuuksia ei saa vaarantaa.

2 Kaavoitus Yhteenveto mielipiteistä ja vastineet /6 2. Mielipide (2 allekirjoitusta) Pohjoisempi uusi satamatielinjaus virkistysalueiden ja rakennetun kulttuuriympäristön läpi ei ole järkevää. Kaavassa pitäisi olla vain eteläinen, pääasiassa teollisuusaluetta käyttävä linjaus. Uusi satamatielinjaus - rikkoisi Kettukallion virkistysalueen koirakenttineen ja pururatoineen. Virkistysalue on tärkeä Sinisaaren asukkaille, palvelutalojen vanhuksille ja alueelle rakennettavalle hoivakodille. - Talolan alue ja päiväkoti jäisivät eristyksiin - Lonsin kenttä tuhoutuisi - Telakankadun leikkikenttä jäänee myös linjauksen alle. 3. Mielipide (2 allekirjoitusta) Mielipiteessä pyydetään, ettei Lonsiin rakenneta rekka-autotietä. - Lonsin kentällä on hyvä harrastaa - pururadalla on hyvä lenkkeillä ja ulkoiluttaa koiria, se toimii myös reittinä Äijänsuolle - kouluun meno olisi hankalaa ja rauhallinen asuinalue olisi mennyt 4. Mielipide (3 allekirjoitusta) Mielipiteessä pyydetään, ettei takapihan taakse rakenneta rekka-autotietä. - Lonsissa on mukavan rauhallista - alueella voi tehdä monenlaista - Mihin veisimme koirat lenkille? - Mihin menisimme metsäretkelle? - Missä pelaisimme pallopelejä? 5. Mielipide Mikäli satamalaajennus edellyttää uusi liikennejärjestelyjä, on ne toteutettava eteläisen vaihtoehdon VE1 mukaisesti, mikä on valtuuston satamalaajennuspäätöksen mukainen. - eteläisen vaihtoehdon järjestelyä voidaan täydentää olemassa olevien muiden reittien parantamisella Ve2 tuhoaisi kuntalaisten virkistys- ja urheilukäytössä olevia alueita ja aiheutettaisiin merkittävää haittaa pientaloalueen asukkaille ja taloudellista vahinkoa näiden kiinteistöjen omistajille. 6. Mielipide Mielipiteessä esitetään, että yleiskaavassa kaivetaan Järviluoto vaihtoehdon päätöksenteossa olleet tieyhteydet ja pitäydytään niissä. - linjaus on toimimaton ja täysin uusi tieyhteys - uusi tieyhteys kulkisi noin sata metriä nykyisestä tieyhteydestä ja Sinisaaren asuinalueen molemmilta puolilta kulkisi raskasta liikennettä. Lisäksi toivotaan, että Rauman Satamalta pyydetään lausunto. Vastine mielipiteisiin 1-6: Järviluodon satamalaajennuksen liikenneyhteydelle on luonnosvaiheen vaihtoehtojen jälkeen etsitty uusi yhteys. Luonnosvaiheen vaihtoehdot on syytä

3 Kaavoitus Yhteenveto mielipiteistä ja vastineet /6 poistaa yleiskaavasta ja esittää uusi Sampaanalanlahden kautta kulkeva yhteys. Yhteys tullaan toteuttamaan kolmessa vaiheessa. Luonnosvaiheen VE1 Maanpään satamalaajennusyhteysvaraus tulee osoittaa yhteystarpeena sataman lisäarvoalueelle, eikä enää varsinaisena satamayhteytenä. 7. Mielipide : yhteensä 86 nimeä Mielipiteessä vastustetaan Vanha-Lahden kanavan rakentamista ja kritisoidaan tonttien määrää ja sijoittelua: kaavaluonnoksessa asuminen on sijoitettu siten, että viher- ja virkistysalueita jää hyvin niukasti ja niiden väliset yhteydet katkeavat. Mielipiteessä vaaditaan, että Tuomoniementien, Rokintien ja Salinkedonlahden välinen alue on jätettävä luonnonvaraiseen tilaansa ja asumisen sijoittamista siten, että koko Tuomoniementien jo rakennetun puolen asukkaille turvataan asuinympäristöllinen luonnonläheisyys sekä viherkäytävät. - Vanha-Lahden, Vaikkusten, Tuomoniemen, Salinkedonlahden ja Rokin metsän alueet ovat kaupunkilaisille erittäin tärkeitä terveyden, hyvinvoinnin ja virkistyksen paikkoja. - Rauman kehittämistä ohjaavissa asiakirjoissa korostetaan viher- ja virkistysalueiden merkittävyyttä Mielipiteen liitteenä Kaupunkilaisten näkemyksiä 7 kpl. Vastine mielipiteeseen 7: Yleiskaavassa osoitetut uudet asuinalueet (A) määrittelevät alueen pääkäyttötarkoituksen ja sisältävät asumisen lisäksi virkistysalueita ja katuja ym. Vanha- Lahden aluetta suunnitellaan tarkemmin osayleiskaavassa ja asemakaavassa. 8. Mielipide Mielipiteessä toivotaan mahdollisimman pian uusia rantatontteja Uuden-Lahden omakotitaloille. - Rokin sillan tulisi olla tarpeeksi korkea, jotta huviveneellä pääsee omaan rantaan - veden kierrätyksen huolellinen suunnittelu, jotta lahden pohjukassa vesi vaihtuu Vastine mielipiteeseen 8: Vanha-Lahden aluetta suunnitellaan tarkemmin osayleiskaavassa ja asemakaavassa. 9. Mielipide Kaavaluonnos on hyvä. Mielipiteessä ehdotetaan, että ratapiha siirretään tulevaisuudessa kokonaan Rauman eteläpuolelle, mihin satamakin on siirtymässä Nykyisen ratapihan poistaminen - poistaisi nykyisen pullonkaularatapihan - tilalle saisi mahtavan puiston - Syväraumankadun liikenne tulisi sujuvammaksi, tasoylikäytävän poistuessa - Rautatienkadun meluaita voitaisiin poistaa

4 Kaavoitus Yhteenveto mielipiteistä ja vastineet /6 - Satama voisi mitoittaa ratapihansa 2000-luvun tarpeilleen - Rauman kaupunkikuva kohenisi Vastine mielipiteeseen 9: Yleiskaava 2025 rataratkaisu perustuu Rauman kaupunginvaltuuston periaatepäätökseen , jonka mukaan Satama laajenemisalueeksi valitaan VE3 Järviluoto tukeutuen nykyiseen ratalinjaukseen. 10. Mielipide Vaadin yleiskaavassa esiintyvän S merkinnän muuttamista SL-merkinnäksi (Säikkä- Hevoskarta). Säikänharjun meren puoleinen pää on virallisesti ollut vuosikausia luonnonsuojelualueeksi merkitty maastoon. Alueelle ei saa esim. tehdä polkuja. Alue sijaitsee Säikän ja Hevoskartan välissä ja karttaan merkitty polku rikkoo luonnonsuojelulakia. Vastine mielipiteeseen 10: Yleiskaava 2025 suojelualueita on luonnosvaiheen jälkeen tarkennettu ja kyseinen alue on syytä osoittaa SL-merkinnällä. Yleiskaavassa on osoitettu pohjoisen saariston läpi kulkeva ulkoilureitti. Reitin sijainti on viitteellinen ja sen sijainti sekä tekninen toteuttaminen tarkentuu jatkosuunnittelussa. 11. Mielipide Kaavaluonnoksen mukaiset rakennushankkeet sulkisivat jätevesien purkualueen käytännössä kokonaan täyttöjen ja pengerten rajoittamaksi, jolloin jätevedet eivät pääse enää vapaasti laimenemaan ja kulkeutumaan avomerialueelle. Maankäyttö tulee suunnitella siten, ettei se heikennä alueelle johdettavien jätevesien sekoittumista alueella. Kaavan vaikutukset jätevesien laimenemisolosuhteisiin on huomioitava kaavan vaikutusten arvioinnissa. Selvitysten yhteydessä on huomioitava kaavan mukaisen rakentamisen todennäköisesti edellyttämä vaihtoehtoinen ratkaisu jätevesien johtamiselle ulompana merialueella sijaitsevaan purkupisteeseen. Vastine mielipiteeseen 11: Jätevesien johtaminen tulee huomioida ja ratkaista koko kunnan yleiskaavaa tarkemmassa suunnittelussa. Yleiskaavan vaikutusten arvioinnissa on syytä mainita kaavaratkaisun vaikutukset jätevesien laimenemisolosuhteet. 12. Mielipide Selostuksen kauppa ja palvelut kohdassa esitettyä keskustatoimintojen alueen rajauksen kuvausta tulee muuttaa siten, että se sisältää myös Vanhan Rauman kaupalliset alueet. 13. Mielipide Mielipiteessä vaaditaan selostuksen kauppa ja palvelut kohdassa esitettyä keskustatoimintojen alueen rajauksen kuvausta poistettavaksi. Vastine mielipiteisiin 12 ja 13:

5 Kaavoitus Yhteenveto mielipiteistä ja vastineet /6 Keskustatoimintojen alue (C) on esitetty kaavakartalla ja sen sijainti on kuvattu selostuksessa. Selostukseen on syytä lisätä kuvaus myös Vanha-Rauman SRC-alueesta, jossa keskustatoiminnot ovat sallittuja. 14. Mielipide Mielipiteessä esitetään Kaskisten ja Pöllän saarten ottamista asuinkäyttöön sen sijaan, että rakennetaan kanaali Vanha-Lahden alueelle. Vastine mielipiteeseen 14: Kaskinen ja suurin osa Pöllän saaresta on luonnonsuojelualuetta: Raumanmeren luonto- ja retkeilyalue. 15. Mielipide : yhteensä 28 nimeä Järviluodon tieyhteys tulee toteuttaa pohjoista reittiä, nykyiseen tieverkkoon tukeutuen, Kettukallio/Lonsi kautta. Tieyhteys Maanpään kautta on yksinkertaisesti mahdoton ja erittäin kallis toteuttaa. Maanpään luontoa on jo uhrattu teollisuudelle riittävästi. Se vähäinen luonto, mitä on jäljellä, tulee säilyttää kaupunkilaisille, asukkaille ja tuleville sukupolville. Tieyhteys Kettukallion kautta Järviluotoon on kustannustehokkain ja järkevin vaihtoehto. Tähän tieyhteyteen pystyy helposti tukeutumaan myös nykyinen satamaalue toimintoineen Vastine mielipiteeseen 15: Järviluodon satamalaajennuksen liikenneyhteydelle on luonnosvaiheen vaihtoehtojen jälkeen etsitty uusi yhteys. Luonnosvaiheen vaihtoehdot on syytä poistaa yleiskaavasta ja esittää uusi Sampaanalanlahden kautta kulkeva yhteys. Yhteys tullaan toteuttamaan kolmessa vaiheessa. Luonnosvaiheen VE1 Maanpään satamalaajennusyhteysvaraus tulee osoittaa yhteystarpeena sataman lisäarvoalueelle, eikä enää varsinaisena satamayhteytenä. 16. Mielipide (3 allekirjoitusta) Mielipiteessä vastustetaan Telakkarannan asuinaluetta. Millä ihmeellä saadaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt sekä maisema-alueet säilymään toteuttamalla luonnoksen mukainen suunnitelma? Alueen arvokkaat erityispiirteet eivät varmasti säily, jos aiotulle alueelle kaivetaan kanava, joka vaatii jättimäiset kaivaukset ja maansiirrot. Alueella on esim. suuria kilpikaarna mäntyjä, joiden iäksi asiantuntijat ovat arvioineet vuotta, kasvavat ja voivat edelleen hyvin. Millä saataisiin vesi kanavassa virtaamaan tasaisesti kaikkina aikoina, kun veden korkeus vaihtelee normaalista jopa 60 cm? Saattaa aiheuttaa runsasta levän kasvua ja löyhkää seisovasta vedestä. Kaupunkilaisten nyt virkistysalueenaan käyttämä kuitenkin suhteellisen pieni alue jäisi asuntoalueen taakse, eikä varmasti vastaisi aluetta, jona kaupunkilaiset sen nyt tuntevat. Esim. koululaiset tekevät alueelle retkiä keväällä ja syksyllä opettajiensa kanssa. Alueen yleiskaavaluonnoksen mukainen rakentaminen on mielestämme toteutuskelvoton.

6 Kaavoitus Yhteenveto mielipiteistä ja vastineet /6 17. Mielipide Mielipiteessä vastustetaan Telakkarannan asuinaluetta eikä pidetä sitä toteuttamiskelpoisena. Rientolantien varrella joudutaan louhimaan kalliota ja suunnitelman alle jäisi sveitsiläistyylinen, historiallisesti arvokas ja suojeltu huvila Harjula. Harjulan pihapiirissä on useita satoja vuosia vanhoja ikipetäjiä, joista Petäjäs lienee saanut nimensä. Ei pidä tuhota olevaa arvokasta, jotta rakennettaisiin jotain uutta. Ehdottaisin vastaavan suunnitelman paikaksi vanhaa, umpeen maatunutta 1. Petäjäksen ja Pidesluodon välistä sunttia, joka lähtee nykyisen RMK:n venesuulin luoteisnurkalta ja etenee kosteikkoina Petäjäksen pohjoisrannalle. Kaivettaisiin auki se, mikä on joskus ollutkin. Tämän suntin varrelle voisi kaavoittaa sitten pari tonttiakin, jos ne nähdään tarpeelliseksi ja samalla saataisiin hauska pienveneväylä Syväraumanlahdelta Kompinlahdelle. Vastine mielipiteisiin 16 ja 17: Telakkarannan uuden asuinalueen suunnittelussa tullaan ottamaan huomioon alueen luontoarvot ja kulttuurihistorialliset arvot sekä tutkimaan kanavan tarkempi sijainti ja riittävä virtaus sekä muut tekniset edellytykset. Yleiskaavassa osoitetaan varaus uudelle asuinalueelle, mutta alue ja yksityiskohdat tarkentuvat mahdollisessa osayleiskaavassa ja asemakaavassa. Yhteenveto vastineista: Mielipiteiden perusteella Yleiskaava 2025 on syytä tehdä seuraavat muutokset: Yleiskaavassa 2025 tulee esittää uusi Sampaanalanlahden kautta kulkeva Järviluodon satamalaajennusalueelle johtava yhteys sekä sen toteuttamisvaiheet Luonnosvaiheen VE1 Maanpään satamalaajennusyhteysvaraus tulee osoittaa yhteystarpeena sataman lisäarvoalueelle, eikä enää varsinaisena satamayhteytenä. Säikkä-Hevoskarta luonnonsuojelualue on syytä osoittaa SLmerkinnällä. Yleiskaavan vaikutusten arvioinnissa on syytä mainita kaavaratkaisun vaikutukset jätevesien laimenemisolosuhteisiin. Selostukseen on keskustatoimintojen alueen (C) kuvauksen yhteyteen syytä lisätä kuvaus myös Vanha-Rauman SRC-alueesta, jossa keskustatoiminnot ovat sallittuja.