Imetyksen tuki ry:n ylin päättävä elin on jäsenkokous. Jäsenkokouksen valitsema hallitus panee toimeen jäsenkokouksen tekemät päätökset.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Imetyksen tuki ry:n ylin päättävä elin on jäsenkokous. Jäsenkokouksen valitsema hallitus panee toimeen jäsenkokouksen tekemät päätökset."

Transkriptio

1 Esitys kevätkokoukselle 2011 Imetyksen tuki ry:n JOHTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ Osa I HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS I luku: Yleistä 1 Yhdistyksen perustehtävä Yhdistyksen tarkoitus on edistää, tukea ja suojella imetystä ja imetysmyönteisiä asenteita yhteiskunnassa. Toiminnan lähtökohta ja perusta on Yhdistyneiden kansakuntien Lapsen oikeuksien sopimus sekä YK:n erityisjärjestö WHO:n imetystä koskevat ohjelmat (säännöt 2 ). 2 Yhdistyksen päättävät elimet Imetyksen tuki ry:n ylin päättävä elin on jäsenkokous. Jäsenkokouksen valitsema hallitus panee toimeen jäsenkokouksen tekemät päätökset. 3 Työjärjestyksen soveltamisala Hallituksen työjärjestys tarkistetaan ja hyväksytään aina uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa tai silloin, kun rekisteröity sääntömuutos vaikuttaa työjärjestyksen sisältöön. Muutokset kirjataan järjestäytymiskokouksen pöytäkirjaan. Johtosääntö pidetään nähtävillä internetforum Maitolaiturin jäsenalueella. Työjärjestystä noudatetaan Imetyksen tuki ry:n hallituksen toiminnassa. Työryhmissä ja muissa elimissä työjärjestystä noudatetaan soveltuvin osin. II luku: Hallitus 4 Tehtävät ja toimivalta Hallituksen tehtävät ja toimivalta määritellään Imetyksen tuki ry:n säännöissä. Hallitus on yhdistyksen toimeenpaneva elimen. Hallitus huolehtii yhdistyksen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa. Imetyksen tuki ry:n Johto- ja taloussääntö 1 (12) Päivitetty maaliskuu 2011

2 Hallituksen on huolehdittava kirjanpidon sekä raportoinnin ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja yhdistyksen omaisuuden tarkoituksenmukaisesta vakuuttamisesta. 5 Järjestäytyminen Hallitus kokoontuu järjestäytymiskokoukseensa kuukauden kuluessa toimikautensa alkamisesta. Hallituksen ensimmäisessä kokouksessa puhetta johtaa jäsenkokouksen valitsema puheenjohtaja. Muissa hallituksen kokouksissa puhetta johtaa hallituksen puheenjohtaja tai tämän ollessa esteellinen varapuheenjohtaja. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat vastuuhenkilöt (säännöt 6 ). Jos hallituksella on kaksi varajäsentä, hallituksen järjestäytymiskokouksessa päätetään, kumpi varajäsenistä kutsutaan ensin korvaamaan estynyttä varsinaista jäsentä. Varajäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikissa hallituksen kokouksissa. Hallitus voi määrittää jäsenilleen vastuualueet. Hallituksen jokaisen jäsenen oletetaan toimivan vähintään yhdessä työryhmässä tai muussa vastuutehtävässä. 6 Kokousaika- ja paikka Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii (säännöt 6 ). Hallitus päättää toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa, milloin ja missä hallituksen kokouksia pääasiassa pidetään ja miten niistä on ilmoitettava hallituksen jäsenille. Jos muuta ei ole sovittu, kokouksesta ilmoitetaan sähköpostitse hallituksen jäsenille vähintään viisi päivää ennen kokousta. Hallitus kokoontuu kasvotusten, yhdistyksen Maitolaituri-keskustelufoorumilla tai puhelinkokouksessa. Jos hallitus niin päättää, hallituksen jäsen voi osallistua kasvotusten pidettävään kokoukseen puhelimen tai videoyhteyden välityksellä. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa kevät- ja syyskaudella. 7 Kokouksen esityslista Hallituksen kokouksissa käsitellään puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan yhdessä esityslistalle merkitsemät asiat, toiminnanjohtajan tai työryhmien hallitukselle valmistelemat asiat sekä hallituksen jäsenten esittämät asiat. Asiat esittelee hallituksen kokouksissa asiaa valmistellut hallituksen jäsen, toiminnanjohtaja tai henkilö, jolle esittely on annettu tehtäväksi. Järjestäytymiskokouksen esityslistarunko on liitteessä 2. 8 Palkkiot ja korvaukset, koulutus ja virkistäytyminen Hallitus voi järjestää itselleen koulutusta ja virkistäytymistä jäsenkokouksen hyväksymän talousarvion puitteissa. Hallituksen jäsenille maksetaan luottamustehtävän hoitoon liittyviä matka- ja kulukorvauksia jäsenkokouksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Imetyksen tuki ry:n Johto- ja taloussääntö 2 (12) Päivitetty maaliskuu 2011

3 Hallitus päättää hallituksen jäsenten palkkioiden tarkemmista maksamisperusteista toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa jäsenkokouksen päätösten mukaisesti. III luku: Asioiden käsitteleminen 9 Päätösvaltaisuus Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä (säännöt 6 ). Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt tämän päätösvaltaa käyttää kokouksessa läsnäoleva varajäsen. Hallituksen jäsenen tulee ilmoittaa esteestään kokoukseen ennakolta hallituksen puheenjohtajalle tai sihteerille. 10 Esteellisyys ja vaitiolovelvollisuus Hallituksen jäsen tai toimihenkilö ei saa osallistua hänen oman henkilökohtaisen asiansa tai hänen intressiyhtiöidensä ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn yhdistyksen hallintoelimissä. Hän ei myöskään saa ottaa osaa yhdistyksen ja kolmannen henkilön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn, jos hänellä on siitä odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa. Mitä tässä on sanottu sopimuksesta, on vastaavasti sovellettava oikeudenkäyntiin tai muutenkin toimivallan käyttämiseen. Esteellisyysmuistutukset ratkaisee yhdistyksen puheenjohtaja. Edellä mainitut henkilöt ovat vaitiolovelvollisia asioista, jotka he ovat saaneet luottamustoimessaan tai työssään tietoonsa ja joista voi olla yhdistykselle olennaista haittaa tai vahinkoa. Edellä mainitut henkilöt eivät myöskään saa käyttää hyväkseen yhdistyksen hallinnosta tai palveluksesta pois siirryttyään niitä luottamuksellisia tietoja, joista voi olla yhdistykselle olennaista haittaa tai vahinkoa. 11 Päätöksentekojärjestys Jos esillä olevasta asiasta ollaan yhtä mieltä tai esittelyn pohjaksi annetun esityksen vastaehdotusta ei ole kannatettu, puheenjohtajan on todettava päätös. Muussa tapauksessa puheenjohtajan on todettava ehdotukset, joista on äänestettävä. Tämän jälkeen hän esittää hallituksen hyväksyttäväksi äänestystavan ja antaa äänestysesityksen. Jos äänestyksiä on tehtävä useita, puheenjohtaja hyväksyttää äänestysjärjestyksen. Äänestysesityksen tulee olla sellainen, että vastaus jaa tai ei ilmaisee kannanoton. Jos äänestys on toimitettu muulla tavalla kuin nimenhuudolla, on äänestys vaadittaessa toimitettava uudelleen nimenhuudolla. Samoin toimitaan, jos puheenjohtajan katsoo nimenhuudon olevan selvyyden vuoksi tarpeellinen. Jos kaksi hallituksen jäsentä vaatii, on äänestys toimitettava suljetuin lipuin. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. (säännöt 6 ) 12 Asioiden valmistelu Hallitus pitää periaatteenaan, että merkittävimmistä toiminta-, talous- ja henkilöstöasioista Imetyksen tuki ry:n Johto- ja taloussääntö 3 (12) Päivitetty maaliskuu 2011

4 tehdään päätöksiä vain hyvän valmistelun ja hyvissä ajoin ennen kokousta toimitetun taustamateriaalin pohjalta. 13 Pöydällepano Ensimmäistä kertaa esillä oleva asia on pantava pöydälle, jos kaksi hallituksen jäsentä niin vaatii. Uudistetusta asian pöydällepanosta päätetään yksinkertaisella enemmistöllä annetuista äänistä. Asia, jota ei ole merkitty esityslistaan, on pantava pöydälle yhden hallituksen jäsenen niin vaatiessa. Pöydälle pantu asia käsitellään uudelleen hallituksen seuraavassa kokouksessa, ellei hallitus päätä toisin. 14 Läsnäolo- ja puheoikeus Imetyksen tuki ry:n toiminnanjohtajalla sekä henkilöillä, joille hallitus antaa luvan, on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun. Esteellisyyssäädökset on huomioitava (Yhdistyslaki 37 ). Läsnäolo- ja puheoikeuslupaa voi pyytää puheenjohtajalta vähintään viikkoa ennen kokousta. Puheenjohtaja ratkaisee asian. Lupa voidaan myöntää osittaisena nimetyn asian käsittelemisen ajaksi. Hallitus voi kutsua kokoukseensa henkilöitä ulkopuoleltaan. Hallituksen kokouksen läsnäolijat merkitään kokouksen pöytäkirjaan. 15 Pöytäkirja Hallituksen kokouksen sihteerin tehtävästä vastaa hallituksen sihteeri tai toiminnanjohtaja hallituksen päätöksen mukaisesti. Hallituksen kokouksesta laaditaan puheenjohtajan johdolla pöytäkirja. Pöytäkirjaan merkitään vähintään läsnä olleet jäsenet, käsitellyt asiat, toimitetut äänestykset ja hallituksen päätökset. Kasvotusten pidetyistä kokouksista kirjataan vakiintuneen tavan mukaisesti myös läsnäolevat lapset. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirjan tarkastustavan päättää hallitus. Hallituksen jäsen voi esittää eriävän mielipiteen päätökseen, jonka tekemistä hän on vastustanut vastaesityksellään tai äänestyksessä. Eriävä mielipide voidaan esittää myös puheenjohtajan tulkinnasta. Hallituksen jäsenen, joka haluaa esittää eriävän mielipiteensä, tulee ilmoittaa siitä suullisesti tai Maitolaiturin keskustelussa välittömästi, kun päätös on julistettu ja esittää se sihteerille kirjallisena pöytäkirjan tarkastukseen varatun ajan kuluessa. Eriävä mielipide kirjataan aina pöytäkirjaan. Pöytäkirjan julkaisu- ja tarkistamistapa päätetään hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Jäsenistölle tiedotetaan keskeisistä päätöksistä Maitolaituri-keskustelufoorumilla ja tiedotuskirjeissä. 16 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä (säännöt 7 ). Imetyksen tuki ry:n Johto- ja taloussääntö 4 (12) Päivitetty maaliskuu 2011

5 IV luku: Asioiden valmisteluelimet 17 Työryhmät Yhdistyksessä toimii useita työryhmiä yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi. Työryhmät voivat olla avoimia kaikille jäsenille tai suljettuja työryhmiä, joihin hallitus nimeää jäsenet joko keskuudestaan tai kutsumalla niihin hallituksen ulkopuolisia asiantuntijajäseniä. Toimikautensa aluksi hallitus tutustuu yhdistyksessä toimiviin työryhmiin. Hallitus voi perustaa uusia tarpeellisia työryhmiä ja nimetä niihin jäseniä. Työryhmä nimeää yhteyshenkilön, joka pitää yhteyttä hallitukseen. Hallitus ohjeistaa työryhmiä näiden tehtävistä, tavoitteista sekä raportointi- ja seurantakäytännöistä. Työryhmät voivat valmistella asioita hallitukselle päätettävistä asioista. Työryhmät raportoivat toiminnastaan hallitukselle. 18 Jäsenaloitteet Imetyksen tuki ry:n jäsenillä on oikeus tehdä jäsenaloitteita. Jäsenaloitteen voi tehdä puheenjohtajalle tai sihteerille kirjallisesti. Jäsenaloitteessa tulee olla aloitteen tekijän tai tekijöiden yhteystiedot. Aloitteentekijöille ilmoitetaan aloitteen saapumisesta. Hallituksen on otettava aloite käsittelyyn viimeistään kolmen kuukauden kuluessa aloitteen saapumisesta. V luku: Aikataulut 19 Vuosikello Hallituksen toimintaa ohjaa kalenterivuosittain hallituksen ja toiminnanjohtajan kanssa koottava vuosikello. Vuosikelloon kirjataan yhdistyksen velvoitteiden ja sitoumusten määräajat, vuoden tärkeät tapahtumat (mm. Imetyspäivä) ja muut hallituksen tärkeäksi näkemät ajankohdat. Vuosikello hyväksytään uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa. VI luku: Henkilöstö ja vastuuhenkilöt 20 Henkilöstöön tutustuminen Hallitus tutustuu yhdistyksen henkilöstöön kahden kuukauden kuluessa toimikautensa aloittamisesta. Henkilöstön toimenkuvat päivitetään vuosittain. 21 Yhdistyksen vastuuhenkilöt ja niiden tehtävät Hallitus voi nimetä yhdistyksen jäseniä ja vapaaehtoistyöntekijöitä toimimaan yhdistyksen vastuuhenkilöinä. Vastuuhenkilölle nimettäviä tehtäviä ovat mm. nettisivupäivittäjä, maitolaiturivalvojat, lehden päätoimittaja ja toimitussihteeri. Hallitus tutustuu vastuuhenkilöihin toimikautensa alussa. Yhdistyksen vastuuhenkilöt nimetään järjestäytymiskokouksessa tai tarpeen mukaan. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan, hallituksen jäsenen ja varajäsenen, ja yhdistyksen muiden vastuuhenkilöiden tehtävät ja vastuut kirjataan johtosäännön liitteeseen Organisaation rakenne ja vastuuhenkilöiden tehtävät. Liite päivitetään vuosittain. Imetyksen tuki ry:n Johto- ja taloussääntö 5 (12) Päivitetty maaliskuu 2011

6 Osa II TALOUSSÄÄNTÖ Luku I Yleiset määräykset 22 Taloussäännön soveltamisala Taloussääntöä noudatetaan yhdistyksen taloudenpitoa, talousasioiden valmistelua, päätöksentekoa, päätösten toteutusta, seurantaa ja valvontaa koskevassa toiminnassa. 23 Jäsenkokousten valmistelu Kevätkokous Hallitus vastaa toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä ja tilintarkastuksen suorittamisesta ennen kevätkokousta. Syyskokous Hallitus vastaa tulevan vuoden toimintasuunnitelman ja budjetin ja jäsenmaksujen suuruutta koskevista ehdotuksista syyskokoukselle. Hallitus vastaa yhdistyksen toiminnasta ja taloudenpidosta jäsenkokoukselle. 24 Hallituksen tehtävät Hallitus valvoo yhdistyksen taloudenpitoa toimikautensa aikana. Hallitus yhdessä toiminnanjohtajan kanssa vastaa siitä, että tilinpäätös ja toimintakertomus laaditaan kirjanpitolain ja tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti ja että tilinpäätös ja toimintakertomus yhdessä antavat oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Hallitus päättää toimihenkilöiden palkoista, merkittävistä investoinneista, lainan otosta, takauksien ja vakuuksien myöntämisestä sekä määrittelee sijoitustoiminnan puitteet ja valtuudet. Hallitus vastaa siitä, että yhdistyksen saamat avustukset käytetään rahoitushakemusten mukaisesti. Hallitus päättää tilien avaamisesta raha- ja rahoituslaitoksissa yhdistyksen omista projektiluontoisista hankkeista ja niiden rahoituksesta avustushakemusten tekemisestä ja niiden pääsisällöstä lahjoitusten vastaanottamisesta ja niiden tarkoituksenmukaisesta käytöstä henkilöstön palkkaamisesta ja työsuhteiden päättymisestä Hallitus voi antaa toiminnan ja talouden hoitamiseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä. Hallitus voi delegoida päätösvaltaansa työntekijöille. 25 Toiminnanjohtajan tehtävät Yhdistyksen toiminnanjohtaja vastaa toiminnan järjestämisestä ja valmistelee hallituksessa käsiteltävät asiat sekä panee ne täytäntöön. Toiminnanjohtaja valmistelee toimintasuunnitelman, budjetin ja ehdotuksen jäsenmaksujen suuruudeksi yhteistyössä rahastonhoitajan ja muun hallituksen kanssa. Valmistelussa kuullaan työryhmien puheenjohtajia ja yhdistyksen muita työntekijöitä. Imetyksen tuki ry:n Johto- ja taloussääntö 6 (12) Päivitetty maaliskuu 2011

7 Toiminnanjohtaja esittelee hallitukselta saamiensa ohjeiden mukaisesti yhdistyksen taloustilanteen hallituksen kokouksessa määrävälein. Toiminnanjohtajan on informoitava hallitusta merkittävistä tekemistään tai tulossa olevista päätöksistä. Tällaisia päätöksiä ovat mm. henkilöstöasiat, suuret hankinnat, toimitilojen vaihdot ja kolmansien osapuolten kanssa tehtävät sopimukset. Toiminnanjohtaja toimii yhdistyksen muiden työntekijöiden esimiehenä. Toiminnanjohtaja päättää yhdistyksen työntekijöiden työ- ja koulutusmatkoista ja koulutukseen osallistumisesta kotimaassa. Toiminnanjohtaja valvoo, että yhdistyksen henkilöstön työskentelyn osalta noudatetaan työaika- ja vuosilomalakia pitämällä lain säätämää työaikakirjanpitoa tehdyistä työtunneista ja niistä suoritetuista korvauksista sekä vuosilomalain mukaista kirjanpitoa vuosilomista. Toiminnanjohtaja valmistelee yhdistyksen sisäiset ja ulkoiset tiedotteet yhteistyössä työntekijöiden ja työryhmien kanssa. Toiminnanjohtaja seuraa sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen toteuttamista. Toiminnanjohtaja johtaa yhdistyksen toimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Muiden talousvastuullisten toimihenkilöiden on huolehdittava, että toiminta tapahtuu taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Taloutta hoitavan toimihenkilön on toiminnanjohtajan lisäksi vastattava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja raportointi tarkoituksenmukaista sekä varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty ja että, hallitus ja muut päätäntäelimet saavat riittävän ja oikean tiedon taloudellisten päätösten perustaksi. Toiminnanjohtaja valvoo yhdistyksen omistaman omaisuuden hoitoa. Toiminnanjohtaja vastaa toimistaan hallitukselle. 26 Toimihenkilöt Kaikkien yhdistyksen hallinto-, johto- ja valvontaelimissä toimivien ja muiden toimihenkilöiden on hoidettava tehtävänsä taloudellisesti ja huolellisesti. Heidän tulee huolehtia siitä, että yhdistyksen omaisuutta hoidetaan luotettavalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Luku 2 TULOT, MENOT JA VAROJEN HOITO 27 Rahaliikenne ja pankkitilien käyttö Maksuliikenne on hoidettava vähäisiä maksuja lukuun ottamatta pankkitilien välityksellä. Hallitus päättää vuosittain kassan enimmäismäärän. Pankkitilien käyttöön liittyvistä yleisistä kysymyksistä sekä niiden avaamisesta ja lopettamisesta sekä tilien käyttövaltuuksista päättää yhdistyksen hallitus. Siirrettäessä rahoja kassasta pankkiin yhdistyksen tilille taikka tililtä nostettaessa on tositteena käytettävä pankin antamaa tai pankin tietojärjestelmästä tulostettua tositetta. Siirrettäessä varoja pankkitililtä toiselle on siirtotapahtumasta ilmettävä maksaja ja maksunsaaja sekä siirron syy. Pankkien tiliotteet on viipymättä tarkastettava ja täsmäytettävä kirjanpitoon. Voimassa olevista pankkitileistä ja tilien käyttöoikeuksista pidetään rekisteriä. Imetyksen tuki ry:n Johto- ja taloussääntö 7 (12) Päivitetty maaliskuu 2011

8 Luotto- ja maksukorttien käyttöä koskevat periaatteet hyväksyy hallitus. 28 Avustuksiin liittyvät asiat Avustushakemukset ja avustusten vuosiselvitykset allekirjoittavat yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden omaavat henkilöt. Avustusten maksupyynnöt ja selvitykset toteutuneista kuluista allekirjoittavat toiminnanjohtaja tai hallituksen erikseen siihen valtuuttamat henkilöt. 29 Maksuliikenne Taloudenpidossa tulee ottaa huomioon sekä rahoittajien ohjeet että sisäisen valvonnan näkökohdat ja huolehtia kaikkien vastuualueiden valvonnan kannalta tarpeellisten tarkastusten suorittamisesta. Sisäisen valvonnan tehtävänä on tuottaa hallituksen ja rahoittajan tarpeisiin tietoa siitä, että toiminnasta saatu tieto on oikeaa ja riittävää. Lisäksi sen tehtävänä on varmistaa, että toiminta ja taloudenhoito ovat olleet tarkoituksenmukaista, tuloksellista ja laillista. Lasku on tarkistettava ja hyväksyttävä ennen sen maksamista. Tuotteen tai palvelun tilaajan tai työryhmän vastuuhenkilön on välitettävä laskun tarkastajalle riittävät tiedot laskun tarkastamista ja hyväksymistä varten. Laskujen hyväksyjän on tarkastettava laskujen asianmukaisuus sekä se, että tosite on päivätty ja riittävästi yksilöity. Hyväksyminen on päivättävä ja allekirjoitettava, tositteelle on lisäksi merkittävä tarvittavat kustannuspaikat ja budjettikirjanpidon tilit. Toiminnanjohtaja tarkastaa ja hyväksyy työntekijöiden ja vapaaehtoisten laskut. Toiminnanjohtaja hyväksyy toiminnasta aiheutuvat tavanomaiset laskut. Toiminnanjohtaja voi päättää itsenäisesti alle 1500 euron hankinnoista. Hallituksen nimeämä yhdistyksen nimenkirjoittaja hyväksyy toiminnanjohtajan laskut ja tarkastaa yhdistyksen laskut. 30 Palkanmaksu ja palkkakirjanpito Palkanlaskennassa, palkanmaksussa ja palkkakirjanpidossa on noudatettava näistä erikseen annettuja ohjeita ja määräyksiä. Maksettavien palkkojen osalta tulee varmistua, että ne maksetaan voimassa olevien sopimusten ja tehtyjen päätösten mukaisesti. Palkat ja palkkiot maksetaan hallituksen päättämänä ajankohtana maksunsaajan määräämään rahalaitokseen. Ennakkomaksu on mahdollinen vain erityistapauksissa ja siitä on laadittava tosite, joka on asianmukaisesti varmennettu ja se on arkistoitava muiden kirjanpitotositteiden joukkoon. Luontaisetumenettelyssä noudatetaan verohallinnon ohjeita. Palkkioista ja lyhytaikaisista tilapäisistä tehtävistä on kirjoitettava palkkiolasku, joka sisältää laskuttajan nimen, henkilötunnuksen, laskuttajan osoitetiedot, verotuskunnan, tiedot työn suoritusajasta ja maksuperusteesta. Laskuttaja varmentaa laskun allekirjoituksellaan ja päiväyksellä. Palkkiolaskut hyväksyy tilaaja. Vuosi-ilmoitukset verottajalle ja vakuutusyhtiöille sekä palkkoihin liittyvät ennakonpidätys- ja sosiaaliturvamaksutilitykset ja sosiaalivakuutusmaksuja koskevat tilitykset allekirjoittaa Imetyksen tuki ry:n Johto- ja taloussääntö 8 (12) Päivitetty maaliskuu 2011

9 toiminnanjohtaja tai hänen määräämänsä henkilö. Työntekijöiden esimies toimittaa palkkatiedot tilitoimistoon joka kuukauden 20. päivään mennessä. Tilitoimisto huolehtii palkanmaksusta. Palkanlaskennan perustana ovat voimassa olevat työehtosopimukset. Yli kolmen päivän pituisissa työsuhteissa työsopimus tehdään kirjallisesti. Työsopimuksessa on mainittava työntekijän nimi, henkilötunnus, osoite- ja maksutiedot, sopimuksen voimassaoloaika ja palkkauksen perusteet. 31 Matkakustannusten korvaukset Matkat laskutetaan matkalaskulla. Matkakorvauksia maksetaan ensisijaisesti julkisten kulkuneuvojen kustannusten mukaisesti II-luokassa. Kilometrikorvauksien maksamisesta sovitaan etukäteen. Hallitus voi erikseen päättää korvata myös muita matkakustannuksia. Hallitus päättää yhdistyksen edustajien ulkomaanmatkoista ja ulkomaankoulutuksista. Matka on tehtävä niin lyhyessä ajassa ja vähin kokonaiskustannuksin kuin matkan ja hoidettavien tehtävien tarkoituksen mukaisen suorittamisen kannalta on mahdollista. Yhdistyksen työntekijöille, hallituksen jäsenille ja vapaaehtoisille voidaan maksaa päivärahaa soveltuvin osin valtion matkustusohjesäännön mukaisesti. Toiminnanjohtaja tarkastaa ja hyväksyy työntekijöiden ja vapaaehtoisten matkalaskut. Toiminnanjohtajan matkalaskun hyväksyy puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja. 32 Tulojen ja menojen hyväksyminen Vaarallisten työyhdistelmien välttämiseksi tositteiden hyväksymis-, kirjaus- ja maksatusrutiinit tulee eriyttää eri henkilöille, jos se toiminnallisesti on mahdollista. Ennen menon maksamista lasku tai muu sen perusteena oleva asiakirja tulee tarkastaa. Vastaanottajan ja tarkastajan tulee merkitä tositteeseen nimensä tai nimikirjaimensa ja tositteessa tulee olla myös merkintä siitä tilistä ja kustannuspaikasta, jolle meno kirjataan. Toimialueensa menot ja tulot hyväksyy toiminnanjohtaja. Hallituksen puheenjohtaja tarkastaa / hyväksyy toiminnanjohtajan menot. Puheenjohtajan menojen oikeellisuuden tarkastaa varapuheenjohtaja. Suurehkot hankinnat tai muut satunnaiset, poikkeuksellisen suuret menot, jotka poikkeavat talousarviosta, tulee hyväksyttää hallituksella. Kirjanpidon muistiotositteet hyväksyy yhdistyksen toiminnanjohtaja. 33 Kirjanpito Yhdistyksen kirjanpito on tehtävä ja säilytettävä voimassa olevien säädösten ja määräysten mukaisesti. Lisäksi on huomioitava Raha- automaattiyhdistyksen antamat avustusten kirjaamisohjeet, tämän taloussäännön määräykset sekä hyvän kirjanpitotavan vaatimukset. Yhdistyksen kirjanpidosta vastaa yhdistyksen käyttämä tilitoimisto. Kirjanpitokirjojen säilyttämisestä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja arkistosääntöjä. Imetyksen tuki ry:n Johto- ja taloussääntö 9 (12) Päivitetty maaliskuu 2011

10 Kirjanpito tehdään kustannuspaikkakohtaisesti. Tilinpäätöksen allekirjoittaa päätösvaltainen hallitus ja toiminnanjohtaja. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen jäsenkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen jäsenkokousta hallitukselle (säännöt 8). Imetyksen tuki ry:n Johto- ja taloussääntö 10 (12) Päivitetty maaliskuu 2011

11 Liite 1 Organisaation rakenne ja vastuuhenkilöiden tehtävät Imetyksen tuki ry:n sääntöjen 6 mukaisesti yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu yhdistyksen kokouksen valitsema puheenjohtaja sekä 4 7 varsinaista jäsentä sekä 1 2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen päätösvaltaisuudesta ja muista käytännön asioista määrätään sääntöjen 6 ja johtosäännössä. Hallituksen jäsenten tehtävät Puheenjohtaja Tehtävät: kutsuu koolle hallituksen kokoukset laatii esityslistan hallituksen kokouksia varten yhteistyössä toiminnanjohtajan ja sihteerin kanssa. johtaa puhetta hallituksen kokouksissa varmistaa, että jäsenkokousasiakirjat ovat valmisteltu ajallaan kokoukselle esittelyä varten. Tämän varmistamiseksi puheenjohtaja on yhteydessä hyvissä ajoin toiminnanjohtajaan, sihteeriin, rahastonhoitajaan ja tarvittaessa tilintarkastajiin. kutsuu hallituksen järjestäytymiskokoukseen viimeistään 10 päivän kuluessa siitä, kun hallituksen toimikausi on alkanut. huolehtii, että järjestäytymiskokouksessa käsitellään sääntöjen 6 ja työjärjestyksen 4 määrätyt asiat. toimittaa hallitusvaihdoksen jälkeen muutosilmoituksen Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin. kirjoittaa yhdessä toisen nimenkirjoittajan kanssa yhdistyksen nimen (säännöt 7 ). toimii työntekijöiden esimiehenä, ellei hallitus päätä puheenjohtajan aloitteesta delegoida tehtävää muulle hallituksen jäsenelle. Varapuheenjohtaja Sihteeri Tehtävät: toimii tarvittaessa puheenjohtajan sijaisena hoitaen tämän tehtäviä (säännöt 6 ja 7 ) voi kirjoittaa yhdessä toisen nimenkirjoittajan kanssa yhdistyksen nimen (säännöt 7 ) Tehtävät: toimii pöytäkirjanpitäjänä hallituksen kokouksissa (vrt 15, korjausehdotuksia?) laatii esityslistan sääntömääräisiä jäsenkokouksia varten yhteistyössä puheenjohtajan kanssa vastaa siitä, että hallituksen kokousten pöytäkirjat liitteineen allekirjoitetaan ja arkistoidaan asianmukaisesti hyväksymisen jälkeen vastaa siitä, että jäsenkokousten pöytäkirjat käyvät pöytäkirjantarkastajilla, kokouksen sihteerillä sekä kokouksen puheenjohtajalla allekirjoitettavana vastaa jäsenrekisterin ajantasaisuudesta yhteistyössä rahastonhoitajan kanssa valmistelee sääntömääräistä jäsenkokousta varten toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman vastaa siitä, että yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle sääntöjen 10 mukaisesti esittelee sääntömääräisessä jäsenkokouksessa toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman vastaa Imetyksen tuki ry:n arkiston kokoamisesta ja ylläpidosta toimikautensa ajan Imetyksen tuki ry:n Johto- ja taloussääntö 11 (12) Päivitetty maaliskuu 2011

12 kirjoittaa yhdessä toisen nimenkirjoittajan kanssa yhdistyksen nimen (säännöt 7 ) Hallituksen jäsen Tehtävät: osallistuu aktiivisesti hallituksen kokouksiin osallistuu vastuualueensa työryhmiin Hallituksen varajäsen Tehtävät: on suotavaa, että osallistuu hallituksen kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella, silloin kun hallitus on täysilukuinen osallistuu hallituksen kokouksiin varsinaisen jäsenen ollessa estyneenä osallistuu aktiivisesti hallituksen kokouksiin varsinaisen jäsenen erottua tehtävästään Rahastonhoitaja Tehtävät: vastaa jäsenrekisterin ajantasaisuudesta yhteistyössä sihteerin kanssa vastaa siitä, että jäsenille lähetetään ohjeet jäsenmaksun maksamiseksi vuoden alussa jäsenkokouskutsun mukana vastaa jäsenille tiedotettavista talousasioista valmistelee sääntömääräistä jäsenkokousta varten talousarvion yhdessä toiminnanjohtajan ja puheenjohtajan kanssa vastaa tilintarkastusjärjestelyistä yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa esittelee sääntömääräisessä jäsenkokouksessa tilinpäätöksen ja talousarvion on tarpeen mukaan yhteydessä vero- ja muihin viranomaisiin voi kirjoittaa yhdessä toisen nimenkirjoittajan kanssa yhdistyksen nimen (säännöt 7 ) MUUT VASTUUALUEET Hallitus vastaa yhdistyksen toiminnasta. Hallitus voi nimetä vapaaehtoisia vastuuhenkilöiksi esimerkiksi seuraaville vastuualueille: Internet-sivut, niiden ylläpito ja kehittäminen Maitolaiturin ja muiden nettipalveluiden ylläpito, kehittäminen ja valvonta yhdistyksen kirjeet ja tiedotteet, esimerkiksi jäsenkirjeet, Itunen-, Tuulikki- ja Laktivistiuutiskirjeet sekä muut kirjeet ja tiedotteista Imetysuutisia-lehden päätoimittaja, toimitussihteeri ja muut tarvittavat vastuuhenkilöt yhdistyksessä toimivien työryhmien vastuuhenkilöt erityisten tapahtumien, tilaisuuksien tai kampanjoiden vastuuhenkilöt Yhdistyksen henkilöstön toimenkuvat päivitetään vuosittain hallituksen pöytäkirjan liitteeksi. Liite 2 Järjestäytymiskokouksen esityslistarunko Tähän kootaan Imetyksen tuki ry:n sääntöjen ja tämän johto- ja taloussäännön järjestäytymiskokouksen päätettäväksi määräämät asiat esityslistarungoksi. Imetyksen tuki ry:n Johto- ja taloussääntö 12 (12) Päivitetty maaliskuu 2011

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 1 2 TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 11.12.2012 3 4 5 6 7 I LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Suhde muihin säännöksiin

TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Suhde muihin säännöksiin TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Adoptioperheet ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen,

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

2. Hallituksen taloushallinnolliset tehtävät

2. Hallituksen taloushallinnolliset tehtävät Nyyti ry Kevätkokous 29.3.2007 1 TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Nyyti ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa on noudatettava

Lisätiedot

Epilepsialiitto ry:n taloussääntö

Epilepsialiitto ry:n taloussääntö Epilepsialiitto ry:n taloussääntö 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Epilepsialiitto ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa on noudatettava

Lisätiedot

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua. HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET

URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säädöksiin Säätiön hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä on noudatettava voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä

Lisätiedot

PESÄPUU RY:N TALOUS- JA HALLINTOSÄÄNTÖ

PESÄPUU RY:N TALOUS- JA HALLINTOSÄÄNTÖ PESÄPUU RY:N TALOUS- JA HALLINTOSÄÄNTÖ 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Pesäpuu ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa noudatetaan kirjanpitolain

Lisätiedot

A-Kiltojen Liitto ry:n hallitus hyväksyy johto- ja taloussäännön yhdistyksen sääntöjen 7 perusteella.

A-Kiltojen Liitto ry:n hallitus hyväksyy johto- ja taloussäännön yhdistyksen sääntöjen 7 perusteella. 1 A-Kiltojen Liitto ry JOHTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ (hyväksytty A-Kiltojen Liiton hallituksessa 24.10.2014) YLEISTÄ 1 Johto- ja taloussääntö A-Kiltojen Liitto ry:n hallitus hyväksyy johto- ja taloussäännön yhdistyksen

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Lohjan Pallo ry 9.11.2012

Lohjan Pallo ry 9.11.2012 Lohjan Pallo ry 9.11.2012 Johtokunta TALOUSSÄÄNTÖ YLEISTÄ Lohjan Pallo ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilin/toiminnantarkastuksessa noudatetaan kirjanpitolain ja

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Hallituksen ohjesääntö 15.11.2016 Sivu 1 / 5 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen ohjesääntö I LUKU Yleistä 1 Soveltaminen

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa 16.12.2017 yhteystiedot osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D 88600 Sotkamo kotipaikka Tampere rekisterinumero 186.788 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SAUNASEURA VASTAISKU RY 1(5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys pyrkii edistämään yhteistyöverkoston

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

Lisätiedot

Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt

Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jakkukylän kyläyhdistys ry ja sen toimipaikka on Iin kunta. 2 Tarkoitus ja toimintamuodot Yhdistyksen tarkoituksena on: o valvoa

Lisätiedot

Tampereen Seudun Mobilistit ry

Tampereen Seudun Mobilistit ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 2 TARKOITUS JA TOIMINTA 3 JÄSENET Tampereen Seudun Mobilistit ry Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Mobilistit Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksestä

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on tukea mielenterveysongelmista kärsivien henkilöiden omaisia ja läheisiä.

2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on tukea mielenterveysongelmista kärsivien henkilöiden omaisia ja läheisiä. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA FinFami Satakunta ry Isolinnankatu 16 28100 Pori Y- 23354522 Yhdistyksen kotipaikka on Pori ja toiminta-alue Satakunta. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on tukea mielenterveysongelmista

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. SUBCONTRACTING EXCELLENCE CLUB S.E.C RY. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistys on alihankintayritysten

Lisätiedot

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Nuorisoneuvoston tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia

Lisätiedot

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt Anonyymit Sinkut Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Anonyymit Sinkut Seura ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt Lakeuden Tokoilijat ry yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lakeuden Tokoilijat ry ja sen kotipaikka on Ilmajoki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

1 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Nimi, kotipaikka ja kieli 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet 3 Jäsenet

1 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Nimi, kotipaikka ja kieli 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet 3 Jäsenet Uudet säännöt Vanhat säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Partiolippukunta Susiveikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki, ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän alakaupungin asukasyhdistys ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen

Lisätiedot

Johtokunta voi antaa tätä talousohjesääntöä täydentäviä ohjeita ja määräyksiä.

Johtokunta voi antaa tätä talousohjesääntöä täydentäviä ohjeita ja määräyksiä. Talousohjesääntö Suomen Saunaseura ry:n johtokunnan hyväksymä 13.6.2016. 1 Suhde muihin säännöksiin Suomen Saunaseura ry:n (jäljempänä yhdistys ) hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä

Lisätiedot

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1 PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1. YLEINEN PÄÄTÖKSENTEKO 1 Osakaskunnan nimi Pyötsaaren maaosakaskunta 2 Kotipaikka Haminan Kaupunki 3 Yhteinen alue Haminan kaupungissa sijaitsevan Vepsun saaren ja

Lisätiedot

TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ

TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VASTUUNJAKO TALOUSASIOISSA... 3 2.1 Seuran vuosikokoukset... 3 2.2 Seuran johtokunta... 3 2.3 Seuran joukkueet... 4 2.3.1 Joukkueen taloudenhoitajan

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura ry

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura ry Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura ry Säännöt Rekisterinumero 25.275 Seuran nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura ry, Föreningen för

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on, Finlands Coach Förening rf Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Coach Federation kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt

Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt Rekisterinumero 197.136 Alkuperäisten, vuoden 2007 sääntöjen muutos hyväksytty PRH:ssa vuonna 2014. Tärkeimmät muutokset koskivat kannatusjäsenyyttä, nimenkirjoitusoikeuden

Lisätiedot

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Hyväksytty Lapin tutkimusseuran kokouksessa 18.6.2007 ja 18.12.2007. Merkitty yhdistysrekisteriin 4.8.2008. Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Lapin tutkimusseura ja kotipaikka

Lisätiedot

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY 1 (5) SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on, sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko valtakunnan alue. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt Karkkilan vapaa-ajattelijat ry Säännöt Rekisteröity ja hyväksytty PRH:ssa 08.11.2006 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Karkkilan vapaa-ajattelijat ry ja sen kotipaikka on Karkkila 2

Lisätiedot

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän historiallisen miekkailun seura ja siitä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä JHMS. Yhdistyksen

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 15.1.2015 1 A. Yleissäännökset 1 Tällä johtosäännöllä täydennetään IT-yhteistyöalueen

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 19.3.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka ei voi liittyä varsinaiseksi tai seniorijäseneksi.

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka ei voi liittyä varsinaiseksi tai seniorijäseneksi. Synop ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Synop ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on 1. toimia Helsingin yliopiston meteorologian

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki VANHA 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat

Lisätiedot

TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty hallituksessa 12.9.2012 Päivitetty 10.1.2015

TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty hallituksessa 12.9.2012 Päivitetty 10.1.2015 TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty hallituksessa 12.9.2012 Päivitetty 10.1.2015 TALOUSSÄÄNTÖ Taloussääntö hyväksytty hallituksessa 12.9.2012 Päivitetty ja hyväksytty hallituksessa 10.1.2015 Sivu: 2/9 YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt:

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt: KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää monikielistä viestintää, monikulttuurista vuorovaikutusta ja niihin sisältyvää teknillistä sisällönhallintaa

Lisätiedot

Monika-Naiset liitto ry Säännöt

Monika-Naiset liitto ry Säännöt Monika-Naiset liitto ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Monika-Naiset liitto ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on koko maa. Yhdistyksen englanninkielinen nimi

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Talousohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Talousohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Talousohjesääntö 11.11.2014 Sivu 1 / 6 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan talousohjesääntö 1 Soveltaminen Sen lisäksi, mitä Humanistisen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Finnish Communication and Internet Exchange - FICIX ry, ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Finnish Communication and Internet Exchange - FICIX ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Yhdistysrekisteri 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finnish Communication and Internet Exchange - FICIX ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus

Lisätiedot

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT ------- Nämä säännöt on hyväksytty Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa 21.5.2003 ja

Lisätiedot

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Tarkoitus ja sen

Lisätiedot

RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Rajupusu Leader ry ja sen kotipaikka on Juvan kunta. Yhdistyksen toiminta-alueena ovat Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry, käyttönimi Hyvinkään Setlementti ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki

Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry, käyttönimi Hyvinkään Setlementti ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki 1 Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry:n säännöt 16.4.2004 alkaen 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry, käyttönimi Hyvinkään Setlementti ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä KOTIEN PUOLESTA RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on.. Kotien Puolesta ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on kaupunki/kunta 3. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä jäljempänä

Lisätiedot

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä. KAAKKOIS-SUOMEN EPILEPSIAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Epilepsiayhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toimialueena

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pro-tukipiste, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen nimestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää epävirallista englanninkielistä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminnallinen laatu

SÄÄNNÖT. I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminnallinen laatu Maatutkarengas ry Rek.nro 162.070 Ensirek.pvm 24.11.1994 SÄÄNNÖT I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminnallinen laatu Yhdistyksen nimi on Maatutkarengas ry ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 YLIMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS OULUN LYSEOLLA 12.3.2007 klo 18 Puheenjohtajana Aarne Jaakola Sihteerinä Esa Moilanen Läsnä 20 jäsentä. 1 Oulun Numismaattisen kerhon varapuheenjohtaja Juhani Paitsola avasi kokouksen

Lisätiedot

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry 1(11

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry 1(11 Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry 1(11 TALOUS- JA HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen hallinnossa, varojen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta. TVA- Pori ry:n Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on TVA Pori ja sen kotipaikka on Pori Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 12.1.2017 1 A. Yleissäännökset 1 Tällä johtosäännöllä täydennetään Tampereen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry, lyhennettynä KSSY. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja sen toiminta-alue

Lisätiedot

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Logistiikkaupseerit ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Suomen valtakunnan

Lisätiedot