^UA^ -.oksi ^^...^/y. L./^^/20^? y i^ /?n/y. PL u-^\pr. Hannu Suhosen valitus Iitin kunnanvaltuuston päätöksestä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "^UA^ -.oksi ^^...^/y. L./^^/20^? y i^ /?n/y. PL u-^\pr. Hannu Suhosen valitus Iitin kunnanvaltuuston päätöksestä 30.12.2013 66"

Transkriptio

1 KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUS LÄHETE 365/14 ' Kauppalankatu 43 C, PL 401,45100 Kouvola Puhelin Faksi /14/2206 Sähköposti r!t \ >i r-7 / Iitin kunnanvaltuusto PL KAUSALA Hannu Suhosen valitus Iitin kunnanvaltuuston päätöksestä LAUSUNTO JA ASIAKIRJAT f.l.;..l c 1 n t! - 'T l ut Hall into-oikeus pyytää oheisen valituksen johdosta l) antamaan lausunnon * L.//20? y i /?n/y Vrwf* -.oksi.../y. n «' 2) liittämään asiakirjoihin valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat../,20 L TW"?-r.w-."M,20 PL u-\pr Samalla pyydetään ilmoittamaan virkaan valitun Riku Rönnholmin yhteystiedot hallinto-oikeuden kuulemista varten. m-ft Kaikki tämän lähetteen liitteet sekä edellä pyydetyt asiakirjat on palautettava viimeistään % / UA Justiina Vaittinen.f notaari - /fa c Puhelujen hintatiedot: aikuisiin numeroihin soitettaessa puheluista peritään vain soittajan oman operaattorin sopimuksen mukainen paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. LIITTEET - valitusasiakirjat

2 \. QOW1 /m > Kumianvaltuutettu Hannu Suhonen Marjokankaantie KAUSALA. OLÄ HALLINTO -OIKfcu-',/ sn/ M SyM.) KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA: Valitus ja täytäntöönpanokielto f* PAATOS, JOHON HAETAAN MUUTOSTA: Iitin kunnanvaltuuston kumianjohtajan viran vaalista pöytäkirjan 66 :n kohdalla tekemä päätös <* MILTÄ OSIN VALITETAAN JA MUUUTOS VAATIMUS: A) Valitus koskee koko päätöstä valmisteluilleen B) Vaadin kunnioittavasti, että Kouvolan hallinto-oikeus kumoaa Iitin kunnanvaltuuston :n kohdalla toimittaman kunnanjohtajan viran vaalin ja palauttaa asian uuteen valmisteluun siinä lailliset! meneteltäväksi sekä määrää, että kunnanvltuuston tulee toimittaa uusi kunnanjohtajan viran vaali siten, että vaalissa valituksi tullut täyttää Iitin kunnanvaltuuston kunnanjohtajan viran kelpoisuusehdoiksi asettamat vaatimukset niin tutkinnon kuin hyvän kunnallishallintoon perehtyneisyyden osalta. JOHDANTO Iitin kunta on tullut tunnetuksi poikkeuksellisena paikallishallintoalueena. Iittiin on muodostettu varsin epädemokraattinen, poliittista syrjintää toteuttava hallinnollinen toimintakulttuuri. Siihen kuuluu tasa-arvo, yhdenvertaisuus-ja kunnallislakienjopa tahallinen rikkominen. Vuosia jatkunut pienten poliittisten ryhmien syrjiminen siten, että heitä ei haluta kuulla, heille ei myönnetä edustuspaikkoja lauta- eikä toimikuntiin sekä halutaan estää heidän näkemystensä esillepääsy. Ainoaksi mielipiteiden esilletuontiväyläksi on noussut valitusteitse tapahtuvat kunnallisvalitukset hallinto-oikeuteen. PERUSTELUT l. Virheet valmistelussa 1.1 Kunnanhallitus päätti viran vaalia valmistelevan työryhmän asettamisesta ja nimesi työryhmään kunnanvaltuuston puheenjohtajan, kunnanhallituksen puheenjohtajan j a kunnanhallituksen l. varapuheenjohtajan sekä valtuustoryhmien puheenjohtajat keskustan, sosiaalidemokraattien, pemssuomalaistenja sitoutumattomien valtuustoryhmistä.

3 * \ Kunnanvaltuuston pj on sosiaalidemokraatti, kunnanhallituksen pj keskustalainen ja kunnanhallituksen l. vpj kokoomuslainen. Siis kaikista muista Iitin kunnanvaltuustossa istuvista ryhmistä oli vähintään yksi edustaja vahntatyöryhmässä paitsi vasemmistoliitosta ei yhtään edustajaa. Tämä on varsin räikeä konkreettinen näyttö syrjinnästäja yhdenvertaisuuslain vastaisesta menettelystä. Siinä rikottiin yhdenvertaisuuslain 6 :n syrjintäkieltoa, kaikkia kolmea kohtaa, asettamalla yksi ryhmä poliittisen vakaumuksen pemsteella syrjittyyn, epäsuotuisaan ja epäedulliseen asemaan verrattuna muihin poliittisiin suuntavaihtoehtoihin. Ensimmäinen hakukierros päättyi klo 15. Vasemmistoliiton valtuutettuna minä menin pyytämään tietoa / hakijoista koottua yhdistelmää. Sitä ei annettu perusteluna, että puheenjohtaja on kieltänyt. Sama toistui jatketun hakuajan päättyessä klo 15. Ensimmäinen vasemmistoliitolle tullut paperi oli postitettu hakemusten yhdistelmä ja hakuilmoitus, Samat paperit tuli kunnanhallituksen 16.12,2013 listan yhteydessä. Valintatyoryhmaolijo valinnut soveltuvuusarvioinnin tekijäksi HRM Heikinheimo Oy:n Lahdesta sekä päättänyt, että arviointi tehdään kolmesta hakijasta: Aleksi Heikkilä, Sinikka Malin ja Riku Rönnhohn. Vasemmistoliiton valtuutettuna valitin em. työryhmän nimeämisestä Kouvolan hallinto-oikeuteen, mutta valitustani ei valmistelua koskevana tutkittu. Päätös annettu? , päätös n:o 13/0449/1. Soveltuvuustestien tulokset annettiin vain työryhmän jäsenille, eikä kunnanvaltuutetuille lainkaan, vaikka ne kustannettiin verovaroilla. Tietojen salaaminen tavalla, jossa vasemmistoliiton valtuutettu ei välillisestikään (työryhmän jäsenten mahdollisesti kertomana) voinut saada tietoa on tärkeää syrjintää ja tietojen salaamista vasemmistoliiton valtuustoryhmältä. Samoin hakuasiakirjoja ei annettu vasemmistoliiton ryhmälle. Vasemmistoliittoja sen valtuustoryhmä eivät päässeet vaikuttamaan siihen, ketä valittiin soveltuvuustestiin. Lainkohta, oikeus vaikuttaa ja tulla kuulluksi, ei toteutunut. ; 1.2 Työryhmän toiminnassa tapahtui virhe haastateltuja hakijoita priorisoitaessa. Valtuuston kokouskutsun liitteenä oli kolme liitettä, l) yhdistelmä kunnanjohtajan virkaa hakeneista (luottamuksellinen)( lähetetty myös 5.12.) 2) hakuilmoitus (lähetetty myös 5.12.) 3) muistio/16, kunnanjohtajan viran täytön vaalia valmistelevan työryhnän kokouksesta. Viimeksi mainitusta muistiosta ilmenee, että työryhmä toimitti kolmen soveltuvuustestiin kutsutun hakijan kesken kaksivaiheisen suljetuin lipuin tapahtuneen äänestyksen. Kunnanjohtajan viran vaalissa tulee sovellettavaksi kuntalain 24 ja 60. Teoksessa: Kuntalaki - tausta ja tulkinnat, Heikki Harjula ja Kari Prättälä, Hki Vaali: "Vaali on henki lövalinta. Vaali on kysymyksessä vasta, kun tehdään henkilön lopullinen valinta. Kunnallishallinnossa tällä on merkitystä, kun päätöksentekoprosessi on usein moniportainen. Jos henkilön valinta kuuluu valtuustolle, kunnanhallituksen ehdotuksesta valtuustolle päätetään äänestämällä eikä vaalilla. Ehdotuksesta valtuustolle ei voida päättää esimerkiksi suljetuin lipuin." Äänestyksestä säädetään

4 l A M kuntalain 59 :ssä. 2. momentin makaan äänestys toimitetaan avoimesti (Harjula - Prättälä: "Äänestys on aina toimitettava avoimesti.") Valmistelevaa työryhmää koskee samat menettelytapasäännökset kuin kunnanhauitusta.snskuimanjohtajanviranvaaliavalmistelevantyoryhmanl tekemä päätös on syntynyt virheellistä menettelytapaa noudattaen. Kunnanhallituksen ehdotuksessa valtuustolle todetaan:" Kunnanhallitus esittää valtuustolle tiedoksi asettamansa vaalin valmistelutyöryhmän ehdotuksen" (erittäin huonoa suomenkieltä). Valmistelutyöryhmän päätöksellä on selvästikin merkitystä koko prosessissa, koska kunnanhallitus esittää sen edelleen valtuustolle ikään kuin omana esityksenään. Erityisesti on huomattava, että työryhmän päätös syntyi virheellisessäjärjestyksessäja toiseksi työryhmä oli rajannut "äänestykseen" Qoka toimitettiin kuin vaali) vain kolme soveltuvuustesthn kutsuttua (Heikkilä, Malin, Rörmholm), vaikka prosessissa olisi kaikkien hakijoiden ja suostumuksenantajan pitänyt olla mukana. 1.3 Edellä mainitun työryhmän muistiosta ihnenee, että työryhmän toimeksiannosta HRM Heikinheimo Oy on tehnyt kolmesta hakijasta (Heikkilä, Malin, Rönnholm) soveltuvuusarvioinnin. Tämä Iitin kunnalle maksusta tehty asiakirja ei ollut valinnasta vaalilla päättävien Iitin kmmanvaltuutettujen käytettävissä. Valtuuston kokouksessa valtuutettu Hjalmar Kahanpää (valmitelutyöryhmän Jäsen) viittasi ko. kolmesta hakijasta tehtyyn soveltuvuustutkimuslausuntoonja kertoi, että profiileina annettu arvio antoi selvästi parhaat numerot Aleksi Heikkilälle. Korostan edelleen, että konsulttiyhtiö Heikinheimolta tilattu soveltuvuustutkimuslausunto tuloksineen ei ollut valtuutettujen käytettävissä. Haastattelujen johtopäätökset sekä soveltuvuustestien salassa pidettävät tulokset (mm. henkilöarvio) tulee olla vaalin toimittavan viranomaisen käytettävissä (Helsingin HaO /06/0835/2, KHO /1151, ei muutosta). Katson, että myös hakijoiden kirjalliset hakemukset samoin kuin suostumus olisi pitänyt olla valtuutettujen käytettävissä. Valtuuston päätös antaa sellaisen vaikutelman, että vaaliin vaikuttivat muut tekijät kuin pemstuslain 125 :n 2. mom. mukaiset yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin, jotka ovat: taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. 2. Vaalissa valituksi tullut Riku Rönnholm ei täytä valtuuston itsensä asettamien kelpoisuusehtojen kohtaa: "hyvä perehtyneisyys kumiallishallmtooti". ff Luottamuksellisena" valtuustolle toimitetista hakijoiden yhdistelmästä huomataan, että Riku Rönnholm täyttää tutkinnon vaatimuksen, mutta hänellä ei ole lainkaan perehtyneisyyttä kunnallishallintoon, puhumattakaan hyvästä perehtyneisyydetä, joka oli kelpoisuusehtona. Rönnholm on valmistunut oikeustieteen kandidaatiksi v. 2000, auskultoinut Turun käräjäoikeudessa v saadakseen varatuomarin arvon. Hän on ollut Delta Marin Oy:n lakimiehenä v Rönnholm on harjoittanut pienimuotoista lakiasiaintoimistoaan nimillä Naleko Oy ja Nalex Oy edelleen sekä ollut

5 samaan aikaan tuntiopettajana Turun amk:ssa. Sotilaslakmiiehenä Turun kaupungin ja sen liikelaitos-ja yhtiölakimiehenä (Turun seudun Kuntatekniikka Oy, Kuntec) , ja edelleen. Toimenkuvat ovat olleet hyvin samantapaiset näissä kolmessa viimeisessä tehtävässä, siis yhtiöjuridiikkaa. Rönnholmilla ei ole minkäänlaista kokemusta kunnallishallinnosta, sen enempää virkamiehenä kuin kunnallisena luottamusmiehenäkään. TÄYTANTOÖNPANOKIELTO Pyydän kohteliaimmin, että Kouvolan hallinto-oikeus määrää tässä asiassa täytäntöönpanoiäellon Iitin kunnanvaltuuston päätöksen osalta. Perustelu: Uskon vakaasti, että valitukseni on erittäin perusteltuja valtuuston päätös syntynyt lainvastaisesti. OIKEUDENKÄYNTIKULUJEN KORVAAMISTA KOSKEVA VAATIMUS Vaadin, että Iitin kunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikuluni tässä asiassa 600 eurolla laillisine korkoineen / l kk ratkaisun antamisesta. o Iitissä, päivänä tammikuuta '-> l y / / Hannu Suhonen Kunnanvaltuutettu Iitti -\ ; Liitteet: - Päätös, josta valitetaan / ote pöytäkirjasta Kunnanvaltuuston kokouskutsun liitteenä toimitettu oheismateriaali: Yhdistelmä hakemukista, viranhakuilmoitus ja työryhmän ehdotus (Ilmenee myös ptk:n otteesta)

6 </ Iitin kunta Ote pöytäkirjasta \ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanjohtajan viran vaali 234/ /2013 aca KoHAÖ u,- Kunnanhallitus j Kunnanjohtaja Pentti Toivanen on ilmoittanut kirjeellään siirtyvänsä eläkkeelle lukien. Kuntalain 24 :n mukaan kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnanjohtaja (tai pormestari). Kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi. Kunnan hallintosäännön 33 :n mukaan kunnanjohtajan valinnasta päättää valtuusto. Koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa palvelussuhteeseen. Hallintosäännön 39 :n mukaan viran ja päätoimisen vakinaisen toimen julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija tai työntekijä avoinna olevaan virkaan tai toimeen. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus. Virkaa tai tointa täytettäessä valinnan suorittava viranomainen päättää viranhaltijan tai työntekijän palkkauksesta hankittuaan asiasta palkka-asiamiehen lausunnon. Valtuuston valitseman viranhaltijan palkkauksesta päättää kuitenkin kunnanhallitus. Kunnanvaltuusto päätti viran kelpoisuusehdoiksi seuraavaa: vähintään kunnallistutkinto tai soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Kunnanhallitus päätti viran vaalia valmistelevan työryhmän asettamisesta ja nimesi ryhmään kunnanvaltuuston puheenjohtajan ; kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanhallituksen l. varapuheenjohtajan sekä valtuustoryhmien puheenjohtajat keskustan ; sosialidemokraattien, perussuomalaistenja sitoutumattomien valtuustoryhmistä. Päätöksestä on vireillä valitus hallinto-oikeudessa..v Virka julistettiin haettavaksi klo 15 mennessä ja hakuilmoitus julkaistiin ilmoitustaululla, kunnan verkko sivuilla, litinseudussa, Helsingin Sanomissa, Kouvolan Sanomissa, Etelä-Suomen Sanomissaja Kuntalehdessä sekä mol.fija kuntarekry.fi -palveluissa. Määräaikaan mennessä jätettiin kahdeksan (8) hakemusta. Hakemusten vähäisen määrän johdosta valintaa valmisteleva työryhmä päätti jatkaa hakuaikaa klo 15 saakka. Ilmoitukset julkaistiin edellä mainituissa viestimissäja lisäksi oikotie.fi- palvelussa. Jatkettuun määräaikaan mennessä jätettiin uusia hakemuksia 11 kpl ja yksi suostumus.

7 t Iitin kunta Ote pöytäkirjasta \ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 66 Yhdistelmä hakemuksista, viranhakuilmoitusja työryhmän ehdotus ovat esityslistan oheismateriaalina. Ehdotus Kunnanhallitus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto suorittaa ; kunnanjohtajan viran vaalin hakijoiden ja suostumuksen antaneiden joukosta sekä valitsee henkilön hänen kieltäytymisensä varalle. Kunnanhallitus esittää valtuustolle tiedoksi asettamansa vaalin valmistelutyöryhmän ehdotuksen Virkaan valitun on emien viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Päätös: Kunnanvaltuusto: Merkittiin, että kunnanhallituksen puheenjohtaja esitteli viran vaalia valmistelleen työryhmän ehdotuksen Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi valtuutettu Hannu Suhosen esityksen, että vaalia ei suoriteta rauenneen kannattamattomana. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana kunnanjohtajan virkaan on ehdotettu useaa henkilöä, joten valinnasta on suoritettava äänestys ja teki seuraavan äänestysesityksen: vaali suoritetaan suljetuin lipuin virkaan hakemuksen tai suostumuksen jättäneiden keskuudesta ja äänestyslippuun kirjoitetaan yksi nimi. Valituksi tulee henkilö Joka on saanut yli puolet.f.f annetuista äänistä. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti. Valtuusto suoritti kunnanjohtajan viran vaalin, jonka tulos ilmoitettiin valtuustolle. Vaalissa annettiin 27 äänestyslippuaja ne jakautuivat seuraavasti: Riku Rönnholm 14, Sinikka Malin 10, Aleksi Heikkilä 2 ja l hylätty. Puheenjohtaja totesi, että varatuomari Riku Röimholm on saanut äänistä enemmän kuin puolet ja on näin ollen tullut valituksi kunnanjohtajan virkaan. Puheenjohtaja tiedusteli hyväksyykö valtuusto yksimielisesti, että varalle valitaan henkilö virkaan valitun kieltäytymisen varalta. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti. Hjalmar Kahanpää esitti, että virkaan valitun kieltäytymisen varalta varalle valitaan hallintotieteen maisteri Sinikka Malin. Julistettuaan keskustelun

8 » f \ Iitin kunta Ote pöytäkirjasta Kunnanliallitus Kunnanvaltuusto MUUTOKSENHAKUOHJE; KV VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston päätöksiin, pykälät: 66 saa muutosta hakea se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusviranomainen Muutosta haetaan Kouvola hallinto-oikeudelta Kouvolan hallinto-oikeus Käyntiosoite: Kauppalankatu 43 C, Kouvola Postiosoite: PL 401,45101 Kouvola Sähköpostiosoite: Puhelinvaihde: Telekopio: Valitusaika Tiedoksisaanti Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja hakemuksen tai suostumuksen jättäneiden katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Pöytäkirja on ollut nähtävillä: Valituskirja Tiedoksiantopäivää tai sitä päivääjona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Valituskirjassa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätösjohon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutosjoka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskujan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä selvitys siitä päivästä, josta valitusaika alkaa. Omalla vastuulla valituskirjan voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä..il Tuomioistuinten ja eräiden o ikeush ali into viranomaisten suoritteista perittävästä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallintooikeudessa 90 euroa".

9 > f l \ l r f > s if*- -». -/ Ko J j-1 ~TḞ-nw u i Iitin kunta Yhdistelmä Luottamuksellinen Jl / / Hakemukset kunnanjohtajan virkaan (Kunnanvaltuuston 24, hyväksymä kelpoisuus virkaan: vähintään kunnallistutkinto tai soveltuva ylempi korkeakoulirtutkintoja hyvä perehtyneisyys kunnahishallintoon.} Hakemuksen jättäneet; Nimi Synt Kotipaikka Kelpoisuus Ammatti/nyk. tehtävä Keskeinen työkokemus viran hoidon Ajanjakso kannalta Bergqvist 57 v. ruusula upseerin virkatutkinto, Valtakunnallisen nuoremman upseerin tehtävät, 4/1980. Heihki Kadetttkoulu (1980) llmatorjuntayhdistyksen Rovaniemen llmatorjuntapatteristo 8/1989 Puh kapteenifcurssi(1985) puheenjohtaja oppilasupseerl, Sotakorkeakoulu 9/ yleisesikunta upseerin Mentorolnti 8/1989 (ei-julk.) tutkinto (1989) MaanpuolustuskorkeakouluHa Järjestelyupsceri 8/1989- ylemmän päällystön kurssi Varsinsis-Suomentimatorjuntarykmentti 8/1990 (1997] patteriston komentaja 9/1990- ylimmän johdon kurssi, Varsinals-Suomen limatorjuntarykmentt 1/1992 Pääesikunta (2005) esikunt3pää)likhö,var$jnats-suonnen 2/1992- II matorjunta rykmentti 3/1996 opettaja, Maanpuolustuskorkeatoukf 4/ /1998 osaston johtaja, Helsingin 12/1998- llmatorjuntar/kmentti 9/2000 vanhempi osastoesiupseeri, Pääesikunta 10/2000-2/2012 rykmentin komentaja. Varsina js-suomen 3/2002- Hmatorjuntarykmentti 12/2002 patteriston komentaja, Panssariprikaati 1/2003-8/2003 llmatorjunnan tarkastaja. Pääesikunta 9/2003-8/2006 puolustusvoimien koulutuspääl likka, 9/2006- Pääesikunta 9/2008 johtaja, Reserviupseerikoulu 10/ /2010 T Kaalista Ilpo ei Nousiainen kasvatustieteen maisteri Ruotsin maajohtajg 2005-, varajohtaja Ja luokanopettaja, Koski TL Puh fim. (1992) Masku Oy 19S luokanopettajan opinnot luokanopettaja, Alastaron kunta rehtorin sijaisuus, Lappi maantieteen vanhempi 2000 lehtori FK-tutkinnon rehtorin sijaisuus; Pöytyä 2001 mukaisesti 55 ov. (1S98) yhteiskoulun ma. rehtori. Nokia opetushadlnnon ammattikasvatushallinnon Ja oppimisympäristöjen pedagoginen taloushallinnon tutkinto suunnittelija, Kinnarps 2005 (1998) finanssledustaja, Tapiola lisensiaattikuulustelu kasvatustiede (1998) Heikka Tiina 1978 ei ilm. hallintotieteiden kandidaatti vs. hallintojohtaja 1/2013- hahfntopssihkkä, Nurmijärven kunta 8/ Puh. (2009 ja maisteri (2010) edell., Myrskylän kunta sivktystoimiafa/hallinto- ja talouspa Ivelut 1/ realiteettiterapian taloussuunnittelija vs,. Nurmijärven kunta 11/2009 Perunut sertifikaatti/rtc, The William talouskeskus -7/2011 hakemuksensa Gbsser institute (1/2006- hallintopäällikkö vs.. Nurmijärven kunta 3-8/ /2007) ympäristötoimtala/hsllinto-ja markkinointiviestinnän talouspalvelut * annmattltutkinto, Amiedu hallintosihteeri vs.. Nurmijärven kunta 2/2008- ( ) l keskushallinto/kunta kanslia 3/2009 drasmakasvatuksen yliopistoharjotttelija, 6-9/2007 aineopinnot (38,5 ov.), Kil pa i! uvirasto/kil pail unedistämistyör/hmä Jyväskylän avoin yliopisto projektltiedottaja ja osa-aikainen 1/2005- ( ).* projektityöntekljä -tiedottaja 12/2006 lehti-ja radiotyö. Lahden J MyHyhoitoyhdistys ry kansanopisto. draamaohjaaja, Orimattilan 2004 (1997.1&98] J kansalaisopisto 1-6/2005 '. 1 toimittaja, Päijät-Hämeen Media oy s HoIlola-Nastola 9/2003- f k toimittaja, Nastola-l&hti 12/2003 (?) : toimittaja, Orimattilan sanomat 2/20DO- >. 4 3/2003 <. L s. '4 CJ.> 11/1999 K, kesätoimittaja, Loviisan sanomat 9/1998- t>- 1V1998

10 *, 2 Heikkilä Aleksi 1979 Hyvinkää hallintotieteiden kandidaatti allintojohtaja 8/2010-edell-, allintojohtaja, Uuraisten kunta 11/2008 Puh. ja maisteri 2008 Hausjärven kunta 7/ kauppa-ja oikeustieteellisia osallistunut hankintaprosessien 8- lisäopirtoja (2011-) lcehittämlsflcn Ja kunnallisvaalien 10/2008 Opetushallinnon tutkinto ärjestämiseen. Riihimäen kaupunki (2103) oma yritystoiminta, mm. wwwuunnitteluja alan konsultointi Härkönen 1968 Helsinki diplomi-insinööri <v.?) ivutoiminen yrittäjä 2000-, projektipäällikkö, CarelNet Oy Jarmo Juliani yrityshautomovetäjien M.rfos / koulutus Bator Sctiool (1999- rltyskehfttäjä/toimltusjohtaja rityshautomonjohtaja, tnnoparkoy 2006 Otto projektipäällikkö, Lappeenrannan 2004 ei-julk.) 2000) 2D12.', Vihdin kunta ekn.yo. Z008 nimftusjohtaja, MW-Kehitys Oy 200S xiimitusjohtaja, Yrl<e KiinteJstÖt Oy kehitysjohtaja-toimitusjohtaja/j a navalo Oy 2032 iiketoimintajohtajs, Kotinnki Oy 201Z hallituksen jäsenyyksiä Inkinen Jari 1964 Piikkiä kauppatieteiden maisteri ei ilmene hakemuksesta ostopääliikkä. Nokia Corporation pllh.05038s (2013) Manager, prajektimateriaa!it. Saksa koneautomaatioinsinööri 2001 (1989) ostopääilikkö, komponentit Materia! Leader, projektimateriaalit opettaja, Etelä-Karjalan amm.a tk. koulutuskeskus 1994 yläasteen lehtori, Imatran kaupunki myynti-inslnööri, Raute Woad tietopa! velupäälli kko, Company Line Finland 1990 l ei ilmene hakemuksesta Puolustusvoimat: Kauppinen 1957 To?va k ka upseerin vlrkatutkinto opetusupseeri 2/1978- Markku (2006) 5/1986 puh alempi virkatutkinto )1980) yksikön päällikkö 5/ /19B8 5/1989-7/1591 houlutustolmiston toimisto upseeri S/1991-9/1991 kouluturtoimiston päällikkö 9/1S91-1/1932 buoltoupseeri 7/ /1S92, S/ /1993 teknisen toimiston päällikkö 10/1994-5/1995 kuljetuskomppanian päähikko 6/ / /1995- hallintopäällikköjä laatupäällikkö (ovo} 12/2002, 12/20&3- sivii ilyhteistyöpäälli kko 11/ / /2003 huoltopaälilkkä 11/ /2007 hallintopäällikkö 12/ /2007 toiminnan ja resurssien suunnittelusektorin 01/2008- johtaja 5/2008 vanhempi osastoesiupsfleri 5-8/2008 siviiliyhteistyopäädikkö B/2008- ma? voimien kuljötusupseeri 3/Z009 3/2003- huoltopalvelu* ja lääklntähuohosektorin 1/2010 Johtaja 2/2010-9/2012 projektipäällikkö Reifer Oy 5-8/2013

11 s.k 3 * Laaksonen ei Furfcu ei laatupäältikkö S/2011-edell., käyttpsällikkö Ja teknisen toimikunnan 9/2003- Raimo ilm. (kauppatieteen yo. (2010-), Turun seudun puhdistamo Oy, sihteeri, Turun seudun puhdistamo Oy 8/2011 Puh. maist. tutkinto keväällä 2014) hallituksen puheenjotitaja käyttöpsällikkö ja teknisen toimikunnan 8/ koneenrakennusinsinäöri 8/2012-edell., Credit! us Oy sihteeri, Turun vesilhkelaitos 11/2008 (1982) tuotepääliikkö, Dr. Langen 9/ koneenraken nuste knikko vesianalyysi laitteet, Hyxo Oy 7/2000 [1977} projektr-msinööri, ulkomaiset operaatiot, 3/1993- Vesi-Hydro Oy 9/1998 aluemyyntfpsäilikkö/ Vesi- ja 11/1996- kaasuin ittauftset, Xontram Oy 3/1998 toimitusjohtaja, Spektromess Oy 11/1937- U/1996 suunnittelu insinööri. Insinööritoimisto 10/1984- Vartiainen Ky 11/1987 Lehto Olli- 195S Nastola ei tietoja ei ilmoitettu pääosin yrityselämän palveluksessa ja Pekka laskentamerkonomi, johdon yrittäjsnä, Viimeksi Nastolan kunnan Puh. assistentti- ko u l ut uso hje fm B, palveluksessa hallinto-ja tietojenkäsittelyn toimistopalveluissa (hakemuksessa ei ote ammattitutkinto Ja www- ilmoitettu tarkempia tietoja) ohjelmointi (hakemuksessa et ilmpitettu tarkempia tietoja) Lindeman Ari et Kouvola kauppatieteiden maisteri, tiimivastaava (johtaminen Ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy; 8/2011- Puh. ilm. kv. hallinto (1993) yrittäjyys) 4/2013-edell., osasmisatapääldkkö, liiketalous 3/ Master of Arts -opinnot Kymenlsakson koulutusohelmavastaava, Master's ei-julk.) (fflosofia), ulkom ammattikorkeakoulu Degree Programme in [ntemstional 2012 Masterof Science -ohjelma Business Management Ja -kokeet, ulkom. (1990- yritysjohtamisen erikoistumisopintojen 1991} johtaja Certfficate in European KKA:n laatuauditolnti. vastuu erillisen 2007 Business Management/ kohteen - ylempi smk osalta, laatulemna ulkom. (1991) master school-konseptin kehittäminen 2012 ammatillisen opettajan Työryhmät: pätevyys (2006) sisäisen hallituksen JSse n 6/10-7/ Enneagram Professional lehtorina opetusala: strateginen 2013 Tralning Program, ulkom. johtaminen, henkifostojohtaminen, (1998) eslmiestyö, konsultointi, tutkimus-ia organjsaatiokonsutttikoulutus kehittämismeneielmät,ammatcietiikkaja (1995) liike-elämän etiikka projektipäällikkö EU-rahoitteisessa Wicked Problems-hankkeessa Instructor, Ethics and Business Teaching Assistant, Professor fioy Weatherford. Professional Ethics 2013 liikkeenjohdon konsultti, EV kehitysyhtiöf/konsultointi Eero 2003 Voutilainen Oy /1995-7/2000

12 << l. 4 Majanen 1988 Helsinki hahintotieteiden maisten tietoja ei ole itmaitettu Ijaisopettaja, Espoon kaupunki Tommi 2013} irtkimusavustaja., Itä-Suomen 8/2011- puh hallintotieteiden kandidaatti ) liopisto. Oikeustieteen laitos 9/2011 myynti- ja :orkeakouluharjoittelu, 6/2012- markkinointi koulutus, ilpailuvirasto 9/2012 Trainers House 6rowth markkinoija, Tralners House Oyj 4/2011- Academy (2012) 12/2011, 9/2012-6/2013 s. kaupunginjohtaja, Heinolat \yl,vj Malin Sinikka 1957 Heinola hallintotieteiden kandidaatti va. hallinto-ja a maisterin arvo (1981) kehitysjohtaja, Heinolan aupunkl HTT-kouiutusohjelma (1997] kaupunki Z012- henkilöstöjohtaja (vlrkavap.), Heinolan kaupunki cunnanjohtaja, Vpäjan kunta / s. halltntopäällikkö, Hämeen liitto 4 kk/2001 y a. rahoituspäällikkö, Janakkaian 4 kk/1999- ; unta 2000 kunnansihteeri ja hallintojohtaja; uuioksen kunta talous- Ja suunnittelusihteeri v<ärkölän kunta tilapäinen tutkija. Lahden kaupunkisuunnitteluvirasto Metsä ne n 1962 Lahti diplomi-insinööri (1988) toimitusjohtaja ja työmaainsinööri, rakennuskunta rakentamistalous, yrittäjä, HM Yhtiöt Haka Harri johtaminen Ja hallinto Qyysäiliöhepo0y2010- rakon nuttajatelitavät, YlT-Yhtyma Oy SB rakennustekniikka) asennuspäällikkö, AW Liljeberg Oy S9 proiekthinsinäöri,tvömaapäällikkö, työmaainsinööri, Lemminkäinen Oy, Kenia ja Uberia toimistoinsinööri, Lujatalo Oy projektipsallikkö, Makro Sasmo Oy rakennuspäätlikkö, Suunnitte) ukeskus ov yritysosaston johtaja. Kauppa-ja teollisuusministeriö, Hämeen ELV toimitusjohtaia, Hämeen kauppakamari yrityspankista vastaava pankinjohtaja ja pankin joryn Jäsen, Päijät-Hämeen Osuuspankki Mäkelä Matti ei Varkaus tietoja ei ilmoitettu tietoja ei ilmoitettu tietoja ei ilmoitettu Puh.- ilm. Mäntykangas 1956 Ivalo ei tietoja ei jlmotettlt tuntiopettaja suto-osastolla, L Ensio kuljetusajoneuvotekniikka Jo ki laaksojen AMK-insinööri (2009) koulutuskufitayhtymä/nao näyttötutkintomestari (2012) kouluttaja, profure Oy 8/2008- Log/maa rakennus 5/2010 tuntiopettaja. Lapin ammattiopisto 4/2005-8/2007 maanrakennusatan kouluttaja, 4/1999- Rovaniemen ammatillinen 8/2004 aikuiskoulutuskeskus kiinteistönhuolto-yrittäjä/ T:mi 9/1995-1/1997 N ivata Maija 1986 Lahti hallintotieteiden maisteri hallintosihteeri/va. hallinnan harjoittelu, JIK Puh (2013) hallintosihteeri, peruspalveluiiikelaitoskuntayhtyma 3369 hallintotieteiden kandidaatti Mäntsälän kunta toimistosihteeri-lähetti/hammas , (ZOIZ) Sampo Oy palvelumyyjä, Fixi Oy 2010 Pasi la Petteri 1963 Helsinki kauppatieteiden maisteri konsultin roolissa puh, (1990) viimeiset kuusi vuotta 7400 tätä ennen tinanssisetrtorilla yritysja vsttyispankin tehtävissä 12 vuotta

13 \ 1 5 Reiman Pekka 1958 Hartda diplomf-insinääri projektipa al ti k ko toimitusjohtaja/konsuttti, Ponera Oy Puh. (metallioppi) (1984) edeli,, Miset Oy (Mikkelin projektipäällikkö, PKT-säätiö seudun elmkemdyhtiö) teknologjapalvelupäähikrs, Seinäjoen kdupunki/tekniltinen oppilaitos toimitusjohtaja/konsultti, Tekno- Reiman Oy kehityspäähikkö, Mekpal Oy Kuusiokehitys hitsausinstnööri, httsausverstaan päällikkö, W3rt5llä Diese) Oy tutkija, VTT, Meta H i la boratorio/konepajan Tuotantotekniikan laboratorio Rönnholm 1970 Naantali varatuomari (2001) yhtiblakjmieszuls- litkelaltoslakimies, Turun kaupunk Riku oikeustieteen kandidaatti fturun Seudun sotilaslakfmies PuotustusvDimat (OTM) (2000) Kuntstekn iikka Oy lakimies/turun kaupunki HHJ-tutkinto2012 (Kuntec) lakimies, NalescOy 200Sasianajajatutkinto (2006) tuntiopettaja, Turun amk digitaalisen medignja lakimies, Naleko Oy immateriaalioikeuden lakimies, Deltamarin Oy 2G koulutusohjelma ( ) notaari, Turun käräjäoikeus tietojärjestelmätieteen opinnot (2002-) yhtiö lakimies Suostumuksen antaneet; Kantola Heikki hallinto-ja talousjohtaja (aik. hallintojohlaja), Iitin kunta, alkaen

14 ; K m r* o fl o o e ö 'o Ch -1 u.s rt. -i t!sl Si i o t".'.'s >. 1~' o li s? u.2 ' p* <''< * OT f o -SS 3 <t?k m w\ rs 13 gll m w T-.a fi * - *E?» i~ u 'r-s & -o s G - KJ p <» l.i.1 &. s ä Sl m <3 ä 11 s?? ä ft.tt al s -( ad R Md *1 > ja g A Q s -*s l'm i o S:5 tt> (S s E Sa & o M o? =1 d *:s> w <n *sh' n o 5 's 6 T? u e o '-+,* t. «'.» s äs s s.e3 c; w-» A ä * fl ai v> '3-3 o u =T> * lf 1> s 1.1?i A a r.ii R w u 1 s r-a.-; rx.f.s. i i " & w e? ui :m / H -s Q. g >.3? o s M 's ali t-ii?. **.*.? > " g M. 9 i >. s p; "3 stä Sl III?t <d n u u *Sl y & f- & -/ fi > -s 's G = Ai i&fl S! III o ff l ia! s r-l s '.Q -=a o to A & fi -.*? Q &, A! 3 p; <d :' o t& u i i s.i? s. '3'5 o 8 T-t Q (M :0 ö tn R s isra & ffi.g c, a..s B. rf.cs?s f l i lliuie l rt +? ö to O) u sj e rt e< 's 'o *"f -l *. -t..o s *>"< <d 1 s?" [3..ä *T-< o " ö.2 g o <" ä S M s & 1*-< vi ä? & 4 s t-f S.t ;- M i» 3 Ta 3 -l f 3 <i o,»-d "i c iis r ȫ l'!11 s -3 u n-"t " ra y * u 1-t " - l ;- o s. 3 1-* o g m > G 1 -*-sm *5* e g 3 ua h C3 ta o ö z> < (.5 3 *. cd ä o &. c t o V. S =rt s 1.C3 :. s M n 13 > a»*t T-l l.1.s V. < r.r,>.f n ä *-1 uyi:s S a s c «' w <B u p 1-1 u u rt tt> >. Q "s > 0 ai ±3 '» o E e c <r"< - ṡ f r '0 u s ö D li il HilH T~+ n. rä '. i 1 -s»-1 5 s va 13 p l {-' Tt s o -*. l-a I-' ss: "d J*-n' O).G > "3 g rt l u c u aa u o. u s CQ & ' T"l 3*3 II WS -1 ö <4.s > o {- 9 c? ws 'Q 'a < S M * E-g- sl S c ci i sl c C. S ä 'c ä o & g " y n to co.t? fc r-- c u -3 c i? ö u s <n.iu.a.?? 2 c t t-3 w E t.5 M >! f3 *T-I o <a ö m C03 "7 E o, fc> PL. k"! &< f! v -1 u c 1 1 KB -l M s.. * m Q trf o M ; T * J=! -fr5 u u f- A "3-5 C a -» ö d> f ~a. t.c g 3 «f S*f =3 t <5 o Vl fc. illrp u to p.4- ;> fi f> s» >? SP w "? -p a u T- Ct? 3 ai > o -*-* f Ed Q t- o.is la ai pt -> *»»j «d B) CT t2? t3 t5'a,.?-?i, f <-* cd E3 *p + o.a a s. -h-t u A o ö ;>; S"! s. rt o vl o s *;-.!" i 1"1 > E? 1L-t o '*-' s A; H «l to. u -.ä 3 T*? J*"f Q f- '~r> s. * ä i3 i r ä 1-1 (t ä < Pl s t c=s tt 3 ai fl> M o-, w r'1 iti L r*;»s :ea >.* c 3 w -(! w >0 :n» pt >-r - cd.*-j =2 ä c ä Si «? s V.- Q.s.i: ta -> S (M I-t < 'B o» m ; o ö? j-1'1..';ia * 1 h cx> Q o g ia u tu B.Sf Xi o p- r..<-> r» <u e «i <y c: G >-'.5 M «f <u c? rt <u rt <u > a a.s, 5 <y. a o ö M * t o :es s Si SS sä. sh 0 'Q 5> 'ie '-) a l? <u.ä o * y > & 'fo\ * ia A S3 B, o\. c; c <l>».-5 w a es» "i l-s <s.*-t c u " M <u gts <r 1= E5 sa-i-a c v-p <1 '»'. V,1 -d <-1 ;fc.. U :,Q t~~ f -s.s & : - löl *h o ' r, ;/!> <*-A *4 l im II 's ;. S*n"., -tj '.»t.*-> ai s < <d.v- w <-i IA * fc :sd B -ä d. 1 Ä ;? v> *:* <u G.sis,* *~! -ä G M ' "i!3 vs JS o & ö i 1 cä * *l s ä rt.*-> t> +-' ".SI?3 c<? <a e : 1 ' ee 8E> M cd &< :?3 '?> ss cä >. 2- : Q» s Q rt ö u?=t Ir ö ö cc +d cd -d <u Q *s - i» c<? <i> c? :cd - ± > :CTt # '-».fi. * i c. s >1 rt m < s 31Ä.il II g ä en ää s-ss»n << dl. mt a> >.?3!? o. * < s? ö ->.s t Ki T

15 Iitin kunta Muistio 6/2013 Iitin kunta Muistio 6/ / / /01,01.04/ Kunnanvaltuusto päätti viran kelpoisuusehdoiksi seuraavaa: vähintään kurmahistutkinto tai soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. KunnanhaUitus päätti vuran vaalia valmistelevan työryhmän asettamisesta ja nimesi ryhmään kunnanvaltuuston puheenjohtajan, kutmanliallituksen puheenjohlajanja ktumanhallltuksen L varapuheenjohtajan sekä valtuustoryhmien puheenjohteyat keskustan, sosialidemokraattien, perussuomalaistenja sitoutumattomien valtuustoryhmistä. Päätöksestä on vireillä valitus hallm.to-oikeudessa. Ensimmäisessä äänestyksessä Sinikka Malinille annettiin 4 ääntä ja Riku Rönnholmille 3 ääntä. Toisessa äänestyksessä Riku Rönnholmille annettiin 4 ääntä ja Aleiksi Heikkilälle 3 ääntä, Puheenjohtaja totesi työryhmän päättäneen ehdottaa äänin 4-3, että kunnanjolitajan virkaan valitaan Sinikka Malm ja hänen kieltäytymisensä varalle Riku Römiholm. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täytässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virka julistettim haettavaksi 18.10,2013 klo 15 mennessä ja hakuilmoitds julkaistiin ilmoitustaululla, kunnan verkkosivuilla, litinseudussa, Helsmgin Sanomissa, Kouvolan AUekirjoitukset Sanomissa, Elelä-Suomen Sanomissa.jaKuntalehdessä sekä moi.fi jakun.tarekry.fi - 0 G palveluissa. Määräaikaan mennessä jätettiin kahdeksan (8) hakemusta. Hakemusten kko Salonen J Itkänen Esa Lehtinen vähäisiin määrän johdosta valintaa valmisteleva työryhmä päätti Jatkaa puheenjohtaja varapuheenjohtaja halcualkaal8.1l,2013klo 15 saakka. Ilmoitukset julkaistiin edellä maimtuissa viestimissä ja lisäksi oikotie.fi- palvelussa. Jatkettuun määräaikaan mennessä jätettiin { uusia hakemuksia 11 kpl ja yksi suostumus. S/Ä / is-y- Merja Lonka Mea Seppäfä Hjalmar Kahanpää Valintaa valmisteleva työiyhmä päätti kutsua Laastatteluun seuraavat hakijat: Bergqvist / Heikki, Heikka Tiina, Heikkilä Aleksi, Undeman Ari, Malin Sinikka, Metsänen Harri %* jarönnholm Riku. Haastattelut toeutettiin 28, ja 29, Tiina Heikka perui../ <hakemuksensa 20,11,2013 tultuaan valituksi toiseen tehtävään. Vaalin valmistelussa ei Jnni Vilen Piqo Tuominen otettu huomioon suostumuksia. sihteeri Vaalin valmisteluun liittyen työryhmä valitsi 2,12,2013 tarjousten perusteella soveltuvuusarvioiimin Tekijäksi HRM Heikinheimo Oy:n Lahdestaja päätti, että an/iomti tehdään kolmesta hakijasta heidän suostumuksellaao; Aleksi Heikkilä, SinTkka Malin ja Riku Rönnholm. Arviointi on toteutettu viikolta 50. Kaikille valtuustoryhmitle varattiin tilaisuus haastatella työryhmän soveltuvuusarviointiin valitsemia hakijoita ja 12.12,2013 Ja kertoa valtuustoryhmän mielipide työryhmälle ennen kuin ryhmä tekee oman ehdotuksensa. Käsittely työryhmässä : Asian esittelyyn työryhmän kokouksessa osallistui sovelt-uvuusarviomtiyrityksen edustaja konsulftijohtaja Petri Heikinlieimojoka poistui kokouksesta esittelyn päätyttyä. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että keskustelun perusteella on tarpeen suorittaa äänestys ja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen: äänestys kolmen edellä mainitun hakijan kesken suoritetaan kaksivaiheisena suljetuin lipuin. Ensimmäisessä äänestyksessä lippuun kirjoitetaan kunnanjohtajan virkaan valittavaksi ehdotettavan henkilön nimi ja toisessa äänestyksessä lippuun kirjoitetaan virkaan valittavan kieltäytymisen varalle ehdotettavan henkilön nimi. l f

Muut Toivanen Pentti kunnanjohtaja palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Muut Toivanen Pentti kunnanjohtaja palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 10/2013 258 Kunnanvaltuusto 30.12.2013 Aika Maanantai 30.12.2013 klo 18:00-19:30 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen

Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen Kunnanhallitus 219 28.11.2016 Kunnanhallitus 235 19.12.2016 Kunnanhallitus 10 23.01.2017 Kunnanvaltuusto 1 30.01.2017 Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen 776/01.01.04/2016

Lisätiedot

Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen

Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen Kunnanhallitus 219 28.11.2016 Kunnanhallitus 235 19.12.2016 Kunnanhallitus 10 23.01.2017 Kunnanvaltuusto 1 30.01.2017 Kunnanhallitus 58 20.03.2017 Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti. Kunnanhallitus 53 18.02.2013 Kunnanhallitus 99 08.04.2013 Kunnanhallitus 120 06.05.2013 Kunnanhallitus 150 10.06.2013 Kunnanhallitus 174 01.07.2013 Sivistystoimenjohtajan viran vaali, lausunto hallinto-oikeudelle

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

187 Tampereen Vuokratalosäätiön hallituksen jäsenten valitseminen toimikaudeksi Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto

187 Tampereen Vuokratalosäätiön hallituksen jäsenten valitseminen toimikaudeksi Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Tampere Ote pöytäkirjasta 8/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 187, 19.06.2017 Kaupunginhallitus, 322, 29.05.2017 187 Tampereen Vuokratalosäätiön hallituksen jäsenten valitseminen toimikaudeksi 2017-2020 TRE:3467/00.03.01/2017

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 8/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 179, 19.06.2017 Kaupunginhallitus, 314, 29.05.2017 179 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnan vaali TRE:3249/00.00.03/2017 Kaupunginvaltuusto,

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 8/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 182, 19.06.2017 Kaupunginhallitus, 317, 29.05.2017 182 Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan vaali TRE:3252/00.00.03/2017 Kaupunginvaltuusto,

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 7/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 163, 12.06.2017 Kaupunginhallitus, 287, 15.05.2017 163 Tarkastuslautakunnan vaali TRE:3268/00.03.01/2017 Kaupunginvaltuusto, 12.06.2017, 163 Valmistelija

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 6, 23.01.2017 Kaupunginvaltuusto, 100, 19.12.2016 Kaupunginhallitus, 12, 09.01.2017 6 Yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston varajäsenen vaali

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt:

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt: Kunnanhallitus 154 19.06.2012 Kunnanhallitus 177 07.08.2012 Hallintojohtajan viran täyttäminen // KHALL 154 Hallintojohtaja Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 17.04.2012 julistaa hallintojohtajan viran

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

81 Sopimus yhteisestä toimielimestä Tampereen ja Ylöjärven kansalaisopistotoiminnan tehtävien hoitamisessa

81 Sopimus yhteisestä toimielimestä Tampereen ja Ylöjärven kansalaisopistotoiminnan tehtävien hoitamisessa Tampere Ote pöytäkirjasta 4/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 81, 20.03.2017 Kaupunginhallitus, 152, 06.03.2017 81 Sopimus yhteisestä toimielimestä Tampereen ja Ylöjärven kansalaisopistotoiminnan tehtävien

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUOHJEET HENKILÖSTÖJAOSTO Muutoksenhakukielto Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään oikaisuvaatimusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

10 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Tampereen Vuokratalosäätiön rahalaitoslainoille. Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto

10 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Tampereen Vuokratalosäätiön rahalaitoslainoille. Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 10, 23.01.2017 Kaupunginhallitus, 9, 09.01.2017 10 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Tampereen Vuokratalosäätiön rahalaitoslainoille TRE:6748/02.04.04/2015

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt:

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt: Kunnanhallitus 154 19.06.2012 Kunnanhallitus 177 07.08.2012 Kunnanvaltuusto 57 27.08.2012 Hallintojohtajan viran täyttäminen // KHALL 154 Hallintojohtaja Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 17.04.2012

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus.

Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus 140 11.05.2015 Kaupunginhallitus 154 01.06.2015 Kaupunginhallitus 213 17.08.2015 Kaupunginvaltuusto 58 24.08.2015 Kaupunginjohtajan viran täyttäminen 344/01.01.01.00/2015 KH 11.05.2015

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Tampere Ote pöytäkirjasta 5/2017 1 (6) Kaupunginvaltuusto, 101, 24.04.2017 Kaupunginhallitus, 217, 10.04.2017 101 Hallintosäännön muuttaminen TRE:6898/00.01.01/2016 Kaupunginvaltuusto, 24.04.2017, 101

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan viran hakuilmoitus jaetuissa asiakirjoissa.

Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan viran hakuilmoitus jaetuissa asiakirjoissa. Kunnanhallitus 308 10.11.2014 Kunnanvaltuusto 60 10.11.2014 Kunnanhallitus 333 01.12.2014 Kunnanhallitus 341 08.12.2014 Kunnanhallitus 348 15.12.2014 Kunnanhallitus 26 26.01.2015 Kunnanhallitus 51 09.02.2015

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 2.11.2017 klo 17.00 17.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 86 18.04.2017 Kaupunginhallitus 121 15.05.2017 Kaupunginhallitus 157 05.06.2017 KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VAALI 171/00.02.022/2017 Kh 18.04.2017 86 Kaupunginjohtajan virka jää avoimeksi

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 6.9. 2017 klo 18.15 Kokouspaikka Kosken Päiväkoti Naavatassu Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Muut saapuvilla Jalli Marja pj. :t 62- Hägg Anna Mikkola Laura vpj. :t 62- Mikkola

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hakemukset liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: kunnanjohtaja Tarmo Aarnio

Hakemukset liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: kunnanjohtaja Tarmo Aarnio Kunnanhallitus 0.0.04 Kunnanhallitus 56 4.0.04 Kunnanhallitus 4.04.04 Kunnanhallitus 46 05.06.04 Talousjohtajan viran täyttäminen Kunnanhallitus 0.0.04 797/0.0.00/0 Kunnanhallitus julisti kokouksessaan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 10.04.2017 AIKA 10.04.2017 klo 16:00 PAIKKA Kunnanvirasto, Luotosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen avaus 3 59 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

103 Sopimus yhteisestä toimielimestä ammatillisen koulutuksen viranomaistehtävien hoitamisessa

103 Sopimus yhteisestä toimielimestä ammatillisen koulutuksen viranomaistehtävien hoitamisessa Tampere Ote pöytäkirjasta 5/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 103, 24.04.2017 Kaupunginhallitus, 219, 10.04.2017 103 Sopimus yhteisestä toimielimestä ammatillisen koulutuksen viranomaistehtävien hoitamisessa

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginhallitus 59 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 21 29.02.2016 Hyvinvointipalveluiden palvelualuejohtajan viran täyttäminen 483/02.022/2015 KH 08.02.2016 51 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (9)

PÖYTÄKIRJA 1 (9) PÖYTÄKIRJA 1 (9) 26.9.2017 Tapiolan lukio Johtokunnan kokous Aika 19.09.2017 klo18.00 Paikka Tapiolan lukio, luokka C2. Tiedoksi Johtimo Nina pj. Malkamäki Mika, vpj. Grann Mirva, jäsen Kari Hannu, jäsen

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p Kaupunginhallitus 146 09.05.2016 Kaupunginhallitus 177 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 40 29.06.2016 Kaupunginhallitus 218 08.08.2016 Kaupunginhallitus 248 22.08.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN VIRKA 442/22/2016

Lisätiedot

1 kutsua virkaa hakeneista haastateltaviksi seuraavat hakijat:

1 kutsua virkaa hakeneista haastateltaviksi seuraavat hakijat: Kunnanhallitus 8.09.05 Kunnanhallitus 9 0..05 Henkilöstöjohtajan viran, vakanssinumero 00000089, täyttäminen 68/0.0.00/05 Kunnanhallitus 8.09.05 Kunnanhallitus julisti kokouksessaan 0.8.05 henkilöstöjohtajan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 1.9.2014 34 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 65, 66, 67, 72, 74, 75 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto 9.3.2011 7 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 16-19 Kiellon peruste Asiat Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan virka tulee avoimeksi alkaen.

Kaupunginjohtajan virka tulee avoimeksi alkaen. Kaupunginhallitus 62 01.03.2010 Kaupunginhallitus 104 26.04.2010 Kaupunginhallitus 114 19.05.2010 Kaupunginhallitus 124 31.05.2010 Kaupunginvaltuusto 34 08.06.2010 Kaupunginvaltuusto 44 29.06.2010 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuskielto

MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuskielto MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuskielto Pöytäkirjan tehdyistä päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 2.11.2017 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 388 389

Lisätiedot

Kunnanjohtaja Olli Viitasaari on ilmoittanut irtisanoutuvansa virastaan 1.8.2015 lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta.

Kunnanjohtaja Olli Viitasaari on ilmoittanut irtisanoutuvansa virastaan 1.8.2015 lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta. Kunnanhallitus 95 02.03.2015 Kunnanhallitus 151 20.04.2015 Kunnanhallitus 158 27.04.2015 KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 1921/01.01.01.01/2015 KHAL 02.03.2015 95 Kunnanjohtaja Olli Viitasaari on ilmoittanut

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot