Pos Oikeudenkäynti mm: Ihmisoikeussopimuksen julistamasta syyttömyysolettaman asemasta; virkamiesten ja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "------------------------------ Pos. 17.1 Oikeudenkäynti mm: Ihmisoikeussopimuksen julistamasta syyttömyysolettaman asemasta; virkamiesten ja"

Transkriptio

1 17. Herjaus, solvaaminen, kunnianloukkaus syyttömyysolettama. Verotarkastajat suostuttelevat V. Kuusistoa valehtelemaan. HML Käräjäoikeuden käsittely v Hovioikeuden päätös sekä valituslupahakemus Korkeimpaan oikeuteen. Pos 17. Olin saatuani tarkastuskertomuksen lähes lamaantunut. Olin järkyttynyt tarkastuskertomuksen vihamielisestä ja asiattomasta sisällöstä. Mielialani vaikutti oleellisesti kykyyni puolustautua/puolustautua objektiivisesti, siksi päätin pyytää apua Matti Paanaselta joka perusteltuaan kieltäytyi (pos.14.2). Käänsin katseeni siihen verkostoon jonka lähipiirissäni voisi auttaa. Yhtiössämme NTC:ssä oli työskennellyt juristi vuoden 1995 alkuun saakka. Olimme hänen kanssaan painineet mm: Unkarin tytäryhtiömme/yhteisyrityksen hallinto ongelmien kanssa. Unkarissa yhtiömme vähemmistöosakas ICO (tunnettu Unkarilainen keskisuuri osuuskuntayhtiö) oli siirtänyt yhteisyrityksemme liiketoiminnan oman yhtiönsä alaisuuteen. Etumme vaati runsaasti valvontaa Unkarissa ja olimme myös yhdessä siellä työskennelleet. Muuten juridista apua yhtiössä tarvittiin perinnässä sekä sopimustekniikassa. Juristimme sai v.1995 alussa Hämeen lääninhallinnosta mielenkiintoisen työtarjouksen. Emme olosuhteisiimme liittyvistä taloudellisista tekijöistä johtuen kilpailleet työsuhteen jatkamisen puolesta. Hänen työsuhteen päätyttyä meillä tammikuussa 95, saimme helmikuussa -95 "uuden", vai olisiko oikein sanoa "seuraavan" alustavan verotarkastuskertomuksen. Olin heti saatuani tarkastuskertomuksen pyytänyt apua Matti Paanaselta, joka parhaiten tunsi olosuhteemme. Hän oli aiemmin syksyllä 1994 laatinut ( Pos. 13) ensimmäisen vastineen Pilvi Salokanteleen kanssa, tämä johti Hämeen Lääninverovirastossa voimakkaisiin reaktioihin Matti Paanasen asemaa kohtaan tässä prosessissa. Matti Paanasta on, laatimansa edellisen vastineen jälkeen, - kielletty verohallinnon toimesta - antamasta ja laatimasta vastineita, tai lausuntoja, sekä osallistumasta selvitystyöhön Ntc:n veroasiassa. Hän on lääninveroviraston LVV tarkastaja - hyvin ammattitaitoinen ja siksi hän olisi ollut paras henkilö laatimaan puolueettoman, kausaalisen, sekä evidentin selvityksen/vastineen - verottajan varsin ristiriitaiseen kertomukseen. Paradoksaalista on, että hänen työtään ja ammattitaitoaan käytetään toisaalla verotuksessa laajalti hyväksi ja toisaalla hänen laatimaansa tiliöinti, koostaminen ym. asiantuntemus Citylinkin aineiston sisältöön haluttiin kieltää ja peittää. CityLink Oy:n kirjanpidon sisällön laatu, aineiston ylläpito, haluttiin verotarkastuksessa falsifioida. Matti Paananen tunsi ky. kirjanpidon sekä aineiston laadun/sisällön ja olisi ollut paras mies antamaan asiassa evidentti todistus. Verohallinnon - tarkemmin Hämeen lääninveroviraston toimet asiassa olivat selkeästi vastoin "hyvää verotarkastustapaa" (ks. Hyvä verotarkastustapa) korostavaa pyrkimystä aineellisen totuuden selvittämiseen. Sekä Paananen, että minä olimme hämmästyneitä näin jyrkistä otteista, emme yllättyneitä hänelle annetuista ohjeista (olihan Lääninverojohtaja Esko Nikander aiemmin henkilökohtaisesti osallistunut minun lisäverojen valmistelutyöhön vähemmän "ansiokkaasti" ks. alaotsikko ). Paananen oli asemastaan johtuen pakotettu hyväksymään hänelle lausutut menettelytaparajoitukset, hän ei voinut osallistua asiassa selvitystyöhön. Päätin seuraavaksi pyytää apua juuri tehtävänsä meillä lopettaneelta juristilta; hän suostui auttamaan. Verotarkastuskertomus, kuten ei ensimmäinen vastinevaatimuskaan ollut kausaalisiin faktoihin perustuva. Toisin sanoen matemaattisiin lukuihin perustuva, vaan kauttaaltaan arvioihin sekä simuloituihin laskelmiin, väitteisiin ja teorioihin perustuva. Se oli ristiriitaisuuksia tehtaileva, intuitiivinen kertomus, joka ei ollut irrallaan kertojistaan. Havaitsin, sekä ymmärsin - mihin verotarkastuskertomus perustui - eli kertomuksen laatijan aistihavaintoihin ja uskomuksiin, jotka edelleen olivat vuorovaikutuksessa kertojan arkielämän kokemuspiiriin sekä hänen elinympäristönsä sidosryhmien tavoitteisiin. Tekojen kuvaaminen ja selittäminen riippuu oleellisesti niistä säännöistä ja normeista joita kertoja

2 noudattaa ja niistä merkityksistä jotka hän teolle antaa. Sosiaalisen todellisuuden ei voi katsoa olevan irrallaan havaitsijasta ja hänen tuntemuksistaan. Toisaalla ihmisen toimiin vaikuttavat voimakkaasti uskomukset* (*alaotsikko32). Uskomusten syntyyn vaikuttaneisiin aistimuksiin, mielleyhtymiin, sekä myytteihin, tai demonisiin mielleyhtymiin voidaan tieteessä ja filosofiassa vaikuttaa varsin vähän. Miten niihin voidaan vaikuttaa heikomman osapuolen keinoin, silloin kun käytössä ei ole aseiden yhtäläisyys? Uskomukset empiirisen tutkimuksen perusteella kehittyvät ajan funktiossa. Niihin voidaan pyrkiä vaikuttamaan tieteen keinoin, todistamalla toisin. Mutta subjektin on tutkiessaan uskomustaan oltava myös valmis vastaanottamaan kausaalisia tai matemaattisia todisteita, kuin myös vaihtoehtoisiin hypoteeseihin pohjautuvia vastaväittämiä. Tässä prosessissa vastaajan juridisten perusoikeuksien sekä oikeudenmukaisen menettelyn hakeminen siirtyi vääjäämättä oikeusistuimen päätettäväksi. Mieleeni heijastui tietoisuus/kuva siitä, kuinka valtakoneistot kautta aikojen ovat yhteiskunnassa käyttäneet hyväkseen propagandaa, jonka avulla on synnytetty uskomuksia hyvästä ja pahasta. Propakandalla, mielikuvilla ja uskomuksilla on tarkoitus saattaa ne elämään omaa elämäänsä ikään kuin oikeuttaa ne totuuksiksi. Propagandalla on vaikutettu ihmisiin kuin myös suuriin kansanjoukkoihin nykyisenä aikanakin. Politiikassa propaganda on katsottu oikeutetuksi tavaksi hämärtää totuutta ja johdattaa kuulijoita tai koko kansaa uskomaan hallintovallan peräänkuuluttamaa "mielikuvaa/uskomusta". Uskomuksilla on vaikutettu ihmisten aistimuksiin oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta. Valtakoneisto haluaa vaikuttaa ajatteluumme, tekemisiimme - näin valtaa on synnytetty ja voimistettu, valtaa on stimuloitu uskomusten voimalla. Valtakoneistossa usko omien tekemisten oikeuteen ylittää usein laillisuusrajat, hyvät tavat - etiikan sekä hyvän moraalifilosofian opit. Toimivalta, saatu tai otettu, muuttuu peliksi, joka riistäytyy asian- ja lainmukaisuudesta - valtapeliksi. Sanonta "elämä on peliä" kuvaa luontevasti tällaista suhtautumista toimivallan nimissä käytävään valtapeliin. Valtapelissä moraali sekä hyvä etiikka toimivat vallan vastavoimana. Valta ja vallan stimuloimat värisuorat sekä valtakoneiston tiivistämä yhteistyö eivät kunnioita "kulisseissa" toimivaa laillisuutta, ihmisoikeuksia tai kansalaisten perusoikeuksia, puhumattakaan etiikasta ja moraalifilosofiasta. Valta kautta historian empiiristen historiankirjoitusten sekä tieteen historiantutkimuksen on sitoutunut voimankäyttöön. Dualistisen (Platon) filosofian keinoin voi päätellä, että vallankäytön - vallanvoiman - vastavoima on etiikka, sekä korkean moraalin hyveet. Nämä hyveet nostavat esiin kansojen oikeusvaatimukset, yksilöiden subjektiiviset oikeusvaatimukset, ja ovat kehittämässä oikeudenmukaista oikeuskäytäntöä. Subjektiiviset eettiset ja moraaliset oikeusvaatimukset kasvavat ajanfunktiossa kansalaisten keskuudessa oikeusvaatimuksien yhteydessä demokratiavaatimuksia jotka maailmanhistorian kausaalisten sekä empiirisien tutkimusten perusteella ovat osoittautuneet voimakkaimmaksi /valtakoneistojen/inkvisitioiden - vastavoimaksi. Friedrich Nietzsche v kirjoittaa havainnoistaan: "elämän arvo perustuu taisteluun". Hän totesi "Persoonallisuuden perusta on vallan tahto". Helsten v.1996 oikeudenmukaisuuskäsitteistä kirjoittaessaan toteaa mm: Peliin osallistujat voivat joko voittaa tai hävitä, mutta peli on oikeudenmukainen niin kauan kuin pelaajat noudattavat sääntöjä Olen kokemuksieni perusteella päätynyt tulkintaan, että "elämä on valtapeliä, voima on valtapelin pelinappula, etiikan ja moraalifilosofian hyveet ovat vallankäytön vastavoima". >On siis taisteltava "puhtain asein puhtaan asian puolesta": Marsalkka Mannerheim, sekä "luotettava" oikeusoppineiden moraaliin. Verotarkastajien moraalin mukainen menettely sekä heidän tapansa ilmaista tuntemuksiaan - oli otettu aseeksi vaikuttaa tarkastuskertomuksen lukijoihin (eri toimivallan haltioiden keskuudessa), toisin sanoen - luomaan intuitiivisen kuvan tarkastuskohteesta. Oli tarkoituksenmukaista sekä välttämätöntä saada korjaus tällaiseen menettelytapaan. Tarkastelen seuraavassa perustuslakimme julistamaa perusoikeusmyönteistä menettelyä. Menettelyyn liittyy hallintohierarkiaa sekä - "perinteitä".

3 Pos Oikeudenkäynti mm: Ihmisoikeussopimuksen julistamasta syyttömyysolettaman asemasta; virkamiesten ja kansalaisten välisessä vuorovaikutuksessa. Olin tarkastuskertomuksen saatuani tilanteessa jossa yhtiö, kuten myös minä, tarvitsin asiantuntevaa apua, ja sain. Työnsä ohella hän yhdessä erään tuntemansa juristin sekä minun kanssani laati vastineet alustavaan tarkastuskertomukseen. Tässä yhteydessä tuli silmiinpistävästi esille verotarkastajien sopimaton kielenkäyttö, sekä suora syylliseksi nimeämiset jotka eivät olleet sopusoinnussa Suomen perustuslain 21, :n kanssa: Joka antaa institutionaalisen suojan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin tärkeimmille ainesosasille, joille ihmisoikeussopimukset asettavat vähimmäistason. Ihmisoikeussopimukset; joista KP. sopimuksen Suomi on hyväksynyt v.1976 sekä Euroopan ihmisoikeussopimus (EIS) Suomi on hyväksynyt v Tarkastuskertomukseen kirjattu voimakas ja selkeä syylliseksi nimeäminen on vastoin YK:n ihmisoikeussopimuksen - KP 10, 11, 14 artiklan julistusta. Samoin myös Euroopan Neuvoston ihmisoikeussopimuksen 6. artiklan vastainen. Näissä sopimuksissa, jotka Suomi allekirjoituksellaan on vahvistanut, sisältää takeet - Oikeudenmukaiselle oikeudenkäynnille mm: KP. 14 artikla 2. sekä EIS. 6 artikla 2. ja 48 artikla 1. Jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen. >>EIT on korostanut, että siinä on tarkoitettu turvata todelliset ja käytännölliset oikeudet, jotka myös toimivat. Pelkkä muodollinen sääntely kansallisella tasolla ei riitä, jos kyseinen oikeus ei ole elävä ja konkreettisesti saavutettavissa. Näin ollen tarkoitus ei ole ollut rajoittaa EIS 6 (2) artiklaa vain tilanteisiin, jossa henkilö on epäiltynä tai syytettynä rikoksesta, vaan etenkin ihmisoikeustoimikunta on ratkaisussaan korostanut, että syyttömyysolettama on tarkoitettu jokaisen suojaksi sitä vastaan, etteivät viranomaiset ylipäänsä saa hohdella yksilöitä rikokseen syypäinä ennen kuin asiasta on olemassa tuomioistuimen ratkaisu: Danelius 2002, s.253<< Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa on niin ikään turvattu oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen, ja 48 artiklassa syyttömyysolettama ja oikeus puolustukseen artikla. mm. Jokaisella, jonka unionin oikeudessa taattuja oikeuksia ja vapauksia on loukattu on oltava tässä artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti käytettävissään tehokkaat oikeussuojakeinot tuomioistuimessa. Jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa, joka on etukäteen perustettu. Jokaisella on oltava mahdollisuus saada neuvoja ja antaa toisen henkilön puolustaa ja edustaa itseään artikla. 1. Jokaista syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen. 2. Jokaiselle syytetylle taataan oikeus puolustautua ETL 7,2 :n mukaan; epäiltyä on kohdeltava esitutkinnassa syyttömänä. Periaate kuuluu oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ainesosiin, ja se on ilmaistu EIS 6,2 artikla jossa turvataan ns. syyttömyysolettama: Jonka mukaan jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen. >>Syyttömyysolettama tulee nähdä osana PL 21 :n tarkoittamaa perusoikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. In dubio pro reo - periaate voidaan nähdä myös ilmentymänä syyttömyysolettamasta, johon Suomi valtiona on sitoutunut perustuslakitasolla sekä kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa: s.58. Esitutkinnassa periaate sisältää mm. sen, että ei puhuta "syyllisestä", vaan "epäillystä". Esitutkintaviranomaisen asiana ei ole yhteiskunnan puolesta lausua paheksumisarvostelua rikoksen tekijälle, vaan se on tuomioistuimen tehtävä. Esitutkintaviranomaisten on pyrittävä suojaamaan epäiltyä leimautumiselta ja mahdolliselta

4 kostonhimolta. Esitutkintavaiheessa kysymyksessä ei vielä ole "syyte" eikä "syytetty" vaan "epäilty rikos" ja (tietynlaisessa) "rikoksesta epäilty": Esitutkinta ja Pakkokeinot; Klaus Helminen, Kari Lehtola, Pertti Virolainen<< (katso myös EIS päätös 02.07) EIS:n sisältämä syyttömyysolettama koskee tuomioistuimen jäsenten ohella myös muita viranomaisia. Silloin, kun EIS 6. 2 artikla soveltuu tilanteeseen, se velvoittaa kaikkia asiaa käsitteleviä viranomaisia. >Pellonpää 2000, s.358< Tasapuolisuus eli objektiivisuusperiaate on esitutkinnan "kultainen sääntö" Erityisesti on varottava suhtautumasta rikoksesta epäiltyyn vastapuolena. ETL 71 säädetään: Esitutkinnassa on selvitettävä ja otettava huomioon yhtä hyvin epäiltyä vastaan kuin hänen puolestaan vaikuttavat seikat ja todisteet. Tutkijalla ei saa olla ennakkokäsitystä asiassa, vaan hänen tulee avoimesti pitää silmällä kaikkia kysymykseen tulevia vaihtoehtoja. >Laura Ervo v.2004< Olli Ryynäsen laatimassa oikaisuvaatimuksessa Korkeimmalla Hallinto-oikeudelle lausuu mm: "Tämän verotarkastuskertomuksen sisällössä sekä muodostamistavassa on epäiltävä tarkoituksellista asianomistajan, -virkamiehen totuusvelvollisuuden periaatteen täyttämättä jättäminen." >>Verotarkastajien toimintaa ohjaa ensi sijassa perustuslain 2.3 :ssä säädetty hallinnon lainalaisuuden periaate: julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Periaatteiden noudattaminen tarkastusmenettelyssä varmistaa tarkastuksen kohteena olevan oikeusturvaa. Perinteisen hallinnon lainalaisuuden vaatimuksen taustalla onkin viime kädessä mielivallan kielto: Olli Ryynänen 2000 s.15<< Keskustelimme tiimimme kanssa useaan otteeseen tarkastuskertomuksen sisällön ihmisarvoa loukkaavasta sävystä sekä syyttömyysolettamaan liittyvästä loukkauksesta. Keskustelimme kertomuksen sofistisesta - asiattomasta editoinnista, kunnianloukkauksista ja -herjaamisesta. Oli hyvin selvää, ettei syylliseksi nimeämistä voinut hyväksyä ilman asianmukaista ja legaalia menettelyä. Syylliseksi nimeäminen edellytti oikeudellisten oikeus- ja todistustosiseikkojen selvittämistä ja oikeuden päätöstä. Syylliseksi nimeämisen hyväksyminen on myös leimannut voimakkaasti vastaajat ja tullut minua vastaan myöhemmin tämän prosessin yhteydessä. Päätimme puuttua asiaan ja laadimme tutkintapyynnön:

5 Pos Tutkintapyyntö Hämeenlinnan poliisilaitokselle: Asianomistajia olivat NTC ja Yrjö Reinikainen. Syylliseksi epäillyt: Vanhemmat verotarkastajat Matti Huovinen sekä Hannu Kuortti. Tekopaikka Hämeenlinna ja aika ja tullut tietoon Tapahtumien selostus: NTC:lle on tullut tiedoksi postitse HML lääninveroviraston alustava tarkastuskertomus 1792/62/95. Tarkastuskertomuksen kohdissa 4.1. ja 4.2. ilmaisut antavat selkeästi ymmärtää Yrjö Reinikaisen useissa kohdissa rikkoneen lakia. Pyydämme poliisia tutkimaan ovatko verotarkastajat tarkastuskertomuksessa syyllistyneet rikoslain 27 luvussa ilmeneviin rikoksiin. Liitteet: tarkastuskertomus 1798/62/95 sekä NTC antamasta selvityksestä liitteineen. Hämeenlinnassa NTC, Yrjö Reinikainen Asian johdosta minua kuullaan asianomistajana klo 8.04 Kuulustelukertomus (kokonaisuudessaan): Yhtiöt, joiden verotarkastuskertomuksessa kuultava katsoo vanhemman verotarkastaja Matti Huovisen ja vanhemman verotarkastaja Hannu Kuortin syyllistyneen mahdollisesti rikokseen. 1. Oy NTC International Ltd, Helsinki 2. CityLink Oy Turku 3. Etronia Oy Turku Kuultavalla on asema ainoastaan Oy NTC International Ltd:ssä jossa hän on toimitusjohtajana, hallituksen jäsenenä. Muissa em. yhtiöissä kuultavalla ei ole kertomansa mukaan minkäänlaisia osuuksia ei valtaa vaan ainoastaan asiakassuhde. Kirjanpito kyseessä olevissa yhtiöissä: Toimisto- ja tilipalvelu Yrjö Reinikainen KY hoitaa Oy NTC International Ltd:n kirjanpidon. CityLink Oy:ssä reskontran on hoitanut Matti Paananen, joka toimi Vesa Kuusisto KY:n palveluksessa Tammikuuhun 92 saakka, jonka jälkeen hän siirtyi Toimisto- ja tilipalvelu Yrjö Reinikainen KY:n palvelukseen. Reskontraa hän piti käsittääkseni kevääseen 92. Varsinaisen kirjanpidon hoiti tilitoimisto Vesa Haapalehto. Tietoni perustuu Matti Paanasen antamaan kertomukseen verotarkastuksessa. Katson mainittujen verotarkastajien syyllistyneen asiassa solvaukseen ja vaadin heille asiassa lainmukaista rangaistusta. Väitteeni perustuvat seuraaviin seikkoihin. Verotarkastuskertomuksessa selvästi sanotaan, että olisin syyllistynyt kirjanpitorikokseen sekä veropetokseen, joihin kumpaankaan minua ei ole osoitettu syylliseksi. Kyseinen seikka loukkaa kunniaani. Se on aiheuttanut minulle henkisiä kärsimyksiä, unettomuutta ja loukkaa käsitystäni oikeusvaltion virkamiesten toiminnasta. Tapaus on pahin kokemus tasan 25 vuotta kestäneen yrittäjäkauteni aikana. Kyseinen seikka vaikuttaa henkilökohtaiseen motivaatioon yritystoiminnan ylläpitämisessä ja hävittää motivaation yrittämisestä. Lisäksi

6 verotarkastuskertomuksessa mainitut syytökset tulivat myös muiden kuin minun tietooni siinä vaiheessa, kun laadin vastinetta asiasta verottajalle. Tässä vaiheessa tarvitsin ulkopuolisen kuten mm. veronmaksajien keskusliiton, asianajotoimisto Lindström & Sivenius Co. apua. Myös NTC:n tilintarkastajaa jouduin asian johdosta informoimaan. Esitutkinnan päätös. Asianimike: Solvaus Esitutkinnan päätökset: Asia: Seppälä Ei rikosta. Esitutkintaa ei tehdä. Ei syytä epäillä rikoksen tapahtuneen. (Esitutkintalain 2 ) Verotarkastajat Matti Huovinen ja Hannu Kuortti ovat virassaan laatineet ko. verotarkastuskertomuksen. Siinä he ovat perustellusti ilmoittaneet, että tarkastettujen yhtiöiden vastuullisten henkilöiden toiminta täyttänee veropetoksen ja kirjanpitorikoksen tunnusmerkistön. Yrjö Reinikainen mainitaan nimeltä tarkastuskertomuksen kohdassa 4.2. Tässä kohdassa käsitellään kahden henkilön bulvaanisuhdetta, joten nimen mainitseminen on ollut perusteltua. Hämeenlinna Heikki Seppälä Tutkinnanjohtaja Heikki Seppänen toimi asiassa sofistisesti; verotarkastajien toimia kuvaava verbi on ikään kuin vaihtunut teon kuvaus muuttui poliisitutkinnassa?. Kysymyksessä ei suinkaan ollut nimeni mainitseminen; vaan syyttömyysolettamaan liittyvä ihmisoikeusrikkomus josta perustuslakimme lausuu: Ketään ei tule nimetä rikokseen syylliseksi ellei häntä siihen nimenomaisesti ole tuomittu. EIS:n julistuksen mukaan jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen. Verovirkailijoilla ei ole päätösvaltaa/toimivaltaa tässä asiassa! Ilmoitimme Hämeen lääninverovirastolle tekemästämme tutkintapyynnöstä jonka toimitamme lääninverovirastoon ja saimme kirjeellemme saapumisleiman , sekä vastaanottajan nimikirjoituksen asiakirjan kopioon. Ilmoitamme, että esittämästämme syystä alustavan tarkastuskertomuksen allekirjoittaneet verotarkastajat ovat tulleet esteelliseksi jatkamaan kyseisen tarkastuskertomuksen käsittelyä. Jäimme odottamaan Hämeen lääninveroviraston toimia - sekä uusien tarkastajien nimeämistä jatkamaan veroviraston käynnistämää prosessia. Kirjeenvaihto osoitti, ettei muutosta henkilöiden osalta tapahdu. Varsinaisen tarkastuskertomuksen sisältöön reagointimme vaikutti, muuten sen sisällölliset mielikuvien ilmaisukeinot tulivat yhä värikkäämmiksi. Sisältö - teoria osiltaan - edusti täysin asiaankuulumattomalta editointia ja perusteiltaan kestämättömältä lainvalmistelutyöltä, joka ei kuulu verovirkamiesten toimivaltuuksiin tai toimenkuvaan. Puhumattakaan heidän oikeuksistaan vaatia/velvoittaa/pakottaa verovelvollista/vastaajaa ryhtyä editoimaan Suomen lakiin perustumattomia hypoteeseja.

7 Pos.17.2 Teimme kantelun Eduskunnan oikeusasiamiehelle. (kokonaisuudessaan seuraava). Kantelu aiheutuu Hämeenlinnan poliisilaitoksen tekemästä päätöksestä jossa on todettu, että poliisi ei suorita esitutkintaa liittyen Yrjö Reinikaisen kunnianloukkausta koskevaan tutkintapyyntöön. Oikeusasiamiestä pyydetään tutkimaan poliisin toiminnan lainmukaisuus, sekä tarvittaessa ryhtymään kaikkiin asian vaatimiin eri toimenpiteisiin. Päätöksessä todetaan, että esitutkintaa ei suoriteta, koska ei ole syytä epäillä rikoksen tapahtuneen. Päätöksessä todetaan edelleen, että tutkintapyynnön kohteina olleet verotarkastajat Matti Huovinen ja Hannu Kuortti ovat virassaan laatineet verotarkastuskertomuksen, jossa he ovat perustellusti ilmoittaneet, että tarkastettujen yhtiöiden vastuullisten henkilöiden toiminta täyttänee veropetoksen ja kirjanpitorikoksen tunnusmerkistön. Päätöksessä todetaan myös, että Yrjö Reinikainen mainitaan nimeltä tarkastuskertomuksen kohdassa 4.2 Tässä kohdassa käsitellään kahden henkilön bulvaanisuhdetta, joten nimen mainitseminen on ollut perusteltua. Tutkintapyyntö on kohdistettu Hämeen lääninveroviraston päivätyn alustavan tarkastuskertomuksen nro 1798/62/95 kohtiin 4.1 ja 4.2 sivuilla Kohdassa 4.1 on todettu Oy NTC International Ltd:hen liittyen, että: "tapauksessa on ollut selkeästi kyse liikevaihtoveron vähennysjärjestelmän väärinkäytöstä". Väite kohdistuu suoraan Yrjö Reinikaiseen, sillä Yrjö Reinikainen on yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen varsinainen jäsen. Kohdassa 4.2. todetaan edelleen, että "bulvaania käyttämällä Yrjö Reinikainen on pyrkinyt välttämään sen vastuun, mikä osakeyhtiön hallituksen jäsenelle aiheutuu erilaatuisista laiminlyönneistä". Samoin todetaan: "Yrjö Reinikaista on pidettävä sekä CityLink Oy:n / Etronia Oy:n mahdollisen kirjanpitorikoksen että veropetoksen osalta varsinaisena tekijänä ja Vesa Kuusistoa rikoskumppanina". Kyseiset kohdat osoittavat suoraan, että Yrjö Reinikaista ei ainoastaan epäillä rikoksista, vaan alustavassa tarkastuskertomuksessa verotarkastajat ovat suoraan todenneet hänen rikkoneen lakia. Menettelyä on pidettävä virkamiestoiminnassa erityisen varottavana. Valtion virkamiehen olisi julkisen vallan edustajana oltava varovainen ja erityisen tarkka sanavalinnoissaan, koska viranomaisen käyttämä leimaava ilmaisutapa on painoarvoltaan aina yksityisen lausumaa raskaampi. Nyt kyseessä olevassa tapauksessa verotarkastajat ovat jo alustavassa tarkastuskertomuksessa ennen ensimmäistäkään annettua vastinetta todenneet Reinikaisen syyllistyneen rikoksiin. Asiaa on pidetty varmana eikä pelkkänä otaksumana. Lopullisessa liikevaihtoveroa koskevassa tarkastuskertomuksessa verotarkastajien lausumat on jätetty pois. Poliisin olisi tässä tapauksessa tullut suorittaa esitutkinta, sekä siirtää asia kaupunginviskaalille syyteharkintaa varten. Poliisin perustelussa ilmenee, ettei päätöstä tehdessä ole otettu lainkaan kantaa alustavan tarkastuskertomuksen lauseisiin, joista suoraan sanotaan väärinkäytetyn liikevaihtoverolain vähennysjärjestelmää, sekä toisaalta todetaan, että Reinikaista on pidettävä CityLink Oy:n ja Etronia Oy:n mahdollisen kirjanpitorikoksen tekijänä. Lisäksi on jätetty huomiotta kohta jossa sanotaan, että bulvaania käyttämällä Reinikainen on pyrkinyt välttämään osakeyhtiölain mukaisen hallituksen jäsenen vastuun. Tässäkin on sanottu Reinikaisen ainakin yrittäneen rikkoa osakeyhtiölakia. Ottaen huomioon alustavassa tarkastuskertomuksessa käytettyjen sanamuotojen raskauden, esitutkinta olisi pitänyt suorittaa asianmukaisesti. Tehtäessä päätöstä siitä, ettei asiaa tutkita, olisi ainakin pitänyt ottaa kantaa myös näihin lauseisiin, ja todeta, miksi niidenkään osalta ei ole aihetta ryhtyä toimenpiteisiin. Siten poliisilaitoksen toiminta tässä asiassa ei ilmeisesti ole ollut esitukintalain 12 :n eikä esitutkinnassa ja pakkokeinoista annetun asetuksen 7 :n 4 kohdassa mukaista. Tämän kantelun johdosta annettaviin lausuntoihin pyydetään saada antaa oma vastine ennen asian ratkaisemista. Oikeusasiamiehen toimistoa pyydetään toimimaan asiassa mahdollisimman pikaisesti, koska toisaalta asianomistajan aika nostaa kanne nyt kyseessä olevasta kunnianloukkausasiassa on lyhyt. Hämeenlinnassa Yrjö Reinikainen

8 Pos Oikeusasiamiehen vastaus saapui. Kului 1 vuosi ja 4 kuukautta valituksestamme kun Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu kanteluumme saapui ja on kokonaisuudessaan seuraava: Helsinki Dnro2621/4/95 Yrjö Reinikainen Riekontie Hämeenlinna VASTAUS KANTELUUN 1 KANTELU Arvostelette eduskunnan oikeusasiamiehelle osoittamassanne kantelukirjoituksessa Hämeenlinnan poliisilaitoksen (nykyään Hämeenlinnan kihlakunnan poliisilaitos) menettelyä kunnianloukkausta koskevan rikosilmoituksenne käsittelystä. Tutkinnanjohtaja Heikki Seppälä on päättänyt , että asiassa ei toimiteta esitutkintaa, koska ei ole syytä epäillä rikosta tapahtuneen. Pyydätte oikeusasiamiestä tutkimaan, onko tutkinnanjohtaja menetellyt asiassa oikein. 2 Selvitys Hämeen lääninpoliisineuvos Seppo Pirinen toimitti pyynnöstäni tänne rikoskomisario Heikki Seppälän ja nimismies Raimo Mantereen selvityksen ja antoi lausunnon. Ne lähetetään ohessa valokopioina tiedoksenne. 3. Ratkaisu 3.1 Tapahtumat Teitte Hämeenlinnan poliisille kirjallisen tutkimuspyynnön, joka kohdistui Hämeen lääninveroviraston kahteen vanhempaan verotarkastajaan. Rikosilmoituksessanne pyysitte poliisia tutkimaan, ovatko Hämeen lääninveroviraston nimeltä mainitsemanne vanhemmat verotarkastajat syyllistyneet rikoslain 27 luvussa ilmeneviin rikoksiin. Tutkimuspyynnössänne viittasitte edustamaanne yhtiötä koskevaan verotarkastukseen, jossa laaditussa tarkastuskertomuksessa kyseiset verotarkastajat ovat mielestänne antaneet selvästi ymmärtää, että Te olisitte useissa kohdin rikkonut lakia. Rikoskomisario Heikki Seppälä päätöksen olla toimittamatta esitutkintaa, koska ilmoitustietojen perusteella ei ollut syytä epäillä rikosta. Rikoskomisario Seppälän selvityksen mukaan tutkimuspyyntönne oli melko suppea. Lisäselvityksen saamiseksi Teitä kuulusteltiin asianomistajana. Asiasta kirjattiin rikosilmoitus. Tuon selvityksen perusteella Seppälä katsoi, ettei kyseessä ollut rikos eikä tutkintaa jatkettu. Ennen päätöksen tekoa Seppälä odotti selvityksensä mukaan vielä veroviranomaisen toimenpiteitä selvityksessä ilmenevästä syystä. Kun veroviranomaisen ratkaisu viipyi teki Seppälä päätöksensä olla toimittamatta esitutkintaa. Nimismies Mantere ja lääninpoliisineuvos Pirinen ovat lausunnoissaan yhtyneet Seppälän näkemykseen asiassa. Olette sittemmin itse nostanut rikossyytteen kyseisiä verotarkastajia vastaan. Hämeenlinnan käräjäoikeus hylkäsi syytteen tuomiollaan Turun hovioikeus on hylännyt käräjäoikeuden tuomiosta tekemänne valituksen. Hovioikeuden tuomiossa olevan muutoksenhakuohjeen mukaan teillä on ollut oikeus hakea valituslupaa korkeimmasta oikeudelta.

9 3.2 Kannanotto Esitutkintalain 2 :n mukaan poliisin on toimitettava esitutkinta, jos on syytä epäillä että rikos on tehty. Katson, että rikoskomisario Seppälä ei ole ylittänyt hänelle kuuluvaa harkintavaltaa tai menetellyt muutoinkaan esitutkintalain- tai asetuksen vastaisesti. Kirjoituksenne liitteet palautetaan ohessa. Apulaisoikeusasiamiehen varamies Jaakko Jonkka Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Harri Ojala Pos Syyttömyysolettama ja Jaakko Jonkan vastaus Käsittely aika oudoksuttaa 1 vuosi 4 kuukautta? PL 21,1, HM 16, 1 turvaa jokaisen oikeuden saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa. Oliko nyt kyseessä hyvin perusteltu ja kohtuullisessa ajassa tehty ratkaisu? Vastauksessa mainintaa rikoskomisario Seppälän väite - laatimastani "suppeasta tutkimuspyynnöstä" - vastaus ei selvitä lausutun väitteen sisältöä? ONKO tutkintapyynnön laatimisesta olemassa formaalinen ohje. Onko kuitenkin niin, että viranomaistoimin tulee tutkintapyynnön laajuus selvittää? Mitä tutkintapyyntö sisältää - esim. on tapahtunut murha ONKO tutkintapyyntö on liian suppea? tarvitaanko murhatun pää mukaan jotta asia saadaan tutkittavaksi? Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu ei ole objektiivinen, ei perusteiltaan sopusoinnussa subjektiivisten kansalaisoikeuksien ja ihmisoikeuksien kanssa. Paremman saisi lähes keneltä tahansa kirjoitustaitoiselta kansalaiselta samoilla premisseillä kuin apulaisoikeuskanslerilta, että ei ymmärtäisi mistä on kanneltu, ja vastauksen saattaisi saada viivytyksettä. Onko niin, ettei apulaisoikeusmiehen varamies Jaakko Jonkka ollut tietoinen, Suomen Perustuslain 22 :n säädöksestä, että julkisen vallan on turvattava perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Säännös kattaa kaiken julkisen vallan käytön, yhtä hyvin lainsäädännön, hallinnon kuin lainkäytönkin. "Tähän kategoriaan kuuluvat myös kaikki rikoksesta epäilyn oikeusturvaa vahvistavat periaatteet, kuten nulla poena sine lege ja analogiakielto;" >Professori Aulis Aarnio, v.2002<; Oliko oikeusasiamies Jaakko Jonkka tietoinen Suomen allekirjoittamista ihmisoikeussopimuksista, ja syyttömyysolettamasta? Oliko Jaakko Jonkkalle ETL 7,2 vieras; jonka johdosta esitutkinnassa käytetään termiä "epäilty" silloinkin, kun tämä on tunnustanut rikoksen tai syyllisyys muutoinkin vaikuttaa kiistattomalta? Hän "ei" myöskään ollut tietoinen PL 1 :n jonka mukaan valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapaudet ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. On notorinen seikka ja hänen virkavastuuseensa sisältyvää (klikkaa s ), että apulaisoikeusasiamiehen varamies Jaakko Jonkan olisi tullut muistuttaa viranomaisia syyttömyysolettaman loukkaamiseen liittyvistä laittomuuksista. Verotarkastajien suorittamien ilmaisujen- ja ihmisoikeusloukkauksien osalta ei asiassa ole näytön osalta epäselvyyttä. Se, että Eduskunnan oikeusasiamiehen toimistossa jäätiin odottaman tulevia oikeuden päätöksiä 16 kk, ja näin vaikuttamalla niiden käsittelyyn on silmiinpistävää ja kelvotonta. >>"Oikeusvaltion tavoitteena on torjua mielivaltaa, edistää lakien tarkkaa noudattamista sekä luoda oikeusvarmuutta ja lainalaisuutta. Oikeusvaltion on oltava tällainen paitsi muodollisessa myös materiaalisessa mielessä. Tämän vuoksi paitsi lakien myös tuomioistuimen tekemien ratkaisujen on täytettävä hyväksyttävyyden vaatimukset": Tarukannel 2002, s.67. <<

10 >Perusoikeusuudistuksen lainsäädäntöasiakirjoissa korostetaan säännösten välitöntä sovellettavuutta (HE 309/1993 s.29 ja PeVM 25/1994 s.3-4). Perusoikeussäännökset on otettava huomioon kaikessa "julkisen vallan", erityisesti valtion viranomaisten, toiminnassa, siis myös hallintotoiminnassa, esimerkiksi esitutkinnassa. Perusoikeussäännöksillä on olennainen merkitys myös muiden säännösten tulkinnassa, koska uudistuksen esitöissä korostettiin perusoikeusmyönteistä laintulkintaa: (VM. Mietintö s.4). Perusoikeusuudistuksessa asetettiin oikeuskanslerille ja oikeusasiamiehelle* (*eduskunnan oikeusasiamies, Pel 109, valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Oikeusasiamiehen tehtävä on valvoa, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset sekä virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Oikeusasiamiehen erityiseksi tehtäväksi on määrätty lisäksi perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumisen valvonta) kummallekin nimenomainen velvoite valvoa perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista. Samansisältöiset säännökset ovat nyt perustuslain 108,1 :ssä ja 109,1 :ssä. >Periaatteellisesti tärkeä on perustuslain 22, jonka mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. HE:ssä 309/1993 vastaavaa vuoden 1995 säännöstä perusteltiin lausumalla, että perusoikeuksien käytännön toteutumisen kannalta on tärkeätä, paitsi että julkisen vallan edustajat pidättäytyvät itse loukkaamasta perusoikeuksia, myös että he aktiivisin toimenpitein edistävät niiden toteutumista: Esitutkinta ja Pakkokeinot; Klaus Helminen, Kari Lehtola, Pertti Virolainen< Fränke on aikanaan ottanut kantaa Jonkkan suhtautumiseen ihmisarvoja koskevaan oikeusturvakäsityksiin ja on ilmeisen oikeassa. Fränke on kritisoinut Jonkkan väitöskirjassaan "Syytekynnys" esittämää oikeusturvakäsitystä siitä, että se perustuu yksinomaan ennustettavuuteen ja oikeusvarmuuden vaatimukseen, kun Fränken mukaan oikeusturvassa on kyse paljon muustakin. Yhtenä esimerkkinä Fränke mainitsee ihmisarvon. Tällä tavoin Fränke sitoo oikeusturvan moraaliin, mihin ulottuvuuteen Jonkka ei ole kiinnittänyt huomiota., >Fränke 1992 s.79-80<. Päätin tutustua lähemmin Jaakko Jonkan lakimies 8/1998 s kirjoittamaan artikkeliin. Artikkelissa s.1264 lausutaan: Syyttömyysoletus sisältyy hallitusmuodon 16 :ssä tarkoitettuihin oikeusturvatakeisiin. Syyttömyysoletus on syyttömän suojaamisen periaatteen perustuslaillisista ilmaisuista tärkeämpiä. Syyttömyysoletus on ilmaistu Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 2 kappaleessa seuraavasti: >>Jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen. Syyttömyysoletus velvoittaa sekä tuomioistuinta että muita viranomaisia. Käsite >rikoksesta syytetty< on tässäkin ymmärretty meillä totuttua laajemmin. Prosessuaalisesti tässä tarkoitettu suoja alkaa esitutkintavaiheessa. Mutta sillä on katsottu olevan ulkoprosessuaalistakin ulottuvuutta. Joissakin tapauksissa julkisen viranomaisen henkilön syyllisyyteen viittaavaa vapaamuotoista (esim. haastattelussa antamaa) lausumaakin voidaan pitää syyttömyysoletuksen loukkauksena. Jaakko Jonkka on toimillaan suojellut viranomaisen laittomia toimia vastoin hänen parempaa tietoaan, hänen toimensa sekä asiantuntemuksensa ovat ristiriidassa keskenään. Hänen toimintansa antaa selkeän kuvan sen toimielimen arkielämän toimenkuvasta jossa hän toimii. Mitä on sofismi: Pari sanaa sofismista/sofistin luonteenpiirteistä: Sokrates oli ensimmäinen filosofi, joka merkittävällä tavalla haastoi sofistit ja sofistiikan. Platonin ja Aristoteleen aikana sana "sofisti" oli jo saanut osittain negatiivisen merkityksen. Sillä viitattiin henkilöön, joka käytti retorisia silmänkääntötemppuja ja sanojen monimerkityksellisyyttä tukemaan tai peittämään ontuvaa päättelyä. Sekä Sokrates, Platon että Aristoteles haastoivat sofismin filosofiset perusteet. Platon kuvasi sofisteja rahanhimoisiksi viisastelijoiksi. Lopulta koko sofistien koulukuntaa syytettiin valtion toimesta epämoraalisuudesta. >Virkamiesten toimintaa kaikkinensa, myös laillisuusvalvontaa kuvaa parhaiten termi "hoviväen

11 puuhastelu/ sofismi", jossa "jonninjonkkaavat tunarit" saavat heille parhaiten joutavat tehtävät. Heille omiensa "hoviväen" puolustaminen ylittää kaikki laillisuushyveet niin etiikan kuin korkean moraalin hyveet. Kansalaisten oikeusturva onkin ilmeisessä suhteessa vastapuolena olevan osapuolen yhteiskunnalliseen virka-asemaan ja hänen taustajoukkoihinsa, sekä saatavilla olevaan taloudelliseen hyötyyn. Virkamiesten tiivistämä yhteistyö yhdessä suoritetun laillisuusvalvonnan ja oikeusturva koneiston kanssa ovat vallan vastavoimaa väkevämpiä, toisin sanoin hyvää ihmisarvoista etiikkaa ja korkeaa oikeusmoraalia väkevämpiä. Perustuslaki, perusoikeudet, ihmisoikeudet, esitutkintalaki, ym. normit ja asetukset asiassa, ovat selkeästi ymmärrettäviä, - eivät ristiriitaisia, - ristiriita syntyy virkamiesten ja laillisuusvalvojien kelvottomasta toiminnasta. "Horisontissa" on hyvä hallinto, etiikan ja moraalin hyveet, joita virkamiehiltä on heidän oman etunsa/vallan tavoittelun yhteydessä turha peräänkuuluttaa. Toisin sanoen, perusoikeuksien osaltakaan "Reinikaisella ei ole oikeussuojan tarvetta"? Oikeussuojan tarve on kelvottomilla virkamiehillä. Pos Hämeenlinna käräjäoikeus Olimme jättäneet Hämeenlinnan Käräjäoikeudelle kanteen asiassa, herjaus, kunnialoukkaus, tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen, ja pyysimme kuultavaksi verotarkastajat H. Kuorttin ja M. Huovisen. Mikäli olisimme odottaneet oikeusasiamiehen lausuntoa asiassa pidempään, olisi mahdollisuutemme asian tuomioistuin käsittelylle rauennut vanhentumisen johdosta. Asiassa syyte aika/oikeus on 2 vuotta ja saimme tiedon kunnianloukkausrikoksesta helmikuussa Kun asia ei edennyt käräjäoikeudesta haasteiden toimittamiseen - jouduimme itse valvomaan, - että käräjäoikeus haastoi asiassa vastaamaan verotarkastajat Matti Huovinen ja Hannu Kuorttin. Laamanni Harri Lintumäki oli suhtautunut asian esille ottamiseen varsin vastahakoisesti, tämä tuli esille haasteiden huonosta etenemisestä. Saatoimme odottaa oikeudenkäynnissä ilmenevät vihamielisyyttä ja päätin itse olla osallistumatta tähän prosessiin voidaksemme saada rehellisen "oikeudenmukaisen" oikeudenkäynnin. Annoin asianajosta vastuun Harri Salolle joka oli käsittelyyn antanut asian hoidettavaksi Sulinille. Olimme tietoisia, että tuomarilta edellytetään puolueetonta asemaa oikeudenkäyntiin nähden, ennakkomerkit eivät olleet hyvät. Pos Ensimmäinen käsittely (lyhennetty alkuperäisestä) Hämeenlinnan Käräjäoikeus osasto Dnro R 96 / 86 Käräjätuomari Harri Lintumäki Lautamiehet: Ari Lahdenperä, Leena Pursiainen, Arja Ratava 1. Asianomistajat, Oy NTC International Ltd Oy sekä Yrjö Reinikainen/ avustajana Marja Sulin 2. Vastaajat, Huovinen Matti, Kuortti Hannu/ avustajanaan Markku Lehtola 3. Virallinen syyttäjä Kaupunginviskaali Salme Jalkanen 4. Asia Herjaus ym. 5. Asiakirjat: Sulin (NTC/Y.R) Haastehakemus, Kaksi haastetodistusta, Oy NTC International Ltd:tä koskeva alustava ja lopullinen verotarkastuskertomus

12 6. Asiakirjat: Lehtola kirjelmä (ohessa kokonaisuudessaan), ote verotarkastusoppaasta, verotuspäätös, tutkimuspyyntö Sulin: Ilmoitti, että lähetettävä seuraava kertomus on alustava. Uudisti haastehakemuksen sisällön Lehtola: kiisti kaikki esitetyt syytteet ja vaatii niiden hylkäämistä. Toteaa, että koska verotus on mennyt tarkastajien osoittamalla tavalla, kyse ei voi olla objektiiviperiaatteen rikkomisesta. Jätti ja luki oikeudelle kirjelmän. Lausui, että virkavelvollisuuden rikkomista koskevien muiden vaatimusten osalta totesi, että koska verotus on mennyt tarkastajien osoittamalla tavalla, kyse ei voi olla objektiviteettiperiaatteen rikkomisesta. Kuortti lausui: Ainoastaan perusteluja on muutettu lopullisessa verotarkastuskertomuksessa ja ennen lopullista verotuspäätöstä kuullaan joka tapauksessa verovelvollista. Kuulemisen laiminlyöntiä ei kysymyksessä ole. Lehtola: Asia on ollut toimitettavakin eteenpäin virkaportaassa rikosharkintaa varten, koska esimerkiksi kirjanpitoa ei ole yhtiössä pidetty ainakaan kaikilta osin. (Ps. ks. asianomistajana NTC International LTD Oy jonka kirjanpito on todettu tarkastuksessa suoritetun asianmukaisesti. Lehtola ei lausu - ketä tällä kommentilla tarkoittaa?) Sulin: Asiassa on tarkoitus kuulla todistajia sekä yhtiön sisältä että ulkopuolelta. Pyritään selvittämään virkavelvollisuuden laiminlyöntiä, miten tarkastus on toimitettu ja miten se tulisi toimittaa. Lisäksi haluaa kuulla ulkopuolisia virkavelvollisuuden laiminlyönnistä ja siitä miten tarkastus olisi tullut suorittaa. Vastaajien kannanotoista lausui, että kohtien 1-3 osalta ei pysty niihin vielä vastaamaan. Kohdassa 4 puhutaan verotarkastuksen tehtävästä ja tältä osin halusi todeta, että verotarkastuksen tehtävä on selvittää tosiseikat objektiivisesti, eikä verotarkastajan tehtävä ole syyttää rikoksesta. Kieli verotarkastuksessa on tavatonta ja minkäänlaista eteenpäin vientiä ei ole tapahtunut, päämiestäni ei ole tuomittu tai syytetty tai pyydetty edes poliisikuulusteluun. Seppälän tekemällä päätöksellä ei asiassa ole merkitystä. Kohdassa 8 puhutaan herjausrikoksen tunnusmerkistöstä ja lähdetään siitä, että tarkastuskertomus ei ole tullut julkiseksi. Haastehakemuksessa on perusteltu, millä tavoin tarkastuskertomus on tullut julkiseksi. Loppupuolella vastinetta sivutaan virkavelvollisuuden laiminlyöntikysymyksiä, ja siitä tekeekö tutkintapyyntö tarkastajan esteelliseksi, on monia tulkintoja. Luottamus vaarantuu, kun alustavassa tarkastuskertomuksessa nimitetään rikolliseksi. Syyttäjä, katsoi, että kysymyksessä on ollut asian valmistelua, eikä rikos. Ei yhdy asianomistajien vaatimuksiin. Vastaajien - Asianajaja Lehtolan Hämeenlinnan käräjäoikeudelle jättämä kirjelmä. Päätetään jatkokäsittelystä, Tiistai kello Pos Toinen käsittely Pöytäkirja II R 96 / 86 Käräjätuomari Harri Lintumäki Lautamiehet: Ari Lahdenperä, Leena Pursiainen, Arja Ratava Käsitelty Käsittelyssä Asianajajamme Salo jätti oikeudelle kirjelmän (Pos ) päätöksen ulosoton kieltämisestä, kopiot kirjasta ennakkotarkastus >Jorma Härkönen s <, kolme NTC:n tilintarkastuskertomusta, Kolme uudenmaan lääninveroviraston ilmoitusta, uudenmaan lääninoikeuden päätöksen.

13 Asianajaja Lehtola jätti Helsingin hovioikeuden tuomion, sekä Scandexa Oy:n erityistilintarkastus. (Asiasta joka ei liittynyt tähän prosessiin) Pos Käsittely Salon luki ja jätti oikeudelle kirjelmän liitteineen (seuraavassa kokonaisuudessaan) HÄMEENLINNAN KÄRÄJÄOIKEUDELLE Oy NTC International Ltd:n ja Yrjö Reinikaisen asiamiehenä esitän kunnioittaen seuraavan. 1. Syytteistä. Päämieheni ovat kohdistaneet vastaajiin, vanhempiin verotarkastajiin Matti Huoviseen ja Hannu Kuorttiin kahden kohdan syytteet, joista ensimmäinen koskee kunnianloukkausrikosta ja jälkimmäinen tavallista tai tuottamuksellista virkavelvollisuuksien rikkomista. Vastaajat ovat kiistäneet rangaistusvaatimukset vastinekirjelmästä ilmenevin perustein. Haastehakemuksesta selviää, että päämieheni ovat lähteneet prosessiin puhtaasti periaatteellisista syistä. He ovat katsoneet tulleensa pahasti loukatuiksi vastaajien laatimissa ja päivätyissä verotarkastuskertomuksissa, joista varsinkin ensin mainittu, alustava tarkastuskertomus pitää sisällään useita väitteitä, joissa päämiesteni sanotaan syyllistyneen nimitettyyn rikokseen tai rikoksen lajiin sekä menettelyyn, joka voi saattaa heidät halveksimisen alaiseksi ja haitata elinkeinoa sekä menestystä. Nämä rikosväitteet ovat olleet niin perättömiä, ettei niistä ole po. verotarkastuskertomusten jälkeen kuultu mitään. Ne eivät ole johtaneet esitutkintaan, syytteeseen tai tuomioon. Syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta perustuu myös samoihin tarkastuskertomuksiin, jotka vastaajat ovat laatineet ja lähettäneet virkamiehinä virkaansa toimittaessaan. Perättömät ja loukkaavat väitteet rikoksiin syyllistymisestä merkitsevät paitsi herjausta samalla myös tahallista tai tuottamuksellista virkavelvollisuuden rikkomista. Alustavan tarkastuskertomuksen sisällön johdosta päämieheni tekivät tutkintapyynnön Hämeenlinnan poliisilaitokselle. Päämieheni katsoivat, että vastaajien saatua tiedon tutkintapyynnöstä ovat he tulleet esteellisiksi asiassa. Siitä huolimatta vastaajat ovat jatkaneet asian käsittelyä ja laatineet tarkastuskertomuksen , jossa he ovat poikenneet objektiviteettiperiaatteesta. Verotarkastuksissa on noudatettava hallintomenettelylain 10 ja 11 :n säännöksiä esteellisyydestä. Lain 10 1 momentin 6-kohdan mukaan virkamies on esteellinen, jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu. Näin on asianlaita ainakin silloin, kun virkamies ryhtyy perättömästi nimittelemään tarkastustoimensa kohteita rikoksiin syyllisiksi. Päämiesteni periaateluontoiset rangaistusvaatimukset eivät ole tämän monimutkaisempia tai vaikeampia. Kunnianloukkauksissa todistustaakka on tunnetusti loukkauksen esittäjällä. Kun tässä tapauksessa ei voine olla riitaa siitä, mitä vastaajat ovat tarkastuskertomuksessa väittäneet täytyy heidän pystyä, vapautuakseen rangaistusvaatimuksista, näyttämään loukkauksensa toteen ja solvauksen osalta vielä se, ettei heidän tarkoituksenaan ole ollut loukata päämiehiäni. 2. Vastaajien kiistämisperusteista. Vastinekirjelmän pääosa käsittää selostusta vastaajien suorittamasta verotarkastuksesta sekä heidän laatimistaan verotarkastuskertomuksista. Vastinekirjelmän lopussa sivuilla esitetään syytteiden kiistämisperusteita. Selostukset verotarkastuksesta, siihen liittyvistä yhtiöistä, kirjanpidosta, liiketoiminnasta, Yrjö Reinikaisen roolista, verotuspäätöksestä jne. eivät kuulu juurikaan tähän rikosasiaan. Vastinekirjelmän selvennykseksi ja oikaisuksi totean tältä osin lyhyesti seuraavan.

14 Arvonlisäveron maksuunpanopäätös ei ole lainvoimainen. Lisäksi sen täytäntöönpano on kielletty. Vastineessa ei mainita mitään muita yhtiöitä koskevista Turun ja Porin lääninveroviraston päätöksistä. Tarkastuskertomuksissa kiinnitetään päähuomio Yrjö ja Marja Reinikaiseen, jotka ovat olleet NTC:n vähemmistöosakkaina. Enemmistöosakkaille Mika Arpiaiselle ja Markku Roihalle ei esitetä toimenpide-ehdotuksia. Tällaista epäloogisuutta ja epäyhdenvertaista kohtelua ei perustella missään. Yrjö Reinikaisen väitetään olleen Scandexa Oy:n hallituksessa lukien. Oikea aika on Vastineessa esitetty verotarkastuksen tehtäväkuvaus on pääosin asiallinen. Siihen on kirjattu verohallituksen tarkastustoimintaa varten antamia ohjeita. Ohjeissa ei missään kohdin kehoteta ottamaan kantaa siihen, onko joku syyllistynyt rikoksiin. Päinvastoin kuten vastinekirjelmässäkin sivulla 6 todetaan on epäillyissä veropetostapauksissa välttämätöntä laajempi toimiolosuhteiden ja tosiseikkojen kuvaus. Liitän oheen jäljennökset Jorma Härkösen kirjan Ennakontarkastus sivuista Niissä selostetaan tarkastusselostuksen ja kertomuksen sisältöä. Sivulla 208 todetaan, että tarkastuskertomuksen on oltava asiallinen, selvä, ehdottoman luotettava ja hyvin perusteltu. Härkösen ennakkotarkastusta koskevista esityksestä ei saa tukea menettelylle, jossa jo alustavassa tarkastuskertomuksessa ryhdytään nimittelemään lainrikkojaksi, veronkiertäjäksi jne. Ohjeiden mukaan tarkastuskäytäntö on muodostunut sellaiseksi, että verotarkastuskertomus tehdään alustavan ja verovelvollisen siihen mahdollisesti antaman vastineen pohjalta. Vastineen sivulla 7 väitetään, että yhtiöiden väliset liiketoimet ovat tarkastuskertomuksen mukaan johtaneet siihen, että CityLink Oy ja Etronia Oy ovat jättäneet lähes kaikki verot maksamatta. Lause on käsittämätön eikä päämiesteni asiana ole ottaa kantaa muiden yhtiöiden veronmaksuun. Tarkastuskertomuksista ilmenee, kuinka tarkastajat ovat käyttäneet erilaisia ajattelumalleja tai tarkastelutapoja, mm. bulvaanisuhdetta. Niitä he ovat ryhtyneet pitämään tosiseikkoina ja niiden perusteella esittäneet väitteitä rikoksiin syyllistymisestä. Väitteet menivät alustavassa tarkastuskertomuksessa niin pitkälle, että Yrjö Reinikaisen väitettiin tarkoittaneen kohdistaa mahdolliset rikossyytteet itsensä sijasta Vesa Kuusistoon. Vastaajien mukaan Yrjö Reinikaista on kuitenkin käsityksemme mukaan pidettävä sekä CityLink Oy:n/Etronia Oy:n mahdollisen kirjanpitorikoksen että veropetoksen osalta varsinaisena tekijänä ja Vesa Kuusistoa rikoskumppanina. Vastinekirjelmän mukaan verotarkastuskertomukset olivat täysin normaaleja ja niissä käytetyt ilmaukset kuuluisivat verotarkastuksissa käytettävään sanavarastoon. Väitteet eivät saa tukea tarkastuskäytännöstä eikä verotarkastusoppaasta tai mainitusta Härkösen kirjastakaan. Verotarkastajille ei ole säädetty eikä edes suositeltu poikkeusta RL 27 luvun säännöksistä, sillä heidän tehtävänsä keskittyy toimintaolosuhteiden ja tosiseikaton kuvauksiin eikä nimittelyyn. Vastineessa myönnetään, että verotarkastuskertomus on lähetetty verovelvolliselle eli NTC Oy:lle. Tällöin on vastineesta poiketen väistämätöntä, että se tulee osakeyhtiössä myös muiden henkilöiden kuin hallituksen ja toimitusjohtajan tietoon. Toimitusjohtajan ja hallituksen on pakko informoida siitä mm. yhtiön tilintarkastajaa. Täten tarkastuskertomus on tullut kolmannen henkilön tietoon, minkä verotarkastajat toki hyvin tietävät osakeyhtiöstä puhuttaessa. Samahan tapahtuu tarkastuskertomuksille verohallinnon sisällä. Esitetyt rikosväitteet kuuluvat herjauksen perinteiseen ydinlauseeseen jossa jokainen tietää väitteen loukkaavuuden. Kuten sanottua tässä ei verotarkastajalle ole myönnetty erivapauksia. Vastaajien esteellisyyttä vastineessa pidetään mahdottomana, mitä se ei tietenkään ole hallintomenettelylain nojalla. Yleislausekkeen täyttyminen ratkeaa in casu. Bruun-Mäenpää-Tuori, Virkamiesten oikeusasema, s. 157 todetaan, että muu erityinen syy voi olla esimerkiksi kiinteä ystävyys- tai kiistasuhde asianosaiseen tai siihen kiinteästi vaikuttavan kysymyksen käsittelyyn.

15 Vastineen sivulla 13 esitetään tyystin virheellinen kanta väittämällä, että virkamiehen esteellisyyden arviointi olisi esimiehen arvioitava. Em. oppikirjan s. 156 todetaan selkeästi pääsäännöksi, että virkamiehen on itse todettava esteellisyytensä hallintomenettelylaissa määriteltyjen esteellisyysperusteiden mukaan. Vastineessa ei käsitellä lainkaan sitä, että virkavelvollisuuden rikkominen täyttyy tarkastuskertomuksissa samalla teolla kuin kunnianloukkausrikos. 3. Mistä on kysymys. Vastaajien vastinekirjelmässä ei tietenkään voitu sanoa sitä, kuinka asiaankuulumattomia kannanotot erilliseen rikossyyllisyyteen ovat tarkastuskertomuksissa, eritoten, mitä tule alustavaan kertomukseen. Vastinekirjelmässä haluttiin myös korostaa sitä, kuinka alustavassakin kertomuksessa oli puhuttu vain mahdollisista rikossyytteistä ja mahdollisista veropetossyytteistä. On selvä, että myös tällaisten mahdollisuuksien esittäminen voi helposti toteuttaa kunnianloukkausrikoksen ainakin solvauksen osalta. Sen, joka ei ole syyllistynyt rikoksiin, ei tarvitse sietää aiheettomia esityksiä mahdollisista rikoksistaan. Kuten jokainen ymmärtää, tällainen loukkaaminen on vakavampaa, kun se tulee virkaansa toimittavien virkamiesten taholta. Vastaajien menettely ei kuitenkaan supistu rikosmahdollisuuksilla loukkaamiseen. Rangaistusvaatimuksissa on todettu syytteenalaisten lausumien sisältyvän alustavan kertomuksen kohtiin 4.1., 4.2. ja 6.2. sekä tarkastuskertomuksen kohtiin 4.1. ja 4.2. Loukkausten lieventyminen jälkimmäisessä osoittaa, että tarkastajat ovat itsekin ymmärtäneet menneensä alustavassa kertomuksessaan aivan liian pitkälle. Vastinekirjelmän johdosta lienee syytä vielä kerrata autenttiset lausumat kertomuksissa. Alustavan tarkastuskertomuksen kohdassa 4.1. kirjoitetaan mm. seuraavasti: Ensisijaisena tavoitteena näyttää olleen liikevaihtoveron vähennysjärjestelmän hyödyntäminen ja kasettimaksun kiertäminen. Ks. citylink lvv verot Tapauksessa on siis ollut selkeästi kyse liikevaihtoveron vähennysjärjestelmän väärinkäytöksestä. Ks. citylink lvv verot LvvL 95 2 mom. mukainen maksettavan veron määrän vähentyminen on NTC:n kohdalla toteutunut perusteettomien vähennysten hankkimisen kautta. Ks. Tilintarkastaja Sopen-Luoman todistus Kohdassa 4.2. kirjoitetaan: Bulvaania käyttämällä Yrjö Reinikainen on pyrkinyt välttämään sen vastuun, mikä osakeyhtiön hallituksen jäsenelle aiheutuu erilaisista laiminlyönneistä. Mahdolliset rikossyytteet kirjanpidon laiminlyönnin johdosta ja mahdolliset veropetossyytteet on tarkoitettu kohdistumaan Yrjö Reinikaisen sijasta Vesa Kuusistoon. Yrjö Reinikaista on kuitenkin käsityksemme mukaan pidettävä sekä CityLink Oy:n/Etronia Oy:n mahdollisena kirjanpitorikoksen että veropetoksen osalta varsinaisena tekijänä ja Vesa Kuusistoa rikoskumppanina. Kohdassa 6.2. tehdään seuraava yhteenveto: Yhtiöiden puolesta vastuullisten henkilöiden toiminta täyttänee edellä kertomuksessa esitetyin perustein sekä kirjanpitorikoksen että veropetoksen tunnusmerkistön. Asia saatetaan lääninveroviraston tietoon rikosilmoitusharkintaa varten. Syytökset eivät siten koskeneet vain mahdollista rikossyyllisyyttä, vaan sisälsivät täsmällisiä väitteitä rikollisesta menettelystä toimenpide-ehdotuksineen. Tarkastuskertomuksen vastaavissa kohdissa loukkaukset olivat lientyneet. Kohdassa 4.1. kirjoitetaan mm. seuraavasti: Ensisijaisena tavoitteena näyttää olleen liikevaihtoveron vähennysjärjestelmän hyödyntäminen ja

16 kasettimaksun välttäminen. Tässä tapauksessa on siis ollut selkeästi kyse liikevaihtoveron vähennysjärjestelmän perusteettomasta hyödyntämisestä. LvvL:n 95 2 mom. mukainen maksettavan veron määrän vähentyminen on NTC:n kohdalla toteutunut perusteettomien vähennysten hankkimisen kautta. Vastineen johdosta tarkastajat vielä lisäävät, että Verotarkastuskertomuksessa esitetään tarkastuksen perusteella havaitut tosiseikat ja tehdään verotusehdotus, jos siihen on aihetta. Kohdassa 4.2. jatketaan kertomuksessa mm. seuraavasti: Bulvaania käyttämällä Yrjö Reinikainen on pyrkinyt välttämään sen vastuun, mikä osakeyhtiön hallituksen jäsenelle aiheutuu erilaisista laiminlyönneistä. Mahdolliset toimenpiteet kirjanpidon laiminlyönnin johdosta on tarkoitettu kohdistumaan Yrjö Reinikaisen sijasta Vesa Kuusistoon. Yrjö Reinikaista olisi kuitenkin käsityksemme mukaan pidettävä sekä CityLink Oy:n/Etronia Oy:n mahdollisten laiminlyöntien osalta varsinaisena tekijänä ja Vesa Kuusistoa avunantajana. Näitä vastaajien rikossyyllisyyskäsityksiä, jotka ovat muodostuneet pitkän, kuukausia kestäneen tarkastusharkinnan lopputuloksena ja NTC OY: vastineesta huolimatta, voidaan verrata yhtiön tilintarkastaja HTM Jukka Sopen-Luoman vuotuisiin tilintarkastuskertomuksiin, joissa ei ole mitään vastaavia havaintoja laiminlyönneistä ja rikoksista sekä kielletystä verojen ja maksujen välttämisestä. Tilintarkastaja joutuu tutkimaan suurin piirtein saman aineiston kuin vastaajatkin. Olen pyytäneet Jukka Sopen-Luoman tänään todistajaksi selvittämään vastaajien väittämiä laiminlyöntejä ja rikoksia. Samoin olen pyytänyt todistajaksi Vesa Kuusistoa niistä väitteistä, jotka koskevat häntä. Lopuksi totean, että kertomusten jälkeenkin NTC Oy:n arvonlisäverotus on jatkunut veroviranomaisten toimesta entisellään käsittäen mm. veronpalautuksia yhtiölle. Siihenkin nähden vastaajien syytteenalainen menettely on käsittämätöntä ja vain heidän itsensä vastuulla. Helsingissä, huhtikuun 2 päivänä Heikki Salo asianajaja Helsinki Pos Todistajien kuuleminen ( pöytäkirjan teksti kokonaisuudessaan) Salo kysyy vastaajalta: Onko opasta tarkastuskertomuksen tekemiseen. Kuortti: Ei ole muuta kuin viraston sisäisiä ohjeita. Ei paljon kirjallista materiaalia. Viittasi viime kerralla jätettyyn aineistoon. Salo: Kuinka pitkän ajan aikana kertomukset on tehty? Kuortti On paljon muitakin töitä, ei voi muistaa, kuinka monta päivää on mennyt aikaa. Salo: Minne tarkastuskertomus ja alustava tarkastuskertomus kulkeutui oman viraston sisällä? Kuortti: Alustavan tarkastuskertomuksen tarkastajat itse tekevät ja allekirjoittavat ja ne lähetetään postitse. Varsinainen tarkastuskertomus kulkee muuten samalla tavalla, mutta ensin sen hyväksyy toimistopäällikkö. Toimistopäällikkö on nimeltään Risto Ylihonkala. Tarkastuskertomusta ei toimitettu muille paitsi lopullinen tarkastuskertomus on toimitettu perintätoimistolle. Salo: Edellä kuullun perusteella tarkastuskertomus on mennyt muidenkin tietoon - eli ainakin kahden muun Hämeenlinnalaisen tietoon - äskeisen mukaan.

17 Lehtola vastaa: Totta kai kertomus on mennyt virastossa muiden virkamiesten tietoon. Se ei täytä missään suhteessa rikoslaissa säädetyn muiden henkilöiden tietoon saattamista Tekemällä verotarkastuskertomuksen, johon tarkasti kuvaa sen, minkälaisissa olosuhteissa firmat ovat toimineet, ei voida millään lailla katsoa, että on syyllistynyt herjaukseen. Kertomusta ei voida tehdä muuten kuin kyseessä olevassa tapauksessa on tehty. Se, että olennaisesti tarkastuskertomukseen kuuluvien seikkojen lisäksi on maininnat mahdollisesta rikollisesta toiminnasta kuuluu tarkastuskertomuksen luonteeseen, jos tällaista on havaittu ja se halutaan viestittää. Tarkastuskertomuksessa mainitaan sana mahdollinen. Tarkastuskertomus on tehty huolella, siihen on käytetty aikaa, eikä se ole mikään lipsahdus. Kertomuksessa on kuvattu olosuhteet, perusteltu ratkaisut ja verotus on tehty tarkastuksen mukaisesti. Verotarkastuskertomus on riittävä näyttö, että on ollut aihetta kirjoittaa niin kuin on tehty. Tärkeitä seikkoja ovat ne, että jo poliisi totesi, ettei rikosta ole tapahtunut, tutkintaa ei ole tehty, eikä syyttäjä ole yhtynyt syytteeseen. Rikosilmoitus verotarkastuskertomuksen perusteella on tehty ja se on poliisitutkinnassa. Poliisi on ottanut yhteyttä Hannu Kuorttiin ja haluaa kuulla tätä todistajana. Tämänkään takia ei voi olla rikollisesta menettelystä kyse. Jos jostain syystä katsottaisiin, että lauseet ovat olleet loukkaavia, pitäisi asiassa katsoa, onko syyllistytty verorikokseen. Tämä on kuitenkin turhaa, koska lauseet verotarkastuskertomuksessa eivät ole sellaisia, että niistä voitaisiin pitää herjaavina, eikä niissä ole loukkaamistarkoitusta. Arvonlisäveropalautuksilla ei ole mitään tekemistä tämän asian kanssa. Se ei osoita yhtään mitään. Vastaajilla ei ole yhtään todistajaa, koska molemmat todistajiksi aiotut ovat talvilomalla ja vastaajat katsovat, ettei juttuun tarvita todistajia. Salo: -On vastaajien valinta, jos ei halua näyttää enempää väitteitään toteen. Koskaan kunnianloukkausjutuissa ei ole väitettä näytetty toteen sillä, että asia on esitutkinnassa. -Kunnianloukkausrikokset eivät ole virastokohtaisia säännöksiä. -Verotarkastus ei pysy vero-oikeudellisissa asioissa, vaan siinä on alettu ottaa rikosoikeudellisia kannanottoja. Niiden paikka on rikosilmoituksessa ei verotarkastuskertomuksessa. Asianomistajan nimeämät todistajat: 1. Sopen-Luoma, Jukka Kalervo, Ekonomi, syntynyt , Oy Ntc International Ltd:n tilintarkastaja, - vala. 2. Kuusisto, Vesa Armas Latausmestari, syntynyt , - vakuutus* (* Miksi vakuutuksen, eikä valan nojalla? Juha Lappalainen kirjassaan; Todistajan esteellisyydestä, lausuu s.31 mm. OK 17:18:n yleislinja siis on, että todistajan tulee olla sivullinen, mutta ettei hänen tarvitse olla muutoin asemaltaan "puolueeton" suhteessa asianosaisiin tai itse asiaan. Todistajan esteellisyyssääntelyn ratio on näin periaatteelliselta kannalta katsoen kokonaan toinen kuin esim. tuomarin esteellisyyssäännökset (OK 13:1) tausta. Tuomarilta vaaditaan puolueetonta asemaa oikeudenkäyntiin nähden, mutta todistajalta ei. Todistajankertomuksen luotettavuutta vaarantavat "puolueellisuustekijät" on pyrittävä ottamaan asianmukaisesti huomioon punnittaessa kertomuksen näyttöarvoa. Tässä yhteydessä on syytä viitata OK 17:28,1:een, jonka mukaan puheenjohtajan tulee, milloin aihetta on, tiedustella todistajalta mm. sellaisia seikkoja, jotka voivat vaikuttaa todistajan luotettavuuteen. Lainkohta määrää lisäksi, että tällaisessa selvityksessä on tehtävä merkintä pöytäkirjaan: Tämän ns. kompetenssikuulustelun merkitystä on korostanut

18 Ellilä SPl 1949 s.206 Ks. myös Hertzberg JFT1962 s.113) Kuullaan, Sopen-Luoma Puheenjohtaja: Kuinka kauan te olette toimineet Oy NTC International Ltd:n tilintarkastajana? Jukka Sopen-Luoma Vuodesta 1989 lähtien yhtä vuotta lukuun ottamatta, joka oli vuosi Puheenjohtaja: Ja edelleen olette mainitussa toimessa? Jukka Sopen-Luoma Kyllä Salo Onko todistaja saanut tietoonsa ja tutustuttavakseen Hämeen lääninveroviraston tarkastuskertomuksen ja alustavan kertomuksen ja ? Jukka Sopen-Luoma Kyllä olen saanut Salo Missä yhteydessä näin tapahtui ja millä perusteilla näin tapahtui? Jukka Sopen-Luoma Sillä perusteella, että minä olen Oy NTC International Ltd:n tilintarkastajana ja osa siitä kertomuksesta koski suoraan heitä. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka kiinnostavat tilintarkastajaa ja jotka hänen tulee tietää. Salo Onko siis niin, että yhtiön toimitusjohtajan tai hallituksen tulee antaa tieto tällaisista tarkastuskertomuksista yhtiön tilintarkastajalle? Jukka Sopen-Luoma Kyllä tulisi antaa. Salo Tiedättekö te, ketkä muut tässä yhtiössä tai yhtiö asioita hoitaessaan on saanut tietää näistä kertomuksista? Jukka Sopen-Luoma Kyllä yhtiöt työntekijät, kirjanpitäjä Pilvi Salokannel, selvittelytöihin liittyvä Matti Paananen ja Maila Koski, joka on myös auttanut yhtiön selvitystöissä. Salo Katsotteko te, että näiden henkilöiden on tullut työtehtäviensä asianmukaisen hoitamisen takia saada tietää näistä tarkastuskertomuksista? Jukka Sopen-Luoma Kyllä ilman muuta. Salo Olen antanut oikeudelle muistaakseni kolmisen kappaletta jäljennöksiä tilintarkastuskertomuksista, jotka te olette laatinut. Kysyn, että ovatko nuo oikeudelle annetut tilintarkastuskertomukset laatimianne ja sellaisen sisältöisiä jollaisiksi te olette ne laatinut? Jukka Sopen-Luoma Kyllä ovat. Salo Edelleen kysyn näistä omista tilintarkastuskertomuksistanne, jotka ajoittuvat tilikausille , että onko teillä jälkikäteen tullut mitään muutettavaa niihin? Jukka Sopen-Luoma Ei. Salo Esittäisin muutaman kysymyksen, joilla tavallaan vertailen näitä tilintarkastuskertomuksia ja sitten näiden tarkastuskertomusten sisältöä. Täällä tarkastuskertomuksessa vai oliko se jo alustavassa esitetään lause ja väite, että yhtiön ensisijaisena tavoitteena näyttää olleen liikevaihtoveron vähennysjärjestelmän hyödyntäminen ja kasettimaksun kiertäminen. Kysyn, että ovatko nämä seikkoja, jotka on tullut tilintarkastustoiminnassa esille? Jukka Sopen-Luoma Ei ole tullut esille. Kyllähän tilintarkastuksissa Oy NTC International Ltd:n osalta tulee tällainen laillisuusvalvontakin samalla tehtyä, eikä mitään tällaista ole ollut. Salo Te ette ole siis tilintarkastajana havainnut, että yhtiön ensisijaisena tavoitteena olisi ollut liikevaihtoveron vähennysjärjestelmän hyödyntäminen? Jukka Sopen-Luoma En. Salo Tämä sama asia sanotaan pari lausetta pidemmällä, että kysymyksessä olisi selkeästi liikevaihtoveron vähennysjärjestelmän väärinkäytöksistä. oletteko te tilintarkastajana havainnut mitään tällaista? Jukka Sopen-Luoma Tilintarkastuksen yhteydessä tulee kyllä liikevaihtoveroasiatkin tarkastettua ja huomioitua. Muistiossa, joka on hallitukselle osoitettu, on vain tällaisia tavanomaisia asioita, jos on jäänyt jossain liikevaihtovero vähentämättä tai jostain on vähennetty väärin, mutta ei mitään sen kummemmin. Salo Edelleen saman asian osalta esitetään kolmas väite, että Oy NTC International Ltd:n osalta olisi toteutunut perusteettomien vähennysten hankkiminen. Oletteko tarkastuksissa ja toiminnassanne havainnut tällaista?

19 Jukka Sopen-Luoma En, se tuntuu erikoiselta, koska kyllähän tässä kertomuksessa, jonka verotarkastajat ovat tehneet on todettu, että yhtiön kirjanpito on tarkastetulla ajan jaksolla hoidettu muodollisesti ja sisällöllisesti oikein sen liiketoiminnan osalta, joka on kirjattu Oy NTC International Ltd:n kirjanpitoon, eli lisänä on kuitenkin ettei sellaista siellä ole. Salo Edelleen näissä tarkastuskertomuksissa esiintyy käsitys ja ajattelumalli, että yhtiön suhteessa muuhun yhtiöön tai henkilötahoon vallitsisi bulvaanisuhde. Jos joidenkin tämän yhtiön omistajien ja ulkopuolisen osakeyhtiön tai sen omistajien välillä vallitsisi bulvaanisuhde, onko kysymys sellaisista seikoista, joita tilintarkastaja tilintarkastuksessa voi tehdä havaintoja? Jukka Sopen-Luoma Kyllähän sellainen asia saattaisi tulla esillekin, mutta on selvää, että kyllä bulvaanisuhde voidaan rakentaa niin, että se ei näy tarkastettavassa yhtiössä. Tällainen väite joka esiintyy oli tilintarkastajalle aivan uusi asia. Salo Te ette ollut todennut mitään tällaista tai tällaiseen viittaavaakaan? Jukka Sopen-Luoma En. Salo Oikeastaan totesittekin, että täällähän esiintyy, kuten sanoitte ja luittekin tarkastuskertomuksessa tuollainen kannanotto yhtiön kirjanpitoon, että se on muodollisesti ja asiallisestikin oikein pidetty, mutta täällä sitten esiintyy kuitenkin kannanottoja joissa todetaan, että kirjanpito on laiminlyöty ja pohditaan toimenpiteitä sen johdosta. Kysyisin tilintarkastajalta, että oletteko te voineet havaita näinä vuosina, että yhtiön kirjanpito olisi joltain osin laiminlyöty? Jukka Sopen-Luoma Ei, se ei ainakaan voi koskea Oy NTC International Ltd:tä. Salo Edelleen täällä tuodaan esille käsitys, että yhtiössä oliosi tapahtunut kirjanpitorikos tai rikoksia ja veropetoksia. Nämä ovat varmaan seikkoja, jotka tilintarkastaja voi havaita. oletteko havainnut mitään tällaista Oy NTC International Ltd:ssä. Jukka Sopen-Luoma En, jos tällaista olisi havaittu, ne löytyisivät myöskin tilintarkastuskertomuksista. Salo Edelleen täällä esiintyy alustavassa kertomuksessa lause, jolla viitattiin verojen laiminlyöntiin. Oletteko te tilintarkastajana voinut havaita, että Oy NTC International Ltd:ssä olisi tapahtunut veronmaksun laiminlyöntiä? Jukka Sopen-Luoma Ei, ei missään vaiheessa. Pöytäkirjassa vuodelta 1992 ollaan kyllä huomautettu, että lakisääteiset vakuutukset on hoitamatta kuntoon, jotka sen jälkeen on sitten hoidettu. Puheenjohtaja: Seuraavaksi Lehtola Lehtola Oletteko te CityLink Oy:n tai Etronia Oy:n tilintarkastaja? Todistaja Sopen-Luoma: En ole. Lehtola Oletteko missään yhteydessä näihin firmoihin? Jukka Sopen-Luoma En missään. Lehtola Kun tässä esitetään periaatteessa kysymyksiä tavallaan täysin asian vierestä, te kun olette veroasioiden asiantuntija, voisitteko ihan lyhyesti selvittää, kun olette tutustunut alustavaan ja lopulliseen verotarkastuskertomukseen, että mikä on se järjestely, millä tässä tarkastuskertomuksessa esitetään, että veronkierto olisi tapahtunut? Jukka Sopen-Luoma Se on sillä tavalla esitetty, että olisi olemassa kaksi mainitsemaanne yritystä, johon jollain tavalla osa toiminnasta olisi siirretty jonkun bulvaaniuden kautta toisten ihmisten hoidettavaksi. Sitten olisi tapahtunut tavanomaista liiketoimintaa näiden yritysten ja kolmannen eli Oy NTC International Ltd:n välillä. Lehtola Tavanomaista vai epätavanomaista? Jukka Sopen-Luoma Tavanomaista. Lehtola Perustuuko se siihen, että tarkastuskertomuksen mukaan Etronia Oy ja CityLink Oy eivät ole maksaneet heille maksuunpantuja liikevaihtoveroja ja sitten puolestaan Oy NTC International Ltd on saanut hyväkseen liikevaihtoverovähennyksen ostoista CityLink Oy:ltä ja Etronia Oy:ltä. Näistäkö siinä on kysymys?

20 Jukka Sopen-Luoma Se mikä koskee CityLink Oy:ltä ja Etronia Oy:tä, siinähän väitetään, että ne olisivat jättäneet maksunsa maksamatta. Tietysti kun ostoja Oy NTC International Ltd:lle on tapahtunut, ne on ostettu verolla ja myöskin vähennetty. Lehtola Kun verotarkastuskertomuksessa esitetty kuvio on ollut tällainen, niin voisitteko kertoa meille, millä tavalla te Oy NTC International Ltd:n kirjanpidosta tutustumalla vain ja ainoastaan siihen, olisitte edes teoriassa havaita tällaista? Jukka Sopen-Luoma En millään tavoin. Vaati todistajanpalkkiota 800 markkaa 2) Kuullaan Kuusisto: Salo Minulla on edessäni Oy NTC International Ltd:tä koskeva Hämeen Lääninveroviraston alustava ja lopullinen verotarkastuskertomus ja Luen täältä, että teihin todistaja oltaisiin oltu tässä samassa yhteydessä verotarkastajien toimesta yhteydessä. Kysyn, että onko oltu? Kuusisto Verotarkastaja Huovinen soitti kerran ja hänen kanssaan olen puhunut. Siinä vaiheessa en kylläkään tiennyt, että joku tarkastus on menossa. Salo Pystyttekö ajoittamaan tämän soiton jotenkin? Kuusisto Se oli alkuvuodesta 1995, olisiko ollut helmikuussa. Salo Voitteko lausua siitä jotain, tapahtuiko se ennen vai jälkeen alustavaa kertomusta, joka on valmistunut ? Kuusisto Sen jälkeen. Salo Voitteko sanoa, että se oli kuitenkin helmikuussa? Kuusisto Muistaisin, että se oli helmikuussa. Salo Voisitteko kertoa meille, mikä oli soiton sisältö kun täällä vain mainitaan, että teihin on oltu yhteydessä? Kuusisto Hän lähinnä kyseli kasettien pituuksia, paljonko siinä tarvitaan nauhaa minkäkin mittaiseen kasettiin ja yleensä niin sanotuista tyhjistä kaseteista. Mistä niitä oli hankittu. Sitten pariinkin otteeseen yritti suostutella minua sanomaan, että olisin ollut Reinikaisen bulvaani ja se mielestäni oli aika loukkaavaa. Salo Siis kysyikö Huovinen teiltä puhelimessa suoraan, että olitteko Reinikaisen bulvaani? Kuusisto Hän suostutteli jopa silläkin tavalla, ettei tästä minulle mitään tulisi ja voisin sen myöntää. Mutta enhän minä voi sellaista myöntää, mikä ei pidä paikkaansa. (kirjoittaja huomauttaa; -vastaus alleviivattu alkuperäisessä käräjäoikeuden pöytäkirjassa R 96/86) Salo Ymmärsinkö oikein, että hän pyrki sangen suorasukaisesti saamaan teidät myöntämään, että te olisitte Yrjö Reinikaisen bulvaani? Kuusisto Kyllä. Salo Ja hän ilmoitti, että teille siitä ei aiheudu mitään? Kuusisto Kyllä. Salo Mitä hän ilmoitti, että siitä aiheutuu sitten muille? Kuusisto Siitä ei ollut sen paremmin puhetta. Salo Ilmoittiko hän missä tarkoituksessa hän tällaisen soiton soitti? Kuusisto Ei siitä erikseen ollut mainintaa. Hän kyseli ammattiasioita lähinnä kaseteista ja toinen asia oli varmasti tämä, että hän yritti saada minut myöntämään jotain tällaista bulvaaniutta. Salo Kertoiko hän avoimesti, että hän on esimerkiksi Oy NTC International Ltd:tä koskevan verotarkastuksen takia teihin yhteydessä, vai oliko hänellä joku asia Yrjö Reinikaista koskien? Kuusisto Ymmärtääkseni CityLink Oy:tä koskevien asioiden takia. Siinä yhteydessä tuli tämä

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

19. NTC:n Uusi tarkastuskertomus, synteesi laajenee. Y.R:n henkilökohtaiset veroseuraamukset, vastineita.

19. NTC:n Uusi tarkastuskertomus, synteesi laajenee. Y.R:n henkilökohtaiset veroseuraamukset, vastineita. 19. NTC:n Uusi tarkastuskertomus, synteesi laajenee. Y.R:n henkilökohtaiset veroseuraamukset, vastineita. Tarkastuskirje HAL96/00515/1. Olimme, ilmeisesti kyseisen tarkastuskertomuksen, (ks. pos. 16.2.

Lisätiedot

Reinboth ja Vuortama antoivat 20.5.1996 Oikeustoimittajat ry:n puolesta vastineen lausunnon ja selvitysten johdosta.

Reinboth ja Vuortama antoivat 20.5.1996 Oikeustoimittajat ry:n puolesta vastineen lausunnon ja selvitysten johdosta. 5.9.1996 487/4/96 Oikeustoimittajat ry Journalistiliitto Hietalahdenkatu 2 B 22 00180 HELSINKI P Ä Ä T Ö S 1 KIRJOITUSOikeustoimittajat ry:n puheenjohtaja Susanna Reinboth ja sihteeri Timo Vuortama arvostelevat

Lisätiedot

Poliisin menettely esitutkinnassa

Poliisin menettely esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.03.2015 Dnro OKV/1150/1/2014 1/5 ASIA Poliisin menettely esitutkinnassa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 4.6.2014 osoittamassaan kantelussa arvostellut poliisilaitoksen menettelyä

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A LIPERIN KUNTA 10.09.20114 1 Diaantunnus LIPERIN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNALLE ASIA Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen OIKAISUVAATIMUKSEN TEKIJÄ Eila Hyvärinen, Joensuu AVUSTAJA

Lisätiedot

Kantelija ei ole käyttänyt hänelle varattua tilaisuutta vastineen antamiseen.

Kantelija ei ole käyttänyt hänelle varattua tilaisuutta vastineen antamiseen. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.08.2014 Dnro OKV/1650/1/2013 1/5 ASIA Poliisin menettely asiakirjapyyntöä koskevassa asiassa KANTELU A arvostelee oikeuskanslerinvirastoon 16.10.2013 saapuneeksi kirjatussa kantelussaan

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUN OPETTAJA OLI ESTEELLINEN ARVOSTELEMAAN LAPSENSA TENTTISUORITUKSIA

AMMATTIKORKEAKOULUN OPETTAJA OLI ESTEELLINEN ARVOSTELEMAAN LAPSENSA TENTTISUORITUKSIA 25.2.2009 Dnro 2730/4/07 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt Esittelijä: Esittelijäneuvos Jorma Kuopus AMMATTIKORKEAKOULUN OPETTAJA OLI ESTEELLINEN ARVOSTELEMAAN LAPSENSA TENTTISUORITUKSIA

Lisätiedot

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI - Johtajana presidentti - Korkeimmalta oikeudelta haettava valituslupaa - Käsitellään erityisen vaikeita tapauksia ja tapauksia, joilla on ennakkotapauksen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 12.4.2004 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 Kantelija YLI-KOVERO RISTO TAPIO Torikatu 27 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta 31.8.2009 Dnro 3346/4/07 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Lisätiedot

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET Hämeenlinnan seudun ympäristöfoorumi, Toiminta ympäristörikostilanteissa 3.4.2012 Katariina Serenius Ympäristövalvontapäällikkö Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIAT 45/2011 ja 61/2011 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 44/2012 7.9.2012 Asia Määräaikaista erottamista ja virantoimituksesta pidättämistä koskeva oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

29. Pos. 3. Sisä-Suomen lääninverovirasto asianvalvoja Erja Ristola valittaa päätöksestä Turun Hovioikeuteen

29. Pos. 3. Sisä-Suomen lääninverovirasto asianvalvoja Erja Ristola valittaa päätöksestä Turun Hovioikeuteen 29. Pos. 3. Sisä-Suomen lääninverovirasto asianvalvoja Erja Ristola valittaa päätöksestä Turun Hovioikeuteen Sisä-Suomen veroviraston asianvalvoja Erja Ristola valitti päätöksestä. Hän vaati syyttäjältä

Lisätiedot

Poliisihallitus on antanut lausunnon ja X:n poliisilaitos selvityksen.

Poliisihallitus on antanut lausunnon ja X:n poliisilaitos selvityksen. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.08.2016 Dnro OKV/1537/1/2015 1/5 ASIA Tutkintailmoituksen käsittely poliisilaitoksella KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 2.11.2015 osoittamassaan kahdessa sähköpostikirjoituksessa

Lisätiedot

- valtion virastot ja laitokset - kuntien virastot ja laitokset sekä luottamuselimet - tuomioistuimet.

- valtion virastot ja laitokset - kuntien virastot ja laitokset sekä luottamuselimet - tuomioistuimet. VOIKO OIKEUSASIAMIES AUTTAA? 1) Mitä eduskunnan oikeusasiamies tekee? Oikeusasiamies valvoo, että viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Lisäksi hän valvoo muita julkista

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sivu 1 / 1 3186/03.06.02/2015 259 Teknisen toimen johtajan oikeudenkäyntikulujen korvaaminen Valmistelijat / lisätiedot: Timo Kuismin, puh. 050 544 7261 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 97/2004 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 60/2005 7.10.2005 Asia: Kirjallinen varoitus Päätös, johon haetaan oikaisua Kihlakunnan poliisilaitoksen päätös 27.7.2004, jolla

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 30/2003 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 44/2005 10.6.2005 Asia: Kirjallinen varoitus Päätös, johon haetaan oikaisua Lääninhallituksen poliisiosaston päätös 31.3.2003, jolla

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. - Perus- ja ihmisoikeuksien turvaaminen -

Kommenttipuheenvuoro. - Perus- ja ihmisoikeuksien turvaaminen - Kommenttipuheenvuoro - Perus- ja ihmisoikeuksien turvaaminen - Juha-Pekka Konttinen oikeusasiamiehensihteeri 4.11.2015 Helsinki 9-Nov-15 1 Sosiaalisten perusoikeuksien turvaaminen Perustuslain 19 :n 1

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO SELVITYS. X:n hovioikeudesta on hankittu hovioikeudenneuvosten B, C ja D yhteinen selvitys sekä presidentti MERKINTÄ

ASIAN VIREILLETULO SELVITYS. X:n hovioikeudesta on hankittu hovioikeudenneuvosten B, C ja D yhteinen selvitys sekä presidentti MERKINTÄ ANONYMISOITU PÄÄTÖS 22.08.2016 Dnro OKV/11/31/2015 1/5 ASIAN VIREILLETULO Keskusrikospoliisi lähetti kirjeellään 6.5.2015 oikeuskanslerille tiedoksi asianajaja A:n sille 28.4.2015 tekemän rikosilmoituksen,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 16.12.2016 Taltionumero 5353 Diaarinumero 3105/3/16 ja 3181/3/16 1 (5) Asia Valittajat Täytäntöönpanon kieltämistä koskeva valitus 1. Lulu Ranne, Hämeenlinna

Lisätiedot

Kantelija on antanut valtioneuvoston kanslian selvityksen johdosta vastineen

Kantelija on antanut valtioneuvoston kanslian selvityksen johdosta vastineen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 26.04.2016 Dnro OKV/2177/1/2014 1/5 ASIA Asiakirjan osittainen salassapito KANTELU Kantelija on kantelussaan 19.12.2014 pyytänyt oikeuskansleria tutkimaan valtioneuvoston kanslian menettelyä

Lisätiedot

KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA

KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA ANONYMISOITU PÄÄTÖS 10.06.2016 Dnro OKV/572/1/2015 1/5 KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA Kirjoituksessaan 10.4.2015 oikeuskanslerille kantelija arvostelee peruspalvelukuntayhtymän (jatkossa kuntayhtymä)

Lisätiedot

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Diaarinumero: 49/2015 Antopäivä: 31.3.2016 Hakija oli ilmoittautunut M ry:n järjestämään

Lisätiedot

Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590. Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinta. 1. Yleistä

Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590. Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinta. 1. Yleistä Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590 Voimassaoloaika 1.1.2014-31.12.2018 Säädösperuste Laki poliisin hallinnosta 4 Muuttaa/Kumoaa Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkinta,

Lisätiedot

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisi rikosten tutkinnanjohtajana sekä pakkokeino- ja haastamisasioissa

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisi rikosten tutkinnanjohtajana sekä pakkokeino- ja haastamisasioissa VALTAKUNNANSYVTTÄJÄNVIRASTO YLEINEN OHJE syyttäjille Annettu 19.12.2002 VKS:2002:4 Dnro 55/31102 Säädösperusta A kihlakunnansyyttäjästä 13 a 1 Voimassa 1.1.2003 - toistaiseksi Ohje syyttäjän varallaolosta

Lisätiedot

SALASSA PIDÄTTÄVIEN TIETOJEN KÄSITTELY OIKEUDEN- KÄYNNISSÄ JA TUOMIOSSA

SALASSA PIDÄTTÄVIEN TIETOJEN KÄSITTELY OIKEUDEN- KÄYNNISSÄ JA TUOMIOSSA VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERI PÄÄTÖS Snellmaninkatu 1 A PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO 27.9.2004 Dnro 1056/1/03 Oikeustoimittajat ry c/o Jarkko Sipilä MTV3 Uutiset 00033 MTV3 ASIA SALASSA PIDÄTTÄVIEN TIETOJEN

Lisätiedot

1.2.2010. Dnro 3741/4/08. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja. Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Henrik Åström

1.2.2010. Dnro 3741/4/08. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja. Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Henrik Åström 1.2.2010 Dnro 3741/4/08 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Henrik Åström KIRKKOHERRAN TOIMINTA TURVAPAIKKA-ASIOISSA 1 KIRJOITUS Kantelija osoitti

Lisätiedot

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA HTSY Verohallinto Päiväys Verohallinto 2 (5) TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA Työeläkevakuutusmaksupetos ja sen törkeä tekomuoto ovat rikosnimikkeitä,

Lisätiedot

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Jälkisovitteluhankkeen loppuseminaari Tampereella 19.10.2016 Leena Metsäpelto Valtionsyyttäjä Valtakunnansyyttäjänvirasto Sovittelulain

Lisätiedot

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009 1 Tapio Yli-Kovero Valituslupahakemus ja valitus Torikatu 27 13130 Hämeenlinna 050-61331 10.02.2010 KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen

Lisätiedot

I EIS 6 artiklan soveltaminen 1

I EIS 6 artiklan soveltaminen 1 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii I EIS 6 artiklan soveltaminen 1 1. EIS 6 artiklan soveltamisala 1 1.1 Henkilöllinen 1 1.2 Ajallinen 1 1.3 Asiallinen 3 2. EIS 6 artiklan rakenne ja tulkintaperiaatteet

Lisätiedot

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö Dnro 35/34/11 Mika Illman

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö Dnro 35/34/11 Mika Illman 1 (5) Epäillyn oikeus avustajaan esitutkinnassa ja itsekriminointisuoja / KKO:2012:45 / syyttäjän toimenpiteet 1 Johdanto Tässä muistiossa esitetään eräitä toimenpiteitä, joihin syyttäjien tulee tapauskohtaisen

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 15/2004 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 1/2005 14.1.2005 Asia: Virkasuhteen irtisanominen ja virantoimituksesta pidättäminen Päätös, johon haetaan oikaisua Lääninhallitus

Lisätiedot

Poliisin menettely asiakirjojen julkisuutta ym. koskevassa asiassa

Poliisin menettely asiakirjojen julkisuutta ym. koskevassa asiassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 23.04.2015 Dnro OKV/901/1/2014 1/7 ASIA Poliisin menettely asiakirjojen julkisuutta ym. koskevassa asiassa KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 29.4.2014 osoittamassaan kantelussa

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Hyväksytty 9.3.2015 Ihmisoikeuskeskuksen valtuuskunta toimii perus- ja ihmisoikeusalan toimijoiden kansallisena yhteistyöelimenä, käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti

Lisätiedot

Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa

Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa Rovaniemi 12.9.2013 Oikeusturvayksikön päällikkö, ylitarkastaja Keijo Mattila, 12.9.2013 1 PERUSOIKEUDET LAPSEN SUOJANA Perustuslain 6.3 : Lapsia on kohdeltava

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Kunnallisasiaa koskeva valitus MUUTOKSENHAUN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS VALITTAJA VASTAPUOLI Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, 9.10.2015 Keuruun kaupunki

Lisätiedot

Käräjänotaari Anne Rautiainen. Kihlakunnansyyttäjä Lotta Kokko. Thulan Haikala Joona Johannes Jalmari Hartikainen Jatta Katariina Kettunen

Käräjänotaari Anne Rautiainen. Kihlakunnansyyttäjä Lotta Kokko. Thulan Haikala Joona Johannes Jalmari Hartikainen Jatta Katariina Kettunen Espoon käräjäoikeus Os. 3. osasto Tuomio 18.09.2014 14/138860 Asianumero R 14/183 1 (9) Puheenjohtaja Käräjänotaari Anne Rautiainen Syyttäjä Kihlakunnansyyttäjä Lotta Kokko Vastaajat Thulan Haikala Joona

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

III RIKOLLISUUSKONTROLLI

III RIKOLLISUUSKONTROLLI III RIKOLLISUUSKONTROLLI Tässä jaksossa käsitellään virallisen kontrollijärjestelmän toimintaa kuvailemalla muun muassa rikosten ilmituloa, ilmi tulleiden rikosten selvittämistä, rikoksentekijöiden syytteeseen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 97/2005 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 49/2006 25.8.2006 Asia: Kirjallinen varoitus Päätös, johon haetaan oikaisua Ministeriö on 14.11.2005 antanut yli-insinööri A:lle

Lisätiedot

Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille

Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry 1 Invalidiliitto ry Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille Kantelun alainen asia Matti Vanhasen hallituksen (aloittanut toimikautensa 24.6.2003)

Lisätiedot

Lausunto ja selvitykset lähetetään kantelijalle tiedoksi tämän päätöksen mukana.

Lausunto ja selvitykset lähetetään kantelijalle tiedoksi tämän päätöksen mukana. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 12.12.2016 Dnro OKV/1734/1/2015 1/5 ASIA Itä-Suomen aluehallintoviraston menettely KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 11.12.2015 osoittamassaan kirjoituksessa arvostellut Itä-Suomen

Lisätiedot

Kunnan päätöksistä voi valittaa

Kunnan päätöksistä voi valittaa Kunnan päätöksistä voi valittaa Omaishoidon tuesta tai omaishoitoa tukevista palveluista päättää oma kotikuntasi. Jos olet tyytymätön kunnan päätöksiin, voit tehdä niistä valituksen. Apua valituksen tekoon

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERI PÄÄTÖS Snellmaninkatu 1 A PL VALTIONEUVOSTO Dnro 34/31/06

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERI PÄÄTÖS Snellmaninkatu 1 A PL VALTIONEUVOSTO Dnro 34/31/06 VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERI PÄÄTÖS Snellmaninkatu 1 A PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO 22.10.2008 Dnro 34/31/06 ASIA Hovioikeuden tuomion antaminen määräajassa ASIAN VIREILLETULO Keskusrikospoliisin rikosylikomisario

Lisätiedot

Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin.

Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. 11.02.2014 Mustiala Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. 39 Tarkastus: Jos on aihetta epäillä,

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Lakimies Riitta Husso, Valvira 11.3.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15 ) 1. Työntekijä

Lisätiedot

HE 220/2005 vp. kuuden kuukauden aikana ilmoita varauman säilyttämisestä taikka sen muuttamisesta, Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi

HE 220/2005 vp. kuuden kuukauden aikana ilmoita varauman säilyttämisestä taikka sen muuttamisesta, Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi HE 220/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehtyjen varaumien voimassaolon jatkamisen hyväksymisestä Esityksessä ehdotetaan,

Lisätiedot

TUOMIOISTUIMEN ÄÄNITTEEN SISÄLLÖSTÄ ANNETTAVA TIETO PYYDETYLLÄ T AVALLA

TUOMIOISTUIMEN ÄÄNITTEEN SISÄLLÖSTÄ ANNETTAVA TIETO PYYDETYLLÄ T AVALLA 28.8.2003 2207/4/02 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Terhi Arjola TUOMIOISTUIMEN ÄÄNITTEEN SISÄLLÖSTÄ ANNETTAVA TIETO PYYDETYLLÄ T AVALLA 1 KANTELU

Lisätiedot

TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS. Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen. Asiano: 19.9.2006 R 06/548

TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS. Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen. Asiano: 19.9.2006 R 06/548 TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO Käräjätuomari Mikko Saleva Julistettu istunnossa Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen Asiano: 19.9.2006 R 06/548 Syyttäjä Vastaaja(t) Johtava

Lisätiedot

Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli. Valviran asiantuntijasymposium Arja Myllynpää

Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli. Valviran asiantuntijasymposium Arja Myllynpää Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Arja Myllynpää 1 Asiaryhmiä, joissa Valvira voi pyytää asiantuntijalausuntoa (esim.): Valvontaluonteiset asiat terveydenhuollon

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTAPÄÄTTÄJÄSEMINAARI 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti VALTUUTETUN ESTEELLISYYS On rajoitetumpaa kuin muun luottamushenkilön esteellisyys Koskee vain valtuuston kokousta (kuntalaki 52 ) Jos

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUNTO Porkkalankatu 13 00180 Helsinki 16.12.2015 *029 56 44200 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015

Lisätiedot

/4/96. Oikeustoimittajat ry Journalistiliitto Hietalahdenkatu 2 B HELSINKI PÄÄTÖS KANTELUUN

/4/96. Oikeustoimittajat ry Journalistiliitto Hietalahdenkatu 2 B HELSINKI PÄÄTÖS KANTELUUN 14.2.1997 488/4/96 Oikeustoimittajat ry Journalistiliitto Hietalahdenkatu 2 B 22 00180 HELSINKI PÄÄTÖS KANTELUUN 1 KANTELUOikeustoimittajat ry pyytää eduskunnan oikeusasiamiehelle 27.2.1996 osoittamassaan

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki on antanut kantelun perusteella asiasta selvityksen.

Kalajoen kaupunki on antanut kantelun perusteella asiasta selvityksen. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 17.03.2014 Dnro OKV/734/1/2013 1/6 KANTELU A on 26.4.2013 osoittanut oikeuskanslerille kantelun, jossa hän pyytää tutkimaan Kalajoen kaupungin menettelyn lainmukaisuutta kaupungin osoitettua

Lisätiedot

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I P7_TA-PROV(2012)0294 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. heinäkuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES VOIKO OIKEUSASIAMIES AUTTAA?

EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES VOIKO OIKEUSASIAMIES AUTTAA? EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES VOIKO OIKEUSASIAMIES AUTTAA? EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES MITÄ OIKEUSASIAMIES TEKEE? Oikeusasiamies valvoo, että viranomaiset ja virkamiehet tehtävissään noudattavat lakia ja täyttävät

Lisätiedot

ASIA. Esitutkintapäätöksen perusteleminen ja tiedusteluun vastaaminen KANTELU

ASIA. Esitutkintapäätöksen perusteleminen ja tiedusteluun vastaaminen KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 04.07.2016 Dnro OKV/1693/1/2015 1/6 ASIA Esitutkintapäätöksen perusteleminen ja tiedusteluun vastaaminen KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 30.11.2015 osoittamassaan kantelussa

Lisätiedot

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ 1/6 Pääsihteeri Kimmo Kääriä KY MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Taustaa Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on valmistelemassa mahdollista omaisuutensa

Lisätiedot

Energiamarkkinavirasto Päätös 1 (6) Energimarknadsverket

Energiamarkkinavirasto Päätös 1 (6) Energimarknadsverket Energiamarkkinavirasto Päätös 1 (6) Asia Asianosainen Laskutuksen virheellisyys, vahvistusilmoituksen toimittamatta jättäminen ja ennakkolaskutus 220 Energia Oy Bulevardi 7 00120 Helsinki Toimenpidepyynnön

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Oulu 24.2.2016 Lakimies Riitta Husso, Valvira 23.2.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

/4/01. Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio. Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kirsti Kurki-Suonio

/4/01. Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio. Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kirsti Kurki-Suonio 19.6.2003 1255/4/01 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kirsti Kurki-Suonio LAPSEN LUOVUTTAMINEN PÄIVÄKODISTA 1 KANTELU A pyysi 17.4.2001 eduskunnan oikeusasiamiehelle

Lisätiedot

Menettely auditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi. Lyhyt kuvaus menettelystä

Menettely auditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi. Lyhyt kuvaus menettelystä Menettely auditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi Lyhyt kuvaus menettelystä Tässä asiakirjassa kuvataan menettely, jonka mukaisesti Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen auditointiin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Miten perus- ja ihmisoikeuksia käytetään? Ensisijaisena lähteenä YK:n vammaisten ihmisoikeussopimus

Miten perus- ja ihmisoikeuksia käytetään? Ensisijaisena lähteenä YK:n vammaisten ihmisoikeussopimus VIA-PROJEKTIN JURIDINEN POHJA Miksi juridiikkaa? Mikä on perusoikeus tai ihmisoikeus? Miten perus- ja ihmisoikeuksia käytetään? Ensisijaisena lähteenä YK:n vammaisten ihmisoikeussopimus Miksi juridiikkaa?

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Esitys 1 (5) Esteellisyys omaisuuskysymyksessä Puheenjohtaja Antti Karkola 1.3.2012 AYYE / PJ / 2 / 2012

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Esitys 1 (5) Esteellisyys omaisuuskysymyksessä Puheenjohtaja Antti Karkola 1.3.2012 AYYE / PJ / 2 / 2012 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Esitys 1 (5) Antti Karkola 1.3.2012 E / PJ / 2 / 2012 Tämä esitys edustajiston jäsenten esteellisyydestä käsiteltäessä ns. omaisuuskysymystä käsitellään edustajiston kokouksen

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

KUNNIANLOUKKAUS INTERNETISSÄ VUOSINA 2013 JA 2014

KUNNIANLOUKKAUS INTERNETISSÄ VUOSINA 2013 JA 2014 Päivi Pylvänen HTM Oikeustieteen päivät 2015 rikosoikeuden väitöskirjatutkija Itä-Suomen yliopisto Joensuu 25. - 26.8.2015 ARVOSTELUA VAI HALVENTAMISTA? KUNNIANLOUKKAUS INTERNETISSÄ VUOSINA 2013 JA 2014

Lisätiedot

W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio

W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 21 päivänä toukokuuta 1996 Asia T-148/95 W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio Henkilöstö - Pysyvä osittainen työkyvyttömyys -

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta /2014 Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta /2014 Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2014 670/2014 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2014 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä kouluissa tapahtuvien rikosten tunnistamisesta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan v. 2015 valintakokeen arvosteluperusteet

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan v. 2015 valintakokeen arvosteluperusteet Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan v. 2015 valintakokeen arvosteluperusteet Tehtävä 1 Aluehallintovirasto voi toimittaa työpaikalla työsuojelutarkastuksen omaaloitteisesti tai työpaikalta tulleen

Lisätiedot

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa?

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? 1. Huostaanottohakemus Hyvä hallintomenettely hyvä hallintolainkäyttömenettely 2. Tuomioistuimen lupa lapsen tutkimiseen Riitta Eskola Hallinto-oikeustuomari,

Lisätiedot

Sivistysvaliokunnalle

Sivistysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 24/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta Sivistysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Sivistysvaliokunta on 8 päivänä

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 38/2002 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 43/2002 16.10.2002 Asia: Virantoimituksesta pidättämistä koskeva oikaisuvaatimus Päätös, johon haetaan muutosta Oikaisuvaatimus Johtava

Lisätiedot

Oikeustoimittajat ry korostaa, että Kivistön menettely haittasi julkisuuden toteuttamista, koska

Oikeustoimittajat ry korostaa, että Kivistön menettely haittasi julkisuuden toteuttamista, koska 13.3.1995 1735/4/94 Oikeustoimittajat ry c/o Suomen Journalistiliitto Timo Vuortama PL 252 00181 HELSINKI P Ä Ä T Ö S 1 KIRJOITUSOikeustoimittajat ry pyytää eduskunnan oikeusasiamiehelle 9.9.1994 osoittamassaan

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain, ajoneuvoverolain 50 ja 53 :n ja polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan autoverolakia,

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Lyhenteet Lukijalle Sananvapaus...17

Lyhenteet Lukijalle Sananvapaus...17 Lyhenteet.....................................11 Lukijalle.......................................13 I JOHDANTO 1. Sananvapaus..................................17 1.1 Sananvapaus Suomen perustuslaissa..............

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta OTM, VT Kaisa Post 8.2.2016 Hyvä hallinto Perusteet PL 21 :ssä: Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIVELALLISEN TOIMINNAN ERITYISTARKASTUS 8/2004 (Sisältöä muutettu 25.11.2008; muutokset lihavoitu) 1 ERITYISTARKASTUKSEN TAVOITTEET 2 ERITYISTARKASTUKSEN

Lisätiedot

Käräjätuomarin menettely

Käräjätuomarin menettely ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.11.2015 Dnro OKV/330/1/2015 OKV/1372/1/2015 1/5 ASIA Käräjätuomarin menettely KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 3.3.2015 osoittamassaan kantelussa ja siihen liittyvissä

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot