Vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen soveltaminen jalometalliesineisiin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen soveltaminen jalometalliesineisiin"

Transkriptio

1

2 EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Toimintaohjeet 1 Bryssel Vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen soveltaminen jalometalliesineisiin 1. JOHDANTO Tämän asiakirjan tarkoitus on selventää asetuksen (EY) N:o 764/ (jäljempänä 'vastavuoroista tunnustamista koskeva asetus' tai 'asetus') soveltamista jalometalleista valmistettujen esineiden kaupan pitämiseen EU:ssa. Asiakirja kehittyy jatkuvasti, ja sitä ajantasaistettaessa otetaan huomioon jäsenvaltioilta, toimivaltaisilta viranomaisilta ja yrityksiltä kerätyt kokemukset ja tiedot. 2. VASTAVUOROISTA TUNNUSTAMISTA KOSKEVA ASETUS (EY) 764/2008 Asetusta sovelletaan talouden toimijoille osoitettuihin hallinnollisiin päätöksiin, kun päätös perustuu tekniseen määräykseen ja koskee tuotetta, jota pidetään laillisesti kaupan toisessa jäsenvaltiossa, ja kun kyseisen päätöksen välitön tai välillinen vaikutus on tuotteen kieltäminen, muuttaminen, lisätestaus tai vetäminen markkinoilta (2 artiklan 1 kohta). Toimivaltaisen viranomaisen, joka aikoo tehdä kyseisen päätöksen, on noudatettava asetuksessa säädettyjä menettelyä koskevia vaatimuksia. Vastavuoroista tunnustamista koskevaa asetusta sovelletaan, kun kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät: 2.1. (Aiottu) hallinnollinen päätös koskee tuotetta, jota pidetään laillisesti kaupan toisessa jäsenvaltiossa Vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta sovelletaan, kun jäsenvaltiossa laillisesti kaupan oleva tuote saatetaan markkinoille toisessa jäsenvaltiossa. Asetuksen mukaan jäsenvaltio ei voi kieltää toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyjen tuotteiden myyntiä alueellaan, vaikka nämä tuotteet olisi valmistettu noudattaen 1 2 Tämä asiakirja ei ole oikeudellisesti sitova. Euroopan komissio tai kukaan sen puolesta toimiva henkilö ei ole vastuussa siitä, mihin näitä tietoja mahdollisesti käytetään, eikä virheistä, joita huolellisesta valmistelusta ja useista tarkistuksista huolimatta voi esiintyä. Toimintaohjeet eivät välttämättä kuvasta Euroopan komission näkemystä tai kantaa. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 764/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, tiettyjen kansallisten teknisten määräysten soveltamista toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyihin tuotteisiin koskevista menettelyistä sekä päätöksen N:o 3052/95/EY kumoamisesta, EUVL L 218, , s. 21.

3 toisenlaisia teknisiä määräyksiä. Asetuksella säännellään sekä tosiasiallista että mahdollista vastavuoroisen tunnustamisen kieltämistä. Jäsenvaltion, joka aikoo kieltää jonkin tuotteen pääsyn markkinoilleen, olisi näin ollen noudatettava 6 artiklaan sisältyvää menettelyä (Aiottu) hallinnollinen päätös koskee tuotetta, johon ei sovelleta yhdenmukaistettua EU:n lainsäädäntöä Asetuksella säännellään alaa, jota ei ole yhdenmukaistettu yhteisössä, ja sitä sovelletaan tuotteisiin, joilla ei ole EU:n tasolla yhdenmukaistettua lainsäädäntöä, tai tuotteiden piirteisiin, jotka jäävät osittaisen yhdenmukaistamisen ulkopuolelle (Aiottu) hallinnollinen päätös on osoitettu talouden toimijalle Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen tekemä rajoitusta koskeva päätös, joka on osoitettu luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, joka ei ole talouden toimija, ei kuulu vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen soveltamisalaan (Aiottu) hallinnollinen päätös perustuu tekniseen määräykseen Asetuksessa 3 teknisellä määräyksellä tarkoitetaan jäsenvaltion lain, asetuksen tai muun hallinnollisen määräyksen säännöstä, jota ei ole yhdenmukaistettu EU:n tasolla; ja (1) jossa jäsenvaltio kieltää toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan olevan tuotteen (tai tuotetyypin) kaupan pitämisen alueellaan tai jonka noudattaminen on pakollista, jotta tuotetta voidaan pitää kaupan jäsenvaltiossa, jossa hallinnollinen määräys on voimassa tai tulee voimaan; ja jossa säädetään (2) kyseiseltä tuotteelta (tai tuotetyypiltä) edellytettävistä ominaisuuksista, kuten laatutasosta, suorituskyvystä, turvallisuudesta tai mitoista, mukaan luettuina vaatimukset, joita sovelletaan tuotteeseen tai tuotetyyppiin ja jotka koskevat myyntinimitystä, terminologiaa, symboleja, testausta ja testausmenetelmiä, pakkauksia ja merkintöjä, tai (3) muista vaatimuksista, jotka asetetaan tuotteelle (tai tuotetyypille) kuluttajien tai ympäristön suojaamiseksi ja jotka vaikuttavat tuotteen elinkaareen sen markkinoille saattamisen jälkeen, kuten käyttöä, kierrätystä, uudelleenkäyttöä ja loppukäsittelyä koskevista edellytyksistä, jos tällaiset edellytykset voivat merkittävästi vaikuttaa tuotteen tai tuotetyypin kokoonpanoon tai luonteeseen tai sen kaupan pitämiseen (Aiotun) hallinnollisen päätöksen välitön tai välillinen vaikutus on jokin seuraavista: (a) kyseisen tuotteen tai tuotetyypin markkinoille saattaminen kielletään; (b) (c) kyseisen tuotteen tai tuotetyypin muuttaminen tai lisätestaus ennen kuin se voidaan saattaa markkinoille tai pitää siellä; kyseinen tuote tai tuotetyyppi vedetään markkinoilta. 3 Asetuksen 2 artiklan 2 kohta.

4 Tällaista (aiottua) päätöstä tehtäessä on noudatettava asetuksessa säädettyjä menettelyä koskevia vaatimuksia JALOMETALLIESINEIDEN KAUPAN ESTEET Jalometalliesineet on yleensä valmistettu kullasta, hopeasta, platinasta (ja joissain jäsenvaltioissa palladiumista) sekä tietyistä metalliseoksista. Jalometalliesineitä koskevat kansalliset säännökset ovat hyvin erilaisia. Jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyihin jalometalliesineisiin kohdistuu yleensä kolmenlaisia kaupan esteitä ennen kuin niitä voidaan saattaa markkinoille toisessa jäsenvaltiossa: (2) Tuote on tarkastettava tuotevalvontamenettelyn mukaisesti ennen tuotteen saattamista kansallisille markkinoille. Useissa jäsenvaltioissa valvonnasta vastaa valtuutettu pitoisuudenmäärityslaitos (ks. 4 kohta). (3) Tuotteella on oltava valtuutetun pitoisuudenmäärityslaitoksen merkintä, joka osoittaa, että tuote on tarkastettu tyydyttävällä tavalla, tai valmistajan tai kolmannen osapuolen merkintä, josta näkyy valmistaja, metallin laatu ja pitoisuus (ks. 5 kohta). (4) Tuotteessa on oltava pakollinen pitoisuusmerkintä, joka ilmoittaa kullan, hopean ja platinan puhtauden (ks. 6 kohta). 4. VASTAVUOROISTA TUNNUSTAMISTA KOSKEVAN ASETUKSEN EDELLYTYKSET: KANSALLISEN VALVONTAMENETTELYN OLEMASSAOLO JÄÄ ASETUKSEN SOVELTAMISALAN ULKOPUOLELLE Asetuksen 2 artiklan 1 kohdan mukaan asetusta sovelletaan (aiottuihin) hallinnollisiin päätöksiin, jotka perustuvat asetuksen 2 artiklan 2 kohdassa määriteltyyn tekniseen määräykseen. Kun kyseessä ovat jalometalliesineet, teknisellä määräyksellä tarkoitetaan jäsenvaltion säännöstä tai hallinnollista määräystä, (1) jossa kielletään toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidetyn jalometalliesineen kaupan pitäminen kyseisen jäsenvaltion alueella tai jonka noudattaminen on pakollista, kun jalometalliesinettä pidetään kaupan kyseisen jäsenvaltion alueella, ja (2) jossa säädetään jalometalliesineiltä edellytettävistä ominaisuuksista, kuten laatutasosta, suorituskyvystä, turvallisuudesta tai mitoista, mukaan luettuina vaatimukset, jotka koskevat myyntinimitystä, terminologiaa, symboleja, testausta ja testausmenetelmiä, pakkauksia ja merkintöjä. Näihin teknisiin määräyksiin voi sisältyä vaatimus tuotteen pakollisesta merkinnästä (ks. jäljempänä 5 kohta) ja/tai pakollisista pitoisuusmerkinnöistä (ks. jäljempänä 6 kohta). Menettelyjen kannalta on tärkeää erottaa toisistaan kaksi toimenpidettä, joihin toimivaltaiset viranomaiset voivat ryhtyä, kun jäsenvaltiot edellyttävät jalometalliesineen hyväksyttämistä valvontaelimessä (esimerkiksi valtuutetussa pitoisuudenmäärityslaitoksessa) ennen kuin esine voidaan saattaa laillisesti markkinoille kyseisten jäsenvaltioiden alueella. 4 Asetuksen 2 artiklan 1 kohta.

5 4.1. Ennakkolupamenettelyjen soveltaminen jalometalliesineisiin Jos ennakkolupajärjestelmä on käytössä, valvontaelimen päätehtävä on tarkistaa, että kohteena oleva jalometalliesine on kansallisten teknisten määräysten mukainen. Jos näin on, ennakkolupa myönnetään. Silloin kun valtuutetulla pitoisuudenmäärityslaitoksella on valtuudet merkitä tuote ja/tai myöntää jalometallituotteelle pääsy kansallisille markkinoille tai evätä se teknisen määräyksen perusteella, pitoisuudenmäärityslaitos on asetuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun hallinnollisen päätöksen tekevä toimivaltainen viranomainen, jolloin asetusta on sovellettava (katso johdanto-osan 12 kappaleen toinen virke). Toisaalta ennakkolupajärjestelmän mukaisesti tuotteita voidaan jättää markkinoiden ulkopuolelle, jos niistä ei ole tehty vaadittua ennakkolupahakemusta tai jos hakemus on hylätty. Silloin kun toimivaltaiset viranomaiset jättävät jalometalliesineitä markkinoidensa ulkopuolella vain siitä syystä, ettei niillä ole voimassa olevaa ennakkolupaa, kyseessä ei ole asetuksessa tarkoitettu tekniseen määräykseen perustuva päätös (katso johdanto-osan 12 kappaleen ensimmäinen virke) Päätelmä asetuksen soveltaminen jalometalliesineisiin Velvoite tarkastuttaa jalometalliesine valvontaelimellä ei sinällään vielä täytä 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja jalometalliesineeseen kohdistuvien toimenpiteiden tunnusmerkkejä. Tämän vuoksi se, että jalometalliesineet jätetään kansallisten markkinoiden ulkopuolelle vain siksi, että niitä ei ole tarkastutettu valvontaelimellä, ei ole 2 artiklan 1 kohdan mukainen päätös. Toimivaltaisen viranomaisen toiminta näissä tapauksissa ei siis kuulu asetuksen soveltamisalaan. Myös ennakkolupamenettelyn kesto, kustannukset ja muut yksinomaan menettelyyn liittyvät vaatimukset jäävät asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Ennakkolupamenettelyjen käytön on kuitenkin oltava SEUT artiklan (EY artiklan) mukaista (johdanto-osan 11 kappale), ja jos toimivaltainen viranomainen poistaa jalometalliesineitä markkinoilta sillä perusteella, että ne eivät ole markkinoille pääsyn vaatimien jalometallipitoisuuksien mukaisia, sen tekemä päätös perustuu tekniseen määräykseen, ja asetusta on sovellettava Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö Euroopan unionin tuomioistuin päätti asiassa C-293/93, Houtwipper, antamassaan tuomiossa 5, että jäsenvaltioilla on EU:n sääntöjen puuttuessa laaja harkintavalta ja että ne voivat toimia haluamallaan tavalla petosriskin välttämiseksi. Jäsenvaltio voi lainsäädäntöpolitiikkansa mukaisesti valita joko riippumattoman elimen tekemän ennakkotarkastuksen tai valmistajien tarkastusleimaukseen perustuvan järjestelmän, jonka tukena on laatumääräyksiä, sanktioita ja koulutusta. Yhteisöjen tuomioistuin voi tarkistaa valintaa vain silloin, jos on tehty ilmeinen arviointivirhe. 5 Asia C-293/03, rikosoikeudenkäynti Ludomira Neeltje Barbara Houtwipperiä vastaan, tuomio , 27 kohta.

6 5. TUOTTEEN PAKOLLINEN MERKINTÄ 5.1. Johdanto: jalometalliesineiden merkintätyypit EU:ssa on käytössä useita erilaisia jalometalliesineiden merkintätyyppejä. Neljä yleisintä ovat: Pitoisuudenmäärityslaitoksen merkintä (Assay Office Mark), eli esineeseen lyöty leima, joka osoittaa, että erityinen valtuutettu pitoisuudenmäärityslaitos on testannut jalometalliesineen. Valmistajan nimileima (sponsor s mark). Vastuussa olevan tahon ilmaisevat nimileimat on yleensä rekisteröitävä maassa, jossa jalometalliesineet tarkastetaan ja jossa monessa tapauksessa sovelletaan yhteistä tarkastusleimaa (CCM). Pitoisuusleima (metal mark), joka osoittaa metallin laadun ja puhtauden. CCM-leima perustettiin tarkastusmerkintää koskevalla Wienin sopimuksella 6, joka tuli voimaan vuonna Wienin sopimuksen ovat allekirjoittaneet Alankomaat, Irlanti, Israel, Itävalta, Kypros, Latvia, Liettua, Norja, Portugali, Puola, Ruotsi, Slovakia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Yhdistynyt kuningaskunta (15 EU:n jäsenvaltiota). Slovenia liittynee sopimukseen piakkoin. CCM-leima osoittaa, mikä jalometalli on kyseessä ja mikä on sen pitoisuus. Vain sopimuksen mukaisesti nimetyt kansalliset pitoisuudenmäärityslaitokset voivat leimata kulta-, hopea- ja platinaesineitä CCM-leimalla testattuaan niiden pitoisuuden sovituilla testausmenetelmillä. Sopimusvaltiot sallivat CCM-leimalla varustettujen tavaroiden maahantuonnin ilman lisätestausta ja merkintää (jos kyseiset esineet on kelpuutettu alkuperämaan markkinoille: tällöin tuontijäsenvaltio delegoi ennakkoluvan myöntämisen viejämaan valvontaelimelle). Jalometalliesineiden CCM-merkintä perustuu vapaaehtoisuuteen; pakollista tarkastusleimaa ei sopimusvaltioilta vaadita. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että viejä voi joko pyytää oman maansa pitoisuudenmäärityslaitokselta CCM-leiman tai toimittaa tavarat kohdejäsenvaltioon ilman CCM-leimaa. Jälkimmäisessä tapauksessa kohdemaa voi sopimuksen nojalla vaatia, että jalometalliesineet täyttävät sen asettamat vaatimukset. Lisäksi nimileima on rekisteröitävä kohdemaassa. Tarkastusmerkintää koskevaan sopimukseen liittyneet valtiot hyväksyvät ilman lisätestausta esineet, joissa on neljä sopimuksen mukaista leimaa (CCM-leima, pitoisuudenmäärityslaitoksen leima, nimileima ja pitoisuusleima). 6 Wienissä allekirjoitettu ja muutettu jalometallien valvontaa ja merkintää koskeva yleissopimus (Convention on the Control and Marking of Articles of Precious Metals). Ks.

7 CCM-LEIMA PITOISUUDENMÄÄ- RITYSLAITOKSEN LEIMA NIMILEIMA PITOISUUSLEIMA 5.2. Pitoisuudenmäärityslaitoksen merkintä (Assay Office Mark) Kun jalometalliesineessä on valtuutetun pitoisuudenmäärityslaitoksen merkintä (Assay Office Mark), esine on tarkastettu tyydyttävällä tavalla. Leimasta näkyy yleensä myös metallin laatu ja puhtaus. Pakollinen merkintä on vaatimus muuttaa tuotetta tai tuotetyyppiä ennen kuin se voidaan saattaa markkinoille tai pitää siellä (asetuksen 2 artiklan 1 kohdan b alakohta). Tämän vuoksi asetusta on sovellettava. Lisäksi valtuutetun pitoisuudenmäärityslaitoksen kieltäytyminen leimaamasta esinettä tarkastusleimalla on tuotteen tai tuotetyypin markkinoille saattamisen kieltämistä teknisen määräyksen perusteella asetuksen 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Valtuutetun pitoisuudenmäärityslaitoksen on näin ollen aina noudatettava asetuksen 4 6 artiklaa, jos se kieltäytyy leimaamasta toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettäviä jalometalliesineitä Pakollinen nimileima Kansallinen määräys, joka edellyttää jalometalliesineeltä nimileimaa, on asetuksen 2 artiklan 2 kohdan mukainen tekninen määräys. Päätös kieltää jalometalliesineen kaupan pitäminen nimileiman puuttumisen vuoksi on asetuksen 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen kielto. Valtuutetun pitoisuudenmäärityslaitoksen on ennakkolupamenettelyn aikana aina sovellettava asetuksen 4 6 artiklaa toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettäviin jalometalliesineisiin, joista puuttuu nimileima Pakollinen pitoisuusleima Kansallinen määräys, joka edellyttää jalometalliesineeltä pitoisuusleimaa, on asetuksen 2 artiklan 2 kohdan mukainen tekninen määräys. Päätös kieltää jalometalliesineen kaupan pitäminen pitoisuusleiman puuttumisen vuoksi on asetuksen 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen kielto. Tällöin valtuutetun pitoisuudenmäärityslaitoksen on aina sovellettava asetuksen 4 6 artiklaa toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettäviin jalometalliesineisiin, joista puuttuu pitoisuusleima.

8 6. PAKOLLINEN PITOISUUSMERKINTÄ 6.1. Pitoisuusmerkinnät Kulta- ja platinaseosten puhtautta osoittava mittayksikkö oli ennen karaatti. Sillä määriteltiin aineen puhtaus painon mukaan. Yksi karaatti on yksi kahdeskymmenesneljäsosa painosta. Näin ollen 24 karaatin kulta on puhdasta kultaa (100 % Au w/w), 18 karaatin kulta on 75-prosenttista kultaa, 12 karaatin kulta on 50- prosenttista kultaa jne. Karaattijärjestelmän rinnalle ja sijaan on tullut enenevässä määrin tuhannesosapitoisuuteen perustuva järjestelmä, jossa jalometallien puhtaus ilmoitetaan puhtaan metallin tuhannesosina metalliseoksesta. Esimerkiksi metalliseoksen, joka sisältää 75 prosenttia kultaa, kultapitoisuudeksi merkitään 750. Jalometallissa on kultaa yleensä seuraavasti karaatteina ja tuhannesosapitoisuuksina ilmaistuna: KARAATTI TUHANNESOSAPITOISUUS EU:ssa on tätä nykyä käytössä 18 erilaista kultapitoisuusmerkintää: 333, 375, 417, 500, 583, 585, 750, 800, 833, 835, 840, 900, 916, 958, 960, 986, 990 ja 999. Vain kaksi on kaikissa jäsenvaltioissa yhteisiä (585 ja 750). Tarkastusmerkintää koskevan sopimuksen mukaiset pitoisuusmerkinnät ovat 999, 916, 750, 585 ja 375. Erilaisia kansallisia hopealeimoja on EU:ssa 15. Kaikissa jäsenvaltioissa hyväksyttyjä ovat vain 800 ja 925. Tarkastusmerkintää koskevan sopimuksen mukaiset pitoisuusmerkinnät ovat 999, 925, 830 ja 800. Platinan pitoisuusmerkintöjä EU:ssa on kaikkiaan viisi erilaista. Tarkastusmerkintää koskevan sopimuksen mukaiset pitoisuusmerkinnät ovat 999, 950, 900 tai 850. Tietojemme mukaan Bulgaria, Kypros ja Saksa eivät laske platinaa jalometallien joukkoon. Myös juottomenetelmissä, pitoisuuksien sallituissa poikkeamissa ja pitoisuuksien määrittelyssä käytetyissä menetelmissä on kansallisia eroja.

9 6.2. Pakollinen pitoisuusmerkintä kuuluu asetuksen soveltamisalaan Kansallisissa teknisissä määräyksissä määritellään yleensä, millainen jalometallipitoisuus jalometalliesineissä on oltava, jotta ne voidaan saattaa markkinoille. Tarkastusmerkintää koskevassa sopimuksessa osapuolille annetaan vapaus päättää, mitä jalometalliesineiltä vaaditaan, jotta niitä voidaan valmistaa tai myydä kyseisessä maassa. Kansallinen määräys, joka edellyttää jalometalliesineeltä tiettyä jalometallipitoisuutta, on asetuksen 2 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukainen tekninen määräys. Jalometalliesineen kaupan pitämisen kieltävä päätös, joka johtuu siitä, että tuotetta ei ole merkitty kansallisten pitoisuusmerkintöjen mukaan, on asetuksen 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen kielto. Tarkastusmerkintää koskevan sopimuksen mukaiset pitoisuusmerkinnät: Tarkastusmerkintää koskevan sopimuksen mukaiset pitoisuusmerkinnät: Tarkastusmerkintää koskevan sopimuksen mukaiset pitoisuusmerkinnät: SEUT ARTIKLAA (EY ARTIKLAA) KOSKEVA EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN OIKEUSKÄYTÄNTÖ Asetus ei vaikuta jalometalliesineitä koskevaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön SEUT artiklan (EY artiklan) osalta. Oikeuskäytännössä näkyy kansallisten lainsäädäntöjen erilaisuus. Yhteenvetona voidaan todeta seuraavaa: 7.1. Pitoisuudenmäärityslaitosten merkintää koskeva oikeuskäytäntö Sellaisten tapausten osalta, joissa jalometalliesineissä ei ole riippumattoman elimen toisessa jäsenvaltiossa lyömää tarkastusmerkkiä, jonka tiedot vastaavat tuontijäsenvaltiossa vaadittavia tietoja ja ovat ymmärrettäviä tuontijäsenvaltion kuluttajille, Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on tähdentänyt, että kun kansallisissa määräyksissä vaaditaan riippumattoman elimen tarkastusleimaa, toisista jäsenvaltioista peräisin olevien jalometalliesineiden tuontia ei voida kieltää, jos vientijäsenvaltiossa sijaitseva riippumaton elin on tosiasiallisesti leimannut kyseiset esineet 7. 7 Asia C-293/93, rikosoikeudenkäynti Ludomira Neeltje Barbara Houtwipperiä vastaan, tuomio , 27 kohta.

10 Kun jalometalliesineissä on jo riippumattoman elimen toisessa jäsenvaltiossa lyömä tarkastusmerkki ja kun merkin tiedot vastaavat tuontijäsenvaltiossa vaadittavia tietoja ja tuontijäsenvaltion kuluttajat voivat ne ymmärtää, valtuutetun pitoisuudenmäärityslaitoksen pakollista leimaa koskeva vaatimus ei ole perusteltu Nimileimaa koskeva oikeuskäytäntö Yhteisöjen tuomioistuin on todennut, että valmistajalle tai maahantuojalle asetettu velvollisuus lyödä jalometallituotteisiin leima, josta ilmenee tuotteen valmistaja, on periaatteessa omiaan varmistamaan tehokasta kuluttajansuojaa ja edistämään reiluja kauppatapoja 9. Tällaista suojaa ei kuitenkaan yhteisöjen tuomioistuimen mukaan tarvita, jos kyseessä ovat toisesta jäsenvaltiosta maahantuodut tuotteet, jotka on saatettu siinä laillisesti markkinoille ja jotka on leimattu kyseisen valtion lainsäädännön mukaisesti, jos alkuperäisestä tarkastusleimasta, olipa se millainen tahansa, ilmenevät tiedot vastaavat tuontivaltiossa edellytettyjä tietoja ja jos tuontivaltion kuluttajat voivat ymmärtää ne. 10 Vaatimus rekisteröidä nimileima kohdejäsenvaltiossa ei ole useimmissa tapauksissa perusteltu. Nimileimaa koskevaa vaatimusta voidaan perustella ainoastaan, jos muista jäsenvaltioista peräisin olevia jalometallituotteita ei ole vielä varustettu leimoilla, joilla voidaan saavuttaa sama päämäärä eli tässä tapauksessa saada selville vastuuhenkilö Pitoisuusleimaa koskeva oikeuskäytäntö Yhteisöjen tuomioistuin totesi, että leima on periaatteessa omiaan varmistamaan tehokasta kuluttajansuojaa ja edistämään reiluja kauppatapoja. Koska kuluttaja ei pysty pelkällä silmällä ja tunnustelemalla toteamaan jalometalliesineen täsmällistä puhtausastetta, hän voi tällaista esinettä ostaessaan helposti tulla harhaanjohdetuksi, ellei leimaa ole 12. Jäsenvaltio ei kuitenkaan voi vaatia, että toisesta jäsenvaltiosta maahan tuodut tuotteet, jotka on saatettu siinä laillisesti markkinoille ja jotka on leimattu kyseisen valtion lainsäädännön mukaisesti, on leimattava uudelleen, jos alkuperäisestä tarkastusleimasta, olipa se millainen tahansa, ilmenevät tiedot vastaavat tuontivaltiossa edellytettyjä tietoja ja jos tuontivaltion kuluttajat voivat ymmärtää ne Pakollista pitoisuusmerkintää koskeva oikeuskäytäntö Yhteisöjen tuomioistuin on todennut, että nimityksen 'kulta' varaaminen käytettäväksi esineistä, joiden kultapitoisuus on 750 tuhannesosaa, kun esineistä, Asia C-30/99, komissio v Irlanti, tuomio , 69 ja 70 kohta. Asia C-30/99, komissio v Irlanti, tuomio , 49 kohta; Asia C-220/81, rikosoikeudenkäynti mm. Timothy Frederickiä vastaan, tuomio , 11 kohta. Asia C-220/81, rikosoikeudenkäynti mm. Timothy Frederickiä vastaan, tuomio , 12 kohta. Asia C-30/99, komissio v Irlanti, tuomio , 50 kohta. Asia C-293/93, rikosoikeudenkäynti Ludomira Neeltje Barbara Houtwipperiä vastaan, tuomio , 14 kohta; Asia C-220/81, rikosoikeudenkäynti mm. Timothy Frederick Robertsonia vastaan, tuomio , 11 kohta. Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 21 kesäkuuta 2001, asia C-30/99, Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Irlanti, 29 ja 30 kohta.

11 joiden kultapitoisuus on 375 tai 585 tuhannesosaa, käytetään nimitystä 'kultaseos', on SEUT 34 artiklan (EY 28 artiklan) vastaista 14. Näin ollen kansallinen kielto, joka koskee sellaisten toisissa jäsenvaltioissa laillisesti kaupan pidettyjen jalometalliesineiden pitämistä kaupan, joissa on lähtöjäsenvaltiossa käytetty pitoisuuden kuvaus ja merkintä mutta jotka eivät ole kohdejäsenvaltion pitoisuusmerkintöjä koskevien säännösten mukaisia, on hyvin todennäköisesti SEUT 34 artiklan (EY 28 artiklan) vastainen. 14 Asia C-166/03, komissio v Ranska, tuomio ; katso myös asia C-84-00, komissio v Ranska, tuomio

Direktiivin 98/34/EY ja vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen välinen suhde

Direktiivin 98/34/EY ja vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen välinen suhde EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Toimintaohjeet 1 Bryssel 1.2.2010 - Direktiivin 98/34/EY ja vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen välinen suhde 1. JOHDANTO Tämän asiakirjan

Lisätiedot

Ref. Ares(2014) /07/2014

Ref. Ares(2014) /07/2014 Ref. Ares(2014)2338517-14/07/2014 EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Toimintaohjeet 1 Bryssel 1.2.2010 - Direktiivin 2001/95/EY ja vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen

Lisätiedot

Vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen soveltaminen ennakkolupamenettelyihin

Vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen soveltaminen ennakkolupamenettelyihin EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Toimintaohjeet 1 Bryssel 1.2.2010 - Vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen soveltaminen ennakkolupamenettelyihin 1. JOHDANTO Tämän asiakirjan

Lisätiedot

Ref. Ares(2014) /07/2014

Ref. Ares(2014) /07/2014 Ref. Ares(2014)2350522-15/07/2014 EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Toimintaohjeet 1 Bryssel 1.2.2010 - Vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen soveltaminen ennakkolupamenettelyihin

Lisätiedot

Vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen soveltaminen aseisiin ja tuliaseisiin

Vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen soveltaminen aseisiin ja tuliaseisiin EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Toimintaohjeet 1 Bryssel 1.2.2010 - Vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen soveltaminen aseisiin ja tuliaseisiin 1. JOHDANTO Tämän asiakirjan

Lisätiedot

EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO. Toimintaohjeet 1

EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO. Toimintaohjeet 1 FI FI FI EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Toimintaohjeet 1 Bryssel 14.2.2011 - Vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen soveltaminen lannoitteisiin ja kasvualustoihin

Lisätiedot

Ref. Ares(2014) /07/2014

Ref. Ares(2014) /07/2014 FI Ref. Ares(2014)2426476-22/07/2014 EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Ohjeasiakirja 1 Bryssel 13. lokakuuta 2011 - Vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen soveltaminen

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi jalometallituotteista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jalometallituotteista annettua lakia siten,

Lisätiedot

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) 8305/14 ADD 1 PI 39 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Päivämäärä

Lisätiedot

L 90/106 Euroopan unionin virallinen lehti

L 90/106 Euroopan unionin virallinen lehti L 90/106 Euroopan unionin virallinen lehti 28.3.2013 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2013, jäsenvaltioiden vuosittaisten päästökiintiöiden määrittämisestä kaudeksi 2013 2020 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 260 artiklan soveltaminen - komission unionin tuomioistuimelle rikkomusmenettelyn yhteydessä

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2014 C(2014) 7461 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.10.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteen I sekä Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C6-0161/2004 2003/0274(COD) FI 28/10/2004 YHTEINEN KANTA Neuvoston 21. lokakuuta 2004 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 152/2000 vp. Hallituksen esitys laiksi jalometallituotteista. Valiokuntakäsittely. Asia. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 152/2000 vp. Hallituksen esitys laiksi jalometallituotteista. Valiokuntakäsittely. Asia. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2000 vp Hallituksen esitys laiksi jalometallituotteista Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi jalometallituotteista (HE 30/2000 vp). Valiokuntakäsittely Talousvaliokunta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2012 (27.07) (OR. en) 12945/12 ENV 645 ENT 185 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2012 (27.07) (OR. en) 12945/12 ENV 645 ENT 185 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2012 (27.07) (OR. en) 12945/12 ENV 645 ENT 185 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2012 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2011

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2011 (Suomen säädöskokoelman n:o 1198/2011) Tasavallan presidentin asetus Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10200/17 CO EUR-PREP 29 POLGEN 92 AG 21 ECON 528 UEM 198 SOC 477 COMPET 492 ENV 604 EDUC 293 RECH 231 ENER 284 JAI 596 EMPL 366 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2015 (OR. en) 9224/15 ECON 376 UEM 171 SOC 339 EMPL 213 COMPET 250 ENV 332 EDUC 158 RECH 149 ENER 190 JAI 354 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia:

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 4.1.2017 L 1/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1, annettu 3 päivänä tammikuuta 2017, menettelyistä vesikulkuneuvojen

Lisätiedot

SN 1316/14 vpy/sl/mh 1 DG D 2A LIMITE FI

SN 1316/14 vpy/sl/mh 1 DG D 2A LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 30. tammikuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0268 (COD) SN 1316/14 LIMITE ILMOITUS Asia: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o.../20.., annettu...,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA KULUTTAJA-ASIOIDEN PÄÄOSASTO TIEDONANTO

EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA KULUTTAJA-ASIOIDEN PÄÄOSASTO TIEDONANTO EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA KULUTTAJA-ASIOIDEN PÄÄOSASTO Bryssel 18. tammikuuta 2019 REV1 korvaa 21. marraskuuta 2017 päivätyn tiedonannon TIEDONANTO YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN ERO EUROOPAN UNIONISTA

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti L 373/1. (Säädökset, jotka on julkaistava)

Euroopan unionin virallinen lehti L 373/1. (Säädökset, jotka on julkaistava) 21.12.2004 Euroopan unionin virallinen lehti L 373/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2182/2004, annettu 6 päivänä joulukuuta 2004, eurometallirahojen kaltaisista mitaleista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 31. toukokuuta 2013 (OR. en)

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 31. toukokuuta 2013 (OR. en) EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 31. toukokuuta 2013 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0900 (NLE) EUCO 110/13 INST 234 POLGEN 69 OC 295 SÄÄDÖKSET Asia: LUONNOS EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan

Lisätiedot

I. TIEDONSAANTIPYYNTÖ. joka koskee valtiosta toiseen tapahtuvaa työntekijöiden käyttöön asettamista palvelujen tarjoamisen yhteydessä

I. TIEDONSAANTIPYYNTÖ. joka koskee valtiosta toiseen tapahtuvaa työntekijöiden käyttöön asettamista palvelujen tarjoamisen yhteydessä PYYTÄVÄN VIRANOMAISEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTU (VAPAAEHTOINEN) LOMAKE I. TIEDONSAANTIPYYNTÖ joka koskee valtiosta toiseen tapahtuvaa työntekijöiden käyttöön asettamista palvelujen tarjoamisen yhteydessä Palvelujen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 11. helmikuuta 2008 (12.02) (OR. en) 6365/08 PESC 189 RELEX 90 COMEM 19

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 11. helmikuuta 2008 (12.02) (OR. en) 6365/08 PESC 189 RELEX 90 COMEM 19 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 11. helmikuuta 2008 (12.02) (OR. en) 6365/08 PESC 189 RELEX 90 COMEM 19 EHDOTUS Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Päivä:

Lisätiedot

L 302/28 Euroopan unionin virallinen lehti

L 302/28 Euroopan unionin virallinen lehti L 302/28 Euroopan unionin virallinen lehti 19.11.2005 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1895/2005, annettu 18 päivänä marraskuuta 2005, tiettyjen epoksijohdannaisten käytön rajoittamisesta elintarvikkeiden kanssa

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.5.2018 C(2018) 3120 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 28.5.2018, elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 7 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. syyskuuta 2015 Vastaanottaja: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261 PROCIV

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12176/14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: MI 565 ENT 167 COMPET 459 DELACT 135 Euroopan komission

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. joulukuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. joulukuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0136 (NLE) 14112/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JUSTCIV 263 TRANS 364 MAR 148 ENV 710 NEUVOSTON PÄÄTÖS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 28. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen: Vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen (EY) N:o 764/2008 mahdollinen tarkistaminen

Julkinen kuuleminen: Vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen (EY) N:o 764/2008 mahdollinen tarkistaminen Julkinen kuuleminen: Vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen (EY) N:o 764/2008 mahdollinen tarkistaminen Tähdellä () merkityt kentät ovat pakollisia. Nimi Sähköpostiosoite Johdanto 1 Jossakin EU-

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 2. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen P7_TA(2013)0082 Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2013 Euroopan parlamentin kokoonpanosta vuoden 2014 vaalien jälkeen (2012/2309(INL))

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (ETS 196) allekirjoittamisesta Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

Täydentävät säännöt 1. Sisällys. - Oikeusapupyyntö (1 3 artikla) Maksuton oikeudenkäynti (4 ja 5 artikla)...000

Täydentävät säännöt 1. Sisällys. - Oikeusapupyyntö (1 3 artikla) Maksuton oikeudenkäynti (4 ja 5 artikla)...000 Täydentävät säännöt 1 Sisällys I luku II luku III luku - Oikeusapupyyntö (1 3 artikla)...000 - Maksuton oikeudenkäynti (4 ja 5 artikla)...000 - Ilmoitus todistajan tai asiantuntijan väärästä valasta (6

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.12.2018 COM(2018) 837 final 2018/0425 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Japanin välisellä talouskumppanuussopimuksella perustetussa viinityöryhmässä Euroopan

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2012 COM(2012) 292 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE ensimmäinen kertomus tiettyjen kansallisten teknisten määräysten soveltamista toisessa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

Voidaanko vastavuoroisen tunnustamisen toimintaa parantaa?

Voidaanko vastavuoroisen tunnustamisen toimintaa parantaa? Voidaanko vastavuoroisen tunnustamisen toimintaa parantaa? Vastaaja on: % Kuluttaja 41 ( 31.1%) Edustava järjestö/organisaatio 30 ( 22.7%) Yritys 26 ( 19.7%) Kansallinen/alueellinen viranomainen 18 ( 13.6%)

Lisätiedot

L 172 virallinen lehti

L 172 virallinen lehti Euroopan unionin L 172 virallinen lehti Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö 61. vuosikerta 9. heinäkuuta 2018 Sisältö II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset ASETUKSET Komission

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO YMPÄRISTÖASIOIDEN PÄÄOSASTO TIEDONANTO

EUROOPAN KOMISSIO YMPÄRISTÖASIOIDEN PÄÄOSASTO TIEDONANTO EUROOPAN KOMISSIO YMPÄRISTÖASIOIDEN PÄÄOSASTO Bryssel, 8. marraskuuta 2018 (REV1 - Korvaa 8. helmikuuta 2018 julkaistun tiedonannon) TIEDONANTO YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN ERO EUROOPAN UNIONISTA JA EU:N

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 12.1.2012 2011/0204(COD) TARKISTUKSET 28-38 Lausuntoluonnos Elena Băsescu (PE475.906v01-00) eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Lisätiedot

KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA. Opas Käsite laillisesti kaupan pidetty vastavuoroista tunnustamista koskevassa asetuksessa (EY) N:o 764/2008 1

KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA. Opas Käsite laillisesti kaupan pidetty vastavuoroista tunnustamista koskevassa asetuksessa (EY) N:o 764/2008 1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.8.2013 COM(2013) 592 final KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA Opas Käsite laillisesti kaupan pidetty vastavuoroista tunnustamista koskevassa asetuksessa (EY) N:o 764/2008 1 (ETA:n

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.8.2017 COM(2017) 413 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2016 COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.5.2009 KOM(2009) 235 lopullinen 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Muutettu ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto) (ETA:n

Lisätiedot

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I Euroopan parlamentti 2014-2019 HYVÄKSYTYT TEKSTIT P8_TA(2016)0056 Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I Euroopan parlamentin tarkistukset 25. helmikuuta 2016

Lisätiedot

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 36 Schlussakte samt Erklärungen - Finnisch (Normativer Teil) 1 von 10 PÄÄTÖSASIAKIRJA.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 36 Schlussakte samt Erklärungen - Finnisch (Normativer Teil) 1 von 10 PÄÄTÖSASIAKIRJA. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 36 Schlussakte samt Erklärungen - Finnisch (Normativer Teil) 1 von 10 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 36 Schlussakte

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika Pirje Lankinen 1 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Art. 15) vakuutuksessa on ilmoitettava, että liitteessä II olevien sovellettavien olennaisten

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.7.2016 C(2016) 4407 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 14.7.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä kolmansien maiden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Perussopimusten tarkistaminen Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevat siirtymätoimenpiteet

Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Perussopimusten tarkistaminen Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevat siirtymätoimenpiteet EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (07.12) (OR. fr,es) 17196/09 POLGEN 232 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Perussopimusten

Lisätiedot

NEUVOSTON JA KOMISSION YHTEINEN LAUSUMA KILPAILUVIRANOMAISTEN VERKOSTON TOIMINNASTA

NEUVOSTON JA KOMISSION YHTEINEN LAUSUMA KILPAILUVIRANOMAISTEN VERKOSTON TOIMINNASTA NEUVOSTON JA KOMISSION YHTEINEN LAUSUMA KILPAILUVIRANOMAISTEN VERKOSTON TOIMINNASTA "1. Tänään annetulla asetuksella perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. helmikuuta 2010 (OR. en) 5306/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0189 (NLE) JAI 35 COPEN 7

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. helmikuuta 2010 (OR. en) 5306/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0189 (NLE) JAI 35 COPEN 7 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. helmikuuta 2010 (OR. en) 5306/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0189 (NLE) JAI 35 COPEN 7 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS keskinäisestä oikeusavusta

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto

KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto Johdanto Taustaa: Euroopan komission sisämarkkinoiden ja palvelujen

Lisätiedot

L 27/12 Euroopan unionin virallinen lehti DIREKTIIVIT

L 27/12 Euroopan unionin virallinen lehti DIREKTIIVIT L 27/12 Euroopan unionin virallinen lehti 31.1.2008 DIREKTIIVIT KOMISSION DIREKTIIVI 2008/5/EY, annettu 30 päivänä tammikuuta 2008, muiden kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/13/EY

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset.

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 LIITE parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti L 55/4 KOMISSION ASETUS (EU) 2016/293, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2016, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteen I muuttamisesta

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen: Vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen (EY) N:o 764/2008 mahdollinen tarkistaminen

Julkinen kuuleminen: Vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen (EY) N:o 764/2008 mahdollinen tarkistaminen Julkinen kuuleminen: Vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen (EY) N:o 764/2008 mahdollinen tarkistaminen Tähdellä () merkityt kentät ovat pakollisia. Nimi Sähköpostiosoite Johdanto 1 Jossakin EU-

Lisätiedot