1 (3) Kainuun maakunta -kuntayhtymä Sosiaali- ja terveystoimi Valvira Sosiaali - ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto PL 210

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 (3) Kainuun maakunta -kuntayhtymä Sosiaali- ja terveystoimi 18.9.2014. Valvira Sosiaali - ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto PL 210"

Transkriptio

1 WN Kainuun maakunta -kuntayhtymä Sosiaali- ja terveystoimi (3) Valvira Sosiaali - ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto PL Helsinki Viite: Selvitys- ja selityspyyntö 6588/6../214 SELVITYS KIIREETTÖMÄÄN ERIKOISSAIRAANHOITOON PÄÄSYN TILANTEESTA KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) pyytää päivätyllä selvitys-ja selityspyynnöllä Kainuun sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymältä selvitystä siitä, mikä on kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn tilanne kokonaisuudessaan Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alueella Esittämässään selvityspyynnössä Valvira on ilmoittanut lisäksi, että "THL:Itä saatujen tilannetta kuvaavien seurantatietojen perusteella kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsy Kainuun sosiaalija terveydenhuollon kuntayhtymän alueella ei kaikilta osin toteudu lain edellyttämällä tavalla. Näin ollen Valvira harkitsee antavansa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle määräyksen kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn saattamisesta lain edellyttämälle tasolle ja kuntayhtymän velvoittamista noudattamaan mainittua määräystä sakon uhalla. THL:Itä saaduista tilannetta kuvaavista seurantatiedoista on käynyt ilmi muun muassa, että Kainuun sosiaali -ja terveydenhuollon kuntayhtymän alueella oli 74 yli kolme/kuusi kuukautta hoitoa odottanutta potilasta, mikä määrä vastasi 9.6 potilasta 1. asukasta kohti. Lisäksi sisätautien erikoisalalla oli 25 hoitoa yli kuusi kuukautta odottanutta potilasta (11,3 %) ja anestesiologian erikoisalalla oli 9 lähetettä (11,7 %), jotka käsiteltiin vasta kolmen viikon jälkeen." Kerron asiassa seuraavaa. 1. Kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsy Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alueella Osoite Puhelin Y-tunnus Sähköpostiosoite Urho Kekkosen katu 2-4 (8) / vaihde nimi.sukunimi@kainuu.fi 871 KAJAANI

2 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Sosiaali-ja terveystoimi vallinneen tilanteen osalta olen pyytänyt selvitykset ylilääkäri Thomas Riessiltä liittyen anestesiologian erikoisalan viiveisiin lähetteiden käsittelyssä sekä ylilääkäri Kristiina Kanaselta liittyen viiveisiin hoidontarpeen arvioon pääsyssä kardiologian erikoisalalla. Anestesiologian erikoisalalla ei annetun selvityksen perusteella ollut tosiasiallisesti yhtään lähetettä, jota ei olisi käsitelty kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta. Viittaan yksityiskohtien osalta liitteenä olevaan selvitykseen. (Liite 1) Ylilääkäri Kristiina Kananen on antanut tilanteesta kardiologian osalta seuraavan selvityksen allekirjoittaneelle sähköpostitse. "Huhtikuun lopun tilastossa ilmenneet hoitotakuun ylitykset koronaaritoimenpiteissä ovat väärän kirjaamisen aiheuttamia. Angiotoiminnasta pitkään vastannut hoitaja lähti viime vuoden lopulla muihin tehtäviin ja uuden hoitajan perehdytyksessä jononhallinnan ohjaus jäi vaillinaiseksi. Hän on jättänyt hoitotakuujonoon myös ne potilaat, jotka ovat itse siirtäneet aikojaan tai joiden aikoja on jouduttu siirtämään potilaan lääketieteellisen tilan vuoksi. Todellisia hoitotakuun ylityksiä ei koronaaritoimenpiteissä ollut." 2. Kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsy Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alueella Hoitoa yli 3/6 kuukautta odottaneita potilaita oli yhteensä 18; kaikki kirurgian erikoisaloilla (käsikirurgia 4, piastiikkakirurgia 14). Hoidontarpeen arviointiin pääsyä yli kolme kuukautta odottaneiden lukumäärä oli yhteensä 37 (kirurgian erikoisalat 33, sisätaudit 4). Saapuneiden lähetteiden käsittely oli kestänyt yli kolme viikkoa yhteensä 48 tapauksessa (.3 % lähetteistä ). Säädetyn aikarajan ylitys oli suurin hammas -, suu- ja leukasairauksien erikoisaloilla. Edellä kuvatun perustella olen pyytänyt kirurgian ylilääkäri Kalle Rissasta antamaan oman selvityksensä kirurgisten erikoisalojen osalta. Viittaan yksityiskohtien osalta ylilääkäri Rissasen antamaan liitteenä olevaan selvitykseen. (Liite 2) Totean kuitenkin, että niitä kirurgisten erikoisalojen palveluita, joissa hoitoon tai hoidontarpeen arvioon pääsyn aikarajat ylittyvät tuotetaan Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä suurelta osin erikoislääkärivajeesta johtuen ostopalveluina. Käsi- ja plastiikkakirurginen toiminta on kokonaan ostopalveluiden varassa, urologinen toiminta osittain. Ostopalveluita ei ole ollut riittävästi saatavilla, jotta hoitotakuun aikarajoissa olisi voitu sataprosenttisesti pysyä. Operatiivisen vastuualueen talousarvioon on tehty riittävä varaus hoitotakuun toteuttamiseen myös ostopalveluihin tukeutuen. Suu- ja leukasairauksien poliklinikan viive lähetteiden käsittelyssä on johtunut siitä, ettei asiaa oltu otettu riittävästi huomioon heinäkuussa 214 toteutuneen kesäsulun aikana. Osoite Puhelin Y-tunnus Sähköpostlosolte Urho Kekkosen katu 2-4 (8) /vaihde nimi.sukunimi c@kainuu.fi 871 KAJAANI

3 Kainuun maakunta -kunt ayht ym ä Sosiaali-ja terveystoimi Tämän lisäksi on lähetteiden ohjautumisprosessissa nyt todettu korjaamistarpeita, jotka mahdollisesti ovat olleet todetun viiveen taustalla. Suupoliklinikan toiminta on tilanahtaudesta johtuen hajautettu siten, että mm. protetiikan ja ortodontian erikoislääkäreiden toimitilat eivät sijaitse Kainuun keskussairaalan suupoliklinikalla, vaan noin neljän kilometrin päässä sijaitsevalla terveysasemalla. Kaikki lähetteet ovat tähän saakka ohjautuneet ensi Kainuun keskussairaalaan, josta ne sitten on edelleen ohjattu mm. ortodontian ja protetiikan osalta po. erikoislääkäreille. Tältä osin käytäntöä on nyt muutettu ja kaikki lähetteet käsitellään suupoliklinikalla siirtoviiveiden välttämiseksi. Vuoden 215 kesäsulun ajaksi rakennetaan lähetteiden käsittelyä varten varajärjestelmä. 1ih w Edellä olevan vakuutan oikeaksi. Mauno Saari Terveysjohtaja, LT LIITTEET Osoite Puhelin Y-tunnus Sähköpostlosoite Urho Kekkosen katu 2-4 (8) /vaihde nimi.sukunimi@kainuu.fi 871 KAJAANI

4 W W Kainuun sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun keskussairaala Leikkaus- ja anestesiaosasto Selitys LIITE 1 1 (1) Vastaus Valviran selvitys Dnro ja selityspyyntöön Asia Kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsy Kainuun sosiaali - ja terveydenhuollon kuntayhtymän alueella ; anestesiologian erikoisala seurantatietojen mukaan anestesiologian erikoisalalla on ollut yhdeksän lähetettä, jotka on käsitelty vasta kolmen viikon jälkeen. Asiasta on tehty selvitys kipupoliklinikalla, jonka lähetteistä on kysymys. Kipupoliklinikka toimii ajanvarauspoliklinikkana, jonka lähetteiden käsittelyyn osallistuvat osastonsihteeri, kipuhoitaja ja anestesialääkäri. Huhtikuun 214 aikana kipupoliklinikalla on ollut ns. normaalitoiminta ja mm. pääsiäisestä johtuen siellä ei ole ollut toiminnan supistuksia. Lähetteeseen tulee laittaa "Käsitelty" -leima, kun anestesialääkäri on katsonut lähetteen ja kipuhoitaja antaa vastaanottoajan potilaalle. Yhteisessä tapaamisessa kipupoliklinikalla työskentelevien hoitajien kanssa on käynyt ilmi, että yhdellä hoitajista ei ole ollut tietoa, että hänen tulee vaihtaa lähetteeseen tilaksi käsitelty. Asia on mainittu kirjallisessa ohjeessa, joka on valitettavasti jäänyt jostain syystä huomioimatta. Yhdellä potilaalla voi olla useampi lähete. Potilaalle aikaa annettaessa aika tulee antaa uusimmalle lähetteelle ja sulkea vanhempi lähete. Jos vanhempi lähete jää auki, se voi aiheuttaa sen, että lähetteellä näyttää olevan yli kolmen viikon käsittelyaika, vaikka potilas on jo saanut ajan. Olemme kerranneet kipupoliklinikalla työskentelevien kanssa lähetteiden käsittelyprosessin vastaavien virheiden välttämiseksi tulevaisuudessa kipupoliklinikalla ei ole yhtään lähtettä,.joiden käsittelyaika olisi yli 3 viikkoa. Thomas Riess ylilääkäri Liisa Kemppainen osastonhoitaja Postiosoite : Laskutusosolte : Sähköposti : Y-tunnus Pankki : Internet Kainuun sosiaali - ja Kainuun sosiaali - ja etunimi sukunimit kainuu fi Iban: terveydenhuollon terveydenhuollon F kuntayhiymä, kuntayhtymä, Puhelin : BIC: DABAFIHH PL 4 Ostolaskut OVT-tunnus 877 Kainuu PL Kainuu

5 w i i Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun keskussairaala Operatiivinen vastuualue j 1 (1) j., I ITt Terveysjohtaja Mauno Saari Viite: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston selvitys ja selvityspyyntö Dnro 6588/ Selvitys kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsystä Kainuun sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymän operatiivisella vastuualueella Silmätautien palvelut tuotetaan omana tuotantona. Silmätautien poliklinikalla on kolme (3) lähetettä > 21 vrk, kesäaikana supistettu toiminta, erikoistuva lääkäri lukenut lähetteet. Kirurgialla plastiikka - ja käsikirurgia tuotetaan konsulttipalveluna. Palveluiden ostoja konsulteilta ei ole tarpeeksi saatavilla ja tämän takia hoitotakuu on ylittynyt. Urologia tuotetaan omana palveluna sekä konsulttipalveluna 1/1. Urologien huono saatavuus vaikuttaa potilaiden hoidontarpeen arvioon sekä toimenpiteisiin pääsyyn. Jatkossa potilaat hoidetaan lisätyönä jononpurkupoleina ja kaikin saatavi levin resurssein hoitotakuun puitteissa. Kalle Rissanen vastuualuepäällikkö, kirurgian ylilääkäri Poatlosolte Käyntlosoite Puhelin Sähköposti Internet Sotkamontie 13 Sotkamonäe /vaihde etunimi.sukunimi@kainuu.f Kajaani 873 Kajaani Tulostettu :8 Inspecta ] u x m

6 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ' ) ja odotusajatxi Poikkileikkauspälvä : Sairaanhoitopiirin nimi: Kainuun shp LIITE 3 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2i Keskimääräinen odottavien" 1-9 vrk vrk yli 18 vrk yli 18 vrk odotusaika vrk Ikm Ikm Ikm Ikm % mediaanl'1 SISÄTAUDITYHTEENSÄ Sisätaudit A Sisätautien allergologia E Sisätautien endokrinologia F Sisätautien geriatria G Sisätautien gastroenterologia H Hematologia Infektiosairaudet K Kardiologia M Nefrologia R Reumatologia ANESTESIOLOGIA JA TEHOHOITO KIRURGIA YHTEENSÄ , Kirurgia G Gastroenterologinen kirurgia J Käsikirurgia , L Lastenkirurgia Ortopedia P Piastiikkakirurgia , R Sydän- ja rintaelinkirurgia U Urologia V Verisuonikirurgia Y Yleiskirurgia NEUROKIRURGIA NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET YHT Naistentaudit ja synnytykset E Endokrinologia gynegologia ja andrologia Q Perinatologia S Naistentautien sädehoito U Naistentautien urologia LASTENTAUDIT YHTEENSÄ Lastentaudit A Lasten allergologia Neonatologia E Lasten endokrinologia G Lasten gastroenterologia H Lasten hematologia Lasten infektiosairaudet K Lasten kardiologia M Lasten nefrologia SILMATAUDITYHTEENSÄ Silmätaudit N Neuro-oftalmologia KORVA-,NENÄ- JA KURKKUTAUDIT YHT Korva-, nenä-ja kurkkutaudit A Korva-, nenä- ja kurkkutautien allergologia B Audiologia FONIATRIAYHTEENSÄ Foniatria B Audiologia (foniatria ) HAMMAS-, SUU- JA LEUKASAIRAUDET YHT Hammas-, suu-ja leukasairaudet V Suu-ja leukakirurgia X Oikomishoito

7 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 'i ja odotusajat2t Polkklleikkauspäivä : Sairaanholtopilrln nimi: Kainuun shp LIITE 3 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet') Keskimääräinen odottavien ') 1-9 vrk vrk yli 18 vrk yli 18 vrk odotusaika vrk Ikm Ikm Ikm Ikm % mediaani 3) 58Y Kliininen hammashoito IHO-JA SUKUPUOLITAUDIT YHTEENSÄ Iho- ja sukupuolitaudit A Ihotautien allergologia C Ammatti-ihotaudit 65 SYÖPATAUDIT JA SADEHOITO PSYKIATRIA YHTEENSÄ Psykiatria F Geriatrinen psykiatria Z Oikeuspsykiatria NUORISOPSYKIATRIA LASTENPSYKIATRIA 3 3 NEUROLOGIA YHTEENSÄ Neurologia F Neurologinen geriatria LASTENNEUROLOGIA KEUHKOSAIRAIJDETYHTEENSÄ Keuhkosairaudet A Keuhkosairauksien allergologia _ 93 LIIKIJNTALÄAKETIEDE PERINNÖLLISYYSLAAKETIEDE TYÖLÄAKETIEDE JA TYÖTERVEYSHUOLTC FYSIATRIA GERIATRIA YLEISLAAKETIEDE Yhteensä ,7 44 Hoitoa odottavien poimintaan otetaan mukaan poikkileikkauspäivänä (3.4, ja ) vuodeosastohoitoa, päiväkirurgiaa ja avohoitoa odottavat, joiden jonottamisen syykoodi on sairaalan resurssit tai 8 kiireellinen hoito. 2> Hoidon odotusaika lasketaan hoitojonoon asettamispäivän tai käynnin varauspäivän ja hoitoon odottamisen (poikkileikkauspäivä) välisestä ajasta. Käytetään mediaania, suuruusjärjestykseen asetettujen havaintojen keskimmäistä arvoa.

8 Taulukko 2. Hoidon tarpeen arviointia odottavien lukumäärät ) ja odotusajat2l Polkkilelkkauspäivä : Salraanhoitopllrin nimi: Kainuun shp LIITE 4 Erikoisalat SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 1 Sisätaudit 1A Sisätautien allergologia 1E Sisätautien endokrinologia 1F Sisätautein geriatria 1G Sisätautien gastroenterologia 1H Hematologia 11 1 nfektiosai raudet 1K Kardiologia 1M Nefrologia Q Z Reumatologia pnestesiologia JA TEHOHOITO KIRURGIA YHTEENSÄ 2 Kirurgia 2G Gastroenterologinen kirurgia 2J Käsikirurgia 2L Lastenkirurgia 2 Ortopedia 2P Piastiikkakirurgia 2R Sydän-ja rintaelinkirurgia 2U Urologia 2V Verisuonikirurgia 2Y Yleiskirurgia 25 NEUROKIRURGIA NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET Yl 3 Naistentaudit ja synnytykset 3E Endokrnologia gynegologia ja androl 3Q Perinatologia 3S Naistentautien sädehoito 3U Naistentautien urologia LASTENTAUDIT YHTEENSÄ las tentaudi t 4A Lasten allergologia 4D Neonatologia 4E Lasten endokrinologia 4G Lasten gastroenterologia 4H Lasten hematologia 41 Lasten infektiosairaudet 4K Lasten kardiologia 4M Lasten nefrologia SILMÄTAUDIT YHTEENSÄ 5 Silmätaudit 5N Neuro-oftalmologia KORVA-,NENÄ- JA KURKKUTAUDIT YH 55 Korva-, nenä-ja kurkkutaudit 55A Korva-, nenä- ja kurkkutautien allerg( 55B Audiologia FONIATRIA YHTEENSÄ 57 Foniatria 57B Audiologia (foniatria) HAMMAS-, SUU- JA LEUKASAIRAUDET 58 Hammas-, suu- ja Ieukasairaudet Ajanvarauskäyntiä joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavat ') 1-9 vrk vrk yli 18 vrk yli 9 vrk yli 9 vrk odotusaika vrk ]km Ikm Ikm Ikm Ikm % mediaanl 7)

9 Taulukko 2. Hoidon tarpeen arviointia odottavien lukumäärä ' I ja odotusajat2) Poi kki ie ikkaus pä ivä: Sairaanhoitopiirin nimi: LIITE 4 Kainuun shp Erikoisalat 58V Suu-ja leukakirurgia 58X Oikomishoito 58Y Kliininen hammashoito IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT YHT. 6 Iho-ja sukupuolitaudit 6A Ihotautien allergologia 6C Ammatti-ihotaudit 65 SYÖPATAUDIT JA SADEHOITO PSYKIATRIA YHTEENSÄ 7 Psykiatria 7nF Geriatrinen psykiatria lilläi. Oikeuspsykiatria 74 NUORISOPSYKIATRIA 75 LASTENPSYKIATRIA NEUROLOGIA YHTEENSÄ 77 Neurologia 77F Neurologinen geriatria 78 LASTENNEUROLOGIA KEUHKOSAIRAUDET YHTEENSÄ 8 Keuhkosairaudet 8A Keuhkosairauksien allergologia 93 LIIKUNTALAAKETIEDE 94 PERINNÖLLISYYSLÄÄKETIEDE 95 TYÖLAAKETIEDE JA TYÖTERVEYSE 96 FYSIATRIA 97 GERIATRIA 98 YLEISLAÄKETIEDE Yhteensä Ajanvarauskäyntiä joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavat') 1-9 vrk vrk yli 18 vrk yli 9 vrk yli 9 vrk odotusaika vrk Ikm Ikm Ikm Ikm Ikm % mediaani 3) `1111i,)idon tarpeen arviointia odottavien poimintaan otetaan mukaan poikkileikkauspäivänä (3.4, ja ) ajanvarauskäynnille odottavat, joiden jonottamisen syykoodi on A hoidon tarpeen arviointi. 3i Hoidon tarpeen arvioinnin odotusaika lasketaan lähetteen saapumispaivan ja ajanvarauskäynnille odottamisen (poikkileikkauspäivän) välisestä ajasta. 3) Käytetään mediaania, suuruusjärjestykseen asetettujen havaintojen keskimmäistä arvoa.

10 Taulukko 3. Saapuneet lähetteet ' I ja niiden käsittelyaika2) Kumulatilvinen ajanjakso : Sairaanhoitopiirin nimi: Kainuun shp LIITE 5 Erikoisalat Saapuneet Käsitellyt joista lähetteen käsittely 21 Keskimääräinen lähetteet lähetteet'i - 3 vrk 4-21 vrk yli 21 vrk yli 21 vrk odotusaika vrk Ikm Ikm Ikm Ikm Ikm % mediaani 'l SISÄTAUDIT YHTEENSÄ ,2 1 Sisätaudit ,3 1A Sisätautien allergologia E Sisätautien endokrinologia OF Sisätautien geriatria G Sisätautien gastroenterologia ,1 1H Hematologia , Infektiosairaudet ,1 1OK Kardiologia OM Nefrologia R Reumatologia ANESTESIOLOGIA JA TEHOHOITO QURGIA YHTEENSÄ Kirurgia - 2G Gastroenterologinen kirurgia ,9 1 2J Käsikirurgia L Lastenkirurgia Ortopedia P Piastiikkakirurgia R Sydän-ja rintaelinkirurgia U Urologia V Verisuonikirurgia Y Yleiskirurgia NEUROKIRURGIA NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET YH Naistentaudit ja synnytykset E Endokrinologia gynegologia ja androlc Q Perinatologia S Naistentautien sädehoito U Naistentautien urologia LASTENTAUDIT YHTEENSÄ Lastentaudit A Lasten allergologia ')D Neonatologia kave Lasten endokrinologia G Lasten gastroenterologia H Lasten hematologia Lasten infektiosairaudet K Lasten kardiologia M Lasten nefrologia SILMÄTAUDITYHTEENSÄ ,3 5 Silmätaudit N Neuro-oftalmologia KORVA-,NENÄ- JA KURKKUTAUDIT YH Korva-, nenä-ja kurkkutaudit A Korva-, nenä- ja kurkkutautien allergol BAudiologia FONIATRIAYHTEENSÄ Foniatria B Audiologia (foniatria ) HAMMAS-,SUU- JA LEUKASAIRAUDET , Hammas-, suu-ja leukasairaudet ,1 7 58V Suu-ja leukakirurgia ,1 1 58X Oikomishoito ,5 7 58Y Kliininen hammashoito ,7 3 IHO-JA SUKUPUOLITAUDIT YHTEENSÄ Iho- ja sukupuolitaudit - - -

11 Taulukko 3. Saapuneet lähetteetll ja niiden käsittelyaika2) Kumulatiivinen ajanjakso : Sairaanhoitopllrin nimi: Kainuun shp LIITE 5 Erikoisalat Saapuneet lähetteet Ikm Käsitellyt lähetteet'1 Ikm joista lähetteen käsittely Keskimääräinen - 3 vrk 4-21 vrk yli 21 vrk yli 21 vrk odotusaika vrk Ikm Ikm Ikm % medlaanl 5) 6A Ihotautien allergologia 6C Ammatti-ihotaudit 65 SYÖPÄTAUDIT JA SADEHOITO PSYKIATRIA YHTEENSÄ 7 Psykiatria 7F Geriatrinen psykiatria 7Z Oikeuspsykiatria 74 NUORISOPSYKIATRIA 75 LASTENPSYKIATRIA NEUROLOGIA YHTEENSÄ 77 Neurologia 77F Neurologinen geriatria _z LASTENNEUROLOGIA \acuhkosairaudet YHTEENSÄ 8 Keuhkosairaudet 8A Keuhkosairauksien allergologia 93 LIIKUNTALÄÄKETIEDE 94 PERINNÖLLISYYSLÄÄKETIEDE 95 TYÖLÄÄKETIEDE JA TYÖTERVEYSH 96 FYSIATRIA 97 GERIATRIA 98 YLEISLAAKETIEDE , , , , Yhteensä ,3 Käsiteltyihin lähetteisiin poimitaan mukaan kumulatiivisesti kaikki vuoden alusta poikkileikkauspäivään mennessä käsitellyt lähetteet, vaikka lähete olisi saapunut ennen tarkasteluvuotta. 2) Lähetteen käsittelyaika lasketaan lähetteen saapumispäivän ja lähetteen käsittelypäivän välisestä ajasta. ai Käytetään mediaania, suuruusjärjestykseen asetettujen havaintojen keskimmäistä arvoa.

12 Taulukko 4. Jäsenkuntienloman alueen hoitoa odottavien lukumäärä ') ja odotusajat2j Poikkilei kkauspäivä : Sairaanhoitopiirin nimi: Kainuun shp LIITE 6 Erikoisalat SISATAUDIT YHTEENSÄ 1 Sisätaudit 1A Sisätautien allergologia 1E Sisätautien endokrinologia 1F Sisätautien geriatria 1G Sisätautien gastroenterologia 1H Hematologia 11 I nfektiosai raudet 1OK Kardiologia 1M Nefrologia 1R Reumatologia 11 ANESTESIOLOGIA JA TEHOHOITO KIRURGIA YHTEENSÄ 2 Kirurgia 2G Gastroenterologinen kirurgia 2J Käsikirurgia 2L Lastenkirurgia 2 Ortopedia 2P Piastiikkakirurgia 2R Sydän- ja rintaelinkirurgia 2U Urologia 2V Verisuonikirurgia 2Y Yleiskirurgia 25 NEUROKIRURGIA NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET YH 3 Naistentaudit ja synnytykset 3E Endokrinologia gynegologia ja androlc 3Q Perinatologia 3S Naistentautien sädehoito 3U Naistentautien urologia LASTENTAUDIT YHTEENSÄ 4 Lastentaudit 4A Lasten allergologia 4D Neonatologia 4E Lasten endokrinologia 4G Lasten gastroenterologia 4H Lasten hematologia 41 Lasten infektiosairaudet 4K Lasten kardiologia 4M Lasten nefrologia SILMATAUDIT YHTEENSÄ 5 Silmätaudit 5N Neuro-oftalmologia KORVA-,NENÄ- JA KURKKUTAUDIT YH- 55 Korva -, nenä - ja kurkkutaudit 55A Korva-, nenä-ja kurkkutautien allergo 55B Audiologia FONIATRIA YHTEENSÄ 57 Foniatria 57B Audiologia (foniatria) HAMMAS-, SUU- JA LEUKASAIRAUDET 58 Hammas -, suu-ja leukasairaudet 58V Suu-ja leukakirurgia 58X Oikomishoito Hoitoa joista odottaneet 21 Keskimääräinen odottavien') 1-9 vrk vrk yli 18 vrk yli 18 vrk odotusaika vrk Ikm Ikm Ikm Ikm % mediaani a , , ,

13 Taulukko 4. Jäsenkuntien /oman alueen hoitoa odottavien lukumäärä" ja odotusajat21 Poikkileikkauspäivä : Sairaanhoitopiirin nimi: Kainuun shp LIITE 6 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2i Keskimääräinen odottavien '] 1-9 vrk vrk yli 18 vrk yli 18 vrk odotusaika vrk Ikm Ikm Ikm Ikm % mediaanl'] 58Y Kliininen hammashoito IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT YHTEENS/ Iho- ja sukupuolitaudit A Ihotautien allergologia C Ammatti-ihotaudit SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEHOITO PSYKIATRIA YHTEENSÄ Psykiatria F Geriatrinen psykiatria Z Oikeuspsykiatria NUORISOPSYKIATRIA LASTENPSYKIATRIA 3 3 NEUROLOGIA YHTEENSÄ Neurologia F Neurologinen geriatria LASTENNEUROLOGIA KEUHKOSAIRAUDET YHTEENSÄ Keuhkosairaudet A Keuhkosairauksien allergologia - 93 LIIKUNTALAÄKETIEDE PERINNÖLLISYYSLÄÄKETIEDE TYÖLÄÄKETIEDE JA TYÖTERVEYSH FYSIATRIA GERIATRIA YLEISLAAKETIEDE Yhteensä ,7 44 'i Poimintaan otetaan mukaan oman alueen kuntien tai sairaanhoitoipiirin jäsenkuntien hoitoa odottavat poikkileikkauspäivänä (3.4, ja ). Poimintaan sisällytetään vuodeosastohoitoa, päiväkirurgiaa ja avohoitoa odottavat, joiden jonottamisen syykoodi on sairaalan resurssit tai 8 kiireellinen hoito. 2) Hoidon odotusaika lasketaan hoitojonoon asettamispäivän tai käynnin varauspäivän ja hoitoon odottamisen (poikkileikkauspäivä) välisestä ajasta. Käytetään mediaania, suuruusjärjestykseen asetettujen havaintojen keskimmäistä arvoa.

14 Taulukko 5. Yleisimpiin leikkauksiin ja konservatiivisiin hoitoihin odottavien lukumäärä ' i ja odotusajatxi Polkkileikkauspäivä : Sairaanhoitopiirin nimi: Kainuun shp LIITE 7 Jonoryhmät Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien vrk vrk yli 18 vrk yli 18 vrk odotusaika vrk Ikm Ikm Ikm Ikm % mediaani 31 1 Kaihileikkaus Kitarisaleikkaukset ja tärykalvon putkitukset Polvinivelen tähystykset ja leikkaukset Nivus-, napa-ja arpityräleikkaukset Rannekanava-ahtauman leikkaus Polven tai lonkan tekonivelleikkaus Olkapään tähystykset ja leikkaukset Sappileikkaus Kohdunpoisto Suonikohjujen hoito Gynekologiset laskeumaleikkaukset Eturauhasen liikakasvun toimenpiteet Hampaiden poistoleikkaukset sovarpaan tyvinivelen ongelmien leikkaus Käden pehmytkudosleikkaus Nenän sivuonteloiden leikkaukset Kaula- tai selkärangan luudutusleikkaus Kilpirauhasleikkaukset Rintarauhasen pienennys- tai muovausleikkaus , Ranne-ja käsinivelen muovaus- tai luudutusleiki , Naisen virtsankarkailuleikkaus Peräpukamaleikkaus Sepelvaltimoiden ohitusleikkaus Sepelvaltimoiden pallolaajennus tai stentti Sepelvaltimoiden kuvaukset Rytmihäiriöiden hoito Ruokatorven, mahalaukun ja suoliston tähystyks Yhteensä , Hoitoa odottavien poimintaan otetaan mukaan poikkileikkauspäivänä (3.4, ja ) jonoryhmiin odottavat, joiden jonottamisen syykoodi on sairaalan resurssit tai 8 kiireellinen hoito. 2) Hoidon odotusaika lasketaan hoitojonoon asettamispäivän tai käynnin varauspäivän ja hoitoon odottamisen (poikkileikkauspäivä) välisestä ajasta. ' 1 Käytetään mediaania, suuruusjärjestykseen asetettujen havaintojen keskimmäistä arvoa.

15 Taulukko 6. Yleisimpiin leikkauksiin ja konservatiivisiin hoitoihin odottavien lukumäärä'} ja odotusajatzt toteutuneiden hoitojen osalta Kumulatiivinen ajanjakso : Sairaanhoitopiirin nimi: Kainuun shp LIITE 8 Jonoryhmät Hoitoa Joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien'} 1-9 vrk vrk yli 18 vrk yli 18 vrk odotusaika vrk Ikm Ikm k m Ikm % mediaani 3) 1 Kaihileikkaus 2 Kitarisaleikkaukset ja tärykalvon putkitukset 3 Polvinivelen tähystykset ja leikkaukset 4 Nivus-, napa- ja arpäyräleikkaukset 5 Rannekanava -ahtauman leikkaus 6 Polven tai lonkan tekonivelleikkaus 7 Olkapään tähystykset ja leikkaukset 8 Sappileikkaus 9 Kohdunpoisto 1 Suonikohjujen hoito 11 Gynekologiset laskeumaleikkaukset Eturauhasen liikakasvun toimenpiteet Hampaiden poistoleikkaukset 141sovarpaan tyvinivelen ongelmien leikkaus 15 Käden pehmytkudosleikkaus 16 Nenän sivuonteloiden leikkaukset 17 Kaula- tai selkärangan luudutusleikkaus 16 Kiipirauhasleikkaukset 19 Rintarauhasen pienennys - tai muovausleikkr 2 Ranne-ja käsinivelen muovaus - tai luudutus 21 Naisen virtsankarkailuleikkaus 22 Peräpukamaleikkaus 23 Sepeivaltimoiden ohitusleikkaus 24 Sepelvaltimoiden pallolaajennus tai stentti 25 Sepeivaltimoiden kuvaukset 26 Rytmihäiriöiden hoito 27 Ruokatorven, mahalaukun ja suoliston tähys Yhteensä , , ,2 54, , , , , , , , , , ,7 86, ,7 16, ,7 266, , , 137, ,9 9, ,4 56 Toteutuneiden hoitojen poimintaan otetaan mukaan kumulatiivisesti kaikki vuoden alusta poikkileikkauspäivään mennessä jonoryhmiin kuuluvat dot, joiden jonottamisen syykoodi on sairaalan resurssit tai 8 kiireellinen hoito. tai käyntipäivän välisestä ajasta. 31 Käytetään mediaania, suuruusjärjestykseen asetettujen havaintojen keskimmäistä arvoa.

16 Taulukko 7. Alle 23 -vuotiaiden lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoitoa odottavien lukumäärät ja odotusajat2t Poikki lei kkauspäivä : Sairaanhoitopiirin nimi: Kainuun shp LIITE 9 Hoitoa joista odottaneet 21 Keskimääräinen Psykiatrian erikoisalat odottavien ') 1-9 vrk yli 9 vrk yli 9 vrk odotusaika vrk Ikm Ikm Ikm % mediaani 31 PSYKIATRIA YHTEENSÄ 2 7 Psykiatria 2 2 7Z Oikeuspsykiatria NUORISOPSYKIATRIA LASTENPSYKIATRIA Yhteensä Hoitoa odottavien poimintaan otetaan mukaan poikkileikkauspäivänä (3.4, ja ) alle 23-vuotiaat lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoitoa odottavat: vuodeosastohoitoa, päivähoitoa ja avohoitoa odottavat, joiden jonottamisen syykoodi on sairaalan resurssit tai 8 kiireellinen hoito. 2) Hoidon odotusaika lasketaan hoitojonoon asettamispäivän tai käynnin varauspäivän ja hoitoon odottamisen (poikkileikkauspäivä ) välisestä ajasta. 3) Käytetään mediaania, suuruusjärjestykseen asetettujen havaintojen keskimmäistä arvoa.

17 Taulukko 8. Alle 23 -vuotiaiden lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoidon tarpeen arviointia odottavien lukumäärät) ja odotusajat2) Poikki lei kka us pä ivä : Sairaanhoitopiirin nimi: Kainuun shp LIITE 1 Ajanvarauskäyntiä joista odottaneet Keskimääräinen Psykiatrian erikoisalat odottavat ' I alle 6 vk alle 6 vk yli 6 vk yli 6 vk odotusaika vrk Ikm Ikm % Ikm % mediaani 31 PSYKIATRIA YHTEENSÄ Psykiatria Z Oikeuspsykiatria NUORISOPSYKIATRIA LASTENPSYKIATRIA Yhteensä Poimintaan otetaan mukaan poikkileikkauspäivänä (3.4, ja ) alle 23-vuotiaat lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoidon tarpeen arviointia odottavat, joiden jonottamisen syykoodi on A hoidon tarpeen arviointi. 2) Hoidon tarpeen arvioinnin odotusaika lasketaan lähetteen saapumispäivän ja ajanvarauskäynnille odottamisen (poikkileikkauspäivän ) välisestä ajasta. 3) Käytetään mediaania, suuruusjärjestykseen asetettujen havaintojen keskimmäistä arvoa.

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 487 468 17 2 0,4 30 10 Sisätaudit 13 9 3 1 7,7 10 10A Sisätautien

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Poikkileikkauspäivä: 31.12.2018 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 961 726 210 25 2,6 52 10 Sisätaudit

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 1) Hoitoa odottavien poimintaan otetaan mukaan poikkileikkauspäivänä (30.4, 31.8. ja 31.12.) vuodeosastohoitoa, päiväkirurgiaa ja 2) Hoidon

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Poikkileikkauspäivä: 1.12.2018 Sairaanhoitopiirin nimi: PHSHP Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Heinolan tk 90615

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Poikkileikkauspäivä: 31.8.2017 KOUVOLAN PSYKIATRIAN POLIKLINIKKA JA POHJOIS-KYMEN SAIRAALA Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Poikkileikkauspäivä: 30.4.2017 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Kouvolan psykiatrian poliklinikka ja Pohjois-Kymen

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä) ja odotusajat2i

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä) ja odotusajat2i Taulukko. Hoitoa odottavien lukumäärä) ja odotusajat2i Poikkileikkauspäivä : 3 2 24 Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien ' ) - 9 vrk 9-8 vrk yli 8 vrk yli 8 vrk odotusaika vrk Ikm Ikm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Tampereen TK 90532 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Poikkileikkauspäivä: Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote)

Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Poikkileikkauspäivä: Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote) 1 lukumäärä 1) ja odotusajat 2) SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 507 456 45 6 1,2 23 10 SISÄTAUDIT 108 103 2 3 2,8 12 10E Endokrinologia 21 21 0 0 0,0 16 10G Gastroterologia 137 133 4 0 0,0 27 10H Hematologia 14 13

Lisätiedot

Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Poikkileikkauspäivä: Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote)

Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Poikkileikkauspäivä: Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote) 1 lukumäärä 1) ja odotusajat 2) SISÄTAUDIT 410 396 13 1 0,2 19 10 SISÄTAUDIT 61 56 4 1 1,6 20 10E Endokrinologia 23 23 0 0 0,0 6 10G Gastroterologia 102 100 2 0 0,0 26 10H Hematologia 11 11 0 0 0,0 15

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. odottavien lukumäärä ja odotusajat Erikoisalat 1-90 % 10 Sisätaudit 120 117 3 0 0 27 10E Sisätautien endokrinologia 129 126 3 0 0 30 10G Sisätautien gastroenterologia 441 372 62 7 1,59 43 10H

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 133 133 - - - 10 Sisätaudit 127 127 0 0-14 10K Kardiologia 5 5

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 155 154 1 - - 10 Sisätaudit 129 128 1 0-23 10K Kardiologia 26 26 0

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 160 159 1 - - 10 Sisätaudit 123 123 0 0-11 10K Kardiologia 37

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 133 131 2 - - 19 10 Sisätaudit 95 94 1 0-19 10K Kardiologia 37

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: 09.03.2015. Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: 09.03.2015. Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. odottavien lukumäärä ja odotusajat Erikoisalat 1-90 % 10 Sisätaudit 155 141 12 2 1,29 19 10E Sisätautien endokrinologia 119 109 8 2 1,68 25 10G Sisätautien gastroenterologia 274 244 30 0 0

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 107 106 1 - - 10 Sisätaudit 107 106 1 0-8 KIRURGIA YHTEENSÄ 195

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2010 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yjämsän kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009 Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009 Sairaanhoitopiirin nimi: HUS SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 892 792 98 2 0,2 28 10 Sisätaudit 34 33 1 0 0 8 10A Allergologia

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2009

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2009 Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2009 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 7.10.2009 Kyselyyn vastasivat 18 sairaanhoitopiiriä sekä Kainuun maakunta - Puuttuu Kymenlaakson sairaanhoitopiiri Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne 7.10.2009

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 5.10.2016 Kyselyyn vastasivat kaikki 20 sairaanhoitopiiriä - Yhdestä vastauksesta puuttuu erikoistuvien lääkärien osalta tiedot Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 7.10.2015 Kyselyyn vastasivat kaikki 20 sairaanhoitopiiriä - Yhdestä vastauksesta puuttuu erikoistuvien lääkärien osalta tiedot Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 4.10.2017 Kyselyyn vastasi 19 sairaanhoitopiiriä - Yhden vastauksen osalta on käytetty tietoja vuodelta 2016 Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne 4.10.2017

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 3.10.2018 Kyselyyn vastasi 19 sairaanhoitopiiriä - Yhden vastauksen osalta on käytetty tietoja vuodelta 2016 Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne 3.10.2018

Lisätiedot

M E m e. H o i t o o n p a a s y e r i k o i s s a i r a a n h o i d o s s a Tilanne 31.8.2014. Häkkinen, Tarja R ä ty L THL

M E m e. H o i t o o n p a a s y e r i k o i s s a i r a a n h o i d o s s a Tilanne 31.8.2014. Häkkinen, Tarja R ä ty L THL M E m e H o i t o o n p a a s y e r i k o i s s a i r a a n h o i d o s s a Tilanne 31.8.2014 Pirj o Häkkinen, Tarja R ä ty L THL Saapuneet ja käsitellyt lähetteet 1.1.-31.08.2014 ja niiden käsittelyajat

Lisätiedot

HOITOONPÄÄSY ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

HOITOONPÄÄSY ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA HOITOONPÄÄSY ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA Tilanne 30.4.2018 Pirjo Häkkinen Satu Vuorio THL, Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa -tilasto (30.4.2018 tiedonkeruu) 1 SAAPUNEET JA KÄSITELLYT LÄHETTEET 1.1. 30.4.2018

Lisätiedot

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI Jäsenkunnat yhteensä, kustannukset: TYKS ja alueellinen erikoissairaanhoito V_erikoisala_ja_selite AVOHOIDON KUSTANNUKSET VUODEOSASTOHOIDON KUSTANNUKSET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 0-EI ERIKOISALAA 0 19 111

Lisätiedot

VSSHP, saapuneet lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, mukana VSSHP:n jäsenkunnat 01-08 2013 ja 2014

VSSHP, saapuneet lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, mukana VSSHP:n jäsenkunnat 01-08 2013 ja 2014 AURA 5 7... 1 1 1 6 9 10 SISÄTAUDIT 34 58 2 5 1 1 6 6 43 70 10C Sydänkeskus 3 3 1 3.. 3. 7 6 10E Endokrinologia 5 6.... 2. 7 6 10G Gastroenterologia 3 8 1... 1 3 5 11 10H Hematologia.. 1 1... 2 1 3 10I

Lisätiedot

Verksamhetens jämförelsetal för bokslutet 2015 Behandlingstider och kötider. Peter Granholm Utvecklingschef

Verksamhetens jämförelsetal för bokslutet 2015 Behandlingstider och kötider. Peter Granholm Utvecklingschef Verksamhetens jämförelsetal för bokslutet 2015 Behandlingstider och kötider Peter Granholm Utvecklingschef PG 29.1.2016 Jämförelsetal Källor: Nationella jämförelsetal för verksamheten i social- och hälsovården

Lisätiedot

07.01.2014/Merja Kronström AURA LÄHETTEET YHT*** Terv.kesk. Muut Työterv. Yksityinen

07.01.2014/Merja Kronström AURA LÄHETTEET YHT*** Terv.kesk. Muut Työterv. Yksityinen AURA 6.. 1 7 10 SISÄTAUDIT 54 3 2 9 68 10C Sydänkeskus 4 3. 3 10 10E Endokrinologia 5.. 2 7 10G Gastroenterologia 5 1. 2 8 10H Hematologia 1 1.. 2 10I Infektiosairaudet. 1. 1 2 10K Kardiologia 15.. 4 19

Lisätiedot

Erikoisalaraportti TYKS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 019 Aura

Erikoisalaraportti TYKS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 019 Aura 019 Aura raportti Kustannukset: Avohoidon kustannukset (euroa) Vuodeosastohoidon kustannukset (euroa) Yhteensä (euroa) 2012 2012 2012 KH KALLIIN HOIDON HYV. 0,00 0,00 0,00 10 SISÄTAUDIT 7 383,55 1 190,62-100,00

Lisätiedot

Erikoislääkäriennuste 2030. Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset

Erikoislääkäriennuste 2030. Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset Erikoislääkäriennuste 2030 Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset Kasvatettujen sisäänottojen myötä lääkäreitä valmistuu enemmän 2 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 2014 Statistics

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy vuosina 2007 2012 Tillgången till specialiserad sjukvård åren 2007 2012

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy vuosina 2007 2012 Tillgången till specialiserad sjukvård åren 2007 2012 Terveys 2013 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy vuosina 2007 2012 Tillgången till specialiserad sjukvård åren 2007 2012 Pirjo Häkkinen +358

Lisätiedot

VSSHP, sisäiset lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, mukana VSSHP:n jäsenkunnat 01-12 2013, TYKSin organisaatiomuutoksen tähden 2012 ei ole mukana

VSSHP, sisäiset lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, mukana VSSHP:n jäsenkunnat 01-12 2013, TYKSin organisaatiomuutoksen tähden 2012 ei ole mukana 01-12, TYKSin organisaatiomuutoksen tähden 2012 ei ole mukana AURA 2 10 SISÄTAUDIT 10 10C Sydänkeskus 6 10E Endokrinologia 5 10G Gastroenterologia 3 10H Hematologia 4 10P Päivystyssisätaudit 1 10R Reumatologia

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Sairaanhoitopiirin nimi: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2007 2008 2008 2009 2 Oppaan toimitus: Pirkko Hervonen Hanna Saressalo ISSN 0786-8782 Tampere 2007 3 SISÄLLYS I ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.8.2012 Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli

Lisätiedot

Sähköiset exam-kuulustelut erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa

Sähköiset exam-kuulustelut erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa Sähköiset exam-kuulustelut erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa Koulutussuunnittelija Kirsi Puomila Koulutusuudistusten infotilaisuus, ke 12.12.2018 Mikä? Konsortiotyönä kehitetty sähköisen

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.8.2011 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jokilaakson sairaala, Jämsä Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2016

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2016 Lääkärit 2016 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2016 yhteensä 28 565. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 970. Maassamme on 262 asukasta yhtä työikäistä

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2012 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki/jokilaakson sairala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

14.11.2014. Potilas rahalla ohjaamassa miten saadaan hyötyjä terveydenhuoltojärjestelmälle? Juha Tuominen. Tavoitteet. Saatavuus Laatu Kustannukset

14.11.2014. Potilas rahalla ohjaamassa miten saadaan hyötyjä terveydenhuoltojärjestelmälle? Juha Tuominen. Tavoitteet. Saatavuus Laatu Kustannukset Potilas rahalla ohjaamassa miten saadaan hyötyjä terveydenhuoltojärjestelmälle? Juha Tuominen Tavoitteet Saatavuus Laatu Kustannukset 1 Palvelujen saatavuus ongelmallinen Esim. Ruotsissa: 93 % asiakkaista

Lisätiedot

Eroon erikoissairaanhoidon liian pitkistä odotusajoista tutkimusten ja hoitojen oikea-aikainen saatavuus

Eroon erikoissairaanhoidon liian pitkistä odotusajoista tutkimusten ja hoitojen oikea-aikainen saatavuus Eroon erikoissairaanhoidon liian pitkistä odotusajoista tutkimusten ja hoitojen oikea-aikainen saatavuus, professori n johtaja PHSOTEY Terveydenhuoltolain säädökset tutkimuksesta ja hoidosta Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Menetelmät. Evidence Based Marketing 4/2008

Menetelmät. Evidence Based Marketing 4/2008 Evidence Based Marketing 4/2008 Success Clinic on yritys, joka tukee ja tehostaa lääkeyritysten myyntiä ja markkinointia. Success Clinicin toteutti elokuussa kyselyn, jossa tutkittiin lääkealan muutoksia

Lisätiedot

Hoitojaksot ja päiväkirurgia - Vårdperioder och dagkirurgi. Hoitojaksot Muutos-% Päivystyksen osuus % Vårdperioder Ändring % Jourens andel %

Hoitojaksot ja päiväkirurgia - Vårdperioder och dagkirurgi. Hoitojaksot Muutos-% Päivystyksen osuus % Vårdperioder Ändring % Jourens andel % Liitetaulukko 1. Somaattisen erikoissairaanhoidon potilaat, hoitojaksot, hoitopäivät sekä avohoitokäynnit sairaanhoitopiirin, sairaalatyypin sekä iän mukaan 2015 Bilagetabell 1. Specialiserad somatisk

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn seuranta. Ohjeet 30.04.2010 tiedonkeruuseen 14.04.2010

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn seuranta. Ohjeet 30.04.2010 tiedonkeruuseen 14.04.2010 Sairaanhoitopiirit Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoitoyksiköt Arvoisa vastaanottaja, Hoitoonpääsyn toteutumisesta ja alueellisesta yhteistyöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1019/2004) 6 :n

Lisätiedot

1 (5) Lääketieteellisen tiedekunnan oppiaineet ja yksiköt Tutkimusohjelmat Tohtoriohjelmat

1 (5) Lääketieteellisen tiedekunnan oppiaineet ja yksiköt Tutkimusohjelmat Tohtoriohjelmat 1 (5) Lääketieteellisen tiedekunnan oppiaineet ja yksiköt Tutkimusohjelmat Tohtoriohjelmat jatkokoulutusyksikkö / tiedekunnan jatkokoulutustapahtumien koonti ja kurssien hakeminen syyslukukaudeksi 2017

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2011 Jokilaakson sairaala (poissuljettu Keski-Suomen shp:n jonossa olevat) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015. 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015. 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2015

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2015 Lääkärit 2015 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2015 yhteensä 27 433. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 403. Yhä useammat muiden EU-maiden lääkärit hankkivat

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2014

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2014 Lääkärit 2014 1 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2014 yhteensä 26 872. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 110. Yhä useammat muiden EU-maiden lääkärit

Lisätiedot

Hoidon saatavuuden seuranta erikoissairaanhoidossa 31.10.2007 tilanne

Hoidon saatavuuden seuranta erikoissairaanhoidossa 31.10.2007 tilanne Tiedosta hyvinvointia 1 Hoidon saatavuuden seuranta erikoissairaanhoidossa 31.10.2007 tilanne Tiedosta hyvinvointia 2 Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.10.2007

Lisätiedot

ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998)

ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998) 166 IV ASETUKSET ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998) Annettu 4 päivänä syyskuuta 1998 Helsingin yliopiston konsistorin annettua Helsingin yliopiston osalta lausuntonsa opetusministerin esittelystä

Lisätiedot

neurokirurgia keskussairaala 1 1 0,23 134 neurokirurgia yo-sairaala 166 176 83,19 53 068 neurokirurgia yhteensä 166 177 83,42 53 202

neurokirurgia keskussairaala 1 1 0,23 134 neurokirurgia yo-sairaala 166 176 83,19 53 068 neurokirurgia yhteensä 166 177 83,42 53 202 Erikoissairaanhoidon avo- ja päikikäyttö Erikoisala Sairaalatyyppi Potilaat Käynnit avodrgt Kustannus sisätaudit keskussairaala 2 176 7 703 4 034,75 2 376 421 sisätaudit aluesairaala 10 213 16 547 7 064,99

Lisätiedot

TY Amm. Jatkokoul. Tilannekatsaus JIM Yhteistyö (valtak./alueel.) eri erikoisaloilla Koulutussopimukset Erikoistuvien määrät Auditointi

TY Amm. Jatkokoul. Tilannekatsaus JIM Yhteistyö (valtak./alueel.) eri erikoisaloilla Koulutussopimukset Erikoistuvien määrät Auditointi TY Amm. Jatkokoul. Tilannekatsaus JIM 13.4.2015 Yhteistyö (valtak./alueel.) eri erikoisaloilla Koulutussopimukset Erikoistuvien määrät Auditointi Webropol -kysely Hyvät koulutusohjelmien vastuuhenkilöt,

Lisätiedot

Käyttötalousosa 2016 Määräraha Muutettu Toteutunut tot.% Tuloarvio Muutettu Toteutunut tot.%

Käyttötalousosa 2016 Määräraha Muutettu Toteutunut tot.% Tuloarvio Muutettu Toteutunut tot.% Dialyysi,ostopalv Hammas-ja suurair.- Ihotaudit-ostopalvelu Keuhkosairaudet- Kirurgia-ostopalvelu Korva-,Nenä-,kurkkus- Kuntoutus-ostopalvelut Lastenpsykiatria- Lastentaudit-ostopalvelu Naistentautien-ostopalvelu

Lisätiedot

Tutkimus ja opetus sotessa

Tutkimus ja opetus sotessa Tutkimus ja opetus sotessa Palvelualuejohtaja, tutkimusjohtaja Esko Vanninen 12.5.2017 1 Tutkimus ja opetus on keskeinen osa KYSin toimintaa Perustuu terveydenhuoltolakiin ja valtion suoraan rahoitukseen

Lisätiedot

HY LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA DOSENTUURIT

HY LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA DOSENTUURIT HY LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA DOSENTUURIT 1.4.2011 A B D E F G H alkoholisairaudet allmänmedicin ammatti-ihotaudit andrologia anestesiologia anestesiologia ja tehohoito anestesiologia ja tehohoitolääketiede

Lisätiedot

Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 3 2018 12.2.2018 Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.12.2017 Päälöydökset Kiireettömän hoidon kysyntä on edelleen kasvanut sairaanhoitopiireissä. Lähetteiden määrä on kasvanut vuosien 2016 2017 välillä

Lisätiedot

Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet. Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä

Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet. Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä Lääkärien ansiokäsitteet Peruspalkka = tehtäväkohtainen palkka Säännöllisen työajan ansio

Lisätiedot

ERIKOISLÄÄKÄRIEN KOULUTUSTARVE VUOTEEN 2035 JA EHDOTUS HAKUPAIKKOJEN MÄÄRÄSTÄ VALINTAMENETTELYÄ VARTEN

ERIKOISLÄÄKÄRIEN KOULUTUSTARVE VUOTEEN 2035 JA EHDOTUS HAKUPAIKKOJEN MÄÄRÄSTÄ VALINTAMENETTELYÄ VARTEN ERIKOISLÄÄKÄRIEN KOULUTUSTARVE VUOTEEN 2035 JA EHDOTUS HAKUPAIKKOJEN MÄÄRÄSTÄ VALINTAMENETTELYÄ VARTEN Arvio v. 2016 koulutustarveselvityksen ja v. 2019 lääkäritarveraportin perusteella Johanna Rellman

Lisätiedot

ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta

ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta O-P Lehtonen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin perustehtävä

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.12.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.12.2009 tilanne 1 Yleistä 31.12.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 30.3.2015

Kokouspäivämäärä 30.3.2015 Satakunnan sairaanhoitopiiri Kokouspäivämäärä 30.3.2015 PÖYTÄKIRJANOTE 50 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN SELVITYS OSTOPALVELUISTA VUODELTA 2014 JA SAIRAANHOIDON OSTOPALVELUIDEN RAPORTTI 1-2KK / 2015

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 30.4.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 30.4.2010 tilanne 1 Yleistä 30.4.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

ANESTESIOLOGIA JA TEHOHOITO. Koulutuspaikka Hyväksyttävä koulutusaika Sopimuksen voimassaoloaika Forssan seudun terveydenhuollon ky (Forssan sairaala)

ANESTESIOLOGIA JA TEHOHOITO. Koulutuspaikka Hyväksyttävä koulutusaika Sopimuksen voimassaoloaika Forssan seudun terveydenhuollon ky (Forssan sairaala) TAMPEREEN YLIOPISTO Lääketieteen ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN KOULUTUSSOPIMUKSET ANESTESIOLOGIA JA TEHOHOITO Forssan seudun terveydenhuollon ky (Forssan sairaala) 1 v Hatanpään sairaala, anestesia Jokilaakson

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/määräys hoidon saatavuuden saattamisesta lain edellyttämälle tasolle

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/määräys hoidon saatavuuden saattamisesta lain edellyttämälle tasolle Sosiaali- ja terveyslautakunta 342 26.10.2011 Sosiaali- ja terveyslautakunta 404 30.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/määräys hoidon saatavuuden saattamisesta lain edellyttämälle

Lisätiedot