ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-1

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-1"

Transkriptio

1 ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-1 muutos PL 50, VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0) , Fax 358 (0) MOOTTORILENTO- JA HELIKOPTERILENTOKOULUTUS Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (281/ 95) 63 :n nojalla. Tämä ilmailumääräys tulee voimaan ja kumoaa annetun ilmailumääräyksen TRG M SOVELTAMINEN Tämä määräys koskee moottorilento- ja helikopterilentokoulutusta, jota annetaan: a) pelkästään yksityislentäjän lupakirjaa varten JAR-FCL 1- ja 2- vaatimusten mukaisesti, b) suomalaisten kansallisten määräysten mukaan kansallista lupakirjaa tai kelpuutusta varten, ja c) metsäpalolentotoiminnassa vaadittavaa kelpoisuutta varten. 2 YLEISTÄ 2.1 Koulutuksen antamiseen vaaditaan Ilmailulaitoksen Lentoturvallisuushallinnon lupa. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakija täyttää koulutusorganisaation ja -välineiden, kouluttajien ammattitaidon, koulutusohjelmien ja opetustilojen osalta suunnitellun koulutustoiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävät vaatimukset. 2.2 Kaikessa koulutustoiminnassa ja siihen liittyvässä markkinoinnissa, laskutuksessa ja mainonnassa yms. on käytettävä ainoastaan sitä luvan haltijan nimeä, joka on mainittu koulutusluvassa. 2.3 Tässä määräyksessä tarkoitetuista koulutusohjelmista määrätään erikseen. 2.4 Lentoa, joka tapahtuu tämän määräyksen mukaisessa koulutustarkoituksessa, ei samalla saa suorittaa muuna ansiolentotoimintana. 3 KOULUTUSLUVAN HAKEMINEN 3.1 Lupaa koulutukseen on haettava kirjallisesti Lentoturvallisuushallinnolta. Hakemuslomakkeita on saatavana Lentoturvallisuushallinnolta ja lentoasemilta. 3.2 Voidakseen varmistaa koulutustoiminnan aloittamisen aikomanaan ajankohtana koulutusluvan hakijan on jätettävä lupahakemus Lentoturvallisuushallinnolle vähintään 60 vuorokautta ennen suunniteltua toiminnan aloituspäivää. Lupahakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. 3.3 Koulutuslupa voidaan antaa vain Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion oikeushenkilölle tai kansalaiselle, jonka kotipaikka ja pääasiallinen liikepaikka ovat Suomessa. 3.4 Lupahakemuksesta tai sen liitteistä on käytävä selville seuraavat seikat: a) hakijan nimi tai toiminimi, kotipaikka, postiosoite ja puhelinnumero; b) kauppa- tai yhdistysrekisteriote (ei 3 kk vanhempi), mikäli hakijana on toiminimi, yhtiö, yhdistys, säätiö, osuuskunta tai muu yhteisö; c) yhtiöjärjestys, yhtiösopimus tai säännöt, mikäli hakijana on toiminimi, yhtiö, yhdistys, säätiö, osuuskunta tai muu yhteisö. Yhtiöjärjestyksessä, -sopimuksessa tai säännöissä on oltava maininta, että yhtiön tai yhteisön tarkoituksena on senlaatuisen koulutustoiminnan harjoittaminen, johon koulutuslupaa haetaan; d) toiminnan suunniteltu aloituspäivä; e) tieto siitä, aikooko kouluttaja toimia koko- vai osa-aikaisesti; f) lentopaikka, jolta koulutus pääasiallisesti tapahtuu ja ko. lentopaikan päällikön kirjallinen lausunto; g) luettelo koulutuksessa käytettävistä ilma-aluksista (luokka/tyyppi, rekisteritunnus, omistaja, lentokelpoisuuden voimassaoloaika); h) luettelo mahdollisesti käytettävistä synteettisistä lentokoulutuslaitteista ja muista koulutuslaitteista ja niiden hyväksymisestä; i) kouluttajan antaman koulutuksen lajit ja koulutuksen tavoitteet (lupakirjat, kelpuutukset); j) koulutusorganisaatio, jossa on oltava nimettyinä seuraavat vastuuhenkilöt: koulutuspäällikkö, joka vastaa hakemuksessa tarkoitetusta koulutuksesta kokonaisuudessaan, ja päälennonopettaja, joka vastaa lentokoulutuksesta; ILL /01

2 2/6 TRG M1-1, k) edellä mainittujen vastuuhenkilöiden kirjalliset sitoumukset tehtäviinsä sekä selvitys heidän kokemuksestaan ja koulutuksestaan; l) koulutukseen käytettävät huonetilat ja varustus m) lennonopettajien nimet, lupakirjan numerot, kelpuutukset sekä heidän kirjalliset suostumuksensa tehtäviin; n) tiedot ilma-alusten vakuutuksista; o) käytettävät koulutusohjelmat; p) mahdollisesti käytettävät koulutusjärjestelmät ja niiden käyttöön liittyvä ohjeistus; ja q) hakijan koulutustoimintaa koskeva sisäisen valvonnan ja laadunvarmistuksen kuvaus ilmailumääräyksessä GEN M1-2 annettujen vaatimusten mukaisesti. 3.5 Milloin on syytä, Lentoturvallisuushallinto voi vaatia edellä mainittujen lisäksi muita tarpeelliseksi katsomiaan selvityksiä. 4 KOULUTUSLUPA 4.1 Koulutuslupa annetaan määrättyä kurssia varten tai määräajaksi, mutta enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Ensimmäisellä kerralla lupa myönnetään kuitenkin enintään yhdeksi vuodeksi. 4.2 Lentoturvallisuushallinto voi tarvittaessa asettaa koulutukselle rajoituksia ja muita ehtoja. 4.3 Mikäli ne seikat, joiden perusteella koulutuslupa on myönnetty, muuttuvat luvan voimassaoloaikana, on muutoksille saatava Lentoturvallisuushallinnon hyväksyntä ennen toiminnan aloittamista muutetuilla järjestelyillä. 4.4 Edellä sanotusta poiketen lennonopettajia ja lentokoulutuskalustoa koskevista, tämän ilmailumääräyksen kohdassa tarkemmin määrätyistä muutoksista riittää koulutuspäällikön tekemä ilmoitus Lentoturvallisuushallinnolle. 4.5 Harjoitettaessa lentokoulutusta ansiolentotoimintana lentokoulutukseen käytettävä kalusto on merkittävä ansiolentoluvan liitteenä olevaan ilmaalusluetteloon. Ansiolentoluvan ilma-alusluetteloon tehtävä koulutuskaluston muutosilmoitus kattaa siten myös koulutustoimintaa koskevan ilmoitusvelvollisuuden. 5 KOULUTUSORGANISAATIO 5.1 Yleistä Koulutusorganisaatiossa on oltava koulutuspäällikön ja päälennonopettajan lisäksi koulutuksen laajuuteen nähden riittävä määrä lennonopettajia ja teoriaopettajia. Sama henkilö voi toimia useammassa kuin yhdessä tehtävässä, mikäli Lentoturvallisuushallinto ei katso siihen olevan toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen estettä Lentoturvallisuushallinto on asettanut vastuuhenkilöille (koulutuspäällikkö ja päälennonopettaja) kohdissa ja kelpoisuusvaatimukset ja voi järjestää kuulustelun tai kokeen asianosaisen riittävän tiedollisen ja taidollisen tason varmistamiseksi ennen tämän hyväksymistä esitettyyn tehtävään. 5.2 Koulutuspäällikkö Koulutuspäällikön on koko koulutustoiminnan johtajana huolehdittava ja vastattava siitä, että lupaehtoja ja voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä sekä viranomaisten ja koulutusluvan haltijan (jäljempänä lentokoulu) antamia ohjeita noudatetaan koulutustoiminnassa ja että koulutus järjestetään hyväksytyn koulutusohjelman mukaisesti Koulutuspäällikön on valvottava koulutuksen edistymistä ja koulutustoimintaa ja välittömästi puututtava havaitsemiinsa epäkohtiin ja poikkeamiin määräyksistä, lupaehdoista ja/tai lentokoulun omista ohjeista tai vaatimuksista sekä ryhdyttävä tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin Koulutuspäällikön on huolehdittava ja valvottava, että koulutuksessa käytettävien ilma-alusten huolto- ja korjaustoiminta sekä lentokelpoisuuden valvonta on siten järjestetty, että määräysten mukaiset toimenpiteet tulevat asianmukaisesti suoritetuiksi ja että huolto- ja korjaustehtäviä suorittavilla on tehtäväänsä riittävä kelpoisuus Harjoitettaessa lentokoulutusta ansiolentotoimintana, vastaa ansiolentoluvan vastuuorganisaation nimetty huoltotoiminnanjohtaja edellä kohdassa tarkoitetusta koulutuksessa käytettävien lentokoneiden huolto- ja korjaustoiminnan valvonnasta sekä lentokelpoisuuden valvonnasta Koulutuspäälliköllä on oikeus päättää ilman Lentoturvallisuushallinnolta haettua erillistä hyväksyntää koulutusluvan myöntämisen jälkeen tapahtuvista seuraavista muutoksista: a) lennonopettajien ja teoriaopettajien lisäykset ja poistot, b) lennonopettajaharjoittelijoita valvovien lennonopettajien määrääminen, c) lentokoulutuksessa käytettävän lentokaluston lisäykset ja poistot, ja d) synteettisten lentokoulutuslaitteiden ja muiden koulutuslaitteiden käyttöön ottaminen siitä erikseen annettujen määräysten mukaisesti. Koulutuspäällikkö on kuitenkin velvollinen tekemään Lentoturvallisuushallinnolle ilmoituksen hy-

3 TRG M1-1, /6 väksymistään kohtien a), c) ja d) muutoksista ennen toiminnan aloittamista muutetuilla järjestelyillä Koulutuspäällikön on pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa hyväksymistään kohdassa tarkoitetuista muutoksista. Luetteloon on merkittävä hyväksymispäivämäärät ja siihen on liitettävä: a) lennonopettajien ja teoriaopettajien suostumukset, b) lentokoulutuskaluston käyttösopimukset, ja c) synteettisten lentokoulutuslaitteiden hyväksymisasiakirjat ja käyttösopimukset. Koulutuspäällikön on varmennettava luettelo ja siihen tehdyt merkinnät allekirjoituksellaan Koulutuspäälliköltä vaaditaan, että hän on hyvin perehtynyt ilmailualan koulutukseen ja että hänellä on tai on ollut lennonopettajan kelpuutus voimassa viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana ennen hänen ensimmäistä hyväksymistään koulutuspäällikön tehtävään. Koulutuspäällikön on lisäksi täytettävä ne muut ehdot, jotka Lentoturvallisuushallinto koulutustoiminnan laatuun ja laajuuteen nähden katsoo tarpeelliseksi. 5.3 Päälennonopettaja Päälennonopettajan on huolehdittava ja vastattava siitä, että lentokoulutus on säännösten, ilmailumääräysten ja koulutusluvan ehtojen mukaisesti järjestetty. Päälennonopettaja vastaa lennonopettajien ja koulutettavien valvonnasta sekä kaiken lentokoulutuksen ja synteettisen lentokoulutuksen yhdenmukaistamisesta Päälennonopettajalla on oltava voimassa oleva lennonopettajan kelpuutus sitä ilma-alusryhmää varten, johon koulutuslupaa haetaan. Jos koulutusta harjoitetaan usean ilma-alusryhmän ilma-aluksella, päälennonopettajalla on oltava voimassa oleva lennonopettajan kelpuutus ko. ilma-alusryhmiä varten tai koulutusorganisaatioon on nimettävä vaatimukset täyttävät päälennonopettajat erikseen kutakin ilmaalusryhmää varten. 6 KOULUTUKSEEN KÄYTETTÄVÄT TEORIAOPETUS- JA LENNONVAL- MISTELUTILAT JA LENTOPAIKKA 6.1 Teoriaopetusta varten lentokoululla tulee olla riittävät ja tarkoituksenmukaiset huonetilat sekä opetus-, havainto- ja harjoitusvälineet. Käytettävissä tulee olla vähintään yksi asianmukaisin opetusvälinein varustettu luokkahuone. 6.2 Lentokoulutuksen on pääasiassa tapahduttava Lentoturvallisuushallinnon tähän tarkoitukseen hyväksymältä ja koulutuslupaan merkityltä lentopaikalta, elleivät koulutustavoitteet tilapäisesti vaadi muun hyväksytyn lentopaikan käyttöä. 6.3 Koulutuslupaan merkityllä lentopaikalla lentokoululla on oltava käytössään riittävät lennonvalmistelutilat ja lennonvalmistelussa tarvittava varustus. 6.4 Koulutuslupaan merkityllä lentopaikalla on oltava vähintään seuraava varustus: a) riittävät ensiapu- ja palonsammutusvälineet, b) puhelin, c) tuulen suunnan osoitin, d) loukkaantuneen henkilön kuljetukseen sopiva kuljetusväline, mikäli sairaankuljetusajoneuvoa ei ole mahdollista saada nopeasti paikalle, ja e) radiovarustus maan ja ilma-aluksen välisen radioyhteyden hoitamiseen. 6.5 Lentoturvallisuushallinto voi koulutustoiminnan laadun ja laajuuden huomioon ottaen määrätä kussakin tapauksessa erikseen, minkälaiset lisävaatimukset lentopaikan ja sen varustuksen on täytettävä ennen lentokoulutuksen aloittamista. 7 KOULUTETTAVIA KOSKEVAT MÄÄ- RÄYKSET 7.1 Lentoturvallisuushallinto antaa lentokoulun ja oppilaan yhteisestä hakemuksesta edellytykset täyttävälle oppilaalle siitä erikseen annettujen määräysten mukaisen lento-oppilaan lupakirjan. Peruslentokoulutusta ei saa antaa sille, jolla ei ole tässä tarkoitettua lupakirjaa. 7.2 Peruslentokoulutuksessa oppilaan lentoaika (block-to-block-aika) saa yhden vuorokauden aikana olla enintään 1,5 tuntia jakaantuen kolmeen noin 30 minuutin tai kahteen noin 45 minuutin pituiseen lentoon. Edellä sanotusta poiketen radiosuunnistus- tai perusmittarilentokoulutuksessa saa lentoaika yhden vuorokauden aikana olla enintään kaksi tuntia jakaantuen kahteen noin 1 tunnin pituiseen lentoon. Aikarajoitus ei koske koulutusohjelman mukaisia matkalentoja eikä koulutustarkastuslentoa tai tarkastuslentoja. Lentotehtävien (block-to-block -aikojen) välillä oppilaalla on oltava vähintään yhden tunnin pituinen tauko. 7.3 Jos oppilas lentokoulutuksen aikana todetaan sopimattomaksi koulutukseen, hänen koulutuksensa on heti keskeytettävä. Koulutuspäällikön on tehtävä välittömästi keskeyttämisestä ja sen syistä kirjallinen ilmoitus Lentoturvallisuushallinnolle. Oppilaan lennonopettajan on vahvistettava ilmoitukseen tehtävällä allekirjoituksellaan oppilaan sopimattomuus koulutukseen.

4 4/6 TRG M1-1, Jos oppilas on itse keskeyttänyt koulutuksensa ja haluaa jatkaa sitä toisessa lentokoulussa, on koulutusta jatkavan lentokoulun haettava oppilaalle Lentoturvallisuushallinnolta tämän määräyksen kohdan 7.1 tarkoittama lento-oppilaan lupakirja. Hakemuksesta on ilmettävä syy lentokoulun vaihtoon. 8 OPETTAJIA KOSKEVAT MÄÄRÄYK- SET 8.1 Koulutusluvassa tarkoitettua koulutusta saa antaa vain koulutuspäällikön ao. tehtävään hyväksymä lennonopettaja, lennonopettajaharjoittelija tai simulaattorikouluttaja. Koulutuspäällikkö voi kuitenkin hyväksyä teoriaopettajaksi henkilön, jonka lennonopettajan tai lennonopettajaharjoittelijan kelpuutus ei ole voimassa tai jonkun muun ilmailun erikoisalan asiantuntijan, jos tämä kokemuksensa, tietojensa, taitonsa ja sopivuutensa puolesta on kelpoinen toimimaan opettajana. 8.2 Lennonopettajan tai lennonopettajaharjoittelijan lento- ja työaikarajoituksina on noudatettava ilmailumääräystä OPS M3-2, tai sen myöhemmin julkaistavia muutoksia. 9 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN 9.1 Yleistä Koulutus on järjestettävä Lentoturvallisuushallinnon hyväksymän koulutusohjelman mukaisesti ja lentokoulutukseen liittyvä teoreettinen opetus on annettava yhtenäisen kurssin muodossa ja sen tulisi tapahtua lentokoulutukseen yhdistettynä aina, kun se on mahdollista niin järjestää. Teoriaopetus, synteettinen lentokoulutus ja muilla koulutuslaitteilla annettava koulutus ja lentokoulutus on yhteen sovitettava niin, että lentokoulutuksessa voidaan soveltaa teoriaopetuksessa sekä muilla koulutuslaitteilla annetussa opetuksessa saatuja tietoja ja taitoja Lentokoulu voi järjestää koulutuksen myös siten, että toinen lentokoulu antaa teoriakoulutuksen sitä varten erikseen myönnetyn luvan mukaisesti, mikäli se koulutustavoitteen kannalta on tarkoituksenmukaista. Lentokoulutuksen antava lentokoulu vastaa kuitenkin siitä, että tämän määräyksen kohdassa tarkoitettu koulutuksen yhteensovittaminen toteutuu ja että koulutustavoite kokonaisuudessaan tulee saavutetuksi Koulutuksen alkaessa on kullekin oppilaalle annettava ilmailulaki ja -asetus, koulutuksen tavoitteena olevaa lupakirjaa tai kelpuutusta koskeva ilmailumääräys ja/tai ao. osat JAR-FCL-vaatimuksista, lentosäännöt, koulutusohjelma ja tämä määräys. Annettaessa peruslentokoulutusta oppilaalle on annettava lisäksi lento-oppilaan lupakirjaa koskeva ilmailumääräys Koulutustiloissa oppilaiden käytettävissä on koko koulutusajan oltava Suomen Ilmailukäsikirja (AIP) ja sen voimassaolevat muutokset ja lisäykset, AIC, ilmailumääräyskokoelma, JAR-FCL-vaatimukset sekä kyseistä koulutusta koskeva koulutusohjelma Teoriaopetuksen lisäksi oppilaille on annettava riittävä määrä kirjallista opetusaineistoa oppituntien kertaamiseksi sekä niiden lisäksi suoritettavaa itseopiskelua varten. 9.2 Teoriakoulutus Oppilaan on osallistuttava koulutusohjelman mukaisille oppitunneille ja niiden yhteydessä pidettäviin lentokoulun pitämiin kirjallisiin tasokokeisiin. Hyväksyttyyn koetulokseen vaaditaan, että oppilas vastaa vähintään 75 prosenttiin kunkin oppiaineen koekysymyksistä oikein Mikäli oppilas pakottavista syistä joutuu olemaan poissa oppitunneilta, hänelle on erikseen annettava opetusta koulutustavoitteen saavuttamiseksi. Tarvittavasta opetuksesta ja sen määrästä on kyseisen aineen opettajan ja koulutuspäällikön päätettävä yhdessä. Lisäopetuksesta on pidettävä kohdan mukaista päiväkirjaa Jos koulutus annetaan menetelmällä, jossa teoria- ja lentokoulutus muodostavat kiinteän integroidun kokonaisuuden ei oppitunneilta poissaoloa sallita, vaan oppitunnit on järjestettävä oppilaalle ennen kuin hän voi suorittaa ko. teoriakoulutusosioon liittyvän lentotehtävän Lentokoulun on pidettävä päiväkirjaa teoreettisten oppiaineiden opetuksesta, harjoitustehtävistä ja koetilaisuuksista. Siitä on ilmettävä oppituntien, harjoitusten ja tasokokeitten päivämäärät, kellonajat, yksityiskohtaiset aiheet, opettajat sekä läsnä olleet oppilaat Koulutuksen päätyttyä lentokoulun on annettava oppilaalle todistus, jossa lentokoulu vakuuttaa, että oppilas on saavuttanut lupakirjaa tai kelpuutusta koskevat tiedot ja taidot. Lisäksi todistuksessa on oltava seuraavat tiedot: a) kurssiaika (teoria- ja lentokoulutuksen alkamisja päättymispäivämäärät) b) koulutusohjelman mukainen opetuksen määrä eri oppiaineissa, c) oppilaan osallistuminen eri oppiaineiden opetukseen, d) kunkin oppiaineen kirjallisen loppukokeen päivämäärä, e) oppilaan kustakin loppukokeesta saama arvosana prosentteina,

5 TRG M1-1, /6 f) lentokoulutusta koskevat tiedot jaoteltuna koulutustavoitteena olevaa lupakirjaa tai kelpuutusta koskevan ilmailumääräyksen tai JAR-FCLvaatimuksen asianmukaisen kohdan mukaisesti. 9.3 Lentokoulutus Lentokoulutus on annettava kaksoisohjaimilla varustetulla koulutustavoitteen mukaiseen ilmaalusryhmään kuuluvalla tyyppihyväksytyllä ilmaaluksella ja koulutuksessa voidaan käyttää lentokoulun käyttöön siitä erikseen annettujen määräysten mukaisesti hyväksyttyä synteettistä lentokoulutuslaitetta Lentokoulun käytössä on oltava riittävä määrä ilma-aluksia, jotka soveltuvat kyseessä olevaan koulutukseen ja jotka on varustettu niin, että koulutustavoite voidaan kokonaisuudessaan saavuttaa Peruslentokoulutusta saa antaa vain maalaskutelineellä varustetulla ilma-aluksella Koululennolla, lennonopettajan toimiessa ilma-aluksen päällikkönä, saa ilma-alusta ohjaavan oppilaan lisäksi olla henkilöitä, joiden mukanaolo on koulutuksellisesti tarpeellista. Lentoaika lasketaan vain ohjaajana toimivan oppilaan hyväksi Peruslentokoulutuksessa saa vain koulumatkalennoilla, lennonopettajan toimiessa ilma-aluksen päällikkönä, olla ilma-alusta ohjaavan oppilaan lisäksi muita saman opettajan oppilaita tarkkailijana koulutustarkoituksessa. Lentoaika lasketaan vain ohjaajana toimivan oppilaan hyväksi Saman lennonopettajan on annettava oppilaalle peruslentokoulutus yksinlentovaiheeseen saakka, mutta perustelluista syistä koulutuspäällikön suostumuksella lennonopettaja voidaan vaihtaa. Koulutuspäällikön on merkittävä suostumuksensa perusteluineen koulutuskirjanpitoon Lentokoulun on pidettävä lentokoulutuksesta, synteettisestä lentokoulutuksesta ja muulla koulutuslaitteella annetusta koulutuksesta oppilaskohtaista koulutusohjelman mukaista kirjanpitoa. Kirjanpidosta on ilmettävä oppilaan lennonopettaja, lentokoulutuksen päivämäärät, lentokoulutuksen vaiheet sekä kohdissa ja mainitut, peruskoulutusta koskevat kirjallisten tasokokeiden ja koulutustarkastuslentojen suoritukset. 9.4 Yksinlento Lento-oppilaan on oltava vähintään 16-vuotias ennen ensimmäistä yksinlentoaan Ennen ensimmäistä yksinlentoa oppilaan on suoritettava hyväksytysti lentokoulun pitämät lentokäsikirjaa, lennonteoriaa ja ilmailun säädöksiä koskevat kirjalliset tasokokeet sekä osoitettava hallitsevansa lennonjohdon kanssa käytävän radiopuhelinliikenteen Lennonopettaja saa antaa oppilaalleen ensimmäisen yksinlentotehtävän vasta, kun toinen lennonopettaja on koulutustarkastuslennon perusteella oppilaan siihen hyväksynyt Oppilaan yksinlentojen aikana on hänen lennonopettajansa tai tämän sijaiseksi sovitun lennonopettajan oltava koulutuspaikalla lentoa valvomassa. Valvojana toimivalla lennonopettajalla saa olla enintään kolme oppilasta samanaikaisesti valvottavanaan. Valvovalla opettajalla on oltava kaksipuolinen radioyhteys oppilaaseen. Oppilaan ollessa koulutusohjelman mukaisella yksinmatkalennolla saa valvova lennonopettaja kouluttaa muita oppilaita edellyttäen, että häneen saadaan aina välittömästi yhteys ja hän on määräkentällä oppilaan saapuessa matkalennolta Valvovan lennonopettajan on tarkastettava ja jätettävä vaadittavat lentoa koskevat lentosuunnitelmat ja ilmoitukset. Lentosuunnitelmasta on käytävä selville, että ilma-aluksen päällikkönä on lento-oppilas. Lisäksi valvovan lennonopettajan on merkittävä lentosuunnitelmaan sellaiset yhteystiedot, että häneen saadaan aina välittömästi yhteys Peruslentokoulutukseen liittyvät oppilaan yksinlennot on suoritettava olosuhteissa, joissa lentonäkyvyys ja pilvikorkeus ovat vähintään: a) oppilaan yksinmatkalennoilla 8 km/1500 ft b) oppilaan muilla yksinlennoilla 5km/1000 ft. 9.5 Lentoturvallisuushallinnon pitämä teoriakoe ja lentokoe Lentokoulun on ilmoitettava oppilas siitä erikseen annettujen määräysten mukaisesti Lentoturvallisuushallinnon pitämään teoriakokeeseen Oppilaan suoritettua hyväksytysti Lentoturvallisuushallinnon teoriakokeen ja lupakirjaan tai kelpuutukseen tähtäävän lentokoulutuksen kokonaisuudessaan, lentokoulun on järjestettävä oppilaalle siitä erikseen annettujen määräysten mukainen lentokoe lupakirjan tai kelpuutuksen saamiseksi Lentokoulu on velvollinen antamaan tarkastuslentäjälle tämän pyytämät tiedot oppilaasta ja tämän koulutuksesta. 10 VAKUUTUKSET 10.1 Koulutukseen käytettävillä ilma-aluksilla on oltava vakuutukset sen mukaan kuin siitä erikseen määrätään Ennen lentokoulutuksen aloittamista lentokoulu on velvollinen antamaan kullekin oppilaalle kir-

6 6/6 TRG M1-1, jallisesti tiedot toimintaa koskevista koulutuksen aikana voimassa olevista vakuutuksista, niiden ehdoista ja korvaussummista. 11 ASIAKIRJOJEN SÄILYTYS Lentokoulun on säilytettävä kunkin oppilaan koulutusta koskeva koulutuskirjanpito vähintään viiden vuoden ajan oppilaan koulutuksen päättymisestä lukien. Säilytettävään koulutuskirjapitoon kuuluvat mm. seuraavat asiakirjat: a) koulutusohjelmat, b) teoria- ja lentokoulutusta koskeva kirjanpito, c) kirjallisten tasokokeiden kysymykset ja oppilaan niihin antamat vastaukset, d) lentokoulun antamien koulutustodistusten jäljennökset, e) luettelot lennonopettajista ja teoriaopettajista, ja f) luettelot lentokalustosta, synteettisistä lentokoulutuslaitteista ja muista koulutuslaitteista. Tämä aineisto on pyydettäessä esitettävä Lentoturvallisuushallinnolle sekä tarkastuslentäjälle. 12 KOULUTUSLUVAN VOIMASSA- OLON JATKAMINEN JA UUSIMINEN 12.1 Koulutusluvan voimassaolon jatkamista varten lentokoulun on toimitettava Lentoturvallisuushallinnolle vähintään 30 vuorokautta ennen luvan päättymistä ilmoitus koulutustoiminnan jatkamisesta. Ilmoituksen liitteenä on oltava koulutuspäällikön allekirjoittama voimassa oleva luettelo lennonopettajista, teoriaopettajista, lentokoulutuskalustosta, synteettisistä lentokoulutuslaitteista ja muista koulutuslaitteista Jos edellä kohdassa 12.1 mainittu ilmoitus tehdään määräajan jälkeen, koulutusluvan voimassaolon jatkaminen samoin kuin vanhentuneen koulutusluvan uusiminen edellyttää tämän määräyksen kohdan 3 mukaisen täydellisen koulutuslupahakemuksen jättämistä Lentoturvallisuushallinnolle. 13 KOULUTUSLUVAN HALTIJAN TOI- MINNAN PÄÄTTYMINEN Mikäli lentokoulu lopettaa toimintansa tai jättää uusimatta koulutuslupansa, on lentokoulu velvollinen ilmoittamaan siitä Lentoturvallisuushallinnolle ja järjestämään koulutuskirjanpidon säilytyksen siten, että tämän määräyksen kohdassa 11 mainittu asiakirjojen säilytystä koskeva määräaika täyttyy. 14 KOULUTUSLUVAN PERUUTTAMI- NEN, OIKEUKSIEN RAJOITTAMINEN JA RAUKEAMINEN Koulutusluvan peruuttamiseen, oikeuksien rajoittamiseen ja raukeamiseen sovelletaan, mitä Ilmailulain 63, 59 ja 60 :ssä säädetään. 15 POIKKEUKSET Lentoturvallisuushallinto voi, mikäli ilmailulainsäädännöstä ei muuta johdu, erityisistä syistä myöntää kirjallisesta hakemuksesta poikkeuksia tästä ilmailumääräyksestä. 16 SIIRTYMÄMÄÄRÄYS Tämän ilmailumääräyksen seuraavat kohdat tulevat voimaan asteittain: a) kohta 3.2 koskee jälkeen alkavaksi suunniteltua koulutusta, b) kohdan 3.4 q) tarkoittama sisäisen valvonnan ja laadunvarmistuksen kuvaus on esitettävä Lentoturvallisuushallinnolle viimeistään mennessä, c) kohta koskee jälkeen alkavaa lentokoulutusta, ja d) kohta 12.2 koskee jälkeen tapahtuvaa koulutusluvan voimassaolon jatkamista.

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-10

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-10 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 Normi kumottu 15.1.2008 ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-10 KUUMAILMAPALLOLENTOKOULUTUS muutos 1 18.1.2000 www.lentoturvallisuushallinto.fi

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-9

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-9 ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-9 muutos 1 24.2.2000 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 Normi kumottu 15.1.2008 ULTRAKEVYTLENTOKOULUTUS www.lentoturvallisuushallinto.fi Tämä

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-7

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-7 ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-7 muutos 3 24.2.2000 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi PURJE- JA MOOTTORIPURJELENTOKOULUTUS Tämä ilmailumääräys

Lisätiedot

KOULUTUS RAJOITETTUA RADIOPUHELIMENHOITAJAN KELPUUTUSTA VARTEN

KOULUTUS RAJOITETTUA RADIOPUHELIMENHOITAJAN KELPUUTUSTA VARTEN LUO Määräys 1 (5) Antopäivä: 22.5.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 71 Voimaantulopäivä: 25.5.2015 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä määräyksellä

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN ULKOPUOLISEN TAHON ANTAMAA SOTILASLENTOKOULUTUSTA KOSKEVAT VAATIMUKSET

PUOLUSTUSVOIMIEN ULKOPUOLISEN TAHON ANTAMAA SOTILASLENTOKOULUTUSTA KOSKEVAT VAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS SIM-To-Lnt-037 27.02.2019 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, puh. 0299 800, faksi 0299 291 929, s-posti fimaa@mil.fi PUOLUSTUSVOIMIEN ULKOPUOLISEN TAHON ANTAMAA

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-7. PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 HARRASTEILMAILUN LENTOKOULUTUS

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-7. PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 HARRASTEILMAILUN LENTOKOULUTUS ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-7 muutos 3 20.12.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi HARRASTEILMAILUN LENTOKOULUTUS Tämä ilmailumääräys on annettu

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS MOOTTORILENTO- JA HELIKOPTERILENTOKOULUTUSTA VARTEN

LUPAHAKEMUS MOOTTORILENTO- JA HELIKOPTERILENTOKOULUTUSTA VARTEN Koulutusluvan hakijan tiedot: Vastaanottomerkinnät: PVM / 20 Dnro: / / LUPAHAKEMUS MOOTTORILENTO- JA HELIKOPTERILENTOKOULUTUSTA VARTEN HUOM. Kaikkiin kohtiin tulee vastata ja vaaditut selvitykset on liitettävä

Lisätiedot

Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 16.12.1996 LIIDINKOULUTUS JA OHJAAJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET

Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 16.12.1996 LIIDINKOULUTUS JA OHJAAJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET 1 SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJE Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 16.12.1996 LIIDINKOULUTUS JA OHJAAJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET Tämä ohje on ilmailumääräyksen OPS M2-9 tarkoittama hyväksytty

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS. PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 HARRASTEILMAILUN LENTOKOULUTUS

ILMAILUMÄÄRÄYS. PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 HARRASTEILMAILUN LENTOKOULUTUS ILMAILUMÄÄRÄYS PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 TRG M1-7 muutos 8 5.5.2009 www.ilmailuhallinto.fi HARRASTEILMAILUN LENTOKOULUTUS Tämä ilmailumääräys on annettu

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS LUO Määräys 1 (5) Asianumero Antopäivä: 10.10.2014 Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 45 Voimaantulopäivä: 14.10.2014 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä

Lisätiedot

ILMAILUHALLINTO LUFTFARTSFÖRVALTNINGEN FINNISH CIVIL AVIATION AUTHORITY

ILMAILUHALLINTO LUFTFARTSFÖRVALTNINGEN FINNISH CIVIL AVIATION AUTHORITY ILMAILUHALLINTO LUFTFARTSFÖRVALTNINGEN FINNISH CIVIL AVIATION AUTHORITY Ilmailuhallinto PL 186 01531 VANTAA Puh. 09-4250 11 Vastaanottomerkinnät: PVM 20 Dnro: LUPAHAKEMUS ULTRAKEVYTLENTOKOULUTUSTA VARTEN

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS 1 (5) Antopäivä: x.x.2019 Voimaantulopäivä: x.x.2019 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki liikenteen palveluista (320/2017), II osan 13 luvun 2 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot:

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS 1 (5) Antopäivä: 5.6.2019 Voimaantulopäivä: 6.6.2019 Säädösperusta: Laki liikenteen palveluista (320/2017) 131 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä määräyksellä

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-46

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-46 .... ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-46 ILMAILUHALLINTO LUFHilRTS rörvrl.tni NGCN FINr

Lisätiedot

Suomen ilmailuliitto ry Helsinki-Malmin lentokenttä 00700 Helsinki Liidintoimikunta 29.3.2012 LIIDINKOULUTUSOHJE

Suomen ilmailuliitto ry Helsinki-Malmin lentokenttä 00700 Helsinki Liidintoimikunta 29.3.2012 LIIDINKOULUTUSOHJE Suomen ilmailuliitto ry OHJE Helsinki-Malmin lentokenttä 00700 Helsinki Liidintoimikunta 29.3.2012 LIIDINKOULUTUSOHJE Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Koulutustoiminnasta ilmoittaminen 3. Lentokoulutusorganisaatio

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-5

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-5 ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-5 muutos 2 10.2.2000 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi TARKASTUSLENTOTOIMINTAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Tämä määräys

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA

ILMAILUMÄÄRÄYS ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA .... ILMAILUHALLINTO luftffiatsforva _ TNtNGCN finn!sh CML AVIW!ON flutiioility ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70 5.5. 2009 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi

Lisätiedot

ILMAILUHALLINTO LUFTFARTSFÖRVALTNINGEN FINNISH CIVIL AVIATION AUTHORITY

ILMAILUHALLINTO LUFTFARTSFÖRVALTNINGEN FINNISH CIVIL AVIATION AUTHORITY ILMAILUHALLINTO LUFTFARTSFÖRVALTNINGEN FINNISH CIVIL AVIATION AUTHORITY Ilmailuhallinto PL 186 01531 VANTAA Puh. 09-4250 11 Vastaanottomerkinnät: PVM 20 Dnro: ULTRAKEVYTKOULUTUSLUVAN UUDISTAMISILMOITUS

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-41 PURJELENTÄJÄN LUPAKIRJA

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-41 PURJELENTÄJÄN LUPAKIRJA ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-41 ILMAILUHALLINTO LUFTFAfiTSFORVAL TNI G(N flf\inish CML ffi AöiON AUTHOAJTY 20.12.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINlAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi

Lisätiedot

LENTOKOULUTUSORGANISAATION (FTO) HYVÄKSYNTÄHAKEMUS JAR-FCL 1/2.055

LENTOKOULUTUSORGANISAATION (FTO) HYVÄKSYNTÄHAKEMUS JAR-FCL 1/2.055 ILMAILUHALLINTO PL 186 01531 VANTAA Puh. 09-425011 Vastaanottomerkinnät: PVM / 20 Dnro: / / 1 LENTOKOULUTUSORGANISAATION (FTO) HYVÄKSYNTÄHAKEMUS JAR-FCL 1/2.055 Hakijan tiedot: Kotipaikka: Osoite: Postinumero

Lisätiedot

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AUTOGYROLENTÄJÄN LUPAKIRJA

ILMAILUMÄÄRÄYS AUTOGYROLENTÄJÄN LUPAKIRJA ... ILMAILUHALLINTO LUFHAAT5f0RVR,TNIN GEN FINNISH CNil fw,frjon AU"HORJTV ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-80 5.5.2009 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi

Lisätiedot

Tasotarkastajan valtuutus ja tasotarkastuksen suorittaminen

Tasotarkastajan valtuutus ja tasotarkastuksen suorittaminen 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

Kansallisen ilma-aluksen miehitys

Kansallisen ilma-aluksen miehitys luonno Ilmailumääräys 1 (9) Antopäivä: 11.4.2013 Voimaantulopäivä: 12.4.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70 ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70 muutos 3 20.12.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi LU 3300 01/06 ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA Tämä ilmailumääräys

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yleistä Lentokoulutusorganisaatio Koulutuksessa käytettävä lentopaikka... 7

Sisällysluettelo Yleistä Lentokoulutusorganisaatio Koulutuksessa käytettävä lentopaikka... 7 Liidinkoulutusohje Tämä koulutusohje on Suomen ilmailuliitto (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä koulutusohje, joka kumoaa 16.12.1996 päivätyn ohjeen Liidinkoulutus ja ohjaajan kelpoisuusvaatimukset.

Lisätiedot

Lentolupakirjoja koskevia yleisiä määräyksiä

Lentolupakirjoja koskevia yleisiä määräyksiä LUONNOluonnluonn Määräys 1 (5) Antopäivä: 5.9.2018 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 47 Voimaantulopäivä: 7.9.2018 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Tällä määräyksellä

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yleistä Koulutustoiminnasta ilmoittaminen Lentokoulutusorganisaatio... 5

Sisällysluettelo Yleistä Koulutustoiminnasta ilmoittaminen Lentokoulutusorganisaatio... 5 Liidinkoulutusohje Tämä koulutusohje on Suomen ilmailuliitto (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä koulutusohje, joka kumoaa 29.3.2012 päivätyn ohjeen. SIL ry on hyväksynyt tämän ohjeen 14.3.2013 ja

Lisätiedot

LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS

LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS Suomen Ilmailuliitto ry 8.10.2005 Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 1 LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS Tämä ohje on ilmailumääräyksen OPS M6-1 tarkoittama hyväksytty koulutusohje ja -ohjeisto. Tämä ohje

Lisätiedot

Pyöräalustaisten liitimien koulutusohjelma

Pyöräalustaisten liitimien koulutusohjelma Tämä on Suomen ilmailuliitto (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä. SIL on hyväksynyt n 30.11.2012 ja se astuu voimaan. Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1. Yleistä... 2 2. Koulutuksen aloittamisvaatimukset...

Lisätiedot

Moottoroidun Varjoliidon Koulutusohjelma

Moottoroidun Varjoliidon Koulutusohjelma Tämä koulutusohjelma on Suomen ilmailuliitto (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä koulutusohjelma, joka korvaa 7.12.2010 päivätyn koulutusohjeen. SIL on hyväksynyt koulutusohjelman 24.11.2010 ja se

Lisätiedot

LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS

LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS Suomen Ilmailuliitto ry. 1.4.2012 Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 1 LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS Tämä ohje muodostaa yhdessä Laskuvarjohyppääjien toiminnalliset ohjeet ja kelpoisuusvaatimukset -ohjeen

Lisätiedot

TARKASTUSLENTÄJIEN KERTAUSKOULUTUS

TARKASTUSLENTÄJIEN KERTAUSKOULUTUS TARKASTUSLENTÄJIEN KERTAUSKOULUTUS 8.11.2013 Tarkastuslentotoimintaa koskevat määräykset Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ylitarkastaja Jaakko Sillanpää TARKASTUSLENTÄJÄ Tarkastuslentäjän hyväksyntätodistuksen

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi. Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008 annettu lentotyötä koskeva ilmailumääräys OPS M1-23 LENTOTYÖ

Voimassa: toistaiseksi. Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008 annettu lentotyötä koskeva ilmailumääräys OPS M1-23 LENTOTYÖ lu 1 (6) Antopäivä: 11.2.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 70 Voimaantulopäivä: 15.2.2015 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA

ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA 1 (9) Antopäivä: 10.10.2014 Säädösperusta: Ilmailulaki(1194/2009) 45 Voimaantulopäivä: 14.10.2014 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Lennonopettajien kertauskoulutus Räyskälä 10.12.2011. Harrasteilmailuyksikkö, Jarmo Selonen

Lennonopettajien kertauskoulutus Räyskälä 10.12.2011. Harrasteilmailuyksikkö, Jarmo Selonen Lennonopettajien kertauskoulutus Räyskälä 10.12.2011 Harrasteilmailuyksikkö, Jarmo Selonen KANSALLISISTA JA JAR-FCL VAATIMUKSISTA EASA PART-FCL VAATIMUKSIIN LUENNON SISÄLTÖÄ EASAN säädösrakennetta /määräysprosessi

Lisätiedot

EASAN PURJELENTOLUPAKIRJAT (Yhteenveto FCL-vaatimusten kommenttiasiakirjasta, CRD)

EASAN PURJELENTOLUPAKIRJAT (Yhteenveto FCL-vaatimusten kommenttiasiakirjasta, CRD) N PURJELENTOLUPAKIRJAT (Yhteenveto FCL-vaatimusten kommenttiasiakirjasta, CRD) PEL M2-41 Vähimmäisikä 2.9.1.1 16 vuotta PEL M2-41 2.1 16 vuotta Harrastelentäjän lupakirjan (LAPL) hakijan on oltava vähintään

Lisätiedot

Ajankohtaista PART-FCL lupakirjoista

Ajankohtaista PART-FCL lupakirjoista Ajankohtaista PART-FCL lupakirjoista Tiedotustilaisuus: Pienet hyväksytyt koulutusorganisaatiot non-complex ATO Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Aikataulu, merkittäviä päivämääriä ja muutoksia PART-FCL

Lisätiedot

Liite II huolto-ohjelma

Liite II huolto-ohjelma Liite II huolto-ohjelma Jukka Parviainen 4.10.2017 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulaki 864/2014 34 Lentokelpoisuuden ylläpitäminen Ilmailuun käytettävän ilma-aluksen omistajan, haltijan

Lisätiedot

Talvipäivät Tallukka. Uudet harrasteilmailumääräykset

Talvipäivät Tallukka. Uudet harrasteilmailumääräykset Talvipäivät 15.-16.3.2008 Tallukka Uudet harrasteilmailumääräykset 1 Määräysmuutosten valmistelu Määräysmuutokset on valmisteltu virkamiesvetoisesti Ilmailuhallinnossa. Valmistelun apuna on käytetty työryhmää,

Lisätiedot

Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 Sidosryhmätilaisuus 9.10.2014

Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 Sidosryhmätilaisuus 9.10.2014 Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 Sidosryhmätilaisuus 9.10.2014 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Miksi uusi määräys annetaan? Ultramääräyksillä

Lisätiedot

Uusitut kielitaitomääräykset

Uusitut kielitaitomääräykset Uusitut kielitaitomääräykset Kielitaitotarkastajien kertauskoulutus Tina El-Nemr 26.11.2013 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Esityksessä käsiteltävät aiheet Yleistä Mikä on muuttunut? PEL M2-91 PEL

Lisätiedot

Purjelentäjän lupakirja GPL

Purjelentäjän lupakirja GPL Purjelentäjän lupakirja GPL Teoriakoulutus Osa 1: Ilmailun säädökset V0.1 Yleistä - Osa 1: Ilmailun säädökset 6 tuntia Tämä koulutusmateriaali pohjautuu Suomen Ilmailuliiton teoriakoulutusohjelmaan purjelentäjän

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille 17.6.2014 Karoliina Vesterbacka Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuuhenkilöiden roolit ja vastuut Organisaation tulee esittää/nimetä

Lisätiedot

Lentokone- ja helikopterilentokoulutus

Lentokone- ja helikopterilentokoulutus 1 (10) Antopäivä: 17.6.2016 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 71 Voimaantulopäivä: 1.7.2016 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Kumoaa ilmailumääräyksen moottorilento-

Lisätiedot

SOTILASLENTOPAIKAN ILMALIIKENNEPALVELUN JÄRJESTÄMINEN (MIL AGA M1-3)

SOTILASLENTOPAIKAN ILMALIIKENNEPALVELUN JÄRJESTÄMINEN (MIL AGA M1-3) SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Tu-006 28.11.2012 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800, Fax

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN LÄÄKETIETEELLISET KELPOISUUDET

SOTILASILMAILUN LÄÄKETIETEELLISET KELPOISUUDET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-Er-Yl-015 16.12.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 SOTILASILMAILUN

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-He-lv-002 versio A, muutos 0 19.12.2008 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

Tarkastuslentäjän oikeudet ja velvollisuudet

Tarkastuslentäjän oikeudet ja velvollisuudet Tarkastuslentäjän oikeudet ja velvollisuudet Tarkastuslentäjien tehtävät, vastuut ja velvollisuudet Trafin näkökulmasta Tarkastuslentäjän asema Viranomaisen kautta tilattavat tarkastuslennot Poikkeusluvat

Lisätiedot

HELIKOPTERILENTÄJÄKSI! KIEHTOVA HARRASTUS JA HAASTAVA AMMATTI

HELIKOPTERILENTÄJÄKSI! KIEHTOVA HARRASTUS JA HAASTAVA AMMATTI Helikopterilentokoulutusta koskeva infopaketti (syyskuu 2009) 1(8) HELIKOPTERILENTÄJÄKSI! KIEHTOVA HARRASTUS JA HAASTAVA AMMATTI Suomen johtava kaupallinen helikopteriammattilentäjien koulutusorganisaatio

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M4-1

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M4-1 ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M4-1 muutos 11 16.5.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi LÄÄKETIETEELLINEN KELPOISUUSTODISTUS JA SIIHEN LIITTYVÄT

Lisätiedot

HYPPYMESTARIKOULUTUS JA -KELPOISUUS

HYPPYMESTARIKOULUTUS JA -KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 7.3.2012 HYPPYMESTARIKOULUTUS JA -KELPOISUUS PL-HYPPYMESTARIKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Pakkolaukaisuhyppymestarikurssin

Lisätiedot

SOTILASILMA-ALUSREKISTERI

SOTILASILMA-ALUSREKISTERI SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUN VIRANOMAISOHJE MILITARY AVIATION ADVISORY SIO-To-Lt-003 18.02.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299

Lisätiedot

POIKKEUKSEN HAKEMINEN SOTILASILMAILUVI- RANOMAISEN PÄÄTÖKSEEN TAI VOIMASSA- OLEVAAN SOTILASILMAILUMÄÄRÄYKSEEN

POIKKEUKSEN HAKEMINEN SOTILASILMAILUVI- RANOMAISEN PÄÄTÖKSEEN TAI VOIMASSA- OLEVAAN SOTILASILMAILUMÄÄRÄYKSEEN SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUN VIRANOMAISOHJE MILITARY AVIATION ADVISORY SIO-Pe-Yl-008 1.12.2011 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800,

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS ANS M1-4. PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 ILMALIIKENNEPALVELUKOULUTUS

ILMAILUMÄÄRÄYS ANS M1-4. PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 ILMALIIKENNEPALVELUKOULUTUS ILMAILUMÄÄRÄYS ANS M1-4 muutos 0 16.5.2008 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi ILMALIIKENNEPALVELUKOULUTUS Tämä ilmailumääräys on annettu

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN

MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN al Määräysluonnos versio 5.5.2015 1 (6) Antopäivä: x.xx.2015 Voimaantulopäivä: x.xx.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 9, 57, 70 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöön pantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot:

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M1-4

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M1-4 ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M1-4 muutos 1 15.12.1999 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi ILMAILULUPAKIRJOJA KOSKEVIA YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Tämä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus yksityisistä turvallisuuspalveluista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (1085/2015) 111 :n 1 momentin nojalla: 1 Vartijaksi

Lisätiedot

EUT/MT Talvipäivät Lupakirjat ja niiden oikeuksien ylläpito

EUT/MT Talvipäivät Lupakirjat ja niiden oikeuksien ylläpito EUT/MT Talvipäivät Lupakirjat ja niiden oikeuksien ylläpito Jani Kosonen 12.3.2016 Ilmailun lupakirjat/trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Yleistä Hakemukset ja muut asiakirjat lähetetään osoitteeseen

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR. KOULULENNON SUORITTAMINEN LUOKKAKELPUUTUKSEN (SE piston) JA / TAI (TMG) VOIMASSAOLON JATKAMISEKSI

ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR. KOULULENNON SUORITTAMINEN LUOKKAKELPUUTUKSEN (SE piston) JA / TAI (TMG) VOIMASSAOLON JATKAMISEKSI I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTR ATION LENTOTURVALLISUUSHALLINTO F LI GH T SA T A U T O I T FI F E Y N L AN H R Y D ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Päätös 1 (5) Sähköinfo Oy PL 55 02601 Espoo Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Asianosainen Vireilletulo Kouluttajaksi hyväksyminen tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien

Lisätiedot

Tämä päivätty koulutusohjelma korvaa koulutusohjelman 9.10.2005. Siihen kuuluu:

Tämä päivätty koulutusohjelma korvaa koulutusohjelman 9.10.2005. Siihen kuuluu: SUOMEN ILMAILULIITTO RY Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI OHJE KOULUTUSOHJELMA I 1. Yleistä Tämä päivätty koulutusohjelma korvaa koulutusohjelman 9.10.2005. Siihen kuuluu: a) tämä ohje, b) koulutusohjelma

Lisätiedot

Ilma-aluksen miehitys

Ilma-aluksen miehitys luonno Määräysluonnos 1 (8) Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Voimaantulopäivä: 8.4.2013 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä

Lisätiedot

Iin Ilmailukerho ry. Kerhotoimintakäsikirja

Iin Ilmailukerho ry. Kerhotoimintakäsikirja Iin Ilmailukerho ry Kerhotoimintakäsikirja Iin Ilmailukerho ry Muutos 4 Osa Sivu 2 00. Sisällysluettelo 00. Sisällysluettelo... 2 01. Voimassa olevat sivut... 2 02. Julkaisuhistoria... 3 03. Jakelulista...

Lisätiedot

Kielitaitotarkastajat ja kielitaitokokeelle asetettavat vaatimukset

Kielitaitotarkastajat ja kielitaitokokeelle asetettavat vaatimukset 1 (7) Antopäivä: 14.11.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 29.11.2013 Voimassa: Toistaiseksi Ilmailulain (1194/2009) 45, 78, 119 ja 120, sellaisena kuin 45, 119 ja 120 on muutettu lailla ilmailulain

Lisätiedot

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala.

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala. TYÖNJOHTAJAT Hyväksyminen ja tehtävät Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 26.1.2017 YLEISPERIAATTEET Rakennustyön vastaavan työnjohtajan,

Lisätiedot

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 9.4.2015 VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS KOULUTTAJAKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Kouluttajakurssin

Lisätiedot

SUIO Opettajakertauskoulutus Kertauskoulu- ja tyyppilennot (Eroavaisuus perehdyttämiskoulutus)

SUIO Opettajakertauskoulutus Kertauskoulu- ja tyyppilennot (Eroavaisuus perehdyttämiskoulutus) Kertauskoulu- ja tyyppilennot (Eroavaisuus perehdyttämiskoulutus) Kertauskoululento vaurioita 2017 ja 2018 johdatuksena asioihin 1. 7. 2017 Kertauskoululento hallinnan menetys 2. 5. 2018 Kertauskoululento

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011. 377/2011 Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011. 377/2011 Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011 377/2011 Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../..

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX [...](2012) XXX luonnos LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012 KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu XXX Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

Lisätiedot

MÄÄRÄYSLUONNOS Poikkeukset kuljettajaopetuksen vähimmäismääristä ja pimeällä ajamisen opetukseen soveltuva ajankohta

MÄÄRÄYSLUONNOS Poikkeukset kuljettajaopetuksen vähimmäismääristä ja pimeällä ajamisen opetukseen soveltuva ajankohta 1 (5) Antopäivä: xx.xx.2013 Säädösperusta: Ajokorttilaki (386/2011) 37 Voimaantulopäivä: 10.6.2013 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan Ajoneuvohallintokeskuksen ohje 19/2008

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M2-1

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M2-1 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M2-1 muutos 1 22.6.1998 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi HELIKOPTEREILLE TARKOITETTUJEN LENTOPAIKKOJEN RAKENTAMINEN

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki 10.9.2012 Lukiolaki 1998/629 Lukiokoulutuksen järjestäminen (3 luku) Koulutuksen järjestäjät 3 Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ampuma-aseasetuksen (145/1998) 2 :n 3 momentti, 10 :n 1 momentin 6 kohta ja 3 momentti, 12, 16 ja

Lisätiedot

KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO

KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO 1 (1) 19.9.2018 Joensuun kaupunki PL 59 80101 JOENSUU KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO (Tukes) toimittaa oheisena malminetsintäluvan kokonaan raukeamista koskevan päätöksen kuulutusasiakirjat. Kuulutus on

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2014

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 15.4.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Muutokset ADR- ajolupakoulutuksessa ja -kokeissa 1.7.2011.

Muutokset ADR- ajolupakoulutuksessa ja -kokeissa 1.7.2011. Muutokset ADR- ajolupakoulutuksessa ja -kokeissa 1.7.2011. Vantaa 11.4.2011, Oulu 12.4.2011, Tampere 14.4.2011 Pekka Kärkkäinen ADR- ajolupakokeet ja myönnetyt ajoluvat 2010 Perusajolupa kokeita 4384,

Lisätiedot

Kaikessa luvanhaltijan omassa koulutustoiminnassa ja siihen liittyvässä

Kaikessa luvanhaltijan omassa koulutustoiminnassa ja siihen liittyvässä KOMMENTTIKOOSTE 1(18) Perustelumuistion liite Kohta Kommentti Lausunnon antaja Trafi 2.4 Kohtaan 2 yleistä 2.4: Määräysluonnoksessa oleva teksti: Luvanhaltija saa markkinoida ja mainostaa vain niitä kursseja,

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 10.12.2011 VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Kouluttajakurssin

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Kantakaupunkiyksikön päällikkö on tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 6

Kantakaupunkiyksikön päällikkö on tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 6 03/2017 KANTAKAUPUNKIYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 02.02.2017 1 (5) Kantakaupunkiyksikön päällikkö on 02.02.2017 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 6 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Snellman-korkeakoutun lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi

Snellman-korkeakoutun lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi LAUSUNTO 30.3.2015 1(1) Opetus-ja kulttuuriministeriö Asia: Lausuntopyyntö OKM 15/010/2015 Snellman-korkeakoutun lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi Lausunnon keskeinen sisältö

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

Harrasteilmailun lentokoulutuksen näkymiä EASA aikana

Harrasteilmailun lentokoulutuksen näkymiä EASA aikana Harrasteilmailun lentokoulutuksen näkymiä EASA aikana Lennonopettajien kertauskoulutus Räyskälässä 1.12.2012 Jarmo Selonen Trafi / Lupakirjaryhmä Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. LUENNON SISÄLTÖÄ

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Ilmailumääräys 1 (8) Voimassa: Toistaiseksi

Ilmailumääräys 1 (8) Voimassa: Toistaiseksi Ilmailumääräys 1 (8) TRAFI/4841/03.04.00.00/2011 OPS M2-9 Antopäivä: 6.7.2011 Voimaantulopäivä: 1.8.2011 Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 6 ja 78 :n 4 momentti. Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot:

Lisätiedot

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Päätös 1 (6) Ami-säätiö Valimotie 8 00380 Helsinki Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Asianosainen Vireilletulo Kouluttajaksi hyväksyminen tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Ilmailumääräys OPS M6-1

Ilmailumääräys OPS M6-1 Liikenteen turvallisuusvirasto TRAFI/11541/03.04.00.00/2010 Ilmailumääräys OPS M6-1 Antopäivä: 9.7.2010 Voimassaoloaika: 15.7.2010 alkaen, toistaiseksi Säädösperusta: ilmailulaki (1194/2009) 6 :n 4 momentti

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti ampuma-aselain (1/1998) 25 :n 1 momentin ja 119 :n 1 momentin 3, 4, 6, 7 ja 8 kohdan nojalla muutetaan valtioneuvoston

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

EASAN LAUSUNNON LIITE 3/2013. KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu XXX

EASAN LAUSUNNON LIITE 3/2013. KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu XXX EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX EASAn lausunto 3/2013 [...](2013) XXX luonnos EASAN LAUSUNNON LIITE 3/2013 KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu XXX siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten

Lisätiedot

TraFi Liikenteen turvallisuusvirasto

TraFi Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi Liikenteen turvallisuusvirasto FE(A/H) 1 2012 YHTENAISTAMIS- / KERTAUSKURSSI 5.-6.11.2012 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. T~.~.K~.STUSLENTOTOIMIN~AA KOSKEVAT ~ TraFi Vertailu TRG Ml-S > JAR-FCL

Lisätiedot

Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71

Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 PerustelumuistioLUONNOS 1(5) Laatimisaika Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 1. Määräysten tausta ja säädösperusta... 1 2. Määräysten valmistelu... 1 3.

Lisätiedot