ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1"

Transkriptio

1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanvaltuusto AIKA klo 19:00-21:50 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 16 Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja tarkastustapa 5 17 Asemakaavan muutos Ämmänkallion alueella 6 18 Asemakaavan muutos Leipätien ja Kauhaperkkiön 8 alueelle koskien tie- ja katualueiden rajauksia sekä liittymäjärjestelyjä 19 Sovintosopimus koskien Vattenfall Verkko Oy:n/Kalajoen 10 Sähkö Oy:n ja Vieska Energia Oy:n välisiä erimielisyyksiä ja riita-asioita 20 Raportti kunnan taloudellisesta tilanteesta Arviointikertomus Vuoden 2009 tilinpäätöksen hyväksyminen ja 16 vastuuvapauden myöntäminen 23 Valtuustoaloitteet 21

2 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Brax Anna-Leena 19:00-21:50 pj Isomaa Matti 19:00-21:50 I vpj Kähtävä Simo 19:00-21:50 II vpj Hannula Kaija Hemmilä Virpi Huttunen Pauli Isokääntä Marja Isotalus Juhani Jutila Eija Kauppila Pentti Mattila Tapio Nahkala Jarmo Nurkkala Sauli Simi Olavi Taka-Eilola Tuomo Takkunen Miika Tanska Teemu Vellonen Jukka Vierimaa Tapani 19:00-21:50 kunnanjohtaja Isotalus Anna-Liisa 19:00-21:50 pöytäkirjanpitäjä Pudas Veikko 19:00-21:50 varajäsen Alatalo Pentti 19:00-21:50 varajäsen Yliparkas Juhani 19:00-21:50 kamreeri Haapakoski Hannu 19:00-21:50 yhdyskuntainsinöö ri Joki-Erkkilä Pekka 19:00-21:50 tekninen johtaja POISSA Jokela Aino jäsen Kiimamaa Veikko jäsen Takalo Antti jäsen ALLEKIRJOITUKSET Anna-Leena Brax Puheenjohtaja Anna-Liisa Isotalus Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kaija Hannula Jukka Vellonen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

3 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kokouksen allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Alavieskan kunnan keskustoimistossa maanantaina klo 9-15.

4 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanvaltuusto Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kvalt Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja tarkastustapa Kvalt Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Antti Takalo ja Jukka Vellonen. Pöytäkirja tarkastetaan kunnanvirastossa Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Vellonen ja Kaija Hannula. Pöytäkirja tarkastetaan kunnanvirastossa

6 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Asemakaavan muutos Ämmänkallion alueella Khall Alavieskan keskustan läheisyyteen Ämmänkallion alueelle on laadittu asemakaavan muutosehdotus sekä kaavoitushankkeeseen liittyvä osal lis tu mis- ja ar viointisuunnitelma (OAS). Asemakaavan muutos liittyy keskustan lähellä sijaitsevien pientalotonttien kasvaneeseen ky syntään. Asemakaavan Muutoksella muutetaan asuinrivitalojen alueita (AR-1) asuinpientalojen korttelialueiksi (AO) sekä tarkiste taan Huhujantien varren korttelin 319 tonttien koko vastaamaan pa remmin kysyntää. Luonnosvaiheessa laadittiin kolme alustavaa vaihtoehtoista maankäyttöluonnosta VE1, VE1b ja VE2. Varsinaisen kaavoituksen lähtökohdaksi valittiin vaih toehto VE1b, missä rakentaminen Ämmänkallion alueella on osoitet tu Ämmänkalliontien varteen tien suuntaisesti yhteen riviin Ämmän kallion alarinteeseen. Huhujantien varren neljä erillispientalotonttia on yhdistetty kolmeksi tontiksi. Alueen raken nusoikeus on pysynyt samana kuin voimassa olevassa kaavassa eli e=0.20. Tonttikohtainen rakennusoikeus on hieman lisääntynyt. Äm mänkallion etelärinteeseen Kalliohaantien varteen on osoitettu kaksi erillispientalotonttia ja itärinteeseen Ämmänkalliontien varteen kuusi erillispientalotonttia. Rakennusryhmien väliin on jätetty pieni viher kaista. Rakennukset on pyritty sijoittamaan Ämmänkallion alarintei siin siten, että Ämmänkallion runsaspuustoinen lakialue on voitu jät tää virkistyskäyttöön. Selostus asemakaavan muutoksesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat esityslistan oheismateriaalina. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää asettaa asemakaavan muutosehdotuksen ja sii hen liit ty vän arviointi- ja osallistumissuunnitelman yleisesti nähtäville ja pyy tää siitä viranomaislausunnot. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Khall Asemakaavan muutosluonnos on ollut yleisesti nähtävillä Asemakaavan muutosehdotus, kaavaselostus ja luon nok sesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä niihin anne tut kaa voit ta jan vasti-

7 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ neet ovat esitys listan oheismateriaalina. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää asettaa asemakaavan muutosehdotuksen yleisesti nähtäville ja pyytää siitä viranomaislausunnot. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Khall Asemakaavan muutosehdotus on ollut yleisesti nähtävillä Asemakaavan muutosehdotus, kaavaselostus ja ehdotuksesta saadut lausunnot sekä niihin annetut kaavoittajan vastineet ovat esityslistan oheismateriaalina. Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto jaettiin kunnanhallituksen jäsenille kokouksessa ja merkittiin oheismateriaaliksi. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Kvalt Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielises ti.

8 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Asemakaavan muutos Leipätien ja Kauhaperkkiön alueelle koskien tie- ja katualueiden rajauksia sekä liittymäjärjestelyjä Khall Alavieskan keskustan alueelle on laadittu kaavaehdotus sekä kaavoitushankkeeseen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Asemakaavan muutos työ liittyy Alavieskan Keskustien parantamishankkeeseen. Muutok set koskevat lähinnä yleisen tiealueen ja katu-alueiden rajauksia ja tarvittavien ajoliittymien järjestämistä. Keskustien parannushank keen kiireellisyyden vuoksi kaavahanke asetetaan suoraan ehdotuk sena nähtäville ilman laatimisvaiheen kuulemista (kaavaluonnos). Tavoitteena on mahdollistaa Keskustien parannussuunnitelman toteuttaminen. Tie on tarkoitus uusia ja kunnostaa ja sen yhteyteen eteläpuolelle rakentaa erilli nen kevyenliikenteen väylä. Kaavamuutoksissa tie- ja katualueiden rajaukset on tehty tiesuunnitelmien pohjalta ja kaavaan on osoitettu tarvittavat liittymien paikat. Selostus asemakaavan muutoksesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat esityslistan oheismateriaalina. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää ryhtyä asemakaavan muuttamiseen edellä tekstissä selostetulla tavalla, asettaa ase ma kaa va eh do tuk sen ja siihen liit ty vän osal lis tu mis- ja ar viointi suun nitel man ylei sesti näh tä ville ja pyy tää sii tä vi ran omais lau sunnot. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Khall Asemakaavan muutosluonnos siihen liittyvine osallistumis- ja arviointisuunnitelmineen on ollut yleisesti nähtävillä Asemakaavan muutosehdotus, kaavaselostus ja saa dut lau sunnot ja muistutukset sekä niihin annetut kaavoittajan vasti neet ovat esityslistan oheismateriaalina. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää asettaa asemakaavan muutosehdotuksen yleisesti nähtäville ja pyytää siitä viranomaislausunnot. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

9 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Khall Asemakaavan muutosehdotus on ollut yleisesti nähtävillä Muutosehdotusta vastaan ei ole tehty muistutuksia eikä siitä ole myöskään saatu viranomaislausuntoja. Asemakaavan muutosehdotus ja kaavaselostus ovat esi tys listan oheismateriaalina. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Kvalt Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielises ti.

10 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Sovintosopimus koskien Vattenfall Verkko Oy:n/Kalajoen Sähkö Oy:n ja Vieska Energia Oy:n välisiä erimielisyyksiä ja riita-asioita Khall Ylivieskan - Raahen käräjäoikeus on antanut tuomionsa ns. liittymismaksujutuissa, joista ensin mainittu koskee liittymismaksuja Kalajoen Sähkö Oy:n osalta ja jälkimmäinen taas vastaavasti pääasiassa Nivalan kaupungin alueelle toimivien tai toimineiden sähkölaitosten osuutta. Sähkölaitosten omistajuus on eri liiketoimien seurauksena muuttunut useaan otteeseen. Käräjäoikeuden tuomioihin on mahdollisuus hakea muutosta Rovaniemen hovioikeudelta kuukauden kuluessa tuomion antopäivästä. Edelleen on mahdollista pyrkiä yhdessa Ylivieskan kaupungin kanssa löy tä mään liittymismaksujen palauttamista koskevaan riitaan osapuo lia tyy dyt tävä neu vot te lu rat kai su. Ala vieskan omistusosuus Vieska Ener gia Oy:ssä on 9,1 %. Lyhennelmät tuomioista on jaettu oheismateriaalina. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää merkitä tuomiot tiedoksi ja ni me tä neu vot telijat Vat ten fall Verkko Oy:n kanssa mahdollisesti käy täviä neu vot teluja var ten. Kunnanhallitus merkitsi tuomiot tiedoksi ja nimesi neuvottelijoiksi kunnanvaltuuston puheenjohtaja Anna-Leena Braxin, kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Matti Isomaan ja kunnanjohtaja Tapa ni Vierimaan. Khall Asiasta neuvoteltiin Tampereella Vattenfall Verkko Oy:n toimitiloissa Neuvotteluun osallistuivat edustajat Vattenfall Verkko Oy:stä, Kalajoen Sähkö Oy:stä, Vieska Energia Oy:stä sekä Alavieskan kunnan ja Ylivieskan kaupungin nimeämät neuvottelijat. Neuvottelussa päästiin yksimielisyyteen siitä, että laaditaan sovintosopimus, jolla sovitaan kaikki osapuolten väliset riita-asiat. Sopimusluonnos on esityslistan oheismateriaalina. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy neuvotellun sovintosopimuksen. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

11 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kvalt Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielises ti.

12 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Raportti kunnan taloudellisesta tilanteesta Khall Marraskuussa 2009 tekivät 12 valtuutettua ja varavaltuutettua valtuustoaloitteen, jossa esitettiin kunnanhallitukselle toimikunnan asettamisesta: (1) selvittämään perusteellisesti kunnan taloudellinen tilan ne (2) selvittämään mahdollisuudet jatkaa itsenäisenä kuntana (3) ja jos ainoaksi vaihtoehdoksi jäisi kuntaliitos a)toimikunta selvittäisi kuntaliitoksen edut ja haitat sekä b)kuntaliitoksen suunnan; Ylivieska, Kalajoki vai jokin laajempi alue Aloitteen tekijät mainitsevat aloitteen perusteluina kuntatalouden rajun heikkenemisen, velka määrän kasvun, muuttoliikkeen ja väestön ikärakenteen heikkenemi sen, verotulojen riittämättömyyden ja korkean veroprosentin. Aloit teessa todetaan myös kunnan taseeseen kertyneen kattamattoman alijäämän korkea määrä ja laaditun kattamissuunnitelman riittämät tömyys. Kunnanhallitus käsitteli aloitteen ja päätti asettaa 7-jäsenisen toimikunnan, johon nimettiin Anna-Leena Brax, Tapio Mattila, Sauli Nurkkala, Marja Iso kääntä, Tuomo Taka-Eilola, Juhani Yliparkas ja Tapani Vierimaa. Ensimmäisessä kokouksessaan toimikunta valitsi puheenjohtajaksi Anna-Leena Braxin ja sihteeriksi Tapani Vierimaan. Toimikunnan tehtäväksi annettiin ensi vaiheessa laatia selvitys kunnan taloudellisesta tilan teesta. Selvitykselle annettiin aikaan saakka. Valtuuston käsiteltäväksi selvitys on määrä esittää mennessä. Mikäli valtuusto toteaa selvitystyön perusteella, että kunnalla on edellytyk set jatkaa itsenäisenä kuntana, kuntaliitosselvitystä ei käynnistetä. Jos taas johtopäätös on, ettei Alavieska selviydy tulevaisuuden haasteista itsenäisenä kuntana, valtuusto päättää kuntaliitosselvityk sen käynnistämisestä ja selvitystä tekemään palkataan ulkopuolinen selvitysmies. Toimikunta on kokoontunut neljä kertaa. Selvitys koostuu väestön, elinkeinojen ja talouden pitkän aikavälin kehitystä kuvaavista tunnusluvuista ja aikasarjoista. Alavieskan kehitystä on verrattu Pyhäjoen, Sievin ja Vetelin vastaa viin tunnuslukuihin sekä koko maan asukkaan keskiar volukuihin. Näin on saatu vertailutietoa samantyyppisten lähialueen kuntien kehityksestä ja myös valtakunnallisesti saman kokoluokan kuntien keskiarvoihin suhteutettuna. Tiedot on koottu Tilastokeskuk sen, Suomen Kuntaliiton ja Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen tie tokannoista. Verrokkikuntien tilin-

13 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ päätöstiedot vuodelta 2009 on saa tu asianomaisista kunnista. Raportti on oheismateriaalina ja se esitellään kokouksessa. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus 1. käy alustavan keskustelun raportin sisällöstä ja merkitsee raportin tiedoksi 2. esittää raportin järjestettävälle valtuustoseminaarille tiedoksi ja keskusteltavaksi 3. käsittelee raportin uudelleen kokouksessaan ja tekee päätösesityksensä kokoontuvalle valtuustolle Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Khall Kunnanjohtaja: Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta säädetyn lain /169 1 :n mu kaan "Lain tarkoituksena on luoda edellytykset kunta- ja palvelurakenneuudistukselle. Uudistuksen tarkoituksena on kunnallisen kansanvallan lähtökohdista vahvistaa kunta- ja palvelurakennetta, kehittää palvelujen tuotantotapoja ja or ganisointia, uudistaa kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmiä sekä tarkistaa kuntien ja valtion välistä tehtäväjakoa siten, että kun tien vastuulla olevien palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen sekä kuntien kehittämiseen on vahva rakenteellinen ja taloudellinen pe rusta. Tarkoituksena on parantaa tuottavuutta ja hillitä kuntien me nojen kasvua sekä luoda edellytyksiä kuntien järjestämien palvelui den ohjauksen kehittämiselle. Lain tavoitteena on elinvoimainen ja toimintakykyinen sekä eheä kuntarakenne. Lisäksi tavoitteena on varmistaa koko maassa laadukkaat ja asukkaiden saatavilla olevat palvelut. palvelurakenteen on oltava kattava ja taloudellinen ja sen on mahdollistettava voimavarojen tehokas käyttö." Uudistuksen toteuttamisen keinoina lain 4 :ssä todetaan "Kun ta rakennetta vahvistetaan yhdistämällä kuntia ja liittämällä osia kun nista toisiin kuntiin. Kuntajaon muutokset toteutetaan ja niiden teke mistä tuetaan siten kuin kuntajakolaissa säädetään.

14 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Palvelurakenteita vahvistetaan kokoamalla kuntaa laajempaa väestöpohjaa edellyttäviä pal veluja ja lisäämällä kuntien yhteistoimintaa." Lain kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta voimaantulon yhteydessä myös Alavieskassa on käyty keskustelu siitä onko kunnassa tarvetta/valmiutta kuntaliitoksiin vai on ko tarkoituksenmukaisempi tapa huo leh tia palvelutuotannosta ha keutumalla yhteistoiminta-alueeseen, jo ka tuottaa/järjestää laajem paa väestöpohjaa vaativat, kuten mm. pe rus terveydenhuollon ja sii hen kiinteästi liittyvät sosiaalitoimen, palve lut. Käytyyn keskusteluun pohjautuen Alavieskassa on va littu kun tien yhteistoi minnan malli ja perustettu yhdessä Ni va lan, Sie vin ja Yli vieskan kanssa Peruspalvelukuntayhtymä Kal lio. Edellä esitettyyn ja kunnan talouden tilasta laadittuun selvitykseen perustuen kunnanhallitus esittää valtuustolle, ettei kuntaliitoselvitys tä käynnistetä. Vaikeasta taloustilanteesta ja ennakoita vissa olevista toimintaympäristön muu toksista huolimatta kun nalla on mahdollisuu det turvata asukkailleen lainsäädännön edel lyttämät palvelut myös tulevaisuudessa. Edelly tyksenä on, että kunta on nis tuu - kääntämään kunnan väestökehityksen kasvuun; tavoite 0,5-1,0 % vuotuinen väestönkasvu - vahvistamaan tulopohjaa ja kunnan verotuloja; tavoite euroa vuodessa - alentamaan sosiaali- ja terveystoimen kustannuksia; tavoite euroa vuodessa - kohottamaan kaikkien toimintojen tuottavuutta - hillitsemään kunnan velkaantumista niin, ettei lainamäärä enää olennaisesti kasva - nostamaan vuosikatteen sille tasolle, että se riittää kattamaan poistot ja taseeseen kertyneen alijäämän; vuosikatetavoite euroa Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Kvalt Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielises ti.

15 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Arviointikertomus Tark Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Esitys arviointikertomukseksi jaetaan kokouksessa. Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta päättää esittää valtuustolle arviointikertomuksen hyväksymistä. Tarkastuslautakunta hyväksyi arviointikertomuksen vuodelta 2009 ja päätti esittää sen valtuuston käsiteltäväksi. Kvalt Arviointikertomus liitteenä. Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielises ti.

16 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vuoden 2009 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Khall Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus, johon sisältyy henkilöstötilinpäätös. Kunnan on kuntalain 68a :ssä säädetyin edellytyksin laadittava myös konsernitilinpäätös, joka sisällytetään kunnan tilinpäätökseen. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpää tökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia sa malta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetieto jen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi kon sernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin va rojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja talou dellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kun nan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslas kelmassa tai rahoituslaskelmassa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä ta louden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Kunnanhallitus saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakun nan valmistelun jälkeen valtuuston käsiteltäväksi viimeistään kesä kuussa. Tilintarkastaja luovuttaa tarkastuslautakunnalle valtuustolle osoitetun tilintarkastuskertomuksen toukokuun loppuun mennessä. Tarkastuslautakunta antaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi val tuustolle ja tekee esityksen siitä, voidaanko

17 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Jos kunnan taseessa on katta matonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden ta sapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan ta loussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Tarkastuslauta kunta antaa arviointikertomuksensa valtuustolle erillisenä asiakohta na. Kunnan vuoden 2009 tilinpäätös muodostui huomattavasti talousarviota pa rem maksi. Valtuusto hyväksyi kunnalle vuoden 2009 talousarvion. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuusto hyväksyi myös kolmea vuotta koskevan talous suunnitelman. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksyttiin kun nan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla niiden valvonnan välineitä. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Valtuusto hyväksyi talousarvion tarkistamisen. Kunnan tuloslaskelma osoittaa, että toimintatuottoja kertyi yhteensä euroa eli 3,8 % enemmän kuin vuonna Toiminto tuottojen suurin erä on vuokratulot, joita kertyi 1,1 milj. euroa eli 54,5 % toi mintatuotoista. Myyntituottoja vuonna 2009 kertyi 0,8 milj. eu roa (37,6 % toiminta tuotoista). Maksutuottoja vuonna 2009 kertyi euroa (2,1 % toimintatuotoista), tukia ja avustuksia euroa (1,8 %) ja muita tuottoja euroa (4,0 %). Tilikauden toimintakulut olivat 14,5 milj. euroa. Vähennystä edellisvuoteen on 0,246 milj. eu roa, mikä prosenteissa merkitsee 1,7 % vähennystä. Toimintakulu jen suurin erä on palvelujen ostot 10,2 milj. euroa eli 70,3 % toimin takuluista. Vuonna 2009 henkilöstökulut olivat 3,4 milj. euroa (23,4 % toimintakuluista), aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,7 milj. euroa (5,0 %), avustukset 0,1 milj. euroa (0,7 %) sekä muut kulut 0,1 milj. eu roa (0,6 %). Toimintatuottojen ja toimintakulujen erotuksena syntyvä toimintakate oli 13,4 milj. euroa negatiivinen. Verotuloja kertyi vuonna 2009 yhteensä 6,1 milj. euroa. Vähennystä edellisvuoteen on 2,4 %. Kunnallista tuloveroa kertyi 5,6 milj. euroa, yhteisöveroa 0,2 milj. euroa. Kiinteistövero säilyi entisellä ta solla ja oli 0,2 milj. euroa. Valtionosuuksia kertyi 7,3 milj. euroa eli15,9 % enem män kuin vuonna Vuonna 2009 korkotuottoja kertyi ,35 euroa. Muita rahoitustuottoja kertyi ,84 euroa. Lainojen korkokulut vuonna 2009 oli-

18 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ vat euroa. Tuloslaskelman vuosikate oli ,61 euroa. Vuosikate oli suunnitelman mukaisia poisto ja suurempi. Suunnitelman mukaiset poistot olivat ,62 eu roa. Tilikauden ylijäämäksi muodostui euroa. Valtuuston hyväksymän vuoden 2008 tilinpäätöksen mukaan kunnan taseessa oli kattamatonta alijäämää Hyväksymisen jälkeen tilinpäätöstä vielä korjattiin tilintarkastajan antaman ohjeen mukaisesti kirjaamatta jääneen säästövakuutuksen korkotuotolla, määrältään Vuoden 2008 alijäämä pieneni vastaavalla summalla ja taseen alijäämäksi jäi Tilikauden käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 1,4 milj. euroa. Suurin in vestointikohde oli Kirkonkylän yhtenäiskoulun rakentaminen. Pitkäaikaista lainaa oli 7,069 milj. euroa eli euroa asukasta kohti (asukasluku 2 776). Vuotta aikaisemmin pitkäaikaista lai naa oli 4,789 milj. euroa eli asukasta kohti eu roa (asu kasluku 2 759). Tasekirja vuodelta 2009 on esityslistan oheismateriaalina. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2009 tilinpäätöksen, jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakun nan arvioitavaksi sekä saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että - tilikauden ylijäämä ,99 euroa kirjataan omaan pääomaan taseen yli-/alijäämätilille - valtuusto hyväksyy niiden sitovien määrärahojen ylitykset, joille ei aikaisemmin ole ylitysoikeutta myönnetty Kunnanhallitus oikeuttaa tekemään tilin päätökseen mahdolliset tekniset tarkistukset. Hyväksyttiin. Kvalt 22 Tark Kuntalain 73 :n tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpi to ja tilinpäätös. Tilintarkastajien on tarkastettava:

19 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ ) onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti; 2) onko kunnan tilinpäätös ja konsernitase laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä antavatko ne oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista; 3) ovatko valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot oikeita sekä 4) onko kunnan sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti. Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettä vät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Näihin kuuluu mm. tilintarkastus kertomus ja siihen liittyen vastuuvapauden myöntäminen. Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikau delta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastajat havaitsevat, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintar kastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon. Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuk sesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Tasekirja vuodelta 2009 on toimitettu lautakunnan jäsenille esityslistan mukana. Vuotta 2009 koskeva tilintarkastuskertomus jaetaan kokouksessa. Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta päättää esittää valtuustolle 1) että merkitään liitteenä oleva tilintarkastuskertomus tiedoksi 2) että hyväksytään vuoden 2009 tilinpäätös ja myönnetään kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapaus tilikaudella

20 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tarkastuslautakunta hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan esityksen. Kvalt Tasekirja, joka sisältää tilintarkastuskertomuksen, liitteenä. Todettiin, että vuoden 2009 toimintakate oli 12,5 milj. euroa negatiivi nen (esittelytekstissä virheellisesti 13,4 milj. euroa). Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti - että tilikauden ylijäämä ,99 euroa kirjataan omaan pääomaan taseen yli-/alijäämätilille - hyväksyä niiden sitovien määrärahojen ylitykset, joille ei aikaisemmin ole ylitysoikeutta myönnetty - merkitä liitteenä olevan tilintarkastuskertomuksen tiedoksi - hyväksyä vuoden 2009 tilinpäätöksen ja myöntää kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapaus tilikaudelta Talousjohtaja Urho Möller esitteli ennen asian käsittelyä Peruspalvelukuntayhtymä Kal lion vuoden 2009 tilinpäätöstä ja vuoden 2010 osavuosikatsausta valtuustolle.

21 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanvaltuusto Valtuustoaloitteet Kvalt Valtuustoaloitteita ei jätetty.

22 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä(t) MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös Pykälät 15-16, 21, 23 HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet xxxx VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja vali- Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. tusaika Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valitusviranomaisen postiosoite Oulun hallinto-oikeus PL 189, Oulu Kunnallisvalitus, pykälät 17-20, 22 Hallintovalitus, pykälät xxxx Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät xxxx xxxx Valituskirjelmä Valitusasiakirjojen toimittaminen Sivu käyntiosoite Isokatu 4, Oulu Valitusaika 30 päivää Valitusaika xxxx päivää Valitusaika xxxx päivää Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, va lituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan kohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannus-aatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä ar kipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä en nen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vas tuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jä tettävä niin ajoissa, että ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päätty mistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Jos valitusasiakirjat on toimitettava muulle kuin vali tusviranomaiselle, vastaanottajan ni mi, osoi te ja pos ti osoi te Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voi massa oleva oikeuden käyntimaksu, 82 euroa/ Liitetään pöytäkirjaan

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 Kunnanhallitus 14.12.2010 AIKA 14.12.2010 klo 12:00-16:20 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 157 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 158 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 Kunnanvaltuusto 09.06.2009 AIKA 09.06.2009 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 67 37

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala,

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala, Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/2014 371 Kunnanhallitus 08.12.2014 Aika 08.12.2014 klo 18:00-21:39 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 197-210 Otsikko Sivu 197 Tero Annolan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PÖYTÄKIRJA 6/2013 65 Tarkastuslautakunta 20.06.2013 AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PAIKKA Haapajärven kaupungintalo, kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot