TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO"

Transkriptio

1 D TyöväEN URHEILULIITTO TOIMINTl\KERTOMUS YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924 HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO

2 Työväen tomus v. Urheiluliiton toimintaker , 1922, 1923 ja Kuopiossa pidetty liittokokous varsinaisesti asetti tarkemmat puitteet liittomme toiminnalle. Liittokokouksessa tehtiin liitollemme ja koko työläisurheilulle tärkeitä päätöksiä, jotka määräsivät liiton suuntaviivat. Näistä päätöksistä on jälkeen liittokokouksen monasti kiistelty ja eräät päätökset joutuvat tulevassa liittokokouksessa tarki~tuksen alaiseksi. On olemassa erimielisyyksiä siitä onko liittomme ottama kanta kaikissa kysymyksissä oikea ja siitä voidaan kiistellä, mutta joka tapauksessa voimme sanoa, että Yiimeisen liittokokouksemme jälkeen on työväen urheiluliike maas ~amme huomattavasti vakiintunut. Työväen Urheiluliitto on saanut vakavan pohjan, jolla seisten se kykenee kestämään rajummatkin myrskyt, jotka uhkaavat sen olemassaoloa. Se, että liitto on puhtaasti työ v ä e n urheiluliitto ja omaksuu samat periaatteet kuin työväenliikekin, on luonnollisesti aiheuttanut hyökkäyksiä porvariston taholta. Liittomme työskentely toteaa, että innostus ruumii1li ~iin harjoituksiin on valtava työväenluokan keskuudessa ja että työläisurheilijat kykenevät kilpakentijlä saavuttamaan tuloksia, jotka voidaan rinnastaa parhaiden tasalle maailmassa. Työväen urheiluliikkeen hämmästyttävä nousu on pakoittanut ne porvarilliset urheilun johtomiehet, jotka olivat el'oittamassa työläisul'heilijoita yhtenäisestä ul'heiluliitosta, antamaan arvoa myöskin työläisurheilijain saavutuksille ja siinä mieles~ä onkin Suomen Olympialaisen Komitean taholta taasen tehty v esitys yhteistoiminnasta Pal'isin kisoja varten. Tämän tarjouksen on liittotoimikunta hylännyt. Tämä tarjous näyttää selvästi liikkeemme voimakkuuden, osoittaen, että sieltä taholta ollaan pakoitettuja kääntymään liittomme puoleen. kun tulee kysymykseen suurempi voimain ponnistus.. Liittomme on pysynyt tähän asti sisäisesti eheänä, lujana järjestönä, joka on yhtenäisesti esiintynyt ulospäin. Kysymykset, joita on esiintynyt 1 iittomme toiminnassa, on kyetty ratkaisemaan tovel"ijlisesti. 'Cähän lujaan yksimielisyyteen ja hyvään toverihenkeen, joka on vallinnut, on perustunut liikkeerrune elinvoimaisuus. P ari s i nol y m pia I a i s e t k i s a t. Kuten edellä mainittiin teki Suomen Olympialainen Komitea ehdotuksen yhteistyöstä Pal'isin kisoihin nähden, lähettäen liitolle seuraavan kirjelmän:

3 r 4 Työväen Urheiluliitolle, Helsinki. Suomen edustajana Kansainvälisessä Olympialaisessa Komiteassa on asiani niistä maassamme toimivien urheiluryhmien ja urheiluliittojen keskuudesta, jotka haluavat saada jäsenensä ottamaan osaa Olympialaisiin kisoihin, valitsemistani edustajista asettaa komitea, Suomen Olympialainen Komitea, jonka tehtävänä on välittää maamme urheilijoitten osanottoa Olympialaisiin kisoihin, lähinnä niihin kisoihin, jotka ovat tarkoitetut pidettäväksi kesällä 1924 Pariisissa. Tässä suhteessa käännyn nyt puoleenne tiedustellen, haluatteko Clttaa osaa tähän työhön, missä tapauksessa pyydän Teitä nimittämään kaksi henkilöä, jotka tahtoisitte edustamaan Teitä kyseessä olevassa komiteassa ja ottamaan osaa sen työhön. Kunnioittaen: E r n s t K r 0 g i u s. Liittotoimikunta vastasi tähän kirjelmään seuraavasti: Suomen Olympialaiselle Komitealle, Helsinki. Vastaukseksi kirjelmäänne, jossa pyydätte meitä valitsemaan kaksi henkilöä Suomen Olympialaiseen Komiteaan työskentelemään 5uomalaisten osanoton hyväksi Pal'iisin Olympialaisiin kisoihin 1924, saamme vastata seuraavaa: Liittomme viimeisessä liittokokouksessa tehdyn pälitöksen mukaisesti eivät liittomme alaiset urheilijat saa kilpailla porval'iurheilijain kanssa kotimaassa eikä ulkomailla. Samallaiset periaatteet on myöskin hyväksynyt Union Internatiol1ale d'education Physique et Sportive du Travail, johon Työväen Urheiluliitto kuuluu jäsenenä. Lisäksi tiedoituksien mukaan, joita olemme saaneet, Pariisin Olympialaiset kisat muodo tuvat yhä edelleenkin kansalliskiihkon tyyssijaksi. Eivät ole vielä kisojen suunnittelijat vapautuneet maailmansodan luomasta turmiollisesta kansallisvihasta, vaan vielä nytkin, kun on jo kulunut 4 vuotta maailmansodan loppumisesta, sulke~at voitettujen maiden urheilijat pois kisoista. Tällainen l'ajaton kansallisviha on vastoin niitä yleisiä periaatteita, jotka työläiset ympäri maailman omaavat. Koska lisäksi tila1111e meillä Suomessa on muodostunut viime aikoina sellaiseksi, ettei ole minkäänlaisia edellytyksiä työväestölle hyödylliseen yhteistoimintaan kanssanne, niin kiitämn1e Teitä kohteliaimmin tarjouksestanne, mutta viitaten ylläesitettyihin seikkoihin emme katso voivamme suostua yhteistyötarjoukseenne. Kunnioittaen: Työ v ä e 11 U r hei 1 u 1 i i t 0 n L i i t t 0 toi m i k u 11 t a. Liittotoimikunnan edelläolevassa vastauksessa olevat perustelut lienevät siksi pätevät ja tosioloihin perustuvat, että niihin nojautuen ei ollut muuta mahdollisuutta kuin vasta kielteisesti. Tämän jälke.en aloitettiin porvarilliselta taholta voimakas työskentely liittomme rivien hajoittamiseksi. Erikoisesti siltä taholta hyökättiin kaikissa mahdollisissa tilaisuuksissa liittotoimikuntaa vastaan, selittämällä työläisurheilijoille, että liiton johto estää kaikin \~oimin meidän urheilijaimme kilpailuoikeuksien laajentamista ja lähestymistä eri leirien välillä, vaikkakin liittotoimikunta on vain toteuttanut liiton ylempien elimien tekemiä päätöksiä. Parisin kisojen lähestyessä on kiihoitustyö työläisurheilijain keskuudessa käynyt entistä kiivaammaksi ja käytetään siinä hyväksi liiton jäsenistön keskuudessa syntynyttä erimielisyyttä kansainvälisistä kilpailusuhteista. Koska kysymys osanotosta olympialaisiin kisoihin ja myöskin kysymys kansainvälisten kilpailusuhteidemme järjestelystä ovat epäilemättä tärkeitä liittomme periaatteita koskevia kysymyksiä ja kun niiden käsittelyn ohessa on juuri porvariston taholta harjoitettu Iiitollemme vahingollista toimintaa, katsoi liittotoimikunta velvollisuudekseen antaa kysymyksestä julistuksen työläisurheilijoille. Julistus on kokonaisuudessaan seul'aava: Toverit, työläisurheilijat! Työväen Urheiluliitto on alusta alkaen nauttinut työläisjoukkojen jakamatonta kannatusta. Se on tämän kannatuksen vakiinnuttanut rehellisellä ja voimaperäisellä työllä työväen ruumiillisen kunnon kehittämiseksi, sen luokkavoiman vahvistamiseksi. Se on osannut mennä kansaan, suurten joukkojen luo, innostuttaa ne ruumiin harjoituksiin niin, että nyt 5 vuoden toiminnan jälkeen yli 30,000 työläistä kuuluu liittoon. Tästä ~uuresta joukosta on jo kohonnut huomattavia kilpaurheilijoita, jotka menestyksellä kykenevät kilpailemaan kovimmassakin kansainvälisessä kilpailussa.. Yksityisten kykyjen ilmaantumisen liitossamme selittää yksinomaan se, että liitto työskentelee niin laajalla pohjalla. Näin kyvyt nousevat itsestään tarvitsematta loihtia niitä esiin keinotekoisesti. Ei yksikään Suomessa toimiva urheilujärjestö voi lähimainkaan vetää vertoja liitollemme suurten joukkojen ruumiillisena kasvattajana. Tämän voimme liioittelematta sanoa. Ilman syytä ei -liittomme ole ulkomaalaisten toverien taholta saanut osakseen tunnustusta. 5 vuoden työ on antanut hyviä tuloksia. Yksimielisinä ja yhteisiä päätöksiä noudattaen ovat työläisurheilijat liiton hyväk!>i työskennelleet. 5

4 6 ' Mutta nyt yritetään kylvää hajoituksen siemeniä joukkoomme. 'l'arkoitamme n.s. kansainvälisen kysymyksen johdosta syntynyttä tilannetta. Meillä on sekä liittokokouksen että liittoneuvoston kokouksen päätökset, joita jokainen liittomme jäsen on velvollinen lloudattamaan niin kaljan kuin ne ovat voimassa. Päätöksistä voi (laan olla eri mieltä, niistä voidaan keskustella ja on hyvä, että keskustellaan. Niitä voidaan myös muuttaa, mutta niiden rikkominen ei saa tulla kysymykseen. Sellainen järjestö, jonka päätökset eivät sen jäseniä sido, ei ole mikään järjestö, vaan sekava joukko, joka ei tiedä, mihin se kulkee ja mitä se tekee. - Sellaiseksi m~ emme liittoamme saa tehdä, sillä se merkitsisi sen voiman rappeutumista ja työskentelyn hel'paannuttamista. Muutamia rikkomuksia Hiton kansainvälisyyspäätök iä vastaan on jo tapahtunut, ja liittotoimikunta, jonka tehtävänä on valvoa, että liiton päätöksiä noudatetaan, on ollut velvollinen liiton sääntöjen mukaan rjkkojia rankai!'emaan. Sen on tehtävä se edelleenkin, jos uusia l'ikkomuksia esiint:1y, On suuri erehdys luulla, että kansainvälisyyskysymys ra:kaistaisiin liiton päätöksiä rikkomalla. Päinvastoin saatetaan tllanne vain sekavammaksi, vaikeutetaan kysymyksen onnellista ratkaisua ia vahingoitetaan liittoa.. Liittotoimikunta ei ole kansainvälisyyskysymyksessä toiminut ainoastaan liiton päätösten mukaan, vaan se on myöskin vakuutettu, että työläisurheilijat sen menettelyn päätösten valvojana hyväksyvät, Yksimielinen työläisurheilijain rintama on tiiliä hetkellä sitäkin tärkeämpi, kun liittomme on usealta taholta joutunut hyökkäysten alaiseksi. Tyoläisurheilijat, kokoontukaa liittonne ympärille, olkaa vahvo.ia houkutuksia vastaan ja noudattakaa tinkimättä yhteisi~ päätöksiä,. Helsingissä 18 p:nä helmikuuta T'C'L :n Liittotoimikunta, Työ v ä eno 1 y m pia l a i s e t, Työväen Olympialaiset kisat pidetään 1925 Frankfurt am Mainissa. Kisojen ohjelmaksi on liittomme puolesta jätetty ehdotus Kansainvälisen Liittomme teknikkojen konferenssille. Tämä ehdotus hyväksyttiin pääpiirteissään. joskin ohjelmaan otettiin lisäksi kilpailuja sellaisissa lajeissa, jotka ovat meillä tuntemattomia ja ovat Keski-Europan maiden kansallisia nrheilumuotoja. Liiton edustaja vastusti näiden ottamista kisojen ohjelmaan, kuitenkin tuloksetta. Ohjelma on julkaistuna Työväen Fl'heilulehden numero 5a 21 v Myöskin on herännyt ajatus talvi-olym'pialaisten toimeenpanosta talvella 1925 Saksan vuoristoseudussa. Liittomme puolesta on ryhri~'tty kannattamaan hanketta, Latvian TUL:n puolesta on tehty ehdotus talvikisojen pitämiseksi Helsingissä. Tähän 6n kuitenkin liittomme taholta vastattu epäävästi, koska se l'ikkoisi Olympialaisten kisojen yhtenäistä järjestelyä, joka on luovutettu Saksan liitolle. Viimeisessä liittoneuvoston kokouksessa valittlin 9 henldnen Työ \'äen Olympialainen Komitea, jonka huoleksi tulee kokonaisuudes ~aa n osanottomme järjestäminen mainittuihin kisoihin ja myöskin kaikki siitä johtuvat toimenpiteet kuten varojen keräys, valtioavun hankinta kisoihin osanottoa varten y.m. Komitean puheenjohtajaksi valitsi liittoneuvosto T. H. Vilppulan ja sihteeriksi Väino Lähteisen. T yö v ä e n A k a t e m i a. Työväen Keskusopiston perustamis ~uunnitelman toteuttamista varten on Kuopion kokouksen jälkeen Työväen Sivistysliiton aloitteesta perustettu yhtiö nimellä "Työväen _~katemian Kannatusosakeyhtiö", jossa TUL 011 merkinnyt 10 os", ketta a 200 mk. Ydtys ei kuitenkaan saavuttanut riittävää kannatusta työväen piireissä. 300,000 mk:n osakepääomasta tuli merkityksi ainoastaan noin ys. Hankkeen toteuttaminen näytti siis epävarmalta. Tämän vuoden kuluessa on asia pantu Työväen Sivisty,,~ liiton taholta uudelleen vireille. Osakepääoma on alennettu 150,000 mk:aan, josta tähän mennessä on merkitty jo %. Toivottavasti saadaan loppukin tämän kevään kuluessa merkit yksi ja opisto niin muodoin perustetuksi. Se ei kuitenkaan tapahdu itsestään, vaan on työväenjärjestöjen kunkin osaltaan ryhdyttävä yritystä tukemaa!\. Kaikille työväenjärjestöille m,m. voimistelu- ja urheiluseuroillekln on lähetetty asiasta kehoituskirjelmä, ja jos kukin seul'a merkitsee vaikkapa vain yhden osakkeen on yrityksen pikainen toteutuminen varma varsinkin kun Eduskuntakin on myöntänyt määrärahan opiston p~rustamiskustallnuksiill. Liittymällä osakkaaksi kannatusyhtiöön saavuttavat työväen urheiluseurat samalla suoranaista vaikutusvaltaa opiston johdossa. Kannatusyhtiön järjestävä kokous pidetään Helsingissä kuluvan vuoden toukokuun 11 p:nä, jossa kokouksessa työläisurheiluväen on valvottava, että ruumiillisen kulttuurin edut tulevat opistoa järjestettäessä homioonotetuiksi Kuopion kokouksessa esitettyjen suuntaviivojen mukaisesti. S e ura t. Viime liittokokouksen jälkeen on liittoon liittynyt \'llosittain seuraavat uudet seurat, jotka ovat toiminnassa: Vuonna 1921: Pyry, Salmi; Köntys, Luolaja; Pyrkivä, Hirsilä; Humu, Nurmijärvi; Evä, Evijärvi; Valo, Oravairten; Yritys, Haapajärvi; Tarmo, Pankakoski; Edistys, Kontiolahti; Voitto, Alavieska, Joro, Joroinen; Jäntevä, Mäntyharju; Reipas, Evijärvi; Reima, l.kspihlaja; Haka, Suonenjoki; Helsingin Työväen Nyrkkeilyklubi, Helsinki; Isku, Runni; Korvenpojat, Juurikorpi; Voitto, Asikkala; 1

5 g Fanu, Saarikoski; Kisa, Reposaari; Arena, Kaukomäki; Rynnistys, Luvia; Mahti, Sunniemenranta; Kisa, Pitäjänmäki; Korvenpojat, Karttula. Vuonna 1922: Stjärnan, Pietarsaari; Tukeva, Turenki; Uusiyritys Anttola; Vesa, Kello; Vesa, Käkisalmi; Vuoksenpojat, Antrea; Ko~kenpojat, Tali; Eyrintö, Reitkalli; Virtain Urheilijat, Virrat; Sarastus, Rääkkylä; Raiku, Eura; Stjärnan, Pernaja: Reipas, Ruokolahti: Pyrintö, Karttula: Tuli, Tottijärvi: Isku, Rantaperkiö; Torakosken Toverit, Sairala; Työn-Voitto, Inkilä; Raivaajan Veikot, Humppila; Kisatoverit, Summa; Tuisku, Oriniemi; Spartacus, Helsinki: Meno, Kankaanpää: Nyrkki, Tyrvää: Kisatoverit, Harjavalta: Koitto, Noormarkku; Kehitys, Piikkiö: Pyrintö, Koskenkorva: Fuskuri, Lieto: Työ, Aura: Isku, Iitti; Kehitys, Tikkala; Toverit, Pitkälahti; Korvenpojat, Keski-Karttula; Pyrintö, Koljola; Veikot, Säkkijärvi; Turun Työväen Uimarit, Turku; Jäntevä, Ruovesi; Metsäpojat, Otalampi: Sisu, Kantojärvi; Toverit, Sorjo; Riento, Säyrlätsalo; Rientävä, Littoinen: Nousu, Tammela: Käpylän Urheilijat, Helsinki; Kipinä, Niiralanniemi; Säkylän Ylös-Veikot, Säkylä; Oras, Karttula; Työn Voima, Taipale; Yl'itys, Mommila; Kurun Reipas, Kuru' Työn-Veikot Hinnerjoki; Toverit, Orivesi: Turun Sos.-dem. Nuorisos~uran Palloilijat, Turku: Kuula, Mietoinen; Salonpojat, Kaurila; Köntys, MatkaseIkä; Kiri, Kokemäki: Toverit, Panelia; Veikot, Uusi-Koivisto: Visa, Nakkila; Tampereen Raittiusseuran Urheilijat, 'l'ampere; Into, Kangaslampi; Helsingin Työväen Naisvoimistelijat, Helsinki: Nykäys, Kuru; Kehitys, Perkjärvi: Kiskojat, Kyröskoski; Pyrintö, Pertteli. Vuonna 1923: Vaasan Työväen Uimarit, Vaasa; Vihuri, Kolho; Jalo, Ala-Tornio; Koitto, Tervola: Kiri, Räisälä; Valpas, Tyrnävä: Reipas, "Helsinki; Veikot, Pölläkkälä: Edistys, ;Koski: Oravalan Taimi, Harju; 'l'y:n V.- ja U.-seura, Pielisensuu; Taru, Helsinki; Kisa, Tyrvää; Nousu, Köyliö: Vesa, Jämijärvi: Isku, Himanka: Kisa, Leppäkoski (Karjala): Raju, Sodankylä: Yritys, Ruhtinaansalmi; Korven-Veikot, Imatra; Ty:n V.- ja U.-seura, Haapakoski: Isku, Lappajärvi: Kisa, Hämekoski: Taisto, Etelä-Pirkkala; Toejoen Toverit, Toejoki: Kiusa, Jokioinen: Toverit, Kauvatsa: Into, Helsinki; Kilpaveikot, Nurmi: Arbetares Segelsällskap, Vaasa; Visa, Ruosniemi: Jyske, Punnonmäki; Toverit, Ruovesi: Voitto, Hauranki. Vuonna 1924: Yritys, Rautalampi; Alku, Tuokslahti: Kaiku, Suvilahti: Albergan Sisu, Alberga: Kehitys, Rajamäki: Taimi, Iuha; Väkinäiset, Raahe: Fastbölen Ty:n V.- ja U.-seura Yritys, Fastböle: Viesti, Kannus; Ryhti, Hämeenlinnan Maalaiskunta. Kaikkiaan oli huhtikuun 7 p:nä 1924 liitossa 392 toimivaa seuraa. Kokonaisuudessaan liittoon kuuluneiden seurojen luku olisi 409, mutta näistä on 17 lopettanut toimintansa tai yhtynyt toisten kans:;a yhdeksi seuraksi.. Täysinmaksaneita jäseniä on 22,203, jäseniä, joiden maksut on rästissä 2,000 ja nuoria 6,500. Lähemmät tiedot liiton toiminnasta käy selville eri vuosina liittoneuvoston kokouksille laadituista toimintakertomuksista. Toimintakertomus ajalta 22/ 8_ 12 / Heti liittokokouksen jälkeen ryhtyi liittokokouksessa valittu uusi liittotoimikunta ripeästi toteuttamaan liittokokouksen päätöksiä. Liittokokouksesta kulunut aika on kuitenkin siksi lyhyt, että tästä työstä ei ole vielä suuria näkyviä tuloksia esitettävänä. Tärkeimmistä alotteista mainittakoon lyhyesti. Liittokokouksen päättämä voimistelujuhla-asia pantiin heti vireille ja liittotoimikunta on voimistelujaoston ja naistenjaoston esitysten perusteella päättänyt, että juhla toimeenpannaan jo ensi kesänä heinäkuun ensimmäisenä lauantaina ja sunnuntaina. Paitsi yhteisvoimisteluesitystä, johon kaikkien juhliin saapuvien voimistelijain on otettava osaa, järjestetään miehille joukkueidenväliset voimistelukilpailut, käsittäen vapaa- ja sauvaliikkeet, nojapuu-, rekkija pukkiliikkeet v a p a av ali n tai s eli a, 0 m ali a 0 h j e 1- mali a. Naisille, tytöille ja pojille järjestetään myöskin yhteis- ja joukkue-esityksiä. Joukkueet jaetaan kahteen sarjaan: a) maalaisseurat, vähintään 7-henkiset joukkueet ja b) kaupunkilaisseurat, vähintään 9-henkiset joukkueet. Yhteisvoimisteluohjelmat ovat jaostojen laadittavana ja esitetään ohjelmaluonnokset samoin kuin koko juhlan toimeenpanosuunnitelma liittoneuvoston hyväksyttäväksi. Eronpyytäneelle Liiton järjestäjälle A. Grönroosille myönnettiin vapautus toimestaan lokakuun 1 päivästä lukien ja järjestäjäksi hänen tilalleen valittiin Liiton palloiluneuvojana toiminut T. Tanner Helsingistä. Hän astui toimeensa syyskuun 20 päivänä. Liiton naisjärjestäjäksi valittiin naisten kesäkursseilla urheilunopettajana toiminut neiti. Eliisa Korhonen Helsingistä. Hän astui toimeensa lokakuun 1 päivänä. Liiton toiminnan laajentuessa on työvoiman lisääminen toimistoon käynyt välttämättömäksi. Syyskuun puolivälissä julistettiin konttoristin toimi haettavaksi ja kuluneen lokakuun 3 päivänä valittiin mainittuun toimeen Liiton uintikursseilla opettajana toiminut Ilmari Huttunen Helsingistä ja astui hän toimeensa saman lokakuun 5 päivänä. Liittokokouksen julkaistavaksi määräämää naisten urheilulehteä päätettiin tänä vuonna julkaista ainoastaan joulunumero, joka ilmes- 9..'

6 10 tyy marraskuun lopulla. Lehden toimittamisesta huolehti Liiton naistenjaoston valitsema toimituskunta ja tulee lehdestä kaikin PUu Iin arvokas joulujulkaisu, jota kehoitetaan levittämään laajalle työlälsurheiluväen, varsinkin naisten ja nuorten keskuuteen. Lehden vastaisesta ilmestymisestä päätetään liittoneuvoston kokouksessa. Pää-äänenkannattaja-asiassa kääntyi liittotoimikunta Työväen Urheilulehtiosakeyhtiön johtokunnan puoleen pyytäen kutsumaan koolle ylimääräisen yhtiökokouksen keskustelemaan ja päättämään Työväen Urheilulehden luovuttamisesta Liitolle. Lehtiyhtiön johtokunnan mielestä ei liittotoimikunnan esitys antanut aihetta minkäänlaisiin toimenpitei1" in johtokunnan puolelta. Liittokokouksen sotilas mieli valtaa koskevan päätöksen johdosta on liittotoimikunta lähettänyt asiaa koskevan kirjelmän sotaministeriölle ja kehoittanut piirikuntill: hankkimaan tarvittavaa todistusainehistoa. Liittokokouksen hyväksymä julistus Skandinavian ja Itämerenmaiden työläisurheilijoille on käännätetty asianomailsille kielille ja lähetetty kyseessäoleviin maihin. Liittokokouksen päätöksen johdosta on Arena-savukkeeseen valittu uusi, laajoja tupakoitsijapiirejä tyydyttävä, erittäin miellyttävä tupakkalaji, joten seurojen toimihenkilöitä kehoitetaan suosittelemaan tätä savuketta sellaisille U1'heilijoill~ ja urheilun suosijoille, jotka eivät yjelä ole voineet tupakoitsemispaheestaan luopua. Kuten tunnettua saa Liitto tämän savukkeen myynnistä 5 mk. tuhannelta, ja jos tupakoitseva miesväki saataisiin yleisemmin polttamaan tätä savuketta, kertyisi siitä Liitolle huomattavia rahasummia. Liittot.oimikunta ehdottaa liittoneuvoston päätettäväksi, et t ä A r e n a s a v ukk e e s t a saa d u t r a h atk ä y t e t t ä i s iin t y ö v ä e n voi m i s tel u- j a u r hei luo P i s t 0 n per u s t a m i s e e n j a yli ä P itä m i s e e n. Muutamien voimistelumiesten alotteesta on ryhdytty toimenpitei!'iin voimistelukieltueen lähettämiseksi maaseudulle. Koska viim~ talvena saadun kokemuksen perusteella on huomattu tällaisen kiertueen vaikuttaneen herättävästi maaseudun voimisteluoloihin, on liittotoimikunta päättänyt voimistelujaoston ~sittämillä perusteilla nytkin suostua tällaisen kiertueen lähettämiseen. Kauan vireillä ollut piirikuntien mestaruusmitalikysymys on l'atkaistu siten, että kaikille piiri kunnille on hyväksytty yhteinen mitali. Se tulee pronssinen, 40 mm läpimittainen ja noin 25-3() markan hintainen. Todennäköisesti saadaan mitali- käytäntöön jo ensi vuoden alusta. Helsingin Jyry on asettunut vastustavalle kannalle Liiton toimintaan nähden, kutsuen pois liittokokouksen liittotoimikuntaan va" Iitsemat jäsenensä liittotoimikunnasta. Heidän tilalleen on kutsuttu vuorossa olevat varajäsenet. Liiton tiliaserha samoinkuin seuraavan vuoden talousarvio esitetään liittoneuvostolie. Toimi~takel'tomus ajalta Kuopiossa pidetyssä liittokokouksessa valittu liittotojmikunta on kokoontunut ;v:n 1921 loppuun mennessä 15 kertaa ja käsitellyt 216 asiaa. V:n 1922 maaliskuun 18 p :ään mennessä on liittotoimikunta llitänyt 10 kokousta ja käsitellyt niissä 150 asiaa. Edellisessä liittoneuvoston kokouksessa valitut jaostot ovat kokoontuneet seuraavasti: Naisten Voimistelujaosto kertaa ja käsitellyt 91 asiaa Voimistelujaosto 9 37 " " " Painijaosto " " " " Talviurheilujaosto " " " Naisten Urheilujaosto " " " " NuortEjnjaosto " " " Yleisurheilujaosto " " " " Palloilujaosto " " " " Uintijaosto 1 10 " " " Voimistelujuhla-asioiden käsittelyä varten on pidetty asianomai.;; ten jaostojen yhteisiä kokouksia 7 keltaa ja käsitelty niissä 52 asiaa. Liittotoimikunnan ja jaostojen yhteistyö on järjestetty siten, pttä liittotoimikunta on valinnut yhden jäsenistään kuhunkin jao:{ toon. Voi m i s tel u j u h 1 a - a s i 0 i den valmistelua varten on liittotoimikunta asettanut seul'aavat toimikunnat: Johtava toimikunta 6 jäsentä; Juhlatoimikunta 5 jäsentä; Reklaamitoimikunta 5 jäsentä; Majoitustoimikunta 3 jäsentä; Kirjallisuustoimikunta 3 jäsel.tä; Järjestystoimikunta 3 jäsentä; Kilpailutoimikunta 4 jä ~entä; Ruokailutoimikunta 4 jäsentä; Retkeily toimikunta :3 jäsentä; Kenttätoimikunta 3 jäsentä. Nämä toimikunnat ovat osaksi alkaneet työnsä. ' Voimistelujuhlan hyväksi myytävä urheilupäivämerkki on päätetty valmistuttaa hapetusta kuparista, jonka vuoksi merkin myyntihinta on' korotettava 3 mk:aan. Liittotoimikunta pyytää liittoneuvoston vahvistusta tälle toimenpiteelle. 'J a 0 S t 0 j en '1 h tel n en k 0 k 0 u s 4/ 1 2. Liittoneuvoston kokouksen jälkeen pidettiin kaikkien jaostojen yhteinen toiminnah 11

7 12 alkajaiskokous, jossa jaostojen jäseniä tutustutettiin Liiton toimintaan ja selostettiin" jaostojen tehtävien merkitystä. Liiton puolesta tarjottiin jaostojen jäsenille tässä tilaisuudessa kahvit ja jaettiin liittokokouksen pöytäkirjajulkaisu. Työ v ä e n U r hei 1 u 1 e h t i. Liittokokouksen päätöksen mukaan on liittotoimikunta valinnut Työväen Urheilulehden toimituskuntaan 4 jäsentä. Toimituskunnan muodostavat nyt Liiton puolesta valitut O. Paananen, U. Rinne, P. Mänty ja V. J. Kostiainen ja lehtiyhtiön valitsemana V. Lähteinen. Toimituskunta on kokoontunut liittoneuvoston kokouksen jälkeen 2 kertaa ja määrännyt lehden toimittamisessa noudatettavaksi allamainitut liittotoimikunnan vahvistamat periaatteet: 1. Työväen urheiluliikkeen eheyden säilyttämisen vuoksi ei lehclessä saa kajota työväenliikkeessä esiintyviin suuntariitoihin. 2. Lehdessä on vältettävä halventavaa ja mahdollisesti ilkeämie Iisessä tarkoituksessa esitettyä kirjoitustapaa yleensä ja erittäinkin toisten maiden työläisurheilujärjestöihin ja eri urheilulajeihin nähden. 3. Kaikkinainen arvostelu on suoritettava asiallisesti ja töverilli8essa hengessä. 4. Lehti ei saa esiintyä Liiton julkaiseman Työläisnaisten Urheilulehden kilpailijana. Mikäli lehti haluaa julkaista naisten alaan kuuluvia kirjoituksia tai kuvia, on niistä sovittava naisten lehden toimituksen lfanssa. 5. Lehden on kaikissa kysymyksis'sä nuodatettava liittokokouksen 5ekä liittoneuvoston kokouksien päätöksien mukaista kantaa, seisottava näiden päätöksien takana ja puolesta. 6. Lehden on erikoisesti selostettava Liittomme suuntaa ja henkeä. 7. Lehti ei saa' olla pelkkä selostaja, joka yksinkertaisesti toteaa jo mahdollisesti esiintyvät saavutukset, vaan sen on ensi kädessä tehtävä voimaperäistä valistustyötä luomalla ja avartamalla uusia. Liiton suunnan ja hengen mukaisia näköaloja. 8. Lehden on julkaistava ruumiillisen kulttuurin eri aloja valaisevia fysiologisia kirjoitelmia eri ikäkaudet huomioonottaen. 9. Tärkeimpiä aloja, kuten voimistelu, talviurheilu, yleisurheilu, palloilu, paini, uinti, poikain (12-17) lli'heilu ja voimistelu, nyrkkeily, selostamaan on lehden hankittava vakinainen avustaja. 10. Lehdessä on selostettava ja seurattava ulkomaiden veljef':jäi jestöjen toimintaa,ia toiminta periaatteita. 11. Urheilutuloksia julkaistaessa on mainittava, ovatko ne työläis- vai porvariurheilijain saavuttamia. Nämä ohjeet ovat voimassa soveltuvissa kohdin myöskin Työläisnaisten Urheilulehden toimittamiseen nähden. Työ 1 ä i s nai s t e n U r hei 1 u 1 e h den toimituskuntaan kuuluvat Helmi Paasonen, vastaava toimittaja, Elsa-Kirsti Koponen, toimitus-sihteeri, Fanni Mikkola ja Maija Väkkärä. Tämä toimituskunta on kokoontunut myöskin 2 kertaa ja hyväksynyt lehden toimittamiseen nähden noudatettavaksi samat periaatteet kui!) Työväen Urheilulehdelle on vahvistettu. Työläisnaisten Urheilu lehteä julkaistiin liiton toimesta viime vuonna ainoastaan joulunumero 6,000 painoksena. Tämä numero, jonka hinta oli 3 markkaa kappale, levisi 5,558 kpl. Tuloja oli tästä numerosta' 14,966: 35 ja menoja 14,763': 25, joten puhtaaksi voitoksi jäi 203: 12. Kuluvan vuoden aikana on lehti määrätty ilmestyväksi 12-sivuisena kerran kuussa. Vuositilaajia on tähän saakka kertynyt 670. Irtonumeroiden kanssa on ensimäistä numeroa levinnyt vähän yli 3,000 kpl. Vai i s t u s toi m i n t a. Paitsi valtion avustuksella suoritettua valistustoimintaa, jota on erikseen selostettu, on Liiton toimesta järjestetty luentosarjoja työväen ruumiillisesta kulttuurista eri työväenjärjestöjen toimeenpanemille luentokursseille. Liittoneuvoston piirikunnille valistustoimintaa varten suoritettavaksi määräämiä rahaeriä ei ole voitu suorittaa, koska Liiton talousarvioon näitä tarkoituksia varten saatavaksi arvioituja tuloeriä ei ole saatu (Arena-. savuke). Seuroille on lähetetty pyydettäessä puhujia tärkeisiin juhlatilaisuuksiin ja ellei puhujaa ole voitu lähettää, on lähetetty kirjoitettu puhe. Valistustyön tehostamiseksi on päätetty ryhtyä neuvotteluihin Työväen Urheilulehtiosakeyhtiön kanssa parin erikoisen valistusnumeron julkaisemisesta (esim. työväen urheilupäivänä ja työväen talviurheilupäivänä). U r hei 1 ujo h taj aku r s s i t, joita tähän saakka on pidetty joka kesä, on päätetty jättää kuluvana vuonna pitämättä ja niiden asemesta lähettää urheluneuvoja sellaisille paikkakunnille, joissa urheilun ohjausta kaivataan. Y h t e i s työ Työ v ä e n R a i t t i u s 1 i i t 0 n j a T y ö v ä e n J ä r j e s t ö nuo r t e n L i i t 0 n k a n s s a ei ole antanut tyydyttävää tulosta. Työväen Raittiusliiton kanssa suunniteltiin toimeenpantavaksi yhteiset nuortenohjaajain kurssit, mutta Työväen Haittiusliitto on nyttemmin tästäkin yrityksestä kieltäytynyt. Liittotoimikunnan puolesta on T. Raittiusliiton ja T. Järjestönuorten Liiton Iiittokokoukselle esitetty seuraava alustus yhteistyöstä edellä mainittujen liittojen ja Työväen Urheiluliiton kesken, joka on kuitenkin hyljätty edellä mainituissa liittokokouksissa. 13

8 14 Työväen lasten kasvatustyön j~rjestämin~~. Katsoen siihen äärettömän suureen merkltykseen, mika la ten kasvatuksella on sosialistisen yhteiskunnan rakennustyössä, on työväen lasten kasvatus järjestettävä yhtenäiseksi ja voimaperäiseksi, tvöväenluokan omaksumassa sosialistisessa hengessä tapahtuvaksi.. Työväenluokan lasten kasvatuksen alalla toimii nykyään pääasias~a 3 järjestöä: Jäl'jestönuorten Liitto, Työväen Raittiusliitto ja Työväen Urheiluliitto Vaikka nämä järjestöt ovatkin kosketuksissa keskellaan, on den suorittama kasvatustyö kuitenkin yleispiirtein katsoen hajanaista. Järjestönuorten Liitto harjoittaa pääasiassa poliittista kasvatusta, Työväen Raittiu~liitto raittiuskasvatusta ja Työväel~ Urheiluliitto ruumiillista kasvatusta. Tästä näennäise. tä työnjaosta huolimatta on monta tärkeää puolta työväenluokan lasten kasvatuksessa jäänyt kokonaan huomioonottamatta. Hajanaisesti suoritetun kasvatustyön pahimpana puutteena on yksipuolisuus. Samat lapset eivät tavallisesti kuul u useampaan järjestöön, vaan jakaantuvat työväenluokan lapset näiden ~ol.men järejstön kesken joutuen siten yksi ryhmä ainoastaan poliittisen, toinen raittius- ja kolmas ruumiillisen kasvatuksen alaiseksi. Työväenluokan lasten kasvatusjärjestelmä on siis saatava yhtenäiseksi ja kaikki kasvatuk"essa huomioonotettavat puolet sisältäväksi. Vasta sitten voidaan työväenluokan lapsista ka vattaa älykkäitä elämää vmmärtäviä pl'oletaareja eikä yksipuolisia intoilijoita, joist~ yksi YI~märtää ainoastaan politiikan, toinen raittiuden ja kolmas ruumiillisen voiman merkityksen. Ylläesitetyn yhtenäisyyden saavuttamiseksi ehdotetaan: että työväenl uokan lasten kasvatustyö keskitettäisiin Järjestönuorten Liiton, Työväen Raittiusliiton ja Työväen Urheiluliiton yhteisesti mudostaman "Työväen La ten Kasvatu keskuksen" käsiin. Edelläesitettyyn TLK :een valitsee kukin yllämainituista liitoista 2 edustajaa, jotka valitsevat keskuudestaan tarvittavat toimihenkilöt. Työväen Lasten Ka vatuskeskuksen tehtävänä on: 1) johtaa työväenluokan lasten kasvatustyötä maassa; 2) toimeenpanna kursseja ohjaajien ja neuvojien valmistamiseksi; 3) julkaista alaa koskevia aikakauslehtiä ja kirjallisuutta. TLK:n toiminnasta aiheutuvat menot jaetaan kolmeen osaan siihen liittyneiden järjestöjen suoritettavaksi. TLK on varustettava juridisen personan oikeuksilla, että se voisi toimia itsenäisesti. o l y m pia I a i s m e r k i 11 hankkiminen on täytynyt kireän taloudellisen ajan takia lykätä tuonnemmaksi. U u s i a toi m i n t a m u 0 t 0 j a. Eräät helsitikiläiset seurat ovat ottaneet ohjelmaansa nyrkkeilyn, onpa Helsingissä perustettu tarkoitusta varten erikoisseul'akin Helsingin Työväen N yrkkeil y klubi. Luistelu-urheilu on Liitossamme saanut uutta vauhtia sen johdosta, että Tampereen piil'ikunta on perustanut oman radan, jossa on kuluvan talven aikana toimeenpantu useita kilpailuja. Muutamilla muillakin seuroilla on rata käytettävänään. Helsingissä vi. I'eilläollut oman luistinl'adan hanke ei ole vielä tänä talvena jaksanut toteutua. Voimistelu on saanut uutta vauhtia Liitossamme rytmillisen (musiikin mukaan suoritettavan) voimistelun käytäntöönottamisen johaosta. Tätä voimistelua on opetettu sekä mi-esten että naisten voimi stelunj ohtajakursseill a. Hiihtopäivän toimeenpano helmikuun 5 p :nä antoi hiihtourheilulle voimakkaan sysäyksen. Hiihtopäivänä vallinneesta kovasta pakkasesta huolimatta oli lukuisilla paikkakunnilla valtavat joukot liikkeellä. Hiihtomestal'uuskilpailuaineisiin on lisätty mestaruus 45 v. täyttäneille ikämiehilie. K i Ip a il u toi m i n ta on viime vuoden kuluessa ollut entistä: vilkkaampi. Eniten on pidetty painikilpailuja, joita on ollut kan allisia 42 ja kan ainvälisiä 6; kansallisia yleisurheilukilpailuja on ollut 29 ja kansainvälisiä 2; kansallisia voimistelukilpailuja 9; kan allisia )-,jihtokilpailuja 7; kansallisia uintikilpailuja 3; kansallisia pyöräilykilpailuja 1 ja sisämestaruu kilpailuja 1, yhteensä 100, jotapaitsi ~ uoritettiin palloilume taruuskilpailut 8 erässä.. Palloilumestaruuskilpailuissa Helsingissä 23/10 tapahtui ikävä tapaturma. Kotkalaiselta palloilijalta U. Lepistöitä katkesi jalka. Senjälkeen hän on ollut hoidettavana kirurgisessa sairaalassa Helsingissä maaliskuun 15 p :ään saakka, jolloin hän pääsi pois parantuneena. Liitto un 5uorittanut hänen puolestaan sail'aalamaksuja 260 markkaa ja avustuksena 1,000 markkaa. Helsingin Jyryn jäseniä Laaksosta ja Oksasta, jotka vastoin liittokokouksen päätöstä kilpailivat ulkomailla yhdes ä porvariurheilijain kanssa, rangaistiin määräämällä heidät kilpailukelvottomiksi 6 kuukauden ajaksi, jota paitsi seuralle annettiin toverillinen huomautus esiintymisensä johdosta tässä kysymyksessä. L i i t 0 n j ä sen t eno san 0 t t 0 p aio k u 11 tie n-.i a l i i k k e i d e 11 v ä 1 i s iin y.m. n i i h i n v e r r a t t a vii 11 k i l p a i I u i h i n. Edellisen liittoneuvoston kokouksen päätökseen nojaten on liittotoimikunta antanut piirijohtokunl1i1le tässä kysy :Ilyksessä näin kuuluvat valtuudet: "Jos jäsen rikkoo liittokokouksen päätöstä olematta siihen taloudellisesti pakotettu, on piirijohtokunta oikeutettu tutkimuksensa perusteella l'ankaisemaan rikkojaa ensi- 15

9 17 16 mäisellä kerralla 3 kuukauden kilpakelvottomuudella, toisella kerralla 6 kuukauden kilpakelvottomuudella ja kolmannella kerralla erottamaan rikkojan Liiton jäsenyydestä." Käy n t i P e k kai a n 1 u 0 n a. Joulupäivänä kävi Liiton v.t. puheenjohtaja Väinö Mikkola Tammisaaren pakkotyölaitoksessa. liittotoimikunnan lähettämänä joulutervehdyksellä Liiton puheenjohtajan luona. Samalla hänellä oli tilaisuus keskustella Pekkalan kanssa Liiton asioista. L i i t 0 n h e n k i 1 ö kun n a s s a ei ole tapahtunut muutok- "la. Syksyllä Liiton palvelukseen otetun 1. Huttusen tehtäväksi on järjestetty pääasiassa Liiton kirjanpidon ja raha-asioiden hoito. Hänen palkkansa on koroitettu 1,600 markkaan kuussa. Toimistoapu- 1aisen Siiri Lilman palkka. on koroitettu 1,100 markkaan kuussa ja sihteerin 2,500 markkaan kuussa. U u s i hu 0 n ei s t o. Viime marraskuun 21 p :nä muutettiin Liiton toimisto entiseen Työväen Säästöpankin huoneistoon Eläintarhantie 1. Huoneiston korjauskustannukset täytyi Liiton itse suorittaa ja nousivat ne 12,615: 35. Tästä summasta on Työväen Urheilulehtiosakeyhtiö suorittanut Liitolle 4,333: 65, joten Liiton osalle Oll jäänyt 8,281: 70. Vuokra on huoneustosta 1,500 markkaa kuussa, josta Liitto suorittaa 775 markkaa ja lehtiyhtiö 725 markkaa kuussa. Liiton käytettävänä on kolme huonetta, joiden,pinta-ala on yhteensä 46 neliömetriä. L i i t 0 n j ä sen in ä ä r ä. Vuoden 1921 aikana liittyi Liittoon 92 uutta seuraa. Jäsenmäärän lisäys noin 7,000. Vuoden 1921 lopussa oli Liitossa: 290 seuraa, jäsenmäärän noustessa 25,000 :een. Kuluvan vuoden aikana on Liittoon liittynyt 15 uutta seuraa. L i i t t 0 k 0 k 0 u k sen j ali i t t 0 n e u v 0 s t 0 n k 0 k 0 u s k ui u t nousivat yhteensä 68,196: 64, joka tekee pyöreissä luvuissa 3,75 jokaista täysinmaksavaa Liiton jäsentä kohti. Vuoden lopussa oli näitä kuluja saamatta seuroilta 29,838: 94 ja tätä painoon pantaessa vielä 18,157: 75. Selostus v:n 1921 valtio avun käytöstä. Kurssitoimintaan: 2-viikkoiset miesten voimistelunjohtajakurssit Porissa, Iisalmessa, Hämeenlinnassa, Kemissä, Pietarsaaressa, Savonlinnassa, Joensuussa, Jyväskylässä, Tampereella.. 23,217: 90 3-viikkoiset miesten urheilunjohtajakurssit Lohjalla... 10,591: 55 4-viikkoiset naisten voimistelun- ja urheilunjohtajakurssit Heinolassa a 5-päiväiset palloilukurssit Kotkassa, Kuopiossa, Porvoossa, Imatralla, Lappeenrannassa, Mikkelissä, Kajaanissa, Oulussa, Raumalla, Pietarsaaressa, Turussa, Tampereella, Viipurissa ja Porissa 2-viikkoiset uintikurssit Helsingissä.... Neuvontatoimintaan: Liiton miesjärjestäjä on kiertänyt Vaasan, Uudenmaan, Keski-Suomen, Viipurin, Savonlinnan ja Mikkelin piirikunnissa 8 12,745: 75 8,474: 70 5,490: -- kuukauden ajan ,504: 95 Liiton naisjärjestäjä on kiertänyt Tampereen piirikunnassa kuukauden ajan... 6,797: - Avustuksena Työväen Urheilulehdelle.... Liiton sihteerin palkkaukseen ,519: 90 26,301: 95 10,000: - 5,178: Smk. 102,000:- Porissa pidetyt miesten voimistelunjohtajakurssit on johtanut voimistelunopettaja Armas Mikkonen. Muut miesten voimistelunja urheilunjohtajakurssit on johtanut voimistelunopettaja Väinö Laherma. Naisten voimistelun- ja urheilunjohtajakurssit on johtanut voimistelunopettaja Hilma Jalkanen. PalloilukUl'ssit on pitänyt Ilmari Vihavainen ja Toimi Tanner. Uintikurssit on johtanut Ilmari Huttunen. Miesjärjestäjänä on toiminut Alarik Grönroos ja Toimi Tanner, Jlai.iljärjestäjänä Eliisa Korhonen. Toimintakertomus ajalta Vuosi 1922 on liittomme elämässä ollut vaiherikkaimpia. Sen kuluessa on liittomme saanut kokea sekä myötä- että vastoinkäymistä. l\ahavarojen vähyyden vuoksi on liittotoimikunnan ollut pakko supisj.aa neuvontatoimintaa. Sen vuoksi ei ole voitu täyttää kaikkia piirikuntien esittämiä pyyntöjä järjestäjien ja eri urheilualojen neuvojien lähettämiseksi. Kaikesta huolimatta on liiton toiminta viime kuluneena vuotena yhä 1aajentunut ja voimistunut. Vuoden kuluessa on liittoon hyväksytty 72 uutta seuraa, niin että liitossa on nykyään 370 seuraa, jäsenmäärän ollessa noin 27,000. L i i t 0 n h e n k i 1 ö kun t a.. Vuoden kuluessa on sihteeriä 2

10 18 täytynyt usein muuttaa. Tämä ei ole ollut haitallisesti vaikuttamatta' lilton toimintaan. Viime liittoneuvoston kokous vapautti V. J. Kostiaisen sihteerin toimesta sekä päätti julistaa toimen haettavaksi. Hakijoista valitsikin liittoneuvoston jäsenet yksimielisesti sihteeriksi Väinö Laherman, mutta hänen toimintansa rajoittui kuitenkin verrattain vähiin J sillä oltuaan viikon palveluksessa oli hänen sairauden takia pakko luop~a toimestaan. Liittotoimikunta julisti toimen uudelleen haettavaksi. Tointa haki ainoastaan 1 henkilö, jota liittotoimikunta ei katsonut voivansa toimeen e ittää. Asian ollessa tällä kannalla ei liittotoimikunnalla ollut muuta mahdollisuutta kuin pitää toimi avoinna sekä valita väliaikainen sihteeri. Tointa on hoitanut V. J. Kostiainen tammi-, helmi- ja maaliskuun, U. Rinne huhti-, touko- ja kesäkuun, sen jälkeen Otto Paananen, U. Rinteen hoitaessa jaostoja sivutoimena. Liiton henkilökunnassa on tapahtunut sellainen muutos, että taloudenhoitaja 1. Huttunen on vapautettu liiton palveluksesta 1 päivästä marraskuuta 1922 sekä valittu liiton taloudenhoitajaksi toimittaja Arvo Valkama, joka astui toimeensa 6 p:nä maaliskuuta Hänen tehtävänään on taloudenhoidon lisäksi huolehtia osaksi jaostojen toiminnasta sekä avustaa sihteeriä kirjallisissa tehtävissä. Voi m i s tel u j u h 1 a. Viime kesänä vietetty voimistelujuhla oli liittomme ensimmäinen. Liittotoimikunnan rinnalla työskenteli juhlan järjestelyssä 10 eri toimikuntaa. Juhla oli omiansa osoittama.iln, että voimistelu on saanut liitossamme suurta jalansijaa. Juhlassa esiintyi kaikkiaan 26 seuraa ollen osanottajain luku lähemmäksi tuhatta henkeä. Tämä liittomme voimistelijain ensimmäinen julkinen esiintyminen joka onnistui kaikinpuolin hyvin, vaikutti erittäin innostavasti nuoren liittomme voimisteluelämään, sillä useissa paikoin ovat seurat ottaneet ohjelmaansa entistä enemmän voimistelua, m.m. voimisteluesityksiä soiton mukaan. K a n sai n y ä 1 i s e t s u h tee t. Viime kesänä Leipzigissä pidetyssä Työväen urheiluliittojen kongressissa oli liittomme virallisemj edustajalla Väinö Mikkola. Paavo Mänty, joka matkusti <'malla kustanlluksellaan, oli liittomme toisena edustajana, ojien ~amaua voimistelujoukkueen l'ahavarojen hoitajana. Tulkkina toimi E. Jän-o, ensinnä voimistelijoille, sittemmin kongressissa. Samaan aikaan vietti Saksan Työväen urheiluliitto myöskin ensimmäisen voimistelu- ja urheilujuhlansa. Liittotoimikunta anoi Valtioneuvostolta 100,000 markan matka-avustusta suuremman osanottajamäärän lähettämiseksi näihin juhliin. Valtioneuvosto myönsi tarkoitukseen j<uitenkin ainoastaan Smk. 25,000:,-, joten edustus oli sen mukaan supistettava. Liittoneuvoston päätöksen mukaisesti päätti Liittotoimikunta lähettää l3-miehisen voimistelijajoukkueen, johon kuu- luivat K. Vuolle johtajana sekä K. Rantanen, O. Nenonen, R. Kontio, S. Hunne, T. Salonen, U. Säde, K. Ruuskanen, Hj. Ojala,!. Heino, ~. Jansson O. Mäki ja K. MuJli. Tämän joukkueen esitykset muodostulvatkin j~hlassa aivan ensiluokkaisiksi. Joukkue sai sekä yleisön että arvostelijain jakamattoman suosion, todistaen siten liittomme voimistelun korkeat::t tasoa. Neuvosto-Venäjän urheilijoiden aloitteesta käytyjen neuvottelujen tuloksena lähetettiin jalkapajloilijajouk~ue Neuvosto-Venäjälle. Joukkueeseen kuuluivat: E. Nylund, M. Jappilä, V. Lundström, S. Salin, L. Posti, V. Vuorinen, U. Lehtinen, K. Lehto, E. Sandberg, V. Semenoff, (johtajana) Y. Pirhonen, E. Lindroos ja 1-;"". Lindberg. Tämän joukkueen matka ei urheilulliselta kannalta ollut mikään loistava, sillä idän pojat osoittivat meille että he edelleenkin ovat ensiluokkaisia jalkapalloilijoita. Kansainvälisten ::.uhteiden solmiamisen kannalta oli matkalla suuri merkitys. K u r s s i toi m i n t a. Vuoden kuluessa on järjestetty 4- Yiikkoiset voimistelunjohtajakurssit Helsingissä sekä miehille että naisille. Molemmille kursseille on jaettu apurahoja, miehille 30 a [joo mk. sekä naisille 20 a 400 mk. Myöskin järjestettiin viimekesänä 4 viikkoa kestävät nuorten ohjaajakurssit. Näi1lekin kursseille jaettiin 18 apurahaa a 400 mk. Kurssien opettajina on toiminut miesten kursseilla Väinö Laberma, naisten Viisu Salovaara, Hilma Jalkanen ja Kaarina Kari, nuorten kursseilla Hilma Jalkanen, Kaarina Kari, Viisu Salovaara, Julius Ailio, S. S. Salmensaari, Väinö Lehtola, K. A. Korhonen, Olli Pitkänen ja Onni Savola. K i 1 p a i I u toi m i n t a. Vuoden kuluessa on järjestetty seun.. avat kilpailut: kansallisia painikilpailuita 71, pikaluistelukilpailuita 2, mäenlasku- ja murtomaakilpailuita 3, hiihtokilpailuita 2, yleisurheilukilpailuita 21, nyrkkeilykilpailuita 3, pyöi'äilykilpailuita 3, sisähyppykilpaijuita 1, kansainvälisiä yleisurheilukilpailuita 2 ja kansainvälisiä painikilpailuita 1; 1is~ksi kaikki liiton mestaruusldlpailut. N e u v 0 11 t a toi m i n t a. Vuoden kuluessa on liiton toimesta kiertänvt eri urheilualojen neuvojia seuraavasti: uintineuvoja Turussa, Sav~n1il111assa, Kuopiossa, Oulussa ja Vaasassa, viipyen matkalla kaksi kuukautta, palloiluneuvoja Hyvinkäällä, Lappilassa, Lahdessa, Heinolasså, Löviisassa, Kotkassa, Tiutisissa, Kymissä, ropinniemessä, Voikkaalla, Sortavalassa, Värtsilässä, Joensuussa, Eli5envaarassa, Rantasalmella, Joroisissa, Varkaudes~a, Savonlinnassa, Suonenjoella ja Iisalmessa, ollen matkalla 2 % kuukautta. Niinikään on liiton toimesta urheiluneuvoja kiertänyt Vaasan ja Keski-Suomen piirikunnissa noin kahden kuukauden ajan. Uintineuvojana on toiminut I. Huttunen, palloiluneuvojana T. Tanner ja urheiluneuvojana J. Holmström. 19

11 20 L i i t 0 n j ä r j e s t ä j ä t. Rahavarojen vähyyden takia eivät liiton järjestäjät ole voineet työskennellä koko vuotta, vaan oli miesjärjestäjä toimessaan ainoastaan 5 kuukautta, työskennellen sinä aikana Turun, Hämeen ja Viipurin piirikunnissa. Naisjärjestäjä on ollut toimessaan 6 kuukautta kiertäen Satakunnan, Kyminlaakson ja Pohjois-Savon ja Kainuun piirikunnissa. Miesjärj~stäjänä on toiminut T. Tanner, naisjärjestäjänä Elisa Korhonen. VaI i s t u s toi m i n t a. Viime vuoden aikana ei valistustoimintaan ole voitu kiinnittää kovin suurta huomiota. Myöskin siihen on ollut syynä rahavarojen vähyys. Järjestöjen toimeenpanemille kursseille on liiton toimesta lähetetty luennoitsijoita sekä seurojen vuosijuhliin ja muihin juhlatilaisuuksiin puhujia tai kirjoitettuja.puheita. Työ v ä e n A k a t e m i a. Työväen Akatemian kannatusyhtiöön on liitto merkinnyt 5 osaketta a 20P mk. Työ v ä e n U r hei L u 1 e h t i. Lehden toimituskunta on yalvonut, että Liittoneuvoston lausumat toivomukset lehteen nähden ovat toteutuneet. Työ 1 ä i s nai s t e n U r hei 1 u 1 e h t i. Viime vuoden alkupuolella oli lehden menekki, irtonumerot mukaan luettuna, noin 4,000 kappaletta, laskien sittemmin, ollen vuoden lopussa lähes 3,000. Lehden toimitussihteerinä on viime vuonna ollut Elsa Kirsti Koponen. Hänen erottuaan valitsi liittotoimikunta naisten jaostojen esityksestä lehden toimitussihteeriksi toveritar Aino Sommarbergin, joka astui toimeensa 1923 vuoden alusta. Lehden vastaavana toimittajana on edelleenkin Helmi Paasonen. Toimituskuntaan kuuluvat lisäksi Hilja ]lae, Marja Väkkärä ja Elisa Korhonen. Tämän vuoden aikana on lehden menekki nousemaan päin, joten on toiveita että lehti rupeaa vähitellen kannattamaan itsensä. J a 0 s t 0 j e n toi m i n t a. Kaikkiaan on liitossamme toiminnassa 11 jaostoa, jotka ovat kokoontu~eet seuraavasti: Yleisurheilu jaosto on kokoontunut 21 kertaa. Sen pöytäkirjoihin on merkitty 83 eri asiaa. Jaoston toiminta on pääasiassa kohdistunut kilpailuiden järjestelyyn sekä uusien kilpailusääntöjen laatimiseen. Painijaosto on kokoontunut 19 kertaa tullen sen pöytäkirjoihin merkit yksi 102 eri asiaa. Naisten urheilujaosto on koko~mtunut '11 kertaa ja sen pöytäkirjoihin merkitty 56 eri asiaa. Naisten voimistelujaosto ori kokoontunut 17 kertaa ja. pöytäkirjaan merkitty 131 asiaa. Naisten yhteinen voimistelu- ja urheilujaosto on kokoontunut 12 kertaa ja on sen pöytäkirjaan merkitty 82 asiaa. Nyrkkeily jaosto on kokoontunut 7 kertaa ja merkitty pöytäkirjaan 24 asiaa. Jaosto on kohdistanut toimintansa pääasiassa uusien sääntöjen laadintaan. Nuortenjaosto on tunut 13 kertaa ja pöytäkirjaan merkitty 57 eri asiaa. Jaosto on kokoontunut 8 kertaa ja käsitellyt 43 eri asiaa; sen päätehtävänä on ollut nuorten ohjaajakurssien järjestely. Palloilujaosto on kokoolipääasiassa työskennellyt mestaruuskilpailuiden järjestelyssä sekä suunnitellut palloilun neuvo jan matkat. Talviurheilujaosto on kokoontunut 7 kertaa ja pöytäkirjaan merkitty 29 ' asiaa. Sen toiminta on kohdistunut pääasiassa kilpailuiden järjestelyyn ja uusien sääntö-. jen laadintaan luistelua, mäenlaskua ja murtomaakilpailuita varten. Voimistelujaosto on kokoontunut 19 kertaa ja pöytäkirjaan merkitty 75 eri asiaa. Se on ollut mukana voimistelujuhlan järjestelyssä sekä laatinut uusia voimisteluohjelmia. Uintijaosto on kokoontunut 4 kertaa ja pöytäkirjaan merkitty 20 asiaa. Liittotoimikunta on kokoontunut 41 kertaa ja pöytäkirjaan merkitty 541 asiaa. Selostus ",altioavun käytöstä viikkoiset voimistelunjohtajakurssit Helsingissä miehille viikkoiset voimistelunjohtajakurssit naisille 4-viikkoiset nuol'ten ohjaajakurssit.... Miesjärjestäjä.... N aisjärjestäjä.... Palloiluneuvoja.... Uintineuvoja _.. Urheiluneuvoja.... Avustuksia: 26,750: - 13,800: - 14,097: - 11,463: 35 14,865: 75 8,778 : 50 4,300: - 5,195: 75 Työväen Urheilulehti 'l'yöläisnaisten Urheilulehti.... Valistustarkoituksiin flihteerin palkkaukseen ,647: - 44,603: 35 10,000:- 5,000: - 749: 65 5,000:- Smk. 120,000:- Toimintakertomus ajalta Vuosi 1923 on ollut liittomme elämässä yleensä tasaista eteenpäinmenoa. Liiton toiminta on tasaisesti laajentunut ja liiton sisäinen elämä on huomattavasti vilkastunut. Varsinkin Piirikuntien sisäinen toiminta on saatu kuntoon ja Piirikuntien ja Liittotoimikunnan välinen suhde entistä kiinteämmäksi. Tiedoituksien ja verotilitysten suhteen on kyllä vielä toivomisen varaa, mutta kuitenkin olemme menossa hyvään suuntaan. Neuvonta- ja kurssit yötä kaivataan jokaisella paikkakunnalla. Nykyisellä valtioavullaan ei liitto ole läheskään kyennyt täyttämään kaikkia niitä pyyntöjä, joita on tehty eri r

12 , 22 puolilta maatamme. Seurojen ja myöskin eraan piirikunnan, nim. Oulun ja Perä-Pohjolan Piirikunnan, toiminta on kärsinyt niistä toimenpiteistä, joita Suomen Työväen Puolueen hajoittamisen yhteydessä ja sen jälkeen kohdistettiin niihin urheilujärjestöihin, jotka olivat jossain yhteydessä hajoitetun puolueen järjestöjen kanssa. Niiden seurojen toiminta sanotussa piirissä ja Pohjois-Savon ja Kainuun piirissä, jotka ovat olleet yhdistyksen alaosastoina, on useassa tapauksessa estetty. Onpa sellaistenkin setl~.. ojen toiminta, jotka ovat kuuluneet alaosastoina taloudellisiin yhdistyksiin, ei siis poliittisiin, estetty. Oulun ja Perä-Pohjolan Piirikunnalta ja eräiltä seu I'oilta on toimintaoikeudet vieläkin evättynä. Tämä kaikki on vaikeuttanut suuressa määrin seurojen toimintaa, seurojen talouden kärsiessä huomattavasti iltama- ja juhlalupien kiellon takia. H y ö k käy s Ii i t t 0 a v a s t aan. Vuoden kuluessa ilmeni liittoamme vastaan harkittu suunnitelmallinen hyökkäys maamme oikeistopiirien taholta. Tämä hyökkä)ts voidaan katsoa alkaneeksi jo kevätkesällä urheilupäivämerkkiunomuksen yhteydessä. Liiton taholta anottiin kuten aikaisempina vuosina lupaa saada valmistaa ja myydä urheilupäivämerkkiä liiton varojen kartuttamiseksi. Anomus jätettiin asianomaiseen virastoon, mutta anomuksen ratkaisu viivästyi päivästä toiseen. Aika kävi silloin peräti täpäräksi urheilupäivän lähestyessä ja liiton sihteeri omalla vastuullaan alkoi levittämään merkkejä, olettaen, ettei hylkäävä päätös voinut tulla kysymykseen liittoon nähden, joka nauttii valtion avustusta. Jokunen määrä merkkejä levitettiin ennen urheilupäivää, mutta keskeytettiin levitys heti kun asianomaisesta virastosta ilmoitettiin, ettei asiaa ratkaista ennen mamittua päivää. Urheilupäivänä pidätettiin Hel ~i n g i~ s ä yleisurheilujaoston jäsen P. Lehto hänen myydessään merkkejä seuransa jäsenille. Lehto samoin kuin liiton sihteerikin saivat haasteen Helsingin raastuvanoikeuteen, jossa heidät tuomittiin kumpikin luvattomasta rahankeräyksestä 300 mk. sakkoon. Tämän jälkeen, heinäkuun 3 p :nä, tuli hylkäävä päätös asiasta Sisäasiainministeriöstä. Liiton puolesta anottiin myöskin oikeutta toimeenpanna yleinen rahalikeräys Saksan Työväen Voimistelu- ja Urheiluliiton lehdistön ja kurssitoim.innan tukemiseksi, koska mainittu liitto oli aivan taloudellisen luhistumisen partaalla, johtuen tämä Saksan vaikeasta taloudellisesta tilasta. Tämäkin anomus hyljättiin, vaikka samanaikaisesti porvarillisella taholla annettiin kerätä varoja saksalaisten avustamiseksi. Varsinainen päähyökkäys liittoamme vastaan suoritettiin eduskunnassa joulukuun alussa, jlloin äärimäisen oikeiston taholta hyökättiin liittoamme vastaan tarkoituksella saada siltä evättyä valtioapu,.;ota se on useina vuosina nauttinut. Syytöstä ei koetettukaan tukea sellaisilla väitteillä, joilla olisi mitään sitovaa luonnetta liittoamme vastaan, vaan päinvastoin sellaisilla väitteillä, jotka jokainen työläisurheilija tietää tuule ta temmatuiksi. Ei sanallakaan eduskunnassa, eikä myö~kään hyökkäyksessä "Uuden Suomen" palstoilla, mainittu siitä, mihin liittomme on käyttänyt saamansa valtioavun, vaikka kaiken järjen mukaan juuri siitä olisi pitänyt etsiä tukikohtaa hyökkäykselle. Liittomme on kuitenkin käyttänyt saamansa valtioavull vain puhtaasti urheilullisiin tarkoituksiin, joten hyökkääjät eivät tästä voineet saada aihetta hyökkäyksilleen, vaan täytyi heidän etsimällä etsiä tekosyitä hyökkäyk ilieen liittoamme vastaan. Kaikesta toiminnasta, joka on kohdistunut liittoamme vastaan nuomaa selvästi, että toiminta sitä vastaan on ollut järjestelmällistä kuluneen vuoden aikana. Tämän on Liittotoimikunta myöskin maininnut julistuksessaan, jossa kosketeltiin liittoamme vastaan kohdistunutta vainoa. Liittomme jäsenistö on noussut yksimielirenä vastustamaan tätä.liittoa1ll1lle vastaan kohdistunutta hyökkäystä. K a n sai n v ä Ii s et s u h tee t. Lifttomme jäsenistön keskuudessa on vuoden kuluessa syntynyt vilkas ajatustenvaihto liittomme kansainvälisistä suhteista. Tällainen ajatustenvaihto, kun se vain suoritetaan oikeassa hengessä on luonnollisesti terveellistä ja oikeutettua niinkauan kuin se ei muodostu hajoittavaksi riitelemiseksi,.ioka aiheuttaisi hajaannusta liiton jäsenistön keskuudessa. Ikävällä täytyy todeta, että useat maamme työväen sal10malehdet ovat ryhty-neet aj~maan asiaa väärin, niro. suuntakysymyksen merkeissä ja täten antaneet tukea porvariston hyökkäykselle liittoamme vastaan. Kysymys on kuitenkin pysynyt urheilijain keskuudessa puhtaasti urheilullisena kysymyksenä, joka on mielihyvällä todettava. K u r ss i toi m i n t a. Vuoclen ku\uessa on järjestetty kaikkiaan 4 kurssit. Miesten voimistelunohjaajakul'srit pidettiin Tampereella alkaen maaliskuun 12 p:nä. Kurssit kestivät 4 viikkoa ja pidettiin R.Y. Taiston talolla. Opettajina kurseilla toimivat Väinö Laherma ja Niilo Siren. Osanottajia kursseilla oli kaikkiaan 24, 17 paikkakunnalta. Kursseille jaettiin ~O apurahaa a Smk. 500: -. Osanottajat oli vat muutamaa poikkeusta lukuunottamatta Tampereen, Satakunnan ja Hämeen piireistä. Naisten voimistelun-, leikin- ja urheilunohjaajakurssit pidettiin Viipurissa "Rientolassa". Kurssit alkoivat kesäkuun 26 p :nä ja kestivät 4 viikkoa. Opettajina kursseilla toimivat Hilda Laaksonen ja Aino Sommarherg. Kursseilla oli 35 osanottajaa etupäässä Itä-Suomesta. Kursseille jaettiin 20 apurahaa a Smk. 400:-. 23

13 24 Nyrkkeilynohjaajakurssit pidettiin Helsingissä V.- ja. U.-seura Jyryn voimistelusalilla alkaen toukokuun 22 p :nä ' ja kestivät ne 2 viikkoa. Opettajina oli kursseilla M. Niiranen ja V. Hemming. Kursseilla oli osanottajia kaikkiaan 15, 8 eri paikkakunnalta. Apurahoja jaettiin kursseja varten 10 kpl. a Smk. 250:-. Uinninohjaajakurssit pidettiin Helsingissä alkaen kesäkuun 2() p:nä. Kurssit pidettiin Jätkäsaaren ja Mustikkamaan uimalaitoksilla. Opettajina toimivat Ilmari Huttunen ja Vieno Kari. Osanottajia oli kaikkiaan eri paikkakunnalta. Osanottajista oli 10 naisia. N ~ u von t a toi m i n t a. Palloiluneuvojana on ollut Willy Borg, kiertäen Hämeen-, Tampereen-, Vaasan- ja Keski-Suomen Piirikunnissa kaikkiaan 3 kuukauden ajan. Palloiluneuvoja kävi tekemässä neuvop.tatyötä seuraavilla paikkakunnilla: Riihimäki, Hämeenlinna, Valkeakoski, Fors.sa, Jokioinen, Tampere, Vaasa, Seinäjoki, Kokkola, Ykspihlaja, Pietarsaari, Kauhava, Lapua, Ilmajoki, Kristiina, Jyväskylä, Vaajakoski, Muurame, Säynätsalo, Jämsä, Suolahti, Äänekoski ja Haapamäki. Kunkin paikkakunnana osalle tuli keskimäärin 3.5 päivää. Matka onnistui hyvin, ainoastaan sateiset ilmat haittasivat neuvojan työskentelyä. Palloiluneuvoja neuvoi pesä- ja jalkapalloilua ja oli työ järjestetty siten, että hän paikkakunnalla työskenneltyään päivän tai kaksi siirtyi toiselle paikkakunnalle ja palasi takaisin edelliselle paikkakunnalle viimeistelemään työtään. Palloiluneuvojan kertomuksen mukaan 'haittaa jalkapalloihin levenemistä varsinkin maaseudulla kenttien puute. SensiJaan pesäpalloilulle löytyy mahdollisuuksia jokaisella paikkakunnalla. Näiden syiden takia onkin jalkapalloharrastus levinnyt kaupunkeihin ja suurempiin tehdaspaikkoihin. Innostus jalkapalloiluun on erikoisen korkealla Vaasan Piirikullllassa, Tampereella ja Hämeen Piirikunnan suuremmilla paikkakunnilla. Erotuomarih-ursseja niin pesäkuin jalkapalloilussakin kaivataan joka puolella maatamme. Ilman kumlollisia erotuomareita ei palloilua saada tarpeeksi leviämään jäsenistömme keskuuteen. Kaikkiaan oli kuulijoita noin 660. Yleisurheiluneuvojina toimivat Väinö Laherma ja Väinö Koivula. Edellinen työskenteli Oulun ja Perä-Pohjolan Piirikunnassa 3 viikkoa seuraavilla paikkakunnilla: Koskelankylä, Oulu, Phtenniemi, Martin Hiemi, Ii, Kemi, Tornio,. Kuusiluoto, Liminka, Tyrnävä, Ylivieska, Kalajoki. Opastustyön seuraajia noin 450. Koivula kiersi Lahden ja Etelä-Saimaan piiriknnnissa 1 kuukauden ajan seuraavilla paikkakunnilla: Sysmä, Vääksy, Heinola, Iitin Kaukaa, Loviisa, Orimattila, Lappila, Parkkarila, Lappeenranta, Lauritsala, Rutola, Honkalahti, Korvenkylä. Lahden piirissä oli käytännöllisiä urheiluharjoituksia ja lisäksi oli Etelä-Saimaan Piirikunnassa palkintotuomarien opastusta. Kaikkiaan oli kuulijoita noin 225. Paininneuvojan kustannuksiin val'attu määräraha Smk. 8, 000: - on jäänyt käyttämättä sentähden, että liitto ei ole onnis~unut kiinnittämään palvelukseen kunnollista paininneuvojaa niin lyhyeksi ajaksi kuin määräraha edellyttää. Paininneuvojat ovat esittäneet vaatimuksenaan, että neuvontatyön tulisi kestää ainakin 6 kk. ja näinollen on liittotoimikunta päättänyt varata vuoden 1924 mahdollisesti saatavasta valtioavusta lisämäärärahan paininneuvontaa varten. J ä r j e s t ä j ä t. Liiton naisjärjestäjänä toimi Eliisa Korhont!11 (nyk. Ahlgren) kiertäen Keski-Suomen, Vaasan ja Oulun ja Perä Pohjolan Piirikunnissa. Eliisa Korhonen teki neuvonta- ja opastustyötä seuraavilla paikkakunnilla: Muurame, Säynätsalo, Jämsä, Jyväskylä, Vaajakoski, Suolahti, Äänekoski, Haapamäki, Ykspihlaja, Kokkola, Pietarsaari, Oravainen, Kauhava, Seinäjoki, Vaasa, Oulu, Haukipudas, Martinniemi, Patenniemi, Ii, Kemi, Karihaara, Karjalahti, Tornio, Tervola, Liminka, Ylivieska ja Oulainen. Keski-Suomen Piirikunnassa puhui järjestäjä eri tilaisuuksissa yhteensä 630 kuulijalle, Vaasan Piirikunnassa 981 kuulijalle ja Oulun ja Perä-Pohjolan Piirikunnassa 708 kuulijalle. Lisäksi järjestäjä järjesti Vaasassa viikon kestävät kurssit. Kaikkiaan järjestäjä oli matkoilla 3 kuukautta. Miesjärjestäjänä oli Willy Borg tehden järjestelyt yötä ruotsinkielisen väestön keskuudessa Uudenmaan, Turun ja Vaasan Piirikunnissa, kaikkiaan 3 kuukauden ajan. Ruotsinkielisten keskuudessa on järjestäjän matkakertomuksen mukaan urheiluinnostus laimeata. Ruotsinkielinen väestö asuu rannikkoseuduilla, joissa väkijuomien salakuljetus kukoistaa ja väkijuomat ovat yleisessä käytännössä tehden haittaa kaikelle sivistystoiminnalle. Etenkin kaikenlainen työväen toiminta kärsii tällaisesta asiain tilasta suunnattomasti. Järjestäjä työskenteli seuraavilla paikkakunnilla: Loviisa, Forsby, Porvoo, Hammars, Tolkis, Masaby, Billnäs, Tammisaari, Hanko, Taa )intehdas, Björkboda, AminneforR, Karja, Kokkola, Pietarsaari, Munsala Storsvecl, Munsala Kantlax, Oravainen, Vaasa Dragsnäsbäck, Kristiina ja Kaskinen. Järjestäjien työskentelystä on pyydetty lausuntoja niiden piirien johtokunnilta, joiden alueella järjestäjät ovat työskennelleet, mutta vain Porvoon piirin johtokunta on tiedusteluun vastannut. Vai i s t u s toi m i n t a. Liiton puolesta on edelleenkin lähetetty puhujia seul'ojen pyytämiin tilaisuuksiin. Liittotoimikunnan jäsenet tai liiton vifkailijat ovat vuoden kuluessa käyneet puhumassa seuraavasti: 25

14 26 E. Pekkala 5 ~il.:dsuudes"a 3,200 kuulijalle. V. Mikkola 4 tilaisuudessa 2,800 kuulijalle. Y. Enne 14 tilaisuudessa 2,685 kuulijalle. H. Paasonen 4 tilaisuudessa 700 kuulijalle. V. J. Kostiainen 1 tilaisuudessa 700 kuulijalle. O. Paananen 1 tilaisuudessa 500 kuulijalle. T. Tanner 1 tilaisuudessa 300 kuulijalle. A. Valkama 1 tilaisuudessa 150 kuulijalle. Naisten juhlatilaisuukc;ia valten laaditusta esitelmäsarjasta on tehty vuoden kuluessa 4 lainausta. Esitelmäsarjassa löytyy puheita ja esitelmiä useita eri tilaisuuksia varten. Vuoden loppupuolella pantiin käyntiin myöskin naisten keskuudessa kotiopintotyö, jossa opiskelukirjoina käytetään: Elsa Törne: "Puhtaus", Elin Kallio: "Voimistelun käsikirja" ja Anni Collan:.,Naisten ja tyttöjen urheiluopas". Urheilupäivää varten painettiin liiton puolesta puhe ja runo, joita runsaassa määrin tilattiin eri puolille maatamme. Nuo r te n toi m i n ta. Nuorten jaostojen ehdotuksesta on Työväen Järjestönuorten Liiton jäsenille myönnetty kilpailuoikeus liittomme alaisissa alle 16 v. kilpailuissa. Jaostojen ehdotuksesta on Liittotoimikunta ryhtynyt toimenpiteisiin voimistelu- ja urheiluoppaan julkaisemiseksi poikia varten. Oppaan tekijäksi on lupautunut Väinö Laherma. S. Työväen Raittiusliiton järjestämien Työläislasten Raittiuspäivien voim istelu- ja urheilukilpailut järjesti liittomme nuorten jaostoto Osanotto kilpailuihin oli ilahduttavan runsas. Osa k e y h t i ö K u v a työ. Uudesta, vuoden ajalla toimintansa alkaneesta klisheelaitoksesta on liitto merkil1j1yt 4 osaketta_ O,'akeyhtiön pel'ustajin:l ovat helsinkiläiset työväenjärjestöt. Työ 1 ä i s nai s t e n u l' hei 1 u I e h t i. Työläisnaisten Urheilulehden kustannusoikeudet on Liittotoimikunta siirtänyt Työväen Urheilulehti Oy:lIe. TNU-Iehti osoittautui vuoden kuluessa yhä edelleenkin kannattomattomaksi yrityk eksi. On selvä, että lehti liiton toimiston kautta hoidettuna ei tule siten hoidettua kuin sen voi tehdä liike, joka on kokonaan erikoistunut kustannusalalle. Lehden suunnan määrää edelleenkin liitto siten, että lehden toimituskuntaan kuuluu 4 naistenjaostojen valitsemaa ja Liittotoimikunnan hyväksymää edustajaa ja yksi Työväen Urheilulehti Oy:n valitsema edustaja. Lisäksi sitoutui TU-Iehti Oy. antamaan 50 % mahdollisesta voitosta ltitolie, käytettäväksi naisten toimitlnan edistämiseen liitossamme. Työläisnaisten Urheilulehden siirto tapahtui 1 p :nä tammikuuta ja siitä laadittu opimus on seuraava: SOPIMUS. Työväen Urheiluliitto luovuttaa täten Työläisnaisten Urheilulehden kustannusoikeuden Työväen Urheilulehti-osakeyhtiölle seuraavilla ehdoilla: 1) Työläisnai ten Ul'heilulehteä julkaistaan vähintään kenan kuukaudessa 12-sivuiscna - ollen sivujen latomisala 21 x 14 sm. - kuvitettuna julkaisuna ainakin yhtä hyvälle paperille painettuna kuin Työväen Urheilulehti. Vappunumero. on julaistava vähintään 16-sivuisena ja joulunumero vähintään 24-sivuisena. 2) Lehden toimituskunta valitaan siten, että TUL :n' liittotoimikunta valitsee 4 jäsentä ja Työväen Urheilulehti Oy:n johtokunta yhden jäsenen. 3) Lehden tilau - ja irtonumel'ojen hinnan määrää lehtiyhtiön johtokunta ottaen huomioon, ettå hinta ei saa olla korkean1pi kuin mitä se kokoon s~ nähden uhteellisesti tulee Työväen Urheilu lehden hintoihin ja painoksen suuruuteen katsoen. 4) Työväen Urheilulehti Oy. pitää eri tiliä Työläisnaisten Urheilulehteä varten, johon merkitään kaikki tätä lehteä ko kevat suorat tulot ja menot ekä yleiskuluista siil'l'etään tälle tilille suhteellinen erä siitä, mitä lehtiyhtiön muut kustannushaarat ovat osoittalleet vuotuisen painosmääl'än mukaan. Jos Työläisnaisten Urheilulehden havaitaan tuottavan voittoa, luovuttaa lehtiyhtiö siitä voitosta 50' % Työväen Urheiluliitolle käytettäväksi naisten urheilupyrintöjen edistämiseksi. 5) Lehden toimitu sihteerin ja vastaavan toimittajan valitsee lehtiyhtiön johtokunta niistä ehdokkaista jotka TUL:n liittotoimikunta naisten jaostojen esityksestä on asettanut. 6) Tämä sopimus on voima sa 1 p :stä tammikuuta 1924 alkaen vuoden kel'l'allaan jatkuen aina vuosittain ellei sitä ennen syy kuun loppua kummaltakaan puolelta sanota irti. 7) Näitä sopimuksia on kaksi kappaletta, joista toinen on Työ "lien Urheilulehti-osakeyhtiön ja toinen Työväen Urheiluliiton hallussa. Helsingissä 31 p:nä joulukuuta Työväen Urheiluliitto. Yiljo Visa. Väinö Mikkola. Työväen Urheilulehti-osakeyhtiö. T. H. Vilppula. ErI. Virtanen. Lehden toimitussihteerin toimesta erosi Aino Sommarbel'g joulukuun 31 p :nä ja valitsi Liittotoimikunta hänen tilalleen toimitus ~,i hteeriksi ja samalla vastaavaksi toimittajaksi Helmi Paasosen, jota l1aistenjaostot yksimielisesti puolsivat mainittuun toimeen valittavaksi. - 27

15 28 Lehden toimituskuntaan kuuluivat vuoden aikana Marja Väkkärä, Eliisa Korhonen ja Hilja Rae ja heidän lisäksi lehden vastaava toimittaja Helmi Paasonen. Lehden levikki oli 3-4,000 kpl., keskimäärin noin 3,500 kpl. Työ v ä en U r hei 1 ui e h den toimituskunta kokoontui vuoden kuluessa yhden kerran. Toimituskuntaa täydennettiin vuoden kuluessa. Vuoden lopussa kuuluivat toimituskuntaan Liittotoimikunnan valitsemina Väinö Mikkola, Urho Rinne, Otto Paananen ja Yrjö Enne. Työväen Urheilulehti Oy:n johtokunnan valitsemana toimi toimituskunnassa T. H. Vilppula. Toimituskunta on toiminut sille aikaisemmi;" hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti ja on sen tehtäviin yhdistetty myöskin lehden toimituksen tehtävät, joka on lakkautettu tämän vuoden alusta. K i 1 p a il u toi m i n t a. Vuoden kuluessa ovat liiton alaiset selitat järjestäneet kansallisia tai kansainvälisiä kilpailuja seuraavasti: Painikilpailuja 66. Jalkapallokilpailuja 21, lisäksi ystävyysottelut. Yleisurheilukilpailuja 28. Nyrkkeilykilpailuja 1. Hiihtokilpailuja 10. Voimistelukilpailuja S. Uintikilpailuja 7. Luistinkilpailuja 3. Mäenlaskukilpailuj~ 3. Ulkomailla ovat liittomme jäsenet käyneet kilpailemassa seuraavasti: Itävallassa, Unkarissa ja Saksassa 5 painijaa nimittäin O. Meisvuori, O. Pellinen, V. Kajander, S. Lindqvist ja P. Suomi. Venäjällä 2 painijaa: A. Mynttinen ja A. Kuusela. Latviassa 2 urheilijaa: E. Borg ja O. Niemi. Venäjällä 1 urheilija nim. E. Elo. Venäjällä 2 hiihtäjää: P. Pelkonen ja N. Enne. Virossa yhdistetty H :gin Kullervon ja Jyryn jalkapallo joukkue. Maassamme on vuoden kuluessa vierailleet seuraavat ulkolaiset urheilijat: Venäläinen jalkapallojoukkue, virolainen jalkapallojoukkue, saksalaiset voimistelijat A. Rahnfeldt ja M. Wendel'oth, virolaiset nyrkkeilijät E. Klaus ja N. Ivanov ja latvialainen painija K. Vitin. S u h d eka n sai n v ä 1 i s e e n L i i t t 0 0 n. Tulevia Työväen, Olympialaisia kisoja valmistelevassa n.s. teknikkojen konferenssissa" oli liittomme edustajana U. Rinne. Konferenssi pidettiin Frankfurt am Mainissa syyskuun 29 p :nä ja käsiteltiin siellä tulevien Työväen Olympialaisten kisojen ohjelma. Liittomme tekemä ehdo- tus hyväksyttiin pääpiirteissään, joslcin ohjelmaan otettiin muutamia sellaisialcin lajeja, joita edustajamme vastusti, pitäen niitä tarpeettomina kisojen ohjelmassa. Tulevassa huhtikuussa on jälleen lcisoja valmh,televan toimikunnan kokous Frankfurt am Mainissa, jolloin lopullisesti käydään lävitse kisojen ohjelma. Ajatustenvaihto Kansainvälisen Liiton kanssa on ollut melko vilkasta. Liitolta olemme saaneet vuoden kuluessa 25 kirjelmää ja selostusta Kansainvälisen Liiton toiminnasta. Pii l' i kun tie n a v u s t u s. Viime liittoneuvoston kokouksen piireille myöntämästä avustussummasta on 5 piirikuntaa anonut osuutensa ja on Liittotoimikunta sen niille myöntänyt. Tampereen, Viipurin ja Uudenmaan piireille on avustussumma Smk. 1,000: myönnetty palkintotuomarikurssien pitoa varten. Satakunnan piirille on summa myönnetty neuvontatyöhön ja Pohjoi!'-Savon ja Kainuun piirille miesten voimistelunjohtajakurssia varten. Nai s t en voi m i s tel u k 0 t i. Vuoden loppupuolella antoi Liittotoimikunta naisten jaostoille luvan ryhtyä kartuuamaan naisten voimistelukotirahastoa, joka muodostettiin erikoiseksi liiton tilien yhteydessä hoidettavaksi rahastoksi. Asiasta on naisten jaostojen puolesta käännytty kehoituksilla seurojen puoleen, varojen keräämiseksi voimistelukodin hyväksi. V i r 0 ri Työ v ä e n U r hei I u l i i tt o. Marraskuun 25 p :nä oli Tallinnassa Viron Työväen Urheiluliiton perustava kokous, jossa Iiittoamme oli edusta massa O. Paananen. Liittoa perustamassa oli 10 seuraa edustaen 700 työläisul'heilijaa. Liiton perustamisessa voidaan katsoa liitol1amme olevan melko suuret ansiot, sillä erikoisesti halusivat virolaiset toverit pitää esimerkkinään liittomme järjestelyä ja sitä varten pyysivät liittoamme lähettämään edustajan Viron Työväen Urheilujärjestöjen Liiton perustavaan kokoukseen. Ja 0 s t 0 j en toi m i n t a. Vuoden 1923 kuluessa ovat jaostot kokoontuneet seuraavasti: Naisten voim.- ja urh.-jaostot yhdessä 18 kokousta, joissa 120 pykälää. Voimistel ujaosto 18 kokousta, joissa 83 pykälää. IIPainijaosto 18 kokousta, joissa 81 pykälää. PalloiluJaosto 17 kokousta, joissa 76 pykälää. Talviurheilujaosto 14 kokousta, joissa 65 pykälää. Yleisurheilujaosto 13 kokousta, joissa 73 pykälää. Nyrkkeily jaosto 11 kokousta, joissa 43 pykälää. Naisten urheillljaosto 9 kokousta, joissa 58 pykälää. Uintijaosto 9 kokousta, joissa 38 pykälää. Tyttö- ja poikajaostot yhdessä 8 kokousta, joissa 27 pykälää. Naisten voimistelujaosto 3 kokousta, joissa 17 pykälää. 29

16 30 Tyttöjen jaosto. 1 kokous, jossa 4 pykälää. Kuten näkyy tilastosta, ei poikajaosto ole kokoontu1,lut lainkaan vuoden kuluessa, vaan on työ keskittynyt yksinomaall nuorten yhteisere jaoston käsiin. Näin ollen vo.idaan asettaa kysymyksen a\aiseksi, onko tarpeellista erikoiset tyttöjen ja poikien jaqstqt. Viime vuoden kokemuksen perusteella voidaan tähän vastata kielteii:i,esti. Li i t t 0 toi m i kun t a on vuoden kuluessa kokoontunut 46 l!;ertaa ja on sen kokouksissa mel'kitty pöytäkirjaan kaikkiaai1 546 pykälää.. Li i t 0 n he n k i l ö kun t a. Liiton sihteerin toimeen, jota väliaikaisesti hoiti O. Paananen, valittiin liittoneuvoston kokouk.sessa keväällä Y; Enne. Taloudenhoitajana ja apulaissihteerinä on edelleenkin.toiminut Arvo Valkama ja konttoriapulaisena rva Siiri Vuorinen. Jaostojen sihteerin toimet ovat sihteeri ja taloudenhoitaja jakaneet keskenään seuraavasti:, Naisten voimistelu- ja urheilujaostot ja niiden yhteiset kokoukset, palloilu-~ yleisurheilu-, uintijaosto, tyttö- ja poikajaostot ja,niiden yhteiset kokoukset on hoitanut sihteeri. Voimistelu-, paini-, talviuyheilu- ja nyrkkeily jaoston siht~erin toimet on hoitanut taloudenhoitaja. Tämän vuoden alussa palkkasi Liittotoimikunta liiton palvelukseen erikoisen naissihteerin. Toimeen valittiin Helmi Paasonen, joka hoitaa toimen sivutoimenaan Työläisnaisten Urheilulehden toimitus ~ihteerin toimen ohella. Tällä toimenpiteellä uskoo Liittotoimikunta saatavan naisten toiminnan liitossamme elpymään entisestään. On osoittautunut, etteivät mieshenkilöt kykene siinä määrin kuin naishenkilöt antautumaan naisten toiminnan eteenpäin viemiselle. S e ura t. Vuoden kuluessa on liittoon hyväksytty 32 uutta seu. raa, joista kuitenkin yksi on muodostunut kolmen seuran yhtymästä, ~oten vuoden lopussa kuului liittoon 400 seuma. Selostus Työväen Urheiluliiton v:n 1923 valtioavun käytöstä. VaIti 0 apu Smk. 165,000:-. 4.-viikkoiset \'oimistelunjohtajakurssit miehille, opettajain palkkaus, huoneiden vuokra y.m....., apurah&a a 500: viikkoiset voimistelunjohtajakurssit naisille, opettajain palkkaus y/m apurahaa a 400: ,224: 25 10,000; - 10,481: 25 8,000: - 2-viikkoiset nyrkkeilynohjaajakurssit, opettajain palkkaukseen, huoneiden vuokra... 2,994: apurahaa a 250: ,500:- 2-viikkoiset' uinninohjaajakurssit naisille ja miehille, opettajain palkkaus y.m apurahaa a 400: ,320: - 3,600: - 9,353: 20 6,879: 60 8,000: - Palloiluneuvontaan.... YI,eisurheiluneuvontaan.... Paininneuvontaan, käytetään keväällä N aisjärjestäjä ,754: ,120: 25 24,232: 80 Miesjärjestäjä ,400: - 24,164: 15 Piiriku~nill!=! paikallistå nlistustyötä varten 17 piirikuntaa a 1,000: ToimistohenkiJökunnan palkkaukseen..... Liikuntokasvatusta käsittäviin esitelmäsarjoihin ja esitelmämatkoihin.... l'yöväen Urheilulehden avustus Työläisnaisten Urheilulehden avustus. ~ ,000: - ' 20,000: - 15,150: - 10,000: - 7,500: - 69,650: - Smk. 166,157: 20 Toimintakertomus ajalta Liiton 5-vuqtisjuhla. Tammikuun 26 p:nä tuli.kuluneeksi 5 vuotta siitä kun Työväen Urheiluliitto perustettiin. Liiton perustamisajatuksia lausuttiin julkisuudessa jo noin 12 vuotta takaperin, mutta vasta 1918 maassamme tapahtunut kansalaissota ja sen jälkeiset' tapahtumat antoivat lopullisen sysiyksen työläisurheilijain oman liiton syntymiselle. Työläisurheilijain väsymättörrrät ponnistelut 5 vuoden aikana ovat aikaansaaneet sen, että liittomme 5-vuotisjuhlaa viettäessään oli maamme todellisesti voimakkain urheilujärjestö. Liiton 5-vuotisnousu hakee vertojaan maamme työväen järjestötoiminnassa. Tuskin mikään työväen järjestö on kyennyt näin nopeasti kasvamaan ja voimistumaan. Sama innostus, mikä elähytti työläisurheilijoita liittoa perustettaessa, näkyi vieläkin inl).ostavan liittomme jäsenistöä liiton 5-vuotisjuhlaa vietettäessä. Liiton 5-vuotisjuhlaa vietettiin ympäri maan. Liittotoimikunnan puolesta painatettiin näitä juhlia varten puhe ja Työväen Urheilulehden puolesta juhlaruno. Liittotoinlikunta' valitsi keskuudestaan p.rikoisen S-vuotisjuhlatoimikunnan, joka huolehti juhlien alkuvalmisteluista antamalla seuroille julistuksen juhlan vietosta ja jaottel a liittotoimikunnan käytettävissä olleet puhujat eri paikka J...-unnille juhlatilaisuuksiin. Juhlien tuloista päätti liittotoimikunta luovutettavaksi 50 % piirikunnille ja 50 % liiton olympiarahastoon.

17 32 Puhujina juhlatoimikunnan lähettäminä olivat seuraavat toverit; E. Pekkala, V. Mikkola, T. Tanner, Helmi Paasonen, V. Visa, V. Borg, K. Valli, A. Mantere, A. Vento, O. Paananen, U. Luoto, V. Rajala ja Y. Enne, useat puhuen useammilla paikkakunnilla. Liittotoimikunnan saamien tietojen mukaan ainakin seuraavilla paikkakunnilla järjestettiin juhla: Enso, Forssa, Fredriksberg, Haapajärn, Haapamäki, Helsinki, Hämeenlinna, Iisalmi, Juurikorpi, Jämijärvi, Kannus, Kankaanpää, Karhula, Kemi, Keuruu, Kokkola, Kouvola, Lahti, Launonen, Lauritsala, Lohja, Luolaja, Mikkeli, Napiala, Palosaari, Parkkarila, Pakinkylä, Pietarsaari, Pori, Rauma, Reposaari, Ruovesi Mononen, Suvilahti, Sysmä, Tampere, Tiut'nen, Toejoki, Turku, Vaasa, Viipuri, Vuoksenniska, Vääksy, Ykspihlaja, Äänekoski. Juhlat onnistuivat yleensä hyvin ja on niistä tähän asti liiton olympiarahastoon saapunut Smk. 4,183: 30. L i i t t 0 a v a s t aan k 0 h d i s t e t t u h y ö k käy s. Heti porvariston hyökkäyksen tultua julkisuuteen ryhtyivät seurat keskustelemaan tilanteesta ja porvariston hyökkäyksestä. Yleisesti tuomittiin hyökkäys työläisurheilijain keskuudessa. Seurat ympäri maan k'okoontuivat asiasta päättämään ja lausuivat ankaran paheksumisensa liittoamme va ~taan kohdistetusta hyökkäyksestä ja vaativat, että Työväen Urheiluliiton tulee saada nauttia valtioapua suhteellisuutta silmällä pitäen. Selvästi lausuttiin myöskin se kanta julki, että liittomme on maan suurin ja voimakkain urheilujärjestö ja näin ollen oikeutettu suurempaan valtioapuun kuin mitä se on tähän asti nauttinut. Seuroista ja piirikunnista, jotka ovat asiaa käsitelleet kokouksissaan, on 40 lausunut ajatuksensa julkisuudessa sanomalehtien palstoilla. Työläisurheilijat tällä toiminnallaan osoittivat, että he tulevat seisomaan yksimielisinä liittomme puolesta kaikkea sortoa vastaan. K a n sai n v ä l i s e t k i 1 p a i 1 u t. Liittomme painijajoukkue, käsittäen 6 painijaa ja joukkueen johtaja, liiton puheenjohtaja, kävi kilpailumatkalla Ruotsissa ja Norjassa. Kilpailut Ruotsissa järjestettiin Tukholmassa ja oli kilpailujen järjestäjinä Tukholman Työväen Urheiluseura ja painiseura Athen. Norjassa Kristianiassa järjesti kilpailut Kristianian Työväen Urheilu seura. Tukholman kilpailuissa suol'iutuivat sarjansa voittajina: E. Nuutinen, K. Nylund ja V. Kokkinen. A. Siponen, K. Puranen ja A. Kuusisto tulivat sal' joissaan toiseksi. Kristianian kilpailuissa suoriutuivat sarjansa voittajina: Nuutinen, Kokkinen, Puranen ja Kuusisto. Siponen tuli sarjassaan kolmanneksi. Nylund loukkaantui ensimäisenä kilpailupäivänä. Kilpailumatkalla on epäilemättä suuri merkitys työläisurheilun nostattamiseksi näissä maissa. H:gin Jyryn ja T:reen Piirikunnan järjestämissä luistinkilpai- luissa olivat osanottajina myöskin venäläiset luistelijat J. Trofimov.ia N. Melnikov, joista edellinen kykeni kilpailemaan tasaväkisesti liittomme parhaiden luistelijain Kanssa. Latvian TUL:n järjestämissä kansainvälisissä nyrkkeilykilpailuissa oli osanottajina S. Vilenius ja H. Laxström, tullen edellinen ~arjansa ylivoimaiseksi voittajaksi ja jälkimäinen sarjansa toiseksi. Latvian TUL:n puolesta saapui nyrkkeilijäin vierailun johdosta liitolle kiitoskirjelmä, jossa erikoisesti lausutaan kiitokset niistä ystävällisistä väleistä, jotka vallitsevat Suomen TUL:n ja Latvian TUL:n välillä. Liitolle on myöskin saapunut kutsu lähettää urheilijoita ensi kesänä Gent'issä pidettävän osuustoimintanayttelyn yhteydessä toimeenpantaviin kansainvälisiin kilpailuihin, jotka järjestää Belgian TUL. Kilpailujen suhteen ollaan tähän men)lessä odottavalla kanhalla, koska ei ole tullut vielä lähempiä tietoja urheilulajeista, joita on kisojen ohjelmassa eikä. myösltään kisojen järjestäjien mahdollisesta osanotosta urheilijajoukkueemme kustannuksiin. Jää p a II 0 k i 1 p a i I u t. Kuluneen talven aikana toimeenpantiin ensi kerran liittomme jääpallomestaruuskilpailut, joihin otti osaa kaikkiaan 5 joukkuetta, joista 4 Helsingistä ja yksi Tampereelta. Innostus jääpallopeliin on huomattavasti k~hoamassa niillä paikkakunnilla, missä työläisurheilijoilla on mahdollisuudet sen harjoittamiseen.. Työ v ä e n TaI v i u r hei I u j u h 1 a t. Ensimäiset koko maata käsittävät talviurheilu.iuhlat liittomme olemassaolon aikana pidettiin Tamp~reella maaliskuun 1-2 p:nä. Juhlien alkajaisjuhlallisuudet oli helmikuun 29 p :nä. Osanottoon nähden onnistuivat juhlat suuremmoisesti. Osanottl'.!-jia oli kaikkiaan 350, joten osanoton puolesta juhlat täyttivät kaikki asetetut toiveet. Myöskin yleisömenestys oli hyvä. Kilpailujen järjestely ei sen sijaan vastannut kaikkia vaatimuksia. JuhTat kävivät suuruutensa tähden yli järjestäjien voimien. Epäilemättä juhlat,iärjestelyyn nähden antoivat oivallisen opetuksen suurjuhlien toimeenpanossa. Talviurheilumme kohottamisessa oli juhlilla merkitys, jota ei voi kyllin suureksi arvioida. K i I p a i 1 u toi m i n t a. Kevään kuluessa on liitossamme järjestetty seuraavat kansalliset tai kansainväliset kilpailut: Painikilpailuja Hiihtokilpailuja Mäenlaskukilpailuja Nyrkkeilykilpailuja Luistinkilpailuja..., ,

18 34 Työväen Urheiluliiton tiliasemat eri.. VUOSIna. Liiton tiliasema joulukuun 31 p:nä Val'at: Rahaa kassassa Rahaa Työväen Säästöpankissa.... Kustannusvarasto Kalusto 26,897: 05, poisto 5,379: Osakkeita.: : 10 24,576: 43 35,616: 15 21,517: 54 56,500: - Saatavia - liittokokouskuluja ,838: 94 Smk. 168,759: 2] Velat: Pääoma tilikauden alussa ,911: 14 Säästö... 65,848: 07 Voitto- ja tappiotili. Tulot: Ljittoveroja ja sisäänkirjoitusmaksuja.... Kilpailumaksuja Valtionavustus.... Merkkien myynn. ja lahj..... :..... :.'.... Arenasta.... Korkoja ja hyvityksiä Menot: Vuokra, valo, siivous Toimistotarpeet, painatustyöt Posti- ja puhelinmaksut, ilmoituks Palkat Kurssi- ja valistustoiminta Pragin matka Urheilufilmi ,.... Kiertopalkinnot Paini- ja palloilukilpailut Toimistohuoneiston korjaustyöt Poistot Sekalaisia kuluja Säästö =Sm--:-k-.l~"6=-=8-=, 7~59"":""'2""'1 26,694: 70 3,820: ,000: - 209,186: 75 26,385: 88 10,502:!)2 Smk. 438,591: 23 4,101: 90 8,075: 16 7,460: 60 46,327: ,000: - 138,233: 34 20,072: - 3,588: 25 13,622: 22 8,281: 70 5,379: 51 15,600: 78 65,848: 07 Smk : 23 Tilintarkastuslausunfo. Työväen Urheilultiton II:n varsinaisen edustajakokouksen valitsemina tilintarkastajina olemme tarkastaneet liiton tilinpitoa ja toill'intaa v ajalta. Tarkastuksessa olemme havainneet seuraavaa: että liikkeen rahavarat, jotka laskettiin maaliskuun 6 p :nä 1922,i;;t joita oli Smk.. 1,381: 74, vastasivat mainitun päivän kassasaldoa; että tilinpäätökseen merkityt omah;uuserät vastaavat nihle kirjoihin merkittyä arvoa; että liiton kirjanpito on asianmukaisesså kunnossa; että liiton asioita on hoidettu huolellisesti ja että liittotoimikunta on toiminnassaan noudattanut sille annettuja ohjeita ja liiton sääntöjä. Edelläolevan ja tilintarkastuksen kuluessa muutenkin saamamme käsityksen perusteella ehdotamme, että tilinpäätös v:lta 1921 vahvistettaisiin ja että tilivelvollisiile myönnettäisiin vastuuvapaus viime vuodelta. Helsingissä, maaliskuun 6 p:nä Kalle H y v ä l' i n e n. o n n i Toi von e n. IC.K":n määräämät tilintarkastajat. Liiton tiuasema joulukuun 31 p:nä Va.rat: Rahaa kassassa 10,951: 09 Työväen Säästöpankissa : 37 Kustannusvarasto ,462: 72 Kalusto ,14~: 80 Osakkeita :... 56,500: - Saatavia ,720: 99 Tilikauden tappio ,104: 04 --=S~mk-.~2~07~,~81""'8~:""'0-t VeI at: Pääoma tilikauden alussa ,759: 21 Velkoja ,058: 80 --=Sm-:""k-.--""20:":7:-:,8:-1-::'8-: 0""'1 35

19 36 Voitto- ja tappiotili. Tulot: 17,315: 55 Liittovero- ja sisäänkirjoitusmaksuja :... Valtionavustus ,000: - "Juhlista ja kilpailuista ,050: 01 3,349: 50 Työläisnaisten Urheilulehdestä ,104: 04 Tilikauden tappio.. : Smk. 217,819: 10 Menot: Vuokra, valo ja siivous ,634: 24 Toimistotarpeet ja painatustyöt ,308: 11 Posti, puhelin ja ilmoitukset ,432: 71 Palkat ,635: - Kurssi- ja valistustyö ,848: 25 Kirjallisuuden myynnistä tappiota ,956: 03 Sekalaisia kuluja ,004: Smk. 217,819: 10 Tilintarkastuslausunto. Työväen Urheiluliiton sääntöjen määräämällä tavalla valittuina tilintarkastajina olemme nyt suorittaneet tämän meille uskotun tehtävän, tarkastaen liikkeen tilit tilikaudelta tammikuun 1 p:stä 1922 joulukuun 31 p :vään 1922 ja liikkeen yleistä hallintoa ja hoitoa samalta ajalta. Tarkastuksessa olemme havainneet seuraavaa: 1. Liikkeen rahavarat, jotka laskettiin maaliskuun 6 p :nä, vastasivat saman päivän rahatilin eroitusta. 2. Tilien avaus tilikauden alussa oli oikea. 3. Liikkeen tulot oli viety rahatilille todisteitten mukaisina. 4. Menoerät olivat asialliset ja todisteet niistä pätevät. 5. Varaston kirjan pito arvo on mielestämme liian korkea. 6.. Saatavista 'ei ole tehty riittäviä poistoja, vaan sisältyy niihin runsaasti epävarmoja. 7. Kalustot vastaavat tilinpäätökseen merkittyä arvoansa. 8. Tilinpäätökseen merkityistä veloista ei ollut todisteita. 9. Tilikauden tappion Smk. 62,104: 04 syynä on m.m. varastosta ja saatavista tehdyt poistot sekä se, että maksamattomia liittoveroja ei niistä pidetyn epäselvän kirjanpidon tähden ole voitu merkitä varoiksi. 10. Tilinpito on yleensä ollut puutteellista. Edellä esitetyn ja tilintarkastuksen kuluessa saamamme käsityksen perusteella ehdotamme: a) että tarkoin tutkitaan, mitkä saatavat ovat varmoja ja mitkä epävarmoja ; b) että niin pian kuin edellisessä kohdassa mainittu asia on selvitetty, t hdään uusi tilinpäätös, jossa kaikki varaerät otetaan oikeist a arvoista; c) että t appio peitetään pääomarahastosta. Kun kh'janpitojärjestelmän puutteellisuuden tähden ei voi saada täyttä selvitystä asiain hoidosta ja kun toiselta puolen emme ole havainneet mitään sellaisia seikkoja, jotka olisivat esteenä vastuuvapauden saamiselle, jää sen myöntäminen liittokokouksen harkinnan varaan. Helsingissä, maaliskuun 8 päivänä o n n i T oi von e n. Kalle H y v ä r i n e n. K.K:n määräämät. Työväen Urheiluliiton tila joulukuun 31 p:nä V arat : Rahaa kassassa " Työväen Säästöpankissa Kust annus- ja tavaravarasto Kalustoa luettelon mukaan... 34,092: 20 P oistoa ,251 : 56 Osakkeita Tili saat avi a Saatavat saksalaist. voim. k uluista " Y merkistä : - Poistoa 50 o/c : - TNU-Iehden asiamiehiltä " Poistoa epävarmoina Maksamattomia v liittoveroja : 80 2,500 : - 20,001: 20 Poistoa 10 %.... 2,000 : 12 18,001: ,105:50 47,060: 70 36,055 : 91 26,840 : 64 58,500: _. 2,697 : 20 2,591 : :- 4,850 : 80 Smlt. 202,078 : 33

20 38 VeI at: Tilivelkoja ,229: 32 Maksamattomia piirikunt. apurahoja.... Käyttämätön painin määräraha ,000: - 8,000: - Pääoma ,202: 17 Tilivuoden voitto ,646: 84 Smk. 202,078: 33 Voitto- ja tappiotili. Voittoa seuraavista: Myydystä tavarasta ,958: 54 Liittoveroa.... ' ,042: 75 Juhlien ja kilpailujen tili ,545: 18 TNU-Iehdestä : 65 V liittok. kuluj. perimisestä Valtioapua Palkintojen ostoon saatu lahjoitus.... TU-Iehden saatavan poisto.... 1,089: ,000: - 6,000 : - 10,000: - 266,996:,8 Smk. 266,996: Menoerät olivat asialliset ja oli niistä todisteet. 5. Tavaravarasto ja kalusto vastasivat niille tilinpäätökseen mel' kittyjä arvoja. 6. Saatavat olivat käsittääksemme varmoja ja oli niistä suurin osa jo tämän vuoden aikana peritty. 7. Tilinpäätökseell otetuista veloista ei ollut todisteita muilta kuin Työväen Sanomalehti-Oy:ltä, Osuusliike Kultaseppä 1'.1. ja Työväen Urheiluväline-Oy:ltä, eikä näidenkään saldot olleet vastaavien tilisaldojen kanssa yhdenmukaiset. Erotukset johtuvat vuodelta Kirjanpito oli yleensä asian mukaisessa kunnossa. Edellä esitetyn ja tilintarkastuksen kuluessa saamamme käsityksen perusteella ehdotamme, että tilinpäätös vahvistettaisiin ja asianomaisille tilivelvollisille myönnettäisiin vastuuvapaus kul uneelta tilikaudelta. Samalla ehdotamme, että 7 :nnessä kohdassa mainitut tilierot kirjanpidossa oikaistaan. Helsingissä maaliskuun 17 p :nä M a tt i Caj a n der. Jo h n M. S e p p älä. K.K:n määräämät. 39 Tappiota seuraavista: Valistustili ,764:70 Kulunkitili , 33: 68 TNU-lehden saatavista tehiy pol to... 2,500:- Kalustosta tehty poisto ,251: : 9 1 Tilivuoden voitto ,646: 84 Smk. 266,996: 78 Tilintarkastuslausunto. Työ v ä e n U l' hei 1 u I ii t 0 n sääntöjen määräämällä tavalla valittuina tilintarkastajina olemme nyt suorittaneet tämän meille uskotull tehtävän, iarkastaen liiton tilit tilikaudelta tammikuun 1 p:stä 1923 joulukuun 31 p:vään 1923 ja liiton yleistä hallintoa ja hoitoa ~amalta ajalta. Tarkastuksessa olemme havainneet seuraavaa: 1. Liiton rahavarat, jotka laskettiin maaliskuun 17 p :nä, vastasivat saman päivän rahatilin eroitusta. 2. Tilien avaus tilikauden alussa oli edellisen vuoden tilinpäätöksen kanssa yhtäpitävä. 3. Liiton' tulot oli viet~ rahatilille todisteiden mukaisina.

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

M 4 x 100 m M 4 x 400 m

M 4 x 100 m M 4 x 400 m M 4 x 100 m SB 1 Tampereen Pyrintö 1 41,38 2 Helsingin Kisa-Veikot 1 42,39 3 Borgå Akilles 1 42,59 4 If Sibbo-Vargarna 1 42,94 5 Esbo IF 1 43,74 6 Kenttäurheilijat -58 1 44,01 7 Tampereen Urheilijat -38

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014 1140/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk)

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk) . KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA. Tontinlohk omisia suoritettu.. Näissä tontteja yhteensä (kpl).2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä (kpl).3 Tontin lohkomistoimituksen kesto

Lisätiedot

Painin SM-kisojen mitalitilasto seuroittain (seniorisarjat), päivitetty Yhteensä

Painin SM-kisojen mitalitilasto seuroittain (seniorisarjat), päivitetty Yhteensä Painin SM-kisojen mitalitilasto seuroittain 1898-2016 (seniorisarjat), päivitetty 24.5.2016 Yhteensä KR Seniorit VP Seniorit NP seniorit 1. Ilmajoen Kisailijat 113 80 75 268 61 32 35 128 46 36 36 118 6

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914.

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN SÄÄNNÖT. HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNA 1914 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSELRAN SÄÄNNÖT HÄMEENLINNA

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina 2006 2011 Liite 1 Lähde: Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta, Asemakaavojen seurantalomakkeet,

Lisätiedot

Yhdistysluettelo 2017

Yhdistysluettelo 2017 Yhdistysluettelo 2017 Jäsen- ja äänimäärät Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n jäsenyhdistykset Jäsenmäärä 1.1.2017 liiton rekisterin mukaan Äänimäärä ALAJÄRVI-VIMPELIN KVT RY 41 1 ALAVIESKAN KVT RY 41 1

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus LUONNOS Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 176 N:o 22 Liite 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus ERP (MHz) (kw) AAVASAKSA 87,9 10 AAVASAKSA AAVASAKSA

Lisätiedot

SM-kisojen mitalitilasto seuroittain ( )

SM-kisojen mitalitilasto seuroittain ( ) SM-kisojen mitalitilasto seuroittain 1898-2017 (27.3.2017) Yhteensä KR Seniorit VP Seniorit NP seniorit KR juniorit 1. Ilmajoen Kisailijat 281 210 190 681 61 32 35 128 46 36 36 118 6 13 4 23 47 23 25 95

Lisätiedot

Työväen Maila-Pojat, Helsinki Pelipaita naisten mestaruussarjasta 1960-luvulta

Työväen Maila-Pojat, Helsinki Pelipaita naisten mestaruussarjasta 1960-luvulta Työväen Maila-Pojat, Helsinki Pelipaita naisten mestaruussarjasta 1960-luvulta Rajamäen Rykmentti, Nurmijärvi Pelipaita 1950-luvulta Kankaantaan Kisa, Nokia Pelipaita maakuntasarjasta1950-luvulta Jyväskylän

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella.

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella. Helsingin Jousiammuntapiiri Helsingfors Bågskyttedistrikt r.y. SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA, ALUE JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään piiriksi, nimi on Helsingin Jousiammuntapiiri

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa Heinolan maalaiskunnan Siltasen kalastuskunnan S ÄÄ N N ÖT Siltasen jakokunnan yhteinen kalavesi sijaitsee Ala-Rääveli ja Imjärvi-nimisissä järvissä ja on pinta-alaltaan noin 170 hehtaaria. Sanotun kalaveden

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki.

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Suomen Hiihtoliitto ry:n, Suomen Ampumahiihtoliitto

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Valiokunnan kokoonpano kaudella

Valiokunnan kokoonpano kaudella Valiokunnan kokoonpano kaudella 2016-2017 Kai Hildén Turku pj. Tuomas Eivola Tampere Marja Hongisto Turku Piritta Maja Kuortane Eino Styrman Helsinki Juha Viberg Kotka Avaintehtävät: valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan.

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. 1 Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. Etelä-Suomi Altia Oyj A sikkalan kunnan vesilaito s Espoon Vesi

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

KRUUNUPYY 44 600 SVT

KRUUNUPYY 44 600 SVT 4706 N:o 119 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw)

Lisätiedot

Toimintasäännöt, päivitetty 2013 Syyskokoukselle ja kevätkokoukselle hyväksyttäväksi Säätiörekisteriin hyväksyttäväksi

Toimintasäännöt, päivitetty 2013 Syyskokoukselle ja kevätkokoukselle hyväksyttäväksi Säätiörekisteriin hyväksyttäväksi Toimintasäännöt, päivitetty 2013 Syyskokoukselle ja kevätkokoukselle hyväksyttäväksi Säätiörekisteriin hyväksyttäväksi Säätiön nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Säätiön nimi on Tampereen Urheilun Edistämissäätiö

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

KIE RTOKIRJEKOKOE LM A

KIE RTOKIRJEKOKOE LM A POSTI, JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIE RTOKIRJEKOKOE LM A 1936 N:o 30-31 Sisällys: N:o 30. Postinkuljetuksesta valtionrautateillä. N:o 31. Postinkuljetuksesta yksityisillä rautateillä. N:o 30. Kiertokirje postinkuljetuksesta

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

SUOMEN AIKUIS- URHEILU- LIITON

SUOMEN AIKUIS- URHEILU- LIITON SUOMEN AIKUIS- URHEILU- LIITON SM-VIESTIT 11.6.2016 KANGASALA KUNTO-PIRKAT ja KANGASALAN URHEILIJAT 68 M30 4 x 100 m 1 Jyväskylän Kenttäurheilijat 3 LahtiSport 35+ M30 4 x 400 m 3 LahtiSport 35+ M30 4

Lisätiedot

SOUTUMIEHET r.y. GoutumicM. oaannot. Seura perustettu lokakuun. 25 p:nä 1938

SOUTUMIEHET r.y. GoutumicM. oaannot. Seura perustettu lokakuun. 25 p:nä 1938 SOUTUMIEHET r.y. oaannot GoutumicM Seura perustettu lokakuun 25 p:nä 1938 SOUTUMIEHET r.y Säännöt 6outumicl)et Seura perustettu lokakuun 25 p:nä 1938 Soutumiehet r.y. Säännöt i Yhdistyksen nimenä on

Lisätiedot

HOPEASOMPA-LOPPUKILPAILU 08.03.2009 VIESTIT, Vapaa-ajankeskus Parra, TEUVA

HOPEASOMPA-LOPPUKILPAILU 08.03.2009 VIESTIT, Vapaa-ajankeskus Parra, TEUVA 1 / 5 6.3.2009 10:46 HOPEASOMPA-LOPPUKILPAILU 08.03.2009 VIESTIT, Vapaa-ajankeskus Parra, TEUVA Hiihtotapa perinteinen Arvonnassa käytetty kahta arvontaryhmää ( ja ) tulostukseen sopivampi versio >> N16,

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 SUOMEN MOPSIKERHO RY:N SÄÄNNÖT Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Mopsikerho ry ja sen tarkoituksena on kaikin

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Partiolippukunta Kulman Kiertäjät ry PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty perustavassa kokouksessa 13.12.1982 Muutokset hyväksytty lpk:n kokouksessa 22.10.1985, 28.2.1986

Lisätiedot

RATAOMAISUUDEN JAKO ALUEISIIN JA RATAOSIIN

RATAOMAISUUDEN JAKO ALUEISIIN JA RATAOSIIN 1 (5) ALUE 1 Uusimaa 1101 Helsinki (Pasila) sis. Pasilan henkilöaseman laiturialueet 1102 (Pasila) (Riihimäki) 1103 (Riihimäki) (Lahti) 1104 (Pasila) Kirkkonummi 1105 (Huopalahti) Vantaankoski (Havukoski)

Lisätiedot

Suomen Bridgeliitto ry:n kilpailukalenteri vuodelle

Suomen Bridgeliitto ry:n kilpailukalenteri vuodelle Suomen Bridgeliitto ry:n kilpailukalenteri vuodelle 2015 Saatteeksi: Kilpailukalenterista on varattu sitovasti viikonloput SM-kilpailuille. Niitä saatetaan pelata joko lyhyempinä tai pidempinä riippuen

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän historiallisen miekkailun seura ja siitä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä JHMS. Yhdistyksen

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

o 0., TOIMINTAKERTOMUS v. V. 1924,, 1925, 1926 JA TYOVAEN URHEILULIITON 1/1.-1/519?7. HELSINKI 1927 TYOVA.EN KIRJAPAINO ... ~

o 0., TOIMINTAKERTOMUS v. V. 1924,, 1925, 1926 JA TYOVAEN URHEILULIITON 1/1.-1/519?7. HELSINKI 1927 TYOVA.EN KIRJAPAINO ... ~ o 0., TYOVAEN URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS v. V. 1924,, 1925, 1926 JA.... ~ 1/1.-1/519?7. \ I HELSINKI 1927 TYOVA.EN KIRJAPAINO SISÄLLYSLUETTELO. Liiton toiminta 1). 1924. Tärkeimmät asiat: V:n 1924

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta. Taajuus (MHz) ERP (kw)

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta. Taajuus (MHz) ERP (kw) 382 Liite TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus (MHz) ERP (kw) Anjalankoski,

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

TAMMIKUU VIIKKO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI LAUANTAI SUNNUNTAI. Lipposen Talvirallisprint, Rantasalmi - K. Suonenjoki ralli - HRT

TAMMIKUU VIIKKO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI LAUANTAI SUNNUNTAI. Lipposen Talvirallisprint, Rantasalmi - K. Suonenjoki ralli - HRT TAMMIKUU 2009 VIIKKO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI LAUANTAI SUNNUNTAI 1 2 OP 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suonenjoki ralli - HRT Lipposen Talvirallisprint, Rantasalmi - K 12 13 14 15 16

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Suomalaisen Naisliiton Jaakkiman osasto r. y. säännöt. Kaakkois-Karjalan Kirjapaino O. Y. :

Suomalaisen Naisliiton Jaakkiman osasto r. y. säännöt. Kaakkois-Karjalan Kirjapaino O. Y. : » Suomalaisen Naisliiton Jaakkiman osasto r. y. säännöt. Käkisaimi 1923 Kaakkois-Karjalan Kirjapaino O. Y. : suomalaisen Naisliiton "Jaakkiman osasto R. Y. säännöt i Yhdistyksen nimi on Suomalaisen Naisliiton

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1: :

Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1: : Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1:20.000 1916 1932: (Timo Meriluoto) (Päivitetty 7.2.2015) [Huom! Luettelon lähtöoletuksena on, että MMH teki kaikista 1916 1924 laatimistaan pitäjänkartoista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

, KURIKKA, Ilmajoen Kisailijat

, KURIKKA, Ilmajoen Kisailijat 9. - 11.3.1990, KURIKKA, Ilmajoen Kisailijat 1. Tero Katajisto Ilmajoen Kisailijat 2. Hannu Vaskelainen Vaajakosken Kuohu 3. Paavo Paananen Kemin Into 1. Ismo Kamesaki Voikkaan Viesti 2. Vesa Mäki-Turja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja. Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja. Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Lapin ELY-keskus 8.5.2017 kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2016 alueittain sekä kunnat, joissa yli 1 000 ulkomaan kansalaista Maakunta väestöstä Ahvenanmaa 10,6 Uusimaa 8,0

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA 1942 N:o

KIERTOKIRJEKOKOELMA 1942 N:o POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1942 N:o 112-113 Sisällys: N:o 112. Postinkuljetuksesta valtionrautateillä. N:o 113. Postinkuljetuksesta yksityisillä rautateillä. N:o 112. Kiertokirje

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY.

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen TMT-musiikkiterapeutit ry. ja sen kotipaikka on Pietarsaari. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

Lisätiedot

Tampereen Naisyhdistyksen

Tampereen Naisyhdistyksen Tampereen Naisyhdistyksen Säännöt. i. Tampereen Naisyhdistyksen tarkoitus on työskennellä naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja siveellisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yhteiskunnallisen asemansa

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA. Heinola Heinola Setlementtiliitto/Viittakivi oy heinolavok@setlementti.fi

VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA. Heinola Heinola Setlementtiliitto/Viittakivi oy heinolavok@setlementti.fi YHTEYSTIETOJA 4.1.2016 VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA Asikkala Vääksy Kotouma oy 050 412 1605 vok.vaaksy@kotouma.fi Espoo Espoo, Nihtisilta 050 467 2631 vok.kutoja@luona.fi Espoo, Otaniemi 050 4665

Lisätiedot