Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura."

Transkriptio

1 PUISTOLAN URHEILIJAT R.Y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 1 SEURAN TARKOITUS Seuran tarkoitus on edistää liikuntaharrastusta luomalla edellytyksiä seuran toiminta-alueella jäsenille kunto-, kilpa, ja tai huippu-urheilun harrastamiseen kullekin edellytystensä ja tarpeittensa mukaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää jäsenilleen kilpailutoimintaa, koulutusta, valmennusta ja harjoitustoimintaa, nuorisotoimintaa, tiedotus- ja suhdetoimintaa, valistus- ja kasvatustoimintaa, kuntoliikuntaa sekä muuta samantapaista toimintaa tavoitteena kasvattaa fyysisesti ja henkisesti vireitä kansalaisia. Seura pyrkii eri tavoin kiinnittämään viranomaisten ja yhteisöjen huomiota toimintaympäristössään liikuntatoimessa havaitsemiinsa epäkohtiin sekä pyrkii omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja - välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen. Seura toimii yhteistyössä urheilun keskusjärjestöjen, erikoisliittojen, muiden liikunta-, kasvatus-, sivistys- ja kansalaisjärjestöjen sekä Helsingin kaupungin kanssa. Seura voi liittyä eri urheilu- ja lajiliittojen sekä urheiluseurojen jäseneksi. Toimintansa rahoittamiseksi seura voi omistaa osakkeita ja muita arvopapereita, hallita ja omistaa kiinteistöjä. Seura voi myös harjoittaa kioskikauppaa, kustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä. Seura voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Seura voi toimeenpanna arpajaisia ja varainkeräyksiä. Seura voi omistaa ja ylläpitää urheilulaitoksia. 2 3 Seura voi välittää jäsenilleen omakustannushintaan urheiluvälineitä ja asusteita sekä pääsylippuja. Tarvittaessa seura hankkii toiminalleen asianomaisen luvan.

2 4 Seuran jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä. Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. Seuran jäsen saa vapaajäsenen oikeudet oltuaan seuran täysivaltainen jäsen 20 vuotta. Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa. 5 Seuran jäsen on suoritettava seuralle liittymis-, jäsen- ja jaostomaksua, joiden suuruudesta sekä maksutavasta ja ajasta päätetään seuran syyskokouksessa. Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta ja antaa jäsenelle vapaajäsenoikeudet jäsen seuralle tekimistä huomattavista urheilullisista, taloudellisista tai muista palveluksista tai tämän oltua seuran jäsenenä 20 vuotta. Jäsen vapautuu tällöin jäsenmaksuvelliosuudesta. SEURASTA EROAMINEN JA KURINPITOTOIMET 6 Jos jäsen haluaa erota seurasta, ilmoittakoon siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai seuran puheenjohtajalle tai ilmoittakoon erostaan seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tullut johtokunnan tai seuran puheenjohtajan tietoon tai kun ilmoitus on kokouksessa tehty. Eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti. Johtokuntaa päättää jäsenen erottamisesta kokonaan tai määräajaksi, mikäli tämä ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, laiminlyö yhden vuoden jäsenmaksunsa, toimii merkittävällä tavallöa vastoin seuran tarkoitusta tai käyttäytyy muuten epäurheilijamaisesti. Eriotuksella ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja. Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon kymmenen (10) päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty jäsenelle kirjatussa kirjeessä. Päätöksestä saa valittaa urheilun oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kuin siitä erikseen on määrätty.

3 7 Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. SEURAN KOKOUKSET 8 Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään tammi-helmikuussa ja syyskokous loka- marraskuussa. Kokouksen paikan ja ajan määrää johtokunta. Kevätkokouksessa 1.Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus edelliseltä tilikaudelta ja esitetään tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. 2. Päätetään tili- ja vastuuvapauden esittämät tai jäsenten 10 &:n mukaisesti vireille panemat muut asiat. Syyskokouksessa 1. Päätetään urheilumuodoista ja jaostot, jotka ovat seuran ohjelmassa tulevana kautena, sekä jaostoista, joissa toimintaa harjoitetaan. 2. Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi a) toimintasuunnitelma b) yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten c) talousarvio 3. Valitaan seuran johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi sekä johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen. 4. Valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. 5. Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat henkilöt. 6. Vahvistetaan liittymis- jäsen-, jaosto ja kannatusmaksujen suuruus. 7. Valitaan tarvittaessa edustajat eri liittojen, seurojen, järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin tai muihin kokouksiin. 8. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 10 &:n mukaisesti vireille panemat asiat.

4 9 Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkun määrätyn asian käsittelemistä varten tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet edellä mainitulla tavalla siitä esityksen. 10 Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys kaksikymmentä (20) päivää ennen kokousta. Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Äänten mennessä tasan, henkilövaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa suljettu lippuäänestys. Jokaisella johtokunnan hyväksymällä ja kokoukseen mennessä liittymis- ja jäsenmaksun maksaneella seitsemäntoista (17) vuotta täyttäneellä henkilöllä on yksi ääni. Äänioikeutta ei saa käyttää asiamiehen välityksellä. KOKOUSKUTSUT 11 Kokouskutsut seuran kokouksiin on toimitettava jäsenistölle kirjallisesti, tai ne on julkaistava seuran syyskokouksen määräämässä sanomalehdessä tai seuran virallisella ilmoitustaululla vähintään 14 päivää ennen kokousta.

5 JOHTOKUNTA 12 Seuran toimintaa johtaa siitä vastaava, syyskokouksen valitsema johtokunta. Se huolehtii seuran taloudesta, omaisuuden hoidosta sekä edustaa seuraa. Johtokuntaan valitaan yhdeksi toimikaudeksi puheenjohtaja, ja kahdeksi toimikaudeksi kuusi, kahdeksan tai kymmenen jäsentä Johtokunnan jäsenistä puolet ovat erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perustella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikautta estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokouksen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajat, sihteerin ja taloudenhoitajan. Sihteeri ja taloudenhoitaja voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Tällöin heillä ei ole äänioikeutta. Seuralla voi myös olla toiminnanjohtaja tai muita toimihenkilöitä, jotka johtokunta valitsee. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtavat kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun kolmasosa johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet johtokunnan jäsenistä on saapuvilla. Kutsu johtokunnan kokoukseen on tehtävä suullisesti tai kirjallisesti vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta. Jaoston puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa. Johtokunnan tehtävänä on sen lisäksi mitä edellä on todettu: 1. Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä, niin että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. 2. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti. 3. Vahvistaa tehtäväjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä, johtokunnalle vastuullisia tehtäviä. 4. Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta. 5. Vastata eri urheiluliittojen ja urheiluseurojen sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista. 6. Pitää jäsenluetteloa. 7. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa. 8. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä sekä muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä. 9. Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, mitä seuran etu vaatii. 10. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

6 13 Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokouksen pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava ja pöytäkirjan tarkastajien tarkastettava. Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa. Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja tai toiminnanjohtaja, kaksi yhdessä. Johtokunta voi valtuuttaa myös seuran täysi-ikäisen jäsenen allekirjoittamaan kilpailutoiminnan edellyttämät kilpailulisenssit ja muut niihin rinnastettavat asiapaperit. 14 Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet. 15 Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä, on päätöksen saatava läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan ääntenenemmistön kannatus Jotta seuran purkamista koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä seuran kokouksessa. Päätös tulee voimaan, jos molemmissa kokouksissa purkamista on kannattanut vähintään kolme neljännestä (3/4) kaikista äänestyksessä annetuista äänistä. Jos seura purkautuu tai lakkautetaan, on jäljelle jääneet varata luovutettava Puistolan Urheilu- ja Nuorisotukisäätiölle käytettäväksi säätiön sääntöjen mukaisesti säätiön hallituksen määräämällä tavalla. 18 Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä. 19

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku Yhd istysasiat 1(5) Rekisterinumero: 164.168 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

Lisätiedot

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä 03.02.2011 voimassa 03.02.2013 asti 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Frisbeegolfseura Mandon Kiertäjät

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. MASKUN TEATTERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT Vuosikokous hyv. 21.3.2011 VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vesiliikuntakeskus ry-vattenidrottscentrum rf ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Aikidoseura Akari ry:n säännöt. Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa.

Aikidoseura Akari ry:n säännöt. Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa. Aikidoseura Akari ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa. 2 Yhdstyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä aikidotaitoa sekä toimia aikidon tunnetuksi tekemiseksi ja harrastuksen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

Meido-Kan ry:n säännöt. MDKSaannot0601. Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972

Meido-Kan ry:n säännöt. MDKSaannot0601. Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972 Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972 1. Yhdistyksen nimenä on Meido-Kan ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä budo- ja itsepuolustustaitoa, kuten esim. judo-,

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. Lapin Ampujat ry:n säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua Rovaniemen kaupungissa ja sen ympäristössä.

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki. 1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä puolueosasto. Näissä säännöissä mainituilla puolue-elimillä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1 / 5 Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen

Lisätiedot

Senioriyhdistys Säännöt 1(5)

Senioriyhdistys Säännöt 1(5) Senioriyhdistys Säännöt 1(5) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus Yhdistyksen nimi on Matinkylän seniorit ry ja yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen senioriliitto ry:hyn, jota näissä säännöissä

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää palontutkinnan laatua ja palontutkijoiden ammattitaitoa

.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää palontutkinnan laatua ja palontutkijoiden ammattitaitoa 1 SÄÄNNÖT Suomen palontutkijat ry Rekisteröitävä yhdistys Yhdistyksen nimi ja kotipaikka.1 Yhdistyksen nimi on Suomen palontutkijat Ry.ja sen kotipaikka on Vantaa Tarkoitus ja toiminnan laatu.2.yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa.

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. 1 Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. Yhdistys

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA. 1 (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA. Opiskelijakunnasta

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot