Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry ESITYS 1 (18)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry ESITYS 1 (18)"

Transkriptio

1 Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry ESITYS 1 (18) Hallitus ESITYS URSAN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMISEKSI Sisältö 1 Johdanto Perustelut Viestintä ja nuorisotoiminta (muutetaan 2 :n 2 momentin 1 luetelmakohta ja lisätään uusi 2 luetelmakohta) Jäsenmaksun maksamatta jättäminen (muutetaan 5 :n 2 momentti) Ehdokkaiden asettaminen ja nimitysvaliokunta (muutetaan 6 :n 3 ja 5 momentti) Hallituksen päätökseen vaadittava enemmistö (muutetaan 7 :n 2 momentti) Toiminnantarkastaja ja toiminnantarkastuskertomus (muutetaan 8 :n 2 momentti, 4 momentin 5 kohta ja 5 momentin 6 kohta) Henkilökohtainen suhteellinen vaali (muutetaan 9 :n 2 4 momentti ja lisätään 9 :ään uusi 5 momentti) Toiminnantarkastus (muutetaan 10 ) Yhdistyksen nimen kirjoittaminen (muutetaan 11 ) Liite 1: Hallituksen esitys sääntöjen muuttamiseksi Liite 2: Voimassa olevat säännöt JOHDANTO Jäseniltä tulleen aloitteen perusteella Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry:n hallitus esittää, että sääntöjen hallituksen jäsenten valintaa koskeviin määräyksiin tehtäisiin muutoksia. Nimitysvaliokunnan oikeus tehdä ehdotuksia rajattaisiin samalla tavoin kuin muiden yhdistyksen jäsenten (6 :n 3 momentti) ja hallituksen jäseniä ja varajäseniä valittaessa otettaisiin käyttöön henkilökohtainen suhteellinen vaali (9 :n 2 3 momentti). Nimitysvaliokunnan asettaminen määrättäisiin pakolliseksi (6 :n 5 momentti). Lisäksi hallitus esittää, että samalla toimintamuotojen luettelo päivitettäisiin (2 :n 2 momentti), jäsenmaksun maksamatta jättämistä koskevia määräyksiä ajanmukaistettaisiin (5 :n 2 momentti), äänestyksissä ja vaaleissa vaadittavaa enemmistöä koskevat määräykset päivitettäisiin vastaamaan kokouskäytäntöä (7 :n 2 momentti ja ehdotettu 9 :n 4 momentti), sääntöihin lisättäisiin määräykset toiminnantarkastuksesta (8 ja 10 ) ja yhdistyksen nimen kirjoittamista koskevia määräyksiä helpotettaisiin (11 ).

2 Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry 2 2 PERUSTELUT Seuraavassa esitellään ehdotetut sääntömuutokset ja niiden perustelut. Muutokset on kuvattu rinnakkaistekstien avulla. Vasemmanpuoleisella palstalla ovat voimassa olevat säännöt ja oikeanpuoleisella palstalla on hallituksen esitys uusiksi säännöiksi. Voimassa oleviin sääntöihin on merkitty kursiivilla poistettavaksi ehdotettavat osat, ehdotetuista säännöistä on puolestaan kursivoitu muutetut ja lisätyt osat. Hallituksen varsinainen esitys sääntöjen muutoksiksi on liitteenä 1, voimassa olevat säännöt liitteenä Viestintä ja nuorisotoiminta (muutetaan 2 :n 2 momentin 1 luetelmakohta ja lisätään uusi 2 luetelmakohta) Voimassa olevat säännöt 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu (2 mom.) Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa valistustoimintaa järjestämällä esitelmä- ja muita yleisötilaisuuksia, kursseja, näyttelyitä sekä tähti- ja planetaarionäytöksiä; harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa; voi harjoittaa alaansa liittyvää tutkimusta; pitää yllä havaintokeskusta, tähtitorneja ja kirjastoa; pitää yllä yhteyksiä Suomessa ja ulkomailla toimiviin vastaaviin järjestöihin; tekee alaansa liittyviä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja; hankkii jäsentensä käyttöön tähtitieteellistä kirjallisuutta ja materiaalia; sekä toimii muillakin vastaavilla tavoilla. Ehdotus 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu (2 mom.) Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa valistustoimintaa järjestämällä esitelmä- ja muita yleisötilaisuuksia, kursseja, näyttelyitä sekä tähti- ja planetaarionäytöksiä sekä toteuttamalla viestintää; järjestää nuorten kerhoja ja leirejä sekä harjoittaa muuta alaansa liittyvää nuorisotoimintaa; harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa; voi harjoittaa alaansa liittyvää tutkimusta; pitää yllä havaintokeskusta, tähtitorneja ja kirjastoa; pitää yllä yhteyksiä Suomessa ja ulkomailla toimiviin vastaaviin järjestöihin; tekee alaansa liittyviä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja; hankkii jäsentensä käyttöön tähtitieteellistä kirjallisuutta ja materiaalia; sekä toimii muillakin vastaavilla tavoilla. Sääntöjen 2 :n 2 momentissa määrätään yhdistyksen toimintamuodoista. Tarkoituksena on, että määräyksen luettelo olisi kohtuullisen kattava

3 Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry 3 ja ajantasainen. Tämän vuoksi ensimmäiseen luetelmakohtaan lisättäisiin maininta viestinnän toteuttamisesta. Viestinnällä tarkoitetaan esimerkiksi yhdistyksen verkkopalveluita (esimerkiksi ja viestintää sosiaalisessa mediassa ja osallistumista kansalaiskeskusteluun. Lisäksi määräykseen lisättäisiin uusi toinen luetelmakohta, jossa mainittaisiin erikseen yhdistyksen nuorisotoiminta. Siihen kuuluvat muun muassa nuorten kerhot, kurssit sekä Tähti- ja muut leirit. Yhdistys voi harjoittaa muutakin nuorisotoimintaa, jonka tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten luonnontieteellistä ajattelua ja maailmankuvaa taikka joka muutoin toteuttaa yhdistyksen tarkoitusta. 2.2 Jäsenmaksun maksamatta jättäminen (muutetaan 5 :n 2 momentti) Voimassa olevat säännöt 5 Jäsenen eroaminen ja erottaminen (2 mom.) Hallitus voi toimintavuoden päätyttyä erottaa jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen. Jäsenlehden lähettäminen jäsenelle voidaan keskeyttää, jos toimintavuoden jäsenmaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Ehdotus 5 Jäsenen eroaminen ja erottaminen (2 mom.) Hallitus voi toimintavuoden päätyttyä erottaa jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen. Jäsenlehden toimittaminen jäsenelle voidaan keskeyttää, jos toimintavuoden jäsenmaksua ei ole maksettu viimeistään eräpäivänä. Momentissa määrätään jäsenmaksun maksamatta jättämiseen liittyvistä ns. yhdistysoikeudellisista kurinpitotoimista. Kurinpitoa koskevien määräysten on pääsääntöisesti sisällyttävä yhdistyksen sääntöihin. Ursan jäsenlehti Tähdet ja avaruus on nykyisin saatavilla paitsi paperimuodossa, myös digilehtenä yhdistyksen verkkosivuilla. Määräys muutettaisiin tekniikkaneutraaliksi (lähettäminen -> toimittaminen). Jatkossa myös esimerkiksi digilehden toimittaminen jäsenelle voitaisiin keskeyttää. Virkkeen loppuun tehtäisiin kielellinen korjaus, jonka mukaan jäsenmaksu tulee maksaa viimeistään eräpäivänä. Voimassa olevissa säännöissä käytetty ilmaisu "eräpäivään mennessä" on monitulkintainen: sen voi tulkita tarkoittavan, että jäsenmaksu tulisi maksaa jo ennen eräpäivää. Riittävää on kuitenkin jäsenmaksun maksaminen eräpäivän aikana. 2.3 Ehdokkaiden asettaminen ja nimitysvaliokunta (muutetaan 6 :n 3 ja 5 momentti) Voimassa olevat säännöt 6 Hallitus (3 mom.) Vaalikelpoisia ovat ainoastaan ne ehdokkaat, 1) joiden valitsemista kyseessä olevaan tehtävään vähintään Ehdotus 6 Hallitus (3 mom.) Vaalikelpoisia ovat ainoastaan ne ehdokkaat, joiden valitsemista kyseessä olevaan tehtävään hallituksen ni-

4 Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry 4 kolme yhdistyksen jäsentä on kirjallisesti ehdottanut yhdistyksen hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen kokousta ja jotka ovat viimeistään mainittuna ajankohtana toimittaneet hallitukselle päivätyn ja allekirjoitetun suostumuksensa tehtävään taikka 2) joita hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa. (5 mom.) Hallitus edustaa yhdistystä ja johtaa sen toimintaa, valitsee yhdistyksen toimihenkilöt, kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset sekä hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja varoja. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan sekä sihteerin, yhdistyksen johtavan toimihenkilön, varainhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt keskuudestaan tai ulkopuoleltaan. Hallitus voi asettaa nimitysvaliokunnan ja tarvittaessa muitakin valiokuntia, joiden jäsenet se valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan. Hallitus voi päättää yhdistyksen irtaimen ja kiinteän omaisuuden hankkimisesta, myymisestä, vaihtamisesta, kiinnittämisestä ja panttaamisesta. mitysvaliokunta tai vähintään kolme yhdistyksen jäsentä on kirjallisesti ehdottanut yhdistyksen hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen kokousta ja jotka ovat viimeistään mainittuna ajankohtana toimittaneet hallitukselle päivätyn ja allekirjoitetun suostumuksensa tehtävään. (5 mom.) Hallitus edustaa yhdistystä ja johtaa sen toimintaa, valitsee yhdistyksen toimihenkilöt, kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset sekä hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja varoja. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan sekä sihteerin, yhdistyksen johtavan toimihenkilön, varainhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt keskuudestaan tai ulkopuoleltaan. Hallitus asettaa nimitysvaliokunnan ja tarvittaessa muitakin valiokuntia, joiden jäsenet se valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan. Hallitus voi päättää yhdistyksen irtaimen ja kiinteän omaisuuden hankkimisesta, myymisestä, vaihtamisesta, kiinnittämisestä ja panttaamisesta. Pykälän 3 momentissa määrätään ehdokkaiden asettamisesta hallituksen vaaliin. Määräystä muutettaisiin niin, että myös hallituksen nimitysvaliokunnan olisi tehtävä ehdotuksensa viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen kokousta. Nimitysvaliokunnan ehdottamien henkilöiden olisi myös toimitettava päivätty ja allekirjoitettu suostumuksensa tehtävään viimeistään mainittuna ajankohtana. Tarkoituksena on, että säännöt kohtelevat nimitysvaliokuntaa ja muita jäseniä tasavertaisesti. Valiokunta kuten jäsenetkään ei voisi näin ollen muuttaa ehdotustaan kolmen viikon aikana ennen kokousta eikä myöskään kokouksen aikana. Sääntömääräys ei estä valiokuntaa tai jäseniä oikaisemasta ehdotustaan määräajan jälkeen, jos ehdotuksessa on virheitä tai puutteita. Hallitus voi myös sallia, että ehdottajat tekevät esimerkiksi ehdokkaan tietoja tai perusteluja koskevia tarkistuksia. Ehdokasta ei kuitenkaan voi korvata toisella ehdokkaalla.

5 Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry 5 Pykälän 5 momentissa määrätään muun muassa nimitysvaliokunnan asettamisesta. Koska kaikki ehdotukset hallitukseen valittaviksi henkilöiksi olisi jatkossa tehtävä ennen kolmen viikon määräaikaa, olisi nimitysvaliokunnan asettaminen jatkossa pakollista. Tarkoituksena on pyrkiä varmistamaan, että vaalissa on aina riittävä määrä päteviä ehdokkaita. 2.4 Hallituksen päätökseen vaadittava enemmistö (muutetaan 7 :n 2 momentti) Voimassa olevat säännöt 7 Hallituksen kokoukset (2 mom.) Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan tulee ratkaisuksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Ehdotus 7 Hallituksen kokoukset (2 mom.) Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Vaalissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan tulee ratkaisuksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Pykälän 2 momentissa määrätään hallituksen päätöksentekoon sisältyvissä äänestyksissä vaadittavasta enemmistöstä. Sääntömääräykseen tehtäisiin selventävä kielellinen muutos ja määräys muutettaisiin vaalien osalta vastamaan kokouskäytäntöä. Ilmaisu "yksinkertainen äänten enemmistö" on monitulkintainen. Sen voi tulkita tarkoittavan ehdotonta enemmistöä (=yli puolten annetuista äänistä on kannatettava ehdotusta). Toisaalta ilmausta on käytetty tarkoittamaan myös suhteellista enemmistöä, jossa valituksi tulee se ehdotus, joka saa eniten ääniä. Kokouskäytännössä äänestyksissä on edellytetty ehdotonta enemmistöä, vaaleissa kuitenkin suhteellista enemmistöä. Tämä merkitsee, että toimitettaessa yksittäistä henkilöä tai tehtävää koskeva vaali, ei vaalissa järjestetä toista kierrosta eniten ääniä saaneiden ehdokkaiden välillä. On huomattava, että momentti ei sisällä määräystä, jonka mukaan äänten mennessä tasan vaalin ja suljetun lippuäänestyksen ratkaisisi arpa (vrt. ehdotettu 9 :n 4 momentin viimeinen virke ja voimassa olevien sääntöjen 3 :n 3 virke). Tarkoituksena on, että hallituksen päätöksenteossa puheenjohtajan mielipide ratkaisee tasatilanteessa myös vaalin ja suljetun lippuäänestyksen. 2.5 Toiminnantarkastaja ja toiminnantarkastuskertomus (muutetaan 8 :n 2 momentti, 4 momentin 5 kohta ja 5 momentin 6 kohta) Voimassa olevat säännöt 8 Yhdistyksen kokoukset (2 mom.) Ylimääräinen yhdis- Ehdotus 8 Yhdistyksen kokoukset (2 mom.) Ylimääräinen yhdis-

6 Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry 6 tyksen kokous pidetään, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka jos vähintään 30 jäsentä tai yksi kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä tai tilintarkastaja sitä ilmoittamaansa asiaa varten hallitukselta kirjallisesti pyytää. (4 mom.) Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 5) käsitellään edellisen tilikauden tilintarkastuskertomus; (5 mom.) Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 6) valitaan seuraavalle tilikaudelle kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varatilintarkastajaa; tyksen kokous pidetään, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka jos vähintään 30 jäsentä, yksi kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä, tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja sitä ilmoittamaansa asiaa varten hallitukselta kirjallisesti pyytää. (4 mom.) Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 5) käsitellään edellisen tilikauden tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus; (5 mom.) Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 6) valitaan seuraavalle tilikaudelle tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja; Pykälään lisättäisiin maininta toiminnantarkastajasta, varatoiminnantarkastajasta ja toiminnantarkastuskertomuksesta. Voimassa olevien sääntöjen mukaan yhdistyksen on valittava kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varatilintarkastajaa. Yhdistyslain siirtymäsäännöksen (säädöskokoelma 678/2010) mukaan yhdistys, joka on (tilintarkastuslain nojalla) velvollinen valitsemaan tilintarkastajan ja jonka sääntöihin on otettu ennen määräys useammasta tilintarkastajasta, voi valita toiseksi tarkastajaksi toiminnantarkastajan. Ursassa on hyödynnetty siirtymäsäännöksen tarjoamaa mahdollisuutta ja valittu tilikaudesta 2011 lähtien yksi tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja sekä heille varahenkilöt. Säännöt muutettaisiin vastaamaan nyt tätä käytäntöä. Yhdistyslain 8 :n mukaan yhdistyksen säännöissä on mainittava yhdistyksen tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien lukumäärä tai vähimmäis- ja enimmäismäärä sekä toimikausi (5 kohta) sekä milloin yhdistyksen tilintarkastajat ja toiminnantarkastajat valitaan. Toiminnantarkastuksesta säädetään lain 38 a :ssä. Säännöksen 4 momentin mukaan toiminnantarkastajan on annettava tarkastuksestaan kirjallinen toiminnantarkastuskertomus tilinpäätöksestä päättävälle yhdistyksen tai valtuutettujen kokoukselle. Ursassa kertomus käsiteltäisiin kevätkokouksessa.

7 Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry 7 Toiminnantarkastajan on oltava luonnollinen henkilö (yhdistyslaki 38 a 2 momentti). Selvyyden vuoksi voidaan todeta, että tilintarkastajaksi ja/tai varatilintarkastajaksi voitaisiin kuitenkin valita myös tilintarkastusyhteisö. 2.6 Henkilökohtainen suhteellinen vaali (muutetaan 9 :n 2 4 momentti ja lisätään 9 :ään uusi 5 momentti) Voimassa olevat säännöt 9 Äänioikeus ja päätöksenteko yhdistyksen kokouksessa (2 mom.) Äänestys yhdistyksen kokouksessa on avoin, ellei kokous toisin päätä. Jos suljettua lippuäänestystä vaalissa pyydetään, on sellainen pantava toimeen. Ehdotus 9 Äänioikeus ja päätöksenteko yhdistyksen kokouksessa (2 mom.) Äänestys yhdistyksen kokouksessa on avoin, ellei kokous toisin päätä. Vaali toimitetaan suljetuin lipuin, jos vähintään yksi äänioikeutettu sitä vaatii. Suhteellinen vaali toimitetaan aina suljetuin lipuin. (3 mom.) Jos valittavana on kaksi tai useampia hallituksen jäseniä tai varajäseniä, vaali suoritetaan noudattaen suhteellista vaalitapaa. Tällöin vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden äänen, toisena olevan puoli ääntä, kolmantena olevan yhden kolmasosan ääntä ja niin edelleen ja valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä. Kukin äänioikeutettu voi äänestää enintään niin monta ehdokasta kuin on täytettäviä paikkoja. (3 mom. 1 virke) Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, paitsi näiden sääntöjen 12 ja 13 :ssä mainituissa asioissa. (3 mom. 2 virke) Äänten men- (4 mom.) Yhdistyksen päätökseksi tulee, jollei näiden sääntöjen 12 tai 13 :ssä taikka yhdistyslaissa (503/1989) toisin määrätä tai säädetä, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Vaalissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet.

8 Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry 8 nessä tasan tulee ratkaisuksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaalin ja suljetun lippuäänestyksen ratkaisee kuitenkin arpa. (4 mom.) Yhdistyksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat ja jonka kokouksen valitsemat pöytäkirjantarkastajat allekirjoituksellaan vahvistavat. Äänten mennessä tasan tulee ratkaisuksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaalin ja suljetun lippuäänestyksen ratkaisee kuitenkin arpa. (5 mom.) Yhdistyksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat ja jonka kokouksen valitsemat pöytäkirjantarkastajat allekirjoituksellaan vahvistavat. Säännöissä määrättäisiin, että kun valittavana on kaksi tai useampia hallituksen jäseniä tai varajäseniä, valinta tehtäisiin henkilökohtaisella suhteellisella vaalilla. Suhteellisella vaalitavalla taataan, että valinta tapahtuu ehdokkaita kannattavien ryhmien voimasuhteiden mukaisesti. Yhdistyslain 29 :n 4 momentin mukaan suhteellinen vaali toimitetaan suljetuin lipuin taikka tietoliikenneyhteyttä tai muuta teknistä apuvälinettä käytettäessä vastaavalla teknisellä menetelmällä. Säännös on pakottava, minkä johdosta sääntöjen 9 :n 2 momenttiin lisättäisiin määräys, jonka mukaan suhteellinen vaali toimitetaan aina suljetuin lipuin. Sääntöjen 9 :n 3 momentissa määrättäisiin suhteellisen vaalin käyttöedellytyksistä sekä siitä, miten vaali toimitetaan. Suhteellista vaalia käytettäisiin vain vaaleissa, joissa samalla vaalilla valitaan kaksi tai useampia hallituksen jäseniä tai varajäseniä. Suhteellista vaalia ei siten käytettäisi esimerkiksi valittaessa hallituksen puheenjohtajaa taikka varajäsentä, jos varajäseniä on päätetty valita vain yksi. Vastaavasti jos samassa kokouksessa valitaan yksi hallituksen jäsen lyhyemmälle toimikaudelle ja useampia jäseniä pidemmälle toimikaudelle, suhteellista vaalia käytettäisiin vain jälkimmäisessä vaalissa. Vaikka (useiden) varajäsenten vaalissa varajäsenet valitaan muodollisesti yksittäisiin tehtäviin (ensimmäinen varajäsen, toinen varajäsen, kolmas varajäsen), toimitettaisiin tämä vaali kuitenkin suhteellisena, jos varajäsenet päätetään valita kutsuttavaksi heidän äänimääränsä osoittamassa järjestyksessä ja kaikki varajäsenet valitaan samalla kertaa. Muut vaalit (esim. yksittäisten hallituksen jäsenten tai varajäsenten vaalit samoin kuin kokousvirkailijoiden, tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien vaalit) toimitettaisiin enemmistövaaleina. Yhdistyslain 29 :n 2 momentin mukaan jos vaali sääntöjen mukaan on toimitettava suhteellisena vaalina, säännöissä on määrättävä, miten vaali tällöin toimitetaan. Säännöksen 3 momentin 3 kohdan mukaan suhteellinen vaali voidaan säännöissä määrätä toimitettavaksi ehdokaslistoja käyttämättä siten, että vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden äänen, toisena olevan puoli ääntä, kolmantena olevan

9 Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry Toiminnantarkastus (muutetaan 10 ) yhden kolmasosan ääntä ja niin edelleen ja valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä. Ursassa käyttöön otettava malli vastaisi tätä henkilökohtaista suhteellista vaalia. Säännöissä määrättäisiin lisäksi äänioikeutetun antamien äänien enimmäismäärästä (3 momentin viimeinen virke). Kukin äänioikeutettu voisi äänestää enintään niin monta ehdokasta kuin on täytettäviä paikkoja. Jos tästä ei annettaisi nimenomaista määräystä, voisi määrä jäädä epäselväksi (täytettävien paikkojen lukumäärä vai asetettujen ehdokkaiden lukumäärä). Ehdotetussa 4 momentissa määrättäisiin yhdistyksen kokouksen päätöksenteossa vaadittavasta enemmistöstä. Määräykset muutettaisiin vastaamaan yhdistyksen kokouskäytäntöä. Kuten edellä kohdassa 2.4 (7 :n 2 momentin muuttaminen) on kuvattu, ilmaisu "yksinkertainen äänten enemmistö" on monitulkintainen. Äänestyksissä edellytettäisiin pääsääntöisesti ehdotonta enemmistöä ja tietyissä poikkeustapauksissa määräenemmistöä (12 ja 13 sekä yhdistyslain säännökset), vaalissa riittäisi suhteellinen enemmistö. Sääntöjen 12 :ssä määrätään sääntöjen muuttamisessa vaadittavasta määräenemmistöstä, 13 :ssä puolestaan yhdistyksen purkamisesta. Kummassakin tapauksessa päätöksenteko edellyttää, että vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä kannattaa ehdotusta. Sääntöihin lisättäisiin lisäksi viittaus yhdistyslakiin, joka sisältää säännöksiä määräenemmistöistä. Yhdistyslain 27 :n 1 momentin 3 kohdan mukaan myös yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa edellytetään, että ehdotusta on kannattanut vähintään kolmen neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä. Muutoksen tarkoituksena on selventää, että tämä määräenemmistövaatimus koskee jatkossa myös Ursaa. Voimassa olevat säännöt 10 Toimintavuosi, tilikausi ja tilintarkastus Yhdistyksen toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Ehdotus 10 Toimintavuosi, tilikausi ja tilintarkastus Yhdistyksen toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan on annettava kirjalliset kertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Pykälään lisättäisiin maininta toiminnantarkastajasta ja toiminnantarkastuskertomuksesta. Sana "lausunto" korvattaisiin sanalla "kertomus",

10 Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry 10 koska voimassa olevan lainsäädännön mukaan sekä toiminnantarkastaja että tilintarkastaja antavat toiminnastaan kertomukseksi otsikoidun asiakirjan. Tarkoituksena on, että toiminnantarkastuksen määräajat olisivat samat kuin tilintarkastuksella. Toiminnantarkastaja antaa tarkastuksestaan erillisen kertomuksen, jonka sisältö määräytyy yhdistyslain 38 a :n mukaan. 2.8 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen (muutetaan 11 ) Voimassa olevat säännöt 11 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksi muuta hallituksen määräämää henkilöä, aina kaksi yhdessä. Yhdistyksen nimen kirjoittajista ainakin toisen on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Ehdotus 11 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksi muuta hallituksen määräämää henkilöä, aina kaksi yhdessä. Sääntömääräyksestä poistettaisiin vaatimus, jonka mukaan yhdistyksen nimen kirjoittajista ainakin toisen on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Jatkossa yhdistyksen nimen voisivat siten kirjoittaa myös kaksi muuta hallituksen määräämää henkilöä yhdessä. Käytännössä hallitus on määrännyt nimenkirjoittajiksi yhdistyksen toimitusjohtajan ja varainhoitajan, jotka työskentelevät Ursan toimistolla. Yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat sitä vastoin luottamushenkilöitä, jotka hoitavat tehtäviään omien toimiensa ohella. Tarkoituksena on joustavoittaa allekirjoituskäytäntöä, jotta esimerkiksi kiireellisiin apurahahakemuksiin saadaan yhdistyksen virallinen allekirjoitus ilman erillisen kuriirin käyttöä.

11 Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry 11 LIITE 1: HALLITUKSEN ESITYS SÄÄNTÖJEN MUUTTAMISEKSI Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry:n pidetyn kevätkokouksen päätöksen mukaisesti muutetaan yhdistyksen sääntöjen 2 :n 2 momentin ensimmäinen luetelmakohta, 5 :n 2 momentti, 6 :n 3 ja 5 momentti, 7 :n 2 momentti, 8 :n 2 momentti, 4 momentin 5 kohta ja 5 momentin 6 kohta, 9 :n 2 4 momentti, 10 ja 11 sekä lisätään 2 :n 2 momenttiin uusi toinen luetelmakohta, jolloin 2 8 luetelmakohdat siirtyvät 3 9 luetelmakohdiksi, ja 9 :ään uusi 5 momentti seuraavasti: 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa valistustoimintaa järjestämällä esitelmä- ja muita yleisötilaisuuksia, kursseja, näyttelyitä sekä tähti- ja planetaarionäytöksiä sekä toteuttamalla viestintää; järjestää nuorten kerhoja ja leirejä sekä harjoittaa muuta alaansa liittyvää nuorisotoimintaa; harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa; voi harjoittaa alaansa liittyvää tutkimusta; pitää yllä havaintokeskusta, tähtitorneja ja kirjastoa; pitää yllä yhteyksiä Suomessa ja ulkomailla toimiviin vastaaviin järjestöihin; tekee alaansa liittyviä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja; hankkii jäsentensä käyttöön tähtitieteellistä kirjallisuutta ja materiaalia; sekä toimii muillakin vastaavilla tavoilla. 5 Jäsenen eroaminen ja erottaminen Hallitus voi toimintavuoden päätyttyä erottaa jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen. Jäsenlehden toimittaminen jäsenelle voidaan keskeyttää, jos toimintavuoden jäsenmaksua ei ole maksettu viimeistään eräpäivänä. 6 Hallitus Vaalikelpoisia ovat ainoastaan ne ehdokkaat, joiden valitsemista kyseessä olevaan tehtävään hallituksen nimitysvaliokunta tai vähintään kolme yhdistyksen jäsentä on kirjallisesti ehdottanut yhdistyksen hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen kokousta ja jotka ovat viimeistään mainittuna ajankohtana toimittaneet hallitukselle päivätyn ja allekirjoitetun suostumuksensa tehtävään. Hallitus edustaa yhdistystä ja johtaa sen toimintaa, valitsee yhdistyksen toimihenkilöt, kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset sekä hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja varoja. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan sekä sihteerin, yhdistyksen johtavan toimihenkilön, varainhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt keskuudestaan tai ulkopuoleltaan. Hallitus asettaa nimitysvaliokunnan ja tarvittaessa muitakin valiokuntia, joiden jäsenet se valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan. Hallitus voi päättää yhdistyksen irtaimen ja kiinteän omaisuuden hankkimisesta, myymisestä, vaihtamisesta, kiinnittämisestä ja panttaamisesta.

12 Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry 12 7 Hallituksen kokoukset Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Vaalissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan tulee ratkaisuksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. 8 Yhdistyksen kokoukset Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka jos vähintään 30 jäsentä, yksi kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä, tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja sitä ilmoittamaansa asiaa varten hallitukselta kirjallisesti pyytää. Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 5) käsitellään edellisen tilikauden tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus; Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 6) valitaan seuraavalle tilikaudelle tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja; 9 Äänioikeus ja päätöksenteko yhdistyksen kokouksessa Äänestys yhdistyksen kokouksessa on avoin, ellei kokous toisin päätä. Vaali toimitetaan suljetuin lipuin, jos vähintään yksi äänioikeutettu sitä vaatii. Suhteellinen vaali toimitetaan aina suljetuin lipuin. Jos valittavana on kaksi tai useampia hallituksen jäseniä tai varajäseniä, vaali suoritetaan noudattaen suhteellista vaalitapaa. Tällöin vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden äänen, toisena olevan puoli ääntä, kolmantena olevan yhden kolmasosan ääntä ja niin edelleen ja valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä. Kukin äänioikeutettu voi äänestää enintään niin monta ehdokasta kuin on täytettäviä paikkoja. Yhdistyksen päätökseksi tulee, jollei näiden sääntöjen 12 tai 13 :ssä taikka yhdistyslaissa (503/1989) toisin määrätä tai säädetä, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Vaalissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan tulee ratkaisuksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaalin ja suljetun lippuäänestyksen ratkaisee kuitenkin arpa. Yhdistyksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat ja jonka kokouksen valitsemat pöytäkirjantarkastajat allekirjoituksellaan vahvistavat. 10 Toimintavuosi, tilikausi ja tilintarkastus Yhdistyksen toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan on annettava kirjalliset kertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

13 Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry Yhdistyksen nimen kirjoittaminen Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksi muuta hallituksen määräämää henkilöä, aina kaksi yhdessä. Tämä sääntöjen muutos tulee voimaan, kun se merkitään yhdistysrekisteriin. Yhdistyksen sisäisessä toiminnassa muutettuja sääntöjä noudatetaan vuoden 2015 kevätkokouksen päättymisestä alkaen, kuitenkin enintään ennakkotarkastuspäätöksen voimassaoloajan loppuun (yhdistyslain 55 :n 4 momentti).

14 Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry 14 LIITE 2: VOIMASSA OLEVAT SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry, ja yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Ruotsin kielellä yhdistyksen nimi on Astronomiska föreningen Ursa rf. Epävirallinen englanninkielinen nimi on Ursa Astronomical Association. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota jäsenilleen ja yleisölle selkeä ja nykyaikainen käsitys maailmankaikkeudesta, toimia tähtitieteen ja lähialojen harrastuksen edistämiseksi sekä edistää alansa kouluopetusta ja aikuiskasvatusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa valistustoimintaa järjestämällä esitelmä- ja muita yleisötilaisuuksia, kursseja, näyttelyitä sekä tähti- ja planetaarionäytöksiä; harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa; voi harjoittaa alaansa liittyvää tutkimusta; pitää yllä havaintokeskusta, tähtitorneja ja kirjastoa; pitää yllä yhteyksiä Suomessa ja ulkomailla toimiviin vastaaviin järjestöihin; tekee alaansa liittyviä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja; hankkii jäsentensä käyttöön tähtitieteellistä kirjallisuutta ja materiaalia; sekä toimii muillakin vastaavilla tavoilla. 3 Toiminnan tukeminen Yhdistys voi periä pääsymaksuja tähti- ja planetaarionäytöksistä, näyttelyistä sekä muista järjestämistään tilaisuuksista tarvittaessa asianmukaisella luvalla, harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa, välittää yhdistyksen tarkoitukseen liittyviä tai tähtitieteen harrastajien tarvitsemia laitteita, välineitä ja tarvikkeita sekä harjoittaa pienimuotoista tilojensa vuokraustoimintaa. 4 Jäsenet ja jäsenmaksu Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä tähtitieteestä ja tähtiharrastuksesta kiinnostunut yksityinen henkilö taikka oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen jäsenistön muodostavat vuosijäsenet, perhejäsenet, kannattajajäsenet, yhteisöjäsenet ja kunniajäsenet. Säännöissä mainitut erityiset jäsenedut säilyvät. Vuosijäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön. Perhejäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön, joka asuu samassa taloudessa vuosijäsenen kanssa. Perhejäsenelle ei lähetetä yhdistyksen jäsenlehteä.

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli.

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli. TuKY ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista

Lisätiedot

KOTISEUTUYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT

KOTISEUTUYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT KOTISEUTUYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Kaksi kokousta (Kommentit ja sovellutusohjeet lopussa)... :n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on... ry. sen kotipaikka on...n kunta ja toimialue

Lisätiedot

Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL JHL:n säännöt Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hyväksytty 10.11.2010 2 JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Sisältö Liiton säännöt. 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka..................................

Lisätiedot

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT (Sääntötyöryhmä 7.9.2010 Hallitus 24.9.2010 ja 21.10.2010 Edustajisto 10.11.2010) Liiton säännöt... 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka...4 2 Liiton tarkoitus...4 3 Jäsenyhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Aikuisneurologinen Fysioterapiayhdistys

Lisätiedot

JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) 25.10.2010

JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) 25.10.2010 JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Parikkalan kunnalliset JHL ry, ja sen kotipaikka on Parikkala. 2. Yhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. MASKUN TEATTERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia

Lisätiedot

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Tarpeeksi (ry) 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tarpeeksi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa. Yhdistys on suomenkielinen, mutta se voi käyttää

Lisätiedot

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry Säännöt 1 ( 10) OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry. Kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen.

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 1 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistys kuuluu jäsenenä Kaatuneitten

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

HELSINGIN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 24.4.2014

HELSINGIN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 24.4.2014 1 HELSINGIN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 24.4.2014 Rekisteröity 26.11.2014 I. NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Osakesäästäjät ry. ruotsiksi Helsingfors Aktiesparare

Lisätiedot

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT Seuran nimi Tiirin Golf ry. TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 2 Yhdistyksen nimi on Tiirin Golf ry (epävirallinen lyhenne TIGo). Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

2 Yhdistyksen tarkoituksena on Kuuloliiton jäsenyhdistyksenä:

2 Yhdistyksen tarkoituksena on Kuuloliiton jäsenyhdistyksenä: 1(8) VANTAAN KUULOYHDISTYKSEN ry:n SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Kuuloyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Vantaan kaupunki. ja toiminta - alueena on

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien

Lisätiedot

ja toiminta - alueena on Tampere, Juupajoki,Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi

ja toiminta - alueena on Tampere, Juupajoki,Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi Patentti ja rekisterihallitus 5.10.2011 I LUKU YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Kuloyhdistys ry ja sen kotipaikka on _Tampere ja toiminta - alueena on Tampere,

Lisätiedot

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 22.3.2011.

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 22.3.2011. VALLILAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 22.3.2011. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kotkan Konepäällystöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Kotka. 2 Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Konepäällystöliittoon

Lisätiedot

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1.1 Säännöt 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Järvenpään Uintiklubi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Järvenpään kaupunki Etelä- Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu lokakuun

Lisätiedot

Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on. Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys ja sen. toiminta-alue on Pirkanmaa. Ammattiliitto Pro ry:tä

Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on. Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys ja sen. toiminta-alue on Pirkanmaa. Ammattiliitto Pro ry:tä TAMPEREEN FAKTORIKLUBI PRO RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tampereen Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Tampere. Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Helsingin Faktoriklubi Pro ry SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT Vuosikokous hyv. 21.3.2011 VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vesiliikuntakeskus ry-vattenidrottscentrum rf ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 1.6.2011 1. Järjestön toiminnan tarkoitus on paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella sekä kansainvälisellä tasolla:

SÄÄNNÖT 1.6.2011 1. Järjestön toiminnan tarkoitus on paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella sekä kansainvälisellä tasolla: SÄÄNNÖT 1.6.2011 1 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä järjestö. Järjestön nimen epävirallinen lyhenne on EHYT. Järjestön ruotsinkielinen

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toiminta-alue

Lisätiedot

MTK Helsinki ry:n säännöt

MTK Helsinki ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka MTK Helsinki ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on MTK-Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki Yhdistys on MTK-Uusimaa ry:n rekisteröity jäsenyhdistys. MTK-Uusimaa ry:tä nimitetään

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot