Pos Oikeudenkäynti mm: Ihmisoikeussopimuksen julistamasta syyttömyysolettaman asemasta; virkamiesten ja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "------------------------------ Pos. 17.1 Oikeudenkäynti mm: Ihmisoikeussopimuksen julistamasta syyttömyysolettaman asemasta; virkamiesten ja"

Transkriptio

1 17. Herjaus, solvaaminen, kunnianloukkaus syyttömyysolettama. Verotarkastajat suostuttelevat V. Kuusistoa valehtelemaan. HML Käräjäoikeuden käsittely v Hovioikeuden päätös sekä valituslupahakemus Korkeimpaan oikeuteen. Pos 17. Olin saatuani tarkastuskertomuksen lähes lamaantunut. Olin järkyttynyt tarkastuskertomuksen vihamielisestä ja asiattomasta sisällöstä. Mielialani vaikutti oleellisesti kykyyni puolustautua/puolustautua objektiivisesti, siksi päätin pyytää apua Matti Paanaselta joka perusteltuaan kieltäytyi (pos.14.2). Käänsin katseeni siihen verkostoon jonka lähipiirissäni voisi auttaa. Yhtiössämme NTC:ssä oli työskennellyt juristi vuoden 1995 alkuun saakka. Olimme hänen kanssaan painineet mm: Unkarin tytäryhtiömme/yhteisyrityksen hallinto ongelmien kanssa. Unkarissa yhtiömme vähemmistöosakas ICO (tunnettu Unkarilainen keskisuuri osuuskuntayhtiö) oli siirtänyt yhteisyrityksemme liiketoiminnan oman yhtiönsä alaisuuteen. Etumme vaati runsaasti valvontaa Unkarissa ja olimme myös yhdessä siellä työskennelleet. Muuten juridista apua yhtiössä tarvittiin perinnässä sekä sopimustekniikassa. Juristimme sai v.1995 alussa Hämeen lääninhallinnosta mielenkiintoisen työtarjouksen. Emme olosuhteisiimme liittyvistä taloudellisista tekijöistä johtuen kilpailleet työsuhteen jatkamisen puolesta. Hänen työsuhteen päätyttyä meillä tammikuussa 95, saimme helmikuussa -95 "uuden", vai olisiko oikein sanoa "seuraavan" alustavan verotarkastuskertomuksen. Olin heti saatuani tarkastuskertomuksen pyytänyt apua Matti Paanaselta, joka parhaiten tunsi olosuhteemme. Hän oli aiemmin syksyllä 1994 laatinut ( Pos. 13) ensimmäisen vastineen Pilvi Salokanteleen kanssa, tämä johti Hämeen Lääninverovirastossa voimakkaisiin reaktioihin Matti Paanasen asemaa kohtaan tässä prosessissa. Matti Paanasta on, laatimansa edellisen vastineen jälkeen, - kielletty verohallinnon toimesta - antamasta ja laatimasta vastineita, tai lausuntoja, sekä osallistumasta selvitystyöhön Ntc:n veroasiassa. Hän on lääninveroviraston LVV tarkastaja - hyvin ammattitaitoinen ja siksi hän olisi ollut paras henkilö laatimaan puolueettoman, kausaalisen, sekä evidentin selvityksen/vastineen - verottajan varsin ristiriitaiseen kertomukseen. Paradoksaalista on, että hänen työtään ja ammattitaitoaan käytetään toisaalla verotuksessa laajalti hyväksi ja toisaalla hänen laatimaansa tiliöinti, koostaminen ym. asiantuntemus Citylinkin aineiston sisältöön haluttiin kieltää ja peittää. CityLink Oy:n kirjanpidon sisällön laatu, aineiston ylläpito, haluttiin verotarkastuksessa falsifioida. Matti Paananen tunsi ky. kirjanpidon sekä aineiston laadun/sisällön ja olisi ollut paras mies antamaan asiassa evidentti todistus. Verohallinnon - tarkemmin Hämeen lääninveroviraston toimet asiassa olivat selkeästi vastoin "hyvää verotarkastustapaa" (ks. Hyvä verotarkastustapa) korostavaa pyrkimystä aineellisen totuuden selvittämiseen. Sekä Paananen, että minä olimme hämmästyneitä näin jyrkistä otteista, emme yllättyneitä hänelle annetuista ohjeista (olihan Lääninverojohtaja Esko Nikander aiemmin henkilökohtaisesti osallistunut minun lisäverojen valmistelutyöhön vähemmän "ansiokkaasti" ks. alaotsikko ). Paananen oli asemastaan johtuen pakotettu hyväksymään hänelle lausutut menettelytaparajoitukset, hän ei voinut osallistua asiassa selvitystyöhön. Päätin seuraavaksi pyytää apua juuri tehtävänsä meillä lopettaneelta juristilta; hän suostui auttamaan. Verotarkastuskertomus, kuten ei ensimmäinen vastinevaatimuskaan ollut kausaalisiin faktoihin perustuva. Toisin sanoen matemaattisiin lukuihin perustuva, vaan kauttaaltaan arvioihin sekä simuloituihin laskelmiin, väitteisiin ja teorioihin perustuva. Se oli ristiriitaisuuksia tehtaileva, intuitiivinen kertomus, joka ei ollut irrallaan kertojistaan. Havaitsin, sekä ymmärsin - mihin verotarkastuskertomus perustui - eli kertomuksen laatijan aistihavaintoihin ja uskomuksiin, jotka edelleen olivat vuorovaikutuksessa kertojan arkielämän kokemuspiiriin sekä hänen elinympäristönsä sidosryhmien tavoitteisiin. Tekojen kuvaaminen ja selittäminen riippuu oleellisesti niistä säännöistä ja normeista joita kertoja

2 noudattaa ja niistä merkityksistä jotka hän teolle antaa. Sosiaalisen todellisuuden ei voi katsoa olevan irrallaan havaitsijasta ja hänen tuntemuksistaan. Toisaalla ihmisen toimiin vaikuttavat voimakkaasti uskomukset* (*alaotsikko32). Uskomusten syntyyn vaikuttaneisiin aistimuksiin, mielleyhtymiin, sekä myytteihin, tai demonisiin mielleyhtymiin voidaan tieteessä ja filosofiassa vaikuttaa varsin vähän. Miten niihin voidaan vaikuttaa heikomman osapuolen keinoin, silloin kun käytössä ei ole aseiden yhtäläisyys? Uskomukset empiirisen tutkimuksen perusteella kehittyvät ajan funktiossa. Niihin voidaan pyrkiä vaikuttamaan tieteen keinoin, todistamalla toisin. Mutta subjektin on tutkiessaan uskomustaan oltava myös valmis vastaanottamaan kausaalisia tai matemaattisia todisteita, kuin myös vaihtoehtoisiin hypoteeseihin pohjautuvia vastaväittämiä. Tässä prosessissa vastaajan juridisten perusoikeuksien sekä oikeudenmukaisen menettelyn hakeminen siirtyi vääjäämättä oikeusistuimen päätettäväksi. Mieleeni heijastui tietoisuus/kuva siitä, kuinka valtakoneistot kautta aikojen ovat yhteiskunnassa käyttäneet hyväkseen propagandaa, jonka avulla on synnytetty uskomuksia hyvästä ja pahasta. Propakandalla, mielikuvilla ja uskomuksilla on tarkoitus saattaa ne elämään omaa elämäänsä ikään kuin oikeuttaa ne totuuksiksi. Propagandalla on vaikutettu ihmisiin kuin myös suuriin kansanjoukkoihin nykyisenä aikanakin. Politiikassa propaganda on katsottu oikeutetuksi tavaksi hämärtää totuutta ja johdattaa kuulijoita tai koko kansaa uskomaan hallintovallan peräänkuuluttamaa "mielikuvaa/uskomusta". Uskomuksilla on vaikutettu ihmisten aistimuksiin oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta. Valtakoneisto haluaa vaikuttaa ajatteluumme, tekemisiimme - näin valtaa on synnytetty ja voimistettu, valtaa on stimuloitu uskomusten voimalla. Valtakoneistossa usko omien tekemisten oikeuteen ylittää usein laillisuusrajat, hyvät tavat - etiikan sekä hyvän moraalifilosofian opit. Toimivalta, saatu tai otettu, muuttuu peliksi, joka riistäytyy asian- ja lainmukaisuudesta - valtapeliksi. Sanonta "elämä on peliä" kuvaa luontevasti tällaista suhtautumista toimivallan nimissä käytävään valtapeliin. Valtapelissä moraali sekä hyvä etiikka toimivat vallan vastavoimana. Valta ja vallan stimuloimat värisuorat sekä valtakoneiston tiivistämä yhteistyö eivät kunnioita "kulisseissa" toimivaa laillisuutta, ihmisoikeuksia tai kansalaisten perusoikeuksia, puhumattakaan etiikasta ja moraalifilosofiasta. Valta kautta historian empiiristen historiankirjoitusten sekä tieteen historiantutkimuksen on sitoutunut voimankäyttöön. Dualistisen (Platon) filosofian keinoin voi päätellä, että vallankäytön - vallanvoiman - vastavoima on etiikka, sekä korkean moraalin hyveet. Nämä hyveet nostavat esiin kansojen oikeusvaatimukset, yksilöiden subjektiiviset oikeusvaatimukset, ja ovat kehittämässä oikeudenmukaista oikeuskäytäntöä. Subjektiiviset eettiset ja moraaliset oikeusvaatimukset kasvavat ajanfunktiossa kansalaisten keskuudessa oikeusvaatimuksien yhteydessä demokratiavaatimuksia jotka maailmanhistorian kausaalisten sekä empiirisien tutkimusten perusteella ovat osoittautuneet voimakkaimmaksi /valtakoneistojen/inkvisitioiden - vastavoimaksi. Friedrich Nietzsche v kirjoittaa havainnoistaan: "elämän arvo perustuu taisteluun". Hän totesi "Persoonallisuuden perusta on vallan tahto". Helsten v.1996 oikeudenmukaisuuskäsitteistä kirjoittaessaan toteaa mm: Peliin osallistujat voivat joko voittaa tai hävitä, mutta peli on oikeudenmukainen niin kauan kuin pelaajat noudattavat sääntöjä Olen kokemuksieni perusteella päätynyt tulkintaan, että "elämä on valtapeliä, voima on valtapelin pelinappula, etiikan ja moraalifilosofian hyveet ovat vallankäytön vastavoima". >On siis taisteltava "puhtain asein puhtaan asian puolesta": Marsalkka Mannerheim, sekä "luotettava" oikeusoppineiden moraaliin. Verotarkastajien moraalin mukainen menettely sekä heidän tapansa ilmaista tuntemuksiaan - oli otettu aseeksi vaikuttaa tarkastuskertomuksen lukijoihin (eri toimivallan haltioiden keskuudessa), toisin sanoen - luomaan intuitiivisen kuvan tarkastuskohteesta. Oli tarkoituksenmukaista sekä välttämätöntä saada korjaus tällaiseen menettelytapaan. Tarkastelen seuraavassa perustuslakimme julistamaa perusoikeusmyönteistä menettelyä. Menettelyyn liittyy hallintohierarkiaa sekä - "perinteitä".

3 Pos Oikeudenkäynti mm: Ihmisoikeussopimuksen julistamasta syyttömyysolettaman asemasta; virkamiesten ja kansalaisten välisessä vuorovaikutuksessa. Olin tarkastuskertomuksen saatuani tilanteessa jossa yhtiö, kuten myös minä, tarvitsin asiantuntevaa apua, ja sain. Työnsä ohella hän yhdessä erään tuntemansa juristin sekä minun kanssani laati vastineet alustavaan tarkastuskertomukseen. Tässä yhteydessä tuli silmiinpistävästi esille verotarkastajien sopimaton kielenkäyttö, sekä suora syylliseksi nimeämiset jotka eivät olleet sopusoinnussa Suomen perustuslain 21, :n kanssa: Joka antaa institutionaalisen suojan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin tärkeimmille ainesosasille, joille ihmisoikeussopimukset asettavat vähimmäistason. Ihmisoikeussopimukset; joista KP. sopimuksen Suomi on hyväksynyt v.1976 sekä Euroopan ihmisoikeussopimus (EIS) Suomi on hyväksynyt v Tarkastuskertomukseen kirjattu voimakas ja selkeä syylliseksi nimeäminen on vastoin YK:n ihmisoikeussopimuksen - KP 10, 11, 14 artiklan julistusta. Samoin myös Euroopan Neuvoston ihmisoikeussopimuksen 6. artiklan vastainen. Näissä sopimuksissa, jotka Suomi allekirjoituksellaan on vahvistanut, sisältää takeet - Oikeudenmukaiselle oikeudenkäynnille mm: KP. 14 artikla 2. sekä EIS. 6 artikla 2. ja 48 artikla 1. Jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen. >>EIT on korostanut, että siinä on tarkoitettu turvata todelliset ja käytännölliset oikeudet, jotka myös toimivat. Pelkkä muodollinen sääntely kansallisella tasolla ei riitä, jos kyseinen oikeus ei ole elävä ja konkreettisesti saavutettavissa. Näin ollen tarkoitus ei ole ollut rajoittaa EIS 6 (2) artiklaa vain tilanteisiin, jossa henkilö on epäiltynä tai syytettynä rikoksesta, vaan etenkin ihmisoikeustoimikunta on ratkaisussaan korostanut, että syyttömyysolettama on tarkoitettu jokaisen suojaksi sitä vastaan, etteivät viranomaiset ylipäänsä saa hohdella yksilöitä rikokseen syypäinä ennen kuin asiasta on olemassa tuomioistuimen ratkaisu: Danelius 2002, s.253<< Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa on niin ikään turvattu oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen, ja 48 artiklassa syyttömyysolettama ja oikeus puolustukseen artikla. mm. Jokaisella, jonka unionin oikeudessa taattuja oikeuksia ja vapauksia on loukattu on oltava tässä artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti käytettävissään tehokkaat oikeussuojakeinot tuomioistuimessa. Jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa, joka on etukäteen perustettu. Jokaisella on oltava mahdollisuus saada neuvoja ja antaa toisen henkilön puolustaa ja edustaa itseään artikla. 1. Jokaista syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen. 2. Jokaiselle syytetylle taataan oikeus puolustautua ETL 7,2 :n mukaan; epäiltyä on kohdeltava esitutkinnassa syyttömänä. Periaate kuuluu oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ainesosiin, ja se on ilmaistu EIS 6,2 artikla jossa turvataan ns. syyttömyysolettama: Jonka mukaan jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen. >>Syyttömyysolettama tulee nähdä osana PL 21 :n tarkoittamaa perusoikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. In dubio pro reo - periaate voidaan nähdä myös ilmentymänä syyttömyysolettamasta, johon Suomi valtiona on sitoutunut perustuslakitasolla sekä kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa: s.58. Esitutkinnassa periaate sisältää mm. sen, että ei puhuta "syyllisestä", vaan "epäillystä". Esitutkintaviranomaisen asiana ei ole yhteiskunnan puolesta lausua paheksumisarvostelua rikoksen tekijälle, vaan se on tuomioistuimen tehtävä. Esitutkintaviranomaisten on pyrittävä suojaamaan epäiltyä leimautumiselta ja mahdolliselta

4 kostonhimolta. Esitutkintavaiheessa kysymyksessä ei vielä ole "syyte" eikä "syytetty" vaan "epäilty rikos" ja (tietynlaisessa) "rikoksesta epäilty": Esitutkinta ja Pakkokeinot; Klaus Helminen, Kari Lehtola, Pertti Virolainen<< (katso myös EIS päätös 02.07) EIS:n sisältämä syyttömyysolettama koskee tuomioistuimen jäsenten ohella myös muita viranomaisia. Silloin, kun EIS 6. 2 artikla soveltuu tilanteeseen, se velvoittaa kaikkia asiaa käsitteleviä viranomaisia. >Pellonpää 2000, s.358< Tasapuolisuus eli objektiivisuusperiaate on esitutkinnan "kultainen sääntö" Erityisesti on varottava suhtautumasta rikoksesta epäiltyyn vastapuolena. ETL 71 säädetään: Esitutkinnassa on selvitettävä ja otettava huomioon yhtä hyvin epäiltyä vastaan kuin hänen puolestaan vaikuttavat seikat ja todisteet. Tutkijalla ei saa olla ennakkokäsitystä asiassa, vaan hänen tulee avoimesti pitää silmällä kaikkia kysymykseen tulevia vaihtoehtoja. >Laura Ervo v.2004< Olli Ryynäsen laatimassa oikaisuvaatimuksessa Korkeimmalla Hallinto-oikeudelle lausuu mm: "Tämän verotarkastuskertomuksen sisällössä sekä muodostamistavassa on epäiltävä tarkoituksellista asianomistajan, -virkamiehen totuusvelvollisuuden periaatteen täyttämättä jättäminen." >>Verotarkastajien toimintaa ohjaa ensi sijassa perustuslain 2.3 :ssä säädetty hallinnon lainalaisuuden periaate: julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Periaatteiden noudattaminen tarkastusmenettelyssä varmistaa tarkastuksen kohteena olevan oikeusturvaa. Perinteisen hallinnon lainalaisuuden vaatimuksen taustalla onkin viime kädessä mielivallan kielto: Olli Ryynänen 2000 s.15<< Keskustelimme tiimimme kanssa useaan otteeseen tarkastuskertomuksen sisällön ihmisarvoa loukkaavasta sävystä sekä syyttömyysolettamaan liittyvästä loukkauksesta. Keskustelimme kertomuksen sofistisesta - asiattomasta editoinnista, kunnianloukkauksista ja -herjaamisesta. Oli hyvin selvää, ettei syylliseksi nimeämistä voinut hyväksyä ilman asianmukaista ja legaalia menettelyä. Syylliseksi nimeäminen edellytti oikeudellisten oikeus- ja todistustosiseikkojen selvittämistä ja oikeuden päätöstä. Syylliseksi nimeämisen hyväksyminen on myös leimannut voimakkaasti vastaajat ja tullut minua vastaan myöhemmin tämän prosessin yhteydessä. Päätimme puuttua asiaan ja laadimme tutkintapyynnön:

5 Pos Tutkintapyyntö Hämeenlinnan poliisilaitokselle: Asianomistajia olivat NTC ja Yrjö Reinikainen. Syylliseksi epäillyt: Vanhemmat verotarkastajat Matti Huovinen sekä Hannu Kuortti. Tekopaikka Hämeenlinna ja aika ja tullut tietoon Tapahtumien selostus: NTC:lle on tullut tiedoksi postitse HML lääninveroviraston alustava tarkastuskertomus 1792/62/95. Tarkastuskertomuksen kohdissa 4.1. ja 4.2. ilmaisut antavat selkeästi ymmärtää Yrjö Reinikaisen useissa kohdissa rikkoneen lakia. Pyydämme poliisia tutkimaan ovatko verotarkastajat tarkastuskertomuksessa syyllistyneet rikoslain 27 luvussa ilmeneviin rikoksiin. Liitteet: tarkastuskertomus 1798/62/95 sekä NTC antamasta selvityksestä liitteineen. Hämeenlinnassa NTC, Yrjö Reinikainen Asian johdosta minua kuullaan asianomistajana klo 8.04 Kuulustelukertomus (kokonaisuudessaan): Yhtiöt, joiden verotarkastuskertomuksessa kuultava katsoo vanhemman verotarkastaja Matti Huovisen ja vanhemman verotarkastaja Hannu Kuortin syyllistyneen mahdollisesti rikokseen. 1. Oy NTC International Ltd, Helsinki 2. CityLink Oy Turku 3. Etronia Oy Turku Kuultavalla on asema ainoastaan Oy NTC International Ltd:ssä jossa hän on toimitusjohtajana, hallituksen jäsenenä. Muissa em. yhtiöissä kuultavalla ei ole kertomansa mukaan minkäänlaisia osuuksia ei valtaa vaan ainoastaan asiakassuhde. Kirjanpito kyseessä olevissa yhtiöissä: Toimisto- ja tilipalvelu Yrjö Reinikainen KY hoitaa Oy NTC International Ltd:n kirjanpidon. CityLink Oy:ssä reskontran on hoitanut Matti Paananen, joka toimi Vesa Kuusisto KY:n palveluksessa Tammikuuhun 92 saakka, jonka jälkeen hän siirtyi Toimisto- ja tilipalvelu Yrjö Reinikainen KY:n palvelukseen. Reskontraa hän piti käsittääkseni kevääseen 92. Varsinaisen kirjanpidon hoiti tilitoimisto Vesa Haapalehto. Tietoni perustuu Matti Paanasen antamaan kertomukseen verotarkastuksessa. Katson mainittujen verotarkastajien syyllistyneen asiassa solvaukseen ja vaadin heille asiassa lainmukaista rangaistusta. Väitteeni perustuvat seuraaviin seikkoihin. Verotarkastuskertomuksessa selvästi sanotaan, että olisin syyllistynyt kirjanpitorikokseen sekä veropetokseen, joihin kumpaankaan minua ei ole osoitettu syylliseksi. Kyseinen seikka loukkaa kunniaani. Se on aiheuttanut minulle henkisiä kärsimyksiä, unettomuutta ja loukkaa käsitystäni oikeusvaltion virkamiesten toiminnasta. Tapaus on pahin kokemus tasan 25 vuotta kestäneen yrittäjäkauteni aikana. Kyseinen seikka vaikuttaa henkilökohtaiseen motivaatioon yritystoiminnan ylläpitämisessä ja hävittää motivaation yrittämisestä. Lisäksi

6 verotarkastuskertomuksessa mainitut syytökset tulivat myös muiden kuin minun tietooni siinä vaiheessa, kun laadin vastinetta asiasta verottajalle. Tässä vaiheessa tarvitsin ulkopuolisen kuten mm. veronmaksajien keskusliiton, asianajotoimisto Lindström & Sivenius Co. apua. Myös NTC:n tilintarkastajaa jouduin asian johdosta informoimaan. Esitutkinnan päätös. Asianimike: Solvaus Esitutkinnan päätökset: Asia: Seppälä Ei rikosta. Esitutkintaa ei tehdä. Ei syytä epäillä rikoksen tapahtuneen. (Esitutkintalain 2 ) Verotarkastajat Matti Huovinen ja Hannu Kuortti ovat virassaan laatineet ko. verotarkastuskertomuksen. Siinä he ovat perustellusti ilmoittaneet, että tarkastettujen yhtiöiden vastuullisten henkilöiden toiminta täyttänee veropetoksen ja kirjanpitorikoksen tunnusmerkistön. Yrjö Reinikainen mainitaan nimeltä tarkastuskertomuksen kohdassa 4.2. Tässä kohdassa käsitellään kahden henkilön bulvaanisuhdetta, joten nimen mainitseminen on ollut perusteltua. Hämeenlinna Heikki Seppälä Tutkinnanjohtaja Heikki Seppänen toimi asiassa sofistisesti; verotarkastajien toimia kuvaava verbi on ikään kuin vaihtunut teon kuvaus muuttui poliisitutkinnassa?. Kysymyksessä ei suinkaan ollut nimeni mainitseminen; vaan syyttömyysolettamaan liittyvä ihmisoikeusrikkomus josta perustuslakimme lausuu: Ketään ei tule nimetä rikokseen syylliseksi ellei häntä siihen nimenomaisesti ole tuomittu. EIS:n julistuksen mukaan jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen. Verovirkailijoilla ei ole päätösvaltaa/toimivaltaa tässä asiassa! Ilmoitimme Hämeen lääninverovirastolle tekemästämme tutkintapyynnöstä jonka toimitamme lääninverovirastoon ja saimme kirjeellemme saapumisleiman , sekä vastaanottajan nimikirjoituksen asiakirjan kopioon. Ilmoitamme, että esittämästämme syystä alustavan tarkastuskertomuksen allekirjoittaneet verotarkastajat ovat tulleet esteelliseksi jatkamaan kyseisen tarkastuskertomuksen käsittelyä. Jäimme odottamaan Hämeen lääninveroviraston toimia - sekä uusien tarkastajien nimeämistä jatkamaan veroviraston käynnistämää prosessia. Kirjeenvaihto osoitti, ettei muutosta henkilöiden osalta tapahdu. Varsinaisen tarkastuskertomuksen sisältöön reagointimme vaikutti, muuten sen sisällölliset mielikuvien ilmaisukeinot tulivat yhä värikkäämmiksi. Sisältö - teoria osiltaan - edusti täysin asiaankuulumattomalta editointia ja perusteiltaan kestämättömältä lainvalmistelutyöltä, joka ei kuulu verovirkamiesten toimivaltuuksiin tai toimenkuvaan. Puhumattakaan heidän oikeuksistaan vaatia/velvoittaa/pakottaa verovelvollista/vastaajaa ryhtyä editoimaan Suomen lakiin perustumattomia hypoteeseja.

7 Pos.17.2 Teimme kantelun Eduskunnan oikeusasiamiehelle. (kokonaisuudessaan seuraava). Kantelu aiheutuu Hämeenlinnan poliisilaitoksen tekemästä päätöksestä jossa on todettu, että poliisi ei suorita esitutkintaa liittyen Yrjö Reinikaisen kunnianloukkausta koskevaan tutkintapyyntöön. Oikeusasiamiestä pyydetään tutkimaan poliisin toiminnan lainmukaisuus, sekä tarvittaessa ryhtymään kaikkiin asian vaatimiin eri toimenpiteisiin. Päätöksessä todetaan, että esitutkintaa ei suoriteta, koska ei ole syytä epäillä rikoksen tapahtuneen. Päätöksessä todetaan edelleen, että tutkintapyynnön kohteina olleet verotarkastajat Matti Huovinen ja Hannu Kuortti ovat virassaan laatineet verotarkastuskertomuksen, jossa he ovat perustellusti ilmoittaneet, että tarkastettujen yhtiöiden vastuullisten henkilöiden toiminta täyttänee veropetoksen ja kirjanpitorikoksen tunnusmerkistön. Päätöksessä todetaan myös, että Yrjö Reinikainen mainitaan nimeltä tarkastuskertomuksen kohdassa 4.2 Tässä kohdassa käsitellään kahden henkilön bulvaanisuhdetta, joten nimen mainitseminen on ollut perusteltua. Tutkintapyyntö on kohdistettu Hämeen lääninveroviraston päivätyn alustavan tarkastuskertomuksen nro 1798/62/95 kohtiin 4.1 ja 4.2 sivuilla Kohdassa 4.1 on todettu Oy NTC International Ltd:hen liittyen, että: "tapauksessa on ollut selkeästi kyse liikevaihtoveron vähennysjärjestelmän väärinkäytöstä". Väite kohdistuu suoraan Yrjö Reinikaiseen, sillä Yrjö Reinikainen on yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen varsinainen jäsen. Kohdassa 4.2. todetaan edelleen, että "bulvaania käyttämällä Yrjö Reinikainen on pyrkinyt välttämään sen vastuun, mikä osakeyhtiön hallituksen jäsenelle aiheutuu erilaatuisista laiminlyönneistä". Samoin todetaan: "Yrjö Reinikaista on pidettävä sekä CityLink Oy:n / Etronia Oy:n mahdollisen kirjanpitorikoksen että veropetoksen osalta varsinaisena tekijänä ja Vesa Kuusistoa rikoskumppanina". Kyseiset kohdat osoittavat suoraan, että Yrjö Reinikaista ei ainoastaan epäillä rikoksista, vaan alustavassa tarkastuskertomuksessa verotarkastajat ovat suoraan todenneet hänen rikkoneen lakia. Menettelyä on pidettävä virkamiestoiminnassa erityisen varottavana. Valtion virkamiehen olisi julkisen vallan edustajana oltava varovainen ja erityisen tarkka sanavalinnoissaan, koska viranomaisen käyttämä leimaava ilmaisutapa on painoarvoltaan aina yksityisen lausumaa raskaampi. Nyt kyseessä olevassa tapauksessa verotarkastajat ovat jo alustavassa tarkastuskertomuksessa ennen ensimmäistäkään annettua vastinetta todenneet Reinikaisen syyllistyneen rikoksiin. Asiaa on pidetty varmana eikä pelkkänä otaksumana. Lopullisessa liikevaihtoveroa koskevassa tarkastuskertomuksessa verotarkastajien lausumat on jätetty pois. Poliisin olisi tässä tapauksessa tullut suorittaa esitutkinta, sekä siirtää asia kaupunginviskaalille syyteharkintaa varten. Poliisin perustelussa ilmenee, ettei päätöstä tehdessä ole otettu lainkaan kantaa alustavan tarkastuskertomuksen lauseisiin, joista suoraan sanotaan väärinkäytetyn liikevaihtoverolain vähennysjärjestelmää, sekä toisaalta todetaan, että Reinikaista on pidettävä CityLink Oy:n ja Etronia Oy:n mahdollisen kirjanpitorikoksen tekijänä. Lisäksi on jätetty huomiotta kohta jossa sanotaan, että bulvaania käyttämällä Reinikainen on pyrkinyt välttämään osakeyhtiölain mukaisen hallituksen jäsenen vastuun. Tässäkin on sanottu Reinikaisen ainakin yrittäneen rikkoa osakeyhtiölakia. Ottaen huomioon alustavassa tarkastuskertomuksessa käytettyjen sanamuotojen raskauden, esitutkinta olisi pitänyt suorittaa asianmukaisesti. Tehtäessä päätöstä siitä, ettei asiaa tutkita, olisi ainakin pitänyt ottaa kantaa myös näihin lauseisiin, ja todeta, miksi niidenkään osalta ei ole aihetta ryhtyä toimenpiteisiin. Siten poliisilaitoksen toiminta tässä asiassa ei ilmeisesti ole ollut esitukintalain 12 :n eikä esitutkinnassa ja pakkokeinoista annetun asetuksen 7 :n 4 kohdassa mukaista. Tämän kantelun johdosta annettaviin lausuntoihin pyydetään saada antaa oma vastine ennen asian ratkaisemista. Oikeusasiamiehen toimistoa pyydetään toimimaan asiassa mahdollisimman pikaisesti, koska toisaalta asianomistajan aika nostaa kanne nyt kyseessä olevasta kunnianloukkausasiassa on lyhyt. Hämeenlinnassa Yrjö Reinikainen

8 Pos Oikeusasiamiehen vastaus saapui. Kului 1 vuosi ja 4 kuukautta valituksestamme kun Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu kanteluumme saapui ja on kokonaisuudessaan seuraava: Helsinki Dnro2621/4/95 Yrjö Reinikainen Riekontie Hämeenlinna VASTAUS KANTELUUN 1 KANTELU Arvostelette eduskunnan oikeusasiamiehelle osoittamassanne kantelukirjoituksessa Hämeenlinnan poliisilaitoksen (nykyään Hämeenlinnan kihlakunnan poliisilaitos) menettelyä kunnianloukkausta koskevan rikosilmoituksenne käsittelystä. Tutkinnanjohtaja Heikki Seppälä on päättänyt , että asiassa ei toimiteta esitutkintaa, koska ei ole syytä epäillä rikosta tapahtuneen. Pyydätte oikeusasiamiestä tutkimaan, onko tutkinnanjohtaja menetellyt asiassa oikein. 2 Selvitys Hämeen lääninpoliisineuvos Seppo Pirinen toimitti pyynnöstäni tänne rikoskomisario Heikki Seppälän ja nimismies Raimo Mantereen selvityksen ja antoi lausunnon. Ne lähetetään ohessa valokopioina tiedoksenne. 3. Ratkaisu 3.1 Tapahtumat Teitte Hämeenlinnan poliisille kirjallisen tutkimuspyynnön, joka kohdistui Hämeen lääninveroviraston kahteen vanhempaan verotarkastajaan. Rikosilmoituksessanne pyysitte poliisia tutkimaan, ovatko Hämeen lääninveroviraston nimeltä mainitsemanne vanhemmat verotarkastajat syyllistyneet rikoslain 27 luvussa ilmeneviin rikoksiin. Tutkimuspyynnössänne viittasitte edustamaanne yhtiötä koskevaan verotarkastukseen, jossa laaditussa tarkastuskertomuksessa kyseiset verotarkastajat ovat mielestänne antaneet selvästi ymmärtää, että Te olisitte useissa kohdin rikkonut lakia. Rikoskomisario Heikki Seppälä päätöksen olla toimittamatta esitutkintaa, koska ilmoitustietojen perusteella ei ollut syytä epäillä rikosta. Rikoskomisario Seppälän selvityksen mukaan tutkimuspyyntönne oli melko suppea. Lisäselvityksen saamiseksi Teitä kuulusteltiin asianomistajana. Asiasta kirjattiin rikosilmoitus. Tuon selvityksen perusteella Seppälä katsoi, ettei kyseessä ollut rikos eikä tutkintaa jatkettu. Ennen päätöksen tekoa Seppälä odotti selvityksensä mukaan vielä veroviranomaisen toimenpiteitä selvityksessä ilmenevästä syystä. Kun veroviranomaisen ratkaisu viipyi teki Seppälä päätöksensä olla toimittamatta esitutkintaa. Nimismies Mantere ja lääninpoliisineuvos Pirinen ovat lausunnoissaan yhtyneet Seppälän näkemykseen asiassa. Olette sittemmin itse nostanut rikossyytteen kyseisiä verotarkastajia vastaan. Hämeenlinnan käräjäoikeus hylkäsi syytteen tuomiollaan Turun hovioikeus on hylännyt käräjäoikeuden tuomiosta tekemänne valituksen. Hovioikeuden tuomiossa olevan muutoksenhakuohjeen mukaan teillä on ollut oikeus hakea valituslupaa korkeimmasta oikeudelta.

9 3.2 Kannanotto Esitutkintalain 2 :n mukaan poliisin on toimitettava esitutkinta, jos on syytä epäillä että rikos on tehty. Katson, että rikoskomisario Seppälä ei ole ylittänyt hänelle kuuluvaa harkintavaltaa tai menetellyt muutoinkaan esitutkintalain- tai asetuksen vastaisesti. Kirjoituksenne liitteet palautetaan ohessa. Apulaisoikeusasiamiehen varamies Jaakko Jonkka Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Harri Ojala Pos Syyttömyysolettama ja Jaakko Jonkan vastaus Käsittely aika oudoksuttaa 1 vuosi 4 kuukautta? PL 21,1, HM 16, 1 turvaa jokaisen oikeuden saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa. Oliko nyt kyseessä hyvin perusteltu ja kohtuullisessa ajassa tehty ratkaisu? Vastauksessa mainintaa rikoskomisario Seppälän väite - laatimastani "suppeasta tutkimuspyynnöstä" - vastaus ei selvitä lausutun väitteen sisältöä? ONKO tutkintapyynnön laatimisesta olemassa formaalinen ohje. Onko kuitenkin niin, että viranomaistoimin tulee tutkintapyynnön laajuus selvittää? Mitä tutkintapyyntö sisältää - esim. on tapahtunut murha ONKO tutkintapyyntö on liian suppea? tarvitaanko murhatun pää mukaan jotta asia saadaan tutkittavaksi? Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu ei ole objektiivinen, ei perusteiltaan sopusoinnussa subjektiivisten kansalaisoikeuksien ja ihmisoikeuksien kanssa. Paremman saisi lähes keneltä tahansa kirjoitustaitoiselta kansalaiselta samoilla premisseillä kuin apulaisoikeuskanslerilta, että ei ymmärtäisi mistä on kanneltu, ja vastauksen saattaisi saada viivytyksettä. Onko niin, ettei apulaisoikeusmiehen varamies Jaakko Jonkka ollut tietoinen, Suomen Perustuslain 22 :n säädöksestä, että julkisen vallan on turvattava perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Säännös kattaa kaiken julkisen vallan käytön, yhtä hyvin lainsäädännön, hallinnon kuin lainkäytönkin. "Tähän kategoriaan kuuluvat myös kaikki rikoksesta epäilyn oikeusturvaa vahvistavat periaatteet, kuten nulla poena sine lege ja analogiakielto;" >Professori Aulis Aarnio, v.2002<; Oliko oikeusasiamies Jaakko Jonkka tietoinen Suomen allekirjoittamista ihmisoikeussopimuksista, ja syyttömyysolettamasta? Oliko Jaakko Jonkkalle ETL 7,2 vieras; jonka johdosta esitutkinnassa käytetään termiä "epäilty" silloinkin, kun tämä on tunnustanut rikoksen tai syyllisyys muutoinkin vaikuttaa kiistattomalta? Hän "ei" myöskään ollut tietoinen PL 1 :n jonka mukaan valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapaudet ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. On notorinen seikka ja hänen virkavastuuseensa sisältyvää (klikkaa s ), että apulaisoikeusasiamiehen varamies Jaakko Jonkan olisi tullut muistuttaa viranomaisia syyttömyysolettaman loukkaamiseen liittyvistä laittomuuksista. Verotarkastajien suorittamien ilmaisujen- ja ihmisoikeusloukkauksien osalta ei asiassa ole näytön osalta epäselvyyttä. Se, että Eduskunnan oikeusasiamiehen toimistossa jäätiin odottaman tulevia oikeuden päätöksiä 16 kk, ja näin vaikuttamalla niiden käsittelyyn on silmiinpistävää ja kelvotonta. >>"Oikeusvaltion tavoitteena on torjua mielivaltaa, edistää lakien tarkkaa noudattamista sekä luoda oikeusvarmuutta ja lainalaisuutta. Oikeusvaltion on oltava tällainen paitsi muodollisessa myös materiaalisessa mielessä. Tämän vuoksi paitsi lakien myös tuomioistuimen tekemien ratkaisujen on täytettävä hyväksyttävyyden vaatimukset": Tarukannel 2002, s.67. <<

10 >Perusoikeusuudistuksen lainsäädäntöasiakirjoissa korostetaan säännösten välitöntä sovellettavuutta (HE 309/1993 s.29 ja PeVM 25/1994 s.3-4). Perusoikeussäännökset on otettava huomioon kaikessa "julkisen vallan", erityisesti valtion viranomaisten, toiminnassa, siis myös hallintotoiminnassa, esimerkiksi esitutkinnassa. Perusoikeussäännöksillä on olennainen merkitys myös muiden säännösten tulkinnassa, koska uudistuksen esitöissä korostettiin perusoikeusmyönteistä laintulkintaa: (VM. Mietintö s.4). Perusoikeusuudistuksessa asetettiin oikeuskanslerille ja oikeusasiamiehelle* (*eduskunnan oikeusasiamies, Pel 109, valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Oikeusasiamiehen tehtävä on valvoa, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset sekä virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Oikeusasiamiehen erityiseksi tehtäväksi on määrätty lisäksi perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumisen valvonta) kummallekin nimenomainen velvoite valvoa perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista. Samansisältöiset säännökset ovat nyt perustuslain 108,1 :ssä ja 109,1 :ssä. >Periaatteellisesti tärkeä on perustuslain 22, jonka mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. HE:ssä 309/1993 vastaavaa vuoden 1995 säännöstä perusteltiin lausumalla, että perusoikeuksien käytännön toteutumisen kannalta on tärkeätä, paitsi että julkisen vallan edustajat pidättäytyvät itse loukkaamasta perusoikeuksia, myös että he aktiivisin toimenpitein edistävät niiden toteutumista: Esitutkinta ja Pakkokeinot; Klaus Helminen, Kari Lehtola, Pertti Virolainen< Fränke on aikanaan ottanut kantaa Jonkkan suhtautumiseen ihmisarvoja koskevaan oikeusturvakäsityksiin ja on ilmeisen oikeassa. Fränke on kritisoinut Jonkkan väitöskirjassaan "Syytekynnys" esittämää oikeusturvakäsitystä siitä, että se perustuu yksinomaan ennustettavuuteen ja oikeusvarmuuden vaatimukseen, kun Fränken mukaan oikeusturvassa on kyse paljon muustakin. Yhtenä esimerkkinä Fränke mainitsee ihmisarvon. Tällä tavoin Fränke sitoo oikeusturvan moraaliin, mihin ulottuvuuteen Jonkka ei ole kiinnittänyt huomiota., >Fränke 1992 s.79-80<. Päätin tutustua lähemmin Jaakko Jonkan lakimies 8/1998 s kirjoittamaan artikkeliin. Artikkelissa s.1264 lausutaan: Syyttömyysoletus sisältyy hallitusmuodon 16 :ssä tarkoitettuihin oikeusturvatakeisiin. Syyttömyysoletus on syyttömän suojaamisen periaatteen perustuslaillisista ilmaisuista tärkeämpiä. Syyttömyysoletus on ilmaistu Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 2 kappaleessa seuraavasti: >>Jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen. Syyttömyysoletus velvoittaa sekä tuomioistuinta että muita viranomaisia. Käsite >rikoksesta syytetty< on tässäkin ymmärretty meillä totuttua laajemmin. Prosessuaalisesti tässä tarkoitettu suoja alkaa esitutkintavaiheessa. Mutta sillä on katsottu olevan ulkoprosessuaalistakin ulottuvuutta. Joissakin tapauksissa julkisen viranomaisen henkilön syyllisyyteen viittaavaa vapaamuotoista (esim. haastattelussa antamaa) lausumaakin voidaan pitää syyttömyysoletuksen loukkauksena. Jaakko Jonkka on toimillaan suojellut viranomaisen laittomia toimia vastoin hänen parempaa tietoaan, hänen toimensa sekä asiantuntemuksensa ovat ristiriidassa keskenään. Hänen toimintansa antaa selkeän kuvan sen toimielimen arkielämän toimenkuvasta jossa hän toimii. Mitä on sofismi: Pari sanaa sofismista/sofistin luonteenpiirteistä: Sokrates oli ensimmäinen filosofi, joka merkittävällä tavalla haastoi sofistit ja sofistiikan. Platonin ja Aristoteleen aikana sana "sofisti" oli jo saanut osittain negatiivisen merkityksen. Sillä viitattiin henkilöön, joka käytti retorisia silmänkääntötemppuja ja sanojen monimerkityksellisyyttä tukemaan tai peittämään ontuvaa päättelyä. Sekä Sokrates, Platon että Aristoteles haastoivat sofismin filosofiset perusteet. Platon kuvasi sofisteja rahanhimoisiksi viisastelijoiksi. Lopulta koko sofistien koulukuntaa syytettiin valtion toimesta epämoraalisuudesta. >Virkamiesten toimintaa kaikkinensa, myös laillisuusvalvontaa kuvaa parhaiten termi "hoviväen

11 puuhastelu/ sofismi", jossa "jonninjonkkaavat tunarit" saavat heille parhaiten joutavat tehtävät. Heille omiensa "hoviväen" puolustaminen ylittää kaikki laillisuushyveet niin etiikan kuin korkean moraalin hyveet. Kansalaisten oikeusturva onkin ilmeisessä suhteessa vastapuolena olevan osapuolen yhteiskunnalliseen virka-asemaan ja hänen taustajoukkoihinsa, sekä saatavilla olevaan taloudelliseen hyötyyn. Virkamiesten tiivistämä yhteistyö yhdessä suoritetun laillisuusvalvonnan ja oikeusturva koneiston kanssa ovat vallan vastavoimaa väkevämpiä, toisin sanoin hyvää ihmisarvoista etiikkaa ja korkeaa oikeusmoraalia väkevämpiä. Perustuslaki, perusoikeudet, ihmisoikeudet, esitutkintalaki, ym. normit ja asetukset asiassa, ovat selkeästi ymmärrettäviä, - eivät ristiriitaisia, - ristiriita syntyy virkamiesten ja laillisuusvalvojien kelvottomasta toiminnasta. "Horisontissa" on hyvä hallinto, etiikan ja moraalin hyveet, joita virkamiehiltä on heidän oman etunsa/vallan tavoittelun yhteydessä turha peräänkuuluttaa. Toisin sanoen, perusoikeuksien osaltakaan "Reinikaisella ei ole oikeussuojan tarvetta"? Oikeussuojan tarve on kelvottomilla virkamiehillä. Pos Hämeenlinna käräjäoikeus Olimme jättäneet Hämeenlinnan Käräjäoikeudelle kanteen asiassa, herjaus, kunnialoukkaus, tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen, ja pyysimme kuultavaksi verotarkastajat H. Kuorttin ja M. Huovisen. Mikäli olisimme odottaneet oikeusasiamiehen lausuntoa asiassa pidempään, olisi mahdollisuutemme asian tuomioistuin käsittelylle rauennut vanhentumisen johdosta. Asiassa syyte aika/oikeus on 2 vuotta ja saimme tiedon kunnianloukkausrikoksesta helmikuussa Kun asia ei edennyt käräjäoikeudesta haasteiden toimittamiseen - jouduimme itse valvomaan, - että käräjäoikeus haastoi asiassa vastaamaan verotarkastajat Matti Huovinen ja Hannu Kuorttin. Laamanni Harri Lintumäki oli suhtautunut asian esille ottamiseen varsin vastahakoisesti, tämä tuli esille haasteiden huonosta etenemisestä. Saatoimme odottaa oikeudenkäynnissä ilmenevät vihamielisyyttä ja päätin itse olla osallistumatta tähän prosessiin voidaksemme saada rehellisen "oikeudenmukaisen" oikeudenkäynnin. Annoin asianajosta vastuun Harri Salolle joka oli käsittelyyn antanut asian hoidettavaksi Sulinille. Olimme tietoisia, että tuomarilta edellytetään puolueetonta asemaa oikeudenkäyntiin nähden, ennakkomerkit eivät olleet hyvät. Pos Ensimmäinen käsittely (lyhennetty alkuperäisestä) Hämeenlinnan Käräjäoikeus osasto Dnro R 96 / 86 Käräjätuomari Harri Lintumäki Lautamiehet: Ari Lahdenperä, Leena Pursiainen, Arja Ratava 1. Asianomistajat, Oy NTC International Ltd Oy sekä Yrjö Reinikainen/ avustajana Marja Sulin 2. Vastaajat, Huovinen Matti, Kuortti Hannu/ avustajanaan Markku Lehtola 3. Virallinen syyttäjä Kaupunginviskaali Salme Jalkanen 4. Asia Herjaus ym. 5. Asiakirjat: Sulin (NTC/Y.R) Haastehakemus, Kaksi haastetodistusta, Oy NTC International Ltd:tä koskeva alustava ja lopullinen verotarkastuskertomus

12 6. Asiakirjat: Lehtola kirjelmä (ohessa kokonaisuudessaan), ote verotarkastusoppaasta, verotuspäätös, tutkimuspyyntö Sulin: Ilmoitti, että lähetettävä seuraava kertomus on alustava. Uudisti haastehakemuksen sisällön Lehtola: kiisti kaikki esitetyt syytteet ja vaatii niiden hylkäämistä. Toteaa, että koska verotus on mennyt tarkastajien osoittamalla tavalla, kyse ei voi olla objektiiviperiaatteen rikkomisesta. Jätti ja luki oikeudelle kirjelmän. Lausui, että virkavelvollisuuden rikkomista koskevien muiden vaatimusten osalta totesi, että koska verotus on mennyt tarkastajien osoittamalla tavalla, kyse ei voi olla objektiviteettiperiaatteen rikkomisesta. Kuortti lausui: Ainoastaan perusteluja on muutettu lopullisessa verotarkastuskertomuksessa ja ennen lopullista verotuspäätöstä kuullaan joka tapauksessa verovelvollista. Kuulemisen laiminlyöntiä ei kysymyksessä ole. Lehtola: Asia on ollut toimitettavakin eteenpäin virkaportaassa rikosharkintaa varten, koska esimerkiksi kirjanpitoa ei ole yhtiössä pidetty ainakaan kaikilta osin. (Ps. ks. asianomistajana NTC International LTD Oy jonka kirjanpito on todettu tarkastuksessa suoritetun asianmukaisesti. Lehtola ei lausu - ketä tällä kommentilla tarkoittaa?) Sulin: Asiassa on tarkoitus kuulla todistajia sekä yhtiön sisältä että ulkopuolelta. Pyritään selvittämään virkavelvollisuuden laiminlyöntiä, miten tarkastus on toimitettu ja miten se tulisi toimittaa. Lisäksi haluaa kuulla ulkopuolisia virkavelvollisuuden laiminlyönnistä ja siitä miten tarkastus olisi tullut suorittaa. Vastaajien kannanotoista lausui, että kohtien 1-3 osalta ei pysty niihin vielä vastaamaan. Kohdassa 4 puhutaan verotarkastuksen tehtävästä ja tältä osin halusi todeta, että verotarkastuksen tehtävä on selvittää tosiseikat objektiivisesti, eikä verotarkastajan tehtävä ole syyttää rikoksesta. Kieli verotarkastuksessa on tavatonta ja minkäänlaista eteenpäin vientiä ei ole tapahtunut, päämiestäni ei ole tuomittu tai syytetty tai pyydetty edes poliisikuulusteluun. Seppälän tekemällä päätöksellä ei asiassa ole merkitystä. Kohdassa 8 puhutaan herjausrikoksen tunnusmerkistöstä ja lähdetään siitä, että tarkastuskertomus ei ole tullut julkiseksi. Haastehakemuksessa on perusteltu, millä tavoin tarkastuskertomus on tullut julkiseksi. Loppupuolella vastinetta sivutaan virkavelvollisuuden laiminlyöntikysymyksiä, ja siitä tekeekö tutkintapyyntö tarkastajan esteelliseksi, on monia tulkintoja. Luottamus vaarantuu, kun alustavassa tarkastuskertomuksessa nimitetään rikolliseksi. Syyttäjä, katsoi, että kysymyksessä on ollut asian valmistelua, eikä rikos. Ei yhdy asianomistajien vaatimuksiin. Vastaajien - Asianajaja Lehtolan Hämeenlinnan käräjäoikeudelle jättämä kirjelmä. Päätetään jatkokäsittelystä, Tiistai kello Pos Toinen käsittely Pöytäkirja II R 96 / 86 Käräjätuomari Harri Lintumäki Lautamiehet: Ari Lahdenperä, Leena Pursiainen, Arja Ratava Käsitelty Käsittelyssä Asianajajamme Salo jätti oikeudelle kirjelmän (Pos ) päätöksen ulosoton kieltämisestä, kopiot kirjasta ennakkotarkastus >Jorma Härkönen s <, kolme NTC:n tilintarkastuskertomusta, Kolme uudenmaan lääninveroviraston ilmoitusta, uudenmaan lääninoikeuden päätöksen.

13 Asianajaja Lehtola jätti Helsingin hovioikeuden tuomion, sekä Scandexa Oy:n erityistilintarkastus. (Asiasta joka ei liittynyt tähän prosessiin) Pos Käsittely Salon luki ja jätti oikeudelle kirjelmän liitteineen (seuraavassa kokonaisuudessaan) HÄMEENLINNAN KÄRÄJÄOIKEUDELLE Oy NTC International Ltd:n ja Yrjö Reinikaisen asiamiehenä esitän kunnioittaen seuraavan. 1. Syytteistä. Päämieheni ovat kohdistaneet vastaajiin, vanhempiin verotarkastajiin Matti Huoviseen ja Hannu Kuorttiin kahden kohdan syytteet, joista ensimmäinen koskee kunnianloukkausrikosta ja jälkimmäinen tavallista tai tuottamuksellista virkavelvollisuuksien rikkomista. Vastaajat ovat kiistäneet rangaistusvaatimukset vastinekirjelmästä ilmenevin perustein. Haastehakemuksesta selviää, että päämieheni ovat lähteneet prosessiin puhtaasti periaatteellisista syistä. He ovat katsoneet tulleensa pahasti loukatuiksi vastaajien laatimissa ja päivätyissä verotarkastuskertomuksissa, joista varsinkin ensin mainittu, alustava tarkastuskertomus pitää sisällään useita väitteitä, joissa päämiesteni sanotaan syyllistyneen nimitettyyn rikokseen tai rikoksen lajiin sekä menettelyyn, joka voi saattaa heidät halveksimisen alaiseksi ja haitata elinkeinoa sekä menestystä. Nämä rikosväitteet ovat olleet niin perättömiä, ettei niistä ole po. verotarkastuskertomusten jälkeen kuultu mitään. Ne eivät ole johtaneet esitutkintaan, syytteeseen tai tuomioon. Syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta perustuu myös samoihin tarkastuskertomuksiin, jotka vastaajat ovat laatineet ja lähettäneet virkamiehinä virkaansa toimittaessaan. Perättömät ja loukkaavat väitteet rikoksiin syyllistymisestä merkitsevät paitsi herjausta samalla myös tahallista tai tuottamuksellista virkavelvollisuuden rikkomista. Alustavan tarkastuskertomuksen sisällön johdosta päämieheni tekivät tutkintapyynnön Hämeenlinnan poliisilaitokselle. Päämieheni katsoivat, että vastaajien saatua tiedon tutkintapyynnöstä ovat he tulleet esteellisiksi asiassa. Siitä huolimatta vastaajat ovat jatkaneet asian käsittelyä ja laatineet tarkastuskertomuksen , jossa he ovat poikenneet objektiviteettiperiaatteesta. Verotarkastuksissa on noudatettava hallintomenettelylain 10 ja 11 :n säännöksiä esteellisyydestä. Lain 10 1 momentin 6-kohdan mukaan virkamies on esteellinen, jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu. Näin on asianlaita ainakin silloin, kun virkamies ryhtyy perättömästi nimittelemään tarkastustoimensa kohteita rikoksiin syyllisiksi. Päämiesteni periaateluontoiset rangaistusvaatimukset eivät ole tämän monimutkaisempia tai vaikeampia. Kunnianloukkauksissa todistustaakka on tunnetusti loukkauksen esittäjällä. Kun tässä tapauksessa ei voine olla riitaa siitä, mitä vastaajat ovat tarkastuskertomuksessa väittäneet täytyy heidän pystyä, vapautuakseen rangaistusvaatimuksista, näyttämään loukkauksensa toteen ja solvauksen osalta vielä se, ettei heidän tarkoituksenaan ole ollut loukata päämiehiäni. 2. Vastaajien kiistämisperusteista. Vastinekirjelmän pääosa käsittää selostusta vastaajien suorittamasta verotarkastuksesta sekä heidän laatimistaan verotarkastuskertomuksista. Vastinekirjelmän lopussa sivuilla esitetään syytteiden kiistämisperusteita. Selostukset verotarkastuksesta, siihen liittyvistä yhtiöistä, kirjanpidosta, liiketoiminnasta, Yrjö Reinikaisen roolista, verotuspäätöksestä jne. eivät kuulu juurikaan tähän rikosasiaan. Vastinekirjelmän selvennykseksi ja oikaisuksi totean tältä osin lyhyesti seuraavan.

14 Arvonlisäveron maksuunpanopäätös ei ole lainvoimainen. Lisäksi sen täytäntöönpano on kielletty. Vastineessa ei mainita mitään muita yhtiöitä koskevista Turun ja Porin lääninveroviraston päätöksistä. Tarkastuskertomuksissa kiinnitetään päähuomio Yrjö ja Marja Reinikaiseen, jotka ovat olleet NTC:n vähemmistöosakkaina. Enemmistöosakkaille Mika Arpiaiselle ja Markku Roihalle ei esitetä toimenpide-ehdotuksia. Tällaista epäloogisuutta ja epäyhdenvertaista kohtelua ei perustella missään. Yrjö Reinikaisen väitetään olleen Scandexa Oy:n hallituksessa lukien. Oikea aika on Vastineessa esitetty verotarkastuksen tehtäväkuvaus on pääosin asiallinen. Siihen on kirjattu verohallituksen tarkastustoimintaa varten antamia ohjeita. Ohjeissa ei missään kohdin kehoteta ottamaan kantaa siihen, onko joku syyllistynyt rikoksiin. Päinvastoin kuten vastinekirjelmässäkin sivulla 6 todetaan on epäillyissä veropetostapauksissa välttämätöntä laajempi toimiolosuhteiden ja tosiseikkojen kuvaus. Liitän oheen jäljennökset Jorma Härkösen kirjan Ennakontarkastus sivuista Niissä selostetaan tarkastusselostuksen ja kertomuksen sisältöä. Sivulla 208 todetaan, että tarkastuskertomuksen on oltava asiallinen, selvä, ehdottoman luotettava ja hyvin perusteltu. Härkösen ennakkotarkastusta koskevista esityksestä ei saa tukea menettelylle, jossa jo alustavassa tarkastuskertomuksessa ryhdytään nimittelemään lainrikkojaksi, veronkiertäjäksi jne. Ohjeiden mukaan tarkastuskäytäntö on muodostunut sellaiseksi, että verotarkastuskertomus tehdään alustavan ja verovelvollisen siihen mahdollisesti antaman vastineen pohjalta. Vastineen sivulla 7 väitetään, että yhtiöiden väliset liiketoimet ovat tarkastuskertomuksen mukaan johtaneet siihen, että CityLink Oy ja Etronia Oy ovat jättäneet lähes kaikki verot maksamatta. Lause on käsittämätön eikä päämiesteni asiana ole ottaa kantaa muiden yhtiöiden veronmaksuun. Tarkastuskertomuksista ilmenee, kuinka tarkastajat ovat käyttäneet erilaisia ajattelumalleja tai tarkastelutapoja, mm. bulvaanisuhdetta. Niitä he ovat ryhtyneet pitämään tosiseikkoina ja niiden perusteella esittäneet väitteitä rikoksiin syyllistymisestä. Väitteet menivät alustavassa tarkastuskertomuksessa niin pitkälle, että Yrjö Reinikaisen väitettiin tarkoittaneen kohdistaa mahdolliset rikossyytteet itsensä sijasta Vesa Kuusistoon. Vastaajien mukaan Yrjö Reinikaista on kuitenkin käsityksemme mukaan pidettävä sekä CityLink Oy:n/Etronia Oy:n mahdollisen kirjanpitorikoksen että veropetoksen osalta varsinaisena tekijänä ja Vesa Kuusistoa rikoskumppanina. Vastinekirjelmän mukaan verotarkastuskertomukset olivat täysin normaaleja ja niissä käytetyt ilmaukset kuuluisivat verotarkastuksissa käytettävään sanavarastoon. Väitteet eivät saa tukea tarkastuskäytännöstä eikä verotarkastusoppaasta tai mainitusta Härkösen kirjastakaan. Verotarkastajille ei ole säädetty eikä edes suositeltu poikkeusta RL 27 luvun säännöksistä, sillä heidän tehtävänsä keskittyy toimintaolosuhteiden ja tosiseikaton kuvauksiin eikä nimittelyyn. Vastineessa myönnetään, että verotarkastuskertomus on lähetetty verovelvolliselle eli NTC Oy:lle. Tällöin on vastineesta poiketen väistämätöntä, että se tulee osakeyhtiössä myös muiden henkilöiden kuin hallituksen ja toimitusjohtajan tietoon. Toimitusjohtajan ja hallituksen on pakko informoida siitä mm. yhtiön tilintarkastajaa. Täten tarkastuskertomus on tullut kolmannen henkilön tietoon, minkä verotarkastajat toki hyvin tietävät osakeyhtiöstä puhuttaessa. Samahan tapahtuu tarkastuskertomuksille verohallinnon sisällä. Esitetyt rikosväitteet kuuluvat herjauksen perinteiseen ydinlauseeseen jossa jokainen tietää väitteen loukkaavuuden. Kuten sanottua tässä ei verotarkastajalle ole myönnetty erivapauksia. Vastaajien esteellisyyttä vastineessa pidetään mahdottomana, mitä se ei tietenkään ole hallintomenettelylain nojalla. Yleislausekkeen täyttyminen ratkeaa in casu. Bruun-Mäenpää-Tuori, Virkamiesten oikeusasema, s. 157 todetaan, että muu erityinen syy voi olla esimerkiksi kiinteä ystävyys- tai kiistasuhde asianosaiseen tai siihen kiinteästi vaikuttavan kysymyksen käsittelyyn.

15 Vastineen sivulla 13 esitetään tyystin virheellinen kanta väittämällä, että virkamiehen esteellisyyden arviointi olisi esimiehen arvioitava. Em. oppikirjan s. 156 todetaan selkeästi pääsäännöksi, että virkamiehen on itse todettava esteellisyytensä hallintomenettelylaissa määriteltyjen esteellisyysperusteiden mukaan. Vastineessa ei käsitellä lainkaan sitä, että virkavelvollisuuden rikkominen täyttyy tarkastuskertomuksissa samalla teolla kuin kunnianloukkausrikos. 3. Mistä on kysymys. Vastaajien vastinekirjelmässä ei tietenkään voitu sanoa sitä, kuinka asiaankuulumattomia kannanotot erilliseen rikossyyllisyyteen ovat tarkastuskertomuksissa, eritoten, mitä tule alustavaan kertomukseen. Vastinekirjelmässä haluttiin myös korostaa sitä, kuinka alustavassakin kertomuksessa oli puhuttu vain mahdollisista rikossyytteistä ja mahdollisista veropetossyytteistä. On selvä, että myös tällaisten mahdollisuuksien esittäminen voi helposti toteuttaa kunnianloukkausrikoksen ainakin solvauksen osalta. Sen, joka ei ole syyllistynyt rikoksiin, ei tarvitse sietää aiheettomia esityksiä mahdollisista rikoksistaan. Kuten jokainen ymmärtää, tällainen loukkaaminen on vakavampaa, kun se tulee virkaansa toimittavien virkamiesten taholta. Vastaajien menettely ei kuitenkaan supistu rikosmahdollisuuksilla loukkaamiseen. Rangaistusvaatimuksissa on todettu syytteenalaisten lausumien sisältyvän alustavan kertomuksen kohtiin 4.1., 4.2. ja 6.2. sekä tarkastuskertomuksen kohtiin 4.1. ja 4.2. Loukkausten lieventyminen jälkimmäisessä osoittaa, että tarkastajat ovat itsekin ymmärtäneet menneensä alustavassa kertomuksessaan aivan liian pitkälle. Vastinekirjelmän johdosta lienee syytä vielä kerrata autenttiset lausumat kertomuksissa. Alustavan tarkastuskertomuksen kohdassa 4.1. kirjoitetaan mm. seuraavasti: Ensisijaisena tavoitteena näyttää olleen liikevaihtoveron vähennysjärjestelmän hyödyntäminen ja kasettimaksun kiertäminen. Ks. citylink lvv verot Tapauksessa on siis ollut selkeästi kyse liikevaihtoveron vähennysjärjestelmän väärinkäytöksestä. Ks. citylink lvv verot LvvL 95 2 mom. mukainen maksettavan veron määrän vähentyminen on NTC:n kohdalla toteutunut perusteettomien vähennysten hankkimisen kautta. Ks. Tilintarkastaja Sopen-Luoman todistus Kohdassa 4.2. kirjoitetaan: Bulvaania käyttämällä Yrjö Reinikainen on pyrkinyt välttämään sen vastuun, mikä osakeyhtiön hallituksen jäsenelle aiheutuu erilaisista laiminlyönneistä. Mahdolliset rikossyytteet kirjanpidon laiminlyönnin johdosta ja mahdolliset veropetossyytteet on tarkoitettu kohdistumaan Yrjö Reinikaisen sijasta Vesa Kuusistoon. Yrjö Reinikaista on kuitenkin käsityksemme mukaan pidettävä sekä CityLink Oy:n/Etronia Oy:n mahdollisena kirjanpitorikoksen että veropetoksen osalta varsinaisena tekijänä ja Vesa Kuusistoa rikoskumppanina. Kohdassa 6.2. tehdään seuraava yhteenveto: Yhtiöiden puolesta vastuullisten henkilöiden toiminta täyttänee edellä kertomuksessa esitetyin perustein sekä kirjanpitorikoksen että veropetoksen tunnusmerkistön. Asia saatetaan lääninveroviraston tietoon rikosilmoitusharkintaa varten. Syytökset eivät siten koskeneet vain mahdollista rikossyyllisyyttä, vaan sisälsivät täsmällisiä väitteitä rikollisesta menettelystä toimenpide-ehdotuksineen. Tarkastuskertomuksen vastaavissa kohdissa loukkaukset olivat lientyneet. Kohdassa 4.1. kirjoitetaan mm. seuraavasti: Ensisijaisena tavoitteena näyttää olleen liikevaihtoveron vähennysjärjestelmän hyödyntäminen ja

16 kasettimaksun välttäminen. Tässä tapauksessa on siis ollut selkeästi kyse liikevaihtoveron vähennysjärjestelmän perusteettomasta hyödyntämisestä. LvvL:n 95 2 mom. mukainen maksettavan veron määrän vähentyminen on NTC:n kohdalla toteutunut perusteettomien vähennysten hankkimisen kautta. Vastineen johdosta tarkastajat vielä lisäävät, että Verotarkastuskertomuksessa esitetään tarkastuksen perusteella havaitut tosiseikat ja tehdään verotusehdotus, jos siihen on aihetta. Kohdassa 4.2. jatketaan kertomuksessa mm. seuraavasti: Bulvaania käyttämällä Yrjö Reinikainen on pyrkinyt välttämään sen vastuun, mikä osakeyhtiön hallituksen jäsenelle aiheutuu erilaisista laiminlyönneistä. Mahdolliset toimenpiteet kirjanpidon laiminlyönnin johdosta on tarkoitettu kohdistumaan Yrjö Reinikaisen sijasta Vesa Kuusistoon. Yrjö Reinikaista olisi kuitenkin käsityksemme mukaan pidettävä sekä CityLink Oy:n/Etronia Oy:n mahdollisten laiminlyöntien osalta varsinaisena tekijänä ja Vesa Kuusistoa avunantajana. Näitä vastaajien rikossyyllisyyskäsityksiä, jotka ovat muodostuneet pitkän, kuukausia kestäneen tarkastusharkinnan lopputuloksena ja NTC OY: vastineesta huolimatta, voidaan verrata yhtiön tilintarkastaja HTM Jukka Sopen-Luoman vuotuisiin tilintarkastuskertomuksiin, joissa ei ole mitään vastaavia havaintoja laiminlyönneistä ja rikoksista sekä kielletystä verojen ja maksujen välttämisestä. Tilintarkastaja joutuu tutkimaan suurin piirtein saman aineiston kuin vastaajatkin. Olen pyytäneet Jukka Sopen-Luoman tänään todistajaksi selvittämään vastaajien väittämiä laiminlyöntejä ja rikoksia. Samoin olen pyytänyt todistajaksi Vesa Kuusistoa niistä väitteistä, jotka koskevat häntä. Lopuksi totean, että kertomusten jälkeenkin NTC Oy:n arvonlisäverotus on jatkunut veroviranomaisten toimesta entisellään käsittäen mm. veronpalautuksia yhtiölle. Siihenkin nähden vastaajien syytteenalainen menettely on käsittämätöntä ja vain heidän itsensä vastuulla. Helsingissä, huhtikuun 2 päivänä Heikki Salo asianajaja Helsinki Pos Todistajien kuuleminen ( pöytäkirjan teksti kokonaisuudessaan) Salo kysyy vastaajalta: Onko opasta tarkastuskertomuksen tekemiseen. Kuortti: Ei ole muuta kuin viraston sisäisiä ohjeita. Ei paljon kirjallista materiaalia. Viittasi viime kerralla jätettyyn aineistoon. Salo: Kuinka pitkän ajan aikana kertomukset on tehty? Kuortti On paljon muitakin töitä, ei voi muistaa, kuinka monta päivää on mennyt aikaa. Salo: Minne tarkastuskertomus ja alustava tarkastuskertomus kulkeutui oman viraston sisällä? Kuortti: Alustavan tarkastuskertomuksen tarkastajat itse tekevät ja allekirjoittavat ja ne lähetetään postitse. Varsinainen tarkastuskertomus kulkee muuten samalla tavalla, mutta ensin sen hyväksyy toimistopäällikkö. Toimistopäällikkö on nimeltään Risto Ylihonkala. Tarkastuskertomusta ei toimitettu muille paitsi lopullinen tarkastuskertomus on toimitettu perintätoimistolle. Salo: Edellä kuullun perusteella tarkastuskertomus on mennyt muidenkin tietoon - eli ainakin kahden muun Hämeenlinnalaisen tietoon - äskeisen mukaan.

17 Lehtola vastaa: Totta kai kertomus on mennyt virastossa muiden virkamiesten tietoon. Se ei täytä missään suhteessa rikoslaissa säädetyn muiden henkilöiden tietoon saattamista Tekemällä verotarkastuskertomuksen, johon tarkasti kuvaa sen, minkälaisissa olosuhteissa firmat ovat toimineet, ei voida millään lailla katsoa, että on syyllistynyt herjaukseen. Kertomusta ei voida tehdä muuten kuin kyseessä olevassa tapauksessa on tehty. Se, että olennaisesti tarkastuskertomukseen kuuluvien seikkojen lisäksi on maininnat mahdollisesta rikollisesta toiminnasta kuuluu tarkastuskertomuksen luonteeseen, jos tällaista on havaittu ja se halutaan viestittää. Tarkastuskertomuksessa mainitaan sana mahdollinen. Tarkastuskertomus on tehty huolella, siihen on käytetty aikaa, eikä se ole mikään lipsahdus. Kertomuksessa on kuvattu olosuhteet, perusteltu ratkaisut ja verotus on tehty tarkastuksen mukaisesti. Verotarkastuskertomus on riittävä näyttö, että on ollut aihetta kirjoittaa niin kuin on tehty. Tärkeitä seikkoja ovat ne, että jo poliisi totesi, ettei rikosta ole tapahtunut, tutkintaa ei ole tehty, eikä syyttäjä ole yhtynyt syytteeseen. Rikosilmoitus verotarkastuskertomuksen perusteella on tehty ja se on poliisitutkinnassa. Poliisi on ottanut yhteyttä Hannu Kuorttiin ja haluaa kuulla tätä todistajana. Tämänkään takia ei voi olla rikollisesta menettelystä kyse. Jos jostain syystä katsottaisiin, että lauseet ovat olleet loukkaavia, pitäisi asiassa katsoa, onko syyllistytty verorikokseen. Tämä on kuitenkin turhaa, koska lauseet verotarkastuskertomuksessa eivät ole sellaisia, että niistä voitaisiin pitää herjaavina, eikä niissä ole loukkaamistarkoitusta. Arvonlisäveropalautuksilla ei ole mitään tekemistä tämän asian kanssa. Se ei osoita yhtään mitään. Vastaajilla ei ole yhtään todistajaa, koska molemmat todistajiksi aiotut ovat talvilomalla ja vastaajat katsovat, ettei juttuun tarvita todistajia. Salo: -On vastaajien valinta, jos ei halua näyttää enempää väitteitään toteen. Koskaan kunnianloukkausjutuissa ei ole väitettä näytetty toteen sillä, että asia on esitutkinnassa. -Kunnianloukkausrikokset eivät ole virastokohtaisia säännöksiä. -Verotarkastus ei pysy vero-oikeudellisissa asioissa, vaan siinä on alettu ottaa rikosoikeudellisia kannanottoja. Niiden paikka on rikosilmoituksessa ei verotarkastuskertomuksessa. Asianomistajan nimeämät todistajat: 1. Sopen-Luoma, Jukka Kalervo, Ekonomi, syntynyt , Oy Ntc International Ltd:n tilintarkastaja, - vala. 2. Kuusisto, Vesa Armas Latausmestari, syntynyt , - vakuutus* (* Miksi vakuutuksen, eikä valan nojalla? Juha Lappalainen kirjassaan; Todistajan esteellisyydestä, lausuu s.31 mm. OK 17:18:n yleislinja siis on, että todistajan tulee olla sivullinen, mutta ettei hänen tarvitse olla muutoin asemaltaan "puolueeton" suhteessa asianosaisiin tai itse asiaan. Todistajan esteellisyyssääntelyn ratio on näin periaatteelliselta kannalta katsoen kokonaan toinen kuin esim. tuomarin esteellisyyssäännökset (OK 13:1) tausta. Tuomarilta vaaditaan puolueetonta asemaa oikeudenkäyntiin nähden, mutta todistajalta ei. Todistajankertomuksen luotettavuutta vaarantavat "puolueellisuustekijät" on pyrittävä ottamaan asianmukaisesti huomioon punnittaessa kertomuksen näyttöarvoa. Tässä yhteydessä on syytä viitata OK 17:28,1:een, jonka mukaan puheenjohtajan tulee, milloin aihetta on, tiedustella todistajalta mm. sellaisia seikkoja, jotka voivat vaikuttaa todistajan luotettavuuteen. Lainkohta määrää lisäksi, että tällaisessa selvityksessä on tehtävä merkintä pöytäkirjaan: Tämän ns. kompetenssikuulustelun merkitystä on korostanut

18 Ellilä SPl 1949 s.206 Ks. myös Hertzberg JFT1962 s.113) Kuullaan, Sopen-Luoma Puheenjohtaja: Kuinka kauan te olette toimineet Oy NTC International Ltd:n tilintarkastajana? Jukka Sopen-Luoma Vuodesta 1989 lähtien yhtä vuotta lukuun ottamatta, joka oli vuosi Puheenjohtaja: Ja edelleen olette mainitussa toimessa? Jukka Sopen-Luoma Kyllä Salo Onko todistaja saanut tietoonsa ja tutustuttavakseen Hämeen lääninveroviraston tarkastuskertomuksen ja alustavan kertomuksen ja ? Jukka Sopen-Luoma Kyllä olen saanut Salo Missä yhteydessä näin tapahtui ja millä perusteilla näin tapahtui? Jukka Sopen-Luoma Sillä perusteella, että minä olen Oy NTC International Ltd:n tilintarkastajana ja osa siitä kertomuksesta koski suoraan heitä. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka kiinnostavat tilintarkastajaa ja jotka hänen tulee tietää. Salo Onko siis niin, että yhtiön toimitusjohtajan tai hallituksen tulee antaa tieto tällaisista tarkastuskertomuksista yhtiön tilintarkastajalle? Jukka Sopen-Luoma Kyllä tulisi antaa. Salo Tiedättekö te, ketkä muut tässä yhtiössä tai yhtiö asioita hoitaessaan on saanut tietää näistä kertomuksista? Jukka Sopen-Luoma Kyllä yhtiöt työntekijät, kirjanpitäjä Pilvi Salokannel, selvittelytöihin liittyvä Matti Paananen ja Maila Koski, joka on myös auttanut yhtiön selvitystöissä. Salo Katsotteko te, että näiden henkilöiden on tullut työtehtäviensä asianmukaisen hoitamisen takia saada tietää näistä tarkastuskertomuksista? Jukka Sopen-Luoma Kyllä ilman muuta. Salo Olen antanut oikeudelle muistaakseni kolmisen kappaletta jäljennöksiä tilintarkastuskertomuksista, jotka te olette laatinut. Kysyn, että ovatko nuo oikeudelle annetut tilintarkastuskertomukset laatimianne ja sellaisen sisältöisiä jollaisiksi te olette ne laatinut? Jukka Sopen-Luoma Kyllä ovat. Salo Edelleen kysyn näistä omista tilintarkastuskertomuksistanne, jotka ajoittuvat tilikausille , että onko teillä jälkikäteen tullut mitään muutettavaa niihin? Jukka Sopen-Luoma Ei. Salo Esittäisin muutaman kysymyksen, joilla tavallaan vertailen näitä tilintarkastuskertomuksia ja sitten näiden tarkastuskertomusten sisältöä. Täällä tarkastuskertomuksessa vai oliko se jo alustavassa esitetään lause ja väite, että yhtiön ensisijaisena tavoitteena näyttää olleen liikevaihtoveron vähennysjärjestelmän hyödyntäminen ja kasettimaksun kiertäminen. Kysyn, että ovatko nämä seikkoja, jotka on tullut tilintarkastustoiminnassa esille? Jukka Sopen-Luoma Ei ole tullut esille. Kyllähän tilintarkastuksissa Oy NTC International Ltd:n osalta tulee tällainen laillisuusvalvontakin samalla tehtyä, eikä mitään tällaista ole ollut. Salo Te ette ole siis tilintarkastajana havainnut, että yhtiön ensisijaisena tavoitteena olisi ollut liikevaihtoveron vähennysjärjestelmän hyödyntäminen? Jukka Sopen-Luoma En. Salo Tämä sama asia sanotaan pari lausetta pidemmällä, että kysymyksessä olisi selkeästi liikevaihtoveron vähennysjärjestelmän väärinkäytöksistä. oletteko te tilintarkastajana havainnut mitään tällaista? Jukka Sopen-Luoma Tilintarkastuksen yhteydessä tulee kyllä liikevaihtoveroasiatkin tarkastettua ja huomioitua. Muistiossa, joka on hallitukselle osoitettu, on vain tällaisia tavanomaisia asioita, jos on jäänyt jossain liikevaihtovero vähentämättä tai jostain on vähennetty väärin, mutta ei mitään sen kummemmin. Salo Edelleen saman asian osalta esitetään kolmas väite, että Oy NTC International Ltd:n osalta olisi toteutunut perusteettomien vähennysten hankkiminen. Oletteko tarkastuksissa ja toiminnassanne havainnut tällaista?

19 Jukka Sopen-Luoma En, se tuntuu erikoiselta, koska kyllähän tässä kertomuksessa, jonka verotarkastajat ovat tehneet on todettu, että yhtiön kirjanpito on tarkastetulla ajan jaksolla hoidettu muodollisesti ja sisällöllisesti oikein sen liiketoiminnan osalta, joka on kirjattu Oy NTC International Ltd:n kirjanpitoon, eli lisänä on kuitenkin ettei sellaista siellä ole. Salo Edelleen näissä tarkastuskertomuksissa esiintyy käsitys ja ajattelumalli, että yhtiön suhteessa muuhun yhtiöön tai henkilötahoon vallitsisi bulvaanisuhde. Jos joidenkin tämän yhtiön omistajien ja ulkopuolisen osakeyhtiön tai sen omistajien välillä vallitsisi bulvaanisuhde, onko kysymys sellaisista seikoista, joita tilintarkastaja tilintarkastuksessa voi tehdä havaintoja? Jukka Sopen-Luoma Kyllähän sellainen asia saattaisi tulla esillekin, mutta on selvää, että kyllä bulvaanisuhde voidaan rakentaa niin, että se ei näy tarkastettavassa yhtiössä. Tällainen väite joka esiintyy oli tilintarkastajalle aivan uusi asia. Salo Te ette ollut todennut mitään tällaista tai tällaiseen viittaavaakaan? Jukka Sopen-Luoma En. Salo Oikeastaan totesittekin, että täällähän esiintyy, kuten sanoitte ja luittekin tarkastuskertomuksessa tuollainen kannanotto yhtiön kirjanpitoon, että se on muodollisesti ja asiallisestikin oikein pidetty, mutta täällä sitten esiintyy kuitenkin kannanottoja joissa todetaan, että kirjanpito on laiminlyöty ja pohditaan toimenpiteitä sen johdosta. Kysyisin tilintarkastajalta, että oletteko te voineet havaita näinä vuosina, että yhtiön kirjanpito olisi joltain osin laiminlyöty? Jukka Sopen-Luoma Ei, se ei ainakaan voi koskea Oy NTC International Ltd:tä. Salo Edelleen täällä tuodaan esille käsitys, että yhtiössä oliosi tapahtunut kirjanpitorikos tai rikoksia ja veropetoksia. Nämä ovat varmaan seikkoja, jotka tilintarkastaja voi havaita. oletteko havainnut mitään tällaista Oy NTC International Ltd:ssä. Jukka Sopen-Luoma En, jos tällaista olisi havaittu, ne löytyisivät myöskin tilintarkastuskertomuksista. Salo Edelleen täällä esiintyy alustavassa kertomuksessa lause, jolla viitattiin verojen laiminlyöntiin. Oletteko te tilintarkastajana voinut havaita, että Oy NTC International Ltd:ssä olisi tapahtunut veronmaksun laiminlyöntiä? Jukka Sopen-Luoma Ei, ei missään vaiheessa. Pöytäkirjassa vuodelta 1992 ollaan kyllä huomautettu, että lakisääteiset vakuutukset on hoitamatta kuntoon, jotka sen jälkeen on sitten hoidettu. Puheenjohtaja: Seuraavaksi Lehtola Lehtola Oletteko te CityLink Oy:n tai Etronia Oy:n tilintarkastaja? Todistaja Sopen-Luoma: En ole. Lehtola Oletteko missään yhteydessä näihin firmoihin? Jukka Sopen-Luoma En missään. Lehtola Kun tässä esitetään periaatteessa kysymyksiä tavallaan täysin asian vierestä, te kun olette veroasioiden asiantuntija, voisitteko ihan lyhyesti selvittää, kun olette tutustunut alustavaan ja lopulliseen verotarkastuskertomukseen, että mikä on se järjestely, millä tässä tarkastuskertomuksessa esitetään, että veronkierto olisi tapahtunut? Jukka Sopen-Luoma Se on sillä tavalla esitetty, että olisi olemassa kaksi mainitsemaanne yritystä, johon jollain tavalla osa toiminnasta olisi siirretty jonkun bulvaaniuden kautta toisten ihmisten hoidettavaksi. Sitten olisi tapahtunut tavanomaista liiketoimintaa näiden yritysten ja kolmannen eli Oy NTC International Ltd:n välillä. Lehtola Tavanomaista vai epätavanomaista? Jukka Sopen-Luoma Tavanomaista. Lehtola Perustuuko se siihen, että tarkastuskertomuksen mukaan Etronia Oy ja CityLink Oy eivät ole maksaneet heille maksuunpantuja liikevaihtoveroja ja sitten puolestaan Oy NTC International Ltd on saanut hyväkseen liikevaihtoverovähennyksen ostoista CityLink Oy:ltä ja Etronia Oy:ltä. Näistäkö siinä on kysymys?

20 Jukka Sopen-Luoma Se mikä koskee CityLink Oy:ltä ja Etronia Oy:tä, siinähän väitetään, että ne olisivat jättäneet maksunsa maksamatta. Tietysti kun ostoja Oy NTC International Ltd:lle on tapahtunut, ne on ostettu verolla ja myöskin vähennetty. Lehtola Kun verotarkastuskertomuksessa esitetty kuvio on ollut tällainen, niin voisitteko kertoa meille, millä tavalla te Oy NTC International Ltd:n kirjanpidosta tutustumalla vain ja ainoastaan siihen, olisitte edes teoriassa havaita tällaista? Jukka Sopen-Luoma En millään tavoin. Vaati todistajanpalkkiota 800 markkaa 2) Kuullaan Kuusisto: Salo Minulla on edessäni Oy NTC International Ltd:tä koskeva Hämeen Lääninveroviraston alustava ja lopullinen verotarkastuskertomus ja Luen täältä, että teihin todistaja oltaisiin oltu tässä samassa yhteydessä verotarkastajien toimesta yhteydessä. Kysyn, että onko oltu? Kuusisto Verotarkastaja Huovinen soitti kerran ja hänen kanssaan olen puhunut. Siinä vaiheessa en kylläkään tiennyt, että joku tarkastus on menossa. Salo Pystyttekö ajoittamaan tämän soiton jotenkin? Kuusisto Se oli alkuvuodesta 1995, olisiko ollut helmikuussa. Salo Voitteko lausua siitä jotain, tapahtuiko se ennen vai jälkeen alustavaa kertomusta, joka on valmistunut ? Kuusisto Sen jälkeen. Salo Voitteko sanoa, että se oli kuitenkin helmikuussa? Kuusisto Muistaisin, että se oli helmikuussa. Salo Voisitteko kertoa meille, mikä oli soiton sisältö kun täällä vain mainitaan, että teihin on oltu yhteydessä? Kuusisto Hän lähinnä kyseli kasettien pituuksia, paljonko siinä tarvitaan nauhaa minkäkin mittaiseen kasettiin ja yleensä niin sanotuista tyhjistä kaseteista. Mistä niitä oli hankittu. Sitten pariinkin otteeseen yritti suostutella minua sanomaan, että olisin ollut Reinikaisen bulvaani ja se mielestäni oli aika loukkaavaa. Salo Siis kysyikö Huovinen teiltä puhelimessa suoraan, että olitteko Reinikaisen bulvaani? Kuusisto Hän suostutteli jopa silläkin tavalla, ettei tästä minulle mitään tulisi ja voisin sen myöntää. Mutta enhän minä voi sellaista myöntää, mikä ei pidä paikkaansa. (kirjoittaja huomauttaa; -vastaus alleviivattu alkuperäisessä käräjäoikeuden pöytäkirjassa R 96/86) Salo Ymmärsinkö oikein, että hän pyrki sangen suorasukaisesti saamaan teidät myöntämään, että te olisitte Yrjö Reinikaisen bulvaani? Kuusisto Kyllä. Salo Ja hän ilmoitti, että teille siitä ei aiheudu mitään? Kuusisto Kyllä. Salo Mitä hän ilmoitti, että siitä aiheutuu sitten muille? Kuusisto Siitä ei ollut sen paremmin puhetta. Salo Ilmoittiko hän missä tarkoituksessa hän tällaisen soiton soitti? Kuusisto Ei siitä erikseen ollut mainintaa. Hän kyseli ammattiasioita lähinnä kaseteista ja toinen asia oli varmasti tämä, että hän yritti saada minut myöntämään jotain tällaista bulvaaniutta. Salo Kertoiko hän avoimesti, että hän on esimerkiksi Oy NTC International Ltd:tä koskevan verotarkastuksen takia teihin yhteydessä, vai oliko hänellä joku asia Yrjö Reinikaista koskien? Kuusisto Ymmärtääkseni CityLink Oy:tä koskevien asioiden takia. Siinä yhteydessä tuli tämä

CityLink Oy:lle rotta ei koskaan käynyt CityLink Oy:n t iloissa eikä tavannut asiassa V. Kuusistoa

CityLink Oy:lle rotta ei koskaan käynyt CityLink Oy:n t iloissa eikä tavannut asiassa V. Kuusistoa 20. CityLink Oy:n "tarkastuskertomus- kertomukset" ja valitus. Turun lääninveroviraston jälkiveropäätökset. Uudenmaan lääninveroviraston päätökset. Havaintoja sisällöstä. Kausaaliset totuus - liikevaihtoverot

Lisätiedot

21. Suomalaista hallintomenettelyä. - Hoviväkeä, Hallinto-oikeus (menettely 29.6.98) hallinto-oikeuden kokoonpano

21. Suomalaista hallintomenettelyä. - Hoviväkeä, Hallinto-oikeus (menettely 29.6.98) hallinto-oikeuden kokoonpano 21. Suomalaista hallintomenettelyä. - Hoviväkeä, Hallinto-oikeus (menettely 29.6.98) hallinto-oikeuden kokoonpano Pos.21.1 Valitus/suullisen käsittelyn määrääminen Olimme valittaneet Uudenmaan lääninoikeuden

Lisätiedot

Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa

Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa Minna Hällström Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa 1. Johdanto Taloudelliseen toimintaan kytkeytyvä rikos tehdään tavallisesti oikeushenkilön toiminnan yhteydessä. Moitittava

Lisätiedot

OIKEUSVALTIO IN MEMORIAM

OIKEUSVALTIO IN MEMORIAM 1 OIKEUSVALTIO IN MEMORIAM JOHDANTO Laman seurauksena yhä useampi yrittäjä ajautuu konkurssiin ja menettää myös muun kuin osakepääomaan sijoittamansa omaisuuden. Tämä johtuu vallitsevasta, lain vastaisesta

Lisätiedot

LAINSÄ ÄDÄN TÖ JA KIRJASTON AR KI

LAINSÄ ÄDÄN TÖ JA KIRJASTON AR KI Esko Lukk ar i n e n LAINSÄ ÄDÄN TÖ JA KIRJASTON AR KI Opetus- ja kulttuuriministeriö Kulttuuriyksikkö Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto 2010 http://www.minedu.fi/opm/kirjastot/tyoeryhmaet_ja_selvitykset/?lang=fi

Lisätiedot

29. Pos. 2. Hämeenlinnan käräjäoikeus/todistelu/päätös/syyttäjä ei valita

29. Pos. 2. Hämeenlinnan käräjäoikeus/todistelu/päätös/syyttäjä ei valita 29. Pos. 2. Hämeenlinnan käräjäoikeus/todistelu/päätös/syyttäjä ei valita Asia viranomaisten tiiviin yhteistyön ansiosta eteni oikeudenistuimen käsittelyyn. Oli uusi kesä ja kuten aiemmin oikeudenkäynti

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto. Valvontakertomus 2010

Suomen Asianajajaliitto. Valvontakertomus 2010 1 Suomen Asianajajaliitto Valvontakertomus 2010 ISBN 978-952-5552-07-2 ISSN 0781-5840 Kuvat: Nina Kaverinen Taitto: Tin can Oy / Seija Nikkilä Paino: Suomen Lehtiyhtymä Porvoo 2011 2 3 Valvontakertomus

Lisätiedot

14.Pos.1 Alustava verotarkastuskertomus 02.02.85 ("toinen")

14.Pos.1 Alustava verotarkastuskertomus 02.02.85 (toinen) 14.Pos.1 Alustava verotarkastuskertomus 02.02.85 ("toinen") Pos.14.1. Alustava tarkastuskertomuksen. Lähete kirjelmä on päivätty 2.2.1995, ja siinä Nro: 1798/62/95. Lähettäjä on Hämeen lääninverovirasto,

Lisätiedot

22-3 Toimisto- ja tilipalvelu Y. Reinikainen KY:n vuotta 1997 koskeva liikevaihtoverotarkastuskertomuksen sisältö

22-3 Toimisto- ja tilipalvelu Y. Reinikainen KY:n vuotta 1997 koskeva liikevaihtoverotarkastuskertomuksen sisältö 22-3 Toimisto- ja tilipalvelu Y. Reinikainen KY:n vuotta 1997 koskeva liikevaihtoverotarkastuskertomuksen sisältö Olen kertonut kappaleessa 9 ja sivulla 9.12 Ky:n/ henkilökotaisen verotukseen kohdistuneesta

Lisätiedot

Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko

Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko Gisela Juutilainen Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko 1. Aluksi Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko ovat turvaamistoimenpiteitä sakon, rahamääräisen menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle maksettavan

Lisätiedot

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Julkaisijat:

Lisätiedot

1. Mitä tarkoitetaan kanteenmuutoskiellolla, ja minkälaisista poikkeuksista tähän pääsääntöön säädetään oikeudenkäymiskaaressa?

1. Mitä tarkoitetaan kanteenmuutoskiellolla, ja minkälaisista poikkeuksista tähän pääsääntöön säädetään oikeudenkäymiskaaressa? PROSESSIOIKEUS Oikeudenalojen perusteet 19.2.2015 Jokainen vastaus eri arkille, palautus eri pinoihin. Jokaiseen kysymykseen on jätettävä vastauspaperi nimellä ja opiskelijanumerolla. Vastauksen pituus

Lisätiedot

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 07.10.2014 Dnro OKV/1/21/2012 1/13 ASIA Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON PÄÄTÖS Valtiontalouden tarkastusvirasto on, saatuaan

Lisätiedot

Paananen: Minä kävin Kuusistoa auttamassa kerran kuussa, kaikki atk listat järjestykseen, aineisto aika järjestykseen kerran kuussa ja varsinaisen

Paananen: Minä kävin Kuusistoa auttamassa kerran kuussa, kaikki atk listat järjestykseen, aineisto aika järjestykseen kerran kuussa ja varsinaisen Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000 Pos25.3.9 Todistaja Matti Paananen (NTC:n entinen kirjanpitäjä & Lääninveroviraston ALV tarkastaja) Teksti sisältää "muutaman varsinaisen

Lisätiedot

Valvontakertomus 2014

Valvontakertomus 2014 Valvontakertomus 2014 Suomen Asianajajaliiton julkaisuja 1/2015 ISBN 978-952-5552-28-7 ISSN 0781-5840 Kuvat: Nina Kaverinen Tekstit: Pia Kauppinen ja Johanna Kainulainen Graafinen suunnittelu: NeoDesign

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille

Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille Tea Kangasniemi Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille 1. Johdanto Identiteettivarkaus on termi, jota nykyisin käytetään yleisesti, mutta jonka

Lisätiedot

Ihmisoikeusliitto ry Dnro 18/2015. Anna-Maija Sorjanen 26.5.2015 1 (11)

Ihmisoikeusliitto ry Dnro 18/2015. Anna-Maija Sorjanen 26.5.2015 1 (11) Ihmisoikeusliitto ry Dnro 18/2015 Anna-Maija Sorjanen 26.5.2015 1 (11) Anna-maija.sorjanen@ihmisoikeusliitto.fi Lausuntopyyntönne: 27.4.2015 SELVITYS EPÄILTYJEN/SYYTETTYJEN TIEDONSAANTIOIKEUDESTA SEKÄ

Lisätiedot

Euroopan. Ihmisoikeussopimus

Euroopan. Ihmisoikeussopimus Euroopan Ihmisoikeussopimus EUROOPAN IHMISOIKEUS- SOPIMUS sellaisena kuin se on muutettuna 11. ja 14. pöytäkirjalla sekä 1., 4., 6., 7., 12. ja 13. pöytäkirja Yleissopimusteksti on aikaisemmin muutettu

Lisätiedot

HYÖDYNTÄMISKIELTO OIKEUDENKÄYMISKAAREN 17

HYÖDYNTÄMISKIELTO OIKEUDENKÄYMISKAAREN 17 HYÖDYNTÄMISKIELTO OIKEUDENKÄYMISKAAREN 17 LUVUN UUDISTUKSESSA UUTTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ VAI VALLITSEVAN KÄYTÄNNÖN KODIFIOIMISTA? Pro gradu - tutkielma Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Prosessioikeuden

Lisätiedot

Toimikunnan mietintöön sisältyy seuraavat kohdat, joiden osalta en voi yhtyä enemmistön näkemykseen.

Toimikunnan mietintöön sisältyy seuraavat kohdat, joiden osalta en voi yhtyä enemmistön näkemykseen. Asianajaja Markku Fredman Eriävä mielipide Todistelutoimikunnan mietintöön 1. Anonyymi todistelu Toimikunnan mietintöön sisältyy seuraavat kohdat, joiden osalta en voi yhtyä enemmistön näkemykseen. Toimikunta

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 1/99. Harmaan talouden. projektiryhmän loppuraportti VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 1/99. Harmaan talouden. projektiryhmän loppuraportti VALTIOVARAINMINISTERIÖ Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 1/99 Harmaan talouden projektiryhmän loppuraportti VALTIOVARAINMINISTERIÖ 2 Harmaan talouden projektiryhmän loppuraportti Tekijä: Uudenmaan verovirasto Projektiyksikkö

Lisätiedot

OIK UDEN KÄY TI KU UT. Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011

OIK UDEN KÄY TI KU UT. Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 E OIK UDEN KÄY TI KU UT L N Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 Oikeudenkäyntikulut Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 Työryhmän raportti Oikeudenkäyntikulut 1 Helsingin hovioikeuden julkaisuja

Lisätiedot

Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000 Pos.3.1 Yrjö Reinikainen Todistelutarkoituksessa

Pos.25. Käsittely Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee v.2000 Pos.3.1 Yrjö Reinikainen Todistelutarkoituksessa Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000 Pos.3.1 Yrjö Reinikainen Todistelutarkoituksessa Yrjö Reinikaista kuullaan todistelutarkoituksessa ja ensimmäisenä kysyy Asianajaja Pekka

Lisätiedot

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2014. Sisältö

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2014. Sisältö TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2014 Sisältö TILA 1/2014... 2 TILA 2/2014... 12 TILA 3/2014... 23 TILA 4/2014... 34 TILA 5/2014... 46 TILA 6/2014... 50 TILA 7/2014... 52 TILA 8/2014... 57 2 TILA 1/2014

Lisätiedot

Telilä on antanut 18.5.2012 päivätyn vastineen selvityksestä.

Telilä on antanut 18.5.2012 päivätyn vastineen selvityksestä. PÄÄTÖS 20.11.2012 Dnro OKV/449/1/2011 Mika Telilä Jäkälä-Äytsi 99885 LEMMENJOKI 1/13 ASIA Ministerin menettely KANTELU Mika Telilä pyytää 31.3.2011 oikeuskanslerille osoittamassaan kirjoituksessa puuttumaan

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN HAKIJAN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT

TOIMEENTULOTUEN HAKIJAN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT TOIMEENTULOTUEN HAKIJAN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma 31.8.2012 Juho Kervinen, 175721 Ohjaaja: Tarmo Miettinen II Tiivistelmä ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallintolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan hallintolakiin lisättäväksi uusi hallintokantelua koskeva luku, joka sisältäisi

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEET ASIANOSAISILLE (Konsolidoitu toisinto * )

KÄYTÄNNÖN OHJEET ASIANOSAISILLE (Konsolidoitu toisinto * ) ОБЩ СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA TRIBUNÁL EVROPSKÉ UNIE DEN EUROPÆISKE UNIONS RET GERICHT DER EUROPÄISCHEN UNION EUROOPA LIIDU ÜLDKOHUS ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Lisätiedot

Oikeusjärjestelmää tutuksi koululaisille Case: Helsingin käräjäoikeuden esittelyvideo

Oikeusjärjestelmää tutuksi koululaisille Case: Helsingin käräjäoikeuden esittelyvideo Oikeusjärjestelmää tutuksi koululaisille Case: Helsingin käräjäoikeuden esittelyvideo Holmberg Heidi Nielikäinen Elli-Noora 2011 Hyvinkää Laurea ammattikorkeakoulu Hyvinkää Oikeusjärjestelmää tutuksi koululaisille

Lisätiedot