Kunnanhallitus 12/ (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00"

Transkriptio

1 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/ (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA OLLEET nro sivu Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Toivo Pehkonen Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Jorma Tanskanen (Asko Mustosen tilalla) Onni Tukiainen Valtuuston puheenjohtaja Valtuuston 1. varapuheenjohtaja Jorma Huttunen Anja Hyvärinen Valtuuston 2. varapuheenjohtaja Kunnanjohtaja/esittelijä Martti Korhonen Pauli Vaittinen Hallintojohtaja/ pöytäkirjanpitäjä Helena Kaasinen Asiat :t ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Toivo Pehkonen Helena Kaasinen Aika ja paikka Tiistaina klo 9.00 kunnanvirastolla Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Onni Tukiainen Irja Haaranen Aika ja paikka Tiistaina klo kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus Hallintojohtaja Helena Kaasinen

2 Kunnanhallitus / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall. 186 Ehdotus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 461 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall. 187 Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kunnanhallituksen jäsenet Onni Tukiaisen ja Irja Haarasen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

3 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN VESISTÖN KUNNOSTUKSEN YLEISSUUNNITELMAN LAATIMINEN Khall. 147 Kylylahti Copper Oy:n YVA-ohjelman aikana on herännyt Polvijärvellä kansanliike Viinijoen vesistön kunnostamiseksi ja palauttamiseksi virkistys- ja kalastuskäyttöön. Asiaa hoitamaan on perustettu rekisteröity yhdistys Pro-Polvijärvi ry. Pro-Polvijärvi ry toteaa kunnalle lähettämässään kirjelmässä mm. seuraavaa: Polvijärveä kuormittaa tällä hetkellä kirkonkylän yhdyskuntajätteet. Maatalouskäyttö valuma-alueelta on lähes kokonaan poistunut. Näiden seurauksena on järvi täysin pilaantunut ja rehevöitynyt. Järvi on Pohjois-Karjalan saastuneimpia järviä. Kunnalla on valmistumassa suunnitelmat jätevesien johtamisesta puhdistamoon Joensuuhun. Tämä mahdollistaisi, että jätekuormitus loppuisi viimeistään vuonna Olemme ottaneet tavoitteeksi puhdistaa vesistö, saattaa sen virtaamat kuntoon, ottaa järvi ympärivuotiseen virkistyskäyttöön. Viinijoen vesistö oli vanhan Höytiäisen lasku-uoma ja vuonna 2009 tulee Höytiäisen laskusta kuluneeksi 150 vuotta. Haluamme, että juhlavuonna työ olisi jo aloitettu ja voisimme jo esittää saavutuksiamme. Esitämme, että pumpataan Höytiäisestä Mertajärveen lisävettä, joka sitten vanhaa uomaa pitkin virtaa Kirkkojokeen, Polvijärvi ja edelleen Viinijoen/Viinijärveen m 3 vuorokautinen vesimäärä vaatisi n investoinnit ja

4 Kunnanhallitus / n vuotuiset käyttökustannukset. Tämä vesimäärä laskisi Höytiäisen pintaa vain 0,00005 mm vuorokaudessa. Lisäksi ruopataan ja imuruopataan

5 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / pahimmat umpeenkasvaneet ranta-alueet ja pohjaan kertyneet lietteet. Vesistö puhdistettaisiin sitten parhaalla nykytekniikalla viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Kylylahti Copper Oy:n, paikallisten yritysten ja elinkeinoelämän tahoilta olemme jo saaneet lupauksia hankkeen tukemiseksi ja nyt tarvitsemme kunnan ja valtiovallan tuen hankkeelle. Hankkeen nimi on POLVI-Projekti (Polvijärvi-Viinijärvi). Ehdotus Kunnanhallitus suhtautuu myönteisesti edellä selostettuun Pro-Polvijärvi ry:n aloitteeseen. Ennen päätöksentekoa hankkeen kokonaiskustannukset ja rahoitusmahdollisuudet on selvitettävä yksityiskohtaisesti ja mahdollinen Polvijärven kunnan rahoitus-osuus hankkeeseen käsitellään kunnan vuoden 2008 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 3. Khall. 188 Polvijärven vesistön kunnostamisesta on pidetty neuvottelu ja paikalla ovat olleet Polvijärven kunnan, Pohjois- Karjalan ympäristökeskuksen, Pro-Polvijärvi ry:n, Kylylahti Copper Oy:n ja Sotkuman kalaveden osakaskunnan edustajat. Neuvottelussa on päädytty yhteiseen esitykseen, että Polvijärven vesistön kunnostuksesta tehdään yleissuunnitelma. Pohjois-

6 Kunnanhallitus / Karjalan ympäristökeskus luonnostelee syksyyn mennessä tarjouspyynnön ja yhteistyösopimuksen hankkeesta. Hankkeen tavoitteena on Polvijärven vesistön nykytilan korjaaminen ja saattaminen parempaan kuntoon. Yleissuunnitelman on arvioitu maksavan euroa, joka esitetään jaettavaksi neljään osaan, josta Polvijärven kunta, Pohjois-Karjalan ympäristökeskus, Kylylahti Copper

7 Kunnanhallitus / Oy ja Pro-Polvijärvi ry kukin vastaavat neljänneksen osuudella eli eurolla kukin. Kylylahti Copper Oy:n osuus toteutetaan Polvijärven kunnan kautta ja ehtona on, että kaivoshanke toteutuu. Hankkeelle on esitetty perustettavaksi ohjausryhmä, johon kukin edellä mainituista osapuolista nimeää 1-2 jäsentä. Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy neuvottelutuloksen Polvijärven vesistön kunnostuksen yleissuunnitelman laadinnasta esittelyssä selostetun periaatteen mukaisesti niin, että Polvijärven kunnan maksuosuus hankkeesta on neljännes ja korkeintaan euroa ja mikäli kaivoshanke ei toteudu Polvijärven kunnan maksuosuus on korkeintaan euroa. Lisäksi kunnanhallitus nimeää hankkeen ohjausryhmään kaksi jäsentä. Tarvittava määräraha sisällytetään kunnan vuoden 2008 talousarvioesitykseen. Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen ja nimesi hankkeen ohjausryhmään Voitto Voutilaisen ja Jorma Tanskasen.

8 Kunnanhallitus / JÄSENTEN EHDOTTAMINEN VEROTUKSEN OIKAISULAUTAKUNTAAN Khall. 189 Uudelleen muodostettavat verotuksen oikaisulautakunnat aloittavat toimintansa Verotuksen oikaisulautakunnat ovat tulo- ja varallisuusverotukseen, perintöverotukseen ja kiinteistöverotukseen liittyviä oikaisuvaatimuksia käsitteleviä muutoksenhakuviranomaisia. Oikaisulautakunnissa on puheenjohtajien lisäksi neljällä jaollinen määrä jäseniä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Verohallitus määrää veroviraston esityksestä jäsenten lukumäärän, jäsenet ja varajäsenet. Jäsenistä neljäsosa on veroviraston, neljäsosa kuntien ja puolet eri veronmaksajaryhmiä edustavien järjestöjen ehdottamia henkilöitä, jotka ovat antaneet kirjallisen suostumuksensa tehtävään. Edellä mainituilla kokoonpanomääräyksillä on pyritty saamaan oikaisulautakuntien mahdollisimman monipuolinen näkemys ja asiantuntemus erityisesti eri veronmaksajaryhmiin kuuluvien verovelvollisten olosuhteista. Oikaisulautakunnassa tulee olla jäseninä ja varajäseninä veronmaksajien, veronsaajien ja verohallinnon ehdottamia henkilöitä. Hallituksen esityksen verohallintolain 4 :ää koskevien perustelujen mukaan tarkoituksena on, että kuntien ehdottamat henkilöt edustavat veronsaajia. Oikaisulautakunnan jäsenen tehtävä vaatii erityistä verotuksen asiantuntemusta. Ennen ehdotuksen tekemistä on syytä sopivalla tavalla varmistua siitä, että ehdotettavaa henkilöä voidaan pitää siten verotukseen perehtyneenä, että hänen voidaan katsoa omaavan erityistä verotuksen asiantuntemusta. Oikaisulautakunnan jäseniin sovelletaan hallintolain 28 :ssä mainittuja esteellisyysperusteita.

9 Kunnanhallitus / Oikaisulautakunnan jäsenille ja varajäsenille maksetaan kokouspalkkioita kultakin kokouspäivältä Verohallituksen luottamushenkilöiden palkkiopäätöksen 3 :n mukaisesti. Kokoukseen osallistuville maksetaan matkakustannusten korvausta valtion matkustussäännön mukaisesti. Verotuksen oikaisulautakuntiin on Verohallitus lukien määrännyt seuraavat jäsenten lukumäärät: Uudenmaan veroviraston oikaisulautakunta 20 jäsentä, Lounais-Suomen veroviraston oikaisulautakunta 16 jäsentä, Ahvenanmaan verotoimiston oikaisulautakunta 4 jäsentä, Kaakkois-Suomen veroviraston oikaisulautakunta 8 jäsentä, Savo-Karjalan veroviraston oikaisulautakunta 8 jäsentä, Sisä-Suomen veroviraston oikaisulautakunta 16 jäsentä, Länsi-Suomen veroviraston oikaisulautakunta 12 jäsentä, Oulun ja Kainuun veroviraston oikaisulautakunta 8 jäsentä, Lapin veroviraston oikaisulautakunta 4 jäsentä ja konserniverokeskuksen oikaisulautakunta 4 jäsentä. Verotuksen oikaisulautakunta voi toimia jaostoihin jakaantuneina, jolloin jaostossa on 4 jäsentä, joista yksi on kuntien ehdottama. Kuntia pyydetään tekemään ehdotuksensa Savo- Karjalan veroviraston oikaisulautakunnan jäseneksi ja tämän henkilökohtaiseksi varajäseneksi. Suositeltavaa on, että kaksi tai useampi kunta tekee yhteisen ehdotuksen. Ehdotuksen mukaan tulee liittää tarpeellinen selvitys ehdotetun jäsenen ja varajäsenen perehtyneisyydestä verotukseen ja jäsenen ja varajäsenen kirjallinen suostumus tehtävään. Jäseneksi määrättävien oikaisulautakuntien jäsenten toimikausi päättyy Kuntia pyydetään lähettämään ehdotuksensa sekä siihen liitetyt suostumukset ja selvitykset jäsenen ja varajäsenen perehtyneisyydestä verotukseen Savo-Karjalan verovirastolle viimeistään osoitteeseen Savo-Karjalan veroviras-

10 Kunnanhallitus / to, PL 1094, Kuopio. Samalla kuntia pyydetään toimittamaan Pohjois-Karjalan

11 Kunnanhallitus / maakuntaliitolle tieto ehdottamastaan jäsenestä ja varajäsenestä sekä selvitys heidän perehtyneisyydestä verotukseen. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto antaa valtioneuvoston verohallinnosta antaman asetuksen 4 pykälän mukaan oman lausuntonsa kuntien ehdottamista jäsenistä ja varajäsenistä verovirastolle viimeistään Ehdotus Kunnanhallitus päättää esityksen tekemisestä asiasta. Päätös Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle.

12 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNNAN LAUSUNTO VESIENHOITOA KOSKEVIEN KESKEISTEN KYSYMYSTEN YHTEENVEDOSTA VUOKSEN VESIENHOITOALUEELLA Khall. 190 Pohjois-Karjalan ympäristökeskus on pyytänyt lausuntoa ympäristökeskuksen toimialuetta koskevista vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä. Esityslistan liitteenä on kopio asiakirjasta Yhteistyöllä parempaan vesienhoitoon. Laki vesienhoidon järjestämisestä astui voimaan Lailla pannaan toimeen EY:N direktiivi vesipolitiikan puitteista. Laki ja direktiivi muodostavat perustan vesienhoidon suunnittelujärjestelmälle, jonka yleisenä tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä niin, ettei pinta- ja pohjavesien tila heikkene ja että niiden tila on vähintään hyvä. Vesienhoidon suunnittelu tapahtuu vesienhoitoalueella, jotka on määritelty vesistöaluejakoon perustuen valtioneuvoston asetuksella vesienhoitoalueista. Vesienhoitoalueille laaditaan vesienhoitosuunnitelmat, joissa esitetään vesienhoidon yleislinjaukset ja määritellään tavoitteet ja toimenpiteet vesienhoitoalueella tehtävälle vesienhoitotyölle. Vuonna 2006 pyydettiin lausunnot vesienhoidon suunnittelun työohjelmasta ja aikataulusta. Nyt lausunnolla oleva julkaisu on yhteenveto vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä. Siinä kerrotaan, mihin kysymykseen vesienhoitosuunnitelmassa ja toimenpideohjelmassa on aiottu kiinnittää huomiota. Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen toimialue kuuluu valtaosin Vuoksen vesienhoitoalueeseen. Vuoksen vesienhoitoalue koostuu pääosin Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois- Karjalan sekä Kaakkois-Suomen ympäristökeskusten toimialueista sekä pohjoisessa pienistä osista Pohjois- Pohjanmaan ja Kainuun ympäristökeskusten toimialueita.

13 Kunnanhallitus / Lisäksi Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen toimialueeseen kuuluu pieni osa Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalueista, joka sijaitsee Nurmeksen kaupungin alueella. Yhteenvedot vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä sekä Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalueella että Vuoksen vesienhoitoalueella ovat saatavissa Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen verkkosivuilta osoitteesta Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen toimialuetta koskevat yhteenvedot vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ovat nähtävillä asianomaisissa kunnissa, kuntien pääkirjastoissa, Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksessa sekä ympäristöhallinnon verkkosivuilla välisen ajan. Ehdotus Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että Polvijärven kunnalla ei ole huomauttamista vesienhoitoa koskevien keskeisten kysymysten yhteenvedosta ja kunta pitää hyvänä linjauksena, että vesiensuojelun asemasta nykyisin kiinnitetään huomiota vesienhoitokysymyksiin. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 1.

14 Kunnanhallitus / ASIOINTILIIKENNESOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN KARI TANSKASELTA PENTTI TOIVASELLE Khall. 191 Kari Tanskanen on hoitanut asiointiliikennöintiä reitillä Martonvaara-Lipasvaara-Liuhakari-Polvijärven kk. Kari Tanskanen on luopumassa alkaen taksiautoilijaliikennöinnistä ja auton myynnin vuoksi taksiauto siirtyy Pentti Toivaselle. Kari Tanskanen ja Pentti Toivanen ovat pyytäneet, että sopimus asiointiliikennereitin Martonvaara-Lipasvaara- Polvijärven kk siirtyisi Pentti Toivaselle samoilla ehdoilla kuin sopimus on aiemmin tehty Kari Tanskasen kanssa. Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä asiointiliikennesopimuksen siirtämisen Kari Tanskaselta Pentti Toivaselle. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Kunnanhallitus / ERITYISLASTENTARHANOPETTAJA MINNA PIIROSEN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN VAHVISTAMINEN Khall. 192 Valtuusto on päättänyt muuttaa Minna Piirosen hallussa olevan lastentarhanopettajan viran erityislastentarhanopettajan viraksi alkaen ja hänet on siirretty tähän virkaan. Polvijärvellä päiväkodin johtajan tehtäväkohtainen palkka on 2.140,15 euroa, lastentarhanopettajien 1.846,57 euroa ja lastenhoitajien 1.647,59 euroa kuukaudessa. Ehdotus Kunnanhallitus päättää vahvistaa erityislastentarhanopettaja Minna Piirosen tehtäväkohtaiseksi palkaksi euroa kuukaudessa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Kunnanhallitus / TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA JA VERO- TILITYKSET Khall. 193 Liitteenä on yhdistelmä talousarvion toteutumisesta ajalta ja yhdistelmä verotilityksistä. Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä selvitykset tietoonsa saatetuiksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 2.

17 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Valtuusto / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Valtuusto / Kunnanhallitus / JOENSUUN SEUDUN VIIDEN KUNNAN KUNTALIITOSSELVITYKSEN JA JOENSUUN SEUDUN STRATEGIASUUNNITELMAN KÄSITTELEMINEN SEKÄ KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUKSEN EDELLYTTÄMÄT POLVIJÄRVEN KUNNAN VASTAUKSET VALTIONEUVOSTOLLE Khall. 291 Sisäasiainministeriö on asettanut kunta- ja palvelurakenneuudistushankkeen ajalle Hankkeen tavoitteena on, että nykyisin kuntien vastuulla olevat palvelut saavat riittävän vahvan rakenteellisen ja taloudellisen perustan niiden järjestämisen ja tuottamisen turvaamiseksi vastaisuudessa siten, että palveluiden laatu ja vaikuttavuus, saavutettavuus ja tehokkuus sekä teknologinen kehittäminen on otettu huomioon. Hankkeessa mm. arvioidaan ja tehdään ehdotus kuntien vastuulla olevien palveluiden tarkoituksenmukaisista järjestämisvastuualueista. Tarkastelun kohteena ovat kuntarajat ylittävä yhteistyö kaikilla aluetasoilla kunnissa valtakunnan tasolle saakka. Kaikille alueille on laadittu yhteinen kysymys- ja tehtävärunko käsittelyn systemaattisuuden tukemiseksi. Kysymys- ja tehtävärungon ensimmäinen osio koskee kuntien ja valtion välistä tehtävien jakoa. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on pyytänyt kuntien lausunnot kuntien ja valtion väliseen työnjakoon liittyen viimeistään keskiviikkona Liitteenä on kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyvää aineistoa, missä on esitetty lyhyesti kuntien ja valtion väliseen työnjakoon liittyvät kysymykset (osio III kysymykset ) ja listattu keskustelussa esille tulleita ehdotuksia mm. niistä tehtävistä (liite 4), jotka voitaisiin siirtää valtiolle. Listaus ei millään tavoinsido lausuntoja rajoittumaan vain näihin palveluihin, vaan kunnat ja kuntayhtymät voivat ottaa kantaa asiaan laajemminkin.

18 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Valtuusto / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Valtuusto / Kunnanhallitus / Ehdotus Polvijärven kunnan kannanottona kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta kunnanhallitus toteaa seuraavaa: Kunnanvaltuuston hyväksymän vision mukaisesti Polvijärven kunta haluaa toimia niin, että Polvijärven kunta on vireä ja yritteliäs, itsenäinen, kehittämishenkinen ja seudullisesti yhteistyöhakuinen kunta, jossa on turvallista asua, yrittää, tehdä työtä ja viettää vapaa-aikaa. Päätettäessä kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta valtiovallan on aidosti kunnioitettava kunnallista itsehallintoa, kunnallishallinto ei ole suoraan valtionhallinnon jatke. Polvijärven kunta kannattaa nykyistä kuntajärjestelmää ja itsenäistä kuntaa eikä mitään muuta nyt esitetyistä malleista, koska kunnan harjoittaessa vastuullista toimintaja talouspolitiikkaa ja valtiovallan huolehtiessa omasta oikeudenmukaisesta rahoitusosuudestaan nykyisenkaltaisella kuntarakenteella on mahdollista jatkaa niin, että kunta tekee palveluyhteistyötä toisten kuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Erityisen ratkaisevaa jatkossakin on se, kenen käsissä on toiminnan ja talouden ohjaus asukkaan maaseutukuntana Polvijärven kunta näkee suunnitellussa uudistuksessa uhkana keskittyneen palvelurakenteen, jolla maaseudun peruspalvelujen saatavuus ja saavutettavuus ovat vakavasti uhattuina. Suunnitellun uudistuksen tosiasialliset vaikutukset kuntien palveluihin ja rahoitukseen jäävät selvittämättä, joten vireillä olevien päätösten vaikutukset on selvitettävä huomattavasti suunniteltua paremmin.

19 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Valtuusto / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Valtuusto / Kunnanhallitus / Sosiaalitoimi: Vastauksena osion 1. kysymyksiin valtiolle siirrettävistä tehtävistä kunnanhallitus toteaa seuraavaa: 1.1. Terveydenhuolto: Erikoissairaanhoito kokonaisuudessaan valtion hoidettavaksi. Tällöin koko maassa on mahdollista tuottaa ja rahoittaa kaikille kansalaisille tasapuoliset erikoissairaanhoidon palvelut niin, että kasvava rahoitus tapahtuu pääosin suoraan valtion talousarvion kautta. Ulkomaalaisten terveydenhoitokustannukset valtion hoidettavaksi. Tuomitsematta jätettyjen väkivaltarikollisten eristämis- ja hoitovastuu. Elintarvikelain mukaiset valvonta- ja lupa-asiat sekä ympäristöterveydenhuollon lupaasiat. Kehitysvammaisten laitoshoito kokonaisuudessaan valtion hoidettavaksi. Tällöin koko maahan on ensin luotava yhtenäiset laitoshoidon kriteerit. Edunvalvonta (entinen holhoustoimi) Lasten kotihoidon tuki Kunnallisen toimeentuloturvan normitettu osuus Elatustuki

20 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Valtuusto / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Valtuusto / Kunnanhallitus / Koulutus: Ammattikorkeakoulutus siirrettävä valtion hoidettavaksi ja rahoitettavaksi Muu: Pelastustoimi siirrettävä valtion hoidettavaksi, kysymyksessä on kansalaisten turvallisuuteen liittyvä peruspalvelu. Uudistuksessa on huolehdittava vapaaehtoistyön säilymisestä ja kehittymisestä, väestönsuojelun asiantuntemuksen antamisesta kunnille myös jatkossa ja sairaankuljetuksen yhteistyön turvaamisesta paikallistasolla. Kuluttajaneuvonta sisältäen velkaneuvonnan. Vaalien järjestämiseen liittyvät tehtävät voidaan kokonaisuudessaan siirtää valtion hoidettavaksi ja kustannettavaksi. Verotuskustannukset siirrettävä valtion rahoitettavaksi. Kunnanhallitus kannattaa ammattikorkeakoulutoiminnan siirtämistä valtion tehtäväksi.

21 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Valtuusto / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Valtuusto / Kunnanhallitus / Palo- ja pelastustoimen siirtyessä valtion tehtäväksi hyötynä olisi mahdollisuus koko maassa yhtenäisin perustein turvata kansalaisille yhdenvertaiset palo- ja pelastustoimen palvelut. Sairaankuljetus on järjestettävä myös jatkossa kuntakohtaisesti yhteistyössä palo- ja pelastustoimen kanssa. Väestönsuojelun asiantuntemus paikallistasolla on turvattava kunnan käytettäväksi ja vapaaehtoistyö on säilytettävä ja sitä on kehitettävä. Palo- ja pelastustointa valtiollistettaessa on huolehdittava siitä, että ei mennä liian keskitettyyn palvelujärjestelmään eikä pienten kuntien palo- ja pelastustoimen palvelut saa heikentyä. Päätös Käydyn keskustelun aikana Onni Tukiainen esitti muutosesityksinä, että seuraavia kohtia ei esitetä siirrettäväksi valtiolle vaan säilytetään kunnan tehtävinä: (Terveydenhuolto): Erikoissairaanhoito säilytetään kunnallisena tehtävänä. Elintarvikelain mukaiset valvonta- ja lupa-asiat sekä ympäristöterveydenhuollon lupaasiat säilytetään kunnallisena tehtävänä. (Sosiaalitoimi): Edunvalvonta (entinen holhoustoimi), lasten kotihoidontuki, kunnallisen toimeentuloturvan normitettu osuus ja elatustuki säilytetään kunnallisena tehtävänä. (Koulutus): Ammattikorkeakoulutus säilytetään kunnallisena tehtävänä. (Muu): Pelastustoimi säilytetään kunnallisena tehtävänä. Kuluttajaneuvonta sisältäen velkaneuvonnan säilytetään kunnallisena tehtävänä.

22 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Valtuusto / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Valtuusto / Kunnanhallitus / Liite nro 1. Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että Onni Tukiaisen tekemiä esityksiä ei ole kannatettu, joten ne raukeavat. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyvän päätösesityksen. Merkittiin, että Onni Tukiainen jätti eriävän mielipiteen kunnanhallituksen päätökseen. Liite 1 A. Khall. 327 Esityslistan liitteenä on kopio Pohjois-Karjalan kuntatyöryhmän lausuntopyynnöstä ja asiaan liittyvää lisäaineistoa. Ehdotus Kunnanhallitus toteaa, että 1. Polvijärven kunta on jo antanut kunnanhallituksen päätöksellä lausuntonsa koko kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta ja päätös kokonaisuudessaan on nähtävissä edellä tässä esityslistassa ja pöytäkirjassa. 2. Vastauksena kohtien 2-5 kysymyksiin kunnanhallitus toteaa seuraavaa:

23 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Valtuusto / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Valtuusto / Kunnanhallitus / Julkisten palvelujen merkitys Pohjois-Karjalassa on hyvin keskeinen ja valtiovallan on turvattava kunnille riittävä valtionosuus julkisten peruspalvelujen rahoitukseen tasapuolisten palvelujen turvaamiseksi kansalaisille. Tärkeimpiä asioita ovat valtionosuutena maksettava verotulojen tasaus, sosiaali- ja terveystoimen laskennallinen valtionosuus ja sivistystoimen laskennallinen valtionosuus. Työttömyys Pohjois-Karjalassa on jäänyt lähes kaksinkertaiseksi maan keskiarvoon nähden, joten valtiovallan on erityisesti tehostettava toimintaansa alueellisten työttömyyserojen kaventamiseksi Suomessa niin, että Pohjois-Karjalaan pystytään luomaan uusia työpaikkoja ja täällä säilytetään nykyiset työpaikat Seudullisessa yhteistyössä Joensuun seudulla on meneillään lukuisia palveluyhteistyön kehittämishankkeita, joista yhteenvedot Joensuun seutuhallinto toimittanee suoraan kuntatyöryhmälle, joten kuntakohtaisesti niitä ei tässä ole aihetta toistaa. Polvijärven kunta tekee palvelu-yhteistyötä nyt ja jatkossa naapurikuntien ja muiden Joensuun seudun kuntien kanssa mm. sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. 3. ja 4. Koska Polvijärven kunta kannattaa nykyistä kuntajärjestelmää ja itsenäistä kuntaa eikä mitään muuta nyt esitetyistä malleista, Polvijärven kunnan puolesta ei ole kohtaa 4.4. lukuunottamatta enempää aihetta lausunnon antoon Mikäli Juuan kunta niin haluaa, sille on annettava mahdollisuus siirtyä Joensuun seutukuntaan.

24 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Valtuusto / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Valtuusto / Kunnanhallitus / Polvijärven kunta kannattaa nykyistä kuntajärjestelmää ja itsenäistä kuntaa eikä mitään muuta nyt esitetyistä malleista, koska kunnan harjoittaessa vastuullista toiminta- ja talouspolitiikkaa ja valtiovallan huolehtiessa omasta oikeudenmukaisesta rahoitusosuudestaan nykyisenkaltaisella kuntarakenteella on mahdollista jatkaa niin, että kunta tekee palveluyhteistyötä toisten kuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Kuntien niin halutessa Polvijärven kunta ei vastusta vapaaehtoisia kuntaliitoksia, mutta valtion suorittamia kuntien pakkoliitoksia Polvijärven kunta vastustaa Erilaisten kehittämishankkeiden tuottama hyöty on pystyttävä siirtämään nykyistä paremmin kuntien käytettäväksi kuitenkin niin, että kehittämistyö sopeutetaan kuntien taloudellisiin voimavaroihin Kuntien roolia tutkimus- ja kehittämistoiminnassa on korostettava ja kunnan omien panosten lisäksi kehittämistyöhön on saatava valtion ja erilaisten mm. EU:n rahoitusohjelmien mukaisia voimavaroja ja kehittämistyö on pystyttävä hyödyntämään paikallisesti Valtion keskushallinnon normiohjausta on kevennettävä eikä kunnille pidä enää antaa uusia tehtäviä. Paikallisessa toiminnassa on mahdollistettava myös kuntien omat ratkaisut Kunnille on annettava vapaus toimintansa järjestämiseen ja valtion normiohjausta on vähennettävä.

25 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Valtuusto / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Valtuusto / Kunnanhallitus / Suomessa on tehokkaita ja hyvin menestyviä pieniä kuntia, jotka ovat pystyneet järjestämään palvelunsa tehokkaasti ja taloudellisesti sekä hoitamaan taloutensa hyvin, joten kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa ei ole mitään perusteltua syytä muodostaa kuntien tahdon vastaisesti suurempia kuntayksiköitä tai pakottaa kuntia valtion määräämiin suurempiin palveluyksiköihin. Kunnan roolia arvioitaessa on huomioitava kunnan rooli erityisesti maaseudulla paikallisen kehittämistyön edistäjänä. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 2. Khall. 238 Kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen maakunnallinen työryhmä on antanut oman lausuntonsa kunta- ja palvelurakenneuudistushankkeesta. Esityslistan liitteenä on kopio maan hallituksen käsittelemästä laista kuntaja palvelurakenneuudistuksesta. Laki nimityksestä huolimatta kyseessä on poliittinen sopimus lainvalmistelun ja hyväksymisen myötä tulevan lain sisällöstä. Eduskunta päättää lain sisällöstä. Tämän hetkisen tiedon mukaan hallituksen esitys eduskunnalle annetaan lokakuun alussa ja laki esitetään voimaantulevaksi vuoden 2007 alusta lukien. Kunnanhallituksen kokouksessa selostetaan liitteenä olevaa hallituksen sopimusta kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta. Esityslistan liitteenä on yhteenveto ja lyhennelmä Polvijärven kunnanhallituksen aiemmin antamasta lausunnosta kunta- ja palvelurakenneuudistukseen.

26 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Valtuusto / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Valtuusto / Kunnanhallitus / Keskeisin asia Polvijärven kunnan kannalta on perusterveydenhuollon järjestäminen jatkossa. Poliittisen sopimuksen mukaan kunnassa tai yhteistoiminta-alueella, joka huolehtii perusterveydenhuollosta ja siihen kiinteästi liittyvistä sosiaalitoimen tehtävistä, on oltava vähintään n asukasta. Kuntien asiana on päättää, kuinka asia käytännössä järjestetään. Uudistusta edistettäessä on painotettu kunnallisen itsehallinnon merkitystä ja kunnan omaa päätösvaltaa. Toinen keskeinen asia lyhyellä aikavälillä on toimeenpanosuunnitelman laatiminen, joka on ennakkotiedon mukaan tehtävä mennessä. Asiaa on selostettu :ssä 13. Kunta- ja palvelurakenneuudistus on hyvin merkittävä kunnan toimintaan vaikuttava asia ja sen vuoksi on syytä jo tässä vaiheessa kunnan-hallituksessa linjata lähtökohtia asian kuntakohtaiselle valmistelulle. Varsinaisesti asian valmistelu voidaan käynnistää vasta lakiesityksen jälkeen ja lain sisällön valmistuttua eduskunnassa. Ehdotus Kunnanhallitus päättää 1. Merkitä tiedoksi selonteon kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta 2. Linjata tässä vaiheessa Polvijärven kunnan kannanottoina kunta- ja palvelurakenneuudistukseen seuraavia asioita erityisesti perusterveydenhuoltoa koskien:

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen.

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 12/2009 413 (- 471) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. elokuuta 2009 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Aika Maanantaina 8. kesäkuuta 2015 klo 18.00-20.50 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kaupunginvaltuusto. Aika 25.02.2013 maanantai klo 18:00-19:45

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kaupunginvaltuusto. Aika 25.02.2013 maanantai klo 18:00-19:45 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kokoustiedot Aika maanantai klo 18:00-19:45 Paikka Valtuusto-virastotalo, valtuustosali, Suokatu 42 Saapuvilla olleet jäsenet Markku Rossi, puheenjohtaja (Suomen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 65 Kokousaika 24.2.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot