MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti"

Transkriptio

1 YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 6/2015 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 70 Toimielinten pöytäkirjat 71 Saapuneet asiakirjat 72 Viranhaltijapäätökset a,b Tyrinselän tuulivoimaosayleiskaavan luonnos 74 Kirjastorakennuksen yläkerran varauloskäynnin rakentaminen 75 Varajäsenen valinta vammaisneuvostoon 76 Joukkoliikennettä koskevien hankintojen yhteisrahoitus 77 Kunnan edustajan määrääminen kutsuntalautakuntaan vuodelle Muut/tiedoksi tuotavat asiat Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Ypäjän kunnanvirastossa klo PUHEENJOHTAJA MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

2 YPÄJÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus / KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Markku Leppälahti puheenjohtaja Tapio Ahonen (1. vpj) Eija Kara (2. vpj) Päivi Laine paikalla Heikki Levomäki poissa Anni Vääri Juha Lundström MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Alanko kvalt. puheenjohtaja Jari Hepomaa kvalt. I varapuheenjohtaja, poissa d) Veijo Simola kvalt. II varapuheenjohtaja Vesa Ketola kunnanjohtaja, esittelijä Pirjo-Maarit Hellman taloussihteeri, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS- JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: Kokous todettiin lailllisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Laine ja Anni Vääri. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Markku Leppälahti puheenjohtaja Pirjo-Maarit Hellman pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSAIKA ALLEKIRJOITUKSET Päivi Laine pöytäkirjantarkastaja Anni Vääri pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA ON OL- LUT YLEISESTI NÄH- TÄVÄNÄ Ypäjän kunnanvirastossa klo 9 13 Arkistonhoitaja Tapani Rasila

3 Kunnanhallitus TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT Kh 70 Kuntalain 51 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Saman lainkohdan 3 momentin mukaan asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita. Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat lautakuntien ja toimikuntien päätökset, joita ei ole tarpeen ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi: a) tarkastuslautakunta , b) keskusvaalilautakunta , c) vaalilautakunta d) sivistyslautakunta Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Jari Hepomaa totesi olevansa jäävi 70 kohdan d) osalta ja poistui kokouksesta käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

4 Kunnanhallitus SAAPUNEET ASIAKIRJAT Kh 71 Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat kirjelmät ja päätökset ja hyväksyy niiden kohdalla jäljempänä mahdollisesti esitetyt toimenpide-ehdotukset: a) Maaseutuelinkeinoviranomainen, Ypäjä, päätös , päätös tukioikeuksien omistuksen siirrosta/ b) Hämeen liitto, maakuntahallituksen pöytäkirja 3/ c) Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja 3/ d) Tampereen kaupunki, kaupunginvaltuusto , Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimuksen hyväksyminen e) Forssan kaupunki, kaupunginhallitus , Russia Business Point hanke f) Humppilan kunta, kunnanhallitus, kaavoittajan vastine: Humppilan ja Urjalan oikeusvaikutteinen tuulivoimaosayleiskaava/ g) Oriveden kaupunki, kaupunginvaltuusto , Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimuksen hyväksyminen h) Hämeen liitto, maakuntahallituksen pöytäkirja 4/ i) Jokioisten kunta, kunnanhallitus , Hämeen ammattikorkeakoulun Alueelliset järkivihreät innovaatiot -hankkeen rahoitus j) Hämeen liitto, HL/112/ /2012, kiitos palautteestanne koskien Kanta- Hämeen 2. vaihemaakuntakaavan ehdotusta/ k) Forssan kaupunki, kaupunginvaltuusto , Pöytyän kunnan eroaminen Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueesta ja Forssan kaupungin jätelautakunnan jäsenyydestä l) Hämeen liitto, Kanta-Hämeen kuntajohtajien kokousmuistio 3/ m) IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy, tiedonanto vastuuvahinko nro D / n) BDO Audiator Oy, JHTT-yhteisö/J. Kesä, tilintarkastusmuisto

5 Kunnanhallitus o) Eteva kuntayhtymä, Eteva kuntayhtymän talouden tasapainotusohjelma ja yhtymäkokouksen linjaus / p) Hämeen maakuntaliitto, Hämeen maakuntaliiton päätökset q) Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky, henkilöstökertomus 2014/ Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

6 Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Kh 72 Hallintosäännön 31 :n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Hallintosäännön 32 :n mukaan kunnan viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle ja lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Kunnanhallituksen kokouksen yhteydessä ovat nähtävinä kunnanjohtajan ja taloussihteerin päätöspöytäkirjat. Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi - taloussihteerin päätökset :t ja päättää, ettei ym. päätöksiä oteta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

7 Kunnanhallitus TYRINSELÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAN LUONNOS Kh 73 Tyrinselän tuulivoimayleiskaavan tarkoitus on mahdollistaa tuulivoimaloiden rakentaminen Tyrinselälle Jokioisten ja Ypäjän kuntien alueilla. Kumpaankin kuntaan laaditaan oma osayleiskaava, mutta suunnittelu tehdään yhtenä kokonaisuutena. Kaavojen tarkoituksena on maankäytön ohjaaminen ja alueelle sijoittuvien toimintojen yhteensovittaminen. Kaavan tavoitteena on osaltaan vähentää Suomen energiatuotannon kasvihuonekaasupäästöjä. Suomen ilmastostrategian päivityksessä (2013) tavoitteeksi on asetettu tuulivoimalla tuotetun sähköosuuden nostaminen yhdeksään terawattituntiin vuoteen 2025 menessä. Tämä tarkoittaa Suomen tuulivoimatuotannon kapasiteetin nostaminen noin 3000 megawattiin. Tyrinselän tuulivoimayleiskaavan MRL 66 :n mukainen OAS-vaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Tyrinselän tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut kunnissa nähtävillä välisenä aikana. Tyrinselän tuulivoimaosayleiskaavan laatija Sito Oy on yhteistyössä Megatuuli Oy:n ja Ypäjän sekä Jokioisten kuntien edustajien kanssa valmistellut kaavahanketta ja Tyrinselän tuulivoimayleiskaava on edennyt luonnosvaiheeseen. Kaava-alueen kokonaispinta-ala Ypäjän kunnan alueella on noin 510 ha. Kaavaluonnoksessa tuulivoimaloiden kokonaismäärä on 8 kpl joista Ypäjän puolelle sijoittuisi neljä voimalaa ja Jokioisten kunnan puolelle neljä voimalaa. Tuulivoimaloiden yhteisteho on alle 30 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on kaavaluonnoksessa esitetty enintään 210 m. Kaavaluonnos ja kaavamääräykset ovat esityslistan liitteenä, liite 21 a ja b. Tyrinselän tuulivoimayleiskaavaluonnos ja luonnosvaiheen materiaali ovat kokonaisuutena nähtävänä kaavoittajan projektipankissa, osoitteessa: Kaavaluonnos esitellään tarkemmin kokouksessa. Kunnanhallitus hyväksyy Tyrinselän tuulivoimaosayleiskaavaluonnoksen liitteen 21 a ja b mukaisena ja päättää asettaa yleiskaavaluonnoksen ja päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman MRL ja MRA:n mukaisesti nähtäville väliseksi ajaksi ja pyytää kaavaluonnoksesta tarvittavat lausunnot. Kaavan laatimisvaiheen yleisötilaisuus pidetään Ypäjänkylän seuraintalolla klo alkaen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Heikki Levomäki totesi olevansa jäävi 73 osalta ja poistui kokouksesta käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

8 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kunnanhallitus KIRJASTORAKENNUKSEN YLÄKERRAN VARAULOSKÄYNNIN RAKENTAMINEN Sivla 19 Kirjaston yläkertaan on suunniteltu tilat mm. koululaisten iltapäivätoimintaa varten (Arkkitehtitoimisto Turkka Oy ). Tilat soveltuvat erinomaisen hyvin erilaisiin lasten kerhotoiminnan tarpeisiin (koululaisten iltapäivätoiminta ja avoin päiväkotitoiminta, muu kerhotoiminta). Lasten leikeissä ja muussa toiminnassa tarvittavat välineet voivat olla helposti lasten saatavilla mm. avohyllyillä, komeroissa ja laatikoissa. Rehtorin päätösehdotus: Päätös: Lisäksi yläkerran yksi huoneista sopii hyvin erilaisten kokousten ja muiden kokoontumisten pitopaikaksi kirjaston aukioloaikoina. Alakerrassa ei pysty pitämään kokouksia kirjaston ollessa auki. Tämä yläkerran kokoontumistila avautuu kirjaston parvekkeelle, mikä on lämpimään vuoden aikaan myös hieno kokoontumistila. Museovirasto on hyväksynyt kirjastorakennuksen toisen kerroksen käyttötarkoituksen muutoksen vaatiman varauloskäynnin rakentamisen eli kierreportaat kirjaston päätyyn. Tekninen johtaja on pyytänyt kustannusarvion varauloskäynnin rakentamisesta. Kustannusarvio on euroa. Koulun iltapäivätoiminta ja avoin päiväkotitoiminta aloittavat toimikautensa elokuussa, jolloin olisi mukava päästä uusiin tiloihin. Iltapäivätoiminnalla ei ole Perttulan koulussa erillistä tilaa, vaan ip-toiminta kokoontuu ruokasalissa (syödään mm. välipala) ja vapaissa luokissa sekä luonnollisesti liikuntasalissa ja koulun pihalla/urheilukentällä. Muutospiirustukset ovat nähtävillä kokouksessa. Vesipistettä ei vedetä tässä yhteydessä yläkertaan. Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kirjaston yläkerran poistumistie toteutetaan mennessä ja hankkeen toteuttamiseen myönnetään tekniselle toimelle euron lisämääräraha vuoden 2015 talousarvioon. Keskustelun kuluessa Pirkko Lipponen esitti Jukka Aaltosen kannattamana, että varauloskäynnin rakentaminen jätetään pöydälle, koska ennen päätöksentekoa pitää selvittää, onko tiloille, joissa iltapäivätoimintaa järjestetään joitakin tilavaatimuksia. Lisäksi pitäisi selvittää kokoustilan käyttömahdollisuudet esimerkiksi vuokrattavana tilana. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että suoritettaisiin kädennostoäänestys. Äänestysmenettely hyväksyttiin.

9 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Suoritetussa äänestyksessä annettiin esittelijän ehdotukselle kaksi ääntä ja Pirkko Lipposen esitykselle kuusi ääntä. Äänestyspöytäkirja on pöytäkirjan liitteenä 2. Äänestyksen äänin 6-2 sivistyslautakunta päätti jättää kirjastorakennuksen varauloskäynnin rakentamisen pöydälle lisäselvityksiä varten. Sivla 28 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteiden 2011 mukaan aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvilla lapsilla on oikeus turvalliseen toimintaympäristöön. Toiminnassa käytetään koulun tai muita toimintaan soveltuvia lähiympäristön tiloja. Toiminnan järjestäjänä kunnan tulee varmistaa, että tilat ja välineet ovat toimivia, turvallisia ja tarkoituksenmukaisia. Toimipaikassa tulee olla voimassaoleva turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Koulutilojen käytön suunnittelussa, koulurakennusten korjauksissa ja uusien koulujen rakentamisessa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon aamu- ja iltapäivätoiminnan tilatarpeet. Toimintaympäristön tulee tukea toiminnalle asetettuja tavoitteiden saavuttamista, ja sitä suunniteltaessa tulee ottaa turvallisuuden lisäksi huomioon toiminnan luonne ja tarkoitus, lapsen kiinnostuksen kohteet ja toiminnan monipuolisuus. Rehtorin päätösehdotus: Mielestäni kirjaston yläkerta tilana vastaa hyvin näitä iltapäivätoiminnalle asetettuja vaateita ja toiveita. Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma edellyttää tätä varapoistumistien tekemistä, mikä on nyt käsittelyssä. Kokoustilan käyttömahdollisuuksien selvittelyä jatketaan, mutta kirjaston yläkerran asettaminen yksistään maksulliseksi vuokrattavaksi tilaksi ei ole perusteltua, koska kunnalla on esim. Veteraanitupa maksuton tila. Kirjaston yläkerran poistumistien toteuttamista en kytkisi kokoustilan vuokraamisen mahdollistumiseen maksullisena. Kunnan vuokrattavien tilojen mahdollisista maksuista voidaan teettää selvitys, mikäli sellainen katsotaan tarpeelliseksi ulkopuolella tämän poistumistiekysymyksen. Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kirjaston yläkerran poistumistie toteutetaan mennessä ja hankkeen toteuttamiseen myönnetään tekniselle toimelle euron lisämääräraha vuoden 2015 talousarvioon. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

10 Kunnanhallitus Kunnanhallitus esittää valtuustolle euron määrähan myöntämistä kirjaston yläkerran varauloskäynnin (poistumistie) toteuttamiseksi. Lautakunnan päätös on perusteltu ennen muuta turvallisuustekijänä. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Aloituslupa varauloskäynnin rakentamiselle myönnettiin välittömästi.

11 Kunnanhallitus VARAJÄSENEN VALINTA VAMMAISNEUVOSTOON Kh 75 Forssan seudun vammaisneuvostoon kuuluu jokaisesta seudun kunnasta jäsen ja varajäsen. Forssan kaupunginhallitus nimeää kuntia edustavat jäsenet ja varajäsenet kuntien ehdotusten mukaan. Neuvostoon kuuluu myös yhdistysten edustajia. Ypäjän kunta on nimennyt Anni Väärin neuvoston varsinaiseksi jäseneksi meneillään olevalle toimikaudelle. Kuntaa pyydetään nimeämään hänelle varajäsen. Kunnanhallitus nimeää varaedustajan meneillään olevalle toimikaudelle. Päätös: Forssan seudun vammaisneuvoston varajäseneksi valittiin Juha Lundström.

12 Kunnanhallitus JOUKKOLIIKENNETTÄ KOSKEVIEN HANKINTOJEN YHTEISRAHOITUS Kh 76 Uudenmaan ELY-keskus on kilpailuttanut kesällä 2015 päättyviä kesäkauden liikennesopimuksia. Tammikuussa 2015 ELY-keskus pyysi kunnilta viranomaiskommenttia tätä tarjouskilpailua varten. Kunnat pyydettiin asettamaan aluettaan koskevat liikenteet tärkeysjärjestykseen seuraavasti: 1 = erittäin tärkeä, 2 = tärkeä, 3 = vähiten tärkeä ja koko asteikkoa piti käyttää. Ypäjän kunta arvioi ELY-keskukselle erittäin tärkeiksi vuorot maanantaista perjantaihin Loimaa (7.00) Forssa (7.50) ja Forssa (16.00) Loimaa (16.45) matkustajamäärien perusteella. ELY-keskus on kilpailuttanut ainoastaan nämä erittäin tärkeät vuorot ajalle ja ELY-keskus on laskenut, että Ypäjän kunnan osuus tästä hankittavasta kesien 2015 ja 2016 liikenteestä on euroa. Periaatteena laskennassa on ollut, että ELY-keskus maksaa liikenteitten hankinnoista puolet ja kunnat, joita liikenne palvelee maksavat loppupuolen. Kuntien osuudet lasketaan kilometrien ja asukasmäärien perusteella. ELY-keskus ilmoittaa kirjeessään, että liikenteen hankkiminen edellyttää kuntien rahoitusosuutta liikenteeseen ja pyytää mennessä kunnan päätöstä rahoitukseen mukaantulosta. Ypäjän kunta päättää osallistua ELY-keskuksen ilmoittamalla rahoitusosuudella euroa kesäajan maanantaista perjantaihin ostettaviin vuoroihin Loimaa (7.00) Forssa (7.50) ja Forssa (16.00) Loimaa (16.45). Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

13 Kunnanhallitus KUNNAN EDUSTAJAN MÄÄRÄÄMINEN KUTSUNTALAUTAKUNTAAN VUODELLE 2015 Kh 77 Vuonna 1997 syntyneiden asevelvollisten kutsunnat toimitetaan vuonna 2015 Hämeen aluetoimiston alueella erillisen kutsuntakuulutuksen mukaisesti. Ypäjällä kutsunnat toimitetaan Asevelvollisuuslain 22 :n mukaan kunnan tulee nimetä kutsuntalautakuntaan kunnan edustaja ja tälle riittävä määrä varahenkilöitä (vähintään kaksi varsinaista edustajaa kohti). Kunnanhallitus nimeää kutsuntalautakuntaan kunnan edustajan ja tälle varajäsenet koskien vuoden 2015 kutsuntoja. Päätös: Kunnan edustajaksi kutsuntalautakuntaan vuodelle 2015 valittiin Matti Alanko ja varajäseniksi Anni Vääri ja Jari Hepomaa.

14 Kunnanhallitus MUUT/TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT Kh Kj:lle toimitetut kysymykset /JL 78-2 Vuosiloma/kj LHJ-Satakiertofuusion etenemisaikataulu, tarvittavat toimenpiteet 78-4 Keskusteltiin kesällä ilmestyvän Ypäjäläisen levikistä ja laajuudesta vastaukset annetaan kokouksessa, merkitään tiedoksi 78-2 noudattaa pitkälti viraston kesäsulkua, kh:n pj. hyväksyy 78-3 kuullaan kokouksessa 78-4 merkitään tiedoksi Päätös: 78-1 Päätösehdotus hyväksyttiin Päätösehdotus hyväksyttiin Hyväksyttiin LHJ/Immo Sundholmin sähköpostitse lähettämä LHJ:n ja Satakierto Oy:n fuusiota koskeva aikataulu. Asian käsittelyssä kunnassa edetään luottamuselinten normaalia aikataulua noudattaen.

15 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA MUUTOKSENHAKUKIELLOT MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 70 74, 78 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Ypäjän kunnanhallitus Perttulantie YPÄJÄ Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätösten katsotaan yleisesti tulleen kunnan jäsenten tietoon pöytäkirjan nähtävänä olopäivänä Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Kunnanhallitus 8/2014. KOKOUSAIKA 27.5.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 8/2014. KOKOUSAIKA 27.5.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 8/2014 KOKOUSAIKA 27.5.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 76 Toimielinten pöytäkirjat 77 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 15.3.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 131 132 133 134 135

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.1.2015

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 PUHEENJOHTAJA JULKIPANO- TODISTUS

Lisätiedot

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila 1 Kokousaika Maanantai 5.3.2012 kello 17.08-17:57. Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Kokouspaikka Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila Käsitellyt

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 65 Kokousaika 24.2.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 22/2009 435 KOKOUSAIKA 23.11.2009 klo 18.05-20.22 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho,

Lisätiedot

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010 ASIALISTA Kunnanvaltuusto 10.9.2010 Kokousaika 20.9.2010 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 -2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 Kokousaika 25.2.2015 klo 19.00 Kokouspaikka Sievin kunnantalo KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Kaupunginhallitus 24.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 184 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 185 148 LISÄMÄÄRÄRAHA

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kokousaika 27.4.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot