Julia hanke HSY:n alueella tuotettujen, käsiteltyjen ja hyödynnettyjen jätelajien khk-päästökertoimet Laskelmien taustatietoa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julia hanke HSY:n alueella tuotettujen, käsiteltyjen ja hyödynnettyjen jätelajien khk-päästökertoimet Laskelmien taustatietoa"

Transkriptio

1 Julia hanke HSY:n alueella tuotettujen, käsiteltyjen ja hyödynnettyjen jätelajien khk-päästökertoimet Laskelmien taustatietoa Dahlbo, H., Myllymaa, T., Manninen, K., Korhonen, M.-R. Suomen ympäristökeskus SYKE Liite 1 Taulukot 1 4 Taulukko 1. HSY:n alueella voimassa olevan jätehuolto- ja hyödyntämisketjun eri vaiheissa tuotetut ja vältetyt khk-päästöt, kg CO 2 ekv jätelajitonnia kohti. Taulukko 2. Julia 2030 hankkeessa arvioitujen jätelajien määritelmät. Taulukko 3. HSY:n alueella voimassa oleviin jätehuolto- ja hyödyntämisketjuihin kuuluvien prosessien kuvaus. Khk-päästölaskelmissa käytetyt tietolähteet, mallinnusarvot ja kriittiset oletukset. Taulukko 4. Kuvaukset etäisyyksistä ja ajoneuvoista, joita on käytetty HSY:n alueella tuotettujen jätelajien keräyksen ja kuljetuksen vaikutusten laskemiseen. 1

2 Taulukko 1. HSY:n alueella voimassa olevan jätteenkäsittely- ja hyödyntämisketjun eri vaiheissa tuotetut ja vältetyt khk-päästöt, yksikössä kg CO 2 ekv jätelajitonnia kohti. Jätelaji Sekajäte (kaatopaikka) HSY:n alueella voimassa olevan jätteenkäsittely- ja hyödyntämisketjun eri vaiheissa tuotetut ja vältetyt khk-päästöt Keräys ja kuljetus 1) Esikäsittely ja prosessoint i 4) Käsittel y Jätemateriaal in hyödyntämin en Energiakäyt tö Raakaaineiden tuotannos sa vältetyt päästöt 6) Energiantuotanno ssa vältetyt päästöt 9) Tuotettuj en päästöjen summa 11) kg CO 2 ekv/t jätelajia Päästöjen kokonaissum ma = tuotetut - vältetyt 11) kg CO 2 ekv/t jätelajia ) Sekajäte (poltto) Biojäte ) Paperi Kartonki ja pahvi 4 2) ) -82 8) Lasi 3) 3) Metallit Muovi 3) 3) Puu Energiajäte Rakennusjäte SER Vaarallinen jäte ) Yhdyskuntajätevesili ete ) Sisältää jätelajin keräyksen ja kuljetuksen aina paikkaan, jossa se hyödynnetään. 2) Tähän sisältyy vain kartongin ja pahvin keräys. Kuljetus hyödyntämispaikkaan on sisällytetty raaka-ainetuotannossa vältettyihin päästöihin. 3) Sisällytetty jätemateriaalin hyödyntämisen tuottamiin päästöihin. 4) Sisältää sellaiset prosessit kuin murskaus, seulonta, rakeistus, kompostointi ja mädätys. 5) Sisältää luultavasti muovista ja kuiduista (50/50) koostuvan jäännöksen palamisessa muodostuvat päästöt. 2

3 6) Sisältää prosessissa käytetyn primaariraaka-aineen talteenotossa, kuljetuksessa, prosessoinnissa ja tuotannossa muodostuvat päästöt. 7) Turvetuotannosta. 8) Hylsykartongin ja flutingin valmistuksen tuottamien päästöjen välinen ero. Hylsykartonkia koskevat tiedot sisältävät paalatun kierrätyskartongin 250 km:n kuljetuksen, kuidutuksen, hylsykartongin valmistuksen ja energiankäytön ja -tuoton. Flutingia koskevat tiedot sisältävät kuitupuutuotannon puunkorjuutyöt (koivusta), flutingin valmistuksen ja energiankäytön ja -tuoton. 9) Sisältää prosessipolttoaineen talteenotosta, kuljetuksesta, prosessoinnista ja valmistuksesta peräisin olevat päästöt 10) Kpk hyödynnetään energiaksi. 11) Pyöristetty lähimpään kymmeneen. 12) Haitallisen jätteen khk-päästökerroin on arvioitu todellista suuremmaksi, sillä tähän ei ole sisällytetty vältettyjä päästöjä. Tätä kerrointa pitäisi käyttää vain, jos tiedetään, että jäte poltetaan, so. sitä ei pitäisi käyttää vaarallisiksi jätteiksi luokiteltujen varusteiden tai laitteiden, saastuneiden maa-ainesten tai metallien yhteydessä. 3

4 Taulukko 2. Julia hankkeessa arvioitujen jätelajien määritelmät. Jätelaji Sekajäte Biojätteet Paperi Jätemateriaalien kuvaus Kotitalouksissa ynnä muissa tuotettu jäte, joka jää jäljelle, kun hyötyjäte (biojätteet, paperi, kartonki ja pahvi, lasi ja metallit) on lajiteltu erikseen. Biojätteitä ovat pääasiassa keittiöiden ruokajätteet ja muut biopohjaiset jätteet (lautasliinat, lemmikkieläinten puupohjaiset kuivikkeet). Paperijätteeseen kuuluvat kotitalouksista, toimistoista ynnä muista erikseen kerättävä paperi. Se koostuu aikakauslehdistä, sanomalehdistä, toimistopaperista ja kerätään kiinteistöistä. Kartonki ja pahvi Kartonki- ja pahvijätteisiin kuuluvat kotitalouksista, vähittäiskaupoista, toimistoista saatava aaltopahvi, nestepakkauskartonki ja kartonki ja pahvi, jotka erotellaan lähtöpaikassa ja kerätään kiinteistöistä. Lasi Metallit Muovi Puu Energiajäte Rakennusjäte SER Vaarallinen jäte Yhdyskuntajätevesiliete Lasijäte sisältää erikseen kerättävät pullot ja muut lasipakkaukset (jotka eivät kuulu juomapakkausten panttijärjestelmään). Ei sisällä lasilevyjä. Lasi kootaan alueellisiin keräyspisteisiin. Metallijätteeseen kuuluvat metallipakkaukset (säilyketölkit) ja muut pienet metalliesineet (eivät alumiinitölkit, jotka kuuluvat juomapakkausten panttijärjestelmään). Metallit kootaan alueellisiin keräyspisteisiin. Erikseen kerättävä muovi käsittää suuria määriä tasalaatuista muovia tuottavien elintarvikekauppojen, yritysten, toimistojen ja joidenkin muiden laitosten muovijätteen. Käsittelemätön puujäte. Energiajäte on erikseen kerättävää jätettä, jota ei pystytä kierrättämään mutta joka voidaan hyödyntää energiana. HSY:n toiminta-alueen energiajäte on etupäässä suurista yrityksistä kerättävää puu-, paperi-, pahvi- ja kartonkipakkausjätettä. Se saattaa sisältää myös pieniä määriä eroteltua energiajätettä (esim. muovia), joka on peräisin paikallisista keräyspisteistä. Rakennustoiminnan tuotanto-, korjaus- ja purkujätteet. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu, joka kuuluu tuottajavastuujärjestelmään. Vaaralliseksi luokiteltu jäte, joka voidaan polttaa. Jätevedenpuhdistamoista peräisin oleva liete. Puhdistetusta vedestä suurin osa on peräisin kuntien vesihuollosta (85 %) ja loput teollisuudesta (15 %). 4

5 Taulukko 3. HSY:n alueella voimassa oleviin jätehuolto- ja hyödyntämisketjuihin kuuluvien prosessien kuvaus. Khk-päästölaskelmissa käytetyt tietolähteet, mallinnusarvot ja kriittiset oletukset. Jätelaji Käsittely Hyödyntämisratkaisu Vältetty tuotanto Kriittiset oletukset Tietolähteet Sekajäte Sekajäte Kaatopaikkatäyttö, mukaan lukien koneiden käyttö kaatopaikalla. Kpk:n (kaatopaikkakaasu) energiakäyttö kaasuturbiinissa, joka tuottaa sähköä HSY:n kaatopaikkatoimintaan. Energiakäyttö jätteenpolttolaitoksess a. HSY:n ostama energia. Hiileen perustuva energiantuotanto, päästökerroin 117 kg CO 2 ekv/gj. DOC (hajoava orgaaninen hiili) 21 %; DOC f (helposti kaasuksi hajoavan DOC:n osuus) 50 %; OX (hapettumiskerroin) 10 %; hyödynnetty CH 4 71 %; kpk:n CH 4 -pit. 47 %, kpk:n energiasisältö 12 MJ/kg; vältetyn sähköntuoton päästökerroin 94 kg CO 2 ekv/gj. Energiasisältö 10 GJ/t sekajätettä; sekajätteenpolton päästökerroin 40 kg CO 2 ekv/gj; energiasaanto 8,1 GJ/t sekajätettä. IPCC 2000; Anderson 2010a; VAHTI Tilastokeskus 2010; Karjalainen 2009; Anderson 2010b. Biojäte Kompostointi. Käytetään turpeen sijasta viherrakentamisen raaka-aineena (hiekan, ravinteiden ja orgaanisen materiaalin seos). Turvetuotanto, mukaan lukien turpeennostoalueen ja nostokoneiden synnyttämät päästöt. Biojätteiden DOC 65 %, CH 4 - päästöt 3 %. Leijting 1999 (turvetuotanto); Myllymaa et al Paperi Paperin paalaus, käsittely ja lastaus lajittelukeskuksessa. Siistaus, siistatun massan valmistus ja käyttö sanomalehtipaperin valmistukseen. Paperipuuvalmistuksen puunkorjuutyöt (kuusi), TMP:n valmistus ensiökuiduista yhdistetyssä massa- ja Paperitehtaan ostaman sähkön päästökerroin 87 kg CO 2 ekv/gj (keskiarvo ). Dahlbo et al. 2005; Suomen sähkönhankinnan päästöt elinkaarilaskelmissa 5

6 Kartonki ja pahvi Lasi Metallit Kartongin ja pahvin paalaus, käsittely ja lastaus lajittelukeskuksessa. Erikseen kerätyn lasin murskaus, puhdistus ja lajittelu (käytetään lasia sisältävien tuotteiden valmistukseen). Mekaaninen muokkaus, mukaan lukien koon pienentäminen, lajittelu ja materiaalien erottelu. Kuidutus, käyttö hylsykartongin valmistukseen. Jäännöksen energiakäyttö. Käyttö lasivillan ja pakkausmateriaalin valmistukseen ja maanrakennustöissä. Fe: käyttö teräksen valmistukseen valokaariuunissa (kuumavalssattu kela); Cu: kupariputken valmistus; Al: alumiinin uusiotuotanto. Muovi Rakeistus. Muoviprofiilien valmistus. Puu Haketus. Energiakäyttö pienessä aluelämpökeskuksess a. Energiajäte Mekaaninen esikäsittely (murskaus ja magneettinen Energiakäyttö teollisuuden paperitehtaassa Kuidut: kuitupuutuotannon puunkorjuutyöt (koivu), flutingin valmistus ensiökuiduista. Jäännöksen energia: maakaasun käyttö teollisuuden yhteispolttolaitoksessa. Lasivillan tai pakkausmateriaalin valmistus primaariraakaaineista, soran käyttö maanrakennustöissä. Fe: teräksen primaarituotanto (kuumavalssattu kela); Cu: kuparin primaarituotanto; Al: alumiinin primaarituotanto. Pyöreän puutavaran tuottamiseksi tarvittavat puunkorjuutyöt. Kyllästetyn puun valmistus. Öljyn käyttö pienessä aluelämpökeskuksessa. Maakaasun käyttö teollisuuden Yhdestä kartonki- ja pahvitonnista 95 % käytetään hylsykartongin valmistukseen, 5 % (jäännös) käytetään energiantuotantoon. Hylsykartongin valmistukseen käytettävät raaka-aineet: 83 % kartonkia ja pahvia, 17 % primaariraaka-ainetta. Jäännös sisältää 50 % kuituja, 50 % muovia. Yksi lasitonni vastaa 0,64:ää soratonnia. Primaariraakaainekäytön tuottamat päästöt ovat arvioita. Eri metallien osuudet metallijakeessa: 53 % tinattua terästä, 24 % alumiinia, 15 % ruostumatonta terästä, 9 % muita. Yksi muovitonni vastaa 0,83:a puutonnia. Energiasaanto 90 %. Energiajätteen energiasisältö 20 GJ/t, biopohjaisten Niininen 2011 (luottamuksellinen); Bacher 2011; Tohka Vares & Lehtinen 2007; Uusioaines Oy Kuusiola 2010; EAA 2008; Broadbent 2010; Seppälä et al. 2000; Athena 2002; Deutches Kupferinstitute Korhonen & Dahlbo Myllymaa et al. 2008; Alakangas 2000; Vaittinen Myllymaa et al. 2008; Partti & 6

7 Rakennusjäte SER erottelu). Betoni: murskaus ja magneettinen erottelu; renkaat: murskaus; muut jakeet: katso vastaava jätelaji tästä taulukosta. Manuaalinen purku, mekaaninen muokkaus, mukaan lukien koon pienentäminen, lajittelu ja materiaalien erottelu. yhteispolttolaitoksessa. Betoni ja renkaat: käyttö maanrakennustöissä; muut jakeet: katso vastaava jätelaji tästä taulukosta. Metallit: käytetään metallien valmistukseen (katso metallijäte); lasi: katso lasijäte. yhteispolttolaitoksessa. materiaalien pitoisuus 80 %. Päästöarvio perustuu julkaisuun Vesanto et al Yhteispolttolaitoksen energiatehokkuus on 85 %. Betoni ja renkaat: soran käyttö maanrakennustöissä; muut jakeet: katso vastaava jätelaji tästä taulukosta. Metallit: metallien valmistaminen primaariraaka-aineista (katso metallijäte); lasi: katso lasijäte. Betonin Fe-pitoisuus 1,5 %. Eri metallien osuudet rakennusjätteen metallijakeessa: rautapitoiset 98,5 %, ei-rautapitoiset 1,5 %. Betonin murskauksen energiakulutus 32 MJ/t betonimursketta. Eri metallien osuudet SERmetallijakeessa: Fe 81 %, Cu 11 % ja Al 8 %. Tönnes 2009; Vesanto et al Joutsenoja Ignatius et al Vaarallinen jäte Poltto. Ekokem Yhdyskuntajäte vesiliete Mädätys ja kompostointi. Biokaasua käytetään tuottamaan prosessin tarvitsemaa energiaa. Kiinteä jae: käytetään turpeen sijasta viherrakentamisen raaka-aineena (hiekan, ravinteiden ja orgaanisen materiaalin seos). Biokaasusta tuotettava sähkö: HSY:n ostama energia. Kiinteä jae: turvetuotanto, mukaan lukien turpeennostoalueen ja nostokoneiden synnyttämät päästöt. Energiantuotanto: 694 MJ energiaa/ t jätevesilietettä. Sähkön osuus tästä on 260 MJ. Vältetyn sähköntuotannon päästökerroin 94 kg CO 2 ekv/gj. Jätevedenpuhdistus 2011; Myllymaa et al

8 Taulukko 4. Kuvaukset etäisyyksistä ja ajoneuvoista, joita on käytetty HSY:n alueella tuotettujen jätelajien keräyksen ja kuljetuksen vaikutusten laskemiseen. Jätelaji Kuljetusetäisyys ja ajoneuvo 1) Kaikki (lukuun ottamatta erikseen kerättyjä metalleja) Sekajäte (kaatopaikka) Sekajäte (poltto) Keräyskierros: pakkaavan keräysauton (tilavuus 14 t, keskimääräinen kuorma 7 t) käyttö 1 jätelajitonnin keräämiseksi (LIPASTO 2009). Sekajäte: ylimääräinen kuljetus 5 km, pakkaava keräysauto (tilavuus 14 t, keskimääräinen kuorma 7 t) (LIPASTO 2009). Poltosta peräisin olevat tuhkat: ei-vaarallinen jäte: 40 km, puoliperävaunu (EURO 3), 70 %:n kuorma, 25 t (LIPASTO 2009). Vaarallinen jäte: 70 km, puoliperävaunu (EURO 3), 70 %:n kuorma, 25 t (LIPASTO 2009). Biojätteet Biojätekomposti: kuljetus 80 km, puoliperävaunu (EURO 3), 70 %:n kuorma, 25 t (LIPASTO 2009). Turve: kuljetus 80 km, puoliperävaunu (EURO 3), täysi kuorma, 25 t (LIPASTO 2009). Paperi Paalattu paperi: kuljetus 545 km, rautateitse (sähköistetty) 24 %, täysperävaunulla 76 % (LIPASTO 2002). Kartonki ja pahvi Paalattu kartonki ja pahvi: kuljetus 250 km, täysperävaunu (EURO 3), täysi kuorma, 40 t (LIPASTO 2009). Lasi Lasi: kuljetus 58 km, sisältää keräys-, tyhjennys- ja varikkoajot. (Vares & Lehtinen 2007). Sora: kuljetus 30 km, maansiirtoauto (EURO 3), täysi kuorma, 19 t (LIPASTO 2009). Metallit Keräyskierros: 97,5 km, maansiirtoauto 32 t, (EURO 3), 50 %:n kuorma, katuajo (Kuusiola 2010, LIPASTO 2009). Kuljetus esikäsittelyyn: kuljetus 124 km, täysperävaunullinen kuorma-auto, 70 %:n kuorma, 40 t (Kuusiola 2010, LIPASTO 2009). Muovi Muovijäte ja väriaineet: kuljetus 80 km (Korhonen & Dahlbo 2007). Pyöreä puutavara ja kyllästysaineet: kuljetus 100 km (Korhonen & Dahlbo 2007). Puu Puujäte: kuljetus 100 km, puoliperävaunu (EURO 3), 60 %:n kuorma, 25 t (LIPASTO 2009). Energiajäte Energiajäte: kuljetus 210 km, puoliperävaunu (EURO 3), 70 %:n kuorma, 25 t (LIPASTO 2009). Rakennusjäte Betonimurske: kuljetus 20 km, maansiirtoauto (EURO 3), täysi kuorma, 19 t (LIPASTO 2009). Betonista erotetut metallit: kuljetus 360 km, täysperävaunu (EURO 3), 70 %:n kuorma, 40 t (LIPASTO 2009). Sora: kuljetus 30 km, maansiirtoauto (EURO 3), täysi kuorma, 19 t (LIPASTO 2009). SER Loisteputket: kuljetus 200 km, täysperävaunullinen kuorma-auto (EURO 3), 20 %:n kuorma, 40 t (LIPASTO 2009) Muut SER-jätteet: kuljetus 150 km, täysperävaunullinen kuorma-auto (EURO 3), 20 %:n kuorma, 40 t (LIPASTO 2009) Vaarallinen jäte Kuljetus 80 km, puoliperävaunu (EURO 3), 70 %:n kuorma, 25 t (LIPASTO 2009). Yhdyskuntajätevesiliete Lietteen mädätyksestä jäänyt kiinteä jae: kuljetus 43 km, puoliperävaunu (EURO 3), 60 %:n kuorma, 25 t (LIPASTO 2009). Turve: kuljetus 80 km, puoliperävaunu (EURO 3), täysi kuorma, 25 t (LIPASTO 2009). 1) Sisältää kuljetuksiin tarvittavien polttoaineiden valmistuksen. 8

9 Liitteet Alakangas, E Suomessa käytettävien polttoaineiden ominaisuuksia. VTT Tiedotteita Teknologian tutkimuskeskus VTT. Anderson, R. 2010a. Planning documents for the HSY gas power plant. Ei julkisesti saatavissa. Anderson, R. 2010b. Henkilökohtainen sähköpostiviestintä. Athena Cradle-to-gate life cycle inventory: Canadian and US steel production by mill type. March Athena Sustainable Materials Institute, Ottawa Canada. Sustainable Material Institute Bacher, J NeReMa Material flow- and technical analysis report (MSW). Julkaisematon raportti. Luonnos Broadbent, C Several LCI data sets for steel from the World Steel Association. Käytetty viitteessä Kuusiola, T Dahlbo, H., Laukka, J., Myllymaa, T., Koskela, S., Tenhunen, J., Seppälä, J., Jouttijärvi, T. & Melanen, M Waste management options for discarded newspaper in the Helsinki Metropolitan Area, Life cycle assessment report, The Finnish Environment 752/2005, 151 s. Deutches Kupferinstitute Life cycle centre. EAA Environmental Profile Report for the European Aluminium Industry, Life Cycle Inventory data for aluminium production and transformation processes in Europe. European Aluminium Association, April Ekokem Oy Ab Ympäristö- ja yritysvastuuraportti Ignatius S.-M., Myllymaa, T. & Dahlbo, H Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 20/ IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change. Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories. Chapter 5: Waste. Viitattu Joutsenoja, T Rudus Kierrätys Oy. Henkilökohtainen sähköpostiviestintä Karjalainen, P Vantaan Energia. Jätevoimala osana pääkaupunkiseudun energiahuoltoa. Esitelmä Valtakunnallisilla Jätehuoltopäivillä

10 Korhonen, M.-R. & Dahlbo, H Reducing greenhouse gas emissions by recycling plastics and textiles into products. The Finnish Environment 30/ Kuusiola, T., Pääkaupunkiseudun kotitalouksien pienmetallien keräyksen ja hyödyntämisen ympäristövaikutukset. Diplomityö. Aalto-yliopisto, Teknillinen korkeakoulu. Mekaaninen prosessi- ja kierrätystekniikka. 126 s. Leijting, J Fuel peat utilization in Finland: resource use and emissions. The Finnish Environment s. LIPASTO A calculation system for traffic exhaust emissions and energy consumption in Finland. Myllymaa, T., Moliis, K., Tohka, A., Rantanen, P., Ollikainen, M. & Dahlbo, H Jätteiden kierrätyksen ja polton käsittelyketjujen ympäristökuormitus ja kustannukset. Inventaarioraportti. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 28/ Niininen, M Stora Enso. Henkilökohtainen sähköpostiviestintä, ja Luottamuksellista tietoa. Partti, M. & Tönnes, S YTV (Nykyinen HSY). HSY Information concerning the energy content and biobased fraction of the energy waste collected in the HSY region. (Tieto HSY:n alueelta kerätyn energiajätteen energiasisällöstä ja bio-osuudesta.) Vastaanotettu Seppälä, J., Koskela, S., Palperi, M. & Melanen, M Metallien jalostus ja ympäristö. Suomen ympäristö Tilastokeskus Polttoaineluokitus. Viitattu Suomen sähkönhankinnan päästöt elinkaarilaskelmissa Suomen ympäristökeskus. Päivitetty Viitattu Tohka, A Production of electricity and heat in a natural gas plant. Julkaisematon aineisto, Suomen ympäristökeskus. Jätevedenpuhdistus HSY Vesihuolto. Viitattu Uusioaines Oy Henkilökohtainen viestintä VAHTI Emission data from the Suomenoja (Espoo) and Martinlaakso (Vantaa) combined heat and power plants. Valvonta- ja kuormitustietojärjestelmä VAHTI. Vaittinen, A., Hankesampo Oy, Henkilökohtainen puhelinkeskustelu Vares, S & Lehtinen, J Lasipakkausten keräysjärjestelmän tehostaminen ja lasin hyötykäytön ympäristövaikutukset. VTT Tiedotteita 2404, Teknologian tutkimuskeskus VTT. Vesanto, P., Hiltunen, M., Antero Moilanen, Kaartinen, T., Laine-Ylijoki, J., Sipilä, K. & Wilén, C Kierrätyspolttoaineiden ominaisuudet ja käyttö. VTT Tiedotteita Teknologian tutkimuskeskus VTT. 10

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään Jätteistä bioenergiaa ja ravinnetuotteita - mädätyksen monet mahdollisuudet Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi 11.10.2012 Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi Juha-Heikki Tanskanen Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Jätehuolto ja ilmastonmuutos (vuosi 2010, lähde Tilastokeskus) Suomen khk-päästöt:

Lisätiedot

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013 Jätteen hyödyntäminen tehostuu Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n jätehuolto Ruskeasannan Sortti-asemasta ympäristöä säästävä Toimipisteet

Lisätiedot

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014 HSY:n jätehuollon vuositilasto 214 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 3.6.217 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 2 3 4 5 6 7 8

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 25.9.217 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 17 2 17

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 31.1.2 1 () Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7

Lisätiedot

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Aiempia kokemuksia energiahyötykäytöstä Keski- Savossa Poltettavaa muovijätettä kerättiin

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO 2 päästöt 23.1.218 1 () Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh / month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11

Lisätiedot

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo Jätevirroista uutta energiaa Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo 1 Etusijajärjestys 1. Määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön valmistelu 3. Hyödyntäminen

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Vuosina ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT. Lisätiedot:

Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Vuosina ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT. Lisätiedot: Helsingin seudun ympäristöpalvelut ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT Vuosina 2009 2016 Lisätiedot: johannes.lounasheimo@hsy.fi 1. HSY 2. VESIHUOLTO 3. JÄTEHUOLTO dia 6 dia 35 dia

Lisätiedot

Ekotukikoulutus Minna Partti HSY

Ekotukikoulutus Minna Partti HSY Jätehuollon uudet tuulet: Jätevoimala korvaa kaatopaikan, ei kierrätystä! Ekotukikoulutus Minna Partti HSY Jätteen hyödyntäminen lisääntyy merkittävästi Ajankohtaista jätehuollossa Vantaan Energian jätevoimala

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO 2 päästöt 12.12.2 1 () Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh / month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO 2 päästöt 18.2.219 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh / month 5 4 3 2 1 1 17 2 17 3 17 4 17 5 17 6 17 7 17

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO 2 päästöt 18.9.218 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh / month 5 4 3 2 1 7 16 8 16 9 16 1 16 11 16 12 16 1 17

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source GWh / kk GWh / month Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 24.4.219 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 5 4 3 2 1 1 17 2 17 3 17 4 17 5 17 6 17 7 17 8

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Vuosina ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT. Lisätiedot:

Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Vuosina ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT. Lisätiedot: Helsingin seudun ympäristöpalvelut ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT Vuosina 2009 2015 Lisätiedot: johannes.lounasheimo@hsy.fi 1. HSY 2. VESIHUOLTO 3. JÄTEHUOLTO dia 6 dia 35 dia

Lisätiedot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy 17 osakaskuntaa omistavat yhtiön asukaslukujensa mukaisessa suhteessa yhtiö toimii omakustannusperiaatteella n. 60 työntekijää Jätehuollon työnjako Pirkanmaan

Lisätiedot

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. -keräykseen kuuluvat

Lisätiedot

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa Mika Laine toimitusjohtaja, Suomen Vesiyhdistys, jätevesijaos Envor Group Oy Mädätyksen Rakenne- ja lietetekniikka 15.10.2013 Kokonaisvaltaista kierrätystä Käsittelymäärät

Lisätiedot

Biometaanin tuotannon ja käytön ympäristövaikutusten arviointi

Biometaanin tuotannon ja käytön ympäristövaikutusten arviointi From Waste to Traffic Fuel W-Fuel Biometaanin tuotannon ja käytön ympäristövaikutusten arviointi 12.3.2012 Kaisa Manninen MTT Sisältö Laskentaperiaatteet Perus- ja metaaniskenaario Laskennan taustaa Tulokset

Lisätiedot

SUEZin kyydissä lajittele jätteet oikein

SUEZin kyydissä lajittele jätteet oikein 63454_SUEZ_kyydissa_esite_287x200.indd 1 11.12.2015 14.39 KESKUSTELU- Miettikää, mitä kaikkea voi laittaa biojätteeseen? Biojäte RUSKEAKANTINEN ASTIA Voit pakata erillisastiaan kerättävän biojätteen sanomalehtipaperiin

Lisätiedot

Kiertokapula Oy. 13 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö. 5 jätteidenkäsittelyaluetta 1 käytössä oleva loppusijoitusalue

Kiertokapula Oy. 13 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö. 5 jätteidenkäsittelyaluetta 1 käytössä oleva loppusijoitusalue Kiertokapula Oy 13 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö 5 jätteidenkäsittelyaluetta 1 käytössä oleva loppusijoitusalue Jätehuolto Jätehuollon järjestäminen Jätteiden käsittely Jätteiden hyödyntämisen edistäminen

Lisätiedot

Ympäristöjalanjäljet - miten niitä lasketaan ja mihin niitä käytetään? Hiilijalanjälki

Ympäristöjalanjäljet - miten niitä lasketaan ja mihin niitä käytetään? Hiilijalanjälki Place for a photo (no lines around photo) Ympäristöjalanjäljet - miten niitä lasketaan ja mihin niitä käytetään? Hiilijalanjälki Tekstiilien ympäristövaikutusten arviointi 30.1.2014 VTT, Espoo Johtava

Lisätiedot

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2016

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2016 HSY:n jätehuollon vuositilasto 216 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Vantaan Energia Oy. Korson omakotiyhdistys 1.4.2014. Ilkka Reko Myyntijohtaja

Vantaan Energia Oy. Korson omakotiyhdistys 1.4.2014. Ilkka Reko Myyntijohtaja Vantaan Energia Oy Korson omakotiyhdistys 1.4.2014 Ilkka Reko Myyntijohtaja 1 Asiakasraportoinnilla säästöä Energiapeili Tervetuloa Vantaan Energian Raportointipalveluun! Rekisteröidy palveluun Kirjaudu

Lisätiedot

Jätehuolto tärkeä tehtävä

Jätehuolto tärkeä tehtävä Jätehuolto tärkeä tehtävä Sabina Lindström ympäristökouluttaja Rosk n Roll -jätehuoltopalvelu 2018 Luennon sisältö Luennolla käydään läpi jätteisiin ja kierrätykseen liittyviä asioita Jätehuollon tärkeys

Lisätiedot

Jätehuolto, kierrätys ja lajittelu

Jätehuolto, kierrätys ja lajittelu Jätehuolto, kierrätys ja lajittelu Tuotamme jätettä Yhdyskuntajätettä syntyy Suomessa vuosittain noin 2,4-2,8 miljoonaa tonnia Henkilöä kohden jätettä syntyy noin 500kg vuodessa Tällä hetkellä suurin osa

Lisätiedot

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon?

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Sisältö Yhdyskuntajätteet ja niiden käsittely Kierrätyksestä Jätteenpolton kehitys Suomessa Jätevoimala ja rinnakkaispoltto

Lisätiedot

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2015

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2015 HSY:n jätehuollon vuositilasto 215 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Liiketoimintamahdollisuudet Ekomossa. Leena Tuominen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, HSY

Liiketoimintamahdollisuudet Ekomossa. Leena Tuominen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, HSY Liiketoimintamahdollisuudet Ekomossa Leena Tuominen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, HSY 29.8.2019 Liiketoimintamahdollisuudet Ekomossa HSY Ekomo Haastavat materiaalit Ekomossa Sorttiasemille

Lisätiedot

Uuma-rakentaminen Oulun seudulla. Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto

Uuma-rakentaminen Oulun seudulla. Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto Uuma-rakentaminen Oulun seudulla Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto Alansa edelläkävijä, joka tarjoaa monipuolista täyden palvelun jätteenkäsittelyä

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2018

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2018 HSY:n jätehuollon vuositilasto 218 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuusseminaari, Lahti 11.4.2013 Hanna Pynnönen Kuusakoski Oy Title and content slide Level 1 bullet - Level 2 bullet Level 3 bullet 1 Title and content

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

SITAN KYYDISSÄ. jätteen matka jatkuu... s.6. ...kuplamuovista. kammaksi. Keräämme ja kierrätämme kestävästi!

SITAN KYYDISSÄ. jätteen matka jatkuu... s.6. ...kuplamuovista. kammaksi. Keräämme ja kierrätämme kestävästi! SITAN KYYDISSÄ jätteen matka jatkuu......laskulomakkeesta lehtipaperiksi s....kuplamuovista kammaksi s....mehupullosta moottoritieksi s....kertakäyttömukista keskuslämmöksi s. BIOJÄTE METALLIPAKKAUKSET

Lisätiedot

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte Ekomaksut Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä

Lisätiedot

Jätteen synnyn ehkäisy ja materiaalien kierrätys orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon ratkaisijana

Jätteen synnyn ehkäisy ja materiaalien kierrätys orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon ratkaisijana Jätteen synnyn ehkäisy ja materiaalien kierrätys orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon ratkaisijana Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus Jätehuoltopäivät, 10.10.2012 Esityksen sisältö neljä väitettä

Lisätiedot

Lähienergialiiton kevätkokous

Lähienergialiiton kevätkokous Lähienergialiiton kevätkokous 23.5.2017 Tarja Hellstén tarja.hellsten@vantaanenergia.fi 050 390 3300 Julkinen Vantaan Energia Oy TUOTAMME Tuotamme kaukolämpöä ja sähköä jätevoimalassa ja Martinlaakson

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle.

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2017 1 (6) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 7.12.2016 94 Voimaantulo 1.1.2017 1 2 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

Rakennusjätteiden lajittelu hyötykäyttöä varten

Rakennusjätteiden lajittelu hyötykäyttöä varten Rakennusjätteiden lajittelu hyötykäyttöä varten Rakennusjätteistä kohti kierrätysmateriaaleja Käyttöpäällikkö Pekka Hyvärinen Vuokra-alue 140 ha. Käytössä 30 ha Jätteitä 180 000 t Ympäristölupa n. 50 ha

Lisätiedot

Jätemäärien laskenta yrityksessä ja yhteisössä

Jätemäärien laskenta yrityksessä ja yhteisössä Jätemäärien laskenta yrityksessä ja yhteisössä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Raportit ja

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 216 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn jätteen määrä ja hyödyntäminen Vuonna 216 sekajätettä kerättiin koko toimialueella 44 37 tonnia.

Lisätiedot

Lietteen jatkokäsittelyn energiatase ja kasvihuonepäästöt SYKEn laskentamalli Turun Seudun Puhdistamo Oy:n (TSP) lietteelle

Lietteen jatkokäsittelyn energiatase ja kasvihuonepäästöt SYKEn laskentamalli Turun Seudun Puhdistamo Oy:n (TSP) lietteelle Lietteen jatkokäsittelyn energiatase ja kasvihuonepäästöt SYKEn laskentamalli Turun Seudun Puhdistamo Oy:n (TSP) lietteelle Jyrki Laitinen Suomen ympäristökeskus SYKE 1.2.2017 Lietteen jatkokäsittelyn

Lisätiedot

Jätevesilietteen eri käsittelyvaihtoehtojen kasvihuonekaasupäästöt pohjoisissa olosuhteissa

Jätevesilietteen eri käsittelyvaihtoehtojen kasvihuonekaasupäästöt pohjoisissa olosuhteissa Jätevesilietteen eri käsittelyvaihtoehtojen kasvihuonekaasupäästöt pohjoisissa olosuhteissa Heini Postila a, Maria Lauronen a, Sari Piippo b a Vesi- ja ympäristötekniikka, Oulun yliopisto b Energia- ja

Lisätiedot

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1.

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1. Ekomaksut LIITE 2 / 22 Suupohjan jätelautakunta 2.11.2016 Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu

Lisätiedot

Kiertokaari Oy. Hiilineutraali kiertotalouskeskus ja biokaasun hyödyntäminen. Pilotointien ja uusien liiketoimintamallien syntymisen edistäminen

Kiertokaari Oy. Hiilineutraali kiertotalouskeskus ja biokaasun hyödyntäminen. Pilotointien ja uusien liiketoimintamallien syntymisen edistäminen Kiertokaari Oy Jätelain mukaisia kunnalle kuuluvia jätehuoltopalveluja tarjoava yhtiö (JL 32 ja 33 ) Toimialue 9 kuntaa, joista omistajia 8 Asukkaita reilut 270 000 Pääpaikka Ruskon jätekeskus, kunnissa

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Isännöitsijöiden koulutustilaisuus Kierrätys tehostuu, hyötykäyttö paranee, Lasi, Metalli ja Kartonki Lasin, metallin ja kartongin kierrätys tehostuu Uudet jätehuolto

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä Jäteselviytyjät 2013 Tietokilpailu Koulun nimi Paikkakunta Luokka Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) 1. 2. 3. pisteet yhteensä / 90 pistettä 1. Ympyröi YKSI oikea vaihtoehto. 1. Miksi jätteitä

Lisätiedot

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄTTEIDEN VASTAANOTTO TOIMINTAOHJEET 3 2. DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN VASTAANOTTOHINNAT 4 3. PIENJÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 6 4. JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT

Lisätiedot

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen Kiertotalous & WtE Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen 25.10.2016 L. Pirhonen 1 Sisältö Kiertotalous ja kierrätystavoitteet Millaisilla tavoilla kierrätysaste olisi mahdollista saavuttaa?

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Elinkaariarvio pientalojen kaukolämpöratkaisuille Sirje Vares Sisältö Elinkaariarvio ja hiilijalanjälki Rakennuksen

Lisätiedot

Biokaasua Espoon Suomenojalta

Biokaasua Espoon Suomenojalta Biokaasua Espoon Suomenojalta Suomen Kaasuyhdistyksen syyskokous 8.11.2012 Tommi Fred, vs. toimialajohtaja 8.11.2012 1 HSY ympäristötekoja toimivan arjen puolesta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Lisätiedot

Ilmastovaikutuksia vai vesistönsuojelua?

Ilmastovaikutuksia vai vesistönsuojelua? Ilmastovaikutuksia vai vesistönsuojelua? Juha Grönroos ja Tuuli Myllymaa Suomen ympäristökeskus JaloJäte päätösseminaari 2.12.2010, Mikkeli Etelä Savon biomassat TARKASTELUN ULKOPUOLELLE JÄTETYT TOIMINNOT:

Lisätiedot

Elinkaariajattelu autoalalla

Elinkaariajattelu autoalalla Elinkaariajattelu autoalalla Mikä on tuotteen ELINKAARI? Tuotteen vaiheet raaka-aineiden hankinnasta tai tuottamisesta tuotteen käyttöön ja loppukäsittelyyn. MARKKINOINTI JAKELU, KAUPPA TUOTANTO KÄYTTÖ,

Lisätiedot

Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa. EU-edunvalvontapäivä 13.2.2015

Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa. EU-edunvalvontapäivä 13.2.2015 Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa EU-edunvalvontapäivä EU:n kiertotalouspaketti Komissiolta 2.7.2014 Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa tiedonanto Direktiiviehdotukset mm. jätedirektiivin

Lisätiedot

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa?

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? 1. Jätehuolto, kierrätys ja ongelmajätteet 16.8.2007 16.8.2007 Page 1 of 13 Sisältö 1.1 REF... 3 1.2 Läheisyysperiaate... 4 1.3 Metalli+ympäristö... 5 1.4 kaikki

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 2.1.216 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5

Lisätiedot

Lahden seudun kierrätyspuisto

Lahden seudun kierrätyspuisto Lahden seudun kierrätyspuisto Kujalan jätekeskus? Hajut, haittaeläimet? Vaarallinen jäte? Asukastilaisuudet 3. ja 4.6.2019 Heinsuon koulu, Hollola / Erkko-lukio, Orimattila Mielipiteissä ja kommenteissa

Lisätiedot

Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012

Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012 Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012 Seniorit tutustuivat 22.3.2012 Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimintaan. Toimitusjohtaja Pentti Rantala ja neuvoja Erkki Piippo ottivat meidät

Lisätiedot

Biokaasua Pirkanmaan biojätteistä Biokaasuseminaari UKK-Instituutissa

Biokaasua Pirkanmaan biojätteistä Biokaasuseminaari UKK-Instituutissa Biokaasua Pirkanmaan biojätteistä Biokaasuseminaari UKK-Instituutissa 17.6.2016 Esa Nummela, Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy yhtiö perustettu 1994 17 osakaskuntaa 65 työntekijää Liikevaihto

Lisätiedot

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen HINNASTO 1/2009 1.1.2009 alkaen YHTEYSTIEDOT: DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA Ritamäentie 20, 06200 PORVOO AVOINNA: ma-pe 7.00-19.00 Puh 020 637 7080, fax 020 637 7050 la 9.00-14.00 PIENJÄTEASEMAT MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Suomen jätehuoltoratkaisuja ja Pöyryn jätehuolto-osaaminen

Suomen jätehuoltoratkaisuja ja Pöyryn jätehuolto-osaaminen 1 Suomen jätehuoltoratkaisuja ja Pöyryn jätehuolto-osaaminen Moskovan Duuman edustajien vierailu 21.4.2008 Pöyry-talo Vantaa 2 Suomen jätehuoltovaatimukset perustuvat EU:n jätelainsäädäntöön Suomen lainsäädäntöä

Lisätiedot

Rauman kaupungin jäte- ja kiertotalousjärjestelmä Kiertotaloustori

Rauman kaupungin jäte- ja kiertotalousjärjestelmä Kiertotaloustori Rauman kaupungin jäte- ja kiertotalousjärjestelmä 24.4. 2018 Kiertotaloustori ??????????????????????????????????? Jätevirrat Raumalla Hyötyjäte Keräysfirmat: lajitellut paperit, pahvit, lasi, metalli,

Lisätiedot

Ekopistejätteen jätemaksu sisältää sekä käsittely- että kuljetusmaksun.

Ekopistejätteen jätemaksu sisältää sekä käsittely- että kuljetusmaksun. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2013 1 (5) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 18.12.2012 15 Voimaantulo 1.1.2013 1 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu?

Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu? Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu? Green Growth osaamisfoorumi 31.5.2012 Jaana Lehtovirta, viestintäjohtaja, Lahti Energia Oy Lahti Energia Oy Toimimme energia-alalla Hyödynnämme jätettä

Lisätiedot

Kiertotalouskylä KokoEko-seminaari , Kuopio

Kiertotalouskylä KokoEko-seminaari , Kuopio Kiertotalouskylä KokoEko-seminaari, Kuopio Sisältö Yritysesittely Case: Kiertotalouskylä Ekokem & Fortum: kansainvälinenyhtiö 10 maata 14 jätteenpoltto-tai monipolttoainelaitosta 5 vaarallisen jätteen

Lisätiedot

Kehittämishankkeet Circwaste ja UIR

Kehittämishankkeet Circwaste ja UIR Kehittämishankkeet Circwaste ja UIR Jouni Havukainen Etelä-Karjala kohti kiertotaloutta FISS Etelä-Karjalan teollisten symbioosien palvelu hankkeen loppuseminaari 13. Marraskuuta 2018, Lappeenranta CIRCWASTE

Lisätiedot

Jätevirtojen ennakointi suunnittelun apuna. Hanna Salmenperä, Suomen ympäristökeskus, Jätehuoltopäivät, 8.10.2014

Jätevirtojen ennakointi suunnittelun apuna. Hanna Salmenperä, Suomen ympäristökeskus, Jätehuoltopäivät, 8.10.2014 Jätevirtojen ennakointi suunnittelun apuna Hanna Salmenperä, Suomen ympäristökeskus, Jätehuoltopäivät, 8.10.2014 Miksi jätemääriä pitäisi ennakoida? Yksinään jätemäärien ennakoidut kehityskulut eivät kerro

Lisätiedot

UKM Jäte- ja. hiekkasäiliöt. UK-Muovi Oy. UK-Muovi Oy:llä on vuosikymmenien. Valikoimastamme kattavasti kiinteistöastiat:

UKM Jäte- ja. hiekkasäiliöt. UK-Muovi Oy. UK-Muovi Oy:llä on vuosikymmenien. Valikoimastamme kattavasti kiinteistöastiat: UKM Jäte- ja kierrätysastiat sekä hiekkasäiliöt :llä on vuosikymmenien kokemus jäteastioiden muuttuvista tarpeista. Nykyajan astioiden tulee olla tarkoituksenmukaisia, turvallisia, ympäristöystävällisiä

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pakkausjätteiden hyödyntäminen

Pohjois-Suomen pakkausjätteiden hyödyntäminen Pohjois-Suomen pakkausjätteiden hyödyntäminen - Elinkaaren aikaiset ympäristö- ja kustannusvaikutukset Katja Moliis, Helena Dahlbo, Risto Retkin ja Tuuli Myllymaa Suomen ympäristökeskus SYKE Suomen ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi Hinnasto vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013 www.iuj.fi 1.6.2013 Yhteystiedot ja aukioloajat Domargårdin jätekeskus Avoinna Ritamäentie 20, 06200 Porvoo ma - pe 7-18, la 9-14 puh. 020 637 7080,

Lisätiedot

JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ. 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1

JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ. 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1 JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1 MIKSI JÄTTEET LAJITELLAAN? Tavoitteena on: - Vähentää kaatopaikalle menevän jätteen määrää - Kierrättää käyttökelpoisia materiaaleja

Lisätiedot

Katso myös: KAAKKOIS-SUOMEN JÄTETASEKAAVIO KYMENLAAKSON JÄTETASEKAAVIO ETELÄ-KARJALAN JÄTETASEKAAVIO

Katso myös: KAAKKOIS-SUOMEN JÄTETASEKAAVIO KYMENLAAKSON JÄTETASEKAAVIO ETELÄ-KARJALAN JÄTETASEKAAVIO Yhdyskuntajätteiden jätetase (t) v. 2010 KAAKKOIS-SUOMEN JÄTETASEKAAVIO Käsittely Jätejae KAS (%) Kymenlaakso (%) Etelä-Karjala (%) TARJONTA T Yhdyskuntaperäinen sekajäte 27240 22,2 4743 5,8 22497 55,4

Lisätiedot

MIHIN PANOSTAA JÄTEHUOLLON PÄÄTÖKSENTEOSSA? Mari Hupponen Tutkija Lappeenrannan teknillinen yliopisto

MIHIN PANOSTAA JÄTEHUOLLON PÄÄTÖKSENTEOSSA? Mari Hupponen Tutkija Lappeenrannan teknillinen yliopisto MIHIN PANOSTAA JÄTEHUOLLON PÄÄTÖKSENTEOSSA? Mari Hupponen Tutkija Lappeenrannan teknillinen yliopisto TAUSTA Yhdyskuntajätteen kaatopaikkasijoitusta halutaan vähentää Energiahyötykäyttö lisääntynyt Orgaanisen

Lisätiedot

12 Jätteiden määrät, varastointi ja hyödyntäminen

12 Jätteiden määrät, varastointi ja hyödyntäminen 12 Jätteiden määrät, varastointi ja hyödyntäminen Suomenojan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus 213. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

Lisätiedot

Katso myös: KAAKKOIS-SUOMEN JÄTETASEKAAVIO KYMENLAAKSON JÄTETASEKAAVIO ETELÄ-KARJALAN JÄTETASEKAAVIO

Katso myös: KAAKKOIS-SUOMEN JÄTETASEKAAVIO KYMENLAAKSON JÄTETASEKAAVIO ETELÄ-KARJALAN JÄTETASEKAAVIO Yhdyskuntajätteiden jätetase (t) v. 212 KAAKKOIS-SUOMEN JÄTETASEKAAVIO Käsittely Jätejae KAS (%) Kymenlaakso (%) Etelä-Karjala (%) TARJONTA T Yhdyskuntaperäinen sekajäte 26 8 23, 3 31 4,3 22 978 54,5 TARJONTA

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen hillitseminen

Ilmastonmuutoksen hillitseminen Ilmastonmuutoksen hillitseminen Jyri Seppälä SYKE MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI 22.3.2011, Säätytalo, Helsinki Lähtökohtia Ilmastonmuutos etenee - vuosi 2010 oli toisiksi lämpimin vuoden 1880 jälkeen Kehittyneillä

Lisätiedot

Puu vähähiilisessä keittiössä

Puu vähähiilisessä keittiössä Puu vähähiilisessä keittiössä 16.09.2013 Matti Kuittinen Arkkitehti, tutkija Tässä esityksessä: 1. Miksi hiilijalanjälki? 2. Mistä keittiön hiilijalanjälki syntyy? 3. Puun rooli vähähiilisessä sisustamisessa

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteiden määrä käsittelytavoittain vuosina

Yhdyskuntajätteiden määrä käsittelytavoittain vuosina Ympäristö ja luonnonvarat 216 Jätetilasto 215 Yhdyskuntajätteet Jätteiden poltto ja kierrätys ovat korvanneet yhdyskuntajätteiden kaatopaikat Jätteiden sijoittaminen penkkaan kaatopaikoille on käynyt harvinaiseksi.

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet. Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY

Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet. Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY Arvio yhdyskuntajätteen koostumuksesta (2012) Lähde: Tilastokeskus 2012, Jätelaitosyhdistys

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus TTS:N ORGANISAATIO TIIMIT KOULUTUSPÄÄLLIKÖT ESKO NOUSIAINEN rehtori/koulutusjohtaja TUKIPALVELUT HALLINTOPALVELUT (Talous

Lisätiedot

From waste to traffic fuel (W-FUEL) Erja Heino, MTT Liikennebiokaasu ja Suomi -seminaari 31.5, 2010 Joensuu

From waste to traffic fuel (W-FUEL) Erja Heino, MTT Liikennebiokaasu ja Suomi -seminaari 31.5, 2010 Joensuu From waste to traffic fuel (W-FUEL) Erja Heino, MTT Liikennebiokaasu ja Suomi -seminaari 31.5, 2010 Joensuu PERUSTIETOA HANKKEESTA Nimi: From waste to traffic fuel (W-FUEL) Kesto: 1.9.2009 31.12.2011 Kokonaisbudjetti:

Lisätiedot

Jätehuollon vaikutusten arviointi CIRCWASTEalueilla ja edelläkävijäkunnissa

Jätehuollon vaikutusten arviointi CIRCWASTEalueilla ja edelläkävijäkunnissa Jätehuollon vaikutusten arviointi CIRCWASTEalueilla ja edelläkävijäkunnissa Waste management impact assessment in CIRCWASTE regions and frontrunner municipalities Circwaste Deliverable D.2 Tämä kuvaus

Lisätiedot

Jätehierarkian toteuttaminen YTV-alueella

Jätehierarkian toteuttaminen YTV-alueella Pääkaupunkiseudun jätehuolto- ja energiaratkaisut 1 hanke 2002-2007 YTV:n hallitus hyväksyi strategian 1/2002 Osa YTV:n jätehuoltostrategiaa Tavoitteena on syntyvän jätemäärän väheneminen vuoteen 2007

Lisätiedot

Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke

Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke KOHTI KIERTOTALOUTTA ketterästi ja kunnianhimoisesti Ekokemin liiketoiminta-alueet Mitä Ekokem tekee? 1 Kehitämme jätteitä vähentäviä ja hyödyntäviä ratkaisuja asiakkaidemme

Lisätiedot

Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa. Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto

Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa. Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto 25.10.2017 1 Sisältö Keski-Suomen jätehuollon nykytilakatsaus Kuntien jätehuollon organisoituminen Yhdyskuntajätteet

Lisätiedot

Jätteestä liikennepolttoaineeksi

Jätteestä liikennepolttoaineeksi From Waste to Traffic Fuel W-Fuel Jätteestä liikennepolttoaineeksi Hanke-esittely Saija Rasi, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT 12.03.2012 MTT lyhyesti MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus)

Lisätiedot

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2017

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2017 HSY:n jätehuollon vuositilasto 217 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Muovit kiertoon! Maija Pohjakallio,

Muovit kiertoon! Maija Pohjakallio, Muovit kiertoon! Maija Pohjakallio, erikoistutkija @maijapohjakalli 10.6.2019 Maailmassa on tuotettu 8300 miljoonaa tonnia muovia 1950-2015 Lähde: Geyer et al., Production, use, and fate of all plastics

Lisätiedot

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen 1/5 KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen Aukioloajat ma pe klo 7 20 Vastaanotto puh. 010 841 1813 Asiakaspalvelu puh. 010 841 1818 Fax vastaanotto 05 413

Lisätiedot

Envor Group - historiikki

Envor Group - historiikki Video lyhyt Video pitkä Envor Group - historiikki Envor Recycling Oy perustettu 1964 Metallien ja lasin kierrätys sekä rautakauppa Envor Processing Oy perustettu 1979 Kierrätysjakeiden jatkokäsittely ja

Lisätiedot

W E D E L E T E Y O U R P R O B L E M S. Rakennusjätteet Keski-Suomessa Tanja

W E D E L E T E Y O U R P R O B L E M S. Rakennusjätteet Keski-Suomessa Tanja W E D E L E T E Y O U R P R O B L E M S. Rakennusjätteet Keski-Suomessa 5.12.2017 Tanja Vepsäläinen @TanjaVeee DELETE ON POHJOISMAIDEN JOHTAVA TÄYDEN PALVELUN YMPÄRISTÖPALVELUYRITYS. TEOLLISUUS- PALVELUT

Lisätiedot

Vähähiilinen puukerrostalo

Vähähiilinen puukerrostalo Vähähiilinen puukerrostalo Puuidea 2016 Vantaa 17.03.2016 Matti Kuittinen Arkkitehti, tutkimuspäällikkö 1.Miksi vähähiilisyys? 2.Miten syntyy vähähiilinen kerrostalo? 3.Mahdollisuuksia puualalle EU: 10,9

Lisätiedot

Kierrätystä ja hyötykäyttöä

Kierrätystä ja hyötykäyttöä Kierrätystä ja hyötykäyttöä Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa toimialueellaan jätteenkäsittelystä, kuljetusten toimivuudesta ja jäteneuvonnasta. Oulun Jätehuollon

Lisätiedot