Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta."

Transkriptio

1 Tarpeeksi (ry) 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tarpeeksi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa. Yhdistys on suomenkielinen, mutta se voi käyttää toiminnassaan myös muita kieliä. 2 TARKOITUS Yhdistyksen tarkoituksena on levittää tietoisuutta liiallisten tavaramäärien vaikutuksista jakaa tietoa tavaramäärien sekä materiaalien käytön vähentämisen keinoista edistää materiaalien järkevää käyttöä ja kierrätystä tukea tavarapaljouden kanssa eläviä ihmisiä heidän omissa vähentämispyrkimyksissään koota yhteen tavarapaljoudesta kärsiviä ja tavarapaljouden vähentämisestä kiinnostuneita ihmisiä herättää ihmisiä huomioimaan koko tavaran elinkaari ja sen aiheuttamat vaikutukset yksilöön, yhteiskuntaan sekä ympäristöön 3 TOIMINNAN LAATU Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutus- ja luentotilaisuuksia, kursseja, erilaisia tapahtumia ja kokoontumisia tarjoaa vertaistukea ja neuvontaa harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa tekee tai teettää tutkimustoimintaa tekee yhteistyötä muiden alaan liittyvien yhteisöjen ja viranomaisten sekä tiedotusvälineiden ja muiden sidosryhmien kanssa vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja lainsäädännön kehittämiseen tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja ja osallistumalla päätöksentekoon Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa tarkoitukseensa liittyvää kustannus- ja konsulttitoimintaa. Yhdistys voi järjestää maksullisia tapahtumia ja tilaisuuksia, myydä kannatustuotteita sekä ylläpitää ja järjestää kirpputoreja tai muuta kierrätystoimintaa. Lisäksi yhdistys voi myydä mainostilaa kirjallisissa ja sähköisissä materiaaleissaan. Tarvittaessa yhdistys hakee toiminnalleen asianmukaisen luvan. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yhdistys pyrkii saavuttamaan tarkoituksensa myös muita samantapaisia toimintamuotoja käyttäen. Yhdistyksen tavoitteena ei ole voiton tai muun välittömän hyödyn hankkiminen siihen osallisille eikä se pyri vaikuttamaan valtiollisiin asioihin. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. 4 YHDISTYKSEN JÄSENYYS Yhdistys voi olla jäsenenä sellaisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteisöissä ja elimissä, joiden jäsenyys edistää yhdistyksen tavoitteita ja sen toimialaan kuuluvien asioiden hoitamista. Mahdollisesta liittymisestä päättää yhdistyksen kokous 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä.

2 5 JÄSENEKSI LIITTYMINEN Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Yhdistys pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa. 6 JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenyys päättyy tällöin välittömästi. Jäsen, joka ei kunkin tilikauden loppuun mennessä ole suorittanut jäsenmaksuaan, voidaan katsoa hallituksen päätöksellä eronneeksi. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei noudata näitä sääntöjä tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Jäsenyys päättyy heti. Erottamispäätöksestä on viipymättä annettava tieto erotetulle jäsenelle. Eroavalla tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada takaisin jo suorittamiaan jäsen- ja vuosimaksuja, ja jo mahdollisesti erääntyneet laskut tulee maksaa. 7 JÄSENOIKEUDET Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on oikeus osallistua yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin. Yhdistyksen kokouksissa on ainoastaan varsinaisilla jäsenillä, varsinaisilla yhteisöjäsenillä sekä kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajilla äänioikeus. Yhdistyksen kaikilla jäsenillä on tasavertainen oikeus saada tietoa yhdistyksen toiminnasta ja tulla valituksi yhdistyksen päättäviin ja muihin toimielimiin. Yhdistyksen toimihenkilöä ei voida valita yhdistyksen hallituksen jäseneksi tai toiminnantarkastajaksi. Jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi. Hallituksen on viivytyksettä käsiteltävä tehdyt aloitteet ja selostettava yhdistyksen kokouksessa tai muulla tavoin, mihin toimintaan se on aloitteiden johdosta ryhtynyt. 8 JÄSENVELVOLLISUUDET Yhdistyksen varsinainen jäsen ja varsinainen yhteisöjäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun. Kannattava jäsen tai kannattava yhteisöjäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.

3 9 LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT Varsinaiselta jäseneltä, varsinaiselta yhteisöjäseneltä, kannattavalta jäseneltä ja kannattavalta yhteisöjäseneltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta kultakin jäsenryhmältä erikseen päättää syyskokous. Kannattava jäsen tai kannattava yhteisöjäsen voi myös maksaa kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää kevätkokous. Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja eivät maksa jäsenmaksua. Varsinaiselta jäseneltä ja varsinaiselta yhteisöjäseneltä perittävän liittymismaksun suuruudesta päättää kevätkokous. 10 YHDISTYKSEN TOIMIELIMET Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttävät sen jäsenet yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen toimeenpaneva elin on hallitus. Sen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen asioita yhdistyslaissa säädetyllä tavalla. Hallitus voi asettaa asioiden valmistelua tai käytännöllisten asiain hoitoa varten toimikuntia tai muita tarpeelliseksi katsomiaan työelimiä. Toimikuntien ja työelimien toimenpiteet kirjataan hallituksen kokousten pöytäkirjaan. Toimikunnat ja työelimet toimivat hallituksen valvonnassa ja alaisina, ja hallitus määrittelee niiden tehtävät, resurssit ja kokoonpanon. 11 YHDISTYKSEN KOKOUKSET Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta, syyskokous ja kevätkokous. Yhdistyksen varsinaiset kokoukset pidetään hallituksen määrääminä päivänä ja hallituksen määräämässä paikassa, kevätkokous huhti-kesäkuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Yhdistyksen kokouksessa ovat äänioikeutettuja jäsenmaksunsa maksaneet varsinaiset jäsenet ja varsinaiset yhteisöjäsenet sekä kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kuukautta ennen kokousta. Päätökset ja vaalit yhdistyksen kokouksessa ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei toisin ole määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä kuitenkin arpa. Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu. 12 KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus ilmoittamalla siitä yhdistyksen verkkosivuilla viimeistään kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta. Kutsu yhdistyksen kokouksiin toimitetaan lisäksi sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille yhdistyksen jäsenille sähköpostitse samoin viimeistään kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta. Ilmoituksen tulee sisältää kokouksen aika ja paikka. Ylimääräisen kokouksen osalta kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat. 13 SYYSKOKOUS Yhdistyksen vuosikokouksessa eli syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

4 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä todetaan läsnäolijat ja tarkastetaan mahdolliset valtakirjat 3. hyväksytään kokouksen työjärjestys 4. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille, 6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 14 KEVÄTKOKOUS Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä todetaan läsnäolijat ja tarkastetaan mahdolliset valtakirjat 3. hyväksytään kokouksen työjärjestys 4. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimikaudelle 5. päätetään jäsenmaksujen ja liittymismaksujen suuruudesta seuraavalle toimikaudelle 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet 7. valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet 8. päätetään yhdistyksen luottamushenkilöiden palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 15 YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen olevan tarpeellinen tai kun vähintään yksi kymmenesosaa (1/10) yhdistyksen jäsenistä vaatii sitä hallitukselta kirjallisesti jonkin erityisen asian käsittelyä varten. Hallituksen on toimitettava kokouskutsu seitsemän (7) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. 16 HALLITUS Hallitus edustaa yhdistystä, hallitsee sen omaisuutta sekä vastaa sen taloudesta ja toiminnasta. Hallitukseen kuuluu kevätkokouksessa valitut puheenjohtaja sekä 3-7 varsinaista jäsentä ja 1-2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on sama kuin tilikausi. Hallitus valitsee vuosittain järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt tilalle tulee varajäsen. Kaikilla hallituksen varajäsenillä on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Hallituksen kokouksiin voidaan lisäksi kutsua käsiteltävien asioiden asiantuntijoita. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, henkilövaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä kuitenkin arpa. 17 HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

5 Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on - toimia yhdistyksen edustajana - pitää yhdistyksen jäsenistä jäsenrekisteriä - hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet sekä esittää kunniajäsenten kutsumista yhdistyksen kokoukselle - kutsua koolle yhdistyksen kokoukset - valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat - toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset - laatia toiminnastaan toimintakertomus - valvoa yhdistyksen toimintaa - huolehtia siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty - huolehtia tilinpäätöksen valmistamisesta ja allekirjoittaa tilinpäätös - laatia seuraavalle toimikaudelle talousarvio ja esittää se yhdistyksen kokoukselle - kehittää yhdistyksen toimintaa - laatia yhdistyksen talous-, johto- ja ohjesäännöt - nimetä eri tehtäviä varten tarvittavat toimikunnat ja työelimet - ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä sopia heidän työsuhteidensa ehdot - antaa yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden - hoitaa muut lakien mukaiset tehtävät 18 TOIMINNANJOHTAJA Yhdistyksellä voi olla hallituksen valitsema toiminnanjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhdistyksen juoksevaa hallintoa. Toiminnanjohtajalle suoritettavan palkan määrää yhdistyksen hallitus. 19 YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä taikka hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä. 20 TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS Yhdistyksen tilikausi on Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen syyskokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen syyskokousta hallitukselle. 21 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta. Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä, jos sitä kannattaa kolme neljännestä (3/4) kokouksen äänioikeutetuista osanottajista. 22 YHDISTYKSEN PURKAMINEN Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen varat yhdistyksen tarkoitusta vastaavaan toimintaan, josta päättää yhdistyksen purkamisesta päättävä kokous.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää palontutkinnan laatua ja palontutkijoiden ammattitaitoa

.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää palontutkinnan laatua ja palontutkijoiden ammattitaitoa 1 SÄÄNNÖT Suomen palontutkijat ry Rekisteröitävä yhdistys Yhdistyksen nimi ja kotipaikka.1 Yhdistyksen nimi on Suomen palontutkijat Ry.ja sen kotipaikka on Vantaa Tarkoitus ja toiminnan laatu.2.yhdistyksen

Lisätiedot

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT Vuosikokous hyv. 21.3.2011 VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vesiliikuntakeskus ry-vattenidrottscentrum rf ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

HELSINGIN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 24.4.2014

HELSINGIN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 24.4.2014 1 HELSINGIN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 24.4.2014 Rekisteröity 26.11.2014 I. NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Osakesäästäjät ry. ruotsiksi Helsingfors Aktiesparare

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli.

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli. TuKY ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista

Lisätiedot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimialueellaan 1) edistää yhteisöllisyyttä tukemalla lapsiperheiden keskinäistä yhteistoimintaa

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimialueellaan 1) edistää yhteisöllisyyttä tukemalla lapsiperheiden keskinäistä yhteistoimintaa MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Mannerheimin Lastensuojeluliiton Keski-Espoon yhdistys ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry Säännöt 1 ( 10) OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry. Kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT Seuran nimi Tiirin Golf ry. TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 2 Yhdistyksen nimi on Tiirin Golf ry (epävirallinen lyhenne TIGo). Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1.1 Säännöt 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Järvenpään Uintiklubi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Järvenpään kaupunki Etelä- Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu lokakuun

Lisätiedot

Tampereen Kivikerho ry:n säännöt

Tampereen Kivikerho ry:n säännöt Tampereen Kivikerho ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Tampereen Kivikerho ry. Näissä säännöissä sitä kutsutaan Yhdistykseksi. Sen kotipaikka on Tampere. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT. Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on

SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT. Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT IS Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on HUMPPILAN VEIKOT RY Seuran kotipaikka on HUMPPILA 2 Seuran

Lisätiedot

JALJENNOS 26.08.2013

JALJENNOS 26.08.2013 1(5) Rekisterinumero: 143.363 YHDISTYKSEN SAANNOT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jaljennos annettu: Hyvinkaan Elainsuojeluyhdistys ry Hyvinkaa c/o Varikaihdin Vaino Jukka,

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toiminta-alue

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Helsingin Faktoriklubi Pro ry SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

Vapers Finland ry:n perustamiskokous

Vapers Finland ry:n perustamiskokous 1 Vapers Finland ry:n perustamiskokous Paikka: Mätäsperä 6 G 26, 33100 Tampere (etäosallistuminen Skypen välityksellä) Aika: 5.2.2015 klo 20:00 Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Leif Martin avasi kokouksen

Lisätiedot

Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on. Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys ja sen. toiminta-alue on Pirkanmaa. Ammattiliitto Pro ry:tä

Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on. Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys ja sen. toiminta-alue on Pirkanmaa. Ammattiliitto Pro ry:tä TAMPEREEN FAKTORIKLUBI PRO RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tampereen Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Tampere. Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

2 Yhdistyksen tarkoituksena on Kuuloliiton jäsenyhdistyksenä:

2 Yhdistyksen tarkoituksena on Kuuloliiton jäsenyhdistyksenä: 1(8) VANTAAN KUULOYHDISTYKSEN ry:n SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Kuuloyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Vantaan kaupunki. ja toiminta - alueena on

Lisätiedot

Senioriyhdistys Säännöt 1(5)

Senioriyhdistys Säännöt 1(5) Senioriyhdistys Säännöt 1(5) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus Yhdistyksen nimi on Matinkylän seniorit ry ja yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen senioriliitto ry:hyn, jota näissä säännöissä

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liiton säännöt

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liiton säännöt 1(6) 7.11.2014 Alla olevat päivitetyt säännöt ovat astuneet voimaan 13.4.2010 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liiton säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Kuulovammaisten Lasten Vanhempien

Lisätiedot

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku Yhd istysasiat 1(5) Rekisterinumero: 164.168 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. MASKUN TEATTERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia

Lisätiedot

Loimaan Korikonkarit ry TOIMINTASÄÄNNÖT. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Loimaan Korikonkarit ry TOIMINTASÄÄNNÖT. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Loimaan Korikonkarit ry TOIMINTASÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Loimaan Korikonkarit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Loimaan kaupunki Länsi- Suomen läänissä. Yhdistys

Lisätiedot

ja toiminta - alueena on Tampere, Juupajoki,Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi

ja toiminta - alueena on Tampere, Juupajoki,Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi Patentti ja rekisterihallitus 5.10.2011 I LUKU YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Kuloyhdistys ry ja sen kotipaikka on _Tampere ja toiminta - alueena on Tampere,

Lisätiedot

Helsinki Squash Rackets Club r.y:n säännöt. Rekisterinumero 119056.

Helsinki Squash Rackets Club r.y:n säännöt. Rekisterinumero 119056. sivu 1 / 5 Helsinki Squash Rackets Club r.y:n säännöt. Rekisterinumero 119056. I Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli. 1 Yhdistyksen nimi on Helsinki Squash Rackets Club r.y. Nimen lyhenne on HSRC

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen.

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 1 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistys kuuluu jäsenenä Kaatuneitten

Lisätiedot