^UA^ -.oksi ^^...^/y. L./^^/20^? y i^ /?n/y. PL u-^\pr. Hannu Suhosen valitus Iitin kunnanvaltuuston päätöksestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "^UA^ -.oksi ^^...^/y. L./^^/20^? y i^ /?n/y. PL u-^\pr. Hannu Suhosen valitus Iitin kunnanvaltuuston päätöksestä 30.12.2013 66"

Transkriptio

1 KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUS LÄHETE 365/14 ' Kauppalankatu 43 C, PL 401,45100 Kouvola Puhelin Faksi /14/2206 Sähköposti r!t \ >i r-7 / Iitin kunnanvaltuusto PL KAUSALA Hannu Suhosen valitus Iitin kunnanvaltuuston päätöksestä LAUSUNTO JA ASIAKIRJAT f.l.;..l c 1 n t! - 'T l ut Hall into-oikeus pyytää oheisen valituksen johdosta l) antamaan lausunnon * L.//20? y i /?n/y Vrwf* -.oksi.../y. n «' 2) liittämään asiakirjoihin valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat../,20 L TW"?-r.w-."M,20 PL u-\pr Samalla pyydetään ilmoittamaan virkaan valitun Riku Rönnholmin yhteystiedot hallinto-oikeuden kuulemista varten. m-ft Kaikki tämän lähetteen liitteet sekä edellä pyydetyt asiakirjat on palautettava viimeistään % / UA Justiina Vaittinen.f notaari - /fa c Puhelujen hintatiedot: aikuisiin numeroihin soitettaessa puheluista peritään vain soittajan oman operaattorin sopimuksen mukainen paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. LIITTEET - valitusasiakirjat

2 \. QOW1 /m > Kumianvaltuutettu Hannu Suhonen Marjokankaantie KAUSALA. OLÄ HALLINTO -OIKfcu-',/ sn/ M SyM.) KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA: Valitus ja täytäntöönpanokielto f* PAATOS, JOHON HAETAAN MUUTOSTA: Iitin kunnanvaltuuston kumianjohtajan viran vaalista pöytäkirjan 66 :n kohdalla tekemä päätös <* MILTÄ OSIN VALITETAAN JA MUUUTOS VAATIMUS: A) Valitus koskee koko päätöstä valmisteluilleen B) Vaadin kunnioittavasti, että Kouvolan hallinto-oikeus kumoaa Iitin kunnanvaltuuston :n kohdalla toimittaman kunnanjohtajan viran vaalin ja palauttaa asian uuteen valmisteluun siinä lailliset! meneteltäväksi sekä määrää, että kunnanvltuuston tulee toimittaa uusi kunnanjohtajan viran vaali siten, että vaalissa valituksi tullut täyttää Iitin kunnanvaltuuston kunnanjohtajan viran kelpoisuusehdoiksi asettamat vaatimukset niin tutkinnon kuin hyvän kunnallishallintoon perehtyneisyyden osalta. JOHDANTO Iitin kunta on tullut tunnetuksi poikkeuksellisena paikallishallintoalueena. Iittiin on muodostettu varsin epädemokraattinen, poliittista syrjintää toteuttava hallinnollinen toimintakulttuuri. Siihen kuuluu tasa-arvo, yhdenvertaisuus-ja kunnallislakienjopa tahallinen rikkominen. Vuosia jatkunut pienten poliittisten ryhmien syrjiminen siten, että heitä ei haluta kuulla, heille ei myönnetä edustuspaikkoja lauta- eikä toimikuntiin sekä halutaan estää heidän näkemystensä esillepääsy. Ainoaksi mielipiteiden esilletuontiväyläksi on noussut valitusteitse tapahtuvat kunnallisvalitukset hallinto-oikeuteen. PERUSTELUT l. Virheet valmistelussa 1.1 Kunnanhallitus päätti viran vaalia valmistelevan työryhmän asettamisesta ja nimesi työryhmään kunnanvaltuuston puheenjohtajan, kunnanhallituksen puheenjohtajan j a kunnanhallituksen l. varapuheenjohtajan sekä valtuustoryhmien puheenjohtajat keskustan, sosiaalidemokraattien, pemssuomalaistenja sitoutumattomien valtuustoryhmistä.

3 * \ Kunnanvaltuuston pj on sosiaalidemokraatti, kunnanhallituksen pj keskustalainen ja kunnanhallituksen l. vpj kokoomuslainen. Siis kaikista muista Iitin kunnanvaltuustossa istuvista ryhmistä oli vähintään yksi edustaja vahntatyöryhmässä paitsi vasemmistoliitosta ei yhtään edustajaa. Tämä on varsin räikeä konkreettinen näyttö syrjinnästäja yhdenvertaisuuslain vastaisesta menettelystä. Siinä rikottiin yhdenvertaisuuslain 6 :n syrjintäkieltoa, kaikkia kolmea kohtaa, asettamalla yksi ryhmä poliittisen vakaumuksen pemsteella syrjittyyn, epäsuotuisaan ja epäedulliseen asemaan verrattuna muihin poliittisiin suuntavaihtoehtoihin. Ensimmäinen hakukierros päättyi klo 15. Vasemmistoliiton valtuutettuna minä menin pyytämään tietoa / hakijoista koottua yhdistelmää. Sitä ei annettu perusteluna, että puheenjohtaja on kieltänyt. Sama toistui jatketun hakuajan päättyessä klo 15. Ensimmäinen vasemmistoliitolle tullut paperi oli postitettu hakemusten yhdistelmä ja hakuilmoitus, Samat paperit tuli kunnanhallituksen 16.12,2013 listan yhteydessä. Valintatyoryhmaolijo valinnut soveltuvuusarvioinnin tekijäksi HRM Heikinheimo Oy:n Lahdesta sekä päättänyt, että arviointi tehdään kolmesta hakijasta: Aleksi Heikkilä, Sinikka Malin ja Riku Rönnhohn. Vasemmistoliiton valtuutettuna valitin em. työryhmän nimeämisestä Kouvolan hallinto-oikeuteen, mutta valitustani ei valmistelua koskevana tutkittu. Päätös annettu? , päätös n:o 13/0449/1. Soveltuvuustestien tulokset annettiin vain työryhmän jäsenille, eikä kunnanvaltuutetuille lainkaan, vaikka ne kustannettiin verovaroilla. Tietojen salaaminen tavalla, jossa vasemmistoliiton valtuutettu ei välillisestikään (työryhmän jäsenten mahdollisesti kertomana) voinut saada tietoa on tärkeää syrjintää ja tietojen salaamista vasemmistoliiton valtuustoryhmältä. Samoin hakuasiakirjoja ei annettu vasemmistoliiton ryhmälle. Vasemmistoliittoja sen valtuustoryhmä eivät päässeet vaikuttamaan siihen, ketä valittiin soveltuvuustestiin. Lainkohta, oikeus vaikuttaa ja tulla kuulluksi, ei toteutunut. ; 1.2 Työryhmän toiminnassa tapahtui virhe haastateltuja hakijoita priorisoitaessa. Valtuuston kokouskutsun liitteenä oli kolme liitettä, l) yhdistelmä kunnanjohtajan virkaa hakeneista (luottamuksellinen)( lähetetty myös 5.12.) 2) hakuilmoitus (lähetetty myös 5.12.) 3) muistio/16, kunnanjohtajan viran täytön vaalia valmistelevan työryhnän kokouksesta. Viimeksi mainitusta muistiosta ilmenee, että työryhmä toimitti kolmen soveltuvuustestiin kutsutun hakijan kesken kaksivaiheisen suljetuin lipuin tapahtuneen äänestyksen. Kunnanjohtajan viran vaalissa tulee sovellettavaksi kuntalain 24 ja 60. Teoksessa: Kuntalaki - tausta ja tulkinnat, Heikki Harjula ja Kari Prättälä, Hki Vaali: "Vaali on henki lövalinta. Vaali on kysymyksessä vasta, kun tehdään henkilön lopullinen valinta. Kunnallishallinnossa tällä on merkitystä, kun päätöksentekoprosessi on usein moniportainen. Jos henkilön valinta kuuluu valtuustolle, kunnanhallituksen ehdotuksesta valtuustolle päätetään äänestämällä eikä vaalilla. Ehdotuksesta valtuustolle ei voida päättää esimerkiksi suljetuin lipuin." Äänestyksestä säädetään

4 l A M kuntalain 59 :ssä. 2. momentin makaan äänestys toimitetaan avoimesti (Harjula - Prättälä: "Äänestys on aina toimitettava avoimesti.") Valmistelevaa työryhmää koskee samat menettelytapasäännökset kuin kunnanhauitusta.snskuimanjohtajanviranvaaliavalmistelevantyoryhmanl tekemä päätös on syntynyt virheellistä menettelytapaa noudattaen. Kunnanhallituksen ehdotuksessa valtuustolle todetaan:" Kunnanhallitus esittää valtuustolle tiedoksi asettamansa vaalin valmistelutyöryhmän ehdotuksen" (erittäin huonoa suomenkieltä). Valmistelutyöryhmän päätöksellä on selvästikin merkitystä koko prosessissa, koska kunnanhallitus esittää sen edelleen valtuustolle ikään kuin omana esityksenään. Erityisesti on huomattava, että työryhmän päätös syntyi virheellisessäjärjestyksessäja toiseksi työryhmä oli rajannut "äänestykseen" Qoka toimitettiin kuin vaali) vain kolme soveltuvuustesthn kutsuttua (Heikkilä, Malin, Rörmholm), vaikka prosessissa olisi kaikkien hakijoiden ja suostumuksenantajan pitänyt olla mukana. 1.3 Edellä mainitun työryhmän muistiosta ihnenee, että työryhmän toimeksiannosta HRM Heikinheimo Oy on tehnyt kolmesta hakijasta (Heikkilä, Malin, Rönnholm) soveltuvuusarvioinnin. Tämä Iitin kunnalle maksusta tehty asiakirja ei ollut valinnasta vaalilla päättävien Iitin kmmanvaltuutettujen käytettävissä. Valtuuston kokouksessa valtuutettu Hjalmar Kahanpää (valmitelutyöryhmän Jäsen) viittasi ko. kolmesta hakijasta tehtyyn soveltuvuustutkimuslausuntoonja kertoi, että profiileina annettu arvio antoi selvästi parhaat numerot Aleksi Heikkilälle. Korostan edelleen, että konsulttiyhtiö Heikinheimolta tilattu soveltuvuustutkimuslausunto tuloksineen ei ollut valtuutettujen käytettävissä. Haastattelujen johtopäätökset sekä soveltuvuustestien salassa pidettävät tulokset (mm. henkilöarvio) tulee olla vaalin toimittavan viranomaisen käytettävissä (Helsingin HaO /06/0835/2, KHO /1151, ei muutosta). Katson, että myös hakijoiden kirjalliset hakemukset samoin kuin suostumus olisi pitänyt olla valtuutettujen käytettävissä. Valtuuston päätös antaa sellaisen vaikutelman, että vaaliin vaikuttivat muut tekijät kuin pemstuslain 125 :n 2. mom. mukaiset yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin, jotka ovat: taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. 2. Vaalissa valituksi tullut Riku Rönnholm ei täytä valtuuston itsensä asettamien kelpoisuusehtojen kohtaa: "hyvä perehtyneisyys kumiallishallmtooti". ff Luottamuksellisena" valtuustolle toimitetista hakijoiden yhdistelmästä huomataan, että Riku Rönnholm täyttää tutkinnon vaatimuksen, mutta hänellä ei ole lainkaan perehtyneisyyttä kunnallishallintoon, puhumattakaan hyvästä perehtyneisyydetä, joka oli kelpoisuusehtona. Rönnholm on valmistunut oikeustieteen kandidaatiksi v. 2000, auskultoinut Turun käräjäoikeudessa v saadakseen varatuomarin arvon. Hän on ollut Delta Marin Oy:n lakimiehenä v Rönnholm on harjoittanut pienimuotoista lakiasiaintoimistoaan nimillä Naleko Oy ja Nalex Oy edelleen sekä ollut

5 samaan aikaan tuntiopettajana Turun amk:ssa. Sotilaslakmiiehenä Turun kaupungin ja sen liikelaitos-ja yhtiölakimiehenä (Turun seudun Kuntatekniikka Oy, Kuntec) , ja edelleen. Toimenkuvat ovat olleet hyvin samantapaiset näissä kolmessa viimeisessä tehtävässä, siis yhtiöjuridiikkaa. Rönnholmilla ei ole minkäänlaista kokemusta kunnallishallinnosta, sen enempää virkamiehenä kuin kunnallisena luottamusmiehenäkään. TÄYTANTOÖNPANOKIELTO Pyydän kohteliaimmin, että Kouvolan hallinto-oikeus määrää tässä asiassa täytäntöönpanoiäellon Iitin kunnanvaltuuston päätöksen osalta. Perustelu: Uskon vakaasti, että valitukseni on erittäin perusteltuja valtuuston päätös syntynyt lainvastaisesti. OIKEUDENKÄYNTIKULUJEN KORVAAMISTA KOSKEVA VAATIMUS Vaadin, että Iitin kunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikuluni tässä asiassa 600 eurolla laillisine korkoineen / l kk ratkaisun antamisesta. o Iitissä, päivänä tammikuuta '-> l y / / Hannu Suhonen Kunnanvaltuutettu Iitti -\ ; Liitteet: - Päätös, josta valitetaan / ote pöytäkirjasta Kunnanvaltuuston kokouskutsun liitteenä toimitettu oheismateriaali: Yhdistelmä hakemukista, viranhakuilmoitus ja työryhmän ehdotus (Ilmenee myös ptk:n otteesta)

6 </ Iitin kunta Ote pöytäkirjasta \ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanjohtajan viran vaali 234/ /2013 aca KoHAÖ u,- Kunnanhallitus j Kunnanjohtaja Pentti Toivanen on ilmoittanut kirjeellään siirtyvänsä eläkkeelle lukien. Kuntalain 24 :n mukaan kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnanjohtaja (tai pormestari). Kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi. Kunnan hallintosäännön 33 :n mukaan kunnanjohtajan valinnasta päättää valtuusto. Koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa palvelussuhteeseen. Hallintosäännön 39 :n mukaan viran ja päätoimisen vakinaisen toimen julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija tai työntekijä avoinna olevaan virkaan tai toimeen. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus. Virkaa tai tointa täytettäessä valinnan suorittava viranomainen päättää viranhaltijan tai työntekijän palkkauksesta hankittuaan asiasta palkka-asiamiehen lausunnon. Valtuuston valitseman viranhaltijan palkkauksesta päättää kuitenkin kunnanhallitus. Kunnanvaltuusto päätti viran kelpoisuusehdoiksi seuraavaa: vähintään kunnallistutkinto tai soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Kunnanhallitus päätti viran vaalia valmistelevan työryhmän asettamisesta ja nimesi ryhmään kunnanvaltuuston puheenjohtajan ; kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanhallituksen l. varapuheenjohtajan sekä valtuustoryhmien puheenjohtajat keskustan ; sosialidemokraattien, perussuomalaistenja sitoutumattomien valtuustoryhmistä. Päätöksestä on vireillä valitus hallinto-oikeudessa..v Virka julistettiin haettavaksi klo 15 mennessä ja hakuilmoitus julkaistiin ilmoitustaululla, kunnan verkko sivuilla, litinseudussa, Helsingin Sanomissa, Kouvolan Sanomissa, Etelä-Suomen Sanomissaja Kuntalehdessä sekä mol.fija kuntarekry.fi -palveluissa. Määräaikaan mennessä jätettiin kahdeksan (8) hakemusta. Hakemusten vähäisen määrän johdosta valintaa valmisteleva työryhmä päätti jatkaa hakuaikaa klo 15 saakka. Ilmoitukset julkaistiin edellä mainituissa viestimissäja lisäksi oikotie.fi- palvelussa. Jatkettuun määräaikaan mennessä jätettiin uusia hakemuksia 11 kpl ja yksi suostumus.

7 t Iitin kunta Ote pöytäkirjasta \ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 66 Yhdistelmä hakemuksista, viranhakuilmoitusja työryhmän ehdotus ovat esityslistan oheismateriaalina. Ehdotus Kunnanhallitus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto suorittaa ; kunnanjohtajan viran vaalin hakijoiden ja suostumuksen antaneiden joukosta sekä valitsee henkilön hänen kieltäytymisensä varalle. Kunnanhallitus esittää valtuustolle tiedoksi asettamansa vaalin valmistelutyöryhmän ehdotuksen Virkaan valitun on emien viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Päätös: Kunnanvaltuusto: Merkittiin, että kunnanhallituksen puheenjohtaja esitteli viran vaalia valmistelleen työryhmän ehdotuksen Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi valtuutettu Hannu Suhosen esityksen, että vaalia ei suoriteta rauenneen kannattamattomana. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana kunnanjohtajan virkaan on ehdotettu useaa henkilöä, joten valinnasta on suoritettava äänestys ja teki seuraavan äänestysesityksen: vaali suoritetaan suljetuin lipuin virkaan hakemuksen tai suostumuksen jättäneiden keskuudesta ja äänestyslippuun kirjoitetaan yksi nimi. Valituksi tulee henkilö Joka on saanut yli puolet.f.f annetuista äänistä. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti. Valtuusto suoritti kunnanjohtajan viran vaalin, jonka tulos ilmoitettiin valtuustolle. Vaalissa annettiin 27 äänestyslippuaja ne jakautuivat seuraavasti: Riku Rönnholm 14, Sinikka Malin 10, Aleksi Heikkilä 2 ja l hylätty. Puheenjohtaja totesi, että varatuomari Riku Röimholm on saanut äänistä enemmän kuin puolet ja on näin ollen tullut valituksi kunnanjohtajan virkaan. Puheenjohtaja tiedusteli hyväksyykö valtuusto yksimielisesti, että varalle valitaan henkilö virkaan valitun kieltäytymisen varalta. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti. Hjalmar Kahanpää esitti, että virkaan valitun kieltäytymisen varalta varalle valitaan hallintotieteen maisteri Sinikka Malin. Julistettuaan keskustelun

8 » f \ Iitin kunta Ote pöytäkirjasta Kunnanliallitus Kunnanvaltuusto MUUTOKSENHAKUOHJE; KV VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston päätöksiin, pykälät: 66 saa muutosta hakea se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusviranomainen Muutosta haetaan Kouvola hallinto-oikeudelta Kouvolan hallinto-oikeus Käyntiosoite: Kauppalankatu 43 C, Kouvola Postiosoite: PL 401,45101 Kouvola Sähköpostiosoite: Puhelinvaihde: Telekopio: Valitusaika Tiedoksisaanti Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja hakemuksen tai suostumuksen jättäneiden katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Pöytäkirja on ollut nähtävillä: Valituskirja Tiedoksiantopäivää tai sitä päivääjona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Valituskirjassa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätösjohon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutosjoka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskujan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä selvitys siitä päivästä, josta valitusaika alkaa. Omalla vastuulla valituskirjan voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä..il Tuomioistuinten ja eräiden o ikeush ali into viranomaisten suoritteista perittävästä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallintooikeudessa 90 euroa".

9 > f l \ l r f > s if*- -». -/ Ko J j-1 ~TḞ-nw u i Iitin kunta Yhdistelmä Luottamuksellinen Jl / / Hakemukset kunnanjohtajan virkaan (Kunnanvaltuuston 24, hyväksymä kelpoisuus virkaan: vähintään kunnallistutkinto tai soveltuva ylempi korkeakoulirtutkintoja hyvä perehtyneisyys kunnahishallintoon.} Hakemuksen jättäneet; Nimi Synt Kotipaikka Kelpoisuus Ammatti/nyk. tehtävä Keskeinen työkokemus viran hoidon Ajanjakso kannalta Bergqvist 57 v. ruusula upseerin virkatutkinto, Valtakunnallisen nuoremman upseerin tehtävät, 4/1980. Heihki Kadetttkoulu (1980) llmatorjuntayhdistyksen Rovaniemen llmatorjuntapatteristo 8/1989 Puh kapteenifcurssi(1985) puheenjohtaja oppilasupseerl, Sotakorkeakoulu 9/ yleisesikunta upseerin Mentorolnti 8/1989 (ei-julk.) tutkinto (1989) MaanpuolustuskorkeakouluHa Järjestelyupsceri 8/1989- ylemmän päällystön kurssi Varsinsis-Suomentimatorjuntarykmentti 8/1990 (1997] patteriston komentaja 9/1990- ylimmän johdon kurssi, Varsinals-Suomen limatorjuntarykmentt 1/1992 Pääesikunta (2005) esikunt3pää)likhö,var$jnats-suonnen 2/1992- II matorjunta rykmentti 3/1996 opettaja, Maanpuolustuskorkeatoukf 4/ /1998 osaston johtaja, Helsingin 12/1998- llmatorjuntar/kmentti 9/2000 vanhempi osastoesiupseeri, Pääesikunta 10/2000-2/2012 rykmentin komentaja. Varsina js-suomen 3/2002- Hmatorjuntarykmentti 12/2002 patteriston komentaja, Panssariprikaati 1/2003-8/2003 llmatorjunnan tarkastaja. Pääesikunta 9/2003-8/2006 puolustusvoimien koulutuspääl likka, 9/2006- Pääesikunta 9/2008 johtaja, Reserviupseerikoulu 10/ /2010 T Kaalista Ilpo ei Nousiainen kasvatustieteen maisteri Ruotsin maajohtajg 2005-, varajohtaja Ja luokanopettaja, Koski TL Puh fim. (1992) Masku Oy 19S luokanopettajan opinnot luokanopettaja, Alastaron kunta rehtorin sijaisuus, Lappi maantieteen vanhempi 2000 lehtori FK-tutkinnon rehtorin sijaisuus; Pöytyä 2001 mukaisesti 55 ov. (1S98) yhteiskoulun ma. rehtori. Nokia opetushadlnnon ammattikasvatushallinnon Ja oppimisympäristöjen pedagoginen taloushallinnon tutkinto suunnittelija, Kinnarps 2005 (1998) finanssledustaja, Tapiola lisensiaattikuulustelu kasvatustiede (1998) Heikka Tiina 1978 ei ilm. hallintotieteiden kandidaatti vs. hallintojohtaja 1/2013- hahfntopssihkkä, Nurmijärven kunta 8/ Puh. (2009 ja maisteri (2010) edell., Myrskylän kunta sivktystoimiafa/hallinto- ja talouspa Ivelut 1/ realiteettiterapian taloussuunnittelija vs,. Nurmijärven kunta 11/2009 Perunut sertifikaatti/rtc, The William talouskeskus -7/2011 hakemuksensa Gbsser institute (1/2006- hallintopäällikkö vs.. Nurmijärven kunta 3-8/ /2007) ympäristötoimtala/hsllinto-ja markkinointiviestinnän talouspalvelut * annmattltutkinto, Amiedu hallintosihteeri vs.. Nurmijärven kunta 2/2008- ( ) l keskushallinto/kunta kanslia 3/2009 drasmakasvatuksen yliopistoharjotttelija, 6-9/2007 aineopinnot (38,5 ov.), Kil pa i! uvirasto/kil pail unedistämistyör/hmä Jyväskylän avoin yliopisto projektltiedottaja ja osa-aikainen 1/2005- ( ).* projektityöntekljä -tiedottaja 12/2006 lehti-ja radiotyö. Lahden J MyHyhoitoyhdistys ry kansanopisto. draamaohjaaja, Orimattilan 2004 (1997.1&98] J kansalaisopisto 1-6/2005 '. 1 toimittaja, Päijät-Hämeen Media oy s HoIlola-Nastola 9/2003- f k toimittaja, Nastola-l&hti 12/2003 (?) : toimittaja, Orimattilan sanomat 2/20DO- >. 4 3/2003 <. L s. '4 CJ.> 11/1999 K, kesätoimittaja, Loviisan sanomat 9/1998- t>- 1V1998

10 *, 2 Heikkilä Aleksi 1979 Hyvinkää hallintotieteiden kandidaatti allintojohtaja 8/2010-edell-, allintojohtaja, Uuraisten kunta 11/2008 Puh. ja maisteri 2008 Hausjärven kunta 7/ kauppa-ja oikeustieteellisia osallistunut hankintaprosessien 8- lisäopirtoja (2011-) lcehittämlsflcn Ja kunnallisvaalien 10/2008 Opetushallinnon tutkinto ärjestämiseen. Riihimäen kaupunki (2103) oma yritystoiminta, mm. wwwuunnitteluja alan konsultointi Härkönen 1968 Helsinki diplomi-insinööri <v.?) ivutoiminen yrittäjä 2000-, projektipäällikkö, CarelNet Oy Jarmo Juliani yrityshautomovetäjien M.rfos / koulutus Bator Sctiool (1999- rltyskehfttäjä/toimltusjohtaja rityshautomonjohtaja, tnnoparkoy 2006 Otto projektipäällikkö, Lappeenrannan 2004 ei-julk.) 2000) 2D12.', Vihdin kunta ekn.yo. Z008 nimftusjohtaja, MW-Kehitys Oy 200S xiimitusjohtaja, Yrl<e KiinteJstÖt Oy kehitysjohtaja-toimitusjohtaja/j a navalo Oy 2032 iiketoimintajohtajs, Kotinnki Oy 201Z hallituksen jäsenyyksiä Inkinen Jari 1964 Piikkiä kauppatieteiden maisteri ei ilmene hakemuksesta ostopääliikkä. Nokia Corporation pllh.05038s (2013) Manager, prajektimateriaa!it. Saksa koneautomaatioinsinööri 2001 (1989) ostopääilikkö, komponentit Materia! Leader, projektimateriaalit opettaja, Etelä-Karjalan amm.a tk. koulutuskeskus 1994 yläasteen lehtori, Imatran kaupunki myynti-inslnööri, Raute Woad tietopa! velupäälli kko, Company Line Finland 1990 l ei ilmene hakemuksesta Puolustusvoimat: Kauppinen 1957 To?va k ka upseerin vlrkatutkinto opetusupseeri 2/1978- Markku (2006) 5/1986 puh alempi virkatutkinto )1980) yksikön päällikkö 5/ /19B8 5/1989-7/1591 houlutustolmiston toimisto upseeri S/1991-9/1991 kouluturtoimiston päällikkö 9/1S91-1/1932 buoltoupseeri 7/ /1S92, S/ /1993 teknisen toimiston päällikkö 10/1994-5/1995 kuljetuskomppanian päähikko 6/ / /1995- hallintopäällikköjä laatupäällikkö (ovo} 12/2002, 12/20&3- sivii ilyhteistyöpäälli kko 11/ / /2003 huoltopaälilkkä 11/ /2007 hallintopäällikkö 12/ /2007 toiminnan ja resurssien suunnittelusektorin 01/2008- johtaja 5/2008 vanhempi osastoesiupsfleri 5-8/2008 siviiliyhteistyopäädikkö B/2008- ma? voimien kuljötusupseeri 3/Z009 3/2003- huoltopalvelu* ja lääklntähuohosektorin 1/2010 Johtaja 2/2010-9/2012 projektipäällikkö Reifer Oy 5-8/2013

11 s.k 3 * Laaksonen ei Furfcu ei laatupäältikkö S/2011-edell., käyttpsällikkö Ja teknisen toimikunnan 9/2003- Raimo ilm. (kauppatieteen yo. (2010-), Turun seudun puhdistamo Oy, sihteeri, Turun seudun puhdistamo Oy 8/2011 Puh. maist. tutkinto keväällä 2014) hallituksen puheenjotitaja käyttöpsällikkö ja teknisen toimikunnan 8/ koneenrakennusinsinäöri 8/2012-edell., Credit! us Oy sihteeri, Turun vesilhkelaitos 11/2008 (1982) tuotepääliikkö, Dr. Langen 9/ koneenraken nuste knikko vesianalyysi laitteet, Hyxo Oy 7/2000 [1977} projektr-msinööri, ulkomaiset operaatiot, 3/1993- Vesi-Hydro Oy 9/1998 aluemyyntfpsäilikkö/ Vesi- ja 11/1996- kaasuin ittauftset, Xontram Oy 3/1998 toimitusjohtaja, Spektromess Oy 11/1937- U/1996 suunnittelu insinööri. Insinööritoimisto 10/1984- Vartiainen Ky 11/1987 Lehto Olli- 195S Nastola ei tietoja ei ilmoitettu pääosin yrityselämän palveluksessa ja Pekka laskentamerkonomi, johdon yrittäjsnä, Viimeksi Nastolan kunnan Puh. assistentti- ko u l ut uso hje fm B, palveluksessa hallinto-ja tietojenkäsittelyn toimistopalveluissa (hakemuksessa ei ote ammattitutkinto Ja www- ilmoitettu tarkempia tietoja) ohjelmointi (hakemuksessa et ilmpitettu tarkempia tietoja) Lindeman Ari et Kouvola kauppatieteiden maisteri, tiimivastaava (johtaminen Ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy; 8/2011- Puh. ilm. kv. hallinto (1993) yrittäjyys) 4/2013-edell., osasmisatapääldkkö, liiketalous 3/ Master of Arts -opinnot Kymenlsakson koulutusohelmavastaava, Master's ei-julk.) (fflosofia), ulkom ammattikorkeakoulu Degree Programme in [ntemstional 2012 Masterof Science -ohjelma Business Management Ja -kokeet, ulkom. (1990- yritysjohtamisen erikoistumisopintojen 1991} johtaja Certfficate in European KKA:n laatuauditolnti. vastuu erillisen 2007 Business Management/ kohteen - ylempi smk osalta, laatulemna ulkom. (1991) master school-konseptin kehittäminen 2012 ammatillisen opettajan Työryhmät: pätevyys (2006) sisäisen hallituksen JSse n 6/10-7/ Enneagram Professional lehtorina opetusala: strateginen 2013 Tralning Program, ulkom. johtaminen, henkifostojohtaminen, (1998) eslmiestyö, konsultointi, tutkimus-ia organjsaatiokonsutttikoulutus kehittämismeneielmät,ammatcietiikkaja (1995) liike-elämän etiikka projektipäällikkö EU-rahoitteisessa Wicked Problems-hankkeessa Instructor, Ethics and Business Teaching Assistant, Professor fioy Weatherford. Professional Ethics 2013 liikkeenjohdon konsultti, EV kehitysyhtiöf/konsultointi Eero 2003 Voutilainen Oy /1995-7/2000

12 << l. 4 Majanen 1988 Helsinki hahintotieteiden maisten tietoja ei ole itmaitettu Ijaisopettaja, Espoon kaupunki Tommi 2013} irtkimusavustaja., Itä-Suomen 8/2011- puh hallintotieteiden kandidaatti ) liopisto. Oikeustieteen laitos 9/2011 myynti- ja :orkeakouluharjoittelu, 6/2012- markkinointi koulutus, ilpailuvirasto 9/2012 Trainers House 6rowth markkinoija, Tralners House Oyj 4/2011- Academy (2012) 12/2011, 9/2012-6/2013 s. kaupunginjohtaja, Heinolat \yl,vj Malin Sinikka 1957 Heinola hallintotieteiden kandidaatti va. hallinto-ja a maisterin arvo (1981) kehitysjohtaja, Heinolan aupunkl HTT-kouiutusohjelma (1997] kaupunki Z012- henkilöstöjohtaja (vlrkavap.), Heinolan kaupunki cunnanjohtaja, Vpäjan kunta / s. halltntopäällikkö, Hämeen liitto 4 kk/2001 y a. rahoituspäällikkö, Janakkaian 4 kk/1999- ; unta 2000 kunnansihteeri ja hallintojohtaja; uuioksen kunta talous- Ja suunnittelusihteeri v<ärkölän kunta tilapäinen tutkija. Lahden kaupunkisuunnitteluvirasto Metsä ne n 1962 Lahti diplomi-insinööri (1988) toimitusjohtaja ja työmaainsinööri, rakennuskunta rakentamistalous, yrittäjä, HM Yhtiöt Haka Harri johtaminen Ja hallinto Qyysäiliöhepo0y2010- rakon nuttajatelitavät, YlT-Yhtyma Oy SB rakennustekniikka) asennuspäällikkö, AW Liljeberg Oy S9 proiekthinsinäöri,tvömaapäällikkö, työmaainsinööri, Lemminkäinen Oy, Kenia ja Uberia toimistoinsinööri, Lujatalo Oy projektipsallikkö, Makro Sasmo Oy rakennuspäätlikkö, Suunnitte) ukeskus ov yritysosaston johtaja. Kauppa-ja teollisuusministeriö, Hämeen ELV toimitusjohtaia, Hämeen kauppakamari yrityspankista vastaava pankinjohtaja ja pankin joryn Jäsen, Päijät-Hämeen Osuuspankki Mäkelä Matti ei Varkaus tietoja ei ilmoitettu tietoja ei ilmoitettu tietoja ei ilmoitettu Puh.- ilm. Mäntykangas 1956 Ivalo ei tietoja ei jlmotettlt tuntiopettaja suto-osastolla, L Ensio kuljetusajoneuvotekniikka Jo ki laaksojen AMK-insinööri (2009) koulutuskufitayhtymä/nao näyttötutkintomestari (2012) kouluttaja, profure Oy 8/2008- Log/maa rakennus 5/2010 tuntiopettaja. Lapin ammattiopisto 4/2005-8/2007 maanrakennusatan kouluttaja, 4/1999- Rovaniemen ammatillinen 8/2004 aikuiskoulutuskeskus kiinteistönhuolto-yrittäjä/ T:mi 9/1995-1/1997 N ivata Maija 1986 Lahti hallintotieteiden maisteri hallintosihteeri/va. hallinnan harjoittelu, JIK Puh (2013) hallintosihteeri, peruspalveluiiikelaitoskuntayhtyma 3369 hallintotieteiden kandidaatti Mäntsälän kunta toimistosihteeri-lähetti/hammas , (ZOIZ) Sampo Oy palvelumyyjä, Fixi Oy 2010 Pasi la Petteri 1963 Helsinki kauppatieteiden maisteri konsultin roolissa puh, (1990) viimeiset kuusi vuotta 7400 tätä ennen tinanssisetrtorilla yritysja vsttyispankin tehtävissä 12 vuotta

13 \ 1 5 Reiman Pekka 1958 Hartda diplomf-insinääri projektipa al ti k ko toimitusjohtaja/konsuttti, Ponera Oy Puh. (metallioppi) (1984) edeli,, Miset Oy (Mikkelin projektipäällikkö, PKT-säätiö seudun elmkemdyhtiö) teknologjapalvelupäähikrs, Seinäjoen kdupunki/tekniltinen oppilaitos toimitusjohtaja/konsultti, Tekno- Reiman Oy kehityspäähikkö, Mekpal Oy Kuusiokehitys hitsausinstnööri, httsausverstaan päällikkö, W3rt5llä Diese) Oy tutkija, VTT, Meta H i la boratorio/konepajan Tuotantotekniikan laboratorio Rönnholm 1970 Naantali varatuomari (2001) yhtiblakjmieszuls- litkelaltoslakimies, Turun kaupunk Riku oikeustieteen kandidaatti fturun Seudun sotilaslakfmies PuotustusvDimat (OTM) (2000) Kuntstekn iikka Oy lakimies/turun kaupunki HHJ-tutkinto2012 (Kuntec) lakimies, NalescOy 200Sasianajajatutkinto (2006) tuntiopettaja, Turun amk digitaalisen medignja lakimies, Naleko Oy immateriaalioikeuden lakimies, Deltamarin Oy 2G koulutusohjelma ( ) notaari, Turun käräjäoikeus tietojärjestelmätieteen opinnot (2002-) yhtiö lakimies Suostumuksen antaneet; Kantola Heikki hallinto-ja talousjohtaja (aik. hallintojohlaja), Iitin kunta, alkaen

14 ; K m r* o fl o o e ö 'o Ch -1 u.s rt. -i t!sl Si i o t".'.'s >. 1~' o li s? u.2 ' p* <''< * OT f o -SS 3 <t?k m w\ rs 13 gll m w T-.a fi * - *E?» i~ u 'r-s & -o s G - KJ p <» l.i.1 &. s ä Sl m <3 ä 11 s?? ä ft.tt al s -( ad R Md *1 > ja g A Q s -*s l'm i o S:5 tt> (S s E Sa & o M o? =1 d *:s> w <n *sh' n o 5 's 6 T? u e o '-+,* t. «'.» s äs s s.e3 c; w-» A ä * fl ai v> '3-3 o u =T> * lf 1> s 1.1?i A a r.ii R w u 1 s r-a.-; rx.f.s. i i " & w e? ui :m / H -s Q. g >.3? o s M 's ali t-ii?. **.*.? > " g M. 9 i >. s p; "3 stä Sl III?t <d n u u *Sl y & f- & -/ fi > -s 's G = Ai i&fl S! III o ff l ia! s r-l s '.Q -=a o to A & fi -.*? Q &, A! 3 p; <d :' o t& u i i s.i? s. '3'5 o 8 T-t Q (M :0 ö tn R s isra & ffi.g c, a..s B. rf.cs?s f l i lliuie l rt +? ö to O) u sj e rt e< 's 'o *"f -l *. -t..o s *>"< <d 1 s?" [3..ä *T-< o " ö.2 g o <" ä S M s & 1*-< vi ä? & 4 s t-f S.t ;- M i» 3 Ta 3 -l f 3 <i o,»-d "i c iis r ȫ l'!11 s -3 u n-"t " ra y * u 1-t " - l ;- o s. 3 1-* o g m > G 1 -*-sm *5* e g 3 ua h C3 ta o ö z> < (.5 3 *. cd ä o &. c t o V. S =rt s 1.C3 :. s M n 13 > a»*t T-l l.1.s V. < r.r,>.f n ä *-1 uyi:s S a s c «' w <B u p 1-1 u u rt tt> >. Q "s > 0 ai ±3 '» o E e c <r"< - ṡ f r '0 u s ö D li il HilH T~+ n. rä '. i 1 -s»-1 5 s va 13 p l {-' Tt s o -*. l-a I-' ss: "d J*-n' O).G > "3 g rt l u c u aa u o. u s CQ & ' T"l 3*3 II WS -1 ö <4.s > o {- 9 c? ws 'Q 'a < S M * E-g- sl S c ci i sl c C. S ä 'c ä o & g " y n to co.t? fc r-- c u -3 c i? ö u s <n.iu.a.?? 2 c t t-3 w E t.5 M >! f3 *T-I o <a ö m C03 "7 E o, fc> PL. k"! &< f! v -1 u c 1 1 KB -l M s.. * m Q trf o M ; T * J=! -fr5 u u f- A "3-5 C a -» ö d> f ~a. t.c g 3 «f S*f =3 t <5 o Vl fc. illrp u to p.4- ;> fi f> s» >? SP w "? -p a u T- Ct? 3 ai > o -*-* f Ed Q t- o.is la ai pt -> *»»j «d B) CT t2? t3 t5'a,.?-?i, f <-* cd E3 *p + o.a a s. -h-t u A o ö ;>; S"! s. rt o vl o s *;-.!" i 1"1 > E? 1L-t o '*-' s A; H «l to. u -.ä 3 T*? J*"f Q f- '~r> s. * ä i3 i r ä 1-1 (t ä < Pl s t c=s tt 3 ai fl> M o-, w r'1 iti L r*;»s :ea >.* c 3 w -(! w >0 :n» pt >-r - cd.*-j =2 ä c ä Si «? s V.- Q.s.i: ta -> S (M I-t < 'B o» m ; o ö? j-1'1..';ia * 1 h cx> Q o g ia u tu B.Sf Xi o p- r..<-> r» <u e «i <y c: G >-'.5 M «f <u c? rt <u rt <u > a a.s, 5 <y. a o ö M * t o :es s Si SS sä. sh 0 'Q 5> 'ie '-) a l? <u.ä o * y > & 'fo\ * ia A S3 B, o\. c; c <l>».-5 w a es» "i l-s <s.*-t c u " M <u gts <r 1= E5 sa-i-a c v-p <1 '»'. V,1 -d <-1 ;fc.. U :,Q t~~ f -s.s & : - löl *h o ' r, ;/!> <*-A *4 l im II 's ;. S*n"., -tj '.»t.*-> ai s < <d.v- w <-i IA * fc :sd B -ä d. 1 Ä ;? v> *:* <u G.sis,* *~! -ä G M ' "i!3 vs JS o & ö i 1 cä * *l s ä rt.*-> t> +-' ".SI?3 c<? <a e : 1 ' ee 8E> M cd &< :?3 '?> ss cä >. 2- : Q» s Q rt ö u?=t Ir ö ö cc +d cd -d <u Q *s - i» c<? <i> c? :cd - ± > :CTt # '-».fi. * i c. s >1 rt m < s 31Ä.il II g ä en ää s-ss»n << dl. mt a> >.?3!? o. * < s? ö ->.s t Ki T

15 Iitin kunta Muistio 6/2013 Iitin kunta Muistio 6/ / / /01,01.04/ Kunnanvaltuusto päätti viran kelpoisuusehdoiksi seuraavaa: vähintään kurmahistutkinto tai soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. KunnanhaUitus päätti vuran vaalia valmistelevan työryhmän asettamisesta ja nimesi ryhmään kunnanvaltuuston puheenjohtajan, kutmanliallituksen puheenjohlajanja ktumanhallltuksen L varapuheenjohtajan sekä valtuustoryhmien puheenjohteyat keskustan, sosialidemokraattien, perussuomalaistenja sitoutumattomien valtuustoryhmistä. Päätöksestä on vireillä valitus hallm.to-oikeudessa. Ensimmäisessä äänestyksessä Sinikka Malinille annettiin 4 ääntä ja Riku Rönnholmille 3 ääntä. Toisessa äänestyksessä Riku Rönnholmille annettiin 4 ääntä ja Aleiksi Heikkilälle 3 ääntä, Puheenjohtaja totesi työryhmän päättäneen ehdottaa äänin 4-3, että kunnanjolitajan virkaan valitaan Sinikka Malm ja hänen kieltäytymisensä varalle Riku Römiholm. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täytässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virka julistettim haettavaksi 18.10,2013 klo 15 mennessä ja hakuilmoitds julkaistiin ilmoitustaululla, kunnan verkkosivuilla, litinseudussa, Helsmgin Sanomissa, Kouvolan AUekirjoitukset Sanomissa, Elelä-Suomen Sanomissa.jaKuntalehdessä sekä moi.fi jakun.tarekry.fi - 0 G palveluissa. Määräaikaan mennessä jätettiin kahdeksan (8) hakemusta. Hakemusten kko Salonen J Itkänen Esa Lehtinen vähäisiin määrän johdosta valintaa valmisteleva työryhmä päätti Jatkaa puheenjohtaja varapuheenjohtaja halcualkaal8.1l,2013klo 15 saakka. Ilmoitukset julkaistiin edellä maimtuissa viestimissä ja lisäksi oikotie.fi- palvelussa. Jatkettuun määräaikaan mennessä jätettiin { uusia hakemuksia 11 kpl ja yksi suostumus. S/Ä / is-y- Merja Lonka Mea Seppäfä Hjalmar Kahanpää Valintaa valmisteleva työiyhmä päätti kutsua Laastatteluun seuraavat hakijat: Bergqvist / Heikki, Heikka Tiina, Heikkilä Aleksi, Undeman Ari, Malin Sinikka, Metsänen Harri %* jarönnholm Riku. Haastattelut toeutettiin 28, ja 29, Tiina Heikka perui../ <hakemuksensa 20,11,2013 tultuaan valituksi toiseen tehtävään. Vaalin valmistelussa ei Jnni Vilen Piqo Tuominen otettu huomioon suostumuksia. sihteeri Vaalin valmisteluun liittyen työryhmä valitsi 2,12,2013 tarjousten perusteella soveltuvuusarvioiimin Tekijäksi HRM Heikinheimo Oy:n Lahdestaja päätti, että an/iomti tehdään kolmesta hakijasta heidän suostumuksellaao; Aleksi Heikkilä, SinTkka Malin ja Riku Rönnholm. Arviointi on toteutettu viikolta 50. Kaikille valtuustoryhmitle varattiin tilaisuus haastatella työryhmän soveltuvuusarviointiin valitsemia hakijoita ja 12.12,2013 Ja kertoa valtuustoryhmän mielipide työryhmälle ennen kuin ryhmä tekee oman ehdotuksensa. Käsittely työryhmässä : Asian esittelyyn työryhmän kokouksessa osallistui sovelt-uvuusarviomtiyrityksen edustaja konsulftijohtaja Petri Heikinlieimojoka poistui kokouksesta esittelyn päätyttyä. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että keskustelun perusteella on tarpeen suorittaa äänestys ja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen: äänestys kolmen edellä mainitun hakijan kesken suoritetaan kaksivaiheisena suljetuin lipuin. Ensimmäisessä äänestyksessä lippuun kirjoitetaan kunnanjohtajan virkaan valittavaksi ehdotettavan henkilön nimi ja toisessa äänestyksessä lippuun kirjoitetaan virkaan valittavan kieltäytymisen varalle ehdotettavan henkilön nimi. l f

Muut Toivanen Pentti kunnanjohtaja palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Muut Toivanen Pentti kunnanjohtaja palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 10/2013 258 Kunnanvaltuusto 30.12.2013 Aika Maanantai 30.12.2013 klo 18:00-19:30 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti. Kunnanhallitus 53 18.02.2013 Kunnanhallitus 99 08.04.2013 Kunnanhallitus 120 06.05.2013 Kunnanhallitus 150 10.06.2013 Kunnanhallitus 174 01.07.2013 Sivistystoimenjohtajan viran vaali, lausunto hallinto-oikeudelle

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 6, 23.01.2017 Kaupunginvaltuusto, 100, 19.12.2016 Kaupunginhallitus, 12, 09.01.2017 6 Yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston varajäsenen vaali

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginhallitus 59 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 21 29.02.2016 Hyvinvointipalveluiden palvelualuejohtajan viran täyttäminen 483/02.022/2015 KH 08.02.2016 51 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p Kaupunginhallitus 146 09.05.2016 Kaupunginhallitus 177 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 40 29.06.2016 Kaupunginhallitus 218 08.08.2016 Kaupunginhallitus 248 22.08.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN VIRKA 442/22/2016

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan virka tulee avoimeksi alkaen.

Kaupunginjohtajan virka tulee avoimeksi alkaen. Kaupunginhallitus 62 01.03.2010 Kaupunginhallitus 104 26.04.2010 Kaupunginhallitus 114 19.05.2010 Kaupunginhallitus 124 31.05.2010 Kaupunginvaltuusto 34 08.06.2010 Kaupunginvaltuusto 44 29.06.2010 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen

127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 12/2015 1 (6) 127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen KNGDno-2015-711 Valmistelija / lisätiedot: Johanna Luukkonen johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015 MUONION-ENONTEKIÖN ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kokousaika To 29.10.2015 klo 19.00 19.32 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Muonion kunnasta: Hietala Kosti, I vpj. Kangosjärvi Ulla-Maija

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Tiistai 16.12.2014 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone PÖYTÄKIRJA 1 Kilon koulu 28.9.2016 KILON KOULU Johtokunnan kokous 0316 Aika 28.9.2016.2016 klo 17.00-18.45 Paikka Läsnä Poissa Kilon koulun päärakennus, opettajien huone Sahi Markku, puheenjohtaja Kupila

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 16.01.2015 Aika 16.01.2015 klo10:00-14:30 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu

Lisätiedot

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n hallituksen esitys

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n hallituksen esitys Mikkeli Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Kaupunginhallitus, 179, 18.05.2015 Kaupunginvaltuusto, 55, 25.05.2015 55 Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n lainatakaus MliDno-2015-852 Kaupunginhallitus, 18.05.2015,

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 05.07.2010 klo 17.00 19.00 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 59 88 60 88 61 89

Lisätiedot

Lausunto Sami Kilpeläisen Oulun hallinto-oikeuteen tekemästä hallintojohtajan viran täyttämistä koskevasta valituksesta

Lausunto Sami Kilpeläisen Oulun hallinto-oikeuteen tekemästä hallintojohtajan viran täyttämistä koskevasta valituksesta Kunnanhallitus 238 23.10.2012 Lausunto Sami Kilpeläisen Oulun hallinto-oikeuteen tekemästä hallintojohtajan viran täyttämistä koskevasta valituksesta 167/1/132/2012 KHALL 238 Hallintojohtaja Sami Kilpeläinen

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta, 105, 18.11.2015 Kunnanhallitus, 210, 07.12.2015 Kunnanvaltuusto, 50, 14.12.2015 50 Taseyksikön perustaminen / vesi- ja viemärilaitos KNGDno-2015-939

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA TARKASTUSLAUTAKUNTA UUSI TARKASTUSLTK 2 / 2013. Antti Paananen, puheenjohtaja. Sari Arponen

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA TARKASTUSLAUTAKUNTA UUSI TARKASTUSLTK 2 / 2013. Antti Paananen, puheenjohtaja. Sari Arponen Aika Perjantai 30.8.2013 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätien toimipiste, Jänkätie 1 (luokka C 161), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen,

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1. Ylivieskan seudun kansalaisopiston johtokunta 21.05.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1. Ylivieskan seudun kansalaisopiston johtokunta 21.05.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 21.05.2014 AIKA 21.05.2014 19:00-20:00 PAIKKA Jokirannan koulu, Visalantie 5, 84100 Ylivieska (Huom! kelloaika) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 Kunnanhallitus Aika 09.01.2017 klo 17:00-19:18 Paikka Kunnanvirasto, kokoustilat Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén Aika Keskiviikko 21.12.2011 klo 10.00 12.40 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoushuone Puistikko, Toripuistikko 5-7, 3. krs, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Torstai klo 08.00-15.00 Kokouspaikka: Enontekiön kunnan virastotalo Saapuvilla.olleet jäsenet: Varsinainen jäsen Pentti Mäkitalo pj. Ulla-Maija Syväjärvi vpj. Alpo Peltovuoma vara

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 Aika 31.03.2016 klo 16:38-19:55 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut päivätty kaivosoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (5) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut päivätty kaivosoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 15.10.2013 3951/1a Juhani Karhu Metsolantie 9 32740 Sastamala KAIVOSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanvaltuusto 28.09.2015

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanvaltuusto 28.09.2015 Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanhallitus, 135, 14.09.2015 Kunnanhallitus, 150, 28.09.2015 Kunnanvaltuusto, 37, 28.09.2015 37 Muut mahdolliset asiat / Korholan koulun myyminen KNGDno-2015-647

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 101 Koululautakunta Aika 11.11.2015 klo 18:03-19:00 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot