Korkein oikeus - KKO:2015:31

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Korkein oikeus - KKO:2015:31"

Transkriptio

1 Sivu 1/9 Korkein oikeus Etusivu» Ennakkopäätökset» Ennakkopäätökset» KKO:2015:31 KKO:2015:31 Holhoustoimi - Edunvalvojan vapauttaminen - Edunvalvontapalveluiden järjestäminen Diaarinumero: S2014/167 Taltionumero: 0654 Antopäivä: Oikeusaputoimisto oli tehnyt lakiasiaintoimiston kanssa sopimuksen edunvalvontapalvelujen tuottamisesta. Käräjäoikeuteen tekemässään hakemuksessa oikeusaputoimisto vaati, että sen yleinen edunvalvoja vapautetaan X:n edunvalvojan tehtävästä ja että X:n edunvalvojaksi määrätään lakiasiaintoimiston yleinen edunvalvoja. Perusteeksi oikeusaputoimisto ilmoitti, että sen yleisillä edunvalvojilla oli toimiston voimavaroihin nähden liikaa edunvalvontatehtäviä ja sen vuoksi edunvalvontapalveluja oli holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain perusteella päätetty hankkia myös ostopalveluina. X vastusti edunvalvojan vaihtamista. Oikeusaputoimistolla oli asiassa puhevalta hakemuksen tekemiseen. (Ään.) Korkein oikeus katsoi mainitsemillaan perusteilla, että holhoustoimesta annetun lain 16 :n 1 momentissa tarkoitettua erityistä syytä edunvalvojan vapauttamiselle oli arvioitava erityisesti sanotun lain periaatteet ja edunvalvonnan tarpeessa olevan etu huomioon ottaen. Asiassa ei ollut esitetty erityistä syytä X:n edunvalvojan vapauttamiselle tehtävästään. (Ään.) L holhoustoimesta 16 L holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä Asian käsittely alemmissa oikeuksissa Hakemus Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa Oulun oikeusaputoimisto vaati hakemuksessaan, että Oulun oikeusaputoimiston 7. yleinen edunvalvoja vapautetaan X:n edunvalvojan tehtävästä ja että X:n edunvalvojaksi määrätään Lakiasiaintoimisto P Oy:n yleinen edunvalvoja. Hakemuksensa perusteeksi oikeusaputoimisto esitti, että se oli tehnyt lakiasiaintoimiston kanssa holhoustoimen edunvalvontapalvelujen järjestämisestä annetun lain (575/2008; järjestämislaki) mukaisen sopimuksen edunvalvontapalvelujen tuottamisesta. Sopimuksen perusteella tuotetaan osa oikeusaputoimiston edunvalvonta-alueen edunvalvontapalveluista. Osa edunvalvontapalveluista jouduttiin hankkimaan ostopalveluina, koska oikeusaputoimiston omat voimavarat eivät enää riittäneet kaikkien edunvalvontojen hoitamiseen. Vastaus ja lausumat X vastusti hakemusta ja vaati sen hylkäämistä, koska edunvalvojan vaihtaminen ei ollut hänen etunsa mukaista. Hänen varoistaan maksettava korvaus yksityisen palveluntuottajan palveluista oli arvonlisäveron alaista ja siten hänelle kalliimpaa kuin oikeusaputoimiston yleisen edunvalvojan palvelut. Tämä asetti hänet huonompaan asemaan niihin päämiehiin verrattuna, joiden edunvalvojan tehtävää hoiti oikeusaputoimiston yleinen edunvalvoja. Lisäksi lakiasiaintoimiston yleisen edunvalvojan toimipaikka sijaitsi Oulussa, joka sijaitsi X:n asuinpaikkakunnalta Pyhäjoelta huomattavasti kauempana kuin oikeusaputoimiston Raahen toimipaikka. Oulun oikeusaputoimiston 7. yleinen edunvalvoja ilmoitti hyväksyvänsä oikeusaputoimiston hakemuksen.

2 Sivu 2/9 Käräjäoikeuden päätös Käräjäoikeus katsoi jääneen selvittämättä, että X:n edunvalvojaksi määrätty Oulun oikeusaputoimiston 7. yleinen edunvalvoja olisi tehtäväänsä kykenemätön tai sopimaton. Lisäksi käräjäoikeus katsoi jääneen näyttämättä, että X:n omaisuutta ja taloudellisia asioita koskevat oikeustoimet eivät tulisi asianmukaisesti hoidetuiksi nykyisen edunvalvojan toimesta kuten tähänkin asti. Edunvalvojan vapauttamiseen tehtävästään ei ollut myöskään muuta erityistä painavaa syytä. Käräjäoikeus otti huomioon sen, että X oli perustellusti vastustanut edunvalvojan vaihtamista ja katsoi, että edunvalvojan vaihtaminen ei ollut X:n edun mukainen ratkaisu. Näillä perusteilla käräjäoikeus hylkäsi hakemuksen. Asian on ratkaissut käräjätuomari Katja Tainio. Rovaniemen hovioikeuden päätös Oikeusaputoimisto valitti hovioikeuteen toistaen hakemuksensa. Hovioikeus totesi, että asiassa on kysymys siitä, onko asiassa holhoustoimesta annetussa laissa tarkoitettua muuta erityistä syytä vapauttaa edunvalvoja tehtävästään. Hovioikeus lausui, että ostopalvelun käyttäminen ei saanut heikentää päämiehen asemaa. Edunvalvonnan ulkoistamiseen liittyi oikeudellisesti epäselviä kysymyksiä, joihin muun muassa eduskunnan oikeusasiamies oli kiinnittänyt huomiota. Näitä olivat kysymys siitä, toimivatko yksityiset palveluntuottajat virkavastuulla, kun järjestämislaissa ei ollut virkavastuuta koskevaa säännöstä. Myös yksityisen palveluksessa olevan edunvalvojan toiminnan valvonnan tehokkuus voi olla heikompi kuin virkamiesten. Hovioikeus piti päämiesten yhdenvertaisuuden kannalta vakavana ongelmana sitä, että edunvalvonnan ostopalvelut olivat arvonlisäveron alaisia. Tämän takia päämiehen maksettavaksi voi tulla arvonlisäveron osuus, jota hän ei joutunut maksamaan, jos palvelun tuotti oikeusaputoimisto. Järjestämislaissa ei myöskään ollut säännelty sitä, kuinka yksityinen palveluntuottaja vapautettiin toimeksiannostaan, jos palvelussa oli puutteita. Hovioikeus katsoi, että edunvalvonnan ostopalveluun liittyvät ongelmat eivät varsinkaan päämiehen vastustaessa edunvalvojan vaihtamista puoltaneet edunvalvojan vapauttamista ja uuden määräämistä. Hovioikeus totesi X:n vastustaneen vaihtamista myös sillä perusteella, että ehdotettua uutta yleistä edunvalvojaa oli pitkän välimatkan vuoksi hankalampi tavoittaa kuin nykyistä yleistä edunvalvojaa. Päämiehen mielipiteellä edunvalvojansa henkilöstä oli merkitystä, vaikkakaan hänellä ei ollut ehdotonta oikeutta valita edunvalvojaansa. Hovioikeus katsoi, että myöskään tämä seikka ei puoltanut edunvalvojan vaihtamista. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden päätöstä. Asian ovat ratkaisseet hovioikeuden jäsenet Erkki Nenonen, Helinä Haataja ja Kaarina Ollikainen. Muutoksenhaku Korkeimmassa oikeudessa Oulun oikeusaputoimistolle myönnettiin valituslupa. Oulun oikeusaputoimisto vaati valituksessaan, että hovioikeuden päätös kumotaan ja että Oulun oikeusaputoimiston 7. yleinen edunvalvoja vapautetaan X:n edunvalvojan tehtävästä ja Lakiasiaintoimisto P Oy:n yleinen edunvalvoja määrätään X:n edunvalvojaksi. X vastusti antamassaan vastauksessa oikeusaputoimiston vaatimuksia ja vaati valituksen hylkäämistä. Pohjois-Suomen maistraatti viittasi alemmissa oikeuksissa antamiinsa lausumiin. Välitoimi Korkein oikeus pyysi oikeusaputoimistolta ja X:n prosessiedunvalvojalta lausumaa hakijan puhevallasta eli siitä, oliko oikeusaputoimistolla ollut oikeus toimia hakijana kysymyksessä olevassa edunvalvonta-asiassa. Oikeusaputoimisto katsoi, että sillä oli asiassa puhevalta niin sanotussa järjestämislaissa oikeusaputoimistolle annettujen tehtävien perusteella. X puolestaan katsoi, ettei oikeusaputoimistolla ollut asiassa hakijan puhevaltaa. Korkeimman oikeuden ratkaisu Käsittelyratkaisu

3 Sivu 3/9 1. Ensin on ratkaistava kysymys siitä, onko Oulun oikeusaputoimistolla hakijan puhevalta eli oikeus tehdä hakemus sen virassa olevan yleisen edunvalvojan vapauttamisesta tehtävästään ja yksityisen palveluksessa olevan yleisen edunvalvojan määräämisestä edunvalvojaksi. 2. Holhoustoimesta annetun lain (holhoustoimilaki) 72 ja 81 :n mukaan edunvalvojan määräämistä ja vapauttamista tehtävästään voi hakea holhousviranomainen tai se, jonka edun valvomisesta on kysymys, taikka tämän edunvalvoja, vanhempi, aviopuoliso, lapsi tai muu läheinen. Holhousviranomaisella tarkoitetaan lain 84 :n 2 momentin mukaan valtion aluehallintoviranomaisena toimivaa maistraattia. 3. Samanaikaisesti holhoustoimilain kanssa säädetyn holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain (443/1999, vuoden 1999 järjestämislaki) 1 :n mukaan maistraatti huolehti toimialueellaan edunvalvontapalveluiden järjestämisestä. Lain 2 ja 3 :n mukaan kunta vastasi edunvalvontapalvelujen tuottamisesta alueellaan, mutta maistraatti saattoi, sovittuaan asiasta ensin kunnan kanssa, sopia edunvalvontapalvelujen tuottamisesta julkisen tai yksityisen yhteisön kanssa. 4. Vuoden 1999 järjestämislaki on kumottu voimaan tulleella holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetulla lailla (575/2008, järjestämislaki). Järjestämislain 1 :n 2 momentin mukaan valtion oikeusaputoimisto vastaa edunvalvontapalveluiden järjestämisestä edunvalvonta-alueella. Lain 2 :n mukaan oikeusaputoimisto tuottaa edunvalvontapalvelut itse ja se voi myös ostaa edunvalvontapalveluita laissa säädetyin edellytyksin. 5. Vuoden 1999 järjestämislain voimassa ollessa edunvalvontapalvelujen järjestämisestä vastuussa ollut maistraatti oli voinut holhoustoimilain 72 ja 81 :n nojalla tehdä hakemuksen kunnan yleisen edunvalvojan vapauttamisesta tehtävästään ja uuden edunvalvojan määräämisestä sopiessaan edunvalvontapalvelujen tuottamisesta muun yhteisön kuin kunnan toimesta. Maistraatin puhevalta oli siten laissa selvästi säädetty. 6. Holhoustoimilain puhevaltaa koskevia säännöksiä ei ole muutettu uuden järjestämislain säätämisen yhteydessä. Järjestämislaissa ei ole säännöksiä edunvalvontapalveluiden järjestämisestä vastuussa olevan oikeusaputoimiston puhevallasta yleisen edunvalvojan vapauttamista ja toisen yleisen edunvalvojan määräämistä koskevissa asioissa. Järjestämislain esitöistä (HE 45/2008 vp ja LaVM 8/2008 vp) tai muistakaan oikeuslähteistä ei kuitenkaan saa tukea käsitykselle, että lain säätämisellä olisi tarkoitettu puuttua edunvalvontapalveluiden järjestämisestä vastuussa olevan puhevaltaan mainitussa tilanteessa. Puhevallan puuttuminen vaikeuttaisi tarpeettomasti oikeusaputoimiston järjestämislakiin perustuvien edunvalvontatehtävien hoitamista. Tämän vuoksi on perusteltua katsoa, että oikeusaputoimistolla on puhevalta oikeusaputoimiston yleisen edunvalvojan vapauttamista ja uuden edunvalvojan määräämistä koskevassa asiassa. Oulun oikeusaputoimistolla on siten ollut oikeus panna vireille käsiteltävänä oleva asia. Pääasiaratkaisun perustelut Kysymyksenasettelu 7. Raahen käräjäoikeus on päätöksellään määrännyt X:n edunvalvojaksi Pyhäjoen kunnan yleisen edunvalvojan toistaiseksi edustamaan X:ää hänen omaisuuttaan ja taloudellisia asioitaan koskevissa asioissa. Oulun oikeusaputoimisto on pyytänyt, että X:n edunvalvojana nykyään toimiva Oulun oikeusaputoimiston 7. yleinen edunvalvoja vapautetaan tehtävästään ja että X:n edunvalvojaksi määrätään yksityisen palveluntuottajan Lakiasiaintoimisto P Oy:n yleinen edunvalvoja. 8. Oikeusaputoimisto on ilmoittanut hakemuksen perusteeksi sen, että oikeusaputoimiston yleisillä edunvalvojilla oli toimiston voimavaroihin nähden liikaa päämiehiä. Tästä syystä edunvalvontapalveluja oli päätetty hankkia myös ostopalveluina, joista oli tehty järjestämislain mukainen sopimus Lakiasiaintoimisto P Oy:n kanssa. Myös X:n edunvalvontatehtävät oli päätetty siirtää sanotun lakiasiaintoimiston yleisen edunvalvojan tehtäväksi. Oikeusaputoimiston mukaan sillä, jonka edun valvomisesta oli kysymys, ei ollut tällaisessa tilanteessa järjestämislain eikä holhoustoimilain perusteella oikeutta määrätä, kuka oli hänen edunvalvojansa. 9. Kysymys on siitä, voidaanko X:lle määrätty yleinen edunvalvoja vapauttaa tehtävästään. Minkä säännöksen nojalla yleisen edunvalvojan vapauttamista arvioidaan?

4 Sivu 4/9 10. Holhoustoimilain 16 :n 1 momentin mukaan tuomioistuimen on vapautettava edunvalvoja tehtävästään, jos hän osoittautuu siihen kykenemättömäksi tai sopimattomaksi tai jos vapauttamiseen on muu erityinen syy. Pykälän 2 momentin mukaan tuomioistuimen on vapautettava edunvalvoja tehtävästään myös, jos hän sitä pyytää. 11. Järjestämislaissa ei ole säännöksiä siitä, millä perusteilla yleinen edunvalvoja voidaan tehtävästään vapauttaa ja toinen yleinen edunvalvoja määrätä edunvalvojaksi. Näin ollen asiaa on arvioitava edunvalvojan vapauttamista tehtävästään koskevan holhoustoimilain 16 :n perusteella. 12. Holhoustoimilain 16 :n 2 momentin sanamuodon mukaan on ilmeistä, että pelkkä edunvalvojan pyyntö vapauttamisesta on riittävä edellytys vapauttamiselle. Kun Oulun oikeusaputoimiston 7. yleinen edunvalvoja on ilmoittanut suostuvansa vapauttamiseen, asiassa on arvioitava, voidaanko vapauttamiseen soveltaa mainittua säännöstä, jolloin suostumus voisi saada asiassa erityistä merkitystä. 13. Holhoustoimilain 16 :n 2 momentti vastaa ennen sitä voimassa olleen holhouslain 28 :n 2 momenttia sellaisena kuin se oli lainmuutoksen 368/1983 jälkeen. Ennen vuoden 1983 lainmuutosta holhoojan tehtävä oli kansalaisvelvollisuus. Jokainen oli velvollinen ryhtymään holhoojan (ja uskotun miehen) tehtävään, jolleivät häntä koskeneet erityiset kieltäytymisperusteet. Kansalaisvelvollisuusperiaatteella pyrittiin turvaamaan, että jokaiselle tarvitsevalle oli saatavilla holhooja. Vuoden 1983 lainmuutoksella holhoojan tehtävät muutettiin suostumuksenvaraisiksi. Suostumuksenvaraisuuteen katsottiin kuuluvan luonnollisena osana myös oikeus vapautua tehtävästä pelkän oman pyynnön perusteella (HE 224/1982 vp s. 31). Suostumuksenvaraisuuteen siirtymistä perusteltiin sillä, että kansalaisvelvollisuus ei ollut enää tarpeen, kun vuodesta 1971 alkaen oli ollut voimassa holhouksen järjestämisestä eräissä tapauksissa annettuun lakiin (14/1971; vuoden 1971 järjestämislaki) perustuva virkaholhoojajärjestelmä. Virkaholhoojajärjestelmä turvasi sen, että niillekin, joille ei ollut saatavissa vapaaehtoista holhoojaa, holhoojaksi voitiin määrätä virkaholhooja (HE 224/1982 vp s. 9). Virkaholhoojan määräys annettiin virkaholhoojalle eikä viranhoitajalle henkilökohtaisesti. Vuoden 1971 järjestämislain 9 :n mukaan virkaholhooja ei voinut kieltäytyä holhoojan tehtävästä. Näin ollen holhouslain 28 :n 2 momentin mukainen omasta pyynnöstä vapauttaminen koski siis muita holhoojia kuin virkaholhoojia. 14. Korkein oikeus toteaa, että voimassa olevan järjestämislain pääperiaatteet nyt kysymyksessä olevassa suhteessa vastaavat vuoden 1971 järjestämislain pääperiaatteita. Edunvalvojan määräystä ei järjestämislain 6 :n mukaan anneta yleisen edunvalvojan tehtävän hoitajalle henkilökohtaisesti vaan yleiselle edunvalvojalle riippumatta siitä, kuka tehtävää hoitaa. Edunvalvontatehtävän vastaanottamisesta voi järjestämislain 7 :n mukaan kieltäytyä ainoastaan muu palveluntuottaja kuin oikeusaputoimisto ja vain siinä tapauksessa, että tehtävän vastaanottaminen on selvästi vastoin palvelun tuottamista koskevaa sopimusta. Yleisen edunvalvojan tehtävän hoitajalla ei näin ollen ole oikeutta kieltäytyä tehtävän vastaanottamisesta. 15. Mainituilla perusteilla Korkein oikeus katsoo, että holhoustoimilain 16 :n 2 momentin säännöstä edunvalvojan vapauttamisesta omasta pyynnöstä ei ole perusteltua soveltaa yleisen edunvalvojan vapauttamiseen. Näin ollen yleisen edunvalvojan vapauttamista tulee arvioida lain 16 :n 1 momentin nojalla. Tässä tapauksessa arvioitavana on kysymys siitä, onko oikeusaputoimiston hakemuksensa tueksi esittämät seikat mainitussa säännöksessä tarkoitettu erityinen syy vapauttaa 7. yleinen edunvalvoja tehtävästään X:n edunvalvojana. Erityisen syyn arvioinnin lähtökohdat 16. Korkein oikeus toteaa edelleen, että holhoustoimilain 1 :n 1 momentin mukaan holhoustoimen tarkoituksena on valvoa niiden henkilöiden etua ja oikeutta, jotka eivät muun muassa vajaavaltaisuuden tai sairauden vuoksi voi itse pitää huolta taloudellisista asioistaan. Lain esitöiden perusteella holhouslainsäädännön keskeisin aineellinen periaate on ihmisarvon kunnioittaminen, joka täsmentyy muun muassa edunvalvonnassa olevan henkilön etujen ensisijaisuutena ja osallistumismahdollisuuksien turvaamisena häntä itseään koskevassa päätöksenteossa (LaVM 20/1998 vp s. 3). 17. Järjestämislain tarkoituksena on puolestaan turvata se, että holhoustoimilaissa tarkoitettuja tehtäviä varten on saatavissa alueellisesti riittävä määrä edunvalvontapalveluita (järjestämislaki 1 ). Järjestämislaki perustuu kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettuun lakiin (169/2007), jonka tavoitteena on varmistaa koko maassa laadukkaat ja asiakkaiden saatavilla olevat palvelut sekä kattava ja taloudellinen palvelurakenne sekä mahdollistaa voimavarojen tehokas käyttö (HE 45/2008 vp s. 3). Toisin kuin holhoustoimilaissa, järjestämislaissa ei säädetä niistä oikeuksista ja eduista, jotka edunvalvonnan tarpeessa oleville kuuluvat, vaan kysymys on edunvalvontapalvelujen tuottamiseen, järjestämiseen ja hallinnointiin liittyvästä lainsäädännöstä. Järjestämislain 2 :n mukaan valtion oikeusaputoimisto

5 Sivu 5/9 tuottaa edunvalvontapalvelut edunvalvonta-alueellaan, mutta se voi myös oikeusministeriön kanssa neuvoteltuaan ostaa edunvalvontapalveluita, jos se on edunvalvontapalveluiden alueellisen saatavuuden tai muun syyn vuoksi tarpeen. 18. Holhoustoimilain 16 :n esitöissä erityisiä syitä ei ole täsmennetty. Hallituksen esityksessä todetaan pelkästään, että lainkohdassa ehdotetut oikeusohjeet vastasivat pääsisällöltään voimassa olevaa oikeutta (HE 146/1998 vp s. 35). Sillä tarkoitettiin tuolloin voimassa olleen holhouslain 28 :ää (368/1983). Tuossa lainkohdassa erityiset syyt mainittiin vapauttamisperusteena ainoastaan, kun oli kysymys alaikäisen holhoojana olevan vanhemman vapauttamisesta omasta pyynnöstään. Holhouslain 28 :n esitöiden mukaan erityisenä syynä saattoi tulla kysymykseen ensiksikin sopimattomuus tehtävään ja lisäksi esimerkiksi se, että alaikäisellä oli erittäin huomattava omaisuus, joka vaati runsaasti työtä ja sellaista asiantuntemusta, jota vanhemmalla ei ollut (HE 224/1982 vp s. 31). 19. Korkein oikeus toteaa, että erityisellä syyllä vapauttamisperusteena on tarkoitettu holhouslain 28 :ää sovellettaessa holhoojantehtävän hoitamisen puutteellisuuteen liittyvää sopimattomuutta ja muun muassa tilannetta, jossa holhoojan tehtävä oli holhoojan kykyihin tai voimavaroihin nähden liian vaativa siten, ettei tehtävä tullut holhottavan edun kannalta asianmukaisesti hoidetuksi. Kun nykyisen holhoustoimilain 16 :n 1 momentti vastaa holhouslain 28 :n sääntelyä, erityisenä syynä tulevat kysymykseen ainakin samantyyppiset seikat kuin vanhan lain aikana. 20. Harkittaessa, mikä merkitys yhtäältä järjestämislailla ja toisaalta oikeusaputoimiston voimavaroista johtuvalla työtilanteella sekä sen ostamilla edunvalvontapalveluilla on holhoustoimilain 16 :n tulkinnassa, on huomiota kiinnitettävä siihen, että järjestämislaissa ja holhoustoimilaissa säädetään tarkoituksensa mukaisesti eri asioista. Laissa säädettyjen velvoitteiden toimeenpanosta koituvat kustannukset ja niiden kohdentuminen tulee ottaa huomioon lakia säädettäessä, jolloin myös laissa turvattujen oikeuksien sisällöstä ja saatavuudesta voidaan säätää tarkoituksensa mukaisesti. Nämä näkökohdat puoltavat tulkintaa, että harkittaessa holhoustoimilain 16 :n nojalla edunvalvojan vapauttamista tehtävästään voidaan lähteä sanotun lain periaatteista ja siitä, että oikeusaputoimistolla on riittävät taloudelliset edellytykset huolehtia asianmukaisesti lakiin ja tuomioistuinten ratkaisuihin perustuvista tehtävistään. 21. Merkitystä on myös sillä seikalla, ettei järjestämislakia säädettäessä ole erikseen säädetty oikeusaputoimiston yleisen edunvalvojan vapauttamisesta siinä tapauksessa, että oikeusaputoimisto ostaa edunvalvontapalveluita, vaikka tällaiseen syyhyn perustuvassa vapauttamisessa on kysymys täysin erilaisesta tilanteesta verrattuna siihen, mitä holhoustoimilain 16 :n vapauttamisperusteita säädettäessä on tarkoitettu. Mitään oikeudellista estettä tällaiselle sääntelylle ei olisi ollut. Edunvalvojan vapauttaminen on siten jätetty myös näissä tilanteissa tuomioistuimen tapauskohtaisesti ratkaistavaksi holhoustoimilain 16 :n nojalla. Järjestämislain ostopalvelua koskevat säännökset eivät myöskään menetä merkitystään sen vuoksi, ettei edunvalvontaa voida kaikissa tapauksissa siirtää ostopalvelun piiriin. Järjestämislain 2 :n ja sen esitöiden perusteella ostopalvelut on tarkoitettukin ensi sijassa täydentämään oikeusaputoimiston tuottamia edunvalvontapalveluita, vaikka laissa ei ole rajoitettu sitä, missä laajuudessa palvelut voidaan ostaa ulkopuoliselta palveluntuottajalta (HE 45/2008 vp s ). 22. Edellä lausutuilla perusteilla Korkein oikeus katsoo, ettei oikeusaputoimiston voimavaroja koskevia seikkoja ja sen päätöstä hankkia edunvalvontapalveluja ostopalveluina voida sellaisenaan pitää holhoustoimilain 16 :ssä tarkoitettuna erityisenä syynä vapauttaa X:lle määrätty edunvalvoja tehtävästään. Erityistä syytä on sitä vastoin arvioitava ottamalla huomioon erityisesti sanotun lain omat periaatteet ja edunvalvonnan tarpeessa olevan etu. Onko asiassa erityistä syytä vapauttaa edunvalvoja? 23. Kuten edellä kohdassa 20 on todettu, asiassa voidaan lähteä siitä, että oikeusaputoimistolla on riittävät edellytykset huolehtia lakiin ja tuomioistuimen ratkaisuihin perustuvien edunvalvontapalvelujen tuottamisesta asianmukaisesti. Esitetyn selvityksen mukaan Oulun oikeusaputoimiston 7. yleinen edunvalvoja onkin huolehtinut X:n edunvalvonnasta asianmukaisesti. Asiassa ei ole myöskään ilmennyt perusteita katsoa, että X:n edunvalvonta vaarantuisi tai sen laatu heikentyisi edunvalvonnan jäädessä edelleen oikeusaputoimiston 7. yleisen edunvalvojan tehtäväksi. 24. Oikeusaputoimiston 7. yleisen edunvalvojan vapauttamista on vastustettu sillä perusteella, että päämiehen oikeussuoja yksityisen palveluntuottajan yleisen edunvalvojan mahdollisia väärinkäytöksiä vastaan on heikompaa verrattuna siihen, että edunvalvonnasta huolehtii virkavastuussa oleva oikeusaputoimiston yleinen edunvalvoja. Lisäksi on katsottu päämiesten yhdenvertaisuutta loukkaavaksi seikaksi se, että päämies joutuu maksamaan yksityisen

6 Sivu 6/9 palveluntuottajan palveluista arvonlisäveroa, kun taas virkatyönä tuotetut edunvalvontapalvelut ovat arvonlisäverosta vapaita. 25. Korkein oikeus katsoo, että kumpaakin mainittua seikkaa voidaan pitää päämiehen kannalta epäkohtana. Korkein hallinto-oikeus on ratkaisussaan KHO 2013:67 katsonut, että yksityisen edunvalvontapalvelujen tuottaja on velvollinen maksamaan arvonlisäveroa siltä osin kuin palveluntuottajalle maksettu korvaus on suoritettu päämiehen varoista. On siten todennäköistä, että X:n maksuvelvollisuus edunvalvontapalveluista lisääntyisi, jos hänen nykyinen edunvalvojansa vapautetaan tehtävästä. 26. Asiassa on vedottu myös siihen, että X asuu Pyhäjoella ja 7. yleisen edunvalvojan toimipaikka on Raahessa, kun taas Lakiasiaintoimisto P Oy:n toimipaikka on Oulussa. Jos edunvalvojaa vaihdetaan, X:n asuinpaikan ja palveluntuottajan toimipaikan välinen matka pidentyy noin 30 kilometristä noin 100 kilometriin. Korkein oikeus katsoo, että tämäkin seikka voi olla X:n kannalta epäkohta, jos tapaamiset tulevaisuudessa estyvät pitkän matkan takia, vaikka asiassa esitetyn selvityksen mukaan X:llä ei tähän mennessä ole ollut tarvetta tavata edunvalvojaa henkilökohtaisesti. 27. X on myös henkilökohtaisesti vastustanut edunvalvojan vapauttamista. X on kertonut hänelle oikeudenkäyntiä varten määrätylle prosessiedunvalvojalle olevansa tyytyväinen nykyiseen edunvalvojaansa ja vastustavansa ehdottomasti edunvalvojan vaihtamista. Korkein oikeus katsoo, että vaikka päämiehellä ei ole oikeutta määrätä edunvalvojan henkilöstä, hänen käsitykselleen tulee tässä tilanteessa antaa merkitystä huomioon ottaen edellä kohdassa 16 mainittu edunvalvonnan keskeinen periaate, ihmisarvon kunnioittaminen, ja sen täsmentyminen päämiehen osallistumismahdollisuuksien turvaamisena häntä itseään koskevassa päätöksenteossa. 28. Edellä lausutuilla perusteilla Korkein oikeus katsoo, ettei asiassa ole esitetty erityistä syytä Oulun oikeusaputoimiston 7. yleisen edunvalvojan vapauttamiseksi tehtävästään X:n edunvalvojana. Asiassa on sitä vastoin esitetty edellä todetut vastasyyt, jotka puhuvat edunvalvojan vapauttamista vastaan. Perusteita edunvalvojan vapauttamiseen ja uuden määräämiseen ei siten ole. Päätöslauselma Hovioikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta. Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Kari Kitunen, Pertti Välimäki (eri mieltä), Pasi Aarnio (eri mieltä), Juha Häyhä ja Mika Huovila. Esittelijä Kristina Oinonen. Eri mieltä olevien jäsenten lausunnot Oikeusneuvos Aarnio: Olen eri mieltä ensiksikin oikeusaputoimiston puhevaltaa koskevista käsittelyratkaisun perusteluista ja toiseksi pääasiasta eli edunvalvojan vaihtamisen perusteista. Oikeusaputoimiston puhevalta Kohtien 1-6 sijasta lausun seuraavaa. Oikeusaputoimiston tehtävät holhoustoimen alalla perustuvat holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annettuun lakiin (575/2008, järjestämislaki). Järjestämislaissa ei ole säännöksiä oikeusaputoimiston oikeudesta tehdä nyt kysymyksessä oleva hakemus eikä ylipäätään siitä menettelystä, jota yleisen edunvalvojan vapauttamisesta ja toisen yleisen edunvalvojan määräämisessä noudatetaan. Holhoustoimesta annetun lain (holhoustoimilaki) 72 ja 81 :n mukaan hakemuksen, joka koskee muun muassa edunvalvojan vapauttamista tehtävästään ja edunvalvojan määräämistä, voi tehdä holhousviranomainen tai se, jonka edun valvomisesta on kysymys, taikka tämän edunvalvoja, vanhempi, aviopuoliso, lapsi tai muu läheinen. Holhousviranomaisella tarkoitetaan valtion aluehallintoviranomaisena toimivaa maistraattia. Maistraatin puhevalta perustuu niihin tehtäviin, joita holhoustoimilaissa sille on holhousviranomaisena säädetty. Nykyistä järjestämislakia edeltävän vuoden 1999 järjestämislain aikana edunvalvontapalveluiden järjestämisvastuu oli maistraatilla ja sillä oli puhevalta myös järjestämisvastuusta johtuvista tehtävistä, mutta se perustui holhoustoimilaissa säädettyyn puhevaltaan. Tähän nähden oikeusaputoimiston oikeutta tehdä hakemus ei voida perustaa myöskään näihin holhoustoimilain säännöksiin. Oikeusaputoimiston tehtäviin kuuluu järjestämislain 1 :n mukaan myös edunvalvontapalveluiden järjestäminen edunvalvonta-alueellaan. Edunvalvontapalveluiden järjestämisellä tarkoitetaan huolehtimista siitä, että

7 Sivu 7/9 holhoustoimilaissa tarkoitettuja edunvalvojan tehtäviä varten on saatavissa alueellisesti riittävä määrä edunvalvontapalveluja. Järjestämislain 2 :n mukaan oikeusaputoimisto voi järjestää edunvalvontapalvelut ensiksikin tuottamalla ne itse. Sitä varten oikeusaputoimistossa on yleisen edunvalvojan virkoja ja muuta henkilökuntaa. Toiseksi jos edunvalvontapalveluiden alueellisen saatavuuden tai muun syyn vuoksi on tarpeen, oikeusaputoimisto voi oikeusministeriön kanssa neuvoteltuaan myös ostaa edunvalvontapalveluita muilta palvelujen tuottajilta kuten kunnalta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Ostopalveluiden hankkiminen järjestetään järjestämislain 3 :n mukaan oikeusaputoimiston ja palvelujentuottajan välisellä hallintosopimuksella edunvalvontapalvelujen tuottamisesta. Oikeusaputoimisto voi joutua hankkimaan muiden tuottajien edunvalvontapalveluja esimerkiksi siksi, että virkojen vähentämisen tai edunvalvontatehtävien lisääntymisen vuoksi oikeusaputoimiston yleiset edunvalvojat eivät kykene enää hoitamaan edunvalvojan tehtäviään asianmukaisesti. Kun oikeusaputoimisto tällaisessa tilanteessa osaltaan ryhtyy panemaan toimeen sopimusta edunvalvontapalvelujen tuottamisesta hakemalla oikeusaputoimiston yleisen edunvalvojan vapauttamista ja muun palvelun tuottajan yleisen edunvalvojan määräämistä edunvalvojaksi, kysymys on oikeusaputoimistolle järjestämislain 1 ja 2 :n mukaan kuuluvasta tehtävästä huolehtia edunvalvontapalveluiden järjestämisestä. Jotta oikeusaputoimisto voisi tällaisissa tapauksissa asianmukaisesti täyttää lainmukaisen tehtävänsä, sillä pitää olla oikeus myös tehdä tarvittavat hakemukset edunvalvontojen uudelleen järjestämiseksi. Näillä perusteluilla päädyn samaan lopputulokseen kuin Korkeimman oikeuden enemmistö. Edunvalvojan vapauttamisen perusteet Kohtien sijasta lausun seuraavaa. Yleisen edunvalvojan vapauttamista tulee arvioida holhoustoimilain 16 :n 1 momentin nojalla. Sen mukaan tuomioistuimen on vapautettava edunvalvoja tehtävästään, jos hän osoittautuu siihen kykenemättömäksi tai sopimattomaksi tai jos vapauttamiseen on muu erityinen syy. Holhoustoimilain 16 :n esitöissä erityisiä syitä ei ole täsmennetty. Hallituksen esityksessä todetaan pelkästään, että lainkohdassa ehdotetut oikeusohjeet vastasivat pääsisällöltään voimassa olevaa oikeutta (HE 146/1998 vp s. 35). Sillä tarkoitettiin tuolloin voimassa olleen holhouslain 28 :ää (368/1983). Tuossa lainkohdassa erityiset syyt mainittiin vapauttamisperusteena ainoastaan, kun oli kysymys alaikäisen holhoojana olevan vanhemman vapauttamisesta omasta pyynnöstään. Holhouslain 28 :n esitöiden mukaan erityisenä syynä saattoi tulla kysymykseen ensiksikin sopimattomuus tehtävään ja lisäksi esimerkiksi se, että alaikäisellä oli erittäin huomattava omaisuus, joka vaati runsaasti työtä ja sellaista asiantuntemusta, jota vanhemmalla ei ollut (HE 224/1982 vp s. 31). Erityisellä syyllä vapauttamisperusteena tarkoitettiin jälkimmäisessä tapauksessa muun muassa tilannetta, jossa holhoojan tehtävä oli holhoojan kykyihin tai voimavaroihin nähden liian vaativa siten, ettei tehtävä tullut holhottavan edun kannalta asianmukaisesti hoidetuksi. Kun nykyisen holhoustoimilain 16 :n 1 momentti vastaa holhouslain 28 :n sääntelyä, erityisenä syynä tulevat kysymykseen ainakin samantyyppiset seikat kuin vanhan lain aikana. Näin ollen holhoustoimilain 16 :n 1 momentissa tarkoitettuna erityisenä syynä tehtävästä vapauttamiseen voidaan pitää tehtävän muuttumista sellaiseksi, ettei edunvalvoja voi enää hoitaa edunvalvojan tehtävää asianmukaisesti. Syynä tällaiseen muutokseen voivat olla muun muassa edunvalvojan olosuhteissa ja hänen muissa tehtävissään tapahtuneet muutokset, kuten esimerkiksi yleisen edunvalvojan hoidettavien edunvalvojan tehtävien lisääntyminen. Erityisen syyn arviointi tässä tapauksessa Hakijana oleva Oulun oikeusaputoimisto on ilmoittanut hakemuksen perusteeksi sen, että toimiston yleisillä edunvalvojilla on toimiston voimavaroihin nähden liikaa päämiehiä. X:n edunvalvojana olevalla oikeusaputoimiston Raahen toimipisteessä toimivalla 7. yleisellä edunvalvojalla on selvästi enemmän edunvalvontoja kuin Oulun toimipisteessä työskentelevillä. Tästä syystä edunvalvontapalveluja on päätetty hankkia myös ostopalveluina, josta on tehty järjestämislain mukainen sopimus Lakiasiaintoimisto P Oy:n kanssa. Myös X:n edunvalvontatehtävät on päätetty siirtää toimiston yleisen edunvalvojan tehtäväksi. Oikeusaputoimiston hakemus perustuu järjestämislain mukaiseen oikeusaputoimiston velvollisuuteen vastata edunvalvontapalvelujen tuottamisesta toimialueellaan. Oikeusaputoimiston ilmoittama peruste 7. yleisen edunvalvojan vapauttamiseksi tarkoittaa sitä, että 7. yleisen edunvalvojan muiden edunvalvontatehtävien lisääntymisen takia X:n

8 Sivu 8/9 edunvalvonnan asiamukainen hoitaminen vaatii sen siirtämistä ostopalveluna hoidettavaksi. Katson, että ilmoitettu peruste on sinänsä holhoustoimilain 16 :n 1 momentin mukainen peruste 7. yleisen edunvalvojan vapauttamiseksi. Asiassa on kuitenkin alemmissa oikeuksissa otettu huomioon eräitä seurauksia, jotka johtuvat siitä, että edunvalvojaksi esitetään oikeusaputoimiston yleisen edunvalvojan sijasta yksityisen palveluntuottajan yleistä edunvalvojaa. Tarkastelen näitä seikkoja seuraavassa edunvalvojan vaihtamista vastaan puhuvina vastasyinä. Edunvalvojan vaihtamista vastaan puhuvista vastasyistä ja niiden arvioinnista Oikeusaputoimiston 7. yleisen edunvalvojan vapauttamista on vastustettu muun muassa sillä perusteella, että päämiehen oikeussuoja yksityisen palveluntuottajan yleisen edunvalvojan mahdollisia väärinkäytöksiä vastaan on heikompaa kuin, jos edunvalvoja olisi virkavastuussa kuten oikeusaputoimiston virkasuhteessa oleva yleinen edunvalvoja. Lisäksi on katsottu päämiesten yhdenvertaisuutta loukkaavan, kun päämies joutuu maksamaan yksityisen palveluntuottajan palveluista arvonlisäveroa, kun taas valtion virkatyönä tuotetut edunvalvontapalvelut on arvonlisäverosta vapaita. Kumpaakin seikkaa saatetaan pitää päämiehen kannalta jossain määrin epäkohtana. Niissä on kuitenkin kyse eduskunnan säätämään lakiin perustuvista vaikutuksista, joiden pitäisi perustua lainsäätäjän tietoiseen valintaan. Vaikutukset koskevat yleisesti kaikkia niitä, joiden edunvalvonta on jouduttu järjestämään tai voidaan joutua järjestämään yksityisen palveluntuottajan palveluna. Tällaiset valittuun järjestelmään perustuvat yleiset seikat eivät ole lähtökohtaisesti hyväksyttäviä perusteita torjua edunvalvojan tehtävän siirto yksittäistapauksissa. Päämiehen oikeussuojasta edunvalvojan väärinkäytöksiä vastaan totean, että päämiehen kannalta olennainen kysymys on edunvalvojan korvausvastuu päämiehelle aiheutetusta varallisuusvahingosta. Tässä suhteessa edunvalvojan korvausvastuu ei riipu siitä, onko hän yksityisen palveluntuottajan vai oikeusaputoimiston palveluksessa. Holhoustoimilain 45 :n 1 momentin nojalla edunvalvoja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on tehtäväänsä hoitaessaan tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttanut päämiehelle. Käytännössä eroa voi syntyä niin sanotusta isännänvastuusta eli edunvalvojan työnantajan vastuusta. Oikeusaputoimiston palveluksessa olevan edunvalvojan aiheuttamasta vahingosta on isännänvastuussa valtio ja yksityisen palveluksessa olevan aiheuttamasta vahingosta palveluntuottaja. Jos korvaus jää isännänvastuun varaan ja palveluntuottaja on varaton eikä sen vastuuvakuutus kata vahinkoa, päämiehen korvausturva voi jäädä toteutumatta. Tähän asiaan oikeusaputoimistolla on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa palveluntuottajaa valittaessa ja tuottamissopimusta tehtäessä. Näillä perusteilla en pidä korvausvastuusta esitettyjä seikkoja niin painavana vastasyynä, että se muodostaisi esteen edunvalvojan vaihtamiselle. Palvelujen arvonlisäverollisuudesta totean vielä seuraavaa. Korkein hallinto-oikeus on ratkaisullaan KHO 2013:67 katsonut, että yksityisen edunvalvontapalvelujen tuottaja on velvollinen maksamaan arvonlisäveroa siltä osin kuin palveluntuottajalle maksettu korvaus on suoritettu päämiehen varoista. Tältä osin ne päämiehet, joiden edunvalvonta on yksityisen yleisen edunvalvojan tehtävänä, joutuvat eriarvoiseen asemaan kuin ne päämiehet, joiden edunvalvojan tehtävää hoitaa oikeusaputoimiston yleinen edunvalvoja. Tätä seikkaa voidaan pitää päämiesten yhdenvertaisuuden kannalta arveluttavana. Sitä ei ole ilmeisesti järjestämislakia säädettäessä otettu huomioon. Asia on kuitenkin korjattavissa niin, että edunvalvontapalvelujen tuottamisesta alueellaan vastuussa olevana oikeusaputoimisto hyvittää päämiehelle arvonlisäveron osuuden. Tähän nähden en pidä tätä seikkaa niin painavana vastasyynä, että se muodostaisi esteen edunvalvojan vaihtamiselle. Näillä perusteilla katson, ettei edunvalvojan vastuusta eikä palvelujen arvonlisäverollisuudesta esitetyt näkökohdat ole hyväksyttäviä perusteita olla määräämättä X:n edunvalvojaksi yksityisen palveluntuottajan yleistä edunvalvojaa. Asiassa on vedottu myös siihen, että X asuu Pyhäjoella ja 7. yleisen edunvalvojan toimipaikka on Raahessa sekä Lakiasiaintoimisto P Oy:n toimipaikka Oulussa. Jos edunvalvojaa vaihdetaan, X:n asuinpaikan ja palveluntuottajan toimipaikan välinen matka pidentyy noin 30 kilometristä noin 100 kilometriin. Riippuen siitä, kuinka tiivisti päämiehen ja edunvalvojan on pidettävä keskenään yhteyttä henkilökohtaisesti tapaamalla, tämäkin seikka voi olla päämiehen kannalta epäkohta, jos tapaamiset estyvät pitkän matkan takia. Asiakirjojen mukaan X tarvitsee tukea ja apua lähinnä arjen toimissa selviämisessä eli henkilökohtaisessa huollossaan. Hän asuu vanhainkotiyhdistyksen vuokra-asunnossa ja Pyhäjoen kunnan sosiaalihuollon kotituen henkilöt ovat käyneet häntä tapaamassa kolmesti vuorokaudessa. Hänen holhoustoimensa alaan kuuluvissa asioissa eli omaisuutta ja taloudellisia asioita koskevien asioiden hoitamisessa tuen ja avun tarve on satunnaista. X:llä on eläketuloja ja hän on

9 Sivu 9/9 osakkaana äitinsä jakamattomassa kuolinpesässä. Hänen omassa käytössään olevalle tilille siirretään käyttörahaa kerran viikossa. Asiakirjojen mukaan 7. edunvalvoja ei ollut tavannut X:ää henkilökohtaisesti. Yhteyttä edunvalvojaan ovat pitäneet X:ää hoitaneet henkilöt eri viestintäkeinoin. X:n prosessiedunvalvojan mukaan X oli kertonut hänelle, että tarvetta tavata edunvalvojaa henkilökohtaisesti ei ollut. Katson, ettei myöskään päämiehen asuinpaikan ja yksityisen palveluntuottajan yleisen edunvalvojan toimipaikan välinen matka ole peruste olla hyväksymättä edunvalvojan tehtävän siirtoa. Uuden edunvalvojan määrääminen Tällaisissa edunvalvojan vapauttamistapauksissa, joissa edunvalvojan tehtävä eli itse edunvalvonta ei lakkaa, joudutaan määräämään uusi edunvalvoja. Kun 7. yleinen edunvalvoja vapautetaan, hänen sijalleen tulee hakemuksen mukaan määrättäväksi yksityisen palveluntuottajan yleinen edunvalvoja. Tällöin määräys edunvalvojan tehtävään annetaan järjestämislain 6 :n 1 momentin nojalla yksityisen palveluntuottajan yleiselle edunvalvojalle eikä hänelle henkilökohtaisesti. Järjestämislain 4 :n 1 momentin mukaan yleisellä edunvalvojalla tulee olla sellainen taito, kokemus ja koulutus, jota tehtävän asianmukainen hoitaminen edellyttää. Nämä seikat on tullut arvioida silloin, kun sopimus edunvalvontapalvelujen tuottamisesta on tehty. Näin ollen yleisen edunvalvojan henkilö ei tule tällaisessa tapauksessa holhoustoimilain 5 :n mukaisen arvioinnin kohteeksi ja edunvalvojan määräys voitaisiin antaa jo näillä perusteilla. Lopputulos Näillä perusteilla päädyn siihen, että asiassa on holhoustoimilain 16 :n 1 momentissa tarkoitettu erityinen syy edunvalvojan vapauttamiselle ja uuden edunvalvojan määräämiselle. Vapautan 7. yleisen edunvalvojan X:n edunvalvojan tehtävästään ja määrään uudeksi edunvalvojaksi Lakiasiaintoimisto P Oy:n yleisen edunvalvojan. Oikeusneuvos Välimäki: Olen samaa mieltä kuin oikeusneuvos Aarnio. Julkaistu

Edunvalvojan tehtävä

Edunvalvojan tehtävä Edunvalvojan tehtävä Sisältö Edunvalvojan tärkeimmät tehtävät... 3 Edunvalvojan oikeus palkkioon... 5 Edunvalvonnan tarpeen uudelleen arviointi... 5 Edunvalvojan tehtävän päättyminen... 6 Holhousviranomainen...

Lisätiedot

Liite 1 Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin työjärjestykseen: Yleinen edunvalvonta Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirissä

Liite 1 Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin työjärjestykseen: Yleinen edunvalvonta Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirissä Liite 1 Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin työjärjestykseen: Yleinen edunvalvonta Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirissä 1. Palveluntuottajat Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirissä

Lisätiedot

Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa

Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa Rovaniemi 12.9.2013 Oikeusturvayksikön päällikkö, ylitarkastaja Keijo Mattila, 12.9.2013 1 PERUSOIKEUDET LAPSEN SUOJANA Perustuslain 6.3 : Lapsia on kohdeltava

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

VANHUUSOIKEUDEN KURSSI Perhe- ja jäämistöoikeuden valinnaiset opinnot. Anna Mäki-Petäjä-Leinonen

VANHUUSOIKEUDEN KURSSI Perhe- ja jäämistöoikeuden valinnaiset opinnot. Anna Mäki-Petäjä-Leinonen VANHUUSOIKEUDEN KURSSI 15.-19.4.2013 Perhe- ja jäämistöoikeuden valinnaiset opinnot Anna Mäki-Petäjä-Leinonen Perheoikeuden dosentti Edunvalvonta Edunvalvojan määräämisen edellytykset milloin tarpeen?

Lisätiedot

Lastensuojelun edunvalvonta

Lastensuojelun edunvalvonta Lastensuojelun edunvalvonta Lastensuojelun edunvalvontahanke 2005-2011 Pelastakaa lasten, Ensi- ja turvakotien liiton, Nuorten ystävien ja soslapsikylien yhteishanke, jota RAY rahoittaa Lapselle tulee

Lisätiedot

Henkikirjoittaja Pirjo Lahti Pohjois-Suomen maistraatti

Henkikirjoittaja Pirjo Lahti Pohjois-Suomen maistraatti Henkikirjoittaja Pirjo Lahti Pohjois-Suomen maistraatti Edunvalvonta Sanastoa Mikä on edunvalvonnan tarkoitus? Kenelle voidaan määrätä edunvalvoja? Miten edunvalvonta-asia tulee maistraatissa vireille

Lisätiedot

Arvonlisäveron hyvittäminen palveluntuottajan päämiehille Ohje menettelytavoista

Arvonlisäveron hyvittäminen palveluntuottajan päämiehille Ohje menettelytavoista OIKEUSMINISTERIÖ, EDUNVALVONNAN OSTOPALVELUJEN YHTEISTYÖRYHMÄ 6/33/2014 Arvonlisäveron hyvittäminen palveluntuottajan päämiehille Ohje menettelytavoista Työryhmä 26.11.2015 SISÄLLYS 1 Arvonlisäveron hyvittäminen

Lisätiedot

MENETTELYOHJE OIKEUSAPU-JA EDUNVALVONTAPIIREILLE EDUNVALVOJAN MÄÄRÄÄMISTÄ KOSKEVISSA. erja/muilu ' Maaria Rubanin

MENETTELYOHJE OIKEUSAPU-JA EDUNVALVONTAPIIREILLE EDUNVALVOJAN MÄÄRÄÄMISTÄ KOSKEVISSA. erja/muilu ' Maaria Rubanin OIKEUSMINISTERIÖ 7/33/2015 Oikeushallinto-osasto Oikeusapu- ja ulosottoyksikkö 20.9.2016 Oikeusapu-ja edunvalvontapiirit MENETTELYOHJE OIKEUSAPU-JA EDUNVALVONTAPIIREILLE EDUNVALVOJAN MÄÄRÄÄMISTÄ KOSKEVISSA

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 251/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 251/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 251/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi holhoustoimesta annetun lain ja holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain 5 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen 16.10.2007 Tutkimusasiamies Jari-Pekka Tuominen VSSHP/TUKIJA Lääketieteellisen tutkimuksen osalta taustalla lääketutkimusdirektiivi

Lisätiedot

EDUNVALVONTA JA HOITOTAHTO. Osa ennakoivaa hoitoa ja potilaan oikeusturvaa

EDUNVALVONTA JA HOITOTAHTO. Osa ennakoivaa hoitoa ja potilaan oikeusturvaa EDUNVALVONTA JA HOITOTAHTO Osa ennakoivaa hoitoa ja potilaan oikeusturvaa EDUNVALVONTAVALTUUTUS * Edunvalvonta on suositeltava keino varautua tulevaisuuteen Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi etukäteen

Lisätiedot

Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2007

Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2007 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan holhoustoimesta 1 päivänä huhtikuuta 1999 annetun lain (442/1999)

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 122/2011 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Diaarinumero: 49/2015 Antopäivä: 31.3.2016 Hakija oli ilmoittautunut M ry:n järjestämään

Lisätiedot

Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä

Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä huhtikuuta 1983 annetun lain (361/83) 49 :n nojalla,

Lisätiedot

Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen

Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen Sisältö Hoitotahto Valtakirjavaltuutus Edunvalvonta Testamentti HOITOTAHTO Omasta hoidosta määrääminen etukäteen Suostuminen annettuun hoitoon

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2010 vp Hallituksen esitys aikuisten kansainvälisestä suojelusta tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Eteläesplanadi 10 PL 1 00131 HELSINKI Vaihde (09) 18251 Telekopio (09) 1825 7730 MÄÄRÄYSKOKOELMA 26.1.2000 3578/31/99 OM

Eteläesplanadi 10 PL 1 00131 HELSINKI Vaihde (09) 18251 Telekopio (09) 1825 7730 MÄÄRÄYSKOKOELMA 26.1.2000 3578/31/99 OM OIKEUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Eteläesplanadi 10 PL 1 00131 HELSINKI Vaihde (09) 18251 Telekopio (09) 1825 7730 MÄÄRÄYSKOKOELMA 26.1.2000 3578/31/99 OM KORKEIMMAN OIKEUDEN JA HOVIOIKEUDEN ILMOITUKSET HOLHOUS-

Lisätiedot

Jos jonkun etua on valvottava muussa kuin taloudellisessa asiassa, holhoustoimi huolehtii siitä siltä osin kuin jäljempänä säädetään.

Jos jonkun etua on valvottava muussa kuin taloudellisessa asiassa, holhoustoimi huolehtii siitä siltä osin kuin jäljempänä säädetään. Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 Laki holhoustoimesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Holhoustoimen tarkoituksena on valvoa niiden henkilöiden etua ja

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

Työttömyys, alennus messujen pääsylipusta, lautakunnan toimivalta antaa lausuntoja

Työttömyys, alennus messujen pääsylipusta, lautakunnan toimivalta antaa lausuntoja Työttömyys, alennus messujen pääsylipusta, lautakunnan toimivalta antaa lausuntoja YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto Diaarinumero: 180/2016 Antopäivä: 29.5.2017 Hakija on työtön työnhakija.

Lisätiedot

EDUNALVONTAVALTUUTUS JA EDUNVALVONTA

EDUNALVONTAVALTUUTUS JA EDUNVALVONTA EDUNALVONTAVALTUUTUS JA EDUNVALVONTA Henkikirjoittaja Liisa Peltokurppa Kaakkois-Suomen maistraatti Kouvolan yksikkö Mikä on edunvalvontavaltuutus? Edunvalvontavaltuutuksen avulla henkilö voi etukäteen

Lisätiedot

KEHITYSVAMMA-ALAN TUKI- JA OSAAMISKESKUS EDUNVALVONTAILTA 10.3.2015 VARSINAIS-SUOMEN OIKEUSAPUTOIMISTO JOHTAVA YLEINEN EDUNVALVOJA LASSE FAGER

KEHITYSVAMMA-ALAN TUKI- JA OSAAMISKESKUS EDUNVALVONTAILTA 10.3.2015 VARSINAIS-SUOMEN OIKEUSAPUTOIMISTO JOHTAVA YLEINEN EDUNVALVOJA LASSE FAGER KEHITYSVAMMA-ALAN TUKI- JA OSAAMISKESKUS EDUNVALVONTAILTA 10.3.2015 VARSINAIS-SUOMEN OIKEUSAPUTOIMISTO JOHTAVA YLEINEN EDUNVALVOJA LASSE FAGER Varsinais-Suomen oikeusaputoimisto Turku ja V-S yhdistyivät

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

MUISTISAIRAAN EDUNVALVONTA. Anna Mäki Petäjä Leinonen. Perheoikeuden dosentti, tutkija, Helsingin yliopisto Vanhuusoikeuden dosentti, Lapin yliopisto

MUISTISAIRAAN EDUNVALVONTA. Anna Mäki Petäjä Leinonen. Perheoikeuden dosentti, tutkija, Helsingin yliopisto Vanhuusoikeuden dosentti, Lapin yliopisto MUISTISAIRAAN EDUNVALVONTA Anna Mäki Petäjä Leinonen Perheoikeuden dosentti, tutkija, Helsingin yliopisto Vanhuusoikeuden dosentti, Lapin yliopisto Muistisairaan edunvalvonta 1) Oman edunvalvonnan suunnittelu:

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 12.7.2017 Taltionumero 3515 Diaarinumero 3492/2/16 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 442 463. Laki. N:o 442. holhoustoimesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 442 463. Laki. N:o 442. holhoustoimesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 442 463 SISÄLLYS N:o Sivu 442 Laki holhoustoimesta... 1085 443 Laki holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä...

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 63/2009 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 63/2009 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 63/2009 vp Hallituksen esitys lasten suojelua koskevan Haagin yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 8 :n 1 mom:n nojalla valtiolle siirrettävät tehtävät ja henkilöstön asema

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 8 :n 1 mom:n nojalla valtiolle siirrettävät tehtävät ja henkilöstön asema Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 8 :n 1 mom:n nojalla valtiolle siirrettävät tehtävät ja henkilöstön asema Pks-seurantaryhmän kokous 26.9.2008, Espoo Elina Vartiainen-Hynönen Laki kunta-

Lisätiedot

Lausuntopyyntö , OM 7/33/2015, OM025:00/2015, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä

Lausuntopyyntö , OM 7/33/2015, OM025:00/2015, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä 1(5) LAUSUNTO Oikeusministeriölle Viite: Lausuntopyyntö 9.2.2016, OM 7/33/2015, OM025:00/2015, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä ASIA LAUSUNTO HALLITUKSEN

Lisätiedot

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman HE 212/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kaupanvahvistajista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 28/2010 vp

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 28/2010 vp LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 28/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi holhoustoimesta annetun lain ja holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain 5 :n muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Naantalissa 10 päivänä elokuuta 1984 Laki kansalaisuuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä säädetyllä tavalla, muutetaan 28 päivänä

Lisätiedot

Lastensuojelun edunvalvontatyö ja toimivaltuudet

Lastensuojelun edunvalvontatyö ja toimivaltuudet Lastensuojelun edunvalvontatyö ja toimivaltuudet Turvaa, hoivaa, kasvatusta seminaari Keminmaa 29.03.2011 Kaisi Peltoniemi Lastensuojelun edunvalvojahanke Lapsen osallisuus lastensuojeluprosessissa Kaikissa

Lisätiedot

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 201/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 1 Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 20.5.2008 Lakimies Tuomas Möttönen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Johdon tukipalvelut - 2008 Hallinto-oikeuden toimivalta lastensuojeluasioissa

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus Edunvalvontavaltuutus Suomen Senioriliike ry, Pirkanmaan osasto Lielahtikeskus, 6.9.2016 OTM, KTM Tuija Palo / Lakitoimisto Modus Oy Sisältö, edunvalvontavaltuutus Itsemääräämisoikeus Miten eroaa tavallisesta

Lisätiedot

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle.

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle. HE 69/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamista

Lisätiedot

LÄÄKÄRINLAUSUNTO HOLHOUSASIOISSA; SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN MÄÄRÄYKSET

LÄÄKÄRINLAUSUNTO HOLHOUSASIOISSA; SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN MÄÄRÄYKSET STM 15.11.1999 Valtuutussäännökset LÄÄKÄRINLAUSUNTO HOLHOUSASIOISSA; SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN MÄÄRÄYKSET Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettu laki (559/94) 23 Kohderyhmät Lääkärit Terveyskeskukset

Lisätiedot

HYVÄÄ ASIAMIESTAPAA KOSKEVAT OHJEET (hyväksytty teollisoikeusasiamieslautakunnan kokouksessa 13.5.2015 )

HYVÄÄ ASIAMIESTAPAA KOSKEVAT OHJEET (hyväksytty teollisoikeusasiamieslautakunnan kokouksessa 13.5.2015 ) 1 HYVÄÄ ASIAMIESTAPAA KOSKEVAT OHJEET (hyväksytty teollisoikeusasiamieslautakunnan kokouksessa 13.5.2015 ) 1 JOHDANTO Auktorisoidun asiamiehen tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut

Lisätiedot

Kela-asioiden hoitaminen toisen puolesta

Kela-asioiden hoitaminen toisen puolesta Kela-asioiden hoitaminen toisen puolesta 20.8.2012 1 Sisällys Mikä on edunvalvoja? Edunvalvojan asema ja tehtävät Mitä tarkoittaa toimintakelpoisuuden rajoittaminen? Mitä tarkoittaa vajaavaltaiseksi julistaminen?

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.11.2016 Taltionumero 5073 Diaarinumero 3512/3/15 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläkelain, perhe-eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 163/1999

Lisätiedot

Viranomaisyhteistyö, ilmoitusvelvollisuus ja lapsen edustaminen tutkinnassa

Viranomaisyhteistyö, ilmoitusvelvollisuus ja lapsen edustaminen tutkinnassa Viranomaisyhteistyö, ilmoitusvelvollisuus ja lapsen edustaminen tutkinnassa Rovaniemi 7.4.2014 Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila 7.4.2014 1 YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista Sopimus tehty 1989, ratifioitu

Lisätiedot

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Vanhemman tehtävät lapsensa edunvalvojana Mitä edunvalvonta tarkoittaa ja kuka on lapsen edunvalvoja? Kuka valvoo edunvalvojan toimintaa? Miten lapsen omaisuutta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 81/2003 vp Hallituksen esitys laiksi tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien täydentämisestä tuomioistuinten henkilöstön kielitaitoa koskevilla

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Kela-asioiden hoitaminen toisen puolesta

Kela-asioiden hoitaminen toisen puolesta Kela-asioiden hoitaminen toisen puolesta 16.12.2015 Sisällysluettelo 1 Kela-asioiden hoitaminen toisen puolesta... 1 1.1 Mikä on edunvalvoja?... 1 1.1.1 Edunvalvojan asema ja tehtävät... 1 1.2 Mitä tarkoittaa

Lisätiedot

Oikeusministeriön vastine lakivaliokunnalle annettujen kirjallisten huomautusten johdosta (HE 109/2016 vp)

Oikeusministeriön vastine lakivaliokunnalle annettujen kirjallisten huomautusten johdosta (HE 109/2016 vp) Lainvalmisteluosasto LsN Mari Aalto 27.9.2016 Eduskunnan lakivaliokunnalle Oikeusministeriön vastine lakivaliokunnalle annettujen kirjallisten huomautusten johdosta (HE 109/2016 vp) 1. Yleistä Oikeusministeriön

Lisätiedot

Asiakkaan asema ja oikeudet

Asiakkaan asema ja oikeudet Asiakkaan asema ja oikeudet Asiakkaan oikeuksien päivä 10.10.2017 Satakunnan sairaanhoitopiiri Keskeiset säädökset Asiakaslaki Vammais yleissopi mus Laki holhoustoi mesta Asiakkaan asema ja oikeudet 2

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 31.1.2014 Taltionumero 237 Diaarinumero 3362/3/12 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 239/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusoikeuslain 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan vakuutusoikeuslain sivutoimisten jäsenten määräämistä

Lisätiedot

KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA

KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA ANONYMISOITU PÄÄTÖS 10.06.2016 Dnro OKV/572/1/2015 1/5 KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA Kirjoituksessaan 10.4.2015 oikeuskanslerille kantelija arvostelee peruspalvelukuntayhtymän (jatkossa kuntayhtymä)

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta 31.8.2009 Dnro 3346/4/07 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Kela-asioiden hoitaminen toisen puolesta

Kela-asioiden hoitaminen toisen puolesta Kela-asioiden hoitaminen toisen puolesta 9.7.2013 1 Sisällys 1 Mikä on edunvalvoja?... 2 2 Edunvalvojan asema ja tehtävät... 2 3 Mitä tarkoittaa toimintakelpoisuuden rajoittaminen?... 3 4 Mitä tarkoittaa

Lisätiedot

Päätös. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta

Päätös. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 118/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi rekisterihallintolain ja eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden

Lisätiedot

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Paperittomana peruskoulussa Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Perustuslain 16.1. Jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuudesta säädetään lailla. Lapsen oikeuksien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi pelastuslain 91 :n ja Pelastusopistosta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia ja Pelastusopistosta

Lisätiedot

Lausunto a) Lausuntonne käräjäoikeuden kokoonpanosäännöksiä koskevista muutosehdotuksista

Lausunto a) Lausuntonne käräjäoikeuden kokoonpanosäännöksiä koskevista muutosehdotuksista Vantaan käräjäoikeus Lausunto 06.09.2017 Asia: OM 8/41/2015 Oikeusprosessien keventäminen 1. Yleistä Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta? Työryhmän ehdotukset ovat lähtökohtaisesti kannatettavia.

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain muuttamisesta, kirkon keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä evankelisluterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

/4/01. Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio. Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kirsti Kurki-Suonio

/4/01. Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio. Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kirsti Kurki-Suonio 19.6.2003 1255/4/01 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kirsti Kurki-Suonio LAPSEN LUOVUTTAMINEN PÄIVÄKODISTA 1 KANTELU A pyysi 17.4.2001 eduskunnan oikeusasiamiehelle

Lisätiedot

HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA

HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA Veli-Pekka Viljanen HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA Eduskunnan perustuslakivaliokunta 7.10.2016 Perustuslakivaliokunnan sihteeristö

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus - Kuka hoitaa asioitani, kun en enää itse siihen pysty?

Edunvalvontavaltuutus - Kuka hoitaa asioitani, kun en enää itse siihen pysty? Edunvalvontavaltuutus - Kuka hoitaa asioitani, kun en enää itse siihen pysty? Esimerkkinä Maija Mikkonen on hyvässä henkisessä ja fyysisessä kunnossa. Ikää hänellä on 65-vuotta. Maija haluaa kuitenkin

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (8) 10.1.2008 Taltionumero 22 Diaarinumero 1245/3/07

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (8) 10.1.2008 Taltionumero 22 Diaarinumero 1245/3/07 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (8) 10.1.2008 Taltionumero 22 Diaarinumero 1245/3/07 Asia Valittaja Kansalaisuutta koskeva valitus Somalian kansalainen A Päätös, josta valitetaan Asian

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

1991 vp - HE 38. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1991 vp - HE 38. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 38 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että mielenterveyslakia muutettaisiin siten, että mielenterveystyön

Lisätiedot

ADOPTIOLAUTAKUNNAN AJANKOHTAISET ASIAT

ADOPTIOLAUTAKUNNAN AJANKOHTAISET ASIAT ADOPTIOLAUTAKUNNAN AJANKOHTAISET ASIAT / LAKIMIES, ADOPTIOLAUTAKUNNAN SIHTEERI, JONNA SALMELA ADOPTIOKOULUTUS 26.1.2017 SÄÄTYTALO 1. ILMAN PALVELUNANTAJAA TAPAHTUVAT ADOPTIOT 2. ASUINPAIKKA 3. KOTONAOLON

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 173. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 173. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 11.05.2015 Sivu 1 / 1 5299/01.02.01/2014 173 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle palkan takaisinperintää koskevassa asiassa Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Harju, puh.

Lisätiedot

Pelastaako edunvalvonta?

Pelastaako edunvalvonta? Pelastaako edunvalvonta? PelL 42 seminaari Johanna Saukkonen Lounais Suomen maistraatti Esityksen sisältö Edunvalvontavaltuutus Mitä tarkoitetaan edunvalvonnalla Milloin edunvalvontaa tarvitaan Edunvalvonnan

Lisätiedot

HOLHOUSLAINSÄÄDÄNTÖ JA TYÖTAPATURMAVAKUUTUS

HOLHOUSLAINSÄÄDÄNTÖ JA TYÖTAPATURMAVAKUUTUS OHJE 4.11.2008 1 (12) HOLHOUSLAINSÄÄDÄNTÖ JA TYÖTAPATURMAVAKUUTUS Sisältö 1. Yleistä holhoustoimesta 2 1.1 Edunvalvoja 2 1.2 Edunvalvojan kelpoisuus ja päämiehen asema 2 1.3 Edunvalvonnan keinot 2 1.3.1

Lisätiedot

EDUNVALVONNAN PÄÄTTYMINEN

EDUNVALVONNAN PÄÄTTYMINEN EDUNVALVONNAN PÄÄTTYMINEN Rauni Tuupainen Opinnäytetyö Toukokuu 2009 Liiketalouden koulutusohjelma Oikeudellisen asiantuntijuuden suuntautumisvaihtoehto Pirkanmaan ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ 2 Pirkanmaan

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

13.6.2008. Dnro 4380/4/06. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Mikko Sarja

13.6.2008. Dnro 4380/4/06. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Mikko Sarja 13.6.2008 Dnro 4380/4/06 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Mikko Sarja EDUNVALVOJAN TEHTÄVÄT PÄÄMIEHEN KUOLTUA 1 KANTELU Kantelija pyysi eduskunnan

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN EDUNVALVONNAN KOORDINAATIO

LASTENSUOJELUN EDUNVALVONNAN KOORDINAATIO LASTENSUOJELUN EDUNVALVONNAN KOORDINAATIO 1. ASIAKKAAT Kaakkois-Suomen kunnat (Kouvola, Kotka, Hamina, Pyhtää, Miehikkälä, Virojoki, Eksote) : lastensuojelun työntekijät poliisi käräjäoikeus maistraatti

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp Hallituksen esitys laiksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 7 ja :n muuttamisesta PERUSTELUT ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ annettuun lakiin

Lisätiedot

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Eläketurvakeskuksen lausunto Eläketurvakeskuksen kanta asiakastietolakiin

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 13.1.2011 Taltionumero 86 Diaarinumero 2098/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija, Jyväskylä Päätös, jota valitus koske Selostus

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Väärinkäytösten ehkäisy kunnallishallinnossa Vaalikelpoisuusrajoitukset valtuuston ja toimielimiin Esteellisyyssäännökset Kuntalaki

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot