EUROOPAN PARLAMENTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN PARLAMENTTI"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 A6-0267/ ***I MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ulkomaankauppaa kolmansien maiden kanssa koskevista yhteisön tilastoista ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1172/95 kumoamisesta (KOM(2007)0653 C6-0395/ /0233(COD)) Kansainvälisen kaupan valiokunta Esittelijä: Helmuth Markov RR\ doc PE v02-00

2 PR_COD_1am Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit * Kuulemismenettely yksinkertainen enemmistö **I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) yksinkertainen enemmistö **II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely) yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai tarkistamiseksi *** Hyväksyntämenettely parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa tarkoitettuja tapauksia ***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) yksinkertainen enemmistö ***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely) yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai tarkistamiseksi ***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely) yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi (Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.) Tarkistukset säädösehdotukseen Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt. PE v /25 RR\ doc

3 SISÄLTÖ Sivu LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI.5 PERUSTELUT...23 ASIAN KÄSITTELY...25 RR\ doc 3/25 PE v02-00

4 PE v /25 RR\ doc

5 LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ulkomaankauppaa kolmansien maiden kanssa koskevista yhteisön tilastoista ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1172/95 kumoamisesta (KOM(2007)0653 C6-0395/ /0233(COD)) (Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely) Euroopan parlamentti, joka ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0653), ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 285 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0395/2007), ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan, ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A6-0267/2008), 1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna; 2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella; 3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle. 1 Johdanto-osan 2 kappale (2) Ulkomaankaupan tilastot perustuvat tietoihin, jotka saadaan yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2913/92, jäljempänä tullikoodeksi, tarkoitetuista tulliilmoituksista. Euroopan yhdentymisen eteneminen ja siitä johtuvat muutokset tullauskäytännöissä (kuten yhteisölupa yksinkertaistettujen menettelyjen tai ( ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) RR\ doc 5/25 PE v02-00

6 kotitullausmenettelyn käyttöä varten sekä keskitetty tulliselvitys, joka on seurausta meneillään olevasta tullikoodeksin nykyaikaistamisesta) tekevät kuitenkin tarpeelliseksi mukauttaa ulkomaankaupan tilastojen laadintatapoja, tarkastella uudelleen vientijäsenvaltion ja tuontijäsenvaltion käsitteitä sekä määritellä entistä täsmällisemmin yhteisön tilastojen laadinnassa käytettävät tietolähteet. 2 Johdanto-osan 3 kappale (3) Jotta pystyttäisiin kirjaamaan fyysiset tavaravirrat jäsenvaltioiden ja EU:n ulkopuolisten maiden välillä ja varmistamaan, että tiedot tuonnista ja viennistä ovat saatavilla asianomaisessa jäsenvaltiossa, tulli- ja tilastoviranomaisten väliset järjestelyt ovat tarpeen ja ne on määriteltävä. Näitä ovat esimerkiksi jäsenvaltioiden viranomaisten väliseen tietojenvaihtoon liittyvät säännöt. ( ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) 3 Johdanto-osan 4 kappale (4) Jotta EU:n vienti ja tuonti voidaan kohdentaa tietylle jäsenvaltiolle, on tarpeen kerätä tuonnin osalta tieto lopullisesta määräjäsenvaltiosta ja viennin osalta tieto todellisesta vientijäsenvaltiosta. Näitä jäsenvaltioita olisi keskipitkällä aikavälillä pidettävä tuonti- ja vientijäsenvaltioina ulkomaankaupan tilastointia varten. ( ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) PE v /25 RR\ doc

7 4 Johdanto-osan 7 kappale (7) Kauppaneuvotteluja ja sisämarkkinoiden hallinnointia varten komission olisi saatava yksityiskohtaiset tiedot Euroopan unioniin tuotujen tavaroiden tullikohtelusta, mukaan luettuna tiedot kiintiöistä. ( ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) 5 Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) (8 a) Yhdenmukaistettuja säännöksiä ei sovelleta tullivarastoja ja vapaa-alueita koskeviin jäsenvaltioiden tilastoihin. Vapaaehtoisesti tällaisia tilastoja voidaan kuitenkin edelleen laatia kansallisiin tarkoituksiin. 6 Johdanto-osan 9 kappale (9) Jäsenvaltioiden olisi toimitettava Eurostatille vuosittaiset aggregoidut tiedot jaoteltuna yritysten ominaisuustietojen mukaan. Näitä tietoja voidaan käyttää esimerkiksi analysoitaessa eurooppalaisten yritysten toimintaa globalisaation näkökulmasta. Yritys- ja kauppatilastojen välinen yhteys voidaan luoda yhdistämällä tulli-ilmoituksesta saatavat tuojaa ja viejää (9) Jäsenvaltioiden olisi toimitettava Eurostatille vuosittaiset aggregoidut tiedot jaoteltuna yritysten ominaisuustietojen mukaan. Näitä tietoja voidaan käyttää esimerkiksi analysoitaessa eurooppalaisten yritysten toimintaa globalisaation näkökulmasta. Yritys- ja kauppatilastojen välinen yhteys voidaan luoda yhdistämällä tulli-ilmoituksesta saatavat tuojaa ja viejää RR\ doc 7/25 PE v02-00

8 koskevat tiedot tietoihin, joita vaaditaan tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien laatimisen yhteensovittamisesta yhteisössä 22 päivänä heinäkuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2186/93 1, jäljempänä yritysrekisterilainsäädäntö, nojalla. 1 EYVL L 196, , s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, , s. 1). koskevat tiedot tietoihin, joita vaaditaan tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien laatimista koskevan yhteisen kehyksen vahvistamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2186/93 kumoamisesta 20 päivänä helmikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 177/2008 1, jäljempänä yritysrekisterilainsäädäntö, nojalla. 1 EUVL L 61, , s Johdanto-osan 10 a kappale (uusi) (10 a) Salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta säädetään neuvoston asetuksessa (EY) N:o 322/97 sekä salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle 11 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY, Euratom) N:o 1588/901. Kyseisten asetusten mukaisesti toteutetuilla toimilla varmistetaan salassapidettävien tietojen fyysinen ja looginen suojaus sekä se, ettei yhteisön tilastoja tuotettaessa eikä levitettäessä tietoja paljasteta sääntöjenvastaisesti eikä käytetä muuhun kuin tilastointitarkoituksiin. 1 EUVL L 151, , s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, , s. 1). PE v /25 RR\ doc

9 8 Johdanto-osan 12 kappale (12) Erityissäännöksiä tarvitaan siihen saakka, kunnes tulli-ilmoitukset sisältävät tarvittavat lisätiedot tullilainsäädännön muutosten jälkeen ja kunnes yhteisön lainsäädännössä edellytetään tullitietojen vaihtoa sähköisessä muodossa. ( ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) 9 Johdanto-osan 15 kappale (15) Erityisesti komissiolle olisi siirrettävä toimivalta määritellä tullimenettelyt, joilla määritetään vienti ja tuonti ulkomaankaupan tilastoja varten, ottaa käyttöön erilaisia tai erityisiä sääntöjä sellaisten tavaroiden tai tavaroiden liikkeiden osalta, jotka menetelmiin liittyvistä syistä edellyttävät erityissäännöksiä, määritellä tilastotiedot, jaotella kauppa yritysten ominaisuustietojen ja laskutusvaluutan mukaan sekä vahvistaa erityissääntöjä levittämistä varten. Koska kyseiset toimenpiteet ovat yleisiä ja tarkoitettu tämän asetuksen muiden kuin keskeisten osien muuttamiseen esimerkiksi täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne olisi hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen, (15) Komissiolla olisi erityisesti oltava valtuudet muokata niiden tullimenettelyjen ja tulliselvitysmuotojen luetteloa, joilla määritetään vienti ja tuonti ulkomaankaupan tilastoja varten, ottaa käyttöön erilaisia tai erityisiä sääntöjä sellaisten tavaroiden tai tavaroiden liikkeiden osalta, jotka menetelmiin liittyvistä syistä edellyttävät erityissäännöksiä, muokata ulkomaankaupan tilastojen ulkopuolelle jätettävien tavaroiden ja tavaroiden liikkeiden luetteloa, määritellä tilastotiedot, käytettävät koodit mukaan lukien, vahvistaa tiettyihin tavaroihin ja tavaroiden tiettyihin liikkeisiin liittyville tiedoille asetettavat vaatimukset, vahvistaa tilastojen laatimista koskevat vaatimukset, määritellä otosten ominaisuudet, vahvistaa raportointijakso ja aggregointitaso kumppanimaiden, hyödykkeiden ja valuuttojen osalta sekä mukauttaa tilastojen toimittamisen määräaikaa ja jo toimitettujen tilastojen sisältöä, kattavuutta ja muutoksia koskevia ehtoja ja vahvistaa määräaika RR\ doc 9/25 PE v02-00

10 yritysten ominaisuustietojen mukaan ja laskutusvaluutan mukaan jaoteltua kauppaa koskevien tilastojen toimittamiselle. Koska kyseiset toimenpiteet ovat yleisiä ja tarkoitettu tämän asetuksen muiden kuin keskeisten osien muuttamiseen esimerkiksi täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen, 10 3 artikla 2 kohta 2. Komissio voi mukauttaa 1 kohdassa esitettyjä tullimenettelyjen ja tulliselvitysmuotojen luetteloita varsinkin tullikoodeksin muutosten tai kansainvälisistä sopimuksista johtuvien säännösten vuoksi. Kaikki toimenpiteet, joilla muutetaan tämän asetuksen muita kuin olennaisia osia esimerkiksi täydentämällä sitä, hyväksytään 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 2. Toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin olennaisia osia ja jotka liittyvät 1 kohdassa esitettyjen tullimenettelyjen ja tulliselvitysmuotojen luetteloiden mukauttamiseen tullikoodeksin muutosten tai kansainvälisistä sopimuksista johtuvien säännösten vuoksi, hyväksytään 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen artikla 3 kohta 3. Komissio voi hyväksyä erilaisia tai erityisiä sääntöjä sellaisten tavaroiden tai tavaroiden liikkeiden osalta, jotka menetelmiin liittyvistä syistä edellyttävät erityissäännöksiä ( tietyt tavarat tai tietyt tavaroiden liikkeet ). Kaikki toimenpiteet, 3. Menetelmiin liittyvistä syistä tietyt tavarat tai tavaroiden liikkeet edellyttävät erityissäännöksiä ( tietyt tavarat tai tietyt tavaroiden liikkeet ). Tämä koskee teollisuuslaitoksia, aluksia ja ilmaaluksia, merestä saatavia tuotteita, PE v /25 RR\ doc

11 joilla muutetaan tämän asetuksen muita kuin olennaisia osia esimerkiksi täydentämällä sitä, hyväksytään 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. aluksiin ja ilma-aluksiin toimitettuja tavaroita, porrastettuja toimituksia, sotatarvikkeita, merellä oleviin laitoksiin tarkoitettuja tai niistä peräisin olevia tavaroita, avaruusaluksia, sähköä, kaasua ja jätteitä. Toimenpiteet, joilla muutetaan tämän asetuksen muita kuin olennaisia osia esimerkiksi täydentämällä sitä ja jotka liittyvät tiettyihin tavaroihin ja tiettyihin tavaroiden liikkeisiin ja niihin sovellettaviin erilaisiin tai erityisiin säännöksiin, hyväksytään 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 3 kohdan loppuosa erotetaan uudeksi kappaleeksi parlamentin tarkistuksissa artikla 4 kohta 4. Tietyt tavarat tai tavaroiden liikkeet jätetään menetelmiin liittyvistä syistä ulkomaankaupan tilastojen ulkopuolelle. Komissio laatii niistä luettelon. Kaikki toimenpiteet, joilla muutetaan tämän asetuksen muita kuin olennaisia osia esimerkiksi täydentämällä sitä, hyväksytään 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 4. Menetelmiin liittyvistä syistä tietyt tavarat tai tavaroiden liikkeet jätetään ulkomaankaupan tilastojen ulkopuolelle. Tämä koskee monetaarista kultaa ja laillisia maksuvälineitä, tavaroita, jotka on aiottu diplomaatti- tai vastaavaan käyttöön, tavaroiden liikkeitä tuoja- ja viejäjäsenvaltion sekä niiden ulkomaille sijoitettujen kansallisten asevoimien välillä sekä tiettyjä toisen maan asevoimien hankkimia tai jättämiä tavaroita, erityisesti tavaroita, joihin ei liity liiketapahtumaa, kantoraketteja ennen niiden laukaisua, korjattavia tai korjattuja tavaroita, tilapäiskäyttöön aiottuja tai tilapäiskäytössä olleita tavaroita, räätälöidyn tiedon ja ladatun tiedon tietovälineinä käytettyjä tavaroita, tulliviranomaisille suullisesti ilmoitettuja joko kaupallisia tavaroita, edellyttäen, ettei niiden arvo ylitä 1000 euroa eikä niiden nettopaino ylitä 1000 kiloa RR\ doc 11/25 PE v02-00

12 Perustelu (tilastollinen kynnysarvo), tai eikaupallisia tavaroita. Tavaroiden tai tavaroiden liikkeiden jättämiseen ulkomaankaupan tilastojen ulkopuolelle liittyvät toimenpiteet, joilla muutetaan tämän asetuksen muita kuin olennaisia osia esimerkiksi täydentämällä sitä, hyväksytään 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Tarkistuksella jätetään kokonaan ulkomaankaupan tilastojen ulkopuolelle yksityishenkilöiden suulliset tulli-ilmoitukset ja rajoitetaan tilastollinen kynnysarvo kaupallisiin tavaroihin euron / kg:n raja-arvoa ei voida valvoa esimerkiksi matkailuliikenteessä, ja sama pätee kynnysarvon ylittäviin yksityishenkilöiden suullisesti ilmoittamiin tavaroihin. Kynnysarvon ylittävistä kaupallisista tavaroista on saatavissa kerättävissä olevaa tietoa artikla 2 kohta 2. Komissio määrittelee 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen arvon tai määrän mukaan ilmaistavan tilastollisen kynnysarvon, jonka alittuessa tulli-ilmoitusta ei tarvitse käyttää tuontia ja vientiä koskevien tietojen lähteenä. Jäsenvaltiot voivat soveltaa tilastollista kynnysarvoa, jos kynnysarvojen alapuolelle jäävistä tuontija vientitiedoista toimitetaan estimaatit. Poistetaan. PE v /25 RR\ doc

13 14 4 artikla 3 kohta 3. Tiettyjen tavaroiden tuonnin ja viennin tai tavaroiden tiettyjen liikkeiden osalta komissio voi määritellä muita tietolähteitä kuin tulli-ilmoitus. Kaikki toimenpiteet, joilla muutetaan tämän asetuksen muita kuin olennaisia osia esimerkiksi täydentämällä sitä, hyväksytään 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 3. Edellä 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen tiettyjen tavaroiden tai tavaroiden tiettyjen liikkeiden osalta voidaan käyttää muita tietolähteitä kuin tulli-ilmoitus. Toimenpiteet, joilla muutetaan tämän asetuksen muita kuin olennaisia osia esimerkiksi täydentämällä sitä ja jotka liittyvät näiden muiden tietolähteiden määrittelemiseen, hyväksytään 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 3 kohdan loppuosa erotetaan uudeksi kappaleeksi parlamentin tarkistuksissa artikla 3 a kohta (uusi) 3 a. Jäsenvaltiot voivat edelleen käyttää muita kuin 1 ja 3 kohdassa määriteltyjä tietolähteitä tilastojen laatimisessa siihen asti, kunnes 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu mekanismi tietojen keskinäistä vaihtamista varten sähköisessä muodossa on otettu käyttöön. Yhteisön ulkomaankaupan tilastojen laatiminen 6 artiklan mukaisesti ei kuitenkaan saisi perustua noihin muihin tietolähteisiin. RR\ doc 13/25 PE v02-00

14 16 5 artikla 1 kohta johdantokappale 1. Jäsenvaltioiden on hankittava seuraavat tiedot 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua vientiä koskevista tiedostoista: 1. Jäsenvaltioiden on hankittava seuraava tietokokonaisuus 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua vientiä koskevista tiedostoista: 17 5 artikla 1 kohta j alakohta j) kauppatapahtuman luonne, kun ilmoitettu tulli-ilmoituksessa; ( ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) 18 5 artikla 1 kohta k alakohta k) mahdollinen tulliviranomaisten myöntämä tullikohtelu maahantuonnissa, eli tullietuuskoodi ja kiintiön järjestysnumero; k) mahdollinen tulliviranomaisten myöntämä tullikohtelu maahantuonnissa, eli tullietuuskoodi; Perustelu "Kiintiön järjestysnumero" ei ole tilastollinen vaatimus. Useimmat jäsenvaltioiden tulliviranomaiset toimittavat tämän kiintiön järjestysnumeroa koskevan tiedon Surveillance 2 -järjestelmän kautta verotuksen ja tulliliiton pääosastoon. "Kiintiön järjestysnumeron" sisällyttäminen lisäisi sekä tulliviranomaisten että tilastolaitosten ilmoitusvelvollisuuksia. PE v /25 RR\ doc

15 19 5 artikla 1 kohta l alakohta l) laskutusvaluutta, jos ilmoitettu tulliilmoituksessa; ( ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) 20 5 artikla 2 kohta 2. Komissio voi päättää 1 kohdassa tarkoitettujen tietovaatimusten tarkennuksista ja käytettävistä koodeista. Kaikki toimenpiteet, joilla muutetaan tämän asetuksen muita kuin olennaisia osia esimerkiksi täydentämällä sitä, hyväksytään 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 2. Toimenpiteet, joilla muutetaan tämän asetuksen muita kuin olennaisia osia täydentämällä sitä ja jotka liittyvät 1 kohdassa tarkoitettuihin tietovaatimusten tarkennuksiin ja käytettäviin koodeihin, hyväksytään 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen artikla 4 kohta 4. Komissio voi pyytää muita kuin 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja tiettyjen tavaroiden ja tavaroiden tiettyjen liikkeiden osalta. Kaikki toimenpiteet, joilla muutetaan tämän asetuksen muita kuin olennaisia osia esimerkiksi täydentämällä sitä, hyväksytään 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 4. Edellä 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen tiettyjen tavaroiden tai tavaroiden tiettyjen liikkeiden osalta voidaan vaatia rajoitettuja tietokokonaisuuksia. RR\ doc 15/25 PE v02-00

16 Toimenpiteet, joilla muutetaan tämän asetuksen muita kuin olennaisia osia täydentämällä sitä ja jotka liittyvät näihin rajoitettuihin tietokokonaisuuksiin, hyväksytään 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 4 kohdan loppuosa erotetaan uudeksi kappaleeksi parlamentin tarkistuksissa artikla 2 kohta 2. Jäsenvaltioiden on laadittava kauppaa koskevat vuosittaiset tilastot yritysten ominaisuustietojen mukaisesti. Tilastot on laadittava yhdistämällä yritysrekisterilainsäädännön mukaisesti kirjatut yritysten ominaisuustiedot 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti kirjattuihin tuontia ja vientiä koskeviin tietoihin. Komissio voi päättä tilastojen laatimiseen liittyvistä täytäntöönpanosäännöistä. Kaikki toimenpiteet, joilla muutetaan tämän asetuksen muita kuin olennaisia osia esimerkiksi täydentämällä sitä, hyväksytään 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 2. Jäsenvaltioiden on laadittava kauppaa koskevat vuosittaiset tilastot yritysten ominaisuustietojen, nimittäin yrityksen Euroopan yhteisön yhteisen tilastollisen toimialaluokituksen (NACE:n) pääluokan tai kaksinumeroisen luokittelutason mukaisen toimialan ja työntekijöiden määrään perustuvan kokoluokan, mukaisesti. Tilastot on laadittava yhdistämällä yritysrekisterilainsäädännön mukaisesti kirjatut yritysten ominaisuustiedot 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti kirjattuihin tuontia ja vientiä koskeviin tietoihin. Tässä tarkoituksessa kansallisten tulliviranomaisten on toimitettava kansallisille tilastoviranomaisille asianomaisten kaupan harjoittajien tunnusnumero. Toimenpiteet, joilla muutetaan tämän asetuksen muita kuin olennaisia osia täydentämällä sitä ja jotka liittyvät tietojen ja näiden laadittavien tilastojen yhdistämiseen, hyväksytään 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. PE v /25 RR\ doc

17 23 6 artikla 3 kohta 3 alakohta Komissio päättää otoksen ominaisuuksista, raportointijaksosta ja laatuvaatimuksista sekä aggregointitasosta kumppanimaiden, hyödykkeiden ja valuuttojen osalta. Kaikki toimenpiteet, joilla muutetaan tämän asetuksen muita kuin olennaisia osia esimerkiksi täydentämällä sitä, hyväksytään 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Toimenpiteet, joilla muutetaan tämän asetuksen muita kuin olennaisia osia esimerkiksi täydentämällä sitä ja jotka liittyvät otoksen ominaisuuksiin, raportointijaksoon ja aggregointitasoon kumppanimaiden, hyödykkeiden ja valuuttojen osalta, hyväksytään 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen artikla 4 kohta 4. Kun tarvittavat tiedot ovat saatavissa tulli-ilmoituksesta, voidaan päättää, että jäsenvaltiot laativat lisätilastoja yhteisön tai kansallisen tason tarpeita varten. 4. Kun tarvittavat tiedot ovat saatavissa tulli-ilmoituksesta, voidaan päättää, että jäsenvaltiot laativat lisätilastoja kansallisen tason tarpeita varten. Komissio päättä täytäntöönpanosäännöistä, jotka liittyvät täydentävien tilastojen laatimiseen yhteisön tarpeisiin. Kaikki toimenpiteet, joilla muutetaan tämän asetuksen muita kuin olennaisia osia esimerkiksi täydentämällä sitä, hyväksytään 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. RR\ doc 17/25 PE v02-00

18 25 6 artikla 5 kohta johdantokappale 5. Jäsenvaltiot eivät ole velvollisia laatimaan ja toimittamaan komissiolle (Eurostatille) ulkomaankaupan tilastoja sellaisista tilastotiedoista, jotka eivät tullikoodeksin tai kansallisten säännösten nojalla ole vielä saatavissa tulliilmoituksesta, joka on jätetty jäsenvaltioiden tulliviranomaisille. Tämä koskee seuraavia tietoja: 5. Jäsenvaltiot eivät ole velvollisia laatimaan ja toimittamaan komissiolle (Eurostatille) ulkomaankaupan tilastoja sellaisista tilastotiedoista, jotka eivät tullikoodeksin tai kansallisten säännösten nojalla ole vielä rekisteröityjä ja joita ei voida suoraan päätellä muista tiedoista, jotka sisältyvät komissiolle (Eurostatille) osoitettuun, jäsenvaltioiden tulliviranomaisille jätettyyn tulliilmoitukseen. Näiden tilastotietojen toimittaminen on jäsenvaltioille vapaaehtoista. Tämä koskee seuraavia tietoja: 26 7 artikla 2 kohta 2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuontia ja vientiä koskevat tiedostot, jotka perustuvat kyseisen jäsenvaltion tulliviranomaisille jätettyihin tulliilmoituksiin, toimitetaan sen jäsenvaltion kansallisille tilastoviranomaisille, joka on ilmoitettu tulli-ilmoituksessa (a) lopullisena määräjäsenvaltiona tuonnissa; (b) todellisena vientijäsenvaltiona viennissä. 2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuontia ja vientiä koskevat tiedostot, jotka perustuvat kyseisen jäsenvaltion tulliviranomaisille jätettyihin tulliilmoituksiin, toimitetaan viipymättä mainitulta tulliviranomaiselta sen jäsenvaltion tulliviranomaiselle, joka on ilmoitettu tulli-ilmoituksessa (a) lopullisena määräjäsenvaltiona tuonnissa; (b) todellisena vientijäsenvaltiona viennissä. Jäsenvaltion sisällä kansallisen tulliviranomaisen vastaanottamat tiedot toimitetaan kansalliselle PE v /25 RR\ doc

19 tilastoviranomaiselle 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti artikla 4 a kohta (uusi) 4 a. Jos kansallinen tulliviranomainen ei pysty toimittamaan kaikkia 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja, vaadittavia tietoja kansalliselle tilastoviranomaiselle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o.../2008, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008, yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi) 1, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen, annettu 15 päivänä tammikuuta 2008, paperittomasta tullin ja kaupan toimintaympäristöstä 2, mukaisten useiden yksinkertaistettujen menettelyjen pohjalta, kansallinen tilastoviranomainen ei ole velvollinen toimittamaan komissiolle (Eurostatille) näitä tietoja, joita ei voida saada kansalliselta tulliviranomaiselta. 1 EUVL L... 2 EUVL L 23, , s artikla 1 kohta 5 alakohta Komissio voi vahvistaa tilastojen määräaikoja, kattavuutta, muutoksia ja sisältöä koskevia säännöksiä. Kaikki toimenpiteet, joilla muutetaan tämän asetuksen muita kuin olennaisia osia esimerkiksi täydentämällä sitä, hyväksytään 11 artiklan 3 kohdassa Toimenpiteet, joilla muutetaan tämän asetuksen muita kuin olennaisia osia esimerkiksi täydentämällä sitä ja jotka liittyvät määräajan, sisällön, kattavuuden ja muutosten mukauttamiseen, hyväksytään 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää RR\ doc 19/25 PE v02-00

20 tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. sääntelymenettelyä noudattaen artikla 2 kohta 2. Komissio voi päättää komissiolle (Eurostatille) toimittamista koskevasta määräajasta 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen, yritysten ominaisuustietojen mukaan jaoteltujen kaupan tilastojen, 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen, laskutusvaluutan mukaan jaoteltujen kaupan tilastojen sekä 6 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen yhteisön tilastojen osalta. Kaikki toimenpiteet, joilla muutetaan tämän asetuksen muita kuin olennaisia osia esimerkiksi täydentämällä sitä, hyväksytään 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 2. Toimenpiteet, joilla muutetaan tämän asetuksen muita kuin olennaisia osia täydentämällä sitä ja jotka liittyvät 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen yritysten ominaisuustietojen mukaan jaoteltujen kaupan tilastojen ja 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen, laskutusvaluutan mukaan jaoteltujen kaupan tilastojen toimittamista koskevaan määräaikaan, hyväksytään 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen artikla 3 kohta 1 alakohta 3. Kun 1 kohdassa vahvistettuja laatumääritteitä sovelletaan tässä asetuksessa tarkoitettuihin tilastoihin, laatuselvityksiin liittyvistä menettelyistä sekä niiden rakenteesta ja jaksottaisuudesta on päätettävä 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. 3. Kun 1 kohdassa vahvistettuja laatumääritteitä sovelletaan tässä asetuksessa tarkoitettuihin tilastoihin, laatuselvityksiin liittyvistä menettelyistä ja niiden rakenteesta on päätettävä 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. PE v /25 RR\ doc

21 31 10 artikla 1 kohta 1 alakohta 1. Komissio levittää 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti laaditut ja jäsenvaltioiden toimittamat ulkomaankaupan tilastot ainakin yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeen mukaisesti jaoteltuina. 1. Yhteisön tasolla komissio (Eurostat) levittää 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti laaditut ja jäsenvaltioiden toimittamat ulkomaankaupan tilastot ainakin yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeen mukaisesti jaoteltuina artikla 2 kohta 2. Arkaluonteisten tietojen levittämistä voidaan rajoittaa Euroopan unionin olennaisten etujen suojelemiseksi. 2. Komissio (Eurostat) ei levitä Taricalanimikkeen, etuuksien ja kiintiöiden mukaan jaoteltuja yksityiskohtaisia tilastotietoja, jos niiden ilmoittaminen heikentäisi yleisen edun suojelua yhteisön kauppa- ja maatalouspolitiikan alalla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tietojen levittämistä kansallisella tasolla artikla 3 kohta 3. Komissio päättää ulkomaankaupan tilastojen levittämistä varten tarvittavista täytäntöönpanotoimenpiteistä. Kaikki toimenpiteet, joilla muutetaan tämän asetuksen muita kuin olennaisia osia esimerkiksi täydentämällä sitä, hyväksytään 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Poistetaan. RR\ doc 21/25 PE v02-00

22 34 12 artikla Kumotaan asetus (EY) N:o 1172/95 1 päivästä tammikuuta Asetusta sovelletaan edelleen tietoihin, jotka koskevat 1 päivää tammikuuta 2009 edeltäneitä viitejaksoja. Kumotaan asetus (EY) N:o 1172/95 1 päivästä tammikuuta Asetusta sovelletaan edelleen tietoihin, jotka koskevat 1 päivää tammikuuta 2010 edeltäneitä viitejaksoja artikla 2 alakohta Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta Niitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta PE v /25 RR\ doc

23 PERUSTELUT Ehdotuksen tarkoitus Ehdotetulla asetuksella pyritään uudenaikaistamaan nykyisiä ulkomaankaupan tilastoja tekemällä Eurostatin hallinnoimasta tilastojärjestelmästä tehokkaampi ja täsmällisempi. Erityisesti tämän ehdotuksen tarkoituksia ovat muun muassa seuraavat: lainsäädännön selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen sekä sen avoimuuden lisääminen; yhteisön ulkopuolelle suuntautuvan kaupan tilastoja koskevan järjestelmän mukauttaminen tulli-ilmoituksia koskevan menettelyn tuleviin muutoksiin, jotka liittyvät yhteisöluvan käyttöönottoon yksinkertaistetun ilmoituksen menettelyssä tai kotitullausmenettelyssä sekä uudistetun tullikoodeksin mukaiseen keskitettyyn tullaukseen (uudistettu tullikoodeksi korvaa 12. lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92); "Rotterdam-ilmiön" pienentäminen. Tämä ilmiö johtaa siihen, että a) sellaiset jäsenvaltiot, joissa tehdään paljon tulliselvityksiä tai joiden vientimäärät ovat suuret, mutta jotka toimivat vain kauttakulkumaina, ovat yliedustettuina ulkomaankaupan tilastoissa todellisten määräjäsenvaltioiden tai lähtöjäsenvaltioiden sijasta, sekä siihen, että b) samat tavarat ilmoitetaan kahdesti Extrastatissa muina kuin yhteisötavaroina ja Intrastatissa toisesta jäsenvaltiosta tulevina yhteisötavaroina, ja tilanne viennissä on vastaavanlainen; ulkomaankaupan tilastojen relevanssin, tarkkuuden, ajantasaisuuden ja vertailukelpoisuuden parantaminen ja laadunarviointijärjestelmän perustaminen; kauppatilastojen ja yritystilastojen yhdisteltävyyden parantaminen; vastaaminen käyttäjien tarpeisiin laatimalla uusia kauppatilastoja tulliselvityksistä saatavien tietojen perusteella; valvoa arkaluonteisten ulkomaankauppaan liittyvien tietojen saantia Euroopan tilastoja koskevien käytännesääntöjen mukaisesti. Ehdotuksen arviointi Näyttää siltä, että jäsenvaltioiden enemmistön keskuudessa vallitsi huomattava yksimielisyys komission ehdotusten edellytyksistä, joskin jonkin verran keskustelua on käyty siitä, millä tavalla uudistus olisi toteutettava. Esittelijänne yhtyy tähän yleisesti ottaen myönteiseen arvioon. Hän on kuitenkin pyytänyt komissiolta lisäselvennyksiä muutamiin kohtiin, erityisesti seuraaviin: 5 artiklaan ehdotettujen muutosten (tilastotiedot) parempi selittäminen ja tarkempi perustelu; RR\ doc 23/25 PE v02-00

24 asetuksen täytäntöönpanossa sovellettava komiteamenettely, sellaisena kuin se on vahvistettuna päätöksellä 1999/486/EY, ja erityisesti mitä tulee asetuksessa osoitettuun Euroopan parlamentin demokraattisten valvontaoikeuksien kunnioittamiseen. Saatujen selitysten ja komission, Eurostatin sekä neuvoston puheenjohtajavaltion kanssa järjestetyissä kokouksissa käytyjen keskustelujen taustaa vasten ehdotetaan näin ollen seuraavia muutoksia komission ehdotukseen: Asetukseen on sisällytetty yksityiskohtainen luettelo "tietyistä tavaroista ja tietyistä tavaroiden liikkeistä", jotka edellyttävät erityisiä säännöksiä. Jos kokemus tai muuttuva tilanne sitä vaatii, tähän luetteloon voidaan tehdä myöhemmin muutoksia valvonnan käsittävällä sääntelymenettelyllä, toisin sanoen niin, että Euroopan parlamentti osallistuu menettelyyn. Muitakin tietolähteitä kuin tulli-ilmoituksia voidaan käyttää. Asetukseen on sisällytetty yksityiskohtainen luettelo "ulkopuolelle jätettävistä tavaroista ja tavaroiden liikkeistä". Jos kokemus tai muuttuva tilanne sitä vaatii, tähän luetteloon voidaan tehdä myöhemmin muutoksia valvonnan käsittävällä sääntelymenettelyllä (toisin sanoen niin, että Euroopan parlamentti osallistuu menettelyyn). komiteamenettelyn sanamuotoa on tiukennettu kautta asetuksen, sen soveltamisalaa rajoitettu ja määritelmiä hiottu; Ehdotetut tarkistukset esitetään neuvoston kanssa tehtävänä kompromissina, ja niiden tarkoituksena on aikaansaada sekä korkealaatuinen asetus että nopea sopimukseen pääsy, ja sellaisina niitä olisi kannatettava. PE v /25 RR\ doc

25 Otsikko Viiteasiakirjat ASIAN KÄSITTELY Annettu EP:lle (pvä) Asiasta vastaava valiokunta Ilmoitettu istunnossa (pvä) Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto Ilmoitettu istunnossa (pvä) Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa Päätös tehty (pvä) Esittelijä(t) Nimitetty (pvä) Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat yhteisön tilastot KOM(2007)0653 C6-0395/ /0233(COD) INTA IMCO IMCO Helmuth Markov Valiokuntakäsittely Hyväksytty (pvä) Lopullisen äänestyksen tulos +: : 0: Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta) Jätetty käsiteltäväksi (pvä) Francisco Assis, Graham Booth, Carlos Carnero González, Daniel Caspary, Françoise Castex, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Syed Kamall, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool Vittorio Agnoletto, Eugenijus Maldeikis, Jan Tadeusz Masiel, Salvador Domingo Sanz Palacio Małgorzata Handzlik RR\ doc 25/25 PE v02-00

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0168(CNS) 29.10.2008 * MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eurometallirahojen kaltaisista mitaleista ja rahakkeista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2009/0035(COD) 20.3.2009 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhtiömuodoltaan tietynlaisten

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2.10.2012 2011/0440(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan väestön demografisia

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0000/

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0000/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0000/2018 9.2.2018 ***I MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin (EU) 2016/97 muuttamisesta siltä osin kuin on

Lisätiedot

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0329/

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0329/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0329/2016 14.11.2016 ***I MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.10.2007 KOM(2007) 653 lopullinen 2007/0233 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS ulkomaankauppaa kolmansien maiden kanssa koskevista yhteisön tilastoista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 C6-0065/2009 2007/0233(COD) 19/02/2009 YHTEINEN KANTA Neuvoston 16 päivänä helmikuuta 2009 hyväksymä kanta asetuksen antamiseksi ulkomaankauppaa kolmansien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Istunto. tiistai 23. syyskuuta 2008 P6_TA-PROV(2008)09-23 VÄLIAIKAINEN PAINOS PE 413.

EUROOPAN PARLAMENTTI HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Istunto. tiistai 23. syyskuuta 2008 P6_TA-PROV(2008)09-23 VÄLIAIKAINEN PAINOS PE 413. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2010 HYVÄKSYTYT TEKSTIT Istunto tiistai 23. syyskuuta 2008 P6_TA-PROV(2008)09-23 VÄLIAIKAINEN PAINOS PE 413.723 SISÄLTÖ PARLAMENTIN HYVÄKSYMÄT TEKSTIT P6_TA-PROV(2008)0414 Kolmansien

Lisätiedot

* MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0091/

* MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0091/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0091/2017 28.3.2017 * MIETINTÖ esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi DNA-tietoja koskevasta automaattisesta tietojenvaihdosta Slovakiassa, Portugalissa,

Lisätiedot

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I P7_TA(2014)0226 Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. maaliskuuta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

*** SUOSITUS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0007/

*** SUOSITUS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0007/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0007/2017 26.1.2017 *** SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen liitteen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan

Lisätiedot

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0202/

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0202/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0202/2015 22.6.2015 ***I MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi alusten vahinkoa aiheuttavalta hinnoittelulta suojautumisesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista

Lisätiedot

* MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0304/

* MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0304/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0304/2017 16.10.2017 * MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Ranskalle soveltaa Guadeloupessa, Ranskan Guyanassa, Martiniquessa

Lisätiedot

* MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0095/

* MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0095/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0095/2017 28.3.2017 * MIETINTÖ esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi ajoneuvorekisteritietoja koskevasta automaattisesta tietojenvaihdosta Suomessa,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0279 (COD) 7105/16 ILMOITUS: I-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 916 lopullinen 2006/0300 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten

Lisätiedot

* MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0092/

* MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0092/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0092/2017 28.3.2017 * MIETINTÖ esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi sormenjälkitietoja koskevasta automaattisesta tietojenvaihdosta Slovakian,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

Istuntoasiakirja. ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan investointipankin perussäännön muuttamisesta (13166/2018 C8-0464/ /0811(CNS))

Istuntoasiakirja. ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan investointipankin perussäännön muuttamisesta (13166/2018 C8-0464/ /0811(CNS)) Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0467/2018 19.12.2018 * MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan investointipankin perussäännön muuttamisesta (13166/2018 C8-0464/2018 2018/0811(CNS))

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 29.1.2014 A7-0467/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta

Lisätiedot

* MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0070/

* MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0070/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0070/2016 30.3.2016 * MIETINTÖ esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Euroopan poliisivirastolle (Europol) Brasilian

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 1. maaliskuuta 2001 LOPULLINEN EHDOTUS 2000/0068(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2004/0079(CNS) 8.3.2005 * MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

* MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0307/

* MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0307/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0307/2018 4.10.2018 * MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta annetun

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 2008/0105(CNS) 24.6.2008 * MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 15.5.2013 A7-0170/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0176(COD) 3. maaliskuuta 2004 ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston yhteisestä kannasta

Lisätiedot

***II SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN

***II SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0354/2015 7.12.2015 ***II SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi

Lisätiedot

* MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0334/

* MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0334/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0334/2015 18.11.2015 * MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston päätökseksi säästöjen tuottamien korkotulojen verotusta koskevassa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY

Lisätiedot

*** SUOSITUS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0081/

*** SUOSITUS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0081/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0081/2019 21.2.2019 *** SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Norjan kuningaskunnan, Islannin tasavallan, Sveitsin valaliiton

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 17.1.2017 2013/0140(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys- ja urheiluvaliokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0165(COD) 1. syyskuuta 2003 ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGTlupajärjestelmän

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0030 (NLE) 6737/17 UD 53 COWEB 33 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2013/0023(COD) 6.6.2013 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi euron

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0305/4. Tarkistus. Mireille D'Ornano ENF-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0305/4. Tarkistus. Mireille D'Ornano ENF-ryhmän puolesta 21.10.2015 A8-0305/4 4 Johdanto-osan 7 kappale 7) Syyt, joiden perusteella direktiivillä (EU) 2015/412 muutettiin direktiiviä 2001/18/EY viljelyyn tarkoitettujen muuntogeenisten organismien osalta, pätevät

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Aluekehitysvaliokunta 2016/0393(COD) 14.6.2017 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1059/2003 muuttamisesta

Lisätiedot

***II SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN

***II SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0211/2016 17.6.2016 ***II SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 21.6.2018 L 158/5 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/886, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2018, Amerikan yhdysvalloista peräisin olevia tiettyjä tuotteita koskevista tietyistä kauppapoliittisista toimenpiteistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 12.11.2009 2009/0047(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 A6-0275/2008 27.6.2008 ***I MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi aktiivisen Euroopan kansalaisuuden edistämiseksi vuosina

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0239(CNS) 22. tammikuuta 2004 * MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi eri jäsenvaltioissa olevia yhtiöitä

Lisätiedot

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0384 (COD) 10292/17 CODEC 1051 FSTR 47 FC 55 REGIO 71 SOC 481 EMPL 369 BUDGET 20 AGRISTR 48 PECHE 249 CADREFIN

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.4.2019 C(2019) 2910 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 23.4.2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0030(CNS) 25. kesäkuuta 2002 * MIETINTÖLUONNOS Ehdotus neuvoston päätökseksi kansainvälisen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 13.10.2014 2014/0175(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ylimääräisten tullien käyttöön

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2007/2211(INI) 23.1.2008 LAUSUNTO kansainvälisen kaupan valiokunnalta kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle kulttuuria kansainvälistyvässä

Lisätiedot

A8-0013/ Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta

A8-0013/ Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta 18.2.2016 A8-0013/ 001-004 TARKISTUKSET 001-004 esittäjä(t): Kansainvälisen kaupan valiokunta Mietintö Marielle de Sarnez Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta koirien, kissojen ja frettien kauppaan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.7.2005. Luonnos KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ], yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I Euroopan parlamentti 2014-2019 HYVÄKSYTYT TEKSTIT P8_TA(2016)0056 Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I Euroopan parlamentin tarkistukset 25. helmikuuta 2016

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

EUROOPAN PARLAMENTTI Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 22.4.2015 A8-0047/2015/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja

Lisätiedot

NEUVOSTON PERUSTELUT

NEUVOSTON PERUSTELUT EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. marraskuuta 2004 (12.11) (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2003/0134 (COD) 11630/2/04 REV 2 ADD 1 CONSOM 63 MI 215 CODEC 929 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2009 VÄLIAIKAINEN 2003/0130(COD) 25.2.2005 ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0128(COD) 20. lokakuuta 2003 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

Ehdotus päätökseksi (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET * komission ehdotukseen

Ehdotus päätökseksi (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET * komission ehdotukseen 8.2.2019 A8-0014/ 001-008 TARKISTUKSET 001-008 esittäjä(t): Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta Mietintö Miroslav Poche A8-0014/2019 Energiatehokkuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0054/

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0054/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0054/2017 6.3.2017 ***I MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin tavaramerkistä (kodifikaatio) (COM(2016)0702

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 2008/0045(COD) 24.6.2008 LAUSUNTOLUONNOS maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 26. syyskuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/0818(CNS) Par1 * MIETINTÖLUONNOS 1. Tanskan kuningaskunnan

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja 24.11.2016 A8-0329/2016/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Italian kunnan Campione d Italian sekä Luganonjärven

Lisätiedot

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan,

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan, L 160/62 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/939, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2015, tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.4.2013 COM(2013) 193 final 2013/0104 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi) annetun asetuksen (EY) N:o

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 11.10.2013 2013/0130(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2009/0110(COD) 6.1.2010 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön suuntaviivoista Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talous- ja raha-asioiden valiokunta Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 23.4.2015 2013/0024(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 12. kesäkuuta 2013 (OR. en) 2013/0104 (COD) LEX 1356 PE-CONS 23/1/13 REV 1 UD 94 ENFOCUSTOM 77 MI 334 COMER 102 TRANS 185 CODEC 923 EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 14.1.2014 2011/0446(APP) *** SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tietojenvaihtoa, avunantoa ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja Perun tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja Perun tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.6.2010 KOM(2010)264 lopullinen 2010/0142 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Perun tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 23.11.2012 2012/0202(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

Direktiivin 98/34/EY ja vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen välinen suhde

Direktiivin 98/34/EY ja vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen välinen suhde EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Toimintaohjeet 1 Bryssel 1.2.2010 - Direktiivin 98/34/EY ja vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen välinen suhde 1. JOHDANTO Tämän asiakirjan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 26. lokakuuta 2017 (OR. en) 2017/0190 (COD) PE-CONS 48/17 PECHE 340 CODEC 1416 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2000 KOM(2000) 346 lopullinen 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.6.2013 COM(2013) 427 final 2013/0198 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta Grönlannin ottamiseksi mukaan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.2.2016 COM(2016) 44 final 2016/0029 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talous- ja raha-asioiden valiokunta Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 23.4.2015 2013/0025(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden unioniin suuntautuvaa tuontia koskevien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.7.2010 KOM(2010)381 lopullinen 2010/0205 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI yksityiskohtaisista säännöistä direktiivissä 2006/112/EY säädetyn arvonlisäveron palauttamiseksi

Lisätiedot

11917/1/12 REV 1 ADD 1 hkd,mn/vpy/tia 1 DQPG

11917/1/12 REV 1 ADD 1 hkd,mn/vpy/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. lokakuuta 2012 (10.10) (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 ADD 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia:

Lisätiedot

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o /

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o / EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2010 KOM(2010) 142 lopullinen 2010/0140 (COD) C7-0135/10 Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o / yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä

Lisätiedot

A8-0260/1. Tarkistus 1 Claude Moraes kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta

A8-0260/1. Tarkistus 1 Claude Moraes kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 25..207 A8-0260/ Tarkistus Claude Moraes kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta Mietintö A8-0260/206 Mariya Gabriel Kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi

Lisätiedot

A8-0361/ EU:n ja Kosovon välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus: soveltamismenettelyt

A8-0361/ EU:n ja Kosovon välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus: soveltamismenettelyt 13.1.2017 A8-0361/ 001-003 TARKISTUKSET 001-003 esittäjä(t): Kansainvälisen kaupan valiokunta Mietintö Adam Szejnfeld A8-0361/2016 EU:n ja Kosovon välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus: soveltamismenettelyt

Lisätiedot

ASETUKSET. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ASETUKSET. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, 25.11.2016 L 319/3 ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/2054, annettu 22 päivänä marraskuuta 2016, asetuksista (EY) N:o 2305/2003, (EY) N:o 969/2006, (EY) N:o 1067/2008 ja täytäntöönpanoasetuksesta

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön. Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Czesław Adam Siekierski A8-0018/2019

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön. Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Czesław Adam Siekierski A8-0018/2019 Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja 28.1.2019 A8-0018/2019/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Euroopan parlamentti 2014-2019 Talous- ja raha-asioiden valiokunta Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2012/0193(COD) 19.5.2017 ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/0042(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/0042(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2017/0042(NLE) 4.7.2017 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot