ENERGIAVIRASTO ENERGIMYNDIGHETEN KERTOMUS SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUDESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENERGIAVIRASTO ENERGIMYNDIGHETEN KERTOMUS SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUDESTA 2015 9.12.2015"

Transkriptio

1 ENERGIAVIRASTO KERTOMUS SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUDESTA

2 ENERGIAVIRASTO Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO TIIVISTELMÄ ENERGIANKULUTUS JA MARKKINAHINNAT Energiankulutus ja sähköntuotanto Vesivoimavarastojen kehitys pohjoismaissa Voimalaitospolttoaineiden hintakehitys Sähkön tukkuhinnan kehitys SÄHKÖN TARJONTA JA KYSYNTÄ Toteutunut sähkön tarjonta ja kysyntä talvella Sähkön kysyntä ja tuotantokapasiteetti Suomessa Kysyntä Sähköntuotantokapasiteetti Sähkön siirtoyhteydet Tehoreservi Suomen tehotase UUDET JA SUUNNITTEILLA OLEVAT SÄHKÖNTUOTANTO- JA RAJASIIRTOHANKKEET Sähköntuotantokapasiteetin kehitys Suomessa Sähköntuotantokapasiteetti ja sen kehitys Pohjoismaissa ja Baltiassa Rajasiirtokapasiteetin kehitys Ahvenanmaan merikaapeliyhteys Venäjän siirtoyhteys Rajasiirtoyhteyksien kehitys Pohjoismaiden ulkorajoilla... 29

3 ENERGIAVIRASTO 1 1 JOHDANTO Tässä raportissa on tarkasteltu sähkön tarjonnan ja kysynnän tasapainon kehitykseen Suomessa keskeisesti vaikuttavia asioita kuten energiankulutusta sekä sähköntuotantoja siirtokapasiteettia. Raportin keskeisin sisältö on arvio tulevan talvikauden kulutushuipusta, kulutushuipun aikana Suomessa käytettävissä olevasta sähköntuotantokapasiteetista, sekä tuontisähkön kapasiteetista. Lisäksi raportissa käsitellään lähivuosien kehitystä tuotantokapasiteetin ja siirtoyhteyksien osalta. Sähkön toimitusvarmuuteen liittyvien kysymysten seurantatehtävä annettiin Energiavirastolle vuonna 2004 samoin kuin sähköntuotantoa koskevien säännösten valvonta. Energia- ja ilmastopolitiikasta valmisteluvastuussa oleva työ- ja elinkeinoministeriö vastaa kuitenkin sähkönkäyttöä koskevista arvioista ja antaa tältä osin tarvittavat tiedot Energiavirastolle. Energiavirasto seuraa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa sähkön tarjonnan ja kysynnän tasapainon kehitystä Suomessa. Sähkömarkkinalain perusteella Energiavirasto saa tuotantokapasiteetin seurantaa varten kapasiteettia koskevat tiedot suoraan sähköntuottajilta. Voimalaitoskohtaisella seurannalla varmistetaan, että tuotantokapasiteettia koskevista muutoksista välittyy tieto myös viranomaisille. Energiavirasto julkaisee vuosittain tämän sähkön tuotantokapasiteetin sekä sähkön tarjonnan ja kysynnän tasapainon kehitystä koskevan kertomuksen sekä huolehtii näihin tehtäviin liittyvistä EU-tason tiedonantovelvoitteista. Sähköverkkoliiketoiminnan kehitys, sähköverkon toimitusvarmuus ja valvonnan vaikuttavuus julkaistaan omassa raportissaan.

4 ENERGIAVIRASTO 2 2 TIIVISTELMÄ Tässä dokumentissa käsitellään monien lukujen osalta kokonaisuutena vuotta Dokumentissa on esitetty myös kuluvan vuoden 2015 tietoja siltä osin kuin se on mahdollista sekä arvioitu tulevaa talvikautta Energiaviraston toimitusvarmuusraportin pääpaino on Suomen tehotasapainon seurannassa. Energiavirasto arvioi ensi talven kulutushuipun aikana käytettävissä olevan sähköntuotantokapasiteetin olevan MW. Talvikauden kulutushuipun tehontarpeeksi kylmänä talvena on arvioitu noin MW. Kulutushuippu, eli koko talvikauden suurimman kulutustunnin aikana vallitseva tehontarve on vahvasti riippuvainen talvikauden pakkasjaksojen lämpötilasta, sekä niiden pituudesta. Kulutushuipun aikaisen sähkönkulutuksen arvioidaan olevan noin MW suurempi kuin käytettävissä oleva tuotantokapasiteetti Suomessa. Tämä sähköntuotantovaje voidaan kattaa sähköntuonnilla muista Pohjoismaista, Virosta ja Venäjältä, sillä siirtokapasiteetti on riittävä. Siirtoyhteyksien tuontikapasiteetti tulevalle talvikaudelle on yhteensä noin MW. Talvikaudella käytettävissä oleva kotimainen tuotantokapasiteetti on noin 900 MW edellistalvea pienempi. Kapasiteetin lasku johtuu lauhdevoimalaitosten sulkemisista heikon kannattavuuden sekä ympäristölupien päättymisen (ns. LCP-Asetus 1 ) takia. Talvikauden kulutushuippu MWh/h oli alhaisin sitten vuoden Alhainen huippukulutus johtui paljolti leudosta talvesta. Sähkön kulutuksella painotettu keskilämpötila Suomessa kulutushuipputunnilla oli -15 C eikä pitkiä kovia pakkasjaksoja esiintynyt eteläisessä Suomessa. Vuoden 2014 sähkön kokonaiskulutus oli noin 83,4 TWh, josta tuontisähkön osuus oli 18,1 TWh (21,5 %). Sähkönkulutuksen kasvu on pysähtynyt viime vuosina, ja huippuvuodesta 2007 (90,4 TWh) kulutus on laskenut yli 7 %. Alkuvuoden 2015 aikana sähkönkulutus on laskenut edelliseen vuoteen verrattuna. Tammi-lokakuussa sähköä kulutettiin 67,5 TWh (68,0 TWh 2014 vastaavana aikana). Vuonna 2014 Sähkön nettotuonti Ruotsista kasvoi edellisvuoteen nähden, ollen 18,2 TWh ( ,5 TWh). Toisaalta sähkön tuonti Venäjältä laski ja vienti Viroon kasvoi. Vuoden 2015 aikana sähkön nettotuonti on laskenut lokakuun 2015 loppuun mennessä vuoden takaisesta noin 8 %. Tuonti on kokonaisuudessaan pysynyt samalla tasolla, kun tuonti Ruotsista on hieman laskenut ja Venäjältä kasvanut. Vienti on kasvanut vuoden takaisesta, johtuen lähinnä viennistä Viroon, tästä on seurannut muutos nettotuonnissa. Nord Pool Spot:ssa Suomen aluehinnan keskiarvo vuonna 2014 oli 36,0 euroa/mwh (41,2 euroa/mwh 2013). Vuonna 2015 (tammi-marraskuu) Suomen aluehinta on ollut keskimäärin 29,9 euroa/mwh, järjestelmähinta on vastaavalla ajanjaksolla ollut 21,2 euroa/mwh. Suomen hinta on siis eronnut tästä järjestelmähinnasta keskimäärin lähes 1

5 ENERGIAVIRASTO 3 9 euroa/mwh. Tämä aluehintaero johtuu lähinnä Suomen ja Ruotsin välillä olevien siirtoyhteyksien kapasiteetin riittämättömyydestä. Alkuvuonna 2014 Suomen ja Viron välillä otettiin kaupalliseen käyttöön uusi rajasiirtoyhteys Estlink 2, joka kasvatti Suomen ja Viron välistä siirtokapasiteettia 650 MW:lla. Siitä lähtien Suomen ja Viron välinen kokonaissiirtokapasiteetti on ollut 1000 MW. Suomen ja Ruotsin välisen Fenno-Skan1 -yhteyden teho päätettiin rajoittaa kesällä 2014 pysyvästi 400 MW:iin (550 MW). Suomen ja Ruotsin välinen siirtokapasiteetti on nyt kokonaisuudessaan MW. Vuonna 2014 Suomen ja Ruotsin välisten siirtojohtojen käytettävyys 2 oli 93-97%, Suomen ja Viron 83-87% sekä Suomen ja Venäjän 91 %. Merkittävimmät häiriöt rajasiirtoyhteyksissä tapahtuivat Suomen ja Ruotsin välisillä Fenno-Skan tasasähköyhteyksillä sekä Suomen ja Viron välisillä yhteyksillä. Fenno-Skan tasasähköyhteyksillä oli vuoden 2014 aikana 17 ja Estlink yhteyksillä 14 käyttöhäiriötä. Vuonna 2015 marraskuun puoliväliin mennessä Fennoskaneilla oli ollut 12 häiriötä ja Estlinkeillä 13. Sähkönsiirto Suomesta Venäjälle on ollut mahdollista joulukuusta 2014 alkaen. Ensimmäisen kerran sähköä siirrettiin kaupallisesti Suomesta Venäjälle Suomen ja Venäjän välisen sähkökaupan suoran kaupan 140 MW kapasiteetin allokointi on annettu kesästä 2015 alkaen sähköpörssille Suomen ja Venäjän välisen siirron tarjousalueelle. Bilateraalikaupan kapasiteetti Venäjältä Suomeen on MW, sähkönsiirron kokonaiskapasiteetti on 1400 MW. Suomen ja Venäjän väliselle 400 kv sähkönsiirrolle otettiin kesällä myös käyttöön ns. dynaaminen tariffi lisäämään sähkönsiirtoa Venäjän ja Suomen välillä. Kotimaisen sähköntuotantokapasiteetin kannalta lähivuosien merkittävin lisäys on Olkiluodon kolmannen ydinvoimalaitosyksikön valmistuminen. Tällä hetkellä ydinvoimalaa rakennuttava Teollisuuden Voima Oyj arvioi, että laitosyksikön säännöllinen sähköntuotanto alkaa loppuvuodesta Olkiluodon lisäksi lähivuosien aikana on valmistumassa vesivoimalaitosten tehonkorotuksia joitakin kymmeniä megawatteja. Yhdistettyyn sähkön ja lämmöntuotantoon on valmistumassa muutamia investointeja. Näistä merkittävin on Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehdas. Tuulivoimarakentaminen on toistaiseksi vilkasta ja tulevien vuosien aikana uutta tuulivoimaa on valmistumassa runsaasti. Markkinaehtoisia investointeja puhtaasti sähköntuotantoon (ydinvoimaa lukuun ottamatta) ei ole käytännössä ollut viime vuosina, eikä muutosta ole nähtävissä myöskään lähivuosina. 2 Käytettävyysarvot esittävät sähkömarkkinoille annetun siirtokapasiteetin koko vuoden prosentuaalista osuutta yhteyden maksimisiirtokapasiteetista.

6 Mtoe ENERGIAVIRASTO 4 3 ENERGIANKULUTUS JA MARKKINAHINNAT 3.1 Energiankulutus ja sähköntuotanto 3 Energian kokonaiskulutus Suomessa vuonna 2014 oli noin 372 terawattituntia (386 terawattituntia vuonna 2013). Kokonaiskulutus siis laski yli 2 %, ollen matalin sitten vuoden Vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla energiankokonaiskulutus on laskenut noin 4,5 % edellisvuoteen nähden. Fossiilisista tuontipolttoaineista öljyn ja maakaasun kulutus jatkoi aiempien vuosien mukaisesti laskuaan vuonna Vuoden 2013 kulutusmääristä öljyn kulutus laski noin 3 %, ja maakaasun noin 14 %. Turpeen käyttö kasvoi edellisvuoteen verrattuna noin 9 %. Hiilen kulutus laski noin 11 % ja puupolttoaineiden yhteiskulutus väheni noin 2 %. Vesivoimalla tuotetun energian määrä kasvoi noin 4 %. Energiasektorin fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käytön hiilidioksidipäästöt (CO2- päästöt) Suomessa laskivat ja olivat noin 45 miljoonaa tonnia (47,5 miljoonaa tonnia vuonna 2013). Kuvassa 1 on esitetty eräiden polttoaineiden kulutus Suomessa vuosina Öljy Hiili Maakaasu Turve Puupolttoaineet Kuva 1. Polttoaineiden kulutus Suomessa (hiili sisältää koksin, masuuni- ja koksaamokaasun, lähde: Tilastokeskus). Sähkönkulutukseen liittyviä tunnuslukuja: Vuonna 2014 sähkön kulutus Suomessa laski noin 1,0 % ollen noin 83,4 TWh. (83,9 TWh vuonna 2013). Lämpötilakorjattu sähkön kokonaiskulutus oli noin 84,9 TWh (85,2 TWh vuonna 2013). Sähköä tuotettiin Suomessa 65,4 TWh (68,2 TWh vuonna 2013). Kotimainen sähköntuotanto siis väheni 2,8 TWh, mikä vastaa noin 4,1 %. 3 Tilastokeskus

7 TWh ENERGIAVIRASTO 5 Suomeen tuotiin sähköä vuonna 2014 noin 18,1 TWh, mikä on noin 15 % enemmän aiempaan vuoteen verrattuna (15,7 TWh vuonna 2013). Sähkön nettotuonnin osuus kokonaiskulutuksesta oli noin 21,5 % (16 % vuonna 2013). Ruotsista tuodun sähkön määrä vuonna 2014 oli n. 18,2 TWh (12,4 TWh vuonna 2013). Tuontisähkön määrän nousua selittää osaltaan edellisvuotta parempi vesitilanne ja sen aiheuttama hintojen lasku Norjassa ja Ruotsissa. Sähkön vienti Viroon kasvoi merkittävästi vuonna 2014 n. 3,5 terawattituntiin (1,5 TWh vuonna 2013), mikä johtui erityisesti Estlink2 yhteyden käyttöönottamisesta. Venäjältä tuodun sähkön määrä laski, ollen noin 3,4 TWh (4,7 TWh vuonna 2013). Vesivarastojen kasvaminen pohjoismaissa parantaa vesivoiman tarjontaa laskien tuontisähkön markkinahintaa Suomessa. Tuulivoiman tuotanto kasvoi, johtuen lisääntyneestä kapasiteetista. Edellä mainittujen syiden seurauksena lauhdesähkön osuus laski selvästi. Sähkön hankinta vuosina on esitetty kuvassa 2. Taulukossa 1 on esitetty Suomen sähkön hankinta tuotantomuodoittain vuosina Nettotuonti Tavallinen lauhdevoima Tuulivoima Vesivoima Sähkön ja lämmön yhteistuotanto Ydinvoima Kuva 2. Sähkön hankinta tuotantomuodoittain Suomessa (lähde: Tilastokeskus). Taulukko 1. Sähkön hankinta ja kulutus vuosina (lähde: Tilastokeskus). Sähkön hankinta ja kulutus (GWh) Nettotuonti Tavallinen lauhdevoima Tuulivoima Vesivoima Sähkön ja lämmön yhteistuotanto Ydinvoima Yhteensä (Kokonaiskulutus Suomessa)

8 % ENERGIAVIRASTO 6 Vuoden 2014 aikana toteutuneet sähkön siirtomäärät eri yhteyksillä on esitetty taulukossa 2. Sähkön siirtoyhteyksissä esiintyi vuoden 2014 ja talvikauden aikana yksittäisiä häiriöitä, mutta niiden merkitys markkinoille oli vähäinen. Venäjän yhteydellä merkittäviä häiriöitä ei tapahtunut lainkaan. Pohjois-Ruotsin vaihtosähköyhteydellä oli muutamia häiriöitä. Eniten häiriöitä vuonna 2014 tapahtui Fennoskan (17 kpl) ja Estlink (14 kpl) tasasähköyhteyksillä. Taulukko 2. Rajan yli siirretty sähkö 2014 Yhteys Tuonti (TWh) Vienti (TWh) Ruotsi (SE1, SE3) 18,2 - Venäjä (RU) 3,4 - Viro (EE) 0 3,5 Nolla tarkoittaa, että siirtoa on ollut, mutta se pyöristyy nollaan ja viiva tarkoittaa, ettei kyseistä siirtoa ole tapahtunut lainkaan. Lähde: Tilastokeskus. 3.2 Vesivoimavarastojen kehitys pohjoismaissa Pohjoismaissa vesivoimavarastojen täyttymisasteella on merkittävä vaikutus sähkön hintaan. Vaikutus on entisestään korostunut viime vuosina samalla kun siirtoyhteyksiä maiden välillä on parannettu. Pohjoismaiden vesivoimavarastojen maksimikapasiteetti on noin 121 TWh. Merkittävimmät vesivoimavarastot sijaitsevat Norjassa ja Ruotsissa. Suomen vesivoimavarastojen maksimikapasiteetti on edellä mainittuihin maihin verrattuna vähäinen (noin 5,5 TWh). Suurin osa Suomen vesivoimalaitoksista onkin niin kutsuttuja run-of-the-river tyyppisiä jokivesivoimalaitoksia, joiden veden varastointimahdollisuudet ovat heikot. Suomen vesivoimavarastojen täyttymisasteen vaikutus sähkön hintaan pohjoismaisessa sähköpörssissä onkin siksi hyvin pieni Mediaani Kuva 3. Vesivoimavarastojen täyttymisaste Pohjoismaissa (%) viikoittain. 100 % vertailuarvona käytetty : GWh. Mediaaniarvot vuosilta (lähde: Nord Pool Spot).

9 ENERGIAVIRASTO 7 Vuoden 2014 vesitilanne pysyi melko hyvänä, vaikka loppuvuodesta se oli mediaanin alapuolella. Kuluvan vuoden vesitilanne on jatkunut vuoden 2014 arvoja parempana, vaikka lumien sulaminen Norjan vuorilla ajoittui keväällä normaalia myöhempään. 3.3 Voimalaitospolttoaineiden hintakehitys Suomessa erityisesti lauhdesähköntuotannossa käytettävän kivihiilen hinta pysyi melko vakaana vuoden 2014 ajan. Myös jyrsinturpeen ja metsähakkeen hinta pysyivät melko vakaana. Maakaasun hinta jatkoi laskuaan ja vuoden 2014 jälkimmäisellä puoliskolla sekä 2015 vuoden alussa maakaasun hinta putosi merkittävästi raakaöljyn hinnan laskiessa. Kuvassa 4 on esitetty eräiden polttoaineiden hintakehitys sähköntuotannossa vuodesta 2005 lähtien 4. Kuva 4. Tyypillisten voimalaitospolttoaineiden hintoja sähköntuotannossa. (Lähde: Tilastokeskus) Vuonna 2014 päästöoikeuksien spot-hinnat olivat noususuunnassa, vaihdellen välillä 4,35-7,36 / tco2 (EXC/ICE). Vuonna 2015 hintojen nousu on jatkunut melko tasaisena, vaihdellen välillä 6,41-8,65 /tco2 (lokakuu 2015 mennessä). Kuvassa 5 on esitetty päästöoikeuksien (spot EUA EXC/ICE) hintakehitys vuodesta 2009 vuoden 2015 lokakuuhun. 4 Tilastokeskus

10 /t CO2 ENERGIAVIRASTO Kuva 5. Päästöoikeuksien hintakehitys spot-kaupassa (lähde: Reuters) 3.4 Sähkön tukkuhinnan kehitys Sähkön tukkumarkkinoilla käydään sekä pörssikauppaa pohjoismaisessa sähköpörssissä Nord Pool Spotissa että kahdenvälistä niin kutsuttua OTC-kauppaa (Over The Counter) ohi sähköpörssin. Muihin pohjoismaihin verrattuna pörssikaupan osuus Suomessa on ollut hieman pienempi, mutta kasvussa. Vuonna 2014 noin 63 % Suomessa kulutetusta sähköstä kulki Nord Pool Spotin kautta. Vuoden 2013 osuus oli noin 60 %. Sähköpörssin tärkeimpiä tehtäviä on muodostaa viitehinta tukkusähkölle. Pohjoismaiset markkinat on jaettu hinta-alueisiin. Hinta-alueiden tarkoitus on heijastella sähköverkon fyysisiä siirtorajoituksia siten, että rajoitukset tulevat näkyviksi markkinaosapuolille. Suomi muodostaa yhden hinta-alueen, mutta esimerkiksi Norja on jaettu viiteen hinta-alueeseen. Sähköpörssissä lasketaan myös niin kutsuttu järjestelmähinta, joka on teoreettinen hinta koko pohjoismaiselle alueelle tilanteessa, jossa sähköverkon siirtorajoitukset eivät vaikuttaisi hinnanmuodostukseen. Mitä lähempänä eri hinta-alueiden hinnat ovat järjestelmähintaa, sitä vähemmän sähkön siirtoverkko rajoittaa hinnanmuodostusta pohjoismaissa. Vuosi 2014 Sähkön hinta sähköpörssissä vuonna 2014 oli matalampi kuin vuonna 2013 paremmasta vesitilanteesta ja tuetun tuulivoimatuotannon kasvusta johtuen. Koko vuoden tuntihintojen keskiarvo 2014 Suomen hinta-alueella oli 36,02 /MWh (41,16 /MWh vuonna 2013). Järjestelmähinnan vuosikeskiarvo oli 29,61 /MWh (38,10 /MWh vuonna 2013). Suomen aluehinnan ja järjestelmähinnan välinen hintaero (FI-SYS) vuonna 2014 kaksinkertaistui edellisvuoteen nähden ja oli keskimäärin 6,41 /MWh (3,06 /MWh vuonna 2013). Suomen hinta alueen hintaero Ruotsin SE1 alueeseen oli keskimäärin 4,60 /MWh ja SE3 hinta-alueeseen 4,40 /MWh, hinnan ollessa Ruotsissa edullisempi. Viroon nähden Suomessa sähkö oli keskimäärin 1,59 /MWh edullisempaa.

11 ENERGIAVIRASTO 9 Vuonna 2014 esiintyi muutamia merkittäviä hintapiikkejä. Suomen hinta-alueen vuoden korkein tuntihinta Elspot-markkinalla saavutettiin 29.12, 200,05 /MWh. Sähkön kulutus Suomessa oli tuolloin MWh/h ja järjestelmähinta oli tuolloin 67,59 /MWh, joka oli myös vuoden kallein järjestelmähinta. Ruotsin tasasähköyhteyden tehosta oli tuolloin pois käytöstä 400 MW. Kyseessä oli pakkaspäivä, joka oli ensimmäinen arkipäivä pitkien pyhien jälkeen. Suomen oma sähköntuotanto oli MWh/h; kyseisen talven tuotantohuipputunnilla Suomen oma sähköntuotanto oli reilu 600 MWh/h enemmän. Myös kesällä 2014 koettiin hintapiikkejä, joista korkein tapahtui , 120,9 /MWh. Saman tunnin järjestelmähinta oli vain 33,63 /MWh. Tuolloin monia yli 100 MW voimaloita oli vuosihuollossa tai vikaantuneena samanaikaisesti Suomessa, yhteensä yli MW. Lisäksi Ruotsissa lähes MW sähköntuotantoa ei ollut käytettävissä. Myös Estlink yhteydessä oli muutaman sadan MW:n tuontirajoitus Virosta Suomeen kyseisenä ajankohtana. Vuonna 2014 Suomen tuntihinta oli 3.11 alimmillaan 1,95 /MWh. Alhaisimmillaan järjestelmähinta kävi vuonna : 2 /MWh. Säätösähkön osalta hinta kävi vuonna 2014 korkeimmillaan 500 /MWh tammikuussa ja marraskuussa. Vuosi 2015 (1-11/2015) Vuonna 2015 marraskuun loppuun mennessä järjestelmähinta on toteutunut entistä edullisempana 21,17 /MWh, mutta hintaero Suomen aluehinnan ja järjestelmähinnan välillä on kasvanut entisestään johtuen rajasiirron pullonkauloista erityisesti Suomen ja Ruotsin välillä. Suomen aluehinnan keskiarvo on ollut 29,95 /MWh. Suomen aluehinnan ja järjestelmähinnan välinen hintaero marraskuun loppuun mennessä on ollut keskimäärin 8,78 /MWh. Vuonna 2015 toistaiseksi (marraskuun loppuun mennessä) suurin hintapiikki Suomessa tapahtui 23.11, jolloin tuntihinta oli korkeimmillaan 150,06 /MWh. Tuolloin Ruotsissa oli useita ydinvoimalaitoksia pois käytettävistä ja tuulivoiman tuotanto oli heikkoa. Vuoden 2015 korkein järjestelmähinta on ollut myöskin 23.11, 69,94 /MWh Suomen aluehinta oli korkeimmillaan 149,95 /MWh. Kyseisellä viikolla oli useampi hintapiikki, ja ne johtuivat erityisesti Ruotsin vaihtosähköyhteyden huoltotöistä: MW Suomen ja Pohjois-Ruotsin välisestä siirtokapasiteetista oli poissa käytöstä huoltotöiden vuoksi. Järjestelmähinta vastaavalla Suomen hintapiikki tunnilla oli 21,48 /MWh. Vuoden 2015 heinäkuussa pohjoismaissa esiintyi poikkeuksellisen alhaisia tuntihintoja. Edullisin sähköntuntihinta nähtiin , jolloin Suomen aluehinta edullisimmillaan oli ainoastaan 1,03 /MWh ja järjestelmähinta 1,15 /MWh. Vuoden 2015 aikana säätösähkömarkkinoilla edellisvuoden korkein hinta on ylitetty jo useamman kerran ja toistaiseksi korkein hinta on ollut 2000 /MWh syyskuun lopussa.

12 1/2012 3/2012 5/2012 7/2012 9/ /2012 1/2013 3/2013 5/2013 7/2013 9/ /2013 1/2014 3/2014 5/2014 7/2014 9/ /2014 1/2015 3/2015 5/2015 7/2015 9/ /2015 /MWh ENERGIAVIRASTO 10 Säätösähkötarjouksia on ollut tarjolla niukasti kysyntään nähden korkeiden säätösähkötuntien aikana. Joustamattoman kapasiteetin kasvu ja joustavan kapasiteetin lasku voi näkyä myös negatiivisena sähkönhintana. Suomessa negatiivisia hintoja nähtiin Intraday-markkinalla (Elbas) Vuonna 2013 Suomen ja Viron hinta-alueet olivat yhtenäisiä 69 % ajasta, vuonna % ajasta ja vuonna 2015 marraskuun loppuun mennessä 87 % ajasta. Vastaavasti Suomen hinta-alue oli yhtenäinen Ruotsin hinta-alueiden SE1, SE2 ja SE3 kanssa vuoden 2015 marraskuun loppuun mennessä ainoastaan 49 % ajasta (52 % vuonna 2014 ja 81 % vuonna 2013). Suomen ja Ruotsin hinta-alueiden yhtenäisyys on huomattavasti aiempia vuosia alhaisempia, esimerkiksi vuonna 2010 Suomi ja Ruotsi (koko Ruotsi) olivat samaa hintaaluetta 94 % ajasta. Alueiden välinen siirtokapasiteetti erityisesti vuosina 2014 ja 2015 ei ole ollut riittävä vastaamaan kysyntään, mikä on johtanut hinta-alueiden eriytymiseen. Vuonna 2015 marraskuun loppuun mennessä aluehintaerot ovat olleet: FI-SE3 7,7 eur/mwh ja FI-SE1 8,5 eur/mwh. Pullonkaulatuloja onkin kertynyt kokonaisuudessaan huomattavasti aiempaa enemmän: 79,2 miljoonaa euroa Suomen ja Ruotsin rajalta ja 4,1 miljoonaa euroa Suomen ja Viron rajalta (Fingridin osuus, marraskuun loppuun mennessä). Yhteensä pullonkaulatuloja on kuluvana vuonna siis kertynyt 83,3 miljoonaa euroa, kun vuonna 2014 niitä kertyi yhteensä 51,2 miljoonaa euroa ja ,8 miljoonaa euroa. Kuvassa 6 on esitetty Nord Poolin kuukausittaiset sähkön keskihinnat aikavälillä tammikuu 2012 marraskuu 2015 sekä kuvassa 7 tunneittain Suomen aluehinta aikaväliltä tammikuu marraskuu ,00 50,00 40,00 Järjestelmä Suomi 30,00 20,00 10,00 0,00 Kuva 6. Nord Poolin kuukausittaiset järjestelmähinnat ja Suomen aluehinnat (lähde: Nord Pool Spot)

13 /MWh ENERGIAVIRASTO Suomi Kuva 7. Nord Pool Spotin tunnittaiset Suomen aluehinnat (lähde: Nord Pool Spot).

14 ENERGIAVIRASTO 12 4 SÄHKÖN TARJONTA JA KYSYNTÄ 4.1 Toteutunut sähkön tarjonta ja kysyntä talvella Talvikaudella sähkönkulutus saavutti tuntikeskitehona huippuarvon torstaina klo 8-9, jolloin Fingrid Oyj:n määrittämä kulutus Suomessa oli MWh/h. Edellistalven kulutushuippu oli MWh/h. Kuvassa 8 on esitetty sähkönkulutus, sähköntuotanto ja hintatietoja huippukulutusviikolla. Kulutushuippu on merkitty kuvassa katkoviivalla. Kulutushuipun aikana Suomessa tuotettiin sähköä MW:n keskituntiteholla, ja sähköä tuotiin naapurimaista noin MW:n keskituntiteholla. Sähkön aluehinta Suomessa tällä tunnilla oli 47,25 /MWh. Alueellisella kulutuksella painotettu lämpötila Suomessa oli kulutushuipputunnilla -15 astetta (edellistalven huipussa -17 astetta). Siirtoyhteyksissä ei ollut häiriöitä kulutushuipputunnilla. Sähkön riittävyys ei ollut kulutushuipun aikana vaarassa. Siirtoyhteyksistä Suomen ja Ruotsin välistä yhteyttä käytettiin sähkön tuontiin lähes maksimikapasiteetilla, mutta Venäjän ja Viron siirtoyhteyksissä oli vielä vapaata kapasiteettia. Kulutushuippuhetkellä Suomesta vietiin sähköä Viroon. Kulutushuipputunnilla Suomessa olisi ollut saatavilla vielä omaa tuotantokapasiteettia vesivoimassa ja teollisuuden yhteistuotantolaitoksilla. Tehoreservinä olevat voimalaitokset olivat talvikaudella tehoreservilain mukaisessa 12 tunnin käyttövalmiudessa, mutta niitä ei kuitenkaan tarvinnut ottaa käyttöön kulutushuipun tai koko talven aikana. Rajayhteyksissä ei ollut kulutushuipun aikana häiriöitä, mutta kulutushuippuviikolla Estlink 1 oli muutaman tunnin poissa käytöstä häiriön takia. Talven korkein ylössäätöhinta 1000 /MWh oli , jolloin voimalaitoksia irtosi verkosta noin 400 MW ja ylössäätöä tehtiin 160 MWh. Merkittävin voimalaitoksen vikaantuminen oli Olkiluodon 2 yksikön generaattorin vikaantuminen , tämän vuoksi 880 MW sähkötehoa oli poissa käytettävistä. Energiavirasto oli arvioinut syksyllä 2014 talven laskennalliseksi kulutushuipuksi MW. Toteutunut kulutushuippu ( MWh/h) jäi kuitenkin noin MW (10%) tätä arviota pienemmäksi. Alhaiseen kulutushuipun määrään vaikutti suurelta osin tyypillistä kulutushuipputuntia huomattavasti alhaisempi lämpötila. Kaikkien aikojen korkein sähkönkulutuksen keskituntitehomäärä Suomessa on saavutettu klo 7-8, jolloin teho oli MW 6. Kuvassa 8 on esitetty talven kulutushuippuviikon sähkön tuotanto, kulutus ja hinta. 5 Fingrid Oyj 6 Energiateollisuus ry

15 : : : : : : : : : : : : : :00 MWh/h /MWh ENERGIAVIRASTO , , , , , , , , , Sähkön kulutus (MWh/h) Sähkön tuotanto (MWh/h) Sähkön hinta Kuva 8. Sähkönkulutus ja -tuotanto Suomessa sekä Suomen aluehinta Elspot-markkinalla viikolla 4/2015. Kulutushuippu merkitty kuvaan katkoviivalla. (lähde: Fingrid Oyj, Nord Pool Spot). Talvella yhteenlaskettu kotimainen sähköntuotanto oli korkeimmillaan klo ollen noin MWh/h (edellistalven tuotantohuippu oli MWh/h). Tehoreservijärjestelmään kuuluvia voimalaitoksia, joiden yhteisteho oli 365 MW, ei käynnistetty talvikaudella Energiaviraston arvion mukaan talvikaudella kulutushuipun aikana kotimaista tuotantokapasiteettia olisi laskennallisesti vielä ollut otettavissa tuotantoon noin 1200 MW (ilman järjestelmäreservejä). Lähihistorian korkein tuotantohuippu on helmikuulta 2007, MWh/h. Kuva 9 esittää vuoden 2014 tuotetun sähkön jakauman polttoaineittain ja kuva 10 sähköntuotantokapasiteettia polttoaineittain. Tuulivoiman osuus tuotantokapasiteetista kasvoi noin prosenttiyksikön verrattuna aiempaan vuoteen, ja sen osuuden odotetaan kasvavan merkittävästi tulevina vuosina.

16 ENERGIAVIRASTO 14 SÄHKÖNTUOTANTO 2014; 65,4 TWH Maakaasu; 8,0 % Kivihiili; 12,5 % Öljy; 0,3 % Vesivoima; 20,2 % Tuulivoima; 1,7 % Turve; 4,5 % Ydinvoima; 34,7 % Biomassa; 16,9 % Jäte; 1,2 % Kuva 9. Sähköntuotanto polttoaineittain vuonna 2014 (TWh) (lähde: Energiateollisuus ry). TUOTANTOKAPASITEETTI VUODEN 2015 ALUSSA Öljy; 9,9 % Vesivoima; 18,9 % Kivihiili; 16,4 % Tuulivoima; 3,8 % Maakaasu; 10,0 % Turve; 11,4 % Biomassa; 11,9 % Ydinvoima; Jäte; 1,2 % 16,5 % Kuva 10. Sähköntuotantokapasiteetti (asennettu nimellisteho, ei sisällä käyttövalmiudesta poistettua kapasiteettia) polttoaineittain vuoden 2015 alussa(lähde:energiavirasto) Rajasiirtoyhteyksien toiminta huippukulutusviikolla on esitetty kuvassa 11. Kulutushuipun aikaan Suomeen tuotiin sähköä Ruotsista ja Venäjältä ja sähköä vietiin Viroon.

17 MWh/h ENERGIAVIRASTO , ,00 500,00 0,00-500, , , , , , Venäjä Viro Norja Ruotsi Kuva 11. Mitattu sähkön siirto Suomeen (-) ja suomesta (+) huippukulutusviikolla. Kulutushuippu merkitty kuvaan katkoviivalla (Lähde: Fingrid Oyj). 4.2 Sähkön kysyntä ja tuotantokapasiteetti Suomessa Energiavirasto ylläpitää tietoja Suomessa sijaitsevista voimalaitoksista. Laitostiedot Energiavirasto saa sähkömarkkinalain mukaisesti voimalaitosten haltijoilta. Tarkemmin tietoa voimalaitosrekisteristä on saatavilla Energiaviraston internet-sivuilta. Sähkön kulutushuiput ajoittuvat talvikaudelle, kun suuri osa sähköenergiasta kuluu lämmitykseen. Kulutushuipun sähkönkulutus on vahvasti riippuvainen vallitsevasta säästä. Sähköntuotannon todelliset kapasiteetit kulutushuipun aikana on arvioitu aiempien vuosien toteumien mukaisilla kertoimilla, voimalaitosrekisterin tietojen perusteella sekä muiden käytettävissä olleiden selvitysten perusteella. Määrissä huomioidaan tuotantolaitosten todennäköinen käytettävyys. Järjestelmäreservi on jätetty arvion ulkopuolelle. Tuotantohuiput eivät tyypillisesti tapahdu samalla tunnilla kun kotimainen kulutus on suurimmillaan. Viime vuosina tuotantohuippu on ollut arvioitua kapasiteettia pienempi. Keskeisin syy siihen, miksi kotimainen tuotantohuippu ei yllä kapasiteetin maksimimäärään on tuontisähkön saatavuus. Kulutushuippujen aikana sähköä on ollut mahdollista tuoda kilpailukykyisempään hintaan naapurimaista. Tällöin kallein käytettävissä ollut kotimainen tuotantokapasiteetti on korvautunut tuontisähköllä eikä kaikkea kotimaista tuotantokapasiteettia ole kannattanut ottaa käyttöön, vaikka kapasiteettia muutoin teknisesti olisikin ollut käytettävissä. Taulukossa 3 on yhteenveto viime vuosien kulutushuipuista, toteutuneesta kotimaisesta tuotannosta kulutushuipputunnilla ja koko vuoden tuotantohuipuista.

18 ENERGIAVIRASTO 16 Taulukko 3. Yhteenveto viime vuosien toteutuneista kulutushuipuista, kotimaisesta tuotannosta kulutushuipputunnilla ja koko vuoden tuotantohuipuista (Lähde: Fingrid). *Marraskuuhun 2015 mennessä Vuosi Kulutushuippuvuorokausi Kulutushuippu MWh/h Tuotanto kulutushuipputunnilla MWh/h Vuoden tuotantohuippu MWh/h * Kysyntä Alkuvuoden 2015 aikana sähkönkulutus on laskenut edelliseen vuoteen verrattuna. Tammi-syyskuussa sähköä kulutettiin noin 60,3 TWh, kun edellisen vuoden vastaavana aikana kokonaiskulutus oli 60,8 TWh. Liukuvan 12 kuukauden kulutus oli syyskuun lopussa laskenut noin 0,2 %, mikä selittyy osittain keskimääräistä lämpimämmillä sääoloilla. Vuoden 2015 ensimmäisten kolmen kvartaalin sähkönkulutuksen perusteella koko vuoden 2015 kulutus näyttäisi jäävän noin 83 TWh tasolle. Sähkönkulutuksen kulutushuippu on arvio siitä, mikä on sähkönkulutuksen määrä koko talvikauden suurimman kulutustunnin aikana. On keskeistä ymmärtää, että tämä kulutushuippu on koko talvikauden aikana hetkellisesti tarvittava maksimiteho. Vuoden aikana vallitsevat tyypilliset tehontarpeet ovat maksimiarvoa huomattavasti alempana. Suomen sähköntuotannon pysyvyyskäyrä esittää, kuinka monta tuntia vuodessa tietty tehomäärä Suomessa vaaditaan. Kuvassa 12 on esitetty tehon pysyvyyskäyrä vuosilta

19 ENERGIAVIRASTO 17 MW Kuva 12. Tehon pysyvyyskäyrä Suomessa Talvikauden kulutushuipun arvioksi arvioidaan kylmänä talvena noin MW. Arvio perustuu edellisvuosien huippukulutuksiin, niiden aikana vallinneisiin lämpötiloihin ja sähkönkulutuksessa tapahtuneisiin muutoksiin edellisvuosiin verrattuna. Arviota tarkastellessa on tärkeätä ymmärtää, että kulutushuippu on vahvasti riippuvainen talvikauden pakkasjaksojen lämpötilasta, sekä niiden pituudesta. Todellinen kulutushuippu saattaa siis jäädä huomattavasti tämän laskennallisen arvon alapuolelle. Myös kantaverkonhaltija Fingrid on arvioinut tulevan talvikauden kulutushuipuksi MW. Energiavirasto ei arvioi sähkönhuippukulutuksen kehitystä tuleville vuosille. Aiemmin arvio on perustunut Työ- ja elinkeinoministeriön energia- ja ilmastostrategiaan, jota ollaan parhaillaan päivittämässä ja se on tarkoitus julkaista vuoden 2016 lopulla Sähköntuotantokapasiteetti h/vuosi Energiavirasto ylläpitää voimalaitosrekisterin tietoja voimalaitosten haltijoiden ilmoitusten perusteella. Virasto saa tietoja uusista voimalaitoshankkeista myös uusiutuvan energian tuotantotukijärjestelmään liittyvien ennakkoilmoitusten muodossa. Vuoden 2015 aikana Suomessa valmistuu ja on jo valmistunut lukuisia tuulivoimaloita yhteisteholtaan noin 400 MW. Lisäksi on valmistunut yhden vesivoimalaitoksen tehonkorotus. Virastolle on ilmoitettu Tahkoluodon ja Kristiina 2 hiililauhdevoimalaitosten sulkemisesta. Laitokset ovat yhteisteholtaan noin 470 MW. Lisäksi ympäristölupa (LCP-asetus 7 ) päättyy usealta laitokselta (suurimmat Kristiina 1 ja Vaskiluoto 3) ja tämän vuoksi sähköntuotanto loppuu tai vähenee yhteensä noin 475 MW. 7 Valtioneuvoston asetus suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta;

20 ENERGIAVIRASTO 18 Yhteensä tuotantokapasiteettia siis poistuu yli 900 MW(poistuvien laitosten tuntiteho kulutushuippuna 100 %:n käytettävyydellä, tuulivoima 6% nimellistehosta 8 ). Asennettu tuotantokapasiteetti on määritetty laskemalla yhteen kaikkien Energiavirastolle ilmoitettujen voimalaitosten koneistojen tehot. Voimalaitoksissa varalla olevia koneistoja ei ole laskettu mukaan. Laitoksen asennettu teho on määritetty turbiinin nimellistehon tai generaattorin nimellispätötehon perusteella siten, että näistä arvoista on käytetty pienintä arvoa. Maksimaalinen sähköteho on saatu laskemalla yhteen kaikkien vähintään 1 MVA:n tehoisten voimalaitosten ilmoitetut maksiminettotehot huippukuormituskaudella. Talvelle ei ole marraskuuhun 2015 mennessä ilmoitettu vähintään 100 MVA:n voimalaitosten huoltoseisokeista. Energiavirasto tilasi keväällä 2008 Pöyry Energy Oy:ltä selvityksen suomalaisten voimalaitosten käytettävyydestä. Raportin mukaan kaiken tyyppisten suomalaisten laitosten ennakoimattomat energiaepäkäytettävyydet ja vikakertoimet ovat olleet alhaisemmat kuin selvityksessä tarkasteltujen ulkomaalaisten laitosten. Suomalaisista tuotantolaitoksista alhaisimmat vikakertoimet (kfe) ovat raportin mukaan vesivoimalla (noin 1 %) ja ydinvoimalla (noin 2 %). Lämpövoimalla (keskimäärin 5 %) ja tuulivoimalla (5 %) vikakertoimet ovat selvästi suuremmat. Lämpövoiman osalta eri polttoaineiden välillä erot vikakertoimissa ovat melko pienet. Turvetta/puuta käyttävien laitosten vikakertoimet ovat hieman alhaisempia (3 %) kuin kaasua (4 %) ja hiiltä (5 %) käyttävien voimalaitosten. Raskasta polttoöljyä käyttävien laitosten keskimääräinen vikakerroin on puolestaan kertaluokkaa suurempi (30 %) johtuen laitosten alhaisesta lukumäärästä ja erittäin pienestä käyttöajasta. Lauhdelaitosten vikakertoimet ovat jonkin verran korkeampia kuin sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitosten. Jos öljyä käyttävät laitokset jätetään tarkastelusta pois, on lauhdelaitosten vikakerroin keskimäärin 5 %, kun taas yhteistuotantolaitosten vikakerroin on 3 % 9. Edellä mainitun raportin tuotantotapakohtaisten vikakertoimien, Energiavirastolle ilmoitettujen sähkötehojen perusteella, toteutuneiden tuotantotietojen, käytettävissä olevien tutkimusten sekä Fingridin 10 arvion perusteella voidaan arvioida kotimaisen tuotantokapasiteetin talvikaudella käytettävissä olevan tuotantokapasiteetin määrä kulutushuipun aikana. Energiavirasto on arvioinut talvikaudella kulutushuipun aikana käytettävissä olevan tuotantokapasiteetin olevan noin MW. Kapasiteettitiedot on esitetty taulukossa 4. Arvioitu kapasiteetti tuotantomuodoittain on esitetty kuvassa 13. Tuotantomuodot on jaoteltu laitoksittain, jolloin esimerkiksi kaukolämpölaitoksessa oleva lauhdetuotanto on jaoteltu kaukolämmön tuotantoon Voimalaitosten käytettävyysselvitys, , Pöyry Energy Oy 10

21 MW ENERGIAVIRASTO 19 Taulukko 4. Yhteenveto voimalaitosten haltijoiden ilmoittamista kapasiteettitiedoista (arvioitu tilanne talvikaudella ). (lähde: Energiavirasto, Fingrid) Sähköntuotantokapasiteetti Talvikaudella MW Asennettu tuotantokapasiteetti (netto) Maksimisähköteho (netto) Käyttövalmiudesta poistettu kapasiteetti Järjestelmäreservit yhteensä Arvioitu käytettävissä oleva tuntiteho kulutushuipun aikana Arvioitu tuotantokapasiteetti kulutushuippuna Kuva 13. Arvioitu käytettävissä oleva tuotantokapasiteetti kulutushuippuna talvikaudella tuotantomuodoittain. * Tuulivoima 6% nimellistehosta 11 Tässä toimitusvarmuusraportissa on tarkasteltu hyvin pitkälti toimitusvarmuutta huippukulutusaikaan talvikaudella, jolloin muun muassa tehoreservi on käytettävissä. Lauhdelaitosten poistuessa markkinoilta ja tuulivoiman lisääntyessä sähköjärjestelmän taajuuden ylläpito on aiempaa haastavampaa. Tämän vuoksi tuotannon riittävyys voi olla uhattuna myös talvikauden ulkopuolella. Joustavan kapasiteetin vähentymisestä antaa viitteitä säätösähkötarjousten väheneminen. Ylössäätötarjouksia annettiin Suomessa syys-lokakuussa 2015 keskimäärin noin 160 MWh/h vähemmän kuin vuonna Säätösähkötarjousten loppuminen ei välttämättä tarkoita, ettei Suomessa olisi olemassa riittävästi tuotantokapasiteettia vaan sitä, että nopeaan tehon lisäykseen kykenevää kapasiteettia ei ole saatavilla lyhyellä aikavälillä riittävästi, jolloin tehon riittävyys voi olla uhattuna. Esimerkiksi markkinaehtoiset säätösähkötarjoukset loppuivat Loviisan toisen yksikön yllättäen vikaannuttua. Samanaikaisesti siirtoyhteydet Ruotsiin olivat jo täynnä. Tällöin markkinaehtoisten tarjousten loppuessa säätösähkömarkkinoilla Fingrid käynnistää verkko- ja tuotantovikoja varten varattua reserviä. Kuvassa Fingrid /

22 MWh/h ENERGIAVIRASTO 20 on esitetty säätösähkömarkkinalla käyttämättä jääneet tarjoukset Suomessa aikavälillä elokuu-marraskuu Käyttämättömät ylössäätötarjoukset Suomessa (MWh/h) 1 200, ,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00 Kuva 14. Käyttämättömät ylössäätötarjoukset (lähde: Fingrid). 4.3 Sähkön siirtoyhteydet Huippukulutuksen aikana Suomen oma energiantuotanto ei riitä vastaamaan kysyntään, jonka kattamiseen tarvitaan sähkön tuontia naapurimaista. Maamme on sähkönsiirtoyhteyksien kautta kiinteästi osa pohjoismaiden ja Baltian yhteisiä sähkömarkkinoita. Myös tuontiyhteys Venäjältä on merkittävä. Siirtoyhteyksien nimellinen tuontikapasiteetti vuoden 2015 alussa oli yhteensä noin MW, joka on noin kolmannes Suomen kulutushuipusta. Tästä noin 200 MW on yksityisessä omistuksessa, eikä sitä ole huomioitu Suomen siirtokapasiteetissa laskettaessa Suomen tehotasetta. Helmikuussa 2013 tapahtuneen kaapelivian jälkeen Fenno-Skan 1:n siirtotehoa rajoitettiin pysyvästi 400 MW:iin (550 MW). Tämän seurauksena kokonaistuontiteho Ruotsista laski MW:iin. Joulukuussa 2013 koekäyttöön ja 2014 helmikuussa varsinaiseen käyttöön otettu Estlink 2 Suomen ja Viron välillä vahvisti yhteyksiä Baltian maihin entisestään. Suomen ja Venäjän välinen kaksisuuntaisen sähkökauppa on ollut mahdollista joulukuusta 2014 lähtien, minkä seurauksena yhtä Viipurin 350 MW yhteyksistä voidaan käyttää myös sähkön siirtoon Suomesta Venäjälle. Vientikapasiteetista 320 MW annetaan kaupalliseen käyttöön, lopun 30 MW jäädessä reservikauppaan. Suomesta vietiin sähköä ensimmäisen kerran kaupallisesti Siirtokapasiteetin häiriöistä on aiheutunut kuluvana vuonna syyskuun loppuun mennessä Fingridille kustannuksia 2,9 miljoonaa euroa (2014 vastaavalla aikavälillä 8,6 miljoonaa euroa).

23 ENERGIAVIRASTO 21 Ahvenanmaan ja Suomen välille vihittiin käyttöön uusi 100 MW tasasähköyhteys. Ruotsin ja Ahvenanmaan välinen siirtoyhteys on 80 MW. Yhteys on rakennettu parantamaan Ahvenanmaan käyttövarmuutta. Tammikuun lopussa ( ) on ilmoitettu Estlink 2:n huollosta, jonka kesto on arviolta 15 tuntia ja kapasiteettia on pois käytöstä noin 650 MW 12. Alkavalla talvikaudella sähkön siirtokapasiteetti naapurimaista Suomeen on siis nykytiedolla noin MW. Olkiluoto 3 tuotannon alkaessa Suomen ja Pohjois-Ruotsin välistä siirtoyhteyttä joudutaan rajoittamaan 300 MW. Suomen ja Pohjois-Ruotsin välistä yhteyttä on suunniteltu vahvistettavaksi 2020-luvulla. Taulukko 6 esittää siirtoyhteyksien nimelliskapasiteettien lähivuosien kehityksen. Taulukossa ei esitetä Norjan 50 MW siirtoyhteyttä, sillä se ei ole kaupallisessa käytössä, ja jos se otettaisiin käyttöön, vähenisi Ruotsin tuontikapasiteetti 50 MW:lla. Myöskään Ahvenanmaan ja Suomen välille valmistunutta siirtoyhteyttä ei ole esitetty taulukossa. Siirtoyhteydet on esitetty taulukossa 6. Taulukko 6. Siirtokapasiteetit ja ennakoidut muutokset siirtokapasiteeteissa Suomen ja naapurimaiden välillä. Kapasiteetit ilmaistu megawatteina siirtosuunnassa Suomeen päin. Estlink 2 merikaapelia ei ole huomioitu talvikauden kapasiteettitiedoissa Talvikausi Ruotsi Viro Venäjä* Yhteensä * Venäjän siirtoyhteys sisältää 400 kv yhteyden (1400 MW), josta Fingrid on varannut 100 MW. Venäjälle on lisäksi 110 kv yhteys, joka on yksityisessä omistuksessa ja jonka kapasiteetti on 160 MW. Lähde: Fingrid Oyj. 12

24 ENERGIAVIRASTO 22 Pohjoismaissa olevat hinta-alueiden väliset siirtoyhteydet on esitetty kuvassa 15. Kuva 15. Hinta-alueiden väliset siirtokapasiteetit pohjoismaissa joulukuussa Tehoreservi Tehoreservijärjestelmä on järjestelmä, jonka tarkoituksena on turvata sähköjärjestelmän toiminta tehovajeen aikana, kun sähkökauppa ei pysty vastaamaan tehontarpeeseen. Tehoreserviä voidaan käyttää myös järjestelmänhallintaan. Se koostuu käyttövalmiudessa olevasta voimalaitosreservistä tai kulutusjoustosopimuksista sellaisten toimijoiden kanssa, jotka voivat tarvittaessa vähentää tehontarvettaan. Tehoreservijärjestelmä perustuu ns. tehoreservilakiin (117/2011). Tehoreservejä ei käynnistetty talvikaudella Energiavirasto määritti Suomessa tarvittavan tehoreservin määrän kevättalvella Huomioiden tehoreservin käyttöhistorian, kustannustason ja arvioidut lähivuosien tarpeet, virasto päätyi noin 400 MW:n tehoreserviin jaksolle , joka sisältäisi noin 10 % kulutusjoustoa. 13 Entso-E Regional Investment Plan 2015 Baltic Sea Region.

25 ENERGIAVIRASTO 23 VTT:n selvitys 14 tehoreservin määrästä arvioi Suomen huippukulutuksen kehitystä skaalaamalla Työ- ja elinkeinoministeriön sähkönkulutuksen ennustetta vuodelle Talvelle ,5 vuoden skaalatun tuntiaikasarjan huippukulutukseksi on arvioitu hieman yli MW. VTT:n selvityksessä tuulivoiman 9,5 vuoden aikasarja vähennettiin skaalattuna ennakoidun tuulivoimakapasiteetin mukaisesti sähkönkulutuksesta. VTT:n selvityksessä Suomen sähköntuotantokapasiteetiksi talvikaudelle arvioitiin noin MW. Lisäksi kulutusjoustoa arvioitiin olevan 285 MW. Järjestelmäreservejä ei huomioitu. Edellämainittujen tietojen perusteella tehovajeen todennäköisyydeksi selvityksessä saatiin hieman alle 0,1 h/a. Tehovaje tarkoittaa tässä aikaa tunneissa vuotta kohti, jolloin sähköntuotanto ei kykene kattamaan kysyntää. On kuitenkin huomattava, että tehovajeen sattuessa se voi kestää kerralla huomattavasti keskimääräistä arvoa pidempään. VTT:n selvityksessä on tuotu esiin, että suurimpien kulutusten tunnit eivät todennäköisesti osu samaan hetkeen Suomessa ja naapurimaissa. Lisäksi selvityksen perusteella näyttää, että ainakin toistaiseksi sähköä on saatavilla riittävästi naapurimaista. Kappaleessa 5.2 käsitellään tehotaseen tilannetta ja kehitystä myös Suomen naapurimaissa. Tehoreservin kilpailutus toteutettiin määräpäätöksen antamisen jälkeen keväällä Voimalaitosreserveistä jätettiin yhteensä tarjouksia viidestä voimalaitoksesta sekä yhdestä kulutusjoustoon kykenevästä kohteesta, joista valittiin kokonaistaloudellisin kriteerein kaksi edullisinta voimalaitosta ja kulutusjoustoon kykenevä kohde, jolla saavutettiin asetettu tavoitemäärä riittävällä tarkkuudella. Tehoreservivoimalaitoksiksi alkaneelle kahden vuoden pituiselle kaudelle valittiin Naistenlahti 1 (maakaasu, Tampereen Energiantuotanto Oy) ja Haapavesi (raskas polttoöljy, Kanteleen Voima Oy). Kulutusjoustoksi valittiin Suomenojan lämpöpumppu (Fortum Power and Heat Oy). Laitokset muodostavat yhteensä 299 MW:n tehoreservin. Tehoreservilaitokset ovat talvikaudella välisellä ajanjaksolla 12 tunnin käynnistysvalmiudessa Elspot-markkinapaikalla ja ne aktivoidaan, mikäli markkinaehtoinen tarjonta ei riitä kattamaan kysyntää. Kulutusjoustokohde on tarjottu säätösähkömarkkinoille. Muuna aikana voimalaitokset ovat yhden kuukauden käynnistysvalmiudessa. Järjestelmä rahoitetaan kantaverkon siirtopalvelun käyttäjiltä kerättävillä tehoreservimaksuilla, joiden keräämisestä vastaa järjestelmävastaava kantaverkonhaltija Fingrid. Tehoreservivoimalaitosten käyttö on ollut erittäin vähäistä koko järjestelmän historian ajan. Tulevina talvikausina tehoreservin tarpeen todennäköisyys on kuitenkin kasvanut aiempaan nähden. Toteutunut tehoreservin käyttöhistoria on esitetty taulukossa

26 ENERGIAVIRASTO 24 Taulukko 7. Tehoreservivoimalaitosten käyttöhistoria. Taulukko ei sisällä voimalaitosten koekäyttöjä. Vuoden 2015 osalta tiedot perustuvat marraskuun 2015 tilanteeseen. (Lähde: Fingrid Oyj) Vuosi Aktivointikerrat Tuotettu sähkö MWh Reservimäärä MW Tarkemmat tiedot laitosten käytöstä 2007 (1) Fingrid käynnistytti 7.2. Mussalo 2-laitoksen varmistamaan tehotasapainon ylläpitoa. Tehoreservi ei aktivoitunut Nord Pool Spotin Elspot-markkinalla Tehoreservitarjouksia aktivoitui joulukuussa Elspot-markkinoilla yhdellä tunnilla Suomessa ja Ruotsissa aktivoitui Suomessa 16,5 MW ja Ruotsissa 40,5 MW klo välisenä aikana. Tehoreservi käynnistettiin kokonaisuudessaan Ruotsissa eikä tehoreservilaitoksia käynnistetty Suomessa Vuoden 2010 tammi-helmikuun aikana tehoreservikapasiteetti aktivoitui kahtena päivänä Elspotmarkkinoilla Suomessa ja Ruotsissa. Tehoreservitarjouksia aktivoitui Suomessa enimmillään 45 MW ja Ruotsissa 145 MW klo 8-11 välisenä aikana. Mussalo 2:n voimalaitos käynnistettiin ja sillä tuotettiin myös osa Ruotsin tehoreservitarpeesta. Tehoreservitarjouksia aktivoitui Suomessa enimmillään 57 MW ja Ruotsissa 172 MW klo 9-12 välisenä aikana. Tehoreservi käynnistettiin kokonaisuudessaan Ruotsissa eikä tehoreservilaitoksia tällöin käynnistetty Suomessa / * / 299

27 ENERGIAVIRASTO Suomen tehotase Talvella sähkönkulutuksen kulutushuipun Suomessa arvioidaan olevan noin MW. Mikäli sähköä tuotaisiin kulutushuipun aikana naapurimaista Suomeen nykyisen tuontikapasiteetin maksimiteholla (noin MW), kotimaisen tuotannon tulisi olla vähintään noin MW. Määrä on noin 85 % arvioidusta kotimaisesta kulutushuipun aikana käytettävissä olevasta tuotantokapasiteetista ( MW). Vastaavasti tilanteessa, jossa kulutushuipun aikainen kotimainen tuotantokapasiteetti olisi kaikki tuotannossa, sähkön tuontia tarvittaisiin noin 3400 MW. Määrä on noin 67 % ensi talvena käytettävissä olevasta tuontikapasiteetista (5 100 MW). On keskeistä ymmärtää, että Suomen sähkön tuotantokapasiteetti riittää koko maan tarpeeseen valtaosan vuodesta, ja varsinaista tehovajetta Suomen omassa tuotantokapasiteetissa esiintyy lähinnä talvikauden aikana. Rajasiirtoa käytetään jatkuvasti vuoden ympäri, sähkö tuotetaan siellä missä se on edullisinta fyysiset rajoitteet huomioiden. Syy sähkön tuontiin on pääasiassa markkinaehtoinen sähkön hankinta.

28 ENERGIAVIRASTO 26 5 UUDET JA SUUNNITTEILLA OLEVAT SÄHKÖNTUOTANTO- JA RAJASIIRTOHANKKEET 5.1 Sähköntuotantokapasiteetin kehitys Suomessa Energiavirastolle tehtyjen ilmoitusten perusteella yhteenlaskettu huippukuormituskauden tuntiteho (netto) on noin MW vuoden 2015 lopussa (100 % käytettävyys kaikilla tuotantomuodoilla). Kulutushuipun aikana käytettävissä oleva kapasiteetti on arvioitu olevan MW. Taulukossa 8 on esitetty rakenteilla olevien tai päätettyjen rakennushankkeiden sähköntuotantokapasiteetti tai sähköntuotantokapasiteetin muutos tuotantomuodoittain. Myös poistuva kapasiteetti on ilmoitettu taulukossa. Taulukon tiedoissa ovat mukana hankkeet, joista on marraskuuhun 2015 mennessä ilmoitettu Energiavirastolle. Korvausinvestointien osalta on huomioitu muutos sähköntuotantokapasiteetissa. Mikäli mahdollista vanhan kapasiteetin poistumista/poistumisen ajankohtaa ei ole päätetty, sitä ei ole esitetty taulukossa. Taulukossa ei huomioida investointiin liittyvää mahdollista muutosta sähkönkulutuksessa. Taulukon 8 tiedot voivat sisältää epätarkkuuksia tehon, vuosiluvun ja toteutumisen suhteen. Lähivuosien suurin muutos tuotantokapasiteetissa tapahtuu Suomen viidennen ydinvoimayksikön, Olkiluoto 3:n valmistuessa. Teollisuuden Voima Oyj:n nykyisen arvion 15 mukaan Olkiluoto 3 laitosyksikön säännöllinen sähköntuotanto alkaa loppuvuodesta Kesällä 2015 eduskunta hyväksyi Fennovoima Oy:n rakentamislupahakemuksen. Fennovoiman on tarkoitus valmistua Pyhäjoelle vuonna 2024 ja sen sähköteho tulee olemaan MW. On syytä huomata, että Energiavirastolle ilmoitettujen hankkeiden lisäksi saattaa olla hankkeita jotka valmistuvat , mutta niistä ei ole vielä ilmoitettu virastolle. Vastaavasti joitain voimalaitoksia voi poistua käyttövalmiudesta lähivuosina. Yhteistuotannon osalta osa uudesta voimalaitoskapasiteetista on korvausinvestointeja, joiden myötä vanhaa kapasiteettia myös poistuu uuden kapasiteetin valmistumisen jälkeen. Taulukossa on esitetty tiedossa oleva muutos sähköntuotantokapasiteetissa. Taulukko 8. Sähköntuotantokapasiteetin muutokset huippukuormituskaudella (käytettävyys 100 %) Suomessa vuosina (Energiavirastolle toistaiseksi ilmoitetut hankkeet sekä käytöstä poistuvat laitokset) lähde: Energiavirasto Sähköntuotantokapasiteetin muutokset (MW) Yhteistuotanto Ydinvoidelai- Lauh- Tuulivoima Vesivoima Kaukolämpö a tokset Teollisuus

29 ENERGIAVIRASTO 27 Ydinvoiman, tuulen ja vesivoiman lisäksi biopolttoaineen osuus on kasvussa. Kivihiilen ja maakaasun osuus on laskusuunnassa. 5.2 Sähköntuotantokapasiteetti ja sen kehitys Pohjoismaissa ja Baltiassa Pohjoismaisella tasolla sähkötehoa on ollut saatavilla runsaasti viime vuosina. Talven tehon riittävyys haastavan talven olosuhteissa Pohjoismaissa on arvioitu taulukon 9 mukaisesti 16,17, tehotase ei sisällä järjestelmäreservejä. On tärkeä huomata, että normaaleissa olosuhteissa tehotase on esitettyä parempi ja Suomi on ainoa maa joka tällöinkin on riippuvainen tuonnista. Pohjoismaiden maksimikulutukseksi on arvioitu MW. Tämä on 98% maiden huippukulutusten summasta. Maiden välisissä laskentatavoissa eri tuotantotapojen käytettävyyden suhteen on eroja, esimerkiksi tuulivoimalle lasketaan Suomessa 6 %, Ruotsissa 11 %, Norjassa 5 % ja Tanskassa 3 %. Taulukko 9. Tehotase Pohjoismaissa [MW] Suomi Ruotsi Norja Tanska Tuotanto Huippukulutus Tehotase Reservit Kuluvan vuoden aikana on ilmoitettu yhteensä neljän ydinvoimayksikön ennenaikaisesta sulkemisesta Ruotsissa. Oskarshamnin ja Ringhalsin suljettavien yksiköiden teho on yhteensä noin MW 18, millä on vaikutusta Pohjoismaiseen tehotaseeseen tulevaisuudessa. Toisaalta tuulivoimakapasiteetti kasvaa Pohjoismaissa. Baltia on sähköntuotannon osalta omavarainen. Viron kaikkien aikojen huippukulutus vuonna 2010 oli noin MW ja huipputuotanto vuonna 2013 oli noin 2050 MW 19. Joulukuussa 2015 kapasiteettia on käytettävissä hieman alle 2000 MW ja tammi-helmikuussa hieman yli 2000 MW. Kulutushuipun arvioidaan olevan hieman alle 1500 MW. Virossa on tuotantokapasiteettia yli oman tarpeen joulukuussa 2015 noin 500 MW (laitoksia huollossa) ja alkuvuodesta vähintään noin 700 MW. Latviassa on asennettua sähköntuotantokapasiteettia yli MW. Huippukulutuksen aikainen tuotantokapasiteetti on hieman alle 1500 MW, huippukulutus on arviolta noin MW 20,21. Tehotaseen arvioidaan olevan kireimmillään vasta viikolla 11 RigaCHP2 laitoksen mennessä huoltoon, jolloin tehotase on lähellä nollaa. 16 Fingrid /

ENERGIAVIRASTO ENERGIMYNDIGHETEN KERTOMUS SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUDESTA 2014 1.12.2014

ENERGIAVIRASTO ENERGIMYNDIGHETEN KERTOMUS SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUDESTA 2014 1.12.2014 ENERGIAVIRASTO KERTOMUS SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUDESTA 2014 1.12.2014 ENERGIAVIRASTO Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO... 2 2 TIIVISTELMÄ... 3 3 ENERGIANKULUTUS JA MARKKINAHINNAT... 4 3.1 Energiankulutus ja sähköntuotanto...4

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän toiminta talven 2014-2015 kulutushuipputilanteessa

Sähköjärjestelmän toiminta talven 2014-2015 kulutushuipputilanteessa Raportti 1 (6) Sähköjärjestelmän toiminta talven 2014-2015 kulutushuipputilanteessa 1 Yhteenveto Talvi 2014-2015 oli keskimääräistä leudompi. Talven kylmimmät lämpötilat mitattiin tammikuussa, mutta silloinkin

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän toiminta talven 2013-2014 kulutushuipputilanteessa

Sähköjärjestelmän toiminta talven 2013-2014 kulutushuipputilanteessa Raportti 1 (5) Sähköjärjestelmän toiminta talven 2013-2014 kulutushuipputilanteessa 1 Yhteenveto Talvi 2013-2014 oli keskimääräistä lämpimämpi. Talven kylmin ajanjakso ajoittui tammikuun puolivälin jälkeen.

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän toiminta viikon 5/2012 huippukulutustilanteessa

Sähköjärjestelmän toiminta viikon 5/2012 huippukulutustilanteessa Raportti 1 (5) Sähköjärjestelmän toiminta viikon 5/2012 huippukulutustilanteessa 1 Yhteenveto Talven 2011-2012 kulutushuippu saavutettiin 3.2.2012 tunnilla 18-19 jolloin sähkön kulutus oli 14 304 (talven

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän toiminta talvella

Sähköjärjestelmän toiminta talvella Raportti 1 (10) Sähköjärjestelmän toiminta talvella 2018 2019 1 Yhteenveto Talven 2018-2019 sähkön kulutushuippu toteutui tammikuun viimeisellä viikolla. Sähkön kulutushuippu, 14 542 MWh/h, toteutui maanantaina

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän toiminta talven 2012-2013 huippukulutustilanteessa

Sähköjärjestelmän toiminta talven 2012-2013 huippukulutustilanteessa Raportti 1 (5) Sähköjärjestelmän toiminta talven 2012-2013 huippukulutustilanteessa 1 Yhteenveto Talven 2012-2013 kulutushuippu saavutettiin 18.1.2013 tunnilla 9-10, jolloin sähkön kulutus oli 14 043 MWh/h

Lisätiedot

Yleistä tehoreservistä, tehotilanteen muuttuminen ja kehitys

Yleistä tehoreservistä, tehotilanteen muuttuminen ja kehitys Yleistä tehoreservistä, tehotilanteen muuttuminen ja kehitys Tehoreservijärjestelmän kehittäminen 2017 alkavalle kaudelle Energiaviraston keskustelutilaisuus 20.4.2016 Antti Paananen Tehoreservijärjestelmän

Lisätiedot

Talvikauden tehotilanne. Hiilitieto ry:n seminaari Helsinki Reima Päivinen Fingrid Oyj

Talvikauden tehotilanne. Hiilitieto ry:n seminaari Helsinki Reima Päivinen Fingrid Oyj Talvikauden tehotilanne Hiilitieto ry:n seminaari 16.3.2016 Helsinki Reima Päivinen Fingrid Oyj Pohjoismaissa pörssisähkö halvimmillaan sitten vuoden 2000 Sähkön kulutus Suomessa vuonna 2015 oli 82,5 TWh

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän toiminta talvella

Sähköjärjestelmän toiminta talvella Raportti 1 (11) Sähköjärjestelmän toiminta talvella 216-217 1 Yhteenveto Talvi 216 217 oli keskilämpötiloilta leuto, mutta tammikuun alkuun ajoittui lyhyt kylmä jakso, jolloin saavutettiin talven sähkön

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän toiminta joulukuun 2009 ja tammikuun 2010 huippukulutustilanteissa

Sähköjärjestelmän toiminta joulukuun 2009 ja tammikuun 2010 huippukulutustilanteissa Raportti 1 (1) Sähköjärjestelmän toiminta joulukuun 29 ja tammikuun 21 huippukulutustilanteissa 1 Yhteenveto Vuoden 29 kulutushuippu saavutettiin vuoden lopussa 17.12.29 klo 8-9, jolloin sähkön kulutus

Lisätiedot

Hiilitieto ry:n seminaari / Jonne Jäppinen Fingrid Oyj. Talvikauden tehotilanne

Hiilitieto ry:n seminaari / Jonne Jäppinen Fingrid Oyj. Talvikauden tehotilanne Hiilitieto ry:n seminaari 16.3.2017 / Jonne Jäppinen Fingrid Oyj Talvikauden tehotilanne Sähkömarkkinat 2016 SYS 26,9 NO4 25,0 Sähkön kulutus Suomessa vuonna 2016 oli 85,1 TWh. Kulutus kasvoi noin 3 prosenttia

Lisätiedot

Siirtojen hallinta 2015

Siirtojen hallinta 2015 Raportti 1 (6) Siirtojen hallinta 2015 1 Yleistä siirto- ja markkinatilanteesta Siirtojen hallinta -raportti on yhteenveto Suomen kantaverkon ja rajajohtoyhteyksien tapahtumista ja toteumista vuodelta

Lisätiedot

Kapasiteetin riittävyys ja tuonti/vienti näkökulma

Kapasiteetin riittävyys ja tuonti/vienti näkökulma 1 Kapasiteetin riittävyys ja tuonti/vienti näkökulma Kapasiteettiseminaari/Diana-auditorio 14.2.2008 2 TEHOTASE 2007/2008 Kylmä talvipäivä kerran kymmenessä vuodessa Kuluvan talven suurin tuntiteho: 13

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän toiminta talvella

Sähköjärjestelmän toiminta talvella Raportti 1 (8) Sähköjärjestelmän toiminta talvella 215-216 1 Yhteenveto Joulukuu ja helmikuu olivat talvella 215-216 leutoja, mutta tammikuu oli keskimääräistä kylmempi. Tammikuussa alkoi pakkasjakso,

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016 Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 216 Energiaviraston tiedotustilaisuus 17.1.217 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Sähkön tukkumarkkinat Miten sähkön tukkumarkkinat

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän toiminta talvella

Sähköjärjestelmän toiminta talvella Raportti 1 (1) Sähköjärjestelmän toiminta talvella 217-218 1 Yhteenveto Talven 217 218 joulu- ja tammikuu olivat keskilämpötiloiltaan keskimääräistä leudompia, mutta helmikuu oli keskimääräistä kylmempi.

Lisätiedot

Energian hankinta, kulutus ja hinnat

Energian hankinta, kulutus ja hinnat Energia 2011 Energian hankinta, kulutus ja hinnat 2010, 4. vuosineljännes Energian kokonaiskulutus nousi 9 prosenttia vuonna 2010 Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 1445

Lisätiedot

KERTOMUS SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUDESTA 2013 21.11.2013

KERTOMUS SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUDESTA 2013 21.11.2013 ENERGIAMARKKINAVIRASTO KERTOMUS SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUDESTA 2013 21.11.2013 Energiamarkkinavirasto Lintulahdenkuja 4 Puhelin 029 505 0000 S-posti virasto@energiamarkkinavirasto.fi Energimarknadsverket 00530

Lisätiedot

Valot päällä pakkasilla tai vesisateilla - tulevan talven tehotilanne -

Valot päällä pakkasilla tai vesisateilla - tulevan talven tehotilanne - 1 Valot päällä pakkasilla tai vesisateilla - tulevan talven tehotilanne - Johtaja Reima Päivinen, Fingrid Oyj Käyttövarmuuspäivä 2 Fingridin tehtävät Siirtää sähköä kantaverkossa Ylläpitää sähkön kulutuksen

Lisätiedot

Markkinakehityksen ajankohtauskatsaus. Tasevastaavapäivä 3.11.2011 Petri Vihavainen

Markkinakehityksen ajankohtauskatsaus. Tasevastaavapäivä 3.11.2011 Petri Vihavainen Markkinakehityksen ajankohtauskatsaus Tasevastaavapäivä 3.11.2011 Petri Vihavainen Esityksen sisältö Fingridin strategia sähkömarkkinoiden kehittämisestä Ruotsi Venäjä ENTSO-E Markkinatieto Tehoreservit

Lisätiedot

Siirtojen hallinta 2014

Siirtojen hallinta 2014 Raportti 1 (9) Siirtojen hallinta 2014 1 Yleistä siirto- ja markkinatilanteesta Siirtojen hallinta -raportti on yhteenveto Suomen kantaverkon ja rajajohtoyhteyksien tapahtumista ja toteumista vuodelta

Lisätiedot

Sähkön ja lämmön tuotanto 2014

Sähkön ja lämmön tuotanto 2014 Energia 2015 Sähkön ja lämmön tuotanto 2014 Sähkön tuotanto alimmalla tasollaan 2000luvulla Sähköä tuotettiin Suomessa 65,4 TWh vuonna 2014. Tuotanto laski edellisestä vuodesta neljä prosenttia ja oli

Lisätiedot

Energian kokonaiskulutus laski lähes 6 prosenttia vuonna 2009

Energian kokonaiskulutus laski lähes 6 prosenttia vuonna 2009 Energia 2010 Energiankulutus 2009 Energian kokonaiskulutus laski lähes 6 prosenttia vuonna 2009 Tilastokeskuksen energiankulutustilaston mukaan energian kokonaiskulutus Suomessa oli vuonna 2009 1,33 miljoonaa

Lisätiedot

Joustavuuden lisääminen sähkömarkkinoilla. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Jonne Jäppinen, kehityspäällikkö, Fingrid Oyj

Joustavuuden lisääminen sähkömarkkinoilla. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Jonne Jäppinen, kehityspäällikkö, Fingrid Oyj Joustavuuden lisääminen sähkömarkkinoilla Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Jonne Jäppinen, kehityspäällikkö, Fingrid Oyj 74 Tuotannon ja kulutuksen välinen tasapaino on pidettävä yllä joka hetki! Vuorokauden

Lisätiedot

KERTOMUS SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUDESTA VUONNA 2016 JA TALVIKAUDELLA SEKÄ TEHOTASE-ENNUSTE TALVIKAUDELLE

KERTOMUS SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUDESTA VUONNA 2016 JA TALVIKAUDELLA SEKÄ TEHOTASE-ENNUSTE TALVIKAUDELLE ENERGIAVIRASTO KERTOMUS SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUDESTA VUONNA 2016 JA TALVIKAUDELLA 2016 2017 SEKÄ TEHOTASE-ENNUSTE TALVIKAUDELLE 2017-2018 1.12.2017 ENERGIAVIRASTO Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO... 1 2 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Energian hankinta ja kulutus

Energian hankinta ja kulutus Energia 2012 Energian hankinta ja kulutus 2012, 1. neljännes Energian kokonaiskulutus laski 3 prosenttia tammi-maaliskuussa Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan noin 418

Lisätiedot

Käyttörintaman kuulumiset vuoden varrelta. kehityspäällikkö Jyrki Uusitalo Käyttövarmuuspäivä 3.12.2012

Käyttörintaman kuulumiset vuoden varrelta. kehityspäällikkö Jyrki Uusitalo Käyttövarmuuspäivä 3.12.2012 Käyttörintaman kuulumiset vuoden varrelta kehityspäällikkö Jyrki Uusitalo Käyttövarmuuspäivä 3.12.2012 Uudenlainen siirtotilanne Runsaasti vesivoimaa tarjolla Pohjoismaista Venäjän tuonti vähentynyt merkittävästi

Lisätiedot

Sähkön hinta ja toimitusvarmuus

Sähkön hinta ja toimitusvarmuus Sähkön hinta ja toimitusvarmuus Energiaviraston tiedotustilaisuus 21.1.2016 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Sähkön tukkumarkkinat Miksi pörssisähkön hinta eroaa Suomen ja Ruotsin välillä? 2 Suomen

Lisätiedot

Katsaus käyttötoimintaan. Käyttötoimikunta 21.5.2014 Reima Päivinen Fingrid Oyj

Katsaus käyttötoimintaan. Käyttötoimikunta 21.5.2014 Reima Päivinen Fingrid Oyj Katsaus käyttötoimintaan Käyttötoimikunta Reima Päivinen Fingrid Oyj Esityksen sisältö 1. Käyttötilanne ja häiriöt 2. Tehon riittävyys 3. Järjestelmäreservit 4. Kansainvälinen käyttöyhteistyö 5. Eurooppalaiset

Lisätiedot

KERTOMUS SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUDESTA VUOSINA SEKÄ TEHOTASE-ENNUSTE TALVIKAUDELLE

KERTOMUS SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUDESTA VUOSINA SEKÄ TEHOTASE-ENNUSTE TALVIKAUDELLE ENERGIAVIRASTO KERTOMUS SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUDESTA VUOSINA 2017 2018 SEKÄ TEHOTASE-ENNUSTE TALVIKAUDELLE 2018 2019 29.11.2018 ENERGIAVIRASTO Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO... 1 2 TIIVISTELMÄ... 2 3 SÄHKÖN

Lisätiedot

Energiavuosi 2009. Energiateollisuus ry 28.1.2010. Merja Tanner-Faarinen päivitetty: 28.1.2010 1

Energiavuosi 2009. Energiateollisuus ry 28.1.2010. Merja Tanner-Faarinen päivitetty: 28.1.2010 1 Energiavuosi 29 Energiateollisuus ry 28.1.21 1 Sähkön kokonaiskulutus, v. 29 8,8 TWh TWh 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 2 Sähkön kulutuksen muutokset (muutos 28/29-6,5 TWh) TWh

Lisätiedot

Energian hankinta ja kulutus

Energian hankinta ja kulutus Energia 2011 Energian hankinta ja kulutus 2011, 2. neljännes Energian kokonaiskulutus laski 2 prosenttia tammi-kesäkuussa Korjattu 20.10.2011 Vuosien 2010 ja 2011 ensimmäistä ja toista vuosineljännestä

Lisätiedot

Energian hankinta ja kulutus

Energian hankinta ja kulutus Energia 2011 Energian hankinta ja kulutus 2011, 3. neljännes Energian kokonaiskulutus laski 2 prosenttia tammi-syyskuussa Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan noin 1029

Lisätiedot

Pohjoismaiset markkinat pullonkaulojen puristuksessa. Juha Kekkonen, johtaja Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012

Pohjoismaiset markkinat pullonkaulojen puristuksessa. Juha Kekkonen, johtaja Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 Pohjoismaiset markkinat pullonkaulojen puristuksessa Juha Kekkonen, johtaja Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 Teemat Pullonkaulatilanne yleensä Pohjoismaissa Ruotsi-Suomi raja erityisesti Fenno-Skan 2:n vaikutus

Lisätiedot

TEM:n suuntaviivoja sähköverkoille ja sähkömarkkinoille

TEM:n suuntaviivoja sähköverkoille ja sähkömarkkinoille TEM:n suuntaviivoja sähköverkoille ja sähkömarkkinoille Roadmap 2025 -työpaja, 26.3.2015 ylijohtaja Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriö, energiaosasto E Sähköverkot Sähkömarkkinalaki 2013 Toimitusvarmuustavoitteet

Lisätiedot

Energian hintojen lasku jatkui viimeisellä neljänneksellä

Energian hintojen lasku jatkui viimeisellä neljänneksellä Energia 2016 Energian hinnat 2015, 4. neljännes Energian hintojen lasku jatkui viimeisellä neljänneksellä Tilastokeskuksen tietojen mukaan energiatuotteiden hinnat laskivat vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä

Lisätiedot

Siirtokapasiteetin määrittäminen

Siirtokapasiteetin määrittäminen 1 (5) Siirtokapasiteetin määrittäminen 1 Suomen sähköjärjestelmän siirtokapasiteetit Fingrid antaa sähkömarkkinoiden käyttöön kaiken sen siirtokapasiteetin, joka on mahdollinen sähköjärjestelmän käyttövarmuuden

Lisätiedot

Reserviasiat. Käyttötoimikunta 26.11.2008. Jarno Sederlund

Reserviasiat. Käyttötoimikunta 26.11.2008. Jarno Sederlund 1 Reserviasiat Käyttötoimikunta 26.11.2008 Jarno Sederlund 2 Tehoreservilain mukainen huippuvoimakapasiteetti Vuonna 2006 tuli voimaan sähkön toimitusvarmuutta turvaava laki Fingridin tehtävänä on järjestelmän

Lisätiedot

Energian hankinta ja kulutus

Energian hankinta ja kulutus Energia 2013 Energian hankinta ja kulutus 2012, 3. neljännes Energian kokonaiskulutus laski 5 prosenttia tammi-syyskuussa Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan yhteensä noin

Lisätiedot

Laajamittainen tuulivoima - haasteita kantaverkkoyhtiön näkökulmasta. Kaija Niskala Säteilevät naiset seminaari Säätytalo 17.3.

Laajamittainen tuulivoima - haasteita kantaverkkoyhtiön näkökulmasta. Kaija Niskala Säteilevät naiset seminaari Säätytalo 17.3. Laajamittainen tuulivoima - haasteita kantaverkkoyhtiön näkökulmasta Kaija Niskala Säteilevät naiset seminaari Säätytalo 17.3.2009 2 Kantaverkkoyhtiölle tulevia haasteita tuulivoimalaitoksen liityntä tehotasapainon

Lisätiedot

Energian hankinta ja kulutus

Energian hankinta ja kulutus Energia 2011 Energian hankinta ja kulutus 2011, 1. neljännes Energian kokonaiskulutus laski 3 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä Korjattu 20.10.2011 Vuosien 2010 ja 2011 ensimmäistä ja toista

Lisätiedot

POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA TIIVISTELMÄ - PÄIVITYS 12.2.2016

POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA TIIVISTELMÄ - PÄIVITYS 12.2.2016 POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA TIIVISTELMÄ - PÄIVITYS All rights reserved. No part of this document may be reproduced in any form or by any means without

Lisätiedot

Jännitestabiiliushäiriö Suomessa 1992. Liisa Haarla

Jännitestabiiliushäiriö Suomessa 1992. Liisa Haarla Jännitestabiiliushäiriö Suomessa 1992 Liisa Haarla Pohjoismainen voimajärjestelmä 1992 Siirtoverkko: Siirtoyhteydet pitkiä, kulutus enimmäkseen etelässä, vesivoimaa pohjoisessa (Suomessa ja Ruotsissa),

Lisätiedot

Suomen tehotasapaino, onko tuotantoennusteissa tilastoharhaa?

Suomen tehotasapaino, onko tuotantoennusteissa tilastoharhaa? Suomen tehotasapaino, onko tuotantoennusteissa tilastoharhaa? FG:n markkinatoimikunta 7.2.2013 Kymppivoima Hankinta Oy, Mika Laakkonen Suomen kulutus- ja tuotantoennusteet Olemme havainneet, että eri osapuolilla

Lisätiedot

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Jukka Leskelä Energiateollisuus Energia- ja ilmastostrategian valmisteluun liittyvä asiantuntijatilaisuus 27.1.2016 Hiilen käyttö sähköntuotantoon on

Lisätiedot

VN-TEAS-HANKE: EU:N 2030 ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKAN LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET SUOMEN KILPAILUKYKYYN

VN-TEAS-HANKE: EU:N 2030 ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKAN LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET SUOMEN KILPAILUKYKYYN VN-TEAS-HANKE: EU:N 23 ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKAN LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET SUOMEN KILPAILUKYKYYN Seminaariesitys työn ensimmäisten vaiheiden tuloksista 2.2.216 EU:N 23 ILMASTO-

Lisätiedot

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013 METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS LAUHDESÄHKÖN MERKITYS SÄHKÖMARKKINOILLA Lauhdesähkö on sähkön erillissähköntuotantoa (vrt. sähkön ja lämmön yhteistuotanto) Polttoaineilla (puu,

Lisätiedot

Energian hankinta ja kulutus

Energian hankinta ja kulutus Energia 2012 Energian hankinta ja kulutus 2011, 4. neljännes Energian kokonaiskulutus laski 5 prosenttia vuonna 2011 Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan noin 1 389 PJ (petajoulea)

Lisätiedot

1 VOIMALAITOSYKSIKÖN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPITO

1 VOIMALAITOSYKSIKÖN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPITO Käyttösäännöt 1 (11) SÄÄNNÖT TEHORESERVIJÄRJESTELMÄÄN KUULUVIEN VOIMALAITOSYKSIKÖIDEN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPIDOLLE, NIIDEN KÄYTÖLLE SEKÄ TUOTETUN SÄHKÖN TARJOAMISEEN MARKKINOILLE Fingrid tai sen tytäryhtiö

Lisätiedot

PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 2005-2009

PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 2005-2009 PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 25-29 /MWh 8 7 6 5 4 3 2 1 25 26 27 28 29 hiililauhteen rajakustannushinta sis CO2 hiililauhteen rajakustannushinta Sähkön Spot-markkinahinta (sys) 5.3.21 Yhteenveto

Lisätiedot

Voimajärjestelmän tehotasapainon ylläpito. Vaelluskalafoorumi Kotkassa Erikoisasiantuntija Anders Lundberg Fingrid Oyj

Voimajärjestelmän tehotasapainon ylläpito. Vaelluskalafoorumi Kotkassa Erikoisasiantuntija Anders Lundberg Fingrid Oyj Voimajärjestelmän tehotasapainon ylläpito Vaelluskalafoorumi Kotkassa 4-5.10.2012 Erikoisasiantuntija Anders Lundberg Fingrid Oyj Sähköntuotannon ja kulutuksen välinen tasapaino Fingrid huolehtii Suomen

Lisätiedot

Siirtokapasiteetin riittävyys ja häiriöt 2015. Tasevastaava iltapäivä 23.11.2015 Timo Kaukonen Suunnittelupäällikkö

Siirtokapasiteetin riittävyys ja häiriöt 2015. Tasevastaava iltapäivä 23.11.2015 Timo Kaukonen Suunnittelupäällikkö Siirtokapasiteetin riittävyys ja häiriöt 2015 Tasevastaava iltapäivä 23.11.2015 Timo Kaukonen Suunnittelupäällikkö Siirrot ja kapasiteetit Pohjois-Ruotsiin 2015 (1.1-10.11.2015) 1 400,00 Råbacken- Stornorrfors

Lisätiedot

Tuulivoiman vaikutukset voimajärjestelmään

Tuulivoiman vaikutukset voimajärjestelmään 1 Tuulivoiman vaikutukset voimajärjestelmään case 2000 MW Jussi Matilainen Verkkopäivä 9.9.2008 2 Esityksen sisältö Tuulivoima maailmalla ja Suomessa Käsitteitä Tuulivoima ja voimajärjestelmän käyttövarmuus

Lisätiedot

Tehoreservin määrän määritys. Ville Väre

Tehoreservin määrän määritys. Ville Väre Tehoreservin määrän määritys Ville Väre Esityksen sisältö Yleistä tehoasioihin liittyen Tehoreservin taustaa Erityisiä huomioita 2017 alkavalle kaudelle Kysymyksiä keskusteltavaksi tehoreserviin liittyen

Lisätiedot

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus 27.10.2015 Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Gaia Consulting Oy Kestävän liiketoiminnan konsulttitoimisto vuodesta 1993 Strateginen kumppani ja käytännön toteuttaja

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen kantaverkkoyhtiöstä

Ajankohtaista Suomen kantaverkkoyhtiöstä Ajankohtaista Suomen kantaverkkoyhtiöstä Juha Hiekkala Markkinakehitys Voimaseniorit, Tekniska Salarna, Helsinki 11.2.204 2 Asiakkaiden ja yhteiskunnan hyväksi Varma sähkö Kantaverkon häiriöistä aiheutuneet

Lisätiedot

Uusiutuvan energian vuosi 2015

Uusiutuvan energian vuosi 2015 Uusiutuvan energian vuosi 2015 Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä 26.1.2016 Congress Paasitorni, Helsinki Pekka Ripatti Sisältö ja esityksen rakenne 1. Millainen on uusiutuvan energian toimiala? 2. Millaisia

Lisätiedot

SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUS

SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUS SUOMEN ATOMITEKNILLISEN SEURAN VUOSIKOKOUS 21.2.2007 Eero Kokkonen Johtava asiantuntija Fingrid Oyj 1 14.2.2007/EKN Tavallisen kuluttajan kannalta: sähkön toimitusvarmuus = sähköä saa pistorasiasta aina

Lisätiedot

Käyttövarmuuden haasteet tuotannon muuttuessa ja markkinoiden laajetessa Käyttövarmuuspäivä Johtaja Reima Päivinen Fingrid Oyj

Käyttövarmuuden haasteet tuotannon muuttuessa ja markkinoiden laajetessa Käyttövarmuuspäivä Johtaja Reima Päivinen Fingrid Oyj Käyttövarmuuden haasteet tuotannon muuttuessa ja markkinoiden laajetessa Käyttövarmuuspäivä Johtaja Fingrid Oyj 2 Käyttövarmuuden haasteet Sähkön riittävyys talvipakkasilla Sähkömarkkinoiden laajeneminen

Lisätiedot

Energiaverot nostivat liikennepolttoaineiden hintoja

Energiaverot nostivat liikennepolttoaineiden hintoja Energia 2012 Energian hinnat 2012, 1. neljännes Energiaverot nostivat liikennepolttoaineiden hintoja Energiaveron korotukset ja raakaöljyn korkeampi hinta nostivat liikennepolttoaineiden hintoja ensimmäisellä

Lisätiedot

Kohti puhdasta kotimaista energiaa

Kohti puhdasta kotimaista energiaa Suomen Keskusta r.p. 21.5.2014 Kohti puhdasta kotimaista energiaa Keskustan mielestä Suomen tulee vastata vahvasti maailmanlaajuiseen ilmastohaasteeseen, välttämättömyyteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

Energia- ja ilmastopolitiikan infografiikkaa. Elinkeinoelämän keskusliitto

Energia- ja ilmastopolitiikan infografiikkaa. Elinkeinoelämän keskusliitto Energia- ja ilmastopolitiikan infografiikkaa Elinkeinoelämän keskusliitto Energiaan liittyvät päästöt eri talousalueilla 1000 milj. hiilidioksiditonnia 12 10 8 Energiaan liittyvät hiilidioksidipäästöt

Lisätiedot

Sähkön tukkumarkkinan toimivuus Suomessa. Paikallisvoima ry:n vuosiseminaari 14.3.2012 TkT Iivo Vehviläinen Gaia Consul?ng Oy

Sähkön tukkumarkkinan toimivuus Suomessa. Paikallisvoima ry:n vuosiseminaari 14.3.2012 TkT Iivo Vehviläinen Gaia Consul?ng Oy Sähkön tukkumarkkinan toimivuus Suomessa Paikallisvoima ry:n vuosiseminaari 14.3.2012 TkT Iivo Vehviläinen Gaia Consul?ng Oy Tutki3u sähkömarkkinaa julkisen 6edon pohjalta Selvityksen tekijänä on riippumaton

Lisätiedot

Kysyntäjousto Fingridin näkökulmasta. Tasevastaavailtapäivä 20.11.2014 Helsinki Jonne Jäppinen

Kysyntäjousto Fingridin näkökulmasta. Tasevastaavailtapäivä 20.11.2014 Helsinki Jonne Jäppinen Kysyntäjousto Fingridin näkökulmasta Tasevastaavailtapäivä 20.11.2014 Helsinki Jonne Jäppinen 2 Sähköä ei voi varastoida: Tuotannon ja kulutuksen välinen tasapaino on pidettävä yllä joka hetki! Vuorokauden

Lisätiedot

Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle. johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä

Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle. johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä Tuulivoiman ja aurinkovoiman vaikutukset sähköjärjestelmään sähköä tuotetaan silloin kun tuulee tai paistaa

Lisätiedot

Energiasta kilpailuetua. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009

Energiasta kilpailuetua. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009 Energiasta kilpailuetua Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009 Energiasta kilpailuetua Energia tuotannontekijänä Energia tuotteena Energiateknologia liiketoimintana 2

Lisätiedot

Markkinatoimikunta Asta Sihvonen-Punkka. Sähkömarkkinoiden ajankohtaiskatsaus

Markkinatoimikunta Asta Sihvonen-Punkka. Sähkömarkkinoiden ajankohtaiskatsaus Markkinatoimikunta 12.9.2017 Asta Sihvonen-Punkka Sähkömarkkinoiden ajankohtaiskatsaus Kapasiteetinlaskentamenetelmää koskeva pohjoismainen hanke Kapasiteetinlaskentamenetelmäehdotuksesta on järjestetty

Lisätiedot

Tehoreservin tarpeen määrittäminen

Tehoreservin tarpeen määrittäminen Päätös[LUONNOS] 1 (7) Tehoreservin tarpeen määrittäminen Selostus asiasta Sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä annetun lain (117/2011, jäljempänä tehoreservilaki)

Lisätiedot

KERTOMUS SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUDESTA

KERTOMUS SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUDESTA ENERGIAMARKKINAVIRASTO KERTOMUS SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUDESTA 2012 15.10.2012 Energiamarkkinavirasto Lintulahdenkuja 4 Puhelin 029 505 0000 S-posti virasto@energiamarkkinavirasto.fi Energimarknadsverket 00530

Lisätiedot

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähköntuotannon näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähkön tuotanto Suomessa ja tuonti 2016 (85,1 TWh) 2 Sähkön tuonti taas uuteen ennätykseen 2016 19,0 TWh 3 Sähköntuotanto energialähteittäin

Lisätiedot

Sähkön toimitusvarmuus ja riittävyys

Sähkön toimitusvarmuus ja riittävyys Sähkön toimitusvarmuus ja riittävyys Hiilitieto ry:n talviseminaari 26.3.2015 ylijohtaja Riku Huttunen Sisältö Komission näkemyksiä kapasiteetin riittävyyden varmistamisesta Sähkötehon riittävyys Suomessa

Lisätiedot

Yhteenveto selvityksestä päästökaupan markkinavakausvarannon vaikutuksista sähkön tukkuhintaan

Yhteenveto selvityksestä päästökaupan markkinavakausvarannon vaikutuksista sähkön tukkuhintaan Yhteenveto selvityksestä päästökaupan markkinavakausvarannon vaikutuksista sähkön tukkuhintaan Kesäkuu 215 Valtioneuvoston selvitysja tutkimustoiminnan julkaisusarja 9 /215 -yhteenveto Päästökauppajärjestelmän

Lisätiedot

Siirtokeskeytyksiä markkinoiden ehdoilla. Jyrki Uusitalo, kehityspäällikkö Sähkömarkkinapäivä 8.4.2013

Siirtokeskeytyksiä markkinoiden ehdoilla. Jyrki Uusitalo, kehityspäällikkö Sähkömarkkinapäivä 8.4.2013 Siirtokeskeytyksiä markkinoiden ehdoilla, kehityspäällikkö Sähkömarkkinapäivä 2 Keskeytykset pienensivät käytettävissä olevaa siirtokapasiteettia 2012 3 000 2 500 Elspot kapasiteettien keskiarvot, MW Fenno-Skan

Lisätiedot

Kapasiteettikorvausmekanismit. Markkinatoimikunta 20.5.2014

Kapasiteettikorvausmekanismit. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Kapasiteettikorvausmekanismit Markkinatoimikunta 20.5.2014 Rakenne Sähkömarkkinoiden nykytila Hinnnanmuodostus takkuaa Ratkaisuja Fingridin näkemys EU:n nykyiset markkinat EU:n markkinamalli pohjoismainen

Lisätiedot

Neuvottelukunnan kokous Ajankohtaiskatsaus

Neuvottelukunnan kokous Ajankohtaiskatsaus Neuvottelukunnan kokous Ajankohtaiskatsaus Energia- ja ilmastostrategian linjaukset ovat samansuuntaisia Fingridin näkemysten kanssa Nykyisenkaltaisesta tuulivoiman syöttötariffijärjestelmästä luovutaan

Lisätiedot

Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj

Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Käyttövarmuuspäivä Finlandia-talo 26.11.2008 2 Kantaverkkoyhtiön tehtävät Voimansiirtojärjestelmän

Lisätiedot

Tehoreservin tarpeen määrittäminen

Tehoreservin tarpeen määrittäminen PÄÄTÖS 1 (11) Tehoreservin tarpeen määrittäminen 1 Selostus asiasta Laki sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä (jäljempänä tehoreservilaki) on tullut voimaan 1.3.2011.

Lisätiedot

Sähkön ja lämmön tuotanto 2013

Sähkön ja lämmön tuotanto 2013 Energia 2014 Sähkön ja lämmön tuotanto 2013 Fossiilisten polttoaineiden käyttö kasvoi sähkön ja lämmön tuotannossa vuonna 2013 Sähköä tuotettiin Suomessa 68,3 TWh vuonna 2013. Tuotanto kasvoi edellisestä

Lisätiedot

Puun energiakäyttö 2012

Puun energiakäyttö 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 15/2013 Puun energiakäyttö 2012 18.4.2013 Esa Ylitalo Metsähakkeen käyttö uuteen ennätykseen vuonna 2012: 8,3 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Fingrid 2014. Neuvottelukunta 13.3.2015

Fingrid 2014. Neuvottelukunta 13.3.2015 Fingrid 2014 Neuvottelukunta 13.3.2015 2 Toimintaympäristö 2014: Eurooppa EU:lle uudet ilmasto- ja energiatavoitteet vuodelle 2030: kasvihuonekaasupäästöt -40%, uusiutuva energia 27%, energiatehokkuuden

Lisätiedot

VOIMALAITOSYKSIKÖN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPITOA, KÄYTTÖÄ JA SILLÄ TUOTETUN SÄHKÖN KÄSITTELYÄ KOSKEVA SÄÄNNÖSTÖ

VOIMALAITOSYKSIKÖN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPITOA, KÄYTTÖÄ JA SILLÄ TUOTETUN SÄHKÖN KÄSITTELYÄ KOSKEVA SÄÄNNÖSTÖ ENERGIAMARKKINAVIRASTO ENERGIMARKNADSVERKET Liite TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUKSEN LIITE 2 VOIMALAITOSYKSIKÖN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPITOA, KÄYTTÖÄ JA SILLÄ TUOTETUN SÄHKÖN KÄSITTELYÄ KOSKEVA SÄÄNNÖSTÖ Energiamarkkinavirasto

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsaus. Fortum Oyj

Tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsaus. Fortum Oyj Tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsaus Fortum Oyj 28.4.2016 Tammi-maaliskuun 2016 tulos Avainluvut (milj. euroa), jatkuvat toiminnot I/2016 I/2015 2015 Edelliset 12 kk Liikevaihto 989 1 040 3 459 3 408

Lisätiedot

Fingrid Oyj, Mikko Heikkilä, Tehoreservijärjestelyn käyttösääntöjen kehitys

Fingrid Oyj, Mikko Heikkilä, Tehoreservijärjestelyn käyttösääntöjen kehitys Fingrid Oyj,, Tehoreservijärjestelyn käyttösääntöjen kehitys Sisältö 1. Tehoreservin aktivointihinnan asettaminen 2. Tehoreservimaksun kohdistaminen 3. Tehoreservin valmiudennostomenettely 4. Kulutusjousto

Lisätiedot

Tavoitteena sähkön tuotannon omavaraisuus

Tavoitteena sähkön tuotannon omavaraisuus Tavoitteena sähkön tuotannon omavaraisuus Esitelmä Käyttövarmuuspäivässä 2.12.2010 TEM/energiaosasto Ilmasto- ja energiastrategian tavoitteista Sähkönhankinnan tulee perustua ensisijaisesti omaan kapasiteettiin

Lisätiedot

Käyttörintamalta paljon uutta

Käyttörintamalta paljon uutta Käyttörintamalta paljon uutta Johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä 24.11.2011 24.11.2011 Käyttövarmuuspäivä 24.11.2011 Kylmän talven kulutushuippu 18.2.2011 Kulutushuippu 18.2.2011 klo 9 10 Suomen

Lisätiedot

POHJOISMAISET SÄHKÖMARKKINAT. ATS syysseminaari ja 40 vuotisjuhlat 13.10.2006 Toimialajohtaja, professori Mikko Kara

POHJOISMAISET SÄHKÖMARKKINAT. ATS syysseminaari ja 40 vuotisjuhlat 13.10.2006 Toimialajohtaja, professori Mikko Kara POHJOISMAISET SÄHKÖMARKKINAT ATS syysseminaari ja 40 vuotisjuhlat 13.10.2006 Toimialajohtaja, professori Mikko Kara POHJOISMAINEN SÄHKÖMARKKINA EDELLÄKÄVIJÄNÄ 3 SÄHKÖPÖRSSI OHJAA TEHOKKAASTI VOIMALAITOSTEN

Lisätiedot

Tuulivoiman integraatio Suomen sähköjärjestelmään - kommenttipuheenvuoro

Tuulivoiman integraatio Suomen sähköjärjestelmään - kommenttipuheenvuoro Tuulivoiman integraatio Suomen sähköjärjestelmään - kommenttipuheenvuoro Sanna Uski-Joutsenvuo Säteilevät naiset seminaari 17.3.2009 Tuulivoiman fyysinen verkkoon liityntä Laajamittainen tuulivoima Suomessa

Lisätiedot

Sähkön ja lämmön tuotanto 2010

Sähkön ja lämmön tuotanto 2010 Energia 2011 Sähkön ja lämmön tuotanto 2010 Sähkön ja lämmön tuotanto kasvoi vuonna 2010 Sähkön kotimainen tuotanto kasvoi 12, kaukolämmön tuotanto 9 ja teollisuuslämmön tuotanto 14 prosenttia vuonna 2010

Lisätiedot

Selvitys tehoreservin tarpeesta vuosille 2015 2020

Selvitys tehoreservin tarpeesta vuosille 2015 2020 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-06032-14 Selvitys tehoreservin tarpeesta vuosille 2015 2020 Kirjoittajat: Juha Kiviluoma, Niina Helistö Luottamuksellisuus: julkinen 2 (34) Alkusanat Raportin kirjoittajat kiittävät

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2016

Keski-Suomen energiatase 2016 Keski-Suomen energiatase 216 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 216 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus

Lisätiedot

"Uusiutuvan energian mahdollisuudet Lieto, 27.1.2016. Toimialapäällikkö Markku Alm

Uusiutuvan energian mahdollisuudet Lieto, 27.1.2016. Toimialapäällikkö Markku Alm "Uusiutuvan energian mahdollisuudet Lieto, 27.1.2016 Toimialapäällikkö Markku Alm Uusiutuvan energian yritykset ja toimipaikat 777 uusiutuvan energian toimialan yritystä vuonna 2014. laskua edelliseen

Lisätiedot

Energian hankinta, kulutus ja hinnat

Energian hankinta, kulutus ja hinnat Energia 2010 Energian hankinta, kulutus ja hinnat 2010, 3. vuosineljännes Energian kokonaiskulutus nousi 8,8 prosenttia tammisyyskuussa Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan

Lisätiedot

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari - 22.3.216 Pöyry Management Consulting Oy EU:N 23 LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT EU:n 23 linjausten toteutusvaihtoehtoja

Lisätiedot

Fossiilisten polttoaineiden ja sähkön hinnat edelleen laskussa

Fossiilisten polttoaineiden ja sähkön hinnat edelleen laskussa Energia 2014 Energian hinnat 2014, 3. neljännes Fossiilisten polttoaineiden ja sähkön hinnat edelleen laskussa Fossiilisten polttoaineiden ja sähkön hinnat jatkoivat laskuaan vuoden kolmannella neljänneksellä.

Lisätiedot

Mistä joustoa sähköjärjestelmään?

Mistä joustoa sähköjärjestelmään? Mistä joustoa sähköjärjestelmään? Joustoa sähköjärjestelmään Selvityksen lähtökohta Markkinatoimijoitten tarpeet toiveet Sähkömarkkinoiden muutostilanne Kansallisen ilmastoja energiastrategian vaikuttamisen

Lisätiedot

Fossiilisten polttoaineiden ja sähkön hinnat laskivat toisella vuosineljänneksellä

Fossiilisten polttoaineiden ja sähkön hinnat laskivat toisella vuosineljänneksellä Energia 2014 Energian hinnat 2014, 2. neljännes Fossiilisten polttoaineiden ja sähkön hinnat laskivat toisella vuosineljänneksellä Kivihiilen ja maakaasun hinnat lämmöntuotannossa laskivat toisella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Säätösähkömarkkinat uusien haasteiden edessä

Säätösähkömarkkinat uusien haasteiden edessä 1 Säätösähkömarkkinat uusien haasteiden edessä Johtaja Reima Päivinen, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä 21.4.2009 2 Mitä on säätösähkö? Vuorokauden sisäiset kulutuksen muutokset Vastuu: Markkinatoimijat

Lisätiedot

Luku 3 Sähkömarkkinat

Luku 3 Sähkömarkkinat Luku 3 Sähkömarkkinat Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013 Energiankäyttäjän käsikirja 2013, helmikuu 2013 1 Sisältö Sähkön tarjonta Sähkön kysyntä Pullonkaulat Hintavaihtelut

Lisätiedot

Tuulivoima ja sähkömarkkinat Koneyrittäjien energiapäivät. Mikko Kara, Gaia Consulting

Tuulivoima ja sähkömarkkinat Koneyrittäjien energiapäivät. Mikko Kara, Gaia Consulting Tuulivoima ja sähkömarkkinat Koneyrittäjien energiapäivät Mikko Kara, Gaia Consulting 24.3.2017 Sisältö 1. Pohjoismainen markkina 2. Tuuli merkittävin uusiutuvista 3. Suhteessa pienellä määrällä tuulta

Lisätiedot

Sähkömarkkinavisio vuosille 2030-2050

Sähkömarkkinavisio vuosille 2030-2050 Sähkömarkkinavisio vuosille 2030-2050 Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari, 7.10.2010 Satu Viljainen Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tutkimushanke: Sähkömarkkinavisio 2030-2050 Tavoite: sähkömarkkinavisio

Lisätiedot