Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry ESITYS 1 (18)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry ESITYS 1 (18)"

Transkriptio

1 Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry ESITYS 1 (18) Hallitus ESITYS URSAN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMISEKSI Sisältö 1 Johdanto Perustelut Viestintä ja nuorisotoiminta (muutetaan 2 :n 2 momentin 1 luetelmakohta ja lisätään uusi 2 luetelmakohta) Jäsenmaksun maksamatta jättäminen (muutetaan 5 :n 2 momentti) Ehdokkaiden asettaminen ja nimitysvaliokunta (muutetaan 6 :n 3 ja 5 momentti) Hallituksen päätökseen vaadittava enemmistö (muutetaan 7 :n 2 momentti) Toiminnantarkastaja ja toiminnantarkastuskertomus (muutetaan 8 :n 2 momentti, 4 momentin 5 kohta ja 5 momentin 6 kohta) Henkilökohtainen suhteellinen vaali (muutetaan 9 :n 2 4 momentti ja lisätään 9 :ään uusi 5 momentti) Toiminnantarkastus (muutetaan 10 ) Yhdistyksen nimen kirjoittaminen (muutetaan 11 ) Liite 1: Hallituksen esitys sääntöjen muuttamiseksi Liite 2: Voimassa olevat säännöt JOHDANTO Jäseniltä tulleen aloitteen perusteella Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry:n hallitus esittää, että sääntöjen hallituksen jäsenten valintaa koskeviin määräyksiin tehtäisiin muutoksia. Nimitysvaliokunnan oikeus tehdä ehdotuksia rajattaisiin samalla tavoin kuin muiden yhdistyksen jäsenten (6 :n 3 momentti) ja hallituksen jäseniä ja varajäseniä valittaessa otettaisiin käyttöön henkilökohtainen suhteellinen vaali (9 :n 2 3 momentti). Nimitysvaliokunnan asettaminen määrättäisiin pakolliseksi (6 :n 5 momentti). Lisäksi hallitus esittää, että samalla toimintamuotojen luettelo päivitettäisiin (2 :n 2 momentti), jäsenmaksun maksamatta jättämistä koskevia määräyksiä ajanmukaistettaisiin (5 :n 2 momentti), äänestyksissä ja vaaleissa vaadittavaa enemmistöä koskevat määräykset päivitettäisiin vastaamaan kokouskäytäntöä (7 :n 2 momentti ja ehdotettu 9 :n 4 momentti), sääntöihin lisättäisiin määräykset toiminnantarkastuksesta (8 ja 10 ) ja yhdistyksen nimen kirjoittamista koskevia määräyksiä helpotettaisiin (11 ).

2 Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry 2 2 PERUSTELUT Seuraavassa esitellään ehdotetut sääntömuutokset ja niiden perustelut. Muutokset on kuvattu rinnakkaistekstien avulla. Vasemmanpuoleisella palstalla ovat voimassa olevat säännöt ja oikeanpuoleisella palstalla on hallituksen esitys uusiksi säännöiksi. Voimassa oleviin sääntöihin on merkitty kursiivilla poistettavaksi ehdotettavat osat, ehdotetuista säännöistä on puolestaan kursivoitu muutetut ja lisätyt osat. Hallituksen varsinainen esitys sääntöjen muutoksiksi on liitteenä 1, voimassa olevat säännöt liitteenä Viestintä ja nuorisotoiminta (muutetaan 2 :n 2 momentin 1 luetelmakohta ja lisätään uusi 2 luetelmakohta) Voimassa olevat säännöt 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu (2 mom.) Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa valistustoimintaa järjestämällä esitelmä- ja muita yleisötilaisuuksia, kursseja, näyttelyitä sekä tähti- ja planetaarionäytöksiä; harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa; voi harjoittaa alaansa liittyvää tutkimusta; pitää yllä havaintokeskusta, tähtitorneja ja kirjastoa; pitää yllä yhteyksiä Suomessa ja ulkomailla toimiviin vastaaviin järjestöihin; tekee alaansa liittyviä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja; hankkii jäsentensä käyttöön tähtitieteellistä kirjallisuutta ja materiaalia; sekä toimii muillakin vastaavilla tavoilla. Ehdotus 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu (2 mom.) Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa valistustoimintaa järjestämällä esitelmä- ja muita yleisötilaisuuksia, kursseja, näyttelyitä sekä tähti- ja planetaarionäytöksiä sekä toteuttamalla viestintää; järjestää nuorten kerhoja ja leirejä sekä harjoittaa muuta alaansa liittyvää nuorisotoimintaa; harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa; voi harjoittaa alaansa liittyvää tutkimusta; pitää yllä havaintokeskusta, tähtitorneja ja kirjastoa; pitää yllä yhteyksiä Suomessa ja ulkomailla toimiviin vastaaviin järjestöihin; tekee alaansa liittyviä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja; hankkii jäsentensä käyttöön tähtitieteellistä kirjallisuutta ja materiaalia; sekä toimii muillakin vastaavilla tavoilla. Sääntöjen 2 :n 2 momentissa määrätään yhdistyksen toimintamuodoista. Tarkoituksena on, että määräyksen luettelo olisi kohtuullisen kattava

3 Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry 3 ja ajantasainen. Tämän vuoksi ensimmäiseen luetelmakohtaan lisättäisiin maininta viestinnän toteuttamisesta. Viestinnällä tarkoitetaan esimerkiksi yhdistyksen verkkopalveluita (esimerkiksi ja viestintää sosiaalisessa mediassa ja osallistumista kansalaiskeskusteluun. Lisäksi määräykseen lisättäisiin uusi toinen luetelmakohta, jossa mainittaisiin erikseen yhdistyksen nuorisotoiminta. Siihen kuuluvat muun muassa nuorten kerhot, kurssit sekä Tähti- ja muut leirit. Yhdistys voi harjoittaa muutakin nuorisotoimintaa, jonka tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten luonnontieteellistä ajattelua ja maailmankuvaa taikka joka muutoin toteuttaa yhdistyksen tarkoitusta. 2.2 Jäsenmaksun maksamatta jättäminen (muutetaan 5 :n 2 momentti) Voimassa olevat säännöt 5 Jäsenen eroaminen ja erottaminen (2 mom.) Hallitus voi toimintavuoden päätyttyä erottaa jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen. Jäsenlehden lähettäminen jäsenelle voidaan keskeyttää, jos toimintavuoden jäsenmaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Ehdotus 5 Jäsenen eroaminen ja erottaminen (2 mom.) Hallitus voi toimintavuoden päätyttyä erottaa jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen. Jäsenlehden toimittaminen jäsenelle voidaan keskeyttää, jos toimintavuoden jäsenmaksua ei ole maksettu viimeistään eräpäivänä. Momentissa määrätään jäsenmaksun maksamatta jättämiseen liittyvistä ns. yhdistysoikeudellisista kurinpitotoimista. Kurinpitoa koskevien määräysten on pääsääntöisesti sisällyttävä yhdistyksen sääntöihin. Ursan jäsenlehti Tähdet ja avaruus on nykyisin saatavilla paitsi paperimuodossa, myös digilehtenä yhdistyksen verkkosivuilla. Määräys muutettaisiin tekniikkaneutraaliksi (lähettäminen -> toimittaminen). Jatkossa myös esimerkiksi digilehden toimittaminen jäsenelle voitaisiin keskeyttää. Virkkeen loppuun tehtäisiin kielellinen korjaus, jonka mukaan jäsenmaksu tulee maksaa viimeistään eräpäivänä. Voimassa olevissa säännöissä käytetty ilmaisu "eräpäivään mennessä" on monitulkintainen: sen voi tulkita tarkoittavan, että jäsenmaksu tulisi maksaa jo ennen eräpäivää. Riittävää on kuitenkin jäsenmaksun maksaminen eräpäivän aikana. 2.3 Ehdokkaiden asettaminen ja nimitysvaliokunta (muutetaan 6 :n 3 ja 5 momentti) Voimassa olevat säännöt 6 Hallitus (3 mom.) Vaalikelpoisia ovat ainoastaan ne ehdokkaat, 1) joiden valitsemista kyseessä olevaan tehtävään vähintään Ehdotus 6 Hallitus (3 mom.) Vaalikelpoisia ovat ainoastaan ne ehdokkaat, joiden valitsemista kyseessä olevaan tehtävään hallituksen ni-

4 Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry 4 kolme yhdistyksen jäsentä on kirjallisesti ehdottanut yhdistyksen hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen kokousta ja jotka ovat viimeistään mainittuna ajankohtana toimittaneet hallitukselle päivätyn ja allekirjoitetun suostumuksensa tehtävään taikka 2) joita hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa. (5 mom.) Hallitus edustaa yhdistystä ja johtaa sen toimintaa, valitsee yhdistyksen toimihenkilöt, kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset sekä hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja varoja. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan sekä sihteerin, yhdistyksen johtavan toimihenkilön, varainhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt keskuudestaan tai ulkopuoleltaan. Hallitus voi asettaa nimitysvaliokunnan ja tarvittaessa muitakin valiokuntia, joiden jäsenet se valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan. Hallitus voi päättää yhdistyksen irtaimen ja kiinteän omaisuuden hankkimisesta, myymisestä, vaihtamisesta, kiinnittämisestä ja panttaamisesta. mitysvaliokunta tai vähintään kolme yhdistyksen jäsentä on kirjallisesti ehdottanut yhdistyksen hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen kokousta ja jotka ovat viimeistään mainittuna ajankohtana toimittaneet hallitukselle päivätyn ja allekirjoitetun suostumuksensa tehtävään. (5 mom.) Hallitus edustaa yhdistystä ja johtaa sen toimintaa, valitsee yhdistyksen toimihenkilöt, kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset sekä hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja varoja. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan sekä sihteerin, yhdistyksen johtavan toimihenkilön, varainhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt keskuudestaan tai ulkopuoleltaan. Hallitus asettaa nimitysvaliokunnan ja tarvittaessa muitakin valiokuntia, joiden jäsenet se valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan. Hallitus voi päättää yhdistyksen irtaimen ja kiinteän omaisuuden hankkimisesta, myymisestä, vaihtamisesta, kiinnittämisestä ja panttaamisesta. Pykälän 3 momentissa määrätään ehdokkaiden asettamisesta hallituksen vaaliin. Määräystä muutettaisiin niin, että myös hallituksen nimitysvaliokunnan olisi tehtävä ehdotuksensa viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen kokousta. Nimitysvaliokunnan ehdottamien henkilöiden olisi myös toimitettava päivätty ja allekirjoitettu suostumuksensa tehtävään viimeistään mainittuna ajankohtana. Tarkoituksena on, että säännöt kohtelevat nimitysvaliokuntaa ja muita jäseniä tasavertaisesti. Valiokunta kuten jäsenetkään ei voisi näin ollen muuttaa ehdotustaan kolmen viikon aikana ennen kokousta eikä myöskään kokouksen aikana. Sääntömääräys ei estä valiokuntaa tai jäseniä oikaisemasta ehdotustaan määräajan jälkeen, jos ehdotuksessa on virheitä tai puutteita. Hallitus voi myös sallia, että ehdottajat tekevät esimerkiksi ehdokkaan tietoja tai perusteluja koskevia tarkistuksia. Ehdokasta ei kuitenkaan voi korvata toisella ehdokkaalla.

5 Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry 5 Pykälän 5 momentissa määrätään muun muassa nimitysvaliokunnan asettamisesta. Koska kaikki ehdotukset hallitukseen valittaviksi henkilöiksi olisi jatkossa tehtävä ennen kolmen viikon määräaikaa, olisi nimitysvaliokunnan asettaminen jatkossa pakollista. Tarkoituksena on pyrkiä varmistamaan, että vaalissa on aina riittävä määrä päteviä ehdokkaita. 2.4 Hallituksen päätökseen vaadittava enemmistö (muutetaan 7 :n 2 momentti) Voimassa olevat säännöt 7 Hallituksen kokoukset (2 mom.) Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan tulee ratkaisuksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Ehdotus 7 Hallituksen kokoukset (2 mom.) Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Vaalissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan tulee ratkaisuksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Pykälän 2 momentissa määrätään hallituksen päätöksentekoon sisältyvissä äänestyksissä vaadittavasta enemmistöstä. Sääntömääräykseen tehtäisiin selventävä kielellinen muutos ja määräys muutettaisiin vaalien osalta vastamaan kokouskäytäntöä. Ilmaisu "yksinkertainen äänten enemmistö" on monitulkintainen. Sen voi tulkita tarkoittavan ehdotonta enemmistöä (=yli puolten annetuista äänistä on kannatettava ehdotusta). Toisaalta ilmausta on käytetty tarkoittamaan myös suhteellista enemmistöä, jossa valituksi tulee se ehdotus, joka saa eniten ääniä. Kokouskäytännössä äänestyksissä on edellytetty ehdotonta enemmistöä, vaaleissa kuitenkin suhteellista enemmistöä. Tämä merkitsee, että toimitettaessa yksittäistä henkilöä tai tehtävää koskeva vaali, ei vaalissa järjestetä toista kierrosta eniten ääniä saaneiden ehdokkaiden välillä. On huomattava, että momentti ei sisällä määräystä, jonka mukaan äänten mennessä tasan vaalin ja suljetun lippuäänestyksen ratkaisisi arpa (vrt. ehdotettu 9 :n 4 momentin viimeinen virke ja voimassa olevien sääntöjen 3 :n 3 virke). Tarkoituksena on, että hallituksen päätöksenteossa puheenjohtajan mielipide ratkaisee tasatilanteessa myös vaalin ja suljetun lippuäänestyksen. 2.5 Toiminnantarkastaja ja toiminnantarkastuskertomus (muutetaan 8 :n 2 momentti, 4 momentin 5 kohta ja 5 momentin 6 kohta) Voimassa olevat säännöt 8 Yhdistyksen kokoukset (2 mom.) Ylimääräinen yhdis- Ehdotus 8 Yhdistyksen kokoukset (2 mom.) Ylimääräinen yhdis-

6 Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry 6 tyksen kokous pidetään, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka jos vähintään 30 jäsentä tai yksi kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä tai tilintarkastaja sitä ilmoittamaansa asiaa varten hallitukselta kirjallisesti pyytää. (4 mom.) Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 5) käsitellään edellisen tilikauden tilintarkastuskertomus; (5 mom.) Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 6) valitaan seuraavalle tilikaudelle kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varatilintarkastajaa; tyksen kokous pidetään, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka jos vähintään 30 jäsentä, yksi kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä, tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja sitä ilmoittamaansa asiaa varten hallitukselta kirjallisesti pyytää. (4 mom.) Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 5) käsitellään edellisen tilikauden tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus; (5 mom.) Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 6) valitaan seuraavalle tilikaudelle tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja; Pykälään lisättäisiin maininta toiminnantarkastajasta, varatoiminnantarkastajasta ja toiminnantarkastuskertomuksesta. Voimassa olevien sääntöjen mukaan yhdistyksen on valittava kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varatilintarkastajaa. Yhdistyslain siirtymäsäännöksen (säädöskokoelma 678/2010) mukaan yhdistys, joka on (tilintarkastuslain nojalla) velvollinen valitsemaan tilintarkastajan ja jonka sääntöihin on otettu ennen määräys useammasta tilintarkastajasta, voi valita toiseksi tarkastajaksi toiminnantarkastajan. Ursassa on hyödynnetty siirtymäsäännöksen tarjoamaa mahdollisuutta ja valittu tilikaudesta 2011 lähtien yksi tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja sekä heille varahenkilöt. Säännöt muutettaisiin vastaamaan nyt tätä käytäntöä. Yhdistyslain 8 :n mukaan yhdistyksen säännöissä on mainittava yhdistyksen tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien lukumäärä tai vähimmäis- ja enimmäismäärä sekä toimikausi (5 kohta) sekä milloin yhdistyksen tilintarkastajat ja toiminnantarkastajat valitaan. Toiminnantarkastuksesta säädetään lain 38 a :ssä. Säännöksen 4 momentin mukaan toiminnantarkastajan on annettava tarkastuksestaan kirjallinen toiminnantarkastuskertomus tilinpäätöksestä päättävälle yhdistyksen tai valtuutettujen kokoukselle. Ursassa kertomus käsiteltäisiin kevätkokouksessa.

7 Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry 7 Toiminnantarkastajan on oltava luonnollinen henkilö (yhdistyslaki 38 a 2 momentti). Selvyyden vuoksi voidaan todeta, että tilintarkastajaksi ja/tai varatilintarkastajaksi voitaisiin kuitenkin valita myös tilintarkastusyhteisö. 2.6 Henkilökohtainen suhteellinen vaali (muutetaan 9 :n 2 4 momentti ja lisätään 9 :ään uusi 5 momentti) Voimassa olevat säännöt 9 Äänioikeus ja päätöksenteko yhdistyksen kokouksessa (2 mom.) Äänestys yhdistyksen kokouksessa on avoin, ellei kokous toisin päätä. Jos suljettua lippuäänestystä vaalissa pyydetään, on sellainen pantava toimeen. Ehdotus 9 Äänioikeus ja päätöksenteko yhdistyksen kokouksessa (2 mom.) Äänestys yhdistyksen kokouksessa on avoin, ellei kokous toisin päätä. Vaali toimitetaan suljetuin lipuin, jos vähintään yksi äänioikeutettu sitä vaatii. Suhteellinen vaali toimitetaan aina suljetuin lipuin. (3 mom.) Jos valittavana on kaksi tai useampia hallituksen jäseniä tai varajäseniä, vaali suoritetaan noudattaen suhteellista vaalitapaa. Tällöin vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden äänen, toisena olevan puoli ääntä, kolmantena olevan yhden kolmasosan ääntä ja niin edelleen ja valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä. Kukin äänioikeutettu voi äänestää enintään niin monta ehdokasta kuin on täytettäviä paikkoja. (3 mom. 1 virke) Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, paitsi näiden sääntöjen 12 ja 13 :ssä mainituissa asioissa. (3 mom. 2 virke) Äänten men- (4 mom.) Yhdistyksen päätökseksi tulee, jollei näiden sääntöjen 12 tai 13 :ssä taikka yhdistyslaissa (503/1989) toisin määrätä tai säädetä, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Vaalissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet.

8 Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry 8 nessä tasan tulee ratkaisuksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaalin ja suljetun lippuäänestyksen ratkaisee kuitenkin arpa. (4 mom.) Yhdistyksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat ja jonka kokouksen valitsemat pöytäkirjantarkastajat allekirjoituksellaan vahvistavat. Äänten mennessä tasan tulee ratkaisuksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaalin ja suljetun lippuäänestyksen ratkaisee kuitenkin arpa. (5 mom.) Yhdistyksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat ja jonka kokouksen valitsemat pöytäkirjantarkastajat allekirjoituksellaan vahvistavat. Säännöissä määrättäisiin, että kun valittavana on kaksi tai useampia hallituksen jäseniä tai varajäseniä, valinta tehtäisiin henkilökohtaisella suhteellisella vaalilla. Suhteellisella vaalitavalla taataan, että valinta tapahtuu ehdokkaita kannattavien ryhmien voimasuhteiden mukaisesti. Yhdistyslain 29 :n 4 momentin mukaan suhteellinen vaali toimitetaan suljetuin lipuin taikka tietoliikenneyhteyttä tai muuta teknistä apuvälinettä käytettäessä vastaavalla teknisellä menetelmällä. Säännös on pakottava, minkä johdosta sääntöjen 9 :n 2 momenttiin lisättäisiin määräys, jonka mukaan suhteellinen vaali toimitetaan aina suljetuin lipuin. Sääntöjen 9 :n 3 momentissa määrättäisiin suhteellisen vaalin käyttöedellytyksistä sekä siitä, miten vaali toimitetaan. Suhteellista vaalia käytettäisiin vain vaaleissa, joissa samalla vaalilla valitaan kaksi tai useampia hallituksen jäseniä tai varajäseniä. Suhteellista vaalia ei siten käytettäisi esimerkiksi valittaessa hallituksen puheenjohtajaa taikka varajäsentä, jos varajäseniä on päätetty valita vain yksi. Vastaavasti jos samassa kokouksessa valitaan yksi hallituksen jäsen lyhyemmälle toimikaudelle ja useampia jäseniä pidemmälle toimikaudelle, suhteellista vaalia käytettäisiin vain jälkimmäisessä vaalissa. Vaikka (useiden) varajäsenten vaalissa varajäsenet valitaan muodollisesti yksittäisiin tehtäviin (ensimmäinen varajäsen, toinen varajäsen, kolmas varajäsen), toimitettaisiin tämä vaali kuitenkin suhteellisena, jos varajäsenet päätetään valita kutsuttavaksi heidän äänimääränsä osoittamassa järjestyksessä ja kaikki varajäsenet valitaan samalla kertaa. Muut vaalit (esim. yksittäisten hallituksen jäsenten tai varajäsenten vaalit samoin kuin kokousvirkailijoiden, tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien vaalit) toimitettaisiin enemmistövaaleina. Yhdistyslain 29 :n 2 momentin mukaan jos vaali sääntöjen mukaan on toimitettava suhteellisena vaalina, säännöissä on määrättävä, miten vaali tällöin toimitetaan. Säännöksen 3 momentin 3 kohdan mukaan suhteellinen vaali voidaan säännöissä määrätä toimitettavaksi ehdokaslistoja käyttämättä siten, että vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden äänen, toisena olevan puoli ääntä, kolmantena olevan

9 Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry Toiminnantarkastus (muutetaan 10 ) yhden kolmasosan ääntä ja niin edelleen ja valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä. Ursassa käyttöön otettava malli vastaisi tätä henkilökohtaista suhteellista vaalia. Säännöissä määrättäisiin lisäksi äänioikeutetun antamien äänien enimmäismäärästä (3 momentin viimeinen virke). Kukin äänioikeutettu voisi äänestää enintään niin monta ehdokasta kuin on täytettäviä paikkoja. Jos tästä ei annettaisi nimenomaista määräystä, voisi määrä jäädä epäselväksi (täytettävien paikkojen lukumäärä vai asetettujen ehdokkaiden lukumäärä). Ehdotetussa 4 momentissa määrättäisiin yhdistyksen kokouksen päätöksenteossa vaadittavasta enemmistöstä. Määräykset muutettaisiin vastaamaan yhdistyksen kokouskäytäntöä. Kuten edellä kohdassa 2.4 (7 :n 2 momentin muuttaminen) on kuvattu, ilmaisu "yksinkertainen äänten enemmistö" on monitulkintainen. Äänestyksissä edellytettäisiin pääsääntöisesti ehdotonta enemmistöä ja tietyissä poikkeustapauksissa määräenemmistöä (12 ja 13 sekä yhdistyslain säännökset), vaalissa riittäisi suhteellinen enemmistö. Sääntöjen 12 :ssä määrätään sääntöjen muuttamisessa vaadittavasta määräenemmistöstä, 13 :ssä puolestaan yhdistyksen purkamisesta. Kummassakin tapauksessa päätöksenteko edellyttää, että vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä kannattaa ehdotusta. Sääntöihin lisättäisiin lisäksi viittaus yhdistyslakiin, joka sisältää säännöksiä määräenemmistöistä. Yhdistyslain 27 :n 1 momentin 3 kohdan mukaan myös yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa edellytetään, että ehdotusta on kannattanut vähintään kolmen neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä. Muutoksen tarkoituksena on selventää, että tämä määräenemmistövaatimus koskee jatkossa myös Ursaa. Voimassa olevat säännöt 10 Toimintavuosi, tilikausi ja tilintarkastus Yhdistyksen toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Ehdotus 10 Toimintavuosi, tilikausi ja tilintarkastus Yhdistyksen toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan on annettava kirjalliset kertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Pykälään lisättäisiin maininta toiminnantarkastajasta ja toiminnantarkastuskertomuksesta. Sana "lausunto" korvattaisiin sanalla "kertomus",

10 Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry 10 koska voimassa olevan lainsäädännön mukaan sekä toiminnantarkastaja että tilintarkastaja antavat toiminnastaan kertomukseksi otsikoidun asiakirjan. Tarkoituksena on, että toiminnantarkastuksen määräajat olisivat samat kuin tilintarkastuksella. Toiminnantarkastaja antaa tarkastuksestaan erillisen kertomuksen, jonka sisältö määräytyy yhdistyslain 38 a :n mukaan. 2.8 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen (muutetaan 11 ) Voimassa olevat säännöt 11 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksi muuta hallituksen määräämää henkilöä, aina kaksi yhdessä. Yhdistyksen nimen kirjoittajista ainakin toisen on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Ehdotus 11 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksi muuta hallituksen määräämää henkilöä, aina kaksi yhdessä. Sääntömääräyksestä poistettaisiin vaatimus, jonka mukaan yhdistyksen nimen kirjoittajista ainakin toisen on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Jatkossa yhdistyksen nimen voisivat siten kirjoittaa myös kaksi muuta hallituksen määräämää henkilöä yhdessä. Käytännössä hallitus on määrännyt nimenkirjoittajiksi yhdistyksen toimitusjohtajan ja varainhoitajan, jotka työskentelevät Ursan toimistolla. Yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat sitä vastoin luottamushenkilöitä, jotka hoitavat tehtäviään omien toimiensa ohella. Tarkoituksena on joustavoittaa allekirjoituskäytäntöä, jotta esimerkiksi kiireellisiin apurahahakemuksiin saadaan yhdistyksen virallinen allekirjoitus ilman erillisen kuriirin käyttöä.

11 Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry 11 LIITE 1: HALLITUKSEN ESITYS SÄÄNTÖJEN MUUTTAMISEKSI Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry:n pidetyn kevätkokouksen päätöksen mukaisesti muutetaan yhdistyksen sääntöjen 2 :n 2 momentin ensimmäinen luetelmakohta, 5 :n 2 momentti, 6 :n 3 ja 5 momentti, 7 :n 2 momentti, 8 :n 2 momentti, 4 momentin 5 kohta ja 5 momentin 6 kohta, 9 :n 2 4 momentti, 10 ja 11 sekä lisätään 2 :n 2 momenttiin uusi toinen luetelmakohta, jolloin 2 8 luetelmakohdat siirtyvät 3 9 luetelmakohdiksi, ja 9 :ään uusi 5 momentti seuraavasti: 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa valistustoimintaa järjestämällä esitelmä- ja muita yleisötilaisuuksia, kursseja, näyttelyitä sekä tähti- ja planetaarionäytöksiä sekä toteuttamalla viestintää; järjestää nuorten kerhoja ja leirejä sekä harjoittaa muuta alaansa liittyvää nuorisotoimintaa; harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa; voi harjoittaa alaansa liittyvää tutkimusta; pitää yllä havaintokeskusta, tähtitorneja ja kirjastoa; pitää yllä yhteyksiä Suomessa ja ulkomailla toimiviin vastaaviin järjestöihin; tekee alaansa liittyviä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja; hankkii jäsentensä käyttöön tähtitieteellistä kirjallisuutta ja materiaalia; sekä toimii muillakin vastaavilla tavoilla. 5 Jäsenen eroaminen ja erottaminen Hallitus voi toimintavuoden päätyttyä erottaa jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen. Jäsenlehden toimittaminen jäsenelle voidaan keskeyttää, jos toimintavuoden jäsenmaksua ei ole maksettu viimeistään eräpäivänä. 6 Hallitus Vaalikelpoisia ovat ainoastaan ne ehdokkaat, joiden valitsemista kyseessä olevaan tehtävään hallituksen nimitysvaliokunta tai vähintään kolme yhdistyksen jäsentä on kirjallisesti ehdottanut yhdistyksen hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen kokousta ja jotka ovat viimeistään mainittuna ajankohtana toimittaneet hallitukselle päivätyn ja allekirjoitetun suostumuksensa tehtävään. Hallitus edustaa yhdistystä ja johtaa sen toimintaa, valitsee yhdistyksen toimihenkilöt, kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset sekä hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja varoja. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan sekä sihteerin, yhdistyksen johtavan toimihenkilön, varainhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt keskuudestaan tai ulkopuoleltaan. Hallitus asettaa nimitysvaliokunnan ja tarvittaessa muitakin valiokuntia, joiden jäsenet se valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan. Hallitus voi päättää yhdistyksen irtaimen ja kiinteän omaisuuden hankkimisesta, myymisestä, vaihtamisesta, kiinnittämisestä ja panttaamisesta.

12 Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry 12 7 Hallituksen kokoukset Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Vaalissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan tulee ratkaisuksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. 8 Yhdistyksen kokoukset Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka jos vähintään 30 jäsentä, yksi kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä, tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja sitä ilmoittamaansa asiaa varten hallitukselta kirjallisesti pyytää. Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 5) käsitellään edellisen tilikauden tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus; Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 6) valitaan seuraavalle tilikaudelle tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja; 9 Äänioikeus ja päätöksenteko yhdistyksen kokouksessa Äänestys yhdistyksen kokouksessa on avoin, ellei kokous toisin päätä. Vaali toimitetaan suljetuin lipuin, jos vähintään yksi äänioikeutettu sitä vaatii. Suhteellinen vaali toimitetaan aina suljetuin lipuin. Jos valittavana on kaksi tai useampia hallituksen jäseniä tai varajäseniä, vaali suoritetaan noudattaen suhteellista vaalitapaa. Tällöin vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden äänen, toisena olevan puoli ääntä, kolmantena olevan yhden kolmasosan ääntä ja niin edelleen ja valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä. Kukin äänioikeutettu voi äänestää enintään niin monta ehdokasta kuin on täytettäviä paikkoja. Yhdistyksen päätökseksi tulee, jollei näiden sääntöjen 12 tai 13 :ssä taikka yhdistyslaissa (503/1989) toisin määrätä tai säädetä, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Vaalissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan tulee ratkaisuksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaalin ja suljetun lippuäänestyksen ratkaisee kuitenkin arpa. Yhdistyksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat ja jonka kokouksen valitsemat pöytäkirjantarkastajat allekirjoituksellaan vahvistavat. 10 Toimintavuosi, tilikausi ja tilintarkastus Yhdistyksen toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan on annettava kirjalliset kertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

13 Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry Yhdistyksen nimen kirjoittaminen Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksi muuta hallituksen määräämää henkilöä, aina kaksi yhdessä. Tämä sääntöjen muutos tulee voimaan, kun se merkitään yhdistysrekisteriin. Yhdistyksen sisäisessä toiminnassa muutettuja sääntöjä noudatetaan vuoden 2015 kevätkokouksen päättymisestä alkaen, kuitenkin enintään ennakkotarkastuspäätöksen voimassaoloajan loppuun (yhdistyslain 55 :n 4 momentti).

14 Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry 14 LIITE 2: VOIMASSA OLEVAT SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry, ja yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Ruotsin kielellä yhdistyksen nimi on Astronomiska föreningen Ursa rf. Epävirallinen englanninkielinen nimi on Ursa Astronomical Association. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota jäsenilleen ja yleisölle selkeä ja nykyaikainen käsitys maailmankaikkeudesta, toimia tähtitieteen ja lähialojen harrastuksen edistämiseksi sekä edistää alansa kouluopetusta ja aikuiskasvatusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa valistustoimintaa järjestämällä esitelmä- ja muita yleisötilaisuuksia, kursseja, näyttelyitä sekä tähti- ja planetaarionäytöksiä; harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa; voi harjoittaa alaansa liittyvää tutkimusta; pitää yllä havaintokeskusta, tähtitorneja ja kirjastoa; pitää yllä yhteyksiä Suomessa ja ulkomailla toimiviin vastaaviin järjestöihin; tekee alaansa liittyviä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja; hankkii jäsentensä käyttöön tähtitieteellistä kirjallisuutta ja materiaalia; sekä toimii muillakin vastaavilla tavoilla. 3 Toiminnan tukeminen Yhdistys voi periä pääsymaksuja tähti- ja planetaarionäytöksistä, näyttelyistä sekä muista järjestämistään tilaisuuksista tarvittaessa asianmukaisella luvalla, harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa, välittää yhdistyksen tarkoitukseen liittyviä tai tähtitieteen harrastajien tarvitsemia laitteita, välineitä ja tarvikkeita sekä harjoittaa pienimuotoista tilojensa vuokraustoimintaa. 4 Jäsenet ja jäsenmaksu Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä tähtitieteestä ja tähtiharrastuksesta kiinnostunut yksityinen henkilö taikka oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen jäsenistön muodostavat vuosijäsenet, perhejäsenet, kannattajajäsenet, yhteisöjäsenet ja kunniajäsenet. Säännöissä mainitut erityiset jäsenedut säilyvät. Vuosijäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön. Perhejäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön, joka asuu samassa taloudessa vuosijäsenen kanssa. Perhejäsenelle ei lähetetä yhdistyksen jäsenlehteä.

15 Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry 15 Kannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön taikka oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Yhteisöjäseneksi hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön. Kunniajäseneksi hallitus voi kutsua yhdistyksen tarkoitusta erittäin ansiokkaasti edistäneen yksityisen henkilön. Yhdistyksen kokous päättää vuosijäseniltä, perhejäseniltä, kannattajajäseniltä ja yhteisöjäseniltä perittävät jäsenmaksut erikseen kullekin jäsenryhmälle. Vuosijäsenten jäsenmaksut voivat olla erisuuruisia sen perusteella, onko jäsen toimintavuoden alkaessa täyttänyt 18 vuotta vai ei. Yhdistyksen kokous voi päättää, että kesken toimintavuoden liittyvät jäsenet maksavat liittymisvuoden jäsenmaksusta vain kokouksen päättämän, liittymisajankohdan mukaan porrastetun osuuden. Kunniajäsen ei ole velvollinen maksamaan jäsenmaksua. 5 Jäsenen eroaminen ja erottaminen Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi toimintavuoden päätyttyä erottaa jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen. Jäsenlehden lähettäminen jäsenelle voidaan keskeyttää, jos toimintavuoden jäsenmaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. 6 Hallitus Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan muuta varsinaista jäsentä sekä vähintään yksi ja enintään kolme varajäsentä. Hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi on kolme toimintavuotta, ja heistä on vuosittain erovuorossa kolme. Varajäsenten toimikausi on yksi toimintavuosi. Jos hallituksen jäsen eroaa, erotetaan tai kuolee kesken toimikauden, voi yhdistyksen kokous valita hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Henkilöä ei voida valita hallituksen jäseneksi, jos hän on ollut hallituksen jäsenenä toimikautta edeltävän kolmen vuoden aikana. Hallituksen jäsen voidaan kuitenkin valita useiksi peräkkäisiksi toimikausiksi, jos peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu pituus ei ylitä kuutta vuotta. Hallituksen jäsenten on oltava 18 vuotta täyttäneitä.

16 Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry 16 Vaalikelpoisia ovat ainoastaan ne ehdokkaat, 1) joiden valitsemista kyseessä olevaan tehtävään vähintään kolme yhdistyksen jäsentä on kirjallisesti ehdottanut yhdistyksen hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen kokousta ja jotka ovat viimeistään mainittuna ajankohtana toimittaneet hallitukselle päivätyn ja allekirjoitetun suostumuksensa tehtävään taikka 2) joita hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa. Ehdotukset on perusteltava ja niissä on ilmoitettava, ehdotetaanko henkilöä hallituksen puheenjohtajaksi, muuksi varsinaiseksi jäseneksi vai varajäseneksi. Hallitus edustaa yhdistystä ja johtaa sen toimintaa, valitsee yhdistyksen toimihenkilöt, kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset sekä hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja varoja. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan sekä sihteerin, yhdistyksen johtavan toimihenkilön, varainhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt keskuudestaan tai ulkopuoleltaan. Hallitus voi asettaa nimitysvaliokunnan ja tarvittaessa muitakin valiokuntia, joiden jäsenet se valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan. Hallitus voi päättää yhdistyksen irtaimen ja kiinteän omaisuuden hankkimisesta, myymisestä, vaihtamisesta, kiinnittämisestä ja panttaamisesta. 7 Hallituksen kokoukset Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä, joukossa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on läsnä. Jos yksi tai useampi hallituksen jäsen on estynyt osallistumasta hallituksen kokoukseen tai on esteellinen osallistumaan päätöksentekoon, astuvat varajäsenet heidän tilalleen syyskokouksen valitsemassa järjestyksessä. Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan tulee ratkaisuksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat ja joka hyväksytään hallituksen samassa tai jossakin kolmesta seuraavasta kokouksesta taikka jonka kokouksessa valitut kaksi pöytäkirjantarkastajaa hyväksyvät. 8 Yhdistyksen kokoukset Vuosittain pidetään kaksi yhdistyksen varsinaista kokousta. Näistä kevätkokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous loka marraskuussa. Yhdistyksen kokous voidaan pitää myös muualla kuin yhdistyksen kotipaikkakunnalla. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka jos vähintään 30 jäsentä tai yksi kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä tai tilintarkastaja sitä ilmoittamaansa asiaa varten hallitukselta kirjallisesti pyytää.

17 Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry 17 Kutsu yhdistyksen kokoukseen lähetetään jäsenille jäsenrekisteriin merkittyihin osoitteisiin postitse tai julkaistaan jäsenlehdessä vähintään kymmenen vuorokautta ennen kokousta. Ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle myös julkaisemalla kutsu valtakunnallisessa syyskokouksen päättämässä sanomalehdessä vähintään kymmenen vuorokautta ennen kokousta. Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa; 2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; 3) hyväksytään kokouksen työjärjestys; 4) käsitellään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös; 5) käsitellään edellisen tilikauden tilintarkastuskertomus; 6) päätetään edellisen toimintavuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille; 7) päätetään hallituksen esityksistä ja niistä jäsenten esittämistä asioista, jotka on jätetty hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta; sekä 8) käsitellään muut esille tulevat asiat ottaen huomioon yhdistyslain (503/1989) 24 :n säännökset. Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa; 2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; 3) hyväksytään kokouksen työjärjestys; 4) käsitellään ja hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma sekä siihen liittyvä talousarvio seuraavalle toimintavuodelle, minkä yhteydessä päätetään myös seuraavan toimintavuoden jäsenmaksujen suuruudesta; 5) valitaan seuraavaksi toimikaudeksi erovuoroisten tilalle hallituksen jäsenet sekä varajäsenet 6 :ssä määrätyllä tavalla; 6) valitaan seuraavalle tilikaudelle kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varatilintarkastajaa; 7) päätetään sanomalehdestä, jossa julkaistaan ilmoitus ylimääräisestä kokouksesta; 8) päätetään hallituksen esityksistä ja niistä jäsenten esittämistä asioista, jotka on jätetty hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta; sekä 9) käsitellään muut esille tulevat asiat ottaen huomioon yhdistyslain (503/1989) 24 :n säännökset. 9 Äänioikeus ja päätöksenteko yhdistyksen kokouksessa Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Yksityisten henkilöiden on käytettävä äänioikeuttaan henkilökohtaisesti. Oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö voi valtuuttaa yhdistyksen kokoukseen edustajan. Sama henkilö voi edustaa ainoastaan yhtä jäsentä.

18 Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry 18 Äänestys yhdistyksen kokouksessa on avoin, ellei kokous toisin päätä. Jos suljettua lippuäänestystä vaalissa pyydetään, on sellainen pantava toimeen. Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, paitsi näiden sääntöjen 12 ja 13 :ssä mainituissa asioissa. Äänten mennessä tasan tulee ratkaisuksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaalin ja suljetun lippuäänestyksen ratkaisee kuitenkin arpa. Yhdistyksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat ja jonka kokouksen valitsemat pöytäkirjantarkastajat allekirjoituksellaan vahvistavat. 10 Toimintavuosi, tilikausi ja tilintarkastus Yhdistyksen toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. 11 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksi muuta hallituksen määräämää henkilöä, aina kaksi yhdessä. Yhdistyksen nimen kirjoittajista ainakin toisen on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. 12 Sääntöjen muuttaminen Yhdistyksen sääntöihin voidaan tehdä muutoksia vain yhdistyksen varsinaisissa kokouksissa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. Jäsenen tekemät sääntöjen muutosehdotukset on jätettävä hallitukselle vähintään kaksi kuukautta ennen varsinaista kokousta. Muutosehdotus hyväksytään, jos vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä sitä kannattaa. 13 Yhdistyksen purkaminen Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Purkaminen hyväksytään, jos kummallakin kerralla vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä sitä kannattaa. Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen omaisuus ja varat käytettävä sellaisiin tarkoituksiin, joiden hyväksi yhdistys on toiminut. Jos yhdistys purkautuu, päätetään jälkimmäisessä purkautumiskokouksessa tarkemmin varojen käyttötarkoituksesta.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt poistettavat/muutettavat kohdat yliviivattuina sinisellä punaisella lisätyt/korjatut kohdat SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY KOKOUSKUTSU YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 13.8.2005 klo 11 Paikka Nuorisoseurantalo Harjula, Vesilahti Esityslista 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY KOKOUSKUTSU YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS Aika Lauantai 30.8.2008 klo 10.30 Paikka Nuorisoseurantalo Harjula, Vesilahti Esityslista 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. SÄÄNNÖT HÄMEEN LASKUVARJOURHEILIJAT RY ASIKKALA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki

Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki Gospel Riders moottoripyöräkerho ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT 1 SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Motoristit ry Sen kotipaikka on Savonlinna Yhdistyksen kieli Suomi 2 Toiminnan tarkoitus Tämä yhdistys, jota näissä

Lisätiedot

(hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa )

(hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa ) VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT (hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa 13.11.2015) YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän

Lisätiedot

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka Purasten sukuseura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Purasten sukuseura ry ja kotipaikka Rautalammin kunta. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

Lisätiedot

Taiteellisen ohjelmoinnin ystävien seura Toys SÄÄNNÖT voimassa 20. huhtikuuta 2006 alkaen. 1 Seuran nimi ja kotipaikka

Taiteellisen ohjelmoinnin ystävien seura Toys SÄÄNNÖT voimassa 20. huhtikuuta 2006 alkaen. 1 Seuran nimi ja kotipaikka Taiteellisen ohjelmoinnin ystävien seura Toys SÄÄNNÖT voimassa 20. huhtikuuta 2006 alkaen Viimeksi muutettu 20. huhtikuuta 2006 kevätkokouksessa vanhan 15 :n 1 2 mom:n päätöksentekojärjestyksessä: muutettu

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö.

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. Conduksen säännöt I Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. 2 Tiedekuntajärjestön kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

Keski-Suomen Radioamatöörit ry SÄÄNNÖT

Keski-Suomen Radioamatöörit ry SÄÄNNÖT Keski-Suomen Radioamatöörit ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Radioamatöörit ry. Yhdistyksen kotipaikkana on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2

Lisätiedot

Etelän- SYLI ry Säännöt

Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry:n säännöt hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 13.3.2014. 2 7 Etelän- SYLI RY:N SÄÄNNÖT 1.1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Säveltäjät ry, ruotsiksi Finlands Tonsättare rf, englanniksi Society of Finnish Composers. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

Säännöt Hallituksen muutosehdotus

Säännöt Hallituksen muutosehdotus Säännöt Hallituksen muutosehdotus 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Nuoret Lakimiehet ry, Unga Jurister rf. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista nimeä

Lisätiedot

Säännöt. Design Forum Finland Suomen Taideteollisuusyhdistys Konstflitföreningen i Finland ry

Säännöt. Design Forum Finland Suomen Taideteollisuusyhdistys Konstflitföreningen i Finland ry 21.12.2016 Säännöt Design Forum Finland Suomen Taideteollisuusyhdistys Konstflitföreningen i Finland ry SÄÄNNÖT 2/6 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Taideteollisuusyhdistys Konstflitföreningen

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. 1 POHJOIS-KARJALAN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Pohjois-Karjalan kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella

Lisätiedot

Nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Psoriasisyhdistys ry ja sen kotipaikka on. Tarkoitus ja toimintamuodot 2

Nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Psoriasisyhdistys ry ja sen kotipaikka on. Tarkoitus ja toimintamuodot 2 Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä 6.10.2005 PSORIASISYHDISTYSTEN MALLISÄÄNNÖT/ 2 vuosikokousta Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Psoriasisyhdistys ry ja sen kotipaikka on Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Ankkurilahden Ratsastajat ry. Säännöt

Ankkurilahden Ratsastajat ry. Säännöt Ankkurilahden Ratsastajat ry. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ankkurilahden ratsastajat ry ja sen kotipaikka on Liminka. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Suomen Päihderiippuvaiset ry

Suomen Päihderiippuvaiset ry Suomen Päihderiippuvaiset ry Säännöt 4.11.2016 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen suomenkielinen nimi on Suomen Päihderiippuvaiset ry ja ruotsinkielinen Alkohol- och drogberoende i Finland rf. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

- nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille oheiset säännöt. Päivämäärä

- nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille oheiset säännöt. Päivämäärä PERUSTAMISKIRJA Me allekirjoittaneet olemme perustaneet - nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille oheiset säännöt. Paikka Päivämäärä Allekirjoitukset ja nimenselvennykset

Lisätiedot

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6 Yhdistyssäännöt 1/6 SUOMEN MONIKKOPERHEET RY SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Monikkoperheet ry. Yhdistyksestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää nimeä Finlands

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on suomeksi Helsingin miekkailijat ry, ruotsiksi Helsingfors fäktare rf ja sen virallinen lyhenne on HFM. Siitä käytetään näissä säännöissä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1

KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Keski-Suomen LIITE 4 Urheilukalastajat ry Hallituksen kokous 4/2015 Hallituksen esitys vuosikokoukselle KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 Oulun Numismaattisen Kerhon r.y. säännöt (Hyväksytty 12.2.2007 pidetyssä vuosikokouksessa ja 12.3.2007 pidetyssä ylimääräisessä vuosikokouksessa.) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT

KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuvittajat ry, Illustratörerna i Finland rf, kansainvälisissä yhteyksissä epävirallinen englanninkielinen nimi on Illustrators

Lisätiedot

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry, ruotsiksi Vasa Läns Muskelhandikappförening rf. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Järjestön nimi on Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö - Fackorganisation för konst- och kultursektorn TAKU ry. Järjestön kotipaikka on Helsinki.

Järjestön nimi on Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö - Fackorganisation för konst- och kultursektorn TAKU ry. Järjestön kotipaikka on Helsinki. S Ä Ä N N Ö T Ensirekisteröinti 03.02.1984. Muutosrekisteröinti 30.01.2007. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Järjestön nimi on Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö - Fackorganisation för konst- och kultursektorn

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

5. VAROJEN HANKINTA Varat toimintaansa yhdistys hankkii jäsenmaksuilla, joiden suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous.

5. VAROJEN HANKINTA Varat toimintaansa yhdistys hankkii jäsenmaksuilla, joiden suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous. AMERIKANCOCKERSPANIELIT RY Hyväksytty Yhdistysrekisterissä 10.10.1997 Rekisterinumero 132.609 SÄÄNTÖMUUTOSESITYS Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2000 Hyväksytty Yhdistysrekisterissä 9.2.2009 Sääntömuutosesitys

Lisätiedot

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt -

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt - Heinäveden Moottorikelkkailijat ry - yhdistyksen säännöt - 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Heinäveden Moottorikelkkailijat ry ja sen kotipaikka on Heinävesi. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 16.9.2013 Yhdistyksen rekisterinumero 211.052 Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistys on Suomen Mäyräkoiraliitto SML - Finska Taxklubben FTK ry:n jäsen.

Yhdistys on Suomen Mäyräkoiraliitto SML - Finska Taxklubben FTK ry:n jäsen. 1 LUKU TARKOITUS JA TOIMINTA Nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Suur-Savon Mäyräkoirakerho ry. Yhdistys on Suomen Mäyräkoiraliitto SML - Finska Taxklubben FTK ry:n jäsen. Näissä säännössä yhdistyksestä

Lisätiedot

PIRKANMAAN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT 1 (5)

PIRKANMAAN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIRKANMAAN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Viestikilta ry ja sen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on Pirkanmaa. Yhdistyksestä

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on LounaPlussa ry.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on LounaPlussa ry. LounaPlussa ry 1(6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on LounaPlussa ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tammela ja sen toiminta-alueena ovat Forssan, Humppilan Jokioisten, Tammelan ja

Lisätiedot

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Logistiikkaupseerit ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Suomen valtakunnan

Lisätiedot

Atopialiitto ry SÄÄNNÖT 1(6)

Atopialiitto ry SÄÄNNÖT 1(6) Atopialiitto ry SÄÄNNÖT 1(6) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen nimi on Atopialiitto ry, ruotsiksi Atopiförbundet rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Kokous- ja pöytäkirjakieli

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Rauman Kameraseura ry ja sen kotipaikka on Rauma.

Yhdistyksen nimi on Rauman Kameraseura ry ja sen kotipaikka on Rauma. Rauman Kameraseura ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rauman Kameraseura ry ja sen kotipaikka on Rauma. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää

Lisätiedot

SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET KOKOUSKUTSU PIHAKOIRAT RY LIITE 2 Syyskokous. Sääntömääräinen kevätkokous

SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET KOKOUSKUTSU PIHAKOIRAT RY LIITE 2 Syyskokous. Sääntömääräinen kevätkokous Hallituksen tekemä ehdotus yhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi. Vasemmalla ovat säännöt nykyisessä muodossaan. Oikealla ne pykälät kokonaisuudessaan, joihin hallitus esittää muutoksia. Suomen Tanskalais-ruotsalaiset

Lisätiedot

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi Sivu 1 / 6 Projektiyhdistys ry SÄÄNNÖT 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Projektiyhdistys ry, ruotsiksi Projektföreningen rf, ja sen kotipaikka on Helsinki. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys voi käyttää epävirallista

Lisätiedot

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja toiminta-alueena Suomen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Itä-Suomen yliopiston jatko-opiskelijoiden yhdistys

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Itä-Suomen yliopiston jatko-opiskelijoiden yhdistys YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Itä-Suomen yliopiston jatko-opiskelijoiden yhdistys 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Itä-Suomen yliopiston jatko-opiskelijoiden yhdistys - UEF DSA ry. Yhdistyksen nimestä käytetään

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Nuoret Lakimiehet ry, Unga Jurister rf. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä voidaan

Yhdistyksen nimi on Nuoret Lakimiehet ry, Unga Jurister rf. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä voidaan Säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 6.10.2005, 17.11.2005 ja 25.4.2006. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Nuoret Lakimiehet ry, Unga Jurister rf. Kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue...3 2 Tarkoitus ja toiminta...3 3 Lahjoitukset...3 4 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Hallituksen esitys kevätkokoukselle 14.4.2016 Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654))

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654)) Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tukiyhdistyksen mallisäännöt 1 - yksi (1) sääntömääräinen kokous vuodessa (Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Vasanejdens Psoriasisförening rf- Vaasanseudun Psoriasisyhdistys ry ja sen kotipaikka on Vaasa.

Yhdistyksen nimi on Vasanejdens Psoriasisförening rf- Vaasanseudun Psoriasisyhdistys ry ja sen kotipaikka on Vaasa. 1. Vaasanseudun Psoriasisyhdistys ry:n säännöt ( Hyväksytty 07.04.2015 vuosikokouksessa ) 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vasanejdens Psoriasisförening rf- Vaasanseudun Psoriasisyhdistys ry ja

Lisätiedot

Häkkisten sukuseura ry:n säännöt

Häkkisten sukuseura ry:n säännöt Häkkisten sukuseura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Häkkisten sukuseura ry ja kotipaikka Tervo 2 Tarkoitus ja toimintamuodot Sukuseuran tarkoitus on selvittää suvun kantaisän John Häkkisen suvun vaiheita,

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

VEIKKOLAN VEIKOT RY:N SÄÄNNÖT

VEIKKOLAN VEIKOT RY:N SÄÄNNÖT VEIKKOLAN VEIKOT RY:N SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Veikkolan Veikot ry. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä seura. Seuran kotipaikka on Kirkkonummi. 2. Tarkoitus Seuran

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSNAISTEN LIITTO RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

MAANPUOLUSTUSNAISTEN LIITTO RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT ENNAKKOTARKASTETTU 19.06.2004 1. NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Espoon Maanpuolustusnaiset ry. Yhdistys kuuluu jäsenenä Maanpuolustusnaisten Liitto ry:een, jota näissä säännöissä

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää henkistä hyvinvointia, yhdistää ja aktivoida yhdistyksen

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää henkistä hyvinvointia, yhdistää ja aktivoida yhdistyksen 1 Virike ry Päämajankuja 1 50100 Mikkeli Puh. 050 364 3907 sähköposti virike@virikery.fi 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Virike ry ja sen kotipaikka on Mikkeli 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Viestinnän

Lisätiedot

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen Slalom-Seura r.y. Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen 17.8.2016 Aihe: Slalom-Seuran ja Espoo Slalomin yhdistyminen; seuran uusi nimi ja säännöt; uusi puheenjohtaja ja hallitus Aika: Keskiviikkona 17.8.2016,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli Yhdistyksen kieli on suomi. 3 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen

Lisätiedot

Seura luo edellytykset juniori-, aikuis- ja seniorijoukkueiden harrastus- ja kilpailutoiminnalle.

Seura luo edellytykset juniori-, aikuis- ja seniorijoukkueiden harrastus- ja kilpailutoiminnalle. TPS Salibandy ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on TPS Salibandy ry. Seuran kotipaikka on Turku. 2 Seuran toiminnan tarkoitus Seura on Turun Palloseura

Lisätiedot

KAINUUN KELIAKIAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT

KAINUUN KELIAKIAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT KAINUUN KELIAKIAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kainuun keliakiakiayhdistys ry. Sen kotipaikka on Kajaani ja toiminta-alueena Kainuu. 2. Toiminnan tarkoitus Yhdistys on Keliakialiitto

Lisätiedot

SFO:n voimassa olevat säännöt. SFO:n vaalikokouksessa 2015 hyväksytyt. säännöt (ensimmäinen käsittely) 1 Yhdistyksen nimi ja toimipaikka

SFO:n voimassa olevat säännöt. SFO:n vaalikokouksessa 2015 hyväksytyt. säännöt (ensimmäinen käsittely) 1 Yhdistyksen nimi ja toimipaikka SFO:n voimassa olevat säännöt SFO:n vaalikokouksessa 2015 hyväksytyt säännöt (ensimmäinen käsittely) 1 Yhdistyksen nimi ja toimipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Fysiikanopiskelijat ry, ruotsiksi Finlands

Lisätiedot

TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT Yhdistyskokouksen hyväksymä ja PRH:n vahvistama

TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT Yhdistyskokouksen hyväksymä ja PRH:n vahvistama TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT Yhdistyskokouksen hyväksymä 25.11.2015 ja PRH:n vahvistama 27.1.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Turun Avantouimarit ry, apuniminä ruotsiksi Åbo

Lisätiedot

Lohjan Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry ( )

Lohjan Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry ( ) Lohjan Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry SÄÄNNÖT (1.11.2005) 27.9.2013 Nimi, kotipaikka ja toimialue Tarkoitus ja toiminta 1 Yhdistyksen nimi on Lohjan Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen tehtävänä on: - toimita jäsenten yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen tehtävänä on: - toimita jäsenten yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien 1/6 Hämeenlinnan Reserviläiset Aliupseerit ry Yhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Reserviläiset Aliupseerit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki.

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Suomen työnohjaajat ry SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. 2. Toiminnan tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen

Lisätiedot

KIILAT HOCKEY Ry SÄÄNNÖT

KIILAT HOCKEY Ry SÄÄNNÖT KIILAT HOCKEY Ry SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka perustamisaika Yhdistyksen nimi on Kiilat Hockey ry ja sen kotipaikka on Haapajärvi. Yhdistys on perustettu 31.10.2014 ja siitä käytetään näissä

Lisätiedot

JÄLJENNÖS 1(4) 19.03.2013. llmastovanhemmat ry Helsinki Selvenius-Hurme Hanna Liisa Tuohimäentie 100 D 00670 HELSINKI 209.726 19.03.2013 19.03.

JÄLJENNÖS 1(4) 19.03.2013. llmastovanhemmat ry Helsinki Selvenius-Hurme Hanna Liisa Tuohimäentie 100 D 00670 HELSINKI 209.726 19.03.2013 19.03. Patentti- ja rekisterihallitus JÄLJENNÖS 1(4) Rekisterinumero: 209.726 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: Helsinki Selvenius-Hurme Hanna

Lisätiedot

Real Inferno Club de Fútbol ry 1 / 5 Yhdistyksen Säännöt

Real Inferno Club de Fútbol ry 1 / 5 Yhdistyksen Säännöt Real Inferno Club de Fútbol ry 1 / 5 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Real Inferno Club de Fútbol ry. Seuran kotipaikka on Helsinki ja sen kielenä

Lisätiedot