^UA^ -.oksi ^^...^/y. L./^^/20^? y i^ /?n/y. PL u-^\pr. Hannu Suhosen valitus Iitin kunnanvaltuuston päätöksestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "^UA^ -.oksi ^^...^/y. L./^^/20^? y i^ /?n/y. PL u-^\pr. Hannu Suhosen valitus Iitin kunnanvaltuuston päätöksestä 30.12.2013 66"

Transkriptio

1 KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUS LÄHETE 365/14 ' Kauppalankatu 43 C, PL 401,45100 Kouvola Puhelin Faksi /14/2206 Sähköposti r!t \ >i r-7 / Iitin kunnanvaltuusto PL KAUSALA Hannu Suhosen valitus Iitin kunnanvaltuuston päätöksestä LAUSUNTO JA ASIAKIRJAT f.l.;..l c 1 n t! - 'T l ut Hall into-oikeus pyytää oheisen valituksen johdosta l) antamaan lausunnon * L.//20? y i /?n/y Vrwf* -.oksi.../y. n «' 2) liittämään asiakirjoihin valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat../,20 L TW"?-r.w-."M,20 PL u-\pr Samalla pyydetään ilmoittamaan virkaan valitun Riku Rönnholmin yhteystiedot hallinto-oikeuden kuulemista varten. m-ft Kaikki tämän lähetteen liitteet sekä edellä pyydetyt asiakirjat on palautettava viimeistään % / UA Justiina Vaittinen.f notaari - /fa c Puhelujen hintatiedot: aikuisiin numeroihin soitettaessa puheluista peritään vain soittajan oman operaattorin sopimuksen mukainen paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. LIITTEET - valitusasiakirjat

2 \. QOW1 /m > Kumianvaltuutettu Hannu Suhonen Marjokankaantie KAUSALA. OLÄ HALLINTO -OIKfcu-',/ sn/ M SyM.) KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA: Valitus ja täytäntöönpanokielto f* PAATOS, JOHON HAETAAN MUUTOSTA: Iitin kunnanvaltuuston kumianjohtajan viran vaalista pöytäkirjan 66 :n kohdalla tekemä päätös <* MILTÄ OSIN VALITETAAN JA MUUUTOS VAATIMUS: A) Valitus koskee koko päätöstä valmisteluilleen B) Vaadin kunnioittavasti, että Kouvolan hallinto-oikeus kumoaa Iitin kunnanvaltuuston :n kohdalla toimittaman kunnanjohtajan viran vaalin ja palauttaa asian uuteen valmisteluun siinä lailliset! meneteltäväksi sekä määrää, että kunnanvltuuston tulee toimittaa uusi kunnanjohtajan viran vaali siten, että vaalissa valituksi tullut täyttää Iitin kunnanvaltuuston kunnanjohtajan viran kelpoisuusehdoiksi asettamat vaatimukset niin tutkinnon kuin hyvän kunnallishallintoon perehtyneisyyden osalta. JOHDANTO Iitin kunta on tullut tunnetuksi poikkeuksellisena paikallishallintoalueena. Iittiin on muodostettu varsin epädemokraattinen, poliittista syrjintää toteuttava hallinnollinen toimintakulttuuri. Siihen kuuluu tasa-arvo, yhdenvertaisuus-ja kunnallislakienjopa tahallinen rikkominen. Vuosia jatkunut pienten poliittisten ryhmien syrjiminen siten, että heitä ei haluta kuulla, heille ei myönnetä edustuspaikkoja lauta- eikä toimikuntiin sekä halutaan estää heidän näkemystensä esillepääsy. Ainoaksi mielipiteiden esilletuontiväyläksi on noussut valitusteitse tapahtuvat kunnallisvalitukset hallinto-oikeuteen. PERUSTELUT l. Virheet valmistelussa 1.1 Kunnanhallitus päätti viran vaalia valmistelevan työryhmän asettamisesta ja nimesi työryhmään kunnanvaltuuston puheenjohtajan, kunnanhallituksen puheenjohtajan j a kunnanhallituksen l. varapuheenjohtajan sekä valtuustoryhmien puheenjohtajat keskustan, sosiaalidemokraattien, pemssuomalaistenja sitoutumattomien valtuustoryhmistä.

3 * \ Kunnanvaltuuston pj on sosiaalidemokraatti, kunnanhallituksen pj keskustalainen ja kunnanhallituksen l. vpj kokoomuslainen. Siis kaikista muista Iitin kunnanvaltuustossa istuvista ryhmistä oli vähintään yksi edustaja vahntatyöryhmässä paitsi vasemmistoliitosta ei yhtään edustajaa. Tämä on varsin räikeä konkreettinen näyttö syrjinnästäja yhdenvertaisuuslain vastaisesta menettelystä. Siinä rikottiin yhdenvertaisuuslain 6 :n syrjintäkieltoa, kaikkia kolmea kohtaa, asettamalla yksi ryhmä poliittisen vakaumuksen pemsteella syrjittyyn, epäsuotuisaan ja epäedulliseen asemaan verrattuna muihin poliittisiin suuntavaihtoehtoihin. Ensimmäinen hakukierros päättyi klo 15. Vasemmistoliiton valtuutettuna minä menin pyytämään tietoa / hakijoista koottua yhdistelmää. Sitä ei annettu perusteluna, että puheenjohtaja on kieltänyt. Sama toistui jatketun hakuajan päättyessä klo 15. Ensimmäinen vasemmistoliitolle tullut paperi oli postitettu hakemusten yhdistelmä ja hakuilmoitus, Samat paperit tuli kunnanhallituksen 16.12,2013 listan yhteydessä. Valintatyoryhmaolijo valinnut soveltuvuusarvioinnin tekijäksi HRM Heikinheimo Oy:n Lahdesta sekä päättänyt, että arviointi tehdään kolmesta hakijasta: Aleksi Heikkilä, Sinikka Malin ja Riku Rönnhohn. Vasemmistoliiton valtuutettuna valitin em. työryhmän nimeämisestä Kouvolan hallinto-oikeuteen, mutta valitustani ei valmistelua koskevana tutkittu. Päätös annettu? , päätös n:o 13/0449/1. Soveltuvuustestien tulokset annettiin vain työryhmän jäsenille, eikä kunnanvaltuutetuille lainkaan, vaikka ne kustannettiin verovaroilla. Tietojen salaaminen tavalla, jossa vasemmistoliiton valtuutettu ei välillisestikään (työryhmän jäsenten mahdollisesti kertomana) voinut saada tietoa on tärkeää syrjintää ja tietojen salaamista vasemmistoliiton valtuustoryhmältä. Samoin hakuasiakirjoja ei annettu vasemmistoliiton ryhmälle. Vasemmistoliittoja sen valtuustoryhmä eivät päässeet vaikuttamaan siihen, ketä valittiin soveltuvuustestiin. Lainkohta, oikeus vaikuttaa ja tulla kuulluksi, ei toteutunut. ; 1.2 Työryhmän toiminnassa tapahtui virhe haastateltuja hakijoita priorisoitaessa. Valtuuston kokouskutsun liitteenä oli kolme liitettä, l) yhdistelmä kunnanjohtajan virkaa hakeneista (luottamuksellinen)( lähetetty myös 5.12.) 2) hakuilmoitus (lähetetty myös 5.12.) 3) muistio/16, kunnanjohtajan viran täytön vaalia valmistelevan työryhnän kokouksesta. Viimeksi mainitusta muistiosta ilmenee, että työryhmä toimitti kolmen soveltuvuustestiin kutsutun hakijan kesken kaksivaiheisen suljetuin lipuin tapahtuneen äänestyksen. Kunnanjohtajan viran vaalissa tulee sovellettavaksi kuntalain 24 ja 60. Teoksessa: Kuntalaki - tausta ja tulkinnat, Heikki Harjula ja Kari Prättälä, Hki Vaali: "Vaali on henki lövalinta. Vaali on kysymyksessä vasta, kun tehdään henkilön lopullinen valinta. Kunnallishallinnossa tällä on merkitystä, kun päätöksentekoprosessi on usein moniportainen. Jos henkilön valinta kuuluu valtuustolle, kunnanhallituksen ehdotuksesta valtuustolle päätetään äänestämällä eikä vaalilla. Ehdotuksesta valtuustolle ei voida päättää esimerkiksi suljetuin lipuin." Äänestyksestä säädetään

4 l A M kuntalain 59 :ssä. 2. momentin makaan äänestys toimitetaan avoimesti (Harjula - Prättälä: "Äänestys on aina toimitettava avoimesti.") Valmistelevaa työryhmää koskee samat menettelytapasäännökset kuin kunnanhauitusta.snskuimanjohtajanviranvaaliavalmistelevantyoryhmanl tekemä päätös on syntynyt virheellistä menettelytapaa noudattaen. Kunnanhallituksen ehdotuksessa valtuustolle todetaan:" Kunnanhallitus esittää valtuustolle tiedoksi asettamansa vaalin valmistelutyöryhmän ehdotuksen" (erittäin huonoa suomenkieltä). Valmistelutyöryhmän päätöksellä on selvästikin merkitystä koko prosessissa, koska kunnanhallitus esittää sen edelleen valtuustolle ikään kuin omana esityksenään. Erityisesti on huomattava, että työryhmän päätös syntyi virheellisessäjärjestyksessäja toiseksi työryhmä oli rajannut "äänestykseen" Qoka toimitettiin kuin vaali) vain kolme soveltuvuustesthn kutsuttua (Heikkilä, Malin, Rörmholm), vaikka prosessissa olisi kaikkien hakijoiden ja suostumuksenantajan pitänyt olla mukana. 1.3 Edellä mainitun työryhmän muistiosta ihnenee, että työryhmän toimeksiannosta HRM Heikinheimo Oy on tehnyt kolmesta hakijasta (Heikkilä, Malin, Rönnholm) soveltuvuusarvioinnin. Tämä Iitin kunnalle maksusta tehty asiakirja ei ollut valinnasta vaalilla päättävien Iitin kmmanvaltuutettujen käytettävissä. Valtuuston kokouksessa valtuutettu Hjalmar Kahanpää (valmitelutyöryhmän Jäsen) viittasi ko. kolmesta hakijasta tehtyyn soveltuvuustutkimuslausuntoonja kertoi, että profiileina annettu arvio antoi selvästi parhaat numerot Aleksi Heikkilälle. Korostan edelleen, että konsulttiyhtiö Heikinheimolta tilattu soveltuvuustutkimuslausunto tuloksineen ei ollut valtuutettujen käytettävissä. Haastattelujen johtopäätökset sekä soveltuvuustestien salassa pidettävät tulokset (mm. henkilöarvio) tulee olla vaalin toimittavan viranomaisen käytettävissä (Helsingin HaO /06/0835/2, KHO /1151, ei muutosta). Katson, että myös hakijoiden kirjalliset hakemukset samoin kuin suostumus olisi pitänyt olla valtuutettujen käytettävissä. Valtuuston päätös antaa sellaisen vaikutelman, että vaaliin vaikuttivat muut tekijät kuin pemstuslain 125 :n 2. mom. mukaiset yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin, jotka ovat: taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. 2. Vaalissa valituksi tullut Riku Rönnholm ei täytä valtuuston itsensä asettamien kelpoisuusehtojen kohtaa: "hyvä perehtyneisyys kumiallishallmtooti". ff Luottamuksellisena" valtuustolle toimitetista hakijoiden yhdistelmästä huomataan, että Riku Rönnholm täyttää tutkinnon vaatimuksen, mutta hänellä ei ole lainkaan perehtyneisyyttä kunnallishallintoon, puhumattakaan hyvästä perehtyneisyydetä, joka oli kelpoisuusehtona. Rönnholm on valmistunut oikeustieteen kandidaatiksi v. 2000, auskultoinut Turun käräjäoikeudessa v saadakseen varatuomarin arvon. Hän on ollut Delta Marin Oy:n lakimiehenä v Rönnholm on harjoittanut pienimuotoista lakiasiaintoimistoaan nimillä Naleko Oy ja Nalex Oy edelleen sekä ollut

5 samaan aikaan tuntiopettajana Turun amk:ssa. Sotilaslakmiiehenä Turun kaupungin ja sen liikelaitos-ja yhtiölakimiehenä (Turun seudun Kuntatekniikka Oy, Kuntec) , ja edelleen. Toimenkuvat ovat olleet hyvin samantapaiset näissä kolmessa viimeisessä tehtävässä, siis yhtiöjuridiikkaa. Rönnholmilla ei ole minkäänlaista kokemusta kunnallishallinnosta, sen enempää virkamiehenä kuin kunnallisena luottamusmiehenäkään. TÄYTANTOÖNPANOKIELTO Pyydän kohteliaimmin, että Kouvolan hallinto-oikeus määrää tässä asiassa täytäntöönpanoiäellon Iitin kunnanvaltuuston päätöksen osalta. Perustelu: Uskon vakaasti, että valitukseni on erittäin perusteltuja valtuuston päätös syntynyt lainvastaisesti. OIKEUDENKÄYNTIKULUJEN KORVAAMISTA KOSKEVA VAATIMUS Vaadin, että Iitin kunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikuluni tässä asiassa 600 eurolla laillisine korkoineen / l kk ratkaisun antamisesta. o Iitissä, päivänä tammikuuta '-> l y / / Hannu Suhonen Kunnanvaltuutettu Iitti -\ ; Liitteet: - Päätös, josta valitetaan / ote pöytäkirjasta Kunnanvaltuuston kokouskutsun liitteenä toimitettu oheismateriaali: Yhdistelmä hakemukista, viranhakuilmoitus ja työryhmän ehdotus (Ilmenee myös ptk:n otteesta)

6 </ Iitin kunta Ote pöytäkirjasta \ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanjohtajan viran vaali 234/ /2013 aca KoHAÖ u,- Kunnanhallitus j Kunnanjohtaja Pentti Toivanen on ilmoittanut kirjeellään siirtyvänsä eläkkeelle lukien. Kuntalain 24 :n mukaan kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnanjohtaja (tai pormestari). Kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi. Kunnan hallintosäännön 33 :n mukaan kunnanjohtajan valinnasta päättää valtuusto. Koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa palvelussuhteeseen. Hallintosäännön 39 :n mukaan viran ja päätoimisen vakinaisen toimen julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija tai työntekijä avoinna olevaan virkaan tai toimeen. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus. Virkaa tai tointa täytettäessä valinnan suorittava viranomainen päättää viranhaltijan tai työntekijän palkkauksesta hankittuaan asiasta palkka-asiamiehen lausunnon. Valtuuston valitseman viranhaltijan palkkauksesta päättää kuitenkin kunnanhallitus. Kunnanvaltuusto päätti viran kelpoisuusehdoiksi seuraavaa: vähintään kunnallistutkinto tai soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Kunnanhallitus päätti viran vaalia valmistelevan työryhmän asettamisesta ja nimesi ryhmään kunnanvaltuuston puheenjohtajan ; kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanhallituksen l. varapuheenjohtajan sekä valtuustoryhmien puheenjohtajat keskustan ; sosialidemokraattien, perussuomalaistenja sitoutumattomien valtuustoryhmistä. Päätöksestä on vireillä valitus hallinto-oikeudessa..v Virka julistettiin haettavaksi klo 15 mennessä ja hakuilmoitus julkaistiin ilmoitustaululla, kunnan verkko sivuilla, litinseudussa, Helsingin Sanomissa, Kouvolan Sanomissa, Etelä-Suomen Sanomissaja Kuntalehdessä sekä mol.fija kuntarekry.fi -palveluissa. Määräaikaan mennessä jätettiin kahdeksan (8) hakemusta. Hakemusten vähäisen määrän johdosta valintaa valmisteleva työryhmä päätti jatkaa hakuaikaa klo 15 saakka. Ilmoitukset julkaistiin edellä mainituissa viestimissäja lisäksi oikotie.fi- palvelussa. Jatkettuun määräaikaan mennessä jätettiin uusia hakemuksia 11 kpl ja yksi suostumus.

7 t Iitin kunta Ote pöytäkirjasta \ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 66 Yhdistelmä hakemuksista, viranhakuilmoitusja työryhmän ehdotus ovat esityslistan oheismateriaalina. Ehdotus Kunnanhallitus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto suorittaa ; kunnanjohtajan viran vaalin hakijoiden ja suostumuksen antaneiden joukosta sekä valitsee henkilön hänen kieltäytymisensä varalle. Kunnanhallitus esittää valtuustolle tiedoksi asettamansa vaalin valmistelutyöryhmän ehdotuksen Virkaan valitun on emien viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Päätös: Kunnanvaltuusto: Merkittiin, että kunnanhallituksen puheenjohtaja esitteli viran vaalia valmistelleen työryhmän ehdotuksen Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi valtuutettu Hannu Suhosen esityksen, että vaalia ei suoriteta rauenneen kannattamattomana. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana kunnanjohtajan virkaan on ehdotettu useaa henkilöä, joten valinnasta on suoritettava äänestys ja teki seuraavan äänestysesityksen: vaali suoritetaan suljetuin lipuin virkaan hakemuksen tai suostumuksen jättäneiden keskuudesta ja äänestyslippuun kirjoitetaan yksi nimi. Valituksi tulee henkilö Joka on saanut yli puolet.f.f annetuista äänistä. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti. Valtuusto suoritti kunnanjohtajan viran vaalin, jonka tulos ilmoitettiin valtuustolle. Vaalissa annettiin 27 äänestyslippuaja ne jakautuivat seuraavasti: Riku Rönnholm 14, Sinikka Malin 10, Aleksi Heikkilä 2 ja l hylätty. Puheenjohtaja totesi, että varatuomari Riku Röimholm on saanut äänistä enemmän kuin puolet ja on näin ollen tullut valituksi kunnanjohtajan virkaan. Puheenjohtaja tiedusteli hyväksyykö valtuusto yksimielisesti, että varalle valitaan henkilö virkaan valitun kieltäytymisen varalta. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti. Hjalmar Kahanpää esitti, että virkaan valitun kieltäytymisen varalta varalle valitaan hallintotieteen maisteri Sinikka Malin. Julistettuaan keskustelun

8 » f \ Iitin kunta Ote pöytäkirjasta Kunnanliallitus Kunnanvaltuusto MUUTOKSENHAKUOHJE; KV VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston päätöksiin, pykälät: 66 saa muutosta hakea se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusviranomainen Muutosta haetaan Kouvola hallinto-oikeudelta Kouvolan hallinto-oikeus Käyntiosoite: Kauppalankatu 43 C, Kouvola Postiosoite: PL 401,45101 Kouvola Sähköpostiosoite: Puhelinvaihde: Telekopio: Valitusaika Tiedoksisaanti Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja hakemuksen tai suostumuksen jättäneiden katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Pöytäkirja on ollut nähtävillä: Valituskirja Tiedoksiantopäivää tai sitä päivääjona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Valituskirjassa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätösjohon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutosjoka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskujan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä selvitys siitä päivästä, josta valitusaika alkaa. Omalla vastuulla valituskirjan voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä..il Tuomioistuinten ja eräiden o ikeush ali into viranomaisten suoritteista perittävästä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallintooikeudessa 90 euroa".

9 > f l \ l r f > s if*- -». -/ Ko J j-1 ~TḞ-nw u i Iitin kunta Yhdistelmä Luottamuksellinen Jl / / Hakemukset kunnanjohtajan virkaan (Kunnanvaltuuston 24, hyväksymä kelpoisuus virkaan: vähintään kunnallistutkinto tai soveltuva ylempi korkeakoulirtutkintoja hyvä perehtyneisyys kunnahishallintoon.} Hakemuksen jättäneet; Nimi Synt Kotipaikka Kelpoisuus Ammatti/nyk. tehtävä Keskeinen työkokemus viran hoidon Ajanjakso kannalta Bergqvist 57 v. ruusula upseerin virkatutkinto, Valtakunnallisen nuoremman upseerin tehtävät, 4/1980. Heihki Kadetttkoulu (1980) llmatorjuntayhdistyksen Rovaniemen llmatorjuntapatteristo 8/1989 Puh kapteenifcurssi(1985) puheenjohtaja oppilasupseerl, Sotakorkeakoulu 9/ yleisesikunta upseerin Mentorolnti 8/1989 (ei-julk.) tutkinto (1989) MaanpuolustuskorkeakouluHa Järjestelyupsceri 8/1989- ylemmän päällystön kurssi Varsinsis-Suomentimatorjuntarykmentti 8/1990 (1997] patteriston komentaja 9/1990- ylimmän johdon kurssi, Varsinals-Suomen limatorjuntarykmentt 1/1992 Pääesikunta (2005) esikunt3pää)likhö,var$jnats-suonnen 2/1992- II matorjunta rykmentti 3/1996 opettaja, Maanpuolustuskorkeatoukf 4/ /1998 osaston johtaja, Helsingin 12/1998- llmatorjuntar/kmentti 9/2000 vanhempi osastoesiupseeri, Pääesikunta 10/2000-2/2012 rykmentin komentaja. Varsina js-suomen 3/2002- Hmatorjuntarykmentti 12/2002 patteriston komentaja, Panssariprikaati 1/2003-8/2003 llmatorjunnan tarkastaja. Pääesikunta 9/2003-8/2006 puolustusvoimien koulutuspääl likka, 9/2006- Pääesikunta 9/2008 johtaja, Reserviupseerikoulu 10/ /2010 T Kaalista Ilpo ei Nousiainen kasvatustieteen maisteri Ruotsin maajohtajg 2005-, varajohtaja Ja luokanopettaja, Koski TL Puh fim. (1992) Masku Oy 19S luokanopettajan opinnot luokanopettaja, Alastaron kunta rehtorin sijaisuus, Lappi maantieteen vanhempi 2000 lehtori FK-tutkinnon rehtorin sijaisuus; Pöytyä 2001 mukaisesti 55 ov. (1S98) yhteiskoulun ma. rehtori. Nokia opetushadlnnon ammattikasvatushallinnon Ja oppimisympäristöjen pedagoginen taloushallinnon tutkinto suunnittelija, Kinnarps 2005 (1998) finanssledustaja, Tapiola lisensiaattikuulustelu kasvatustiede (1998) Heikka Tiina 1978 ei ilm. hallintotieteiden kandidaatti vs. hallintojohtaja 1/2013- hahfntopssihkkä, Nurmijärven kunta 8/ Puh. (2009 ja maisteri (2010) edell., Myrskylän kunta sivktystoimiafa/hallinto- ja talouspa Ivelut 1/ realiteettiterapian taloussuunnittelija vs,. Nurmijärven kunta 11/2009 Perunut sertifikaatti/rtc, The William talouskeskus -7/2011 hakemuksensa Gbsser institute (1/2006- hallintopäällikkö vs.. Nurmijärven kunta 3-8/ /2007) ympäristötoimtala/hsllinto-ja markkinointiviestinnän talouspalvelut * annmattltutkinto, Amiedu hallintosihteeri vs.. Nurmijärven kunta 2/2008- ( ) l keskushallinto/kunta kanslia 3/2009 drasmakasvatuksen yliopistoharjotttelija, 6-9/2007 aineopinnot (38,5 ov.), Kil pa i! uvirasto/kil pail unedistämistyör/hmä Jyväskylän avoin yliopisto projektltiedottaja ja osa-aikainen 1/2005- ( ).* projektityöntekljä -tiedottaja 12/2006 lehti-ja radiotyö. Lahden J MyHyhoitoyhdistys ry kansanopisto. draamaohjaaja, Orimattilan 2004 (1997.1&98] J kansalaisopisto 1-6/2005 '. 1 toimittaja, Päijät-Hämeen Media oy s HoIlola-Nastola 9/2003- f k toimittaja, Nastola-l&hti 12/2003 (?) : toimittaja, Orimattilan sanomat 2/20DO- >. 4 3/2003 <. L s. '4 CJ.> 11/1999 K, kesätoimittaja, Loviisan sanomat 9/1998- t>- 1V1998

10 *, 2 Heikkilä Aleksi 1979 Hyvinkää hallintotieteiden kandidaatti allintojohtaja 8/2010-edell-, allintojohtaja, Uuraisten kunta 11/2008 Puh. ja maisteri 2008 Hausjärven kunta 7/ kauppa-ja oikeustieteellisia osallistunut hankintaprosessien 8- lisäopirtoja (2011-) lcehittämlsflcn Ja kunnallisvaalien 10/2008 Opetushallinnon tutkinto ärjestämiseen. Riihimäen kaupunki (2103) oma yritystoiminta, mm. wwwuunnitteluja alan konsultointi Härkönen 1968 Helsinki diplomi-insinööri <v.?) ivutoiminen yrittäjä 2000-, projektipäällikkö, CarelNet Oy Jarmo Juliani yrityshautomovetäjien M.rfos / koulutus Bator Sctiool (1999- rltyskehfttäjä/toimltusjohtaja rityshautomonjohtaja, tnnoparkoy 2006 Otto projektipäällikkö, Lappeenrannan 2004 ei-julk.) 2000) 2D12.', Vihdin kunta ekn.yo. Z008 nimftusjohtaja, MW-Kehitys Oy 200S xiimitusjohtaja, Yrl<e KiinteJstÖt Oy kehitysjohtaja-toimitusjohtaja/j a navalo Oy 2032 iiketoimintajohtajs, Kotinnki Oy 201Z hallituksen jäsenyyksiä Inkinen Jari 1964 Piikkiä kauppatieteiden maisteri ei ilmene hakemuksesta ostopääliikkä. Nokia Corporation pllh.05038s (2013) Manager, prajektimateriaa!it. Saksa koneautomaatioinsinööri 2001 (1989) ostopääilikkö, komponentit Materia! Leader, projektimateriaalit opettaja, Etelä-Karjalan amm.a tk. koulutuskeskus 1994 yläasteen lehtori, Imatran kaupunki myynti-inslnööri, Raute Woad tietopa! velupäälli kko, Company Line Finland 1990 l ei ilmene hakemuksesta Puolustusvoimat: Kauppinen 1957 To?va k ka upseerin vlrkatutkinto opetusupseeri 2/1978- Markku (2006) 5/1986 puh alempi virkatutkinto )1980) yksikön päällikkö 5/ /19B8 5/1989-7/1591 houlutustolmiston toimisto upseeri S/1991-9/1991 kouluturtoimiston päällikkö 9/1S91-1/1932 buoltoupseeri 7/ /1S92, S/ /1993 teknisen toimiston päällikkö 10/1994-5/1995 kuljetuskomppanian päähikko 6/ / /1995- hallintopäällikköjä laatupäällikkö (ovo} 12/2002, 12/20&3- sivii ilyhteistyöpäälli kko 11/ / /2003 huoltopaälilkkä 11/ /2007 hallintopäällikkö 12/ /2007 toiminnan ja resurssien suunnittelusektorin 01/2008- johtaja 5/2008 vanhempi osastoesiupsfleri 5-8/2008 siviiliyhteistyopäädikkö B/2008- ma? voimien kuljötusupseeri 3/Z009 3/2003- huoltopalvelu* ja lääklntähuohosektorin 1/2010 Johtaja 2/2010-9/2012 projektipäällikkö Reifer Oy 5-8/2013

11 s.k 3 * Laaksonen ei Furfcu ei laatupäältikkö S/2011-edell., käyttpsällikkö Ja teknisen toimikunnan 9/2003- Raimo ilm. (kauppatieteen yo. (2010-), Turun seudun puhdistamo Oy, sihteeri, Turun seudun puhdistamo Oy 8/2011 Puh. maist. tutkinto keväällä 2014) hallituksen puheenjotitaja käyttöpsällikkö ja teknisen toimikunnan 8/ koneenrakennusinsinäöri 8/2012-edell., Credit! us Oy sihteeri, Turun vesilhkelaitos 11/2008 (1982) tuotepääliikkö, Dr. Langen 9/ koneenraken nuste knikko vesianalyysi laitteet, Hyxo Oy 7/2000 [1977} projektr-msinööri, ulkomaiset operaatiot, 3/1993- Vesi-Hydro Oy 9/1998 aluemyyntfpsäilikkö/ Vesi- ja 11/1996- kaasuin ittauftset, Xontram Oy 3/1998 toimitusjohtaja, Spektromess Oy 11/1937- U/1996 suunnittelu insinööri. Insinööritoimisto 10/1984- Vartiainen Ky 11/1987 Lehto Olli- 195S Nastola ei tietoja ei ilmoitettu pääosin yrityselämän palveluksessa ja Pekka laskentamerkonomi, johdon yrittäjsnä, Viimeksi Nastolan kunnan Puh. assistentti- ko u l ut uso hje fm B, palveluksessa hallinto-ja tietojenkäsittelyn toimistopalveluissa (hakemuksessa ei ote ammattitutkinto Ja www- ilmoitettu tarkempia tietoja) ohjelmointi (hakemuksessa et ilmpitettu tarkempia tietoja) Lindeman Ari et Kouvola kauppatieteiden maisteri, tiimivastaava (johtaminen Ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy; 8/2011- Puh. ilm. kv. hallinto (1993) yrittäjyys) 4/2013-edell., osasmisatapääldkkö, liiketalous 3/ Master of Arts -opinnot Kymenlsakson koulutusohelmavastaava, Master's ei-julk.) (fflosofia), ulkom ammattikorkeakoulu Degree Programme in [ntemstional 2012 Masterof Science -ohjelma Business Management Ja -kokeet, ulkom. (1990- yritysjohtamisen erikoistumisopintojen 1991} johtaja Certfficate in European KKA:n laatuauditolnti. vastuu erillisen 2007 Business Management/ kohteen - ylempi smk osalta, laatulemna ulkom. (1991) master school-konseptin kehittäminen 2012 ammatillisen opettajan Työryhmät: pätevyys (2006) sisäisen hallituksen JSse n 6/10-7/ Enneagram Professional lehtorina opetusala: strateginen 2013 Tralning Program, ulkom. johtaminen, henkifostojohtaminen, (1998) eslmiestyö, konsultointi, tutkimus-ia organjsaatiokonsutttikoulutus kehittämismeneielmät,ammatcietiikkaja (1995) liike-elämän etiikka projektipäällikkö EU-rahoitteisessa Wicked Problems-hankkeessa Instructor, Ethics and Business Teaching Assistant, Professor fioy Weatherford. Professional Ethics 2013 liikkeenjohdon konsultti, EV kehitysyhtiöf/konsultointi Eero 2003 Voutilainen Oy /1995-7/2000

12 << l. 4 Majanen 1988 Helsinki hahintotieteiden maisten tietoja ei ole itmaitettu Ijaisopettaja, Espoon kaupunki Tommi 2013} irtkimusavustaja., Itä-Suomen 8/2011- puh hallintotieteiden kandidaatti ) liopisto. Oikeustieteen laitos 9/2011 myynti- ja :orkeakouluharjoittelu, 6/2012- markkinointi koulutus, ilpailuvirasto 9/2012 Trainers House 6rowth markkinoija, Tralners House Oyj 4/2011- Academy (2012) 12/2011, 9/2012-6/2013 s. kaupunginjohtaja, Heinolat \yl,vj Malin Sinikka 1957 Heinola hallintotieteiden kandidaatti va. hallinto-ja a maisterin arvo (1981) kehitysjohtaja, Heinolan aupunkl HTT-kouiutusohjelma (1997] kaupunki Z012- henkilöstöjohtaja (vlrkavap.), Heinolan kaupunki cunnanjohtaja, Vpäjan kunta / s. halltntopäällikkö, Hämeen liitto 4 kk/2001 y a. rahoituspäällikkö, Janakkaian 4 kk/1999- ; unta 2000 kunnansihteeri ja hallintojohtaja; uuioksen kunta talous- Ja suunnittelusihteeri v<ärkölän kunta tilapäinen tutkija. Lahden kaupunkisuunnitteluvirasto Metsä ne n 1962 Lahti diplomi-insinööri (1988) toimitusjohtaja ja työmaainsinööri, rakennuskunta rakentamistalous, yrittäjä, HM Yhtiöt Haka Harri johtaminen Ja hallinto Qyysäiliöhepo0y2010- rakon nuttajatelitavät, YlT-Yhtyma Oy SB rakennustekniikka) asennuspäällikkö, AW Liljeberg Oy S9 proiekthinsinäöri,tvömaapäällikkö, työmaainsinööri, Lemminkäinen Oy, Kenia ja Uberia toimistoinsinööri, Lujatalo Oy projektipsallikkö, Makro Sasmo Oy rakennuspäätlikkö, Suunnitte) ukeskus ov yritysosaston johtaja. Kauppa-ja teollisuusministeriö, Hämeen ELV toimitusjohtaia, Hämeen kauppakamari yrityspankista vastaava pankinjohtaja ja pankin joryn Jäsen, Päijät-Hämeen Osuuspankki Mäkelä Matti ei Varkaus tietoja ei ilmoitettu tietoja ei ilmoitettu tietoja ei ilmoitettu Puh.- ilm. Mäntykangas 1956 Ivalo ei tietoja ei jlmotettlt tuntiopettaja suto-osastolla, L Ensio kuljetusajoneuvotekniikka Jo ki laaksojen AMK-insinööri (2009) koulutuskufitayhtymä/nao näyttötutkintomestari (2012) kouluttaja, profure Oy 8/2008- Log/maa rakennus 5/2010 tuntiopettaja. Lapin ammattiopisto 4/2005-8/2007 maanrakennusatan kouluttaja, 4/1999- Rovaniemen ammatillinen 8/2004 aikuiskoulutuskeskus kiinteistönhuolto-yrittäjä/ T:mi 9/1995-1/1997 N ivata Maija 1986 Lahti hallintotieteiden maisteri hallintosihteeri/va. hallinnan harjoittelu, JIK Puh (2013) hallintosihteeri, peruspalveluiiikelaitoskuntayhtyma 3369 hallintotieteiden kandidaatti Mäntsälän kunta toimistosihteeri-lähetti/hammas , (ZOIZ) Sampo Oy palvelumyyjä, Fixi Oy 2010 Pasi la Petteri 1963 Helsinki kauppatieteiden maisteri konsultin roolissa puh, (1990) viimeiset kuusi vuotta 7400 tätä ennen tinanssisetrtorilla yritysja vsttyispankin tehtävissä 12 vuotta

13 \ 1 5 Reiman Pekka 1958 Hartda diplomf-insinääri projektipa al ti k ko toimitusjohtaja/konsuttti, Ponera Oy Puh. (metallioppi) (1984) edeli,, Miset Oy (Mikkelin projektipäällikkö, PKT-säätiö seudun elmkemdyhtiö) teknologjapalvelupäähikrs, Seinäjoen kdupunki/tekniltinen oppilaitos toimitusjohtaja/konsultti, Tekno- Reiman Oy kehityspäähikkö, Mekpal Oy Kuusiokehitys hitsausinstnööri, httsausverstaan päällikkö, W3rt5llä Diese) Oy tutkija, VTT, Meta H i la boratorio/konepajan Tuotantotekniikan laboratorio Rönnholm 1970 Naantali varatuomari (2001) yhtiblakjmieszuls- litkelaltoslakimies, Turun kaupunk Riku oikeustieteen kandidaatti fturun Seudun sotilaslakfmies PuotustusvDimat (OTM) (2000) Kuntstekn iikka Oy lakimies/turun kaupunki HHJ-tutkinto2012 (Kuntec) lakimies, NalescOy 200Sasianajajatutkinto (2006) tuntiopettaja, Turun amk digitaalisen medignja lakimies, Naleko Oy immateriaalioikeuden lakimies, Deltamarin Oy 2G koulutusohjelma ( ) notaari, Turun käräjäoikeus tietojärjestelmätieteen opinnot (2002-) yhtiö lakimies Suostumuksen antaneet; Kantola Heikki hallinto-ja talousjohtaja (aik. hallintojohlaja), Iitin kunta, alkaen

14 ; K m r* o fl o o e ö 'o Ch -1 u.s rt. -i t!sl Si i o t".'.'s >. 1~' o li s? u.2 ' p* <''< * OT f o -SS 3 <t?k m w\ rs 13 gll m w T-.a fi * - *E?» i~ u 'r-s & -o s G - KJ p <» l.i.1 &. s ä Sl m <3 ä 11 s?? ä ft.tt al s -( ad R Md *1 > ja g A Q s -*s l'm i o S:5 tt> (S s E Sa & o M o? =1 d *:s> w <n *sh' n o 5 's 6 T? u e o '-+,* t. «'.» s äs s s.e3 c; w-» A ä * fl ai v> '3-3 o u =T> * lf 1> s 1.1?i A a r.ii R w u 1 s r-a.-; rx.f.s. i i " & w e? ui :m / H -s Q. g >.3? o s M 's ali t-ii?. **.*.? > " g M. 9 i >. s p; "3 stä Sl III?t <d n u u *Sl y & f- & -/ fi > -s 's G = Ai i&fl S! III o ff l ia! s r-l s '.Q -=a o to A & fi -.*? Q &, A! 3 p; <d :' o t& u i i s.i? s. '3'5 o 8 T-t Q (M :0 ö tn R s isra & ffi.g c, a..s B. rf.cs?s f l i lliuie l rt +? ö to O) u sj e rt e< 's 'o *"f -l *. -t..o s *>"< <d 1 s?" [3..ä *T-< o " ö.2 g o <" ä S M s & 1*-< vi ä? & 4 s t-f S.t ;- M i» 3 Ta 3 -l f 3 <i o,»-d "i c iis r ȫ l'!11 s -3 u n-"t " ra y * u 1-t " - l ;- o s. 3 1-* o g m > G 1 -*-sm *5* e g 3 ua h C3 ta o ö z> < (.5 3 *. cd ä o &. c t o V. S =rt s 1.C3 :. s M n 13 > a»*t T-l l.1.s V. < r.r,>.f n ä *-1 uyi:s S a s c «' w <B u p 1-1 u u rt tt> >. Q "s > 0 ai ±3 '» o E e c <r"< - ṡ f r '0 u s ö D li il HilH T~+ n. rä '. i 1 -s»-1 5 s va 13 p l {-' Tt s o -*. l-a I-' ss: "d J*-n' O).G > "3 g rt l u c u aa u o. u s CQ & ' T"l 3*3 II WS -1 ö <4.s > o {- 9 c? ws 'Q 'a < S M * E-g- sl S c ci i sl c C. S ä 'c ä o & g " y n to co.t? fc r-- c u -3 c i? ö u s <n.iu.a.?? 2 c t t-3 w E t.5 M >! f3 *T-I o <a ö m C03 "7 E o, fc> PL. k"! &< f! v -1 u c 1 1 KB -l M s.. * m Q trf o M ; T * J=! -fr5 u u f- A "3-5 C a -» ö d> f ~a. t.c g 3 «f S*f =3 t <5 o Vl fc. illrp u to p.4- ;> fi f> s» >? SP w "? -p a u T- Ct? 3 ai > o -*-* f Ed Q t- o.is la ai pt -> *»»j «d B) CT t2? t3 t5'a,.?-?i, f <-* cd E3 *p + o.a a s. -h-t u A o ö ;>; S"! s. rt o vl o s *;-.!" i 1"1 > E? 1L-t o '*-' s A; H «l to. u -.ä 3 T*? J*"f Q f- '~r> s. * ä i3 i r ä 1-1 (t ä < Pl s t c=s tt 3 ai fl> M o-, w r'1 iti L r*;»s :ea >.* c 3 w -(! w >0 :n» pt >-r - cd.*-j =2 ä c ä Si «? s V.- Q.s.i: ta -> S (M I-t < 'B o» m ; o ö? j-1'1..';ia * 1 h cx> Q o g ia u tu B.Sf Xi o p- r..<-> r» <u e «i <y c: G >-'.5 M «f <u c? rt <u rt <u > a a.s, 5 <y. a o ö M * t o :es s Si SS sä. sh 0 'Q 5> 'ie '-) a l? <u.ä o * y > & 'fo\ * ia A S3 B, o\. c; c <l>».-5 w a es» "i l-s <s.*-t c u " M <u gts <r 1= E5 sa-i-a c v-p <1 '»'. V,1 -d <-1 ;fc.. U :,Q t~~ f -s.s & : - löl *h o ' r, ;/!> <*-A *4 l im II 's ;. S*n"., -tj '.»t.*-> ai s < <d.v- w <-i IA * fc :sd B -ä d. 1 Ä ;? v> *:* <u G.sis,* *~! -ä G M ' "i!3 vs JS o & ö i 1 cä * *l s ä rt.*-> t> +-' ".SI?3 c<? <a e : 1 ' ee 8E> M cd &< :?3 '?> ss cä >. 2- : Q» s Q rt ö u?=t Ir ö ö cc +d cd -d <u Q *s - i» c<? <i> c? :cd - ± > :CTt # '-».fi. * i c. s >1 rt m < s 31Ä.il II g ä en ää s-ss»n << dl. mt a> >.?3!? o. * < s? ö ->.s t Ki T

15 Iitin kunta Muistio 6/2013 Iitin kunta Muistio 6/ / / /01,01.04/ Kunnanvaltuusto päätti viran kelpoisuusehdoiksi seuraavaa: vähintään kurmahistutkinto tai soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. KunnanhaUitus päätti vuran vaalia valmistelevan työryhmän asettamisesta ja nimesi ryhmään kunnanvaltuuston puheenjohtajan, kutmanliallituksen puheenjohlajanja ktumanhallltuksen L varapuheenjohtajan sekä valtuustoryhmien puheenjohteyat keskustan, sosialidemokraattien, perussuomalaistenja sitoutumattomien valtuustoryhmistä. Päätöksestä on vireillä valitus hallm.to-oikeudessa. Ensimmäisessä äänestyksessä Sinikka Malinille annettiin 4 ääntä ja Riku Rönnholmille 3 ääntä. Toisessa äänestyksessä Riku Rönnholmille annettiin 4 ääntä ja Aleiksi Heikkilälle 3 ääntä, Puheenjohtaja totesi työryhmän päättäneen ehdottaa äänin 4-3, että kunnanjolitajan virkaan valitaan Sinikka Malm ja hänen kieltäytymisensä varalle Riku Römiholm. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täytässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virka julistettim haettavaksi 18.10,2013 klo 15 mennessä ja hakuilmoitds julkaistiin ilmoitustaululla, kunnan verkkosivuilla, litinseudussa, Helsmgin Sanomissa, Kouvolan AUekirjoitukset Sanomissa, Elelä-Suomen Sanomissa.jaKuntalehdessä sekä moi.fi jakun.tarekry.fi - 0 G palveluissa. Määräaikaan mennessä jätettiin kahdeksan (8) hakemusta. Hakemusten kko Salonen J Itkänen Esa Lehtinen vähäisiin määrän johdosta valintaa valmisteleva työryhmä päätti Jatkaa puheenjohtaja varapuheenjohtaja halcualkaal8.1l,2013klo 15 saakka. Ilmoitukset julkaistiin edellä maimtuissa viestimissä ja lisäksi oikotie.fi- palvelussa. Jatkettuun määräaikaan mennessä jätettiin { uusia hakemuksia 11 kpl ja yksi suostumus. S/Ä / is-y- Merja Lonka Mea Seppäfä Hjalmar Kahanpää Valintaa valmisteleva työiyhmä päätti kutsua Laastatteluun seuraavat hakijat: Bergqvist / Heikki, Heikka Tiina, Heikkilä Aleksi, Undeman Ari, Malin Sinikka, Metsänen Harri %* jarönnholm Riku. Haastattelut toeutettiin 28, ja 29, Tiina Heikka perui../ <hakemuksensa 20,11,2013 tultuaan valituksi toiseen tehtävään. Vaalin valmistelussa ei Jnni Vilen Piqo Tuominen otettu huomioon suostumuksia. sihteeri Vaalin valmisteluun liittyen työryhmä valitsi 2,12,2013 tarjousten perusteella soveltuvuusarvioiimin Tekijäksi HRM Heikinheimo Oy:n Lahdestaja päätti, että an/iomti tehdään kolmesta hakijasta heidän suostumuksellaao; Aleksi Heikkilä, SinTkka Malin ja Riku Rönnholm. Arviointi on toteutettu viikolta 50. Kaikille valtuustoryhmitle varattiin tilaisuus haastatella työryhmän soveltuvuusarviointiin valitsemia hakijoita ja 12.12,2013 Ja kertoa valtuustoryhmän mielipide työryhmälle ennen kuin ryhmä tekee oman ehdotuksensa. Käsittely työryhmässä : Asian esittelyyn työryhmän kokouksessa osallistui sovelt-uvuusarviomtiyrityksen edustaja konsulftijohtaja Petri Heikinlieimojoka poistui kokouksesta esittelyn päätyttyä. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että keskustelun perusteella on tarpeen suorittaa äänestys ja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen: äänestys kolmen edellä mainitun hakijan kesken suoritetaan kaksivaiheisena suljetuin lipuin. Ensimmäisessä äänestyksessä lippuun kirjoitetaan kunnanjohtajan virkaan valittavaksi ehdotettavan henkilön nimi ja toisessa äänestyksessä lippuun kirjoitetaan virkaan valittavan kieltäytymisen varalle ehdotettavan henkilön nimi. l f

Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213. Kunnanvaltuusto 09.12.2014. Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37. Kunnantalo, valtuustosali.

Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213. Kunnanvaltuusto 09.12.2014. Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37. Kunnantalo, valtuustosali. Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213 Kunnanvaltuusto 09.12.2014 Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 13.8.2014 Sovituksenkirkossa pitämän kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 15.8.2014-29.8.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 1/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-11.20 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.10.2013 klo 13.00 13.30 Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Muut asiat; ei julkinen asia... 2 2 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kokoukset, pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 1/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 14.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 19.1.2015 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman valinta

HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman valinta MUISTIO Taisto Ahvenainen elokuu 2008 Heikki Harjula Mika Paavilainen Suomen Kuntaliitto HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman

Lisätiedot

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2014 49 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 10.37 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Alestalo Riitta kunnanvaltuuston 2.

Muut saapuvilla olleet Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Alestalo Riitta kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 6/2015 197 Kunnanhallitus 13.04.2015 Aika Maanantai 13.04.2015 klo 17:30-19:15 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Salonen Jarkko Kare

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 15.3.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 131 132 133 134 135

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot