PORNAISTEN KUNTA MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORNAISTEN KUNTA MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA (15) PORNAISTEN KUNTA MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA Laadittu: osoite puhelin www-osoite Y-tunnus Kirkkotie 176, PL 21 (019) vaihde PORNAINEN faksi sähköposti henkilöille (019)

2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ Työturvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Päätoteuttaja Töiden yhteensovitus ja ajoitus Yleistä Työvaiheiden yhteensovitus Työaikataulu Rakennusalueen työmaajärjestelyt Työmaahuolto Yhdyshenkilöt Lupien tarkastus Turvallisuussuunnitelma ja dokumentointi Työturvallisuussäädökset TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET Rakennuspaikka Nykyinen kunnallistekniikka Liikenne Lähialueen kiinteistöt ja rakenteet Käytettävissä oleva tila Maaperä VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 8

3 (15) 3.1. Kuvaus tehtävistä töistä Kohteen tyypilliset työturvallisuusriskit RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA Yleistä työn suorituksesta Työalueet Henkilönsuojaimet Rakennustyövälineet, koneet ja laitteet Terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet ja materiaalit Paloturvallisuus Räjäytystyöt Kaivu- ja louhintatyöt Putoamisvaaralliset työt Sähkötapaturmavaaralliset työt Tilapäiset liikennejärjestelyt ja työskentely yleisen liikenteen vaikutusalueella YMPÄRISTÖN SUOJAUS Työmaan suojaaminen Ympäristön ja työmaan puhtaanapito Pölyn leviämisen estäminen Melua aiheuttavat työt LUETTELO ERÄISTÄ RAKENNUSTÖIDEN TYÖSUOJELUA JA -TURVALLISUUTTA KOSKEVISTA SÄÄDÖKSISTÄ... 14

4 (15) 1. YLEISTÄ 1.1. Työturvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 205/ :n mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten laadittu asiakirja. Asiakirjan tarkoituksena on antaa rakennushankkeen ominaisuuksista ja luonteesta aiheutuvat ja sen toteuttamiseen liittyvät tarpeelliset turvallisuustiedot. Työturvallisuusasiakirja on urakkaohjelman liite ja se täydentää teknisten asiakirjojen työsuoritusta koskevia määräyksiä Päätoteuttaja Rakennuskohteen päätoteuttaja vastaa valtioneuvoston päätöksen 205/ :n mukaisista velvollisuuksista. Tilaajalle, jäljempänä Rakennuttaja, ei siirry tämän asiakirjan kautta mitään päätoteuttajan, jäljempänä Urakoitsija, työmaata koskevia velvoitteita. Urakoitsija laatii työmaalle yhteiset turvallisuusohjeet ja työturvallisuussuunnitelmat sekä vastaa, että jokainen omaan tai aliurakoitsijoiden henkilöstöön kuuluva on perehdytetty työmaan turvallisuusohjeisiin ennen heidän tuloaan työmaalle Töiden yhteensovitus ja ajoitus Yleistä Urakoitsija vastaa töiden yhteensovittamisesta ja työsuojeluorganisaatiosta sekä mahdollisten sivu- että aliurakoitsijoiden välisestä työsuojeluyhteistyöstä. Urakoitsijan tulee lisäksi huolehtia työsuojeluyhteistyöstä urakka-alueen välittömässä läheisyydessä toimivien mahdollisten muiden urakoitsijoiden kanssa Työvaiheiden yhteensovitus Urakoitsijan on otettava huomioon töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa työturvallisuuden vaatimukset. Työaikataulu ja suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä sekä muut työturvallisuuden varmistamiseksi tarvittavat ennakkosuunnitelmat on toimitettava Rakennuttajalle ennen kunkin työvaiheen aloitusta.

5 (15) Työaikataulu Työvaiheet on ajoitettava siten, että kaikki Urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen sisältyvät työt voidaan suorittaa turvallisesti ja aiheuttamatta vaaraa muille työmaan työntekijöille tai ympäristölle. Työvaiheiden keskinäisen riippuvuuden kannalta kriittiset tehtävät on Urakoitsijan tarvittaessa suunniteltava paikka-aikakaavion avulla ja varauduttava ennakolta mahdollisiin aikataulumuutosten aiheuttamiin työturvallisuusriskeihin Rakennusalueen työmaajärjestelyt Urakoitsijan on suunniteltava rakennustyömaa-alueen käyttö siten, että tapaturmavaaran ja terveyden haittatekijät poistetaan asianmukaisesti tai ne ovat mahdollisimman vähäiset Työmaahuolto Urakoitsijan on järjestettävä jätteiden ja jätemateriaalin lajittelua ja keräilyä varten riittävästi jäteastioita/lavoja ja muita tarvittavia laitteita sekä huolehdittava niiden säännöllisestä tyhjennyksestä Yhdyshenkilöt Urakoitsijan on pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa työmaan turvallisuudesta vastaavista henkilöistä sekä Rakennuttajan turvallisuusasioista vastaavista henkilöistä. Yhdyshenkilöluetteloon merkitään kaikkien työmaalla toimivien urakoitsijoiden ja kolmansien osapuolten turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Luettelo tarkistetaan säännöllisesti työmaakokouksissa Lupien tarkastus Urakoitsijan on huolehdittava, että jokaisella työmaalla toimivalla henkilöllä on henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Luvassa tulee olla henkilön veronumero. Urakoitsijan on huolehdittava, että työmaalla sähkö-, hitsaus- ja tuli- yms. erityisosaamista vaativia töitä tekevillä henkilöillä on työsuoritusten edellyttämät luvat sekä tarvittava käytännön kokemus. Urakoitsijan tulee esittää Rakennuttajalle ennen töiden/työvaiheen aloitusta siihen liittyvät luvat. Lupien esittäminen koskee myös mahdollisten aliurakoitsijoiden hankkimia lupia.

6 (15) 1.6. Turvallisuussuunnitelma ja dokumentointi Urakoitsijan tulee ennen töiden aloittamista laatia koko urakkaa koskeva kirjallinen turvallisuussuunnitelma (VNp 205/ momentti), joka on toimitettava myös Rakennuttajalle. Urakoitsijan on laadittava VNp 205/ momentin ja sen liitteen 2 mainitsemista vaarallisista töistä ja työvaiheista kirjalliset suunnitelmat. Urakoitsijan on huolehdittava jatkuvasta turvallisuusseurannasta ja -valvonnasta siihen liittyvine viikkotarkastuksineen, jotta työmenetelmien, -ympäristön, liikennejärjestelyjen, työkoneiden ja -laitteiden turvallisuus voidaan varmistaa koko urakan ajan. Urakoitsija tulee ylläpitää ja päivittää turvallisuusmääräysten mukaisia asiakirjoja urakkaan liittyvistä turvallisuusasioista mm. suunnitelmista, luvista, tarkastuksista ja perehdyttämisestä. Rakennuttaja voi halutessaan pyytää nähtäväksi laaditut turvallisuusasiakirjat Työturvallisuussäädökset Työsuojelusäännöksiä antavat mm. sosiaali- ja terveysministeriö, työministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä kauppa- ja teollisuusministeriö. Tietämättömyys jonkin säädöksen olemassaolosta ei vapauta sen noudattamisesta eikä vastuusta. Luettelo työsuojeluviranomaisten valvomista voimassaolevista säännöksistä (lait, valtioneuvoston asetukset, ministeriöiden päätökset ym.) työturvallisuussäännöksistä on nähtävissä internet-osoitteessa: Lisäksi urakoitsijan on tarvittaessa ja soveltuvin osin noudatettava mm. sähköturvallisuudesta ja tulitöistä annettuja säädöksiä ja ohjeita.

7 (15) 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 2.1. Rakennuspaikka Kohde sijaitsee osoitteessa: Anttilantie 8, Laukkoski Nykyinen kunnallistekniikka Urakoitsijan on ennen työhön ryhtymistä varmistettava työalueella olevien putkien, johtojen ja kaapeleiden yms. sijainti sekä huomioitava niiden suojaamistarve ja mahdolliset työnaikaiset siirrot. Urakoitsija vastaa johtojen tai laitteiden merkitsemisestä ja suojaamisesta ellei asiasta ole toisin sovittu. Suojaaminen ja siirrot on Urakoitsijan aina selvitettävä ennen työhön ryhtymistä ao. johdon tai laitteen omistajan sekä tarvittaessa Rakennuttajan kanssa Liikenne Urakoitsija hoitaa työnaikaisen liikenteenohjauksen ja yksityiskohtaiset liikennejärjestelyt urakkaohjelman kohdan Toiminnan järjestely mukaisesti. Liikkumisturvallisuus tulee erityisesti huomioida liikuttaessa yleisillä liikenneväylillä. Liikkuvista työkoneista tulee varoittaa työmaa-liikennemerkein Lähialueen kiinteistöt ja rakenteet Urakoitsijan on huolehdittava, että työstä ei aiheudu vaaraa tai haittaa muille työmaalla työskenteleville, ulkopuolisille henkilöille, lähistön rakennuksille, rakenteille, kasvillisuudelle, eläimistölle tai koneille ja laitteille. Urakoitsijan on ennen työhön ryhtymistä varmistettava työalueella ja sen läheisyydessä olevien suojattavien rakenteiden ja rakennelmien sijainti sekä huolehdittava niiden suojaamisesta ja mahdollisesta työnaikaisesta siirtämisestä. Suojaaminen ja siirrot on Urakoitsijan aina selvitettävä ennen työhön ryhtymistä ao. rakenteen tai rakennelman omistajan sekä tarvittaessa Rakennuttajan kanssa.

8 (15) Käytettävissä oleva tila Työalue sovitaan aloituskatselmuksessa. Lisäksi olemassa olevat avo-ojat tulee pitää toimintakykyisinä koko työn ajan. Lisäksi työalueella on varottava olemassa olevia rakenteita sekä asiakirjoissa mainitulla alueella suojeltavaa kasvillisuutta Maaperä Urakoitsijan tulee välittömästi ilmoittaa Rakennuttajalle tietonsa kaikista suunnitelmasta poikkeavista maaperäolosuhteista. 3. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT 3.1. Kuvaus tehtävistä töistä Työkohteen työt sisältävät pintamaan poiston, kaivutyöt ja rakennekerrosten rakentamisen. Työkohteissa tehtävät työt on lueteltu työselostuksessa Kohteen tyypilliset työturvallisuusriskit Alueen rakentamisen yhteydessä huomioitavia työturvallisuusriskejä ovat mm.: Töiden järjestäminen siten, että liikenne toimii turvallisesti ja sujuvasti, ajoyhteydet tonteille ovat käytössä sekä olemassa oleva tekninen verkosto toimii. Asutulla alueella työskentely yleensä, olemassa olevien talojen, vesihuoltolinjojen sekä muiden rakenteiden lähellä tehtävät kaivu-, täyttö- ja muut työt. Työmaakoneiden liikkumisen aiheuttama vaara työntekijöille sekä muille alueella liikkuville erityisen pienellä työalueella. Melua aiheuttavat työt. 4. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA 4.1. Yleistä työn suorituksesta Urakoitsijan tulee ennen töiden aloittamista suunnitella eri työvaiheet siten, että työt voi-

9 (15) daan suorittaa turvallisesti vaaraa aiheuttamatta (Vnp 205/2009). Ennen rakennustyön aloittamista Urakoitsijan on selvitettävä kaapeleiden ym. johtojen ja laitteiden tarkka sijainti ja turvallisuusmääräykset ao. johdon tai laitteen omistajan kanssa ja tarvittaessa Rakennuttajan kanssa. Työmaalla tulee olla Rakennuttajan hyväksymä vastuunalainen työnjohtaja, joka omaa riittävän kokemuksen ja ammattitaidon. Erikoisammattitaitoa vaativissa osasuorituksissa on käytettävä alan tuntevia aliurakoitsijoita ja -hankkijoita sekä riittävän ammattitaidon omaavia työnjohtajia ja tekijöitä Työalueet Urakoitsijan on laadittava työaluesuunnitelma sekä siihen liittyvä liikennejärjestelysuunnitelma ja esitettävä se Rakennuttajan hyväksyttäväksi. Työaluesuunnitelmassa on huomioitava Suomen järjestyslain 612/2003 määräykset. Työaluesuunnitelmassa on esitettävä työmaan suojaus- ja merkitsemistoimenpiteet. Ne on suunniteltava ja toteutettava siten, että työmaalla työskentelevien turvallisuus ja työmaan ulkopuolisten turvallisuus tulee varmistettua. Urakoitsijan on sijoitettava työmaan kulkuyhteyden läheisyyteen riittävän ajoissa ennen työn aloittamista työmaataulu tai ilmoitus, josta ilmenee työn kohde, Rakennuttaja ja Urakoitsija, vastuuhenkilöiden (Rakennuttajan valvoja ja Urakoitsijan vastaava työnjohtaja) nimet ja puhelinnumerot Henkilönsuojaimet Työ on ensisijaisesti järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville. Jos tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei voi välttää tai rajoittaa riittävästi teknisillä työolosuhteisiin kohdistuvilla suojelutoimenpiteillä tai työn organisoinnilla, Urakoitsijan on hankittava työntekijöiden käyttöön henkilönsuojaimet (Vnp 1407/93). Liikennealueilla työskennellessä tulee ottaa huomioon varoitusvaatetuksesta annetun standardin (EN 471:1994) vaatimukset. Kuhunkin työvaiheeseen liittyvien henkilönsuojainten valinnan ja käytön tulee perustua Urakoitsijan suorittamaan vaaranarviointiin.

10 (15) 4.4. Rakennustyövälineet, koneet ja laitteet Urakoitsijan on varmistettava urakassa käytettävien työkoneiden ja - laitteiden soveltuvuus kulloinkin kyseessä oleviin käyttötarkoituksiin VNp 205/2009:n 14 :n mukaisesti. Työvälineiden ja koneiden sekä muiden rakennusvälineiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja niiden tulee täyttää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Ne on tarvittaessa varustettava sellaisilla apulaitteilla, ettei käsiteltäville tarvikkeille, valmiille työnosalle tai ympäristölle aiheuteta vahinkoa Terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet ja materiaalit Urakoitsija vastaa, että työmaalla noudatetaan voimassa olevia työntekijöiden suojaamista koskevia asetuksia ja määräyksiä. Vastuu käsittää myös työssä käytettävien aineiden ja materiaalien ympäristönsuojelun huomioonottamisen. Käytettävistä pesuaineista, maaleista ja muovituotteista on tilauksia tehtäessä pyydettävä käyttöturvallisuustiedotteet, jotka saatetaan työntekijöiden tietoon Paloturvallisuus Urakoitsijan on ennen työn alkua tehtävä erillinen selvitys palovaaraa aiheuttavista työvaiheista ja -menetelmistä sekä rakennusaineista ja valmiista rakennusosista. Tulitöitä tekevillä työntekijöillä on oltava tulityökoulutus ja sen osoittamiseksi tulityökortti. Urakoitsijan on laadittava ja luovutettava Rakennuttajalle luettelo kaikista työmaalla toimivista tulityökortin omaavista henkilöistä. Luetteloa on päivitettävä ja se tarkastetaan työmaakokouksissa. Kaikki työkohteessa toimivat urakoitsijat ovat velvollisia kiinnittämään huomiota paloturvallisuuteen, toimimaan vastuualueellaan niin että tulipalon vaaraa ei synny sekä noudattamaan viranomaisten antamia suojeluohjeita ja työmaalle erikseen laadittuja ohjeita Räjäytystyöt Räjäytettävän kohdan päälle on asetettava tarkoitukseen sopivia peitteitä, jos räjäytyksessä voi aiheutua sinkoutuvista kappaleista vaaraa. Räjäytyksestä aiheutuva vaara ja peittämi-

11 (15) sen tehokkuus on erikseen määriteltävä räjäytyssuunnitelmassa (VNp räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista 410/1986, muutos 123/2002) Kaivu- ja louhintatyöt Kaivutöissä on huomioitava liikenteen aiheuttama kuormitus kaivantojen seinämien vakavuuteen ja rakenteiden kestävyyteen. Mikäli kaivumassoja ei välittömästi kuljeteta työkohteesta pois, on niiden läjittäminen tehtävä vähintään 10 metrin etäisyydelle kaivannon reunasta, ellei suunnitelmissa ole toisin esitetty. Samaa sääntöä noudatetaan rakenteisiin tarkoitettuja materiaaleja työmaalla välivarastoitaessa. Kaivannon pohjalla työskentelyä on valvottava. Louhintatöissä on huomioitava, että louhintaa tehdään jännitteellisten sähkökaapeleiden, kaukolämpöputkien ja kaasuputkien välittömässä läheisyydessä sekä ajoneuvo- ja/tai kevyen liikenteen seassa. Kivien sinkoutuminen on estettävä huolellisella ja riittävällä täkkäyksellä. Louhintatöistä on laadittava räjäytys- ja louhintatöiden järjestysohjeiden (VNp 410/86) edellyttämät suunnitelmat Putoamisvaaralliset työt Kaikki rakentamisen yhteydessä syntyvät reuna-alueet, joissa työntekijät tai ulkopuoliset henkilöt tai tavarat saattavat pudota, on suojattava kansin tai kaitein. Syvät kaivannot, jyrkät leikkausluiskat sekä siltojen ja tukimuurien reunat on putoamissuojattava kulloisenkin vaaratekijän edellyttämällä tavalla. Urakoitsija vastaa, että putoamissuojaus toteutetaan työmaalla VNp 205/ :n mukaisesti rakennustöiden turvallisuusmääräyksiä noudattaen Sähkötapaturmavaaralliset työt Kaapeleiden ja johtojen asennuksessa noudatetaan niistä annettuja ja varomääräyksiä ja ohjeita (Kaapelikaivantotyöt, yleinen työselostus 1999) Tilapäiset liikennejärjestelyt ja työskentely yleisen liikenteen vaikutusalueella Urakoitsijan on tehtävä suunnitelmat kaikista tilapäisistä liikennejärjestelyistä hyvissä ajoin

12 (15) ennen työvaiheen aloittamista ellei asiasta ole toisin sovittu. Kaikki tilapäiset liikennejärjestelyt on hyväksytettävä kohteen valvojalla. Työmaan liikennejärjestelyjä suunniteltaessa noudatetaan ohjetta Kaivutyöt ja tilapäiset liikennejärjestelyt pääkaupunkiseudulla (päivitetty ). Työmaajärjestelyt on suunniteltava siten, ettei yleistä liikennettä häiritä kohtuuttomasti. Liikenteen olosuhteet on pidettävä turvallisina huomioiden erityisesti alueella tehtävät kaivantotyöt sekä työmaaliikenne. Liikennejärjestelyjä suunniteltaessa tulee jalankulku- ja pyöräliikenteelle taata turvallinen kulku työmaan ohi. Urakoitsijan on kiinnitettävä erityistä huomiota työmaan merkitsemiseen ja suojaamiseen. Erityisesti on huomioitava työntekijöitten turvallisuudelle vaaraa aiheuttava ajoneuvoliikenne. Myös ulkopuolisten pääsy työmaalle tulee estää riittävän tehokkaasti. Rakentamisen aikaiset kaivannot ja kanaalit tulee merkitä selvästi. Kaivannot ja kanaalit on suojattava liikenteen laatu huomioiden riittävän kestävillä kaiteilla, puomeilla tai muilla vasta villa esteillä. Työntekijöiden ja työkoneiden liikkumiseen työalueen ulkopuolella ja tästä aiheutuvien vaaratekijöiden vähentämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Liikenteessä työskenneltäessä työntekijöiden on käytettävä liikenteessä työskentelyyn tarkoitettua standardin SFS- EN 471 suojausluokan 2 mukaista varoitusvaatetusta ja liikenteenohjaustehtävissä luokan 3 mukaista varoitusvaatetusta. 5. YMPÄRISTÖN SUOJAUS 5.1. Työmaan suojaaminen Työmaan aitaamissa ym. merkitsemisessä on otettava huomioon työn luonteen edellyttämät vaatimukset ja toteuttamisedellytykset sekä työntekijöiden turvallisuuden kannalta että ympäristön aiheuttamista lähtökohdista Ympäristön ja työmaan puhtaanapito Urakoitsijalle kuuluu työstä johtuva ympäristön puhtaanapito, ellei asiasta ole toisin sovittu.

13 (15) Työt on järjestettävä siten, että ympäristölle ei aiheudu tarpeettomia likaantumisesta aiheutuvia haittavaikutuksia. Urakoitsijalla on velvollisuus pitää työmaa-alue sekä sen vaikutuspiirissä olevat ulkopuoliset katualueet siistinä ja terveydellisesti tyydyttävinä poistamalla sinne työmaalta kerääntynyt lika, roskat ja irtonaiset esineet. Puhtaanapidon tulee vastata katuluokituksen mukaista hyväksyttyä laatutasoa Pölyn leviämisen estäminen Työmaapölyn ennaltaehkäisemiseen on kiinnitettävä riittävästi huomiota. Pölyämistä voidaan vähentää mm. työmaateiden pölynsidonnalla, ympäristöön kulkeutuneen pölyn ja lian nopealla poistamisella, käytettävien kiviainesten kastelulla ja/tai yksittäisten varastokasojen peittämisellä sekä tarvittaessa työkohteen huputtamisella (sillat). Työmenetelmistä (esim. louhinta ja kivien sahaus) aiheutuvan pölyn leviäminen on estettävä pölyn talteenotolla ja tarvittaessa kastelulla Melua aiheuttavat työt Työstä ympäristölle aiheutuvan melun osalta päätoteuttajan on otettava huomioon ja huolehdittava ympäristönsuojelulain 60 mukaisesta, erityisen häiritsevää melua aiheuttavia tilapäisiä toimintoja koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta.

14 (15) 6. LUETTELO ERÄISTÄ RAKENNUSTÖIDEN TYÖSUOJELUA JA - TURVALLISUUTTA KOSKEVISTA SÄÄDÖKSISTÄ Säädös Viimeinen voimaantulo Työturvallisuuslaki 738/2002, muutos 709/ Laki työsuojelun valvonnasta 44/2006, muutos 1334/ VNp 85/2006 työntekijän suojeleminen työssä esiintyviltä melun aiheuttamilta vaaroilta ja haitoilta VNp henkilösuojaimista 1406/9, muutos 1209/ VNp henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä 1407/ VNp käsin tehtävistä nostoista ja siirroista työssä 1409/ VNp rakennustyön turvallisuudesta 205/ TMp rakennustyömaiden henkilöstötiloista 977/ KTMp sähkölaitteistojen turvallisuudesta 1193/ VNp räjäytys- ja louhintatyöstä 410/86, muutos 123/ VNp työpaikkojen turvamerkeistä 976/

15 (15) VNp asbestityöstä 1380/94, muutos 318/ TSHp hyväksyttävistä asbestipurkutyössä käytettävistä menetelmistä ja laitteista 231/1990 (176/1992) VNp työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 856/1998, muutos 355/ VNp koneiden turvallisuudesta 1314/94, muutos 765/ VNa työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista 577/ VNa elementtirakentamisen työturvallisuudesta 578/ Tulityöt suojeluohje 2002, SVK WWW-sivut voimassa olevista säännöksistä:

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Työturvallisuusasiakirja 1(16) Jaakopintien kadun ja kunnallistekniikan rakentaminen, Äänekoski TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA.2.2013 Työturvallisuusasiakirja 2(16) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 4 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja Siltojen ja taitorakenteiden ylläpitourakka HKR/KPO 2015-2016 (HEL 2014-013773) Turvallisuusasiakirja Yksikköhintaperusteinen kokonaisurakka 29.1.2015 Asiakirjan päivitykset: Sisältö Vaihe Päivämäärä Laatija

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Urakkaohjelman liite 1. KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA 1(6) 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus

Lisätiedot

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015 Turvallisuusasiakirja 1 (15) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015 15561 15560 Turvallisuusasiakirja 2 (15) ja 1. YHTEYSTIEDOT... 4 2. YLEISTÄ TURVALLISUUSASIAKIRJASTA...

Lisätiedot

Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka

Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HATTULAN KUNTA JA HS-VESI OY Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka Turvallisuusasiakirja FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23058 Turvallisuusasiakirja 1 (20)

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA2 (7) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA. Turvallisuusasiakirja. Oulu 28.2.2011

KIIMINGIN KUNTA. Turvallisuusasiakirja. Oulu 28.2.2011 KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSURAKKA Turvallisuusasiakirja Oulu 28.2.2011 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 2414

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Koulukeskuksen pysäköintialue. Turvallisuusasiakirja

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Koulukeskuksen pysäköintialue. Turvallisuusasiakirja Koulukeskuksen pysäköintialue Turvallisuusasiakirja SISÄLLYSLUETTELO 0. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 0.1 RAKENNUTTAJA... 1 0.2 RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA... 1 0.3 SUUNNITTELIJAT... 1 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Koulutien katusuunnitelma. Turvallisuusasiakirja. Työ: E24139. Turku 4.11.2010

EURAJOEN KUNTA. Koulutien katusuunnitelma. Turvallisuusasiakirja. Työ: E24139. Turku 4.11.2010 EURAJOEN KUNTA Koulutien katusuunnitelma Turvallisuusasiakirja Työ: E24139 Turku 4.11.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Pisteen kiertoliittymä Katusuunnitelman muutos (KKJ, N60) Turvallisuusasiakirja. Työ: E25810.20. Turku 21.5.2013

VIHDIN KUNTA. Pisteen kiertoliittymä Katusuunnitelman muutos (KKJ, N60) Turvallisuusasiakirja. Työ: E25810.20. Turku 21.5.2013 VIHDIN KUNTA Pisteen kiertoliittymä Katusuunnitelman muutos (KKJ, N60) Turvallisuusasiakirja Työ: E25810.20 Turku 21.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 401

Lisätiedot

UTAJÄRVI. Ahmasjärvi Viemäröinti. Turvallisuusasiakirja. Työ: E23196. Oulu, 29.9.2009

UTAJÄRVI. Ahmasjärvi Viemäröinti. Turvallisuusasiakirja. Työ: E23196. Oulu, 29.9.2009 UTAJÄRVI Ahmasjärvi Viemäröinti Turvallisuusasiakirja Työ: E23196 Oulu, 29.9.2009 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 601 www.airix.fi Toimistot: Turku,

Lisätiedot

PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA

PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen palvelukeskus 14.1.2015 Sivu 1 (5) PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen palvelukeskus 14.1.2015 Sivu 2 (5) 1 YLEISTÄ 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä työturvallisuusasiakirja

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Yhdyskuntatekniikka Turvallisuusasiakirja 9.4.2010 LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT SISÄLLYSLUETTELO 1 1 YLEISTÄ 2

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/23 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Laihian kunta URAKKAOHJELMAN 1.7.2014 1(6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KATUJEN- JA KEVYENLIIKENTEENVÄYLIEN TALVI- JA KESÄHOITO Kokonaishintaurakka SISÄLLYSLUETTELO Laihian kunta URAKKAOHJELMAN 1.7.2014 2(6)

Lisätiedot

Miten huolehtia turvallisuudesta vieraassa työpaikassa

Miten huolehtia turvallisuudesta vieraassa työpaikassa Miten huolehtia turvallisuudesta vieraassa työpaikassa Jukka Tamminen jukka.tamminen@finnsafe.net jukka.tamminen@barona.fi TSP-Safetymedia Oy 29.10.2009 Jukka Tamminen TSP-Safetymedia Oy 1 Yhteisten vaarojen

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

Turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet 1(17) Tekninen ja ympäristökeskus kunnallistekniikka Turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Vihdin syvästabilointiurakka 2014 27.6.2014 2(17) Sisältö 1. YLEISTÄ TURVALLISUUSASIAKIRJASTA...3

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU KANKAANTAAN PÄIVÄKODIN PURKUTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.05.2015 Nokian kaupunki TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilapalvelu 29.05.2015 2(7) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS

OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS Oulaisten kaupunki OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.1.2013 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 /12 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN

Lisätiedot

TEHDASKATU JA SAARISTOKATU LIITTYMÄALUE VAIHE 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA (VNa 205/2009)

TEHDASKATU JA SAARISTOKATU LIITTYMÄALUE VAIHE 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA (VNa 205/2009) 1 TEHDASKATU JA SAARISTOKATU LIITTYMÄALUE VAIHE 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA (VNa 205/2009) 2 Asiakirjan päivitykset: Versio Sisältö Vaihe Päiväys Laatija(t) / Hyväksyjä 0.1 Turvallisuusasiakirja Rakennussuunnittelu

Lisätiedot

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 TURVALLISUUSASIAKIRJA URAKKAOHJELMAN LIITE

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 TURVALLISUUSASIAKIRJA URAKKAOHJELMAN LIITE 1 Sivu 1 JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 TURVALLISUUSASIAKIRJA URAKKAOHJELMAN LIITE 2 Sivu 2 1. YLEISTÄ... 3 1.1. n tarkoitus... 3 1.2. Päätoteuttaja... 3 1.3. Töiden yhteensovitus... 3 1.4. Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja KAJAANIN KAUPUNKI Turvallisuusasiakirja Kaupungintalo Heikki Juntunen 8.6.2015 Kaupungintalon pääsisäänkäynnin ja julkisivulasien uusimista. 1 2 Sisällysluettelo 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA... 6 1.1 YHTEYSHENKILÖT

Lisätiedot

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 ASUIN- JA PIHARAKENNUKSEN PURKU-URAKKA, VILLENTIE 5, NAKKILA RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 15.1.2015 2 0. YLEISTÄ 0.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusliite on rakennustyön

Lisätiedot

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE 10.7.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttaja 3 0.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 3 0.4 Työsuojelusäädökset

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 Pappilantie 7 ( PL 11 ), 23800 LAITILA Puh. (02) 8506400, Fax (02) 8506403 Suunnittelutoimisto Enertel Oy Työ nro 4452S-104-01 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 TYÖTURVALLISUUSLIITE 22.4.2014. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 TYÖTURVALLISUUSLIITE 22.4.2014. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 TYÖTURVALLISUUSLIITE 22.4.2014 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus

Lisätiedot

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen EURAN KUNTA Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen Turvallisuusasiakirja Vitomittaus Oy 19.2.2014 1 Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 1.2 Työsuojelusäädöksiä...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE Työturvallisuusliite 24.2.2015 1(9) LIITE TYÖTURVALLISUUSLIITE SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Timo Alapere Insinööritoimisto Timo Alapere Oy Näsintie 27 06100 Porvoo Työturvallisuusliite

Lisätiedot

PYHÄMÄENTIEN JA KUKKULAPOLUN KUNNALISTEKNIIKAN JA KATURAKENTEIDEN PERUSPARANTAMINEN

PYHÄMÄENTIEN JA KUKKULAPOLUN KUNNALISTEKNIIKAN JA KATURAKENTEIDEN PERUSPARANTAMINEN PYHÄMÄENTIEN JA KUKKULAPOLUN KUNNALISTEKNIIKAN JA KATURAKENTEIDEN PERUSPARANTAMINEN URAKKAOHJELMA 7.3.2011 JANAKKALAN KUNTA JANAKKALAN VESI LIIKELAITOS JANAKKALAN KUNTA JANAKKALAN VESI LIIKELAITOS URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Pieksämäen kaupunki Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet (VNa 205/2009) Virtasalmen kaatopaikka Sulkemisen pintarakenneurakka 1.6.2015 Dokumentinversiohallinta Versio Sisältö Vaihe Päiväys Laatija(t)

Lisätiedot