KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1"

Transkriptio

1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/ Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: klo Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa. Alla on luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista. HAKEMISTO KN 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus KN 15 Pöytäkirjan tarkastajien valinta KN 16 Esityslistan hyväksyminen KN 17 Tiedotuksia KN 18 Kirkkoherran ja talouspäällikön päätösluettelot KN 19 Johtokuntien kokousten pöytäkirjat KN 20 Tehtäväalojen toimintakertomukset vuodelta 2013 KN 21 Lähetystyön johtokunnan selitys varajäsenten kutsumisesta kokouksiin KN 22 Musiikkityön johtokunnan selitys sisäisen valvonnan tarkastuskertomukseen KN 23 Hakoniemen päärakennuksen peruskorjauksen takuutarkastus KN 24 Lausunto ohjausryhmälle seurakuntien rakennemuutoksesta KN 25 Seurakuntakeskuksen myyntitarjous KN 26 Kankaanpään Toimitupa ry:n anomus KN 27 Ilmoitusasiat KN 28 Muutoksenhaku Kankaanpäässä Keijo Rainerma, kirkkoherra

2 2 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1 Aika: Maanantaina klo Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Läsnä: Keijo Rainerma puheenjohtaja Raili Kunnaspuro jäsen Pauli Lanne jäsen Jarmo Lehtilä jäsen Erkki Lilja jäsen Esko Luoma jäsen Tapani Torpo jäsen Helena Tuomala jäsen Elina Kangas varajäsen Anja Vähäkoski varajäsen Eija Viita varajäsen Jari Koskela kv:n puheenjohtaja Anssi Joutsenlahti kv:n varapuheenjohtaja Keijo Haavisto sihteeri, esittelijä Poissa: Ulla Suontausta varapuheenjohtaja Laila Ryynänen jäsen Virpi Vuorenmaa jäsen LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KN 14 Kirkkoneuvoston jäsenille on toimitettu postitse kokouskutsu sekä kokouksen esityslista liitteineen Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4) Tp:n Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin läsnäolijat. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA KN 15 Tp:n Kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi (2) kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarmo Lehtilä ja Erkki Lilja. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KN 16 Tp:n Kokouskutsun mukana lähetetty esityslista on myös kokouksen työjärjestys. Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Lisäksi päätettiin ottaa käsiteltäväksi Kankaanpään Toimitupa ry:n anomus. TIEDOTUKSIA KN Kirkkohallituksen yleiskirje n:o 24/2013 Kirkkolain muutokset koskien kirkollisen rakennuksen suojelua 2. Kirkkohallituksen yleiskirje n:o 25/2013 Seurakunnan valmiussuunnitelman laatimisohje Kirkkohallituksen yleiskirje n:o 1/2014 Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävät uudet maksut Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 1/ Matkakustannusten korvausmäärät lukien 5. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 2/ Luottamusmieskurssi 6. Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 1/ Turun hallinto-oikeuden päätös - Oikeus on pitänyt voimassa kirkkoneuvoston päätöksen hautaoikeuden haltijuutta koskevassa asiassa

4 4 Tp:n Merkitään edellä mainitut tiedotukset kirkkoneuvoston tietoon saatetuiksi ja kirkkoneuvosto hyväksyy niihin liittyvät toimenpiteet. KIRKKOHERRAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖSLUETTELOT KN 18 Kirkkolain 4 :n mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä kirkkoneuvoston alaiselle viranhaltijalle voidaan ohje- tai johtosäännössä antaa valta ratkaista kirkkoneuvostolle kuuluvia säännössä mainittuja asioita, joiden merkitys ei ole sellainen, että asian käsittelemistä kirkkoneuvostossa on pidettävä tarpeellisena. Kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja voi ohjesäännössä määrätyn ajan kuluessa siirtää 4 :ssä mainitun luottamushenkilön tai viranhaltijan päättämän asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Kirkkoneuvosto voi tällöin kumota päätöksen tai muuttaa sitä taikka palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi. Kirkkoherran ja talouspäällikön ratkaisuvalta on määritelty Kankaanpään seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 4. luvun pykälissä 11 ja 12. Viranhaltijoiden on pidettävä päätösluetteloa edellä mainittuihin ohjesäännön kohtiin perustuvista ratkaisuistaan ohjesäännön 4 luvun 13 :n mukaisesti. Kirkkoherran päätösluettelo, ( 1-6/2014) ja talouspäällikön päätösluettelo, ( 1-3/2014) lähetetään tiedoksi kirkkoneuvoston jäsenille. Tp:n Merkitään kirkkoherran päätösluettelo, ( 1-6/2014) ja talouspäällikön päätösluettelo ( 1-3/2014) kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi ja kirkkoneuvosto hyväksyy päätöksiin liittyvät toimenpiteet sekä päättää, että se ei siirrä viranhaltijapäätöksiä käsiteltäväkseen. JOHTOKUNTIEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT KN 19 Johtokunnat ovat pitäneet kokouksiaan seuraavasti: Lähetystyön johtokunta Lapsityön johtokunta Diakoniatyön johtokunta

5 Nuorisotyön johtokunta Musiikkityön johtokunta Kopiot johtokuntien pöytäkirjoista ovat esityslistan liitteinä. Kirkkolain 10:5 mukaan kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja voi kirkkoneuvoston ohjesäännössä määrätyn ajan kuluessa siirtää johtokunnan päättämän asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Kirkkoneuvosto voi tällöin kumota päätöksen tai muuttaa sitä taikka palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi. Kirkkoneuvoston ohjesäännössä todetaan, että johtokunnan sihteerin on toimitettava ote tai muu ilmoitus kolmen (3) päivän kuluessa ratkaisusta kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tietoon. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja haluaa saattaa ratkaisun neuvoston käsiteltäväksi, vaatimus siitä tulee ilmoittaa asianomaiselle, joka on ratkaissut asian, kolmen (3) päivän kuluessa siitä, kun asiaa koskeva päätösluettelon ote tai muu ilmoitus on saatettu kirkkoneuvoston puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tietoon. Kirkkoneuvosto voi etukäteen ilmoittaa, ettei se tule käyttämään siirto-oikeuttaan. Kh:n Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi lähetystyön, lapsityön, diakoniatyön, nuorisotyön ja musiikkityön johtokuntien pöytäkirjat. Kirkkoneuvosto ei käytä kirkkolain tarkoittamaa siirto-oikeuttaan pöytäkirjojen päätöksiin. TEHTÄVÄALOJEN TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2013 KN 20 Diakonia-, lapsi-, lähetys-, ja nuorisotyön johtokunnat ovat laatineet ja hyväksyneet tehtäväalojensa toimintakertomukset vuodelta 2013 kirkkoneuvostolle esitettäväksi. Kopiot toimintakertomuksista ovat esityslistan liitteenä. Kirkkojärjestyksen 15:5,6 mukaan tilinpäätöksen yhteydessä kirkkoneuvosto antaa toimintakertomuksen, jossa esitetään selvitys hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Jos taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan toiminta- ja taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Toimintakertomuksessa on myös annettava luettelo tehdyistä aloitteista ja toimenpiteistä niiden johdosta. Kh:n

6 Kirkkoneuvosto keskustelee johtokuntien päättämistä toimintakertomuksista ja merkitsee ne tiedoksi laadittavaa toimintakertomusta varten. 6 LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNNAN SELITYS VARAJÄSENTEN KUTSUMISESTA KOKOUKSIIN KN 21 Kirkkoneuvoston valitsemat sisäiset tarkastajat kiinnittivät tarkastuskertomuksessaan huomiota siihen, että lähetystyön johtokunnan neljään kokoukseen vuonna 2013 oli johtokunnan varajäsenet kutsuttu väärässä järjestyksessä siten, että kutsun oli saanut ensimmäisen varajäsenen sijaan toinen varajäsen. Merkitessään tiedoksi sisäisen valvonnan tarkastuskertomuksen, kirkkoneuvosto päätti pyytää lähetystyön johtokunnan selityksen sisäisten tarkastajien toteamaan virheeseen. Kirkkolain 10:5 ja kirkkoneuvoston ohjesäännön 14 edellyttämän tiedonkulun varmistamiseksi johtokuntien pöytäkirjat toimitetaan tiedoksi kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto voi tällöin kumota päätöksen tai muuttaa sitä taikka palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi. Tätä menettelyä käyttäen myös lähetystyön johtokunnan kokousten pöytäkirjat ovat tulleet kirkkoneuvostossa hyväksytyiksi. Pöytäkirjoista ei tosin ole käynyt ilmi, missä järjestyksessä varajäsenet on kutsuttu kokouksiin. On myös huomattava, että päätösasioita johtokunnilla on vähän; valtaosa johtokuntien päätöksistä on valmistelua, josta ei ole valitusoikeutta. Johtokunnat ovat tehtäväalansa asiantuntijaelimiä, jotka yhdessä viranhaltijoiden kanssa kehittävät työalaansa. Lähetystyön johtokunnan antama selitys / 8 on toimitettu kirkkoneuvoston puheenjohtajalle Johtokunnan antama selitys kuuluu: Lähetystyön sisäisessä tarkastuksessa on ilmennyt, että kuluneen vuoden kaikkiin neljään kokoukseen on kutsuttu ensimmäisen varajäsenen sijaan toinen varajäsen. Johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että kyseinen erehdys johtuu varajäsenten järjestyksen väärinymmärryksestä. Sihteeri pahoittelee tekemäänsä virhettä. Kh:n Kirkkoneuvosto merkitsee saamansa selityksen tiedoksi. MUSIIKKITYÖN SELITYS SISÄISEN VALVONNAN TARKASTUSKERTOMUKSEEN KN 22 Kirkkoneuvoston valitsemat seurakunnan sisäiset tarkastajat Pauli Lanne ja Ulla Suontausta toteavat kertomuksessaan musiikkityön joh-

7 7 tokunnan kokouksiin kaikki jäsenet eivät ole saaneet kutsua lainkaan ja lisäksi olemme havainneet puutteita musiikkityön johtokunnan kokouspöytäkirjan valmistumisessa ja tarkastuksessa. Kirkkoneuvosto merkitessään tarkastuskertomuksen tiedoksi, päätti pyytää musiikkityön johtokunnan selityksen mainittuihin huomautuksiin. Vastineessaan kanttorit Marita ja Risto Raikaslehto, joista jälkimmäinen toimii musiikkityön johtokunnan esittelijänä ja sihteerinä toteavat yhden kerran kokouskutsun jääneen lähettämättä yhdelle kirkkoneuvoston läsnäolo- ja puheoikeutetulle edustajalle, joka kuitenkin oli läsnä kokouksessa. Tuolloin asiasta oli kokouksessa keskusteltu, Risto Raikaslehto oli esittänyt pahoittelunsa, asia selvitettiin ja sovittiin, mutta asiasta ei tehty pöytäkirjamerkintöjä. Kuluneen vuoden viimeisen kokouksen pöytäkirja oli vastineen mukaan kyllä valmistunut ajoissa, mutta tieto pöytäkirjan tarkastettavana olosta ei kulkenut kyllin nopeasti tarpeellisille henkilöille, mistä johtui viivästyminen. Johtokunnan sihteeri ja musiikkityö esittävät kummastakin asiasta pahoittelunsa myös kirkkoneuvostolle. Vastineessa todetaan lisäksi: Kummassakaan tapauksessa ei ole ollut kysymys jatkuvasta menettelyvirheestä, vaan molemmat ovat yksittäisiä tapauksia, jollaisten käsittelyyn Kirkkohallitus ottaa kantaa ohjeissa sisäisen valvonnan järjestämisestä seurakunnassa seuraavasti: Sisäisen valvonnan tarkoituksena on tukea seurakunnan toimintaa tavoitteiden asettamisen ja niiden toteutumisen seurannan kautta. Tarkoituksena ei ole voimavaroja syövä pikkutarkka kontrolli. Sisäisen tarkastuksen ohjeiden ja toimintatapojen on oltava järkevässä suhteessa tarkastuksen kohteen laajuuteen, vaikuttavuuteen ja merkittävyyteen nähden. Lisäksi Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan mihin tahansa pöytäkirjaan merkityn päätöksen tulee olla mahdollisimman lyhyt, yhdellä tavalla ymmärrettävä ja täsmällinen. Tämä vastaa Hallintolain 9.1 vaatimusta asiallisesta, selkeästä ja ymmärrettävästä kielestä. Tekstin laatuvaatimukset sekä asiasisällön tarkkuuden että täsmällisyyden osalta koskenevat kaikkia hallintoasiakirjoja sisäisen tarkastuksen raporttia myöten. Lopuksi vastineessa todetaan, että kaksi virhettä on tapahtunut, mutta olisimme olleet iloisia jos tarkastajat olisivat huomanneet pyytää meiltä suoraan selvitykset ennen asian viemistä kirkkoneuvoston käsittelyyn, jolloin asia olisi saatu selvitettyä kerralla, olisimme saaneet tiedon asiasta ajoissa ja suorempaan kuin nyt kun saimme tiedon lukemalla siitä Kankaanpään Seudusta Vastine on esityslistan liitteenä. Vastine on toimitettu kirkkoneuvoston puheenjohtajalle Kaikkien johtokuntien pöytäkirjat valmistuttuaan on toimitettu tiedoksi kirkkoneuvostolle. Valtaosa johtokuntien käsittelemistä asioista on valmistelua, niin kuin tehtäväalueen asiantuntijaelimille sopiikin. Valituksen alaisia päätösasioita johtokunnilla on varsin vähän.

8 Kh:n Kirkkoneuvosto merkitsee saamansa selityksen tiedoksi. 8 HAKONIEMEN PÄÄRAKENNUKSEN PERUSKORJAUKSEN TAKUUTARKASTUS KN 23 Hakoniemen päärakennuksen peruskorjausurakan takuutarkastus pidettiin Hakoniemessä. Tarkastuksessa todettiin, että takuuaikana havaitut puutteet on korjattu. Lisäksi todettiin, että osapuolilla ei ole mielipide-eroja urakan suhteen. Kopio takuutarkastuksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä. Tp:n Kirkkoneuvosto hyväksyy Hakoniemen päärakennuksen peruskorjauksen takuutarkastuspöytäkirjan sekä päättää, että takuuajan vakuudet voidaan palauttaa urakoitsijoille. LAUSUNTO OHJAUSRYHMÄLLE SEURAKUNTIEN RAKENNEMUUTOKSESTA KN 24 Kuntien rakennemuutosselvitysten on määrä valmistua mennessä. Jo sitä ennen mennessä Turun arkkihiippakunnan hiippakunnallinen rakennemuutoksen ohjausryhmä haluaa seurakunnan näkemyksen siitä, keiden kanssa seurakunta haluaisi käydä alueellisia keskusteluja syksystä alkaen. Keskustelukumppanit tarkentuvat kuntarakennemuutosselvitysten valmistuttua. Nyt jo kevätkaudella on syytä olla yhteydessä kuntapäättäjiin ja selvittää erilaiset vaihtoehtoiset liitossuunnat ja laatia yksi tai useampia skenaarioita siitä, mitkä saattaisivat olla niitä seurakuntakokoonpanoja, joihin Kankaanpään seurakunta voisi rakennemuutoksen toteutuessa kuulua. Se, mitä mennessä lausutaan seurakunnan näkemyksenä mahdollisista keskustelukumppaneista ei vielä merkitse päätöksen tekemistä seurakunnan liittymisestä, mutta antaa hiippakunnalliselle ohjausryhmälle mahdollisuuden huomioida seurakunnan näkemys sen pyrkiessä ohjaamaan seurakuntia mielekkäisiin alueellisiin keskustelukokoonpanoihin. Seurakunta voi prosessin alkuvaiheessa osallistua pariinkin eri alueelliseen keskustelukokoonpanoon ja tarkentaa sijoittumistaan syksyn 2014 edetessä, kun kuntakentän ratkaisut ja kirkolliskokouksen päätökset selviävät. Syytä on korostaa, että alueellisista keskusteluprosesseista on vielä pitkä matka lopullisiin päätöksiin. Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon seurakuntien yhdistymishankkeen ohjausryhmä jätti yksimielisen esityksensä seurakuntien yhdisty-

9 9 miseksi Yhdistymisestä oli suunnitelma päättää yhtaikaisesti seurakuntien kirkkovaltuustoissa Tuolloin kuitenkin valtioneuvoston suunnitelmat kuntarakenteen järjestelyistä jäädyttivät niin kuntien kuin seurakuntienkin yhdistymishankkeet. Voitaneen yhä arvioida, että neuvoteltu yhdistyminen olisi antanut koko Pohjois-Satakuntaakin ajatellen toiminnallisesti ja taloudellisesti hyvä ratkaisun, johon rajakunnat ja seurakunnat olisivat mitä ilmeisemmin ennen pitkää liittyneet mukaan. Tämä liitosmalli on syytä yhä pitää mielessä. Jos Lavia, Pomarkku ja Siikainen suuntautuvat Poriin, jää Kankaanpää ahtaaseen väliin Honkajoen ja mahdollisesti Jämijärven ja Karvian kanssa. Väestö- ja talouspohja on silloin riittämätön. Tyydyttävä rakennemuutos edellyttäisi kaikkien seitsemän kunnan ja sitä kautta myös seurakunnan liittymistä yhteen. Se, että yksittäinen kunta, esimerkiksi Lavia ja Honkajoki liitettäisiin Kankaanpäähän merkitsisi vain askelta välttämättömään suurempaan kokonaisuuteen, mikä mitä ilmeisimmin olisi Pori. Kankaanpään kaupungin ja seurakunnan osana on tällä hetkellä katsoa toisaalta Karvian, Parkanon, Jämijärven suuntaan ja toisaalta Porin ja sen pohjoispuolisten kuntien suuntaan, kuinka näillä kahdella taholla edetään. Kh:n Näkemyksenään Kankaanpään seurakunnan kirkkoneuvosto ilmoittaa hiippakunnalliselle ohjausryhmälle seurakunnan seuraavan alueellisia rakennemuutoskeskusteluja toisaalta Karvian, Parkanon ja Jämijärven suuntaan ja toisaalta Porin ja pohjoispuolisten kuntien/seurakuntien suuntaan. Tavoiteltavana aluekokonaisuutena Kankaanpään seurakunta pitää Kankaanpään, Jämijärven, Parkanon, Kihniön, Karvian, Honkajoen, Lavian, Pomarkun ja Siikaisten muodostamaa liitosta. SEURAKUNTAKESKUKSEN MYYNTITARJOUS KN 25 Arkkitehtien Heikki ja Kaija Sirenin suunnittelema Kankaanpään seurakuntakeskus on valmistunut vuonna Kaupungin ydinkeskustassa Keskuskatu 44 sijaitsevalla tontilla (noin 8270 m²) on rakennusoikeutta nykyisen kaavan mukaan 2900 m². Seurakuntakeskus käsittää seurakuntatalon (1072 m²) lisäksi kaksi asuinrivitaloa (yhteensä 865 m²) ja saunarakennuksen (65 m²). Rakennusoikeutta on siten jäljellä noin 900 m². Seurakuntatalo on ollut poissa käytöstä kesäkuusta 2011 lukien huoneilmaepäpuhtauksien vuoksi, myös asuinrakennuksen ovat samasta syystä tyhjillään. VTT:n kuntotutkimus, sisäilmaselvitys sekä ehdotus

10 10 kiinteistöjen peruskorjaustoimiksi valmistui Siren Arkkitehdit Oy:n hankesuunnitelma kohteen perusparantamisesta valmistui helmikuussa Perusparannushankkeen kustannusarvio yksinomaan seurakuntatalon osalta oli noin neljä miljoonaa euroa. Tässä tarkastelussa lähdettiin siitä, että asuinrakennukset voidaan eriyttää itsenäiseksi kokonaisuudeksi. Näistä lähtökohdista Kankaanpään seurakunta anoi kaupungilta purkulupaa seurakuntatalolle. Purkulupahakemuksella etsittiin vaihtoehtoa peruskorjaukselle niin, että tontille voitaisiin rakentaa esimerkiksi kiinteistöyhtiömuotoinen uudisrakennus, joka voisi käsittää seurakunnan tarvitsemien kokoontumis- ja toimistotilojen lisäksi asuntoja ja liiketiloja. Uudisrakentamiseen seurakunta tarvitsee yhteistyökumppanin. Arvioitiin, että seurakunnan tilantarve olisi kaikkiaan noin 1000 m². Loppuvuodesta 2013 ilmeni, että kaupunki ei voinut myöntää seurakuntatalolle purkulupaa, koska museovirasto ei sitä puoltanut. Päätöksen mukaan purkaminen tulisi kysymykseen vain siinä tapauksessa, että käytettävissä olisi yhtä tasokas viranomaisten hyväksyttävissä oleva rakentamisvaihtoehto. Kankaanpään kaupungin kanssa on käynnistetty sellainen selvitystyö, jossa koko korttelialue, joka käsittää seurakuntakeskuksen ja parkkialueen lisäksi kaupungin omistaman linja-autoaseman, otetaan tarkasteltavaksi ja kartoitetaan rakentajien kiinnostus suunnittelultaan korkeatasoisen ja monipuolisen rakentamisen toteuttamiseksi. Tässä kokonaisuudessa myös seurakunnan tilantarve huomioitaisiin. Kaavamuutoksineen tällainen hanke vie aikaa. Nykyiseen tilanteeseen on kohta kolmen vuoden aikana jo siinä määrin sopeuduttu ja totuttu, että jatkossakin seurakunta voi toimia ilman seurakuntakeskuksen kokoontumistiloja lähinnä toimistoja varten vuokratuissa tiloissa. Tässä ratkaisumallissa seurakuntakeskus jää kylmilleen. Yksi vaihtoehto on se, että seurakunta myy koko seurakuntakeskuksen kiinteistön tontteineen sillä edellytyksellä, että ostaja sitoutuu peruskorjaamaan seurakuntatalon suunnitelman mukaisesti hyväksyttävään kuntoon mahdollisine lisätiloineen ja seurakunta puolestaan vuokraa nämä tilat pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Kirkkoneuvoston kokouksessa kävi ilmi, että tällaiseen ratkaisuun on kiinnostusta. Kirkkoneuvosto kuitenkin katsoi, että myyntitarjouksen on oltava julkinen. Kh:n Kirkkoneuvosto päättää asettaa myyntiin koko seurakuntakeskuksen kiinteistön tontteineen ja ilmoittaa siitä oheisella ilmoituksella riittäväksi katsomallaan tavalla. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

11 11 KANKAANPÄÄN TOIMITUPA RY:N HAKEMUS KN 26 Kankaanpään Toimitupa ry. hakee avustusta työttömien ja vähävaraisten ruokailun järjestämisestä vastaavan henkilön ensimmäisiin palkkakustannuksiin yhteensä 1275,13. Kankaanpään kaupunki hoitaa ruokailutiloista syntyvät kustannukset. Ely keskus maksaa työllistetyn palkan kuukausittain jälkikäteen tilitystä vastaan ja Toimitupa ry. hoitaa käytännön järjestelyt. Toimitupa ry:llä ei ole varoja maksaa ensimmäistä palkkaa. Seurakunta on ennen seurakuntakeskuksen käyttökieltoa vuosien ajan ollut järjestämässä työttömien ruokailua. Johtava diakoniatyöntekijä Pasi Junnila puoltaa avustuksen myöntämistä. Avustus voitaisiin myöntää hallinnon kohdasta Muu toiminta (000101/4901). Tp:n Kirkkoneuvosto päättää myöntää 1275,13 :n avustuksen Kankaanpään Toimitupa ry:lle työttömien ja vähävaraisten ruokailun järjestämisestä vastaavan henkilön ensimmäisiin palkkakustannuksiin. Anja Vähäkoski poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ajaksi. ILMOITUSASIAT KN 27 Elina Kangas kertoi partion toiminnasta. Toiminnan laajetessa nykyiset toimitilat ovat käyneet ahtaiksi. Merkittiin tiedoksi Elina Kankaan selvitys partion toiminnasta. MUUTOKSENHAKU KN 28 Puheenjohtaja antaa kirkkolain edellyttämän muutoksenhakuosoituksen sekä ilmoittaa samalla, että kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja n:o 2/2014 pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa välisen ajan klo Puheenjohtaja antoi kirkkolain edellyttämän muutoksenhakuosoituksen sekä ilmoitti samalla, että kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja n:o 2/2014 pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa välisen ajan 9 13.

12 12 Pöytäkirjan vakuudeksi: Keijo Rainerma puheenjohtaja Keijo Haavisto sihteeri Olemme tänään tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ( :t 1-28) ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokouksessa tehtyjen päätösten kanssa. Kankaanpäässä 12. päivänä tammikuuta 2014 Jarmo Lehtilä Erkki Lilja Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja 10. päivältä helmikuuta 2014 on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa. Keskuskatu 51 b, välisen ajan klo Todistan, että nähtävilläoloa koskeva kuulutus on ollut seurakunnan ilmoitustaululla Kankaanpäässä 19. päivänä maaliskuuta 2014 Sari Viinamäki vt. tiedotussihteeri

13 13 Kankaanpään seurakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kirkkoneuvosto Kokouspäivämäärä Pykälä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 27,28 Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät:18, 21, 22, 23, 26 Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 ja 3 mom:n, Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 :n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Pykälät

14 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Kankaanpään seurakunnan kirkkoneuvosto 14 Käyntiosoite: Keskuskatu 44 Postiosoite: PL 63, Kankaanpää Telekopio: (02) Sähköposti: Pykälät: 18, 21, 22, 23 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kirkollisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös asianosainen, seurakunnan jäsen sekä kirkkoneuvosto. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Turun hallinto-oikeus Käyntiosoite: Yliopistonkatu 34 Postiosoite: PL 32, Turku Puhelin: Telekopio: Sähköposti: Valitusaika 30 päivää Kirkollisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Kirkollisvalitus / alistusasia Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pykälät Käyntiosoite: Hämeenkatu 13 Valitusaika 30 päivää

15 Postiosoite: PL 60,20501 Turku Telekopio: (02) Sähköposti: 15 Kirkkohallitus, pykälät 30 päivää PL 185, (Satamakatu 11, Helsinki) Telekopio: Sähköposti: Valituskirjelmä Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puh e- valtaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmän liitteet päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 12.5.2014 klo 16.00-17.00 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa.

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1(8) Aika Sunnuntai 4.1.2015 klo 12.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Miia Haapalainen Terttu Herukka Leena Jokinen Johanna Juntunen Pirjo-Riitta Kinnunen Arto Korkatti Martti Köngäs Marjatta

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Kirkkoneuvosto 1(10) KOKOUSTIEDOT: AIKA: torstaina. klo 16:30 PAIKKA: Kirkkoherranviraston kahvihuone, Tulimäentie 11 PYKÄLÄT: 58-71 KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Muut osallistujat: Juha Luukkonen,

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) ASIALISTA 2 / 2013 Sivu 33 Kokouksen avaus 3 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 36 Kokouksen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) Aika: Keskiviikko 9.10.2013 kello 16.30-17.34 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden. MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 Aika Tiistaina 26. pnä elokuuta 2014 klo 18.00-20.18 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Antila Ismo Alasaarela Katri Heikkinen Marja Härkönen

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Torstai 11.10.2007 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 2.12.2014 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 3.12.2014-2.1.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Kirkkovaltuuston 2.12.2014 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 3.12.2014-2.1.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkovaltuuston 2.12.2014 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 3.12.2014-2.1.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 24 Kokouksen avaaminen 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 17.10.2012.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 17.10.2012. 1 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 7/2012 Aika Maanantaina 22. päivänä lokakuuta 2012 klo 18.-20.00 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Ismo

Lisätiedot

18 varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä eli yhteensä 22 valtuutettua. olleet jäsenet Luettelo sivulla 2.

18 varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä eli yhteensä 22 valtuutettua. olleet jäsenet Luettelo sivulla 2. Kirkkovaltuusto tark: HH S S-S PÖYTÄKIRJA 2 /26.5.2015/ 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika tiistai 26.5.2015 klo 18.00 19.32 Paikka Mikaelintalon kahvio Alkuhartaus Kirkkoherra Vesa Tuominen piti

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti. Kari Hentunen jäsen. Nina Johanna Rask jäsen Seppo Karjalainen jäsen

Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti. Kari Hentunen jäsen. Nina Johanna Rask jäsen Seppo Karjalainen jäsen KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 7. elokuuta 2013 Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä:

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(16) Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtokunta Kokous 2.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(16) Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtokunta Kokous 2.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(16) Aika Torstai 2.10.2014 klo 16.00-17.25 Paikka Kokoushuone Ateena, Seurakuntien talo Osallistujat Jäsenet Aumala, Olli puheenjohtaja Karttunen,

Lisätiedot

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ:

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: VIITASAAREN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: Halonen Juhani Helle Olli Hämäläinen Tuulikki Kananen Mauri Kananen Ulpu Kinnunen Pentti

Lisätiedot