Toimintakertomus 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2014"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2014 Keski-Pohjanmaan sovittelutoimisto

2 Sisältö 1. Sovittelutoiminta Keski-Pohjanmaan sovittelutoimisto Organisaatio Taloustilanne Henkilöstö Sovittelijat Koulutus ja muu toiminta Henkilöstö Henkilökunnan koulutus/ tapahtumakalenteri Sovittelijat Sovittelijoiden koulutus ja tapahtumakalenteri Viranomaisyhteistyö ja tiedotustoiminta Tilastotiedot Keski-Pohjanmaan sovittelutoimiston tilastot

3 1. Sovittelutoiminta Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta (1015/2005) tuli voimaan Sovittelulain 1 :n mukaan sovittelussa on kyse rikoksesta epäillylle ja rikoksen uhrille järjestettävästä mahdollisuudesta käsitellä puolueettoman sovittelijan välityksellä rikoksesta syntyneitä haittoja ja niiden hyvittämistä. Arvioitaessa rikoksen soveltuvuutta sovitteluun otetaan huomioon rikoksen tekotapa, rikoksesta epäillyn ja uhrin keskinäinen suhde sekä muut rikokseen liittyvät seikat kokonaisuutena. Vuoden 2010 hallitus antoi esityksen rikoslain 21 luvun 16.n muuttamisesta. Esityksessä ehdotettiin muutettavaksi rikoslakia. Esityksen mukaan lievän pahoinpitelyn syyteoikeutta koskevaa säännöstä muutettaisiin niin, että alaikäiseen ja läheiseen kohdistetut lievät pahoinpitelyt olisivat virallisen syytteen alaisia. Suojan piirissä olevat läheiset yksilöitäisiin mahdollisimman tarkkarajaisesti. Laki astui voimaan Sovittelulain 5 :n mukaan sovittelutoiminnan yleinen johto, ohjaus ja valvonta kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. Lain 7 :n mukaan aluehallintoviraston on järjestettävä sovittelutoiminta siten, että palvelu on asianmukaisesti saatavissa aluehallintoviraston toimialueen kaikissa osissa. Palvelut voidaan tuottaa siten, että aluehallintovirasto tekee toimeksiantosopimuksen joko kunnan tai muun julkisen tai yksityisen palveluntuottajan kanssa tietyllä alueella. Tämän lisäksi aluehallintovirasto huolehtii täydennyskoulutuksen järjestämisestä alueellisesti ja valtakunnallisesti. Sovittelutoimintaa tietyllä alueella hoitaa sovittelutoimisto, ja sen suunnittelusta, kehittämisestä ja asianmukaisesta toteutuksesta vastaa sovittelutoiminnan vastuuhenkilö. Sovittelijoiden toimintaa ohjaa ja valvoo sovitteluohjaaja. Yksittäisiä sovittelutehtäviä hoitaa tehtävään koulutettu vapaaehtoinen sovittelija. 2. Keski-Pohjanmaan sovittelutoimisto 2.1. Organisaatio Keski-Pohjanmaan sovittelutoimisto aloitti toimintansa Kokkolassa. Palvelu tuotetaan toimeksiantosopimuksen perusteella. Kokkolan kaupunki on tehnyt toimeksiantosopimuksen Länsi-Suomen läänin kanssa ja se oli voimassa lukien neljä vuotta. Toimeksiantosopimus tuli uusittavaksi vuoden 2010 toukokuun loppuun mennessä aluehallintoviraston kanssa. Uusi toimeksiantosopimus allekirjoitettiin Länsi- ja sisäsuomen aluehallintoviraston kanssa , sopimus on voimassa toistaiseksi. Sovittelutoiminta sijoittuu Kokkolan kaupungin hallinnossa sosiaali- ja terveystoimen alaisuuteen. Keski-Pohjanmaan sovittelutoimisto palvelee seuraavia kuntia: Kokkola, Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli. Koko alueen väestömäärä on henkilöä. Keski-Pohjanmaan sovittelutoimiston toimitilat muuttivat helmikuussa 2015 uuteen osoitteeseen vanhoissa tiloissa ilmenneiden sisäilmaongelmien ja mikrobivaurioiden takia. Toimiston uudet toimitilat sijaitsevat Kokkolassa, osoitteessa Tehtaankatu 27 A 39. Uudet toimitilat tulevat palvelemaan toimistoa vähintään yhtä hyvin kuin vanhatkin. Sovittelutilaisuuksia järjestetään sovittelutoimiston tiloissa sekä alueen kunnissa. Kunnat ovat tarjonneet avokätisesti tilojaan sovitteluiden järjestämiseen. 3

4 2.2. Taloustilanne Sovittelulain 12 :n mukaan sovittelutoiminnan järjestämisestä aiheutuvat kustannukset korvataan valtion varoista. Korvaukset jaetaan aluehallintovirastoille ja edelleen palveluntuottajille alueen asukasluvun, pinta-alan ja rikollisuustilanteen mukaisesti. Korvausperusteita muutettiin vuoden 2010 annetulla lakialoitteella ja asetuksella. Laki ja asetus astui voimaan vuoden 2011 alusta. Lakimuutoksessa huomioitiin se, että määräraha on joillain toimistoilla liian pieni. Valtion talousarviossa vahvistetaan valtakunnallisesti sovittelutoimintaan varattu määräraha. Summa jaetaan aluehallintovirastojen kesken asukasluvun (50%), pinta-alan (20%) ja rikollisuuden (30%) perusteella. Palveluntuottajille ennakkona jaettu valtion maksama korvaus tasataan toteutuneiden kustannusten perusteella. Käyttämättä jääneet korvaukset palautuvat aluehallintovirastoihin, jotka voivat jakaa rahat uudelleen alueillaan toimivien palveluntuottajien kesken. Sosiaali- ja terveysministeriö voi muuttaa määrärahan jakopäätöstä ja siirtää määrärahaa tarpeen mukaan aluehallintovirastojen toimialueiden välillä. Sovittelutoiminnan tähänastinen toiminta Kokkolassa on osoittanut, että nykyisillä laskentaperusteilla jaettu määräraha Keski-Pohjanmaan toimistolle ei ole riittävä. Sovittelutoimistojen toimialueita määriteltäessä Keski-Pohjanmaan alueen erityisyys olisi tullut ottaa paremmin huomioon. Maakunnan pieni väestömäärä, alueen pitkät etäisyydet sekä harvaan asutut alueet ovat vaikuttaneet siihen, että toimiston valtionkorvauksen määräytymisperusteiden mukaisesti saama rahoitus ei ole riittävä. Rikos- ja riita-asioiden sovittelupalvelujen tuottajille maksettavien korvausten perusteet uudistuivat ja samalla säädettiin sovittelijalle maksettavasta kulukorvauksesta (Lainmuutos 966/ , 12 a, 12 b ja 12 c ). Sovittelulain 12 c :ssä säädetään sovittelijoille maksettavasta kulukorvauksesta. Palveluntuottajat suorittavat saamastaan sovittelumäärärahasta vapaaehtoisille sovittelijoille kulujen kattamiseksi peruskorvausta, jota on harkinnan mukaan mahdollista täydentää. Peruskorvaus on siis sovittelijalle maksettava kulukorvaus ja koskee sovitteluasiaa. Sosiaali- ja terveysministeriön näkemyksen mukaan sovitteluasia on kokonaisuus, joka voi pitää sisällään yhden henkilön useita yksittäisiä tekoja Henkilöstö Keski-Pohjanmaan sovittelutoimistossa työskentelee vakituisesti kaksi henkilöä. Toimiston johtajana toimii Marja Lager ja sovitteluohjaajana Henna Latvamäki. Toimiston työmäärästä johtuen ja työturvallisuuden takaamiseksi ohjaajan työaika muutettiin kokopäiväiseksi vuonna Toimeksiantosopimuksen yhteydessä aluehallintoviranomaisen kanssa neuvoteltiin kyseisestä asiasta. Sovittelutoimiston johtajan tehtäviin kuuluu vastata sovittelutoiminnan suunnittelusta, kehittämisestä ja asianmukaisesta toteuttamisesta sovittelutoimiston toimialueella sekä toimia tarvittaessa myös sovittelijana. Johtaja päättää sovittelun aloittamisesta ja hänen tulee varmistaa, että sovittelulain (105/2005) 2 :ssä säädetyt edellytykset sovittelulle ovat olemassa sekä arvioida, soveltuuko asia soviteltavaksi. Johtaja päättää asian ottamisesta sovitteluun ja tekee tarvittavat viranhaltijapäätökset. Sovittelunohjaajan tehtävänä on ohjata ja valvoa sovittelijoiden toimintaa sekä toimia tarvittaessa sovittelijana. Ohjaaja toimii myös johtajan varahenkilönä tarvittaessa, lain mukaan sovittelupalvelua tulee olla tarjolla keskeytyksettä. 4

5 2.4. Sovittelijat Sovittelijoiden koulutusta on Keski-Pohjanmaan alueella ollut toiminnan alusta lähtien. Sovittelijat ovat vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka toimivat tehtävässä oman elämäntilanteensa mukaan. Keski-Pohjanmaan sovittelutoimistossa toimii tällä hetkellä 18 aktiivista sovittelijaa. Viimeisin sovittelun peruskurssi järjestettiin Kurssilta saimme 11 innokasta uutta sovittelijaa. Sovittelija on tehtävään koulutettu henkilö, joka hoitaa yksittäisiä sovittelutehtäviä sovittelutoimiston ohjauksen ja valvonnan alaisena. Sovittelijana voi toimia henkilö, joka on suorittanut sovittelutoimintaan perehdyttävän koulutusjakson ja jolla muutoin on sellainen koulutus, taito ja kokemus, jota tehtävän asianmukainen hoitaminen edellyttää. Sovittelutilaisuudessa on aina läsnä kaksi sovittelijaa. Sovittelijan tehtävät: - järjestää sovittelutapaamiset - sovitella puolueettomasti ja kaikkia osapuolia kunnioittaen - auttaa osapuolia löytämään heitä tyydyttävä ratkaisu - antaa tietoa oikeusavuista ja muista palveluista - laatia sovittelussa syntynyt sopimus ja varmentaa se allekirjoituksellaan 3. Koulutus ja muu toiminta Henkilöstö Henkilöstön koulutuksesta vastaavat lääninhallitukset. Aluehallintoviraston kanssa yhteistyössä koulutusta järjestää Stakes ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. Koulutukset ovat valtakunnallisia, joihin osallistuvat maan kaikkien sovittelutoimistojen henkilökunta. Oleellinen osa järjestettävää koulutusta on myös sovittelutoiminnan kehittäminen. Lähisuhdeväkivalta on ollut viime vuosina valtakunnallisesti esillä ja sovittelutoiminta on siinä aktiivisesti mukana. Lähisuhdeväkivallan sovittelun koulutus ja kehittämistyö on ollut yksi Keski-Pohjanmaan sovittelutoimiston painopistealue. Lähisuhdeväkivallan sovittelualoitteet ovat olleet nousussa ja myös lakimuutos on osaltaan tähän vaikuttanut. Toimistomme määrärahojen niukkuus ja toimitilojen epäterveellisyydestä johtuneet sairauslomat ja henkinen pahoinvointi vaikuttivat yhdessä erittäin negatiivisesti viime vuoden toimintaan. Näistä syistä johtuen vuoden 2014 koulutus- ja tapahtumakalenteri on varsin suppea Henkilökunnan koulutus/ tapahtumakalenteri 2014 Helmikuu Miehen tie Ry:n hallituksen kokous. Marja ja Henna Maaliskuu AVI:n ylitarkastaja Kalevi Juntunen kyläilemässä. Marja ja Henna 5

6 Toukokuu Seinäjoen toimiston väki kyläilemässä. Marja ja Henna Kesäkuu Sovittelun yhteyshenkilöt poliisilaitokselta yhteistyöpalaverissa. Marja ja Henna Syyskuu Täydennyskoulutus Seinäjoella. Marja ja Henna Lokakuu Terveellinen työ stressi hallinnassa yhteistyöllä tuloksiin koulutus kaupungintalolla. Marja ja Henna Marraskuu Yhteistyöryhmän palaveri. Marja Joulukuu AVI:n ylitarkastaja Kalevi Juntunen kyläilemässä. Marja ja Henna 3.2. Sovittelijat Vapaaehtoissovittelijoille järjestetään kerran kuukaudessa, joka kuukauden viimeinen tiistai, yhteinen koulutusilta. Näiden iltojen sisältö on pyritty muodostamaan niin, että koulutuksellisen sisällön lisäksi illat ovat osaltaan myös virkistystoimintaa. Näin saamme sovittelijat jaksamaan arvokkaassa ja osaltaan myös raskaassa vapaaehtoistyössä. Koulutusillat ovat sisällöltään täydennyskoulutusta, työnohjausta ja informaatiota sovitteluun liittyvistä asioista. Sovittelijoiden kanssa on pyritty käymään kerran vuodessa kehityskeskustelu. Näiden keskustelujen kautta saadaan arvokasta informaatiota siitä mihin suuntaan paikallista sovittelutoimintaa ja vapaaehtoistyötä tulisi kehittää. Vuonna 2015 sovittelijoille on tarjolla myös ulkopuolista työnohjausta, alaa opiskelevan henkilön johdolla. Sovittelijoiden koulutuksessa toimiston tulee noudattaa valtakunnallista ohjeistusta, joka on pyritty saamaan yhteneväiseksi maan kaikille toimistoille. Näin voidaan taata työn hyvä laatu ja asiakkaiden oikeudet kun he käyttävät sovittelupalvelua. Sovittelijoiden kanssa on pyritty osallistumaan vuosittain valtakunnallisiin tapahtumiin, mutta vuosi 2014 oli poikkeus myös tässä suhteessa. Valitettavasti toimistolla ei ollut mahdollisuutta tarjota sovittelijoille matkaa Tampereelle Sovittelijoiden koulutus ja tapahtumakalenteri SOVITTELIJOIDEN KOULUTUKSET JA TAPAHTUMAT 2014 Tammikuu Kuukausikokous. Uudet sopimuspohjat ja niiden täyttäminen. Kulu- ja kilometrikorvaukset. 6

7 Helmikuu Kuukausikokous. Vuoden 2013 toimintakertomuksen, tilastojen ja syyttäjänpäätösten läpikäyntiä. Kävimme läpi myös uutta sovittelijoiden opasta. Maaliskuu Muistotilaisuus poisnukkuneen sovittelijan muistoksi. Huhtikuu Kuukausikokous. Päihdekeskus Portin vieroitushoitoyksikön toiminnasta kertomassa sairaanhoitaja Tiina Ruoho. Päihdeasiakkaan kohtaamisesta ja eteenpäin ohjaamisesta sovittelussa. Toukokuu Sovittelijoiden virkistyspäivä siirtolapuutarhalla makkaraa paistellen. Työnohjausta, keskusteluja mieleen jääneistä sovitteluista. Kesätauko Syyskuu Kuukausikokous. Kertausta. Sovittelijan tehtävät ennen sovittelua ja sovittelun kuluessa. Lokakuu Kuukausikokous. Kertausta. Sovittelutoimiston tehtävät jutun saapumisesta jutun päättämiseen. Marraskuu Vierailu poliisilaitoksella. Keskustelimme juttumäärien romahtamiseen johtaneista syistä ja yritimme löytää ratkaisua asiaan. Joulukuu Joulutapaaminen ruoan ja keskustelun merkeissä Viranomaisyhteistyö ja tiedotustoiminta Keski-Pohjanmaan sovittelutoimiston yksi painopistealue on yhteistyö ja sen kehittäminen eri tahojen kanssa. Toiminnan alusta lähtien on kokoontunut yhteistyöryhmä, joka koostuu eri alojen asiantuntijoista, poliisin, käräjäoikeuden, syyttäjänviraston ja sosiaalihuollon tahoilta. Yhteistyöryhmän kanssa sovittelutoimisto on voinut kehittää toimintaansa ja se on ollut myös hyvä tiedotuskanava. Yhteistyötä on tehty toimialueen kuntiin ja näin pyritty vahvistamaan tietoisuutta sovittelutoiminnasta. Sovittelupalvelua on myös jalkautettu alueen kaukaisempiin kuntiin. Sovittelut pyritään suorittamaan asiakkaan kotikunnassa silloin, kun heillä ei jostain syystä ole ollut mahdollisuutta tulla Kokkolaan. Näin myös laki määrittää sovittelupalvelun antamista. 7

8 4. Tilastotiedot 2014 Keski-Pohjanmaan sovittelutoimistoon tuli vuoden 2014 aikana yhteensä 100 sovittelualoitetta. Aloitteiden määrä romahti reilusti edellisistä vuosista. Juttumäärän romahtamiseen johtaneet syyt ovat mitä todennäköisimmin poliisin organisaatiouudistuksesta ja resurssien pienuudesta johtuvia. Poliisilta aloitteita tuli vuonna kpl, kun vuonna 2013 luku oli 142 kpl. Uskomme ja luotamme tilanteen muuttuvan positiivisesti vuonna Syyttäjältä juttuja tuli 4, koululta 1, muilta 1. Eniten aloitteita tuli tammikuun aikana. Sovitteluun ohjattiin vuoden 2014 aikana kaikkiaan 280 henkilöä, joista tekijäksi epäiltyjä oli 152 ja asianomistajia 128 henkilöä. Epäillyistä suurin osa sijoittui ikäryhmään vuotiaat (38,16%) sekä ikäryhmään vuotiaat (23,68%) Valtaosa sovitteluun ohjatuista henkilöistä oli miehiä. Tekijäksi epäillyistä miehiä oli 117 kappaletta ja naisia 31 kappaletta. Asianomistajista miehiä oli 76 kappaletta ja naisia 47 kappaletta. Soviteltavat rikokset jakautuvat asianomistajarikoksiin ja virallisen syytteen alaisiin rikoksiin. Keski-Pohjanmaan sovittelutoimistoon ohjatuista rikoksista reilusti yli puolet on virallisen syytteen alaisia rikoksia, josta pahoinpitelyrikokset on suurin ryhmä. Lähisuhdeväkivallan sovittelualoitteiden määrä on ollut viime vuosina nousussa ja siihen on valtakunnallisestikin kiinnitetty enenevässä määrin huomiota mm. suuntamaalla sovittelijoiden koulutusta erityisesti tähän alueeseen. Keski-Pohjanmaan sovittelutoimistoon tuli vuoden 2014 aikana soviteltavaksi 39 lähisuhdeväkivaltarikosta. Keski-Pohjanmaan sovittelutoimistossa tehtiin vuoden 2014 aikana yhteensä 168 sovittelusopimusta, joissa sovittiin mm. anteeksipyynnöstä (94 kpl), rahakorvauksesta (35 kpl) ja työkorvauksesta (6 kpl). 5. Keski-Pohjanmaan sovittelutoimiston tilastot Asianomistajat ikäluokittain tapahtumahetkellä Ikäryhmä Henkilöitä % osuus 1-14 vuotiaat 12 9,38 % vuotiaat 7 5,47 % vuotiaat 19 14,84 % vuotiaat 34 26,56 % vuotiaat 55 42,97 % yli 65 vuotiaat 1 0,78 % Yhteensä: ,00 % Epäillyt ikäluokittain tapahtumahetkellä Ikäryhmä Henkilöitä % osuus 1-14 vuotiaat 15 9,87 % vuotiaat 15 9,87 % vuotiaat 25 16,45 % vuotiaat 36 23,68 % 8

9 30-64 vuotiaat 58 38,16 % yli 65 vuotiaat 3 1,97 % Yhteensä: ,00 % Juttujen sopimukset, kpl, korvaus määrä Kpl Sop arvo Toteutunut Anteeksipyyntö Yhteensä 61 0,00 0,00 Anteeksipyyntö + rahakorvaus Yhteensä , ,76 Muu sopimus Yhteensä 2 0,00 0,00 Rahakorvaus Yhteensä ,35 250,00 Sovitteluprosessi keskeytyi Yhteensä 53 Työkorvaus Yhteensä 6 30,00 30,00 Kaikki yhteensä , ,76 LSVV juttukohtainen, asianomistajat, sukupuoli Sukupuoli Lukumäärä % osuus M 11 30,56 % N 25 69,44 % Kaikki yhteensä ,00 % LSVV juttukohtainen, epäillyt iän ja sukupuolen mukaan Ikä Naiset Miehet

10 Kokonaismäärä Rikostyyppi ja rikos Rikostyyppi Rikos Kpl Asianomistajarikos Järjestystä ylläpitävän henkilön vastustaminen 1 Kavallus 2 Kotirauhan rikkominen 21 Kunnianloukkaus 5 Laiton uhkaus 15 Lievä pahoinpitely 5 Lievä petos 2 Lievä vahingonteko 10 Näpistys 1 Pahoinpitelyn yritys 1 Vahingonteko 16 Rikostyyppi yhteensä 79 Lähisuhdeväkivalta VSR Lievä pahoinpitely 9 Pahoinpitely 30 Rikostyyppi yhteensä 39 Muu asia Kiusaamistapaus 3 Muu tutkinta 1 Rikostyyppi yhteensä 4 Virallisen syytteen alainen rikos 10

11 Julkisrauhan rikkominen 2 Järjestystä ylläpitävän henkilön vastustaminen 1 Kavallus 2 Kotirauhan rikkominen 2 Laiton uhkaus 2 Lievä pahoinpitely 1 Lievä vahingonteko 1 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen 2 Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 1 Pahoinpitely 59 Pahoinpitelyn yritys 1 Pahoinpitelyyn yllytys 1 Teräaseen hallussapito yleisellä paikalla 1 Tuhotyö 4 Vahingonteko 7 Vapaudenriisto 1 Varkaus 2 Virkamiehen vastustaminen 2 Rikostyyppi yhteensä 92 Kaikki yhteensä 224 Sovitteluun tulleiden asianomistajien sukupuoli Sukupuoli Kpl M 76 N 47 Kaikki yhteensä 123 Sovitteluun tulleiden epäiltyjen sukupuoli Sukupuoli Kpl M 117 N 31 Kaikki yhteensä 148 Sovittelun läsnäolijat, lukumäärät Läsnäolija Asianomistaja 111 Avustaja tai tukihenkilö 1 Huoltaja/vanhempi 28 Tekijä 112 Tulkki 2 Uhri 1 Yhteensä:

12 Sovittelut aloitteentekijän mukaan Koulu 1 Poliisi 94 Sosiaalityöntekijä 1 Syyttäjä 4 Kaikki yhteensä: 100 Sovittelut hallinnollisen tilan mukaan kpl Keskeytetty 28 Päätetty kielteinen 3 Päätetty myönteinen 68 Sov.ei käynnistynyt 1 Kaikki yhteensä: 100 Sovittelut per aloitteentekijä kuukausittain % Kk % koko Aloitteen tekijä Kpl jakauma vuodesta Tammikuu Poliisi 16 94,12 % Syyttäjä 1 5,88 % Kuukausi yhteensä: ,00 % 17,00 % Helmikuu Poliisi 7 87,50 % Syyttäjä 1 12,50 % Kuukausi yhteensä: 8 100,00 % 8,00% Maaliskuu Poliisi 14 93,33 % Syyttäjä 1 6,67 % Kuukausi yhteensä: ,00 % 15,00% Huhtikuu Poliisi 9 100,00 % Kuukausi yhteensä: 9 100,00 % 9,00 % Toukokuu Poliisi 6 100,00 % Kuukausi yhteensä: 6 100,00 % 6,00 % Kesäkuu Poliisi ,00 % Kuukausi yhteensä: ,00 % 10,00 % 12

13 Heinäkuu Poliisi 3 100,00 % Kuukausi yhteensä: 3 100,00 % 3,00 % Elokuu Poliisi 5 100,00 % Kuukausi yhteensä: 5 100,00 % 5,00 % Syyskuu Poliisi 6 100,00 % Kuukausi yhteensä: 6 100,00 % 6,00 % Lokakuu Poliisi 4 100,00 % Kuukausi yhteensä: 4 100,00 % 4,00 % Marraskuu Koulu 1 14,29 % Poliisi 4 57,14 % Sosiaalityöntekijä 1 14,29 % Syyttäjä 1 14,29 % Kuukausi yhteensä: 7 100,00 % 7,00 % Joulukuu Poliisi ,00 % Kuukausi yhteensä: ,00 % 10,00 % Kaikki yhteensä ,00 % Tapahtumapaikkakunnat Tapahtumapaikkakunta Lukumäärä %-osuus Alaveteli 1 1,00 % Enontekiö 1 1,00 % Kannus 8 8,00 % Kaustinen 4 4,00 % Kokkola 60 60,00 % Kruunupyy 1 1,00 % Kälviä 2 2,00 % Perho 6 6,00 % Toholampi 2 2,00 % Veteli 13 13,00 % Ylivieska 1 1,00 % Yhteensä: ,00 % 13

Liitetaulukko 1: Rikos- ja riita-asioiden sovittelu toimialueittain

Liitetaulukko 1: Rikos- ja riita-asioiden sovittelu toimialueittain Sivu 1(12) Liitetaulukko 1: Rikos- ja riita-asioiden sovittelu toimialueittain 2015 2016 Kanta-Hämeen Helsingin Päijät-Hämeen Kaakkois-Suomen Länsi-Uudenmaan Satakunnan Koko maa sovittelutoimisto sovittelutoiminta

Lisätiedot

Rikos ja riita asioiden sovittelu 2010 Tilastoraportti 19/2011, THL Liitetaulukko 1. Rikos ja riita asioiden sovittelu koko maassa ja

Rikos ja riita asioiden sovittelu 2010 Tilastoraportti 19/2011, THL Liitetaulukko 1. Rikos ja riita asioiden sovittelu koko maassa ja Rikos ja riita asioiden sovittelu 2010 Tilastoraportti 19/2011, THL Liitetaulukko 1. Rikos ja riita asioiden sovittelu koko maassa ja aluehallintovirastojen aluejaon mukaisesti 2009 2010 Sivu 1(5) Vuoden

Lisätiedot

Tietojen antaminen vuoden 2014 rikos- ja riita-asioiden sovittelun tilastointia varten

Tietojen antaminen vuoden 2014 rikos- ja riita-asioiden sovittelun tilastointia varten Tietojen antaminen vuoden 2014 rikos- ja riita-asioiden sovittelun tilastointia varten Ohessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuosittaiseen sovittelutilastoon tarkoitetuttujen muuttujien tiedonkoontilomake.

Lisätiedot

Tietojen antaminen vuoden 2011 rikos- ja riita-asioiden sovittelun tilastointia varten

Tietojen antaminen vuoden 2011 rikos- ja riita-asioiden sovittelun tilastointia varten 1 Tietojen antaminen vuoden 2011 rikos- ja riita-asioiden sovittelun tilastointia varten Ohessa seuraa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuosittaiseen tilastoon tarkoitettujen muuttujien tiedonkoontilomake.

Lisätiedot

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2016

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2016 Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2016 Aune Flinck ja Tuula Kuoppala 23.5.2017 Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2016, Tilastoraportti 15/2017 1 Sovittelukäsittelyyn tuodut rikos- ja riita-asiat 2007

Lisätiedot

Tämä on ENNAKKOTIETO vuotta 2012 koskevista tilastotiedoista

Tämä on ENNAKKOTIETO vuotta 2012 koskevista tilastotiedoista Hyvä vastaanottaja, Tämä on ENNAKKOTIETO vuotta 2012 koskevista tilastotiedoista Rikos- ja riita-asioiden sovittelutilaston tiedonkeruulomaketta on uudistettu. Ohessa ennakkoon tiedoksenne lomake, jolla

Lisätiedot

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2011

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2011 Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2011 Aune Flinck, Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen 18.6.2012 Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2011/Tilastoraportti 15/2012 1 Sovittelukäsittelyyn ohjatut rikostapaukset

Lisätiedot

Turvapaikanhakija asianomistajana rikoksissa

Turvapaikanhakija asianomistajana rikoksissa 1 (5) 11.10.2017 Turvapaikanhakija asianomistajana rikoksissa 1.1. 30.9.2017 ROOLI/NIMIKE Yhteensä ASIANOMISTAJA (kaikki yht.) 1377 PAHOINPITELY 453 LAITON UHKAUS 187 VARKAUS 180 NÄPISTYS 112 LIEVÄ PAHOINPITELY

Lisätiedot

Turvapaikanhakija asianomistajana rikoksissa

Turvapaikanhakija asianomistajana rikoksissa 1 (5) 11.7.2017 Turvapaikanhakija asianomistajana rikoksissa 1.1. 30.6.2017 ROOLI/NIMIKE Yhteensä ASIANOMISTAJA (kaikki yht.) 858 PAHOINPITELY 300 LAITON UHKAUS 104 VARKAUS 101 NÄPISTYS 66 LIEVÄ PAHOINPITELY

Lisätiedot

Työttömyyden rakenne ja kehitys tilastojen valossa

Työttömyyden rakenne ja kehitys tilastojen valossa Työttömyyden rakenne ja kehitys tilastojen valossa Työllisyysseminaari.4. Kaustinen Veteli Kaustisen sk Toholampi Halsua Lestijärvi Keski-Pohjanmaa Kokkola Kokkolan sk Kannus Perho Työttömyys Keski-Pohjanmaalla

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN RIKOS- JA ERÄIDEN RIITA- ASIOIDEN SOVITTELUTOIMISTON TOIMINTAKERTOMUS 2007

KESKI-POHJANMAAN RIKOS- JA ERÄIDEN RIITA- ASIOIDEN SOVITTELUTOIMISTON TOIMINTAKERTOMUS 2007 Keski- Pohjanmaan sovittelutoimisto Kulmakatu 3 A 1 67100 Kokkola KESKI-POHJANMAAN RIKOS- JA ERÄIDEN RIITA- ASIOIDEN SOVITTELUTOIMISTON TOIMINTAKERTOMUS 2007 1 SOVITTELU KESKI-POHJANMAALLA.... 3 HENKILÖKUNTA,

Lisätiedot

Yhteensä ASIANOMISTAJA (kaikki yht.) 1866

Yhteensä ASIANOMISTAJA (kaikki yht.) 1866 1 (6) 16.1.2018 Turvapaikanhakija asianomistajana rikoksissa 1.1. 31.12.2017 ROOLI/NIMIKE Yhteensä ASIANOMISTAJA (kaikki yht.) 1866 PAHOINPITELY 629 LAITON UHKAUS 239 VARKAUS 216 NÄPISTYS 157 LIEVÄ PAHOINPITELY

Lisätiedot

Rikos ja riita-asioiden sovittelu. Koulun työrauhaa 2 seminaari sovittelu koulun työrauhan varmistajana

Rikos ja riita-asioiden sovittelu. Koulun työrauhaa 2 seminaari sovittelu koulun työrauhan varmistajana Rikos ja riita-asioiden sovittelu Koulun työrauhaa 2 seminaari sovittelu koulun työrauhan varmistajana Esityksen sisältö Mitä on rikos- ja riita-asioiden sovittelu Nuori rikoksentekijä ja nuorten tekemät

Lisätiedot

ULKOMAAN KANSALAISTEN OSUUS RIKOLLISUUDESSA - KOKO MAA

ULKOMAAN KANSALAISTEN OSUUS RIKOLLISUUDESSA - KOKO MAA ULKOMAAN KANSALAISTEN OSUUS RIKOLLISUUDESSA - KOKO MAA TIETOLÄHDE: PolStat sisältää tietoa monista eri tietojärjestelmistä - se on tietovarasto poliisille ja ulkopuolisille tiedon tarvitsijoille. PolStat

Lisätiedot

RIKOS- JA ERA IDEN RIITA-ASIOIDEN SOVITTELUPALVELUN TUOTTAMISTA KOSKEVA PUITESOPIMUS - LUONNOS

RIKOS- JA ERA IDEN RIITA-ASIOIDEN SOVITTELUPALVELUN TUOTTAMISTA KOSKEVA PUITESOPIMUS - LUONNOS Puitesopimus 1 (7) RIKOS- JA ERA IDEN RIITA-ASIOIDEN SOVITTELUPALVELUN TUOTTAMISTA KOSKEVA PUITESOPIMUS - LUONNOS Puitesopimus 2 (7) Sisä llysluettelo 1. SOPIJAPUOLET... 3 2. MÄÄRITELMÄT... 3 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

/1015. Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

/1015. Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 9.12.2005/1015 Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain

Lisätiedot

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2015

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2015 Sosiaaliturva 2016 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTIcAL report Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2015 Medling i brott- och tvistemål 2015 Mediation in criminal and

Lisätiedot

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2010 Medling i brott- och tvistemål 2010 Mediation in Criminal and Civil Cases 2010

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2010 Medling i brott- och tvistemål 2010 Mediation in Criminal and Civil Cases 2010 TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTICAL report Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2010 Medling i brott- och tvistemål 2010 Mediation in Criminal and Civil Cases 2010 Aune Flinck +358 20 610 7208 aune.flinck@thl.fi

Lisätiedot

RIKOS- JA ERA IDEN RIITA-ASIOIDEN SOVITTELUPALVELUN TUOTTAMISTA KOSKEVA PUITESOPIMUS

RIKOS- JA ERA IDEN RIITA-ASIOIDEN SOVITTELUPALVELUN TUOTTAMISTA KOSKEVA PUITESOPIMUS Puitesopimus 1 (8) RIKOS- JA ERA IDEN RIITA-ASIOIDEN SOVITTELUPALVELUN TUOTTAMISTA KOSKEVA PUITESOPIMUS Puitesopimus 2 (8) Sisä llysluettelo 1. SOPIJAPUOLET... 3 2. MÄÄRITELMÄT... 3 3. SOPIMUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ MUISTIO Poliisiosasto Poliisitoimintayksikkö RIKOSASIOIDEN SOVITTELU. 1. Yleistä

SISÄASIAINMINISTERIÖ MUISTIO Poliisiosasto Poliisitoimintayksikkö RIKOSASIOIDEN SOVITTELU. 1. Yleistä SISÄASIAINMINISTERIÖ MUISTIO Poliisiosasto Poliisitoimintayksikkö 14.6.2006 SM-2006-01766/Ri-1 Liittyy samalla numerolla annettuun ohjeeseen, 14.6.2006. Sovittelua koskeva muistio, joka on laadittu yhteistyössä

Lisätiedot

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2009

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2009 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2009 Medling i brott- och tvistemål 2009 Mediation in Criminal and Civil Cases 2009 Juhani Iivari +358 20 610 7208

Lisätiedot

Sovittelu antaa mahdollisuuden

Sovittelu antaa mahdollisuuden Sovittelu antaa mahdollisuuden Lastensuojelun kehittämishankkeet ja arkipäivän haasteet Vaasa 28.10.2013 Kalevi Juntunen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 30.10.2013 1 Sovittelu nojaa restoratiiviseen

Lisätiedot

Laki. N:o rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

Laki. N:o rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku 4631 N:o 1015 Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset J Lain soveltamisala

Lisätiedot

8. Rikosasioiden sovittelu

8. Rikosasioiden sovittelu 8. Rikosasioiden sovittelu Taustaa Rikosasioiden sovittelua ryhdyttiin kehittämään Yhdysvalloissa 1970-luvulla. Suomessa toiminta käynnistyi vuonna 1983. Toimii kuntien sosiaalitoimen alaisuudessa. Sovittelu

Lisätiedot

Syyttäjälaitoksen ja rikossovittelun yhteistyö; sovitteluun ohjaaminen ja sovittelusta tiedottaminen Tampere

Syyttäjälaitoksen ja rikossovittelun yhteistyö; sovitteluun ohjaaminen ja sovittelusta tiedottaminen Tampere Syyttäjälaitoksen ja rikossovittelun yhteistyö; sovitteluun ohjaaminen ja sovittelusta tiedottaminen 14.5.2013 Tampere Kihlakunnansyyttäjä Pia Mäenpää, Itä-Suomen syyttäjänvirasto 1. Yhteistyö 2. Ohjaaminen

Lisätiedot

PL 7000, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. Toimeksiantaja: Sirkka-Liisa Siltala, ylitarkastaja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

PL 7000, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. Toimeksiantaja: Sirkka-Liisa Siltala, ylitarkastaja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto SOPIMUS PK356 A 1/5 Etelä-Suomi ESAVI/2496/05.06.16/2012 TOIMEKSIANTOSOPIMUS RIKOSASIOIDEN JA ERÄIDEN RIITA-ASIOIDEN SOVITTELUPALVELUN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Toimeksiantaja: Toimeksisaaja

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396. Laki. N:o 391

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396. Laki. N:o 391 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396 SISÄLLYS N:o Sivu 391 Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 9 :n muuttamisesta... 3429 392 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2014

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2014 Sosiaaliturva 2015 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2014 Medling i brott- och tvistemål 2014 Mediation in criminal and

Lisätiedot

Opas lähisuhdeväkivallan rikosasioiden sovittelua harkitsevalle

Opas lähisuhdeväkivallan rikosasioiden sovittelua harkitsevalle Opas lähisuhdeväkivallan rikosasioiden sovittelua harkitsevalle Rikosasioiden sovittelu Rikosasioiden sovittelulla tarkoitetaan palvelua, jossa rikoksen asianosaisille järjestetään mahdollisuus kohdata

Lisätiedot

Valtion korvaukseen sovelletaan valtionavustuslakia siten kuin sovittelulain 12 b :ssä on säädetty.

Valtion korvaukseen sovelletaan valtionavustuslakia siten kuin sovittelulain 12 b :ssä on säädetty. SOPIMUS 1/1 Etelä-Suomi 21.1.2014 ESAVI/478/05.06.16/2014 TOIMEKSIANTOSOPIMUS RIKOSASIOIDEN JA ERÄIDEN RIITA-ASIOIDEN SOVITTELUPALVELUN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Toimeksiantaja: Toimeksisaaja:

Lisätiedot

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Vaikeuksia ymmärtää, että ovat rikoksen uhreja. Vaikeuksia saada asioihin selvyyttä hajallaan olevan

Lisätiedot

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2013

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2013 Sosiaaliturva 2014 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2013 Medling i brott- och tvistemål 2013 Mediation in criminal and

Lisätiedot

1v. 6kk. ehdollinen ja 90 tuntia yk-palvelua Helsingin Syyttäjä, vastaaja Kaikki syytekohdat. Syyttäjä, asianomistaja

1v. 6kk. ehdollinen ja 90 tuntia yk-palvelua Helsingin Syyttäjä, vastaaja Kaikki syytekohdat. Syyttäjä, asianomistaja Lainvoimainen Tapaus (HO diaarinro)käräjät KO Syyte KO Syyksilukeminen KO tuomio Hovi Valittaja HO Syyksilukeminen HO tuomio Hovin tuomiopäivä tuomio, laji lainvoimainen tuomio, määrä Huomautuksia R04/1476

Lisätiedot

Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa Tietosuojaseloste 1/5 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

SEURAAMUKSET RIKOKSITTAIN VUONNA 2006*

SEURAAMUKSET RIKOKSITTAIN VUONNA 2006* Liitetaulukko 7 SEURAAMUKSET RIKOKSITTAIN VUONNA 2006* Tilaston perusteena Rangaistukseen tuomitut** Muut Kaikki Kaikki rikokset 7977 3310 15515 36813 63615 860 229731 294206 Rikoslakirikokset 7855 3295

Lisätiedot

Poliisihallitus Ohje ID (6) /2013/4355. Rikosasioiden sovittelu. 1. Yleistä

Poliisihallitus Ohje ID (6) /2013/4355. Rikosasioiden sovittelu. 1. Yleistä Poliisihallitus Ohje ID-1551813618 1 (6) 02.12.2013 2020/2013/4355 Voimassaoloaika 1.1.2014-31.12.2018 Säädösperuste Laki poliisin hallinnosta 4 Muuttaa/Kumoaa 2020/2011/3411, 22.11.2011 Rikosasioiden

Lisätiedot

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2012

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2012 Sosiaaliturva 2013 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTIcAL report Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2012 Medling i brott- och tvistemål 2012 Mediation in criminal and

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

Rikokset 2011 Tammi-joulukuu, Rikos ja Tiedot Kanta-Hämeen maakunta - Egentliga Tavastlands landskap Kaikki rikokset 1 K A I K K I R I K O K S E T

Rikokset 2011 Tammi-joulukuu, Rikos ja Tiedot Kanta-Hämeen maakunta - Egentliga Tavastlands landskap Kaikki rikokset 1 K A I K K I R I K O K S E T Rikokset 2011 Tammi-joulukuu, Rikos ja Tiedot Kanta-Hämeen maakunta - Egentliga Tavastlands landskap Kaikki rikokset 1 K A I K K I R I K O K S E T 12285 A OMAISUUSRIKOKSET 6688 Varkaus 28:1 1779 Törkeä

Lisätiedot

(SYYLLISET) Liitetaulukko 6 YLEISISSÄ ALIOIKEUKSISSA RANGAISTUKSEEN TUOMITUT RIKOSLAJEITTAIN 2003-2006

(SYYLLISET) Liitetaulukko 6 YLEISISSÄ ALIOIKEUKSISSA RANGAISTUKSEEN TUOMITUT RIKOSLAJEITTAIN 2003-2006 Liitetaulukko 6 YLEISISSÄ ALIOIKEUKSISSA RANGAISTUKSEEN TUOMITUT RIKOSLAJEITTAIN 2003-2006 (SYYLLISET) Luku ja Nimike 2003 2004 2005 2006 Kaikki rikokset 284686 303389 306055 295868 Rikoslakirikokset 202201

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 69 Rikos- ja riita-asioiden sovittelun yhteistyöryhmän asettaminen ja kokoonpano Helsingissä HEL 2017-002859 T 00 00 02 Päätös n virastopäällikkö on 6.3.2013, 68, asettanut

Lisätiedot

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2011 Medling i brott- och tvistemål 2011 Mediation in Criminal and Civil Cases 2011

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2011 Medling i brott- och tvistemål 2011 Mediation in Criminal and Civil Cases 2011 TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTICAL report Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2011 Medling i brott- och tvistemål 2011 Mediation in Criminal and Civil Cases 2011 Aune Flinck +358 29 524 7208 aune.flinck@thl.fi

Lisätiedot

Nettomaahanmuutto. Kuntien välinen nettomuutto. Maahanmuutto. Maastamuutto. Väestönlisäys

Nettomaahanmuutto. Kuntien välinen nettomuutto. Maahanmuutto. Maastamuutto. Väestönlisäys Väestönmuutosten ennakkotiedot muuttujina Maakunnat ja kunnat 2016, Tapahtumakuukausi ja Väestönmuutos Elävänä syntyneet Kuolleet Syntyneiden enemmyys Kuntien välinen tulomuutto Kuntien välinen lähtömuutto

Lisätiedot

HE 92/2010 vp. talousarviossa vuosittain vahvistettu sovittelutoimintaan Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1

HE 92/2010 vp. talousarviossa vuosittain vahvistettu sovittelutoimintaan Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikosasioiden

Lisätiedot

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2016

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2016 15 2017 23.5.2017 Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2016 Päälöydökset Rikos- ja riita-asioiden sovitteluun ohjattiin 12 496 rikosta ja 621 riita-asiaa vuonna 2016. Kaikista sovitteluun ohjatuista rikos-

Lisätiedot

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1992 vp - HE 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion pelastusoppilaitoksista annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion pelastusoppilaitoksista

Lisätiedot

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan rikosvahinkojen korvaamisesta

Lisätiedot

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 MAANANTAI 2 TIISTAI 3 KESKIVIIKKO 4 TORSTAI 5 PERJANTAI 6 Loppiainen LAUANTAI 7 SUNNUNTAI 8 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 2 MAANANTAI 9 TIISTAI 10 KESKIVIIKKO 11 TORSTAI 12 PERJANTAI 13

Lisätiedot

RIKOS- JA RIITA-ASIOIDEN SOVITTELUN NEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKER- TOMUS VUOSILTA 2009-2012

RIKOS- JA RIITA-ASIOIDEN SOVITTELUN NEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKER- TOMUS VUOSILTA 2009-2012 RIKOS- JA RIITA-ASIOIDEN SOVITTELUN NEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKER- TOMUS VUOSILTA 2009-2012 Rikos- ja riita-asioiden sovittelu Rikosten ja eräiden riita-asioiden sovittelua koskeva laki (1015/2005) tuli

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 2015

Tammikuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Tammikuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 24.2.2015 klo 9.00 Uusia avoimia työpaikkoja vuoden takaista enemmän. Ulkomaalainen työvoima kasvanut yli 200

Lisätiedot

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Tiedustelut Timo Partio, puh. 020 434 1382 s-posti timo.partio@kela.fi KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Kaikki Tuki maksun vastaanottajan mukaan, 1 000 euroa 2003 Tammikuu 23 555 2 008 1 156 35 374 23 419

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 Lapin liitto 19.8.2010 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 0 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 31.12

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2014

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2014 Lapin liitto 27.1.2015 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2014 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 4 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2013

Lisätiedot

SELVITYKSET ESPOON, LOHJAN JA PIETARSAAREN SYYTTÄJÄYKSIKÖISTÄ

SELVITYKSET ESPOON, LOHJAN JA PIETARSAAREN SYYTTÄJÄYKSIKÖISTÄ 1 (10) SELVITYKSET ESPOON, LOHJAN JA PIETARSAAREN SYYTTÄJÄYKSIKÖISTÄ Liikennejuopumusasioiden vaatimat resurssit, laskentaa/espoo Ohessa laskentaa LIIKENNEJUOPUMUSASIOIDEN vaatimasta työajasta. Laskennan

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 2014

Marraskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 23.12.2014 klo 9.00 Työttömyys lisääntynyt yli 15 prosentilla, toiseksi eniten koko maassa. Nuorisotyöttömyys

Lisätiedot

Kesäkuun työllisyyskatsaus 2014

Kesäkuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Kesäkuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 22.7.2014 klo 9.00 Ulkomaalaisten, naisten ja nuorten työttömyys kasvaa. Kesäkuun lopussa työttömiä oli 10 288 henkilöä,

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 2014

Elokuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ ELOKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Elokuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 23.9.2014 klo 9.00 Nuorisotyöttömyys kasvaa lähes viidenneksen vuosivauhtia. Ammateittain työttömyys kasvaa suhteellisesti

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 26.1.2012 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-2011

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS 1 (6) Sosiaali- ja terveysosasto

LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS 1 (6) Sosiaali- ja terveysosasto LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS 1 (6) PVM 8.4.2009 RIKOSASIOIDEN SOVITTELUN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS Aika Keskiviikko 8.4.2009 klo 9.30 11.50 Paikka Stakes, kokoushuone Monitoimi, Lintulahdenkuja 4 Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005

SISÄLLYS. N:o Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2005 N:o 1013 1018 SISÄLLYS N:o Sivu 1013 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta... 4625 1014 Laki opetus-

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 Lapin liitto 23.4.2010 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 0 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 31.12

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 Lapin liitto 25.3.2013 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 3 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2012

Lisätiedot

P Ä I V I A L A N N E - K U N N A R I 1 6. 0 5. 2 0 1 3 A L U E J O H T A J A, L A P I N A L U E T O I M I S T O

P Ä I V I A L A N N E - K U N N A R I 1 6. 0 5. 2 0 1 3 A L U E J O H T A J A, L A P I N A L U E T O I M I S T O P Ä I V I A L A N N E - K U N N A R I 1 6. 0 5. 2 0 1 3 A L U E J O H T A J A, L A P I N A L U E T O I M I S T O 17.5.2013 1 RIKUN PERUSTEHTÄVÄNÄ ON PARANTAA RIKOKSEN UHRIN, HÄNEN LÄHEISENSÄ JA RIKOSASIASSA

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ja yhteispalvelun kehittäminen

Aluehallintovirastot ja yhteispalvelun kehittäminen Aluehallintovirastot ja yhteispalvelun kehittäminen Yhteispalveluseminaari 8.6.2011 Ylitarkastaja Paula Leppänoro-Jomppanen Lapin aluehallintovirasto Hallintopalvelut Lapin aluehallintovirasto, Paula Leppänoro-Jomppanen

Lisätiedot

TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1 MAANANTAI 4 TIISTAI 5 KESKIVIIKKO 6 Loppiainen TORSTAI 7 PERJANTAI 8 LAUANTAI 9 SUNNUNTAI 10 Jussi Kiiskilä Valteri-koulu, Onerva 1 TAMMIKUU 2016 VIIKKO 2 MAANANTAI 11 TIISTAI 12

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain 47 a ja 47 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että sairaanhoitopiiriä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 29/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lastensuojelulain 5 c :n, lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta

Lisätiedot

II RIKOSLAJIT. 1 Rikollisuuden rakenne ja kehitys. Reino Sirén

II RIKOSLAJIT. 1 Rikollisuuden rakenne ja kehitys. Reino Sirén II RIKOSLAJIT 1 Rikollisuuden rakenne ja kehitys Seuraavassa rikollisuuden rakennetta ja kehityspiirteitä tarkastellaan poliisin tilastoiman rikollisuuden pohjalta. Sen ulkopuolelle jäävät rikokset, joita

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 Lapin liitto 22.10.2013 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 3 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2012

Lisätiedot

Aune Flinck. Rakennamme sovintoa. Opas rikosten ja riitojen sovitteluun OPAS 23

Aune Flinck. Rakennamme sovintoa. Opas rikosten ja riitojen sovitteluun OPAS 23 Aune Flinck Rakennamme sovintoa Opas rikosten ja riitojen sovitteluun OPAS 23 Kirjoittaja ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kannen kuva: Tiina Kuoppala Graafinen suunnittelu: Graforma, Tiina Kuoppala

Lisätiedot

UUSI YHTEINEN ASIAKASPALVELU

UUSI YHTEINEN ASIAKASPALVELU UUSI YHTEINEN ASIAKASPALVELU Etäpalvelun koulutus- ja tiedotuspäivä 26.3. Marko Puttonen Julkisen hallinnon yhteinen asiakaspalvelu Yhteispalvelun kehittäminen alkoi 1990-luvun alkupuolella Yhteispalvelu

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 2014

Joulukuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Joulukuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 20.1.2015 klo 9.00 Työttömyys korkeimmalla tasolla yli vuosikymmeneen. Pohjanmaan maakunta ainut alle kymmenen

Lisätiedot

Lapin ensi- ja turvakoti ry

Lapin ensi- ja turvakoti ry Lapin ensi- ja turvakoti ry Turvakotipalvelut Työkokous lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyyn liittyen 25.2.2016 Turvakotilaki Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalveluiden tuottajalle

Lisätiedot

Lokakuun työllisyyskatsaus 2014

Lokakuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ LOKAKUU 201 POHJANMAAN ELY-KESKUS Lokakuun työllisyyskatsaus 201 Julkaisuvapaa 25.11.201 klo 9.00 Työttömyys kasvaa nyt Pohjanmaan seudulla koko maan keskiarvoa nopeammin. Nuorisotyöttömyys lisääntynyt

Lisätiedot

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY 28.9.2015 MIKKELI Erikoissyyttäjä Pia Mäenpää/ Itä-Suomen syyttäjänvirasto, Mikkeli ESITYSLISTALLA. NÄKÖKULMA RIKOSPROSESSI LAPSIIN KOHDISTUVAT RIKOSEPÄILYT

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

Heinäkuun työllisyyskatsaus 2014

Heinäkuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Heinäkuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 26.8.2014 klo 9.00 Nuorisotyöttömyys ennätyskorkealla. Työttömyys kasvaa myös johtajien ja erityisasiantuntijoiden

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015 Lapin liitto 6.11.2015 LÄHDE: Tilastokeskus Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015 Kunta / Seutukunta 31.12.2014 V u o s i 2 0 1 5 k u u k a u s i t t a i s e t e n n

Lisätiedot

Syyskuun työllisyyskatsaus 2014

Syyskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Syyskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 21.10.2014 klo 9.00 Nuorisotyöttömyys jatkaa ennätyskorkealla tasolla. Erityisasiantuntijoiden, palvelu- ja myyntityöntekijöiden

Lisätiedot

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö 1 LUONNOS 23.4.2013 HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa tapahtuvat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 :n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain

Lisätiedot

Rysän päältä kiinni- putkareissun sijaan katusovittelua. Johanna Seppälä, toiminnanjohtaja Heikki Turkka, hankepäällikkö Aseman Lapset ry

Rysän päältä kiinni- putkareissun sijaan katusovittelua. Johanna Seppälä, toiminnanjohtaja Heikki Turkka, hankepäällikkö Aseman Lapset ry 1 Rysän päältä kiinni- putkareissun sijaan katusovittelua Johanna Seppälä, toiminnanjohtaja Heikki Turkka, hankepäällikkö Aseman Lapset ry Miten sovittelu määritellään? Sovittelu on vapaaehtoinen konfliktinhallintamenetelmä,

Lisätiedot

Väkivallan vähentäminen Porissa

Väkivallan vähentäminen Porissa Väkivallan vähentäminen Porissa Rikoksentorjuntaseminaari 2014 Vantaa 17.9.2014 Tuomo Katajisto komisario Lounais-Suomen poliisilaitos Väkivallan vähentämishankkeen taustaa Porin ja poliisilaitoksen yhteinen

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Riitta Pitkänen Projektijohtaja

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Riitta Pitkänen Projektijohtaja Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen 8.12.2014 Riitta Pitkänen Projektijohtaja Pohjois-Pohjanmaan SOTE-hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 27.10.2011 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-30.9.2011

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

Dialogia edistävät, restoratiiviset ja konfliktin ratkaisuun tähtäävät menetelmät

Dialogia edistävät, restoratiiviset ja konfliktin ratkaisuun tähtäävät menetelmät Dialogia edistävät, restoratiiviset ja konfliktin ratkaisuun tähtäävät menetelmät Turvallisesti yhdessä Kansallinen rikoksentorjuntaohjelma 30/2016, Oikeusministeriö 15.3.2017 Copyright: Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

MONIAMMATILLINEN ANKKURI-TOIMINTA KANTA-HÄMEESSÄ

MONIAMMATILLINEN ANKKURI-TOIMINTA KANTA-HÄMEESSÄ MONIAMMATILLINEN ANKKURI-TOIMINTA KANTA-HÄMEESSÄ Mari Kaltemaa-Uurtamo 13.9.2012 Ankkuri hanke vuosina 2004-2006 Hämeenlinnan kihlakunnan poliisilaitoksella (rahoitus kunnilta, Hämeen liitolta ja Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Ankkuritoimintaa Hämeen poliisilaitoksella

Ankkuritoimintaa Hämeen poliisilaitoksella Ankkuritoimintaa Hämeen poliisilaitoksella Nuorten rikoksiin ja häiriökäyttäytymiseen sekä perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen Sirkku Nurmi vanhempi konstaapeli Forssan Ankkuri-tiimi Hämeen poliisilaitos

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

RIKOSTEN JA RIITA ASIOIDEN SOVITTELU OSAPUOLEN OIKEUSTURVA

RIKOSTEN JA RIITA ASIOIDEN SOVITTELU OSAPUOLEN OIKEUSTURVA RIKOSTEN JA RIITA ASIOIDEN SOVITTELU OSAPUOLEN OIKEUSTURVA Katriina Lempinen Opinnäytetyö Huhtikuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Oikeudellisen asiantuntijuuden suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Toimintaympäristö 1.1.2014 Pirkanmaan ja Keski-Suomen poliisilaitoksista Sisä-Suomen

Lisätiedot

1988 vp. - HE n:o 152 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1988 vp. - HE n:o 152 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1988 vp. - HE n:o 152 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 22 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtion

Lisätiedot

Venhomaa Sini SATAKUNNAN ALUEEN NUORET SOVITTELUSSA SOVITTELIJOIDEN OPAS ASIAKASTYÖN APUNA

Venhomaa Sini SATAKUNNAN ALUEEN NUORET SOVITTELUSSA SOVITTELIJOIDEN OPAS ASIAKASTYÖN APUNA Venhomaa Sini SATAKUNNAN ALUEEN NUORET SOVITTELUSSA SOVITTELIJOIDEN OPAS ASIAKASTYÖN APUNA Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehto 2009 SATAKUNNAN ALUEEN NUORET SOVITTELUSSA

Lisätiedot

Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015. Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi.

Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015. Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi. Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015 Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi.fi Oulun poliisilaitos 750 työntekijää 16 poliisiasemaa pääpoliisiasema

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS 1 27.8.2014

SOPIMUSLUONNOS 1 27.8.2014 SOPIMUSLUONNOS 1 Kannuksen kaupungin, Toholammin, Kaustisen, Perhon, Vetelin ja Halsuan kuntien, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän ja Kaustisen evankelisen opiston keskeinen sopimus kuraattoripalvelujen

Lisätiedot