SORKKAELÄINVEROTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SORKKAELÄINVEROTUS"

Transkriptio

1 SORKKAELÄINVEROTUS Hirvitalousalueet Varsinais-Suomen riistakeskusalueeseen kuuluu viisi hirvitalousaluetta. Hirvikannan hoitotavoitteet ja kannan nykytila Varsinais-Suomen hirvikannan hoitotavoitteet määriteltiin keväällä Hirvitavoitteet (hirveä/1000 ha) on esitetty taulukossa 1. Keväällä 2020, osin etänä toteutettu verotussuunnittelu tähtää siihen, että asetetut tavoitteet toteutuvat. Hirvitalousalueen hirvitiheyden keski-arvon tulee pysytellä asetetun tavoitehaarukan sisällä. Hirvitalousalueen sisällä voi olla vaihtelua laajemminkin edellyttäen, että vahingot säilyvät kohtuullisella tasolla. Hirvitavoitteet seuraavalle kolmevuotiskaudelle päivitetään keväällä Verotussuunnittelussa käytetään Luonnonvarakeskuksen tuottamaa hirvikantaarviota. Tämä on tarpeen vertailukelpoisuuden takaamiseksi. Taulukko 1. Asetettu hirvitiheystavoite sekä Luonnonvarakeskuksen arvio jäävän hirvikannan tiheydestä kevättalvella Tiheystavoite kpl/1000 ha Jäävän kannan Hirvitalousalue Alaraja Yläraja tiheys (Luke)/1000 ha VS 1 Läntinen 2,8 3,3 3,45 VS 2 Saaristo 5,0 5,5 5,51 VS 3 Moottoritie etelä 4,2 4,7 4,67 VS 4 Moottoritie pohj. 3,0 3,5 3,22 VS-EH VS-EH 1,8 2,3 2,33 Rakenteen osalta tavoitteena on saavuttaa tilanne, jossa metsästettävän hirvikannan sukupuolijakauma (naaraita/uros) on 1,5. Tavoitteena on myös hirvikannan ikärakenteen parantaminen siten, että metsästyksen jälkeen hirvikantaan jäisi vuosittain enintään % vasoja. Varsinais-Suomen hirvitalousalueilla on pääosin saavutettu asetetut rakenteelliset tavoitteet. Nyt tavoitteena on rakenteen säilyttäminen. Yleisesti huolehtimalla saaliin korkeasta vasaosuudesta, voidaan parhaiten huolehtia kannan paikallisesti kestävästä verotuksesta. Hirvi Kaikkiaan verotussuunnittelun tulos johti 1552 kpl (vuonna kpl) hirviluvan myöntämiseen. Yleisesti voidaan todeta, että hirvikanta on suuruudeltaan jonkin verran pienempi kuin keväällä Hirvikannan kehityssuunnissa on kuitenkin selvää vaihtelua hirvitalousalueiden välillä. Läntisellä hirvitalousalueella (VS 1) hirvikanta on laskussa ja suunniteltuun lupamäärään tulee pyrkiä, jotta tiheystavoite saavutetaan. Aikuiskaadon urososuuden

2 Valkohäntäpeura 2 tulisi olla n %, jotta aikuisten sukupuolisuhdetta saadaan korjattua kohti tavoitetta 1.5. Peltovaltaisella hirvitalousalueella (VS-EH) hirvikanta on laskussa ja suunniteltuun lupamäärään tulee pyrkiä, jotta tiheystavoite saavutetaan. Aikuiskaadon urososuuden tulisi olla n %, jotta aikuisten sukupuolisuhdetta saadaan korjattua kohti tavoitetta 1.5. Suomen riistakeskus, Varsinais-Suomi painottaa metsästyskauden aikaisen välipalaverin tärkeyttä tilanteessa, jossa aikuiskaadon sukupuolisuhteeseen jäi verotussuunnittelussa huomattavaa vaihtelua. Moottoritien eteläpuolella (VS 3) hirvikanta on tavoitehaarukan sisällä ja hieman laskussa. Suunnitellulla lupamäärällä hirvikanta laskee kohti tiheyshaarukan keskipistettä. Aikuisia voidaan verottaa 50/50 suhteella. Runsas pankkilupien käyttö todennäköisesti vähentää hirvikantaa alle tiheystavoitteen keskipisteen. Saariston hirvitalousalueella (VS 2 Hirvikanta on hirvi tavoitehaarukan yläreunassa ja hieman kasvusuunnassa. Hirvitalousalueen keskeinen ongelma liittyy erittäin heikkoon vasatuottoon. Suositellaan urosvoittoista kaatoa ja matalaa vasaprosenttia. Hirvikanta on hirvitalousalueella (VS 4) tavoitteen keskivälissä ja hirvitalousalueista jyrkimmässä laskussa. Verotuksessa tulisi noudattaa tulevalla metsästyskaudella varovaisuutta. Koko suunnitellun lupamäärän käyttö tulee todennäköisesti johtamaan hirvikannan vähentymisen alle tiheystavoitehaarukan alarajan. Alueen sukupuolisuhde on hieman alle tavoitteen ja hirvitalousalueella tulisi aikuiskaadon olla hieman urosvoittoinen. Aikuisia uroksia ei kuitenkaan tulisi ampua enemmän kuin 52 % Kaikkien pyyntiluvan saajien tulee pyrkiä osaltaan toteuttamaan hirvitalousalueneuvotteluissa ja yhteisluvan hirvikokouksissa sovittuja tavoitteita ja sääntöjä. Saaliit pitää kirjata mahdollisimman nopeasti oma-riista palveluun. Metsästyksen edistymistä ja sen vaikutusta hirvikantaan voi seurata tällöin lähes reaaliaikaisesti oma-riista palvelun kautta. Vahinkojen vähentämiseksi hirviä on mahdollista metsästää pellolta vahtimalla 1.9. alkaen. On myös mahdollista metsästää hirveä ilman koiraa aikavälillä Metsästys edellä mainittujen keinojen osalta kannattaa suorittaa harkiten ja kohdentaa vahinkoa aiheuttaviin yksilöihin. Varsinais-Suomen alueellinen riistaneuvoston asettama peuratavoite on kannan väheneminen. Keskeistä tavoitteen saavuttamisessa on aikuisten naarasosuuden pitäminen yli 50 %. Tavoite edellyttää myös taas kerran ennätyssaalista tulevalla metsästyskaudella. Keväällä 2021 alueellinen riistaneuvosto asettaa ensimmäistä kertaa numeerisia tiheystavoitteita peurakannalle. Tavoitetaso on alustavasti kartoitettu riistanhoitoyhdistyksiltä. Kartoitus, joka pitkälti perustuu metsästysseurojen näkemyksiin, indikoi tarvetta vähentää peurakantaa tuntuvasti. Näin ollen ei ole syytä, uros/naarasuhdetta lukuun ottamatta, jarruttaa tulevan kauden peuranmetsästystä millään tavalla.

3 Metsäkauris Villisika 3 Peurakanta on erittäin suuri ja elinvoimainen. Tavoitteena on kaataa vähintään peuraa Varsinais-Suomessa. Myönnetty pyyntilupamäärä mahdollistaa huomattavasti tätä suuremmankin saaliin. Jopa peuran verotuksen jälkeenkin peurakanta olisi edelleen huomattavasti suurempi kuin 2010-luvun alussa. Luonnonvarakeskuksen keväällä 2020 tuottama kannanarvio indikoi ensimmäistä kertaa, että kannan kasvu olisi mahdollisesti pysähtynyt. Kannanarvion pohjana on saalistilastot, kolaritilastot ja metsästäjien ilmoittama jäävä kanta. Luonnonvarakeskuksen kannanarvio kehittyy vuosi vuodelta tarkemmaksi, mutta edelleen epävarmuustekijöitä on paljon. Metsästettyjen aikuisten urosten osuus Varsinais-Suomen saaliissa on vakiintunut selkeästi alle 50 %. Metsästyskaudelle ei ole tarvetta pyyntilupiin laitettaville urosehdoille. Tehokkaan metsästyksen ja suuren saalismäärän varmistamiseksi ei ole syytä ylikorostaa naarasosuuden merkitystä. Tavoitteena tuleekin pyrkiä aikuisten saaliissa 50/50 suhteeseen. Valkohäntäpeuran pyyntilupia on metsästyskaudelle myönnetty ennätysmäärä, yhteensä kappaletta. Myönnetty lupamäärä mahdollistaa n peurakaatoa. Kannan pieni väheneminen Varsinais-Suomessa edellyttää yhteensä yli peuran kaatoa. Viime vuoden saalis oli reilut peuraa. Metsästys suositellaan aloitettavaksi tehokkaasti vahtimalla heti 1.9. alkaen. Valkohäntäpeurojen metsästystä tulisi alkukaudella kohdentaa tunnetuille kolariherkille alueille. Myös maa- ja metsätaloudelle aiheutuvat vahingot tulee paikallisesti pyrkiä ottamaan huomioon metsästyksen kohdentamisessa. Kauriskanta on alueellisesti edelleen epätasaisesti jakautunut. Osassa Varsinais- Suomea kauriskanta on kasvanut runsaasti, ja liikenne- ja maatalousvahingot sen mukana. Runsaan kannan alueella kantaa tulisi pyrkiä pienentämään ja verottaa vähintään yhtä paljon naaraita kuin uroksia. Syksyllä pitää kiinnittää huomiota aikuisten naaraiden metsästämiseen. Kevätpukkijahti on voimakkaasti lisääntynyt ja nostaa urosten osuutta saaliissa. Metsästysvuonna ammuttiin yhteensä 5618 metsäkaurista, josta vasoja oli vain 36,4 %. Aikuisista oli uroksia 61,3 %. Varsinais- Suomen metsäkaurissaalis lisääntyi hieman viime metsästysvuonna. Kevätpukkijahti 2020 mukaan lukien saalis lisääntyi n. 4.9 %. Käytännössä saaliin lisäys tuli lähes kokonaisuudessaan kevätpukkisaaliin kasvusta. Kevätpukkeja ammuttiin peräti 601 kpl, mikä on reilut 66 % enemmän kuin keväällä Runsaan kannan alueella metsästystä on syytä lisätä ja muutoinkin kiinnittää huomiota pienten hirvieläinten kokonaiskantaan. Pakollinen metsäkauriin saalisilmoitus hoidetaan Oma riista internet palvelun kautta osoitteessa oma.riista.fi. Ilmoittamatta jättäminen on rangaistava teko. Tavoite on pitää villisikakanta mahdollisimman pienenä afrikkalaisen sikaruton puhkeamisriskin minimoimiseksi. Villisikaa saa metsästää ympäri vuoden. Porsaallinen emakko on rauhoitettu Pakollinen villisian saalisilmoitus

4 4 hoidetaan Oma riista internet palvelun kautta osoitteessa oma.riista.fi. Ilmoittamatta jättäminen on rangaistava teko. Nykyiset metsästysajat: Hirvi: Valkohäntäpeura: Metsäkauris: Pellolta vahtimalla Kaikilla metsästyslain sallimilla menetelmillä Ilman koiraa tapahtuva metsästys Hirvinaaras jota saman vuoden vasa seuraa on rauhoitettu Vain vahtimalla Kaikilla metsästyslain sallimilla menetelmillä Ilman koiraa tapahtuva metsästys Valkohäntäpeuranaaras jota saman vuoden vasa seuraa on rauhoitettu Metsästyslain mukaisilla menetelmillä ilman koiraa Kaikilla metsästyslain sallimilla menetelmillä Ilman koiraa tapahtuva metsästys Pukkijahti Metsäkaurisnaaras jota saman vuoden vasa seuraa on rauhoitettu

5 Metsästyksen tuloksen seuranta 5 Aikaisempien vuosien tapaan Suomen riistakeskuksen Varsinais-Suomen aluetoimisto seuraa metsästyskauden aikaista hirven ja valkohäntäpeuran saalismäärää ja sen rakennetta. Seuranta tehdään oma-riista palveluun tallennetun saaliin perusteella. Seurannan perusteella aluetoimisto tiedottaa alueen riistanhoitoyhdistyksille, luvansaajille ja metsästysjohtajille näkemyksensä siitä miten metsästys edistyy ja mitä muutoksia on mahdollisesti tehtävä, jotta päästäisiin asetettuihin tavoitteisiin. Seuranta tehdään kuukausittain alkaen lokakuun lopusta. Tämän johdosta on tärkeää, että kummankin lajin saalistiedot on mahdollisimman kattavasti tallennettu oma riista palveluun ennen kunkin kuukauden loppua. Hirvieläinten pyyntilupa-alue, päällekkäiset metsästysalueet ja sirpalealueet Aikaisempiin vuosiin nähden suuri osa luvanhakijoista on onnistunut parantamaan pyyntilupa-alueensa yhtenäisyyttä ja poistamaan päällekkäisyyksiä toisten luvanhakijoiden kanssa. Kiitos tästä luvanhakijoille ja lupaosakas seuroilla. Varsinais-Suomen aluetoimisto on jälleen tehnyt selvityksen eri luvanhakijoiden pyyntilupa-alueiden sirpalealueista ja hakijoiden välisistä päällekkäisistä lupahakemusalueista. Saatujen selvitysten tulokset ja niistä johtuvat pyyntilupaalueiden aluerajaukset löytyvät pyyntilupapäätöksistä. Suomen riistakeskuksen on lain mukaan rajattava lupa-alueesta pois sellaiset alueet, jotka eivät täytä säädettyjä (metsästyslaki 27 ) pinta-alan ja yhtenäisyyden vaatimuksia. Metsästyskaudelle pyyntilupa-alue on hakijan hakemushetkellä jättämä alue, josta Suomen riistakeskus on rajannut pois alueita, jotka eivät täytä pyyntiluvan myöntämisen edellytyksiä. Perussääntö on, että kaikki hakijoiden sirpalealueet on rajattu pyyntilupa-alueiden ulkopuolelle, koska hakemusalueita ei ole mahdollista täydentää enää 30.4 jälkeen. Määrältään vähäisempiä kiistanalaiseksi jääneitä metsästysalueita on myös rajattu pois pyyntilupaalueista. Hirvieläimiä metsästäessä tulee huomioida, että jos metsästysseura päivittää metsästysaluettaan metsästyskauden kuluessa oma-riista palvelussa siirtyvät muutokset myös metsästysseuran luvat näkymän karttaan. Pyyntilupahakemuksen määräajan päätymishetkellä lukittu hakemusalue (yhteisluvan tapauksessa koko yhteislupa-alue) tulee näkyviin alla olevan kuvan mukaisesta kohdasta (aluekoodin vieressä oleva printteri-kuvake). Pyyntilupa-alue on tämä alue pois lukien Suomen riistakeskuksen (päätöksen liitteistä löytyvät) lainsäädännön perusteella pois rajaamat alueet. Pyyntilupien saajien ja lupa-osakasseurojen tulee varmistaa, että hirvieläimiä metsästävillä on tiedossaan se mikä on sallittu pyyntilupaalue.

6 6 Kuva 1: Metsästyksen johtajan ja metsästysseuran rivijäsenen näkymä Oma riista palvelussa. LUVAT-näkymän alta löytyvät: 1. Lupapäätös liitteineen 2. Metsästysseuran päivittyvä metsästysalue ja 3. Valitun luvan hakemusalue. Riistakeskuksen nettisivuilta lisätietoa hirvieläinten metsästyksestä Suomen riistakeskuksen nettisivuille on tuotettu runsaasti koulutusmateriaalia hirvieläinten metsästykseen liittyen. Se löytyy uudelta nettisivustolta. Käy tutustumassa! Metsästysterveisin, Suomen riistakeskus Varsinais-Suomi

7 Kuva 2: Varsinais-Suomen hirvitalousalueet 7

HIRVIVEROTUS KESKI-SUOMI Hirvitalousalueet

HIRVIVEROTUS KESKI-SUOMI Hirvitalousalueet HIRVIVEROTUS KESKI-SUOMI 2016 Hirvitalousalueet Hirvikannan hoidossa käytetään vahvistettua hirvitalousaluejakoa. Keski-Suomen riistakeskusalueeseen kuuluu kokonaan tai osittain neljä hirvitalousaluetta.

Lisätiedot

Hirvieläinten verotussuunnittelmat 2017

Hirvieläinten verotussuunnittelmat 2017 Hirvieläinten verotussuunnittelmat 2017 Tilannetieto 8.4.2017 10.4.2017 Suomen riistakeskus 1 10.4.2017 Suomen riistakeskus 2 Voimassa olevat hirvitavoitteet Tavoitteet on asetettu vuosille 2015-2017 PH1,

Lisätiedot

Metsästyksenjohtajan perustaidot. Kannanhoitojärjestelmä

Metsästyksenjohtajan perustaidot. Kannanhoitojärjestelmä Metsästyksenjohtajan perustaidot Kannanhoitojärjestelmä Metsästyksenjohtajan perustaidot Kannanhoitojärjestelmä Jani Körhämö, Suomen riistakeskus (versio 8/2017) 2 Esipuhe Metsästyksenjohtajan perustaidot

Lisätiedot

Hirviverotussuunnittelu

Hirviverotussuunnittelu Hirviverotussuunnittelu Menettelyohje vuodelle 2015 30.1.2015 Suomen riistakeskus 1 Tavoitteet Hirvikannan hoidon perustana on jatkossa hirvitalousaluetasolta lähtevä verotussuunnittelu. Tällä pyritään

Lisätiedot

Hirviverotussuunnittelu

Hirviverotussuunnittelu Hirviverotussuunnittelu Menettelyohje vuodelle 2015 2.2.2015 Suomen riistakeskus 1 Yleistä Hirvikannan hoitosuunnitelmassa vahvistettiin uudet hirvitalousalueet ja ne otetaan käyttöön hirvitavoitteiden

Lisätiedot

HIRVIELÄINTEN METSÄSTYKSEN YHTEISLUPASOPIMUS METSÄSTYSKAUDELLE /

HIRVIELÄINTEN METSÄSTYKSEN YHTEISLUPASOPIMUS METSÄSTYSKAUDELLE / HIRVIELÄINTEN METSÄSTYKSEN YHTEISLUPASOPIMUS METSÄSTYSKAUDELLE / 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS Tämä sopimus on sopijaosapuolten välinen yksityisoikeudellinen sopimus, jossa sovitaan hirvieläinten pyyntilupien

Lisätiedot

HIRVIELÄIMEN PYYNTILUPAHAKEMUS metsästyslain 8 :n alueelle (valtion maita yli 1000 ha)

HIRVIELÄIMEN PYYNTILUPAHAKEMUS metsästyslain 8 :n alueelle (valtion maita yli 1000 ha) Suomen riistakeskuksen merkinnät Saapunut Suomen riistakeskukseen: HIRVIELÄIMEN PYYNTILUPAHAKEMUS metsästyslain 8 :n alueelle (valtion maita yli 1000 ) Pvm / 20 vastaanottajan kuittaus: Rhy nro Päätös

Lisätiedot

HIRVENHOITO- JA VEROTUSSUUNNITELMA SEKÄ KAATOLUPAHAKEMUSTEN PUOLTOPERUSTEET VUONNA 2016

HIRVENHOITO- JA VEROTUSSUUNNITELMA SEKÄ KAATOLUPAHAKEMUSTEN PUOLTOPERUSTEET VUONNA 2016 HIRVENHOITO- JA VEROTUSSUUNNITELMA SEKÄ KAATOLUPAHAKEMUSTEN PUOLTOPERUSTEET VUONNA 2016 SALLAN RIISTANHOITOYHDISTYS 213 HIRVEN HOITO- JA VEROTUSSUUNNITELMA 2016 A. LASKENTAOSA 2016 2015 2014 2013 2012

Lisätiedot

Hirvikannanhoidon tunnusluvut mitä ne kertovat?

Hirvikannanhoidon tunnusluvut mitä ne kertovat? Hirvikannanhoidon tunnusluvut mitä ne kertovat? Pohjois-Savon Eräilta Iso-Valkeinen 23.1.2018 31.1.2019 Suomen riistakeskus 1 Hirvikannan hoitotavoitteet Pohjois-Savon alueellinen riistaneuvosto on asettanut

Lisätiedot

Koordinaatit: Etelä-Häme Etelä-Savo Kaakkois-Suomi Kainuu Keski-Suomi Lappi Oulu Pohjanmaa

Koordinaatit: Etelä-Häme Etelä-Savo Kaakkois-Suomi Kainuu Keski-Suomi Lappi Oulu Pohjanmaa Hakijan nimi Yhteyshenkilö (jolle päätös lähetetään) Suomen riistakeskuksen merkinnät: 250, 251, 253 Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Rhy nro Pvm / 20 Päätös nro Henkilötunnus ja puhelin Sähköposti

Lisätiedot

Metsästysasetuksen muuttaminen

Metsästysasetuksen muuttaminen Valtioneuvoston päätös 1.9.2016 1 10.09.16 Muutokset tiivistettynä: Voimaan syksyllä 2016 (6.9.2016): Hirvieläinten vasallisten naaraiden rauhoitusta koskeva muutos Hirvieläinten metsästyksenjohtajan tehtävien

Lisätiedot

HIRVENHOITO- JA VEROTUSSUUNNITELMA SEKÄ KAATOLUPAHAKEMUSTEN PUOLTOPERUSTEET VUONNA 2015

HIRVENHOITO- JA VEROTUSSUUNNITELMA SEKÄ KAATOLUPAHAKEMUSTEN PUOLTOPERUSTEET VUONNA 2015 HIRVENHOITO- JA VEROTUSSUUNNITELMA SEKÄ KAATOLUPAHAKEMUSTEN PUOLTOPERUSTEET VUONNA 2015 SALLAN RIISTANHOITOYHDISTYS 213 HIRVEN HOITO- JA VEROTUSSUUNNITELMA 2015 A. LASKENTAOSA 2015 2014 2013 2012 2011

Lisätiedot

Hirvenmetsästyksen muuttunut lainsäädäntö. Sauli Härkönen Kuopio, Eräilta

Hirvenmetsästyksen muuttunut lainsäädäntö. Sauli Härkönen Kuopio, Eräilta Hirvenmetsästyksen muuttunut lainsäädäntö Sauli Härkönen Kuopio, Eräilta 23.1.2019 Metsästyslain muutokset 26 Hirvieläimen pyyntilupa Vanha Edellä 1 momentissa tarkoitetun pyyntiluvan myöntää Suomen riistakeskus.

Lisätiedot

Metsästyksenjohtajan perustaidot. Kannanhoitojärjestelmä

Metsästyksenjohtajan perustaidot. Kannanhoitojärjestelmä Metsästyksenjohtajan perustaidot Kannanhoitojärjestelmä Metsästyksenjohtajan perustaidot Kannanhoitojärjestelmä Jani Körhämö, Suomen riistakeskus 2015 2 Esipuhe Metsästyksenjohtajan perustaidot on koulutusmateriaali

Lisätiedot

HIRVENHOITO- JA VEROTUSSUUNNITELMA SEKÄ KAATOLUPAHAKEMUSTEN PUOLTOPERUSTEET VUONNA 2013

HIRVENHOITO- JA VEROTUSSUUNNITELMA SEKÄ KAATOLUPAHAKEMUSTEN PUOLTOPERUSTEET VUONNA 2013 HIRVENHOITO- JA VEROTUSSUUNNITELMA SEKÄ KAATOLUPAHAKEMUSTEN PUOLTOPERUSTEET VUONNA 2013 SALLAN RIISTANHOITOYHDISTYS 213 HIRVEN HOITO- JA VEROTUSSUUNNITELMA 2013 A. LASKENTAOSA 2013 2012 2011 2010 2009

Lisätiedot

Kauhajoen metsästysseura Mattila-Harjan kyläosasto

Kauhajoen metsästysseura Mattila-Harjan kyläosasto Kauhajoen metsästysseura Mattila-Harjan kyläosasto Kauriin ja Peuran metsästys 2018-2019 Metsäkauriin ja valkohäntäpeuran ruokinta: Kaikki jäsenet voivat omatoimisesti perustaa ruokintapaikkoja maanomistajan

Lisätiedot

Lisäselvityspyyntö koskien hirvieläimen pyyntilupahakemuksen vuokramaita ja ampujaluetteloa

Lisäselvityspyyntö koskien hirvieläimen pyyntilupahakemuksen vuokramaita ja ampujaluetteloa Kaihua Jouko Juhani 11.6.2019 Javaruksentie 126 99510 Raudanjoki Lisäselvityspyyntö koskien hirvieläimen pyyntilupahakemuksen vuokramaita ja ampujaluetteloa Olette hakemusasiakirjojen mukaan hakeneet hirvieläinten

Lisätiedot

Hirvijohtajien koulutus 2011

Hirvijohtajien koulutus 2011 Hirvijohtajien koulutus 2011 Suomen riistakeskus Lappi Kemijärvi 19.9.2011 21.9.2011 Suomen riistakeskus 1 Metsästyksenjohtajan tehtävät (Ma 23 ) 1. Suunnitella käytännön metsästystapahtumat Passitus,

Lisätiedot

Hirvieläinlupien jakaminen, uuden luvan hakeminen ja saalisilmoitus Oma riista -palvelussa 2019

Hirvieläinlupien jakaminen, uuden luvan hakeminen ja saalisilmoitus Oma riista -palvelussa 2019 Hirvieläinlupien jakaminen, uuden luvan hakeminen ja saalisilmoitus Oma riista -palvelussa 2019 Lupien jakaminen Luvansaaja tai luvan yhteyshenkilö (luvan pääkäyttäjä) jakaa kaadetuksi suunnitellut pyyntiluvat

Lisätiedot

Ohjeet hirvieläinten pyyntilupien hakemista varten

Ohjeet hirvieläinten pyyntilupien hakemista varten OHJE 21.2.2018 Ohjeet hirvieläinten pyyntilupien hakemista varten Tämä ohje koskee pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten lupahakua vuonna 2018. Hakijan tulee vuosittain tarkistaa kyseistä hakukautta koskeva

Lisätiedot

Sähköinen hirvieläinten lupahaku 2019

Sähköinen hirvieläinten lupahaku 2019 Sähköinen hirvieläinten lupahaku 2019 ohje luvanhakijalle Hirvieläinten pyyntilupaa voi hakea Oma riista -palvelussa https://oma.riista.fi 3.4.2019 alkaen. Lue ensin tarkemmat ohjeet hirvieläinten pyyntilupien

Lisätiedot

Mattila-Harjan kyläosasto. Kauriin ja Peuran metsästys

Mattila-Harjan kyläosasto. Kauriin ja Peuran metsästys Mattila-Harjan kyläosasto Kauriin ja Peuran metsästys Metsäkauris : Ei kesäjahtia. Metsästysaika 1.9.2014 31.1.2015. Ajavaa koiraa käyttäen 28.9.2014 31.1.2015. Mattila-Harjan kyläosaston yhteinen saaliskiintiö

Lisätiedot

Pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten metsästys vahtimalla. Suomen riistakeskus (v )

Pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten metsästys vahtimalla. Suomen riistakeskus (v ) Pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten metsästys vahtimalla Suomen riistakeskus (v.16.8.2017) 1 16.8.2017 Hirvieläinten metsästys vahtimalla Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta (759/2016)

Lisätiedot

MMM:n ajankohtaista. Sami Niemi Neuvotteleva virkamies

MMM:n ajankohtaista. Sami Niemi Neuvotteleva virkamies MMM:n ajankohtaista Sami Niemi Neuvotteleva virkamies 3.3.2016 1 Suden kannanhoidollinen metsästys Alustava arvio onnistumisesta ennen kesää Talven kanta-arvio Luken arvio saaliin rakenteesta (naaraat,

Lisätiedot

Metsästyksen johtajan perustaidot. Hirvieläinmetsästyksen johtaminen

Metsästyksen johtajan perustaidot. Hirvieläinmetsästyksen johtaminen Metsästyksen johtajan perustaidot Hirvieläinmetsästyksen johtaminen Koulutuksen sisältö Metsästyksen johtaja ja tehtävät Metsästysajat ja tavat Turvallinen metsästys Aseen kuljettaminen Metsästys yleisen

Lisätiedot

Kauhajoen metsästysseura Mattila-Harjan kyläosasto

Kauhajoen metsästysseura Mattila-Harjan kyläosasto Kauhajoen metsästysseura Mattila-Harjan kyläosasto Kauriin ja Peuran metsästys 2017-2018 Metsäkauriin ja valkohäntäpeuran ruokinta: - Kaikki jäsenet voivat omatoimisesti perustaa ruokintapaikkoja maanomistajan

Lisätiedot

Voimassaoloaika Valtuutussäännökset Metsästysasetuksen (869/ ) 2 :n 3 momentti ja 5

Voimassaoloaika Valtuutussäännökset Metsästysasetuksen (869/ ) 2 :n 3 momentti ja 5 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ PL 30 (Hallituskatu 3 A) 00023 VALTIONEUVOSTO MÄÄRÄYS Päivämäärä 2.6.2000 2180/722/2000 Riistanhoitopiirit Pyyntiluvan nojalla tai alueellisen kiintiön puitteissa sallittava

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta /2011 Valtioneuvoston asetus. metsästysasetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta /2011 Valtioneuvoston asetus. metsästysasetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2011 170/2011 Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

HIRVIKANNAN HOITO JA METSÄSTYSSUUNNITELMA 2009

HIRVIKANNAN HOITO JA METSÄSTYSSUUNNITELMA 2009 Riistanhoitoyhdistys: 162 Rautjärven Rhy Pinta ala: 35931,00 ha HIRVIKANNAN HOITO JA METSÄSTYSSUUNNITELMA 2009 1. TALVIKANTA 70 kpl Tiheys 1,95 hirveä/1000 ha 2. KEVÄTMUUTTO (lisäys + tai muutto alueelta

Lisätiedot

Metsästyksen johtajan perustaidot. Hirvieläinten metsästyksen johtaminen

Metsästyksen johtajan perustaidot. Hirvieläinten metsästyksen johtaminen Metsästyksen johtajan perustaidot Hirvieläinten metsästyksen johtaminen Metsästyksen johtaja Metsästyslaki 30 velvoittaa pyyntiluvan saajan nimeämään metsästyksen johtajan. Tunnettava metsästäjien kyvyt

Lisätiedot

Hirvieläinlupien sähköinen hakeminen

Hirvieläinlupien sähköinen hakeminen Hirvieläinlupien sähköinen hakeminen Luvanhakija täyttää http://luvat.riista.fi -sivuilla hirvieläinlupahakemuksen Ennen luvanhakua, varmista asiakasnumero, lupa-aluetunnus sekä sähköiset liitteet Hakijan

Lisätiedot

Metsästyksen johtajan perustaidot. Hirvieläinmetsästyksen johtaminen

Metsästyksen johtajan perustaidot. Hirvieläinmetsästyksen johtaminen Metsästyksen johtajan perustaidot Hirvieläinmetsästyksen johtaminen Koulutuksen sisältö Metsästyksen johtaja ja tehtävät Metsästysajat ja tavat Turvallinen metsästys Aseen kuljettaminen Metsästys yleisen

Lisätiedot

Etelä-Suomen hirvikanta pieneni Pohjois- Suomessa kasvu jatkui

Etelä-Suomen hirvikanta pieneni Pohjois- Suomessa kasvu jatkui 1 Riistantutkimuksen tiedote 187:1-11. Helsinki 8.8.2003 Etelä-Suomen hirvikanta pieneni Pohjois- Suomessa kasvu jatkui Vesa Ruusila, Ilkka Aaltonen, Mauri Pesonen, Riitta Tykkyläinen ja Maija Wallén Hirvien

Lisätiedot

Hirvieläinlupien jakaminen, uuden luvan hakeminen ja saalisilmoitus Oma riista -palvelussa 2018

Hirvieläinlupien jakaminen, uuden luvan hakeminen ja saalisilmoitus Oma riista -palvelussa 2018 Hirvieläinlupien jakaminen, uuden luvan hakeminen ja saalisilmoitus Oma riista -palvelussa 2018 Lupien jakaminen Luvansaaja tai luvan yhteyshenkilö jakaa kaadetuksi suunnitellut luvat yksilöittäin lupaosakkaille.

Lisätiedot

Suurpetojen kannanhoidolliset- ja vahinkoperusteiset poikkeusluvat. Savonlinna Reijo Kotilainen

Suurpetojen kannanhoidolliset- ja vahinkoperusteiset poikkeusluvat. Savonlinna Reijo Kotilainen Suurpetojen kannanhoidolliset- ja vahinkoperusteiset poikkeusluvat Savonlinna 20.9.2012 Reijo Kotilainen Ministeriön asetus poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä

Lisätiedot

Hirvikannan koko ja vasatuotto vuonna 2004

Hirvikannan koko ja vasatuotto vuonna 2004 Riistantutkimuksen tiedote 0:-. Helsinki..00 Hirvikannan koko ja vasatuotto vuonna 00 Vesa Ruusila, Mauri Pesonen, Riitta Tykkyläinen, Arto Karhapää ja Maija Wallén Maamme hirvikanta pysyi syksyn 00 hirvijahdin

Lisätiedot

Ohjeet hirvieläinten pyyntilupien hakemista varten

Ohjeet hirvieläinten pyyntilupien hakemista varten Ohjeet hirvieläinten pyyntilupien hakemista varten Hakemus on tehtävä huolellisesti. Väärien tietojen antaminen voi johtaa hakemuksen hylkäämiseen, asiavirheen korjaamiseen itse päätöksen osalta tai mahdolliseen

Lisätiedot

Hirvikannan koko ja vasatuotto pienenivät vuonna 2003

Hirvikannan koko ja vasatuotto pienenivät vuonna 2003 Riistantutkimuksen tiedote :-. Helsinki 0..00 Hirvikannan koko ja vasatuotto pienenivät vuonna 00 Vesa Ruusila, Mauri Pesonen, Samuli Heikkinen, Arto Karhapää, Riitta Tykkyläinen ja Maija Wallén Suomen

Lisätiedot

Sähköinen suurpetojen poikkeuslupahaku 2019 Oma riista -palvelussa

Sähköinen suurpetojen poikkeuslupahaku 2019 Oma riista -palvelussa Sähköinen suurpetojen poikkeuslupahaku 2019 Oma riista -palvelussa Huomaa, että mikäli käytät hakemasi poikkeuslupa-alueen määrittelyssä Oma riista -palvelua, alue pitää määritellä ennen poikkeusluvan

Lisätiedot

Oma riistan hirvitiedoista

Oma riistan hirvitiedoista Oma riistan hirvitiedoista Luken tuottamien automaattisten hirviraporttien esittely ja tulkintaohjeita Hirvieläinten verotussuunnittelutiimi Suomen riistakeskus / Luonnonvarakeskus tuomas.kukko@luke.fi

Lisätiedot

Metsästyksen johtaminen

Metsästyksen johtaminen Metsästyksenjohtajan perustaidot Metsästyksen johtaminen Sami Tossavainen & Ohto Salo Metsästyksenjohtaja Metsästyslaki 30 velvoittaa pyyntiluvan saajan nimeämään metsästyksenjohtajan. Tunnettava metsästäjien

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan metsästysasetuksen (666/1993) 44 ja 45, sellaisena kuin ne ovat 44 asetuksessa 170/2011 ja 45 asetuksessa

Lisätiedot

Ohjeet hirvieläinten pyyntilupien hakemista varten (ML 8 :n alue)

Ohjeet hirvieläinten pyyntilupien hakemista varten (ML 8 :n alue) OHJE 21.2.2018 Ohjeet hirvieläinten pyyntilupien hakemista varten (ML 8 :n alue) Tämä ohje koskee pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten lupahakua vuonna 2018. Hakijan tulee vuosittain tarkistaa kyseistä hakukautta

Lisätiedot

Hirven biologia Mikael Wikström 2015

Hirven biologia Mikael Wikström 2015 Hirven biologia Mikael Wikström 2015 Sisältö Lisääntymiskäyttäytyminen Kannanvaihtelun perusmekanismit Kannan sääteleminen Lisääntymiskäyttäytyminen Kiima syyskuussa ja lokakuun alussa Kiimaan tulossa

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä RIISTANHOITOYHDISTYS HALLITUS PÖYTÄKIRJA

ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä RIISTANHOITOYHDISTYS HALLITUS PÖYTÄKIRJA ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 16.9.2003 RIISTANHOITOYHDISTYS HALLITUS PÖYTÄKIRJA AIKA Kello 18.00 PAIKKA SAAPUVILLA Lapin ympäristökeskuksen tilat Os. Kairatie 52 Juha Seurujärvi Pentti Hyvärinen

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Sami Niemi VALTIONEUVOSTON ASETUS METSÄSTYSASETUKSEN MUUTTAMISESTA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Sami Niemi VALTIONEUVOSTON ASETUS METSÄSTYSASETUKSEN MUUTTAMISESTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 16.8.2016 Sami Niemi VALTIONEUVOSTON ASETUS METSÄSTYSASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Yleistä Hirvieläinten metsästyksen ajoittumisella ja

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä RIISTANHOITOYHDISTYS HALLITUS PÖYTÄKIRJA. Sky-hotelli Ounasvaara

ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä RIISTANHOITOYHDISTYS HALLITUS PÖYTÄKIRJA. Sky-hotelli Ounasvaara ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 13.5.2003 RIISTANHOITOYHDISTYS HALLITUS PÖYTÄKIRJA AIKA Kello 18.00 PAIKKA PAIKALLA Sky-hotelli Ounasvaara Timo Kovala Juha Seurujärvi Pentti Hyvärinen Risto Kuoksa Ari

Lisätiedot

Hirvikannan koko ja vasatuotto vuonna 2005

Hirvikannan koko ja vasatuotto vuonna 2005 Riistantutkimuksen tiedote :. Helsinki..00 Hirvikannan koko ja vasatuotto vuonna 00 Vesa Ruusila, Mauri Pesonen, Riitta Tykkyläinen, Arto Karhapää ja Maija Wallén Maamme hirvikannassa ei tapahtunut syksyn

Lisätiedot

Kaihua Jouko Juhani. Hakija on hakenut hirvieläinten pyyntilupaa seuraavasti: Eläinlaji ja lupamäärä:

Kaihua Jouko Juhani. Hakija on hakenut hirvieläinten pyyntilupaa seuraavasti: Eläinlaji ja lupamäärä: Lähettäjä / Avsändare SUOMEN RIISTAKESKUS Sompiontie 1 00730 HELSINKI 029 431 2001 Vastaanottaja / Mottagare Jouko Juhani Kaihua Vuojärvi 99510 Raudanjoki Suomi 2019-1-000-14547-2 (DXACUELXL6) 1 / 9 PÄÄTÖS

Lisätiedot

HIRVENMETSÄSTYS- OIKEUS

HIRVENMETSÄSTYS- OIKEUS HIRVENMETSÄSTYS- OIKEUS HIRVENMETSÄSTYS- OIKEUS Jarmo Kiuru Oikeusasematieto Oy Helsinki SISÄLLYS 1 Esipuhe 7 2 Metsästäjäkohtaiset vaatimukset 11 2.1 Metsästäjätutkinto 11 2.2 Ampuma-ase ja patruuna 13

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI METSÄSTYSLAIN MUUTTAMISESTA. Suomen Metsästäjäliitto kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä.

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI METSÄSTYSLAIN MUUTTAMISESTA. Suomen Metsästäjäliitto kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä. Maa- ja metsätalousministeriölle LAUSUNTO Viitaten lausuntopyyntöön 11.11.2016 Dnro MMM034:00/2014 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI METSÄSTYSLAIN MUUTTAMISESTA Suomen Metsästäjäliitto kiittää

Lisätiedot

HIRVEN HOITO- JA VEROTUSSUUNNITELMA SEKÄ KAATOLUPAHAKEMUSTEN PUOLTOPERUSTEET KEMIJÄRVEN RIISTANHOITOYHDISTYS 2016

HIRVEN HOITO- JA VEROTUSSUUNNITELMA SEKÄ KAATOLUPAHAKEMUSTEN PUOLTOPERUSTEET KEMIJÄRVEN RIISTANHOITOYHDISTYS 2016 HIRVEN HOITO- JA VEROTUSSUUNNITELMA SEKÄ KAATOLUPAHAKEMUSTEN PUOLTOPERUSTEET KEMIJÄRVEN RIISTANHOITOYHDISTYS 2016 A. VEROTUSSUUNNITELMA suunnitelmasta on laadittu erillinen Excel-pohjainen taulukko. B.

Lisätiedot

Hirvieläinten metsästysaikaa ja vasasuojaa koskevat alueellisten riistaneuvostojen kannanotot

Hirvieläinten metsästysaikaa ja vasasuojaa koskevat alueellisten riistaneuvostojen kannanotot Hirvieläinten metsästysaikaa ja vasasuojaa koskevat alueellisten riistaneuvostojen kannanotot Helmikuu 2016 Kooste Jani Körhämö 1 3.3.2016 Hirven metsästysajan muuttaminen Hirvikannan hoitosuunnitelma

Lisätiedot

Ohjeet hirvieläinten pyyntilupien hakemista varten

Ohjeet hirvieläinten pyyntilupien hakemista varten OHJE 13.2.2017 Ohjeet hirvieläinten pyyntilupien hakemista varten Hakemus on tehtävä huolellisesti. Väärien tietojen antaminen voi johtaa hakemuksen hylkäämiseen, asiavirheen korjaamiseen itse päätöksen

Lisätiedot

KARHUNMETSÄSTYKSEN YHTEISLUPA SÄÄNNÖT ALUEENA JÄMSÄ JA KORPILAHTI.

KARHUNMETSÄSTYKSEN YHTEISLUPA SÄÄNNÖT ALUEENA JÄMSÄ JA KORPILAHTI. Jämsän seudun rhy / V-ML KARHUNMETSÄSTYKSEN YHTEISLUPA SÄÄNNÖT 2017. ALUEENA JÄMSÄ JA KORPILAHTI. YLEISTÄ Alueella on vakiintunut ja voimakkaasti kasvava karhukanta. Karhuhavainnot, myös pentuehavainnot

Lisätiedot

Ostetun pyyntioikeuden tiedot ja maksettu hinta ilmoitetaan sähköpostitse pyyntioikeuden ostajalle.

Ostetun pyyntioikeuden tiedot ja maksettu hinta ilmoitetaan sähköpostitse pyyntioikeuden ostajalle. LIITE 2 METSÄSTYSSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET: Pyyntiluvan saaja, hirvenpyyntioikeuden myyjä: KUUSAMON YHTEISMETSÄ Y-tunnus 9116845-7 Kitkantie 21 93600 KUUSAMO +358 407 500 026 Pyyntiluvan saajan edustaja:

Lisätiedot

Valkoha nta peura Varsinais-Suomessa - kannanhoidon kysely valkoha nta peuran metsa sta jille

Valkoha nta peura Varsinais-Suomessa - kannanhoidon kysely valkoha nta peuran metsa sta jille Valkoha nta peura Varsinais-Suomessa - kannanhoidon kysely valkoha nta peuran metsa sta jille Raportti Antti Rinne & Mikko Toivola 2018 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Vastaajien taustatiedot... 3 3. Valkohäntäpeurankannan

Lisätiedot

Metsästyksenjohtajien koulutus 2015

Metsästyksenjohtajien koulutus 2015 Metsästyksenjohtajien koulutus 2015 Metsästyksenjohtajan perustaidot: http://riista.fi/julkaisut/oppaat/ Sisältö 1. Metsästyksenjohtaja 2. Johtajan tehtävät 3. Ulkomaalaiset 4. Turvallisuus 5. Aseasiat

Lisätiedot

lupamaksu 1700 (10x xx50 ) maksettava lokakuun loppuun mennessä Marttilan Seudun Rhy:n tilille

lupamaksu 1700 (10x xx50 ) maksettava lokakuun loppuun mennessä Marttilan Seudun Rhy:n tilille Hirvijahti 2008 luvat 10 + 10 > Kangas 5 + 5 > Myllykylä 5 + 5 aikuisista enintään puolet uroksia > molemmat seurueet voivat ampua kolme naarasta > ensimmäisen seurueen saatua saaliiksi kolme urosta >>>

Lisätiedot

Villisikakanta-arvio tammikuussa

Villisikakanta-arvio tammikuussa Villisikakanta-arvio tammikuussa 2019 4.3.2019 Luonnonvarakeskus (Luke) Latokartanonkaari 9 00790 Helsinki Puhelin 0295 326 000 Y-tunnus 0244629-2 Tiivistelmä Suomessa oli tammikuun 2019 alussa arviolta

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio dnro Neuvotteleva virkamies /01.02/2017 Sami Niemi

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio dnro Neuvotteleva virkamies /01.02/2017 Sami Niemi MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio dnro Neuvotteleva virkamies 16.6.2017 1164/01.02/2017 Sami Niemi VALTIONEUVOSTON ASETUS METSÄSTYSASETUKSEN MUUTTAMI- SESTA 1 Yleistä Hallituksen esitys metsästyslain

Lisätiedot

Metsähanhen metsästyksen EETTISET OHJEET

Metsähanhen metsästyksen EETTISET OHJEET Metsähanhen metsästyksen EETTISET OHJEET 2 Suomessa esiintyy kaksi metsähanhen alalajia; taigametsähanhi (Anser fabalis fabalis) ja tundrametsähanhi (Anser fabalis rossicus). Taigametsähanhi esiintyy meillä

Lisätiedot

HIRVENMETSÄSTYS- OIKEUS

HIRVENMETSÄSTYS- OIKEUS HIRVENMETSÄSTYS- OIKEUS HIRVENMETSÄSTYS- OIKEUS Jarmo Kiuru Oikeusasematieto Oy Helsinki 2015 Jarmo Kiuru Kustantaja: Oikeusasematieto Oy, Helsinki, Suomi Valmistaja: BoD - Books on Demand, Nordsteds,

Lisätiedot

HE 42/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 42/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi riistanhoitomaksusta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 159/2011 Laki. metsästyslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 159/2011 Laki. metsästyslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2011 159/2011 Laki metsästyslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

LIITE 8 Riistakysely (metsästyskysely) ja tulokset

LIITE 8 Riistakysely (metsästyskysely) ja tulokset LIITE 8 Riistakysely (metsästyskysely) ja tulokset RIISTASELVITYS OSANA JOKISUON TURVETUOTANTOALUEEN YVA-MENETTELYÄ Vapo Oy:n tarkoituksena on aloittaa turvetuotanto Kiuruveden Jokisuolla. Ensimmäisenä

Lisätiedot

2011/ SUOMEN RIISTAKESKUS Varsinais-Suomi Hadvalantie 8 7 B Piikkiö PÄÄTÖS /00285

2011/ SUOMEN RIISTAKESKUS Varsinais-Suomi Hadvalantie 8 7 B Piikkiö PÄÄTÖS /00285 SUOMEN RIISTAKESKUS Varsinais-Suomi Hadvalantie 8 7 B 21500 Piikkiö 02 4779 600 Jarmo Laaksonen Telkkäkuja 8 23500 UUSIKAUPUNKI PÄÄTÖS Pvm Nro 09.08.2011 2011/00285 2011/00285 1 METSÄSTYSLAIN 10 :N MUKAINEN

Lisätiedot

K O I L L I S L O H K O S O P I M U S

K O I L L I S L O H K O S O P I M U S K O I L L I S L O H K O S O P I M U S Mouruvaaran metsästysseura ry Nissin seudun erä ry Rukan metsästäjät ry Suiningin metsästysseura ry Suininki-Itäperän metsästysseura ry Vuotungin metsästysseura ry

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN HIRVIELÄINTEN PYYNTILUPAHAKEMUKSIIN

LAUSUNNON ANTAMINEN HIRVIELÄINTEN PYYNTILUPAHAKEMUKSIIN OHJE 17.2.2016 LAUSUNNON ANTAMINEN HIRVIELÄINTEN PYYNTILUPAHAKEMUKSIIN Suomen riistakeskus antaa nämä ohjeet riistanhoitoyhdistyksille hirvieläinten pyyntilupahakemuksiin liittyvien lausuntomenettelyiden

Lisätiedot

Ostetun pyyntioikeuden tiedot ja maksettu hinta ilmoitetaan sähköpostitse pyyntioikeuden ostajalle.

Ostetun pyyntioikeuden tiedot ja maksettu hinta ilmoitetaan sähköpostitse pyyntioikeuden ostajalle. LIITE 2 METSÄSTYSSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET: Pyyntiluvan saaja, hirvenpyyntioikeuden myyjä: KUUSAMON YHTEISMETSÄ Y-tunnus 9116845-7 Kitkantie 21 93600 KUUSAMO +358 407 500 026 Pyyntiluvan saajan edustaja:

Lisätiedot

Ohjeet osallistumisesta jaetaan jokaiselle osallistujalle ennen pyynnin aloittamista sekä pidetään osallistuville ohjeistava palaveri.

Ohjeet osallistumisesta jaetaan jokaiselle osallistujalle ennen pyynnin aloittamista sekä pidetään osallistuville ohjeistava palaveri. Karhun metsästys vuonna 2017 Kannuksen metsästysseura hakee yhteisiä karhun pyyntilupia Lestijokilaakson metsästysseurojen kanssa. Mukana ovat Toholampi, Kälviä-Ullava, Lohtaja-Kokkola, Kannus sekä Himanka.

Lisätiedot

LIITE HIRVIELÄINTEN SAALISILMOITUKSEEN

LIITE HIRVIELÄINTEN SAALISILMOITUKSEEN Sivu 1/5 LIITE HIRVIELÄINTEN SAALISILMOITUKSEEN Valkohäntäpeura TIEDOT ILMOITUKSEN TÄYTTÄJÄSTÄ : Lupanumero 2017-1-000-01890-1 Luvansaajan nimi Topenon Erä ry / Tapio Tamminen Metsästysseura tai seurue

Lisätiedot

Metsästyksenjohtajien koulutus 2014. Suomen riistakeskus

Metsästyksenjohtajien koulutus 2014. Suomen riistakeskus Metsästyksenjohtajien koulutus 2014 Sisältö Metsästyksenjohtaja Johtajan tehtävät Ulkomaalaiset Hirvikanta, -saalis, -vahingot ja -kolarit Hirvijahdin suositukset Turvallisuus Aseet ja panokset Tie- ja

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite Vanhempi hallitussihteeri Teemu Nikula VALTIONEUVOSTON ASETUS METSÄSTYSASETUKSEN MUUTTAMISESTA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite Vanhempi hallitussihteeri Teemu Nikula VALTIONEUVOSTON ASETUS METSÄSTYSASETUKSEN MUUTTAMISESTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite Vanhempi hallitussihteeri 27.7.2017 Teemu Nikula VALTIONEUVOSTON ASETUS METSÄSTYSASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Yleistä Metsästyslain muuttamisesta annettu laki (504/2017)

Lisätiedot

Päivitetty 04.08.2011 KYMEN SUURPETOJEN METSÄSTYKSEN JA YHTEISLUPASÄÄNNÖT METSÄSTYSVUODELLE 2011 2012

Päivitetty 04.08.2011 KYMEN SUURPETOJEN METSÄSTYKSEN JA YHTEISLUPASÄÄNNÖT METSÄSTYSVUODELLE 2011 2012 Päivitetty 04.08.2011 KYMEN SUURPETOJEN METSÄSTYKSEN JA YHTEISLUPASÄÄNNÖT METSÄSTYSVUODELLE 2011 2012 1 YHTEISLUPA Tämän suurpetojen metsästyksen yhteisluvan muodostavat siihen erikseen ilmoittautuneet

Lisätiedot

Kauhajoen metsästysseura, kirkonkylän kyläosasto Peurajahdin tietopaketti 2013

Kauhajoen metsästysseura, kirkonkylän kyläosasto Peurajahdin tietopaketti 2013 Kauhajoen metsästysseura, kirkonkylän kyläosasto Peurajahdin tietopaketti 2013 Järjestäytymiskokouksen 4.8.2013 päätösten mukaisesti 1. Valkohäntäpeuran metsästyskäytännöt - Peuraa voidaan kirkonkylän

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 26.3.2004 RIISTANHOITOYHDISTYS HALLITUS PÖYTÄKIRJA

ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 26.3.2004 RIISTANHOITOYHDISTYS HALLITUS PÖYTÄKIRJA ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 26.3.2004 RIISTANHOITOYHDISTYS HALLITUS PÖYTÄKIRJA AIKA Kello 18.00 PAIKKA PAIKALLA PUHEENJOHTAJA ESITTELIJÄ PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Sky-hotelli Ounasvaara Juha Seurujärvi

Lisätiedot

Hirvenmetsästyksen johtajien koulutus

Hirvenmetsästyksen johtajien koulutus Hirvenmetsästyksen johtajien koulutus 2016 Aiheet Oma riistan käyttö Rekisteröityminen Oma riistaan Seuran haltuunotto Hirvenmetsästyksenjohtajan tehtävät Luvansaajan tehtävät Metsästysasetuksen muutokset

Lisätiedot

Hirvenmetsästyksen alueluvan maksaminen

Hirvenmetsästyksen alueluvan maksaminen Jouko Kaihua Javaruksentie 126 99530 Vuojärvi Hirvenmetsästyksen alueluvan maksaminen Myönteisen päätöksen saaneet voivat maksaa alueluvan maksun päätöksen mukana tulevalla laskulla. Maksu on suoritettava

Lisätiedot

Metsästyksenjohtajien koulutus 2014 Suomen riistakeskus Etelä-Savo

Metsästyksenjohtajien koulutus 2014 Suomen riistakeskus Etelä-Savo Metsästyksenjohtajien koulutus 2014 Suomen riistakeskus Etelä-Savo Sisältö 1. Metsästyksenjohtaja 2. Johtajan tehtävät 3. Ulkomaalaiset 4. Turvallisuus 5. Aseasiat 6. Tie- ja sirpalealueet 7. Verotussuositukset

Lisätiedot

Hirvikannan hoitosuunnitelman valmistelu. Esitys alustavista linjausehdotuksista

Hirvikannan hoitosuunnitelman valmistelu. Esitys alustavista linjausehdotuksista Hirvikannan hoitosuunnitelman valmistelu Esitys alustavista linjausehdotuksista 1 Hirvikannan hoidon peruslinjaukset 1. Hirvikannan hoidolla varmistetaan hirvikannan säilyminen elinvoimaisena ja perinnöllisesti

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Erityisasiantuntija Jussi Laanikari Dnro xxx/01.03/2019

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Erityisasiantuntija Jussi Laanikari Dnro xxx/01.03/2019 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Erityisasiantuntija Jussi Laanikari 7.6.2019 Dnro xxx/01.03/2019 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS PYYNTILUVALLA SALLITTA- VASTA EUROOPANMAJAVAN METSÄSTYKSESTÄ

Lisätiedot

Saarijärven rhy. Hirvikanta

Saarijärven rhy. Hirvikanta Saarijärven rhy Hirvikanta 1995 2013 SAARIJÄRVEN RHY HIRVIHAVAINTOKORTTIEN YHTEENVETO SEUROITTAIN/SEURUEITTAIN 1995 2013 Tulokset eivät ole ns. tarkkoja lukuarvoja vaan koko ajalta kertyneestä materiaalista

Lisätiedot

Saarijärven rhy Hirvikanta

Saarijärven rhy Hirvikanta Saarijärven rhy Hirvikanta 1995 2012 Välissä parikymmentä vuotta ja useita kaatoja SAARIJÄRVEN RHY HIRVIHAVAINTOKORTTIEN YHTEENVETO SEUROITTAIN/SEURUEITTAIN 1995 2012 Tulokset eivät ole ns. tarkkoja lukuarvoja

Lisätiedot

Metsästyksenjohtajien koulutus 2013. Suomen riistakeskus

Metsästyksenjohtajien koulutus 2013. Suomen riistakeskus Metsästyksenjohtajien koulutus 2013 Sisältö Metsästyksenjohtaja Johtajan tehtävät Ulkomaalaiset Hirvikanta, -saalis, -vahingot ja -kolarit Hirvijahdin suositukset Turvallisuus Aseet ja panokset Tie- ja

Lisätiedot

METSÄSTYSSOPIMUS. Hirvenpyyntioikeuden ostajan seurueen

METSÄSTYSSOPIMUS. Hirvenpyyntioikeuden ostajan seurueen METSÄSTYSSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET: Pyyntiluvan saaja, hirvenpyyntioikeuden myyjä: POSION YHTEISMETSÄ Y-tunnus 0191909-4 Posiontie 44 97900 Posio 040 1792110 markus.laatikainen@posionyhteismetsa.fi Pyyntiluvan

Lisätiedot

Vuoden 2018 metsästysajat sekä saaliskiintiöt

Vuoden 2018 metsästysajat sekä saaliskiintiöt Vuoden 2018 metsästysajat sekä saaliskiintiöt Metsästysajat Merihanhi ja kanadanhanhi peltoalueella maanomistajan luvalla 10.8. klo 00.00 kauden loppuun. Merihanhi ja kanadanhanhi 20.8 klo 12.00 kauden

Lisätiedot

Kymenlaakson ampumarataverkoston kehittämistyöpaja , Kouvola. Metsästäjien näkökulma Riistapäällikkö Erkki Kiukas

Kymenlaakson ampumarataverkoston kehittämistyöpaja , Kouvola. Metsästäjien näkökulma Riistapäällikkö Erkki Kiukas Kymenlaakson ampumarataverkoston kehittämistyöpaja 8.11., Kouvola Metsästäjien näkökulma Riistapäällikkö Erkki Kiukas 1 11.11. Toimiva ampumarataverkosto on elinehto suomalaiselle metsästykselle ja metsästäjien

Lisätiedot

Metsästysasetus» 12.7.1993/666

Metsästysasetus» 12.7.1993/666 Metsästysasetus» 12.7.1993/666 Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetun metsästyslain (615/93) sekä riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta samana päivänä

Lisätiedot

METSÄSTYSSOPIMUS. Hirvenpyyntioikeuden ostajan seurueen

METSÄSTYSSOPIMUS. Hirvenpyyntioikeuden ostajan seurueen METSÄSTYSSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET: Pyyntiluvan saaja, hirvenpyyntioikeuden myyjä: POSION YHTEISMETSÄ Y-tunnus 0191909-4 Posiontie 44 97900 Posio 040 1792110 markus.laatikainen@posionyhteismetsa.fi Pyyntiluvan

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 18.5.2004 RIISTANHOITOYHDISTYS HALLITUS PÖYTÄKIRJA

ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 18.5.2004 RIISTANHOITOYHDISTYS HALLITUS PÖYTÄKIRJA ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 18.5.2004 RIISTANHOITOYHDISTYS HALLITUS PÖYTÄKIRJA AIKA Kello 18.00 PAIKKA PAIKALLA PUHEENJOHTAJA ESITTELIJÄ PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ City-hotelli Timo Kovala Juha Seurujärvi

Lisätiedot

Riistanhoitoyhdistyksen vuosikello

Riistanhoitoyhdistyksen vuosikello Riistanhoitoyhdistyksen vuosikello joulu tammi helmi marras Tilikausi 1.1. 31.12 maalis loka Metsästysvuosi 1.8. 31.7. huhti syys touko elo heinä kesä www.riista.fi ajantasainen lainsäädäntö rhy:n työjärjestys

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Ylitarkastaja Jussi Laanikari Dnro 1186/01.03/2018

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Ylitarkastaja Jussi Laanikari Dnro 1186/01.03/2018 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Ylitarkastaja Jussi Laanikari 4.7.2018 Dnro 1186/01.03/2018 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS PYYNTILUVALLA SALLITTA- VASTA EUROOPANMAJAVAN METSÄSTYKSESTÄ METSÄSTYSVUONNA

Lisätiedot

Tällä sopimuksella yhtiö antaa seuralle metsästysoikeuden alla mainituille omistamilleen tiloille sopimuksessa mainituin ehdoin ja rajoituksin.

Tällä sopimuksella yhtiö antaa seuralle metsästysoikeuden alla mainituille omistamilleen tiloille sopimuksessa mainituin ehdoin ja rajoituksin. VAPO (5) METSÄSTYSVUOKRASOPIMUS Vuokranantaja VAPO Oy (jäljempänä yhtiö) Vuokralainen Teerilammen Jahtimiehet Ry Yhteyshenkilöt Vuokranantaja: Jari Mikkonen, PI 38, 9000 Oulu, 0079593 jari.mikkonen@vapo.fi

Lisätiedot

Metsästyskysymykset Hossan kansallispuistossa. MMM/LVO/ERÄ Ylitarkastaja Jussi Laanikari Ympäristövaliokunta

Metsästyskysymykset Hossan kansallispuistossa. MMM/LVO/ERÄ Ylitarkastaja Jussi Laanikari Ympäristövaliokunta Metsästyskysymykset Hossan kansallispuistossa MMM/LVO/ERÄ Ylitarkastaja Jussi Laanikari Ympäristövaliokunta 21.3.2017 Nykytila Hossa-Irnin paliskunta on jakautunut 3 kunnan alueelle Poronhoitoalueen pahinta

Lisätiedot

Metsästyksen johtajan koulutus

Metsästyksen johtajan koulutus Metsästyksen johtajan koulutus Metsästyksen johtaja ML 28 hirvieläimen pyyntiluvan saajan on nimettävä metsästyksen johtaja ilmoitus johtajista kirjallisena rhy:lle ennen metsästystä metsästykseen osallistuva

Lisätiedot

Laki. metsästyslain muuttamisesta

Laki. metsästyslain muuttamisesta Laki metsästyslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan metsästyslain (615/1993) 21 ja 22, 26 :n 2 momentti, 27 30, 35 ja 38, 41 :n 2 ja 3 momentti, 41 b :n otsikko, 74 :n 2 momentti,

Lisätiedot

Hirvenmetsästyksen EETTISET OHJEET

Hirvenmetsästyksen EETTISET OHJEET Hirvenmetsästyksen EETTISET OHJEET 1 Turvallisuus Noudata erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta aseenkäsittelyssä. Lataa aseesi vasta passipaikalla ja poista patruunat ennen passipaikalta poistumista.

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Dnro 1231/01.03/2018

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Dnro 1231/01.03/2018 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija 4.7.2018 Dnro 1231/01.03/2018 Janne Pitkänen LUONNOS MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS RIISTANHOITOYHDISTYSTEN VALTIONAVUSTUKSEN JAKOPERUSTEISTA

Lisätiedot

Lounais-Suomen saariston saalisselvitys 2012

Lounais-Suomen saariston saalisselvitys 2012 Lounais-Suomen saariston saalisselvitys 2012 Eija Nylander, Pekka Korhonen ja Jörgen Hermansson Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Helsinki 2014 Julkaisija: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Lisätiedot