Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa."

Transkriptio

1 1 Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Konepäällystöliitto - Finlands Maskinbefälsförbund Finnish Engineers Association r.y:een, jota näissä säännöissä nimitetään liitoksi ja on velvollinen noudattamaan sen sääntöjä. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on saattaa jäsenkuntaan kuuluvat insinöörit, konemestarit, muun teknisen tai merenkulkualan koulutuksen omaavat henkilöt yhteistoimintaan heidän ammatillisen tasonsa ja yhteiskunnallisen sekä taloudellisen asemansa kohottamiseksi. Tarkoituksensa saavuttamiseksi yhdistys itsenäisesti tai yhteistoiminnassa järjestää liiton kanssa tiedotus-, esitelmä- ja kokoustilaisuuksia sekä kursseja. Yhdistys voi järjestää erilaista vapaa-ajan toimintaa ja toimintansa tukemiseksi arpajaisia ja maksullisia tilaisuuksia. Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianomaisen luvan. 3 Kokous- ja pöytäkirjakieli sekä puoluekanta 1. Yhdistyksen kokous- ja pöytäkirjakielenä on suomi 2. Poliittisessa suhteessa on yhdistys täysin puolueeton. 4 Yhdistykseen liittyminen ja siitä eroaminen 1. Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen henkilö, jolla on insinöörin, konemestarin, tai muu teknisen tai merenkulkualan koulutus ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. 2. Johtokunta voi hyväksyä yhdistyksen passiivijäseneksi insinööri- tai konemestarikoulutuksen tai muun teknillisen tai merenkulkualan koulutusta omaavan henkilön, joka suorittaa jäsenmaksun johonkin toiseen ammattiliittoon, ei kuitenkaan sellaiseen, joka kuuluu samaan keskusjärjestöön kuin Suomen Konepäällystöliitto. Passiivijäsen tai liittoon työsuhteessa oleva jäsen ei voi asettua ehdokkaaksi liiton puheenjohtajan ja liittohallituksen jäsenten vaaliin. 3. Jäseneksi pyrkivä ilmoittautukoon yhdistyksen virkailijalle ja täyttäköön omakätisesti ilmoittautumiskaavakkeen. Sen jälkeen kun johtokunta on hyväksynyt jäsenhakemuksen, saa uusi jäsen, sisäänkirjoitusmaksun suoritettuaan, jäsenkirjan ja yhdistyksen säännöt. 4. Yhdistyksen kunniajäsenen arvonimen voi yhdistyksen kokous antaa johtokunnan esityksestä sellaiselle henkilölle, joka on toiminnallaan osoittanut erityistä harrastusta yhdistystä tai konemestarikuntaa kohtaan.

2 2 5. Kunniajäsenen arvonimen ja kunniakirjan saanut yhdistyksen jäsen vapautetaan jäsensekä muista maksuista. Yhdistyksen tulee hänen puolestaan suorittaa sääntömääräiset liittomaksut. 6. Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi voi yhdistyksen kokous kutsua kunnia-jäsenen, joka on toiminut erittäin ansiokkaasti yhdistyksen puheenjohtajana. Kunniapuheenjohtajana voi olla ainoastaan yksi henkilö kerrallaan. 7. Yhdistyksen jäsenen, joka toiminnallaan vahingoittaa liiton tarkoitusperiä tai yhdistyksen toimintaa, rikkoo näiden sääntöjen määräyksiä vastaan, taikka esiintymisellään alentaa yhdistyksen jäsenten arvovaltaa, erottaa johtokunta. 8. Johtokunnan tulee erottaa yhdistyksen jäsen, joka esittämättä hyväksyttävää syytä, on jättänyt enemmän kuin kuuden (6) kuukauden liittomaksut suorittamatta. 5 Jäsenyyden uudelleen saavuttaminen Jäsen, joka on erotettu yhdistyksestä kurinpidollisista syistä tai jäsenmaksun laiminlyönnin perusteella, voi anomalla päästä uudelleen yhdistyksen jäseneksi, jos johtokunta sen sopivaksi harkitsee. Uudelleen hyväksytyn jäsenen on suoritettava kaikki erääntyneet jäsenmaksut sekä johtokunnan harkinnan mukaan uudelle jäsenelle kuuluvat liittymismaksut. 6 Jäsenmaksut 1. Sisäänkirjoitusmaksuna suorittaa jokainen uusi jäsen yhdistykselle sen määrän, minkä yhdistyksen vuosikokous on määrännyt. 2. Jäsenen ja passiivijäsenen on suoritettava liitolle se määrä, minkä varsinainen liittokokous on määrännyt yhdistyksen jäsenen yhdistys- ja liittomaksuksi tai ylimääräiseksi liittomaksuksi. 3. Yhdistyksellä on oikeus kantaa lisämaksuna kustannuksien peittämiseen se määrä, minkä yhdistyksen vuosikokous päättää. 4. Jäsen on oikeutettu siirtymään liiton jäsenyhdistyksestä toiseen kalenteri-kuukauden alusta ilmoitettuaan siirrosta sitä ennen molemmille yhdistyksille, sekä palkkatoimistolleen uuden yhdistyksen numeron jäsenmaksun perintää varten. 5. Jäsenen, joka siirtyy yhdistyksestä toiseen, ei tarvitse suorittaa sisäänkirjoitus-maksua uudelle yhdistykselle. Siirtynyt jäsen ei myöskään menetä aikaisemmin saavutettuja jäsenetuja. 7 Jäsenmaksuista vapautuminen Yhdistyksen jäsenelle voi liittohallitus myöntää liittomaksuvapautuksen ja yhdistyksen on vastaavasti vapautettava jäsen yhdistysmaksuista, kun jokin seuraavista edellytyksistä on olemassa: 1. Opiskelijajäsen on vapaa jäsenmaksuista varsinaisena opiskeluaikanaan. 2. Eläkkeellä oleva jäsen vapautetaan jäsenmaksusta eläkkeiden osalta jäsenen esitettyä eläkepäätöksen liittohallitukselle. Työkyvyttömyyseläkkeen perusteella maksuvapautus myönnetään yhtä pitkäksi aikaa kuin työkyvyttömyyseläke on myönnetty. Mikäli eläkkeellä oleva jäsen kuitenkin ottaa vastaan insinööri, kone- tai muun teknisen, merenkulkualan tai muun vastaavan toimen, siirtyy hän jälleen jäsenmaksuvelvolliseksi.

3 3 3. Jäsenelle voidaan myöntää jäsenmaksuvapautus kuntoutustuen, äitiys-, isyys-, hoitovapaan ja vanhempainloman ajaksi. 4. Pitempiaikaisen sairauden takia voidaan anomuksesta myöntää jäsenmaksuvapautus liittohallituksen päätöksellä. 5. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 8 Eroaminen yhdistyksestä Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenyys lakkaa sen kalenterikuukauden viimeisenä päivänä, jolloin jäsen on ilmoittanut eroamisesta. Jäsenmaksu on suoritettava eroamispäivään saakka. 9 Johtokunta 1. Yhdistyksen asioita ja omaisuutta hoitaa sen hallituksena joulukuun vaalikokouksessa yhdistyksen jäsenistä valittu johtokunta, johon kuuluu johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, sekä kuusi (6) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä. 2. Johtokunta valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Varsinaisista jäsenistä eroaa ensimmäisenä vuotena puolet arvan perusteella. 3. Puheenjohtaja sekä varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. 4. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Kaksi viimeksi mainittua voidaan valita johtokuntaan kuulumattomistakin yhdistyksen jäsenistä. 5. Johtokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään neljän (4) jäsenen ollessa saapuvilla, jos kaikki ovat päätökseen nähden yksimielisiä. 10 Johtokunnan tehtävät 1. Johtokunnan tulee huolellisesti hoitaa yhdistyksen omaisuutta, säilyttää varat täysin luotettavasti ja edullisesti, käsitellä kokouksessaan rahastonhoitajan jokaiselta puolivuotiskaudelta laatima katsaus yhdistyksen omaisuuden ja varojen hoidosta sekä taloudellisesta asemasta. 2. Johtokunta on vastuullinen yhdistyksen omaisuudesta ja varojen hoidosta. Kuitenkin johtokunnan jäsen, joka ilmoittaa pöytäkirjaan vastalauseen tehdyn päätöksen johdosta, on päätökseen nähden vapaa vastuusta. 3. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on kutsuttava koolle jos kaksi johtokunnan jäsentä katsoo sen tarpeelliseksi. 4. Johtokunta kutsuu yhdistyksen jäsenet kokoukseen asiain niin vaatiessa. 5. Johtokunnan tulee valmistaa yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja esittää ne oman lausuntonsa ohessa kokoukselle, kutsua kokoukset koolle ja pitää jäsenluetteloa. 6. Johtokunnan jäsenen, joka ilman hyväksyttyä syytä on poissa kolmesta (3) peräkkäisestä johtokunnan kokouksesta, voi yhdistyksen kokous erottaa ja kutsua eniten ääniä saaneen varajäsenen hänen tilalleen.

4 4 7. Kaikki asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin 9 5 momentissa mainittu määrä jäseniä on paikalla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. 11 Virkailijan tehtävät 1. Puheenjohtaja johtaa keskusteluja yhdistyksen ja johtokunnan kokouksissa, lukuun ottamatta yhdistyksen vuosikokouksia, valvoo sääntöjen ja yhdistyksen päätösten noudattamista sekä, että yhdistyksen virkailijat täyttävät tehtävänsä. 2. Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtävät puheenjohtajan ollessa estyneenä. 3. Sihteeri laatii tarkan ja puolueettoman pöytäkirjan kaikista yhdistyksen ja johtokunnan kokouksista, hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihtoa, toimittaa kokouskutsut johtokunnan määräysten mukaisesti ja laatii toimintakertomuksen kalenterivuodelta. 4. Rahastonhoitaja pitää kirjaa yhdistyksen tuloista ja menoista, kantaa ja kuittaa kaikki saatavat maksut, huolehtii, että jäsenet ajoissa suorittavat jäsenmaksunsa sekä esittää tilit puoli vuosittain johtokunnan tarkastettavaksi ja päättää tilit kalenterivuosittain jättäen ne johtokunnalle. 12 Tilin- ja toiminnantarkastus 1. Toiminnantarkastajan tulee tarkastaa yhdistyksen tilit ja omaisuus sekä toiminnan laillisuus vähintään kerran vuodessa, laatia niistä kirjallinen lausunto sekä tehdä ehdotus vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille tilivelvollisille heidän toimintaajaltaan. 2. Kuluneen kalenterivuoden tilien tulee olla valmiina toiminnantarkastajalle annettavaksi viimeistään tammikuun 31 päivään mennessä ja on toiminnantarkastajan luovutettava ne tarkastettuna ja lausuntonsa seuraamana yhdistyksen johtokunnalle viimeistään helmikuun 15 päivään mennessä. 3. Toiminnantarkastajalla on oikeus milloin hyvänsä tilivuoden aikana tarkastaa yhdistyksen kirjanpitoa ja omaisuuden hoitoa. Jos syytä muistutuksiin ilmaantuu, tulee toiminnantarkastajan kirjallisesti ilmoittaa siitä yhdistyksen johtokunnalle. 13 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi aina yhdessä. Rahastonhoitaja kirjoittaa nimen yksin. 14 Yhdistyksen kokoukset Kuukausikokoukset Yhdistys kokoontuu talvikuukausina kuukausikokouksiin neljä (4) kertaa: syyskokous syyskuussa, kuukausikokous vaalikokouksen yhteydessä joulukuussa, kuukausikokous vuosikokouksen yhteydessä helmikuussa sekä kevätkokous toukokuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään niin usein kuin asiat sitä vaativat. Jäsen, joka on estynyt olemasta kokouksessa läsnä voi jättää valtakirjan jollekin toiselle yhdistyksen jäsenelle. Tällaisella edusmiehellä ei kuitenkaan ole oikeutta äänestää kuin yhden valtakirjan antajan puolesta.

5 5 Ehdotuksia kokouksessa käsiteltäväksi asioiksi voi jokainen jäsen esittää johtokunnalle tai yhdistyksen kokouksessa ja tulee johtokunnan vahvistaa ne lausuntonsa ohella seuraavalle kokoukselle. Jos ehdotus on kiireellistä laatua, voidaan se kokouksen päätöksellä, ottaa heti käsiteltäväksi ja päätettäväksi, mikäli asia ei ole sellainen, josta on kokouskutsussa mainittava. Kuitenkin on asia esitettävä kirjallisesti, jos kokous sitä vaatii. Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi niissä asioissa, joista säännöt toisin määräävät. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa. Siinä tapauksessa, ettei puheenjohtaja tahdo asiaa ratkaista, on toimitettava lippuäänestys. Äänten mennessä tasan ratkaisee syrjään pantu lippu. Vuosikokous Helmikuussa kokoonnutaan vuosikokoukseen, jossa käsitellään seuraavat asiat: 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 2. Luetaan toiminta- ja tilikertomus kuluneelta kalenterivuodelta. 3. Esitetään toiminnantarkastajan antama tarkastuslausunto. 4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja rahastonhoitajalle kuluneelta toimintavuodelta. 5. Määrätään sisäänkirjoitusmaksun suuruus. 6. Määrätään lisämaksun suuruus. 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosi- tai vaalikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tammikuun 15. päivään mennessä. Varsinaisista sekä muista yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan jäsenille vähintään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta kirjeitse, sähköpostitse, paikallisissa sanomalehdissä tai yhdistyksen internetsivuilla. Yhdistyksen varsinainen kokous voi kuitenkin päättää, onko kokouskutsu lisäksi jollain muulla tavalla jäsenille toimitettava. Kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyslain määräykset. Vaalikokous Joulukuussa pidetään vaalikokous, jossa käsitellään seuraavat asiat: 1. Johtokunnan laatima talousarvioehdotus seuraavaa vuotta varten. 2. Vahvistetaan toimihenkilöiden palkkiot. 3. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja jäsenten keskuudesta. 4. Valitaan johtokunnan varsinaiset jäsenet sääntöjen 9 :n edellyttämällä tavalla. 5. Valitaan johtokunnan varajäsenet sääntöjen 9 :n edellyttämällä tavalla. 6. Valitaan toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja seuraavaa kalenterivuotta varten. 7. Valitaan muut tarvittavat toimihenkilöt sekä toimikunnat. 8. Liittokokousvuotta edeltävänä vuonna valitaan liiton sääntöjen mukaisesti yhdistyksen liittokokousedustajat ja ehdokkaat liittohallitukseen.

6 6 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Tilivelvolliset eivät saa ottaa osaa toiminnantarkastajien vaaliin eivätkä asettaa toiminnantarkastajaehdokkaita. Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, jos kaksi jäsentä sitä vaatii. 15 Jaostot Yhdistys on oikeutettu muodostamaan keskuudessaan johtokunnan valvonnan alaisena toimivia ammattikehitys- ym. epäitsenäisiä jaostoja, joiden säännöt johtokunta hyväksyy sellaisessa muodossa, etteivät ne ole ristiriidassa yhdistyksen sääntöjen kanssa. 16 Sääntöjen muuttaminen Päätös sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen vuosikokouksessa ja tulee siitä kokouskutsussa erikseen mainita. Sääntöjen muutoksen hyväksymiseen vaaditaan vähintään 3/4 äänten enemmistö annetuista äänistä. Muutokset on alistettava liittohallituksen hyväksyttäviksi ennen kuin ne ilmoitetaan yhdistysrekisteriin. 17 Yhdistyksen purkaminen ja varojen käyttö Ehdotusta yhdistyksen purkamisesta käsitellään kahdessa kokouksessa, joiden väliajan tulee olla vähintään kolme (3) kuukautta ja tulee siitä kokouskutsussa mainita. Ennen asian ratkaisemista on hankittava lausunto liiton hallitukselta. Päätös purkamisesta pannaan täytäntöön ainoastaan silloin kun vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä sen hyväksyy. Jos yhdistys on päätetty purkaa, luovutetaan yhdistyksellä silloin olevat varat liitolle tai johonkin muuhun, konemestarikuntaa hyödyttävään tarkoitukseen. 18 Muita määräyksiä Muuten noudatetaan yhdistyslakia niissä tapauksissa, joista näissä säännöissä ei ole mitään määrätty. 19 Voimaantulo Nämä säännöt tulevat voimaan kun ne on merkitty yhdistysrekisteriin.

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. MASKUN TEATTERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. Lapin Ampujat ry:n säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua Rovaniemen kaupungissa ja sen ympäristössä.

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku Yhd istysasiat 1(5) Rekisterinumero: 164.168 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä 03.02.2011 voimassa 03.02.2013 asti 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Frisbeegolfseura Mandon Kiertäjät

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

Meido-Kan ry:n säännöt. MDKSaannot0601. Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972

Meido-Kan ry:n säännöt. MDKSaannot0601. Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972 Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972 1. Yhdistyksen nimenä on Meido-Kan ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä budo- ja itsepuolustustaitoa, kuten esim. judo-,

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki. 1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä puolueosasto. Näissä säännöissä mainituilla puolue-elimillä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. PUISTOLAN URHEILIJAT R.Y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 1 SEURAN TARKOITUS Seuran tarkoitus

Lisätiedot

.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää palontutkinnan laatua ja palontutkijoiden ammattitaitoa

.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää palontutkinnan laatua ja palontutkijoiden ammattitaitoa 1 SÄÄNNÖT Suomen palontutkijat ry Rekisteröitävä yhdistys Yhdistyksen nimi ja kotipaikka.1 Yhdistyksen nimi on Suomen palontutkijat Ry.ja sen kotipaikka on Vantaa Tarkoitus ja toiminnan laatu.2.yhdistyksen

Lisätiedot

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT Vuosikokous hyv. 21.3.2011 VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vesiliikuntakeskus ry-vattenidrottscentrum rf ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

Senioriyhdistys Säännöt 1(5)

Senioriyhdistys Säännöt 1(5) Senioriyhdistys Säännöt 1(5) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus Yhdistyksen nimi on Matinkylän seniorit ry ja yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen senioriliitto ry:hyn, jota näissä säännöissä

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

Aikidoseura Akari ry:n säännöt. Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa.

Aikidoseura Akari ry:n säännöt. Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa. Aikidoseura Akari ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa. 2 Yhdstyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä aikidotaitoa sekä toimia aikidon tunnetuksi tekemiseksi ja harrastuksen

Lisätiedot

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1 / 5 Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA. 1 (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA. Opiskelijakunnasta

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot