Meido-Kan ry:n säännöt. MDKSaannot0601. Meido-Kan ry:n säännöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Meido-Kan ry:n säännöt. MDKSaannot0601. Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972"

Transkriptio

1 Meido-Kan ry:n säännöt

2 1. Yhdistyksen nimenä on Meido-Kan ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä budo- ja itsepuolustustaitoa, kuten esim. judo-, karate-, aikido- ja kendotaitoa sekä toimia näiden tunnetuksi tekemiseksi ja harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen ja sellaisille henkilöille, jotka se muuten katsoo kansalaiskuntoon nähden soveliaiksi, budoja itsepuolustusopetusta, järjestää kilpailuja, lähettää valitsemansa edustajat kilpailuihin, pitää esitelmiä ja keskustelutilaisuuksia, toimittaa ja kustantaa julkaisuja, ja pyrkii kehittämään jäseniään kaikissa suhteissa budohengen mukaisesti. Budo on yhteisnimitys japanilaisperäisille urheilulajeille kuten aikido, judo, karate jne. 3. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen, jonka hallitus hyväksyy jäseneksi. Yhdistys voi valita kunniajäsenekseen budoja itsepuolustustyössä erityisesti ansioituneen henkilön. Kunniajäseneksi nimeämisen suorittaa yhdistyskokous hallituksen tehtyä asiassa esityksen. Yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä, jotka pyrkivät tukemaan yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenillä ja kannattajajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhemutta ei äänivaltaa. 4. Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa. Jäsen on vapaa velvollisuuksistaan yhdistystä kohtaan eroamisilmoitusta seuraavan vuoden alusta lukien, ellei hallitus aikaisemmin vapautusta myönnä. Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, jonka toiminta on yhdistyksen vastainen tai jonka toiminnan hallitus katsoo vahingoittavan yhdistyksen toimintaa. Jäsen, jonka hallitus on erottanut, on oikeutettu saattamaan erottamiskysymyksen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi ilmoitettuaan siitä kirjallisesti 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan yhdistyksen hallitukselle. Jäsenelle, joka muulla tavoin on rikkonut yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan, voi hallitus antaa varoituksen, josta hallituksen on ilmoitettava ko. lajin erikoisliittoon ja harkintansa mukaan yhdistyksen jäsenille. 5. Liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous kutakin vuotta varten erikseen, jäsenmaksu on suoritettava yhdistykselle siinä ajassa kuin kokous määrää kuitenkin aina ennen tilivuoden loppua. Jäsen, joka ei yhteen vuoteen ole suorittanut jäsenmaksuaan, voidaan hallituksen päätöksellä katsoa eronneeksi yhdistyksestä. 6. Yhdistyksellä on vuosittain kaksi varsinaista kokousta nimittäin kevät- ja syyskokous. Kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 3. esitetään yhdistyksen vuosikertomus edelliseltä kalenterivuodelta, 4. esitetään tilit ja tilintarkastajien kertomus sekä päätetään vastuuvapauden, myöntämisestä hallitukselle, 5. käsitellään muut hallituksen esittämät asiat. Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

3 3. päätetään hallituksen jäsenten palkkioista, 4. toimitetaan yhdistyksen hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali, 5. päätetään tilintarkastajien palkkioista, 6. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä, 7. vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, 8. päätetään yhdistyksen talous-arviosta, 9. määrätään yhdistyksen varsinaisten ja kannattajajäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus, 10. valitaan yhdistyksen edustajat niiden yhteisöjen kokouksiin, joiden jäsenenä yhdistys on, 11. käsitellään muut hallituksen esittämät asiat. 7. Ylimääräisiä kokouksia pidetään, milloin hallitus niin päättää tai 30 päivän kuluessa siitä, kun vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää. 8. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta jäsenille lähetetyllä kirjeellisellä kutsulla, Helsingin Sanomissa tai yhdistyksen kaikilla ilmoitustauluilla julkaistulla ilmoituksella. Kokoonkutsussa on otettava huomioon yhdistyslain 14. :n määräykset. Muut tiedonannot saatetaan jäsenten tiedoksi kirjeillä, Helsingin Sanomissa tai jollakin yhdistyksen ilmoitustauluista. 9. Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat muissa paitsi näitten sääntöjen 16. ja 17. pykälissä mainituissa tapauksissa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee, Valtakirjalla äänestäminen ei ole sallittu. Ylimääräisessä kokouksessa voidaan ratkaista vain kokouskutsussa mainitut asiat. 10. Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi ja tilinpäätös tulee jättää tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kolme päivää ennen kevätkokousta. 11. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu 6 jäsentä. Hallitus voi asettaa valio- ja toimikuntia hoitamaan yhdistyksen käytännöllisiä asioita. Hallituksen jäsenet valitaan kolmivuotiskaudeksi niin, että hallituksesta on erovuorossa kunakin vuonna kolmasosa vuoron mukaan. Hallituksen jäsenen erotessa ennen toimikautensa loppua valitaan hänelle seuraavassa yhdistyksen kokouksessa seuraaja eronneen jäsenen toimikauden loppuun. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallitus on päätösvaltainen kolmen jäsenen ja puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan saapuvilla ollessa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide paitsi vaaleissa arpa. 12. Hallituksen tehtävänä on: 1. ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi, 2. edustaa yhdistystä, hoitaa sen juoksevat asiat sekä esiintyä yhdistyksen puolesta kantajana ja vastaajana, 3. kutsua koolle yhdistyskokoukset, valmistaa niissä käsiteltävät asiat ja toimeenpanna kokouksen lailliset päätökset, 4. hoitaa yhdistyksen hyväksymisestä yhdistykseen tai erottamisesta yhdistyksestä sekä mahdollisen varoituksen antamisesta yhdistyksen jäsenelle, 5. pitää yhdistyksen Jäsenluetteloa, 6. pitää luetteloa yhdistyksen jäsenille myönnetyistä kyu- ja dan-arvoista, ilmoittaa ko. lajin erikoisliitoille, kuka arvon on myöntänyt ja koska sekä

4 merkitä pitämäänsä luetteloon, onko ko. lajin erikoisliiton johtokunta hyväksynyt myönnetyn arvon, 7. valvoa, että yhdistyksen jäsenet käyttävät vain sitä kyu- ja dan-arvoa ilmaisevaa tunnusmerkkiä, jonka ko. lajin erikoisliitto on vahvistanut, 8. huolehtia yhdistyksen vuosi- ja tilikertomusten laatimisesta, 9. laatia ehdotukset yhdistyksen talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi, 10. hankkia ko. lajin erikoisliitolta lupa julkisten kilpailujen järjestämiseksi, jäsentensä lähettämiseksi kilpailuihin Suomen ulkopuolella sekä kilpailuihin Suomessa, joita joku yhdistys, joka ei kuulu ko. lajin erikoisliittoon järjestää, 11. myöntää yhdistyksen toimintaa erityisesti edistäneille henkilöille kunnia- ja ansiomerkit niiden perusteiden mukaisesti, jotka yhdistyskokous on vahvistanut, 12. ottaa tarpeelliset toimihenkilöt, ja 13. hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat. 13. Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, tai varapuheenjohtaja, jompi kumpi yhdessä yhdistyksen hallituksen jäsenen, sihteerin tai yhdistyskokouksen siihen määräämän henkilön kanssa tai juoksevissa asioissa yhdistyskokouksen määräämä toimihenkilö yksin kokouksen hyväksymiin tarkoituksiin. Kirjeenvaihdon allekirjoittaa-hallituksen puheenjohtaja, sihteeri tai hallituksen siihen valtuuttama henkilö yksin omissa nimissään. 15. Jos yhdistys päättää lopettaa toimintansa, siirtyy sen omaisuus yhdistyksen viimeisessä kokouksessa tarkemmin määräämälle yhteisölle, joka toimii saman tai samantapaisten tarkoitusperien toteuttamiseksi. 16. Yhdistyksen kokouksen päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen toiminnan lopettamista tai sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään 3/4 annetuista äänistä ja on päätös vahvistettava aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa samanlaisella äänten enemmistöllä. Sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan lisäksi, että ko. lajin erikoisliiton hallitus hyväksyy sääntöjen muutoksen. 17. Yhdistys liittyy ko. lajin erikoisliiton jäseneksi ja sen eroamispäätös on pätevä vain sinä tapauksessa, että yhdistys varsinaisessa kokouksessaan sen päättää 3/4 äänten enemmistöllä ja että annettu päätös vahvistetaan seuraavassa varsinaisessa kokouksessa samanlaisella äänten enemmistöllä. 14. Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa ja hallita kiinteätä ja irtainta omaisuutta, julkaista painotuotteita, suorittaa voittoa tavoittelematta varusteiden hankintaa ja jakelua jäsenilleen sekä asianomaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia, varainkeräyksiä, ja julkisia huvittelutilaisuuksia.

Aikidoseura Akari ry:n säännöt. Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa.

Aikidoseura Akari ry:n säännöt. Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa. Aikidoseura Akari ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa. 2 Yhdstyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä aikidotaitoa sekä toimia aikidon tunnetuksi tekemiseksi ja harrastuksen

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. Lapin Ampujat ry:n säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua Rovaniemen kaupungissa ja sen ympäristössä.

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. PUISTOLAN URHEILIJAT R.Y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 1 SEURAN TARKOITUS Seuran tarkoitus

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. MASKUN TEATTERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT Vuosikokous hyv. 21.3.2011 VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vesiliikuntakeskus ry-vattenidrottscentrum rf ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Senioriyhdistys Säännöt 1(5)

Senioriyhdistys Säännöt 1(5) Senioriyhdistys Säännöt 1(5) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus Yhdistyksen nimi on Matinkylän seniorit ry ja yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen senioriliitto ry:hyn, jota näissä säännöissä

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä 03.02.2011 voimassa 03.02.2013 asti 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Frisbeegolfseura Mandon Kiertäjät

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa.

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. 1 Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. Yhdistys

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku Yhd istysasiat 1(5) Rekisterinumero: 164.168 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1 / 5 Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen

Lisätiedot

.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää palontutkinnan laatua ja palontutkijoiden ammattitaitoa

.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää palontutkinnan laatua ja palontutkijoiden ammattitaitoa 1 SÄÄNNÖT Suomen palontutkijat ry Rekisteröitävä yhdistys Yhdistyksen nimi ja kotipaikka.1 Yhdistyksen nimi on Suomen palontutkijat Ry.ja sen kotipaikka on Vantaa Tarkoitus ja toiminnan laatu.2.yhdistyksen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki. 1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä puolueosasto. Näissä säännöissä mainituilla puolue-elimillä

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA. 1 (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA. Opiskelijakunnasta

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot